Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.9. Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας"
MPphoto
 
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación ya que, pese a que el procedimiento de consulta al Comité de las Regiones para que emita un dictamen forma parte de la normalidad de la actividad parlamentaria y, concretamente, del procedimiento legislativo ordinario, votar a favor implicaría el reconocimiento implícito de la desigual importancia atribuida en el Tratado de Lisboa a órganos como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, así como el papel secundario del Parlamento Europeo en muchas materias de la Unión Europea en las que debería aparecer al menos como codecisor en igualdad de condiciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Le Comité des régions, créé en 1994, avait, à l'origine, pour but de permettre aux pouvoirs infranationaux de s'exprimer au sein des institutions de l'Union. La législation de l'UE est de plus en plus souvent mise en œuvre au niveau local ou régional. Mais, à l'image du Comité économique et social, le Comité des régions n'est qu'une fiction sans aucune utilité. Je dénonce le gaspillage de l'argent public dans le fonctionnement de ce comité et j'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette demande de consultation car le Comité des régions est une instance consultative de l'UE qui nous apporte une expertise précieuse.

 
  
MPphoto
 
 

  Janice Atkinson (EFDD), in writing. ‒ I am against the existence of the Committee of the Regions; it is an expensive talking shop and this exercise will cost much taxpayers’ money for little, if any, real effect.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl konsultacijos su Regionų komitetu. Kai Sutartyje dėl ES veikimo yra numatyta, kad turi būti konsultuojamasi su Regionų komitetu, EP komitetui nurodo terminą, iki kurio jis turi pateikti savo nuomonę. Prašymą kreiptis į šį komitetą dėl konsultacijos Parlamentas tvirtina be diskusijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Il s'agit ici de demander son avis au Comité des régions, organe ayant pour but de promouvoir le dialogue direct entre les régions et l'UE au détriment des nations. Cette demande de consultation concerne l'amélioration du "fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne". Comme pour le CESE, je ne peux que voter contre cette demande.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. – Il Comitato delle regioni è un'istituzione che rappresenta un canale diretto di dialogo fra Bruxelles e i nostri territori. Per questo ritengo che una consultazione con essa in merito al dossier "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona" possa portare spunti positivi che tengano conto delle reali esigenze delle nostre regioni.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Tal y como ha recomendado la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) de esta cámara, he votado en favor de solicitar una consulta oficial al Comité de las Regiones en relación con dos informes de iniciativa que esta comisión parlamentaria está preparando: «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa» y «Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea». Resulta pertinente conocer la opinión del Comité de las Regiones sobre estas dos cuestiones de cara a reforzar las recomendaciones que se puedan emitir para mejorar el funcionamiento de la UE y su configuración institucional.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Suradnja s Odborom regija, posebno kroz nadležni odbor u Europskom parlamentu je institucionalizirana kroz Poslovnik EP-a te nužna za obavljanje savjetodavne funkcije tog tijela.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa richiesta di parere perché ritengo che sia importante conoscere l'opinione di un organo dotato di grande expertise tecnica come il Comitato delle regioni, soprattutto su un argomento di grande rilevanza come il miglioramento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le Front National que je représente a toujours été opposé à l'existence même du Comité des régions qui constitue une organisation supranationale à qui je dénie toute légitimité pour donner un avis sur le fonctionnement des institutions de l'Union. Les régions ne peuvent être représentées qu'au niveau national et non devant les institutions de l'Union européenne. C'est pourquoi, opposé à tout ce qui octroie au Comité des régions une responsabilité politique, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Voto positivo.

In questo caso la richiesta di consultazione riguarda il Comitato delle regioni, istituzione europea che ha un ruolo secondario ma che rappresenta per me uno strumento di dialogo diretto tra Bruxelles e le regioni con potere legislativo, come quelle italiane.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ È importante dare voce ai territori e alla loro espressione in Europa, in quanto essi possono offrire contributi importanti per sfruttare al meglio le opportunità che il trattato offre per un loro coinvolgimento diretto.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai préféré rejeter cette proposition de consultation du Comité des régions sur l'amélioration du fonctionnement de l'UE "en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne".

Outre le fait que le Comité des régions n'a aucune légitimité démocratique et encore moins institutionnelle – puisqu'il n'est qu'un organe créé par le traité de Maastricht –, il ne dispose pas non plus des compétences nécessaires pour juger du fonctionnement et de la structure institutionnelle de l'UE .

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo, come prevede l'articolo 138 del suo regolamento, è stato chiamato ad approvare una richiesta di consultazione del Comitato delle regioni sul tema "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona". Il Comitato economico e sociale può essere consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. Per queste considerazioni, ho espresso il mio voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ De acordo com as regras do Tratado de Lisboa o Comité das Regiões pode ser consultado pelo Parlamento, sempre que esta instituição o considere oportuno cabendo às Comissões parlamentares requerer que o Comité das Regiões seja consultado sobre problemas de ordem geral ou sobre questões precisas.

Apoio o pedido da Comissão dos Assuntos Constitucionais de consultar o Comité das Regiões sobre o reforço do funcionamento da União Europeia com base no potencial do Tratado de Lisboa.

Dada a natureza da sua composição e sendo o órgão por excelência que representa a sensibilidade das estruturas regionais e do poder local, considero que a sua auscultação será uma mais-valia para a discussão e reflexão da matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della richiesta di consultazione del Comitato delle regioni per quanto concerne la possibilità di migliorare il funzionamento dell'Unione europea e le eventuali evoluzioni e rettifiche dell'assetto istituzionale.

In base all'articolo 138 del regolamento del Parlamento europeo, infatti, è data facoltà ad una commissione di chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici e di stabilire il termine entro il quale il Comitato deve pronunciarsi.

Ritenendo, in particolare, che tale parere sia uno strumento importante per evidenziare gli interessi locali e regionali e migliorare la tutela dell'assetto istituzionale di governance multilivello, ho votato favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – Me he abstenido en la votación ya que, pese a que el procedimiento de consulta al Comité de las Regiones para que emita un dictamen forma parte de la normalidad de la actividad parlamentaria y, concretamente, del procedimiento legislativo ordinario, votar a favor implicaría el reconocimiento implícito de la desigual importancia atribuida en el Tratado de Lisboa a órganos como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, así como el papel secundario del Parlamento Europeo en muchas materias de la Unión Europea en las que debería aparecer al menos como codecisor en igualdad de condiciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Dans le cadre de la réflexion en cours menée au sein de la commission parlementaire en charge des affaires constitutionnelles (AFCO) sur les possibles améliorations du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit tout le potentiel du traité de Lisbonne, la présente décision propose de consulter le Comité des régions, représentant des pouvoirs et acteurs régionaux et locaux au sein de l'Union européenne. Considérant que les différents niveaux de gouvernement régionaux et locaux ont toute leur place dans ce débat, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The European Union could work far more effectively and discussion of this is to be welcomed. I believe that Wales could make a huge contribution to a more relevant and efficient EU if nations like ours had a greater and clearly—defined role. It would make the EU more democratic.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération. Je conteste en effet formellement le rôle du Comité des régions, instrument fédéraliste destiné à amenuiser le pouvoir et la souveraineté des États-nations.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Não acalentamos ilusões de nenhuma espécie relativamente ao sentido do “reforço do funcionamento da UE” aqui em causa. Mais ainda quando esse reforço é defendido “com base no potencial do Tratado de Lisboa”. Outra coisa não significa mais do que uma tentativa de aprofundamento dos pilares desta integração capitalista: o federalismo, o neoliberalismo e o militarismo. Um caminho que, perante a crise profunda com que a UE se debate, as principais famílias políticas – direita e social-democracia – vêm desde há algum tempo ensaiando. A intenção é levar tão longe quanto possível este aprofundamento, dentro das limites (já obviamente amplos, ainda que não tão amplos quanto alguns novos saltos, desejados por alguns, o poderiam exigir) do Tratado de Lisboa, fugindo ao escrutínio público, democrático, dos povos, nomeadamente por via de referendos.

Pela nossa parte reafirmamos a nossa oposição ao Tratado de Lisboa e a necessidade da sua revogação. Reafirmamos a proposta de consagração da possibilidade de reversão dos Tratados, adaptando o estatuto de cada país à vontade do seu povo.

Não nos opomos a uma consulta ao Comité das Regiões. Mas temos evidentemente presente – e aqui o denunciamos – o sentido de fundo de todo este processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore della richiesta di consultazione del Comitato delle regioni, che continua a rappresentare uno strumento di dialogo diretto tra Bruxelles e le regioni con potere legislativo, come quelle italiane.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ The Committee of the Regions cost the European taxpayer roughly 80 million euros in 2014 and will do so again in 2015. This money could be put to far better use, especially at a time when governments across Europe are cutting down on expenditure. Rather than engage in consultations with the Committee of the Regions, we should abolish it.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I approved the request for consultation of the Committee of the Regions on ‘Improving the functioning of the European Union building on the potential of the Lisbon Treaty’.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Il Comitato delle regioni ci ha trasmesso la richiesta di consultazione sull'importante tema "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona". Ho votato a favore della richiesta, giustamente motivata con il ricorso all'articolo 138 del regolamento del Parlamento. Ringrazio il Presidente Schulz per aver avviato la procedura di consultazione; sarà molto importante coinvolgere il Comitato delle regioni, diretto rappresentante delle istanze territoriali delle varie regioni europee, in questo importante percorso di discussione.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the requested consultation with the Committee of the Regions, given that the Committee, in its capacity as one of the main EU institutions, should be consulted on constitutional affairs that will deal with improving the functioning of the European Union and which will build on the potential of the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour colleagues, voted in support of the request for consultation of the Committee of the Regions on ‘Improving the functioning of the European Union building on the potential of the Lisbon Treaty’.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor. Gracias al artículo 137 del Reglamento del Parlamento Europeo existe la posibilidad de consultar a distintos órganos de la Unión Europea con el fin de mejorar el funcionamiento de la misma.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte visant à consulter le Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne". Le Comité des régions, créé en 1994, avait, à l'origine, comme but de permettre aux pouvoirs infranationaux de s'exprimer au sein des institutions de l'Union. En effet, la législation de l'UE est de plus en plus souvent mise en œuvre au niveau local ou régional. Mais à l'image du Comité économique et social, le Comité des régions n'est qu'une usine à gaz brassant du vent, que personne n'entend ni n'écoute. Ne reconnaissant ni la légitimité, ni le travail, ni l'efficacité du Comité des régions, j'entends, par ce vote, dénoncer ce fonctionnement de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la proposition de la Commission qui demande la consultation du Comité des régions sur l'amélioration du fonctionnement de l'UE. Cette consultation permettra d'avoir, en plus de celles du CESE, d'autres pistes de travail afin de mieux faire fonctionner l'Union européenne à travers le traité de Lisbonne.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. J’ai voté en faveur de la demande de consultation du Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne", sur la base de l'article 307 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Ich stimme gegen eine Einbindung des Ausschusses der Regionen, da er aufgrund seines sehr begrenzten Mandates bei der Konsultation über die Verbesserung der Funktionsweise der Europäischen Union keine nachhaltig nützlichen Beiträge liefern kann und diese neue Funktion als weitere Legitimitätsbehauptung verwenden wird.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the request as it is only a technical vote to allow for consultation.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho dato il mio consenso alla richiesta di consultazione del Comitato delle regioni su "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona". Infatti, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento, qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ Bien entendu, j'ai voté contre la consultation du Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne" car je conteste la légitimité, la représentativité et l'utilité de ce comité. J'ai d'ailleurs, avec d'autres députés, déposé une proposition de résolution visant à supprimer cet organe coûteux. Faut-il en outre rappeler que le traité de Lisbonne, lorsque celui-ci portait encore le nom de Constitution européenne, a été démocratiquement rejeté par les électeurs français et néerlandais il y a dix ans?

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της αίτησης για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας", διότι η εν λόγω αίτηση είναι σύννομη και προβλέπεται από τις οικίες διατάξεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, η εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών συμβάλλει στην εμβάθυνση της δημοκρατικής λειτουργιάς της ίδιας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette demande. Tout comme le Comité économique et social européen, le Comité des régions est un organe consultatif crée par le traité de Maastricht afin de soi-disant représenter les collectivités locales. Nous contestons la légitimité, la représentativité et l'utilité de ces organes consultatifs. Nous sommes donc contre une consultation de ce comité.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La richiesta di consultazione del Comitato delle regioni su "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona" mi trova concorde.

È positivo che una commissione possa chiedere che il Comitato delle regioni venga consultato sia per questioni di carattere generale che per argomenti più specifici.

Questo sistema, come quello di non discutere le richieste di consultazione, tende a rendere migliore un procedimento integrato.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, da meiner Meinung nach das Einbinden des AdR in dieses Gesetzesvorhaben keinen Mehrwert hätte und ich die maßlose Kompetenzerweiterung der EU strikt ablehne.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ En vertu de l'article 138 du règlement du Parlement, une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis. La Commission AFCO a saisi le Comité des régions pour un avis sur le rapport Bresso-Brok relatif à "l'amélioration du fonctionnement de l'édifice de l'Union européenne sur le potentiel du traité de Lisbonne". Un tel titre volontairement incompréhensible nous met en alerte. La demande a donc été transmise au Parlement pour son approbation. Mais la Commission AFCO n'a pas jugé utile d'informer ses collègues sur les raisons motivant cette saisine. Pour dénoncer ces méthodes, je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (NI), par écrit. ‒ Le Comité des régions, créé en 1994, avait à l'origine comme but de permettre aux pouvoirs infranationaux de s'exprimer au sein des institutions de l'Union européenne. En effet, la législation de l'Union est de plus en plus souvent mise en œuvre au niveau local ou régional. Mais à l'image du Comité économique et social, le Comité des régions n'est qu'une usine à gaz brassant du vent, que personne n'entend ni n'écoute. Ne reconnaissant ni la légitimité, ni le travail, ni l'efficacité du Comité des régions, j'entends, par ce vote, dénoncer ce fonctionnement de l'Union. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente ao pedido de consulta do Comité das Regiões sobre "Reforçar o funcionamento da União Europeia com base no potencial do Tratado de Lisboa", por entender ser de vital importância o acompanhamento, o seu estudo, do seu percurso e soluções futuras. Uma vez que o Comité pretende reforçar, dentro do último Tratado, o funcionamento da UE, voto a favor deste pedido de consulta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Comme pour le Comité économique et social européen, il s'agit de demander son avis au Comité des régions, organe ayant pour but de promouvoir le dialogue direct entre les régions et l'Union européenne, et ce en court-circuitant les États. Comme pour le CESE, je ne peux voter en faveur d'une demande relative à améliorer le fonctionnement de l'Union dans le cadre du traité antidémocratique de Lisbonne. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ În calitate de membru supleant al comisiei iniţiatoare a cererii de consultare am votat pentru toate consultările propuse pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene, despre buna sa funcţionare şi despre valorificarea potenţialului Tratatului de la Lisabona.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, da die Einbindung des Ausschusses der Regionen, dessen Effizienz und Sinnhaftigkeit ohnehin fraglich ist, in dem konkreten Fall nur wenige positive Resultate bringen wird und letzten Endes nur zur Verfahrensverlängerung beiträgt.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, kuna pean ELi tõhusamat toimimist oluliseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Odbor regija je savjetodavno tijelo Europske unije jer se njime institucijama Europske unije prenose lokalna i regionalna stajališta, što je pak od velike važnosti za EU budući da su razlike u državama članicama, počevši od najsagledivijih, kao što su razlika u administrativnoj podjeli država članica, njihovoj površini i brojnosti stanovnika, pa sve do onih kompleksnijih, poput uređenosti uprave, samodostatnosti neke regije, tradicije, okoliša, gospodarstva i sl., velike i potrebno ih je uzimati u obzir.

Lisabonski ugovor omogućuje donošenje odluka putem konzultacija tako da u postupku suodlučivanja, kada je posrijedi u pitanju okvir u nadležnosti Europskog parlamenta, zahtjeva savjetovanje s Odborom regija. Mišljenje onih koji su najbliži izbornoj bazi i onih koji su u funkciji osiguranja dobrih životnih uvjeta za svakog građanina EU-a, važno je zbog učinkovitijeg rješavanja specifičnih pitanja na koje upravo ta razina upravljanja mora dati odgovor. S druge strane putem konzultacija, europske institucije se upoznaju s problematikom regionalnih vlasti približavaju i samim građanima te se time uspostavlja veće povjerenje građana u ovu veliku zajednicu država. Zbog svega navedenoga podržala sam Odluku za savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Le Comité des régions n'a aucune légitimité, la région n'étant pas un niveau pertinent de représentation. La République française ne connaît que la communauté nationale et aucun avis donné par un comité de régions ne peut être pris en compte. Seuls les peuples souverains devraient être autorisés à se prononcer sur les institutions. Il est par ailleurs scandaleux qu'on cherche à "optimiser" les traités, c'est-à-dire à les surinterpréter pour se passer de demander aux peuples l'approbation des évolutions que les technocrates veulent leur imposer. Je vote bien évidemment contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona, prema članku 38. Protokola Europskog parlamenta. Funkcioniranje Europske unije se može poboljšati samo uključivanjem svih dionika, a Europski odbor regija ima jednu od ključnih uloga u tom procesu jer predstavlja glas građana iz svih djelova unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Glasovao sam za predloženi zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja EU-a na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona jer smatram da je u proces odlučivanja važno uključiti i tijela koja predstavljaju, odnosno zastupaju interese lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Sempre al titolo V, capitolo 5, articolo 138, il regolamento del Parlamento europeo indica che, qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, bisogna avviare la procedura. In questo caso la richiesta rientra nei casi previsti e ho votato a favore della stessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Je soutiens la demande de consultation du Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne", afin d'entendre les arguments de cet organe.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O Comité das Regiões é um órgão consultivo que representa as entidades locais e regionais da União Europeia. O Comité tem como função apresentar os pontos de vista regionais e locais sobre a legislação europeia, através de pareceres sobre as propostas da Comissão, e, bem assim, adotar resoluções sobre questões políticas da atualidade.

A Comissão, o Conselho e o Parlamento devem, ademais, consultar o Comité das Regiões antes da tomada de decisões sobre questões relativas à administração local e regional (por exemplo, sobre política de emprego, ambiente, educação ou saúde pública).

Com o presente pedido de consulta, previsto no artigo 137.º do Regimento, pretende-se recolher os pontos de vista das entidades locais e regionais sobre o reforço do funcionamento da União Europeia com base no potencial do Tratado de Lisboa. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Tal y como ha recomendado la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) de esta cámara, he votado en favor de solicitar una consulta oficial al Comité de las Regiones en relación con dos informes de iniciativa que esta comisión parlamentaria está preparando: «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa» y «Posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea». Resulta pertinente conocer la opinión del Comité de las Regiones sobre estas dos cuestiones de cara a reforzar las recomendaciones que se puedan emitir para mejorar el funcionamiento de la UE y su configuración institucional.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Étant en faveur de cette demande de consultation du Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne", j'ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Il Comitato delle regioni ci ha trasmesso la richiesta di consultazione sul tema "Migliorare il funzionamento dell'Unione europea in base al potenziale del trattato di Lisbona". Ho votato a favore della richiesta del Comitato delle regioni, motivata con il ricorso all'articolo 138 del regolamento del Parlamento, in quanto ritengo fondamentale che venga affrontata la tematica del miglioramento del funzionamento dell'Unione europea interpellando l'organo che più rappresenta le realtà locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votato a favore in quanto il Comitato delle regioni rappresenta, pur coi suoi limiti, uno strumento di dialogo diretto tra Bruxelles e le regioni.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), írásban. – Mint az Alkotmányügyi Bizottság néppárti koordinátora, fontosnak tartom, hogy „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentéshez más EU-s intézmények is elmondhassák véleményüket, javaslataikat. Az eljárási és működési szabályzat 138. szabályának értelmében lehetősége van az Európai Parlamentnek arra, hogy ezekről a fontos kérdésekről konzultáljon. Éppen ezért, a néppárti vonalat követve szavaztam meg a Régiók Bizottságával való konzultáció kérelmét.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación ya que, pese a que el procedimiento de consulta al Comité de las Regiones para que emita un dictamen forma parte de la normalidad de la actividad parlamentaria y, concretamente, del procedimiento legislativo ordinario, votar a favor implicaría el reconocimiento implícito de la desigual importancia atribuida en el Tratado de Lisboa a órganos como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, así como el papel secundario del Parlamento Europeo en muchas materias de la Unión Europea en las que debería aparecer al menos como codecisor en igualdad de condiciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Podporujem užšiu spoluprácu Európskeho parlamentu s Výborom regiónov. Vďaka týmto konzultáciám získava EP odborné poradenstvo prostredníctvom stanovísk k navrhovanej legislatíve EU od miestnych a regionálnych orgánov v EÚ. Táto spolupráca tak umožňuje lepšie prepojenie, nás, politikov, s organizáciami činnými v našich krajinách. Konzultáciu o využití potenciálu Lisabonskej zmluvy považujem za veľmi osožnú, lebo nám môže pomôcť zlepšiť fungovanie EÚ ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovaj Zahtjev za savjetovanje s Odborom regija o poboljšanju funkcioniranja Europske unije na temelju potencijala Ugovora iz Lisabona jer smatram kako bi za bolje ispunjavanje odredbi Ugovora iz Lisabona trebao postojati međuinstitucionalni dijalog i uvažavanje stručnog mišljenja institucija što nam može pomoći u poboljšanju funkcioniranja Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I supported this request for the consultation of the Committee of the Regions regarding improving the functioning of the European Union building on the potential of the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Odbor regija savjetodavno je tijelo koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti u Europskoj uniji. Uloga Odbora regija iznošenje je lokalnih i regionalnih stajališta o zakonodavstvu EU-a objavljivanjem izvješća („mišljenja”) o Komisijinim prijedlozima. Komisija, Vijeće i Parlament moraju se savjetovati s Odborom regija prije donošenja odluka na razini EU-a o pitanjima vezanima uz lokalnu i regionalnu upravu (primjerice o politici zapošljavanja, okolišu, obrazovanju ili javnom zdravstvu).

Prema Lisabonskom ugovoru, Europska komisija sada se mora savjetovati s lokalnim i regionalnim vlastima te njihovim udrugama na području EU-a već u fazi koja prethodi donošenju propisa. Odbor regija, kao predstavnik lokalnih i regionalnih vlasti, aktivno sudjeluje u tom postupku. Nakon što sastavi zakonodavni prijedlog, Komisija se još jednom mora savjetovati s Odborom regija ako se prijedlog odnosi na jedno od brojnih područja politika koje imaju izravan učinak na lokalne i regionalne vlasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását, mert meggyőződésem, hogy a Régiók Bizottsága a szubszidiaritás őreként nélkülözhetetlen szereplője az európai integráció demokratikus és hatékony működésének. Azért is fontosnak tartom részvételét az Európai Unió jövőjéről folytatott elgondolások alakításában, mert a Régiók Bizottsága a jelenlegi EU intézményi struktúra elfogadását megelőző intézményi válság során, az európai együttműködés regionális dimenziójának erősítése révén fontos áthidaló szerepet töltött be és ezzel hozzájárult a működőképesség fenntartásához. Az állampolgárokhoz különösen közel álló intézményként a jövőben is erősítheti az Unió működésének demokratikus tartalmát.

Döntésemnél figyelembe vettem azt a tényt is, hogy a Régiók Bizottsága véleménye, szakértői támogatása korábban, a Lisszaboni Szerződés kidolgozása folyamán is értékes hozzájárulást jelentett, s a Lisszaboni Szerződés maga is felértékelte a Régiók Bizottsága szerepét és ezzel friss megbízást adott számára az új intézményi lehetőségek kiaknázására.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η πολιτική της ομαδοποίησης των πολιτικών της ΕΕ σε ένας είδος καρτέλ Ευρωπαϊκής ελίτ, όπου η διαδικασία λήψης απόφασης δεν είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών, δεν μπορεί να τυγχάνει της έγκρισής μας.

Ο "δημοκρατικός" μανδύας θεσμικών και μη οργάνων απλά υπάρχει σαν πρόσχημα, αλλά και σαν μηχανισμός κατανάλωσης κοινοτικών κονδυλίων, απαραίτητων για την καταπολέμηση της φτώχειας και την τροφοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la demande de consultation du Comité des régions sur le thème "Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne".

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Le Front National a toujours contesté la légitimité, la représentativité et l'utilité du Comité économique et social européen et du Comité des régions, deux organes de l'Union européenne (et non des institutions) créés par le traité de Maastricht, censés représenter l'un la société civile et l'autre les collectivités locales. De plus, les consulter sur des questions institutionnelles est inenvisageable. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Es necesario aprobar esta solicitud de consulta al Comité de las Regiones conforme a lo establecido en el artículo 138 del Reglamento de esta casa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación ya que, pese a que el procedimiento de consulta al Comité de las Regiones para que emita un dictamen forma parte de la normalidad de la actividad parlamentaria y, concretamente, del procedimiento legislativo ordinario, votar a favor implicaría el reconocimiento implícito de la desigual importancia atribuida en el Tratado de Lisboa a órganos como el Comité Económico y Social o el Comité de las Regiones, así como el papel secundario del Parlamento Europeo en muchas materias de la Unión Europea en las que debería aparecer al menos como codecisor en igualdad de condiciones con el Consejo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Temos profundas reservas relativamente ao sentido do “reforço do funcionamento da UE” aqui em causa. Mais ainda quando esse reforço é defendido “com base no potencial do Tratado de Lisboa”. Outra coisa mais não significa do que uma tentativa de aprofundamento dos pilares desta integração capitalista: o federalismo, o neoliberalismo e o militarismo. Um caminho que, perante a crise profunda com que a UE se debate, as principais famílias políticas – direita e social-democracia – vêm desde algum tempo ensaiando.

A intenção é levar tão longe quanto possível este aprofundamento, dentro das limites (já obviamente amplos, ainda que não tão amplos quanto alguns novos saltos, desejados por alguns, o poderiam exigir) do Tratado de Lisboa, fugindo ao escrutínio público, democrático, dos povos, nomeadamente por via de referendos.

Reafirmamos a nossa oposição ao Tratado de Lisboa e a necessidade da sua revogação. Reafirmamos a proposta de consagração da possibilidade de reversão dos Tratados, adaptando o estatuto de cada país à vontade do seu povo.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, da meiner Meinung nach das Einbinden des AdR in dieses Gesetzesvorhaben keinen Mehrwert hätte und ich die maßlose Kompetenzerweiterung der EU strikt ablehne.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου