Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 7. heinäkuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen versio

3. Latvian puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Rates und der Kommission zur Bilanz des lettischen Ratsvorsitzes.

Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es zu diesem Punkt kein Catch-the-eye-Verfahren und keine blauen Karten gibt.

 
  
MPphoto
 

  Laimdota Straujuma, amatā esošā Padomes priekšsēdētāja. Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja kungs!

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja kungs!

Godātie deputāti!

Godātie komisāri!

Vispirms vēlos pateikties priekšsēdētājam Šulca kungam par labo sadarbību.

Man ir liels gods pēc sešiem mēnešiem ļoti intensīva darba atgriezties Eiropas Parlamentā, lai pārrunātu Latvijas prezidentūrā paveikto.

Aizvadītais periods ir bijis ļoti izaicinošs un dinamisks laiks Eiropai, kā arī liela atbildība un vienreizēja pieredze Latvijai.

Latvija izvirzīja trīs prioritātes – konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa.

Dzīve ienesa savas korekcijas. Teroristu uzbrukumi un humanitārā krīze pie Eiropas robežām prasīja nekavējošu Eiropas Savienības rīcību. Savukārt šobrīd visas domas ir par Grieķiju.

Lai arī Latvijai bija jāvada Eiropas Savienības Padomes darbs satricinājumu un neskaidrības apstākļos, varu būt lepna par savu valsti, kas ir veiksmīgi aizvadījusi savu pirmo prezidentūru pēc 10 gadu dalības Eiropas Savienībā. Mums ir izdevies īstenot savas stratēģiskās prioritātes.

Es vēlos īpaši atzīmēt, ka mūsu prezidentūras aktivitātes caurvija pilsoniskās sabiedrības iesaiste un sociālais dialogs.

Godātie deputāti!

Prezidentūras sagatavošanas posmā un tās norisē mēs uzturējām intensīvu dialogu ar Eiropas Parlamentu. Tas ir devis neatsveramu ieguldījumu veiksmīgai Latvijas prezidentūrai.

Es esmu pārliecināta, ka tikai institūcijām sadarbojoties un strādājot kopā, mēs Eiropas Savienībā varam sasniegt rezultātus, gūt panākumus un veicināt pilsoņu uzticību.

Latvijas prezidentūras vārdā vēlos pateikties Eiropas Parlamentam par lielisko sadarbību prezidentūras laikā. Labā un konstruktīvā sadarbība ir ļāvusi mums pragmatiski un efektīvi virzīt uz priekšu prioritāros jautājumus un ikdienas darbus, kā arī ļāvusi ātri reaģēt uz jaunajiem izaicinājumiem un krīzēm.

Godātie deputāti!

Kopā ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu mēs esam apņēmīgi strādājuši pie tiesību aktiem. Mēs esam sasnieguši labu progresu daudzās jomās, panākuši būtiskas vienošanās un sasnieguši konkrētus rezultātus.

Šodien, atskatoties uz paveikto, vēlos izcelt būtiskākos prezidentūras sasniegumus. Sasniegumus, kas nodrošina ieguvumus ikvienam Eiropas iedzīvotājam.

Pirmkārt, Eiropas Stratēģisko investīciju fonds

Mums izdevās rekordīsā laikā panākt vienošanos par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu. Jau šajā vasarā Fonds uzsāks darbu, veicinot investīciju piesaisti Eiropas ekonomikai. Vēlos pateikties Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai par intensīvo darbu pie šī Eiropai tik ļoti svarīgā jautājuma.

Otrkārt, Enerģētikas savienība

Esam likuši pamatu Eiropas Enerģētikas savienībai, kas vērsta uz ES enerģētiskās neatkarības nostiprināšanu un kopīgu enerģētikas politiku Eiropas Savienībā. Savā darbā mēs fokusējāmies uz nepieciešamību nodrošināt patērētājiem stabilas un pieņemamas enerģijas cenas, lielākas izvēles iespējas enerģijas tirgū un skaidrāku informāciju par enerģijas piegādātājiem. Latvijas prezidentūra panāca būtisku lēmumu pieņemšanu Eiropas Enerģētikas savienības izveidē, veicinot pāreju uz zemas oglekļa intensitātes ekonomiku un tādējādi vairojot ES enerģētisko neatkarību. Latvijas prezidentūra panāca vienošanos par ES saistību iesniegšanu klimata pārmaiņu samazināšanai pēc 2020. gada, nodrošinot savlaicīgu ES ieguldījumu Parīzes klimata konferences sagatavošanā.

Treškārt, digitālais vienotais tirgus

Esam vienisprātis, ka mums ir jāiet roku rokā ar digitālo tehnoloģiju attīstību, lai spētu pielāgot sabiedrību digitālajam laikmetam. Tāpēc esam vienojušies par darbībām, kas sekmēs digitālo risinājumu arvien plašāku izmantošanu uzņēmējdarbībā. Tie būs digitālo datu piekļuves un drošības aspekti, kā arī digitālo prasmju nodrošināšana.

Īpašu uzmanību Latvijas prezidentūra veltīja Eiropas digitālās ekonomikas potenciāla izmantošanai. Digitālā vienotā tirgus tālāka attīstīšana ir izšķiroši svarīga Eiropas Savienības konkurētspējas, izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanā. Latvijas prezidentūra veltīja visas pūles, lai nodrošinātu digitālā vienotā tirgus izveidei būtisko un reizē jūtīgo tiesību aktu virzību.

Esmu gandarīta par Padomē pieņemto Vispārējo pieeju par Datu aizsardzības regulas priekšlikumu, kas ļāva 24. jūnijā uzsākt sarunas ar Eiropas Parlamentu. Datu aizsardzība ir būtisks nosacījums sekmīgai vienotā digitālā tirgus attīstīšanai un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībai.

Prezidentūras pēdējās dienās panācām vienošanos par telesakaru vienotā tirgus priekšlikumu, kas paredz viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un nodrošina atvērta interneta pieeju. Šis nozīmīgais mūsu prezidentūras sasniegums būs ieguvums ikvienam iedzīvotājam, jo vienošanās paredz būtisku viesabonēšanas maksas samazināšanu jau no nākamā gada 30. aprīļa.

Tāpat ar Eiropas Parlamentu vienojāmies par vispārējiem principiem attiecībā uz Tīklu un informācijas drošības direktīvu. Ceru, ka pēc priekšlikuma tehniskās precizēšanas jau pavisam drīz mūsu rīcībā būs ietvars, kas nodrošinās labāku aizsardzību pret kiberuzbrukumiem.

Ceturtkārt, migrācija

Pēdējos mēnešos migrācija ir kļuvusi par vienu no visaktuālākajiem Eiropas Savienības jautājumiem. Izpildot Eiropadomes apstiprinātās vadlīnijas, Padome ir sasniegusi progresu, lai novērstu cilvēku bojāeju Vidusjūrā, apkarotu cilvēku kontrabandistu noziedzīgos tīklus, stiprinātu sadarbību ar izcelsmes un tranzīta valstīm, kā arī lai palīdzētu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras izjūt vislielāko migrācijas spiedienu.

Migrācijas jautājums ir ļoti sarežģīts. Ilgtspējīgs risinājums ir iespējams tikai mērķtiecīgas, visaptverošas un sabalansētas pieejas ietvaros, kas sistemātiski tiek ieviesta soli pa solim. Ļoti svarīgi nodrošināt, lai piedāvāto risinājumu atbalstītu visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Mums jārod līdzsvars starp solidaritāti un atbildību, kas ir būtiskas Eiropas Savienības migrācijas politikas sastāvdaļas. Jānodrošina aizsardzība tiem, kam tā nepieciešama. Taču aizsardzības pasākumi paši par sevi nebūs pietiekoši. Tiem jāiet roku rokā ar efektīvu sistēmu nelikumīgu migrantu atgriešanai.

Piektkārt, drošība

Izaicinājumi drošības jomā ir likuši mums pārvērtēt izpratni gan par Eiropas Savienības iekšējo, gan ārējo drošību. Latvijas prezidentūras laikā Padome ir daudz paveikusi, stiprinot Eiropas Savienības iekšējo drošību.

Jūnijā Eiropas Savienības iekšlietu ministri apstiprināja atjaunoto Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju. Līdz ar to prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem izvirza cīņu pret terorismu un radikalizāciju, organizēto noziedzību un kibernoziegumiem, kā arī vērš uzmanību uz jaunajiem drošības izaicinājumiem, ar ko saskaramies, tajā skaitā hibrīdajiem draudiem.

Pēdējo nedēļu notikumi vēlreiz atgādināja par terorisma draudiem, ar kuriem nākas saskarties Eiropas Savienībai. Gribu atgādināt, ka esam turējuši savu solījumu Padomē vienoties par Datu aizsardzības pakotni.

Ceram, ka līdz šī gada beigām izdosies panākt vienošanos par Eiropas Savienības pasažieru datu reģistru.

Augsti novērtēju augstās pārstāves, Komisijas viceprezidentes uzsākto Eiropas Savienības drošības stratēģijas pārskatu.

Sestkārt, Austrumu partnerība

Esam gandarīti, ka Rīgas samits apliecināja stabilas Eiropas Savienības attiecības ar Austrumu partnerības valstīm. Tajā pašā laikā, ņemot vērā diferencētas pieejas attīstību, turpmākajā Austrumu partnerības attīstības posmā svarīgs uzdevums būs saglabāt Austrumu partnerības vienotību. Kopā ar Eiropas Parlamentu Latvijas prezidentūrai izdevās panākt vienošanos par makrofinansiālo atbalstu Ukrainai.

Esam gandarīti, ka ES ir saglabājusi vienotību Krievijas jautājumā, atkārtoti uzsverot, cik būtiski ir pildīt Minskas vienošanās saistības.

Vēlos arī atzīmēt, ka mūsu prezidentūras laikā Centrālāzija ir atgriezusies aktīvajā Eiropas Savienības dienaskārtībā. Eiropas Savienībai nevajadzētu par zemu novērtēt šī reģiona nozīmi.

Septītkārt, transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerība

Ekonomiskās izaugsmes veicināšanā būtiska nozīmē ir arī ārējai tirdzniecībai un investīciju piesaistei. Tādēļ uzskatu, ka ļoti svarīga ir savlaicīga Eiropas Savienības un ASV sarunu pabeigšana par visaptverošu un savstarpēji izdevīgu Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgumu, par kuru Jūs diskutēsiet jau pavisam drīz. Ceram uz Eiropas Parlamenta atbalstu līguma noslēgšanas posmā, jo transatlantiskajai partnerībai ir ne tikai ekonomiska, bet arī ģeopolitiska nozīme.

Godātie deputāti!

Kopā ar Eiropas Parlamentu esam ļoti daudz strādājuši arī pie citām Eiropas konkurētspējai, izaugsmei un nodarbinātībai svarīgām likumdošanas iniciatīvām. Esam gandarīti, ka nodarbinātības veicināšanā akcentējām jautājumus, kuriem ekonomikas un finanšu krīzes ietekmē bija pievērsta mazāka uzmanība, proti, darba vietu ilgtspēja un kvalitāte, ienākumu pietiekamība, karjeras iespējas, droša pāreja no vienas darba vietas uz citu.

Šeit īpaši vēlos pieminēt jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Mēs esam panākuši vienošanos, lai paātrinātu Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai. Jau šogad iniciatīvai būs pieejams viens miljards eiro, lai katru gadu tiktu sniegts atbalsts līdz 650 000 jauniešu.

Vēlos pieminēt jaunos noteikumus, kas veicinās Eiropas dzelzceļu savietojamību un drošību, no kā ieguvēji būs gan pasažieri, gan nozare. Inovācijas veicinās un aizsargās arī panāktā vienošanās par preču zīmju sistēmas reformu. Jaunie noteikumi kompleksiem ceļojumiem nodrošinās labāku patērētāju tiesību aizsardzību un skaidrākus nosacījumus tūroperatoriem. Tāpat panāktas vienošanās lauksaimniecības, veselības un citās jomās.

Priecājos, ka 25. jūnijā Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija un Padome uzsāka sarunas par jaunu institūciju nolīgumu. Šī ir unikāla iespēja Eiropas Savienības institūcijām pilnveidot lēmumu pieņemšanas procesu. Eiropas pilsoņi sagaida efektīvu un labi funkcionējošu Eiropas Savienību, un mūsu kopējais pienākums ir to nodrošināt.

Godātie deputāti!

Latvijas prezidentūra ir mērķtiecīgi un efektīvi strādājusi, lai veidotu konkurētspējīgu, digitālu, iesaistītu un drošu Eiropu.

Mēs strādājām kopā ar Jums, Martin, un Eiropas Parlamenta deputātiem. Mēs strādājām ciešā sadarbībā ar Komisiju un Žanu Klodu.

Es ceru, ka mūsu pragmatisms ir palīdzējis likt stabilus pamatus jautājumu veiksmīgai virzīšanai nākamo prezidentūru laikā.

Ar labi padarīta darba sajūtu Latvija ir nodevusi Padomes vadīšanu Luksemburgai. Es vēlu viņiem veiksmi un izdošanos.

Mēs dzīvojam aizvien dinamiskākā un savstarpēji saistītākā pasaulē. Arī turpmāk tā radīs aizvien jaunas iespējas un jaunus izaicinājumus. Tādēļ tikai apņēmīgi un kopā strādājot visām Eiropas institūcijām Eiropas Savienība būs veiksmīga.

Vēlreiz paldies par uzmanību un arī paldies par sadarbību!

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les Députés, chers collègues, je voudrais de tout cœur rendre hommage au travail accompli par la présidence lettone. Ce fut – vous l'avez dit, Madame la Première ministre –  la première présidence de la Lettonie. Pour une première présidence, quelle expérience et quelle performance! Merci au nom de l'Europe!

(Applaudissements)

Ceux qui n'aiment pas l'Europe sont incapables de faire des compliments à ceux qui la servent!

Je crois que vous avez fait un travail exemplaire et je tiens à vous en féliciter. Je voudrais tout particulièrement vous remercier d'avoir su prendre à bras-le-corps, un certain nombre de propositions que la Commission avait introduites tout juste avant le début, ou pendant votre présidence, notamment en ce qui concerne le plan d'investissement. Quel beau travail que celui qui a été réalisé entre la présidence, et donc le Conseil, et le Parlement européen, pour mener à bien, en quelques mois, ce projet ambitieux. En vous rendant hommage, je rends également hommage au Parlement, qui a su répondre présent lorsqu'il le fallait.

Portée par une présidence ambitieuse, la Commission n'a pas a hésité à présenter une série de propositions – vous venez d'en mentionner quelques-unes – à savoir l'union de l'énergie, l'union des marchés de capitaux et l'union numérique. Tout cela a été possible parce que la Commission se sentait portée par les ambitions de la présidence.

Je voudrais également saluer vos talents de négociateur. Il est vrai que depuis l'entrée en vigueur du traité Lisbonne, le rôle des premiers ministres et des ministres des affaires étrangères a quelque peu changé. Il y a une présidence permanente du Conseil, donc le premier ministre n'a pas à présider les Conseils européens, la Haute représentante, qui préside le Conseil des relations extérieures, et une présidence permanente de l'Eurogroupe, les ministres des Finances étant ainsi quelque peu déchargés de leur travail. J'aurais tellement aimé pouvoir vivre ma dernière présidence –  comme Premier ministre luxembourgeois –  dans ces conditions. J'ai en effet présidé le Conseil européen, l'Ecofin, l'Eurogroupe, et je connais donc les contraintes, les honneurs et les malheurs d'une présidence.

Vous vous en êtes sortie avec élégance et je voudrais rendre hommage à vos nombreux talents de négociateur et saluer le travail exemplaire et élégant qui fut fait par votre représentante permanente. Nous sommes des génies, nous les premiers ministres présidents, mais sans ceux qui font le vrai travail, nous sommes nuls, et il faut donc rendre hommage aussi à la haute...

(Applaudissements)

Je voudrais rendre hommage, ici, à la fonction publique lettone. Elle est excellente.

Ce soir, nous aurons un autre conseil européen sur la Grèce.

Ich würde dazu gerne einige Worte – einige schnelle Worte – sagen.

Ich lese in der überregionalen deutschen Presse: „Juncker ist abgetaucht.“ Ich warne vor jeder Art der Vorfreude. Ich habe mich weder Sonntagabend noch gestern zum griechischen Referendum geäußert. Es muss manchmal auch erlaubt sein – und dasselbe Verhalten täte einigen anderen gut, auch den Zwischenrufern –, nachzudenken, bevor man das Wort ergreift. Ich bin nicht abgetaucht. Ich rede zum ersten Mal in Sachen griechisches Referendum vor dem Europäischen Parlament. Hier ist der Ort der Demokratie!

(Beifall)

Schnelle Interviews in der Presse ersetzen keine Debatte im Europäischen Parlament. Entweder man respektiert das Europäische Parlament, oder man gibt schnelle Interviews. Ich bin hier im Parlament, denn hier habe ich Verantwortung zu tragen, und hier habe ich Bericht zu erstatten.

(Beifall)

Ich möchte Folgendes sagen: Man hat – ich möchte nicht damit beginnen, aber ich beginne trotzdem damit – die Rolle der Europäischen Kommission in Sachen Griechenland in einigen Mitgliedstaaten heftigst kritisiert, vornehmlich in denen, die dieselbe Sprache sprechen wie die, die ich zurzeit benutze. Entweder möchte das Parlament eine politische Kommission haben, und dann muss diese sich auch in politicis äußern dürfen, oder das Parlament und andere möchten eine Kommission haben, die sich aus hohen Beamten zusammensetzt. Ich bin kein hoher Beamter, ich bin ein politischer Verantwortungsträger.

(Beifall)

Ich fände es trotzdem erstaunlich, wenn sich in Sachen Griechenland und zur Zukunft der Eurozone jeder äußern darf, nur nicht der Präsident der Kommission. Ich lasse mir den Mund nicht von anderen verbieten. Ich bin hier gewählt.

Das Gleiche gilt – das möchte ich sofort hinzufügen – auch für das Europäische Parlament und den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Der Präsident des Europäischen Parlaments nimmt regelmäßig an den Sitzungen das Europäischen Rates teil und trägt die Stimmungen und Befindlichkeiten, die Einschätzungen des Europäischen Parlaments vor, und er tut das in sehr angenehmer – wenn auch nicht immer für jeden angenehmer – Art und Weise. Die Vorstellung, dass der Präsident des Europäischen Parlaments in den Rat kommt, vorträgt, rausgeht und den Mund hält, bis er wieder vorgelassen wird, ist eine hirnrissige Vorstellung. Das Europäische Parlament ist kein Papiertiger und hat sich auch zwischen den Europäischen Räten über die Dinge, um die es in Europa geht, zu äußern. Ich bin dem Präsidenten des Europäischen Parlaments dankbar, dass er sich sehr oft im Namen des Europäischen Parlaments – wenn auch nicht immer durch sein Mandat abgedeckt, das bin ich auch nicht immer – manchmal forsch, manchmal eindringlich, manchmal zuredend, manchmal erklärend in die Debatte eingemischt hat. Das Europäische Parlament ist kein Papiertiger, und der Präsident des Europäischen Parlaments ist kein Bettvorleger. Er hat das zu tun, was er getan hat.

(Beifall)

Jetzt haben wir heute Abend einen weiteren Europäischen Rat in Sachen Griechenland – gut so! Jetzt sagt jeder: Wir müssen das Votum der Griechen respektieren. Das tue ich auch. Aber ich würde auch das Votum der griechischen Wähler und Wählerinnen, der Bürger und Bürgerinnen gerne verstehen. Man hat dem griechischen Volk eine Frage vorgelegt, die sich nicht stellt, weil man zu einem Votum über einen Textvorschlag …

(Zwischenruf: No is the answer!)

Ich könnte Sie jetzt mal fragen, mir im Detail zu erklären, welche Frage eigentlich vorgelegt wurde. Aber so weit möchte ich den Spaß hier nicht treiben.

(Zwischenrufe)

Ja, ja. Ich gehe davon aus. Dass die jetzt ihr Mütchen abgekühlt haben, und dann können wir in der Debatte weitermachen.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Sie können sicher Zwischenrufe machen. Aber Sie können sich nicht von sich aus das Wort nehmen. Wir haben gegen Ihre Zwischenrufe nichts. Vor allen Dingen haben wir Sie, Herr Coburn, schon seit ein paar Wochen vermisst.

Herr Juncker, Sie können jetzt fortfahren.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. Ich werde nicht gerne unterbrochen. Aber manchmal werde ich gerne von denen unterbrochen, die mich dauernd unterbrechen. Ich mag das sehr.

Ich wollte sagen: Wir müssen uns intensiv darüber unterhalten, was es heißt, dass wir das Votum der Griechen respektieren. Deshalb ist die Frage doch wichtig, zu was die Griechen Nein gesagt haben. Das griechische Volk hat in seiner Mehrheit Nein gesagt zu einem Textvorschlag der drei Institutionen, der schon längst überholt war, als er zum Votum vorgelegt wurde. Ich habe mich bis Donnerstag letzter Woche in intensiven Verhandlungen mit der griechischen Regierung und dem griechischen Ministerpräsidenten befunden, und der griechische Ministerpräsident weiß sehr genau, dass das, was dem griechischen Volk zum Votum vorgelegt wurde, nicht dem Stand der Dinge entsprach. Insofern werde ich heute Abend den griechischen Premierminister – ich habe das auch heute Nacht schon getan – auffordern, mir eine Erklärung des griechischen Votums vorzulegen. Denn die Frage, über die abgestimmt wurde, stellt sich längst nicht mehr, und das weiß jeder, der mit dem Verhandlungsprozess betraut ist.

Jetzt kommt es aber nicht so sehr darauf an, dass wir uns hier in Rechthaberei ergehen. Wir müssen unser kleines Ego und auch mein großes Ego zwischen Klammern setzen und uns jetzt mit der Lage beschäftigen, die wir vorfinden. Die Lage ist die, dass ich nach wie vor denke – und das werde ich denken bis zum Ende der Tage: Mein Petitum ist, mein Wille ist, einen Grexit zu verhindern. Ich bin gegen einen Grexit!

(Beifall)

Es gibt manche in der Europäischen Union, die sich offen oder versteckt für ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone einsetzen. Ich habe eine Lebenserfahrung. Die Lebenserfahrung ist, dass die einfachen Antworten meistens die falschen Antworten sind. Ich bin gegen einfache Antworten. In Europa gibt es keine einfachen Antworten. Europa ist das permanente Ringen um Kompromisslösungen, und das ist auch die Aufgabe, die sich die Europäische Kommission gestellt hat. Wir stellen uns diese Aufgabe weiterhin. Ich hätte gerne, dass Griechenland, diese große griechische Nation, nicht den Eindruck hat, dass wir sie und mit ihr die Griechen aus der europäischen Währungsunion oder aus der Europäischen Union hinauswerfen möchten. Niemand darf die Griechen hinauswerfen wollen!

(Beifall)

Weil dem so ist, wird sich die Europäische Kommission darum bemühen, dass die Verhandlungen mit Griechenland wieder aufgenommen werden. Was wäre das für eine Europäische Union, in der man plötzlich aufhört, miteinander zu sprechen? Wenn die europäischen Nationen aufhören, miteinander zu sprechen, dann gehen wir dem Ende der Europäischen Union entgegen. Ich glaube schon, dass jetzt die Stunde derjenigen gekommen ist, die sich mit Vernunft und Verstand – auch mit Herzblut von Zeit zu Zeit, denn ohne Gefühle geht es nicht – wieder an einen Tisch setzen. Ich habe es sehr bedauert, dass die griechische Delegation den Verhandlungstisch verlassen hat. Das tut man nicht in Europa! In Europa verhandelt man bis zur letzten Millisekunde. Das hat die griechische Regierung nicht getan, und das war ein schwerwiegender Fehler.

(Beifall)

Dass wir uns jetzt wieder um einen Tisch versammeln, ist eine europäische Selbstverständlichkeit, und wir müssen versuchen, eine Lösung zu finden. Diese Lösung wird es nicht heute geben können. Und wenn es heute eine Lösung gäbe, dann wäre es wiederum eine zu einfache Lösung. Aber wir werden heute den Weg ebnen, um im gemeinsamen Gespräch und in gegenseitigem Verständnis und auch in gegenseitiger Toleranz die Dinge in Ordnung zu bringen.

Dazu gehört auch, dass man der rhetorischen Aufrüstung ein schnelles, ein abruptes Ende bereiten muss. Ich akzeptiere nicht – ich sage dies hier am Ort der europäischen Demokratie –, dass die Vertreter der Institutionen – und ich akzeptiere das schon überhaupt nicht für die Kommission und ihren Präsidenten – von griechischer Regierungsseite als Terroristen bezeichnet werden. Das ist kein Umgang, den man in Europa pflegen kann!

(Beifall)

Alle haben sich redlich bemüht, die Kommission mehr als andere. Hätten sich alle so sehr bemüht wie die Kommission und ihr Präsident, dann wären wir jetzt nicht in der Lage, in der wir uns befinden.

Wir werden uns also heute Abend wieder zusammenfinden und werden uns bemühen, in Verhandlungen ohne rhetorisches Nebengeräusch die Dinge so in Gang zu bringen, dass wir zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Die Europäische Kommission jedenfalls, bei allem Respekt für das, was die Griechen zum Ausdruck gebracht haben, möchte wissen, was dieses Votum heißt. Es ist ja kein Nein zu Europa, wird mir gesagt. Es ist kein Nein zum Euro, wird mir gesagt. Es kann kein Nein zu den Vorschlägen der Institutionen sein, denn die lagen nicht mehr auf dem Tisch. Also hätte ich gerne eine Votumerklärung des griechischen Premierministers.

Der Ball liegt überdeutlich im Lager der griechischen Regierung. Die griechische Regierung muss heute in Brüssel erklären, wie sie gedenkt, in dieser Gemengelage weiterzukommen. Die Europäische Kommission ihrerseits und auch ihr Präsident sind jedenfalls bereit, alles zu tun, damit wir in Zeitabständen, die hinnehmbar sind, zu einer Einigung kommen. Die Griechen und die Europäer können sich auf die Europäische Kommission verlassen!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, sehr geehrter Herr Kommissionspräsident! Ich möchte zunächst der Ratspräsidentschaft für die geleistete Arbeit Danke sagen.

Roaming, Datenschutz, Energie, östliche Partnerschaft und vor allem der Investitionspakt, der beschlossen worden ist: eine stolze Erfolgsbilanz, die vorgelegt worden ist. Dazu Gratulation und auch ganz persönlich der Premierministerin Straujuma ein herzliches Dankeschön für den klaren Kurs, für die feste Hand, aber auch für die menschliche Art.

Welch moderne Regierung wir in Lettland haben, zeigen auch die ersten drei Reihen: Es sind nur Frauen in den ersten drei Reihen. Gratulation zu dieser modernen Präsidentschaft! Ja, Frau Harms, wir haben in der EVP-Fraktion auch 50 % Frauenanteil im Präsidium. Also insofern Gratulation, das ist eine tolle Bilanz.

Wir müssen uns entschuldigen, dass wir heute viel über Griechenland reden. Aber Sie haben sicher Verständnis dafür, und wir können eine Brücke bauen, nämlich die Brücke, dass Lettland auch schwierige Zeiten hinter sich hat: vor wenigen Jahren einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 14 %. Lettland hatte den Mut zur Veränderung, hatte den Mut zum Aufbruch, auch zu Kürzungen im Staatshaushalt, zu massiven Einschnitten im Staatshaushalt. Heute leistet Lettland mit 2 % Wachstum einen Beitrag zum europäischen Wachstum. Sie sind wieder zurück. Deswegen ist das Erste, was ich sagen will: Wir können es Austerität nennen oder wie immer man es nennen will. Aber wenn Europa nicht willens ist zu inneren Reformen, wenn wir denn nicht in der Lage sind, unsere Staatshaushalte in Ordnung zu bringen, dann wird dieser Kontinent keine gute Zukunft haben, und Lettland ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es richtig macht.

Ich möchte als Zweites die Demokratie Debatte aufgreifen, die wir jetzt haben. Was haben wir denn am Sonntag gelernt? 61 % der Griechen lehnen weitere Kürzungen ab. Ist das so überraschend? Was ist denn jetzt, wenn wir in Finnland abstimmen? Wenn nun die Menschen in Finnland sagen: Wir sind nicht mehr bereit, unser Steuergeld für die Rettung Griechenlands oder anderer Staaten in Europa bereitzustellen? Ist das dann eine schlechte Demokratie, weil die böse sind und kein Geld bereitstellen wollen? Was haben wir denn gelernt? Wir haben gelernt, dass es nationale Perspektiven gibt. Ja, aber das bringt uns in Europa nicht weiter.

Europa ist die Idee, dass man an den Tisch geht und miteinander Kompromisse sucht. Das ist die Idee: nicht provoziert, nicht konfrontativ, sondern miteinander Kompromisse suchen. Deswegen war der Sonntag kein guter Tag für Europa. Ein Tag, an dem Europa auch Schaden genommen hat. Das zeigt ganz eindringlich der Applaus, den wir dann über die Pressemitteilungen von rechts und links gehört haben: wieder die Extremisten in großer Einigkeit vereint, weil es gegen Europa geht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es stand die Diskussion im Raum, dass es sich um einen unfairen Deal handelt. Ich möchte unserem Kommissionspräsidenten danken, weil er in den vielen Stunden, in denen er mit Tsipras und mit den griechischen Vertretern verhandelt hat, einen fairen Deal erarbeitet hat. Es standen keine Rentenkürzungen mehr drin. Es war der Vorschlag im Raum gestanden, eher beim Militär zu kürzen. Es war ein Angebot über ein 35-Milliarden Investitionspaket in die Wirtschaft Griechenlands, in die Zukunft Griechenlands, für Wachstum mit vorgesehen. Das hat die griechische Regierung leichtfertig ausgeschlagen.

Deswegen ja: Es war ein fairer Deal, der auf dem Tisch lag. Ich sage für meine Fraktion: Uns fehlt im Moment jede Fantasie, wie wir über diese Vorschläge, die bereits auf dem Tisch lagen, jetzt noch hinausgehen sollten. Uns fehlt die Fantasie dafür, jetzt noch weitergehende Vorschläge auf den Tisch zu legen.

Das Spiel von Syriza ist hochriskant. Wir haben Griechenland in einer schwierigen Situation vorgefunden. Griechenland hatte viele Kürzungen durchgeführt, hatte einen Wirtschaftsrückgang, das war sicher eine starke Belastung für das Land, aber in den letzten fünf Monaten ist leider Gottes die Spaltung weitergegangen. Die Medikamentenversorgung steht zur Disposition, die Banken sind geschlossen, Griechenland ist in einer ganz schwierigen Lage. Das hat auch Syriza – auch Tsipras – mit zu verantworten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir heute auf Griechenland blicken, dann handelt es sich dort um ein gespaltenes Land. Das ist die Bilanz einer Regierungspolitik von Tsipras und Syriza – keine gute Bilanz für Griechenland.

Zu guter Letzt möchte ich sagen: Europa, das wissen wir alle, basiert auf Werten, basiert aber auch auf Regeln. Beide Aspekte sind wichtig. Die Werte sind Demokratie und Solidarität, und ich glaube, dass Europa dort Maßstab auf der Welt ist. Auf der anderen Seite bedeutet Europa aber auch, Regeln und Recht einzuhalten. Vereinbarungen zu respektieren, beschlossene Verträge einzuhalten: Auch das ist Europa. Wir hoffen, dass es uns gelingt, in den nächsten Jahren wieder zurückzukommen zu diesem Prinzip, dass Regeln auch gelten müssen.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla Presidenza lettone bisogna dare atto di essersi mossa con buona volontà, con competenza e con signorilità. Sono stati raggiunti risultati importanti e penso, in particolar modo, all'approvazione del piano di investimenti e alle misure in materia di roaming.

Ma in queste ore, non si può negare il sentimento di preoccupazione che affiora in molti cittadini. Troppi vertici europei si sono risolti con risultati parziali; sull'immigrazione la Commissione ha presentato un programma ambizioso ma è stato il Consiglio che ha cercato di snaturarlo; gli Stati membri, tutti quanti noi, dobbiamo assumerci a fondo le nostre responsabilità. Mai come in questo caso, si può dire che l'Europa è di fronte ad un passaggio decisivo.

Neppure io credo che esista un'alternativa all'accordo tra la Grecia e i suoi creditori. Non voglio nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di una mancata intesa, perché non trovare un'intesa vorrebbe dire aprire le porte a uno scenario disastroso che minaccerebbe non solo la stabilità finanziaria della zona euro, ma anche il futuro dell'Europa. Allora io condivido pienamente la posizione del Presidente Juncker, che ringrazio per il suo impegno costruttivo, e dico che dobbiamo utilizzare ogni secondo, fino all'ultimo, per trovare un accordo con i creditori.

Il risultato del voto greco, per me e per noi socialisti e democratici, è chiaro: i greci non vogliono uscire dall'euro. Vogliono negoziare un accordo che permetta loro di costruire una prospettiva di vita dignitosa. I governi, tutti i governi della zona euro, devono ascoltare questo messaggio e fare uno sforzo per superare le rigidità perché la posta in gioco è troppo alta. A quel ministro delle Finanze che ieri ha detto che il Grexit è la sola opzione in campo, io rispondo: attenzione, noi ci opporremo a chi gioca allo sfascio, agli apprendisti stregoni che giocano col futuro dell'Europa. A Tsipras e al suo governo dico che è importante che formulino oggi al vertice proposte di buon senso. Questo è il tempo della responsabilità per tutti. E sono inaccettabili le accuse che un ex ministro greco ha fatto nei confronti dei creditori, definendoli terroristi.

È molto significativo che tutti i partiti greci abbiano firmato un documento unitario per sostenere le ragioni dell'intesa. Sulla base di un nuovo approccio costruttivo, il vertice di questa sera può aprire la strada a un prestito-ponte che permetta di far respirare i cittadini greci e crei le condizioni per un intervento di lungo periodo del Fondo salva Stati. Nelle prossime ore bisogna evitare che si crei il panico bancario: il sistema creditizio greco deve essere messo nelle condizioni di poter continuare a lavorare.

Gentile Presidente Schulz, gentile Presidente Juncker, gentile Presidente del Consiglio, questo è il tempo dell'azione e delle soluzioni. Voglio ricordare a tutti quanti noi che un'eventuale uscita della Grecia dalla zona euro rappresenterebbe probabilmente un punto di non ritorno. Contro il rischio della disgregazione, serve un sussulto di orgoglio e di responsabilità da parte di tutti per salvare l'Europa.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, ECR grupas vārdā. Cienījamā premjerministres kundze, Komisijas prezident! Man ir uzticēts gods manas grupas vārdā pateikties Latvijas premjerministrei par lielisko darbu, un Vēbera kungs man īstenībā izņēma vārdus tieši no mutes, ka pirmajās trīs rindās šeit ir sievietes. Šī prezidentūra bija sekmīga tieši tāpēc, ka Latvijā, kā jūs redzat, pastāv dzimumu nevienlīdzība, un tāpēc šis panākums ir tāds, kāds viņš arī ir. Es gribētu teikt arī, ka mana kolēģe ļoti daudz teica labus vārdus par kultūras programmu un daudziem citiem pavisam tehniskiem un svarīgiem jautājumiem, kas parādīja, ka zeme, kura ir arī mana zeme un kurai ir šīs skaistās karoga krāsas, faktiski ir ļoti, ļoti būtiska Eiropas daudzveidībai.

The Latvian Presidency has achieved significant progress in a number of aspects of the single market, which of course is a crucial political flagship for the ECR Group, like the Telecommunications Package, which can move forward the whole digital agenda. It is the same for data protection issues and also in other fields of the single market, like the Railway Package in the transport sector, and moves towards the Energy Union.

So these achievements are moving Europe in a new direction, although the EFSI stands a little aside from this. Why? In my opinion, if Mr Juncker promises to do something in the six months, then it will be done, whichever Presidency it is, or it would be no Presidency at all. At the same time, I think the Juncker plan brings us new challenges. To be honest, I would not want to experience so-called ‘geographical neutrality’ towards investment turning into a ‘geographical concentration’ of projects in high—return places.

But the real priority – and the milestone – of the Latvian Presidency was the Eastern Partnership Summit. Did it really deliver? Ukrainians and Georgians, who chose a risky way to move to a Western future, are disappointed. They feel left in the other sphere of influence. We have to admit that, if the majority of Europeans are not ready to have a heightened confrontation with Russia, then perhaps we have to choose slightly different priorities if we cannot help those new democracies like Ukraine and Georgia.

Ending with the Greek deal, I agree that this has to be complex. It is not a simple idea, as the President of the Commission has said. But for Latvians, after the austerity programme, it is very important that it should be a fair deal.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, what Mr Juncker said is completely true. Let us keep a cool head and go back to common sense, because the number of irresponsible voices I have heard over the past two or three days about the Greek crisis is enormous. People are talking about a Grexit like it is nothing, whereas in reality we are not talking about Greece: we are talking about the possibility of having a healthy monetary union and of being capable, as a monetary union, of solving a problem like this. We are talking about a historic debt of EUR 300 billion – and that is in a monetary union with a gross domestic product of EUR 15 trillion. Nobody outside the European Union understands why we are not capable of managing it. That is the reality today, and so I fully support you. Let us get back to common sense and not start in different ways.

There is also the International Monetary Fund, which first of all made a deal round the table and then two days later published a document saying that the deal is not sustainable. How responsible is that? I think, Mr Juncker, that we have to come up with a new approach. We have to recognise that the way we have been dealing with the Greek crisis up until now has not worked. A new approach – and this something that has been said by most of the political leaders in Europe – to me means that Mr Tsipras has to come forward with a credible, real reform package. This cannot just be a number of accounting measures such as we have on the table today, but rather it has to be real in-depth reform. That means ending the clientelistic system – there is nothing in the seven pages today – as well as ending the corruption in the country and downsizing the public sector. It is an enormous public sector, with 800 000 civil servants for the moment. The public banks must finally be broken up, and there must be a private financing sector. The markets must be opened up, and so on. That is the first thing. Let him come now. He has to deliver. He has run away from the negotiating table.

Secondly, let us try to manage the debt in Europe together. If we had created a redemption fund a few years ago – and your idea of eurobonds – we would not have the problems we face today, and we would have a real instrument to govern this crisis.

Finally, let us also prepare – because you never know what may happen – to help the Greeks. If we do not help the Greek Government, then at least the Commission should prepare a number of emergency programmes to directly help Greek citizens and Greek families if it is necessary in the coming weeks and coming months. Good luck for this evening.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat ist es so, dass ich sehr gespannt bin, wie Herr Tsipras heute Abend Griechenland vertritt.

Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, das Nein und das Ja zu vertreten. Denn seine erste Aufgabe ist es ja, sein Land auch wieder zusammenzuführen. Nur ein geeintes Griechenland wird die Möglichkeit haben, in Brüssel erfolgreich zu verhandeln. Vieles von den Appellen an Herrn Tsipras, die in den letzten Tagen gekommen sind, teile ich. Ich muss aber heute auch sagen, dass es Appelle an Angela Merkel in Deutschland gibt, die ich überhaupt nicht teile.

Deshalb finde ich den Ton sehr gut, den Jean-Claude Juncker hier angeschlagen hat. Wenn die Bild-Zeitung heute fordert, dass das, was wir brauchen, die eiserne Kanzlerin ist, dann kann ich nur sagen: Bitte nicht! Dann möchte ich, dass die Deutschen sich daran erinnern, dass wir, wenn wir auf eiserne europäische Nachbarn getroffen wären – immer wieder –, nicht diese europäische Nation, dieses Deutschland wären, das eine ganz besondere Verantwortung hat.

Herr Juncker, ich finde, dass die beiden Themen klar sind. Es sind die Reformen auf der einen Seite, die übrigens auch im IWF-Papier angesprochen werden. Das IWF-Papier spricht nicht nur über die nicht nachhaltige Schuldensituation. Das IWF-Papier mahnt ganz klar die sozialen Reformen in Griechenland an. Auf der anderen Seite müssen die Schulden für Griechenland nachhaltig gemacht werden.

Frau Präsidentin, Ihr Land hat mich so begeistert, weil es ein Land ist, noch im Aufbau, mit großen Problemen, aber mit unglaublich viel europäischem Geist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass diese jungen Letten, die jungen Balten und die jungen Griechen sich darüber verständigen würden, was europäische Demokratie ist, statt auseinanderzudriften.

Ich glaube, dass gerade die kleinen Länder und die neuen Länder eine Brückenfunktion in dieser ganzen Debatte spielen müssen. Ich danke für Ihre Ratspräsidentschaft und wünsche ihrem Land und Europa Glück.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall, on behalf of the EFDD Group. Mr President, Madam Prime Minister said that the Latvian Presidency was a job well done. I cannot believe what I am hearing: this is Alice-through-the-looking-glass stuff. I could, as we say in England, gild the lily like all the rest of you, but I am from the north of England and we are quite famous for straight—talking and telling it how it is. So I will.

The Latvian Presidency has been an unmitigated, unrivalled disaster. Let us just look at what has happened: Vladimir Putin continues to lead the European Union in a merry dance in Ukraine and there seems to be no let-up whatsoever. We have 500 000 migrants in the Mediterranean and another 500 000 waiting to come. Indeed, Eurojust admitted last night that ISIS are sending over jihadists onto our continent by boat. Finally, we have Greece, a country which could well leave the Euro. This has all happened on your watch, Madam Prime Minister: it is not a very good result, is it? In fact, I would go so far as to say that at least Nero fiddled while Rome burned, but you have done absolutely nothing while we watched the EU project fall to pieces. Finally, as a Eurosceptic, I would like to see Latvia extend their Presidency by another six months, because another half-a-year of this could see the whole EU fall to bits.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno, a nome del gruppo ENF. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rivolgo alla Presidenza uscente i miei miglior auguri ma il fatto di avere tre donne non vuol dire che vada tutto bene: è un po' un'ipocrisia. Ci sono donne brave e ci sono donne meno brave; ci sono uomini bravi e ci sono uomini meno bravi. Non è detto che tre donne siano meglio di tre uomini. Quindi, l'ipocrisia lasciamola stare.

Per quanto riguarda invece il Presidente Juncker, io lo vedo qua per la prima volta e posso parlargli e rivolgergli delle domande. La prima: ma lei sa quanto costa un litro di latte? Un chilo di pane? Un litro di benzina? Perché lei parla sempre di grandi cose, di grandi cifre, è in mezzo alle banche, alle multinazionali, vive con loro da sempre: ma la gente, il popolo ha altro da fare, ha bisogno di altre risposte!

Allora le faccio un esempio: questa è la bandiera della Germania; questa è la bandiera dell'Europa; io non voglio morire tedesco: o c'è l'Europa o c'è la Germania! Altrimenti, andando avanti così, l'Europa diventa piccola ma deve diventare piccola anche la Germania. Dobbiamo farla diventare più piccola: non può pretendere di comandare l'Europa, perché ci fu già uno che voleva prendersi l'Europa con il nazismo. Non vogliamo adesso il nazismo economico e quindi, secondo me, bisogna cambiare un po' registro.

E ancora, Presidente Juncker, le volevo chiedere: ma i 300 miliardi di investimenti, dove sono finiti? Oppure, ci sono due carte: questa è quella dell'euro e questa è la carta igienica. Secondo me oggi, grazie al vostro operato, in Europa è più importante questo di questo, perché voi fate andare l'Europa al macero; non state facendo quello che interessa al popolo e, quindi, lei sarebbe il primo che si dovrebbe dimettere. Dovrebbe dimettersi e chiedere scusa alla Grecia per quello che ha fatto e chiedere scusa a tutta l'Europa, perché la state mandando economicamente al collasso! La gente si suicida, siamo di fronte a un disastro economico, ci sono i clandestini… e poi cosa vogliamo ancora? I marziani?

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Az Európai Unió egyik másodosztályúnak tekintett országának vagyok a képviselője, egyik perifériaországnak, és ezért nagy várakozással voltam a lett elnökség iránt. Érdekes megfigyelésem volt most ezen a mai vitán, hogy a lett elnökséget képviselő kolléganő pontosan ugyanazon a hangon beszél, mint Juncker úr. Szerencsénkre ma még senkit nem pofozott meg, dehát változatlanul végig a mobiltelefonját nyomkodja, tehát a luxemburgi szerencsés nyugati országból, gazdag országból származó Juncker, illetve aztán figyeltem, hogy a többi mainstream politikus is a nyugati szerencsés első osztályú EU-tagállamokból származó politikusok. Közös ebben a nyelvezetben a teljes elidegenedés a valódi emberek valódi problémájától.

Önöknek, mint lett elnökségnek, kötelessége lett volna mindarról a szenvedésről és nyomorúságról itt számot adni, ami különösen is a perifériaországokat, volt kommunista országokat, illetőleg a déli államokat érinti! Önök semmit nem hoztak ide be mindabból, hogy vajon miért menekülnek gazdasági menekültként a saját hazájukból, az Önök országából is, az én országomból is, de egyébként a ma sokat emlegetett Görögországból is!

Mi folyik itt, kérem szépen? Meddig lesz még itt első osztályú és másodosztályú tagállam? Önöknek, mint lett elnökségnek, erről kellett volna hangsúlyosan beszélni, mert ezt várták volna el a saját állampolgárai is és az én hazám állampolgárai is.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire à la fin de ce débat que ceux qui, sans raison, insultent la présidence lettone ont tort. La présidence lettone a fait un excellent travail, et je m'inscris en faux contre ces attaques stupides, non fondées et injustifiées. Voilà un pays qui...

(Applaudissements)

Revenons maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir la Grèce.

Je voudrais redire la volonté de la Commission de tout faire pour arriver à un accord. N'oublions pas que la zone euro se compose non pas d'une seule démocratie, mais de dix-neuf démocraties, qu'il faut aussi veiller aux intérêts de la zone tout entière et respecter les volontés exprimées par les dix-huit autres démocraties. Une démocratie ne vaut pas plus qu'une autre. Un citoyen est un citoyen.

(Applaudissements)

Enfin, cessez ce bavardage quant au fait que je regarde parfois mon téléphone. Je suis en texting, comme on dit en franglais, avec le Premier ministre grec. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire de même, mais je dois faire cela aujourd'hui. Je fais mon travail. Alors, cessez ce bavardage stupide qui n'a aucune raison d'être.

De plus, donner de la Commission et de l'Europe l'image que nous serions là dans nos salons dorés, que nous ne regarderions pas de près les conditions de vie de nos citoyens relève de l'absurdité, du populisme élémentaire, de la démagogie malsaine. Je m'entretiens chaque semaine avec des citoyens grecs. Je ne parle pas seulement au gouvernement grec et aux partis politiques grecs, je parle à des citoyens grecs et je suis parmi ceux qui se sont le plus occupés des conditions de vie et de travail des citoyens de Grèce. Par conséquent, ne donnez pas l'impression que nous serions loin de ces citoyens ou de ceux des autres pays. Pour m'occuper de très près de la réalité quotidienne des citoyens grecs, je n'oublie pas la réalité quotidienne de beaucoup d'autres. Il y a du chômage partout en Europe. Il y a de la pauvreté partout en Europe. Il y a des salaires sociaux minimaux inférieurs au salaire social minimum grec. Il y a des niveaux de vie inférieurs au niveau de vie grec et de nombreux autres États membres franchissent aussi des seuils de pauvreté.

Il faut donc voir toute la réalité et ne pas s'adonner au plaisir de quelques propos démagogiques. Ne vous vautrez pas dans ce genre de populisme et de démagogie. Faisons tout pour aider les citoyens grecs, qui sont très nombreux à vivre dans la misère, mais n'oublions pas les autres. Nous sommes là pour servir et la Grèce et l'Europe. N'oublions pas la Grèce, mais n'oublions pas le reste de l'Europe.

(Applaudissements)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr De Masi! Sie müssen Ihr Schild richtig herum setzen, sonst heißt das IXO.

(Heiterkeit)

(Zwischenruf)

Frau Straujuma, bevor ich Ihnen das Wort erneut erteile, möchte ich im Namen der – so glaube ich – überwältigenden Mehrheit dieses Hauses sagen, dass wir Ihnen danken für den auch persönlich ungeheuren Einsatz, den Sie während Ihrer Präsidentschaft geleistet haben. Ich sage Ihnen das im Namen unserer Institution, weil es für kleine Länder sicher eine ganz große Herausforderung ist, die Präsidentschaft in der Union zu führen. Ich möchte Ihnen sagen: Die Art und Weise, wie Sie sie geführt haben, war vorbildlich. Dafür vielen Dank!

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Laimdota Straujuma, amatā esošā Padomes priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja kungs! Godātie deputāti! Man bija prieks pārrunāt šeit mūsu prezidentūras devumu. Tai pašā laikā es ļoti labi apzinos, ka šodien galvenais jautājums ir Grieķija, un Grieķija ir pārņēmusi visus mūsu prātus, un nenoliedzami, ka situācija Grieķijā ir ietekmējusi Eiropas darba kārtību.

Kā prezidentūra mēs esam atbalstījuši mērķtiecīgus centienus panākt pozitīvu eurozonas un Grieķijas sarunu iznākumu. Šodien pēc neilga laika tiekas eirozonas finanšu ministri. Arī es taisnā ceļā no Eiropas Parlamenta došos uz Briseli, lai piedalītos ārkārtas Eurosamitā un, kā Žans Klods teica, mēs visi gaidīsim Grieķijas priekšlikumus un redzējumu par Grieķijas un Eiropas Savienības kopējo tālāko ceļu. Atceroties Latvijas krīzes pārvarēšanas ceļu, galvenais ir katras valsts un tās iedzīvotāju kopējā griba sakārtot savu valsti. Un laiks, vēlreiz atkārtoju — un laiks! Katrs nenoteiktības mirklis nes papildus zaudējumus. Un tāpēc es ļoti ceru, ka Grieķijas jaunais finanšu ministrs un Grieķijas premjers mums atnesīs patiešām konstruktīvus priekšlikumus.

Un nobeigumā es vēlreiz gribu pateikt paldies Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai. Kopā mums ir izdevies rast risinājumus būtiskiem Eiropas Savienības darba kārtības jautājumiem. Un es patiesi ceru, ka Eiropa šā pusgada laikā labāk iepazina mazo ziemeļvalsti Latviju, mūsu tradīcijas un kultūru, mūsu darbaspējas un neatlaidību. Vēlreiz paldies un uz redzēšanos līdz nākošai reizei!

 
  
MPphoto
 

   Der Präsident. - Die Aussprache ist geschlossen.

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Glezos hat mich gebeten, ihm das Wort zu erteilen, weil das heute seine letzte Plenarsitzung sei. Ich denke, dass wir deshalb Herrn Glezos das Wort für eine persönliche Erklärung geben sollten. Bitte sehr!

 
  
MPphoto
 

  Εμμανουήλ Γλέζος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, «πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ξένε,/ ζητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽: οὐ γὰρ ἄρχεται/ ἑνὸς πρὸς ἀνδρός, ἀλλ᾽ ἐλευθέρα πόλις./ δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει/ ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς/

τὸ πλεῖστον, ἀλλὰ χὡ πένης ἔχων ἴσον.».

Είναι η απάντηση του Θησέα όταν ο Θηβαίος ρώτησε ποιος είναι τύραννος στην Αθήνα. Επέλεξα αυτό το σημείο από τα Αρχαία Ελληνικά και θα επιλέξω κι άλλο ένα σημείο από τα Λατινικά, που πιστεύω τα γνωρίζει πολύ καλά ο Πρόεδρός μας, ο Martin Schulz. Ο Θωμάς Ακινάτης είπε: «timeo hominem unius libri».

Και τα δύο αυτά κείμενα είναι η απάντησή μου και για τη λετονική θητεία και για όλο το Κοινοβούλιο και για εσάς προσωπικά, αγαπητέ Πρόεδρε.

(χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

   Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), na piśmie. Pozytywnie oceniam przewodnictwo łotewskie w Radzie Unii Europejskiej. Łotwa, która nie jest wielkim państwem członkowskim Unii Europejskiej, zapewniła aktywną, profesjonalną i niepozbawioną indywidualizmu obsługę przewodnictwa Rady. Wyraźnie dostrzegałam wątek wschodnioeuropejski i zainteresowanie problematyką Europy Środkowej i Wschodniej. Szczególnie pozytywnie oceniam inicjatywy podkreślające współpracę transatlantycką. Takim silnym akcentem było spotkanie TLD (Transatlantic Legislators’ Dialogue) w Rydze pod koniec półrocza. Mam nadzieję, że akcenty te będą kontynuowane także podczas kolejnej prezydencji w ramach ścisłej grupowej współpracy „trojki” Włochy-Łotwa-Luksemburg.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. I would like to congratulate the Latvian presidency for reaching the agreement with the EP on the European fund for strategic investments (EFSI), enabling new investments to begin already this summer, and helping to boost economic growth.

I am pleased, together with my colleagues that it managed to reach a general approach on the data protection regulation, as well as provisional agreement with the Parliament on abolishing roaming and open internet access. Moreover, it also managed to agree with the Parliament on the main principles for the directive on network and information security (NIS).

Finally, I believe that a key highlight of Latvia’s presidency, in view of the country’s position, was the Eastern Partnership summit in May, where the EU met with its Eastern counterparts. Latvia can be proud of the way it has handled its work and the progress it has made on many fronts.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. Szanowni Państwo! Łotwa, przejmując półroczne, rotacyjne przewodnictwo od Włoch, miała przed sobą nie lada wyzwanie. Od 1 stycznia po hasłem „Europa konkurencyjna, cyfrowa, zaangażowana” musiała zmierzyć się z pogłębionym konfliktem na Ukrainie, kryzysem finansowym w Grecji i narastającą migracją ludności na Morzu Śródziemnym.

Te priorytetowe wydarzenia mogły odciągnąć uwagę od pobudzania wzrostu gospodarczego w krajach Unii, tak się jednak nie stało. Podczas sześciomiesięcznej prezydencji odbyło się blisko 1500 spotkań na różnych szczeblach w Brukseli i Luksemburgu oraz około 200 spotkań na Łotwie, których celem był wzrost konkurencyjności gospodarki UE. Wzmocnienie jednolitego rynku UE, zwłaszcza unijnego rynku cyfrowego i telekomunikacyjnego, zakończyło się sukcesem w postaci wypracowania terminu oficjalnego zniesienia opłat za roaming.

Z kolei w ramach polityki energetycznej prezydencja łotewska rozpoczęła prace w zakresie koncepcji utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej. Ja sama, będąc głównym sprawozdawcą PE w negocjacjach w sprawie procedury tzw. drobnych roszczeń oraz pakietu znaków towarowych, oceniam naszą współpracę jako rzetelną i sprawną. Prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich w tylu arcyważnych tematach przypadło na kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE po raz pierwszy. W mojej jedenastoletniej obserwacji innych prezydencji z perspektywy posła do Parlamentu Europejskiego mogę śmiało uznać tę za udaną i pogratulować dobrze wykonanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE), in writing. Today the Latvian Prime Minister concludes the country’s first Presidency of the EU Council. Over the past six months, many priorities have been in the spotlight: the European Fund for Strategic Investments, energy policy, the Data Protection Regulation, the Eastern Partnership, roaming charges, immigration issues. Also developments in Ukraine and Russia, terrorism, and the financial crisis in Greece.

The Latvian Presidency has proven to be highly efficient and pragmatic. During the past months, they have concluded very difficult negotiations on Juncker’s investment package, the Market Stability Reserve, ILUC (Indirect Land Use Change) and the Telecoms Single Market Regulation. This would not have been possible without the dedicated, well prepared and professional approach of the Latvian Presidency. It has been a very valuable experience for Latvia. I am proud of my country and its people for such a successful performance.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. Latvia is a country that serves as the best example of how to recover from deep economic crisis, pursue responsible fiscal and economic policies, and pay back debts in time. They have shown that with political will and people’s reason and trust, one can go from deepest recession to highest economic growth. And they have behaved as responsibly and reasonably also during the last six months. I am very pleased to see the successes of the Latvian EU Presidency.

Having had to adapt to terrorist attacks and ever growing security concerns in the EU close neighbourhood, Latvia did not lose the grip on what had to be done in the EU. In the very last days of the presidency they achieved agreements on ending the roaming fees by 2017 and an important breakthrough on the Network and Information Society Directive that will serve as a basis for protecting our critical information systems and infrastructures. An agreement on Strategic Investment Funds was on the table in record time. Also, a long desired agreement on a Data Protection Directive was agreed on. The Energy Union and Digital Single Market are on the track. In my view Latvia has lived up to the expectation of a small and efficient Member State bringing steady progress into many processes.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. Σήμερα κάνουμε τον απολογισμό της Λετονικής Προεδρίας, που ξεκίνησε επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2015 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2015. Θα ήθελα μόνο να σταθώ στις τρεις βασικές προτεραιότητες της απελθούσας Προεδρίας, όπως αυτές είχαν εκφραστεί από την Πρωθυπουργό κα Στραουτζούμα. Θεωρώ ότι η Λετονική Προεδρία δεν κατάφερε να προωθήσει τους στόχους, τόσο της περίφημης ανταγωνιστικής Ευρώπης, όσο και της Ψηφιακής Ευρώπης. Επιπλέον, η παρουσία της Ένωσης στη διεθνή σκηνή υπολείπεται των σημαντικών φιλοδοξιών των λαών της Ευρώπης για μια ΕΕ της ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας. Επίσης, σε σχέση με την Ελλάδα, η Λετονική Προεδρία ακολούθησε την πεπατημένη των μνημονιακών πολιτικών που μετέτρεψαν την πατρίδα μου σε ένα κοινωνικό νεκροταφείο, με στρατιές ανέργων, με χιλιάδες μαγαζιά κλειστά, με την ανεργία των νέων να χτυπάει κόκκινο. Μνημείο αποτυχίας λοιπόν η Λετονική Προεδρία, λαμβάνοντας επάξια τη σκυτάλη από την εξίσου αποτυχημένη Ελληνική Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  David McAllister (PPE), in writing. Members of the European Parliament and United States Congress held their 76th Inter-Parliamentary Meeting of the Transatlantic Legislators’ Dialogue in Riga on 27 and 28 June. We discussed ways to deepen and strengthen our relationship, and in particular to increase readiness to jointly address the diverse set of global security, economic and environmental challenges that the nations currently face.

We exchanged views in three working sessions:

1. Achieving growth and jobs through trade. It was highlighted that TTIP should be an ambitious, balanced and comprehensive agreement. Ambitious approaches on public market access for defined services, mutual recognition of professional qualifications and mobility for professionals and individuals between the nations were discussed. Furthermore, the importance of energy issues was upheld in the negotiations.

2. Cooperating for energy security. Major global challenges to energy security were discussed. The tremendous potential of the United States in this case was highlighted, whilst European energy security was regarded as a solid framework for cooperation amongst Member States.

3. Reinforcing security and defence cooperation. It was reaffirmed that the key is a strategic partnership. Intensifying our cooperation on foreign and security policy in recent times was appreciated.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Plura (PPE), na piśmie. Szanowni Państwo! Pragnę podziękować prezydencji łotewskiej za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego i włączającego europejskiego rynku pracy. Chciałbym szczególnie podkreślić aktywność prezydencji na rzecz poprawy sytuacji młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Gratuluję prezydencji świetnie przygotowanego spotkania wysokiego szczebla i konferencji na temat niepełnosprawności, które odbyły się w maju w Rydze. Jestem przekonany, że konkluzje tego spotkania będą miały znaczący wpływ na przyszłe wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tym samym przyczynią się do poprawy sytuacji tej grupy obywateli UE.

Mam nadzieję, że prezydencja luksemburska z równym zaangażowaniem będzie kontynuowała działania na rzecz umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnej realizacji ich potencjału i korzystania z przynależnych im praw obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. Desde o início da legislatura que refiro a urgência de se dar sequência à regulamentação relativa às pescas no mar profundo das águas internacionais do Atlântico Nordeste. Este documento foi proposto pela Comissão Europeia em 2012, foi aprovado em plenário na legislatura anterior e, desde então, não há qualquer progresso ao nível do trílogo que se devia ter seguido. Termina agora a Presidência letã e constato que, mais uma vez, não houve qualquer avanço. Por isso, tenho de enfatizar novamente a importância desta regulamentação para reduzir a pressão das redes de arrasto de profundidade sobre as sensíveis populações de corais frios. Os habitats estruturados pela presença de corais são cruciais para a manutenção da biodiversidade marinha e prestam serviços ecológicos relevantes aos mananciais de pescado. Pela exploração sustentável dos recursos biológicos marinhos e pela conservação de espécies e habitats no Atlântico Nordeste é urgente dar sequência a esta regulamentação.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. Számos eredményt emelt ki a lett elnökség képviselője és hallhattunk megannyi dicsérő szót az elmúlt fél évről. Én most egy, számomra vállalhatatlan elemet emelnék ki: ez pedig a roaming-díjak kivezetésének kérdése. Az Európai Bizottság még 2013-ban irányozta elő a roaming-terhek kivezetését, ezt az Európai Parlament tavaly nagy többséggel elfogadta. Ennek értelmében már idén év végén megszüntetésre kerültek volna a barangolási díjak, a tagállami kormányokat megjelenítő Európai Tanács viszont a lett elnökség asszisztálásával megtorpedózta a döntést és végül a csúsztatott, fokozatos kivezetést erőszakolta ki kompromisszumos megoldásként.

Az mindenképpen üdvözlendő, hogy a lett elnökség és az Európai Parlament közötti tárgyalások végén megállapodás született a roaming-díjak végleges eltörléséről, az azonban szociáldemokrataként vállalhatatlan, hogy a tagállami kormányok (beleértve a magát unortodox rezsicsökkentőnek valló Orbán-kormányt is) inkább a befolyásos országok befolyásos lobbijának engedtek, mintsem teljes erővel az európai fogyasztók mellé álltak volna. Én, európai demokrataként csak olyan döntést tudok teljes szívvel támogatni, ami az emberek terheinek mielőbbi és minél érdemibb csökkentésével jár, egyúttal pedig a digitális világforradalom idején versenyképessé teszi Európát. Ez pedig, csak részben az.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. Laimdota Straujuma apresentou em janeiro deste ano as suas prioridades da Presidência letã do Conselho da UE. Para lá das habituais palavras vãs sobre "defender os valores europeus", destacou o registo dos dados dos passageiros como uma das prioridades da Presidência. Sublinhou igualmente a necessidade de continuar a apoiar o crescimento económico, bem como a implementação do mercado único digital. Ora, no fim do semestre, é óbvio que o balanço a ser feito é profundamente escasso. E é escasso porque se persiste nas mesmas políticas recessivas e nas mesmas soluções ditas orientadas para o mercado. Desta forma, continuaremos na mesma, porque o que a Europa precisa é de investimento, e se o setor privado não está em condições de o fazer, que sejam os Estados-Membros a fazê-lo, sob pena de continuarmos em recessão por muitos mais anos.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö