Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (συζήτηση)
 4.Απόφαση σχετικά με την ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (A8-0145/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  5.2.Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda) (ψηφοφορία)
  5.3.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  5.4.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  5.5.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
  5.6.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (A8-0151/2015 - Andrzej Duda) (ψηφοφορία)
  5.7.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (ψηφοφορία)
  5.8.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (ψηφοφορία)
  5.9.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας" (ψηφοφορία)
  5.10.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (ψηφοφορία)
  5.11.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen) (ψηφοφορία)
  5.12.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira) (ψηφοφορία)
  5.13.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini) (ψηφοφορία)
  5.14.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (A8-0135/2015 - Philippe De Backer) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (A8-0145/2015 - Andrzej Duda)
  6.2.Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (A8-0071/2015 - Pavel Svoboda)
  6.3.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Viktor Uspaskich (A8-0149/2015 - Laura Ferrara)
  6.4.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (A8-0152/2015 - Heidi Hautala)
  6.5.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του κ. Janusz Korwin-Mikke (A8-0150/2015 - Kostas Chrysogonos)
  6.6.Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Θεόδωρου Ζαγοράκη (A8-0151/2015 - Andrzej Duda)
  6.7.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας"
  6.8.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
  6.9.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά τη "Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας"
  6.10.Αιτήσεις για διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις "Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
  6.11.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  6.12.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (A8-0143/2015 - Pedro Silva Pereira)
  6.13.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (A8-0142/2015 - Piernicola Pedicini)
  6.14.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (A8-0135/2015 - Philippe De Backer)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Χρηματοδότηση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας - Δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη (συζήτηση)
 10.Κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)
 11.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (συζήτηση)
 14.Διαδικασίες αφερεγγυότητας - Αναθεώρηση και επέκταση της σύστασης που εξέδωσε η Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2014 σχετικά με μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, προκειμένου να καλύπτεται και η οικογενειακή αφερεγγυότητα και να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία σε άτομα και νοικοκυριά (συζήτηση)
 15.Άδεια μητρότητας (συζήτηση)
 16.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2692 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (8860 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου