Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0360(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0155/2015

Ingediende teksten :

A8-0155/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 14
CRE 19/05/2015 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0203

Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

14. Insolventieprocedures - Herziening en uitbreiding van de aanbeveling van de Commissie van 12 maart 2014 inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie, met het oog op insolventie van gezinnen en een tweede kans voor individuele personen en huishoudens (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Preşedinte. – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice referitoare la procedurile de insolvență (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/0360(COD)" 2012/0360(COD)) (Raportor: Tadeusz Zwiefka) ( HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2015-0155&language=RO" A8-0155/2015)) și Declarația Comisiei cu privire la Revizuirea și extinderea Recomandării Comisiei din 12 martie 2014 privind o nouă abordare a falimentului și intrării în insolvență a întreprinderilor, ( HYPERLINK "http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2701(RSP)" 2015/2701(RSP).

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca. Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Komisarz! Koleżanki i Koledzy! Rozporządzenie o postępowaniach upadłościowych, które weszło w życie w 2002 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii poza Danią, reguluje zasady wyboru prawa właściwego dla postępowania jurysdykcji oraz uznawania orzeczeń.

Ponieważ rozporządzenie przyjęte tyle lat temu okazało się niewystarczające w kontekście kryzysu gospodarczego oraz w obliczu upadłości wielu firm na terenie Unii, w trakcie ubiegłej kadencji rozpoczęliśmy w Parlamencie Europejskim prace nad wprowadzeniem zmian do tego rozporządzenia. Sprawozdanie zostało opracowane przez naszego kolegę Klausa-Heinera Lehnego i stanowiło doskonałą podstawę do późniejszych negocjacji z Radą prowadzonych już w tej kadencji.

Stanowiska obu naszych instytucji były bliskie siebie – a co najważniejsze, przyświecał nam wspólny cel: stworzenie takich ram prawnych dla transgranicznego postępowania upadłościowego, które dadzą z jednej strony szanse na zaspokojenie wierzycieli, z drugiej jednak strony tym uczciwym przedsiębiorcom pozwolą na przeprowadzenie właściwej restrukturyzacji, a tym samym nie dopuszczą do upadłości przedsiębiorstw i utraty miejsc pracy.

Głównym celem reformy była próba ograniczenia tzw. turystyki upadłościowej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał na brak odpowiednich zabezpieczeń przed tego typu procederem w ramach rozporządzenia o postępowaniach upadłościowych. Chodzi tutaj o wykładnię terminu „główny ośrodek podstawowej działalności” – tzw. COMI, które jest niezbędne do ustalenia jurysdykcji sądu właściwego do wszczęcia postępowania upadłościowego. Zmiana jurysdykcji pociąga za sobą konieczność dochodzenia swoich roszczeń przed sądem w innym państwie. To z kolei prowadzi do procedowania w innym języku, a także według innych zasad procesowych, co z kolei powoduje wydłużenie procesu, wzrost kosztów, a także zmniejsza pewność prawną. Wydaje się, że w obecnej sytuacji pewność prawna w obrocie gospodarczym Unii Europejskiej jest dla nas czymś niezwykle istotnym. Dlatego też, by wyeliminować możliwość forum shopping, Parlament zaproponował wprowadzenie do definicji COMI następujących rozwiązań: trzymiesięczny okres przejściowy, w ciągu którego spółka dłużnika nie może otworzyć postępowania upadłościowego po ewentualnym przeniesieniu swojej siedziby do innego kraju. Inny termin, a mianowicie sześciu miesięcy, przyjęliśmy w przypadku upadłości konsumenckiej. Ta różnica wynika z bardzo istotnego faktu. Otóż o wiele łatwiej przenieść się osobie fizycznej niż osobie prawnej. W przypadku upadłości konsumenckiej w owym okresie sześciu miesięcy to na dłużniku spoczywa obowiązek dowodzenia, że jego główne miejsce pobytu jest tam, gdzie je zadeklarował.

Po drugie, zaproponowaliśmy nowy system koordynacji upadłościowej w przypadku grupy spółek, który będzie instrumentem opcjonalnym, czyli nieprzymusowym. W ciągu 30 dni od otrzymania informacji o wniosku o otwarcie postępowania koordynacyjnego syndyk każdej ze spółek może zadecydować o skorzystaniu z opcji opt-out i wyjścia z koordynacji, jeśli uzna, że będzie to korzystne dla reprezentowanej przez siebie spółki. Skuteczność i efektywność tego mechanizmu będziemy badać po pięciu latach od wejścia w życie zmian do rozporządzenia.

I po trzecie, ustalony zostaje – co moim zdaniem jest bardzo istotne – unijny rejestr upadłościowy, który pozwoli na monitorowanie postępowań upadłościowych na terenie całej Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że ten rejestr okaże się bardzo przydatny w użyciu zarówno dla obywateli, jak i unijnych przedsiębiorstw.

Korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za doskonałą współpracę Radzie, szczególnie prezydencji włoskiej, a także moim koleżankom i kolegom kontrsprawozdawcom, a w szczególności panu Cofferatiemu. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. Mr President, the vote tomorrow will conclude a two-year-long negotiation process on the recast of the Regulation on insolvency proceedings. I want to pay tribute to the rapporteur Mr Zwiefka and to the Committee on Legal Affairs for their most efficient work on what I see as only a first step in this area.

Honest entrepreneurs deserve help when running into difficulties. The improved tools on jurisdiction will increase legal certainty and put in place effective safeguards against abusive forum shopping. I know that this issue was particularly important for Parliament.

The establishment of a system of interconnected insolvency registers will increase the transparency of insolvency proceedings for creditors. This is a very tangible benefit of the reform and it will foster a cultural change in the business community across Europe.

The revised regulation covers also preventive insolvency proceedings, which aim at rescuing businesses, as well as a larger range of personal insolvency proceedings. It clarifies jurisdiction rules. Synthetic secondary proceedings avoid duplication of proceedings. The revision also provides the first legal framework for coordinating the proceedings of members of groups of companies.

Of course, our work is not finished with the adoption of the regulation. We will spare no efforts so that practitioners and citizens can properly apply the new instrument by the time it replaces the old regulation.

The Commission has also followed up on your goal, and last year adopted a recommendation on a new approach to business failure. The Commission is currently assessing the actions the Member States have taken in response to the recommendation.

It is obvious that we need modern and efficient insolvency rules that help rescue viable businesses and give entrepreneurs and consumers a second chance. Let me give you several illustrative figures. Today in Europe, half of all businesses do not survive the first five years of their existence. In the EU, 200 000 firms go bankrupt per year, that is 600 a day, resulting in 1.7 million direct job losses every year. Around a quarter of these bankruptcies concern businesses that work cross-border, and the latest crisis has led to a surge in non-performing loans in all Member States without exception.

Last month we held a conference in Riga to look at the way ahead. It was a useful first occasion to gather views and brainstorm about the next steps. The Capital Markets Union project, which the Commission adopted recently, also contains a clear reference to the need for modern insolvency regimes as a gateway to a flourishing business and investment climate.

We are interested in Members views when starting to map out the next steps. I understand that consumer insolvency is of particular concern to some of you. I would like to recall that the principles laid down in the Commission recommendation are also relevant in this regard. In particular in its recital 15, the Commission urges Member States to consider applying the principles of the recommendation also to consumers.

The Commission has carried out a specific study on over-indebtedness of European households and families. The findings are clear. People who lose their jobs and incomes have a higher probability of falling into the debt trap, as do people confronted with accidents of life no one can anticipate. Bad financial choices come down to two basic scenarios: a credit which is too short-term, or interest rates which are too high, often to be explained by inadequate financial advice by lenders.

In the framework of this study, the most frequently—named best practice reported by stakeholders relates to legislative steps to make insolvency proceedings more readily available. However, the situation is not homogeneous across the EU. For example, in a number of Member States consumers do not have access to personal insolvency proceedings, and in many others the discharge periods are much longer than the recommended three-year period provided for in the Commission recommendation.

As regards next steps, besides the evaluation of the recommendation and the already existing material, the Commission is carrying out a comprehensive comparative legal study in the 28 Member States regarding consumer insolvency procedures. It will be completed in mid-January 2016 and this will provide us with a good basis to discuss next steps. I would like Parliament to be fully involved in this process.

 
  
MPphoto
 

  József Nagy, a PPE képviselőcsoport nevében. Sajnos az új tagországokban egyre több tönkrement nagy cégről szerzünk tudomást, akik felelősség nélkül, csak a profitot lesve gázolnak át az embereken. Mindezt úgy, hogy az eljárásuk jogszerű, csak éppen nem morális.

Hazámban, Szlovákiában például ilyen eset a Váhostav cég ügye, amelyben a nagyvállalkozó a jelenlegi kormánypárt segítségével hagyja cserben az emberek ezreit, a vállalkozók százait, és dönti őket bizonytalanságba és nyomorba.

Nagy örömmel üdvözlöm a fizetésképtelenségi eljárásról szóló új szabályozást. Az Unió négy szabadságelvét ugyanis az ügyeskedő szélhámosok ki tudják használni a határon átívelő csaláshálózatok kiépítéséhez. A csalókkal szemben csak úgy tudjuk felvenni a harcot, ha összehangoltan működünk és megszüntetjük azokat a lehetőségeket, amelyeket a cégek vezetői kihasználhatnak a kis hitelezőik és az alvállalkozóik rovására.

 
  
MPphoto
 

  Enrico Gasbarra, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il collega relatore Zwiefka per il lavoro che ha portato avanti, per aver concluso l'accordo con il Consiglio su un provvedimento che era atteso da tempo dai consumatori e dalle imprese in Europa – il relatore e il Commissario, che ringrazio, hanno ricordato la situazione di incertezza che verteva su questo settore e sulle norme. Non a caso la Commissione ben due anni fa aveva cercato di proporre una riforma complessiva dell'intero settore.

Le salvaguardie inserite in questo primo importante passo sono fondamentali, in particolare ovviamente quella che cerca di limitare il cosiddetto forum shopping, anche perché in troppi casi le imprese e i debitori spostavano repentinamente la propria sede prima dell'avvio delle procedure d'insolvenza o bancarotta.

Questo regolamento introduce un quadro giuridico finalmente certo e di tutela nonché la capacità per le corti di valutare se lo spostamento sia genuino o meno, e questo è un passo molto importante.

Quindi voterò a favore del regolamento, della ratifica dell'accordo che fa compiere, come dicevamo prima, un passo importante in avanti. Ma soprattutto mi confortano le parole del Commissario, perché è il primo di altri passi che l'Europa deve fare in questo settore.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, от името на групата ECR. Уважаеми г-н Председател, безспорно е, че тежката икономическа криза доведе до затруднения за икономическите субекти в държавите членки.

Големите корпорации изпитват затруднения, малките и средните предприятия са в трудна ситуация, немалко граждани са изправени буквално пред невъзможността да покриват дори елементарните си разходи. Ето защо е логично и напълно нормално да обсъждаме възможността производството по несъстоятелност да бъде подобрено и унифицирано.

Разбира се, не можем да пропуснем факта, че правните системи на държавите членки регулират по различен начин това производство, но все пак може да се въведе обща рамка. Това би било полезно за общия пазар, както и за повишаване на нивото на конкуренция и ще има благоприятен ефект.

Съгласявам се с тезата на някои от колегите, че е редно и необходимо да помислим и за въвеждането на статута „фалит на семейството и физическото лице“. Не може и не е редно един човек перманентно и завинаги да бъде роб на своите кредитори. Тази практика отдавна е отречена в държавите членки. Уви, сегашната практика показва друго.

Ето защо се обявявам в подкрепа на идеята за общностна регламентация на процедурата фалит на физически лица. Това има своята правна и разбира се житейска логика. На мнозина може да не допада тази идея, но определено тя би била справедлива и ще бъде в полза на гражданите на държавите членки.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente, Europa se concibió como un proyecto al servicio de la paz y del bienestar, al servicio de la libertad y de la calidad de vida. Hoy y ahora, eso nos obliga a dedicar al rescate de las personas tanta determinación y urgencia como la que hemos dedicado a rescatar entidades financieras. Muchos bancos fueron víctimas de su propia voracidad. Esa codicia se ha llevado por delante muchos proyectos empresariales y muchos proyectos de vida de personas y familias que, en su inmensa mayoría, obraban de buena fe. Por eso, es obligatorio ofrecerles una segunda oportunidad. Porque es una cuestión de justicia. Pero, además, es una herramienta más al servicio de la economía real y del empleo.

Esta revisión de los procedimientos de insolvencia y las recomendaciones de la Comisión marcan principios muy claros que deben cumplir todos los Estados miembros y que deben aplicarse también a los deudores individuales. No son de recibo ni la desigualdad de armas jurídicas entre acreedor y deudor, ni los plazos para recurrir, diseñados al servicio de los poderosos, ni los vetos inhumanos a la dación en pago, que condenan a personas y familias atrapadas en injustos procedimientos hipotecarios.

Ellos son las caras y los ojos de la crisis. Y en el 90 % de los casos podemos aliviar su situación con coherencia y determinación. Por eso, pido una garantía europea para ese principio de segunda oportunidad y una utilización decidida de los procedimientos de infracción para Estados como España, señalados en rojo por los Tribunales europeos por su resistencia a modificar sus leyes en esta dirección.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. Pane předsedající, je škoda, že je nás tady tak málo při tak vážném tématu, ale doufám, že ti, kteří se neúčastní, nejsou v insolvenci.

A teď vážně, revizi nařízení, které upravuje úpadkové řízení, považuji za významný krok k modernizaci insolvenčního práva. Domnívám se, že bychom měli zejména zvýšit ochranu zaměstnanců, kteří jsou případným bankrotem jejich zaměstnavatele postiženi nejvíce. V dnešní době je riziko bankrotů společností bohužel vysoké, například v České republice vzrostl za posledních šest let počet insolvenčních návrhů z 5 300 na více než 35 000 ročně. Proto potřebujeme širší diskusi o tom, jak firmy před případným bankrotem uchránit.

Další problém vidím v tzv. insolvenčním turismu a podávání šikanujících insolvenčních návrhů s cílem likvidovat konkurenci. Do insolvenčního rejstříku se pak dostávají i firmy, které ve skutečnosti nikomu nic nedluží. U nás se podle statistik s takovými praktikami setkala každá desátá firma. Nemusím asi dodávat, že takto dotčenou firmu to poškozuje. Proto modernizaci úpadkového práva podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun, en nombre del Grupo Verts/ALE. Señor Presidente, me alegro de que podamos tener este debate. Quiero agradecer al señor López y a los demás diputados que hayan hecho posible que podamos hablar hoy de la cuestión de la insolvencia de los consumidores y de las personas.

Señora Comisaria, es un tema que está por resolver. Usted ha dicho que, en algunos casos, las recomendaciones no se están cumpliendo. Me gustaría que fueran un poco más diligentes en su cumplimiento, pero creo que el marco legal que tenemos a escala europea no es suficiente.

Tenemos un problema extremadamente grave: los desahucios continúan, mucha gente está perdiendo sus casas porque no se le da esta segunda oportunidad. Creo, evidentemente, que debemos avanzar hacia una protección mucho mayor a escala de la Unión Europea y también hacer cumplir esas sentencias en las que se señala que algunos países, como España, no cumplen la legislación en esta materia.

Evidentemente, necesitamos un instrumento europeo de mayor alcance en este sentido, que pueda dar cobertura a cuestiones como la quita, como la mora, como la dación en pago —que aún no está reconocida a escala europea—. Porque creo que, en muchos de estos casos, debemos llevar a cabo políticas que ayuden a las personas y, a este respecto, estas políticas de segunda oportunidad son absolutamente fundamentales.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (NI). Monsieur le Président, ce texte modifie le règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Il vise à protéger les créanciers dans les cas où l'insolvabilité d'une entreprise présente un caractère transfrontalier. Il a le mérite d'attribuer compétence aux juridictions de l'État membre dans lequel l'entreprise débitrice a le centre de ses intérêts principaux. La réalité du lieu d'activité de l'entreprise est ainsi retenue comme critère d'attribution de compétences, ce qui permet d'écarter le forum shopping, c'est-à-dire la recherche abusive par les débiteurs transfrontaliers de la juridiction nationale la plus favorable.

Ce texte a toutefois le défaut de trop marginaliser la possibilité pour le créancier d'ouvrir une procédure secondaire devant les juridictions de son propre État dès lors que le débiteur y possède des biens. C'est pourquoi j'y suis hostile.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Pane předsedající, já vítám tuto změnu nařízení, která upravuje otázky úpadkového práva. Sám jsem v České republice coby ministr spravedlnosti odpovídal za nový insolvenční zákon a vím, jak je to důležité společenské téma. Nejedná se pouze o nějaké technické odborné normy, ale kvalita insolvenčního práva velmi výrazně ovlivňuje nejen podnikatelský sektor, ale i fungování společnosti jako takové.

My jsme řešili otázku délky insolvenčního řízení v České republice, nyní zase spíše řešíme otázku, jak posílit nelikvidační formy řešení situace dlužníka. Nicméně tento návrh, který tady je, se týká přeshraničních insolvenčních řízení. Já jsem přesvědčen z vlastní zkušenosti z České republiky, že to je velmi dobré nařízení a je dobře, že po deseti letech provádíte revizi, která odstraňuje některé problémy, jako je třeba zpřesnění příslušnosti daného insolvenčního soudu tak, aby nemohlo docházet k již zmiňované insolvenční turistice, kdy se účelově vybírá to místo, kde je insolvenční právo jaksi nejlepší pro dlužníka, nikoliv pro věřitele.

Je také velmi dobře, že právě rozšiřujete působnost tohoto návrhu a že tak do budoucna nejen likvidační formy úpadku, ale i nelikvidační formy úpadku budou spadat do tohoto nařízení.

A tou třetí věcí, kterou chci zmínit, je otázka povinného insolvenčního rejstříku. Myslím si, že to je úplně klíčová věc a pokud chceme do budoucna evropské efektivní insolvenční řízení, musíme mít jeden veřejný rejstřík.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). Herr Präsident! Ich sage ein Dankeschön an Sie, Frau Kommissarin, für die geleistete Arbeit der Kommission, aber natürlich gleichfalls an unseren Berichterstatter Tadeusz Zwiefka. Mir ist aus Sicht der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders der S&D-Abänderungsantrag wichtig, damit es, um Forum Shopping zu vermeiden, eben eine dreimonatige Cooling-off-Phase gibt.

Außerdem ist mir auch noch ein Erwägungsgrund wichtig, nämlich das Recht auf bevorzugte Befriedigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dass dieser Erwägungsgrund drinnen ist, wird es dann hoffentlich bei der nächsten Überarbeitung der Verordnungen ermöglichen, noch weiterreichende Maßnahmen zu ergreifen.

Dann möchte ich sozusagen nicht nur Ihre geleistete Arbeit loben, sondern Sie ersuchen, schon das nächste heiße Eisen anzupacken, nämlich die Privatinsolvenzen. Die Hälfte aller Insolvenzen, die es gibt, sind nicht jene von Unternehmen, sondern auch jene von privaten Personen. Wir könnten uns sehr viel Leid von Menschen ersparen, die in die Privatinsolvenz rutschen, , wenn die Kommission auch dieses Thema angehen würde. Denn es gibt nicht in allen Ländern der Europäischen Union entsprechende Regelungen.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). Señor Presidente, como bien se ha dicho, hoy también tratamos la petición de mi Grupo, y mía propia, de poder ampliar el marco de referencia que tenemos de la insolvencia de las empresas a un marco de referencia de insolvencia personal, absolutamente necesario para poder garantizar una protección mínima a las personas. Algo que es eficaz económicamente y absolutamente justo socialmente.

¿Por qué es necesario este marco de insolvencia de las personas? En primer lugar, porque tenemos legislación muy diferente dentro de Europa en esta materia, desde las comisiones de insolvencia en Francia al modelo de rehabilitación en Gran Bretaña, que permiten a cientos de miles de personas —150 000 al año en Gran Bretaña o 50 000 en Francia— tener una merecida segunda oportunidad.

Pero, lamentable y desgraciadamente, en algunos países no tenemos esta necesaria puerta legal, esta escapatoria ante una situación que ha provocado un desastre social. España es un paradigma en esto. Hemos tenido 570 000 ejecuciones hipotecarias durante la crisis económica, cientos de miles de desahucios de primeras viviendas; un desastre social, como ya he dicho, pero también un colapso moral: el que vemos en las noticias de la televisión cuando la policía expulsa a ancianas de sus casas.

Por eso es necesario —porque nadie deja de pagar las deudas porque quiere—, encontrar una puerta legal europea ampliando esta insolvencia a las familias, porque los ciudadanos honrados también merecen una segunda oportunidad.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, come ha visto siamo arrivati a conclusione della discussione con un largo consenso sulle soluzioni che vengono prospettate. Questo è dovuto a un rapporto positivo tra i relatori e di questo va ringraziato in primo luogo il collega Zwiefka.

Ci sono alcuni aspetti che vale la pena sottolineare. Il primo, che ho sentito ricordare anche poc'anzi, è quello che abbiamo convenuto sull'estensione del campo d'applicazione della direttiva, quello che riguarda le procedure ibride e la ristrutturazione. In fondo a noi quello che serve è anticipare il rischio dei fallimenti, cosa che invece spesso viene trascurata perché meno contenzioso c'è e meglio è per i cittadini europei. L'estensione del campo d'applicazione ci dà uno strumento giuridico aggiuntivo rispetto a quelli esistenti, che potrà ridurre abbondantemente il conflitto.

Allo stesso modo è stato importante individuare il centro d'interesse principale: il fenomeno della ricerca del luogo nel quale attivare la procedura è un fenomeno negativo. Lo shopping del foro va ridotto, ove possibile, addirittura eliminato. Io credo che ci siano qui le condizioni per poterlo fare. Anche le procedure di coordinamento delle insolvenze per i gruppi societari, che il Parlamento aveva già indicato, sono un bel passo avanti nella direzione giusta.

Da ultimo rimane il tema dei lavoratori o creditori. Noi abbiamo introdotto una norma che è quella della previsione di un diritto preferenziale: questi sono i soggetti più deboli, che spesso vengono penalizzati da decisioni di altri che ricadono su di loro. Anche per loro c'è una novità positiva.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). Domnule Președinte, consider că regulamentul-cadru al procedurilor de insolvență trebuie să includă norme clar definite pentru persoanele fizice, persoanele care desfășoară activități independente și consumatori. În materie de armonizare a legislației statelor membre, un sector care nu este încă unificat este tocmai acesta, al insolvenței persoanelor fizice. Consider, în măsura în care prezentul regulament poate da normele cadru în care să se desfășoare acest tip de recuperare a debitelor, este recomandat să o facă. Nu în ultimul rând, aș vrea să subliniez efortul grupului social democrat de a include în măsurile de armonizare drepturi preferențiale pentru angajații care sunt afectați de procedurile de insolvență. Să nu uităm totuși că angajații, persoanele fizice și persoanele care desfășoară sub o formă sau alta activități independente trebuie să beneficieze de aceleași drepturi de bază ca și persoanele juridice în cazul unor proceduri extinse de insolvență, să fie protejați de norme cadru și să aibă posibilitatea să se remonteze financiar, asemenea unei societăți. Este foarte important ca armonizarea măsurilor de insolvență să țină cont de nevoile persoanelor fizice care să fie corect reprezentate în cazul unor asemenea...

(Președintele a întrerupt vorbitorul)

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η λιτότητα στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει στρατιές φτωχών και ανέργων και αυτό έχει οδηγήσει στο να υπάρχουν υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Έχουμε χιλιάδες καταγγελίες ότι στην Ισπανία οι πολίτες χάνουν τα σπίτια τους επειδή οι τράπεζες τους πετάνε έξω.

Στην Ελλάδα, το μνημόνιο οδήγησε σε μια τεράστια υπερχρέωση των νοικοκυριών. Η ανεργία αγγίζει ενάμισι εκατομμύριο συμπολίτες μας, το 40% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, υπάρχουν υπερχρεωμένα νοικοκυριά που οφείλουν στις τράπεζες στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Στην Ελλάδα είχαμε μία διαδικασία αναστολής πλειστηριασμών. Η τρόικα, όμως, κυρία Jourová, γιατί εκεί συμμετέχει και η Επιτροπή, θέλει να σταματήσει αυτή η προστασία, δηλαδή η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Επίσης, δεν συμφωνεί η τρόικα, δηλαδή η Επιτροπή, στη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, και ο κύριος Draghi αρνήθηκε αυτή τη ρύθμιση που εμείς ζητούμε. Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice, gospodine izvjestitelju, treba nam europska regulativa kada govorimo o stečajevima i insolventnosti obitelji, odnosno pojedinaca. Različita su iskustva u našim državama članicama, ali rezultat je isti - ljudi su očajni. Ili ostaju bez posla zbog neodgovornih vlasnika koji su često barem u novim zemljama, nove demokracije pokrali poduzeća ili su, kao što ste rekli poštovana povjerenice, nasjeli neadekvatnim savjetima i danas imaju kredite s previsokim kamatama.

Vaša poruka je potpuno jasna. Nažalost imamo situaciju gdje ljudi više ne znaju kako naprijed. I zato podržavam ovu regulativu jer sam uvjeren da na taj način pokazujemo potrebu da se u Europi i svim državama članicama uvede institut osobnog stečaja i šansa za svakog pojedinca u Europi.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Η συζητούμενη σήμερα τροποποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις πτωχεύσεις με διασυνοριακές επιπτώσεις αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα με πυροσβεστικό τρόπο, χωρίς να αναιρούμε τις ρίζες του.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πτωχεύουν σήμερα γιατί η Ευρώπη έχει βυθιστεί σε οικονομική στασιμότητα τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια και γιατί στις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα στήριξης των κοινωνιών. Είναι σαφές πως η συνταγή της λιτότητας φέρνει ύφεση. Η ύφεση αποστραγγίζει τη ρευστότητα και οι πιο αδύναμες επιχειρήσεις καταλήγουν να πτωχεύουν.

Δεν αρκεί επομένως να συζητούμε πως θα διαχειριστούμε τις πτωχεύσεις. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με ανάπτυξη και με μέτρα τόνωσης ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Mr President, I welcome the Council Regulation establishing a European framework for cross-border insolvency proceedings. This would determine which Member State has jurisdiction for opening insolvency proceedings, establish uniform rules on applicable law and provide for the recognition and enforcement of insolvency—related decisions, as well as for the coordination of main and secondary insolvency. Our S&D amendment managed to avoid forum shopping by introducing the additional criterion of a three-month cooling-off period. The regulation now also allows for coordination of the proceedings for corporate groups and calls for the future introduction of preferential rights for employees.

I wish to thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for the very good job they have done.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. Mr President, I would like to thank the House for the positive approach which I heard in the vast majority of the speeches. As we understand it, the vision here is to encourage those honest entrepreneurs who do business in good faith and often get into debt and trouble through no fault of their own. I am glad that Parliament sees this in a similar way to us, and I hope tomorrow’s vote will reflect this positive approach.

I would like to confirm here, once again, that I do not regard this as finished work because we want to continue, we want to bring in solutions – balanced solutions – which are good for debtors and creditors, and which will also cover the situation of individuals, because, as was also mentioned here, there is a very strong feeling in many Member States of unfairness in insolvency proceedings. People feel unsafe, and you know perhaps from your own experience – at least I have had such experience – that if you have troubles in your private life you can easily get into big problems in terms of finance. Human life stands on three legs of a chair – health, family and job – and once you have problems in two of these three you can be sure you will have big problems in relation to finance.

We are now assessing the recommendations we gave to the Member States and we are looking at the possibilities of introducing pan-European legislation for better insolvency rules, not only for companies but also for individuals. That is the plan for the next steps. In addition, we are taking other action in this field: I would mention the recently announced country specific recommendations, in which we recommended that three Member States improve insolvency proceedings in their countries. We are also running several campaigns to raise awareness about consumer credit because many people in Europe take out credit and then are not able to pay back the money. In many cases this is because they simply did not read the contractual conditions. It is proper to inform people of the risks they undertake when they take out consumer credit.

So thank you, once again. I am looking forward to further cooperation with Parliament on the next proposals.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca. Ja również chciałbym się przyłączyć do słów podziękowań wobec koleżanek i kolegów, którzy zechcieli wziąć udział w tej dzisiejszej debacie, debacie niezwykle ważnej. Z przykrością stwierdzam, że wtedy, kiedy mówimy o realnych rozwiązaniach legislacyjnych – a przecież wprowadzanie rozporządzenia to jest realna zmiana legislacyjna w Unii Europejskiej, dotykająca istoty sprawy, życia obywateli Unii Europejskiej i funkcjonowania przedsiębiorstw – to ta debata odbywa się w późnych godzinach wieczornych. A kiedy mamy klub dyskusyjny, kiedy wymieniamy się tylko poglądami i opiniami, to zajmuje nam to czasami całe posiedzenia do południa i myślę, że warto by było coś tutaj zmienić.

Ale wracając do istoty sprawy. Przede wszystkim możemy być zadowoleni, że te zmiany, które potwierdzimy jutrzejszym głosowaniem w Parlamencie Europejskim w istotny sposób wspomogą funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw, tych, którym się coś nie powiodło nie z powodu nieuczciwości czy totalnej nieudolności, ale różnego rodzaju zdarzeń, splotu różnego rodzaju przyczyn. I z tego powodu możemy być zadowoleni, bowiem jeśli idzie o tę upadłość firm, wydaje się, że idziemy dobrą drogą.

Natomiast z tej dyskusji jasno wynikało, że w przypadku upadłości konsumenckiej mamy wiele do zrobienia. I tutaj cieszę się z zapowiedzi pani komisarz Jourovej o dalszych działaniach legislacyjnych, ale przede wszystkim z jednego faktu, który Pani zechciała podnieść w swojej wypowiedzi – z działań uświadamiających. Bo to jest ogromna rola, że Komisja Europejska oraz państwa członkowskie powinny uświadamiać swoich obywateli, jakie instrumenty prawne dajemy im do ręki, przed czym powinniśmy ich przestrzegać, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, dlatego iż bardzo często błędy są popełniane z niewiedzy, a niewiedza może być przez nas – przynajmniej w jakimś określonym stopniu – minimalizowana i powodować, że zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tego instrumentarium, którym już dysponują i zwracać nam uwagę na te rzeczy, którymi jeszcze powinniśmy się zająć. Raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Preşedinte – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc mâine, 20 mai 2015.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Quiero expresar mi satisfacción por el debate mantenido en esta sesión plenaria sobre la creación de un marco europeo de prevención del sobreendeudamiento y resolución de la insolvencia, no sólo para empresas, sino también para consumidores y autónomos. Gracias a la iniciativa del diputado socialista Javi López, se ha conseguido integrar este tema en la agenda institucional europea y que la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, Věra Jourová, anunciara la realización de un prometedor estudio global comparativo sobre los procedimientos de insolvencia de consumidores en los veintiocho Estados miembros, que será entregado en enero de 2016 y que servirá de base para debatir la ampliación de estas medidas, tal y como proponíamos los socialistas europeos. La comisaria reconoció que Europa necesita una regulación de insolvencia moderna no sólo para las empresas sino también para los individuos, entre otros motivos porque la situación es diferente en cada Estado miembro, ya que hay países, como España, en los que los consumidores no tienen un marco legislativo al que recurrir cuando se encuentran en esta situación. Los socialistas europeos seguiremos trabajando para conseguir que la regulación de este marco común sea una realidad lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. Quiero expresar mi satisfacción por el debate mantenido en esta sesión plenaria sobre la creación de un marco europeo de prevención del sobreendeudamiento y resolución de la insolvencia, no sólo para empresas, sino también para consumidores y autónomos. Gracias a la iniciativa del diputado socialista Javi López, se ha conseguido integrar este tema en la agenda institucional europea y que la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, Věra Jourová, anunciara la realización de un prometedor estudio global comparativo sobre los procedimientos de insolvencia de consumidores en los veintiocho Estados miembros, que será entregado en enero de 2016 y que servirá de base para debatir la ampliación de estas medidas, tal y como proponíamos los socialistas europeos. La comisaria reconoció que Europa necesita una regulación de insolvencia moderna no sólo para las empresas sino también para los individuos, entre otros motivos porque la situación es diferente en cada Estado miembro, ya que hay países, como España, en los que los consumidores no tienen un marco legislativo al que recurrir cuando se encuentran en esta situación. Los socialistas europeos seguiremos trabajando para conseguir que la regulación de este marco común sea una realidad lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Quiero expresar mi satisfacción por el debate mantenido en esta sesión plenaria sobre la creación de un marco europeo de prevención del sobreendeudamiento y resolución de la insolvencia, no sólo para empresas, sino también para consumidores y autónomos. Gracias a la iniciativa del diputado socialista Javi López, se ha conseguido integrar este tema en la agenda institucional europea y que la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, Věra Jourová, anunciara la realización de un prometedor estudio global comparativo sobre los procedimientos de insolvencia de consumidores en los veintiocho Estados miembros, que será entregado en enero de 2016 y que servirá de base para debatir la ampliación de estas medidas, tal y como proponíamos los socialistas europeos. La comisaria reconoció que Europa necesita una regulación de insolvencia moderna no sólo para las empresas sino también para los individuos, entre otros motivos porque la situación es diferente en cada Estado miembro, ya que hay países, como España, en los que los consumidores no tienen un marco legislativo al que recurrir cuando se encuentran en esta situación. Los socialistas europeos seguiremos trabajando para conseguir que la regulación de este marco común sea una realidad lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. Quiero expresar mi satisfacción por el debate mantenido en esta sesión plenaria sobre la creación de un marco europeo de prevención del sobreendeudamiento y resolución de la insolvencia, no sólo para empresas, sino también para consumidores y autónomos. Gracias a la iniciativa del diputado socialista Javi López, se ha conseguido integrar este tema en la agenda institucional europea y que la comisaria de Justicia, Consumo e Igualdad de Género, Věra Jourová, anunciara la realización de un prometedor estudio global comparativo sobre los procedimientos de insolvencia de consumidores en los veintiocho Estados miembros, que será entregado en enero de 2016 y que servirá de base para debatir la ampliación de estas medidas, tal y como proponíamos los socialistas europeos. La comisaria reconoció que Europa necesita una regulación de insolvencia moderna no sólo para las empresas sino también para los individuos, entre otros motivos porque la situación es diferente en cada Estado miembro, ya que hay países, como España, en los que los consumidores no tienen un marco legislativo al que recurrir cuando se encuentran en esta situación. Los socialistas europeos seguiremos trabajando para conseguir que la regulación de este marco común sea una realidad lo antes posible.

 
  
MPphoto
 
 

  Емил Радев (PPE), в писмена форма. Колеги, всеки заслужава втори шанс. Това е валидно най-вече за предприемачите. Страхът от фалит в ЕС трябва да бъде преодолян.

Приветствам разширяването на приложното поле на регламента и считам, че съсредоточаването върху националните процедури, които предвиждат преструктуриране на дружеството на етап, предхождащ производството по несъстоятелност и водят до оздравяването на предприятията, както и даването на втори шанс на предприемачите са ключови, за да имаме жизнеспособна икономика в ЕС.

Вярвам, че изискването държавите членки да публикуват информация за случаите на трансгранична несъстоятелност в публично достъпен електронен регистър ще подобри информацията за участващите кредитори и съдилища и ще предотврати образуването на паралелни производства по несъстоятелност.

Новият регламент ще позволи да се избегнат стимулите за страните да прехвърлят активи или съдебни производства от една държава членка в друга, с цел да получат по-благоприятно правно положение във вреда на кредиторите на несъстоятелността. Ще внесе повече яснота в разпоредбите относно компетентността за образуване на производства по несъстоятелност, относно признаването и изпълнението на съдебни решения по такива производства, относно приложимото право, както и относно координирането на производствата по несъстоятелност.

Само така трансграничните производства по несъстоятелност ще действат ефикасно и ефективно и ще спомогнем за реализирането на един от най-важните ни приоритети – насърчаването на растежа в Европа.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid