Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 23122k
Keskiviikko 29. huhtikuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen versio
1. Istunnon avaaminen
 2. Tervetulotoivotukset
 3. Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
 4. Tervetulotoivotukset
 5. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 9. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 10. Äänestykset
  10.1. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)
  10.2. Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (äänestys)
  10.3. Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.4. Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.5. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.6. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.7. SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.8. SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)
  10.9. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  10.10. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  10.11. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (äänestys)
  10.12. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
  10.13. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.14. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.15. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.16. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.17. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.18. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.19. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.20. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.21. Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.22. Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.23. Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.24. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.25. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.26. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.27. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.28. Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.29. Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.30. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.31. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.32. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.33. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.34. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.35. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.36. Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.37. Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.38. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.39. Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.40. Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.41. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.42. Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.43. Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.44. Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.45. Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.46. Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.47. Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.48. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.49. Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.50. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.51. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.52. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.53. Vastuuvapaus 2013: Euroopan GNSS-virasto (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.54. Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.55. Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.56. Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.57. Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.58. Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
  10.59. Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)
  10.60. Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)
  10.61. Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill) (äänestys)
  10.62. Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  10.63. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (äänestys)
  10.64. Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (äänestys)
  10.65. Alkoholistrategia (B8-0357/2015) (äänestys)
  10.66. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (äänestys)
  10.67. Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (äänestys)
 11. Äänestysselitykset
  11.1. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.2. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  11.3. Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen (A8-0026/2015 - Bernd Lange)
  11.4. Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0046/2015 - Andrzej Duda)
  11.5. Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0047/2015 - Andrzej Duda)
  11.6. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (A8-0017/2015 - Andrzej Duda)
  11.7. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0132/2015 - Andrzej Duda)
  11.8. SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (A8-0029/2014 - Andrzej Duda)
  11.9. SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt (A8-0047/2014 - Andrzej Duda)
  11.10. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle)
  11.11. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová)
  11.12. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux)
  11.13. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.14. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.15. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.16. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.17. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.18. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.19. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.20. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.21. Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.22. Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.23. Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.24. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.25. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.26. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.27. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.28. Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.29. Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.30. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.31. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.32. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.33. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.34. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.35. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.36. Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.37. Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.38. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.39. Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.40. Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.41. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.42. Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.43. Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.44. Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.45. Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.46. Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.47. Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.48. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.49. Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.50. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.51. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.52. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.53. Vastuuvapaus 2013: Euroopan GNSS-virasto (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.54. Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.55. Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.56. Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.57. Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.58. Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki)
  11.59. Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.60. Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen)
  11.61. Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill)
  11.62. Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa)
  11.63. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0144/2015 - Gérard Deprez)
  11.64. Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0055/2015 - Monica Macovei)
 12. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14. Esityslistan muuttaminen
 15. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16. Burundin tilanne (keskustelu)
 17. Kristittyjen vaino maailmassa ja terroristijärjestö al-Shabaabin tekemät opiskelijoiden surmat Keniassa (keskustelu)
 18. ISIS/Da'esh-järjestön harjoittama kulttuurikohteiden tuhoaminen (keskustelu)
 19. Malediivien tilanne (keskustelu)
 20. Albaniaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 21. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (keskustelu)
 22. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden soveltamisen keskeyttäminen Bosnia ja Hertsegovinan osalta (keskustelu)
 23. EU:n jäsenvaltioiden julkista kehitysapua koskevat sitoumukset (keskustelu)
 24. Marrakeshin yleissopimus tekijänoikeuksien rajoittamisesta näkövammaisten hyväksi (keskustelu)
 25. Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 26. Poslanecký mandát
 27. Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28. Istunnon päättäminen


  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

(Die Sitzung wird um 9.05 Uhr eröffnet.)

 
1. Istunnon avaaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Wir werden heute Morgen über die dramatische Flüchtlingskatastrophe vor zehn Tagen, bei der vermutlich 800 Menschen starben, sicher auch diskutieren. Der Bericht von Herrn Tusk zum Europäischen Rat wird sich ja hauptsächlich mit dieser Katastrophe an der tödlichsten Grenze der Welt beschäftigen.

Ich glaube, dass unsere heutige Debatte eine von sehr großer Ernsthaftigkeit geprägte Debatte sein wird. Wir können nicht die Augen davor verschließen – ich habe das am Montag zur Eröffnung dieses Plenums bereits gesagt –, dass wir in einer Art und Weise herausgefordert sind, wie das sicher seit Jahren nicht mehr der Fall war.

Der Zehn-Punkte-Plan, den die Kommission vorgelegt hat, wird sicher auch heute bei unseren Debatten eine Rolle spielen. Wir müssen uns vor allem über zwei Dinge im Klaren sein: Wir brauchen sicher eine Verstärkung der humanitären Hilfe. Menschen, die in Seenot sind, brauchen Hilfe. Ich glaube, dass es darüber keine Diskussion geben darf. Das muss im Geiste der Solidarität und der Fairness geschehen. Wir brauchen aber auch sicher einen effizienten Kampf gegen die kriminellen Schlepper. Ich bin mir über eines im Klaren – ich hoffe, wir alle hier gemeinsam: Diese Debatte heute ist nicht die Lösung unserer Probleme, sondern sie wird eine ganze Reihe unserer Probleme offenlegen. Deshalb sollten wir die Debatte hier im Europäischen Parlament als eine betrachten in der Kammer, die seit vielen Jahren Vorschläge für die Lösung der Flüchtlingsprobleme unterbreitet hat. Meine Bitte an den Rat und auch an die Kommission ist, die Vorschläge des Europäischen Parlaments endlich ernst zu nehmen und zu handeln.

Ich habe eine Reihe von Anträgen zur Geschäftsordnung. Ich hätte die Bitte, meine Damen und Herren, dass Sie sich auch tatsächlich zur Geschäftsordnung melden und mir bitte sagen, auf welchen Artikel der Geschäftsordnung Sie sich beziehen wollen.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). Herr Präsident! Ich beziehe mich auf jene Artikel, die die Einhaltung der Grundwerte der Europäischen Union garantieren. Sie haben zu Recht gesagt, dass wir uns heute darüber Gedanken machen, inwieweit es möglich ist, so viele Menschen wie möglich zu retten. Anderswo macht man sich scheinbar um das Gegenteil Gedanken. Wenn die Berichte in den internationalen Medien, in den europäischen Medien stimmen, überlegt Herr Orbán, in Ungarn wieder die Todesstrafe einzuführen. Das ist meines Erachtens komplett europarechtswidrig, nein, viel mehr, es wäre barbarisch, wenn es so ist.

Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, ich fordere Sie auf, dem nachzugehen, und, sollte es so sein, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Das ist in Europa nicht akzeptabel.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Herr Leichtfried! Ich habe das auch gelesen. Ich habe das Büro von Herrn Orbán heute Morgen um ein Telefongespräch gebeten. Ich werde Sie dann über den Ausgang des Gesprächs informieren.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Monsieur le Président, mon rappel au règlement portera notamment sur l'article 152, paragraphe 2, et sur l'article 154. Nous sommes tous, ou quasiment tous, attachés à la lutte contre la peine de mort, nous venons de l'entendre.

Hier, huit personnes ont été exécutées en Indonésie: un Indonésien, quatre Africains, deux Australiens et un Brésilien. Je demande, au nom de mon groupe, que nous modifions les résolutions d'urgence de demain après-midi afin que cette question soit prise en compte dans l'ordre du jour.

Il y a des Européens dans les couloirs de la mort. Leurs noms ont été retirés in extremis de la liste des condamnés qui ont été exécutés hier. Serge Atlaoui, un Français qui clame son innocence, figure parmi eux. Son nom a été enlevé de la liste des exécutions à la dernière minute, mais si nous n'intervenons pas au Parlement européen avant la prochaine plénière, il sera trop tard!

Je fais appel à vous! Parmi nos sujets d'urgence, il y a des thèmes moins prioritaires qui peuvent attendre la prochaine période de session.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Vielen Dank, Frau Vergiat! Ich hatte am Montag zur Eröffnung der Plenarsitzung bereits auf die Hinrichtungen hingewiesen und einen Protest eingelegt. Wir verfahren – wenn Ihre Fraktion diesen Antrag stellt –, wie wir geschäftsordnungsmäßig immer verfahren.

 
  
MPphoto
 

  Renato Soru (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul regolamento, sui paragrafi che riflettono i diritti fondamentali delle persone.

Intervengo per dire che tutti noi siamo mossi dall'emozione di quello che accade in maniera sempre più crescente, 1 000 persone che trovano la disperazione per mettersi in mare, schiacciati in una barca piccola, dove ciascuno ha 30 centimetri a disposizione. Queste persone senza diritti, queste persone senza speranza per i loro comportamenti vorremmo che fossero qui con noi oggi, vorremmo che il loro spirito aleggiasse insieme al nostro mentre discutiamo delle possibilità del futuro. Per questo, con la nostra delegazione abbiamo invitato tutti i parlamentari a sentirsi questa mattina loro stessi un migrante, a partecipare per una giornata alla loro stessa vita, alla loro stessa sorte, partecipare totalmente al loro destino.

Abbiamo voluto che fossero qui con noi oggi, con quello che si portano dietro quando arrivano: queste sono le pantofole di un padre e di un figlio. Gli oggetti che abbiamo sparso qui sono qui a significare che questo naufragio è arrivato lontano, questo naufragio oggi naufraga a Strasburgo.

 

2. Tervetulotoivotukset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Auf der Tribüne haben wir heute Morgen die Delegation des japanischen Parlaments unter Leitung von Herrn Kosaka, Mitglied des Senats, und Herrn Ishihara, Mitglied der Abgeordnetenkammer, der als stellvertretender Leiter der Delegation für die Beziehungen zu unserem Parlament die Delegation aus Japan leitet. Die Gäste sind auf der Ehrentribüne. Ich heiße sie herzlich bei uns willkommen!

(Beifall)

Die Damen und Herren sind beim 35. Interparlamentarischen Treffen zwischen dem Europäischen Parlament und dem japanischen Parlament als unsere Gäste hier. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass die erste Delegation für interparlamentarische Beziehungen, die überhaupt in diesem Parlament eingerichtet wurde, die Delegation für die Beziehungen zum japanischen Parlament war. Es ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr feierliches Treffen. Seien Sie uns herzlich willkommen!

 

3. Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission zum Bericht über die außerordentliche Tagung des Europäischen Rates (23. April 2015) – Jüngste Tragödien im Mittelmeer und Migrations- und Asylpolitik der EU (2015/2660(RSP)).

Ich begrüße Herrn Präsident Tusk und erteile ihm das Wort. Bitte sehr, Herr Präsident!

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Mr President, last Thursday I called a special European Council to mobilise the European Union, its Member States and its institutions in response to the dramatic situation in the Central Mediterranean. We met four days after 800 people were lost at sea, and as you know these were not the only casualties in the last weeks. Leaders were unanimous on the need to act concretely and rapidly. A challenge in the South is not only a challenge for Southern Europe, but for the whole of Europe. And we have no illusions; we are facing a difficult summer ahead.

Saving the lives of innocent people remains the priority. But this does not just include rescuing people at sea. It is also in the short term – and maybe most importantly – about stopping the smugglers from putting thousands more lives at risk. It is about helping and engaging the migrants’ home countries, the countries that they journey through and those Member States that face the greatest migratory pressure. Finally, we must step up our combined efforts to help people who need political asylum. Leaders agreed action in four main areas.

Firstly, we will confront the smugglers and traffickers. The people-smugglers in North Africa and elsewhere are cynical, callous and often violent. They take the life savings of the desperate and leave them to drown in the sea. Worse, they deliberately place vessels in dangerous situations.

Leaders have asked the High Representative to propose actions, including a possible Common Security and Defence Policy (CSDP) operation, to identify, capture and destroy the smugglers’ vessels before they are used. We need to act in accordance with international law, and there are many aspects still to be worked out. Member States will also step up cooperation against smuggling networks by working through Europol and by deploying immigration officers to third countries.

Secondly, we agreed to triple the financial resources available to our border operations in the Mediterranean – Triton and Poseidon – and to massively strengthen their operational capability. During the European Council, more than 20 leaders pledged significant support, including helicopters and surveillance planes, experts, patrol boats and naval vessels. In fact, all leaders expressed their readiness to help. This means that our operations will carry out their mandates faster and better and save more lives.

The best way to protect people from drowning is to ensure that they do not get on the boats in the first place. Almost none of the migrants are Libyans. Therefore, we will help the countries around Libya – Tunisia, Egypt, Sudan, Mali and Niger among others – to monitor and control the land borders and travel routes. That means building on current CSDP operations in the region to help improve border management. It also means working more intensely within existing regional frameworks and with African partners on issues like development aid, anti-trafficking and refugee protection. Prime Minister Muscat has kindly offered to host a joint summit in Malta between the European Union and the key countries concerned.

The final element was the need to do more on refugee protection. We all know that this is a difficult and sensitive debate. Still, we made some progress. This includes the full and effective implementation of the Common European Asylum System to ensure the same standards in all Member States, an increase of emergency aid to front-line Member States and the deployment of support teams to help process asylum claims.

Leaders also agreed to set up a first voluntary pilot project on resettlement across the EU and to look at mechanisms for emergency relocation within the Union.

Leaders had no illusions last week that the current situation can be solved without stability and a working administration in Libya. We have a neighbour on our border without law and order, or a government with which to work. As long as that is the case, we must continue to respond to the situation and alleviate suffering wherever possible.

The Commission, the Council and the High Representative are finalising a roadmap that sets out precise actions, an exact timetable and clear responsibility for what leaders agreed last week. On this basis, leaders will come back to the issue in June to assess progress.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les députés, la réponse du Conseil européen à la tragédie humaine à laquelle nous venons d'assister en Méditerranée a été immédiate, mais elle reste insuffisante.

(Applaudissements)

Je me félicite du fait que la proposition que j'avais faite au nom de la Commission de tripler le budget affecté à la mission Triton, en dépit de quelques hésitations initiales, ait été suivie par les membres du Conseil. Nous corrigeons vers le haut les moyens budgétaires affectés à la mission Triton, pour les porter à un montant de 120 millions d'euros. Ce montant correspond exactement au budget qui avait été affecté à la mission Mare Nostrum. Nous rétablissons donc une avancée que nous avions perdue en cours de route. Ce fut une grave erreur que d'avoir mis un terme à la mission Mare Nostrum. Cela a coûté des vies humaines.

(Applaudissements)

L'Italie, seule, a financé la mission Mare Nostrum. Dorénavant, c'est le budget européen et les contributions nationales de tous qui vont financer la mission Triton. Il s'agit, en fait, d'un retour à la normale. Il n'était pas normal que le financement de la mission Mare Nostrum soit laissé aux seuls soins de l'Italie.

(Applaudissements)

Je lis parfois, alors que c'est inexact – raison pour laquelle cette information est sans cesse répétée –, que le mandat de la mission Triton se limiterait aux opérations de sauvetage dans les eaux territoriales des États membres concernés. Ce n'est pas vrai. Le mandat de la mission est autrement plus large. Je vous épargnerai les détails, mais nous n'avons pas à élargir et à changer le mandat de la mission en cours. Demain, si telle est la volonté de tous – cela se fait déjà par endroits et à l'occasion –, Triton pourra intervenir dans les eaux internationales, ce qui n'est que normal. Nous n'avons pas à élargir le mandat, mais nous devons mettre à disposition de la mission les moyens dont elle a besoin pour pouvoir intervenir en haute mer.

J'ai dit que la réponse du Conseil européen a été immédiate mais qu'elle n'a pas été suffisante. Je veux dire par là que les conclusions que nous avons adoptées lors du Conseil extraordinaire restent inférieures au niveau d'ambition qui aurait dû être le nôtre.

Je m'explique. Il ne suffit pas de combattre les symptômes de la crise. Comme M. Tusk l'a dit, il est essentiel de tout faire pour éviter que des gens malheureux soient contraints à prendre la mer. Il faut sauver des vies sur place au lieu d'assister, impuissants, à l'autodestruction de vies en Méditerranée. Il faut à tout prix que les États membres augmentent leur aide au développement. C'est essentiel.

(Applaudissements)

Il sera nécessaire que le Conseil européen – comme le Président du Conseil vient de l'indiquer – revienne sur les sujets qui ont alimenté notre débat de jeudi dernier. Je plaiderai, avec le commissaire en charge, M. Avramopoulos, pour la mise en place d'un système de quotas. Je l'avais proposé lors du dernier Conseil, il aurait fallu que nous indiquions notre volonté collective de convenir d'une répartition géographique des réfugiés dans l'ensemble de l'Europe. Il faudra le faire.

(Applaudissements)

On ne peut pas laisser aux seuls soins des États membres directement concernés la gestion du transfert des réfugiés. Il s'agit de solidarité partagée.

À vrai dire, j'en ai assez des poèmes.

Ich mag Betroffenheitsrhetorik am Anfang, aber nicht Betroffenheitslyrik und —rhetorik auf Dauer.

Monsieur le Président, il faut agir et nous proposerons le 13 mai un système de répartition à travers toute l'Union européenne.

(Applaudissements)

La solidarité doit être partagée. Nous devons de toute urgence nous occuper des questions gravitant autour de la notion d'immigration légale. Si nous n'ouvrons pas, même à moitié, la porte d'entrée, il ne faut pas être surpris lorsque des malheureux de la planète entière entrent par effraction par la fenêtre. Il faut ouvrir les portes afin de l'éviter!

(Applaudissements)

On ne peut pas dire: "Nous ne pouvons pas accepter toute la misère du monde", pour citer un de vos collègues, ancien Premier ministre socialiste français, et dire en même temps qu'il ne faut pas s'occuper d'immigration légale. L'immigration légale fait partie de la solution à moyen terme et il faut donc agir sur ce point!

(Applaudissements)

Nun weiß ich auch, Herr Präsident, dass viele auch in Teilen der veröffentlichten öffentlichen Meinung und der öffentlichen Meinung selbst uns zum schnellen Handeln auffordern und eigentlich von der Europäischen Union verlangen, dass wir jetzt alles das tun, was das Herz gebietet. Wir müssen aber auch wissen: In sechs Monaten wird sich die öffentliche Meinung wieder in eine andere Richtung bewegen. Ich hätte gerne, dass alle die, die jetzt mit uns einverstanden sind, für legale Migration zu plädieren, ein Quotensystem, das sich über ganz Europa erstreckt, in Aufstellung zu bringen, auch noch zu ihren heutigen Worten stehen, wenn die öffentliche Meinung sich wieder gedreht haben wird.

(Beifall)

Jeder hier weiß, dass der europäische Kontinent nicht die einzige und alleinige Anlaufstelle für die Armuts- und Hungerbekämpfung in der Welt sein kann. Aber wir müssen als reichster Kontinent unseren Teil dazu beitragen, dass Menschen, die – von der Not getrieben – sich in Boote setzen, nicht vor unseren Küsten ertrinken. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, lieber Kommissar Avramopoulos – der hervorragende Arbeit macht –, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir waren mit der EVP-Fraktion letzte Woche in Italien, haben dort eine Tagung durchgeführt, und ein italienischer Kollege hat bei dieser Diskussion einen Erfahrungsbericht von einem der Flüchtlingscamps geschildert. Er hat darauf verwiesen, dass er dort eine Familie getroffen hat, die in Eritrea mit fünf Kindern gestartet ist und in Italien mit einem Kind angekommen ist. Er hat beschrieben, in welche leeren Augen er geblickt hat, als er dieses Gespräch geführt hat. Im letzten Jahr 3 500 – nach Schätzungen – und in diesem Jahr bereits 1 600, die im Mittelmeer umgekommen sind. Die Tragödie bewegt uns alle, und sie motiviert uns jetzt, voranzugehen.

Ich bedanke mich beim Ratspräsidenten, dass er die Initiative ergriffen hat, die Chefs zusammenzuholen. Die Ergebnisse insbesondere bei der Finanzierung der Seenotrettung und auch die Ergebnisse bei der Bekämpfung der Schlepperorganisationen sind gut, sind Schritte in die richtige Richtung. Ich glaube, dass wir – so wie der Kommissionspräsident es ausgeführt hat – jetzt ambitioniert daran weiterarbeiten müssen.

Ein Punkt, der uns in der EVP beim Weiterarbeiten bewegt, ist die Frage der Lastenverteilung in Europa. Wir haben die Situation, dass derzeit nur wenige Staaten die Lasten tragen. Das wird ein Thema sein, das die Kommission vorschlägt. Und bei einer fairen, gerechten Lastenverteilung hat die Kommission auch unsere Unterstützung.

Wir haben als Zweites bei der Weiterentwicklung zu sehen, dass wir bei der Stabilisierung Afrikas – insbesondere Afrikas – noch mehr tun müssen. Ich möchte ausdrücklich darauf verweisen, dass wir als Europäer nicht nur selbstkritisch damit umgehen, sondern auch mal bei einigen Punkten stolz sein sollten. Die EU-Kommission beispielsweise hat in den letzten Jahren in Somalia viel europäisches Geld ausgegeben, dort eine afrikanische Stabilisierungsinitiative gestartet, was dazu geführt hat, dass Somalia heute stabil ist und deutlich weniger Flüchtlinge aus Somalia kommen. Wir haben auch Erfolge, und über die muss man auch reden. Ich würde mir aber in der Diskussion um Afrika auch eines wünschen: Wenn wir jetzt Richtung Mittelmeer blicken und uns immer wieder gegenseitig sagen, was Europa noch alles machen muss, wo Europa versagt, dann dürfen wir als europäische Politiker selbstkritisch sein – keine Frage –, aber wir dürfen schon auch sehr deutlich sagen: Die Hauptversager sitzen nicht in Europa, sie sitzen in Afrika. Dort haben wir Staaten und Politiker, die korrupt sind und ihren Menschen keine Perspektive geben. Und darüber muss man auch ehrlich reden.

Wir haben zwei Punkte, worüber wir strittige Diskussionen haben. Alle sind sich einig, dass wir syrische Flüchtlinge aufnehmen müssen, dass wir Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen müssen. Leider Gottes ist aber die Lage, dass zwei Drittel aller Bewerber, die letztes Jahr europäischen Boden betreten haben, nach einem rechtsstaatlichen Verfahren abgelehnt worden sind und keinen Flüchtlingsstatus nachweisen konnten. Herr Kommissionspräsident, deswegen brauchen wir auch eine Diskussion über sichere Drittstaaten. Wen können wir schnell wieder rückführen, wenn kein Flüchtlingsgrund vorliegt? Die EU-Kommission muss bei der Ausgabe von Entwicklungshilfegeldern auch mit den afrikanischen Staaten verhandeln und sagen: Wir geben euch gerne Geld für eure Entwicklung, aber dann nehmt bitte eure Staatsbürger, die keinen Fluchtgrund haben, auch wieder zurück. Wenn es uns nicht gelingt, die Abgelehnten wieder zurückzuführen, dann werden wir auf Dauer die Unterstützung der Bürger für das Asylrecht verlieren. Das ist eine große Sorge, die uns umtreibt. Deswegen müssen wir klar sein: Zwei Drittel der Bewerber müssen auch wieder rückgeführt werden.

Ich möchte noch einen weiteren kritischen Punkt anschneiden, nämlich die Frage der legalen Migration. Wir sind uns einig: Wenn wir bei der Blauen Karte, wenn wir bei einzelnen Initiativen, die wir in Europa haben, besser werden, wird es von uns allen getragen. Da können wir besser werden. Da können wir europäische Ansätze machen. Aber wer behauptet, dass wir, wenn wir die Türen für legale Zuwanderung auf Arbeitsmärkte öffnen, dann das Elend im Mittelmeer beenden werden, der macht sich und den Menschen etwas vor. Über welche Quoten reden wir denn? Reden wir denn über 100 000, über 500 000, über 1 Million Afrikaner, die wir dann hereinlassen? Wenn wir über Quoten reden, dann werden immer noch Millionen Afrikaner gerne eine Hoffnung in Europa suchen und den Weg übers Mittelmeer versuchen. Über legale Zuwanderung wird man das Problem nicht lösen. Und wer hier den Kopf schüttelt, den darf man auch einmal auf die innereuropäische Debatte darüber verweisen, dass jeder fünfte Jugendliche auf diesem Kontinent keine Arbeit hat. Dann möchte ich ehrlich die Diskussion führen, ob es angesichts dieser sozialen Faktenlage auf unserem Kontinent ernsthaft richtig ist, jetzt Türen zu öffnen. Diese Diskussion muss man ehrlicherweise führen. Wir glauben, dass es Möglichkeiten gibt, hier besser zu werden – keine Frage –, aber wir glauben nicht, dass es eine Lösung für die illegale Migration ist, wenn wir jetzt in Masse legale Wege nach Europa öffnen.

Europa steht vor einer großen Aufgabe. Ich glaube, dass in den Diskussionen, die wir in den nächsten Wochen darüber führen werden, auch deutlich wird, dass es nicht einen einzigen Ansatz, sondern auch parteipolitische Debatten dazu gibt, auch Richtungsdebatten dazu gibt, darüber, wie man damit umgeht. Wo wir uns einig sind, ist, dass die Humanität Europas bei dieser Frage auf dem Prüfstand steht. Und diese Humanität müssen wir mit einem klaren Ja beantworten. Das Sterben im Mittelmeer muss beendet werden.

(Beifall)

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Weber Úr! Biztos nemes cél és szándék, ami a hozzászólásához késztette. A Néppártban is nagyon sokan vannak, akikkel egyetértünk sok kérdésben. Mégis egy nagyon egyszerű dolgot, kérdést hadd tegyek fel Önnek. Olvasta Ön, hogy az egyik tagállami országban, az Önök pártcsaládjához tartozó egyik pártelnök éppen egy országot készít fellázítani itt, Európában, a közös céljaink, az európai értékek ellen. Tudja Ön, hogy több mint 30 millió eurót akar Orbán Viktor most, ezekben a napokban arra fordítani, hogy olyan kérdéseket tegyen fel, amelyek az összes olyan problémánkat, amit próbálunk közösen megoldani, azokat romokba dönti? Beszélt-e Ön Orbán Viktorral a napokban ezekről a kérdésekről? Ez az egyszerű kérdésem.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Auch ich möchte zunächst sagen, dass meiner Meinung nach die Frage, ob Ungarn seine Bürger befragt, wenig damit zu tun hat, wie wir mit dem Thema hier umgehen. Deswegen: Nationale Politik sollten Sie im nationalen Parlament machen.

Allerdings sage ich schon sehr deutlich dazu: Die Linke fordert ja dauernd, die Bürger zu beteiligen und einzubinden. Jetzt macht ein Regierungschef diese Beteiligung, dann ist es euch auch wieder nicht recht, offensichtlich nur, weil die falschen Fragen gestellt werden. In der großen Frage, die Viktor Orbán derzeit aufgeworfen hat: Ich beziehe mich nicht auf Presseartikel, sondern ich werde es genauso machen wie der Parlamentspräsident, ich werde zunächst das Gespräch mit Viktor Orbán suchen. In kritischen Fragen, die es manchmal auch gibt, wird auch die EVP dann ein kritisches Gespräch führen. Aber ich bitte Sie darum, auch zu sehen: Wenn Bürger befragt werden, dann sollte das auch im Interesse von uns allen sein.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. Questo è il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, una carta che vincola giuridicamente le nostre istituzioni, ma è anche un vincolo morale. Ha scritto Hanna Arendt che il diritto di avere diritti o il diritto di ogni individuo di appartenere all'umanità dovrebbe essere garantito dall'umanità stessa.

Il Parlamento, con la risoluzione che si appresta a votare – spero a grandissima maggioranza oggi – si mostra all'altezza dei suoi doveri, rifiutando la logica dell'emergenza. Non è che non vi siano divergenze o differenze tra di noi, ma è bello che sia prevalsa una larga unità. Perché ora è il momento dell'unità e della solidarietà. Chiediamo meccanismi vincolanti di condivisione nella distribuzione dei richiedenti asilo, perché non è giusto, come diceva il collega Weber, che pochi Stati si accollino l'80 per cento delle richieste di asilo.

Il passo successivo per noi socialisti e democratici deve essere la revisione di Dublino III. La solidarietà deve essere anche efficace, il mandato di Triton va chiarito perché si possano salvare più vite umane, vi sono inoltre le condizioni per attivare la direttiva del 2001 sulla protezione temporanea che prevede meccanismi di solidarietà in caso di afflussi improvvisi. La rete consolare dei paesi dell'Unione deve poter rilasciare visti umanitari sulla base dell'attuale legislazione.

Con questa risoluzione, consentitemi di dirlo, la nostra Istituzione, il Parlamento europeo sfida gli Stati membri ponendoli di fronte alle responsabilità e spesso alle loro inadempienze. Presidente Juncker, Lei oggi ha fatto un grande discorso, lo voglio dire pubblicamente e ufficialmente. Noi la sosteniamo e la incoraggiamo ad andare in questa direzione.

Il Consiglio europeo, Presidente Tusk, nella scorsa settimana ha marcato alcuni punti positivi. C'è un primo embrione di politica europea dell'immigrazione, ma non è abbastanza. Si parla troppo di sicurezza e poco di accoglienza. Il Mediterraneo non è una frontiera da mettere in sicurezza, è uno spazio fluido, non è erigendo trincee sull'acqua che ci proteggeremo, senza una visione lunga sull'Africa, noi non risolveremo anche questa grande questione. Un bambino che nasce oggi in Africa è destinato a vivere trent'anni di meno rispetto ad un coetaneo europeo. Dietro l'immigrazione c'è una spinta di vita.

In queste ore, e concludo, giungono notizie di uomini armati che terrorizzano il Burundi, vent'anni dopo riaffiora il male antico del genocidio tra tutsi e hutu. Ora però a differrenza del passato nessuno potrà dire io non lo sapevo, noi lo sappiamo e facciamo poco. Oggi con questo voto, che va oltre le divisioni tra destra e sinistra, il Parlamento europeo unito mostra di rappresentare non solo il popolo europeo, ma anche la coscienza dell'Europa.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini (PPE), Domanda "cartellino blu". Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che l'onorevole Pittella abbia condiviso e sia d'accordo con Juncker è un po' preoccupante.

Invece io ho condiviso il discorso dell'onorevole Weber. Ma io faccio una domanda: Lei pensa che occorra e che sia un elemento importantissimo e prioritario cambiare Dublino? Cioè il punto è che quando un migrante varca illegalmente le frontiere di uno Stato membro è quello Stato che diventa competente? È qui il punto, è qui il problema. Cosa ne pensa l'onorevole Pittella?

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". Che io sia d'accordo con Juncker non è una novità. Noi socialisti e democratici abbiamo votato il Presidente Juncker e non ne siamo pentiti.

Che ci sia bisogno di rivedere Dublino, nel senso di una maggiore solidarietà, credo che sia un dato che emerge chiaramente. La revisione di Dublino, non in senso restrittivo ma in senso di ampliamento, non può essere lasciato solo il paese che è il primo front office del flusso di profughi, deve essere applicato un principio di solidarietà.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. Mr President, my parents went to Britain for a better life – a better life for them and their future children – and had they not taken that step, had they not left their homes, my life would be very different. So when I see poverty, or when I see tragedies like this, my heart wishes that we were able to offer that same opportunity to everyone, but my head tells me that we cannot.

So to solve this crisis there is no easy answer. To those who say that we should turn everyone away, or those who say that we should let everyone in: you are both wrong. So when listening to the Council and the Commission we have to ask ourselves: can we find a way for those fleeing persecution to seek asylum without having to make this perilous journey, and can we do this without creating massive camps on that side of the Mediterranean? I very much hope that the Commission and the Council can address those particular questions.

But those who seek asylum should be told quickly if they meet the criteria and if they are unsuccessful they should be returned quickly. If they are offered refuge, will it be permanent or will countries be able to ask them to return home when the reason for their asylum is no longer relevant?

So last week’s Council was really an important step forward: help for rescue operations, targeting people traffickers who profit and prey on the misery of others, helping to alleviate the problems of those at the sharp end. But in reality we will not solve this problem in the long term until we stabilise the region and we know, we all know, that this will take time, but our Member States must do all they can with the tools available to them – diplomacy, targeted aid and open trade. But we also need to seek to distinguish between economic migration and helping genuine asylum seekers.

The asylum system must not be conflated with a migration system, otherwise we undermine public trust in both. Asylum must be about people running for their lives, not for those who understandably want a better economic life. So seeking new forms of legal migration will not resolve this problem.

People talk about the blue-card system, but that is aimed at attracting skilled migrants, not people fleeing for their lives. Some speak of compulsory shared solidarity, but where is the talk of mutual trust that is sadly lacking between our Member States? Let us not forget that 75 % of asylum applications take place in six countries – Germany, Sweden, Italy, France, Hungary and the United Kingdom – and some of those countries are already facing pressures over legal migration. And let us not forget that tiny islands like Lampedusa see tens of thousands of people set sail for them.

So if we want to stop these tragedies we have to start answering difficult questions. Are we prepared to help process applications swiftly and discourage people from making a journey? Are we prepared to target and take out the people traffickers? Are we prepared for those EU countries with little immigration to take more of those fleeing persecution, to reduce the pressure, to reduce the suffering, and to reduce the tragic scenes that we see on the borders of EU countries.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Trebuie să spun, domnule Kamall, că m-a surprins poziția dumneavoastră, deși ați început cu remarca că dumneavoastră aveți o altă viață pentru că familia dumneavoastră a emigrat în Anglia.

Vreau să vă întreb direct: ați spus că nu toată lumea, că pot fi întorși înapoi. Cine să stabilească dreptul la viața unora și lipsa la condiții de viață a altora? Cine să selecteze că da, are dreptul omul să trăiască indiferent de pe ce colț al lumii este și cine face această triere? Cum vedeți acest lucru? Mi se pare absolut absurd să spunem că o parte îi întoarcem, o parte nu-i întoarcem și, cineva, birocratic, stabilește că îndeplinește condițiile sau nu îndeplinește condițiile.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR), blue-card answer. I was rather hoping for a question, but thank you very much for your speech. I have to say, I am a little bit surprised by what you are saying, because my story is obviously a very personal story, but my parents were seeking a better economic life. Here we are talking about people fleeing persecution, and part of the problem of this debate is that we are deliberately confusing legal migration and helping those in need, and we have to put an end to that deliberate confusion.

At the same time we have to be quite clear, and I was quite clear in my speech: we should not shut our borders and let no one in and turn a blind eye, but neither should we go down the road that you propose, which is to let everyone in. We have to process applicants fairly and let in those who genuinely are seeking refuge on our shores.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the ALDE Group. Mr President, the images of hundreds of dead bodies floating in the Mediterranean is profoundly horrifying, but the most tragic aspect of this disaster is that it is avoidable – people have died unnecessarily. My group fully supports the joint resolution, and I am glad that we are sending a very strong signal to the Commission – and the Council in particular, which I think needs this message.

We welcome the swift convening of the Council, but the outcome of their meeting is totally inadequate; this has been said here before. And we welcome the fact that the budget for rescue operations has been restored to the original levels and not tripled, as has been said. But more funding is necessary, as well as the use of a humanitarian visa. We must fight the ruthless criminals who get rich trading in human lives.

Now, giving asylum to those who have fled war and persecution is a legal as well as a moral duty. This year alone, 2 000 people have drowned in the Mediterranean. But some politicians are shamelessly exploiting this tragedy for their own populist, xenophobic, anti-EU agenda. Some merely call for closing the borders. That is cheap rhetoric; it is not a solution. But some, like Mr Farage here, are inventing scare stories about these operations bringing in thousands of jihadists into Europe. But Mr Farage knows full well that this is complete and utter nonsense and that it is about as likely as thousands of Martians coming to Europe. But he is not interested in the truth; he is only interested in getting elected.

The public consultation by Mr Orban has already been mentioned. Mr Orbán, too, is using this tragedy in the Mediterranean for his own populist purposes and quite frankly, dear Mr Weber, dear Mr Brok, this is not about national politics. If anything this is about the European values that we stand for, and I hope that the EPP will finally decide to expel Mr Orban. Incidentally, these are not media reports; it is on the government website.

Europe urgently needs policies for legal immigration. The reality is that our continent is rapidly shrinking as part of the world population. Europeans accounted for approximately 20% of the world population in the 1950s, whereas now we are a mere 7%. We need immigration in order to maintain our prosperity. Talking about legal migration is controversial and maybe not very popular, but that is what leadership is all about. It is not about finding the lowest common denominator or only taking easy and popular decisions. Leadership is about the courage to take tough decisions, and I welcome the words of Mr Juncker, who is indeed showing leadership in this respect – and I wish that the Council would do the same. And I hope that Parliament will show that leadership today.

(Applause)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (EFDD), blue-card question. You made an accusation that Mr Farage has made up the allegation that tens of thousands of ISIS and terrorists will be coming to this European continent. Are you therefore saying that the information from those people who have warned us about this, the United Nations and the UK’s own security service who have warned us about tens of thousands, are all lies? Are you saying that the statements from ISIS themselves who said they are going to send tens of thousands are all lies?

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld (ALDE), blue-card answer. Most of the people that we are actually talking about, who we refer to as ‘foreign fighters’, are actually home-grown. They are EU citizens and, if anything, Europe has been exporting terrorists and jihadists travelling over there. What we are talking about here today is rescuing people who are drowning in the Mediterranean because they are fleeing war and conflict, and exactly the people that you are talking about; it has nothing to do with a flood of jihadists coming to Europe. That is only invented by Mr Farage to get himself elected on 7 May; I think it is populist and despicable.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Mr President, I would suggest that the word ‘despicable’ is thoroughly unparliamentary and should be withdrawn.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk, on behalf of the GUE/NGL Group. Mr President, my thoughts this morning go to all those who have lost their loved ones, their brothers, sisters, parents, children, and my thoughts go also with admiration to all those outside this House who work every day to save lives and bring people to safety. Today Father Mussie Zerai is here. Father Zerai, I thank you for being with us here and for your tireless work to save fellow Eritreans fleeing the dictatorship there. Thank you for being with us.

(Applause)

I think it is clear to everyone that words are no longer enough and ultimately, as has been said by earlier speakers, the response to the catastrophes in the Mediterranean is about what kind of societies we are building for the future. Are we going to turn people against each other – as the PPE just did – or are we going to have politics, economics, social and human rights that actually bring us into the future together? That is the choice we have to make.

That is why the Council conclusions, I would say to Mr Tusk, are nothing less than shameful because they do not focus on saving lives and opening this continent to people seeking refuge. Instead they focus on keeping people away.

Therefore the response of this House is especially important. The resolution does in part take on things that we, as the Left, have been bringing forward for 10 years – humanitarian visas and resettlement and also increasing search and rescue – but there is also a great deal missing. We cannot accept that Frontex is being boosted when what we need is a Mare Nostrum. Other colleagues will speak on specific points in the resolutions but it is clear that we, as the Left, will continue to take the lead for a society that we build together and where we do not turn people against each other.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, Monsieur Tusk, de qui avez-vous peur? De centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont dû se résoudre à partir de chez eux, ce que ni vous ni moi ne ferions de gaîté de cœur, pour échapper à la guerre, à la persécution, à la destruction de leur milieu de vie? Face à ce défi humanitaire, ce que vous et vos collègues chefs d'État ou de gouvernement avez choisi comme attitude, c'est l'endiguement. Autrement dit, maintenir ces centaines de milliers de gens dans une zone de guerre, pour pouvoir ensuite détourner le regard et agir comme si de rien n'était.

Cette attitude est indigne! Indigne d'une Europe qui est, comme le président Juncker l'a rappelé, un des continents les plus riches du monde – une richesse très inégalement partagée, certes, mais une richesse bien réelle. Indigne aussi d'une Europe qui se targue souvent d'être le berceau des droits de l'homme et qui ne manque pas une occasion de donner des leçons au reste du monde. Nous attendons des chefs d'État ou de gouvernement une autre attitude. Ressaisissez-vous! Écoutez le président Juncker, qui est l'un de vos hommes!

Première chose, mettez en place une véritable opération de recherche et de sauvetage. Tripler un budget qui est relativement maigrichon, c'est un pas en avant, mais ce qu'il faut, c'est une opération Mare Nostrum paneuropéenne et financée correctement. Il ne sert à rien de renforcer Frontex, dont ce n'est pas le métier.

Il nous faut aussi décider que l'Europe assume sa juste part de l'accueil des réfugiés de guerre. Alors qu'un pays comme le Liban accueille des réfugiés de guerre à hauteur de 25 % de sa population – imaginez-vous, c'est insoutenable –, l'Europe a des difficultés pour accueillir un réfugié pour mille habitants. Et encore, cet effort n'est partagé que par un tout petit nombre d'États membres...

Nous attendons enfin que l'Union européenne mette en place une filière d'immigration légale et sûre. Si vous voulez contrôler un processus, le meilleur moyen est de le rendre légal. Le rendre illégal c'est perdre tout contrôle.

En Europe, chers collègues, des hommes et des femmes politiques ont fait le choix de surfer sur les angoisses légitimes de beaucoup de nos concitoyens, en particulier les plus démunis. Ils jouent donc sur le sentiment de la peur en faisant de l'immigré un criminel, voire un terroriste en puissance. Il nous semble irresponsable et indigne que des chefs d'État ou de gouvernement leur emboîtent le pas.

Je voudrais simplement vous rappeler que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Chacun d'entre eux a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Voilà ce que nous dit la déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur Tusk, Mesdames et Messieurs les chefs d'État ou de gouvernement, soyez à la hauteur!

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, four years ago I stood here and said that bombing Libya would be a huge mistake, but of course the UK Parliament and this Parliament were desperate. There was a clamour to go to war. So now we have a failed state of Libya, which is now a conduit being used for criminal trafficking gangs trying to bring people to Europe.

We are guilty for this crisis, we are directly guilty for the drownings that are going on, and we are hypocrites in this place when we talk about poverty in Africa, when we pursue a common agricultural policy that puts barriers up to them selling us their agricultural produce, where we have a fisheries policy that rapes and pillages their seas and has caused environmental destruction, and we just assuage our consciences by giving away a bit of foreign aid. I am not blind to the human suffering that we have caused in many of these countries. I would call on this Parliament, this Commission to end the barriers to trade, to stop the fisheries policy, to ask the United Nations to get involved and to try and help.

But the real question we face is: what are we to do? Are we to go down the Australian system in dealing with this crisis (and indeed the Australian Premier, Tony Abbott, has offered us his advice and help). Australia faced this and Australia not only have stopped the boats from coming, they have stopped people from drowning. But no, we are not interested in what the Australians have done; we have decided that we can deal with this on our own. So we decided that people can come and that people will not be sent back.

Now I suspect that it would be a hell of a shock to many European citizens, including the British, to understand that we have already agreed a common European asylum system, and what today is about and today’s resolution is the direct implementation of it. The problem, ladies and gentlemen, is this: the definitions for who qualifies for asylum are so wide, they include not just people coming from war, not just people coming from failed states; Mr Juncker, this morning, seemed to suggest that perhaps he would even include people who were fleeing poverty. I am sorry, we simply cannot accept countless millions. Already in countries like mine, 77% of the population say we cannot take immigration at current levels.

But there is a real and genuine threat. When ISIS say they want to flood our continent with half a million Islamic extremists, they mean it, and there is nothing in this document that will stop those people from coming. Indeed, I fear we face a direct threat to our civilisation if we allow large numbers of people from that war-torn region into Europe. It is ironic that nine days before a British general election, Mr Cameron and Mr Miliband are not engaged in this debate, and in fact the UK can do nothing. We are impotent; we have surrendered our ability to get involved. I promise my party will stand up to this impending disaster for all concerned.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE), blue-card question. It is not the first time that we have had these kinds of exchanges. I would just like to remind you that many of the terrorist attacks that your United Kingdom has suffered were actually acts by your nationals – not imported terrorists, but people who were home-grown. So I am not sure that any of your answers are an answer to that issue.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD), blue-card answer. I do accept, Mr Lamberts, that our failed policy of state-sponsored multiculturalism has led to a fifth column inside many of our countries. However, the number of those is mercifully small compared to the number of Islamic extremists committing the most bestial acts on a daily basis right across that region.

This policy has no means and no way of filtering out extremists in favour of people fleeing in genuine fear of their lives, and, as such, we are making a massive mistake. Let us follow the example of Australia, let us do everything we can to reverse the hypocrisy of groups like yours that have voted to make Africa poorer. Let us do those things, but if the message is that anybody that comes will be accepted, we are headed for disaster.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Abgeordneter Faria! Ich hatte den Eindruck, dass Sie mir gerade einen Vogel gezeigt haben. Vielleicht sagen Sie mal, was Sie dazu bewegt, mich hier zu beleidigen?

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (ALDE). Senhor Presidente, eu apresentei uma pergunta, uma carta, levantei a carta, estive com isto levantado durante um minuto e tal e os senhores não me deram a palavra, antes de terem dado a palavra ao meu colega, é só isso. Agora o que eu queria perguntar ao Sr. Farage é que o Sr. Farage canta bem, mas não me encanta.

(O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Abgeordneter Faria! Setzen Sie sich bitte wieder hin, so geht das hier nicht. Ich habe zu Beginn dieser Aussprache gesagt, dass wir hier Tausende Wortmeldungen haben und ich nach Eingang der blauen Karten jeweils eine nehme. Sie waren nicht der Erste, der sich hier gemeldet hat. Das ist der Grund. Das berechtigt Sie nicht, mich hier zu beleidigen!

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (NI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito una marea di ipocrisie e di razzismo sparso a piene mani dalla sinistra, mi vergogno per loro. Ho sentito le stesse cose che hanno detto un anno e mezzo fa dopo i 366 morti di Lampedusa: mancavano i cartellini, aiutiamoli, soccorriamoli. Intanto contiamo altri 5 000 cadaveri sul fondo del Mediterraneo.

Vi chiedo: quanti scafisti volete ancora finanziare? Lo chiedo al Presidente Juncker. Quanti morti volete ancora contare sul fondo del mare? È incredibile che il Presidente della Commissione europea, Presidente che sta affamando 500 milioni di europei, dica: bisogna aprire le porte di casa altrimenti entrano dalla finestra. Ma lei, da chi è pagato? Chi le paga lo stipendio? Lei pensa di sradicare un miliardo di cittadini africani aprendo le porte di un continente che conta decine di milioni di disoccupati?

Sono imbarazzato dal livello di questo dibattito che cerca di trovare dei colpevoli politici quando i colpevoli politici sono qua dentro. Perché adesso vi rendete conto che bisogna cambiare il trattato di Dublino. L'avete confermato due anni fa. La Lega votò contro e quelli che adesso si svegliano, due anni fa, votarono le stesse schifezze. Spero di non dover aspettare altri 700 morti prima di sentire altrettanta retorica razzista di sinistra.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL), Domanda "cartellino blu". Vorrei dire all'onorevole Salvini, che per la verità di razzismo è un vero maestro, se è d'accordo sulla necessità di finanziare un Mare Nostrum europeo o se ritiene che chi fugge dalla guerra e chi fugge dalla fame debba morire o in mezzo alla guerra o in mezzo al mare, come ha suggerito dicendo che non avrebbe fatto approdare i barconi ma li avrebbe lasciati in mezzo al mare. Devo dire che le parole che ho sentito dall'onorevole Salvini non sono ipocrite ma sono ugualmente disgustose.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (NI), Risposta a una domanda "cartellino blu". Lei pensa che un miliardo di cittadini africani possano arrivare in Europa ed essere accolti in Europa? Lei lo pensa veramente, ma ci crede a quello che dice o le hanno passato un bigliettino? Io penso che Mare Nostrum e Triton siano operazioni razziste che finanziano gli scafisti e finanziano il terrorismo islamico. Penso che l'unica via di uscita sia finanziare questi paesi, aiutare questi paesi a non dover scappare. A giugno andrò in Nigeria, cosa che dovrebbero fare i governanti buoni di sinistra che invece se ne strafregano, perché io ritengo che ognuno debba crescere, vivere tranquillo nel paese dove è nato a meno che qualcuno voglia sostituire popoli con altri popoli, ma questa è un'operazione di sostituzione etnica contro cui noi ci opporremo in ogni maniera.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE). Herr Präsident, meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal sollten wir hier versuchen, seriös miteinander umzugehen und auch keinen falschen Eindruck zu erwecken.

Als Erstes: Das Problem der 50 Millionen Flüchtlinge, die unterwegs sind, lässt sich nicht mit einem Handstreich lösen. Wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken, als könnten wir hier kurzfristig mit ein paar Maßnahmen alle Lösungen für 50 Millionen Flüchtlinge finden. Wir müssen einen Beitrag leisten.

Was heißt „Beitrag leisten“? Es bedeutet erstens: Wir müssen natürlich Such- und Rettungsaktionen starten, um die Menschen im Mittelmeer zu retten. Aber hier spricht niemand über die Sahara-Zone, wo mindestens so viele Menschen sterben. Und nur, weil wir sie nicht sehen, existieren die Toten dort trotzdem. Aus dem Grund muss es zweitens auch endlich eine Afrikapolitik geben, die umgesetzt wird. Wir haben seit 2007 angeblich eine Afrikapolitik. In Wirklichkeit haben wir 28 bzw. 29 Entwicklungshilfepolitiken, die nicht konzertiert auf den afrikanischen Kontinent mit einwirken. Denn auch dort liegt Verantwortlichkeit und nicht allein in der Europäischen Union. Auch afrikanische Staaten tragen Verantwortung für ihre Bürgerinnen und Bürger.

Als Drittes: Wir müssen Menschenhändler endlich einmal bekämpfen! Ich habe kein Verständnis dafür, dass vonseiten der GUE/NGL immer wieder, wenn es um Diskussionen über den Kampf gegen Menschenhändler geht, jedes Mal Maßnahmen kritisch betrachtet werden und wir da keinen ernsthaften internationalen Kampf gegen brutalste Verbrecher zustande bringen, die zu ihrem eigenen Vorteil töten, foltern und morden. Das sind Terroristen, das sind organisierte Kriminelle, und wir müssen dagegenwirken.

Und dann gibt es den dritten Weg, über den wir seriös miteinander reden müssen. Das ist das Thema der sogenannten legalen Migration. Man muss tatsächlich trennen: Arbeitsmigration und das Thema Flüchtlinge und humanitäre Migration. Wir haben Instrumente wie die Neuansiedlung, die muss man ausbauen. Das heißt, wir brauchen nicht endlos neue Instrumente, sondern die, die wir haben, müssen wir nutzen. Wir können auch weitere Instrumente hinzufügen, wenn wir dies sortiert und sinnvoll tun. Aber es ist immer nur ein Beitrag gegen die Katastrophe. Jetzt populistisch eine kurzfristige Lösung zu fordern, ist schlichtweg nicht die Wahrheit.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Frau Hohlmeier, ich habe die spannende Frage an Sie – da Sie sich auf das Schlepperwesen bezogen haben –, worin Sie denn die Ursache dafür sehen, dass Schlepper eine solche Möglichkeit haben, viele Flüchtlinge auf diese Art und Weise nach Europa zu verbringen. Sehen Sie eine Mitschuld der Europäer daran, dass ein solches Schlepperunwesen überhaupt erst Konjunktur erhalten konnte?

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten Verantwortung für das Schlepperwesen auf dem afrikanischen Kontinent tragen. Ich glaube vielmehr, dass die Katastrophen, Bürgerkriege, Kriege, Auseinandersetzungen – ob es ethnische, religiöse oder politische Auseinandersetzungen sind – die Menschen in die Flucht treiben und Schlepperbanden die Verzweiflung der Menschen zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil und zur Verbreitung ihrer verbrecherischen Machenschaften ausnutzen.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Že dolgo vemo, da je nujna pravičnejša porazdelitev finančnih, organizacijskih in kadrovskih bremen med članicami Unije. O marsikaterih rešitvah govorimo že leta, pa jih očitno zaradi sebične molčečnosti mnogih evropskih držav ne izvajamo.

Imam konkretno idejo, o kateri bi bilo vredno razmisliti – idejo o ustanovitvi Evropskega sklada za iskanje in reševanje. V evropski blagajni imamo sredstva, le porazdeliti bi jih morali. Rezerviranih imamo 791 milijonov evrov za uvedbo pametnih meja in vemo, da teh zaradi pomanjkljive zakonodaje še ne bomo uvedli hitro, in tudi toliko denarja ne bomo potrebovali.

Zakaj ne bi del teh sredstev namenili v sklad za reševanje? Za pomoč državam, ki bi sodelovale pri reševanju ljudi, za pomoč komercialnim ladjam. Omogočili bi lahko vsaj triletno delovanje operacij, podobnih Mare Nostrum. Gre za politično voljo. Vem, da to seveda ni dovolj. Vse evropske države morajo sodelovati. Finančno in z zavezo, da beguncem nudijo zatočišče.

Zato močno pozdravljam namero Komisije o uvedbi kvot in varnih in zakonitih poti v Evropo. Vrata, poti, Evrope morajo ostati odprta. In, predsednik Juncker, to je prava smer. Komisijo pri tem močno podpiram. Če ne bomo ukrepali takoj in skupaj, bomo za vedno pokopali vrednote celotne Evropske unije. In zato ne bodo krivi afriški begunci.

(Govornica se je strinjala, da bo sprejela vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8)).

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (NI), Domanda "cartellino blu". Signor Presidente, l'onorevole ha svolto un intervento concreto, forse il primo, chiedendo dove si possono trovare i mezzi per aiutare i rifugiati, per aiutare coloro che meritano.

Suggerisco all'onorevole di chiedere al Commissario Juncker se non intenda dar vita finalmente ad un'azione di recupero dei miliardi di euro che i favori fatti da lui alle multinazionali hanno consentito di evasione fiscale. Sono d'accordo se utilizziamo questi miliardi di euro regalati alle multinazionali a favore dei poveri del mondo.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D), Odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Jaz mislim, da gospod kolega to vprašanje v resnici ne namenja meni, ampak Komisiji. Lahko pa še enkrat povem, da podpiram namere in prizadevanja Evropske komisije, da pa imamo preveliko sebično molčečnost evropskih vlad.

O rešitvah se pogovarjamo leta. Zdaj imamo konkretne ideje. Bojim pa se, da ne bomo dovolj ambiciozni, medtem ko bodo ljudje umirali v Sredozemlju. Sklad za reševanje in iskanje beguncev je konkretna ideja, če bo za to politična volja, če za to najdemo pravne mehanizme.

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens (ECR). Het is absoluut onaanvaardbaar dat hele gezinnen de verdrinkingsdood tegemoet varen. Ik krijg vaak de vraag waarom de 28 EU-landen niet samen zitten over oplossingen voor legale migratieroutes, zoals hervestiging en herlocatie. Het antwoord is dat die welwillendheid heel ver te zoeken is, nu bepaalde lidstaten amper de irreguliere instroom van vluchtelingen kunnen overzien. Dit omdat bepaalde Zuid-Europese lidstaten het niet al te nauw nemen met de toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielsysteem.

Er doet zich momenteel een feitelijk systeem van gedwongen herlocatie binnen de EU voor. Vluchtelingen die langs Zuid-Europa binnenkomen, trekken immers massaal naar het noorden. Ik ben enorm verheugd dat de Europese Raad dit vorige donderdag als eerste punt aanhaalde bij het thema 'versterken van de interne solidariteit en de verantwoordelijkheid'. Mijnheer Juncker, uw quota-voorstel betekent concreet dat landen zoals Duitsland, Zweden, België en het Verenigd Koninkrijk, die nu al een relatief groot aantal vluchtelingen opvangen, opnieuw de rekening zullen mogen betalen. Is dát de Europese solidariteit die u voor ogen heeft?

Voorts ben ik ook zeer blij te vernemen dat de EU de mensensmokkelaars harder zal aanpakken. Dit is absoluut nodig, want ze hebben de dood van honderden mensen op hun geweten. Daarnaast moeten zeer zeker de armoede en het geweld in de herkomstlanden worden aangepakt.

Maar meer ontwikkelingshulp is geen oplossing, zolang corruptie en mensenrechtenschendingen blijven voortduren. In Afrika verdwijnt bijna evenveel geld door corruptie als er binnenkomt via ontwikkelingshulp. Hoe zal dat aangepakt worden?

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE). Fru talman! Två gånger efter varandra har vi öppnat plenarsessionen här i Strasbourg med en tyst minut för att hedra minnet av de många människor som omkommit i Medelhavet.

Förra årets skrämmande siffra på runt 3 500 människor riskerar att vida överstigas innan detta årets slut. Nu frågar jag rådet: hur många fler människor måste drunkna innan ministerrådet förstår att det som det handlar om nu, det är inte att slå sönder båtarna som flyktingarna färdas i, utan det är att faktiskt bygga ett system med lagliga och säkra vägar för människor att komma till EU för att här söka asyl. Det är naivt, och jag vill påstå cyniskt, att säga att det handlar om att slå sönder båtarna för att få stopp på denna fruktansvärda tragedi som utspelar sig framför vår tröskel.

Att ge asyl till människor som flyr undan krig, konflikter och kränkningar – det är ingen fråga om generositet. Det är en plikt som alla EU:s 28 medlemsländer förbundit sig att respektera genom både EU-rätt och internationell rätt. EU har lyckats bygga en monetär union. Vi är nu på väg att bygga en energiunion. När ska vi bygga en humanitär union?

Att öka Tritons och andra räddningsoperationers ekonomiska anslag kommer inte att innebära ett slut på tragedierna. Nu gäller det att upprätta lagliga och säkra vägar att komma hit, och då har vi också – vill jag säga till dem på den kanten i huset – en överblick över vem som kommer och varifrån han eller hon kommer, och detta är väl viktigt när det gäller den europeiska säkerheten. Då kan vi också hantera asylansökningarna på ett förutsägbart sätt. Dessutom skulle detta slita sönder de affärsmodeller som skrupelfria människosmugglare ägnar sig åt och profiterar på.

Nu är det hög tid, fru talman, att vi går från ord till handling och tar den europeiska solidariteten till en ny nivå, och då menar jag solidaritet för dem som flyr och solidaritet mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner.

(Talaren samtyckte till att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen).

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD), fråga ("blått kort"). Cecilia, du pratar alltid om lagliga vägar och du pratar om att man ska kunna söka visum på plats. Då vill jag fråga dig ganska kort här nu: Det är en miljon människor i Libyen som omedelbart vill komma till Europa. Hur ska du välja ut vilka som ska komma, eller hur har ni tänkt er? Hur ska ni fördela detta? Ni har inte tänkt. Det här fungerar inte. Tacka vet jag Australien.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström (ALDE), svar ("blått kort"). Fru talman! Det är väldigt typiskt att få denna typ av fråga. Det handlar ju om att vi här tar ett europeiskt ansvar, att vi bygger ett europeiskt mottagande och på sikt att vi faktiskt börjar med det första som vi kan göra imorgon – och där kan vi följa det österrikiska exemplet som handlar om att rädda liv – nämligen att alla EU:s 28 länder tar emot kvotflyktingar som redan är definierade och identifierade genom UNHCR. Idag är det femton länder som tar emot några. Tretton länder gör, fru talman, så här mycket, och detta är upprörande. Här krävs att alla tar sin del av ansvaret.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL). Madame la Présidente, j'accuse le Conseil, les gouvernements des États membres et la Commission. Vous êtes désormais directement responsables du crime qui tue de plus en plus de migrants qui fuient les guerres que l'Europe a facilitées et les persécutions qu'elle tolère.

Après les morts du 19 avril, l'Union aussi fait naufrage dans le déni et l'aveuglement. Elle déclare la guerre aux trafiquants, en feignant de croire que ce sont eux les seuls responsables de tant de morts. Ils ne sont pas responsables; ils sont là parce qu'il n'existe pas de voie légale d'accès pour les réfugiés, parce que vous avez supprimé Mare Nostrum, qui s'occupait de la recherche et du sauvetage en haute mer et parce que vous continuez à financer des opérations comme Triton ou Poseidon, dont le mandat prioritaire est le contrôle des frontières, et non pas le secours aux naufragés.

Je vous remercie, Monsieur Juncker, pour vos mots, mais la porte n'est pas ouverte. Dans le désir, aussi, de fuir vos responsabilités, vous en arrivez à souhaiter – je cite le commissaire Avramopoulos – "la collaboration avec les dictatures", Erythrée en tête, la pire d'Afrique. Comme les trafiquants, vous violez les lois, le droit de la mer et du non-refoulement. Je me demande si vous savez ce qu'on fait: une guerre non déclarée, non contre les trafiquants, mais contre les migrants.

(L'oratrice accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Pani poseł Spinelli, którą bardzo szanuję, oskarżyła Radę o bezczynność w tej sprawie. Rada nie jest instytucją abstrakcyjną. Chciałbym zapytać panią poseł, czego domaga się od własnego socjaldemokratycznego rządu Włoch w tej sprawie, dlatego że żadna z instytucji nie jest instytucją abstrakcyjną i rząd włoski ponosi taką samą odpowiedzialność jak wszystkie inne rządy.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Spinelli (GUE/NGL), Risposta a una domanda "cartellino blu". Grazie per questa domanda. Ho parlato di tutti i governi dell'Unione e pensavo soprattutto al governo socialdemocratico, come lo chiama Lei in Italia. È il governo più impegnato nell'idea folle di affondare le navi dei trafficanti pensando che i migranti non fuggano comunque, non cerchino altre vie. Se c'è una politica irresponsabile, la più irresponsabile nell'Unione è quella del governo italiano.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). Madam President, last week the Heads of State of the European Union met and were faced with the question of what to do in order to stop the dying in the Mediterranean. Mr Tusk has explained what the priorities of the Heads of State are: fighting smugglers with the military and, secondly, stopping refugees even from reaching European shores.

Is that really the answer of the European Union, winner of the Nobel Peace Prize: drowning in the Mediterranean? You cannot be serious. Where is the humanitarian rescue mission that we need? Italy started it, but the other Member States refused and even said that it helps smugglers. Where are the safe and legal access points for refugees? These are people in dire need of international protection. Where are the real answers from the Heads of State? I think what was decided at the Council was a disgrace. It was unfortunately a waste of time. Even though it was good that you sat together, nothing came out of it.

By the way, colleagues from the EPP, President Juncker was your candidate. He is your Commission President and you should listen to him more often.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, 800 morti nel Mediterraneo sono una cifra inimmaginabile. È come se noi tutti, deputati del Parlamento europeo, scomparissimo nello stesso istante, ed è solo un caso, Presidente Tusk, che in fondo al mare non ci siamo io o Lei, è la fortuna di essere nati in un continente che ha scelto la pace mentre là fuori c'è ancora un mondo di guerra, guerra su cui tra l'altro tuttavia noi abbiamo grandi responsabilità.

Lei e gli altri capi di Stato vi siete riuniti ancora una volta per decidere di non risolvere. Se l'Europa volesse veramente trovare una soluzione basterebbe un Mare Nostrum europeo finanziato da tutti, si aprirebbero corridoi umanitari, si applicherebbe uno strumento che già esiste, la direttiva 2001/55/CE che crea un meccanismo che obbliga, sottolineo obbliga, gli Stati membri a cooperare tra loro per il trasferimento dei rifugiati da uno Stato all'altro, ma questo meccanismo esiste dal 2001 e non è mai stato attivato. Voi, signori, non l'avete mai attivato. Vi riempite la bocca di solidarietà, parlate di condivisione, ma vi ostinate a considerare l'immigrazione un problema da lasciare all'Italia, alla Spagna, alla Grecia. L'Europa se ne lava le mani.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D), Domanda "cartellino blu". Volevo chiedere all'onorevole Beghin, che ho molto apprezzato quello che ha detto, ma certo il Parlamento non può avere molta forza se il suo gruppo è talmente diviso che quello che dice Lei, che posso condividere, è stato smentito totalmente dal suo compagno di partito poco fa dell'Ukip. Sarà molto dura per voi essere chiari nella linea di supporto a questa risoluzione che noi speriamo molto riusciate a dare.

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Io la ringrazio. Onestamente noi potremmo avere alcuni punti su cui non siamo d'accordo ma in realtà io ho condiviso tutto l'inizio del discorso dell'onorevole Farage.

Onestamente noi abbiamo delle grosse responsabilità. Ci sono dei meccanismi che devono essere comunque tutelati. Credo che in questo momento noi non avremmo grosse difficoltà. Il vero problema non siamo noi ma siete voi, avevate tutte le possibilità per risolvere questo problema. Probabilmente ci troveremo ancora nelle prossime plenarie a osservare minuti di silenzio, perché l'unica cosa che siamo capaci di fare è parlare del nulla condito dal niente e poi fare dei grandi minuti di silenzio.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, μετά τον Μπιν Λάντεν και τώρα τους τζιχαντιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακαλύψει ένα νέο πρόσχημα προκειμένου να εξαπολύει νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις: το χτύπημα των δουλεμπόρων. Όπως όμως είναι δικά σας δημιουργήματα οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τα δεινά που φέρνουν στους λαούς, έτσι είναι δική σας και η ευθύνη για τα κύματα των μεταναστών και προσφύγων που μαζικά πνίγονται στη Μεσόγειο. Οι δουλέμποροι είναι ένα και το αυτό με το σύστημα που υπηρετείτε, γιατί ο καπιταλισμός και η μετανάστευση, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η προσφυγιά, είναι αναπόσπαστα δεμένα για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Όσο και να εξωραΐζει η ελληνική κυβέρνηση την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιλαϊκή πολιτική της, τα δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - που τόσο προκλητικά ονομάζει τα σύνορά της "έξυπνα" - είναι πραγματικά κροκοδείλια. Η διέξοδος για τον λαό βρίσκεται στη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο, στη κατάργηση εδώ και τώρα και της Συνθήκης του Σένγκεν και του Frontex και των κανονισμών του Δουβλίνου, στα μέτρα για την ουσιαστική ανακούφιση προσφύγων και μεταναστών.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley (ALDE), fråga ("blått kort"). Fru talman! Det är ju slående att här har vi en fullblodskommunist som inte med ett enda ord talar om människovärde. Inte med ett enda ord i hela inlägget sägs hur vi ska kunna vända den farliga vägen som Medelhavet idag är till att bli möjligheternas väg för den som faktiskt flyr undan kriget. Det där var ett tal mot kapitalismen, det var ett tal mot medmänskligheten, det var ett tal mot de mänskliga rättigheterna. Det här parlamentet måste våga säga att vi bär ansvaret för att ha regler på plats som gör människor inte dör i Medelhavet.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), απάντηση σε ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρώτα από όλα κρίνεται από το αν έχεις μια πολιτική που να υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες που ξεσπιτώνονται. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες και εμείς λέμε ότι πριν από όλα είναι αξιοπρεπής ο μετανάστης και ο πρόσφυγας που μπορεί να επιζήσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και στα σύνορα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετανάστες επιβάλλουν πιο αποφασιστικά μέτρα και οι κυβερνήσεις έχουν τεράστιες ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Εδώ πρέπει επίσης να αναδειχθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Frontex και όλων αυτών των μηχανισμών καταστολής διότι, αν δεν αρθούν αυτοί, τότε δεν πρόκειται να υπάρξουν δικαιώματα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). Señora Presidenta, los romanos cometieron tres errores: renunciaron a entender a los extranjeros, a los que llamaron «bárbaros»; levantaron murallas, a las que llamaron «limes»; y pagaron a los jefes extranjeros para evitar las migraciones masivas.

Nosotros no podemos repetir esos tres errores. Nosotros no podemos renunciar a entender a los que viven fuera de la Unión Europea. Nosotros no podemos levantar un nuevo limes romano en el Mediterráneo. Y nosotros no podemos pagar a los jefes de los extranjeros para que les impidan venir a nuestras costas.

Debemos entender las cosas tal y como son, atender a las causas reales de la inmigración. Es verdad que los traficantes de personas traen a los inmigrantes, pero no los traen obligándoles a subir a la patera. Pagan por subir a la patera porque ellos quieren venir. Quieren venir por la guerra; quieren venir por el hambre; quieren venir por el integrismo; quieren venir por la persecución religiosa o por la persecución política.

Tenemos que mejorar nuestra capacidad para salvar personas en el mar y, desde luego, tenemos que saber que, cuando un país rechaza recibir inmigrantes en su territorio, lo que está multiplicando es el rechazo a los inmigrantes de los países que tienen personas en condición ilegal en su propio territorio. Tenemos que intentar que las mafias se acaben.

Señorías, nuestras palabras, que naufragio tras naufragio son las mismas, llegará un día que no significarán nada si seguimos parados. Lo diré claramente: hemos olvidado demasiado deprisa que hasta hace 30 años los inmigrantes éramos nosotros, cómo viajábamos y cómo nos recibieron.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), pregunta de «tarjeta azul». Señor González Pons, me gustaría hacerle dos preguntas.

¿Piensa usted que las operaciones de rescate deberían ser como las del año pasado en Ceuta, con las fuerzas de seguridad disparando a los migrantes mientras estaban en el mar?

¿Piensa usted que la política de asilo debe ser como la de Melilla, con devoluciones en caliente que impiden directamente que se pueda solicitar protección internacional?

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Señoría, Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres que tiene la Unión Europea con África. España tiene la obligación de defender esas fronteras; tiene, además, la obligación de evitar posibles daños personales de quienes intentan cruzarlas y, además, tiene que resolver el problema de que haya desaparecido la tierra de nadie entre la frontera de España y la frontera de Marruecos.

Le daré un dato que seguramente le va a interesar: solo el 3 % de las personas que cruza de manera irregular la frontera de Ceuta y Melilla solicita asilo. Las mafias que trafican con personas también facilitan que estas crucen por la frontera terrestre.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). Frau Präsidentin! Ja, wir können nicht alle aufnehmen, die nach Europa kommen wollen. Aber wahr ist auch: Wir könnten mehr Menschen aufnehmen, wenn alle Mitgliedstaaten sich im Bereich der Flüchtlingspolitik mehr engagieren würden, ebenso wie im Bereich der Arbeitsmigration. Gerade nach dem letzten Flüchtlingsunglück vor der Küste Libyens wäre es Zeit gewesen, einen Wendepunkt in der europäischen Flüchtlings- und Migrationspolitik einzuleiten. Dieses Signal hat der Rat nicht gegeben.

Es ist ja unstrittig: Wir müssen die Fluchtursachen in den Herkunftsländern bekämpfen, und wir müssen kriminelle Schlepper bekämpfen. Wahr ist aber auch: Je höher die Zäune werden, die wir bauen, je gefährlicher der Weg nach Europa wird, desto eher wird Flucht ein Geschäft für Schmuggler, eben weil es keine legalen Wege nach Europa gibt. Angesichts der Kriege rund um Europa in einigen Ländern ist es beschämend, dass es immer noch Mitgliedstaaten gibt, die nicht einen einzigen Flüchtling im Rahmen des Neuansiedlungsprogramms aufnehmen. Das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine gute Verteilung der Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten, und wir brauchen eine stärkere Nutzung der ja schon vorhandenen Maßnahmen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Und auch die legale Migration, die Arbeitsmigration muss verbessert werden, denn es ist ja jetzt schon so, dass wir in vielen Mitgliedstaaten zusätzliche Arbeitskräfte brauchen, und das nicht nur im Bereich der akademischen Berufe, sondern weit darüber hinaus.

Deshalb ist aus all diesen Gründen jetzt Zeit für konkretes Handeln der Mitgliedstaaten. Ich kann Sie wirklich nur auffordern: Erkennen Sie die Zeichen der Zeit und hören Sie auf, nur zu reden!

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL), ερώτηση με "γαλάζια κάρτα". Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι η βασική αιτία δεν έχει συζητηθεί ακόμη εδώ, διότι οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν εκείνες οι αποικιοκρατικές χώρες που δημιύργησαν όλα τα προβλήματα στις αποικίες από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει όμως ένα κράτος, η Τουρκία, που διακινεί τους περισσότερους προς εδώ και που θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μέτρα προτείνετε για αυτό το κράτος;

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich denke, ich kann es ganz kurz machen. Es wäre in der aktuellen Situation falsch, mit dem Finger auf nur einen Staat zu zeigen, weil die Verantwortung für das, was mit den Flüchtlingen passiert, auf allen Staaten in Europa und darum herum liegt. Deswegen werde ich keine Frage beantworten, die sich nur auf einen einzigen Staat bezieht.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR). Madam President, Europe must act decisively. Every effort should be made to save lives, create stability in conflict regions and assist Member States overwhelmed by the challenges they face. But many in this Parliament believe that the solution lies in more forms of legal migration and binding quotas. My group did not sign the joint resolution, because such actions merely address the symptoms rather than the causes. Member States need to commit more resources and offer more humanitarian resettlement and aid. We need efficient asylum processing and an expedient return system. Frontex, Europol and the European Asylum Support Office (EASO) need to be better equipped.

Lives can be saved by not allowing trafficking vessels to depart in the first place and by cutting off the fortunes that are being made by human traffickers. This needs urgent cooperation with third countries to be achieved. True and meaningful solidarity is gained through trust, a moral imperative and a sense of responsibility which can never be created through compulsion.

I would say to Mr Farage (who, for the moment, seems to have emigrated or sought asylum elsewhere in this country): of course it is wrong to confuse immigration and asylum. But to deliberately confuse immigration and terrorism is disgraceful and unacceptable.

(Applause)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR), blue-card question. Mr Kirkhope, thank you for reminding us that together we must work on helping the source of the problem. How important is international development aid? What more can we do to encourage Member States to live up to those vital millennium development goals? And Mr Kirkhope, happy birthday!

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (ECR), blue-card answer. I cannot answer that question very well. All over the world there are, of course, different approaches. The Australia system was also referred to and it is an Australian system that suits Australia for migration. If Mr Farage likes Australia and its system so much, perhaps he should now move there. But, frankly, as someone a little bit older today, I doubt very much whether Mr Farage would ever pass the points test set by the Australian Government.

 
  
MPphoto
 

  President. – Thank you Mr Kirkhope, we all join in the birthday greetings in the middle of a very tense and fraught debate. Laugher helps, but it does not cure our problems, so we continue with the very serious debate and I give the floor now for one minute to Mr Michel.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE). Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord féliciter le président Juncker pour ses propos et pour la tonalité salvatrice qu'il leur a donnée, exprimant une sincérité dont on ne peut douter.

J'aimerais apporter un petit rectificatif. J'en ai assez d'entendre, de manière systématique, un peu comme un sermon, que la cause de ce drame serait principalement l'Europe. L'Europe n'est pas la cause de ce drame. Ce dernier est dû, tout d'abord, à la mauvaise gouvernance dans les pays d'origine, ensuite aux passeurs et, aussi, il est vrai, à un manque de réactivité collégiale et solidaire de la part de tous les États membres européens. Je plains M. Juncker, qui a dû gérer – il faut le dire – un très grand égoïsme de la part de certains États membres.

Ensuite, je ne crois pas que l'Europe forteresse soit la solution. Il faut rapidement trouver des voies légales qui permettent d'absorber de manière régulée et humaine, évidemment, les candidats migrants.

(La Présidente retire la parole à l'orateur – malentendu sur le temps de parole)

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (NI), Domanda "cartellino blu". La mia domanda è molto semplice. La rivolgo al collega che mi ha preceduto e la rivolgo a tutti voi. Non facciamo più ipocrisia. Chi di voi vuole portarsi a casa e adottare tre clandestini ciascuno? Segnatevi alla Presidenza e noi ve li manderemo. Poi dopo vediamo se la pensate ancora così.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel (ALDE), réponse "carton bleu". Madame la Présidente, tout d'abord j'aimerais dire que je n'apprécie que modérément la manière dont j'ai été traité dans mon temps de parole. Je vous le dis.

Par ailleurs, je ne souhaite pas répondre à une question outrancière, qui exprime un sentiment relativement odieux. Je ne vois pas en quoi répondre à votre question sordide va apporter quelque chose au débat! Cela ne fait que miner les valeurs européennes. Je ne souhaite donc pas répondre à cette question.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  President. – We shall try and clarify the issue of speaking time and we will come back to you with clarification on that. I will announce at this point and give a warning that we will take no more blue cards. That is the ruling for now because the debate is quite tight on time.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Frau Präsidentin! Ich frage mich tatsächlich, was wir hier tun und was hier passiert: Ein bisschen symbolisches Salz in eine Wunde streuen, die ohnehin nicht heilt. Und danach geht es zur Tagesordnung über, und wir reden über Flüchtlingsabwehr. Eine Handvoll Minister haben doch eine Entscheidung getroffen – die sogenannten 10 Punkte –, und das am grünen Tisch. Sie haben kein Parlament dieser Welt gefragt, keines in Europa, nicht das Europäische Parlament. Sie haben es an den Leuten, an den Flüchtlingsverbänden, den Migranten vorbei gemacht. Und die Proteste nach der Abschaffung von Mare Nostrum haben sie auch nicht interessiert, weder Herrn Juncker noch Herrn Tusk. Erst als 1 200 Menschen im Mittelmeer starben, fiel ihnen das wieder ein. Jetzt suchen sie ihr Heil darin, dass sie die Schuld auf die Schlepper abwälzen. Das Schlepperunwesen ist aber nur eine brutale Konsequenz Ihrer Politik, Herr Tusk und Herr Juncker. Sie sind die Schuldigen. Genau wie alle anderen, die mitmachen, die schweigen, die wegschauen, die die Toten nicht sehen können, die den Familien der Opfer nicht in die Augen schauen wollen.

Was wir fordern, ist: Respekt vor den Familien, legale Wege nach Europa, massive Hilfen für Länder, für Drittstaaten, die Millionen Menschen aufnehmen. Nicht mehr und nicht weniger.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert (Verts/ALE). Madam President, I thoroughly agree with those who are saying we need to address the causes, but most doctors also look at symptoms. Safe routes are crucial for those fleeing persecution or who are at risk of serious harm. We should also remember that millions actually do stay in the region – just ask the governments of Lebanon and Jordan, for example. Those countries will need our long—term support.

I think some Members in this House would do well to remember that in certain Member States it would actually be a criminal offence to offer shelter to somebody in an irregular situation. That is another situation we should be changing in terms of European law.

The European Union can do more. We can use the Common European Asylum System that we have much better. For example, the Dublin Regulation does not mean that you have to return people to the country of entry. Member States can offer solidarity and deal with those claims in their own countries without return. So can we please use the system that we have got, make it more humanitarian and actually stop letting people die at sea.

 
  
MPphoto
 

  Kristina Winberg (EFDD). Fru talman! De otaliga katastrofer som sker på Medelhavet är en enda stor tragedi som föranlett att tusentals människor har omkommit till sjöss och tyvärr, i ärlighetens, namn skapas denna situation till stor del av den signalpolitik som förs framförallt i Sverige och Tyskland. När människor som korsar Medelhavet får frågan vart de vill söka asyl är svaret inte Grekland, Italien eller Spanien utan allt som oftast istället Sverige eller Tyskland.

Det måste därför påpekas att Sverige och den svenska regeringen med sin oansvariga flykting- och invandringspolitik således bär ett särskilt ansvar för det som sker. I denna fråga är det nämligen Sverigedemokraterna som politiskt numera står i samklang med övriga EU. Sverigedemokraterna stödjer de tio åtgärdspunkter som föreslagits av Mogherini. Faktum är att vi inte bara stödjer åtgärdspunkterna som föreslås utan även att dessa punkter ligger i linje med vad vi säger.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI). Κυρία Πρόεδρε, χθες συζητούσαμε για τις λεπτές πλαστικές σακούλες και σήμερα συζητούμε δυστυχώς για κάποιες απαίσιες σακούλες που χρησιμοποιούνται για τα νεκρά κορμιά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα νερά της Μεσογείου, προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη. Η Ιταλία και η Ελλάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν το κύμα των παράνομων μεταναστών, τους οποίους εσείς προσκαλείτε, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει την αγκαλιά της και να τους υποδεχθεί, η Ευρώπη που, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι βασικός υπεύθυνος της δυστυχίας τους. Δεν είναι όλοι οι λαθρομετανάστες Σύριοι και Λίβυοι πρόσφυγες. Βουλιάζουν τα ελληνικά νησιά από ανθρώπους που πετούν στη θάλασσα τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα διότι δεν θέλουν να καταγραφούν, διότι δεν θέλουν να μείνουν αποκλεισμένοι στην Ελλάδα και την Ιταλία, όπως επιτάσσει η Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ. Εάν όντως τους χρειάζεται η Ευρώπη, ας τους δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα να προχωρήσουν στις υπόλοιπες χώρες. Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια πρέπει να επαναπατριστούν άμεσα. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο να είναι ο κυματοθραύστης των λαθρομεταναστών που θέλουν να εισβάλουν στην Ένωση. Πολεμήστε τα κυκλώματα των διακινητών στην Τουρκία και στη Λιβύη με κάθε τρόπο. Προστατέψτε τα σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να βρούμε λύση άμεσα, τώρα!

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). Għandna bżonn li mmorru lil hinn mill-islogans politiċi. Illum nistgħu nibgħatu messaġġ importanti minn dan il-Parlament. U hekk għandna nagħmlu.

Għandna bżonn aktar riżorsi ta’ tiftix u salvataġġ fil-Mediterran. Il-pjan tal-Kummissjoni u l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew huma pass 'il quddiem, però għad hemm ħafna x'irid isir.

Hemm bżonn li d-dikjarazzjonijiet li saru jitwettqu u l-assi jkunu fl-aħjar pożizzjoni biex isalvaw il-ħajjiet tan-nies.

Irridu nistabilixxu u nagħtu mandat ċar lill-operazzjoni Triton, li ż-żona tagħha titwessa' u li tkun tista’ twettaq l-operazzjonijiet li huma meħtieġa.

Irridu nżarmaw networks ta’ traffikanti kull fejn joperaw bl-akbar qawwa u għalhekk nilqgħu kull azzjoni konkreta li tittieħed f’dan ir-rigward.

Għandna bżonn ukoll li jintbagħat messaġġ lill-Istati Membri li wasal iz-żmien għal mekkaniżmu ta’ solidarjetà effettiva u li jkun jorbot. Hemm bżonn li jkun hemm kwota ta’ x’kapaċi jilqa’ kull pajjiż minn nies li jkunu qed ifittxu l-ażil.

Din mhix kwistjoni tal-Italja, Malta jew il-Greċja biss, iżda hija ta' kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

Ir-risposta mhijiex li l-Ewropa tkun fortizza. Neħtieġu risposta li tkun mibnija fuq is-solidarjetà.

Hemm bżonn ukoll li neżaminaw il-kwistjoni tal-viża li joħorġu għal raġunijiet umanitarji. Minn banda rridu nindirizzaw il-bżonnijiet ta’ dawk li verament jeħtieġu l-għajnuna, iżda fl-istess waqt irridu naraw li dawk li m'għandhomx u mhumiex eliġibbli għall-protezzjoni fl-Ewropa jintbagħtu lura.

Il-punt kollu hu, li l-Immigrazzjoni u l-Azil jistħoqqilhom risposta Ewropea li hi aħjar milli hi llum u li tkun aktar ġusta. Ejja nassiguraw li dan jiġri.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boștinaru (S&D). Madam President, in this House and in our institutions we have expressed our sorrow too often for stories that keep happening again and again and again without concrete solutions being adopted. We cannot wait until the next tragedy happens; we must act now and act in a concrete manner.

I am happy that an extraordinary Council meeting was called as well as a Foreign Affairs and Home Affairs Council, but I am less happy with the outcome. Between the outcome of the Council and the position of the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, I welcome without hesitation the position of President Juncker and this is the European way to act. It is time for Europe to deserve its Nobel Prize and to act with a fully strategic and common vision and understanding of the complexity of the problem.

Firstly, Triton must be widened and it has to meet at least the features of the Italian Mare Nostrum operation. Secondly, responsibility towards refugees and asylum seekers should be shared among all Member States. Thirdly, Europe in the short term should make sure that Mediterranean crossings organised by unscrupulous human smugglers are stopped and that the criminals are brought to justice.

But it is obvious that the real problem lies in the crises these people are escaping from: ranging from the conflict in Syria, the division in the failing state of Libya and the poverty and conflicts in the Sahel region.

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho (ECR). Madam President, search and rescue operations are not a long-term solution, as they only encourage more people to take the sea journey and thereby lead to new tragedies. Many people in Parliament call for resettlement and new legal channels to Europe. This is not a solution either. Europe cannot afford – economically, socially or politically – this kind of immigration in these kinds of numbers. The vast majority of refugees will, in any case, remain in conflict zones and refugee camps, often in miserable conditions. This is why we should use our limited humanitarian resources not on rescue operations or the few lucky ones who have the money to pay the smugglers. In short, it is in our own interest, and in the interest of the vast majority of refugees, that we stop thinking about ways to bring people to Europe, and start thinking about how to help as many people as possible where they are.

 
  
MPphoto
 

  Jean Arthuis (ALDE). Madame la Présidente, l'opinion publique s'interroge: que fait l'Europe face à l'explosion des flux migratoires venant du Moyen-Orient et d'Afrique? La succession de nos minutes de silence, rythmées par la multiplication des tragédies en Méditerranée, est un aveu pathétique d'impuissance.

C'est dans ces circonstances que nous portons nos regards vers Frontex, l'agence dont s'est dotée l'Union européenne pour surveiller et contenir, en collaboration avec les États membres, toutes les tentatives de franchissement illégal de nos frontières extérieures. Or, Frontex est établie depuis onze ans à Varsovie. Ses collaborateurs ne sont pas tous Polonais. Pour les autres agents, le pays d'accueil – en l'occurrence la Pologne – s'engage à offrir des prestations qui facilitent leur installation personnelle et celle de leur famille. C'est l'objet d'un accord de siège. Je viens d'apprendre que la Pologne n'a toujours pas signé cet accord. Je m'en étonne et exprime le souhait auprès de M. le Président du Conseil qu'il invite les autorités polonaises à combler d'urgence cette lacune.

Il nous reste à doter l'Union européenne d'un gouvernement, sans lequel il n'est point de maîtrise des flux migratoires.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). Señora Presidenta. Sin duda estamos siendo gobernados por una banda de hipócritas, porque es realmente indecente que, aquellos que son responsables de haber convertido el Mediterráneo en una gran fosa común, ahora pretendan hacer creer a la opinión pública que se preocupan por los miles de muertos.

Seamos claros: su política exterior, sus políticas económicas, sus políticas de control y defensa de las fronteras son incompatibles con el rescate de las personas que se ven abocadas a jugarse la vida en el mar. Es más, no es que sean incompatibles, es que son la causa de las muertes.

Primero se dedican a bombardear Libia o Siria, o a saquear los recursos naturales de, por ejemplo, la República del Congo. Después pagan a Túnez o Egipto para que las personas que huyen no lleguen al mar, para que mueran igual, pero no en el Mediterráneo, porque es molesto para nuestros ojos europeos. Y, es más, a los que consiguen llegar al continente, rápidamente, en un avión de vuelta a las bombas y al hambre, o una devolución en caliente para que la policía marroquí haga el trabajo sucio.

Así que no vengan ahora los responsables con discursos compasivos.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). Madame la Présidente, les propositions du Conseil sont indignes et tournent le dos à notre devoir. Croire que renforcer encore les contrôles empêchera les migrants de fuir le chaos est une illusion inefficace et meurtrière. Notre politique migratoire fait le jeu des mafias qui profitent du désespoir de ceux qui fuient la misère et la guerre qui ravagent leur pays.

Alors que faire? Retrouvons nos principes! Agissons contre ce qui est une faillite politique et une catastrophe humanitaire. Secourons les personnes en danger, via une mission de recherche et de sauvetage européenne sur une zone opérationnelle étendue. Renouons avec la solidarité qui fut la nôtre lorsque nous avons accueilli des centaines de milliers de boat people vietnamiens. Mettons en place un programme de réinstallation ambitieux, au-delà de ce chiffre honteusement bas de 5 000 réfugiés. Offrons à ces migrants qui sont en danger des voies légales d'immigration plutôt que de fermer les yeux sur les cadavres qui jonchent le fond de la Méditerranée. Nous n'avons aucune excuse, le naufrage est aussi le nôtre!

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello stesso Occidente che, attraverso interventi militari e politiche volte a considerare i propri interessi, in passato ha contribuito a destabilizzare intere regioni compresa l'area medio orientale e nordafricana, oggi cerca soluzioni ai problemi di cui in parte è responsabile.

Mi chiedo se, davvero, triplicando il budget di Triton o distruggendo le barche dei trafficanti si ritiene di poter dare soluzione a quella che è una crisi umanitaria. Da parte nostra c'è una forte delusione nei confronti delle conclusioni del summit del 23 aprile che ha proposto delle misure vergognose, inadeguate e insufficienti. Riteniamo che sia indispensabile attuare immediatamente un Mare Nostrum europeo, un'operazione di ricerca e salvataggio. Se Triton rimane invariata nel mandato, se non si estende ad acque internazionali, non cambierà mai nulla.

Anche Ban Ki-Moon ha dichiarato che non esiste una soluzione militare ed indica come priorità quella di salvare vite, parla di un approccio complessivo che guardi alla radice delle cause, alla sicurezza dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati, ad avere canali legali e regolari di immigrazione. Spero che le parole non si rivelino ipocrite e che spronino realmente l'Europa a proporre soluzioni di buon senso.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Marine Le Pen (NI). Monsieur le Président, la terrible vérité est que les récents drames humains en Méditerranée sont une conséquence de votre politique migratoire.

Aujourd'hui, les passeurs préviennent la marine italienne pour qu'elle récupère les bateaux. Alors, évidemment, lorsque l'on triple les moyens pour amener les migrants sur les rives européennes plutôt que de les ramener au port de départ, c'est être objectivement les complices des passeurs!

Madame Joly, vous étiez juge d'instruction: la définition de la complicité n'est-elle pas "aide, assistance, fourniture de moyens"? Vous avez multiplié les entraves à l'expulsion des clandestins, qui, aujourd'hui, ne sont renvoyés que dans 1 % des cas.

Pour mettre fin à ces drames et à l'immigration clandestine, il importe, premièrement, de laisser les États restaurer leurs frontières et de mettre en œuvre une politique volontariste, visant à tarir les pompes aspirantes et à ramener les navires à leur port d'origine. Il faut adopter cette politique efficace et humaniste, suivie – effectivement avec succès – par l'Australie.

Deuxièmement, il faut de toute urgence restaurer l'état de droit en Syrie et en Libye, pays que votre politique étrangère irresponsable a livrés aux fondamentalistes islamistes et aux trafiquants d'êtres humains.

Et puis, cessez votre hypocrisie. Vous voulez de l'immigration, c'est votre projet. Il suffit d'entendre M. Juncker déclarer qu'il faut ouvrir les portes pour éviter que les gens n'entrent par les fenêtres. Mais avez-vous demandé aux peuples des nations européennes ce qu'ils en pensent? Car je n'ai pas, depuis une heure, entendu parler des peuples des nations européennes dans cette enceinte. Et cela ne m'étonne pas!

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vengo dalla Sicilia, regione di confine che evidentemente è sottoposta a una grande pressione migratoria.

Vedo ogni mattina nei porti della Sicilia, nella mia Sicilia, la facce di questi immigrati che arrivano e che evidentemente sono il risultato di un percorso che hanno fatto, un percorso difficile attraverso il deserto, per arrivare sulle coste e poi attraverso un viaggio ancor più difficile sulle coste della nostra Europa. Non è pensabile che l'Europa fino adesso non abbia dato una risposta univoca. Dopo questa tragedia abbiamo visto finalmente il Consiglio agire come quella Europa che volevamo. Forse iniziamo a capire che questo non è solo un problema italiano, non è un problema greco, spagnolo o maltese ma è un problema di tutta l'Europa. Probabilmente dobbiamo fare di più.

Dobbiamo fare di più, non possiamo pensare che la revisione del regolamento di Dublino, la soluzione in politica estera in Libia e in Siria, l'accordo su un sistema di quote obbligatorie per i profughi, una riorganizzazione del sistema del riconoscimento di asilo che veda la collaborazione di tutti gli Stati membri, il rafforzamento di Triton e Frontex, sono solo alcuni dei passaggi, ma il tema più grande che dobbiamo andare ad affrontare è il tema nei paesi di origine. La nostra cooperazione allo sviluppo, i nostri sforzi perché la crescita dei paesi da cui provengono questi profughi sia una crescita economica reale è un percorso che dobbiamo fare così come un processo di pacificazione nelle aree di guerra. Questa è l'Europa che vogliamo e per la quale siamo qua impegnati.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker, ci conforta la sua determinazione e anche l'azione che farà Federica Mogherini.

Questo esodo infinito nasce dall'abbandono dell'Africa e dai conflitti irrisolti in Medio Oriente. Ancora una volta la storia dell'Europa si incrocia con quella del suo Mediterraneo e l'Europa deve farci i conti. Non ce la caveremo voltando la testa da un'altra parte, magari verso Est o verso l'altra sponda dell'Atlantico. L'Europa avrà una voce forte nel mondo solo se si dimostrerà capace di avere una voce unica vicino a casa sua, una responsabilità unica ai suoi confini e non tradendo i suoi valori che certo sono messi a dura prova da questa umanità dolente.

Altro che diritto del mare per salvare le vite, è la civiltà europea che ci impone di salvare le vite e per questo Triton non basta, dobbiamo dirlo. Su questa comune responsabilità costruiamo ora, dopo un deludente Consiglio – Presidente Tusk, è deludente anche il suo intervento, me lo permetta – una politica efficace per l'emergenza, salvando le vite umane e garantendo corridoi umanitari, per l'azione nei paesi di transito e anche di origine di questi fenomeni e per un'accoglienza condivisa nei paesi europei.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, potonuća brodova i smrt tisuća ljudi u Sredozemnom moru opomena su svima nama. Možda ne možemo riješiti patnju cijelog svijeta, ali možemo učiniti puno više da se ovakvi slučajevi ne ponavljaju.

Tu prije svega mislim na kvalitetniji pristup samom problemu kojeg mnogi nažalost vide kao dobru platformu za politički probitak. Stvar je zapravo vrlo jednostavna – Europa nema mjesta za sve unesrećene ljude ovog svijeta, ali ne smije dozvoliti ni da umiru na njenom pragu.

Zato problem treba rješavati na njegovom izvorištu – u Africi. Europska unija kao najveći donator trećim zemljama mora taj novac usmjeriti u programe borbe protiv krijumčarenja ljudi, uspostavu bolje suradnje s institucijama afričkih zemalja, osiguranje vladavine prava i poboljšanje socioekonomskih uvjeta u tim zemljama.

Duboko vjerujem da nitko ne želi otići sa svog ognjišta, osim ako na to nije prisiljen. Idemo onda pomoći stvoriti uvjete da ti ljudi ostanu na svome.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Благодаря, господин председател. Ежедневните трагедии в Средиземно море са изпитание за всички нас. Стотици загубиха живота си в морето през изминалия месец, опитвайки се да намерят спасение от ужасите на войната. Очевидно е това, което този парламент неуморно повтаря – че на Европа й е необходим единен, цялостен подход към миграцията.

На първо място, нужно е засилване на спасителните операции, за да избегнем още повече жертви. На второ място, важно е споделянето на отговорността между държавите членки. Европа трябва да намери правилния подход към хората, търсещи убежище, защото претоварването на системите на прием на няколко държави ще доведе само до нарушаване на правата на търсещите убежище и несправянето с тяхната интеграция. Ето защо смятам, че Комисията и държавите членки трябва заедно да поемат отговорност и да предвидят възможността за разпределение на бежанците на основата на фактори като брутен вътрешен продукт, размер на населението и брой на вече приетите бежанци.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, το μεταναστευτικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στις πραγματικές του διαστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Οι επαναλαμβανόμενες ναυτικές τραγωδίες στη Μεσόγειο, προκαλούν κάθε φορά πρόσκαιρη συγκίνηση, αλλά στο τέλος αλλάζουν ελάχιστα πράγματα. Η Ένωση αφήνει σχεδόν αβοήθητα τα κράτη μέλη από όπου εισέρχονται οι μετανάστες, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Μάλτα κυρίως, ενώ τα κράτη τελικού προορισμού δηλαδή τα βορειοευρωπαϊκά αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο.

Τα δέκα σημεία του σχεδίου δράσης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αποτελούν μια καθυστερημένη και περιορισμένη απάντηση πυροσβεστικού χαρακτήρα. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές αν δεν βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση σε χώρες όπως η Λιβύη και η Συρία, στις οποίες οι αλόγιστες επεμβάσεις ευρωπαϊκών και άλλων εξωτερικών παραγόντων έχουν συμβάλει στο να προκληθεί χάος. Προνοείν χρη, ου μετανοείν.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). Señor Presidente; en este debate solo quiero destacar que los dineros y los recursos comprometidos por el Consejo recientemente son seguramente bienintencionados y pueden salvar algunas vidas, pero no deben hacernos olvidar que no existe en la Unión Europea una política real de inmigración y de asilo.

No es cierto que tengamos una mala política, tenemos una política inexistente. Este es el gravísimo problema: no hay política común de asilo y de inmigración.

Detrás de las ayudas ofrecidas está la impotencia; y, además, se quiere que los migrantes, que se juegan la vida, se vayan a sus países de origen ―cosa que no resuelve el problema sino que lo pospone―.

Si no tenemos una visión estratégica y global del Mediterráneo, si no ayudamos a los países de origen, si no tenemos políticas comunes de acogida y de asilo, seguirán muriendo miles de personas en el Mediterráneo. Esto no nos lo podemos permitir; tenemos un deber político y moral.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (NI). Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zwei Feststellungen vorab. Erstens: Jeder Mensch, der Schutz und Hilfe benötigt, muss diese auch erhalten. Zweitens: Jedem Menschen, der in Seenot gerät, muss ebenfalls geholfen werden.

Die Frage, die wir politisch hier zu diskutieren haben, ist doch vielmehr jene, wo und wie wir diesen Menschen helfen. Für mich macht es wenig Sinn, wenn Menschen 5 000 km, 10 000 km, halb um den Erdball herumreisen, an die Türen Europas klopfen. Da gibt es doch schon seit langem Vorschläge, die viel gedeihlicher und besser sind.

Ich erinnere Sie an das Jahr 2005. Der deutsche Innenminister Schily, Sozialdemokrat, schlägt vor, mit nordafrikanischen Staaten ein Betreuungsabkommen zu installieren. Vergangenes Jahr: De Maizière, deutscher Bundesinnenminister, schlägt vor, mit nordafrikanischen Staaten ein Erstaufnahmezentrum zu installieren. Genau da liegt doch aus meiner Sicht die Untätigkeit der Europäischen Union. Bitte verhandeln Sie doch endlich mit Staaten wie Marokko, Ägypten, Tunesien, damit dort nach UNHCR-Standards ein Flüchtlingserstaufnahmezentrum installiert wird, um die Menschen möglichst in der Region zu halten und sie nicht der gefährlichen Reise über das Mittelmeer auszusetzen, denn damit machen Sie sich selbst auch mit verantwortlich für weiteres Sterben, was nicht der Fall sein darf.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Herr Präsident, Herr Präsident des Europäischen Rates, Herr Vizepräsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein wichtiger Schritt, den der Europäische Rat vollzogen hat, dass man sich endlich in die Richtung bewegt: Menschenleben gehen vor alles. Deswegen: Bei allem anderen, über das wir reden, müssen wir sagen, dass es hier keine Abwägung geben kann. Menschenleben müssen gerettet werden.

Der zweite Punkt ist: Wir müssen uns auch daran erinnern, dass manche sagen, dass in der Sahara auf dem Weg von Subsahara und Schwarzafrika mindestens so viele Menschen sterben wie im Mittelmeer. Auch dieses Thema müsste man mit einbeziehen. Daran sieht man, dass wir nur mit einem ganzheitlichen Ansatz vorankommen, dass nämlich Entwicklungspolitik und Außenpolitik dazugehören, dass der gescheiterte Staat in Libyen einbezogen werden muss, das verantwortungsvolle Regierungshandeln in schwarzafrikanischen Ländern. Wir müssen auch mal deutlich machen, was Diktatoren wie die in Eritrea gegen ihre eigene Bevölkerung treiben und wie wir dort helfen können, um die Probleme zu verbessern.

Wir müssen klarmachen, dass gegen diese Schlepper vorgegangen wird. Ich verstehe es nicht: Unsere Nachrichtendienste forschen alles aus, aber sie kriegen es nicht hin, festzustellen, wer diese Schlepperbanden sind, damit wir gegen sie vorgehen und jene aus dem Verkehr ziehen können, die diese Menschen ins Unglück reißen. Das muss gesehen werden.

Die Regeln müssen bei uns auch klar sein. Ich bin für eine Quotenregelung, damit verteilt werden kann, damit sich keiner zurückziehen kann, damit Populisten keine Chance haben, falsche Zahlen zu verteilen und damit sich keiner verstecken kann. Ich finde es zum Kotzen, Frau in 't Veld, wenn wir hier Bemerkungen hören. Ungarn ist nach Schweden das Land, das im Jahr 2014 die meisten Asylbewerber aufgenommen hat. Holland und Irland sind nicht unter den ersten zehn. Hier machen manche, die selbst zu Hause nichts tun, Klagen gegen andere. Seien wir doch ehrlich zueinander! Deswegen möchte ich gerne eine Quotenregelung sehen, damit sich niemand hier in der Weise verstecken und auf andere zeigen kann.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). Señor Presidente; la tragedia del Mediterráneo ha provocado dolor e indignación en gran parte de la ciudadanía europea. No es momento de palabras vacías. La respuesta del Consejo ha sido insuficiente ante un problema que exigía responsabilidad, reacción y compromiso.

Es urgente una respuesta integral, hablando de políticas de cooperación, posibilitando la estabilización de esta zona política, abriendo el diálogo en materia de política de asilo, ampliando el mandato de las misiones europeas para salvar vidas. Porque hablamos de mujeres, hombres y niños que huyen de la miseria, del terror, del miedo, de la guerra. Huyen de una sentencia de muerte anunciada.

Mientras tanto, algunos dirigentes políticos han hablado estos días de que rescatar vidas podía provocar un efecto llamada. Quien dice eso no tiene corazón y quien no tiene corazón no puede dedicarse a gobernar la vida de los demás.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα κατακλύζεται καθημερινά από την αθρόα εισροή προσφύγων λόγω των πολεμικών συρράξεων σε Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Όπως προκύπτει από στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, το πρώτο τρίμηνο του 2015 είχαμε 10.762 νέες εισόδους στο Αιγαίο Πέλαγος, έναντι μόνο 2.763 εισόδων το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Το κύμα της παράνομης μετανάστευσης χτυπά κυρίως τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου που ήδη υποφέρουν και έχουν φτωχοποιηθεί λόγω της λιτότητας και δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες μεταναστευτικές ροές που δέχονται. Ιδίως η φτωχοποιημένη από τα μνημόνια Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες. Πρέπει επιτέλους να καταργηθεί ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει άμεσα την περίφημη αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι τα βάρη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών πρέπει να κατανεμηθούν ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό, το ΑΕΠ. Το ποσοστό της ανεργίας πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Όμως το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πέταξε για άλλη μια φορά το "μπαλάκι" στις χώρες υποδοχής, όπως στην Ελλάδα και την Ιταλία, και αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί είναι ανάγκη να επαναλάβω και εγώ ότι, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, πρέπει πρώτα από όλα να εξετάσουμε τις αιτίες που το δημιουργούν. Βασική αιτία είναι πρωτίστως οι πόλεμοι. Κανένας δεν εγκαταλείπει το σπίτι του, διακινδυνεύοντας μάλιστα τη ζωή του, παρά μόνο εάν απειλείται αυτή η ζωή ή εάν δεν έχει να φάει. Να σταματήσουν οι πόλεμοι λοιπόν. Μα πως; Με αυτή την Ευρώπη που αποτελεί τον βραχίονα της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών; Χρειαζόμαστε πάνω από όλα μια Ευρώπη μοχλό της ειρήνης, μια Ευρώπη αυτόνομο πόλο παγκόσμιας ειρήνης.

Υπάρχουν μερικές καλές ιδέες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πολέμων, όπως, η δημιουργία ενδιάμεσων χώρων εγκατάστασης σε χώρες της περιοχής με σχετική σταθερότητα, όπως, ίσως, η Αίγυπτος. Εκεί, με ταχύτητα και διαφάνεια, θα εξετάζονται τα αιτήματα και θα ακολουθεί, βεβαίως, η ανάληψη ευθύνης από τα κράτη μέλη, αναλόγως του πληθυσμού τους. Στη θάλασσά μας - αγαπητοί κύριοι της Επιτροπής - πληθαίνουν παχυνόμενα τα ψάρια, τρεφόμενα, υποθέτω, από τα σώματα αυτών των ανθρώπων που πνίγηκαν. Δεν ξέρω εάν υπάρχει τρόπος να περιγραφεί αυτή η ντροπή.

 
  
MPphoto
 

  Michał Marusik (NI). Panie Przewodniczący! Historia uczy nas wielu dobrych rozwiązań. Musimy przypomnieć sobie, że kilka pokoleń wstecz to właśnie z tego miejsca, w którym obradujemy, emigranci uciekali – i to przez większą wodę – przed głodem, przed wojnami, płynęli przez ocean i tam zbudowali, nie mając niczego, największy dobrobyt świata i największą potęgę świata. I okazało się to możliwe. Dlatego uczmy się i wyciągajmy wnioski: jakie warunki, jakie czynniki o tym zadecydowały? Otóż tylko dwie zasady o tym zadecydowały. Po pierwsze, emigranci ci mieli zapewnione, że tam owoców ich pracy nikt im nie odbierze, że tam będą pracować na siebie. Po drugie, byli świadomi, że na pewno po cudze nie będą mogli sięgnąć. I to spowodowało, że zbudowali dobrobyt. Na tych warunkach przyjmujmy tu imigrantów – niech budują dobrobyt własny i niech budują nasz dobrobyt.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). Senhor Presidente, caros Colegas, há duas realidades que não podemos ignorar. A primeira é que não temos e precisamos de ter verdadeiras políticas europeias de asilo e imigração, que sejam eficazes e solidárias.

A segunda é que estamos confrontados com uma emergência humanitária. Mais do que nunca, salvar vidas tem de ser uma prioridade! Se nada for feito, e as tendências se mantiverem, chegaremos ao final de 2015 com mais de 9 000 mortos.

Sr. Presidente do Conselho, Donald Tusk, não há forma diplomática de dizer isto: nestas duas dimensões, para lá de medidas avulsas, o Conselho falhou. Não se vislumbram políticas europeias de asilo e imigração e a emergência humanitária não foi respondida de forma cabal.

A intenção de triplicar o Orçamento da operação Triton tem impacto mediático, mas nós sabemos o que isso significa. Significa que a União Europeia, que 28 Estados-Membros, se propõem investir tanto quanto um país sozinho, a Itália, fazia com a sua operação Mare Nostrum.

E convido a Comissão e o Conselho a assegurarem a este Parlamento que o Regulamento 656/2014, que aprovámos o ano passado, está mesmo a ser aplicado, o que parece ter sido posto em dúvida por declarações de responsáveis da Frontex.

Ao contrário do que alguns dizem, Sr. Presidente, também aqui precisamos de mais Europa e mais solidariedade. Aguardo, por isso, com expectativa a Agenda da Comissão para Migração! Porque é tempo de Agir!

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). Herr Präsident! Ich glaube, es gibt drei Dinge, über die man ganz klar sprechen muss.

Erstens: Retten. Wenn Menschen in Lebensgefahr sind, dann muss man alles Denkbare, alles Mögliche tun, um sie zu retten. Da gibt es keine Ausreden.

Zweitens: Faire Aufteilung. Ja, Quoten. Vielleicht sind Quoten die Lösung, die wir brauchen, damit in Europa Flüchtlinge in Zukunft fair aufgeteilt werden.

Drittens: Legale Einwanderung. Es muss auch legale Einwanderung geben.

Mit diesen drei Maßnahmen kann man etwas Erleichterung verschaffen. Aber das wird alles nichts helfen, wenn es nicht zusätzlich Maßnahmen gibt, die die Menschen nicht mehr zwingen zu flüchten. Eine vernünftige Außenpolitik, eine vernünftige Außenhandelspolitik, eine Wirtschaftspolitik, die es nicht unseren Konzernen ermöglicht, Rohstoffe in Afrika abzubauen, wo und wann immer sie wollen. Das sind die Dinge, die geschehen müssen. Betroffenheitsrhetorik hilft vielleicht am Anfang, aber nicht auf Dauer.

Just a small remark to Mr Kirkhope: please do not send Mr Farage to Australia. He tends to be one of these guys who mixes everything up: he might end up in Austria and we do not really want him.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (NI). Met tienduizenden komen jonge mannen uit Afrika en het Midden-Oosten via gammele boten en luxejachten naar luilekkerland Europa, gelokt met de belofte van gratis geld gedaan door socialisten die volstrekt de weg kwijt zijn.

Wanneer je generaties lang achter de kamelen hebt gelopen of voor je hut met dadelpalm hebt gelegen, wanneer je niet eens kan lezen of schrijven, blijf dat dan lekker doen in je eigen land.

De EU heeft geschoolde en hardwerkende mensen nodig, geen gelukzoekers en profiteurs en al helemaal geen jihadisten en ander tuig. Wie de Middellandse Zee oversteekt, komt halen in plaats van brengen. Die gasten willen wij hier niet.

Australië laat zien hoe het moet: onderscheppen en terugslepen! Het resultaat: núl bootvluchtelingen in 2014 en núl doden!

Frontex, ga aan het werk! Ga boten terugslepen en daar vernietigen, ook als het een Libische haven is. Wanneer je met honderdduizenden daar kan wachten op je gouden ticket naar de EU, dan is het veilig genoeg om er ook naar terug te keren.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). Señor Presidente; ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por los muertos ―nos obligan y nos reclaman desde allí―. Por eso, este es un debate de emergencia, no de urgencia ―que vendrá luego―.

Tres prioridades para la emergencia.

La primera: el rescate; salvar vidas. Pero ¿con Frontex? No estoy seguro. A Frontex le damos nuevas competencias, más medios, más dinero, «tritoncito» convertido en Tritón: 120 millones de euros. ¿Sabrán gestionarlos? Yo creo que no. Si salen de las costas africanas, o mueren o son rescatados, y Frontex y Tritón no pueden evitar que salgan.

Segunda prioridad: neutralizar a los mafiosos en sus bases operativas, con o sin mandato de las Naciones Unidas; drones sobre Libia; «hilos» en varios países; antenas humanas; inteligencia; buscar interlocuciones, no interlocución, con Libia; y dura justicia penal aquí.

Tercera prioridad: el asilo. El asilo es una obligación vital para los europeos; es una obligación moral para los europeos; es una obligación legal para los europeos: artículo 88 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¡Léanlo!

¿Y cómo hay que gestionar el asilo? Solidariamente. Esto es una contradicción in terminis, pero es la solución: o-b-l-i-g-a-t-o-r-i-a solidaridad.

Nada más.

 
  
MPphoto
 

  Kashetu Kyenge (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mettiamo gli Stati membri di fronte alle loro responsabilità e andiamo oltre il loro immobilismo.

Riconosciamoci nelle persone che scappano dalla guerra in Siria e in Libia da Daesh e da Boko Haram. Dobbiamo avere il coraggio di imporre una politica migratoria in linea coerente con i valori fondanti dell'Europa a difesa del primato della vita umana. Un appello anche ai governanti africani. Chi accetta il male passivamente è responsabile quanto chi lo commette. Il fenomeno migratorio necessita di un approccio olistico; solo gestendolo nella sua totalità con politiche coerenti di breve, medio e lungo periodo, sarà possibile governare questo flusso continuo e inarrestabile di popoli in movimento.

Ora però siamo di fronte a un'emergenza. Migliaia di vite umane vengono inghiottite dal mare. Serve un'Europa nostra, un presidio umanitario nel cuore del Mediterraneo. Triplicare le risorse di Triton è positivo ma non è sufficiente, soprattutto in assenza di un chiaro mandato teso a salvare vite umane e dell'estensione di un'area operativa adeguata. Restituiamo un nome al loro volto e diamo speranza a chi arriva.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier (PPE). Mr President, the latest tragedy in the Mediterranean calls for a renewed focus on the EU’s external and development policies and on building inclusive and effective institutions in countries that are today in complete chaos or ruled by corrupt elites which bring such misery to their citizens that many of them prefer to risk their lives on a boat than to stay in their oppressed homelands.

These desperate people are ready to give their life savings – sometimes up to EUR 10 000 – to smugglers and traffickers in exchange for a promise to reach the shores of Europe. Imagine what a win-win situation it would be to allow these people to invest this money in their own countries, to start a business and build a new future for their families. Yet they cannot do it because they are almost certain that there is no future for them in their countries, which are torn apart by corruption and violence.

This is exactly why we need to refocus our external and development policies on combating corruption, fostering the rule of law and good governance, promoting peace and security, and confronting, where necessary, corrupt and oppressive regimes. As the grandchild of migrants, I say this based on my own family’s experience. In the late 1940s my grandmother escaped from communist Yugoslavia. While she was thankful for reaching the free world, she became really happy only when her homeland was finally freed from oppression and we eventually came back to Croatia.

I am sure that this quest for freedom is universal and that the EU has a moral obligation and a strategic interest to avoid more tragedies in the Mediterranean by promoting peace, security and the rule of law in a firmer and more assertive way in the countries of origin. This should be the priority for our external and development cooperation policies.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). Mr President, Mr Farage and Marine Le Pen like to have a poster boy of Australia. Let us be very clear: last year – and every year – Australia admits 200 000 legal migrants, 13 750 settled refugees. This illustrates a very clear and simple fact: that this is a complex issue and there are no simple, populist solutions. The Commission came here today with a plan, and I hear from my colleagues that they understand that Triton and what we have heard from the Council do not represent adequate solutions. We got inadequacy from the Council last week but we had a plan today from many of my colleagues.

We understand the humanitarian imperatives and we understand that we have to save lives. But we also understand that we have complex solutions concerning resettlement, we have responsibility-sharing and we are not all in this together. If we ask, a month from now, whether Malta or Italy has a real plan that has worked, will the answer be yes? It will not be ʽyesʼ, because the Council was dragged kicking and screaming to this meeting. It did not give us the action we needed. We are hearing it now today from most Members, who believe in the values of the European Union. Let us ensure that the majority who spoke here today have their way and that with the Commission we get the plan that we need.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kudrycka (PPE). Tragedia na Morzu Śródziemnym wymagała od nas szybkiego działania i takie zostało podjęte. Konkluzje nadzwyczajnego szczytu Rady i działania Komisji miały na celu przede wszystkim ratowanie życia tych ludzi, którzy marzyli czy marzą o dostaniu się do Europy. Szczególnie decyzja o potrojeniu środków na operację TRITON – istotna w obliczu dramatu – jest tak ważna dla ratowania życia. Jednak wydaje się, że potrzebne jest zwiększenie legitymacji FRONTEX-u, tak aby obszar patrolowany przez FRONTEX został rozszerzony na południe, na otwarte morze, gdzie dochodzi do większości zatonięć. Taki zasięg miała operacja MARE NOSTRUM, dzięki której uratowano 170 tys. uchodźców.

Osobiście pamiętam, jak Europa pomagała uchodźcom politycznym po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 r. Wówczas solidarność europejska pomogła nam przetrwać, a po paru latach zmienić system polityczny. Dzisiaj nasz kraj stał się atrakcyjnym krajem. Dlatego solidarność europejska w sprawie uchodźców jest tak potrzebna, ale powinna być istotą dobrowolnego solidarnego działania wszystkich państw Unii.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). Señor Presidente; ante una de las crisis humanitarias más graves desde la Segunda Guerra Mundial, la respuesta del Consejo ha sido torpe, egoísta y decepcionante.

Los Estados miembros no quieren verlo, pero millones de seres humanos están llamando a nuestras puertas, y no van a desaparecer porque nosotros miremos hacia otro lado. Van a morir muchos en el mar y en tierra —señor Brok, desde luego—, pero seguirán siendo millones. Muchos de ellos ―por cierto― tienen derecho al asilo, así que estamos incumpliendo gravemente nuestros compromisos legales internacionales.

Antes o después, por las buenas o por las malas, los Estados miembros se darán cuenta de que la solución a este drama humano no es que los más pobres se hagan cargo de los más desesperados, que es lo que hemos decidido. Europa tiene la obligación legal, política y moral de acoger, al menos, a un millón de refugiados. ¿Cómo piensan si no ustedes frenar el radicalismo y el extremismo, que también se instala en esos jóvenes a los que la Unión Europea ya ha condenado?

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente il Presidente Junker ha ammesso ciò che noi dicevamo da tempo, l'Italia è stata abbandonata e purtroppo assieme all'Italia anche i tanti migranti che hanno trovato la morte nel Mediterraneo o in balia dei trafficanti di esseri umani, ma sono state dette anche cose estremamente positive.

Le proposte che noi sosteniamo in modo convinto sono quelle sulla ridistribuzione dei migranti in Europa, le quote europee obbligatorie e non su base volontaria, questa è solidarietà; la modifica di Dublino, cioè una ridistribuzione delle domande di protezione umanitaria, anche questa è solidarietà. Per quanto riguarda la distruzione dei barconi sollevo un problema di un collega, che ha detto che spesso e volentieri partono non dei barconi ma delle vere e proprie navi fantasma dalle coste della Turchia, piene di migranti. Ecco, con queste navi cosa facciamo?

E poi da ultimo, i migranti legali, quelli che fuggono dalle guerre anche per questioni economiche. Ecco, su questo occorre prudenza, perché un conto è avere una situazione di pace, ma con una profonda modifica politica dell'Africa e del Medio Oriente, come facciamo a garantire assistenza umanitaria anche a persone che fuggono dalla povertà? Quindi per questo, su questo tema, occorre prudenza perché in questo momento realmente dobbiamo affrontare troppe emergenze.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). Monsieur le Président, Albert Einstein disait: "La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent". En écoutant nos débats, il y a de quoi se poser des questions!

Alors qu'il aurait fallu mettre en place un dispositif effectif de sauvetage en mer, c'est un renforcement a minima des opérations Triton et Poseidon qui est décidé. Le nouveau budget alloué correspond à celui de Mare Nostrum, mais peut-on vraiment parler d'une opération européenne de sauvetage quand douze États membres refusent d'y participer? Alors qu'il aurait fallu créer ou renforcer des voies légales, c'est un projet pilote volontaire de réinstallation qui voit le jour, sans proposition concrète sur le nombre de places offertes.

Les conclusions ne disent pas un mot sur les admissions à titre humanitaire, les visas ou bien encore le regroupement familial. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'il y a des filières de trafiquants qu'il y a des réfugiés, mais parce des personnes déplacées ne parviennent pas à accéder à un lieu sûr qu'il y a des filières de passeurs.

Il aurait fallu un mécanisme de solidarité intraeuropéenne, le résultat est quasiment inexistant. La perspective annoncée de l'arrivée d'un demi-million de personnes sur les côtes européennes au cours de l'année 2015 aurait pu inciter les États à aborder la question de la directive sur la protection temporaire ou de l'article 78, paragraphe 3, du traité. La déclaration du Conseil européen n'en dit pas un mot!

L'Europe, sans distinction, est en ligne de mire, mais les responsabilités devraient être dûment assumées, car il est impossible d'agir si des États frileux ne se donnent pas les moyens d'agir et d'agir ensemble.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE). Monsieur le Président, je maintiens qu'un migrant n'est pas un criminel. S'il quitte sa patrie, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire! C'est pourquoi le président de la Commission a entièrement raison de s'opposer au Conseil, qui refuse encore une fois d'ouvrir des voies d'immigration légale vers l'Europe. Ce n'est en effet qu'en acceptant davantage d'immigration légale vers l'Europe que nous éviterons l'intensification de l'immigration illégale et la mort de gens qui migrent dans des conditions impossibles.

La solidarité européenne n'est pas d'envoyer quelques gardes-frontières en croisière en Méditerranée. La solidarité européenne, c'est accueillir des réfugiés et des migrants, qui ne migrent pas parce que cela leur plaît, mais parce qu'ils doivent le faire, parce que leur vie et l'avenir de leur famille sont en danger.

La moitié du continent ne peut pas continuer de faire comme si l'immigration ne les concernait pas! La politique des quotas est une nécessité urgente et absolue.

 
  
MPphoto
 

  Alfred Sant (S&D). Mr President, we all know what needs to be done. The extraordinary European Council took hesitant steps in this direction: a search and rescue operation that is properly funded and widespread, to cover the North African coast; amendments to the Dublin II Treaty that respect the interests of all European states, big and small; action against people-traffickers; a policy for regular migration to Europe covering asylum seekers and economic migrants; a comprehensive development aid programme for sub-Saharan Africa. However, humanitarian action, vital though it is, can no longer be enough.

Recent events constitute a big discontinuity in past scenarios. South of Malta, in 10 days there were more deaths by drowning than when the Titanic sank. It is no longer just a humanitarian emergency. It is also a security crisis. It has to be dealt with immediately, in the interests of all Europeans and all migrants. Police exercises, sporadic or programmed, will not be enough. People-trafficking operations have reached industrial proportions. They will be penetrated – perhaps they already are – by extremist elements. The situation in Libya, which has the longest stretch of coastline, is out of control. Waiting for a unified government to form there before decisive action is taken will contribute to further instabilities and deaths. That now means blockading action off the coast of North Africa. It would be the best way to save lives.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Alliot-Marie (PPE). Monsieur le Président, chers collègues, le problème migratoire n'est certainement pas un problème d'aujourd'hui, ni des prochains mois. Ce n'est certainement pas un problème conjoncturel, mais un vrai problème structurel des années à venir.

Les crises politiques, les guerres, la désertification du monde rural, les crises économiques, la mauvaise gouvernance, tout ceci poussera de plus en plus d'hommes et de femmes à quitter leur pays et à risquer leur vie pour essayer de trouver de meilleures conditions de vie.

Mettre en place des systèmes de sauvetage et d'accueil humanitaire ou renforcer Frontex, c'est bien, mais c'est notoirement insuffisant. Ce qu'il faut, c'est prendre le problème à sa source, là où il existe, comme nous y a d'ailleurs exhortés le pape François, dans cet hémicycle même, où son discours a été unanimement applaudi.

Comment agir concrètement? D'abord, il faut partir de la réalité. Nous aidons un certain nombre de ces pays d'origine. En contrepartie de cette aide, nous devons exiger d'eux, aussi, une meilleure gouvernance. Nous devons exiger d'eux qu'ils participent à un réel développement qui bénéficie à l'ensemble de leur population. C'est ce que nous devons faire.

Dans le même temps, il est indispensable aussi de nous adresser aux candidats à l'immigration, notamment en leur faisant savoir – la communication fonctionne très bien dans ces domaines – qu'ils risquent leur vie et celle de l'ensemble de leurs proches et que les réseaux qu'ils utilisent sont, en réalité, de véritables réseaux mafieux.

L'action de l'Union européenne peut, là, devenir concrète, et pas simplement protectrice vis-à-vis d'elle-même.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Senhor Presidente, se a União Europeia tem uma missão militar contra a pirataria no Oceano Índico, porque não mobiliza marinhas, guardas costeiras e forças aéreas dos Estados-Membros para buscar e salvar vidas no Mediterrâneo? Para capturar e levar a julgamento os traficantes de pessoas e destruir-lhes os barcos? Porque não tem uma política de migração e de asilo comum com vias legais para a migração que retire às redes esclavagistas o lucro da criminosa empresa? Que distribua migrantes e refugiados equitativamente entre Estados-Membros?

Porque é que o Conselho indecentemente deixa Estados-Membros vender o direito à residência em vistos dourados para estrangeiros ricos e recambia os pobres que fogem da guerra, da opressão e da miséria? Porque não trata o Conselho Europeu de assegurar que temos políticas externas coerentes, incluindo políticas de desenvolvimento, que ajudem a resolver conflitos em vez de os agravar, como na Síria, na Líbia, na Etiópia ou na Eritreia, abandonando os povos à sua sorte? Quando é que a Europa pede ao Conselho de Segurança da ONU uma missão de paz que ajude a livrar a Líbia do terrorismo, da proxy war e a retornar à transição democrática?

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, nitko ne bi napustio svoj dom da mu je tamo dobro. Očito su svi ovi ljudi potisnuti potaknuti tragedijama, terorizmom, svim onim što se događa na afričkom teritoriju, al ne samo tamo nego i u drugim dijelovima svijeta, drugim dijelovima Europe.

Posebno sam osjetljiva na ovo pitanje s obzirom da dolazim iz zemlje koja ima samo 4 i pol milijuna stanovnika, a koja je samo prije 25 godina primila unutar sebe 550 000 izbjeglica, dakle više od pola milijuna i još je 150 000 izbjeglica moralo napustiti Hrvatsku i otići u inozemstvo. Zato, ne možemo mirno gledati tragediju ovih ljudi. Više od 3 200 života je stradalo u Sredozemlju.

Zalažem se za uvođenje kvota na način da imamo kriterije, i to kriterij ekonomske snage zemlje i broja stanovnika. To je jedini način kako bismo poštivali načelo solidarnosti i mislim da će to biti konačno rješenje za sve. Zahvaljujem i vjerujem da je ovo vanjskopolitičko pitanje broj jedan.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). Mr President, in this migration debate, when I say we should seek to resolve and prevent conflict wherever it is found, and when my own party leader said in a speech last week of the whole international community that post-conflict planning had failed in Libya, both of these should carry widespread support.

Sadly, in the British election campaign, Conservatives chose to wholly falsely characterise this statement as attributing responsibility for deaths of migrants to David Cameron personally – something that neither Ed Miliband nor anyone else in the Labour Party ever said. I lament the fact that our opponents seem more worried by the vote count than the body count. In my country, when all parties come together to sing the royal naval hymn, ‘Eternal Father’, our lament should be a united one for all at risk:

Oh, hear us when we cry to Thee,

For those in peril on the sea!

On migrant deaths we should all honour those words.

 
  
MPphoto
 

  Iliana Iotova (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, il est l'heure d'agir. Nous attendons des propositions concrètes et une politique commune. Il ne suffit pas de s'alarmer de la gravité de la situation en Méditerranée ou bien à la frontière bulgaro-turque.

Nous ne voulons pas une politique ad hoc, mais une politique qui soit efficace, non seulement en Méditerranée et à la frontière bulgaro-turque, mais aussi à nos frontières extérieures, à l'Est, à cause de la crise en Ukraine.

Nous voulons des quotas de redistribution et de déplacement. Nous devons être solidaires, et cela passe par la révision du règlement de Dublin.

Nous demandons des actions concrètes pour briser les réseaux de trafiquants et des peines justes pour ces criminels.

Nous demandons des voies d'immigration légale et des visas humanitaires.

Nous demandons plus d'aide pour les centres d'accueil.

Enfin, nous devons donner des perspectives aux migrants, car les sauver n'est pas assez. Ces gens doivent vivre après le sauvetage aussi. Ils doivent pouvoir travailler et avoir un accès aux soins de santé et à l'éduction.

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, οι απόψεις του Συμβουλίου δεν μας ικανοποιούν. Μερικά από τα αναγκαία βήματα γίνονται, αλλά σε απελπιστικά αργούς ρυθμούς. Θεωρώ βεβαίως ελπιδοφόρο το γεγονός ότι ο σημερινός λόγος του Προέδρου Juncker ήταν πιο προωθημένος από τα μέτρα του Συμβουλίου. Θυμίζω πως τον Μάιο περιμένουμε το σχέδιο της Επιτροπής. Το Συμβούλιο αντιμετωπίζει το πιο δραματικό πρόβλημα, την σωτηρία των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά δεν αγγίζει με ουσιαστικό τρόπο το τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι όταν φτάσουν στην ακτή. Δεν μιλώ για τη βοήθεια που άμεσα πρέπει να δοθεί στις χώρες πρώτης γραμμής, ώστε να προσφέρουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα πρώτης υποδοχής. Μιλώ για την προσφορά ασφαλούς εγκατάστασης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα σε όλους όσους δικαιούνται άσυλο. Εάν δεν γίνει αυτό, τους εντάσσουμε αυτόματα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας που δήθεν πολεμούμε, διότι σας διαβεβαιώνω πως κανείς Σύριος πρόσφυγας δεν ονειρεύεται να προστεθεί στις χιλιάδες συμπατριωτών του που ζουν στην χώρα μου δίπλα στο 25% των ανέργων μας.

Ζητούμε λοιπόν αλληλεγγύη και άμεση αναθεώρηση του Δουβλίνου. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio, Lei dovrebbe sapere che ci sono due tipi di classe dirigente. Quella che fa la storia – e questa nostra Europa può annoverare diverse personalità politiche da Altiero Spinelli, Jean Monnet, De Gasperi, Francois Mitterrand, Helmut Koll, Jacques Delors, Olof Palme, per citarne alcuni – e poi c'è quella che oggi Lei sembra rappresentare, che non sa andare oltre la cronaca politica, perché priva di lungimiranza, incapace di progettare il futuro per i propri cittadini e per chi viene in Europa per scelta o perché costretto.

Ho l'impressione che le conclusioni del Consiglio siano più da annoverare in questa seconda dimensione, con i governi piegati dalla paura del giudizio e delle opinioni pubbliche dei singoli paesi. Capisco che il coraggio o c'è o non si compra al mercato. Questo Parlamento vi chiede di assumere una nuova consapevolezza e una nuova visione politica comune sull'immigrazione. Se volete essere classe dirigente europea avete l'obbligo morale di ascoltare il Parlamento europeo.

 
  
 

Procedura "catch-the eye"

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). Grazzi Sur President. Illum naħseb għandna mument storiku f'dan il-parlament jekk aħna jirnexxilna naqblu fuq riżoluzzjoni li tmur oltre u iktar aħjar minn dak li ddeċieda l-Kunsill ftit tal-ġranet ilu. Ilkoll naqblu f'dan il-parlament illi l-politika tal-pushbacks mhijiex aċċettabbli. Ilkoll naqblu f'dan il-parlament illi għandna nsalvaw il-ħajjiet kollha li qegħdin f'diffikultà fil-baħar Mediterran u lkoll qegħdin naqblu li għandu jkun hemm solidarjetà vera li fil-fehma tiegħi, pajjiż bħal tiegħi li huwa Malta jeħtieġ li jkollu kwoti għal kull pajjiż ieħor li huwa Membru tal-Unjoni Ewropea. Però ma rridux inkunu populisti, irridu nieħdu deċiżjonijiet veri li jagħmlu ġieħ lil dan il-parlament billi aħna naqsmu l-problema mal-pajjiżi bħalma huma Malta, l-Italja u l-Greċja u billi naraw kif se nsolvu l-oriġini tal-problema u nsolvu l-oriġini tal-problema billi jkollna politika fit-tul. Dak li qegħdin nagħmlu llum huwa biex insolvu l-problema il għandna bħalissa, però rridu wkoll ikollna politika li tħares fit-tul u mhux iktar fl-immedjat. Grazzi ħafna.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). Grazzi Sur President. Bl-eċċezzjoni ta' numru ta' inizjattivi meħuda l-ġimgħa l-oħra, jien inħoss li l-Unjoni Ewropea u l-Membri Stati ma ħadux din il-problema bis-serjetà li jistħoqqilha. Kieku mhux hekk, kieku m'għadnix għadna nitkellmu fuq din it-traġedja umana li probabli qed issir tiġri issa waqt li qed nitkellmu. Nispera li le.

Hu ċar li pajjiżi bħall-Malta, l-Italja u l-Greċja huma affettwati direttament bl-immigrati li jaslu bil-baħar. Hu ċar li ma jistgħux iġorru dan il-piż waħedhom. Għandna bżonn azzjoni konkreta, viżibbli u effettiva biex il-ġar tar-responsabilità jkun mxerred ma' kulħadd. Nixtieq nara programm ta' solidarjetà u ġar ugwali tar-responsabilità, reviżjoni tar-regoli ta' Dublin II, qbil għall-koordinazzjoni akbar biex il-kwota tat-tqassim ta' min ifittex asil ikun aktar ekwu bejn il-Membri Stati, żvilupp ta' rotot bla periklu għal min qed ifittex asil u l-aħħar u mhux lanqas nindirizzaw l-għerq tal-kriżijiet li qed iġiegħlu lin-nies jaħarbu minn pajjiżhom. Nispera li s-summit EU-Africa li ser jinżamm ġo pajjiżi, ġo Malta, ikun l-ewwel pass konkret biex tinstab soluzzjoni internazzjonali għal din it-traġedja umana. Grazzi.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señor Presidente; Europa debe dar una respuesta común e integral a esta tragedia. Es obligatorio asistir en la emergencia a las miles de personas ―con una atención especial a los niños― que, sin nada que perder, se lanzan al mar.

No podemos ignorar el origen de su desesperación. Los monstruos que la producen nacieron tras procesos de descolonización mal resueltos o prosperan al abrigo de operaciones económicas que no podemos mantener a cualquier precio, a este precio.

Y es imprescindible centralizar la gestión de las peticiones de asilo porque tenemos capacidad para ser, entre todos, solidarios. Hay que asumir que nuestra demografía y el desarrollo al que aspiramos exigen una actitud más realista, racional y abierta con la inmigración económica. Europa servirá para algo si consigue que los Estados entiendan que no podemos digerir más catástrofes.

Estos muertos son de los nuestros: son personas. Y no se engañen, porque tienen nombre y apellidos.

 
  
MPphoto
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL). Señor Presidente; hubiera preferido no tener que pronunciar sus nombres aquí. Me habría encantado conocerlos en Bilbo, Roma o Berlín, pero murieron en el Mediterráneo y alguien debe hablar por ellos y por ellas. Son nuestras hermanas, hijos, madres o sobrinos. Abdellah Mohamed, Abdelkader Bideha, Abraham Zeweldi, Almaz Solomon, Amara Yasin, Bilal Kelifa, Daniel Tareke, Danayet Kiros, Denden Amanuel, Efrem Semere, Filmon Tadese, Gueye Kidani, Semira (muerta junto a su esposo Hassen y sus dos hijas), Kelati Araya, Lidya Mohamed (quien murió junto a su hijo), Mesgena Kidane, Mulue Teki, Mussa Ibrahim, Nuredin Mohamed, Said y Mahfuz Yonus, Samuel Solomom, Semir Yasin, y así más de 23 000 personas desde 1992.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Leute auf der Galerie! Gestern fand vor diesem Haus eine Gedenkaktion statt – an Tausende von Frauen, Männern und Kindern, die in den letzten Jahren beim Versuch, sicheren Boden in diesem Europa zu finden, ums Leben gekommen sind. Eine Liste – Dutzende Meter – mit Namen von Tausenden von Menschen. Ich möchte, dass alle von Ihnen in diesem Haus, die immer noch nicht dafür sind, dass es ein robustes Seenotrettungsprogramm gibt auf hoher See, die immer noch nicht dafür sind, dass Flüchtlinge gerecht verteilt werden und dass wir unsere Türen für Flüchtlinge aus Kriegsgebieten öffnen müssen, und die sich immer noch nicht dagegen wehren – in den Kanzlerämtern dieser Mitgliedstaaten, in den Innenministerien dieser Mitgliedstaaten –, dass Sie sich diese Liste ansehen und klarmachen: Wir brauchen ein robustes Seenotrettungsprogramm auf hoher See, damit Flüchtlinge nicht mehr brutal ertrinken. Wir brauchen einen fairen Verteilungsschlüssel, und wir brauchen auch gerechte Handelsbeziehungen und mehr Entwicklungszusammenarbeit. Denn sonst werden diese Menschen weiterhin ertrinken. Das dürfen wir als Europäische Union nicht mehr geschehen lassen!

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, prošle i ove godine gotovo 5000 mrtvih u Mediteranu ne može nikog ostaviti ravnodušnim. Potrebna je hitna reakcija. Stoga pozdravljam odluku da se utrostruči novac za operaciju Triton čime će se izdvajati iz europskog proračuna 120 milijuna eura za spašavanje života na Mediteranu.

No to svakako nije dovoljno, problemi 15 milijuna izbjeglica koji su na putu prema Europi ne mogu se riješiti jednim potezom. Rješenje za nezakonite migracije nije otvoriti vrata za zakonite migracije. Ali ne smijemo zatvarati svoje oči pred onima koji su u potrebi. Bez ikakve sumnje, migracija je jedan od najvažnijih europskih problema, a izazov za Europsku uniju kao cjelinu i sama Europska unija mora se s tim suočiti i pokazati solidarnost.

No prije svega treba rješavati uzroke.  Europska unija se mora početi oštrije boriti protiv krijumčara i trgovaca ljudima koji su u crno zavili na tisuće obitelji obećavajući im bolji život. Nužno je također pomoći stabilizaciji uvjeta u Africi kako ljudi ne bi imali potrebu odlaziti iz svojih država. Treba im osigurati dostojan život na njihovim ognjištima i u njihovim domovima. To je minimum koji svako ljudsko biće zaslužuje!

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ripeterò quello che è già stato detto un po' da tutti i gruppi.

È chiaro che siamo di fronte ad una tragedia di dimensioni globali. Penso che dovremmo fare una riflessione, più che discutere anno dopo anno, perché si è già discusso più volte di tragedie successe nel Mediterraneo e ci ritroviamo sempre incapaci di prendere soluzioni fattive. Non credo che quello che è stato statuito dal Consiglio sia in grado di poter far fronte a questa emergenza. La riflessione che dovremmo fare è se il metodo intergovernativo che continuiamo ad utilizzare su un tema così importante sia sufficiente a far fronte a quello che è un disastro, un'emergenza di dimensioni davvero incontrollabili. Su questo ci dovremmo fermare a ragionare. Siamo bravi ad utilizzare il metodo comunitario per tutto quello che riguarda commercio, soldi, finanza e quando si parla di vite umane stiamo a fare chiacchiere, risoluzioni ma non risolviamo il problema. Se l'Unione è un'Unione lo deve dimostrare su questo tema.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Mr President, the recent drowning of more than 1 000 people in the Mediterranean Sea sadly highlights yet again Europe’s inability to cope with the unprecedented humanitarian crisis in the world. Refugees fleeing war or persecution are drowning as Europe allocates fewer resources to life-saving missions. Letting more people die at sea does not deter others from attempting sea crossings.

As a Community of values, Europe should do more: not just in terms of rescue at sea but also in prevention. One possible way to achieve the latter is to process asylum requests abroad. However, in the long term we need a stronger engagement with countries of origin and a better-targeted development policy addressing the push factors of terrorist conflicts, poverty, systemic corruption and misrule.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'ennesima volta siamo qui a parlare di stragi nel Mediterraneo.

C'è stato un Consiglio straordinario dal risultato insoddisfacente. Adesso aspettiamo la road map di attuazione nei tempi e nei modi di quanto deciso e di quanto si deciderà il 13 maggio. La sfida, ha detto il Presidente Juncker, è non fermarsi all'effetto ma andare alle cause. Ma non ho sentito una posizione netta e chiara sulla revisione di Dublino. Se l'Italia non deve essere lasciata sola alle prese con un problema più grande di tutti noi, alle parole seguano i fatti e noi qui in Parlamento siamo pronti. Perché chi ci accusa di non saper fare fingerprinting dice chiaramente che i rifugiati devono restare in Italia. Invece bisogna potenziare le vie legali per quello che è un esodo legato a cambiamenti geopolitici che sono inarrestabili. Rendiamo noti i paesi membri che sono pronti ad aderire ad azioni come ricollocazione, reinsediamento, migrazione legale. E solo così potremo salvare i migranti.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, honourable Members of Parliament, on behalf of the Commission I would like to thank you indeed for this debate. It was not only a very interesting debate; allow me to qualify it as a historical debate. I would like to thank you for your suggestions.

There is a momentum to act on migration, and it is our duty. It is the moment to pass from words to actions. We should not only speak about solidarity. Solidarity must stop being a slogan; it has to become a reality.

This is not about Fortress Europe, protecting the borders; this is about more capacities for search and rescue. So now we need to act quickly. Indeed, as you said, Frontex is taking the necessary steps to incorporate all these proposed assets in the two operations Triton and Poseidon as soon as possible.

This strong expression of solidarity is an important step forward, but it is true that more needs to be done. It is very important to deal immediately with the crisis. We cannot accept the loss of more lives. We need to do our utmost to save lives, but dealing with migration is not only dealing with a specific crisis of a specific region. As I always said, we need a holistic approach. This is also why migration is one of the main priorities of President Juncker – and it was from the very beginning of the life of this Commission – as he underlined some minutes ago.

The European Commission, as you know, will present, on 13 May, the European Agenda on Migration. This Agenda will develop the much-needed comprehensive approach for migration.

We have to work on resettlement and relocation and to come up with concrete solutions. More is needed. The scope of the Agenda will be geographically broad, since other regions also have encountered or may encounter problems in future. The Mediterranean is a priority, but we should not forget – as was mentioned before – the Turkey-Bulgarian borders, the Serbian-Hungarian borders, etc.

On smugglers, we have to increase our efforts with our agencies – EUROPOL, FRONTEX, EASO, EMSA and EUROJUST – to gather information on smugglers’ modus operandi, to trace their funds, and to assist in their investigation.

Also, we have to intensify our efforts to engage with countries of origin and transit. In transit countries, we need to find ways to build the necessary infrastructure where migrants can feel safe and not take dangerous journeys to Europe.

Yes, we will have to look at the Dublin system to see whether it works. For me it is an open issue, and we will come back to it. Moreover, the Agenda will focus on legal migration and especially the ‘Blue Card’.

The debate today, as I said, was very important, and what happened in the last few days is a clear sign of solidarity to save lives. We must implement our decisions swiftly and, at the same time, look at mid-term and long-term solutions. We need to do all this together – both the EU institutions and the Member States. The European Agenda on Migration is the next opportunity for action.

Let me finish by making a comment, since many of you referred to what happened in Indonesia. Last week the European Council also discussed the issue of the death penalty, referring to the case of the French citizen, Serge Atlaoui, in Indonesia. I want to be clear on this: for the European Union the death penalty is never the answer.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Mr President, the situation in the Mediterranean is deeply dramatic and frustrating for everyone. Everyone – not only the people in this room, but also leaders across Europe – have been touched by this tragedy and the level of human suffering involved.

Europe did not cause this calamity. It is caused by poverty, war, instability, failing states and a population boom in Africa. It is, of course, not acceptable that hundreds of people die when trying to cross the sea to Europe. Neither can we open our doors to everyone. That is the dilemma we must deal with in the coming months. We must manage it as best and as humanely as possible. There are longer term solutions to these problems, such as more targeted development aids, but for now our efforts have been focused on saving lives.

We are immediately increasing the search and rescue capacity of EU border operations in the Mediterranean. Take a look at exactly where Triton has carried out rescue operations: you will see how close to Libya they have already been. The scope of these missions is going to increase in line with the massive increase in resources and Frontex will, in the days to come, have discussions with the Italian authorities about enlarging the main patrol area.

We are going after the smugglers, who are the real culprits – criminals, in fact – and we have already sent an important message about our readiness to act. We are getting serious about cooperation with countries of origin and transit, including by inviting the relevant African leaders to a summit in Malta. We have advanced the difficult debate over resettlement, relocation and the need to have a better functioning European asylum system.

According to many of your interventions, our meeting last week decided too little. Prime Minister Renzi said after the meeting, and I quote, ‘Europe has shown serious commitment. For the first time, there is a shared strategic approach’. Similarly, Joseph Muscat of Malta said, ‘There is a new sense of resolve. What happened last week has definitely changed the mood in the European Council and in Member States’. In this case, I will respect the opinions of the leaders in the countries most affected.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Comunico di aver ricevuto sette proposte di risoluzione conformemente all'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 29 aprile 2015.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. De beelden van vluchtelingen die op gammele bootjes vanuit Afrika de oversteek naar Europa wagen, staan op ieders netvlies gebrand. Het is onaanvaardbaar dat de Middellandse Zee in een massagraf verandert. Op korte termijn moeten we oplossingen vinden om de vluchtelingenstroom de baas te kunnen. We moeten ervoor zorgen dat er niet nog méér doden te betreuren vallen. Daarom moeten we nu eerst alles op alles zetten om de vluchtelingen te redden die deze levensgevaarlijke overtocht wagen.

De complexe problemen van Afrika kunnen we echter niet in Europa oplossen. Om op lange termijn de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen, moeten we werken aan een toekomstperspectief in Afrika. Het is tijd voor een ambitieus totaalproject voor Afrika. Dit moet tijdens de volgende top EU-Afrika worden opgestart: een start van een New Deal voor Afrika. Zo'n plan heeft alleen kans op slagen als het uitgaat van een win-winsituatie. In het noorden van Afrika liggen bijvoorbeeld verschillende kansen voor succesvolle winning van hernieuwbare energie. Het is tijd om in zulke projecten te investeren. Het Juncker-plan kan daarvoor aangewend worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Pirmiausia, norėčiau pareikšti liūdesį ir apgailestavimą dėl tragiškų žūčių Viduržemio jūroje. Negalime nekreipti dėmesio į tokias liūdnas tragedijas ir turime rasti sprendimus, kaip išgelbėti žmonių gyvybes, kaip valstybėms narėms pasidalyti atsakomybę, susijusią su migrantų priėmimu ir apsauga. Europos Vadovų Taryba nenustatė patikimo visai ES privalomo solidarumo mechanizmo, kuris apimtų privalomą perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą sistemą ir perkėlimą iš vienos valstybės narės į kitą ekstremaliosios situacijos atveju. Vadinasi, būtina persvarstyti Dublino III reglamentą ir nustatyti teisingas paskirstymo tarp valstybių narių kvotas, pagrįstas BVP, valstybės dydžiu ir gyventojų skaičiumi, nedarbo rodikliais, jau esančių pabėgėlių skaičiumi ir (iki tam tikros ribos) migrantų asmeniniais pageidavimais. Kol tai nėra padaryta, valstybės narės turėtų visapusiškai taikyti Dublino III reglamente nustatytus kriterijus, tokius kaip nelydimi vaikai, šeimos susijungimas ir diskrecinės išlygos. Europos Parlamentas palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimą sustiprinti ES operaciją „Triton“ ir padidinti jos finansavimą bei išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. La France et l'Europe font face à une véritable submersion migratoire qui ne fait que s'amplifier au fil des mois. Les causes de cette immigration sauvage sont connues: l'incapacité de l'actuel gouvernement libyen de contrôler ses frontières et de lutter contre les réseaux mafieux de passeurs de clandestins, l'explosion démographique qui frappe le continent africain et la politique migratoire européenne, qui constitue un véritable appel d'air à l'immigration clandestine. À ce titre, les différentes déclarations d'intention des parlementaires européens sont totalement contraires aux aspirations des peuples d'Europe, qui veulent voir mener une politique dissuasive en matière d'immigration.

C'est pourquoi, plutôt que d'accueillir les migrants clandestins sur nos côtes, il convient de les renvoyer là où ils ont embarqué. La Commission européenne devrait s'inspirer du modèle australien qui, par une politique ferme de lutte contre l'immigration, a permis une baisse significative des entrées illégales sur le territoire. Les États membres de l'Union doivent tourner le dos à l'angélisme et à la naïveté et prendre ce dossier à bras-le-corps pour préserver nos frontières de cette pression migratoire devenue insoutenable.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. Sulle recenti tragedie del Mediterraneo, sui barconi rovesciati e sui profughi annegati, le parole e le dichiarazioni si sono finora sprecate.

La settimana scorsa a Milano il PPE ha dibattuto per cercare di tracciare le proprie linee guida in materia di immigrazione. Vorrei solo ribadire un concetto che non mi sembra mai abbastanza ripetuto: per far fronte a questa tragedia tutti i paesi membri dell'Unione europea devono essere solidali. La parola chiave è "solidarietà". Il problema è, innanzitutto, della povera gente che muore in mare sotto i barconi rovesciati, poi è di quelli che rimangono a terra a morire di fame e di stenti e poi nostro, dei paesi che li accolgono e che non sanno più come garantire a queste persone una vita degna.

Il problema e la tragedia sono di tutti e tutti quindi dobbiamo occuparcene, non solo perché ce lo chiede un documento, ma perché è il nostro dovere di uomini liberi. Non importa quindi dove attracca il barcone, se riesce ad arrivare. Tutti i paesi dell'Unione europea si devono fare carico di costoro che scappano dalla loro terra, cercando di capire quali sono profughi di guerra e quali criminali in fuga dalla giustizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. Hunderte Menschen sind schon in diesem Jahr im Mittelmeer ertrunken, und ich fürchte, das ist noch nicht das Ende. Das heißt, jeder weiß – muss wissen –, dass dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Auf schwierige Fragen gibt es keine einfachen Antworten, aber wir müssen uns den Fragen stellen, die da lauten: Wie retten wir die Flüchtlinge? Wie soll die Aufnahme in allen Mitgliedstaaten erfolgen? Prioritäten für eine Quotenregel? Wie soll ein einheitliches Zuwanderungsgesetz aussehen und wie soll eine abgestimmte Afrikapolitik aussehen, um die Ursachen nachhaltig zu bekämpfen? Wir brauchen hier nicht weniger, sondern mehr Europa!

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. Les positions du Conseil, dans leur globalité, tombent sous le joug du non-sens et de l'absurde. Nous savons tous qu'aujourd'hui, l'immigration massive n'est bénéfique ni aux hommes qui la tentent, ni à ceux qui l'accueillent. Pourtant le Conseil persiste et signe en renforçant des mécanismes déjà existants et déphasés, alors qu'il s'agit de changer de paradigme. Tout d'abord, le Conseil s'appuie sur deux affirmations erronées : celle de l'attractivité du caractère illégal de l'immigration et celle du retour volontaire des migrants arrivés en Union. À qui le Conseil fera-t-il croire que les hommes et les femmes ayant traversé la Méditerranée dans d'indignes conditions afin d'arriver jusqu'en territoire de l'Union décideront volontairement de partir ? En outre, le rapport qui sera présenté n'a de cesse de culpabiliser les États membres, lesquels seraient soumis à une solidarité contraignante et se verraient fixer des taux de répartition de demandeurs d'asile. A l'évidence, le Conseil ne souhaite pas préserver la paix sociale en Europe ni la cohésion nationale de ses peuples. Vos rêves d'immigration feront souffrir des populations des deux côtés de la Méditerranée.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. Наблюдавам една устойчива практика институциите на ЕС да действат постфактум при кризи. Липсват ни погледът и прогнозата преди събитията да се случат. Иначе казано, ние нямаме никаква готовност и умения за превантивни действия и мерки. Обикновено вървим след събитията – и като мислене, и като действия. Случващото се в Средиземно море не е от днес, вчера или от 1-2-5-10 години. Но ние едва сега си отваряме очите и разбираме, че имаме страхотен проблем с нелегалната имиграция, с трафикантите на хора. И не е само Италия – същото е и в Испания и Гърция. Същото е и в България, чиято сухоземна граница е буквално щурмувана от мигранти от Близкия Изток и Африка. Задавам въпроса – до кога ще чакаме? До кога ще се правим, че проблем няма. Посочените държави членки са буквално в колапс, защото всички тези мигранти взривяват социалните ни системи, взривяват обществения ред. Досегашната ни политика по този въпрос е фалирала – идва време да наложим строг контрол по границите, да ревизираме либералното разбиране, че всеки, който дойде в Европа, може да остане. Призовавам ви да погледнете на проблема от този ъгъл. Време е.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Milhares de seres humanos perdem a vida no Mediterrâneo, num êxodo massivo de países de África e do Médio Oriente. Vítimas da guerra, da fome e da pobreza extrema. O Conselho Europeu, reunido extraordinariamente a este pretexto, encena secas lágrimas de crocodilo em torno destes trágicos acontecimentos. Em vez de encontrar soluções efetivas para o problema, decide aprofundar a comunitarização da sua política de imigração e aprofundar a Política Europeia de Vizinhança – elas mesmas parte das causas destas tragédias.

A União Europeia tem pesadas responsabilidades nestes trágicos acontecimentos. As suas políticas de agressão, de ingerência e de apoio (bélico e financeiro) à desestabilização dos países daquelas regiões, promovendo a guerra e os movimentos extremistas, estão na base da intensificação destes fluxos migratórios. A solução não passa pelo tratamento repressivo e pela criminalização dos refugiados e dos imigrantes. Não passa pelo reforço da visão de uma Europa "Fortaleza", fechada a fluxos migratórios, o que apenas contribui para que se mantenham as redes de tráfico humano. A solução passa pela criação de condições para a integração de refugiados e imigrantes. E, no imediato, por operações de busca e salvamento no Mediterrâneo. E pelo fim da política de desestabilização, ingerência e guerra. Mas foi o contrário disto que se viu neste Conselho Europeu…

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. Was dieser Tage im Mittelmeer passiert, ist eine Schande für die Politik und eine Schande für Europa. Ich bin erschüttert über die Katastrophen, die sich in diesen Tagen im Mittelmeer abspielen, und über die langsame Reaktion der Politik darauf. Die EU muss rasch alles unternehmen, um Menschenleben zu retten. Sie steht hier in der Verantwortung. Die erfolgreiche Mare Nostrum-Hilfsaktion beispielsweise kostete jeden EU-Bürger nur 22 Cent, derartige Maßnahmen müssen dringend weiter unterstützt und durchgeführt werden. Sogenannte Aufnahmezentren in Nordafrika zu errichten, ist hingegen keinesfalls zielführend und sinnvoll: In Krisenländern wie etwa Libyen wären derartige Einrichtungen schwer zu schützen und würden am Schlepperproblem nichts ändern. Vielmehr müssen wir das Problem an der Wurzel anpacken. Ich betone immer wieder: Die EU muss sich in Krisengebieten stärker engagieren. Europa trägt – historisch gesehen – durch die willkürliche Grenzziehung im Nahen Osten und die jahrelange Kolonialherrschaft in Afrika Mitschuld an heutigen Konflikten. Deshalb müssen wir alles unternehmen, um den Syrienkrieg beizulegen, und unser Möglichstes tun, damit Krisen und Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent beendet werden. Die EU muss heute beginnen, ihren Teil dazu beizutragen, dass die Menschen in den betroffenen Ländern morgen eine Aussicht auf eine hoffnungsfrohe Zukunft haben können.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. It is clear that if we do not act now we will bear the responsability before future generations for these inhumane tragedies. We can no longer afford not to tackle this issue seriously: we must implement an effective strategy to save the lives of these people. Right now, only those who have money and are strong enough to escape from wars and poverty have a chance to safely reach, illegally, the shores of Europe. The weak, the poor, the families with children are left behind in harm’s way. And this is primarily due to our barriers that prevent asylum seekers and refugees from saving their lives in a better world. We must take urgent action to confront these crises and conflicts.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. Az emberélet mentése vészhelyzetben erkölcsi kötelességünk. Ugyanakkor felelősségünk az Unióban megakadályozni vagy elejét venni annak, hogy egyre többen élet-halál határára kerüljenek. Ezért határozottan kell fellépni az embercsempész-hálózatok ellen, mindent meg kell tenni az ellen, hogy emberek ezrei ilyen kockázatos útra induljanak. Nem elég a lázgörcsöt enyhíteni, a betegséget kell kezelni. Magyarországon az idén húszszorosára nőtt az illegális bevándorlók száma, az ötödik legérintettebb tagállam vagyunk. Nem csoda hát, ha az embereket foglalkoztatja a bevándorláspolitika, a magyarok tudnak különbséget tenni a valódi menekültek ('56 után majd minden család személyes sorsán keresztül ismeri ezt) és az illegális megélhetési bevándorlók között. A mai vitában itt ismét alaptalanul kitámadták a magyar miniszterelnököt – ezúttal azt kifogásolva, hogy konzultációt indított. Ahogy más közvéleményt érdeklő esetekben, így a magyar miniszterelnök az illegális migráció kérdésében is megkérdezi az emberek véleményét, mielőtt kialakítaná álláspontját. Milyen demokraták azok, akik már az emberek véleményétől is félnek?

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Narasta krytyka unijnej polityki imigracyjnej po kolejnej tragedii na Morzu Śródziemnym, gdzie ponad 900 imigrantów utonęło, próbując dostać się do Europy. W 2014 r. w podobnych desperackich rejsach zginęło ok. 3500 osób. Szczęśliwców, którym udało się przedostać do Unii, było w tym samym roku oficjalnie ponad 207 tys. Według europejskiej agencji Frontex, w ostatnich latach dramatycznie przybywa nielegalnych imigrantów. Jeszcze parę lat temu odnotowywano ok. 70 – 100 tys. osób rocznie, obecnie liczba ta się podwoiła. Według Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w granicach Europy przebywa obecnie ok. 4 mln niezarejestrowanych przybyszów z Afryki i Azji. Wraz z nielegalnymi rejsami pojawiło się także zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego, które, siejąc spustoszenie w Iraku i Syrii, stało się powodem exodusu ludności z tamtych rejonów głównie w kierunku Europy.

Bez realnej wspólnotowej polityki zagranicznej nie uda się skutecznie przeciwdziałać emigracji uciekinierów śródziemnomorskich ani też rozwiązywać konfliktów będących jej przyczyną. W tym kontekście, wzywamy do wzmożonej współpracy Komisji Europejskiej w sprawach imigrantów z krajami ich pochodzenia i państwami tranzytowymi. Konieczne będzie zwiększenie liczby okrętów i patroli lotniczych dla unijnej operacji „Tryton” na Morzu Śródziemnym oraz budżetu Frontexu, aby Unia była w stanie efektywnie chronić swoje granice i rozwiązywać problem setek tysięcy imigrantów w obozach dla uchodźców na jej terenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. Depuis le début de l'année, près de 1 776 personnes ont péri en Méditerranée. L'émotion et l'indignation suscitées par ces terribles tragédies ne doivent cependant pas occulter le devoir de réalité et de lucidité des élus et des institutions européennes, qui ont trop tardé à agir.

Le Conseil européen extraordinaire a voté le triplement des financements, ce qui est une première étape, mais l'urgence est de mettre sur pied une véritable coordination européenne. Or, je constate que tous les États ne fourniront pas des moyens humains et matériels à l'agence. La solidarité, elle se joue aussi à ce niveau. En 2008, sous la présidence française de l'Union, j'avais proposé un pacte pour l'immigration et l'asile qui traçait une feuille de route ambitieuse unanimement saluée. Qu'a-t-on fait depuis? Nous connaissons les priorités: lutter contre les passeurs et trafiquants qui profitent de la misère des migrants; renforcer le dialogue avec les pays d'origine et les pays de transit; conditionner l'aide au développement à un effort réel de maîtrise des flux migratoires; soutenir le rétablissement de la sécurité et la stabilité en Libye. Les citoyens européens ont les yeux rivés sur votre action. Dans leur intérêt comme dans celui des migrants, proposez-nous des perspectives!

 
  
MPphoto
 
 

  Илхан Кючюк (ALDE), в писмена форма. Уважаеми г-н председател, през последния месец станахме свидетели на жестоки трагедии, разиграли се в Средиземно море, превръщайки го в „Мъртвото море“ на Европа. Напълно споделям тезата на г-н Шулц: „Време е да действаме с конкретни стъпки!“

Говоренето за обща ценностна система не предполага абдикиране от задължението ни за споделена отговорност. Шенген създаде общи европейски граници, но очакваме общоевропейските проблеми да се решават от отделни държави. Необходима е промяна, нужни са повече усилия за предотвратяване на тази хуманитарна катастрофа. Трябва всички заедно да спасяваме човешки животи, както и всички заедно да определяме граничната си политика. Очевидно е, че се нуждаем от европейска миграционна политика, защото няма национално решение на сложния проблем, а единствено общ европейски подход.

Дъблинският регламент с всички свои поправки се оказа провал и трябва да вземем мерки за пропорционално и солидарно разпределение на бежанците в страните членки. Наред с борбата с трафикантите и подобряването на капацитета на Фронтекс, не трябва да забравяме и усилията, които трябва да положим за стабилизиране на Либия и региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. Tragediile cauzate de imigrația ilegală constituie o realitate cu care Uniunea Europeană se confruntă, din păcate, din ce în ce mai des și, în consecință, trebuie să vină urgent cu soluții la nivel comunitar. UE trebuie să folosească mult mai eficient Frontex. Triplarea bugetului pentru Frontex este un aspect pozitiv, dar mandatul Frontex trebuie extins. Operațiunile maritime comune Poseidon, Triton sunt acțiuni care trebuie consolidate, iar rolul acestora trebuie clar definit în viitoarea Agendă privind migrația.

UE poate să construiască o politică europeană de azil viabilă dacă va folosi corespunzător art. 88 TFUE, astfel încât prevederile din Convenția Dublin să fie funcționale în toate statele membre. Comisia trebuie să elaboreze o strategie de gestionare a migrației în Agenda sa pentru următorii 5 ani și să răspundă la criza umanitară declanșată de imigrația ilegală, prin politici viabile privind imigrația legală și economică.

Europa are nevoie de o mai bună guvernanță pe termen lung a Fondului de Dezvoltare, dublată de o politică europeană externă consecventă. UE trebuie să acționeze la sursă: să colaboreze cu autoritățile țărilor de origine a migranților, astfel încât rețelele de traficanți să fie distruse. A salva viețile omenești înseamnă a opri plecarea navelor de la țărm.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. Бих искал да изразя своето неодобрение към поредния неуспех на Съвета да създаде общоевропейски механизъм за солидарност, по който трябва да бъде пропорционално преразпределян имигрантският поток между държавите членки. Не е справедливо някои членки да служат за буфер и да трябва да понасят целия натиск без институционална подкрепа и съпричастност на останалите членки на ЕС.

Сътрудничеството с регионите - източници на радикализация е важно и е част от решението, но не е единственото. Растящата нестабилност по границите на Европа създава проблеми за националната сигурност на държавите членки на първа линия - особено от Южна Европа. Моята страна, България, е една от двете държави членки на ЕС, които имат сухопътна връзка с регионите на размирици от Близкия изток. Затова призовавам освен за мерки за засилване на присъствието по морските граници, и за адекватни инструменти за защита на сухопътните граници.

Намирам за недопустимо това, че Съветът успява бързо да вземе решение да налага политически и икономически санкции, подтикван от геополитически съревнования и амбиции, но по такъв въпрос, засягащ сигурността на милиони европейски граждани, особено в Южна Европа, вече години няма ефективно решение.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. Üdvözlöm, hogy az Európai Tanács és a Bizottság képviselői határozott lépésekről döntöttek a mediterrán térségben történt újabb tragédia után. A tízpontos terv segíthet abban, hogy visszaszoruljon az embercsempészet és csökkenjen az unió határaira nehezedő nyomás. Ugyanakkor ez a terv nem elégséges a probléma megoldására. A menedék nyújtása azok számára, akik életüket féltve indulnak el a válságövezetekből, alapvető erkölcsi és jogi kötelesség. Ezért támogatom az Bizottság elnökének az álláspontját, hogy érdemi előrelépés csak akkor történhet, ha Európa közös felelősséget vállal a menekültek ügyéért. Az új közös menekültpolitikának létre kell hoznia a menedékkérés legális útjait és támogatnia a terhek megosztását a határőrizet, a mentés, a befogadás és az integráció területén. Szólnom kell arról is, hogy vannak ebben a Házban és másutt Európában is olyan politikusok, akik ebben a tragikus helyzetben is szégyenletes játékot játszanak, és ezeket a borzalmas eseményeket arra használják fel, hogy indulatokat szítsanak a menekülő emberek, a bevándorlók és minden kisebbség ellen. Sajnálatos, hogy ezek közé a politikusok közé tartozik Magyarország miniszterelnöke is. Ők nem csak erkölcsileg buktak meg, de politikai értelemben is alkalmatlannak bizonyultak arra, hogy az európai emberek problémáit megoldják.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. Võrreldes 2013. aastaga on eelmisel aastal Euroopasse saabunud põgenike arv peaaegu kolmekordistunud ja jõudnud 278 000ni. Ainuüksi sellel aastal on juba ligi kaks tuhat põgenikku Vahemerel uppunud.

Euroopa põgenikesurvet aitaksid leevendada põgenikelaagrite parem varustatus ja Euroopa naabruses konfliktidele lahenduse leidmine. Euroopa Liit peab põgenikesurve leevendamiseks andma tugeva diplomaatilise panuse kokkulepete saavutamiseks, et vähendada sõdu ja konflikte Euroopa vahetus naabruses ning ka Euroopas endas ehk Ukrainas.

Olukorra paranemine Süürias aitaks juba oluliselt kaasa põgenikelaine vähendamisele, kuid selleks peab Euroopa Liit ja kogu rahvusvaheline kogukond panustama Süüria kodusõja lõpetamisse ja ISILi väljasurumisse piirkonnast. Lisaks Süüriale tuleb leida lahendus olukorrale Liibüas, mis võimaldaks seal Vahemerele eluga riskima minemise asemel oodata konflikti lõppu normaalselt varustatud põgenikelaagrites.

Ühtlasi peab Euroopa Liit kiiremas korras panustama hästi varustatud põgenikelaagrite rajamisse konfliktipiirkondade läheduses. Selleks tuleb vastavate riikidega jõuda kokkuleppele küsimuses, kuhu sellised laagrid rajada, ja samuti tuleb tagada nende süsteemne varustamine. Samas tuleks juba olemasolevate põgenikelaagrite varustatust parandada, mis vähendaks ka inimeste motivatsiooni põgenikelaagrist Euroopa suunas lahkuda.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. Plus de 1 500 personnes ont disparu en Méditerranée depuis le début de l'année. Les drames se répètent, car les migrants et demandeurs d'asile n'ont pas d'autre choix que de risquer leur vie pour rejoindre l'Union européenne. Certes, l'Union peut et doit faire plus, mais tous les États membres, sans exception, doivent également assumer leur part de responsabilité et se montrer solidaires pour sauver des vies et accueillir davantage de réfugiés.

Les décisions du sommet européen sont loin du compte par rapport aux enjeux. Nous avons besoin d'une opération européenne d'envergure pour les sauvetages et les recherches en mer, avec la participation de tous les États. Il nous appartient également de combler le vide créé par l’absence de voies d’accès légales et sûres vers l’Europe pour les réfugiés. Des solutions concrètes existent: un programme européen obligatoire de réinstallation, un système européen de visas humanitaires, la possibilité de demander l'asile dans les ambassades des pays de l'Union, l'activation de la directive sur la protection temporaire. Enfin, il ne faut pas oublier la nécessité de renforcer notre dialogue avec les pays tiers et d'aider à la stabilisation de la situation en Libye, devenue une plate-forme pour les passeurs et les réseaux criminels.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), in writing. More than 1 750 people have perished since the start of the year alone and this crisis is going to get worse unless we change our policies.

People in Scotland, Europe and Members of this chamber, by large, expressed a clear demand for immediate action to prevent further loss of life in the Mediterranean. Europe’s states cannot ignore the tragedy unfolding on our doorstep. Politicians and policy-makers must stop weighing up the political and economic costs and worry about the impact on their own immigration and asylum statistics. Rescuing people at sea is our obligation, driven by human decency and each EU member state should share in that effort.

We all know that the European response to this crisis has been woefully inadequate and it shames us all. The numbers of migrants are significant, but we could cope. Instead, the European states have left it as a local problem for Southern Europe. This approach has resulted in unprecedented tragedy. Lessons must be learnt! We must support our colleagues in Italy and Greece, Malta, Cyprus and Spain. People are dying trying to reach Europe’s shores and this is not their problem, this is our problem and we must assume responsibility.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), schriftelijk. De resultaten van de Europese Raad zijn ronduit ontgoochelend. Commissievoorzitter Juncker gaat verder en steekt tenminste zijn nek uit voor de asielzoekers. Hij gaat voluit voor een geografisch spreidingsplan.

De lidstaten moeten begrip en solidariteit tonen door te investeren in een aanpak die mensen redt. De urgentie is groot. Nog nooit stierven zoveel bootvluchtelingen in zulke korte tijd. We hebben daadkrachtige acties nodig die mensenlevens redden. Triton moet een echte zoek- en reddingsactie worden. In de EU-begroting moet ruimte worden gemaakt voor een dergelijke operatie. De totale kosten zouden neerkomen op 0,05 procent van de begroting. Zolang conflicten in de regio bestaan, zullen mensen vluchten. Zolang er geen legale routes zijn, zullen vluchtelingen de gok wagen en op gammele boten stappen.

Maar we moeten ook de hand in eigen boezem steken en het bredere plaatje zien: ons fout lopend internationaal handels- en landbouwbeleid zorgt – naast andere factoren – ervoor dat kleinschalige boeren in het Zuiden amper kunnen bestaan en honger lijden. Vanwege deze uitzichtloosheid trekken velen weg richting Europa. Het zijn ook deze processen die een migratiedruk richting Europa veroorzaken. De link tussen handels-, landbouw- en investeringsbeleid, honger en migratie moet dringend op de politieke agenda komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Wir haben angesichts der schrecklichen Katastrophen, die sich täglich im Mittelmeer abspielen, eine Verantwortung gegenüber Menschen, die nach Europa flüchten müssen. Mit dem vorgelegten 10-Punkte-Plan haben Rat und Kommission versucht, sich aus der Affäre zu ziehen, ohne den Menschen wirklich Schutz und Hilfe zu bieten. Die Staats- und Regierungschefs halten an ihrer Abschottungspolitik fest, statt endlich legale und sichere Wege nach Europa zu schaffen. Mit unserer Forderung nach einem europäischen Neuansiedlungsprogramm könnten wir hier einen großen Fortschritt erzielen, und es ist mehr als bedauerlich, dass die Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU sich diesem Programm verweigern. Wenigstens ist es gelungen, dass wir in unserer Entschließung einen verpflichtenden Verteilungsschlüssel fordern, um eine grundsätzliche Korrektur in der europäischen Flüchtlingspolitik vornehmen zu können. Dafür haben wir eine breite Mehrheit, und ich appelliere an die Mitgliedstaaten, diese Mehrheit anzuerkennen und zu handeln.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. Az EU politikai elkötelezettségét és cselekvőkészségét tükröző, fontos gesztusnak tartom az Európai Tanács soron kívüli összehívását a Földközi-tengeren bekövetkezett tömegkatasztrófa okán, a migráció kérdéskörének megvitatása és egyeztetett intézkedéscsomag elfogadása céljából. Az EiT eredményét azonban a tragédiához és a probléma súlyához képest elégtelennek tartom. Egyetértek Juncker elnök úr értékelésével és szándékával, hogy a Bizottság részéről a kérdést radikálisabb, az okokat is kezelő intézkedéscsomagot kíván a tagállamok elé tenni. Sajnálatos, hogy az EiT döntései nem tükrözik a tagállamok teljes egységét és az európai értékek alapján elvárható mértékű szolidaritást.

Magyar baloldali, szocialista politikusként különösen fájlalom, hogy az európai szolidaritás valódi érvényesülésének útjában álló egyik legnagyobb akadály éppen az Orbán-kormány idegenellenes retorikája és politikája. Ez a kormány a Földközi-tengeri tragédia alkalmát is arra használja ki, hogy az ország lakosságát – széles körben, jelentős költséggel – „konzultációnak” álcázott kérdőíven a menekültek, bevándorlók ellen fordítsa, úgy beállítva őket, mint a nemzetközi terrorizmus potenciális bázisát, s a hazai gazdasági, szociális gondok egyik fő forrását. A kérdések egyúttal azt szuggerálják, hogy a migrációs bajok fő forrása az EU tehetetlensége, ezért a kérdést nemzeti hatáskörben kell tartani. Az ilyen cinikus, EU-ellenes vélemények és politika megcáfolása szempontjából is fontosnak tartom a hatékony, egységes, ember-központú európai menekültstratégia mielőbbi létrehozását.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Țurcanu (PPE), în scris. Tragediile umanitare din Mediterana țin capul de afiș al agendei politice europene într-o succesiune dezolantă. UE este, în acest moment, depășită de afluxul masiv de migranți dinspre coastele libiene și Siria. De aceea, cred că răspunsul comun al statelor membre trebuie să vizeze cu precădere cauzele valurilor de refugiați. E vorba, în primul rând, de extinderea sângeroasă și rapidă a Statului Islamic în Irak și Siria, precum și de acutizarea instabilității și conflictelor din nordul Africii. Nu cred că e realistă perspectiva ca un sistem european de azil și un mecanism de solidaritate între țările membre să rezolve problemele numeroșilor solicitanți.

În acest sens, precizez că nu sunt de acord cu invitația adresată de rezoluția Parlamentului European către Comisia Europeană de a stabili o cotă obligatorie pentru distribuirea de solicitanți de azil în toate statele membre. Tratând doar efectele, riscăm să fim copleșiți de amploarea cauzelor. De aceea, pledez pentru concentrarea eforturilor în vederea definirii și implementării unor strategii împotriva violenței și subdezvoltării cronicizate în țările de origine ale imigranților. Totodată, trebuie intensificate acțiunile împotriva imigrației clandestine, controlate, în parte, de rețele criminale de trafic de persoane, inclusiv de grupări teroriste.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathleen Van Brempt (S&D), schriftelijk. Mensensmokkel is een miljardenmarkt. Vanuit Afrika naar Europa vliegen kan al voor een goede 400 euro op een commerciële vlucht. Toch verkiezen vluchtelingen tussen de 1000 en 2300 euro te betalen voor een dodentocht over de Middellandse Zee. De Raad reageert op een manier die Europa, de bakermat van de mensenrechten, onwaardig is. Europa vangt slechts 5 procent van de Syrische vluchtelingen op. We gaan er nu 5000 extra opvangen. Het echte probleem is: we hebben géén Europees migratie- en asielbeleid, waardoor de lidstaten problemen naar elkaar kunnen doorschuiven. Het drama in de Middellandse Zee is tekenend voor de Europese ziekte die ons ook parten speelt in de aanpak van de economische crisis, sociale dumping of de strijd tegen belastingfraude: de ander moet de problemen zelf maar oplossen. Wie denkt dat het drama in de Middellandse Zee te maken heeft met eurocentrisme, vergist zich: dit is lidstaatcentrisme. Dit raakt het Europese project in de kern, want dat kan enkel geloofwaardig zijn als het gebaseerd is op solidariteit. Als Europa een waardenproject is, kunnen we die waarden enkel in solidariteit nastreven. Doen we dat niet, dan zal het draagvlak voor de Unie steeds verder blijven wegzinken.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ ( PPE), γραπτώς. Ύστερα από τα τραγικά περιστατικά στη Μεσόγειο και δεδομένου ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες ετοιμάζονται να πλημμυρίσουν την Ευρώπη τους επόμενους μήνες, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ η πολιτισμένη Ευρώπη να εθελοτυφλεί και να αφήνει ορισμένα κράτη μέλη μόνα να αντιμετωπίζουν το ανθρωπιστικό αυτό θέμα. Η νέα Ατζέντα για τη Μετανάστευση, που θα ανακοινώσει ο Επίτροπος Αβραμόπουλος καθώς και οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου κορυφής αποτελούν τη βάση, για να ασχοληθούμε άμεσα και εντατικά με το πρόβλημα για την αντιμετώπισή του εδώ και τώρα! Αυτό που λείπει, είναι η πολιτική βούληση όλων των κρατών μελών για επίδειξη αλληλεγγύης στην πράξη, με δίκαιη κατανομή μεταξύ τους των αιτούντων άσυλο. Οι χώρες της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δέχονται το μεγαλύτερο βάρος. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι το σύστημα παροχής ασύλου είναι δυσλειτουργικό και να συμφωνήσουμε στη δημιουργία ενός δεσμευτικού μηχανισμού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως η έκταση κάθε χώρας, οι υποδομές της, η οικονομική κατάσταση και οι δυνατότητες των συστημάτων ασύλου. Στη μάχη κατά των διακινητών, που κερδοσκοπούν σε βάρος της ζωής των απελπισμένων μεταναστών, πρέπει η ΕΕ να επικεντρωθεί στην ουσιαστική συνεργασία με τρίτες χώρες και να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, οικονομικών και άλλων, στα κράτη όπου δρουν ανενόχλητοι οι διακινητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. Pojem povinné kvóty, který je v tomto textu uveden, je pro středoevropské země, jako je Česká republika, velmi problematický. Současný apel je výzvou Evropské komisi, aby iniciovala legislativní postup, se kterým musí souhlasit Evropský parlament a členské státy. V této narychlo sepsané rezoluci, jejímž cílem je se vyjádřit k nedávnému neštěstí, ani nebyl prostor definovat možnosti, jakými mohou státy pomoci jižním zemím zvládat nápor migrantů. Bez ohledu na platnost ženevských konvencí je naší povinností pomoci uprchlíkům, kteří by ve své zemi přišli o život a byli by podrobeni krutostem. V těchto případech je nutné stanovit pomoc na dočasnou dobu. Nicméně je třeba toto jasně definovat a odlišit tyto situace od případů, kdy o azyl žádají neoprávněné osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. Za tisoče, ki so s prečkanjem Sredozemlja iskali boljše življenje v Evropski uniji, je že prepozno, a če ukrepamo „danes“, lahko rešimo še mnoge. Migracija ni italijanski, grški ali slovenski problem, je evropski, s katerim se mora spopasti Evropska unija kot celota. Skupen nastop v okviru okrepljenega Frontexa je nujen ukrep, ni pa zadosten. Okrepiti moramo tudi druge skupne evropske organe, kot so EASO, Europol in Eurojust, da bodo postali bolj učinkoviti, in nemudoma poiskati nove prijeme. Reševanje tega problema mora temeljiti na načelu solidarnosti do držav, ki jih migracija najbolj prizadene, vključno s kvotami. Ena ključnih zadev pri reševanju problema pa je učinkovit boj proti trgovcem z ljudmi in proti mreži tihotapcev z migranti. Uporabiti moramo vsa sredstva, da se jih zaustavi, vključno z vojaško-pomorskimi akcijami v sodelovanju med Evropsko Unijo in Združenimi narodi v bližini severnoafriških obal, od koder tihotapci vozijo nesrečne migrante.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 

4. Tervetulotoivotukset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevoli colleghi, è con grande piacere che accogliamo Vian Dakheel, nostra collega deputata al Parlamento iracheno.

Nessuno dimenticherà mai il suo commovente discorso pronunciato lo scorso agosto nell'Aula del parlamento del suo paese in cui sollecitava un intervento per la liberazione della donne della comunità yazida catturate dal cosiddetto Stato islamico. L'onorevole Dakheel è accompagnata da una delegazione di compatrioti iracheni della comunità yazida vittime dell'Isis, la signora Dilyaar Saeed Jazaa, la signora Aesh Taha Othman e il signor Khorsheed Othman Yousif.

Noi tutti rendiamo omaggio al vostro coraggio e vi assicuriamo il nostro pieno sostegno alla lotta e al diritto del popolo yazida di vivere con dignità e di professare liberamente la propria fede. Benvenuti a Strasburgo, benvenuti nell'Aula del Parlamento europeo, benvenuti nell'Aula della democrazia europea.

 

5. Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
Puheenvuorot videotiedostoina

6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja

7. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja

8. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

9. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja

10. Äänestykset
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca il turno di votazioni.

(Per i risultati delle votazioni e altri dettagli che le riguardano: vedasi processo verbale)

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). Señor Presidente, le ruego, a usted y a la Cámara, que permita atrasar dos minutos la votación para que los servicios de la Cámara puedan distribuir la lista de votación de nuestro partido, que todavía no está disponible.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Mr President, I do not understand the rationalisation for the delay. If the party is disorganised, they are disorganised. Why should everyone else have to wait for them? These are important votes, we have electors we are responsible for, and we should get on with the vote.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole, con il nome che Lei porta, credo che concedere un minuto di cortesia a dei colleghi sia naturale. Quindi la ringrazio per la sua comprensione, già stanno distribuendo, un po' di cortesia in un parlamento si concede. Hanno chiesto un minuto di tempo e quindi credo che sia giusto concederlo. Stanno già distribuendo e quindi possiamo cominciare a votare. Grazie per la comprensione di tutti.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). Herr Präsident! Ich möchte bitten, dass die Abstimmungen für die nächste Sitzungswoche in Straßburg so organisiert werden, dass wir möglichst eine Gleichverteilung der Dossiers haben. Denn es ist unakzeptabel, dass wir heute zwei Stunden abstimmen und unsere Besucher verärgern müssen. Jeder von uns oder viele von uns haben Mittagstermine. Es geht nicht, dass wir die volle Mittagszeit mit der Abstimmung blockieren. Wir haben immer die Regelung gehabt, dass maximal bis 13.30 Uhr abgestimmt wird. Ich möchte auch vorschlagen, dass wir am Donnerstag um 11.30 Uhr beginnen, damit jeder seine Abstimmungen ordentlich durchführen kann.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Sono la prima vittima, onorevole Rübig, di questo calendario, comprendo bene la sua osservazione, ma quando viene elaborato l'ordine del giorno a volte capita che ci siano più testi. Cercherò di essere il più celere possibile e chiedo la vostra comprensione e il vostro sostegno per questa giornata.

 

10.1. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier) (äänestys)

10.2. Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen (A8-0026/2015 - Bernd Lange) (äänestys)

10.3. Norjan kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet (A8-0046/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.4. Albanian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0047/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.5. Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus sekä kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskeva väliaikainen sopimus (A8-0017/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.6. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehty vakautus- ja assosiaatiosopimus (A8-0132/2015 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.7. SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltaminen tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin (A8-0029/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.8. SEUT-sopimuksen 108 artiklan soveltamista koskevat säännöt (A8-0047/2014 - Andrzej Duda) (äänestys)

10.9. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)

10.10. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2013 vastuuvapausmenettelyssä (A8-0067/2015 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)

10.11. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes Euroopan kehitysrahasto (A8-0102/2015 - Martina Dlabajová) (äänestys)

10.12. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti (A8-0082/2015 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
 

- Prima della votazione sul paragrafo 61:

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE). Tisztelt Elnök Úr! Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a (43) és (44) bekezdés esetében az eredeti szavazási lista alapján ezek kiestek a szavazásból, amennyiben a (42) bekezdésről szóló szavazás eredménye pozitív. Azonban ezt a szavazási listát tudomásom szerint módosították, és így szavaznunk kellett volna a (43) és (44) bekezdés eredeti szövegéről. Megítélésünk szerint a (43)–(44) bekezdés szövege nem ellentétes a (42) bekezdésben foglaltakkal és így nem esnek ki a szavazási listáról a (42) bekezdésről szóló szavazás elfogadásával.

 
  
 

- Prima della votazione sull'emendamento 23:

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). Mr President, I am afraid that my Green colleague was right. Yesterday it was announced during the plenary debate that paragraphs 43 and 44 would not fall if the amendment on paragraph 42 were to be adopted. So he is absolutely right that we do have to vote on these two paragraphs.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – L'interpretazione spetta alla Presidenza, avevo annunciato prima del voto cosa sarebbe successo.

 

10.13. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (A8-0116/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). Mr President, in contrast with a number of my reports, my speech will be very short. I would like to thank everyone for contributing to my work and I would especially like to thank the shadow-rapporteurs for their great help and engagement. I would like to thank the authors of the amendments, the administration and my advisors. Finally, I believe we really have done a lot for the transparency of the EU institutions.

 
  
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 

10.14. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan ulkosuhdehallinto (A8-0109/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.15. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tuomioistuin (A8-0111/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.16. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Tilintarkastustuomioistuin (A8-0113/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.17. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Talous- ja sosiaalikomitea (A8-0114/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.18. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Alueiden komitea (A8-0105/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.19. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan oikeusasiamies (A8-0115/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.20. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu (A8-0118/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.21. Vastuuvapaus 2013: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja EU:n erillisvirastojen valvonta (A8-0070/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.22. Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (A8-0117/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (S&D). Mr President, the next 30 Czarnecki reports have no amendments tabled to them, so I wonder whether Article 174(7) of our Rules could be applied by analogy. This allows for a block vote on amendments.

(Applause)

Perhaps, by analogy, the same rule could be used exceptionally in this case for the individual reports in question, none of which have any amendments tabled for them, and all of which, I am quite sure, have a majority in this House.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sono delle relazioni dove viene chiesto di posporre il discarico. Quindi su quelle dovremmo, penso, votare almeno separatamente o sbaglio?

 
  
MPphoto
 

  Anders Primdahl Vistisen (ECR). Mr President, at least for the ITER joint undertaking I know that there might be a change in granting discharge or not, so at least for that one it is important that we have a separate vote.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, j'approuve totalement la proposition de mon collègue Richard Corbett, à une exception près: ce ne sont pas tous les rapports Czarnecki qui sont concernés, car, au sein de mon groupe, nous allons jusqu'au rapport qui concerne l'Agence du GNSS européen. Le rapport suivant, qui est numéroté A8-0103/2015, fait l'objet d'un vote différent. Il faudrait donc – selon notre liste de votes – aller jusqu'à la page 60... Non, le rapport GNSS peut être inclus. Après, il y a un vote différent. Nous avons 25 rapports, mais les derniers rapports Czarnecki ne peuvent pas être concernés...

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Onorevole Tarabella, grazie, mi dispiace ma ci sono troppe obiezioni, troppe complicaizioni, facciamo prima a votare tutto.

 

10.23. Vastuuvapaus 2013: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (A8-0081/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.24. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (A8-0084/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.25. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (A8-0079/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.26. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisiakatemia (A8-0086/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.27. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (A8-0074/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.28. Vastuuvapaus 2013: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (A8-0085/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.29. Vastuuvapaus 2013: Euroopan pankkiviranomainen (A8-0072/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.30. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (A8-0069/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.31. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kemikaalivirasto (A8-0073/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.32. Vastuuvapaus 2013: Euroopan ympäristökeskus (A8-0083/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.33. Vastuuvapaus 2013: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (A8-0100/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.34. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (A8-0097/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.35. Vastuuvapaus 2013: Euroopan tasa-arvoinstituutti (A8-0098/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.36. Vastuuvapaus 2013: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (A8-0096/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.37. Vastuuvapaus 2013: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (A8-0077/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.38. Vastuuvapaus 2013: Euroopan lääkevirasto (A8-0075/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.39. Vastuuvapaus 2013: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (A8-0068/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.40. Vastuuvapaus 2013: Euroopan meriturvallisuusvirasto (A8-0088/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.41. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (A8-0089/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.42. Vastuuvapaus 2013: Euroopan rautatievirasto (A8-0078/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.43. Vastuuvapaus 2013: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A8-0087/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.44. Vastuuvapaus 2013: Euroopan koulutussäätiö (A8-0090/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.45. Vastuuvapaus 2013: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (A8-0099/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.46. Vastuuvapaus 2013: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (A8-0076/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.47. Vastuuvapaus 2013: Euratomin hankintakeskus (A8-0119/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.48. Vastuuvapaus 2013: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (A8-0092/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.49. Vastuuvapaus 2013: Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (A8-0091/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.50. Vastuuvapaus 2013: Euroopan poliisivirasto (Europol) (A8-0080/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.51. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (A8-0093/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.52. Vastuuvapaus 2013: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex) (A8-0094/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.53. Vastuuvapaus 2013: Euroopan GNSS-virasto (A8-0095/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.54. Vastuuvapaus 2013: ARTEMIS-yhteisyritys (A8-0103/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.55. Vastuuvapaus 2013: Clean Sky -yhteisyritys (A8-0107/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.56. Vastuuvapaus 2013: ENIAC-yhteisyritys (A8-0104/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.57. Vastuuvapaus 2013: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (A8-0112/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.58. Vastuuvapaus 2013: Innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta toteuttava yhteisyritys (A8-0106/2015 - Ryszard Czarnecki) (äänestys)

10.59. Vastuuvapaus 2013: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (A8-0108/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)

10.60. Vastuuvapaus 2013: SESAR-yhteisyritys (A8-0110/2015 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)

10.61. Rahamarkkinarahastot (A8-0041/2015 - Neena Gill) (äänestys)
MPphoto
 

  Presidente. – Il relatore chiede di rinviare. Mettiamo al voto la richiesta. La richiesta di rinvio è stata accolta. Quindi viene rinviata in commissione.

 

10.62. Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti (A8-0016/2015 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)

10.63. Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 - Pääluokka I - Euroopan parlamentti (A8-0144/2015 - Gérard Deprez) (äänestys)

10.64. Euroopan syyttäjänvirasto (A8-0055/2015 - Monica Macovei) (äänestys)

10.65. Alkoholistrategia (B8-0357/2015) (äänestys)

10.66. Rana Plaza -rakennuksen romahtamisen toinen vuosipäivä ja kestävyyssopimuksen tilanne (RC-B8-0363/2015, B8-0363/2015, B8-0364/2015, B8-0365/2015, B8-0366/2015, B8-0368/2015, B8-0372/2015, B8-0376/2015) (äänestys)

10.67. Selonteko ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) - Viimeisimmät tragediat Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikat (RC-B8-0367/2015, B8-0367/2015, B8-0377/2015, B8-0378/2015, B8-0379/2015, B8-0380/2015, B8-0381/2015, B8-0384/2015) (äänestys)
 

- Prima della votazione sull'emendamento 11:

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Mr President, the oral amendment reads: ‘in addition to the increasing funding and assets for the Triton operation which has been pledged by the European Council, calls on the Commission as a matter of the utmost urgency to use all means available to present a legislative proposal to manage and remunerate search and rescue activities carried out by the Member States and coordinated at EU level’.

 
  
 

(L'emendamento orale non è accolto)

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso (S&D). Mi scusi, ma avevamo già votato. Quindi si sono alzati troppo tardi. Questo era chiarissimo, evidentissimo.

 

11. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina

11.1. Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot (A8-0101/2015 - Ingeborg Gräßle)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, hoy es un día muy triste para los amigos del pueblo saharaui, ejemplo de dignidad y resistencia en su pacífica lucha contra la ocupación del Reino de Marruecos. Y es que el Parlamento ha aprobado con una exigua mayoría una referencia a la gestión de la ayuda humanitaria en Tinduf, utilizando torticeramente un episodio de hace más de una década para sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos. Seamos claros: tanto la Comisión como la ONU conocen y han defendido la transparencia y la buena gestión de las ayudas a los campamentos saharauis. El voto de hoy es un hecho grave, que crea un estado de opinión contrario al pueblo saharaui, cuando los recortes en la ayuda están precipitando una emergencia humanitaria en los campamentos. No entraremos en este juego perverso y seguiremos luchando por los derechos de los refugiados y la libertad del Sáhara Occidental.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Herr Präsident! Ich wollte nur noch einmal eine allgemeine Bemerkung machen. Wenn es um die Entlastung des Haushalts insgesamt geht und wir insgesamt auch eine gestiegene Fehlerquote zu verzeichnen haben, tragen wir auch bei unserer Gesetzgebung eine Mitverantwortung. Wenn natürlich unsere Gesetze zunehmend bürokratisch werden, wenn unsere Gesetze zunehmend auch von den Verwaltungsstellen in der Umsetzung nicht mehr richtig verstanden werden können – geschweige denn von den Anwendern –, sollten wir nachdenklich werden und uns schon bei der Verabschiedung der Gesetze darum kümmern, dass sie allgemein verständlich und leicht handelbar sind. Wir sollten mit dafür sorgen, dass wir nicht ein klein wenig auch Mitverursacher von höheren Fehlerquoten sind.

 
  
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Parlamento tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año con el objetivo de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible.

Sin embargo, la ponente de la derecha alemana Ingeborg Gräßle, respaldada por el lobby promarroquí en la Eurocámara, ha instrumentalizado torticeramente este informe del ejercicio 2013 para incluir un apartado que alude a un supuesto caso de fraude de la gestión de la ayuda humanitaria de la UE en los campamentos de refugiados saharauis recogido en un informe de 2003, algo que la Comisión Europea a través de la propia Comisaria Kristalina Georgieva había dado por zanjado, defendiendo el buen uso de las ayudas.

Al imponerse la postura de la ponente en una estrecha votación, he decidido no apoyar este informe que intenta sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos saharauis creando un estado de opinión contrario a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui que sirva como coartada para recortar aún más el presupuesto humanitario, aumentando así la presión sobre un pueblo sometido al exilio y a la ocupación del Reino de Marruecos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (NI), par écrit. ‒ Ce rapport dessine un état des lieux des dépenses de la CE et des Etats membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport se base sur un audit interne de la Commission et sur le rapport de la Cour des comptes concernant l’exécution du budget général de l’UE.

Il y a une mise en cause systématique de la gestion du budget par la Commission et les Etats Membres. Le rapport émet des inquiétudes sur les actions de gestion partagée. La Cour des comptes émet des doutes sérieux sur les données fournies par les États membres mais également par certaines institutions. Ce La répétition d'erreurs non corrigées dans le temps décrédibilisent le fonctionnement de l'ensemble et démontrent la sclérose de ce schéma.

Les cas de fraude les plus récurrents sont liés aux passations de marchés publiques et aux conflits d’intérêt. Le secteur les plus problématiques qui connaissant les taux d'erreur les plus élevés demeurent la politique agricole et rurale et la politique de développement régional.

C'est pour ces raisons entre autres que j'ai voté contre l'octroi de la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. – J'ai voté contre ce rapport appelant à octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013.

Le rapport du PE dessine un état des lieux des dépenses de la CE et des Etats membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport stigmatise nettement plus la gestion du budget par les Etats membres que par la Commission. Le Parlement émet ainsi des doutes sur les actions de gestion partagée. Le taux d’erreur moyen pour le budget général s’élève à 4,7%. Certains Etats fournissent des données erronées sans se faire sanctionner. Dans certains cas, les Etats disposent de bonnes informations sans corriger leurs erreurs. Le rapport appelle clairement à accroitre le rôle du Parlement dans l’examen des dépenses et à assurer davantage de contrôles à tous les niveaux. Le Parlement incite la Commission à simplifier les procédures de ses instruments financiers en minimisant la bureaucratie. Des erreurs subsistent dans de nombreux autres domaines : la politique de l’emploi, la politique d’intégration des minorités Roms, certains cas d’aides au développement, et autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ The UKIP position, as on all of the votes on the discharge for 2013, was to vote against the granting of discharge. As a Party opposed to the UK's membership of the European Union, which has raised concerns over the spending of taxpayers' money, the Party felt that to do anything other than vote against discharge would send out completely the wrong message to the constituents we were elected to represent.

I therefore voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai donné quitus à cette institution car son focntionnement ne semblait selon l'avis de la commission de contrôle budgétaire contrevenir aux grands principes de bonne gestion de finances publiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Inés Ayala Sender (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ On nous demande d'octroyer la décharge mais pas moins de dix agences n'ont toujours pas conclu d'accord relatif à leur siège alors que cela devrait être une priorité et qu’il conviendrait de plus de procéder à une évaluation sérieuse de la possibilité de réunir les agences qui remplissent des missions analogues et pour éviter le gaspillage des ressources.

On peut déplorer également le manque de visibilité et de responsabilité démocratique des agences, généralement méconnues des citoyens et vulnérables aux influences extérieures des lobbyistes spécialisés.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La résolution se félicite que les comptes annuels de l'Union pour l'exercice 2013 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation de l'Union au 31 décembre 2013, et note avec satisfaction que les recettes sous-jacentes aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

Elle note également avec satisfaction que les engagements sous-jacents aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et réguliers.

Elle souligne qu'il est inacceptable que les paiements restent, pour la vingtième année consécutive, affectés par un niveau significatif d'erreur.

Elle insiste dès lors sur la nécessité d'améliorer constamment les systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres afin d'assurer une meilleure gestion financière des fonds de l'Union et une diminution du taux d'erreur dans les domaines d'action concernés au cours de la période de programmation 2014-2020.

J'ai approuvé la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Bas Belder (ECR), schriftelijk. ‒ Tijdens het kwijtingsproces heb ik voorgesteld dat lidstaten gestimuleerd worden om het beheer en de controle te verbeteren. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft zich hierachter geschaard en daar ben ik verheugd over.

Het Europees Parlement roept de lidstaten nu op meer gebruik te maken van de nationale verklaring. Nederland en enkele andere lidstaten doen dit al jaren en het is hoog tijd dat alle lidstaten dit voorbeeld volgen. Dat zou de deugdelijkheid van de EU-uitgaven ten goede komen en een goedkeurende accountantsverklaring van de Europese Rekenkamer dichterbij brengen.

Aangezien de Europese Rekenkamer nog steeds geen goedkeurende verklaring kan afgeven voor de EU-uitgaven, vind ik het onbegrijpelijk dat een meerderheid zonder slag of stoot kwijting verleent aan de Europese Commissie. Uitstel van kwijting is echter geboden, daarom steun ik de voorstellen van de rapporteurs niet. Uitstel zou meer druk zetten op de lidstaten en de Europese Commissie om tot daadwerkelijke verlaging van het foutenpercentage te komen.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión Europea, pero he variado mi voto respecto de mi Grupo en algunas enmiendas. Me gustaría destacar la enmienda 27 en relación con el campo de Tinduf y la ayuda humanitaria a los saharauis.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport propose d'accorder la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III concernant la Commission et les agences exécutives. Suite à audit interne de la Commission et du rapport de la Cour des comptes, le rapport dresse le bilan de l’exécution du budget de la Commission.

Néanmoins, je constate que le rapport comporte une vision largement plus hostile envers la gestion des Etats membres que celle de la Commission en critiquant par exemple la compétence déléguée de la CE aux Etats membres. De plus, la cour critique aussi la fiabilité des statistiques économiques communiquées par certains pays de l’Union.

Ce rapport permet ainsi au parlement d'accroitre ses prérogatives dans l'examen des dépenses notamment vis-à-vis des Etats membres et j'ai donc décidé de votre défavorablement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Ritengo che questo testo contenga eccessive critiche nei confronti degli Stati membri e avrebbe potuto essere indubbiamente più incisivo nei confronti dell'attività della stessa Commissione europea, non ho inteso avallare col mio voto il discarico a questa Istituzione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas patvirtino 2013 m. ES bendrojo biudžeto įvykdymą Komisijai bei vykdomosioms įstaigoms. Patvirtindamas biudžeto įvykdymą, Parlamentas taip pat išdėstė savo pastabas Komisijai ir išlygas, kurios liečia žemės ūkio, regionų, užimtumo ir socialinių reikalų sritis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I believe that the European Commission and the executive agencies play a pivotal role in the institutional system of the European Union and, therefore, they should properly funded. Moreover the Commission implemented its budget in accordance with the political priorities that were decided for the year 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le projet de rapport a pour objet la décharge du budget général de l'Union pour l'année 2013. La décharge budgétaire représente la procédure par laquelle le Parlement européen clôture l’exercice budgétaire de l’Union européenne lors d’une année donnée. Le texte critique notamment la gestion des politiques résultant de compétence partagées entre l'Union européenne et les États membres, et tente d'insinuer que leur gestion "exclusive" par l'Union permettrait d'accroître les niveaux de performance. Ces éléments de langage participent d'une stratégie de fédéralisation de l'Union. De plus, le rapport énonce les constats d'irrégularités et de fraude dans la gestion de la politique agricole commune et des fonds européens (FEDER et FSE) sans jamais engager la responsabilité de l'Union. En effet, le déversement de fonds européens à des pays dont la structure administrative ne permet de d'obtenir un taux d'absorption efficient, pousse mécaniquement vers les détournements et la fraude. Enfin, l'Union doit faire face à des déficits de paiement ce qui entache sa crédibilité et sa légitimité: deux qualités indispensables quand on administre des leçons de gestion budgétaire à de nombreux États membres.

J'ai voté contre ce rapport

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului de prezentare de către Comisie a conturilor anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, ca parte a procedurii de descărcare de gestiune 2013.

Conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru anul 2013 au fost întocmite pe baza informațiilor prezentate de către instituțiile și organisme în temeiul articolului 148 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene precum și în conformitate cu titlul IX din regulament financiar.

Documentul aduce în atenţie perspective asupra mecanismului bugetului UE și modul în care bugetul a fost gestionat în 2013. În acest sens, documentul reamintește cheltuielile operaționale ale UE, acoperă diverse rubrici ale cadrului financiar și prezintă forme diferite, în funcție de modul în care banii sunt plătiți și gestionați.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Il provvedimento in votazione chiede la concessione del discarico. Ho espresso voto negativo, sono fortemente contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il giudizio sulla Corte dei conti in merito all'affidabilità sulla regolarità dei pagamenti non è stato positivo, ed ho quindi votato contro la decisione di concedere il discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Je me suis opposé à ce rapport qui dresse l'état des lieux des dépenses de la Commission et des États-Membres pour les politiques européennes. En effet, ce texte semble continuer dans le sens d'une Commission qui réprimande les mauvais élèves que sont les États-Membres en matière de gestion budgétaire ; une orthodoxie en la matière qui refuse de prendre en compte les différences et les besoins propres à chaque État-Membre en ces temps de crise.

Le rapport met ainsi en cause les politiques bénéficiant d'une gestion partagée, ce qui insidieusement, revient à prôner une action exclusive de la Commission dans les domaines où elle doit encore conjuguer avec la compétence partagée.

Le texte semble s'étonner des fraudes venant de certains États-Membres, notamment dans les domaines de politique agricole et de développement régional : aucune nouveauté en somme puisqu'à force de fixer des exigences d'austérité budgétaire de plus en plus étouffante pour les États-Membres, la Commission se retrouve confrontée à des erreurs de paiements.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che, in base all'art. 17 (1) TUE, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'art. 317 TFUE, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria, ho espresso voto favorevole alla concessione del discarico alla Commissione e alle agenzie esecutive.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della concessione del discarico per il bilancio della Commissione europea e agenzie esecutive perché i compiti svolti dalle agenzie sono molto importanti e comportano un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini.

In particolare le agenzie decentrate sono state create con la finalità principale di svolgere compiti tecnici, scientifici o di supervisione onde aiutare le istituzioni dell'Unione europea nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche unionali. Trovo che il loro bilancio rifletta il mandato concesso.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒

Ho votato a favore del discarico sul bilancio generale dell'Unione Europea comprendente il discarico della Commissione e delle agenzie esecutive. Dato il parere positivo espresso dalla Corte dei conti ed in mancanza di gravi irregolarità e errori, ho ritenuto opportuno procedere all'approvazione del documento in oggetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Voto a sfavore della concessione del discarico poichè La Corte ha stabilito, sulla base delle sue verifiche, che il tasso di errore più probabile, nel 2013, si collocava al 4,7% dei pagamenti: per la ventesima volta la Corte dei conti non è stata in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità positiva sulle legittimità e la regolarità dei pagamenti. Tutti i settori delle spese operative hanno contribuito a tale incremento, ma il gruppo di politiche agricole continua ad essere quello maggiormente soggetto a errori, ma in netto miglioramento rispetto al passato, seguito dal gruppo "Politica regionale, energia e trasporti", con un tasso di errore stimato pari al 6,9%. Nel 2013 le rettifiche finanziarie segnalate come attuate sono ammontate a 2,5 miliardi di euro, mentre i recuperi sono rimasti sostanzialmente costanti attestandosi a 900 milioni di euro circa. La relazione analizza in dettaglio la situazione delle varie politiche settoriali in cui sono state rilevate criticità: politica agricola, politica regionale, energia e trasporti, relazioni esterne, occupazione e affari sociali, con un focus particolare sugli Stati membri in cui si sono riscontrate le maggiori criticità.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Parlamento tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año con el objetivo de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible.

Sin embargo, la ponente de la derecha alemana Ingeborg Gräßle, respaldada por el lobby promarroquí en la Eurocámara, ha instrumentalizado torticeramente este informe del ejercicio 2013 para incluir un apartado que alude a un supuesto caso de fraude de la gestión de la ayuda humanitaria de la UE en los campamentos de refugiados saharauis recogido en un informe de 2003, algo que la Comisión Europea a través de la propia Comisaria Kristalina Georgieva había dado por zanjado, defendiendo el buen uso de las ayudas.

Al imponerse la postura de la ponente en una estrecha votación, he decidido no apoyar este informe que intenta sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos saharauis creando un estado de opinión contrario a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui que sirva como coartada para recortar aún más el presupuesto humanitario, aumentando así la presión sobre un pueblo sometido al exilio y a la ocupación del Reino de Marruecos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ In this particular case one has to highlight the fact that the 2013 Commission represents the end of a multiannual programming period for which the new Commission cannot be held responsible. However the report stipulates that the lessons taught particularly within the discharge procedure and the financial and social crisis are to be learnt, with which I fully agree. The report also welcomes the progress made and calls the Commission for performance orientation, transparency and good governance in Europe. While this report lacks clarity and carefulness in the use and interpretation of data and statements made during the Commissioner's hearings, also dealing with policy issues which are not in its competence, I still agree with the general flow of it. Hence I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport propose d'accorder la décharge pour l'exercice budgétaire 2013 à la Commission européenne. Bien que la Cour des comptes européenne ait présenté une opinion favorable sur la légalité et la régularité de l'exécution des comptes par la Commission européenne. Des inquiétudes sont à noter dans le cadre de la gestion partagée des programmes entre la Commission européenne et les États membres, notamment les fonds régionaux, agricoles et en faveur de l'emploi et des affaires sociales. Il convient que la Commission incite les États membres à remédier le plus rapidement à ces défaillances et à protéger ainsi le budget de l'Union. Pour ces raisons, j'ai voté en faveur de la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Le Parlement, en tant qu'autorité de décharge, permet d'exécuter le budget pour chaque exercice annuel. J'ai voté en faveur de l'octroi de la décharge à la Commission et ses agences exécutives pour l'exercice 2013 car elles ont effectivement suivi les recommandations de la Cour des comptes et du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2013. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Európai Bizottság és a végrehajtó ügynökségekre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék kijelenti, hogy a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó ügynökségi beszámoló megbízható, az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. Fontos kiemelni, hogy a kifizetésekben még mindig előfordulnak hibák, a felügyeleti és kontrollrendszerek csak részben eredményesek. Felhívja a figyelmet a költséghatékonyság és költségfegyelem elveire. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság március végi ülésén a mentesítés megadásáról, a 2013-as számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport appelant à octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013 relatif à la Commission et aux agences exécutives.

Le rapport du Parlement européen dessine un état des lieux des dépenses de la Commission et des États membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport stigmatise nettement plus la gestion du budget par les États membres que par la Commission. Le Parlement émet ainsi des doutes sur les actions de gestion partagée. Le taux d’erreur moyen pour le budget général s’élève à 4,7%. Certains États fournissent des données erronées sans se faire sanctionner. Dans certains cas, les États disposent de bonnes informations sans corriger leurs erreurs. Le rapport appelle clairement à accroitre le rôle du Parlement dans l’examen des dépenses et à assurer davantage de contrôles à tous les niveaux. Le Parlement incite la Commission à simplifier les procédures de ses instruments financiers en minimisant la bureaucratie. Des erreurs subsistent dans de nombreux autres domaines : la politique de l’emploi, la politique d’intégration des minorités Roms, certains cas d’aides au développement, et autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах против освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година на Комисията и изпълнителните агенции, защото смятам, че Европейската комисия и държавите-членки не достатъчно ефективно управляват финансираните от ЕС земеделски и регионални фондове и политиките по заетостта. Позовавам се на доклада на колегата Георги Пирински, който обръща внимание на липсата на подходящи мерки за справяне с измамите, и доклада на Сметната палата. В условията на възстановяване от финансова криза, смятам че Комисията трябва да се съсредоточи върху контрола и ефективността на изразходваните средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα καθώς το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου δεν αναφέρεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον Γενικό Π/Υ της του έτους 2013,ούτε επικεντρώνεται στα επιχειρήματα για την απαλλαγή ή μη της Επιτροπής. Εστιάζεται σε τρέχοντα θέματα και πολιτικές τοποθετήσεις αλλοιώνοντας την έννοια της αυτής καθαυτής έκθεσης

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően szavazatommal támogattam a költségvetési mentesítés megadását az Európai Bizottság részére.

A dosszié mezőgazdasági bizottsági tárgyalása során azonban felmerültek olyan irányvonalak a jelentéstevő részéről, amelyekkel nem értek egyet. Szerencsére ezeket sikerült elutasítanunk.

A kisebb uniós támogatási programok – mint az iskolatej- és iskolagyümölcs-program – vidékfejlesztési pillérbe történő sorolása egy átgondolatlan megoldás lenne. Magyarországon a jelenlegi uniós finanszírozási ciklusban a KAP I. pillére (közvetlen támogatások + piaci intézkedések) az uniós támogatások 72 %-ában, míg a KAP II. pillére (vidékfejlesztés) 28 %-ában részesül. A kis uniós támogatási programok finanszírozásának a II. pillérbe történő tétele e programok tényleges leállását eredményezné, hiszen a vidékfejlesztésben nem lenne elegendő többletforrás e programok finanszírozására. A költségvetésüknek tehát az I. pillérben kell maradnia, ahol a szükséges pénzforrások biztosítottak.

A tagállami kifizető ügynökségek uniós felügyeleti körbe történő vonása egyrészt a nemzeti szuverenitást jelentősen korlátozná az uniós források felhasználása tekintetében, másrészt sértené az EU alapszerződéseiben a hatáskörök megosztására vonatkozó rendelkezéseket. Ezért ezt a megoldást sem szabad elfogadni.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Cabe à Comissão executar o orçamento e gerir os programas sobre o Funcionamento da União Europeia em cooperação com os Estados-Membros de acordo com os princípios da boa gestão financeira. Votei favoravelmente a quitação à Comissão pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto contrario alla risoluzione. Il voto è un giudizio politico negativo alla Commssisoine e alle politche fallimentari che l'UE sta perseguendo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης ούτε αναφέρεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της για το έτος 2013, ούτε επικεντρώνεται στα επιχειρήματα για την απαλλαγή ή μη της Επιτροπής. Αντιθέτως, εστιάζεται σε τρέχοντα θέματα και σε πολιτικές τοποθετήσεις που αλλοιώνουν τον σκοπό και την σημασία της έκθεσης. Για τον λόγο αυτό, καταψηφίζω την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ Dear Mr President, I voted against this section of the 2013 discharge as it highlights a worrying lack of accountability on behalf of the Commission for its own spending.

I am dismayed to see that the report cites a lack of proper checks for various funds, especially agricultural since they account for the largest proportion of EU spending. When many Member States are still experiencing austerity measures it is worrying to see the waste highlighted in this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Whereas the 2013 Commission represents the end of a multiannual programming period for which the new Commission cannot be held responsible for, the Parliament can only recommend that the lessons taught particularly within the discharge procedure and the financial and social crisis are to be learnt. 2013 marks a historical point in terms of impact and change of political and economic challenges, obliging us all to review our priorities and the results achieved. I welcome the progress made and I call the Commission as well as the other institutions for a performance orientation, transparency and good governance in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas, teniendo en cuenta que el procedimiento de aprobación de la gestión se centra cada vez más en mejorar el rendimiento con vistas a lograr los mejores resultados posibles con el dinero de los contribuyentes de la Unión Europea. Sin embargo, es un motivo de preocupación el hecho de que, en algunas partidas, los créditos de pago del presupuesto de 2013 hayan registrado déficit y que la aprobación tardía de los aumentos necesarios haya supuesto una prórroga al año siguiente, aumentando así la presión sobre los ya ajustados créditos de pago de 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Dichiaro il mio voto favorevole alla dichiarazione del collega Ingeborg Gräßle, già approvata dalla Commissione per il Controllo dei Bilanci, in merito alla Relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione e agenzie esecutive.

Con tale votazione il Parlamento Europeo attesta e conferma l'accuratezza e l'analisi dettagliata che la collega ci ha trasmesso, dopo un importante lavoro di verifica della trasparenza dei principali organi esecutivi comunitari. Mi rallegro per questo esercizio così importante di trasparenza e accountability democratica.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute gegen den Bericht über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, gestimmt, weil ich grundsätzlich kein Freund der in der EU grassierenden „Agenturitis“ bin.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I welcome the progress made and call on the Commission as well as the other institutions for a performance orientated on transparency and good governance in Europe. I reject points tabled by right wing political groups which are overly critical and at times inaccurate.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour as I welcome the progress made and call on the Commission as well as the other institutions for a performance orientated on transparency and good governance in Europe. I reject points tabled by right-wing political groups which are overly critical and at times inaccurate.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas.

No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA Izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., dio III. - Komisija i izvršne agencije radi velike potrebe za nesmetanim nastavljanjem radom kojeg su Europska komisije i njezine agencije započele. Potvrđeno je također da su svi bitni prihodi i obveze u skladu sa zakonima i pravilima, te da nisu napravljene veće pogreške od strane Europske komisije kada je riječ o izračunu doprinosa država članica i njihovim plaćanjima. Postoje međutim primjedbe koje ne umanjuju davanje razrješnice i koje se odnose na pogreške u plaćanjima, te na preveliki broj financijskih ispravaka koje, iako se krenulo ka njihovom znatnom sprječavanju, treba još uvijek smanjiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport appelant à octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013.

Le rapport du PE dessine un état des lieux des dépenses de la CE et des Etats membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport stigmatise nettement plus la gestion du budget par les Etats membres que par la Commission. Le Parlement émet ainsi des doutes sur les actions de gestion partagée. Le taux d’erreur moyen pour le budget général s’élève à 4,7%. Certains Etats fournissent des données erronées sans se faire sanctionner. Dans certains cas, les Etats disposent de bonnes informations sans corriger leurs erreurs. Le rapport appelle clairement à accroitre le rôle du Parlement dans l’examen des dépenses et à assurer davantage de contrôles à tous les niveaux. Le Parlement incite la Commission à simplifier les procédures de ses instruments financiers en minimisant la bureaucratie. Des erreurs subsistent dans de nombreux autres domaines : la politique de l’emploi, la politique d’intégration des minorités Roms, certains cas d’aides au développement, et autres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge 2013 du budget général de l’Union Européenne, qui valide l'utilisation des ressources allouées par l'Union et les efforts effectués pour corriger les manques constatés par la Cour des Comptes européenne lors des exercices précédents.

La décharge a été accordée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I welcome the progress made and call on the Commission as well as the other institutions for a performance orientated on transparency and good governance in Europe. I reject points tabled by right wing political groups which are overly critical and at times inaccurate.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho scelto di votare a favore della relazione del collega Gräßle sul Bilancio generale dell'Ue con riguardo alla Commissione e le sue agenzie esecutive. Si accoglie positivamente il fatto che i conti annuali dell'Unione europea per l'esercizio 2013 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dell'Unione al 31 dicembre 2013, e sottolineo con soddisfazione che le entrate su cui si basano i conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. ‒ The 2013 Commission represents the end of a multiannual programming period for which the new Commission cannot be held responsible for, and so, the Parliament can only recommend that the lessons taught particularly within the discharge procedure and the financial and social crisis are to be learnt. 2013 marks a historical point in terms of impact and change of political and economic challenges, obliging us all to review our priorities and the results achieved.

We welcome the progress made and call the Commission as well as the other institutions for a performance orientation, transparency and good governance in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Parlamento tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año con el objetivo de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible.

Sin embargo, la ponente de la derecha alemana Ingeborg Gräßle, respaldada por el lobby promarroquí en la Eurocámara, ha instrumentalizado torticeramente este informe del ejercicio 2013 para incluir un apartado que alude a un supuesto caso de fraude de la gestión de la ayuda humanitaria de la UE en los campamentos de refugiados saharauis recogido en un informe de 2003, algo que la Comisión Europea a través de la propia Comisaria Kristalina Georgieva había dado por zanjado, defendiendo el buen uso de las ayudas.

Al imponerse la postura de la ponente en una estrecha votación, he decidido no apoyar este informe que intenta sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos saharauis creando un estado de opinión contrario a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui que sirva como coartada para recortar aún más el presupuesto humanitario, aumentando así la presión sobre un pueblo sometido al exilio y a la ocupación del Reino de Marruecos.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (PPE), in writing. ‒ The report presented by the European Court of Auditors regarding the discharge of the European Commission's budget for the year 2013 detected an error rate of 4,7%, as compared to 4.8% in 2012. Even though the financial year 2013 has been marked by a very high execution rate of the budget, the 4,7% error rate is still too high compared to the recommended threshold of 2%. I would therefore like to stress that from my point of view this proves a lack of commitment to sound financial management.

The Commission has to solve the problem of the status of the International Management Group, which received financing of millions of euros from the Commission without recourse to any public tendering. In addition, the Commission has to set up measures for improving the management of funds in Member States, because in 50 cases of structural funds we do not know which budget line applies to which region.

I stress the need of a high level of transparency in the Commission as a sine-qua-non condition to mitigate risks of conflict of interest.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U izvješću Revizorskog suda za financijsku godinu 2013. utvrđeno je kako nema nikakvih nepravilnosti u računovodstvenoj dokumentaciji. Temeljem izvješća Revizorskog suda podržala sam izvješće o davanju razrješnice Komisiji za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. te o davanju razrješnice izvršnim agencijama.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Για λόγους έλλειψης: α) πλήρους διαφάνειας, β) σοβαρής τεκμηρίωσης, γ) αξιοπιστίας, δ) επαρκών στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ψήφιση προϋπολογισμού, ψηφίζω κατά της Έκθεσης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Ces rapports de Décharge sont préparés par la Cour des comptes qui examine le budget de chaque institution, agences, entreprises et comités européens afin de vérifier l’utilisation qui a été faite de leurs ressources. Si la Cour des comptes estime que les ressources ont été bien utilisées, ou qu’elles sont justifiables, elle demande l’octroi de la décharge. Dans le cas contraire des recommandations sont faites à l’institution fautive qui doit les corriger, et la Cour propose d’ajourner sa décision. Le premier fait à noter est que nous étudions, en 2015, des décharges de budget datant de 2013 ce qui est plus que tardif et inutile.

Concernant le Budget général de l’UE, j’ai voté contre cet octroi. Le taux d’erreurs commises par la Commission européenne reste trop élevé pour une institution européenne, et ses procédures sont trop complexes. De plus plusieurs politiques européennes, entre autres la politique agricole et la politique régionale, restent problématiques car elles manquent de garanties de légalités et de régularité. J’ai donc voté contre cet octroi.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sul discarico 2013: bilancio generale dell'UE – Commissione europea e agenzie esecutive mi trova favorevole. E' certamente positivo che la Commissione abbia gestito bene il bilancio dell'Unione. Rimangono tuttavia vari punti su cui migliorare, come per esempio il concetto di addizionalità difeso dal Parlamento nei negoziati relativi allo strumento di cooperazione allo sviluppo ma ancora non confermato.

Molto positivo che 40 Paesi si siano impegnati a migliorare la programmazione congiunta a livello dell'Unione, questo dimostra una volontà di sinergia e conferma un trend positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Entlastung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 hat meines Erachtens ein paar unterstützenswerte Forderungen. Auf der einen Seite ist zu begrüßen, dass man von der Kommission einen Vorschlag zur Verschärfung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption fordert und die Fehlerquoten der einzelnen Länder auflistet. Anderseits wird in dem Bericht versucht das Galileo-Satelitensystem als zu teuer darzustellen, trotz des schon fortgeschrittenen Stadiums und der Bedeutung eines eigenen europäischen Systems. Da man den Text noch viel schärfer hätte formulieren können und aufgrund der bereits erwähnten Tatsachen habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le pouvoir de décharge budgétaire du Parlement devrait lui permettre de faire respecter par l'ensemble des institutions et agences européennes les engagements budgétaires pris. Or la Commission comme le Conseil ne tiennent quasiment aucun compte des votes du Parlement, y compris quand il refuse la décharge. C'est un symptôme de l'impuissance démocratique du Parlement dans l'UE. Le budget 2013 a été exécuté de manière particulièrement chaotique. En effet, cette année-là, la Commission et le Conseil ont réussi à mettre en réserve et reporter 1 milliard d'excédents alors que l'UE avait accumulé 20 milliards d'impayés. Cette application sauvage de l'austérité est inadmissible et absurde. Le rapport propose de donner quitus à la Commission et de 6 agences exécutives. Pourtant la Cour des comptes n'a pas été en mesure, pour la vingtième fois consécutive, de délivrer une déclaration d'assurance positive quant à la légalité et à la régularité des paiements sous-jacents aux comptes, ce qui risque de compromettre la légitimité des dépenses et des politiques de l'Union. Il est incroyable que de telles méthodes soient mises en œuvre par ceux-là même qui font la leçon à toutes les nations. La légalité comme la régularité de cette exécution budgétaire sont donc en cause, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ Following the recommendation from the Council, the declaration of assurance from the Court of Auditors and the report from the Committee of Budgetary Control, I chose to support the decision regarding the discharge of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2013, Section III – Commission and executive agencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the EU general budget - European Commission and executive agencies. As the 2013 Commission represents the end of a multiannual programming period for which the new Commission cannot be held responsible, Parliament can only recommend that the lessons learnt particularly within the discharge procedure and the financial and social crisis be learnt. The year 2013 marks a historical point in terms of impact and change of political and economic challenges, obliging us all to review our priorities and the results achieved. The report welcomes the progress made and calls on the Commission as well as the other institutions for performance orientation, transparency and good governance in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Költségvetési Ellenőrző Bizottság 52 jelentést terjesztett elő az EU egyes intézményei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésekről. Valamennyi jelentés a Számvevőszék vizsgálatán alapul és a tárgyalt intézmény 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását javasolja. Az előterjesztéseket ennek alapján megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. ‒ Le rapport appelle à accorder la décharge relative à l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III concernant la Commission et les agences exécutives.

Suite à un audit interne de la Commission et du rapport de la Cour des comptes, le rapport dresse le bilan de l’exécution du budget de la Commission et des Etats membres.

Cependant, le rapport comporte un biais largement plus hostile envers la gestion des Etats membres que celle de la Commission en critiquant par exemple la compétence déléguée de la Commission aux Etats membres dont le taux d’erreur apparaît plus élevé que la gestion exclusive de la Commission.

La Cour des Comptes critique par ailleurs la fiabilité des statistiques économiques communiquées par certains pays de l’Union, surtout que ceux-ci disposent des moyens nécessaires pour les corriger.

Ceci témoigne du problème d’ordre institutionnel et irréformable posé par la gestion de l’Union européenne.

Mais ceci semble servir de prétexte au parlement pour accroitre ses prérogatives dans l’examen des dépenses et critiquer les procédures mises en place par le Commission et les Etats membres dans le cadre de la politique agricole et rurale. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I welcome the progress made and call on the Commission as well as the other institutions for a performance orientated on transparency and good governance in Europe. I reject points tabled by right wing political groups which are overly critical and at times inaccurate.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte relatif à la décharge budgétaire 2013 de la Commission européenne et de 6 agences exécutives. La décharge budgétaire, qui peut être accordée, ajournée ou refusée par le Parlement européen, constitue le contrôle final du budget annuel. Le processus de décharge représente le volet politique du contrôle de l’exécution budgétaire. Il prend appui sur les rapports de la Cour des Comptes et sur les précisions apportées par les organismes concernés. La décision de décharge peut s’accompagner de recommandations pour améliorer certains aspects de l’exécution budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge budgétaire de la Commission européenne et des agences exécutives, procédure qui permet aux députés de valider l'implémentation du budget de l'institution et des agences. En effet, la Commission européenne et ses agences exécutives ont su prouver leur bonne gestion financière et tenir compte des recommandations ultérieures, elles doivent poursuivre leurs efforts dans les domaines qui peuvent être améliorés.

L'adoption de ce texte entraîne la clôture de l'exercice budgétaire de l'Union européenne de l'année 2013. Cette procédure est nécessaire au bon fonctionnement des institutions européennes et assure la transparence, devant les citoyens de l’Union, de la gestion des fonds qui leur sont confiés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione in oggetto concernente, nello specifico, il discarico della Commissione europea e delle sue agenzie esecutive per l’esercizio 2013. I deputati europei analizzano il bilancio della Commissione europea e delle altre agenzie esecutive in una procedura nota come discarico. Nel corso degli anni, la procedura è diventata uno strumento molto importante per verificare come sono stati spesi i fondi pubblici. Il Parlamento europeo ha il diritto esclusivo di approvare l'esecuzione del bilancio delle istituzioni europee dopo che la sua commissione per il controllo dei bilanci ha esaminato attentamente i conti.

Vista la relazione della Corte sui conti annuali della Commissione europea e delle agenzie esecutive relativi all'esercizio 2013 e vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni svolte dai suddetti, ho deciso di sostenere la richiesta del relatore Czarnecki di concedere il discarico.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 145 de miliarde de euro (conform cifrelor din 2015). Această sumă nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de economiile UE, deși este o sumă importantă. Fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de șapte ani cunoscut sub numele de „perspectivă financiară”. Perspectivele financiare sunt stabilite de Comisia Europeană și necesită aprobarea în unanimitate din partea statelor membre și negocieri care să fie urmate de acordul Parlamentului European. După stabilirea bugetului pentru exercițiul bugetar din anul următor, întotdeauna în anul care urmează celui în care s-a consumat bugetul prevăzut cu un an înainte, se realizează descărcarea bugetară pentru urmărirea și veficarea utilizării corecte a fondurilor așa cum au fost prevăzute pentru fiecare instituție, organism, domeniu, în parte. Am votat această propunere de rezoluție referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive, având în vedere importanța majoră pe care o reprezintă informarea cetățenilor UE, în ceea ce privește utilizarea bugetului UE, buget la care contribuie și aceștia implicit.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 beinhaltet sicherlich ein paar sinnvolle Forderungen. Einerseits begrüße ich, dass endlich einmal die Fehlerquoten anch Ländern aufgelistet werden. Anderseits wird in dem Berichtdas Galileo-Satelitensystem als zu teuer kritisiert, obwohl ein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt finanziell und ökonomisch vollkommen unrentabel wäre und ein eigenes europäisches System durchaus sinnvoll ist. Aus diesen Gründen habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin ettepanekut, millega antakse komisjonile heakskiit Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmise osas. Komisjon täidab vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning peab tegema seda järgides usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che, in base all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi e che, in applicazione dell'articolo 317 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, procede all'esecuzione del bilancio in cooperazione con gli Stati membri, sotto la propria responsabilità, in conformità del principio della buona gestione finanziaria e concede il discarico al direttore dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (ex Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione) per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia esecutiva per l'esercizio 2013, per tali ragioni ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Nalaz Revizorskog suda pokazuje kako je godišnji proračun za Uniju za 2013. godinu u svim značajnim aspektima legalan, ali da je u velikom broju transakcija došlo do pogrešaka. Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta je istaknuo činjenicu da su, zbog neprihvatljivog položaja Vijeća tijekom pregovora o godišnjem proračunu Unije i unatoč visokoj razini plaćanja, računi pokazivali nepodmirene financijske obveze u iznosu od 322 milijarde eura, a to će vjerojatno rasti u 2014., što je suprotno odredbama ugovora. Komisija je u konačnici odgovorna za provedbu proračuna Unije.

Iz izvješća je vidljivo da je od ukupnog iznosa uplata u 2013., prema ovoj skupini politike (45 311 milijuna eura), 96 % bilo za regionalnu politiku, 1 059 milijuna eura za mobilnost i transport i 758 milijuna eura za energiju. Naglasili su da je smanjenje nezaposlenosti mladih bilo osobito hitno (namijenjeno je više od 12,4 milijardi eura iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih). 2013. je druga godina u nizu u kojoj je humanitarna pomoć iz proračuna Unije premašila 1,3 milijarde eura u obvezama, zbog pojave velikog broja humanitarnih kriza.

Podržala sam ovu razrješnicu i zbog projekata koje treba financirati podijeljenim upravljanjem te transparentnim usmjeravanjem novca za projekte u svim državama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Le rapport du PE dessine un état des lieux des dépenses de la CE et des États membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport se base sur un audit interne de la Commission et sur le rapport de la Cour des comptes concernant l’exécution du budget général de l’UE.

Les secteurs les plus problématiques demeurent la politique agricole et rurale et la politique régionale : pour la 20e année consécutive, ces secteurs connaissent des erreurs de paiements. Des erreurs subsistent dans de nombreux autres domaines : la politique de l’emploi, la politique d’intégration des minorités Roms, certains cas d’aides au développement, et autres.

Les cas de fraude les plus récurrents sont liés aux passations de marchés publiques, aux conflits d’intérêt (le rapport incite d’ailleurs la CE à se pencher sur le fait que certains États membres ne disposent pas de législation en matière de conflits intérêts).

Malgré cela, le rapport appelle à octroyer la décharge, ce qui me semble irresponsable. Je vote donc contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Slažem se s izvješćem oko postignuća Komisije, no valja naglasiti kako predstoji još rada po pitanju redovitog i pravovremenog informiranja Parlamenta o svom djelovanju, poglavito u financijskoj sferi.

Važnost Europske komisije kao izvršnog tijela Europske unije te institucije koja zastupa interese EU-a kao cjeline jest neizmjerna te se nadam da će ista nastaviti djelovati u zajedničku korist svih građana Europske unije, poglavito što se tiče predlaganja kvalitetnih zakonodavnih akata. Pozdravljam što veću uključenost socijalne politike kako i politike zapošljavanja u područje djelovanja Europske komisije te njenih izvršnih agencija.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće zastupnice Ingeborg Gräßle o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013., ali smatram da Parlament treba imati znatniju ulogu u nadziranju rashoda te da Komisija treba bolje upravljati proračunom EU-a.

S obzirom na činjenicu da već dvadeset uzastopnih godina Revizorski sud nije mogao dati pozitivnu izjavu o jamstvu u pogledu zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, smatram da je potrebno osmisliti bolja dugoročna rješenja u svrhu postizanja proračunske discipline. U kontekstu gospodarske krize važno je da Europska komisija i države članice promiču kulturu uspješnosti s naglaskom na postignute rezultate na temelju načela učinkovitosti, djelotvornosti i ekonomičnosti. Koordinacijom i suradnjom može se postići poboljšanje sustava upravljanja i sustava kontrole u državama članicama te na taj način smanjiti stope pogrešaka u relevantnim sektorima tijekom programskog razdoblja 2014.-2020.

Vjerujem kako će novi unutarnji ustroj Komisije kojom predsjedava Jean-Claude Juncker omogućiti da se učinkovitije i djelotvornije koriste sredstva te da se ostvari napredak u financijskom upravljanju.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemnĕ. ‒ Jedná se o jednu z každoročních klíčových zpráv Evropského parlamentu, resp. o klíčovou zprávu výboru CONT. Jsem rád, že v letošním roce mohl Evropský parlament udělit rozpočtové absolutorium Evropské komisi i výkonným agenturám a udělení absolutoria jsem podpořil, nicméně nesouhlasím s některými body v doprovodném prohlášení. Jsem zejména znepokojen skutečností, že se frakci Evropských socialistů a demokratů nepodařilo prosadit návrhy volající po odstranění některých zavádějících statistik, které zkreslují reálnou situaci a vytvářejí dojem všeobecného špatného hospodaření s prostředky investovanými v rámci klíčových evropských politik. Dalším bodem, se kterým se zásadně neztotožňuji, je část věnovaná táboru saharských uprchlíků v Tindúfu v Alžírsku. Údaje týkající se jak zneužívání pomoci, tak neexistující registrace uprchlíků jsou zcela zastaralé, OLAF vyšetřování kauzy uzavřel již v minulém roce s neprokázanými nálezy. Navíc Komise pracuje s aktualizovanými počty uprchlíků, došlo k posílení kontrol na místě a ke změně formy pomoci, která nemůže být zneužívána. Tvrzení ve zprávě mohou naopak poškodit situaci uprchlíků, resp. zbrzdit dodávky životně nutné humanitární pomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Sono contento che nel 2013 ci sia stato un alto tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno per la politica della mobilità e dei trasporti. La Commissione, per essere totalmente trasparente, dovrebbe pubblicare un elenco annuale dei progetti di trasporto cofinanziati dall'Unione, indicando tutte le fonti di finanziamento dell'UE, come le TEN-T, Orizzonte 2020 e i fondi di coesione regionale. Inoltre sarebbe utile che la Commissione attui una maggiore sinergia tra le diverse fonti di finanziamento per una migliore allocazione dei fondi dell'Unione. In generale sono favorevole alla concessione del discarico alla Commissione per l'esercizio 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour la décharge relative à l'exécution du budget général de l'UE pour les organes suivants : la Commission européenne et les agences exécutives. À travers ce vote de décharge, les députés européens exercent un contrôle sur l'exécution du budget européen, permettant une gestion transparente du budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Ao dar quitação a uma instituição ou agência, o Parlamento Europeu aprova a boa utilização do erário público na execução orçamental, alcançada no respeito pela regulamentação. Após recomendação do Conselho, os deputados ao Parlamento Europeu são chamados a exercer controlo sobre a gestão das dotações, decidindo sobre a quitação com base nos relatórios do Tribunal de Contas. Assim e avaliados os relatórios do Tribunal de Contas e da Comissão Parlamentar do Controlo Orçamental, votei favoravelmente as presentes decisões, que dão quitação à Comissão e às agências de execução (Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas, Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde e a Alimentação, Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação, Agência de Execução para a Investigação, Agência de Execução para a Inovação e as Redes e Agência de Execução para a Inovação e as Redes) pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Ce midi, le Parlement européen a voté la décharge sur le budget général 2013 de la Commission et des agences exécutives.

La procédure de décharge est un outil important qui permet au Parlement européen de vérifier la bonne utilisation des fonds européens et l'efficacité des différentes politiques de l'Union.

J'ai tenu à soutenir le texte original, équilibré, du paragraphe 235 relatif au détournement de l'aide humanitaire européenne destinée aux populations des camps de Tindouf en Algérie, en rejetant l'amendement partisan présenté par les socialistes et les Verts.

Dans ces camps de l'enfer du sud-ouest algérien, des milliers de réfugiés sahraouis essayent de survivre, dans l'attente d'une aide humanitaire qui arrive au compte-gouttes.

Un rapport de l'Office européen anti-fraude, l'OLAF, a mis en lumière les détournements des aides humanitaires accordées par l'Union européenne aux populations séquestrées dans ces camps.

Le pire exemple? Celui du Polisario, qui n'hésite pas à confisquer l'aide pour la revendre au profit de ses dirigeants.

Par son vote, le Parlement presse la Commission de prendre des mesures efficaces afin que l'aide humanitaire européenne ne soit plus accaparée ou détournée par des personnes malintentionnées et l'invite à adapter son aide aux besoins réels des populations.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ O processo de quitação orçamental é o instrumento que garante a responsabilidade e a transparência na gestão dos fundos comunitários e a supervisão do número crescente de agências europeias. Cabe ao Parlamento encerrar um “ciclo orçamental”. Isso não pode ser feito sem um rigoroso controlo orçamental, verificando se o dinheiro foi correctamente gerido e determinando exactamente as despesas e receitas de um exercício. Apesar de surgir como algo que parece excessivamente burocrático e exaustivo, este é um momento essencial para o regular e correcto funcionamento das instituições europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. – Hemos votado a favor del descargo de la Comisión para 2013 porque, tratándose de aprobar la gestión de la Comisión Barroso que ya no existe ante la Comisión entrante, lo razonable era limitarse a hacer balance, expresar nuestras preocupaciones, reconocer los progresos y hacer las recomendaciones necesarias. Pero, la ponente, que lo era como presidenta de la Comisión CONT, no lo entendió así. Pese a que las enmiendas socialistas han mejorado el texto todo lo posible, lamentamos no haber podido evitar por 37 votos, incluidos los de la delegación popular española, el uso sesgado y partidista de un informe obsoleto de la OLAF para criticar las ayudas al campo de Tindouf de las que dependen más de 90.000 vidas. No es tolerable que con una voluntad política encubierta se pretenda resucitar, diez años después, una investigación cerrada que concluyó estableciendo la no necesidad de medidas ni administrativas ni presupuestarias y que más bien al contrario, ayudó a fortalecer las demandas reales de la población de los campos de refugiados Saharauis. La OLAF en 2007, la propia Comisión y la ONU actualmente han reconocido reiteradamente tanto emergencia y la necesidad de las ayudas como la correcta gestión de las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013. Ce faisant, le Président du Parlement a été chargé de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes et à la Banque européenne d'investissement, ainsi qu'aux parlements nationaux et aux institutions de contrôle nationales et régionales des États membres, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore del discarico 2013 alla Commissione Europea e alle agenzie esecutive. Sono d'accordo con la relazione presentata dall'onorevole Ingeborg Gräßle la quale sottolinea un bisogno sempre maggiore di trasparenza da parte degli Stati Membri. L'Unione Europea non ha soldi da sprecare.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Parlamento tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año con el objetivo de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible.

Sin embargo, la ponente de la derecha alemana Ingeborg Gräßle, respaldada por el lobby promarroquí en la Eurocámara, ha instrumentalizado torticeramente este informe del ejercicio 2013 para incluir un apartado que alude a un supuesto caso de fraude de la gestión de la ayuda humanitaria de la UE en los campamentos de refugiados saharauis recogido en un informe de 2003, algo que la Comisión Europea a través de la propia Comisaria Kristalina Georgieva había dado por zanjado, defendiendo el buen uso de las ayudas.

Al imponerse la postura de la ponente en una estrecha votación, he decidido no apoyar este informe que intenta sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos saharauis creando un estado de opinión contrario a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui que sirva como coartada para recortar aún más el presupuesto humanitario, aumentando así la presión sobre un pueblo sometido al exilio y a la ocupación del Reino de Marruecos.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I welcome the progress made and call on the Commission as well as the other institutions for a performance orientated on transparency and good governance in Europe. I reject points tabled by right-wing political groups which are overly critical and at times inaccurate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Vítam absolutórium udelené Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2013, ako aj absolutórium za plnenie rozpočtu Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, Výkonnej agentúry pre malé a stredné podniky, Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny, Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum, ako aj Výkonnej agentúry pre inovácie a siete. Je dôležité, aby Európska komisia riadila svoj rozpočet tak, aby neexistovali žiadne tematické presahy a duplicita medzi rôznymi generálnymi riaditeľstvami s rovnakými alebo podobnými kompetenciami.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam navedeno izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013. Uz to, pozivam Odbor za proračunski nadzor da u prijedlog rezolucije koju će usvojiti posveti posebnu pozornost činjenici da se zbog nedostatnih sredstava za plaćanja stvara sve veća neusklađenost međunarodnih obveza Unije, te vrlo ambicioznih novih instrumenata u odnosu na obveze koje je Unija preuzela prema svojim svjetskim partnerima i ostalim tijelima.

Takva situacija dovodi u pitanje reputaciju same Unije, što nikako ne ide u prilog vanjskopolitičkim odnosima. Još jedno područje neravnoteže koje bih volio spomenuti jest energetski sektor. Korištenje spajanja u energetskom sektoru primarno se usredotočuje na velike projekte s malim naglaskom na lokalna energetska rješenja. Ovim putem želio bih apelirati na suzdržavanje od silaznog pristupa razvoju energetske infrastrukture kako bi se do 2030. omogućio univerzalni pristup energiji za sve.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the EU General Budget with regards to the European Commission and Executive.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Pozdravljam činjenicu da su prihodi koji su temelji računovodstvene dokumentacije za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. zakoniti i pravilni u svim bitnim aspektima i to da godišnja računovodstvena dokumentacija Unije za financijsku godinu 2013. realno i objektivno prikazuje u svim bitnim aspektima položaj Unije na dan 31. prosinca 2013. godine. Iz tog razloga podržavam razrješnicu za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2013.

Ali smatram neprihvatljivim da postoje značajne pogreške u plaćanjima već 20 godina uzastopno te da su sustavi nadzora i kontrole samo djelomično učinkoviti i da zbog toga na plaćanja utječe vjerojatna stopa pogreške od 4,7 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Absolutórium som nepodporil, pretože, ako sa uvádza aj v správe, pri míňaní peňazí daňovníkov sa najväčší dôraz kladie len na samotné míňanie a úžitok minutých peňazí je len sekundárny. Takýto prístup je urážkou daňovníkov a preto som ho nemohol podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ H Επιτροπή και οι εκτελεστικοί οργανισμοί πρέπει να αποσαφηνίσουν, να διευκρινίσουν και να δώσουν κατάλληλες και αποδεκτές απαντήσεις σχετικά με τα εκκρεμή θέματα του 2013

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge du budget pour 2013. Notre groupe politique a déposé nombre d'amendements qui ont fait l'objet de plusieurs débats en interne les semaines précédé la plénière. Les socialistes européens se sont prononcé positivement. La proposition a été votée à la majorité ce mercredi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Increased scrutiny is fundamental to keep rising the confidence of citizens over the work of the European Institutions. In this sense, it is of the utmost importance that we remain self-critical about our functioning, more national and regional parliaments should take example of this practice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Le rapport appelle à octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2013. Il dessine un état des lieux des dépenses de la Commission européenne et des États membres dans les différentes politiques menées par l’UE. Le rapport se base sur un audit interne de la Commission et sur le rapport de la Cour des comptes concernant l’exécution du budget général de l’UE. Dans l’ensemble on note que le rapport stigmatise nettement plus la gestion du budget par les États membres que par la Commission européenne.

Le rapport appelle clairement à accroitre le rôle du PE dans l’examen des dépenses et à assurer davantage de contrôles à tous les niveaux. Les secteurs les plus problématiques demeureraient la politique agricole et rurale et la politique régionale. Des erreurs subsisteraient également dans de nombreux autres domaines : la politique de l’emploi, la politique d’intégration des minorités Roms, certains cas d’aides au développement...

Je vote donc CONTRE ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A közlekedési bizottság véleménye nagy mértékben az EU általános költségvetésének 2013. évi mentesítéséről szóló jelentés részévé vált. A jelentés részletesen összefoglalja azokat a költségvetési feladatokat, amelyeket a tagországi régiókban el kell végezni annak érdekében, hogy a források a lehető leghatékonyabb felhasználást tegyék lehetővé. A 2013. évi mentesítést szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. – Ho votato contro la decisione che propone la concessione del discarico alla Commissione europea perché, per la ventesima volta consecutiva, la Corte dei conti non è stata in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità positiva sulle legittimità e la regolarità dei pagamenti. Inoltre la Corte ha stabilito, sulla base delle sue verifiche, che il tasso di errore più probabile, nel 2013, si collocava al 4,7% dei pagamenti e tutti i settori delle spese operative hanno contribuito a tale incremento. Il gruppo di politiche agricole continua ad essere quello maggiormente soggetto a errori, seguito dal gruppo "Politica regionale, energia e trasporti", con un tasso di errore stimato pari al 6,9%. Questi tassi di errore sono inaccettabili, in quanto si parla di soldi di contribuenti europei. Occorre infine sottolineare che in materia valutazione della performance ci sono ancora grandi passi da fare: manca uno strumento efficace a tutela dei cittadini europei per valutare come i soldi siano stati spesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Parlamento tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año con el objetivo de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible.

Sin embargo, la ponente de la derecha alemana Ingeborg Gräßle, respaldada por el lobby promarroquí en la Eurocámara, ha instrumentalizado torticeramente este informe del ejercicio 2013 para incluir un apartado que alude a un supuesto caso de fraude de la gestión de la ayuda humanitaria de la UE en los campamentos de refugiados saharauis recogido en un informe de 2003, algo que la Comisión Europea a través de la propia Comisaria Kristalina Georgieva había dado por zanjado, defendiendo el buen uso de las ayudas.

Al imponerse la postura de la ponente en una estrecha votación, he decidido no apoyar este informe que intenta sembrar nuevas ambigüedades y confusión sobre la situación de los campamentos saharauis creando un estado de opinión contrario a las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui que sirva como coartada para recortar aún más el presupuesto humanitario, aumentando así la presión sobre un pueblo sometido al exilio y a la ocupación del Reino de Marruecos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estamos aqui a tratar de um processo formal através do qual se reconhece que a execução orçamental do organismo objeto de análise está de acordo com o que foi previamente orçamentado. Trata-se, portanto, de avaliar a validade contabilística de um documento. Deste ponto de vista pouco temos a comentar.

Já quanto aos considerandos políticos subjacentes ao papel desta instituição no quadro de um processo de integração baseado em valores que não partilhamos, não podemos deixar de vincar o nosso ponto de vista profundamente crítico. Este processo de integração, do qual este organismo ou instituição é parte integrante, representa hoje um fator de enorme retrocesso social e um fator que acentua as desigualdades económicas, sociais e territoriais.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Der Bericht über die Entlastung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 hat meines Erachtens ein paar unterstützenswerte Forderungen. Auf der einen Seite ist zu begrüßen, dass man von der Kommission einen Vorschlag zur Verschärfung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption fordert und die Fehlerquoten der einzelnen Länder auflistet. Anderseits wird in dem Bericht versucht das Galileo-Satelitensystem als zu teuer darzustellen, trotz des schon fortgeschrittenen Stadiums und der Bedeutung eines eigenen europäischen Systems. Da man den Text noch viel schärfer hätte formulieren können und aufgrund der bereits erwähnten Tatsachen habe ich mich der Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Die Agenturitis der EU muss beendet werden. Deswegen lehne ich Haushalts-Entlastung der Agenturen grundsätzlich ab. Niemand kann ihren "europäischen Mehrwert" konsequent nachweisen. Agenturen sind meist aus der EU-Kommission ausgegliederte Direktionen, die zu einer juristisch eigenständigen Behörde umformiert werden. Eingespart wird dadurch gar nichts. Agenturen entstehen meist aufgrund der Kompromiss-Kuhhandel zwischen den Staats- und Regierungschefs auf dem Brüsseler Basar. Man muss nur ein Problem finden, um eine Agentur irgendwie zu begründen. Einmal eingerichtet, wird man sie nicht mehr los, weil die Regierungen ihre Pfründe sichern. Nun gibt es mehr als 40 Agenturen in 4 Kategorien: dezentrale Agenturen, Exekutivagenturen, EURATOM-Agenturen und das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT). Die größte Ironie der "Agenturitis" ist, dass die ausgelagerten Behörden oftmals geographisch so weit von der Zentrale der EU-Kommission entfernt sind, dass eine effiziente Zusammenarbeit und Kontrolle im Tagesgeschäft nicht möglich ist. Also eröffnen die Agenturen eigene Verbindungsbüros in Brüssel. Damit lösen sich die Einsparungsvorschläge der EU-Kommission von selbst auf. Da ich mich jedoch für eine schlanke EU-Verwaltung einsetze, kann ich der Entlastung der Agentur nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на ЕП относно освобождаването от отговорност на ЕК за изпълнението на бюджета на ЕС за 2013 г., който предлага конкретни мерки за подобряване на системите за финансовото управление и контрол на европейските фондове.

Докладът отчита тенденция на повишаване процента на грешки при управление на европейските средства, като най-чувствителна остава сферата на ОСП и развитието на селските райони. Следва да се отбележи, че не всички грешки представляват измама и злоупотреба с европейски средства, а част от тях се дължат на административен или технически пропуск. Затова при идентифицирането на грешките е важно да се търсят първопричините, които са ги породили, с оглед ефективното им отстраняване.

В тази връзка приветствам поетия от комисаря Хоган ангажимент да превърне опростяването на ОСП в основен приоритет. Постигането на по-малко бюрократична ОСП ще доведе до по-нисък процент на грешки в сферата на земеделието.

Поставяйки във фокуса новата ОСП, не бива да пренебрегваме успешното приключване и разплащане на проектите по старите ПРСР. Изразявам увереност, че Комисията ще предприеме необходимите действия за плавен преход между стар и нов програмен период чрез удължаване с 6 месеца на срока за допустимост на разходите, за да се осигури достатъчно време за усвояване на вече предоставени средства от страна на бенефициентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské komisi, ač je třeba zdůraznit, že zde přetrvávají stále obrovské slabiny v implementaci evropského rozpočtu a míra chybovosti je stále vysoká. Do příštích let je třeba, aby Evropská komise posílila úroveň své spolupráce s členskými státy v oblasti přerozdělování evropských dotací a aby poskytla jasné instrukce ohledně výběru a hodnocení projektů, do kterých investuje. Komise se musí zaměřit především na to, aby projekty dotované z finančních nástrojů v různých oblastech měly přidanou hodnotu. Je třeba skončit s přístupem, že je třeba rozdat vše, co je k dispozici. Naopak, pouze kvalitní projekty by měly být brány v potaz, jinak ztratíme důvěryhodnost v očích evropských občanů.

 

11.2. Nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettavien toimenpideohjelmien ennakkomaksu (A8-0134/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
Puheenvuorot videotiedostoina
MPphoto
 

   Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Se opravičujem zaradi tega, ker sem prej seveda mislil, da govorimo o proračunu. Govorimo pa o seveda poročilu za garancije... garanciji za mlade in tukaj bi seveda izpostavil predvsem dvoje. To, da je... gre za zelo pomembno... zelo pomemben instrument predvsem zato, da se omogoči lažji prehod mladih, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo, v eno od pomembnih oblik za nadaljnje življenje: takojšnja zaposlitev, vajeništvo, praktično usposabljanje ali pa izobraževanje.

Želim pa seveda reči, da to samo po sebi ne bo rešilo problema. Da države članice morajo, tudi seveda Slovenija, se boriti tudi proti različnim oblikam izkoriščanja in zagotavljanju trajnostnih del, se pravi del, ki bodo omogočala na nek način kvalitetno službo.

V nasprotnem primeru bomo seveda imeli zelo hitro povečanje nezaposlenosti. In mislim, da tukaj je pomembno sodelovanje, po eni strani tako stroke, po drugi strani politike, gospodarstva, in tukaj je priložnost s temi sredstvi zagotoviti racionalnost.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков ( S&D). Приветствам решението за предварително финансиране на оперативни програми по линията на инициативата за младежка заетост. Смятам, че това действие е особено навременно, тъй като равнището на младежка безработица на ниво Европейски съюз е над 20%, а частта от младите хора, които не работят, не учат и не се обучават в Европейския съюз, е над 10%. В България тази статистика наброява 22% или два пъти повече от средното ниво за Европейския съюз.

Едно от основните предизвикателства пред изпълняването на младежката гаранция на национално ниво са именно недостатъчните механизми за насърчаване на регистрацията в бюрата по труда. Друг съществен проблем е липсата на диверсифицирани политики по заетостта, които да установяват и осигуряват нужните умения. Смятам, че ключът към осигуряването на устойчива младежка заетост е инвестирането в качествено образование и в изграждането на трансверсални умения като предприемачество, цифрова грамотност и критично мислене. Образованието е причина и решение за младежката безработица.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Mr President, first of all I want to thank the rapporteur Ms Morin-Chartier for her efficient and timely handling of this report. Parliament has tabled no amendments in an effort to speed up the process so that Member States can access their share of these one billion euros in prefinancing that has been put on the table for the Youth Employment initiative. With youth unemployment still at an unacceptably high level in so many different Member States, it is crucial that Member States take all possible measures to fund the Youth Guarantee. Unfortunately, the Member States worst affected by youth unemployment are those that have the greatest difficulty in securing the co-funding.

This is not new money, it is money that is already in the budget, but what we voted today was to give Member States the possibility to move quickly and put programmes in place to give hope to those young people under 25 who are not in employment, education or training.

Finally, I just want to say I agree with some of the colleagues who say that we must ensure proper standards in traineeships and internships so that we do not take advantage of those desperately seeking employment.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE) Veľmi oceňujem snahu spravodajkyne o hladký a rýchly priebeh schvaľovania pozície Parlamentu k tomuto návrhu Komisie. Ide o situáciu, kedy je rýchla reakcia dôležitá a umožní členským štátom s najväčšími problémami začať projekty zamerané na tvorbu pracovných miest pre mladých ľudí. Návrh uznesenia som podporila, hoci mám stále vážne pochybnosti. Nie som si istá, či tou najviac ohrozenou skupinou sú mladí ľudia alebo skôr tí starší v preddôchodkovom veku, ktorých – keď sú prepustení – už nikto nezamestná. A neviem, či prínos verejnej dotácie na tvorbu pracovných miest pre mladých nebude mať aj neželané dôsledky. Áno, mladí ľudia potrebujú získať pracovné skúsenosti. Ale ak popritom nadobudnú presvedčenie, že za ich uplatnenie a výšku príjmu je zodpovedný štát, potom by to boli veľmi zle investované peniaze.

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). Gospodine predsjedniče, danas sam podržala ovo povećanje predfinanciranja za operativne programe koji se financiraju iz Inicijative za zapošljavanje mladih. To je izuzetno važan signal Europskog parlamenta svim državama članicama da je važno u praksi ubrzati provedbu mjera za zapošljavanje mladih koje se financiraju iz ove Inicijative.

Problem je što je signal bio dan već prije dvije godine kada smo rekli da se Inicijativa mora iskoristiti u 2014. i 2015. godini. Međutim u mnogim državama članicama vidimo da nije iskorišten niti jedan euro. Nažalost i moja država Republika Hrvatska je takav primjer.

Dakle, još uvijek Inicijativa nije krenula s korištenjem, a mladi su nezaposleni. Preko 40 % mladih je bez posla i ta sredstva i te mjere trebaju odmah, inače će otići i napustiti svoje države i čitavu Europsku uniju i to moramo spriječiti.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, já bych chtěl poukázat na to, že jsem samozřejmě tuto zprávu podpořil z několika důvodů. Nezaměstnanost mladých je skutečně velkým vážným problémem, více než 20– míra ukazatele této nezaměstnanosti o něčem svědčí, i když se v některých státech již snižuje. Ale chtěl bych poukázat na to, že zde v debatách padlo, že po přijetí těchto opatření má dojít k poklesu až o 600 000 pracovních míst, která by měla být těmito opatřeními vytvořena. Velmi v to doufám, ale každopádně nelze asi předstírat, že by tohoto čísla mohlo být dosaženo bez dalších opatření. To vyžaduje rovněž vytváření investičních příležitostí na úrovni státu, snižování byrokratické zátěže, zkrátka všeho, co snižuje aktivitu soukromé sféry podnikatelů, a myslím si, že i jakási restrikce na půdě Evropského parlamentu, Rady a Komise v oblasti přijímání nových opatření by byla záhodná a možná, že by nejlépe snížila míru nezaměstnanosti.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, υπερψήφισα την πρόταση της εισηγήτριας διότι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ενισχύει και επιταχύνει τη λήψη μέτρων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η πρωτοβουλία που υπερψηφίσαμε εδώ σήμερα απευθύνεται ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές όπου το ποσοστό της ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Στη χώρα μου, το ποσοστό της ανεργίας των νέων είναι υπερδιπλάσιο, ξεπερνά το 50%. Έχουμε μια ολόκληρη αποκλεισμένη γενιά. Για τη γενιά αυτή κάναμε σήμερα ένα μικρό βήμα μπροστά. Δεν πρόκειται όμως να βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση, εάν δεν δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη εδραίωση της ανάπτυξης, εμπλέκοντας απευθείας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

   Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La Delegación Socialista Española ha votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La Iniciativa de Empleo Juvenil de la Unión europea actúa como paraguas para una serie de políticas que tienen como finalidad garantizar el acceso de las y los jóvenes a un empleo o una formación. Sin embargo su aplicación está siendo muy controvertida por la lentitud y falta de coherencia en la implementación de los programas asociados a la misma. También resulta polémico el uso de los fondos como subsidio empresarial a la contratación, como ocurre en España, tanto por razones distributivas como por su nula efectividad en la creación de empleo juvenil.

No debe olvidarse que sin una política de transformación productiva basada en la inversión pública, el desempleo juvenil mantendrá su carácter estructural. Aun así, políticas de formación y aprendizaje pueden contribuir a mitigar algunos de sus efectos, por lo que he votado a favor de que se adelante la financiación para estos programas, como propone el informe.

En cualquier caso, es necesario que la Comisión Europea realice un estudio del impacto de esta iniciativa, evaluando y recomendando las mejores prácticas en el ámbito de formación y aprendizaje y asegurando la participación de los sindicatos en su implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων είχε σκοπό να αντιμετωπίσει το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας των νέων. Δυστυχώς όμως, λόγω και της οικονομικής κρίσης, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι πολύ κατώτερα του αναμενόμενου. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν να αυξήσουν το ποσοστό των προκαταβολών που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1% με 1,5% στο 30%, που αντιστοιχεί σε ποσό άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Mit ca. 4,8 Millionen jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, die derzeit arbeitslos sind, ist die Jugendbeschäftigung eine der Hauptprioritäten der Europäischen Union. Sie hat deshalb eine Reihe von Instrumenten für die Mitgliedstaaten entwickelt, um dieses gravierende Problem zu bekämpfen. Die Jugendbeschäftigungsinitiative ist eines dieser Instrumente und trägt dazu bei die politischen Ziele der Jugendgarantie (innerhalb von 4 Monaten sollen arbeitslose Jugendliche einen hochwertigen Job, ein Ausbildungs- bzw. Praktikumsplatz angeboten bekommen) in Regionen, in denen die Arbeitslosenquote über 25% liegt zu verwirklichen.

Die ursprünglichen Vorfinanzierungsregeln – vor allem hinsichtlich der Kofinanzierung – führten jedoch dazu, dass dieses Instrument von den Mitgliedstaaten nicht genutzt werden konnte. Um die notwendigen Jugendbeschäftigungsprojekte nun anzustoßen, hat die Kommission vorgeschlagen die Vorfinanzierungsrate von aktuell 1% auf 30% zu erhöhen, was de facto zu einem freigegebenen Vorschuss von 1 Mrd. EUR führt. Hinsichtlich der Dringlichkeit der Lage, freue ich mich, dass das Parlament diesem Vorschlag mit großer Mehrheit zugestimmt hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement vise à lutter contre le chômage des jeunes en augmentant le taux de préfinancement de 30%. L’augmentation du taux de préfinancement permettrait d’assurer une mobilisation plus rapide des fonds et accélérer la mise en œuvre des actions menées par les États-membres dans le cadre des programmes opérationnels adoptés par la Commission. Il aiderait au développement des projets, si le texte n’était pas beaucoup trop vague. En effet, aucune information ne mentionne les projets qui seront sélectionnés, ni si les programmes ne seront pas déjà financés par d’autres fonds européens. Le fait d’augmenter les préfinancements n’affectera ni la qualité des programmes ni leurs résultats sur l’emploi des jeunes. L’intention est bonne, mais le texte ne propose pas une solution adaptée au chômage des jeunes. Je me suis donc abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I do not believe that these kinds of programmes should be dealt with at European level; rather, countries should take these decisions for themselves.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas- išankstinis finansavimas, skiriamas pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms. Jaunimo užimtumo iniciatyvos mechanizmas, kuris suteikia galimybes regionams, kuriuose 15–25 m. amžiaus asmenų nedarbas viršija 25 proc., valstybių narių nebuvo pakankamai išnaudotas. Viena iš priežasčių yra ta, jog nepakanka viešųjų lėšų, kad būtų galima pradėti vykdyti projektus. Komisija nusprendė sparčiai imtis veiksmų, kad būtų galima panaudoti 1 mlrd. EUR. Tai nėra nauji pinigai – jie jau buvo numatyti pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Šiuo siūlymu siekiama įtraukti šią sumą į numatytą išankstinį finansavimą nuo 2015 m. Šis finansinio paketo padidinimas bus panaudotas siekiant gerokai padidinti 2015 m. veiksmų programų išankstinį finansavimą, o tai suteiks naują postūmį valstybėms narėms. Finansavimo norma padidinimą nuo 1 proc. iki 30 proc.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte propose de distribuer librement le FSE – qui est déjà utilisé pour beaucoup d’autres initiatives et n’est pas illimité – sans garanties ni moyens de recours clairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Afin de lutter contre le chômage qui frappe les jeunes, l'Union a lancé l'initiative pour l'emploi des jeunes pour aider notamment les zones les plus touchées.

Malheureusement, faute de moyens publics suffisants, les Etats membres n'ont pas suffisamment utilisés cet outil permettant de lancer des projets pour proposer aux jeunes un emploi, un stage ou une formation.

La commission propose donc de débloquer 1 milliard d'euros afin de permettre, dès 2015, un passage du préfinancement des projets de 1% à 30%.

Je ne peux évidemment que soutenir cette initiative tant l'emploi des jeunes doit être la première priorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Heinz K. Becker (PPE), schriftlich. ‒ Es ist zu begrüßen dass das Europaparlament der Erhöhung des ersten Vorschussbetrages durch die EU-Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zustimmt. Danach werden vorzeitig 1 Mrd. Euro für den Aufbau zielführender Jugend-Berufsausbildung zu Verfügung gestellt, um die enorm hohe Jugend-Arbeitslosigkeit in vielen Regionen Europas wirksam und nachhaltig zu bekämpfen. Wichtig ist, dass die EU-Fördermittel dafür eingesetzt zukunftsfähige Strukturen aufzubauen.

Entscheidend ist jetzt rasch zu handeln und mit diesem Geld wesentliche Projekte der Europäischen Jugendinitiative anzustoßen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport avec proposition de modification doit permettre de modifier le Règlement du Parlement et du Conseil relatif au Fond social Européen (FSE) afin d’augmenter le montant du préfinancement initial dédié à l’initiative pour l’emploi des jeunes. Il s’agit d’accroître son préfinancement pour atteindre 1 milliards d’euros pour 2015. Ainsi, l’intégralité du montant sera répartie pour 2014-2015 au lieu de s’étaler sur la période 2014-2020.

Cette initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) doit permettre de lutter contre le chômage des jeunes notamment dans les régions les plus touchées par ce fléau. C'est le cas par exemple de la Grèce ou de l'Outre-mer pour la France dont le taux de chômage des jeunes dépasse souvent les 50%.

Malheureusement cette politique n'est qu'un palliatif non durable puisque l'UE ne s'attaque pas au problème de fond que sont les politiques d'austérités et d'ultralibéralisme.

Cependant, j’ai décidé de m’abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) è uno degli strumenti dell'Unione per conseguire gli obiettivi politici della garanzia giovani nelle aree più colpite dalla disoccupazione giovanile. Anche se ritengo che l'impatto di questa iniziativa sia migliorabile condivido le posizioni sostenute dalla collega in questa relazione e per questo ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La Delegación Socialista Española ha votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą ir sveikinu Komisijos įsipareigojimą dėl išankstinio asignavimo, skirto jaunimo užimtumo programoms. Jaunimo nedarbo lygis jau keletą metų yra dramatiškai aukštas ir nuolat didėja. Europos Sąjunga valstybėms narėms pasiūlė keletą mechanizmų, skirtų kovoti su šiuo neigiamu reiškiniu, kuris turi poveikio mūsų jaunosioms kartoms. Viena iš tokių Europos Sąjungos priemonių – Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuria siekiama nustatyti politinius Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslus regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas yra didžiausias. Deja, šis mechanizmas, kuris suteikia galimybes regionams, kuriuose 15–25 m. amžiaus asmenų nedarbas viršija 25 proc., valstybių narių nebuvo pakankamai išnaudotas. Viena iš tokio netinkamo naudojimo priežasčių yra ta, jog nepakanka viešųjų lėšų, kad būtų galima pradėti vykdyti projektus siekiant pasiūlyti jauniems žmonėms darbą, stažuotę arba mokymą. Valstybės narės, kuriose jaunimo nedarbas yra didžiausias, kartu yra tos, kurioms sunkiausiai sekasi rasti bendrą finansavimą. Tam, kad jos galėtų pradėti įgyvendinti šiuos itin svarbius projektus, Europos Komisija nusprendė sparčiai imtis veiksmų, kad būtų galima panaudoti 1 mlrd. EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az ifjúsági munkanélküliségi ráta évek óta drámai szintet ér el és folyamatosan emelkedik. Az EU számos eszközt dolgozott ki a sok fiatalt érintő fenyegetés tagállami kezelésének támogatására. Ezen eszközök egyike az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés, amelynek célja az ifjúsági garanciaprogramhoz kapcsolódó szakpolitikai célkitűzések megvalósításához való hozzájárulás Európa azon részein, ahol a legnagyobb az ifjúsági munkanélküliség.

A tagállamok eddig nem használták ki kellő mértékben ezt az eszközt, amelyet azon régiók használhatnak, amelyekben a 15 és 25 év közöttiek munkanélküliségi aránya meghaladja a 25 százalékot. E nem megfelelő kihasználási arány egyik oka azon állami források hiánya, amelyek a fiatalok számára a foglalkoztatás, szakmai gyakorlat vagy képzés biztosítását célzó projektekhez szükségesek. Az ifjúsági munkanélküliség által leginkább sújtott tagállamok egyúttal azok is, amelyek a társfinanszírozást a legnehezebben tudják megoldani.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az érintett tagállamok is elindíthassák e lényeges projekteket, az Európai Bizottság úgy határozott, hogy sürgős lépéseket tesz 1 milliárd euró felszabadítására. A keret megemelését a 2015. évi operatív programok előfinanszírozásának növelésére fordítják majd, ami új lendületet ad a munkanélküliség elleni küzdelemnek.

Egyetértek az Európai Bizottság politikai célkitűzéseivel és az azok megvalósítására létrehozott eszközökkel.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Di seguito alla discussione della proposta della Commissione Europea che vi è stata durante la plenaria dello scorso febbraio, votiamo oggi affinché la proposta si concretizzi e gli Stati Membri possano disporre immediatamente di un miliardo di euro di prefinanziamento per il lancio dei programmi dell´Iniziativa per l´occupazione giovanile.

Oltre alla disponibilità del finanziamento si introduce un´importante novità. Il pre-finanziamento dei programmi potrà ammontare al 30% del costo dei singoli programmi rispetto all´1% previsto fino ad oggi.

Si tratta di un provvedimento che sostengo e che va nella giusta direzione, aumentare la flessibilità a livello comunitario per mettere gli Stati Membri nelle migliori condizioni per promuovere iniziative e programmi orientati allo sviluppo e all´integrazione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Europski socijalni fond je važan instrument pomoći posebno u situacijama kada je nužna hitna intervencija. Povećanjem predfinanciranja, pomoć će stići kada je najpotrebnija, bez odgađanja, podržavam izmjenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I chose to support this resolution because the levels of youth unemployment are alarmingly high and it is our duty to find a solution to this issue. I believe that tackling unemployment should be the no. 1 priority for the European institutions and approving this resolution is a step in the right direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ La mobilisation des fonds européens constitue un véritable casse-tête pour les porteurs de projet, particulièrement chez certaines associations qui ne disposent pas de fonds de roulement suffisants pour avancer les financements. La proposition de modification de règlement porte donc sur l'augmentation du taux de préfinancement, passant de 1% à 30% de l'enveloppe globale afin d'accélérer la consommation des fonds prévus par l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ). Le montant du préfinancement doit atteindre près d'1 milliard d'euros pour l'année 2015. Cette décision témoigne des difficultés croissantes que rencontrent les porteurs de projets pour cofinancer leurs activités relatives à l'emploi des jeunes avec les fonds européens. L'intervention de plusieurs acteurs en matière de politique de soutien à l'emploi (départements, régions, États, intercommunalités, Union européenne) affaiblit considérablement leur efficacité. C'est pourquoi si on peut en principe se réjouir de l'augmentation du taux de préfinancement par l'IEJ, il convient de rappeler que seule une politique économique éducative et sociale nationale ambitieuse et lisible pourra favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale de sprijinire a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI).

YEI vizează regiunile în care rata șomajului în rândul tinerilor depășește 25 %, susținând astfel exclusiv tinerii care nu sunt nici încadrați în muncă, nici înscriși într-un program de învățământ sau de formare.

Din păcate, această inițiativa nu și-a putut atinge obiectivul la cote maxime deoarece nu a fost utilizat de către statele membre, un motiv invocat de acestea fiind lipsa unei prefinanțări suficiente pentru a fi demarate măsurile necesare.

În acest sens, doresc să salut inițiativa Comisiei de a debloca 1 miliard de euro pentru a asigura nivelul de prefinanțare solicitat.

Lupa împotriva șomajului și promovarea forței de muncă în rândul tinerilor sunt esențiale și trebuie susținute cu atât mai mult cu cât tinerii reprezintă viitorul societății noastre.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole. Ogni iniziativa finalizzata a combattere la disoccupazione giovanile riceverà il mio sostegno.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ La Delegación Socialista Española ha votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La crise économique et financière a engendré un taux de chômage très élevé dans toute l'Union. Les jeunes générations sont particulièrement touchées par ce fléau. C'est pour cette raison qu'a été créée en 2013 l'Initiative pour l'emploi des jeunes. Cette initiative se focalise plus particulièrement sur les jeunes qui ne suivent ni études ni formations dans les régions de l'Union où le taux de chômage est de plus de 25%. Afin de rendre ce programme plus efficace, 1 milliard d'euros supplémentaire, obtenu par l'augmentation des préfinancements de 1% à 30%, sera versé directement à l'Initiative. Ainsi, les projets visant à augmenter l'emploi des jeunes pourront être financés plus rapidement. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento di 1 miliardo di euro del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Il tasso di disoccupazione giovanile ha ormai raggiunto un livello drammatico. L'Unione europea ha messo a disposizione degli Stati membri vari dispostivi per lottare contro questo flagello che colpisce le nostre giovani generazioni. L'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile è uno degli strumenti messi in campo per cercare di raggiungere gli obiettivi politici della garanzia giovani nelle aree più colpite dalla disoccupazione giovanile.

Ho quindi votato a favore di questa proposta con la quale la Commissione Europea ha deciso di sbloccare 1 miliardo di euro per finanziare progetti nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this Report which will enable Ireland to access funding under the Youth Employment Initiative by June this year.

However, it must be noted that while I welcomed and engaged positively with this move, I did so with a series of reservations and concerns about the Youth Employment Initiative Scheme.

As while in principle the Youth Employment Initiative Scheme is a very positive thing for young people, unless it is funded adequately it is another sad case of style over substance. Notably, The International Labour Organisation (ILO) estimated the cost of setting up this scheme in the eurozone alone would cost €21 billion per year.

And in a derisory token, the Commission has only committed to €6 billion for the Youth Employment Initiative in total.

This falls pitifully short of what the International Labour Organisation (ILO) recommended and the allocation of perfunctory funding such as this is insulting towards our Youth.

An economic recovery cannot happen in Ireland or indeed the EU without a focused and authentic emphasis on young people. This requires both the political will and ambition to properly implement it.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il problema della disoccupazione ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni drammatiche. Per far fronte alla crisi occupazionale, l’UE ha messo a disposizione degli Stati membri strumenti volti a favorire l’occupazione giovanile come il programma Garanzia giovani. Il prefinanziamento proposto dalla commissione, consiste nell'accelerare il processo di avviamento di tali progetti, passando il tasso dall’1% al 30%, garantendo quasi un miliardo di euro da destinarsi a giovani disoccupati. Purtroppo bisogna comunque constatare quanto l’Italia sia ancora indietro e quanto poco abbia fatto per sostenere questa iniziativa. La Corte dei Conti ha infatti da poco presentato una relazione che mette in luce come il programma non abbia portato alcun beneficio ai giovani italiani.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. ‒ E`con molto piacere che appoggio e voto positivamente la relazione della collega Elisabeth Morin-Chartier sull`aumento del prefinanziamento da parte della Commissione europea dei programmi operativi sostenuti dall`Iniziativa a favore dell`occupazione giovanile.

In alcuni paesi membri la situazione della disoccupazione ha toccato livelli drammatici che, purtroppo, continuano a peggiorare. Prendendo il caso del mio paese, l`Italia, vediamo come solo nel mese di marzo i disoccupati sono aumentati di 59000 persone rispetto al mese di febbraio. Negli ultimi dodici mesi il numero dei disoccupati è cresciuto in percentuale del 4,4%. Di questi molti sono giovani che, finiti gli studi, non riescono a trovare un primo impiego utile.

L`iniziativa a favore dell`occupazione giovanile messa a disposizione dalla Commissione europea è un dispositivo che lotta contro questo fenomeno, ma finora non si è mostrata interamente efficace perché spesso, proprio negli stati membri che più la necessitano, mancano i fondi pubblici necessari per i progetti che offrono ai giovani posti di lavoro, tirocini o formazione.

La Commissione europea se ne è resa conto e ha deciso di sbloccare rapidamente 1 miliardo di euro. Ben venga questa decisione, adesso noi, come deputati europei, dobbiamo vegliare a che questo nuovo regolamento sia applicato il più presto possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai préféré m'abstenir sur ce texte. En effet, si la lutte contre le chômage des jeunes est et doit resté une priorité, je ne pouvais par ailleurs pas voter pour un texte trop vague et qui, par ses imprécisions, risques de renforcer la dérive de financements incohérents et inefficaces.

En effet, augmenter le taux de préfinancement de l'IEJ, le faisant passer de 1% à 30%, permettra, certes d'augmenter les fonds, mais n'assure cependant pas de critères cohérents quant à la manière dont seront sélectionnés les projets, la date de disponibilité des fonds ou encore les dispositions prévues en cas d'échec ou d'abandon du programme.

Bref, si l'inspiration initial – à savoir soutenir la politique sociale en cette période d'austérité – était bonne, le texte ne se révèle pas à la hauteur de cette ambition.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Sempre più allarmante ed in costante aumento è il tasso di disoccupazione giovanile, triste piaga del nostro tempo che colpisce le giovani generazioni di buona parte dei paesi europei. Troppi sono i giovani costretti all'inattività e all'esclusione sociale in quanto non impegnati in attività lavorative, di formazione o studio, spesso per colpe non proprie.

L'Unione europea deve essere presente al fianco delle giovani generazioni e degli Stati nel fronteggiare tale problema. Per questo non può che essere accolta con favore la proposta di mobilizzare il più rapidamente possibile le risorse destinate all'IOG (Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile), sopperendo ai ritardi nell'attuazione dovuti anche ai vincoli di bilancio con cui numerosi Stati si sono dovuti confrontare nel recente passato.

In tal modo si garantirebbero i mezzi necessari agli Stati membri per effettuare nel 2015 un prefinanziamento supplementare a titolo di dotazione specifica dell'IOG che andrebbe ad integrare il prefinanziamento erogato conformemente al regolamento del 2013 senza nessuna incidenza sul bilancio, così da poter meglio perseguire gli obiettivi politici della garanzia giovani nelle aree più colpite dalla disoccupazione giovanile.

Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli drammatici e, spesso, gli strumenti messi a disposizione degli Stati Membri sono stati scarsamente utilizzati dai Paesi Membri. Una delle maggiori difficoltà incontrate dagli Stati Membri è nella mancanza di fondi pubblici per avviare progetti che offrano ai giovani posti di lavoro, tirocini o formazione. Gli Stati Membri più colpiti dalla disoccupazione giovanile sono anche quelli che hanno maggiori difficoltà a reperire i cofinanziamenti. La proposta in esame ha come obiettivo quello di favorire l'occupazione giovanile sbloccando 1 miliardo EUR. Al fine di accelerare tale procedura, il Parlamento Europeo ha deciso di non apportare alcuna modifica alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione per consentire agli Stati membri di utilizzare, il più rapidamente possibile, una dotazione supplementare per finanziare progetti a favore dell'occupazione giovanile nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno.

Dinanzi alla sconcertante constatazione delle dimensioni della disoccupazione giovanile, il Parlamento ha deciso di non apportare alcuna modifica alla proposta di regolamento della Commissione europea, consentendo di sbloccare un miliardo di euro fin dal 2015.

Desidero quindi congratularmi con la Commissione europea per il continuo impegno nella lotta contro la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile, per la sua ferma volontà di vedere raggiunti gli obiettivi fissati dalla garanzia giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Não obstante as medidas tomadas pela União Europeia e pelos Estados-Membros individualmente no combate ao desemprego jovem, os números são alarmantes, não havendo perspetivas de uma redução a curto prazo.

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens é um dos instrumentos por excelência no combate a este flagelo, mas a sua taxa de utilização é reduzida, em virtude da falta de fundos públicos para o lançamento de projetos no sentido de oferecer aos jovens um emprego, um estágio ou uma formação. Os Estados-Membros mais afetados pelo desemprego jovem são também aqueles que têm mais dificuldade em arranjar cofinanciamentos.

Apoio o Relatório da colega Morin-Chartier que vem desbloquear mil milhões de euros no âmbito da Iniciativa para o Emprego dos Jovens, permitindo um pré—financiamento dos programas operacionais para 2015, o que se traduz nos Estados receberem mais cedo verbas para ajudar os jovens a regressar ao trabalho e ao ensino ou a realizar um estágio.

Aumenta-se, deste modo, a taxa de pré-financiamento da IEJ, de 1% para 30%, o que permite, por exemplo, a Portugal ter um avanço de cerca de 48 milhões de euros, que permitirão cobrir as despesas já efetuadas desde setembro de 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di modifica del regolamento sul Fondo Sociale Europeo volta ad aumentare il prefinanziamento inizialmente previsto per i programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Ritengo, infatti, che a fronte di un tasso di disoccupazione giovanile ormai attestatosi a livelli drammatici e dell'inefficacia degli strumenti che l'Unione Europea ha finora messo a in campo, sia doveroso da parte delle Istituzioni mettere in atto qualsiasi sforzo ulteriore che possa contribuire a risolvere il problema della disoccupazione giovanile.

In tal senso, sono soddisfatta della decisione della Commissione di sbloccare fin dal 2015 circa 1 miliardo di euro, già programmati nell'ambito dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; considero la volontà del Parlamento di approvare la proposta in tempi rapidi una dimostrazione di responsabilità e di impegno.

Mi auguro che anche i governi nazionali facciano, ora, la loro parte ponendo la lotta alla disoccupazione giovanile in cima alle proprie priorità.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore perché sostengo l'importanza di iniziative come quella Garanzia giovani che prevedono un insieme di misure per accelerare negli Stati membri la transizione dalla scuola al mondo del lavoro e per contribuire a creare posti di lavoro per i giovani.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ La Iniciativa de Empleo Juvenil de la Unión europea actúa como paraguas para una serie de políticas que tienen como finalidad garantizar el acceso de las y los jóvenes a un empleo o una formación. Sin embargo su aplicación está siendo muy controvertida por la lentitud y falta de coherencia en la implementación de los programas asociados a la misma. También resulta polémico el uso de los fondos como subsidio empresarial a la contratación, como ocurre en España, tanto por razones distributivas como por su nula efectividad en la creación de empleo juvenil.

No debe olvidarse que sin una política de transformación productiva basada en la inversión pública, el desempleo juvenil mantendrá su carácter estructural. Aun así, políticas de formación y aprendizaje pueden contribuir a mitigar algunos de sus efectos, por lo que he votado a favor de que se adelante la financiación para estos programas, como propone el informe.

En cualquier caso, es necesario que la Comisión Europea realice un estudio del impacto de esta iniciativa, evaluando y recomendando las mejores prácticas en el ámbito de formación y aprendizaje y asegurando la participación de los sindicatos en su implementación.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I support the Commission proposal to boost the financing of the Youth Employment Initiative. Every young person should have the possibility of getting a job, an apprenticeship or professional training within four months of becoming unemployed. I call on the Member States to accelerate their efforts regarding the implementation of the Youth Employment Initiative. I also would like to see the Commission keeping its promise regarding the immediate transfer of additional pre-financing to the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Având în vedere perspectiva descurajatoare cu care se confruntă tinerii pe piața muncii, consider că inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este unul din instrumentele prin care se poate duce la îndeplinirea obiectivelor Garanției pentru tineret în zonele din Europa care sunt cele mai afectate de șomajul în rândul tinerilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato con convinzione la modifica del Regolamento relativo al Fondo Sociale Europeo che ha stabilito un aumento del prefinanziamento iniziale versato ai programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Le difficoltà riscontrate dalle Autorità di Gestione in relazione al cofinanziamento dell’iniziativa Garanzia Giovani hanno finora ostacolato un pieno utilizzo della stessa.

Con la modifica prevista, ovvero il passaggio dal tasso di prefinanziamento dell'1% al 30%, trenta volte di più rispetto a quanto inizialmente previsto, si offre dunque una prima risposta significativa a livello politico per sostenere i giovani europei da 15 a 29 anni, destinatari dell’iniziativa.

Un miliardo di euro sarà dunque disponibile per gli Stati membri, per garantire gli impegni di spesa nell'ambito della Garanzia Giovani. All'Italia spetteranno 175 mln, invece dei 5,6 inizialmente previsti.

Appare necessario ora garantire che questa disponibilità sia presto effettiva e che gli Stati membri e le Regioni ne facciano un uso intelligente, finanziando iniziative di strategica importanza per i territori economicamente più deboli.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à augmenter les montants de financements initialement alloués à l’initiative pour l’emploi des jeunes mise en place dans le cadre du Fonds social européen (FSE) en vue de promouvoir l’emploi des jeunes et apporter un soutien aux jeunes sans emploi et sans offre de formation. Annoncée par les chefs d’Etats et de gouvernement il y a plus d’un an, l’initiative des jeunes se doit de répondre de manière rapide au problème du chômage des jeunes en Europe. Néanmoins, les Etats membres doivent faire face à des difficultés pour financer la mise en place des opérations dans le cadre de cette initiative. Considérant qu’il est nécessaire d’apporter une réponse rapide au chômage des jeunes d’une part et aux difficultés de financement des Etats membres dans le cadre de cette initiative d’autre part, j’ai voté en faveur de ce rapport non amendé par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je me félicite du fait que la nouvelle Commission européenne montre son engagement pour l'emploi des jeunes par des actions concrètes. Cette proposition législative est la bienvenue. Son adoption va permettre de débloquer des fonds supplémentaires en 2015 pour soutenir l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ). Le montant du préfinancement initialement prévu pour l’IEJ va ainsi être augmenté à hauteur de 30%. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒

Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért Magyarország önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: Magyarországon a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és félszeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ Le financement de l'initiative pour l'emploi des jeunes pour la période 2014-2020 est de 3,2 milliards d'euros, auxquels s’ajoute une dotation de 3 milliards d’euros supplémentaires provenant des allocations des États membres reçues du Fonds social européen. En février dernier, la Commission a adopté 28 (sur 34) programmes opérationnels mettant en œuvre cette initiative pour l'emploi des jeunes. Tous pourraient recevoir à titre d'avance un tiers des allocations dès que les règles modifiées entreront en vigueur. Ceci est d'une importance primordiale. En effet, le nombre des 15-25 ans sans emploi qui ne suivent ni études ni formation s'accroit d'année en année de façon alarmante. J'ai soutenu l'adoption du plan de financement parce que ces fonds européens vont, je l'espère, pouvoir aider les États membres à en œuvre des programmes et des initiatives efficaces qui auront un effet à long terme, que certains évaluent à la mise de travail de 650.000 jeunes.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendelet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Финансирането на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) съдържа 3,2 милиарда евро специфична дотация от специален бюджетен ред на ЕС, съчетана с най-малко 3,2 милиарда евро от средствата, отпуснати от ЕСФ на държавите-членки.

Предложението на Комисията Юнкер определя по-висок процент за предварително финансиране за 3,2 млрд ИМЗ специфични средства, за да се гарантира бързо мобилизиране. Нашите младежи имат нужда от подкрепа и такова финансиране е напълно наложително. България също е една от страните, които ще се възползват от тази инициатива.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση καθώς αν και η ανεργία των νέων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της Ένωσης, η αντιμετώπιση που προτείνεται είναι αναποτελεσματική, δεν δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας και τα χρήματα κατευθύνονται σε λάθος δράσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A taxa de desemprego jovem regista há anos um nível dramático. A União Europeia pôs à disposição dos Estados-Membros vários dispositivos a fim de lutar contra este flagelo que atinge as nossas gerações jovens. A Iniciativa para o Emprego dos Jovens faz parte dos instrumentos da União Europeia para a concretização dos objetivos políticos da Garantia Jovem nas zonas mais afetadas pelo desemprego jovem que não tem sido, infelizmente, suficientemente usado pelos Estados Membros. Por isso, é necessário desbloquear, o mais rápido possível, os mil milhões de euros e colocá-los ao serviço do emprego e dos objectivos do Programa Garantia Jovem.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a casi 285 millones durante 2015, lo que debería traducirse en un aumento del número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar la perspectiva sobre las políticas de fondo que se están ejecutando por parte de las instituciones europeas y de algunos Estados Miembros en relación con el desempleo juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Concordamos com o aumento do pré-financiamento da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. Esta é uma medida básica, uma vez que este montante é tão baixo que os Estados-Membros têm dificuldades em assegurar o cofinanciamento do Fundo Social Europeu, incluindo Estados-Membros com altas taxas de desemprego juvenil.

Mas há algo que não se resolve com esta medida. Esta iniciativa continua com um orçamento geral bastante abaixo do necessário para, de facto, poder ter uma verdadeira influência na solução do problema do desemprego jovem, tal como estimado pela Organização Internacional do Trabalho. Com esta medida, os fundos são adiantados e não aumentados.

E há perguntas que subsistem sem resposta: na implementação do programa, o número de empregos criados supera o número de postos de trabalho destruídos? E os contratos são permanentes e com direitos? Ou a maior parte são contratos a prazo, estágios e formações profissionais, ou seja, vínculos precários que substituem postos de trabalho permanentes, muitas vezes após um despedimento? Porque isso não é uma “Garantia”, mas a continuação da insegurança.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore del provvedimento che accresce il tasso di prefinanziamento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile. La disoccupazione giovanile ha raggiunto un livello drammatico ed è in costante aumento, spero che queste risorse siano sbloccate al più presto per dare un concreto impulso alla creazione di nuovi posti di lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Napriek tomu, že Európska únia prijala viaceré nástroje nato, aby pomohla mladým ľudom a členským štátom bojovať s vysokou nezamestnanosťou, stále sa úplne nepodarilo prekonať túto pohromu. Situácia vo viacerých členských štátoch je stále veľmi alarmujúca. Jedným z problémov je aj fakt, že členské štáty nedostatočne využili možnosti iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorú mohli uplatniť v jednotlivých regiónoch. Európska komisia preto rýchlo koná a chce uvoľniť 1 miliardu EUR, aby mohli dotknuté členské štáty začať dotknuté projekty. Je veľmi dôležité, aby bolo toto nariadenie vykonané v najkratšom možnom čase, a oceniť Európsku komisiu za jej neutíchajúce úsilie pomôcť mladým ľudom prekonať tieto kritické roky pre Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore del testo che destina un aumento di risorse per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (YEI) che è uno degli strumenti dell'Unione per conseguire gli obiettivi politici della garanzia giovani nelle aree più colpite dalla disoccupazione giovanile.

Purtroppo questo dispositivo, a disposizione delle regioni con un tasso di disoccupazione oltre il 25% nel caso dei giovani fra i 15 e i 25 anni, non è stato sufficientemente utilizzato dagli Stati membri. Uno dei motivi di tale uso improprio risiede nella mancanza di fondi pubblici per avviare progetti che offrano ai giovani posti di lavoro, tirocini o formazione. Gli Stati membri più colpiti dalla disoccupazione giovanile sono anche quelli che hanno maggiori difficoltà a reperire i cofinanziamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Μολονότι η ανεργία των νέων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την Ένωση, η αντιμετώπιση που προτείνεται είναι αναποτελεσματική, δεν δημιουργεί μόνιμες θέσεις εργασίας και τα χρήματα κατευθύνονται σε λάθος δράσεις. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I back the Commission proposal to boost the financing of the Youth Employment Initiative. Every young person gets a job, an apprenticeship, traineeship or professional training within four months of becoming unemployed. We call on the Member States to accelerate their efforts regarding the implementation of the YEI. We expect the Commission to stick to its promise regarding the immediate transfer of the additional pre-financing to the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ Es necesario actuar decididamente en la lucha contra el desempleo juvenil, más considerando que la tasa de paro juvenil es desde hace años dramática. La Iniciativa de Empleo Juvenil es una de las herramientas de la UE para poner en práctica los objetivos de la Garantía Juvenil en aquellos Estados más afectados por esta lacra. Por desgracia, hasta el momento, no se ha utilizado de manera suficiente por los Estados miembros, ya que los Estados más afectados por el desempleo juvenil también son los que tienen más dificultades en la búsqueda de cofinanciación. La Comisión ha decidido avanzar para desbloquear esta situación 1.000 millones de euros, cantidad que debe ser ahora aprovechada por los Estados en pro del empleo juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este Informe legislativo, porquela medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La Delegación Socialista Española ha votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Mi complimento con il lavoro e l'ottima proposta della Commissione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento Ue 1304/2013 relativo al Fondo Sociale europeo prevedendo, con lo sblocco di un miliardo di euro, un aumento del prefinanziamento iniziale per programmi operativi a favore dell'occupazione giovanile 2015. Tale aumento permetterà un passaggio considerevole, dall'1 al 30%, del tasso di prefinanziamento, consentendo agli stati membri che avevano difficoltà ad utilizzare il fondo per mancanza di cofinanziamenti, di poter finalmente accedere e sfruttarne lo slancio grazie ad una proporzione più equilibrata ed agevolata.

Mi rallegro altresì per la lungimiranza e responsabilità con cui la relatrice, la collega Elisabeth Morin-Chartier e i relatori ombra si sono approcciati alla proposta, in modo tale da approvarla e risolverla nei tempi più brevi nel puro interesse di poter permettere all'Unione di dare nuovi segnali e supporti alla lotta contro la disoccupazione giovanile.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di modifica del regolamento che autorizza il Prefinanziamento versato a programmi operativi sostenuti dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, per consentire agli Stati membri di avviare progetti essenziali per favorire l'occupazione giovanile, un problema particolarmente iavvertito in alcuni Stati membri dell'Unione Europea.

Velocizzare e aumentare la capacità degli Stati nell'utilizzazione dell'Iniziativa in favore dei giovani, particolarmente in quelle Regioni dove il tasso di disoccupazione è superiore al 25% fra i giovani fra i 15 i 25 anni e il dispositivo non è stato adeguatamente utilizzato, è di fondamentale importanza per creare un'inversione di tendenza nelle cifre della disoccupazione giovanile.

Molti Stati membri, in questi ultimi anni hanno avuto difficoltà a mettere in atto questo dispositivo poiché non avevano fondi pubblici sufficienti per avviare progetti volti a creare nuovi posti di lavoro per i giovani, tirocini o formazione professionale. Il PE ha accolto positivamente la proposta della Commissione di sbloccare un miliardo, ciò ha significato poter aumentare il tasso di prefinanziamento dei programmi operativi per il 2015, relativi al FSE dall'1% al 30%.

Tocca ora alle Regioni dare prova della loro capacità di programmazione e di implementazione dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in particolar modo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe mich heute bei den Abstimmungen zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 über den Europäischen Sozialfonds hinsichtlich einer Erhöhung des ersten Vorschussbetrags für durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen geförderte operationelle Programme enthalten. Zwar halte ich die Schaffung nachhaltiger Arbeitsplätze für junge Menschen in Europa für dringend notwendig, gleichzeitig aber bin ich überzeugt, dass staatliche Maßnahmen das nicht in der Form garantieren können und europäische noch weniger.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I find it completely unacceptable that unemployment strikes 5 million young people across Europe and 743,000 in the UK. In my region of the West Midlands, over 16% of people aged between 16 and 24 don't have a job.

I therefore voted in favour of amending the European Social Fund which would allow for an increase in pre-financing as part of the Youth Employment Initiative, meaning that previously agreed funding could be accessed at the beginning of a scheme to allow for quick implementation. This would help to ensure every young person gets a job, an apprenticeship, traineeship or professional training within four months of becoming unemployed.

I find it deeply disappointing that David Cameron chose not implement the Youth Guarantee, using the money to prop up his heavily criticised Youth Contract as part of his Work Programme, which delivered less than 13% of the 160,000 promised work placements and offered a job to less than 1 in 3 of young people referred to it.

We cannot afford to waste more time when the future of our young people is at stake.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del desbloqueo de 1000 millones de euros que servirán para la prefinanciación de los programas operativos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, pasando de un 10% a un 30% en la prefinanciación. Entendemos que la Iniciativa de Empleo Juvenil no es el plan adecuado para abordar el problema del paro juvenil porque el diagnóstico del que parte es erróneo, ya que parte de la base de que los jóvenes no son lo suficientemente activos en la búsqueda de empleo o que no están lo suficientemente formados, culpabilizando así a los jóvenes de no tener trabajo. Aun no estando de acuerdo con el plan, hemos votado a favor ya que el desbloqueo de fondos puede ayudar a que los programas operativos concretos funcionen y ayuden a los jóvenes a encontrar un empleo de calidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal to boost the financing of the Youth Employment Initiative. This would mean that previously agreed funds can be accessed at the launch of a scheme, so that it can be implemented quickly. Labour MEPs led the campaign in creating the YEI, which is available in regions where more than 25% of 15-25 year olds are unemployed. Every young person should have the possibility of getting a job, an apprenticeship or professional training within four months of becoming unemployed.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Un milliard d’euros de fonds européens pour aider les États membres à mettre au travail jusqu’à 650 000 jeunes sera délivré en 2015 grâce aux modifications des dispositions du Fonds social européen approuvées par le Parlement européen, le mercredi 29 avril. Le préfinancement européen des projets qui créent de l'emploi pour les jeunes dans les régions les plus durement touchées par le chômage va passer de 1% à 30%. Le nombre des 15-25 ans sans emploi qui ne suivent ni études ni formation grandit de façon alarmante, en particulier dans les États membres qui ont la plus grande difficulté à obtenir le financement européen de programmes. Par conséquent l'octroi anticipé des fonds est d'une importance primordiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ La Delegación Socialista Española ha votado a favor de aprobación de este Informe legislativo, ya que la medida propuesta por la Comisión supone aumentar los recursos que las instituciones europeas avanzan a los Estados Miembros para implementar la Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto supondrá aumentar en 1.000 millones el dinero que llegará a los EEMM durante el año 2015, ayudando a atajar los problemas para financiar el inicio de los programas operativos, que muchos de los países con peores problemas de desempleo juvenil han tenido hasta el momento, entre ellos España.

En el caso español, se pasará de recibir escasamente 9,5 millones de euros a recibir casi 285 millones durante 2015, lo cual también debería aumentar el número de jóvenes beneficiados por la medida. Las instituciones europeas han trabajado con agilidad para acelerar este avance de recursos, ahora es el turno de los EEMM de sacar partido de estas medidas. No obstante, los fondos siguen siendo insuficientes y es necesario cambiar el fondo de las políticas macroeconómicas que se están llevando hasta el momento por las instituciones europeas si se quiere atajar de verdad uno de los peores dramas ocasionados por la crisis económica, como es el desempleo juvenil

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendelet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is kedvezőek lehetnek, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because it is crucial that we boost our funding to support youth employment in as many ways as possible. The number of young people unemployed in Europe is at a worrying level and the EU has to use every mechanism available to direct funds to support youth employment.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Weder in Straßburg und Brüssel noch bei ARD und ZDF habe ich jemals eine Person über die Ursachen der in den letzten Jahren im Süden Europas und in Frankreich dramatisch angestiegenen Arbeitslosigkeit reden hören, mit Ausnahme der Vertreter unserer Partei. Wenn ich zum Arzt gehen muss, dann erwarte ich, dass er eine Anamnese und Diagnose erstellt, bevor er eine Therapie empfiehlt und mir ein Rezept verschreibt. Anstatt die Ursache der Misere, die dem Einheits-Euro geschuldete Austeritätspolitik, zu bekämpfen, verschreibt Brüssel weiße Salbe. Dabei konnte man mit Geld noch nie Arbeitsplätze kaufen. Ich war einer von nur 30 Abgeordneten, die gegen dieses Placebo stimmten. Ich setze mich lieber weiter für die Gesundung der Patienten im Euro-Währungsgebiet ein, statt sie mit einer falschen Therapie noch kranker zu machen. Die Gesundung kann nur in einer Politik liegen, in der eine Währung den Bedürfnissen eines Landes entspricht, anstatt diese den Bedürfnissen einer Währung unterzuordnen.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament ma a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem keretében, különösen a nehezebb helyzetben lévő tagállamok érdekében módosította az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy a több mint 7 millió munka nélkül lévő európai fiatal gyorsabb segítséget kaphasson az Európai Ifjúsági Kezdeményezés (EYI) révén.

A korábbi szabályok Európa-szerte kevésbé voltak alkalmasak a rugalmasabb és hatékonyabb intézkedések elindítására, ezért hazám, Magyarország is önállóan kezdeményezett a fiatalokat célzó programokat. Ennek alapján az elmúlt 2 évben Magyarországon enyhült a legnagyobb mértékben a fiatalok munkanélkülisége. Csak emlékeztetőül: hazámban a 15 és 24 év közötti generációban 2002-ben még csak 11%-os volt a munkanélküliség, 2010-re azonban már szinte két és fél szeresére nőtt (27%). Ma ez 20% körül van, ami jobb, mint a francia, belga vagy a svéd adat.

A megemelt előfinanszírozási összeg és eljárási változtatások Magyarország számára is előnyösebbé válhatnak, ezért támogattam szavazatommal a jelentést.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR del desbloqueo de 1000 millones de euros que servirán para la prefinanciación de los programas operativos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, pasando de un 10% a un 30% en la prefinanciación. Entendemos que la Iniciativa de Empleo Juvenil no es el plan adecuado para abordar el problema del paro juvenil porque el diagnóstico del que parte es erróneo, ya que parte de la base de que los jóvenes no son lo suficientemente activos en la búsqueda de empleo o que no están lo suficientemente formados, culpabilizando así a los jóvenes de no tener trabajo. Aun no estando de acuerdo con el plan, hemos votado a favor ya que el desbloqueo de fondos puede ayudar a que los programas operativos concretos funcionen y ayuden a los jóvenes a encontrar un empleo de calidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. ‒ Voto a favor del uso eficiente de la Iniciativa de Empleo Juvenil.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ Youth unemployment has been alarmingly high and has not diminished significantly recently. The European Union wants to help Member States deal with this major problem, which is affecting so many young people. The Commission proposal, which would encourage Member States to use the additional funds as soon as possible to finance projects in this area, is welcome. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/201