Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0143/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0143/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 17
CRE 18/05/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0196

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.12. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

   A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). Mr President, I voted in favour of this report. I congratulate all of those who were party to the report. We have got to make it absolutely clear that, if we are serious about reaching the goals that we have set internationally, then a fundamental part of that has got to be around ODA development and the commitment of 0.7%. That is especially the case in countries which have not attained that, including my own. As countries move from austerity to growth, we do need to continue our relentless focus on increasing our investment in overseas development.

The second issue that is contained in this report, namely helping those least developed countries in having a larger percentage of the development budget, is very important as well. We have seen significant progress in some developing parts of the world; but still, in sub-Saharan Africa and elsewhere we have not seen that progress. I think it is entirely appropriate that we should use a larger percentage of the development budget in those areas to attain the kind of goals we need to see.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Madam President, it is deeply disappointing that we are nowhere near achieving the Millennium Development Goals, and many Member States are failing to provide as little as 0.7 % of their GNI to development assistance. I do believe it is high time that Member States stepped up their game. The costs in terms of human lives, as in terms of budget, will be much lower than what we are faced with when dealing with people fleeing poverty and the wars that poverty creates.

If the New York Summit in September is to come up with an agenda that is both stronger and more effective, we need a solid common position in the Addis Ababa high-level conference in July, with all the Member States speaking on one line, to the same tune. So this also means that we need to take real action to help developing countries raise their own resources and adopt policies that actually allow these countries to pick themselves up.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospođo predsjednice,

5 milijardi ljudi i dalje živi u siromaštvu i zakinuto je u pogledu zdravstvenih, obrazovnih i životnih standarda, pogotovo u državama koje su pogođene sukobima i nestabilnostima u svojim državama. Takvo stanje nije prihvatljivo s obzirom na činjenicu da u svijetu postoje dostatni resursi za postupno okončanje te situacije.

Ovo Izvješće poziva EU i države članice da se dalje obvežu da će posvetiti 0,7 % BDP-a za službenu razvojnu pomoć no smatram također da je važno uzeti u obzir i gospodarsku situaciju u kontekstu definiranja rokova za postignuće ciljeva.

EU je najveći svjetski donator razvojne pomoći te je odgovorna za gotovo 60 % svjetske službene razvojne pomoći i ta sredstva trebaju biti iskorištena na najbolji mogući način što danas nije slučaj.

Službenom razvojnom pomoći ponajprije bi se trebale podupirati osnovne socijalne usluge dostupne svima te „javna dobra” kao i samozapošljavanje lokalnog stanovništva posebice u poljoprivredi, a ne seksualna i reproduktivna prava i zbog toga sam glasovala da se taj dio izuzme iz paragrafa 28 ovog izvješća.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). Madam President, I voted in favour of the report on financing for development. There were positive aspects in this report, such as calling on high-income countries to contribute more to development, plus a need for greater transparency in the EU budget in terms of financing for development. Most importantly, the report deals with the role of women in development and strongly supports the principle of gender equality as it places this at the core of development activities. It targets investment in key sectors such as health and education, ensuring all development finances take full account of the situation of women and girls.

While Sinn Fein does not support extending the 1967 Abortion Act to the north of Ireland, we do support sexual and reproductive health and rights, as they cover a wide range of social, economic, cultural, civic, political and other rights.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). Medzi financovaním rozvojovej pomoci a diskusiou o spoločných európskych opatreniach v oblasti migrácie a azylovej politiky je dôležitá súvislosť. Chudoba rozvojových krajín priamo súvisí s vysokou mierou korupcie a praxou spoločností vyhýbať sa plateniu daní. Podporujem názor, že dane by sa mali platiť tam, kde sa hodnota získava alebo vytvára. Výška daňovej sadzby je vecou rozhodnutia suverénneho štátu, ale prelievanie ziskov do daňových rajov je jedným z hlavných dôvodov pretrvávajúcej chudoby v mnohých štátoch sveta.

Ľudia riskujú život, keď utekajú pred vojnou a chudobou. Tlak na južnú hranicu EÚ povolí len vtedy, keď vojnu nahradí mier a chudobu prosperita. Správu som ale nepodporila, lebo efektívna rozvojová pomoc a spoločný postup členských štátov v boji proti daňovým únikom a korupcii – to sú podmienky pre odstránenie chudoby, a nie financovanie reprodukčných práv a potratov.

 
  
MPphoto
 

   A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que, aunque recoge aspectos positivos como la exigencia de que se cumpla el compromiso de destinar un 0,7 % del PIB a la cooperación al desarrollo, defiende el refuerzo de la asociación público-privada en la financiación para el desarrollo.

Este informe aboga por la implantación en la cooperación para el desarrollo de las mismas las políticas neoliberales que se aplican en la UE, es decir, por poner los recursos públicos a disposición del sector privado en beneficio de este, protegiendo sus inversiones y exigiendo reformas consistentes en la liberalización.

Considero que la búsqueda del beneficio por parte de multinacionales es incompatible con un desarrollo sostenible y basado en la justicia social, un desarrollo que requiere que los pilares básicos para el bienestar de las poblaciones, como la educación, la sanidad o el derecho a la vivienda, sean servicios públicos garantizados por los Estados, que son los únicos actores capaces de asegurar su universalidad, calidad y gratuidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est un demi-aveu d'absence de contrôle sur l'utilisation des fonds dans les pays tiers, ce que notre délégation dénonce fermement depuis le début de la législature. D'autre part, l'auteur souligne la contribution positive des migrants au développement des pays d'origine... Une aberration à mon sens.

De plus, le rapport préconise d'utiliser les PPP comme levier de développement des pays en voie de développement, or on sait pertinemment que les seules entreprises à même de fournir de tels mode opératoires de financement sont occidentales et aucunement locales. La commission des budgets a d'ailleurs lancé une alerte sur le fait que les financements mixtes risquent d'entraîner une bulle de dette, en particulier en Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes, où les ressources sont limitées.

Pour cet éventail de raisons, j'ai voté contre ce rapport et me suis exprimé oralement en plénière à ce sujet.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), i scríbhinn. Is iomaí rud dearfach atá le fáil sa tuairisc seo cosúil leis an slí a ghlaotar ar na tíortha is saibhre níos mó airgid a thabhairt don fhorbairt, agus an gá a bhfuil ann do níos mó soiléireacht laisitgh de Bhuiséad na hEorpa maidir le maoiniú don fhorbairt. Ba chóir fáilte a chuir roimh na rudaí seo.

É sin ráite, an rud is tábhachtaí faoi i mo thuairimse ná go bhfuil béim faoi leith curtha ar mná agus an baint tábhachtach atá acu san fhorbairt. Tugann an tuairisc seo tacaíocht do chomhionannas inscne. Cuireann sé togra chun tosaigh a iarann ar chomhionannas inscne a bheith mar chroí-lár de gníomhaíochtaí forbartha. ´Sé sin béim faoi leith a chuir ar infheistíocht i réimsí tábhachtach cosúil le sláinte agus an oideachais mar shampla . Déantar tagairt freisin den aird ar chóir diriú ar sláinte ghnéis agus atáirgthe. Cludaíonn seo réimse leathan de rudaí cosúil le cúram réimhbhreithe agus iarbhreithe, frithghiniúint agus galar gnéas -tarchurtha-rudaí atá thar a bheith tábhachtach.

Mar gheall ar na rudaí thuas luaite chaith mé vóta i bhfabhar an tuairisc seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (NI), par écrit. ‒ Ce rapport établit les objectifs de l'Union européenne en matière de financement du développement. Si la proposition témoigne de l'absence de contrôle des fonds, elle n'aborde que très superficiellement les réels enjeux relatif à la question du développement, telles que les pratiques de corruption dans les pays en voie de développement.

En outre, le rapport est un désastre en matière de politique d'immigration. Alors que les pays de l'OCDE se trouvent face à une position budgétaire difficile, l'aide publique est maintenue à un niveau très élevé. Ce sont de plus les laboratoires pharmaceutiques, qui réalisent déjà des bénéficies colossaux, qui s'emparent de ces fonds pour la recherche scientifique.

La pauvreté mondiale ayant changé de nature, il faut en effet trouver un nouveau paradigme pour répondre à cette réalité, mais cette proposition de résolution répond avec hypocrisie aux enjeux du développement et pourrait même participer à la dégradation de la situation. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Guillaume Balas (S&D), par écrit. ‒ J'ai soutenu le rapport de Silva Pereira sur le financement du développement car il permet au Parlement européen de contribuer à la position de l'UE concernant l'aide publique au développement (APD). En effet, l'APD est essentielle pour mener une politique européenne de développement et ainsi convaincre les pays du sud de lutter contre le réchauffement climatique en vue de la COP 21.

Le rapport constate le non-respect des engagements pris en 2005 par les États membres de l'UE (qui étaient de consacrer 0,7 % de leur revenu national à l'APD à l'horizon 2015) et demande de présenter des calendriers budgétaires pluriannuels d'ici 2020 pour atteindre cet objectif.

De plus, le rapport souligne l'importance des sources innovantes de financement du développement comme la taxe sur les transactions financières et met l'accent sur la nécessité de mobiliser les ressources nationales dans les pays en développement pour gérer les finances publiques ou encore lutter contre la corruption.

J'ai voté pour ce rapport car il s'agit d'envoyer un message aux États membres ainsi qu'au gouvernement français en vue de la préparation de la COP 21 de décembre 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – skirti paramą vystymuisi. ES yra svarbiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje, jos teikiama parama sudaro beveik 60 proc. visos pasaulio oficialios paramos vystymuisi. 2014–2020 m. laikotarpiu, be neatidėliotinai pagalbai numatyto 2,2 mlrd. EUR rezervo, vystomajam bendradarbiavimui papildomai skirta 19,7 mlrd. EUR, o humanitarinei pagalbai – 6,8 mlrd. EUR. Europos plėtros fondo (EPF) lėšų suma siekia 30,5 mlrd. EUR. 2015 m. biudžete numatyta 2,4 mlrd. EUR įsipareigojimų vystomajam bendradarbiavimui ir 928,8 mln. EUR įsipareigojimų humanitarinei pagalbai. Pritariu, kad svarbu nustatyti aiškius išlaidų prioritetus, ypatingą dėmesį skiriant priemonėms sveikatos, švietimo, energetikos, vandens tiekimo ir infrastruktūros srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Ce rapport prépare la Conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015.

L'Union européenne est le premier contributeur mondial en matière de financement de l'aide au développement. Il est essentiel que l'UE continue de consacrer 0,7 % de son RNB à l'aide au développement car il est de notre responsabilité de soutenir les pays en voie de développement. Le rapport va dans ce sens et c'est donc pour cette raison que j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (NI), par écrit. – Ce rapport veut enjoindre les États membres de l'UE à respecter leurs objectifs d'aides publiques au développement (à hauteur de 0,7 % du RNB). C'est un texte non contraignant qui envisage l'impossible et espère régler tous les maux (pauvreté, famine...) qui touchent la planète.

S'il est évident que je souhaite un développement des pays les plus pauvres et une amélioration des conditions de vies (notamment aussi par des subventions), je pense qu'il est plus profitable d'engager une véritable politique de codéveloppement, de maîtrise des flux migratoires et d'accompagnement des gouvernements dans leur lutte contre la corruption ou les fondamentalismes pour des pays stables qui garantissent la sécurité et donc la croissance économique.

Néanmoins, l'UE tente de se donner bonne conscience dans ce texte en oubliant bien souvent que ce sont ces règles ultralibérales qui appauvrissent les pays. Ce rapport appelle aussi à favoriser les partenariats public-privé ainsi que les financements mixtes auxquels je m'oppose.

Pour ces raisons j'ai décidé de voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (NI), per iscritto. ‒ La relazione è condivisibile, equilibrata e non presenta criticità. Per questo motivo l'ho sostenuta col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Este informe nutre la posición de la UE para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo del 13 al 16 de julio en Adís Abeba. Pedimos el mayor grado de ambición política y económica para la construcción del nuevo marco del desarrollo, apostando por crear las condiciones necesarias para la financiación y la aplicación de la agenda después de 2015.

El año 2015 es un año crucial, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo sobre una acción mundial contra el cambio climático. El principal objetivo es la erradicación de la pobreza que sufren 1 500 millones de personas, así como disminuir las desigualdades y promover un desarrollo sostenible. Esto solo puede lograrse mediante la movilización de recursos suficientes y adecuados.

Pedimos a la UE y a sus Estados miembros que vuelvan a comprometerse con el objetivo del 0,7 % de la RNB para AOD, reservando al menos el 50 % de su AOD y el 0,2 % de la RNB para los países menos desarrollados, así como que adopten calendarios presupuestarios plurianuales para el aumento de la AOD de aquí a 2020.

Por estas principales cuestiones, entre otras que se plantean en el informe, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, nes Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, kaip didžiausios paramos vystymuisi teikėjos, turi vadovauti vystymosi finansavimo procesui ir padėti užtikrinti patikimą atsaką į vystymosi finansavimo iššūkius, užtikrinant politikos suderinamumą vystymosi labui darbotvarkėje laikotarpiui po 2015 metų. Europos Parlamentas palankiai vertina neseniai paskelbtą Komisijos komunikatą „Visuotinė skurdo panaikinimo ir darnaus vystymosi po 2015 m. partnerystė“, nes jis yra išsamus, jame dėmesys telkiamas į politikos nuoseklumą ir patvirtinama, kad ES yra įsipareigojusi visomis išgalėmis dalyvauti vykdant visuotinę partnerystę. Tačiau šiame dokumente nepakankamai įsipareigota nustatyti būsimų finansavimo tikslų įgyvendinimo tvarkaraštį. Be to, reikia užtikrinti, jog labiausiai pažeidžiamų bendruomenių atstovai turėtų vystymosi galimybių. Taigi, kai parama teikiama vien tik pasitelkiant vyriausybių tarpininkavimą, kyla pavojus, jog marginalizuotos arba pažeidžiamos bendruomenės bus nepakankamai finansuojamos. Europos Parlamentas taip pat parėžia, jog būtina siekti aukščiausio koordinavimo lygio Europos Sąjungoje, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su kitomis ES politikos sritimis (aplinkos apsaugos, migracijos, tarptautinės prekybos, žmogaus teisių, žemės ūkio ir t. t.) ir išvengta darbo dubliavimo ir nesuderintos veiklos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Szeretném kiemelni, hogy a hivatalos fejlesztési támogatásnak elsőbbséget kell biztosítania a mindenkit érintő alapvető szociális szolgáltatásoknak és azoknak a közjavaknak, amelyeket a magánszektor kevésbé hatékonyan tud nyújtani, például az alapfokú oktatásnak, a szociális biztonsági hálónak, az egészségügyi ellátásnak, valamint a köztisztasági, víz- és energiaellátási infrastruktúrának, hogy a fejlődő országok elérhessék teljes potenciáljukat. Fontos, hogy a hozzáférhetőségnek alapvető kritériumnak kell lennie a nemzetközi közfinanszírozás terén az egyetemes és inkluzív szolgáltatások és infrastruktúrák támogatása érdekében. A Fidesz-KDNP frakcióval összhangban támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Iako je još 2000. potpisan Plan kojim se trebao drastično smanjiti postotak siromaštva do 2015., danas smo još uvijek daleko od toga.

Stoga podržavam ovo Izvješće koje predstavlja novi okvir u, nadam se, boljoj i uspješnijoj borbi protiv siromaštva.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), i scríbhinn. – Is iomaí rud dearfach atá le fáil sa tuairisc seo cosúil leis an slí a ghlaotar ar na tíortha is saibhre níos mó airgid a thabhairt don fhorbairt, agus an gá a bhfuil ann do níos mó soiléireacht laisitgh de Bhuiséad na hEorpa maidir le maoiniú don fhorbairt. Ba chóir fáilte a chuir roimh na rudaí seo. É sin ráite, an rud is tábhachtaí faoi i mo thuairimse ná go bhfuil béim faoi leith curtha ar mná agus an baint tábhachtach atá acu san fhorbairt. Tugann an tuairisc seo tacaíocht do chomhionannas inscne. Cuireann sé togra chun tosaigh a iarann ar chomhionannas inscne a bheith mar chroí-lár de gníomhaíochtaí forbartha. ´Sé sin béim faoi leith a chuir ar infheistíocht i réimsí tábhachtach cosúil le sláinte agus an oideachais mar shampla . Déantar tagairt freisin den aird ar chóir diriú ar sláinte ghnéis agus atáirgthe. Cludaíonn seo réimse leathan de rudaí cosúil le cúram réimhbhreithe agus iarbhreithe, frithghiniúint agus galar gnéas -tarchurtha-rudaí atá thar a bheith tábhachtach.

Mar gheall ar na rudaí thuas luaite chaith mé vóta i bhfabhar an tuairisc seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché ritengo che il primato dell'Unione europea nel campo degli aiuti allo sviluppo sia uno dei nostri più grandi meriti e che questa risoluzione sia un'ulteriore dimostrazione della solidarietà europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (NI), par écrit. ‒ Le présent rapport dresse le bilan du financement du développement par l'Union européenne.

Il reconnaît que l'emploi de l'aide publique au développement n'est pas suffisamment contrôlé par le service de l'action extérieure et que son efficacité n'est pas démontrée. De plus, le rapport rappelle la contribution positive des immigrés au développement de leur pays d'origine au moyen de la croissance des flux financiers de la diaspora. Celui-ci démontre donc que l'immigration rapporte plus aux pays d'origine qu'aux pays de destination.

Enfin, le rapport préconise d'utiliser comme levier de développement les partenariats publics-privés. Or, ces partenariats publics privés risquent de renforcer l'influence des grandes entreprises du CAC 40 sur le continent africain. Opposé par principe à l'action extérieure de l'Union européenne, j'ai voté contre le rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Prin adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, care va înlocui Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, comunitatea internațională va răspunde provocărilor cu care se confruntă lumea de astăzi: eradicarea sărăciei, realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii pentru generațiile prezente și viitoare și asigurarea promovării și a protecției tuturor drepturilor și valorilor fundamentale ale omului ca bază a unor societăți pașnice și prospere. Consider că acest cadru trebuie să fie unul universal, bazat pe valorile universale, precum drepturile omului, buna guvernanță, statul de drept, sprijinul acordat instituțiilor democratice, incluziune, nediscriminare și egalitate de gen. Am votat în favoarea raportului referitor la finanţare pentru dezvoltare, ţinând cont de conferinţa mondială de la Addis Abeba și de obiectivele UE, fiind nevoie de un cadru de monitorizare şi de responsabilitate solid, transparent şi accesibil pentru urmărirea şi supravegherea eficace a investiţiilor şi progreselor înregistrate.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (NI), per iscritto. ‒ Pur manifestando scetticismo sul reale utilizzo di queste risorse e sulla loro efficacia, ho sempre sostenuto il principio del cosiddetto "aiutiamoli a casa loro". In questo senso, quindi, nonostante il testo sia, a nostro avviso, lacunoso e talvolta poco concreto, non posso esimermi dal sostenerne i principi fondanti che ne sono alla base.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La troisième conférence internationale relative au financement du développement se tiendra en Éthiopie en juillet 2015. Dans cette perspective, le Parlement européen a voté une résolution demandant à l'Union et aux États membres de réaffirmer leur objectif d’allocation de 0,7 % du RNB à l’aide publique au développement.

Aider les pays qui ont besoin de financement pour se développer est important pour l'Union européenne. Le contexte international actuel appelle à des actions concrètes en matière d'aide au développement. L'Union européenne doit être un précurseur dans ce domaine. J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sul finanziamento dello sviluppo.

Mi trovo infatti d'accordo con la relazione, che accoglie con favore il progetto preliminare del documento finale della Terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo di Addis Abeba, che ha l'ambizioso compito di stabilire il livello di intervento nella prossima agenda sul tema.

Ritengo che le giuste condizioni per l'eliminazione di povertà e disuguaglianza possano essere conseguite soprattutto attraverso un approccio universale, olistico e integrato, affidato anche al controllo ed al monitoraggio, da parte della Commissione, del finanziamento dei programmi e dei progetti di aiuto su salute, istruzione, energia, forniture idriche e infrastrutture. Ogni azione passa, infatti, per la predisposizione di un corretto quadro economico, che sappia contrastare la corruzione, evitare la cattiva gestione ed affermare una adeguata leadership politica in seno a questi processi.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This report calls for the EU and the Member States to re-commit to the 0.7% of GNI target for Official Development Assistance and to commit additional climate finance (COP21, Paris). As such, Official Development Aid is still the main financing instrument. Other positive financing instruments concerned tax evasion and illicit capital flows and, furthermore, a commitment to cooperate with developing countries in counteracting aggressive tax avoidance practices.

I believe that it is vital that the development agenda be kept alive. The most important impact of development aid in general is the political and public awareness on global structural causes of poverty. It was for these reasons that I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione del collega Pedro Silva Pereira rappresenterà la posizione del Parlamento europeo alla terza conferenza sul finanziamento dello sviluppo che si terrà ad Addis Abeba dal 13 al 16 luglio 2015. Questa conferenza costituirà una tappa fondamentale per sostenere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) perché dovrà creare le condizioni per il finanziamento e l'attuazione della cosiddetta agenda post 2015. Se il testo del Parlamento europeo ribadisce l'impegno degli Stati membri preso durante la conferenza di Monterrey del 2002 di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti allo sviluppo (APS), sostiene anche la necessità di creare nuove e aggiuntive fonti di finanziamento. Sono perciò felice di aver votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui, outre le fait qu'il s'inscrive dans une logique immigrationniste – puisqu'il soutient la part censée positive des migrants au développement des pays d'origine – se place hors de toute réalité concernant la politique de développement.

Ainsi, le rapport propose l'essor des PPP au vue de financer les entreprises locales, alors même que seules les entreprises occidentales sont en mesure de fournir de telles prestations. Par ailleurs, le rapport rappelle la volonté constante d'augmenter l'aide au développement – 134,8 milliards de dollars en 2013, un taux historique – sans s'assurer en contrepartie de la mise en place de mesures anti-corruption: une absence de contrôle des fonds complètement irresponsable!

Enfin, rien n'est précisé quant à la teneur des normes de transparence pour les institutions financières internationales, ce qui va permettre à ces dernières de continuer tranquillement à mener des opérations financières opaques qui, le plus souvent, sont contraire à l'intérêt des peuples.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ Public aid alone is not sufficient to cover all investment needs in developing countries and so the European Parliament calls for the EU to set up, together with developing countries, a regulatory framework that stimulates more responsible, transparent and accountable investment, contributing to the development of a socially—conscious private sector in developing countries.

As the biggest donor of development aid, the EU has to play a leadership role in the Financing for Development process.

The EU and its Member States must recommit without delay to the 0.7% of GNI target for Official Development Aid (ODA), with 50% of ODA and at least 0.2% of GNI reserved for least developed countries, and present multiannual budget timetables for the scaling-up to these levels by 2020.

Domestic resource mobilisation is more predictable and sustainable than foreign assistance and must be a key source of financing. We are asking the Commission to enhance its capacity building assistance in the areas of tax administration, public financial management and anti-corruption, and the EU and Member States must actively crack down on tax havens, tax evasion and illicit financial flows.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'Unione europea è stata ed è tuttora il primo donatore al mondo in fatto di aiuti per lo sviluppo, offrendo circa il 60% degli aiuti pubblici allo sviluppo su scala mondiale.

La consapevolezza del fatto che esistono risorse potenzialmente sufficienti ad annullare le condizioni di povertà a livello mondiale impone di assicurare finanziamenti tali da garantire uno sviluppo graduale ma continuo, che includa un'ampia diffusione dell'istruzione ed un generalizzato miglioramento del tenore di vita.

È necessario tenere conto dei bisogni finanziari a lungo termine, predisponendo una programmazione efficace e promuovendo canali di cooperazione tra le varie entità statali.

Per tale ragione reputo importante puntare su un maggiore sostegno da parte della Commissione e del Parlamento in fatto di amministrazione fiscale, governance finanziaria e gestione delle finanze pubbliche così come di lotta all'evasione fiscale.

La mobilitazione di risorse nazionali e di finanziamenti pubblici internazionali rappresenta un fattore determinante affinché l'Unione europea possa svolgere più efficacemente quel ruolo di promozione dello sviluppo a livello globale che è connaturato ai suoi valori fondanti.

Avendo trovato numerosi punti d'incontro tra la relazione discussa e le mie opinioni, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen (S&D), skriftlig. ‒ De danske medlemmer af S&D-gruppen går ikke ind for at forøge medlemsstaters bidrag til EU. Det er derfor op til den enkelte medlemsstat at finansiere en forøgelse af udviklingsbistanden sådan, at FN-minimumsforpligtelsen om, at udviklingsbistand skal udgøre 0,7 % af BNI, opfyldes. Hvad det angår kan FTT være en mulig finansiering for de lande, der vælger at indføre en sådan.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Πράγματι συμφωνώ ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων και η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) αποτελούν αναντικατάστατα σημεία στα οποία εδράζεται η χρηματοδότηση της Ανάπτυξης και τα οποία πρέπει να ενδυναμωθούν. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες των αναπτυσσόμενων χωρών για κινητοποίηση των εγχώριων πόρων, η εξωτερική βοήθεια και η στήριξη καθίστανται ύψιστη αναγκαιότητα.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και παρέχει το 60% της παγκόσμιας επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας κάτι που όμως ούτε προβάλλεται ούτε δημοσιοποιείται επαρκώς.

Θεωρώ ότι αυτή η σημαντική βοήθεια πρέπει να παρέχεται βάσει προτεραιοτήτων. Αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να είναι ο τομέας της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, της υδροδότησης και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των πλέον ευπαθών ομάδων.

Επιβάλλεται και οι αναπτυξιακές τράπεζες να διαδραματίσουν ρόλο κινητοποιώντας επιπρόσθετα κεφάλαια για τη μείωση του χάσματος στη χρηματοδότηση των υποδομών και την πρόσβαση σε πιστώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με μηχανισμούς παρακολούθησης και εκτίμησης των επιπτώσεων.

Για την ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παραμένει βασικός στόχος η στοχευμένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Il 2015 rappresenta un anno fondamentale per gli sforzi globali di sviluppo, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), l'accordo sull'azione globale per il clima (entrambi validi sino al 2030) e la terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che avrà luogo ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015.

L'Unione è il principale finanziatore dello sviluppo a livello mondiale e i suoi aiuti ammontano a circa il 60% del totale. L'attuale bilancio destina allo sviluppo circa 60 miliardi di euro, ripartiti tra cooperazione allo sviluppo (19,7 miliardi), aiuti umanitari per il periodo 2014-2020 (6,8 miliardi), riserva per aiuti d'urgenza (2,2 miliardi) e 30,5 miliardi del Fondo europeo di sviluppo (FES).

Tuttavia molti Stati membri non si sono impegnati per l'obiettivo dello 0,7% del reddito nazionale lordo allo sviluppo e, pertanto, il provvedimento in esame li esorta a presentare (tenendo conto dei limiti di bilancio) calendari pluriennali in modo da raggiungere tale obiettivo entro il 2020.

Alla luce di queste considerazioni, ho espresso il mio voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ O ano corrente vai ser da maior importância na agenda para o Desenvolvimento com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos quinze anos, sucedendo aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, com a adoção do acordo sobre uma ação mundial contra as alterações climáticas e a Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, que vai permitir estabelecer metas e planos de financiamento e execução da Agenda pós-2015.

Tal como no passado, cumpre à União Europeia ter um papel de relevo nestas negociações e estar no pelotão da frente na condução do novo processo de financiamento do desenvolvimento.

Apoio este Relatório por considerar vital reconfirmar o compromisso de afetar 0,7% do rendimento nacional bruto à ajuda pública ao desenvolvimento e de se insistir numa parceria com outros parceiros públicos e privados neste desiderato mundial.

Recordo que, paralelamente a uma mobilização de recursos, devem também ser envidados esforços na gestão dos recursos financeiros, no combate à corrupção e à evasão fiscal nos países afetados e que uma ajuda ao desenvolvimento deve sempre ser matizada por princípios de boa governação e proteção dos direitos humanos, com especial enfoque para os grupos mais vulneráveis.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Il 2015 si presenta come un anno fondamentale per la leadership politica dell'Europa nella definizione di un quadro per lo sviluppo sostenibile e per l'azione per il clima. Si tratta un obiettivo ambizioso, e in quanto tale necessita di un partenariato forte e globale che preveda l'impiego di varie forme di finanziamento.

Ritengo che l'eliminazione della povertà e della disuguaglianza sia possibile soltanto attraverso la mobilitazione di risorse sufficienti e adeguate, che garantiscano interventi mirati a sostegno dei gruppi più vulnerabili.

Alla luce di tali considerazioni, ho deciso di votare a favore della presente relazione, affinché gli Stati membri mantengano il proprio ruolo di principali donatori e nel contempo sollecitino la condivisione delle responsabilità da parte dei PVS.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ More than 1.5 billion people are still living in poverty with deprivation in health, education and living standards, notably in conflict-affected and fragile states. This is not acceptable, given that sufficient resources exist in the world to progressively end this situation. The EU is called on to set up a regulatory framework that stimulates responsible, transparent and accountable investment which contributes to the development of the private sector in developing countries

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione rappresenta la posizione del Parlamento europeo alla terza conferenza sul finanziamento dello sviluppo che si terrà ad Addis Abeba.

La conferenza di Addis Abeba sarà un contributo importante per sostenere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). In un contesto di crisi finanziaria, dove gli Stati membri sono sempre più reticenti a rispettare l'impegno preso alla conferenza di Monterrey (2002) di impegnare lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) a favore degli aiuti allo sviluppo (APS), la relazione approvata in commissione DEVE invia un segnale positivo in termini di obiettivi da raggiungere per la conferenza, anche per quanto riguarda la necessità di creare nuove e aggiuntive fonti di finanziamento. Ho quindi votato favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. – No he podido votar a favor de este informe puesto que, aunque recoge aspectos positivos como la exigencia de que se cumpla el compromiso de destinar un 0,7 % del PIB a la cooperación al desarrollo, defiende el refuerzo de la asociación público-privada en la financiación para el desarrollo.

Este informe aboga por la implantación en la cooperación para el desarrollo de las mismas las políticas neoliberales que se aplican en la UE, es decir, por poner los recursos públicos a disposición del sector privado en beneficio de este, protegiendo sus inversiones y exigiendo reformas consistentes en la liberalización.

Considero que la búsqueda del beneficio por parte de las multinacionales es incompatible con un desarrollo sostenible y basado en la justicia social, un desarrollo que requiere que los pilares básicos para el bienestar de las poblaciones, como la educación, la sanidad o el derecho a la vivienda, sean servicios públicos garantizados por los Estados, que son los únicos actores capaces de asegurar su universalidad, calidad y gratuidad.

Frente a la apuesta por inversiones privadas de empresas multinacionales en sectores y servicios claves para el desarrollo y el bienestar de las personas, defiendo otro modelo de cooperación basado en la financiación y el refuerzo de las asociaciones público-públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, adottati nel 2000 dai leader mondiali per ridurre la povertà, dovevano essere raggiunti entro il 2015. Purtroppo siamo ancora lontani dal loro conseguimento: 1,5 miliardi di persone vivono ancora in condizioni di povertà, soprattutto in Stati teatro di conflitti; tutto questo nonostante, a livello mondiale, siano disponibili risorse sufficienti per porre fine a questa situazione.

Purtroppo va constatato che pochissimi paesi industrializzati stanno adempiendo all'impegno di stanziare lo 0,7% del RNL a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo. È da questo che bisogna ripartire, facendo in modo che i vincoli di bilancio imposti non penalizzino questo tipo di intervento e, allo stesso tempo, intensificando la ricerca di fonti e risorse alternative, tra cui la tassa sulle transazioni finanziarie. Dobbiamo anche imparare dal passato per costruire strategie basate su analisi corrette, che pongano obiettivi di sviluppo globale politicamente accettabili e decisivi per sradicare la povertà. Allo stesso tempo, vanno indicate le modalità e i mezzi non finanziari di attuazione. Come maggiore contributore di aiuti allo sviluppo, l'UE deve rivendicare e svolgere un ruolo di leadership di questo processo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This report deals with the need for better EU support to developing countries via development aid. The aim of this report is to send a strong signal by calling on the EU and its Member States to lead by example. I voted in favour of this report, however I voted against parts of paragraphs 8 and 28 since I am of the view that a financial transaction tax and sexual and reproductive health rights are Member State competences.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Consider benefică propunerea de a derula programe pentru a sprijini dezvoltarea unui sector privat, atent la aspectele sociale în țările în curs de dezvoltare, cu accent pe sprijinirea femeilor și a altor grupuri vulnerabile. O soluţie este o informare corespunzătoare și programe de formare referitoare la aspectele financiare, utilizarea de produse bancare și de asigurare, precum și a noilor tehnologii. Pe de altă parte, este important să se dezvolte sisteme de micro-împrumuturi, în special pentru femei, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a-şi lansa şi derula propriile afaceri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. – Il 2015, anno europeo dello sviluppo, è anche l'anno della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà a luglio ad Addis Abeba, e nella quale si definiranno i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibili. Il sostegno ampio e trasversale ottenuto per la relazione sul finanziamento dello sviluppo, con la quale il Parlamento ha espresso il suo contributo alla posizione dell'UE proprio in vista della conferenza, dimostra l'importanza che riveste questo tema per l'Unione europea tutta. Il Parlamento sostiene con forza che l'UE dovrà continuare a svolgere un ruolo di prima linea nelle politiche dello sviluppo e mantenere quello di principale donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, rinnovando gli impegni già assunti e sollecitando una vera condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri. L'UE dovrà, assieme ai paesi in via di sviluppo, dotarsi di un quadro normativo degli investimenti che sia più incisivo e responsabile e che tenga conto di modalità di finanziamento innovative come i partenariati pubblico-privato che assicurino il bilanciamento tra rischi per il settore privato e garanzie offerte dal settore pubblico. Con questo auspicio ho espresso voto favorevole alla relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ En prévision de la tenue de la troisième conférence internationale sur le financement post-2015 du développement et des objectifs en faveur d'un développement durable des Nations Unies, organisé en juillet prochain à Addis-Abeba, le présent rapport appelle de ses vœux un partenariat ambitieux assurant un financement crédible des nouveaux objectifs du développement.

Considérant qu'il convient de faciliter la mobilisation des ressources nationales et de fixer des priorités dans les principaux secteurs de développement tout en assurant la mise en place de mécanismes crédibles de suivi et de contrôle des progrès accomplis sur le terrain, j'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Nous pouvons être fiers que 60 % de l'aide publique mondiale au développement provienne de l'Union européenne et de ses États membres.

Je souhaite cependant rappeler qu'il est nécessaire de coordonner toujours plus étroitement notre politique d'aide au développement avec notre politique migratoire, notre politique agricole, et également notre politique environnementale. J'insiste par ailleurs sur l'importance du lien entre sécurité et développement. Sa prise en compte doit nous amener à adopter une approche globale de soutien aux pays tiers, voisins ou non, qui sont en proie à des conflits.

Forts de ces considérations, les pays européens doivent être unis et ambitieux lors des conférences de 2015 à Addis-Abeba et à Paris.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Sebbene incoraggiati dai progressi compiuti negli ultimi due decenni nel fare uscire 660 milioni di persone in tutto il mondo dalla miseria, i dati recenti della Banca mondiale sulla povertà ci ricordano seriamente le dimensioni del compito che ancora si prospetta per lo sradicamento della povertà estrema. L'Unione europea dovrà attivarsi per rafforzare l'impegno della comunità internazionale sull'agenda di sviluppo post 2015. Eliminare la povertà, garantire uno sviluppo inclusivo e sostenibile alle generazioni attuali e future, promuovere e tutelare tutti i diritti umani sono i valori fondamentali per una società pacifica e prospera.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Le Parlement appelle les pays de l'UE à respecter leurs engagements en matière d'aide extérieure.

Premièrement, au niveau financier, les États doivent respecter leur engagement d'allouer 0,7 % de leur RNB au développement. Jusqu'à présent seuls quatre États de l'UE ont atteint cet objectif, à savoir le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède (la Belgique est sur le point de se joindre à ce groupe).

Deuxièmement, il est important de réfléchir à des moyens innovants pour financer le développement. Plusieurs initiatives ont déjà vu le jour et elles doivent être renforcées. Je pense notamment à Unitaid, dont plus de la moitié des fonds, issus de la "taxe sur les billets d'avion", finance l'accès aux traitements du VIH dans les pays à faibles revenus. L'idée d'une taxe sur les transactions financières, qui permettrait de générer des fonds à destination du développement, doit également se concrétiser.

Enfin, l'Union et les États doivent mettre en œuvre des partenariats "gagnant-gagnant". La conférence internationale pour le financement du développement d'Addis-Abeba en juillet, qui définira la première trame des prochains objectifs mondiaux en matière de développement doit être l'occasion pour les représentants de la communauté internationale de se pencher sur l'ensemble de ces questions.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra. A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ L'aide publique au développement (APD) est un instrument clé pour le financement du développement. En 2005, les États membres de l'UE s'étaient engagés à consacrer à 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l'APD à l'horizon 2015. Cet objectif n'a pas été atteint. C'est pourquoi, je m'associe au signal politique que le Parlement, par l'intermédiaire de ce rapport, envoie à la Commission, au Conseil et aux États européens.

Il faut que d'ici 2020, les États membres respectent l'objectif qu'ils se sont fixé et consacrent effectivement 0,7 % de leur RNB pour l'APD, avec une affectation de 50 % de l'APD et de 0,2 % au minimum du RNB pour les pays les moins avancés.

Toutefois, la mobilisation des ressources intérieures est plus prévisible et plus durable que l'aide étrangère, qui ne peut suffire à couvrir tous les besoins d'investissement dans les pays en développement. J'appuie donc la demande faite à l'UE de mettre en place un cadre réglementaire avec les pays en développement qui stimule des investissements transparents et responsables et contribue au développement d'un secteur privé dynamique dans les pays en développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra.

A jelentés célja olyan nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén, és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes-jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezzék el magukat újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva, és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett.

E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ Mr President, events of recent months in Nepal and the waters of the Eastern Mediterranean have reiterated the need for national governments in the EU to play a fair but effective role in supporting people living in poverty and disadvantage in less—developed countries across the world.

There is, of course, a balance to be struck. Combating poverty among our own citizens is not a selfish aim, and this should be prioritised. However, there is also a time to step back, reflect on the generally high standard of living that we enjoy, and commit to helping those less fortunate than the majority of our citizens.

This report calls on Member State to recommit to the 0.7% figure of GNI to development aid. This is a commitment that the UK’s national parliament supported in a vote earlier this year. We must take these matters seriously. However it also important to ensure that the allocation of this money is targeted, credible and based on identified need, in order to render it effective and conducive not only to supporting the end of poverty in the short term, but to equipping societies with the means to ensure lasting economic prosperity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ The report represents an important contribution by the EP to the position of the EU in July’s high-level international conference on Financing for Development (FfD) in Addis Ababa (Ethiopia), which is to create the necessary conditions for financing and implementing the post-2015 agenda for Sustainable Development Goals (SDGs). It calls on the Member States to recommit to their ODA target of 0.7% of gross national income (GNI) by 2020; it urges the Commission to enhance its capacity—building assistance in the area of tax administration, public financial management and anti-corruption measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада относно финансиране на развитието, защото смятам, че България като най-бедната държава в рамките на Съюза може да се възползва от предоставените възможности и да повиши стандарта на живот на своите граждани.

Финансиране на развитието би спомогнало България да излезе от тежката икономическа криза, която принуди над 2 милиона българи да потърсят убежище в чужбина. Смятам, че чрез различните европейски програми и финансирания българския бизнес може да стане конкурентоспособен и да се включи активно на европейския пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε. Οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση, οι ίδιοι άνθρωποι που καταδυναστεύουν τις χώρες του τρίτου κόσμου για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους είναι αυτοί που ισχυρίζονται τώρα πως θα μας σώσουν. Χρησιμοποιώντας βεβαίως τα ίδια μέσα και μεθόδους που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν, εκτός ίσως από την δυνατότητα που προσφέρουν στους πλούσιους να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι και μόνιμα πιστοί στις ιδεοληψίες τους που καταδυναστεύουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra. A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which was adopted by a large majority. Ahead of the Third International Conference on Financing for Development, being held this July in Addis Ababa, it calls for 0.7% of GNI to be recommitted to development aid, despite many Member States being reluctant to do so. It also calls for the establishment of an intergovernmental body on tax matters, under the auspices of the United Nations, as well as international corporate tax rules including the principle that taxes should be paid where value is extracted or created. My constituents in Wales feel strongly about fair taxation, tax justice and countering tax evasion.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. ‒ La conferenza di Addis Abeba, che si terrà quest'anno a luglio, sarà decisiva per sostenere l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La situazione internazionale, dovuta alla crisi finanziaria, ha portato gli Stati membri a mettere in discussione l'impegno preso alla conferenza di Monterrey nel 2002, dove si decise di impegnare lo 0,7% del reddito nazionale lordo per gli aiuti allo sviluppo.

La relazione approvata in commissione DEVE è un segnale positivo, in quanto si pone degli obiettivi concreti da raggiungere in vista della conferenza di Addis Abeba, anche perché manifesta la necessità di trovare ulteriori fonti di finanziamento allo sviluppo. Nella relazione si reitera l'impegno per gli aiuti: in sostanza si chiede all'UE di affermare la propria leadership politica in vista della definizione di un quadro per lo sviluppo sostenibile, impegnandosi nuovamente e senza indugi per raggiungere l'obiettivo dello 0,7% del reddito nazionale lordo per gli aiuti allo sviluppo. Inoltre, si chiede all'UE di prendere seri provvedimenti contro i paradisi fiscali, l'evasione fiscale e i flussi finanziari illeciti, che pregiudicano l'assistenza allo sviluppo e contribuiscono all'indebitamento dei paesi in via di sviluppo. Ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ 2015 é um ano fundamental para os esforços mundiais de desenvolvimento, com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e de um acordo sobre uma ação mundial contra as alterações climáticas, válidos até 2030. 1,5 mil milhões de pessoas ainda vivem em situação de pobreza, com carências ao nível da saúde, da educação e das condições de vida, nomeadamente em Estados frágeis assolados por conflitos.

Considero que só será possível conseguir erradicar a pobreza e as desigualdades através da mobilização de recursos suficientes e adequados para todos e de medidas específicas para grupos marginalizados, nomeadamente crianças, mulheres, idosos ou pessoas com deficiência. Três quartos das pessoas mais pobres do mundo — cerca de 960 milhões de pessoas — vivem atualmente em países de rendimento médio, sendo que a CNUCED estima em cerca de 3,9 biliões de dólares por ano as necessidades de financiamento dos países em desenvolvimento para os novos ODS, faltando atualmente 2,5 biliões de dólares por ano.

A UE e os seus Estados-Membros devem manter a sua posição de principais doadores de ajuda ao desenvolvimento, defendendo, em simultâneo, a responsabilidade partilhada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération, parce qu'elle considère que l'accueil massif de migrants constitue un atout quant à la politique de développement.

Or, c'est tout le contraire: l'immigration massive conduit à un appauvrissement des populations européennes et prive également les pays de départ de nombre de leurs forces vives.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A abordagem ao financiamento do desenvolvimento patente neste relatório ignora o quadro de relações de interdependência assimétrica típicas do capitalismo globalizado, geradoras de um desenvolvimento desigual à escala global.

Daqui decorre a sua grande e incontornável limitação.

Com a desigualdade económica vem a dependência e a subordinação políticas. São diversos os instrumentos promotores do círculo vicioso de empobrecimento, dependência e subordinação. É o caso da dívida externa. Várias vezes paga e não obstante sempre crescente, não haverá política de cooperação para o desenvolvimento séria e eficaz sem abordar esta questão nem sem o imprescindível cancelamento desta dívida e dos mecanismos que a sustentam. Esta questão é pura e simplesmente ignorada pelo relatório. Como o são também os efeitos devastadores das intervenções do FMI e o Banco Mundial – promotoras da drenagem de recursos endógenos para os ditos doadores, recursos que chegam a ultrapassar os montantes da Ajuda Pública ao Desenvolvimento.

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) é crucial e deve aumentar, de acordo até com compromissos assumidos mas não cumpridos. Valorizamos o que o relatório refere a este respeito. Mas tal como a APD, por si só (mesmo que aos níveis desejáveis), não chega, assim também este aspeto positivo do relatório não chega para fazer dele um bom relatório. Longe disso.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia a ostatné rozvinuté krajiny majú nesporne morálny záväzok zabezpečiť financovanie opatrení v oblasti klímy tak, aby dosiahli cieľ spoločnej mobilizácie 100 miliárd USD ročne do roku 2020. Okrem toho v rámci globálneho partnerstva je tu pred nami aj potreba v oblasti nových rozvojových cieľov a s nimi spojeného finančného rámca, ktorý je zameraný najmä na odstraňovanie chudoby a dodržiavanie ľudských práv a rodovej rovnosti. Práve znižovanie a odstránenie chudoby je aj hlavným cieľom Európskej únie v oblasti rozvoja. Preto aj oficiálna rozvojová pomoc by sa mala prioritne venovať základným sociálnym službám a verejným službám, ktoré súkromný sektor poskytuje s menšou účinnosťou. Patrí sem napríklad základné vzdelávanie, siete sociálneho zabezpečenia, zdravotníctvo, ale aj zásobovanie vodou a energiami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (NI), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione perché, nonostante non sia particolarmente innovativa o critica nei confronti del passato, porta dei riferimenti condivisibili per gli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi poveri.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,διότι οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση, οι ίδιοι άνθρωποι που καταδυναστεύουν τις χώρες του Τρίτου κόσμου για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους, είναι αυτοί που ισχυρίζονται τώρα πως θα μας σώσουν, χρησιμοποιώντας βεβαίως τα ίδια μέσα και μεθόδους που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν, εκτός ίσως από την δυνατότητα που προσφέρουν στους πλούσιους να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι και μόνιμα πιστοί στις ιδεοληψίες τους που καταδυναστεύουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I believe the EU and its Member States must recommit without delay to the 0.7% of GNI target for ODA, with 50% of ODA and at least 0.2% of GNI reserved for least—developed countries, and present, taking into account budgetary constraints, multiannual budget timetables for the scale-up to these levels by 2020.

I support the point of view adopted in the report where it states that domestic resource mobilisation is more predictable and sustainable than foreign assistance and must be a key source of financing.

Public aid alone is not sufficient to cover all investment needs in development countries. The EU must set up, together with developing countries, a regulatory framework that stimulates more responsible, transparent and accountable investment, contributing to the development of a socially—conscious private sector in developing countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra. A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén, és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra.

A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén, és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes-jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett.

E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ La cooperación al desarrollo constituye un elemento básico de la política de la Unión Europea en el mundo, más aun considerando que cerca de 1 500 millones de personas aún viven en la pobreza y padecen privaciones en lo tocante a la salud, la educación y el nivel de vida. La erradicación de la pobreza y la desigualdad solo se alcanzará mediante la movilización de recursos suficientes, por lo que es la financiación del desarrollo la que debe reforzarse. La contribución de la UE es más vital que nunca. He votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea è il primo donatore a livello mondiale di aiuti allo sviluppo. Orgogliosi di questo primato, ritengo tuttavia che si possa e si debba cercare di rendere maggiormente mirati ed efficaci questi aiuti, in un'ottica di maggiore sussidiarietà.

È necessario adottare un approccio olistico che sappia integrare nel finanziamento allo sviluppo tutte le complessità delle tematiche ad esso legate. Sottolineo in particolare le due sfide fondamentali che ci attendono nel 2015: l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e l'adozione di un accordo globale in tema di clima e contrasto ai cambiamenti climatici, nel corso della COP 21 di Parigi.

Mi auguro che l'UE non perda queste due grandi opportunità per mostrare al mondo una leadership vera basata su proposte concrete.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – 1,5 miliardi di persone povere: è un numero inaccettabile, ai nostri giorni.

È per tale motivo che offro il mio pieno supporto alla relazione d'iniziativa del collega Pereira sul finanziamento dello sviluppo, affinché l'Unione rafforzi il suo impegno a sostegno delle politiche di sviluppo non solo con iniziative di sensibilizzazione, scambio delle migliori pratiche e supporto all'importante lavoro delle ONG, ma anche con azioni più concrete e operazioni economiche quali il recepimento da parte dei paesi membri del "finanziamento pubblico internazionale", uno stanziamento dello 0,7% del reddito nazionale lordo a favore dei paesi meno sviluppati, la creazione di un tavolo di sviluppo durevole e la promozione di un programma che si prefigga lo sradicamento della povertà e l'obiettivo prioritario dell'accessibilità dei servizi sociali di base per tutti.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione del PE sul finanziamento dello sviluppo, perché ritengo che la terza conferenza di Addis Abeba che si svolgerà in luglio 2015 dovrà creare le condizioni per il finanziamento e l'attuazione dell'agenda per lo sviluppo post 2015.

Ritengo, perciò, di fondamentale importanza che gli Stati membri dell'UE rispettino l'obiettivo di consacrare lo 0,7% del PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo (APD) in modo tale da rispettare gli impegni che gli Stati europei presero nel 2005, anche in una mutata situazione economico-finanziaria.

Come riconosciuto dal Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, non può esservi sviluppo sostenibile senza la pace e la sicurezza; nondimeno dopo dieci anni il numero di persone che vivono tuttora in condizioni di povertà, subendo privazioni sul piano della salute, dell'istruzione e del tenore di vita, soprattutto negli Stati fragili e teatro di conflitti, è rimasto immutato. Ciò non è accettabile, poiché vi sono risorse sufficienti, a livello mondiale, per porre gradualmente fine alla povertà estrema, con interventi più mirati secondo un approccio integrato verso i PVS.

La riduzione della povertà deve essere una priorità dell'UE, di qui la necessità per l'UE di mantenere la leadership nella politica dell'APS.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe pues recoge elementos muy positivos en materia de financiación para el desarrollo. El informe llama a fortalecer la movilización de recursos domésticos a través de la promoción de sistemas fiscales justos y de la lucha contra el fraude fiscal y los flujos ilícitos de capitales. El informe reconoce igualmente la importancia de desarrollar un marco multilateral para la reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, y llama a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que contribuyan positivamente al grupo de trabajo de la ONU sobre esta materia. Además, el informe utiliza un lenguaje muy positivo en relación con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, along with my Labour colleagues, voted in favour of this report because Labour has led the way for a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už šią rezoliuciją, nes Europos Sąjunga turi imtis vadovaujamosios pozicijos kovoje su finansiniais iššūkiais pasaulyje. Esame tie partneriai tarptautinėje arenoje, kurie teikia didžiausią paramą vystymosi labui. Todėl turime užtikrinti, kad pasaulio dalyse, kurios susiduria su didžiausiais vystymosi iššūkiais, Europos Sąjunga padėtų rasti atsakymus į kylančias problemas. Taip pat turime labai gerai koordinuoti veiklą vystymo labui tarp šalių narių, kad būtų išvengta dubliavimo ir labiausiai pažeidžiamos bendruomenės turėtų galimybes naudotis ES teikiama pagalba.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Pereiry w sprawie finansowania rozwoju. Nie ulega wątpliwości, iż ambitne wyzwania, które wyznaczają nowe cele zrównoważonego rozwoju, muszą mieć silną podstawę w formie adekwatnego poziomu ich finansowania. Musimy też jednak pamiętać, że między innymi w związku z kryzysem gospodarczym obecnie bardzo niewiele państw członkowskich jest w stanie sprostać zobowiązaniu do przeznaczania 0,7% (lub 0,33% w przypadku nowych państw członkowskich) dochodu narodowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową. Z uwagi na różną sytuację gospodarczą poszczególnych państw członkowskich, jak również różne tradycje w zakresie polityki rozwoju, uważam, że słusznym jest, aby cel przeznaczania 0,7% DNB na politykę rozwojową traktować w ujęciu globalnym, wobec całej Unii Europejskiej, nie zaś z rozróżnieniem na poszczególne państwa członkowskie. Jestem też przekonany, że szczególnie ważne jest zapewnienie, aby przekazywana pomoc miała jak najwyższą wartość dodaną i była jak najbardziej skuteczna. W tym kontekście konieczne jest dotrzymywanie zobowiązań określonych w Partnerstwie z Pusanu.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömöríti. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra. A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A dokumentum kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén, és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva és a költségvetési korlátok figyelembevétele mellett. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This report is right to reiterate the call for Member States to commit to 0.7% of GNI to be spent on international aid. My party has committed to this target being enshrined in law in an independent Scotland and will continue to argue for it within the context of the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe pues recoge elementos muy positivos en materia de financiación para el desarrollo. El informe llama a fortalecer la movilización de recursos domésticos a través de la promoción de sistemas fiscales justos y de la lucha contra el fraude fiscal y los flujos ilícitos de capitales. El informe reconoce igualmente la importancia de desarrollar un marco multilateral para la reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, y llama a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que contribuyan positivamente al grupo de trabajo de la ONU sobre esta materia. Además, el informe utiliza un lenguaje muy positivo en relación con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. Voto a favor de este informe que pide que se tengan en cuenta las necesidades financieras a largo plazo optando por y adoptando un enfoque más estratégico, ambicioso y universal en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za izvješće o financiranju razvoja jer smatram da EU i države članice zajedno trebaju što više poticati zajedničku odgovornost te ispuniti svoju obvezu izdavanja 0,7 % bruto nacionalnog dohotka za službenu razvojnu pomoć. Iako je Europska unija najveći svjetski donator spomenute pomoći i pridonosi joj sa 60 % udjela, ipak mali broj razvijenih zemalja u potpunosti ispunjava svoju obvezu izdvajanja novca. EU bi i dalje trebala ulagati napore u smanjenje i konačno iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu ljudskih prava, te se boriti protiv nejednakosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (NI), par écrit. ‒ Le rapport sur le financement du développement établit les objectifs de l'Union en ce qui concerne le financement du développement.

La proposition met en avant l'absence de contrôle des fonds mais n'aborde pas assez les réels enjeux relatifs à la question du financement du développement. Plus important, le rapport est un désastre en matière de politique d'immigration en prévoyant notamment de renforcer la coopération entre les pays d'origine et de destination en matière de politique migratoire. Alors que les pays européens et de l'OCDE sont en grande difficulté budgétaire, que les politiques d'austérité se multiplient, l'aide publique est maintenue à un niveau très élevé. De plus, ces fonds sont très souvent captés par l'industrie pharmaceutique pour financer sa recherche scientifique.

Il est nécessaire de redéfinir les priorités de l'aide au développement puisque la pauvreté mondiale a changé de nature. Cette proposition de résolution demeure encore trop hypocrite quant aux enjeux du développement et pourrait encore plus dégrader la situation. J'ai voté contre ce rapport pour l'ensemble de ces raisons.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. This resolution sends a strong message to EU Member States and the Commission on the leading role the EU should play in the upcoming Third International Conference on Financing for Development in Addis Ababa. It is crucial that EU countries respect their Official Development Assistance (ODA) target of 0.7% of national income and set timetables for reaching it by 2020.

I believe it is important not only to provide financial aid but also to create an environment in developing countries which stimulates more responsible, transparent and accountable investment. Let us not forget that 1.5 billion people still live in poverty. The EU’s development aid focuses both on helping those in immediate need and on increasing the sustainability of the countries in question through capacity—building projects.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Pedro Silva Pereira concernant le financement du développement. Ce rapport insiste sur la nécessité des États de participer plus activement au développement des économies émergentes et ainsi conserver leurs rangs de premiers donateurs mondiaux en matière d'aide au développement.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport portant sur le financement du développement. L'année 2015 sera une cruciale pour l'action en faveur du développement à l'échelle mondiale, notamment en raison de la tenue de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu en juillet prochain.

L'Union se doit donc de promouvoir des objectifs de développement durable ambitieux, tenant compte des nouveaux défis mondiaux, tout en garantissant son engagement financier dans ce secteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ Miliardy ludzi wciąż żyją w ubóstwie, bez dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji. Wciąż daje się także zauważyć tendencję do marginalizowania działań na rzecz kobiet, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) szacuje, że do realizacji celów zrównoważonego rozwoju potrzeba rocznie blisko 4 miliardów dolarów.

Pomimo że Unia Europejska pozostaje największym darczyńcą pomocy rozwojowej na świecie musimy zwiększyć nasze wysiłki i skoncentrować działania, aby przyniosły one wymierne korzyści. Popieram stanowisko zaprezentowane w dokumencie, aby skoncentrować się nie tylko na ilości, ale też na jakości pomocy rozwojowej.

Walcząc o ochronę praw człowieka i wieloaspektowe równouprawnienie, nie możemy zapominać o dostępie do najbardziej podstawowych usług: infrastruktury sanitarnej i energetycznej, szkolnictwa, służby zdrowia i fundamentalnych usług socjalnych. Równie potrzebna jest spójność pomocy z innymi obszarami polityki (jak np. ochrona środowiska i rolnictwo). Wsparcie młodych, przedsiębiorczych ludzi, wspieranie innowacji i inwestycje w nowe technologie zapewnią wzrost gospodarczy.

Dokument zwraca także uwagę na korzystny wpływ, jaki niesie ze sobą migracja ludności z krajów słabo rozwiniętych: obywatele tych państw zwykle przesyłają pieniądze do swych rodzin, wspierając pośrednio rozwój lokalny swych ojczyzn.

Tylko pokój i bezpieczeństwo mogą zagwarantować zrównoważony rozwój. Pomagajmy tym, którzy pomocy potrzebują.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (NI), schriftlich. ‒ Den Bericht lehne ich ab, da die derzeitige Form der Entwicklungshilfe nicht effizient ist und die gewünschten Erfolge leider ausbleiben. In der jetzigen Struktur kommt es allzu oft zu Fehlallokationen, Gelder verschwinden in dunklen Kanälen und kommen nicht in ausreichendem Maße bei der Bevölkerung an, die von entwicklungspolitischen Maßnahmen profitieren sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Krišjānis Kariņš (PPE), rakstiski. ‒ Iedzīvotāju labklājības atslēga ir pastāvīgā attīstībā, tāpēc es Eiropas Parlamenta plenārsesijā Strasbūrā balsoju par attīstības finansēšanas ziņojumu. Uzskatu, ka bez konkrētiem mērķiem un sakārtotas finansējuma sistēmas, izaugsmi Eiropā un pasaulē panākt būs ļoti grūti. Būtiski, ka ziņojums aicina attīstīt vērienīgu kooperāciju un sadarbību finansējuma ziņā, uzsverot, ka bez starptautiskās sadarbības ilgtspējīgas attīstības mērķi netiks sasniegti. Ziņojums ir tapis ļoti nozīmīgā laikā, jo tieši šogad tiks pieņemti atjauninātie ilgtspējīgas attīstības mērķi un vienošanās par globāliem pasākumiem klimata pārmaiņu jomā. Lai attīstība patiešām būtu augstā līmenī un Eiropa un pasaule pietuvotos ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, fiskālā sadarbība un sakārtotība globālā līmenī, manuprāt, ir ļoti nozīmīga.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I very much welcome the report. We need to find international solutions to finance development and negotiate a new framework of development goals. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030. The EU must continue to make sure that development aid is more effective and better coordinated.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeppe Kofod (S&D), skriftlig. ‒ De danske medlemmer af S&D-gruppen går ikke ind for at forøge medlemsstaters bidrag til EU. Det er derfor op til den enkelte medlemsstat at finansiere en forøgelse af udviklingsbistanden sådan, at FN-minimumsforpligtelsen om, at udviklingsbistand skal udgøre 0,7 % af BNI, opfyldes. Hvad det angår kan FTT være en mulig finansiering for de lande, der vælger at indføre en sådan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra.

A jelentés célja olyan nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes-jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezze el magát újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva, és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett.

E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Oggi con questo voto noi tutti affermiamo la volontà di realizzare un ambizioso partenariato globale di sviluppo. Come indicato nella relazione di sintesi del Segretario generale delle Nazioni Unite, è necessario avere un approccio trasformativo, universale e olistico per il raggiungimento di obiettivi di sviluppo integrati anche con un quadro finanziario adeguato. Il successo di quest'ambizioso partenariato dipende da obiettivi precisi da raggiungere, quali: l'eliminazione della povertà, l'universalità dei diritti umani e la parità di genere.

Vorrei sottolineare l'importanza del mantenimento del nostro status, come UE, di maggiore donatore mondiale di aiuti allo sviluppo – oggi provvediamo quasi al 60% di essi – ed esorto ad una maggiore condivisione delle responsabilità da parte di tutti gli Stati membri nello specifico nell'assunzione di impegni economici significativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Илхан Кючюк (ALDE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада, защото считам, че ЕС и неговите държави членки следва да запазят позицията си на основен донор на помощ за развитие. ЕС допринася с почти 60% от световната официална помощ за развитие, но премахването на бедността и неравенството може да се постигне единствено чрез мобилизирането на достатъчни и подходящи средства, съсредоточени върху изкореняването на бедността, универсалността на правата на човека и равенството между половете.

Все още 1,5 милиарда души живеят в бедност и лишения в областта на здравеопазването, образованието и стандарта на живот. Те са най-често в засегнатите от конфликти държави, където икономическият растеж и сигурността зависят, до голяма степен, от способността на страната да упражнява своите суверенни функции за гарантиране на принципите на правовата държава и да предоставя основни обществени услуги.

Ето защо, смятам че Европейския съюз трябва да наблегне освен върху наличните ресурси и върху необходимостта от установяването на благоприятни условия за частните предприятия и предприемачеството в развиващите се страни, особено за ММСП, тъй като те играят основна роля като двигател за създаване на работни места и приобщаващ растеж.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho sostenuto la relazione del collega Pereira. Considerando che il 2015 rappresenta un anno fondamentale per gli sforzi globali di sviluppo e che la mobilitazione delle risorse nazionali e l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) costituiscono fondamenti insostituibili del finanziamento dello stesso, ritengo che sia necessario sostenerli e rafforzarli. Tale relazione esorta l'UE e gli Stati membri ad impegnarsi senza ritardi per l'obiettivo del raggiungimento dello 0,7% dell'RNL (reddito nazionale lordo) all'APS, dando un impulso, inoltre, agli impegni assunti circa la fornitura di finanziamenti maggiori, nuovi e aggiuntivi per la lotta al cambiamento climatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution non contraignante appelant les États membres de l'Union européenne à respecter l'objectif consistant à consacrer 0,7 % de leur revenu national à l'aide publique au développement (APD), en tant qu'instrument clé pour le financement du développement, et à fixer un calendrier précis pour atteindre cet objectif d'ici à 2020.

En votant en faveur de cette résolution, j'ai souhaité, comme l'écrasante majorité de mes collègues députés européens, souligner la nécessité de mobiliser les ressources nationales de manière efficace dans les pays en développement. Ces ressources intérieures, plus prévisibles et plus durables que l'aide étrangère, doivent constituer une source majeure de financement du développement de ces pays.

Cette résolution souligne la volonté du Parlement européen de voir l'Union européenne affirmer son leadership politique dans le processus de définition du cadre de développement durable et de la voir conserver son rang de premier contributeur au niveau mondial à l'aide internationale au développement.

Nous appelons donc également la Commission européenne, le Conseil et les États membres à tout faire pour que l'Union européenne joue un rôle de premier plan dans les négociations qui se tiendront prochainement dans le cadre de la conférence internationale d'Addis-Abeba sur le financement du développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport sur le financement du développement, car ce rapport constitue un demi-aveu d'absence de véritable contrôle sur l'utilisation des fonds.

Le paragraphe 48, par exemple, indique de façon feutrée qu'il existe un problème quant à la mise en œuvre transparente et efficace de l'aide et du financement, qu'il existe un problème de corruption et de mauvaise gestion et qu'il manque souvent "des données précises, opportunes et comparables" relatives aux revenus et dépenses.

Le paragraphe 42 quant à lui souligne "la contribution positive des migrants au développement de leur pays d'origine et demande une coopération plus efficace et novatrice en matière de politique migratoire entre les pays d'origine et de destination; attire l'attention sur les flux financiers importants et croissants que représentent les envois de fonds par la diaspora". Cette observation pro-immigrationniste passe à côté du fait que l'émigration vers l'Europe représente souvent une fuite de cerveaux néfaste pour les pays d'origine.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. El año 2015 es un año crucial para los esfuerzos de desarrollo a escala mundial. En el informe se pide el mayor grado de ambición política y económica posible para la construcción del nuevo marco para el desarrollo. Este informe nutre la posición de la UE para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio de 2015. Apostamos por crear las condiciones necesarias para la financiación y la aplicación de la agenda para después de 2015. También se pide a la UE y a sus Estados miembros que vuelvan a comprometerse sin demora a cumplir el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). Por esta razón, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La Resolución sobre la financiación para el desarrollo contiene numerosas iniciativas para lograr una asociación a nivel mundial a fin de que aquellos países con mayores rentas se comprometan a establecer acciones que favorezcan el desarrollo de aquellos países más desfavorecidos. La ayuda oficial al desarrollo (AOD) es un mecanismo con una función importante en este ámbito ya que marca pautas efectivas de financiación para el desarrollo.

Entre otras medidas, destaco la importancia de promocionar iniciativas en temas como salud, educación o energía, que son una prioridad para la UE, todo ello a través de una acción coordinada entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta cuestiones de tipo fiscal, evitando delitos financieros que impidan el desarrollo de los países emergentes. En estos proyectos no se debe olvidar la importancia de los derechos humanos, teniendo en cuenta la situación especialmente vulnerable de las mujeres y las niñas en estos países. Por último, estoy de acuerdo con que se potencien la inversión en investigación y las medidas para fomentar el acceso a la financiación de las pymes y microempresas en los países en desarrollo, todo esto sobre la base de principios de transparencia y de una supervisión y un control eficaz de las cuentas. Por todo ello, respaldo con mi voto favorable dicha Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Nesouhlasím s tradiční představou, že chudé země zachrání rozvojová pomoc. Funguje desítky let a znamená pouze krátkodobou pomoc, která nijak neřeší celkový problém. Na druhou stranu zde navíc vládne pokrytectví EU, která neumožňuje chudým státům s Evropou volně obchodovat a dostat příležitost také zbohatnout.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Razvojna politika Europske unije definirana je 208. člankom Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se poziva na iskorjenjivanje siromaštva u svijetu. U novom višegodišnjem financijskom okviru predviđeno je 20 milijardi eura s ciljem razvoja suradnje između Europske unije i trećih država, 7 milijardi eura za humanitarnu pomoć te dodatne 2 milijarde eura u slučaju hitne humanitarne pomoći.

Prethodno navedena sredstva čine Europsku uniju najvećim donatorom, budući da 60 posto svjetske razvojne pomoći za smanjenje broja siromašnih, osiguranje prikladne zdravstvene zaštite, pristup adekvatnom obrazovanju i infrastrukturi, dolazi iz Europske unije.

Podržala sam Rezoluciju Europskog parlamenta o financiranju razvoja jer smatram da je uloga Europske unije u pružanju visokokvalitetne razvojne pomoći državama u razvoju ključna. Isto tako potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se pomoglo državama u razvoju u stvaranju boljeg poslovnog okruženja, jačanju institucija i poboljšanju učinkovitosti administracije.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Chudoba 1,5 milardy ľudí, žijúcich najmä v rozvojových, politicky a ekonomicky nestabilných krajinách spôsobuje, že týmto ľuďom sa odopierajú základné podmienky na dôstojný život a uspokojenie najzákladnejších ľudských potrieb. Chudobní trpia nedostatkom potravín, nezávadnej pitnej vody, nedostatočným prístupom k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. To v konečnom dôsledku spôsobuje ich sociálne vylúčenie zo spoločnosti, v ktorej žijú. Chudoba je však zároveň výraznou motiváciou k migrácii obyvateľstva, čoho obrazom je súčasná situácia na juhu Európy.

Je nepopierateľné, že chudobní majú právo na pomoc. Riešenie chudoby ako globálneho problému však treba hľadať aj v samotných krajinách, kde sa vyskytuje. V týchto krajinách je hmotný potenciál na riešenie chudoby. Preto sa úloha EÚ ako lídra v oblasti podpory rozvojovým krajinám musí sústreďovať aj na politickú a diplomatickú úroveň, a nielen na hospodársku a finančnú pomoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της αναβολής της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, μετά από τη σχετική πρόταση του εισηγητή της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this report, which insists that the EU and its Member States should maintain their position as major donors of development aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (NI), par écrit. ‒ J'ai voté contre. Ce rapport fait l'apologie de la migration en soutenant que les migrants contribuent positivement au développement des pays d'origine car ils provoquent des flux financiers entre la diaspora et le pays d'origine. Nous sommes fermement opposés à ce raisonnement.

De plus, ce rapport démontre une absence de contrôle sur l'utilisation des fonds, ce qui est intolérable.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sul finanziamento dello sviluppo poiché non è accettabile che, ancora oggi, 1,5 miliardi di persone vivano in condizioni di povertà, subendo privazioni sul piano della salute, dell'istruzione e del tenore di vita. C'è bisogno di mobilitare risorse sufficienti e adeguate per far fronte a tale situazione, considerando anche che il 2015 rappresenta un anno fondamentale per gli sforzi globali di sviluppo. Bisogna portare avanti un approccio più strategico, ambizioso e universale tenendo presente che l'UE è il maggiore donatore mondiale di aiuti allo sviluppo e che fornisce quasi il 60% degli aiuti allo sviluppo ufficiali a livello globale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La UE ha dedicado este 2015 al desarrollo, y desde Europa debemos seguir manteniendo un esfuerzo constante y activo para ayudar a escala internacional con el objetivo de erradicar la pobreza, luchar contra los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo.

Doy mi apoyo a esta propuesta de Resolución, en la que el Parlamento Europeo pide que la UE y los Estados miembros sigan haciendo los esfuerzos necesarios para mantener la ayuda al desarrollo, contando con la colaboración del sector privado.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (NI), schriftlich. ‒ Den Bericht über die Entwicklungsfinanzierung lehne ich ab, da ich die Entwicklungshilfe in der derzeitigen Form weder als sinnvoll noch als effizient ansehe und man mit ihr meines Erachtens auch nicht die gewünschten Ziele erreichen wird. Außerdem kommt es auch häufig, zum Beispiel durch Korruption, zu massiven Fehlallokationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport sur le financement du développement met avant la nécessité de lutter contre la pauvreté et en faveur des objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies. Les objectifs sont évidemment louables.

Ce texte rappelle ainsi le rôle central que doivent jouer les Nations Unies dans la mise en place d'échanges internationaux ordonnés et coopératifs, dont les premiers jalons sont posés via une "coopération fiscale internationale", sous l'égide de l'ONU, et une répression active contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale et les flux financiers illégaux.

Je reste néanmoins opposé à certains éléments du rapport tel que la mise en avant des partenariats publics-privés comme leviers de financement ou encore l'idée qu'un meilleur accès aux marchés internationaux est une condition du développement. Je vote pour ce texte afin de soutenir ces propositions ambitieuses en matière de fiscalité mais je déplore que, sur toute question, les rapporteurs se voient imposer la récitation des mantras du dogme libéral qui donne une tonalité stupide à leur texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O financiamento do desenvolvimento é um dos instrumentos fundamentais que a UE dispões para ajudar ao crescimento e para ajudar a erradicar a pobreza e as desigualdades.

Só através da mobilização de recursos financeiros suficientes e adequados para todos e de medidas específicas para grupos marginalizados, nomeadamente crianças, mulheres, idosos ou pessoas com deficiência, é que conseguiremos ter sucesso no combate às desigualdades ainda existentes em todo o mundo. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ It is unfortunate that an otherwise well-composed report included unacceptable references to sexual health and reproductive rights which may be interpreted as a right to abortion. That is why I could not support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Ce rapport vient à point nommé; il permet de préparer la position de l'UE pour la conférence internationale sur le financement du développement qui doit se tenir à Addis-Abeba en juillet 2015.

Je me réjouis de l'adoption de ce rapport qui encourage l'UE et ses États membres d'honorer leur contribution de 0,7 % du PNB. Cet engagement doit être respecté sans délai. Il faut également développer les sources innovantes et renforcer les capacités des pays en développement à dépasser la dépendance à l'aide à travers la promotion de la bonne gouvernance et le développement des systèmes fiscaux efficaces.

Le développement durable ne sera possible que s'il est adéquatement financé et s'il s'appuie sur la capacité des pays en développement à financer eux-mêmes l'accès aux services publics de base tels que l'amélioration du système de santé. La promotion d'une bonne fiscalité, l'aide budgétaire, le développement de la bancarisation, la résilience aux épidémies comme Ébola et la mutualisation des risques de santé, le développement des capacités autonomes des pays africains pour le maintien de la paix sont autant de thèmes qui méritent une attention particulière lors de la conférence d'Addis-Abeba.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ ‘Financing for Development’ is a very important non-legislative Report underlining the need for the EU and Member States to reaffirm their political leadership and to stick to their commitments regarding Official Development Assistance (ODA). As the biggest donor of development aid, the EU has to play a leadership role in the Financing for Development process. In recent months the situation of migrant smuggling and illegal migration in Europe has deteriorated dramatically. Therefore, the EU must continue to make sure that development aid is more effective and better coordinated. Hence, I have voted in favour of the Report. Nevertheless, there were a few provisions on sexual and reproductive health and rights and on financial transaction taxes which I didn’t support.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (NI), par écrit. ‒ Le rapport dessine les objectifs et les engagements de l'UE en matière de financement du développement mais omet d'établir des règles claires en matière de lutte anti-corruption, contrepartie logique de l'aide accordée aux pays concernés.

La question est d'autant plus cruciale que 1,5 milliard de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et souffrent de carences en matière de santé, d'éducation et de niveau de vie dans les pays bénéficiant de l'aide de l'UE. Ensuite, le rapport demande à juste titre une coopération plus efficace entre les pays d'origine et d'émigration pour la gestion des flux. Malheureusement, il faudrait bien plus et exiger une conditionnalité de l'aide financière.

On sait que la plus grande part des expulsions ne peuvent avoir lieu car les pays d'origine n'acceptent pas de reconnaître leurs ressortissants comme tels. Le rapport préconise, enfin, le recours aux partenariats public-privé dans les pays en voie de développement, ce qui suscite de nombreuses réserves, notamment sur l'endettement supplémentaire induit. Pour ces raisons le vote est donc négatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A União Europeia é o maior doador mundial de ajuda para o desenvolvimento, sendo responsável por quase 60 % da ajuda pública para o desenvolvimento a nível global, e tendo em conta que o corrente ano é fundamental para os esforços mundiais de desenvolvimento, com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e de um acordo sobre uma ação mundial contra as alterações climáticas, válidos até 2030.

A importância do desafio do financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) obriga uma parceria sólida e global e o recurso a todas as formas de financiamento (nacional, internacional, público, privado e recursos inovadores) e a meios não financeiros; que o financiamento privado pode complementar, mas não substituir, o financiamento público.

Voto favoravelmente por considerar que a União Europeia e os seus Estados-Membros, na qualidade de maiores doadores de ajuda ao desenvolvimento, devem conduzir o processo de financiamento do desenvolvimento e contribuir para uma resposta credível aos desafios nessa matéria, assegurando a coerência das políticas para o desenvolvimento no âmbito da Agenda pós-2015; e que outros países em desenvolvimento e emergentes devem seguir o exemplo da EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (NI), par écrit. – Cette résolution non contraignante est un alignement de bons sentiments. Le rapporteur déplore que 1,5 milliard de personnes vivent dans la plus grande pauvreté et envisage d'éradiquer la pauvreté…

Pour ce faire, il veut enjoindre les États membres de l'UE à respecter leurs objectifs d'aides publiques au développement (à hauteur de 0,7% du RNB).

Si on ne peut que soutenir le développement des pays les plus pauvres, y compris au moyen notamment de subventions, il ne doit pas s'agir d'une "opération de blanchiment" de l'UE dans sa promotion jusqu'au-boutiste de la "mondialisation heureuse". On ne peut déplorer l'extrême pauvreté qui sévit dans ces pays en jetant un voile pudique sur la source de cette situation.

Par ailleurs, le rapport appelle à favoriser les partenariats public-privé qui ne feraient qu'aggraver la situation, ainsi que les financements mixtes, qui risquent de déboucher sur une bulle de la dette. Enfin, il souligne la contribution positive des immigrés aux pays d'origine, qui accroissent les flux financiers…

Pour ces raisons j'ai décidé de voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report. Labour has led the way for a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui invite les États membres et les autre pays développés à maintenir ou à augmenter leur niveau d'aide publique au développement.

L'objectif est de contribuer à réduire la pauvreté dans le monde en œuvrant au développement économique et social ainsi qu'à l'instauration d'une bonne gouvernance, en particulier dans les États fragiles et en proie aux conflits.

Sur la période 2014-2020, la contribution de l'Union au financement du développement s'élèvera à 19,7 milliards d'euros pour la coopération, 6,8 milliards d'euros pour l'aide humanitaire, montants auxquels s'ajouteront 2,2 milliards d'euros de la réserve d'aide d'urgence ainsi qu'une contribution du Fonds européen de développement (FED) de 30,5 milliards d'euros. Seule l'instauration de conditions propices à l'épanouissement personnel et collectif des populations dans leurs pays d'origine permettra d'éviter des drames tels que ceux vécus par les migrants qui essaient de traverser la Méditerranée et meurent en mer, maintenus dans la fausse espérance d'un avenir meilleur en Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur le financement du développement, qui appelle à un partenariat mondial ambitieux comme une condition pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Les États membres de l'Union européenne doivent respecter leur engagement pris en 2005 de consacrer 0,7 % de leur revenu national à l'aide publique au développement et fixer un calendrier pour atteindre cet objectif d'ici 2020. En outre, il ne suffit pas de donner de l'argent, il faut mobiliser les ressources efficacement dans les pays en développement.

Ce rapport appelle à une extension du domaine d'action de la Commission européenne, afin qu'elle aide au renforcement des capacités de l'administration fiscale, de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Enfin, comme le mentionne ce texte, l'aide publique au développement ne pourra couvrir l'ensemble des besoins de financement des pays en développement, le secteur privé doit s'engager dans ces pays et y investir de manière plus responsable.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Approviamo la relazione sul finanziamento allo sviluppo poiché siamo convinti che, in quanto principale donatore globale di aiuti allo sviluppo, l'Unione europea ha il dovere di giocare un ruolo guida nel finanziare i paesi in via di sviluppo.

L'UE e i suoi Stati membri hanno l'obbligo morale di adempiere ai propri impegni e di stanziare lo 0,7% del reddito nazionale lordo in aiuto pubblico allo sviluppo, dedicandone una cifra compresa tra lo 0,15% e lo 0,20% a favore dei paesi meno sviluppati.

È fondamentale che l'UE sia guida globale in questo campo, soprattutto considerando che l'utilizzo di risorse pubbliche è maggiormente sostenibile e prevedibile rispetto alla assistenza ex post. Troppi paesi necessitano di maggiore sostegno per introdurre sistemi nazionali solidi, e il credito di influenza politica e morale che l'Unione europea ha costruito in questi anni va sfruttato per uno sforzo in questa direzione.

D'altra parte non va dimenticato che l'aiuto pubblico non è sufficiente a coprire gli investimenti necessari, ed è importante che l'Unione europea si doti di un assetto regolamentare che stimoli investimenti privati trasparenti e più responsabili verso i paesi in via di sviluppo, contribuendo alla formazione di una coscienza sociale anche nel settore privato.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport care reiterează importanţa finanţării politicilor pentru dezvoltare. În calitate de europarlamentar, membru al Delegaţiei ACP, dar şi de cadru universitar specializat în cooperarea pentru dezvoltare consider absolut vitală o reformă a sistemului de finanţare a asistenţei pentru dezvoltare. Acest lucru presupune o concentrare a resurselor pe domenii cheie de dezvoltare, precum educaţia, sănătatea, alimentaţia şi infrastructura, dar şi o eficientizare a cheltuielilor printr-o corelare a acţiunilor realizate de UE şi de către statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ Is iomaí rud dearfach atá le fáil sa tuarascáil seo, cosúil leis an tslí a n-iarrtar ar na tíortha is saibhre níos mó airgid a thabhairt don fhorbairt, agus an gá atá ann do níos mó soiléireachta laistigh de Bhuiséad na hEorpa maidir le maoiniú don fhorbairt. Ba chóir fáilte a chur roimh na rudaí seo.

É sin ráite, an rud is tábhachtaí faoi i mo thuairimse ná go bhfuil béim faoi leith curtha ar mhná agus ar an mbaint thábhachtach atá acu leis an bhforbairt. Tugann an tuarascáil seo tacaíocht don chomhionannas inscne. Cuireann sé togra chun tosaigh a iarrann go mbeadh an comhionannas inscne i gcroílár gníomhaíochtaí forbartha. Is é sin béim faoi leith a chur ar infheistíocht i réimsí tábhachtacha cosúil le sláinte agus oideachas mar shampla.

Déantar tagairt freisin don aird ba chóir a dhíriú ar shláinte gnéis agus atáirgthe. Cludaíonn sé seo réimse leathan rudaí cosúil le cúram réamhbhreithe agus iarbhreithe, frithghiniúint agus galair ghnéas-tarchurtha – rudaí atá thar a bheith tábhachtach.

Mar gheall ar na rudaí thuasluaite chaith mé vóta i bhfabhar na tuarascála seo.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of Mr Pereira's report as I support the need for a stronger EU position in the upcoming international conferences on ODA, starting with the one in Addis Ababa. The current world economic situation is one of major discrepancies, and investing in development can lead to horizontal prosperity, increased trade, reduction in countless risk factors (security, migrants, poverty-fuelled extremism etc.), but we need to assume leadership here, as before. All Member States need to understand this and to prioritise their budgets accordingly so we can literally put our money where our words are.

 
  
MPphoto
 
 

  Péter Niedermüller (S&D), írásban. ‒ Az Európai Unió és tagállamainak részvétele a humanitárius és fejlesztési segélyezésben fontos szerepet játszik a 1,5 milliárd mélyszegénységben élő ember életfeltételeinek biztosításában, a nemzetközi stabilitás fenntartásában, a globális méretű fejlődés elősegítésében. Álláspontom szerint különösen fontos, hogy ezek a segélyek koncentráljanak a szegénység felszámolására, és az olyan alapvető közszolgáltatások biztosítására, mint az oktatás, a egészségügyi ellátás, a víz- és energiaellátás. Lényegesnek tartom, hogy a segélyek feltételei teremtsenek kedvező feltételeket a magáncégeknek és a fejlesztésben való részvételre, és építsenek a civil szektor közreműködésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), schriftlich. ‒ Investitionen in die Entwicklung wären gute Investitionen in Frieden und Stabilität. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch erwiesen, dass die Finanzierungen oft ins Leere gegangen sind. Wir brauchen mehr Verantwortungsbewusstsein, nicht nur den notleidenden Ländern zuliebe, sondern auch aus Respekt gegenüber unseren Steuerzahlern. Im Bericht werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Entwicklungshilfe aufzustocken, jedoch fehlt eine klare Strategie und die Nachvollziehbarkeit, für welches Projekt Geld ausgegeben wird. Des Weiteren ist auch nicht nachvollziehbar, ob finanzielle Mittel auch sinnvoll eingesetzt worden sind. Aus diesem Grund habe ich mich gegen diesen Bericht ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport établit une position de l'Union européenne pour la conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra en Éthiopie en juillet 2015, et qui a pour but de préparer l'agenda pour le développement durable post-2015.

Le rapport demande à l'UE de respecter ses engagements en matière d'investissements et d'aide au développement (au minimum 0,7 % du RNB). Le rapport soutient des mesures telles que les taxes sur les transactions financières pour financer le développement, condamne les paradis fiscaux et met l'accent sur le rôle de la société civile. Des amendements de mon groupe ont également été adoptés, notamment sur la taxation ou la place des femmes. J'ai voté en faveur de ce rapport, qui m'a paru aller dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raport annab ülevaate ELi arenguabi seisust. Selles peetakse muu hulgas oluliseks, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid viivitamata taas endale kohustuse järgida eesmärki eraldada 0,7% rahvamajanduse kogutulust ametlikuks arenguabiks, samuti kodanikuühiskonna kaasamist, kliimamuutustega võitlemise rahastamise suurendamist ja palju muud. Arvestades, et 1,5 miljardit inimest elab endiselt vaesuses ning puuduliku tervishoiu, hariduse ja elatustaseme tingimustes, eelkõige konfliktidest mõjutatud ja ebakindlates riikides, on selline olukord lubamatu, sest maailmas on piisavalt vahendeid sellise olukorra järkjärguliseks kaotamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Balsavau už pateiktą pranešimą.

ES yra svarbiausia paramos vystymuisi teikėja pasaulyje. Todėl labai svarbu, kad nuolat būtų teikiami aiškūs ir skaidrūs duomenys apie visas ES paramai vystymuisi skirtas biudžeto lėšas.

Pažymėtina, kad darnaus vystymosi tikslų finansavimas yra didžiulis iššūkis. Atsižvelgiant į tai, didesnis dėmesys turi būti skiriamas visuotinei partnerystei. Be to, turėtų būti skatinama naudotis visų formų finansavimu ir nefinansinėmis priemonėmis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad privatus finansavimas gali papildyti viešą finansavimą, bet jokiu būdu negali jo pakeisti.

Siekiant įgyvendinti numatytus tikslus, labai svarbu nustatyti aiškius išlaidų prioritetus.

Manau, kad tvirtas ES įsipareigojimas daugiau dėmesio skirti paramos vystymuisi kiekybei ir kokybei turėtų būti pavyzdys ir kitiems viešiesiems ir privatiems rėmėjams, kurie privalo laikytis savo finansinių pažadų.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che il 2015 rappresenta un anno fondamentale per gli sforzi globali di sviluppo, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e un accordo sull'azione globale per il clima, gli uni e l'altro validi fino al 2030; che 1,5 miliardi di persone vivono tuttora in condizioni di povertà, subendo privazioni sul piano della salute, dell'istruzione e del tenore di vita, soprattutto negli Stati fragili e teatro di conflitti; che ciò non è accettabile, dal momento che vi sono risorse sufficienti, a livello mondiale, per porre gradualmente fine a tale situazione; che, come riconosciuto dal Consenso europeo in materia di sviluppo del 2005, non può esservi sviluppo sostenibile senza la pace e la sicurezza;

ho espresso il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Emilian Pavel (S&D), în scris. ‒ Am votat „pentru”, deoarece consider că Uniunea Europeană are și trebuie să își asume responsabilități și în afara granițelor sale. Ajutorul acordat în mod eficient statelor aflate la granița UE și nu numai ajută la îmbunătățirea nivelului de trai pentru oamenii care trăiesc în acele țări (și poate duce la evitarea unor noi valuri de migranți către UE).

Acordarea oricărei finanțări este și trebuie să fie, în opinia mea, condiționată de solicitarea și implementarea, în statele beneficiare, a unor standarde minime care să corespundă atât normelor, cât și valorilor europene și să dea garanții privind folosirea eficientă a sumelor primite, în folosul oamenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam ovo izvješće o financiranju razvoja jer je njegov cilj iskorijeniti siromaštvo i poticati održivi razvoj. Uloga Europskog parlamenta je ključna u dostizanju održivih razvojnih ciljeva, no mora se voditi računa o gospodarskoj situaciji i nadležnosti država članica kod utvrđivanja rokova za realizaciju tih ciljeva. Sve zemlje koje mogu, trebaju izdvajati sredstva i boriti se protiv siromaštva. No, financiranje samo po sebi nije dovoljno već su nam potrebne politike koje će dovesti do učinkovitog trošenja novca. Stalne tragedije na Mediteranu upozoravaju nas upravo na to da pomoć koju izdvajamo nije usmjerena na najbolji način i da to treba promijeniti.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (NI), par écrit. ‒ Ce rapport laisse bien deviner entre les lignes que les fonds d'aide au développement ne sont pas assez contrôlés. Par ailleurs, il préconise une conception perverse du développement: en effet, celui-ci ne doit pas venir des sommes envoyées par les expatriés qui renvoient de l'argent au pays ni par des partenariats publics-privés avec des entreprises occidentales qui endetteront encore davantage les pays en développement.

Il est évident qu'il faut que ces pays créent eux-mêmes de la richesse, tout comme d'ailleurs les États de l'Union européenne, qui devraient enfin avoir des politiques de réindustrialisation pour assurer croissance et emploi. L'incapacité des institutions européennes à comprendre comment créer de la richesse est encore une fois visible tant en son sein qu'à l'extérieur. Dans ces conditions, je me prononce contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ 2015. je ključna godina za ulaganje napora u globalnom razvoju zbog donošenja ciljeva održivog razvoja i sporazuma o globalnom djelovanju protiv klimatskih promjena, koji će biti na snazi do 2030. Također, u okviru Treće međunarodne konferencije o financiranju razvoja, koja će se održati u Addis Ababi u Etiopiji 13.-16.7.2015., trebaju se stvoriti uvjeti za financiranje programa za razdoblje nakon 2015.

Statistike pokazuju da 1,5 milijardi ljudi živi u siromaštvu. Zakinuti su u pogledu zdravstvenih, obrazovnih i životnih standarda, pogotovo u državama pogođenim sukobima i nestabilnim državama. Iskorjenjivanje nejednakosti se može postići samo mobilizacijom odgovarajućih sredstava te boljim usmjeravanjem na marginalizirane skupine, kao što su djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom.

U okviru Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) se procjenjuje da financijske potrebe zemalja u razvoju za nove ciljeve održivog razvoja iznose otprilike 3,9 bilijuna USD godišnje i da trenutačno godišnje nedostaje 2,5 bilijuna USD budući da će u konačnici troškovi održivog razvoja biti znatno veći. Takav izazov financiranja ciljeva održivog razvoja zbog svog opsega iziskuje snažno i globalno partnerstvo te korištenje svim oblicima financiranja no treba imati na umu da privatno financiranje može dopuniti, no ne i zamijeniti javno financiranje. Zbog navedenih razloga dajem punu podršku izvješću kolege Pereire.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće zastupnika Pedra Silva Pereire o Financiranju razvoja pri čemu je 2015. ključna godina za stvaranje uvjeta za financiranje i provedbu programa na globalnoj razini. Uzimajući u obzir činjenicu da vrlo mali dio razvijenih zemalja ispunjava svoju obvezu izdvajanja od 0,7 % bruto nacionalnog dohotka za pomoć najslabije razvijenim zemljama, smatram da ovo Izvješće ima iznimnu ulogu. Pozdravljam što je EU glavni i najveći donator razvojne pomoći. EU bi trebao očuvati taj položaj te istodobno poticati zajedničku odgovornost u smislu poticanja razvijenih zemalja na izvršavanje i preuzimanje znatnih obveza. Ujedno pozdravljam i poziv EP-a da države članice uvjere javne i privatne donatore na svjetskoj razini da pomažu nerazvijenim zemljama u njihovom razvoju, a kao jedan od najvažnijih i primarnih ciljeva je konačno iskorjenjivanje siromaštva. Bitna činjenica je naglasiti borbu protiv porezne utaje koja je jedna od važnih stavki koja umanjuje razvojnu pomoć, a doprinosi razvoju dugova pojedinih zemalja. Mobilizacija domaćih resursa bi trebala biti jedan od ključnih izvora financiranja. Uklanjanje štetnih subvencija u području energije, ribarstva i poljoprivrede te isto tako i važnost uspostavljanja povoljnih uvjeta u privatnom poduzetništvu, posebice za mala i srednja poduzeća koja imaju veliku ulogu u otvaranju novih radnih mjesta, također smatram vrlo korisnim i za Hrvatsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. ‒ Jsem velmi rád, že hlasování prokázalo, že se Evropský parlament nezdráhá své odpovědnosti vůči mezinárodnímu společenství, a konkrétněji rozvojovým zemím. Podpořil jsem tuto rezoluci, jelikož blížící se konference v Addis Abebě si žádá pevnou pozici Evropské unie a jejích členských států. Zejména těm je potřeba připomenout cíle, ke kterým se v rámci oficiální rozvojové pomoci zavázaly již v roce 2005, které ale v současnosti splňují pouze čtyři členské státy. Bez rozvojové pomoci nebudeme schopni nalézt řešení pro problémy, jako jsou chudoba, změna klimatu, terorismus a také velmi aktuální migrační tlaky. Rozvojová pomoc tedy nemůže být opomenuta. Naopak, musí se stát účinnější a my musíme zajistit, aby byla co nejlépe koordinována. Pokud neuspějeme v zajištění potřebného financování a ve vyjednání nového rámce pro rozvojové cíle, nikdy se nám nepodaří zastavit tisíce uprchlíků riskujících svůj vlastní život, aby se dostali do Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'Unione europea è il primo donatore mondiale di aiuti allo sviluppo: è qualcosa che mi rende lieto, ed ho votato a favore della relazione. Credo però che sia importante avere sempre di più un approccio olistico ed integrato sul finanziamento a lungo termine, assicurando che l'UE sia leader nella definizione di un quadro per lo sviluppo sostenibile da strutturare insieme ad altri attori come le Nazioni Unite. Tutti i paesi devono impegnarsi, inclusi quelli ad alto reddito, a reddito medio-alto e anche le economie emergenti, in modo da condividere le responsabilità, ciascuno in proporzione ai propri mezzi, con l'obiettivo comune dell'eliminazione della povertà e dello sviluppo sostenibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ En vue de la préparation de la conférence sur le financement du développement qui se tiendra à Addis-Abeba en juillet prochain, le Parlement européen a adopté un rapport précisant les modalités, moyens et opportunités dont dispose l'Union pour financer le développement.

Ce texte insiste notamment sur l'importance de lutter contre la pauvreté, de défendre les droits de l'homme et d'encourager l'accès à l'éducation des populations concernées. J'ai voté en faveur de ce texte et soutiens le rôle de l'Union comme contributeur essentiel au développement à l'échelle internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ O ano de 2015 é fundamental para os esforços mundiais de desenvolvimento, com a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e de um acordo sobre uma ação mundial contra as alterações climáticas, válidos até 2030. Por isso, a terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento, a realizar em Adis Abeba (Etiópia), de 13 a 16 de Julho de 2015, deverá criar as condições para o financiamento e a execução da Agenda pós-2015. De facto, 1,5 mil milhões de pessoas ainda vivem em situação de pobreza, com carências ao nível da saúde, da educação e das condições de vida, nomeadamente, em Estados frágeis assolados por conflitos.

A presente resolução considera que a UE e os seus Estados-Membros, na qualidade de maiores doadores de ajuda ao desenvolvimento, devem conduzir o processo de financiamento do desenvolvimento e contribuir para uma resposta credível aos desafios nessa matéria, assegurando a coerência das políticas para o desenvolvimento no âmbito da Agenda pós-2015. A resolução apela ainda à adoção de uma iniciativa internacional que melhore a qualidade das estatísticas, dos dados e das informações, a fim de controlar a despesa, o investimento e o progresso relativamente aos compromissos e objetivos específicos. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ 0,7 % du revenu national brut, un chiffre symbolique, un chiffre raisonnable pour aider les pays du Sud à se développer et, pourtant, un chiffre toujours inatteignable pour 24 des 28 États membres. À l'aune des déséquilibres Nord/Sud, des conflits régionaux qui n'ont jamais été aussi nombreux et des afflux massifs de réfugiés qui en sont la conséquence directe, les 28 capitales auraient pourtant tout intérêt à respecter leur engagement acté en 2005.

Un objectif défini il y a déjà 45 ans qui a le plein soutien des citoyens européens, à hauteur de 85%, selon un Eurobaromètre paru en janvier 2015. Une raison supplémentaire pour l'UE de consacrer 0,7 % du revenu national à l'aide publique au développement, d'autant plus que 1,5 milliard de personnes vivent encore dans la plus grande pauvreté. C'est le message que le Parlement européen a aujourd'hui envoyé par son vote.

Bien sûr, d'autres sources de financement, notamment privées, seront également nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs de développement durable. Néanmoins, les financements publics et privés n'ont pas les mêmes rôles et le même impact. Et c'est bien là le défi majeur que nous devons relever: assurer la meilleure synergie possible entre ces différentes sources de financement.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui définit les orientations post-2015 pour le financement du développement, dont l'Union européenne est le premier créancier au niveau mondial.

Globalement, nous soutenons, dans le cadre de la conférence internationale sur le financement du développement, les propositions avancées par la Commission dans sa communication relative au partenariat mondial pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015. Nous appelons également à coordonner l'aide au développement avec la lutte contre le changement climatique. Enfin, nous soulignons l'importance d'améliorer la surveillance des financements de développement effectués au niveau mondial, pour éviter les détournements.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Felicito e apoio o presente relatório pela sua abordagem centrada na erradicação da pobreza, nos direitos humanos e na igualdade de género. Esta abordagem pode contribuir para renovar a esperança de 1,5 mil milhões de pessoas que vivem em situação extrema de pobreza, com carências ao nível da saúde e da educação. O relatório sobre o Financiamento do Desenvolvimento não resolve tudo, mas é um começo para um novo modelo de desenvolvimento assente na universalidade. Não podemos compartimentar interesses. Os problemas do Mundo dizem respeito a todos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Este informe nutre la posición de la UE para la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebrará del 13 al 16 de julio en Adís Abeba. Pedimos el mayor grado de ambición política y económica para la construcción del nuevo marco del desarrollo, apostando por crear las condiciones necesarias para la financiación y la aplicación de la agenda para después de 2015.

El año 2015 es un año crucial, en el que han de adoptarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el acuerdo sobre una acción mundial contra el cambio climático. El principal objetivo es erradicar la pobreza que sufren 1 500 millones de personas, así como reducir las desigualdades y promover un desarrollo sostenible. Esto solo puede lograrse mediante la movilización de recursos suficientes y adecuados.

Pedimos a la UE y a sus Estados miembros que vuelvan a comprometerse con el objetivo del 0,7 % de la RNB para AOD, reservando al menos el 50 % de su AOD y el 0,2 % de la RNB para los países menos desarrollados, así como que adopten calendarios presupuestarios plurianuales para el aumento de la AOD de aquí a 2020.

Por estas principales cuestiones, entre otras que se plantean en el informe, he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'année 2015 est une cruciale pour l'action en faveur de l'aide au développement à l'échelle mondiale avec l'adoption des objectifs de développement durable et un accord sur l'action mondiale en faveur du climat.

J'ai voté en faveur de ce rapport qui rappelle que l'Union européenne est le premier donateur au monde en matière d'aide au développement et que cette aide représente près de 60 % de l'aide publique au développement à l'échelle mondiale.

Ce rapport vient également demander, et je m'en félicite, à l'Union européenne et à ses États membres de reformuler sans délai leur engagement à consacrer 0,7 % du RNB à l'aide publique au développement, avec 50 % de l'aide au développement et au moins 0,2 % du RNB réservés aux pays les moins développés.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di astenermi dal votare la relazione presentata dall'on. Silva Pereira sul finanziamento dello sviluppo. Le ragioni di questa mia scelta dipendono da un emendamento proposto riguardante i diritti sessuali e di riproduzione, una questione a mio avviso poco coerente con una relazione inerente allo sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (NI), per iscritto. – Ho votatto a favore in quanto il testo, pur non particolarmente innovativo, contiene riferimenti perlopiù condivisibili agli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi poveri attraverso i finanziamenti dello sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe pues recoge elementos muy positivos en materia de financiación para el desarrollo. El informe llama a fortalecer la movilización de recursos domésticos a través de la promoción de sistemas fiscales justos y de la lucha contra el fraude fiscal y los flujos ilícitos de capitales. El informe reconoce igualmente la importancia de desarrollar un marco multilateral para la reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, y llama a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que contribuyan positivamente al grupo de trabajo de la ONU sobre esta materia. Además, el informe utiliza un lenguaje muy positivo en relación con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE), írásban. ‒ A harmadik fejlesztésfinanszírozási konferencia 2015 júliusában kerül megrendezésre Addisz-Abebában. A konferencia a politikai élet magas szintű képviselőit, nemzetközi szereplőket, nem kormányzati szereplők képviselőit és az üzleti élet szereplőit tömörít. Célja, hogy döntés szülessen a nemzetközi fejlesztésre szánt pénzek mértékéről, és hogy támogassa a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat, amelyek a tervek szerint 2015 szeptemberében New Yorkban kerülnek majd elfogadásra. A jelentés célja egy nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a fent említett célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes-jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat.

A jelentés sürgeti az Európai Uniót, hogy haladéktalanul kötelezzék el magukat újra a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) vonatkozásában a GNI 0,7 százalékában meghatározott cél mellett. A hivatalos fejlesztési támogatás legalább 50 százalékát és a GNI legalább 0,2 százalékát a legkevésbé fejlett országok számára fenntartva, és a költségvetési korlátok figyelembe vétele mellett. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor de este informe puesto que, aunque recoge aspectos positivos como la exigencia de que se cumpla el compromiso de destinar un 0,7 % del PIB a la cooperación al desarrollo, defiende el refuerzo de la asociación público-privada en la financiación para el desarrollo.

Este informe aboga por la implantación en la cooperación para el desarrollo de las mismas las políticas neoliberales que se aplican en la UE, es decir, por poner los recursos públicos a disposición del sector privado en beneficio de este, protegiendo sus inversiones y exigiendo reformas consistentes en la liberalización.

Considero que la búsqueda del beneficio por parte de multinacionales es incompatible con un desarrollo sostenible y basado en la justicia social, un desarrollo que requiere que los pilares básicos para el bienestar de las poblaciones, como la educación, la sanidad o el derecho a la vivienda, sean servicios públicos garantizados por los Estados, que son los únicos actores capaces de asegurar su universalidad, calidad y gratuidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole in merito alla relazione riguardante i finanziamenti allo sviluppo. È importante che l'UE abbia un ruolo di leadership globale nel promuovere il benessere nei paesi meno fortunati cercando di raggiungere l'ambizioso obiettivo di trasferire lo 0,7% del reddito nazionale lordo per gli aiuti per lo sviluppo (APS) entro il 2020, tenendo conto dei limiti di bilancio di ciascuno Stato.

Ho apprezzato inoltre la ferma posizione dell'UE sulla necessità di invitare anche gli altri partner sviluppati, i paesi emergenti e i donatori privati di tutto il mondo ad accrescere anch'essi il loro contributo e il loro impegno.

Al fine di attuare un controllo e un monitoraggio efficace degli investimenti destinati allo sviluppo nonché dei progressi relativi all'attuazione degli impegni e degli obiettivi specifici, mi attendo infine che nei successivi accordi vengano previsti strumenti chiari, trasparenti e accessibili di rendicontazione dei programmi di aiuto in modo da prevenire casi di corruzione e cattiva gestione.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Labour has led the way for a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Rozvojovú pomoc EÚ považujem za investíciu, ktorá sa stala veľmi dobrým nástrojom na financovanie rozvoja menej rozvinutých krajín. Veľmi si vážim najmä to, že v rámci podpory rozvojových krajín tento podiel predstavuje 60 % celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci, čo EÚ jednoznačne zaraďuje medzi najväčších a najštedrejších darcov pomoci na svete. EÚ a jej členské štáty by si mali udržať svoje postavenie hlavných darcov rozvojovej pomoci, a tým potvrdiť aj pre budúcnosť nemenný postoj a zodpovednosť EÚ za ďalší rozvoj menej rozvinutých krajín. Uznesenie podporujem aj preto, že vysiela dôležité posolstvá, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť inkluzívny rast a trvalo udržateľný rozvoj partnerských krajín. Som presvedčená o tom, že táto správa bude dobrým signálom pre občanov Európy a stane sa kľúčovým faktorom pre odstraňovanie chudoby a nerovnosti. Keďže nie všetky rozvinuté krajiny si plnia svoj záväzok poskytovať 0,7 % hrubého národného dôchodku na oficiálnu rozvojovú pomoc, očakávam, že v ďalšom období dôjde v rámci rozvojovej pomoci k zlepšeniu jej poskytovania a zabezpečeniu vyššej kvality.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Leto 2015 je zaradi sprejetja ciljev trajnostnega razvoja in sporazuma o globalnih podnebnih ukrepih ključno za svetovni razvoj.

1,5 milijarde ljudi še vedno živi v revščini, kjer se spopadajo s pomanjkanjem zdravstvenih, izobraževalnih in življenjskih standardov. Na svetu je dovolj sredstev, da se te razmere izboljšajo. Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju ocenjuje, da potrebe držav v razvoju po financiranju za cilje trajnostnega razvoja znašajo približno 3,9 milijard USD letno, trenutno pa jim manjka 2,5 milijard letno. Stroški neukrepanja bodo znatno višji od stroškov odločnega ukrepanja za trajnostni razvoj.

Razvojna agenda postaja vedno širša, zato je treba spodbuditi ukrepe, ki presegajo uradno razvojno pomoč, in sicer z mobilizacijo domačih virov ter uporabo inovativnih finančnih instrumentov. Potencial držav v razvoju za mobilizacijo domačih sredstev je precejšen, saj je ta bolj predvidljiva in vzdržna kot tuja pomoč, zato mora biti ključen vir financiranja.

Javna pomoč in domača sredstva pa niso dovolj za kritje vseh naložbenih potreb, zato je pomembno tudi kombiniranje javnih in zasebnih sredstev, ki sledi trajnostnim in dolgoročnim ciljem na ekonomskem, socialnem in okoljskem področju.

Ker to poročilo lahko služi kot finančni steber za dosego ciljev Razvojne agende po letu 2015, sem ga pri glasovanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ EÚ je najväčším darcom rozvojovej pomoci na svete. Keďže podiel EU predstavuje takmer 60 % celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci, je dôležité, aby Komisia poskytla jasné a transparentné údaje o podiele rozpočtových prostriedkov EÚ určených na rozvojovú pomoc. Navyše by sa mala Komisia snažiť viac zviditeľniť pomoc EÚ v rozvojových krajinách, a preto by mali byť vypracované vhodné a cielené komunikačné a informačné nástroje na lepšie zviditeľnenie rozvojovej pomoci EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o financiranju razvoja zato što dijelim stajalište Europskog parlamenta o postizanju ciljeva održivog razvoja. Iako smatram kako EU i njezine članice trebaju i dalje biti glavni donatori razvojne pomoći te poticati zajedničku odgovornost, apeliram posebno na zemlje s visokim dohotkom, zemlje sa srednje visokim dohotkom i gospodarstvom u usponu da i one preuzmu svoje obveze te povećaju svoj udio u razvojnoj pomoći. Isto tako je potrebno uključiti i privatni sektor u financiranje održivog razvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I am proud of the UK Labour Party’s efforts in promoting a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. Therefore, I strongly supported this report which urges the rest of the Union to take similar action. By mobilising a range of finance, Member States can make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće jer je 2015. ključna godina za donošenja ciljeva održivog razvoja i sporazuma o globalnom djelovanju protiv klimatskih promjena koji će biti na snazi do 2030. te da se u okviru Treće međunarodne konferencije o financiranju razvoja, koja će se održati u Adis Abebi u Etiopiji od 13. do 16. srpnja 2015., trebaju stvoriti uvjeti potrebni za financiranje i provedbu programa za razdoblje nakon 2015.

1,5 milijardi ljudi i dalje živi u siromaštvu i zakinuto je u pogledu zdravstvenih, obrazovnih i životnih standarda, pogotovo u nestabilnim državama i onim koje su pogođene sukobima. Stoga, pozdravljam najnoviju i sveobuhvatnu Komunikaciju Komisije naslovljenu „Globalno partnerstvo za iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj nakon 2015.”, jer se iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti može postići samo mobilizacijom dovoljnih i odgovarajućih sredstava.

EU i države članice kao najveći donatori razvojne pomoći (udio čini gotovo 60 % svjetske službene razvojne pomoći) moraju predvoditi proces financiranja razvoja i pomoći u pronalaženju pouzdanog odgovora na izazove koje to financiranje donosi te bi trebale očuvati svoj položaj glavnog donatora, osiguravajući usklađenost politika za razvoj u okviru programa za razdoblje nakon 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som nepodporil, pretože zásadne nesúhlasím s vyzývaním členských krajín na plnenie cieľa vyčleniť 0,7 % hrubého národného príjmu ich ekonomiky na rozvojovú pomoc. Rozvojová pomoc Európskej únie je podstatne menej efektívna ako rozvojová pomoc členských krajín EÚ a chýba pri nej aj základná miera sebareflexie, keďže napriek jej neustálym zlyhaniam dochádza k jej navyšovaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o financiranju razvoja in iskanju novih ukrepov za odpravo revščine. Evropska unija je zgrajena na temeljih solidarnosti, zato mora tudi v prihodnje ostati največja donatorica razvojne pomoči na svetu. To, da 1,5 milijarde ljudi še vedno živi v revščini, je nesprejemljivo. Na Sredozemlju množično umirajo migranti in begunci. Mnoge od teh tragedij in smrti bi lahko preprečili, če bi ljudje v svojih državah imeli več upanja in možnosti za boljše življenje. Zato pozdravljam posebno poglavje v poročilu o mobilizaciji domačih sredstev in o mednarodnem davčnem sodelovanju. Strinjam se, da so domača sredstva bolj predvidljiva in vzdržna kot tuja pomoč, zato moramo med drugim izboljšati pobiranje domačih davkov v državah v razvoju, Komisija pa mora izboljšati svojo pomoč tem državam pri gradnji zmogljivosti na področjih davčne uprave in javno finančnega upravljanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Το ζήτημα του ξεπεράσματος της κρίσης και η δημιουργία ανάπτυξης είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της σκληρής λιτότητας, που βαθαίνουν την ύφεση, πρέπει να τερματιστούν άμεσα. Παρά το ότι η έκθεση της Επιτροπής ενισχύει αυτά τα μέτρα, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την έκθεση του Κοινοβουλίου.

Η έκθεση τονίζει την σημασία της δημόσιας χρηματοδότησης, καθώς επίσης και την ανάγκη δίκαιης ανακατανομής των εγχώριων πόρων και ιδιαίτερα των οφελών από τους φυσικούς πόρους. Δίνει έμφαση στο σύστημα χρηματοδότησης, απορρίπτοντας τη δανειοδότηση ως μέσο αναπτυξιακής βοήθειας. Τέλος, πολύ θετικό είναι ότι επικροτεί τις διεθνείς προσπάθειες απαλλαγής των χωρών που επλήγησαν από τον Έμπολα από τις διεθνείς δανειακές τους υποχρεώσεις.

Για τους πιο πάνω λόγους υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Οι ίδιοι άνθρωποι που μας οδήγησαν στην οικονομική κρίση, οι ίδιοι άνθρωποι που καταδυναστεύουν τις χώρες του Τρίτου κόσμου για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους είναι αυτοί που ισχυρίζονται τώρα πως θα μας σώσουν χρησιμοποιώντας βεβαίως τα ίδια μέσα και μεθόδους που αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν, εκτός ίσως από την δυνατότητα που προσφέρουν στους πλούσιους να γίνουν ακόμα πλουσιότεροι και μόνιμα πιστοί στις ιδεοληψίες τους που καταδυναστεύουν τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A jelentés célja nemzetközi partnerség kialakítása a fejlesztés finanszírozására, amely hatékonyan támogatja a 2015 utáni uniós és globális fejlesztési keret végrehajtását, beleértve a fenntartható fejlesztési célokat. A jelentés kiemeli az Európai Unió vezető szerepét a nemzetközi fejlesztés területén és hangsúlyozza a megosztott felelősségvállalás fontosságát, valamint felszólítja a növekvő és közepes jövedelmű országokat, hogy tegyenek jelentős vállalásokat. E célok összhangban vannak a Fidesz-KDNP által követett irányvonallal, különös tekintettel a migráció kérdésének rendezésére. Ezért támogattam szavazatommal.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte. On y demande instamment à l'Union européenne d'affirmer son rôle politique de premier plan tout au long des préparatifs visant à établir un cadre de développement durable, un accord renouvelé sur le financement du développement et d'autres modalités de mise en œuvre, conformément aux engagements et aux valeurs consacrés dans ses traités fondateurs.

Nous estimons que les conditions de la fourniture de l'aide au développement de l'Union ne doivent pas être dictées par d'autres donateurs partenaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution urging the EU and the Member States to respect their commitments in the development sector. Today, the EU is the world’s largest donor of official development aid. This gives responsibility for the EU in the negotiations to be held at the Third International Conference on Financing for Development in Addis Ababa. With this resolution, the European Parliament has sent a strong signal and demonstrated its total and full involvement in development policy across the world.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ L'année 2015 s'inscrit dans un contexte unique de négociations internationales sur le développement et le développement durable (3e conférence internationale sur le financement du développement en juillet, adoption des nouveaux objectifs internationaux de développement durable en septembre, et COP 21 en décembre).

Le rapport de Pedro Silva Pereira constitue la contribution du Parlement européen à la position de l'Union Européenne en matière d'aide publique au développement (APD). Il fait suite au débat qui s'est déroulé durant la plénière d'avril sur les engagements des États membres à ce sujet.

Il reflète également très largement les valeurs progressistes que je défends. En effet, ces trois évènements sont indissociables. La réussite de la COP 21 de Paris dépendra de l'issue de ceux qui la précèdent. Surtout, les engagements des pays développés – et donc de l'UE – en matière d'APD, constituent l'un des enjeux à l'approche de ces trois conférences. Car il n'y aura pas d'accord climatique contraignant et ambitieux à Paris sans engagements chiffres des pays développés en matière d'APD. De l'avis de tous, la question de l'investissement sera déterminante pour convaincre les pays du sud de prendre pleinement leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Kada je riječ o ulaganju u zemljama u razvoju uloga privatnog sektora, pružanje pomoći kao i bolja koordinacija različitih mehanizama ključan su pokretač rasti i razvoja. Smatram da učinkovita potpora razvoju određene zajednice može doći prvenstveno s lokalne razine što u prvi plan stavlja važnost potpore mikropoduzećima kao i malim i srednjim poduzećima. Još jednom koristim priliku istaknuti potrebu za transparentnosti kada je riječ o financiranju projekata od strane Unije, ali i transparentnosti nacionalnog dijela pri njihovom financiranju.

Podržavam odredbe Izvješća kojima se naglasak stavlja na pravednije porezne sustave. Porezni nameti moraju biti svrhovitiji te osjetljiviji prema ugroženim skupinama u društvu. Smatram da je važno promicati učinkovite, uravnotežene i stimulativne porezne sustave kako bi se i financijski sustav u konačnici mogao usmjeriti prema podupiranju održivog razvoja te tako stvoriti uvjeti za provedbu i financiranje programa u slabije razvijenim zemljama. Glasovala sam za Izvješće jer smatram da je zemljama u razvoju pomoć izvana itekako potrebna kako bi mogle mobilizirati svoja nacionalna sredstva i ostvariti ciljeve održivog razvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Podprla sem poročilo Odbora za razvoj (DEVE), ki poziva h globalnemu partnerstvu za financiranje, ki je pogoj za dosego novih ciljev trajnostnega razvoja. Kljub potrebi po deljeni odgovornosti ima Evropska unija (EU) še vedno vodilno vlogo. Poleg ostalih vidikov poročilo poziva k ponovni zavezi EU in njenih članic k 0,7% razvojni pomoči (ODA), pri čemer naj se polovico sredstev nameni najslabše razvitim državam.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe pues recoge elementos muy positivos en materia de financiación para el desarrollo. El informe llama a fortalecer la movilización de recursos domésticos a través de la promoción de sistemas fiscales justos y de la lucha contra el fraude fiscal y los flujos ilícitos de capitales. El informe reconoce igualmente la importancia de desarrollar un marco multilateral para la reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, y llama a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que contribuyan positivamente al grupo de trabajo de la ONU sobre esta materia. Además, el informe utiliza un lenguaje muy positivo en relación con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I welcome and support this resolution. 1.5 billion people are still living in poverty with deprivation in health, education and living standards, notably in conflict-affected and fragile states; whereas this is not acceptable, given that sufficient resources exist in the world to progressively end this situation.

Eradication of poverty and inequality can only be achieved through mobilisation of sufficient and appropriate resources for all, and the better targeting of marginalised groups, such as children, women, the elderly or persons with disabilities; whereas despite a significant reduction in extreme poverty, progress for children has been slower, making the need for investing in children – both through domestic resource mobilisation and international public financing – a key factor;

Let me recall that unfortunately, few developed countries are fulfilling their commitment of providing 0.7 % of Gross National Income (GNI) as ODA, including 0.15-0.20 % of GNI to Least Developed Countries (LDCs); whereas the Member States which joined the EU in 2004 or later have committed to strive towards the target of 0.33 % of GNI, but none of them has yet reached this target.

The time has now come to act and deliver!

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (NI), par écrit. ‒ Ce rapport est un demi-aveu de l'absence de tout contrôle sur l'utilisation de ces fonds, constat dénoncé par le Front National depuis toujours.

Il y est souligné la contribution positive des migrants au développement de leurs pays d'origine, ce qui est sidérant. Ils contribueraient à la croissance des flux financiers entre les diasporas et les pays d'origine. Le rapport soutient la création de fonds pour ces diasporas et demande des efforts supplémentaires afin de réduire les coûts de transfert des capitaux comme l'amélioration de leur effet sur le développement local des pays d'origine.

Ce rapport préconise également d'utiliser comme levier de développement pour les pays en voie de développement les partenariats publics-privés favorisant ainsi les seules entreprises capables de fournir ces prestations qui sont majoritairement des entreprises occidentales.

La commission des budgets prévient que ces financements mixtes pourraient entraîner une bulle de dette en particulier en Afrique subsaharienne et dans les Caraïbes. Si l'on veut lutter contre l'immigration et favoriser la stabilité des continents comme leur autonomie, il faudrait faire simplement tout l'inverse.

Je m'oppose évidemment à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe pues recoge elementos muy positivos en materia de financiación para el desarrollo. El informe llama a fortalecer la movilización de recursos domésticos a través de la promoción de sistemas fiscales justos y de la lucha contra el fraude fiscal y los flujos ilícitos de capitales. El informe reconoce igualmente la importancia de desarrollar un marco multilateral para la reestructuración de la deuda soberana basado en principios de préstamo responsable, y llama a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que contribuyan positivamente al grupo de trabajo de la ONU sobre esta materia. Además, el informe utiliza un lenguaje muy positivo en relación con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution concerning the Financing for Development. I find that it is vital that we, the representatives of the European citizens’, actively support and acknowledge the importance of financing developing countries.

One of the main aims of the European Union is to promote economic and social progress and this is what the resolution ‘Financing for Development’ offers us to continue doing.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un informe clave para definir la posición de la UE de cara a la conferencia de financiación para el desarrollo que se celebrará a mediados de julio en Adís Abeba. Es importante votar a favor de un informe como este, orientado hacia objetivos ambiciosos para la UE en este ámbito.

 
  
MPphoto
 
 

   Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. No he podido votar a favor de este informe puesto que, aunque recoge aspectos positivos como la exigencia de que se cumpla el compromiso de destinar un 0,7 % del PIB a la cooperación al desarrollo, defiende el refuerzo de la asociación público-privada en la financiación para el desarrollo.

Este informe aboga por la implantación en la cooperación para el desarrollo de las mismas las políticas neoliberales que se aplican en la UE, es decir, por poner los recursos públicos a disposición del sector privado en beneficio de este, protegiendo sus inversiones y exigiendo reformas consistentes en la liberalización.

Considero que la búsqueda del beneficio por parte de multinacionales es incompatible con un desarrollo sostenible y basado en la justicia social, un desarrollo que requiere que los pilares básicos para el bienestar de las poblaciones, como la educación, la sanidad o el derecho a la vivienda, sean servicios públicos garantizados por los Estados, que son los únicos actores capaces de asegurar su universalidad, calidad y gratuidad.

Frente a la apuesta por inversiones privadas de empresas multinacionales en sectores y servicios claves para el desarrollo y el bienestar de las personas, defiendo otro modelo de cooperación basado en la financiación y el refuerzo de las asociaciones público-públicas.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because Labour has led the way for a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport fait le point sur le financement de l'aide au développement dans l'Union Européenne, sur la mise en œuvre des objectifs de développement post 2015.

Le rapport rappelle aux États membres l'engagement pris en 2005 pour porter leur aide publique au développement (APD) à 0,7 % du revenu national brut (RNB). Cet objectif devait être atteint d'ici 2015. Fin 2014, la moyenne de l'engagement des États membres n'est que de 0,47 % du RNB. Seuls cinq pays dans le monde ont rempli cet engagement dont quatre membres de l'Union Européenne: Suède, Danemark, Pays-Bas et Luxembourg.

Ce rapport condamne les paradis fiscaux et l'évasion fiscale et demande l'investissement dans les domaines clés tels que l'éducation et la santé, y compris l'importance des droits sexuels et reproductifs malgré les efforts de la droite de l'hémicycle.

Ces rappels sont salutaires, j'ai donc voté pour cette résolution, même si je n'ai aucune illusion sur son impact, notamment en France, pays qui ne cesse de réduire son aide au développement y compris dans les pays les plus pauvres. Au moment où l'UE fait de cette question un des piliers de sa politique migratoire, il est important de rappeler l'hypocrisie des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Subscrevemos as piedosas intenções deste relatório. Contudo impõe-se uma leitura no mínimo crítica sobre a atual situação. Os objetivos do milénio estão longe de atingir os objetivos. As contribuições dos estados ricos estão muito aquém de todos os compromissos. Assim é há décadas, e importa perceber porquê.

A razão está na natureza opressora a exploradora do capitalismo. Ao mesmo tempo que finge princípios humanistas, explora os países em desenvolvimento, corrompe os governos e não hesita em recorrer à força para defender os interesses das grandes multinacionais. Desta forma, assistimos à destruição de escolas construídas com fundos da assistência internacional, e não vemos um mínimo de abertura para contribuir com soluções que garantam aos países mais pobres o direito a um desenvolvimento soberano e autónomo. Toda é condicionalidade, ganância e interesse.

A fuga e evasão fiscal promovida por empresas multinacionais que operam nos países em desenvolvimento excedem a ajuda internacional. Palavras para quê...

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (NI), schriftlich. ‒ Den Bericht über die Entwicklungsfinanzierung lehne ich ab, da ich die Entwicklungshilfe in der derzeitigen Form weder als sinnvoll noch als effizient ansehe und man mit ihr meines Erachtens auch nicht die gewünschten Ziele erreichen wird. Außerdem kommt es auch häufig, zum Beispiel durch Korruption zu massiven Fehlallokationen.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I am a member of Labour Campaign for International Development (LCID) and Labour has led the way for a progressive development policy to tackle poverty and inequality across the world. The Labour Party’s efforts led to a UK law to commit 0.7% of national income (GNI) to Official Development Assistance (ODA). Now is the time for other governments to commit, and for a strong new agenda to mobilise a range of finance to make the new Sustainable Development Goals a reality and end extreme poverty by 2030.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα και εγώ από πλευράς μου την πρόταση ψηφίσματος για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και παρέχει σχεδόν το 60% της επίσημης παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να εντείνουμε όλοι τις προσπάθειες μας, ώστε η δράση αυτή να φέρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αλλά και να προβληθεί κατάλληλα διεθνώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione di iniziativa sul finanziamento dello sviluppo. Questa relazione è il contributo del Parlamento europeo alla posizione dell'UE in vista della conferenza di alto livello sul finanziamento dello sviluppo che si terrà il prossimo luglio ad Addis Abeba.

Trovo che l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero continuare ad essere i principali donatori di aiuti allo sviluppo, ma dovrebbero contemporaneamente spingere per la condivisione delle responsabilità, invitando i paesi ad alto reddito e le economie emergenti ad assumere impegni altrettanto significativi.

Concludo ricordando la necessità di elaborare, a livello internazionale, un quadro normativo affidabile e trasparente per stimolare gli investimenti e contribuire alla crescita di un settore privato socialmente consapevole nei paesi in via di sviluppo.

 
  
MPphoto
 
 

  Kosma Złotowski (ECR), na piśmie. ‒ W głosowaniu nad tym sprawozdaniem wstrzymałem się od głosu. Rozwój to sprawa fundamentalna, zwłaszcza z punktu widzenia państw najbiedniejszych. Inwestycje międzynarodowe, edukacja i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, sprawiedliwy podział dóbr, ochrona zdrowia, uczciwe relacje handlowe – to wszytko sprzyja rozwojowi i należy wspierać każde z tych działań. Unia Europejska ma tu do odegrania ważną rolę, podobnie jak inne organizacje międzynarodowe.

Jednak mówiąc o rozwoju ekonomicznym, nie możemy stracić z oczu kwestii społecznych i etycznych. Ideologia, która infekuje każdy aspekt polityki, wdziera się także tutaj. Łączenie kwestii rozwoju z seksualnością człowieka to właśnie taki negatywny przejaw wpływu ideologii. Zakłamuje ona nie tylko ogólny obraz problemu i odwraca uwagę od prawdziwych przyczyn obecnej sytuacji krajów Trzeciego Świata, ale tworzy także fałszywy związek przyczynowo-skutkowy między aborcją a rozwojem ekonomicznym. Takie rozumowanie jest błędne.

Rozwój oderwany od humanizmu i praw człowieka nigdy nie prowadzi do trwałych sukcesów. Prawo do życia jest bez wątpienia prawem człowieka i powinno być bezwzględnie chronione.

Rozwój oderwany od humanizmu i praw człowieka nigdy nie prowadzi do trwałych sukcesów. Prawo do życia jest bez wątpienia prawem człowieka i powinno być bezwzględnie chronione.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A abordagem ao financiamento do desenvolvimento patente neste relatório ignora o quadro de relações de interdependência assimétrica típicas do capitalismo globalizado, geradoras de um desenvolvimento desigual à escala global.

Com a desigualdade económica vem a dependência e a subordinação políticas. São diversos os instrumentos promotores do círculo vicioso de empobrecimento, dependência e subordinação. É o caso da dívida externa. Várias vezes paga e não obstante sempre crescente, não haverá política de cooperação para o desenvolvimento séria e eficaz sem abordar esta questão nem sem o imprescindível cancelamento desta dívida e dos mecanismos que a sustentam. Esta questão é pura e simplesmente ignorada pelo relatório. Como o são também os efeitos devastadores das intervenções do FMI e o Banco Mundial – promotoras da drenagem de recursos endógenos para os ditos doadores, recursos que chegam a ultrapassar os montantes da Ajuda Pública ao Desenvolvimento.

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) é crucial e deve aumentar, de acordo até com compromissos assumidos mas não cumpridos. Valorizamos o que o relatório refere a este respeito. Mas tal como a APD, por si só (mesmo que aos níveis desejáveis), não chega, assim também este aspecto positivo do relatório não chega para fazer dele um bom relatório.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου