Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 19 май 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (разискване)
 4.Решение, прието във връзка с цифровия единен пазар (разискване) (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  5.2.Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (гласуване)
  5.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (гласуване)
  5.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  5.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  5.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (гласуване)
  5.7.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (гласуване)
  5.8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (гласуване)
  5.9.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (гласуване)
  5.10.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (гласуване)
  5.11.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (гласуване)
  5.12.Финансиране на развитието (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (гласуване)
  5.13.По-безопасно здравно обслужване в Европа (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (гласуване)
  5.14.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“
  6.8.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“
  6.9.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“
  6.10.Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“
  6.11.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Финансиране на развитието (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.По-безопасно здравно обслужване в Европа (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана - Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (разискване)
 10.Положението в Унгария (разискване)
 11.Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури): вж. протокола
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма - Информацията, придружаваща паричните преводи (разискване)
 14.Производството по несъстоятелност - Преглед и разширяване на обхвата на препоръката на Комисията от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията с цел обхващане на несъстоятелността на семействата и втори шанс за физическите лица и домакинствата (разискване)
 15.Отпуск по майчинство (разискване)
 16.Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2692 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (8860 kb)
Правна информация - Политика за поверителност