Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0145/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0145/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0189

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.1. Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce texte vise à faire sienne la proposition adoptée par la Commission à ce sujet. Ces mesures de sauvegarde présentent différents avantages de défense commerciale et mettent en place des conditions uniformes. Cependant, les mesures de sauvegarde doivent rester une compétence nationale et ne pas être soumise à un pouvoir supranational. Bien que les mesures proposées soient pour la plupart positives, je ne peux voter en faveur de ce texte et choisis de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ To be consistent with previous votes, I supported the UKIP position and voted against this report. The UK should be in charge of its own trading relationship with Switzerland and therefore I opposed this proposal to codify Regulation No 2841/72.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération car cette proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime. Siūlymo tikslas – kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit ici d'une simple codification du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil. Ce nouveau règlement se substitue aux divers actes incorporés et en préserve totalement la substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Il a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cela n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut penser que les mesures de sauvegarde doivent rester de la compétence des États membres. C'est aux États membres souverains de décider de leur politique en matière de commerce international et non à une entité supranationale.

Néanmoins, la Suisse étant un partenaire en Europe et un pays frontalier de la France, je m'abstiens sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ Trovo che la relazione oggetto di voto sia equilibrata e priva di criticità. Ritengo che le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera siano utili ad entrambe le parti e poiché tale accordo non causa problematiche ai nostri settori produttivi ho inteso sostenere questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. En aras de la simplificación y claridad del Derecho de la Unión, para que éste resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az Andrzej Duda által jegyzett kodifikációs jelentés az Európai Unió jogszabályainak egységes szerkezetbe foglalását segíti elő. Ennek eredményeképpen az egységes szerkezetbe foglalni kívánt uniós aktusok hatályon kívül helyezésére és ezek egyetlen jogi aktussal való felváltására egyetlen jogalkotási döntéssel kerül sor, amennyiben a változtatások érdemi módosításokat nem tartalmaznak.

Ez az eljárás a jogalkotás minőségének javítására irányuló (better law-making), az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Tanács között létrejött intézményközi megállapodása alapján elősegíti a jogalkotási folyamatok összehangolását, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az az uniós polgárok számára áttekinthetőbb legyen.

Szavazatommal támogattam ezen jelentést, hiszen alapvető fontosságúnak tartom a jogalkotás minőségének javítását, a jogszabályok egyszerűsítését.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché trovo che la scelta di codificare questo regolamento sia in linea con gli obiettivi di semplificazione e better regulation che l'Unione deve perseguire per riavvicinarsi ai cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Fra Unione europea e Confederazione svizzera vi è un profondo legame storico, culturale, linguistico e commerciale. La Svizzera esporta nell'Unione il 57% della sua produzione ed importa dall'Unione il 78% del totale dei suoi beni e servizi annui. Per volume d'affari la Svizzera è il terzo partner economico dell'Unione, dopo Stati Uniti e Cina e prima di Russia e Giappone. Inoltre più di un milione di cittadini dell'Unione vivono in Svizzera e 230 mila svolgono lavori frontalieri, e circa 430 mila cittadini svizzeri vivono e lavorano negli Stati dell'Unione.

Da questo consegue che tutti gli sforzi volti a consolidare e a migliorare l'integrazione economica e culturale tra queste realtà sono positivi per l'effetto benefico che hanno su entrambe le parti, ma questo non può prescindere dal miglioramento della trasparenza fiscale, della collaborazione tra le forze di polizia nel perseguimento dei reati anche finanziari, e dall'assicurare la libertà di circolazione dei lavoratori, che non può rischiare di essere limitata dal referendum sull'immigrazione le cui conseguenze negative ricadrebbero principalmente sulla stessa Confederazione svizzera.

Noi auspichiamo che la Svizzera voglia seriamente continuare a percorrere il cammino della crescita e dello sviluppo assieme all'Unione e faremo tutto il necessario affinché sia possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le rapport porte sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Il s'agit d'une simple codification qui permet d'engager une défense commerciale. Cependant, cette codification doit relever de la compétence de chaque État souverain et non de l'Union européenne. C'est pourquoi je me suis abstenu sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Am votat în favoarea raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, deoarece prin acesta se doreşte exclusiv codificarea Regulamentului CEE nr. 2841/72. Acest acord de liber schimb între Confederaţia Elveţiană şi Comunităţile Europene repezintă un cadru legal de dezvoltare a relaţiilor economice dintre cele două parţi, iar măsurile de salvgardare prevăzute reprezintă instrumentele utilizate în contextul creşterii importurilor şi a efectelor ce decurg în urma acesteia. Ţinând cont de faptul că Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora, consider că trebuie susţinut acest raport pentru o mai bună funcţionare a procesului de unificare şi uniformizare.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Voto positivo a un intervento di mera codificazione.

Nulla cambia nel merito di un provvedimento nei cui confronti manteniamo, di conseguenza, un giudizio di tipo positivo.

Le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti. Va da sé che quello con la Confederazione elvetica non è certo un accordo commerciale che causa problematiche al nostro settore produttivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La codification des textes législatifs est une sorte de compilation de différentes règlementations européennes qui abordent la même thématique. L'objectif de la codification est de simplifier et de rendre plus accessible la législation européenne. J'ai voté en faveur de ce rapport portant sur la codification des mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

Considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti e non prevede modifiche sostanziali, ho quindi deciso di votare a favore di essa.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this Report. This vote was merely concerned with technical matters and it was not connected to the content but was instead concerned with codification. Codification of legal texts is an important tool as it leads to greater legal certainty and clarity.

This is important as, if you do not codify the text, the former several amended versions of the texts stay. Codification, is, in a nutshell, a simplification.

Any proposal that provides greater legal clarity and transparency should be welcomed as it is the complex nature of such texts which frequently leads to unnecessary legal challenges, often at the taxpayers’ expense.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ The UK should be in charge of its own relationship with Switzerland and we are thus against the EU regulating it on our behalf. The regulation deals with aspects of the trade relationship between the EU and Switzerland.

UKIP’s consistent position is that such matters should be entirely within the remit of Her Majesty’s Government and the UK Parliament.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il dossier concerne la codificazione delle modifiche intervenute al regolamento relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. Al fine di assicurare la certezza del diritto e l'aggiornamento del regolamento in questione, ho quindi votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce rapport pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il serait indispensable de préciser la notion même d'une mesure de sauvegarde qui est une mesure de défense commerciale dont l'intérêt émane d'une compétence nationale. Les mesures prévues par ce rapport sont bonnes en soi; cependant, la prise de cette décision doit rester nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il provvedimento codifica i testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, concernenti le misure di salvaguardia previste dall'accordo con la Confederazione Svizzera e ha pertanto natura tecnica. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Come noto, l'accordo con la Confederazione svizzera mira a consolidare e approfondire le relazioni economiche esistenti, nel rispetto delle condizioni eque di concorrenza. In quest'ottica la presente proposta di codificazione del regolamento relativo alle misure di salvaguardia intende unicamente riunire i regolamenti esistenti in un unico regolamento per offrire la certezza del diritto applicabile.

Pertanto, dal momento la codificazione non modifica in alcuna misura il carattere sostanziale dell'accordo, ho deciso di esprimere il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The report outlines that the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, agreed that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance. Codification of agreements that have been amended on multiple occasions is important so as to ensure that they are accessible and clear to citizens. I have thus voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report since it is a technical dossier which codifies the legal texts on the safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport vise à codifier le règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, qui règlemente les modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Suisse.

La mise en œuvre de ces clauses de sauvegarde bilatérales requiert des conditions uniformes et autorise la Commission à adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent. Considérant que le présent rapport propose une simple codification de la législation existante sans modification substantielle, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ L'Union européenne entretient avec la Suisse des relations politiques et économiques étroites. Les relations économiques et commerciales entre l'UE et la Confédération suisse sont régies par un accord de libre-échange signé dès 1972. Dans un souci de clarté et de transparence du droit, le Parlement européen a procédé à une codification simple, sans modification de fond, des mesures de sauvegarde prévues à cet accord. L'accès à la règle de droit sera donc simplifié et la mise en œuvre de l'accord améliorée.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue lors du vote relatif au rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. La sauvegarde des souverainetés nationales est pour moi une priorité. Or, cette proposition sous-entend la limitation des importations d'un produit par les institutions supranationales. Je considère au contraire que la politique commerciale fait partie des domaines régaliens devant rester entre les seules mains de l'État.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ I am happy to support this report as it simply codifies existing texts without any substantial change.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Тази кодификация е положителна стъпка в продължаващия процес на създаване на повече надзор в европейското законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε την κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων, διότι δε μας δίνεται η δυνατότητα να επέμβουμε στην ουσία των εν λόγω διατάξεων, όπερ συνεπάγεται ότι πρέπει να τις αποδεχθούμε ως έχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. El objeto de la presente propuesta es la codificación del Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza, con objeto de proporcionar una mayor claridad y accesibilidad al Derecho de la Unión. Las conclusiones por parte de los Servicios Jurídicos de las tres instituciones confirman que las codificaciones son correctas y que, por tanto, la presente propuesta de codificación dotará de mayor claridad y efectividad a las disposiciones recogidas en el Acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Após análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa codificar o Regulamento relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça, constata-se que a proposta se limita efetivamente a uma codificação pura e simples, sem alteração da substância dos atos dela objeto.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur cette question parce que je pense qu'une telle décision doit demeurer du ressort des instances nationales, notamment lorsque l'on sait l'importance des relations transfrontalières entre la France et la Suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação de legislação anterior, relativa às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

Em 1987, a Comissão Europeia decidiu solicitar aos seus serviços que todos os atos devessem ser codificados o mais tardar após 10 alterações, a fim de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum, o que lhe permitiria novas oportunidades e a possibilidade de beneficiar dos direitos específicos que lhe são atribuídos. Este objetivo não pode ser alcançado enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial, facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram. Por esta razão, e a fim de garantir a clareza e a transparência do Direito, é necessária uma codificação das regras que tenham sido objeto de alterações frequentes.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados e introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

Trata-se, por conseguinte, de uma alteração eminentemente técnica.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto positivamente a quest'intervento. Si tratta solo di una mera codificazione per le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera che sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων, διότι δε μας δίνεται η δυνατότητα να επέμβουμε στην ουσία των εν λόγω διατάξεων, όπερ συνεπάγεται ότι πρέπει να τις αποδεχθούμε ως έχουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. I voted in favour as the proposal fully preserves the content of the act being codified.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Ringrazio il collega Duda per la relazione sulla proposta di regolamento relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera. Questo tipo di atti parlamentari, che la commissione giuridica del Parlamento porta avanti in stretta collaborazione con il gruppo consultivo dei servizi giuridici delle tre istituzioni, costituisce uno strumento importante di avanzamento e aggiornamento del diritto comunitario, permettendo la codificazione dei testi esistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Duda report, given it simply concerns a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur les mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse.

Il ne s'agissait en réalité que d'une simple codification mais, pour ma part, j'estime que les mesures de sauvegarde, en ce qu'elles constituent des moyens de défense commerciaux contre une éventuelle concurrence déloyale, sont rendues stériles par l'Union européenne.

La pratique démontre que l'Union européenne ne défend que très peu les intérêts de ses États membres face aux actions des pays tiers.

Cette prérogative devrait donc relever de la compétence exclusive des États membres, afin de mieux protéger notre économie et nos emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour colleagues, supported this report on safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation as the proposal is a straightforward codification of existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime. Pasiūlymas yra teisinio techninio pobūdžio, kuriuo siekiama esamų teisės aktų kodifikacijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor dado que la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije jer kodifikacija pridonosi jasnoći i izvjesnosti prava Europske unije, te se ističe važnost približavanja prava Unije svim građanima i njegovu transparentnost. Držim da Europska unija mora osigurati jednostavnije i učinkovitije pronalaženje i razumijevanje njezinih pravnih akata, te smatram da se kodifikacijom ide upravo ka tom smjeru.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concerne les mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. Cette proposition reprend celle adoptée par la Commission sur ce même sujet. Ces mesures de sauvegarde contiennent différents avantages, une forme de protectionnisme par exemple, et mettent en place des conditions uniformes.

Toutefois, les mesures de sauvegarde doivent demeurer une compétence nationale et ne relèvent en aucun cas d'un pouvoir supranational. Même si les mesures proposées sont, pour certaines, très positives, le fond du texte n'est pas acceptable. J'ai donc préféré m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Andrzej Duda sur les mesures de sauvegarde dans le cadre de l'accord entre la CEE et la Confédération suisse. Dans le cadre de l'effort de simplification du droit européen, il s'agit ici de codifier un ensemble de dispositions existantes portant sur le sujet, afin de les intégrer dans un texte unique, plus clair et plus simple.

Ce rapport a été adopté à une très large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport portant sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse. La proposition porte sur les modalités de mise en œuvre des clauses de sauvegarde et mesures conservatoires prévues aux articles 22 à 27 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Elle se limite donc à une codification des textes existants, sans modification du fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Bei dem Bericht handelt es sich um eine Kodifizierung bestehenden Rechts mit dem Ziel, dieses zugänglicher und leichter verständlich zu machen. Ich unterstütze diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report as it is simply a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho espresso il mio voto favorevole sulla relazione del collega Duda relativa alla codificazione dei testi esistenti, sulla base dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volta a codificare il regolamento (CEE) n. 2841/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cette proposition de codification n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut cependant rappeler que les politiques relatives aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire les dispositifs de défense commerciale, doivent rester de la compétence des États membres et non demeurer dans la main de la Commission européenne dont on connaît la politique délétère en matière de commerce international. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit d'un pays limitrophe de la France. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu car si les mesures de sauvegarde sont légitimes, puisque ce sont des mesures de défense commerciale, j'estime qu'elles devraient relever de la souveraineté de chaque État et non de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur la proposition concernant les mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse. Il s'agit de les codifier. Mais je ne peux pas soutenir ce genre d'initiative. En effet, une mesure de sauvegarde étant une mesure de défense commerciale, elle doit bien entendu rester une compétence nationale. L'Union européenne cherche à soumettre les États membres à ses décisions.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem pro, jelikož jde pouze o kodifikaci eistujících dohod, a nemění se tudíž věcná podstata.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U interesu Europske unije je da svi dokumenti budu transparentni i pristupačni kako bi ih građani mogli lakše razumjeti. Zato se po potrebi dokumenti Europske unije kodificiraju. Prijedlog Komisije za kodifikaciju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije odnosi se na izmjenu postojećeg teksta bez utjecaja na sadržaj Sporazuma.

Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije potpisan je 1972. s ciljem razvoja gospodarskih odnosa osiguranjem jednakih tržišnih uvjeta natjecanja te uklanjanjem postojećih prepreka u svrhu uspostave slobodne trgovine.

Podržavam Izvješće zastupnika Andrzeja Dude koje se temelji na mišljenju savjetodavnih skupina pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα από την ψηφοφορία της εν λόγω έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετίας, διότι δεν είναι επαρκής και ολοκληρωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome the adoption of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council codifying Regulation (EEC) No 2841/72 of the Council of 19 December 1972 on the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. I note that the proposal is a straightforward codification of existing texts, without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote: bien qu'elle soit bonne, cette mesure devrait rester du ressort des États membres et ne devrait pas se décider au niveau européen. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di avviare la codificazione del regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera.

È di grande importanza preservare in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e riunirli, apportando le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione, così da rendere la normativa europea semplice e di chiara formulazione, comprensibile e accessibile a tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Da es sich um eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung handelt, habe ich diesem Entwurf zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ La codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses dans des recueils concernant une matière donnée dans un but de simplification, de clarté et de transparence. La proposition de la Commission porte sur la codification du règlement sur les mesures de sauvegarde relatives à l'accord d'association entre l'UE et la Confédération helvétique.

Rappelons que les accords d'associations ne visent qu'à imposer le libre-échange à nos voisins. Ces procédures technocratiques non démocratiques empêchent l'Europe de pratiquer le protectionnisme solidaire qui est l'urgence écologique et sociale de notre temps. Ainsi, même s'il ne s'agit que d'un rapport technique, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O objetivo da presente proposta consiste em proceder a uma codificação do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de proteção previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça. O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados. A presente proposta preserva integralmente o conteúdo dos atos codificados, limitando-se a reuni-los e apenas com as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This report concerns the codification of texts regarding the safeguard measures provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation. Therefore I voted in favour of this report as codification of European legislation is essential for transparency and citizen involvement in EU decision-making.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the Duda report on Safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ As sucessivas alterações ao Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho justificam que se proceda à codificação do mesmo por motivos de segurança e clareza jurídica.

O Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça, doravante designado por «Acordo», assinado em 22 de julho de 1972, carece de regras de execução das cláusulas de salvaguarda e das medidas cautelares previstas nos artigos 22.º a 27.º do Acordo. A aplicação das cláusulas bilaterais de salvaguarda do Acordo requer condições uniformes para a adoção de medidas de salvaguarda, medidas essas que deverão observar o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Votei favoravelmente a esta alteração, por entender que a Comissão deverá adotar atos de execução imediatamente aplicáveis se, em casos devidamente justificados relativos às situações referidas nos artigos 24.º, 24.º-A e 26.º do Acordo ou no caso de auxílios à exportação que tenham uma incidência direta e imediata nas trocas comerciais, imperativos de urgência assim o exigirem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse a pour objectif la codification à droit constant et sans modification substantielle du fond du règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil du 19 décembre 1972.

Si cette proposition de codification n'apporte rien de nouveau sur le fond, il faut cependant rappeler que les politiques relatives aux mesures de sauvegarde, c'est-à-dire les dispositifs de défense commerciale, doivent rester de la compétence des États membres et non demeurer dans la main de la Commission européenne dont on connaît la politique délétère en matière de commerce international. Ceci est d'autant plus important qu'il s'agit d'un pays limitrophe de la France. Par conséquent, je ne peux voter en faveur de ce texte. J'ai donc décidé de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report as it is simply to give Parliament’s consent to the Union acceding to this Convention, which has already been ratified by the Member States individually.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord bilatéral entre la CEE et la Confédération helvétique. Il s'agit d'un texte de codification purement technique visant à simplifier le droit existant et emportant les mêmes conséquences juridiques que la version initiale. L'objectif de cet accord est de réglementer les relations commerciales entre les deux institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo questa relazione relativa alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera convinti che il rapporto privilegiato che Unione europea e Svizzera sono state in grado di costruire in questi anni ha avuto fino ad oggi effetti benefici per l'economia di entrambe le parti contraenti. Nello specifico, il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici di Parlamento, Consiglio e Commissione ha ritenuto, poiché la proposta si limita a una ri-codificazione dei testi, di procedere di comune accordo alla riformulazione non identificando alcun ostacolo legale.

È importante però sottolineare, oltre alla piena conformità legale della proposta di regolamento, anche il valore politico ed economico del connubio tra Unione europea e Svizzera, senza dimenticare che uno dei paesi ad esserne maggiormente avvantaggiati è proprio l'Italia. Augurandoci che in futuro le relazioni commerciali rimangano floride, e che non sia dato seguito a certe istanze protezionistiche da parte svizzera, ribadiamo l'approvazione ad un atto giuridicamente formale ma politicamente significativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru raportul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană întrucât acesta clarifică o serie de mecanisme procedurale care reglementează relaţia cu statul elveţian.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Ich habe für die Schutzmaßnahmen gestimmt, da es sich im Wesentlichen um bloße Kodifizierungen bereits bestehender Maßnahmen handelt und die übrigen Aspekte gleichfalls unterstützenswert erscheinen, da weder die Europäische Union respektive ihre Mitgliedstaaten noch die Schweiz als Vertragspartner unbillig benachteiligt werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Kõnealune ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą. Teisė turi būti aiški ir skaidri. Piliečiams turi būti suteikta galimybė tinkamai pasinaudoti konkrečiomis jiems suteiktomis teisėmis. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų paprastesni, aiškesni ir prieinamesni. Pažymėtina, kad naujasis reglamentas nekeis kodifikuojamų teisės aktų turinio, bus atliekami tik kodifikavimui būtini formos pakeitimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Uredba Vijeća br. 2841/72/EEZ o zaštitnim mjerama propisanim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije donesena je 19. prosinca 1972. godine te je u nekoliko navrata mijenjana.

Komisija je još 1987. godine ustanovila pravilo da se nakon desetak izmjena određenoga akta isti mora kodificirati čime se doprinosi većoj sigurnosti ispravne primjene akta. Osnovna Uredba mijenjana je u dijelu koji se odnosi na pravila u trgovinskoj razmjeni uključujući provedbu zaštitne klauzule i mjere zaštite propisane Sporazumom. Provedba bilateralnih zaštitnih klauzula u Ugovoru zahtijeva jedinstvene uvjete za usvajanje zaštitnih mjera. Navedeno znači da je potrebno usvojiti one mjere u skladu s Uredbom (EU) br 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

Radi se o aktu koji ima značenje u reguliranju trgovinske razmjene između EU-a i Švicarske Konfederacije. Zbog potrebe njegove ispravne primjene kako među državama, tako i dionicima na koje ova Uredba ima pravni učinak predloženu kodifikaciju držim neophodnom jer doprinosi većoj pravnoj sigurnosti primjene akta.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Il s'agit d’une codification de mesures de sauvegarde. Ce sont des mesures de défense commerciale qui doivent rester une compétence nationale et non pas supranationale, même si, sur le fond, je n'y serais pas forcément opposé. C'est pourquoi, refusant de reconnaître à l'Union européenne une compétence en la matière mais ne voulant pas m'opposer frontalement à ces mesures, je préfère m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Budući da se, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, dotični prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena, podržavam prijedlog izvjestitelja Dude da se usvaja stajalište u prvom čitanju, preuzimajući prijedlog Komisije prilagođen sukladno preporukama savjetodavne skupine pravnih službi Europskog Parlamenta, Vijeća i Komisije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće zastupnika Andrzeja Dude o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije jer je savjetodavna skupina pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije istaknula da se prijedlog ograničava na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena.

Svrha ovog prijedloga je kodificirati Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2841/72 iz 1972. godine koja je nekoliko puta bila predmet izmjena i dopuna. Novom uredbom nadomjestit će se razni akti koji su u nju ugrađeni. Ovaj prijedlog prenosi sadržaj akata koji se kodificiraju te se njime oni objedinjuju u jedan akt samo uz formalne izmjene koje su potrebne za kodifikaciju, što pridonosi preglednosti i transparentnosti.

Europski parlament ovim putem podržava simplifikaciju kojom će pravo Unije postati jasnije i dostupnije građanima Europske unije. Pozdravljam daljnje napore stručnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije u postupcima kodifikacije.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto favorevole alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera perché, secondo il parere emesso il 17.9.2014 dal gruppo consultivo dei servizi giuridici di PE, CE, e Consiglio, la proposta di regolamento è semplicemente una codificazione dei testi esistenti, senza che ci siano delle modificazioni rilevanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je me suis exprimé en faveur de la codification du règlement relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Confédération suisse. Cette procédure interinstitutionnelle permet de simplifier et de clarifier le règlement existant.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Na reunião de 10 de julho de 2014, o Grupo Consultivo, composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, procedeu ao exame da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, pela qual se procede à codificação do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça. Concluiu, então, de comum acordo, que a proposta em apreço se cinge a uma codificação pura e simples dos textos existentes, sem alterações substantivas. Votei, por isso, favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ J'ai soutenu, avec mes collègues, le rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Uma vez que a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo, para além das que foram identificadas como tal na proposta, e que a mesma se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas, não haveria qualquer motivo para o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ En aras de la simplificación y de la claridad del Derecho de la Unión para que este resulte más accesible y comprensible para el ciudadano, he votado a favor de este Reglamento por el que se codifica el Reglamento (CEE) nº 2841/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. La propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le règlement (CEE) n° 2841/72 du Conseil entre la Communauté économique européenne et la Confédération Suisse ayant été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, il convenait, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa codification. C'est la raison de ce vote qui est survenu hier en séance plénière.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto a favore della proposta inerente alle misure di salvaguardia previste nell'accordo con la Confederazione svizzera. La proposta presentata in plenaria si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votato a favore in quanto le misure di salvaguardia nell'accordo UE-Svizzera sono potenzialmente uno strumento utile a entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Aunque se presenta como una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por abstenerme en la votación porque, en el fondo, estos acuerdos se concluyen para satisfacer los intereses de las grandes multinacionales y siempre perjudican a la mayoría de las personas de ambas partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ We supported the report on safeguard measures provided for in the Agreement with the Swiss Confederation as the proposal contains a straightforward codification of the existing texts without any change in their substance.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za prijatie uznesenia o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, nakoľko predmetom návrhu bola jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću, Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. o ubrzanoj metodi rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova, te izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0145/2015), podržavam ovo Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija).

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. I supported this report, which is a codification to take into account changes in the relationship between the EU and Switzerland.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržala sam Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije budući da prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije navedeni je prijedlog ograničen samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez suštinskih promjena te se odnosi na pravila za provedbu zaštitne klauzule i mjere zaštite propisane u člancima 22 – 27 Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske, potpisanog 22. lipnja 1972.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže v ňom išlo len o kodifikáciu aktuálne platnej legislatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η κωδικοποίηση του συνόλου των κειμένων δε δίνει τη δυνατότητα επέμβασης στην ουσία των εν λόγω διατάξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot (kodifikált szöveg). Mint a Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség póttagja, különösen fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy a módosítások révén hatékonyabbá válik az együttműködés. Ennek egyik fő eleme a kétoldalú védzáradékok rendszere, melynek végrehajtása szükségessé teszi, hogy a védintézkedések elfogadása egységes feltételek mellett történjen. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az Európai Parlament konzultációs eljárásban végzett munkája révén, kézzelfogható módon járul hozzá, hogy a joganyagok a választópolgárok által érthető módon váljanak hatékonyabbá.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Duda et je suis donc pour la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado favorablemente a la codificación del Acuerdo con Suiza, al tratarse de un requisito técnico y ser esta la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Si bien la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza firmaron el 22 de julio de 1972 un Acuerdo de asociación, es preciso establecer las modalidades de aplicación de las cláusulas de salvaguardia y las medidas cautelares previstas en los artículos 22 a 27 del Acuerdo. Por todo ello, considero preciso votar a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre la codificación del Reglamento (CEE) n° 2481/72, de 19 de diciembre de 1972, relativo a las medidas de salvaguardia previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza. A través de un nuevo Reglamento se pretenden unificar varios actos celebrados entre ambas partes a lo largo de los años.

Al ser una cuestión relacionada, más que con el contenido, con la seguridad jurídica de los actos de la Unión sobre las relaciones entre las partes firmantes, he optado por votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório visa codificar o Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados e introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação.

Nada temos a opor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Da es sich um eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung handelt, habe ich diesem Entwurf zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το σχέδιο του νομοθετικού ψηφίσματος που αφορά την συμφωνία της ΕΟΚ και της Ελβετίας. Όπως προκύπτει από τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες, το παρόν κείμενο δεν προβλέπει ουσιαστικές τροποποιήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo deste relatório é a codificação, pelo Conselho, do Regulamento (CEE) n.º 2841/72 do Conselho, de 19 de dezembro de 1972, relativo às medidas de salvaguarda previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a Confederação Suíça.

Em 1987, a Comissão decidiu solicitar aos seus serviços que todos os atos fossem codificados o mais tardar após 10 alterações, expressando o objetivo de tornar a legislação da UE mais acessível e fácil de compreender pelo cidadão comum. Este objetivo não pode ser alcançado, certamente, enquanto se verificar uma dispersão de numerosas disposições, alteradas em diversas ocasiões, muitas vezes de forma substancial, facto que obriga a uma leitura tanto do ato original como dos atos que o alteram. O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão acordaram, através de um acordo interinstitucional de 20 de dezembro de 1994, um procedimento acelerado que pode ser utilizado para a adoção rápida dos atos codificados.

O novo regulamento substituirá os diversos atos nele integrados, preservando integralmente o conteúdo dos atos codificados, introduzindo apenas as alterações formais exigidas pelo próprio processo de codificação. Assim, abstivemo-nos.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου