Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 20 mei 2015 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 6.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Europese agenda voor migratie (debat)
 8.Samenstelling fracties: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Stemmingen
  10.1.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming)
  10.2.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016 (stemming)
  10.3.Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier) (stemming)
  10.4.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini) (stemming)
  10.5.Bij geldovermakingen te voegen informatie (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon) (stemming)
  10.6.Insolventieprocedures (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  10.7.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) (stemming)
  10.8.Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (B8-0464/2015) (stemming)
  10.9.Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (B8-0440/2015) (stemming)
  10.10.Moederschapsverlof (B8-0453/2015) (stemming)
  10.11.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (B8-0460/2015) (stemming)
  10.12.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (RC-B8-0451/2015, B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
  11.2.Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking met Zuid-Afrika (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU) (A8-0146/2015 - Davor Ivo Stier)
  11.3.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (A8-0153/2015 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
  11.4.Bij geldovermakingen te voegen informatie (A8-0154/2015 - Timothy Kirkhope, Peter Simon)
  11.5.Insolventieprocedures (A8-0155/2015 - Tadeusz Zwiefka)
  11.6.Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler)
  11.7.Gedelegeerde richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor cadmium in verlichting en beeldweergavetoepassingen (B8-0464/2015)
  11.8.Gedelegeerde Verordening (EU) …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 wat betreft de verplichte overlegging van een certificaat voor de invoer van ethylalcohol uit landbouwproducten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2336/2003 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 670/2003 van de Raad tot vaststelling van specifieke maatregelen betreffende de markt voor ethylalcohol uit landbouwproducten (B8-0440/2015)
  11.9.Moederschapsverlof (B8-0453/2015)
  11.10.VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (B8-0460/2015)
  11.11.Uitbraak van Xylella fastidiosa in de olijventeelt (B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015, B8-0458/2015)
 12.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (debat)
 15.Situatie in Ethiopië (debat)
 16.Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 17.Top van het Oostelijk Partnerschap (21-22 mei) (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.Top EU-Celac (10-11 juni) (debat)
 20.Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (debat)
 21.Japanse walvisvangstactiviteiten in het Zuidpoolgebied (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2806 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (9254 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid