Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2147(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0170/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0170/2015

Συζήτηση :

PV 06/07/2015 - 17
CRE 06/07/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2015 - 5.14
CRE 07/07/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0251

Συζητήσεις
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.14. Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

   Explications de vote oral

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). (nerazumljiva beseda) sem podprl poročilo kolega Mela, kajti organizacije proizvajalcev so v zelenjadarskem sektorju pravi odgovor na skupno načrtovanje proizvodnje, skupno znižanje stroškov in seveda trženje v vse ostrejših pogojih na področju kmetijske trgovine.

Sektor sadja in zelenjave pokriva samo 3 % evropskih kmetijskih površin, vrednost tega proizvoda pa je kar 18 %. Se pravi, da govorimo o intenzivnem kmetijskem sektorju, znotraj katerega je tudi 550 tisoč delovnih mest.

V poročilu je tudi jasno zapisano, da je potrebno spodbuditi države, v katerih ni organizacij proizvajalcev. Prihajam iz Slovenije, kjer žal nimamo nobene organizacije proizvajalcev.

Sam sem se potrudil, da sem organiziral konferenco v Evropskem parlamentu, ogled belgijskih dobrih praks in tudi posvet v Sloveniji, in upam, da bo to poročilo in tudi siceršnje razmere na tem področju spodbudile slovenskega kmetijskega ministra, da tudi v Sloveniji izdelamo strategijo in ustanovimo prve organizacije proizvajalcev.

 
  
MPphoto
 

  Момчил Неков (S&D). Г-жо Председател, силно подкрепям параграф 18 от доклада за плодовете и зеленчуците, и по-конкретно призива към Европейската комисия да възстанови финансовата подкрепа за инвестициите на новосъздадените организации на производителите на плодове и зеленчуци. Тези организации са силен механизъм в ръцете на производителите при воденето на преговори с другите участници по веригата на доставки, но са все още непопулярни, особено в новоприсъединилите се държави членки, като моята страна България.

Развитията от последната година, свързани с руското ембарго, ясно показаха, че секторът е чувствителен, а мерките, предвидени от Европейската комисия, се оказаха крайно недостатъчни. Затова призовавам Комисията да ангажира адекватни ресурси и директна помощ за производителите, вместо да оставя милионите земеделци без перспектива и поминък.

Призовавам Комисията и към информационни кампании, насочени към представяне на привлекателността на сектора сред младите хора като възможност за поминък. Сегашните тревожни тенденции на застаряване и обезлюдяване на селските, планинските и отдалечените региони са остър проблем и Комисията трябва да вложи практически усилия и да направи конкретни предложения за преодоляване на тази тенденция.

 
  
MPphoto
 

   Explications de vote par écrit

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Adaktusson (PPE), skriftlig. ‒ Idag röstade parlamentet om ett betänkande som kommenterar kommissionens rapport om implementeringen av 2007 års reform för frukt och grönt-sektorn. Kommissionens rapport, liksom parlamentets betänkande, ser EU-subventioner till branschorganisationer som nyckeln till konkurrenskraft. Jag håller inte med om detta. Betänkandet innehåller också direkt protektionistiska inslag som riskerar att försvåra tillgången till den Europeiska marknaden för frukt och grönsaker från den fattiga delen av världen.

Jag röstade därför nej.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que se realizó alguna mejora en relación con el documento original, he decidido abstenerme en mi voto final. Esto es debido a que el informe no refleja la necesidad de políticas públicas de apoyo a la capacidad de negociación de las explotaciones medianas y pequeñas, la caída del consumo de frutas y verduras en países con políticas de austeridad que conducen a la adopción por parte de familias de una dieta poco saludable, la promoción de las dietas tradicionales a base de verduras y frutas de temporada, el uso limitado de fondos por parte de las organizaciones de productores, el cierre de las granjas que conducen a la desertificación de grandes extensiones de tierra, la inclusión de criterios de valor social y económico para las pequeñas y medianas empresas granjas por preservar el medio rural, así como la exclusión de los productos agrícolas de las negociaciones de la ATCI y la defensa de la comercialización y el consumo de redes locales que promueven la cohesión social y regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ This own initiative report aims to encourage the Commission to present a legislative proposal aimed at the revision of the aid scheme for the fruit and vegetable sector. However, there were some problematic aspects to this report specifically Recital AE, paragraphs 63 and 71 which welcomed the school milk and school fruit schemes, and the accompanying propaganda measures, as being beneficial for the fruit and vegetable sector. My colleague Matt Carthy was shadow rapporteur on the school milk and fruit scheme and he specifically highlighted that EU Funds should not be spent on advertising EU involvement in the scheme as opposed to the promotion of healthy eating.

However, there were a number of positive aspects to the report including §51 which called on third countries to adhere to the EU’s environmental, social, health, food safety and animal welfare standards if they export to the EU. It was for this reason that I tabled an abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Le secteur des fruits et légumes devra dans les prochains mois être réformé. Le rapport Melo auquel j'ai apporté plusieurs contributions propose pour cela un certain nombre de recommandations. Les plus importantes visent à:

- adapter et clarifier les règles régissant la création d'organisations de producteurs pour que le secteur soit collectivement mieux organisé;

- augmenter le soutien aux organisations de producteurs;

- mettre en place des instruments de prévention et de gestion des crises;

- lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire et surtout vis-à-vis de la grande distribution;

- renforcer la durabilité et la protection de l'environnement;

- stimuler l'innovation et la recherche;

- promouvoir les circuits courts et les programmes de consommation de fruits et légumes dans les écoles;

- appliquer la réciprocité dans les échanges avec l'extérieur;

- lutter plus efficacement contre l'importation d'organismes nuisibles aux végétaux.

J'apporterai mon soutien à ce rapport d'initiative important pour l'économie et l'emploi, tout particulièrement dans les régions méditerranéennes qui sont les plus grandes zones de production de fruits et légumes en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerolf Annemans (ENF), schriftelijk. ‒ Het verslag-Melo geeft een goed beeld van de situatie in de sector groenten en fruit en raakt een aantal pijnpunten aan. De totale EU-steun stijgt gestaag, de organisatiegraad in de sector – met de oprichting en uitbreiding van producentenorganisaties – eveneens.

Dit verhindert niet dat het productie-areaal gestaag afneemt, dat het grootste deel van de subsidiepot bij een beperkt gedeelte van de PO's terechtkomt, en dat er weinig gebruikgemaakt wordt van middelen met betrekking tot crisispreventie en –beheersing, opleiding en onderzoek en experimentele productie.

De Russische boycot is niet de schuld van de sector, maar deze is er wel een groot slachtoffer van. De Commissie leunt echter achterover.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Die Obst- und Gemüseerzeugung steht heute unter enormem Druck. Die starke Konzentration der Einzelhandels- und Discountketten ermöglicht es diesen, bei der Festsetzung der Marktpreise eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Die Erzeuger sehen sich zudem einem wachsenden Wettbewerb durch Drittlanderzeugnisse gegenüber. Die einzige Möglichkeit, unsere strukturellen Probleme zu lösen, besteht darin, die Rolle unserer Erzeugerorganisationen zu verstärken.

Ich begrüße den angenommenen Bericht, da er unter anderem in dieser Hinsicht vorschlägt, gemeinsam größere Vereinigungen von Erzeugerorganisationen zu bilden, um so die Verhandlungsmacht von Landwirten in der Lebensmittelversorgungskette zu stärken. Zudem weist er darauf hin, dass gut funktionierende Erzeugerorganisationen als Aspekt der Erhöhung der Attraktivität der Landwirtschaft für junge Menschen betrachtet werden können, was dazu beitragen könnte, den unhaltbaren demografischen Trend in diesem Sektor umzukehren.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La crise économique a été particulièrement difficile à négocier pour le secteur des fruits et légumes, principalement composé de petites et moyennes exploitations et entreprises. Il représente un poids non négligeable dans l'agriculture européenne, dégageant un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros par an. La consommation de fruits et légumes a fortement diminué, notamment chez les plus jeunes, accroissant d'autant plus les risques d'obésité. La politique étrangère belliciste de l'Union envers la Russie a provoqué un embargo de la part de la Russie, aggravant la crise dont sont victimes les producteurs.

Je considère donc qu'il est primordial de venir en aide à ce secteur et ce rapport va dans le bon sens, bien qu'il n'y soit pas fait référence à la concurrence déloyale des pays tiers. J'ai donc voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this resolution as a whole, but there were some good points contained in it. It recognises the need for more young people to eat more fruit and vegetables, although in my view this is a matter for national governments.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport, car il incite la Commission à redoubler d'efforts pour protéger les agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales des gros détaillants. Il n'est guère logique d'investir des ressources dans le renforcement et la création d'OP (un processus lent et difficile) si le pouvoir de négociation dans la chaîne alimentaire continue à appartenir essentiellement aux détaillants. De plus, étant donné que bon nombre d'États membres adoptent des mesures nationales pour faire face à ces problèmes, une certaine coordination s'impose au niveau de l'Union afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kurio tikslas – sustiprinti vaisius ir daržoves auginančių bei pieną gaminančių ūkininkų derybinę galią ir atsparumą krizėms. Ūkininkai turėtų būti skatinami jungtis į gamintojų susivienijimus, o Komisija turėtų padėti jiems ieškoti naujų rinkų, ypač atsižvelgiant į neigiamą Rusijos embargo poveikį. Europos Sąjunga turėtų atkurti pusiausvyrą vaisių ir daržovių tiekimo grandinėje, kurios apyvarta siekia daugiau nei 120 mlrd. eurų ir kurioje dirba apie 550 tūkst. darbuotojų.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce rapport qui attire l'attention sur les difficultés des producteurs de fruits et légumes qui peinent à avoir un revenu décent en raison notamment des pratiques et des pressions commerciales déloyales de grands groupes de distribution et demande par conséquent à la Commission d'intensifier les efforts pour lutter contre ces pratiques en établissant des règles européennes claires.

Il vise également à rendre les organisations de producteurs plus attractives en simplifiant les règles, en y favorisant la recherche et l'innovation et en offrant plus de fonds afin d'inciter plus d'agriculteurs à participer.

Enfin, l'embargo russe sur les exportations de l'Union ayant sérieusement affecté de nombreux producteurs européens, le rapport demande qu'au vu des circonstances, les mesures communautaires de soutien soient maintenues en place aussi longtemps que nécessaire jusqu'à ce que la situation normale sur le marché soit entièrement rétablie.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Los agricultores y ganaderos europeos trabajan para obtener productos de gran calidad pero sin embargo en ocasiones sufren las consecuencas de circunstancias que afectan al sector, como el veto ruso, que modifican los precios de los productos y sus existencias de manera que les hacen especialmente vulnerables. Por ello necesitan disponer de herramientas adecuadas que les permiten reaccionar y hacer crecer al sector. Por ello debemos ayudarles a buscar nuevas oportunidades con procesos de internacionalización a fin de garantizarles la obtención de unos ingresos justos y crear un sector rentable. Por ello he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Le texte sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007 cherche à soutenir ce secteur économiquement à travers le développement d'organisations de producteurs mais aussi à participer à l'éducation à la santé notamment auprès des enfants qui sont de moins en moins sensibilisés à la nature. Tous ces objectifs sont louables et, par conséquent, il apparaît que ce texte va dans le bon sens.

Cependant, des lacunes existent: il n'est fait mention ni des différences de salaire au sein et hors de l'Union européenne, ni du recours à la main-d'œuvre clandestine par certains exploitants, ni aux normes phytosanitaires et à leur mise en œuvre.

Si je me prononce en faveur de ce texte en dépit de ces lacunes, c'est en raison de mon soutien à la filière nationale des fruits et légumes qui doit bénéficier d'une attention toute particulière en raison du nombre d'emplois qu'elle représente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho sostenuto col mio voto la relazione Melo che analizza l'andamento del settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Il settore ortofrutticolo è di fondamentale importanza per l'UE e i nostri territori: esso rappresenta, infatti, il 18% del valore totale della produzione agricola europea per un totale di oltre 50 miliardi di euro. Per questi motivi ritengo che la Commissione dovrebbe eliminare gli ostacoli burocratici esistenti che impediscono un'effettiva aggregazione delle organizzazioni di produttori degli Stati membri e che porterebbero ad una massimizzazione della gestione operativa di questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. La Comisión publicó el pasado año un informe sobre la aplicación de la reforma del régimen de frutas y hortalizas, acordada en 2007, que contiene algunos análisis válidos como la persistente diversidad entre Estados miembros, el grado de organización del sector y el escaso poder de negociación de los productores en la cadena de valor.

Ante el compromiso del Comisario Hogan de simplificar el régimen de frutas y hortalizas durante su mandato, he votado favorablemente a esta propuesta de Resolución como primer posicionamiento del Parlamento ante la próxima reforma. La reforma debe confirmar la validez de la estructura básica organizativa de este sector en torno a las organizaciones de productores, su orientación hacia el mercado y la mejora de la calidad y los aspectos medioambientales de la producción, realizados a través de los programas operativos.

Además, se deberá simplificar la legislación europea respecto al reconocimiento de las organizaciones de productores, la auditoría de programas operativos y las medidas adoptadas en cada Estado miembro; mejorar los instrumentos de gestión de crisis que se han revelado poco efectivos en casos de envergadura como el veto ruso; fomentar la creación de organizaciones de productores, y luchar contra las prácticas desleales en la cadena de valor, entre otras cuestiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame aptariama vaisių ir daržovių sektoriaus raida ir 2007 m. reforma. Įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) pastaruosius 20 metų buvo mažinamas žemės ūkio rinkų reguliavimas, leidžiant gamybą nukreipti rinkos jėgoms. Šis bendras požiūris buvo ypač taikomas vaisių ir daržovių sektoriaus tvarkai, pagal kurią buvo atsisakyta tokių priemonių kaip eksporto grąžinamosios išmokos ar minimalių kainų, kurias už tam tikrus produktus ūkininkams turėjo mokėti perdirbėjai, nustatymas. Europos Sąjunga šį liberalizavimo procesą susiejo su gamintojų organizacijų (GO) stiprinimo politika, kad sudarytų ūkininkams galimybes imtis veiksmų siekiant apginti savo interesus, pavyzdžiui, kolektyviai parduodant savo produkciją arba padidinant šios produkcijos vertę perdirbant ją ūkiuose. Taigi, pagal BŽŪP GO teikiama finansinė parama, kurią jos naudoja savo veiklos programoms įgyvendinti. GO tokias programas naudoja įvairiems su jų konkrečia padėtimi suderintiems tikslams siekti, pavyzdžiui, investuoti į rinkodaros kampanijas arba į mokymo veiklą. 2014 m. kovą Komisija paskelbė naujųjų vaisių ir daržovių sektoriaus tvarkos taisyklių, nustatytų įvykdžius 2007 m. reformą, įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikta nuosekli vaisių ir daržovių sektoriaus padėties apžvalga, įvardytos sritys, kuriose padaryta pažanga, ir atkreiptas dėmesys į tam tikras nuolat iškylančias problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Zbog onemogućavanja izvoza u Rusiju, mnoge se zemlje suočavaju s velikim problemom plasmana voća i povrća i nužna im je potpora Komisije. Zalažem se da te potpore nastave dok se situacija ne riješi. Podržavam i stavljanje naglaska na ulogu proizvođačkih agencija, osobito u borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ This own initiative report aims to encourage the Commission to present a legislative proposal aimed at the revision of the aid scheme for the fruit and vegetable sector. However, there were some problematic aspects to this report specifically Recital AE, paragraphs 63 and 71 which welcomed the school milk and school fruit schemes, and the accompanying propaganda measures, as being beneficial for the fruit and vegetable sector. EU Funds should not be spent on advertising EU involvement in the scheme as opposed to the promotion of healthy eating.

However, there were a number of positive aspects to the report including §51 which called on third countries to adhere to EU’s environmental, social , health, food safety and animal welfare standards if they export to the EU. It was for this reason that I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa risoluzione perché credo che i partenariati pubblico-privato rappresentino una soluzione innovativa per adiuvare la crescita delle imprese europee e per questo ritengo che negli accordi commerciali conclusi dall'Unione con paesi terzi debbano essere contenute delle disposizioni precise a riguardo, che non discriminino le nostre aziende.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ La proposition de résolution sur le secteur des fruits et légumes a pour objectif de venir en aide à un secteur plongé dans une situation économique très délicate. Les organisations de producteurs bénéficieront d'aides compensatoires pour les aider à faire face aux conséquences négatives des restrictions imposées.

La filière des fruits et légumes est stratégique pour l'autonomie alimentaire de l'Europe, mais aussi pour son économie. Elle fait vivre 500 000 Européens dans l'ensemble des États membres et contribue à hauteur de 18 % à la valeur totale de la production agricole. Puisque ce texte est favorable aux producteurs français de fruits et de légumes, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Politica agricolă comună (PAC) a redus reglementarea piețelor agricole în ultimii 20 de ani, permițând forțelor de pe piață să orienteze producția. Această abordare generală a fost aplicată în mod specific regimului sectorului fructelor și legumelor (denumit în continuare „regimul F&L”), în cazul căruia s-a renunțat la instrumente precum restituiri la export sau stabilirea unor prețuri minime pe care operatorii din sectorul prelucrării erau obligați să le plătească fermierilor pentru anumite produse.

Creșterea ratei de organizare în întreaga Uniune ar trebui să fie în continuare o prioritate pentru regimul F&L. Prin urmare, stimulentele pentru crearea de OP și de AOP și pentru realizarea de fuziuni între acestea trebuie consolidate. Este important să se găsească modalități de sporire a atractivității organizațiilor de producători.

Am votat în favoarea raportului referitor la sectorul fructelor și legumelor de la reforma din 2007 și până în prezent, deoarece acesta prezintă o imagine echilibrată a situației din sectorul F&L și subliniază, totodată, faptul că UE prezintă un deficit comercial în sectorul fructelor și legumelor, îndeosebi în ceea ce privește fructele, dar, în ultimii ani, a început să își deschidă piața.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole al provvedimento. Nell'UE il settore ortofrutticolo rappresenta il 18% del valore totale della produzione agricola, utilizza solo il 3% della superficie coltivata e vale oltre 50 miliardi di euro. Anche in questo settore il tema dell'aggregazione dell'offerta e di organizzazione della filiera risulta molto importante per un'adeguata presenza sul mercato.

Le "organizzazioni di produttori" (OP) e le loro associazioni (AOP) possono rappresentare, in questo senso, un utile strumento previsto dalle norme comunitarie, incentivato dalla recente riforma della PAC che, tuttavia, è utilizzato, nel settore ortofrutticolo, solo in quelle aree geografiche dove si riscontra una figura di agricoltore più evoluta, rivolta maggiormente al mercato di destinazione delle proprie produzioni (il Nord Italia ne è esempio). Il tasso di organizzazione fra produttori rimane quindi mediamente basso e, in taluni Stati membri, considerevolmente inferiore alla media dell'UE.

La relazione elenca una serie di richiami, alcuni dei quali utili, alla Commissione, al fine di aumentare l'aggregazione tra produttori ed eliminare i principali ostacoli (molti dei quali di carattere burocratico) di gestione operativa delle OP.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Bușoi (PPE), în scris. ‒ În ultimii 20 de ani, politica agricolă comună (PAC) a redus reglementarea piețelor agricole, permițând forțelor de pe piață să orienteze producția. Această abordare generală a fost aplicată în mod specific regimului sectorului fructelor și legumelor, în cazul căruia s-a renunțat la instrumente precum restituirile la export sau stabilirea unor prețuri minime pe care operatorii din sectorul prelucrării erau obligați să le plătească fermierilor pentru anumite produse.

Uniunea a asociat acest proces de liberalizare cu o politică de consolidare a organizațiilor de producători (OP), pentru a le oferi fermierilor posibilitatea de a acționa pentru a-și proteja interesele, de exemplu, prin vânzarea colectivă a produselor lor sau prin creșterea valorii adăugate a acestora prin prelucrarea lor la fermă. Reforma din 2007 a regimului aplicabil sectorului fructelor și legumelor a confirmat și a extins politica de consolidare a rolului organizațiilor de producători și al asociațiilor de organizații de producători (AOP).

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ Les crises politiques et sanitaires récentes illustrent la nécessité de renforcer la compétitivité, la résistance et l'innovation dans le secteur des fruits et légumes. Ce dernier subit de graves problèmes de compétitivité et d'organisation. Ce rapport constitue une réponse du Parlement au rapport de la Commission à ce sujet. Il ne préconise pas un changement de l'architecture actuelle du secteur des fruits et légumes, mais recense les succès et les progrès pouvant être réalisés. Il souligne la nécessité d'accroitre le taux d'organisation du secteur et de le rendre plus attractif ou encore de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ L'importanza del settore ortofrutticolo dell'Unione europea è innegabile, sia per quanto riguarda il valore aggiunto che l'occupazione. Non vanno inoltre dimenticati i benefici di frutta e verdura in termini di salute per i cittadini.

Questo comparto è però caratterizzato da frequenti crisi di mercato poiché anche piccole eccedenze di produzione possono causare drastici cali dei prezzi. Inoltre gravi crisi come quella provocata dal batterio E. coli o quella attuale, generata dall'embargo russo, hanno dimostrato la vulnerabilità del settore. Ecco perché, come evidenziato dalla relazione che abbiamo votato, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'istituzione di nuovi strumenti di gestione delle crisi, ad oggi utilizzati troppo poco e con risultati insufficienti. Sempre in relazione all'embargo russo, le misure comunitarie di sostegno dovrebbero essere prorogate fino al completo ripristino della normale situazione di mercato: ai produttori non deve essere addebitato il costo di crisi provocate da cause esterne al settore agricolo.

Infine, la Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per combattere le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, che fanno diminuire i redditi e minacciano l'efficienza del settore, al fine di garantire un reddito dignitoso ai produttori ortofrutticoli, condicio sine qua non per assicurare il futuro della professione e attrarre forza lavoro giovane.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ This own initiative report aims to encourage the Commission to present a legislative proposal aimed at the revision of the aid scheme for the fruit and vegetable sector. However, there were some problematic aspects to this report specifically Recital AE, paragraphs 63 and 71 which welcomed the school milk and school fruit schemes, and the accompanying propaganda measures, as being beneficial for the fruit and vegetable sector. I was shadow rapporteur on the school milk and fruit scheme and I specifically highlighted that EU Funds should not be spent on advertising EU involvement in the scheme as opposed to the promotion of healthy eating.

However, there were a number of positive aspects to the report including §51 which called on third countries to adhere to EU’s environmental, social , health, food safety and animal welfare standards if they export to the EU. It was for this reason that I tabled an abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ I voted against this resolution as a whole, but there were some good points contained in it. It recognises the need for more young people to eat more fruit and vegetables, although in my view this is a matter for national governments.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report in response to the Commission’s Report on the implementation of the provisions concerning producer organisations, operational funds and operational programmes in the fruit and vegetables sector since the 2007 reform.

I believe that the basic organisational structure for the fruit and vegetable sector remains valid, and no major changes are needed, but that there are areas where improvements can be made, for example, in the simplification of the rules and controls governing the functioning of Producer Organisations (POs) in order to increase its membership and become more effective. I also believe that well-functioning POs are viewed as having a role to play in attracting more young people into farming and reverse the unsustainable demographic trend being experienced by the sector. As the rate of organisation of producers into POs remains low on average in all the Member States, this is another matter that needs to be tackled.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Negli ultimi 20 anni, la PAC ha ridotto la regolamentazione dei mercati agricoli, in particolar modo del settore ortofrutticolo, permettendo alle forze di mercato di orientare la produzione a scapito dei distributori, delle imprese di trasformazione e degli operatori della filiera corta. Con la riforma del 2007 viene rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazione delle organizzazioni di produttori, e vengono fissati i limiti di finanziamento al 4.1% del valore della produzione commercializzata dalle OP. La relazione del collega Nuno Melo evidenzia l'importanza di garantire la certezza di diritto, attraverso la semplificazione dei regimi applicabili agli ortofrutticoli e delle pratiche di costituzione e riconoscimento, a livello nazionale, delle diverse OP. Chiede, inoltre, di dover puntare sul capitale umano e la scelta di manager qualificati in grado di competere su mercati internazionali competitivi, come quelli dei paesi terzi con i quali l'Ue ha accordi commerciali, e dove le pratiche sleali, che gli OP sono costretti ad affrontare già a livello nazionale, sono accentuate. Si chiede, infatti, di avere maggior trasparenza e controllo democratico sull'elargizione dei fondi comunitari, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le OP e combattere pratiche sleali, frequenti nella grande distribuzione del settore ortofrutticolo. Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ J'ai souhaité soutenir ce rapport qui dresse un état des lieux du secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007.

Le texte reconnaît notamment que, par rapport aux sociétés commerciales privées, les organisations de producteurs sont soumises à une série de restrictions, notamment sur le plan de l'utilisation des fonds investis, de la structure des revenus ou de la nécessité de vendre. Le rapporteur souligne également la nécessité de soutenir le secteur des fruits et légumes partout sur le territoire de l'Union, vu son importance en termes de valeur ajoutée et d'emplois et son intérêt pour la santé via des régimes alimentaires sains et équilibrés.

De ce fait, le rapport invite, à juste titre, la Commission à redoubler d'efforts pour faire face aux pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, lesquelles ont des conséquences négatives sur les recettes des producteurs, réduisent leurs revenus et les placent dans une situation de précarité, ce qui menace la viabilité et la stabilité du secteur.

Les agriculteurs français sont eux-mêmes particulièrement menacés par certaines pratiques conduites par des enseignes de distribution, c'est pourquoi je soutiens la volonté de la commission AGRI de mieux protéger nos exploitants agricoles.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Δικαιολογημένα η έκθεση ζητά από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεισφοράς της σε αμοιβαία κεφάλαια που θα είναι επιλέξιμα ως μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους γεωργούς σε ώρες εκδήλωσης κρίσης στην αγορά που οδηγούν σε σημαντική πτώση του εισοδήματος .Ακόμη τονίζουμε ότι οι παραγωγοί δεν πρέπει να επωμίζονται το κόστος κρίσεων που προκαλούνται από γεγονότα μη συναφή με τον γεωργικό κλάδο όπως, για παράδειγμα, η απαγόρευση που επιβλήθηκε από τη Ρωσία στις εξαγωγές της ΕΕ, η οποία έχει πλήξει σοβαρά πολλούς ευρωπαίους παραγωγούς οπωροκηπευτικών.

Έτσι τασσόμαστε με θετική ψήφο.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sul settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Il settore in questione è stato liberalizzato, grazie alla riduzione della regolamentazione del mercato, all'abbandono di strumenti quali le restituzioni all'esportazione o la fissazione di prezzi minimi per determinati prodotti, che le imprese di trasformazione erano tenute a pagare agli agricoltori. Accanto a questo processo di liberalizzazione, l'UE ha confermato e rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP) con l'obiettivo di consentire agli agricoltori di agire a difesa dei propri interessi, ad esempio vendendo collettivamente i loro prodotti o apportando un valore aggiunto mediante la trasformazione in azienda. L'aumento del tasso di organizzazione registrato negli ultimi anni in quasi tutti gli Stati membri indica che la politica dell'Unione a favore della creazione e dello sviluppo di OP ha ottenuto dei risultati. Pertanto, la relazione invita a incentivare e incoraggiare la creazione di OP e AOP negli Stati membri UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espresso a favore della risoluzione inerente al settore ortofrutticolo in quanto la riforma attuata nel 2007 ha rafforzato il ruolo delle organizzazioni di produttori e delle associazioni delle organizzazioni di produttori con risultati tangibili. È aumentato il tasso di organizzazione, con una percentuale di prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno dell'UE tra organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori che è arrivato al 43%.

La consultazione pubblica svolta dalla Commissione ha sottolineato come la maggior parte delle persone intervistate fosse a favore della prosecuzione del regime inaugurato nel 2007, seppur con l'introduzione di alcune misure correttive. Le regioni in cui i produttori hanno riportato maggiori tassi di produttività e competitività sono quelle in cui il tasso di organizzazione della produzione è più elevato, ma quest'ultimo risulta ancora poco diffuso tra i produttori. Per questo motivo bisogna continuare ad incentivare la creazione di organizzazioni e associazioni e la fusione tra le stesse, semplificando il regime applicabile al settore ortofrutticolo e stanziando fondi per incentivare il miglioramento della capacità gestionale delle organizzazioni. Inoltre la popolazione impiegata in agricoltura sta invecchiando ed è di primaria importanza ridare slancio e fascino ad un'attività fondamentale come quella agricola.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione del collega Melo poiché sono d'accordo con la necessità di rafforzare gli incentivi volti ad incoraggiare la creazione di OP e AOP e le fusioni delle stesse. L'utilità delle organizzazioni dei produttori, come anche delle associazioni, ha come obiettivo quello di consentire agli agricoltori di agire a difesa dei propri interessi, vendendo ad esempio i propri prodotti o apportando un valore aggiunto mediante la trasformazione in azienda. È importante altresì migliorare il capitale umano delle OP, investendo su di esso per rendere il settore agroalimentare competitivo e internazionale, come anche tutelare gli agricoltori dalle pratiche commerciali sleali della grande distribuzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que se realizó alguna mejora en relación con el documento original, he decidido abstenerme en mi voto final. Esto es debido a que el informe no refleja la necesidad de políticas públicas de apoyo a la capacidad de negociación de las explotaciones medianas y pequeñas, la caída del consumo de frutas y verduras en países con políticas de austeridad que conducen a la adopción por parte de familias de una dieta poco saludable, la promoción de las dietas tradicionales a base de verduras y frutas de temporada, el uso limitado de fondos por parte de las organizaciones de productores, el cierre de las granjas que conducen a la desertificación de grandes extensiones de tierra, la inclusión de criterios de valor social y económico para las pequeñas y medianas empresas granjas por preservar el medio rural, así como la exclusión de los productos agrícolas de las negociaciones de la ATCI y la defensa de la comercialización y el consumo de redes locales que promueven la cohesión social y regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Overall the fruit and vegetables sector has increased since 2004 but on the other hand general fruit and vegetable production declined in Europe. It is also clear that the Russian ban will have significant negative effects on this sector. Therefore the report calls on the Commission to intensify efforts at improving the sector by addressing unfair trade, simplifying the Common Agricultural Policy, encouraging producer organisations and increasing negotiations with 3rd world countries among others. Keeping in mind the fragility of Malta’s agricultural sector and the importance of this niche for those who are dependent on it I supported fully this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Cred că atât Comisia Europeană, cât și statele membre trebuie să dezvolte acțiunile existente sau să stabilească acțiuni noi, inclusiv măsuri de formare și schimb de bune practici, care să poată îmbunătăți gestionarea organizațiilor de producători și poziția competitivă a acestora în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare și subliniez necesitatea de revizuire a legislației în vigoare, în scopul de a asigura o mai bună direcționare a organizațiilor de producători din toate statele membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Le présent rapport d'initiative vise à dresser un état des lieux du secteur des fruits et légumes en Europe depuis la réforme de 2007. Le Parlement européen appelle notamment de ses vœux un renforcement des organisations de producteurs et des interprofessions, et une amélioration des outils permettant d'appuyer leurs actions en Europe et au niveau international.

À ce titre, lors de la réforme de la PAC, j'avais fait intégrer de nombreux outils visant à renforcer ce poids, en particulier dans les négociations commerciales. Néanmoins, il est clair que ces outils restent peu utilisés dans de nombreux pays. La France a ici un rôle de chef de file à jouer, afin de faire valoir sa vision de l'organisation des producteurs et de l'interprofession en Europe.

Le rapport évoque également la gestion des crises et du prix d'intervention. Il convient de rappeler l'exigence des États membres, y compris du gouvernement français, d'être seuls responsables de la fixation des prix d'intervention.

Compte tenu du caractère équilibré de ce rapport, j'ai voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L'Union européenne mène une politique de soutien au secteur des fruits et légumes par la promotion des organisations de producteurs, auxquelles sont versées les aides financières. Ce mode de régulation du marché doit permettre d'améliorer la compétitivité des producteurs européens tout en stabilisant leurs revenus. Le rôle de ces organisations est également d'attirer plus de jeunes vers les métiers de l'agriculture, pour inverser la tendance démographique négative dont souffre ce secteur. Enfin, l'objectif est aussi d'encourager la consommation de fruits et légumes frais. En effet, comme le souligne le rapport, celle-ci s'élève dans l'Union à 387 grammes par jour et par habitant, quand l'Organisation mondiale de la santé préconise 400 grammes.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Con la riforma del 2007 nel settore ortofrutticolo la Commissione ha voluto rafforzare il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) mettendogli a disposizione un'ampia gamma di strumenti di prevenzione e gestione delle crisi di mercato e creando incentivi per incoraggiarne la fusioni con le associazioni di OP (AOP) per una maggiore cooperazione transnazionale nel settore. Nonostante ciò, per rendere ulteriormente le OP uno strumento attrattivo, è ancora necessario ridurre l'eccessiva complessità e la mancanza di certezza del diritto che caratterizzano l'attuale regime applicabile agli ortofrutticoli. Ho votato a favore di questa relazione per invitare la Commissione europea a combattere le pratiche commerciali sleali nella catena di approvvigionamento che si ripercuotono sul rendimento dei produttori, ne diminuiscono i redditi e ne minacciano l'efficienza e la sostenibilità del settore e per rafforzare gli incentivi volti a incoraggiare la creazione di OP e AOP e le fusioni tra le stesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ Ce rapport vise à encourager les cultivateurs à rejoindre les organisations de producteurs (OP), afin d'accroître leur pouvoir de négociation, de renforcer leur position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et, ainsi, d'augmenter leurs revenus dans un secteur agricole en difficulté.

Il est essentiel d'accroître leur compétitivité et de s'attaquer à certaines pratiques commerciales déloyales des pays tiers. L'Union doit aider ses agriculteurs à trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits et faciliter les exportations dans le contexte de l'embargo russe et des négociations commerciales en cours menées par la Commission européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur la situation du secteur des fruits et légumes après la réforme de l'organisation commune de marché en 2007, car il contribue à conforter une politique spécifique adaptée au secteur des fruits et légumes.

Les organisations de producteurs en sont l'élément principal. Outils au service des producteurs pour s'organiser collectivement sur les marchés, ils ont un rôle essentiel dans la défense des revenus des producteurs. Pour renforcer l'efficacité de l'action collective des producteurs, il est nécessaire de conforter aussi les associations d'OP et de prévoir la possibilité d'associer à leurs actions les producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs, notamment une bonne valorisation des produits, gérer ou anticiper les crises, mener des actions environnementales.

Enfin, il est nécessaire de conforter les interprofessions pour leur rôle dans l'amélioration du dialogue au sein de la filière ainsi qu'en matière d'information générique et d'éducation alimentaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Ez egyezik Erdős Norbert képviselőtársam piaci válságkezeléssel kapcsolatos véleményével, melyet már számos alkalommal hangoztatott az Európai Parlament különböző fórumain.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007.

La production des fruits et légumes a connu une baisse depuis 2007. Ce constat est préoccupant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le secteur des fruits et légumes emploie de nombreux Français, inquiets des possibles conséquences d'une baisse de production. En outre, ce constat entraine une baisse de la consommation, alors même que les fruits et légumes constituent des aliments de base à la santé de chacun, et particulièrement des enfants. Enfin, cela débouche sur une hausse des importations qui révèle une fois de plus la concurrence déloyale à laquelle les organisations de producteurs français sont confrontées.

Il nous faut donc relancer l'économie des fruits et légumes français, à la fois économiquement et culturellement, afin de produire des aliments compétitifs, viables pour les producteurs et accessibles aux consommateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Поздравления за доклада, вижда се, че е свършена доста работа. Изразявам задоволство, че някои от ключовите проблеми на сектора са посочени ясно и категорично. Държа да отбележа, че правилно големите търговски вериги създават много проблеми на производителите. Те вредят на конкуренцията и растежа на сектора. И друго - необходимо е да помислим за повече стимули, за да увеличим производството. И то особено в Югоизточна Европа, чийто производители най-много пострадаха от руското ембарго, от практиката на големите вериги и от разликата в субсидиите. Например производителите на череши в България в момента изпитват сериозни трудности. Затова призовавам да покажем солидарност и да се помисли за механизми за подкрепа на МСП на зеленчукопроизводителите и производителите на плодове.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψήφισα την έκθεση, διότι η Ένωση επιλέγει να συνεχίζει την πολιτική που κατάστρεψε την ελληνική παραγωγή, επιδοτώντας την απόσυρση γεωργικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα με την εξωτερική της πολιτική προκαλεί τεράστια ζημιά που δεν είναι πρόθυμη να επανορθώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta a javaslatomat, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez számunkra, a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos.

E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Ez egyezik a válságkezeléssel kapcsolatos véleményemmel, melyet már számos alkalommal hangoztattam az Európai Parlamentben.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération, parce que je pense que les rapports entre producteurs et centrales d'achat et grande distribution doivent être encadrés

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ As sucessivas reformas da PAC, ao longo dos últimos 20 anos, reduziram a quase nada a regulação dos mercados agrícolas. Prevaleceu a «liberalização» e a «orientação para o mercado». Esta foi a abordagem seguida também no sector das frutas e dos legumes, onde instrumentos como os preços mínimos foram abandonados.

Este processo foi acompanhado de uma política de reforço das organizações de produtores (OP), com resultados muito desiguais nos diferentes Estados—Membros, tendo por objetivo capacitar os agricultores a atuar na defesa dos seus interesses, por exemplo, vendendo a sua produção coletivamente ou aumentando a mais-valia através da transformação agrícola.

As propostas de alteração que apresentámos refletem a realidade do sector e a necessidade de políticas públicas para apoiar os produtores e a produção nacional. Entre outras propostas, destaca-se a inclusão de critérios económicos e sociais para majorar os apoios às pequenas e médias produções agrícolas, preservando o meio ambiente rural; ou ainda a defesa da comercialização local e das redes de consumo que promovam a coesão social e regional. Propusemos ainda a exclusão dos produtos agrícolas das negociações do TTIP.

Lamentamos a rejeição destas emendas pela maioria. Apesar disso, e ficando claramente aquém do necessário, o relatório reflete algumas preocupações justas, apontando problemas e necessidades reais do sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Zo správy Európskej komisie a štúdie Univerzity vo Wageningene predloženej Európskemu parlamentu v januári 2015 vyplýva, že súčasná schéma pre ovocie a zeleninu je príliš zložitá a chýba jej právna istota. Práve neexistencia právnej istoty je významnou prekážkou pri zvyšovaní miery organizácie výrobcov, kedže poľnohospodári, ktorí takúto organizáciu vytvoria, môžu byť teoreticky vyzvaní, aby vrátili financovanie z Európske únie v prípade, že sa uznanie takejto organizácie zruší alebo spochybní. Súhlasím preto, aby Európska komisia zintenzívnila úsilie s cieľom chrániť poľnohospodárov pred nekalými obchodnými praktikami veľkých obchodných reťazcov a aby sa Európsky parlament venoval tejto otázke vo väčšej miere v správe, ktorú pripraví IMCO v nasledujúcich týždňoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione per il settore ortofrutticolo che rappresenta il 18% del valore totale della produzione agricola e ne utilizza solo il 3% della superficie coltivata con un valore di oltre 50 miliardi di euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών από τη μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα, διότι η Ένωση επιλέγει να συνεχίζει την πολιτική που κατάστρεψε την ελληνική παραγωγή, επιδοτώντας την απόσυρση γεωργικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα με την εξωτερική της πολιτική προκαλεί τεράστια ζημιά που δεν είναι πρόθυμη να επανορθώσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Strengthening the position of Producers’ Organisations (POs) in the supply chain by creating incentives for mergers, associations and transnational cooperation is a very important action that we must support. Producers’ Organisations have become essential for EU agricultural policy and should be encouraged to develop at all levels, especially in the Member States where the number of organisations is still low. I believe that POs could be effective tools to combat unfair trading practices in the food chain ensuring better remuneration for the growers.

The fruit and vegetable sector has been severely hit by the Russian ban on EU exports, and this will continue next year as Russia will extend the ban to 2016. I believe that the EU should continue all the support measures for this sector until the normal market situation is fully re-established.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Az Európai Parlament támogatta, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Ez egyezik Erdős Norbert képviselőtársam piaci válságkezeléssel kapcsolatos véleményével, melyet már számos alkalommal hangoztatott az Európai Parlament különböző fórumain.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto la relazione sullo stato del settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Il settore ortofrutticolo fornisce ai cittadini europei prodotti freschi e di qualità ma negli ultimi anni è in forte recessione, come dimostra la diminuzione del 6% della superficie coltivata a esso dedicata. Nonostante l'importanza del settore per la salute dei cittadini e per l'occupazione diretta e indiretta che esso garantisce, l'UE continua a importare, perché la produzione è insufficiente, a causa degli alti costi e l'embargo russo ha peggiorato la situazione.

La maggior parte dei produttori è rappresentata da PMI, incapaci di fronteggiare il potere contrattuale della grande distribuzione e soffrono per margini di guadagno irrisori.Condivido, pertanto, la richiesta di favorire le organizzazioni di produttori e le associazioni delle OP, anche a livello transfrontaliero. Il tasso d'organizzazione resta ancora troppo basso con grandi differenze tra i vari Stati membri. Esse devono essere incoraggiate, poiché accrescono la competitività e l'innovazione del settore, favoriscono l’iniziativa giovanile e rafforzano il potere negoziale dei produttori. Bene anche il richiamo a politiche di accorciamento della filiera e di promozione delle vendite dirette sui territori, così come la richiesta di creare strumenti stabili per la gestione di crisi come l'embargo russo.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht über den Obst- und Gemüsesektor seit der Reform von 2007 gestimmt, weil er meines Erachtens eine ausgewogene Balance schafft zwischen der Notwendigkeit und den Vorteilen freier Märkte auf der einen Seite sowie einer nötigen Förderung unserer mittelständischen, teils bäuerlichen Produzenten im Obst- und Gemüsesektor.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report given I strongly support the measures it proposes to ensure efficient functioning of the fruit and vegetable sector, which is crucial for generating employment in agriculture as well as the food-processing sector across the EU, not in the least in the UK.

While the EU fruit and vegetable scheme is already highly valued by UK farmers, it is important we send a strong signal to the Commission in favour of implementing further simplification where possible.

While I believe farmers should be compensated for losses they may suffer because of external factors, like the agrifood embargo that is currently hurting many that are active in the sector, I could however not give my support to the paragraph of the report that calls for crisis prevention and management measures to be financed outside of the CAP budgetary envelopes, given the CAP already provides adequate financial measures to deal with such emergencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación porque, aunque el informe incluye algunas mejoras respecto a su versión inicial, las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL —que mejoraban cualitativamente el informe—, fueron rechazadas en la Comisión AGRI. Entre estas enmiendas estaban algunas orientadas a poner en marcha políticas públicas para aumentar la capacidad negociadora de los productores, evitar la caída del consumo de frutas y verduras frescas en los países más afectados por la crisis, promover una dieta tradicional basada en verduras y frutas de temporada, evitar la despoblación de grandes áreas rurales tras el desmantelamiento de una explotación ganadera, introducir criterios socioeconómicos o excluir los productos agrícolas de las negociaciones sobre la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Głosowałam za sprawozdaniem w sprawie sektora owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r., ponieważ uważam, że Komisja powinna podjąć działania w celu poprawy funkcjonowania i atrakcyjności organizacji producenckich. Niewątpliwie poziom tych organizacji w Unii Europejskiej jest zróżnicowany, a w nowych państwach członkowskich, w tym moim kraju, Polsce, są one mniej liczne i słabsze niż w krajach starej Unii. Sądzę, że organizacje te powinny zamiast gromadzić zaopatrzenie, skupić się na wprowadzeniu rozwiązań mających na celu zwiększenie konkurencyjności oraz dostosowania się do potrzeb konsumentów.

W świetle kryzysu wywołanego przez rosyjskie embargo, w wyniku którego producenci warzyw i owoców ponieśli największe straty, konieczne jest uproszczenie unijnych zasad pomocy dla tego sektora oraz udoskonalenie związanych z programem instrumentów zapobiegania sytuacjom kryzysowym oraz zarządzania kryzysowego. Dotychczasowe środki podjęte przez Komisję nie pokryły realnych strat producentów, dlatego niezbędne jest wprowadzenie nowych instrumentów. Poparłam to sprawozdanie, ponieważ wzywa Komisję do ponownej analizy zasad finansowania w dziedzinie zapobiegania kryzysom i zarzadzania rynkiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, alongside my fellow Labour MEPs, voted in favour of this report. The EU fruit and vegetable scheme is highly valued by UK farmers. However, as Labour MEPs we voted against paragraph 60: we believe that the CAP already provides sufficient financial measures to deal with crisis prevention and management.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J'ai apporté mon soutien à ce texte, visant à présenter l'évolution du secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007, qui a permis de mettre à disposition des organisations de producteurs une plus large palette d'instruments afin de prévenir et de gérer les crises du marché. Le rapport souligne cependant que la persistance d'une absence ou d'un faible degré d'organisation dans le secteur des fruits et légumes dans certains États membres demeure un problème de premier plan. Il est par conséquent nécessaire d'améliorer la gestion des organisations de producteurs et de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un plus haut degré d'organisation et de représentativité de ces dernières à travers tous les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl vaisių ir daržovių sektoriaus po 2007 m. reformos. Manau, kad vaisių ir daržovių sektoriaus tvarkos prioritetas ir toliau turėtų būti siekis didinti organizacijos lygį visoje Sąjungoje. Taigi būtina stiprinti paskatas GO ir GOA kurti bei joms jungti. Svarbu rasti būdus, kaip priklausymą GO padaryti patrauklų. Manau, kad pirmas žingsnis siekiant didesnio GO patrauklumo turėtų būti sudėtingumo ir netikrumo mažinimas. Šiuo pranešimu Parlamentas prašo Komisijos dėti daugiau pastangų siekiant apsaugoti ūkininkus nuo nesąžiningos stambių mažmenininkų prekybos praktikos. Nepanašu, kad būtų prasmės investuoti lėšas į GO stiprinimą ir kūrimą – tai lėtas ir sunkus procesas –, jei derybinė galia maisto tiekimo grandinėje ir toliau liks sutelkta daugiausia mažmenininkų rankose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad daug valstybių narių taiko nacionalines priemones tokioms problemoms spręsti, tam tikras Sąjungos lygmens koordinavimas būtinas tinkamam vidaus rinkos veikimui užtikrinti.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően, a Fidesz-KDNP delegáció tagjaként támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Az Európai Parlament támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the evolution of the fruit and vegetable sector since 2007. This reform helped strengthen the role of Producer Organisations and ‘the rate of organisations’ increased from 31% in 2004 to 43% in 2010. Total EU financial assistance has increased from €380 million per annum to €671 million in 2010. However there was a decline of 6% in the fruit and vegetable production in the EU with a long term decline in fruit and vegetable consumption. In order to reverse this decline I fully support the proposal that Producer Organisations be strengthened and that the Commission needs to intensify its efforts to protect farmers from unfair trading practices by large retailers. We must ensure that negotiating power is not strongly concentrated in the hands of the retailers.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Ez egyezik Erdős Norbert képviselőtársam piaci válságkezeléssel kapcsolatos véleményével, melyet már számos alkalommal hangoztatott az Európai Parlament különböző fórumain.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This report highlights many issues of importance to the fruit and vegetable sector. Today’s vote is timely given that 2015 is Scotland’s Year of Food and Drink, and I would encourage colleagues to take the opportunity to explore Scotland’s wonderful fruit and vegetables.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación porque, aunque el informe incluye algunas mejoras respecto a su versión inicial, las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL —que mejoraban cualitativamente el informe—, fueron rechazadas en la Comisión AGRI. Entre estas enmiendas estaban algunas orientadas a poner en marcha políticas públicas para aumentar la capacidad negociadora de los productores, evitar la caída del consumo de frutas y verduras frescas en los países más afectados por la crisis, promover una dieta tradicional basada en verduras y frutas de temporada, evitar la despoblación de grandes áreas rurales tras el desmantelamiento de una explotación ganadera, introducir criterios socioeconómicos o excluir los productos agrícolas de las negociaciones sobre la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Iturgaiz (PPE), por escrito. He votado a favor de este informe que considera que, en el régimen del sector de frutas y hortalizas, el fomento del grado de organización debe seguir siendo una prioridad en toda la UE y propone fortalecer los alicientes para la creación de organizaciones de productores y de asociaciones de organizaciones de productores y fomentar fusiones entre las mismas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o sektoru voća i povrća od reforme iz 2007. (2014/2147(INI)), s obzirom da se reformom iz 2007. željelo ojačati proizvođačke organizacije u sektoru proizvodnje voća i povrća te, između ostalog, staviti na raspolaganje širi spektar instrumenata kako bi se omogućilo sprečavanje tržišnih rizika te upravljanje njima, zatim unapređenje te usmjeravanje opskrbe, poboljšanje kvalitete i konkurentnosti, prilagodba opskrbe potrebama tržišta te pružanje tehničke podrške za ekološki prihvatljivu proizvodnju.

U Izvješću se pruža uravnotežena slika razvoja režima u sektoru voća i povrća od reforme 2007., koja potvrđuje valjanost osnovne organizacijske strukture za taj sektor i utvrđuju područja u kojima je ostvaren napredak. S druge strane potrebno je pozvati Komisiju da uloži veći napor u rješavanje problema nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom kojima se negativno utječe na dohodak proizvođača, snižavaju prihodi i prijeti opstojnosti i održivosti sektora. Naglašava se također važnost održavanja europskih standarda kvalitete za proizvode od svježeg voća i povrća kako bi se uvijek jamčila visoka kvaliteta, a u korist krajnjeg potrošača; izražava žaljenje zbog činjenice da je u određenim državama članicama stupanj organiziranosti u proizvođačke organizacije izrazito nizak te preporučuje državama članicama da ustrajnost u promicanju udruženja proizvođača bude prioritet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ J'ai décidé de voter pour ce rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions concernant les organisations de producteurs, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes, en vigueur depuis la réforme de 2007.

En effet, la crise économique a été particulièrement difficile à négocier pour ce secteur agricole, d'autant qu'il est presque exclusivement composé de petites et moyennes entreprises. Néanmoins, il est loin d'être négligeable, dégageant un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros par an. Cependant, à cause de la baisse de la surface cultivée et donc de la production, la consommation a fortement diminué, notamment chez les plus jeunes, accroissant d'autant plus les risques d'obésité. Enfin, la politique étrangère de l'Union a eu pour conséquence l'embargo russe, ne facilitant pas l'activité des producteurs.

Il est primordial de venir en aide à ce secteur, et ce texte va dans le bon sens, bien qu'il n'y soit pas fait référence à la concurrence déloyale des pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Nuno Melo sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007. La réforme de 2007 du secteur permet une plus grande protection des producteurs de fruits et légumes en leur permettant de s'associer en organisations de producteurs. Ces organisations permettent aux producteurs de mieux se structurer et d'augmenter leurs productions et, ainsi, de mieux se défendre lors des négociations.

Le rapport invite la Commissions à redoubler d'efforts pour lutter contre les pratiques déloyales des grands détaillants et préconise une meilleure coordination entre les États membres pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007. Au vu de l'importance du secteur des fruits et légumes au sein de l'Union européenne sur le plan de l'emploi, de la valeur ajoutée et de la santé, il est essentiel de renforcer le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions, ainsi que d'assurer la spécificité du secteur des fruits et légumes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. ‒ W sektorze owoców i warzyw mogliśmy w ostatnich latach zaobserwować umocnienie się pozycji organizacji producentów, które umożliwiają rolnikom uzyskanie lepszych cen za swe produkty, a także efektywne wykorzystanie wsparcia unijnego i skuteczną ochronę własnych interesów. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza dziś, kiedy zawirowania w sektorze często wynikają z przyczyn niezależnych od rolników, jak np. epidemia E. coli z 2011 roku czy obowiązujące obecnie rosyjskie embargo. Ponadto coraz częściej słyszymy o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych przez dużych sprzedawców detalicznych.

Dlatego należy wzmacniać inicjatywy wpierające powstawanie organizacji producentów, dofinansowywać projekty umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych ich pracowników oraz wprowadzać mechanizmy, które zagwarantują uczciwą konkurencję w sektorze.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę na inną istotną kwestię, a mianowicie na wykorzystanie instrumentów zapobiegających sytuacjom kryzysowym. Jak potwierdza sprawozdawca, narzędzia te były dotychczas stosowane w bardzo niewielkim zakresie. Tymczasem sektor owoców i warzyw często boryka się z nagłymi, wymagającymi natychmiastowej interwencji problemami. Nadzwyczajne mechanizmy wsparcia muszą zatem być do dyspozycji po to, aby zapewnić stabilizację sektora i umożliwić szybką rekompensatę strat poniesionych przez rolników.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht beinhaltet zwar einige kritische Aspekte wie Preisstützungen, aber insgesamt beschreibt er ein gutes Bild der Stärken, Schwächen und der Zukunft der europäischen Obst- und Gemüsewirtschaft. Deshalb stimme ich für den Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Stávající režim ovoce a zeleniny je příliš složitý a bohužel neposkytuje právní jistotu. Domnívám se proto, že prvním krokem k zatraktivnění organizací producentů by mělo být zjednodušení režimu a odstranění právní nejistoty, a proto jsem hlasovala pro návrh zprávy. Sektor ovoce a zeleniny se svým rozsahem podílí na celkové výměře orné půdy ČR 0,98 % a zaznamenává trvalý mírný pokles, což je zapotřebí změnit. Sdružování producentské sféry v ČR, které lze datovat k roku 1998, kdy bylo založeno první odbytové družstvo s územním rozsahem celé republiky, ukázalo možnost zlepšení jejího postavení na trhu. V období vstupu ČR do EU byla organizovanost sektoru cca 20 %, v roce 2007 již 28,5 %. V současné době dosahuje organizovanost téměř 40 %. Plochy plodných sadů a tržní zeleniny, které jsou v ČR zahrnuty do organizací producentů a seskupení producentů, dosahují v současnosti celkem 9 638 ha (což je 27,2% nárůst oproti roku 2007) a představují téměř 39% podíl na celkové výměře produkčních ovocných sadů a pěstebních ploch tržní zeleniny zemědělského sektoru v ČR, která dosahuje celkem 25,2 tisíc ha. Jedná se tedy o důležitou problematiku a já doufám, že tento návrh zprávy je krokem vpřed.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

Szintén komoly előrelépés, hogy a jelentés a válsághelyzetek hatékonyabb kezelésére szólítja fel a Bizottságot. Egyrészt a piacról történő kivonás mechanizmusán szükséges javítani, másrészt az intervenciós árakat a valós piaci árakhoz és a termelési költségekhez kell igazítani. Ez egyezik Erdős Norbert képviselőtársam piaci válságkezeléssel kapcsolatos véleményével, melyet már számos alkalommal hangoztatott az Európai Parlament különböző fórumain.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio parere favorevole alla proposta del collega Melo relativa il settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Credo sia di fondamentale importanza sostenere il settore ortofrutticolo in tutto il territorio dell'Unione, vista l'importanza che riveste sia in termini di valore aggiunto e di occupazione, che in termini di salute, essendo la componente principale della dieta mediterranea. La proposta esorta la Commissione a rafforzare il regime di aiuti esistente per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole, data l'importanza di promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata fin dalla tenera età, avvicinando, al contempo, i giovani consumatori ai produttori locali.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Ce texte va dans le bon sens même si nous pouvons regretter qu'il ne fasse pas assez référence à la concurrence déloyale des pays tiers au niveau de l'emploi (utilisation de la main-d'œuvre clandestine, mais non plus aucune référence aux différences de salaires au sein de l'Union), ni aux différences dans les règlementations liées aux normes phytosanitaires. Des amendements ont été proposés par notre groupe pour pallier ces manquements.

Je vote pour, car il y a volonté de venir en aide à ce secteur en crise et parce que les filières locales, donc nationales, sont soutenues et privilégiées (point AE).

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte, car il vise à aider le secteur des fruits et légumes, d'une part, en soutenant de bonnes pratiques alimentaires auprès des jeunes enfants dans les écoles et, d'autre part, en renforçant les organisations de producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour. Le texte a pour but de venir en aide à ce secteur dans un but économique par l’intermédiaire du soutien et du développement des organisations de producteurs, mais aussi pour des raisons éducatives et de santé, en soutenant de bonnes pratiques alimentaires auprès des jeunes enfants dans les écoles. La réforme du secteur fruits et légumes de 2007 avait pour objectif une amélioration de la compétitivité en renforçant les organisations de producteurs de fruits et de légumes. La filière connaît une baisse de la production qui a pour conséquence une hausse des importations, ceci dans un contexte difficile dû aux conséquences de l’embargo russe, mais aussi de concurrence déloyale des pays tiers (barrières tarifaires…).Ce texte va dans le bon sens, même si nous pouvons regretter qu’il ne fasse pas assez référence à la concurrence déloyale des pays tiers au niveau de l’emploi, ni aux différences dans les règlementations liées aux normes phytosanitaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. La propuesta de Resolución supone un primer posicionamiento del PE ante la próxima reforma del sector. El punto de partida es confirmar la validez de la estructura básica organizativa de este sector en torno a las organizaciones de productores, su orientación hacia el mercado y la mejora de la calidad y los aspectos medioambientales de la producción, realizados a través de los programas operativos. No obstante, identifica las mejoras de los actuales instrumentos de este régimen que debería corregir la próxima reforma. Estando de acuerdo con estas consideraciones, he votado a favor de la propuesta de Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que se realizó alguna mejora en relación con el documento original, he decidido abstenerme en mi voto final. Esto es debido a que el informe no refleja la necesidad de políticas públicas de apoyo a la capacidad de negociación de las explotaciones medianas y pequeñas, la caída del consumo de frutas y verduras en países con políticas de austeridad que conducen a la adopción por parte de familias de una dieta poco saludable, la promoción de las dietas tradicionales a base de verduras y frutas de temporada, el uso limitado de fondos por parte de las organizaciones de productores, el cierre de las granjas que conducen a la desertificación de grandes extensiones de tierra, la inclusión de criterios de valor social y económico para las pequeñas y medianas empresas granjas por preservar el medio rural, así como la exclusión de los productos agrícolas de las negociaciones de la ATCI y la defensa de la comercialización y el consumo de redes locales que promueven la cohesión social y regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Desde la reforma de 2007 el sector de las frutas y hortalizas ha experimentado un cambio positivo, tanto económicamente como de imagen, sobre todo por el valor añadido del que goza y que cada vez la sociedad está teniendo más en cuenta, que es el de llevar una vida saludable con una dieta variada, respetando el medio ambiente y abriendo nuevos mercados.

Las grandes cadenas de distribución siguen ejerciendo presión sobre las orgtanizaciones de productores, un factor perjudicial para este tipo de puestos de trabajo. Voto a favor de las decisiones tomadas, pues se considera que las organizaciones de productores son una gran herramienta al servicio de los propios productores para que puedan organizarse en el mercado de una manera natural y puedan defender sus intereses libremente.

La Unión Europea debe apoyar a las organizaciones de productores ya que además gestionan las particularidades de cada Estado; apoyarlas evitaría también el abandono de tierras y ayudaría al empleo de mano de obra joven, garantizando el futuro de la profesión. Este tipo de medidas mantienen las normas de calidad en el sector y mejoran también la competitividad y la eficacia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Poljoprivredni sektor nužno je razvijati sukladno nacionalnim strategijama i zaštiti ga od različitih političkih utjecaja. Primjerice, ruske sankcije i zabrana uvoza voća ostavili su znatne posljedice na Europsku uniju, pa i na Republiku Hrvatsku koja je pretrpjela izravnu štetu.

Podupirem Rezoluciju zastupnika Nuna Mela koja predlože detaljne mjere za podršku cijelom poljoprivrednom sektoru uzimajući u obzir obrazovanje o poljoprivrednim proizvodima kako bi se potaknule zdravije prehrambene navike i konzumacija voća i povrća te kreiranje plana zapošljavanja mladih u poljoprivrednom sektoru, jačanje režima kontrole uvoza i bolje pregovaranje s trećim zemljama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), por escrito. El sector agrario necesita reformas y nuevas formas de apoyo en la UE. Voté a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απείχα από την ψηφοφορία της έκθεσης σχετικά με τον τομέα των οπωροκηπευτικών μετά τη μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στη σχετική ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6/7/2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte qui favorise, entre autres, les filières locales françaises du secteur des fruits et légumes. Ce rapport fait suite à la réforme du secteur des fruits et légumes de 2007, qui avait pour but de rendre ce secteur plus compétitif.

En effet, ce texte entend redynamiser ce secteur par des actions éducatives, sanitaires et économiques, notamment le soutien à des organisations de producteurs, dans le but final est de relancer la consommation de fruits et légumes.

Ce vote positif ne doit pas faire oublier que ce texte mentionne peu la concurrence déloyale des pays exportateurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole sulla relazione del settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Quello dell'ortofrutta è un compartimento fondamentale per l'Unione europea, non solo in termini di fatturato ma anche in termini occupazionali. La relazione sottolinea la necessità di rafforzare gli incentivi volti ad incoraggiare la creazione di OP - organizzazioni di produttori e AOP - associazioni di organizzazioni di produttori, al fine di renderle più competitive e di promuovere il settore del mercato agricolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione a firma del collega Melo, poiché ritengo che la politica dell'Unione a favore della creazione e dello sviluppo di OP abbia ottenuto dei risultati considerevoli durante gli ultimi anni. Del documento ho apprezzato, in particolare, il riferimento alla necessità di rafforzare gli incentivi volti a incoraggiare una sempre maggiore evoluzione del settore ortofrutticolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ El aumento en la creación de organizaciones de productores ha sido uno de los mayores éxitos de la política agraria comunitaria en los últimos años.

En concreto, en el sector de las frutas y hortalizas, el fomento del grado de organización debe seguir siendo una prioridad en toda la UE y debemos crear alicientes para crear nuevas entidades y fomentar fusiones entre las que existen.

Mi apoyo al informe sobre el sector de frutas y hortalizas tras la reforma de 2007, por tanto, ya que hace hincapié en la importancia de conceder especial atención a la mejora de la gestión de las organizaciones de productores.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Die Stärkung der Landwirtschaft ist begrüßenswert und der Vorschlag wurde daher von mir unterstützt. Die Gemüse- und Obstbauern werden mit den vorgeschlagenen Änderungen bessere Absatzzahlen erreichen und der Ausfall Russlands als Handelspartner wird kompensiert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ The fruit and vegetable sector since the 2007 reform recognises that this reform has strengthened the market presence of producer organisations and highlights areas where improvements are needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Anthea McIntyre (ECR), in writing. ‒ The Report’s welcome emphasis on measures intended to increase the market orientation of fruit and vegetable growers is important. There is also a strong focus on research and innovation in POs to boost product value.

Conservative MEPs have always called for POs to be given the flexibility to adapt their Operational Programmes to suit their level of maturity, and to target their funds on a broader range of measures aimed at increasing the sector’s competitiveness. To be attractive, we need a scheme that is more effective and more adaptive to market conditions.

The Report’s concentration on these measures is highly relevant to the sustainable growth of the fruit and vegetable sector. They represent more achievable aims for the PO Scheme and would give fruit and vegetable growers a better chance of adapting to market volatility.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans un processus de réduction de la réglementation, la politique agricole commune a mis en place le régime "fruits et légumes", qui abandonne certains dispositifs protégeant les agriculteurs (fixation de prix minimaux).

Ce processus a été lié à une politique visant à renforcer les organisations de producteurs (OP), pour permettre aux agriculteurs de défendre leurs intérêts, en vendant leurs produits collectivement ou en ajoutant de la valeur à travers la transformation à la ferme.

Ce désengagement des forces publiques laisse tout pouvoir au marché pour orienter la production, avec pour conséquence une diminution de 6 % de la part de surface cultivée en fruits et légumes et une diminution de 39 % du nombre d'exploitations entre 2003 et 2010.

Le rapport détaille les lacunes de ce système, mais sans proposer un modèle différent s'appuyant sur une planification écologique. Je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La crise économique a été particulièrement difficile pour ce secteur agricole, d'autant qu'il est largement composé de petites et moyennes entreprises. Néanmoins, il est loin d'être négligeable, dégageant un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros par an. Cependant, à cause de la baisse de la surface cultivée et donc de la production, la consommation a fortement diminué, notamment chez les plus jeunes, accroissant d'autant plus les risques d'obésité. Enfin, la politique étrangère de l'Union a eu pour conséquence l'embargo russe, ne facilitant pas l'activité des producteurs.

Il est primordial de venir en aide à ce secteur, et ce texte va dans le bon sens, bien qu'il n'y soit pas fait référence à la concurrence déloyale des pays tiers.

J'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Foi aprovado com 598 votos a favor, 53 contra e 41 abstenções, o relatório sobre a aplicação das disposições relativas às organizações de produtores, aos fundos operacionais e aos programas operacionais no sector das frutas e dos produtos hortícolas desde a reforma de 2007.

O relatório de iniciativa defende a simplificação do regime relativo às frutas e aos produtos hortícolas, a melhoria da gestão das organizações de produtores, o aumento do nível geral de apoio a estas organizações e uma melhor utilização dos instrumentos de prevenção e gestão de crises, de modo a ajudar os agricultores a protegerem-se contra grandes quedas nos rendimentos.

Defendo que o aumento da taxa de organização deve continuar a ser uma prioridade para o regime relativo às frutas e aos produtos hortícolas. É também importante dotar as organizações de produtores de fundos que permitam contratar gestores capazes, continuar a apoiar todos os sectores que sofrem as consequências do embargo russo, intensificar os esforços para proteger os agricultores relativamente às práticas comerciais desleais dos grandes retalhistas e renovar geracionalmente a agricultura.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I agree that the EU must do more to help farmers to earn a fair return from the food supply chain, introduce better tools for dealing with market disturbances and help farmers to find new outlets for produce shut out of the Russian market. Therefore, with a few reservations, I voted in favour of the draft report on the fruit and vegetables sector since the 2007 reform.

The Russian ban on EU exports has seriously affected many European fruit and vegetable producers and has even worsened market crisis situations such as that experienced by the stone fruits sector, and the report asks that in such circumstances Community support measures be kept in place for as long as necessary until the normal market situation is fully re-established.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A KAP az Unió politikájának különös, sajátos ismereteket és felkészültséget igénylő szelete. Fenntartás nélkül megbízom a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság ilyen irányú kompetenciájában, az előterjesztést erre alapozva szavaztam meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Este relatório sobre o regime relativo às frutas e aos produtos hortícolas (FPH) identifica um declínio no consumo de FPH na União, agravado pela crise económica. Simultaneamente, a União apresenta um défice comercial em FPH, em particular na fruta. Para responder à liberalização da Política Agrícola Comum, a União aplicou medidas para a criação e o reforço das Organizações de Produtores (OP) e de Associações de Organizações de Produtores (AOP).

O número de OP e de AOP é bastante dispare entre os Estados-Membros, por isso este documento apela a mais incentivos da parte da Comissão. A redução da complexidade e da insegurança jurídica são outros elementos que tornarão as OP e AOP mais apelativas, bem como a criação de mais fundos e programas operacionais para investimento em capital humano, para a gestão, a promoção, o marketing e a internacionalização das OP. Paralelamente, a Comissão deve envidar mais esforços para proteger os agricultores face às práticas comerciais desleais de grandes retalhistas. Este esforço deve ser coordenado a nível da União e não levar a medidas protecionistas nacionais.

Pelas razões acima descritas, sou favorável à aprovação deste relatório de iniciativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport a pour objet d'accorder un soutien au secteur des fruits et légumes dans un but économique, en développant les organisations de producteurs, mais aussi en soutenant une certaine éducation alimentaire, par de bonnes pratiques alimentaires notamment dans les établissements scolaires.

En effet, la réforme du secteur de 2007 s'était fixé pour but d'améliorer la compétitivité en renforçant les organisations de producteurs de fruits et de légumes pour faire face aux éventuelles crises du secteur. Ce secteur emploie plus de 550 000 personnes, pour la plupart de petits exploitants. Même si ce texte contient de nombreuses omissions quant à la baisse de la production, notamment sur la responsabilité de la concurrence déloyale de pays tiers (travailleurs détachés et/ou clandestins…) ou sur les sanctions à l'égard de la Russie (dont le coût reste énorme pour les producteurs de fruits et de légumes), ce texte reste à saluer puisqu'il soutient les filières locales et nationales.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report to give support for good organisation and efficient functioning of this important sector of the rural economy, generating employment not only in agriculture but particularly in the food-processing sector.

The EU fruit and vegetable scheme is highly valued among UK farmers and deemed largely efficient. It is, however, important to send a strong signal to the Commission in favour of further simplification of the scheme. At the same time, I support the development of POs as a way of increasing the bargaining power of fruit and vegetable farmers and managing market risks. The report’s provisions advocating shorter supply chains and the development of local markets for direct sales should also be strongly supported.

I voted against paragraph 60 of the report, calling for the crisis prevention and management measures to be financed outside of the CAP budgetary envelopes. Whereas Labour recognises the fairness of compensating farmers for losses they may suffer because of factors that remain out of their control (such as the Russian agrifood embargo), the CAP already provides adequate financial measures to deal with such emergencies.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif au secteur des fruits et légumes. Ce texte rappelle que la réforme de 2007 a contribué à assurer la spécificité de cette branche agricole et à renforcer le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions. Je suis favorable à ces mesures, car elles permettent de soutenir ce secteur, pourvoyeur d'emplois et de valeur ajoutée dans toute l'Union européenne. Il est également important d'encourager la consommation de fruits et légumes, car ils contribuent à des régimes alimentaires sains et équilibrés. Au sein de l'Union européenne, 22 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale, tandis que les adolescents consomment en moyenne seulement de 30 à 50 % de la portion journalière recommandée de fruits et de légumes.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Melo portant sur le secteur des fruits et des légumes depuis la réforme de 2007. Depuis vingt ans, la politique agricole commune a réduit l'ampleur de sa règlementation en ce qui concerne les marchés agricoles, ce qui a permis aux forces du marché d'orienter leur production. Ce rapport vise à assurer la spécificité du secteur des fruits et légumes ainsi qu'à renforcer le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions. Les fruits et légumes sont pour la plupart des produits périssables, ce qui place les agriculteurs dans une position de négociation particulièrement vulnérable lorsque les conditions du marché sont défavorables. Il faut redoubler d'efforts pour protéger les agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales, ce qui implique une certaine coordination au niveau de l'Union afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Votiamo a favore di questo progetto di risoluzione considerato che l'aumento del tasso di organizzazione registrato negli ultimi anni in quasi tutti gli Stati membri indica che la politica dell'Unione a favore della creazione e dello sviluppo di organizzazioni di produttori (OP) ha ottenuto dei risultati e impone che si prosegua senza esitazioni su questa strada.

Pertanto, riteniamo necessario rafforzare gli incentivi volti a incoraggiare la creazione di OP e Associazioni delle OP e le fusioni tra le stesse. È importante trovare, inoltre, il modo di migliorare l'attrattiva dell'appartenenza a una organizzazione di produttori. Disincentivi alla creazione di OP sono risultati l'eccessiva complessità e la mancanza di certezza del diritto che caratterizzano l'attuale regime applicabile agli ortofrutticoli.

La mancanza di certezza del diritto costituisce un ostacolo significativo per l'aumento del tasso di organizzazione, poiché agli agricoltori che formano una OP, qualora il riconoscimento della stessa fosse in seguito annullato o contestato, potrebbe in teoria essere chiesto di restituire i finanziamenti UE di tasca propria. È dunque fondamentale, come primo passo, procedere senza indugio a ridurre la complessità e l'incertezza per incrementare l'attrattiva di tali organizzazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La riforma del 2007 del regime "ortofrutticolo" ha rafforzato e ampliato il ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP). La relazione ritiene che l'aumento del tasso di organizzazione registrato negli ultimi anni in quasi tutti gli Stati membri dimostri che la politica dell'Unione a favore della creazione e dello sviluppo di OP ha ottenuto risultati soddisfacenti. Il rapporto ritiene, infine, che l'incremento del tasso di organizzazione in tutta l'Unione debba rimanere una priorità per il regime "ortofrutticoli". Ho deciso, pertanto, di votare a favore della relazione poiché ritengo essenziale rafforzare gli incentivi volti a incoraggiare la creazione di OP e AOP e le fusioni tra le stesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – I have voted for this report on the fruit and vegetable sector since the 2007 reform to strengthen policies, the role of producer organisations and associations of producer organisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), i scríbhinn. ‒ An sprioc atá leis an tuarascáil féintionscnaimh seo ná spreagadh a thabhairt don Choimisiún togra reachtach a chur chun tosaigh ag díriú ar athbhreithniú ar an scéim chúnaimh don earnáil torthaí agus glasraí.

Bhí cúpla rud fadhbach sa tuarascáil áfach, go háirithe Aithris AE., Mír 63 agus Mír 71, a chuir fáilte roimh an scéim bhainne agus torthaí do scoileanna agus an bholscaireacht a tháinig leis a dúirt go mbeidh sé buntáisteach don earnáil torthaí agus glasraí. Bhí mo comhghleacaí mar scáthrapóirtéir ar an tuarascáil seo agus chuir seisean béim ar an tslí nár chóir cistí AE a chaitheamh ar fhógraíocht bunaithe ar an mbaint atá ag AE leis an scéim ach ina áit sin gur cheart fógraíocht a dhéanamh ar chur chun cinn bia shláintiúil.

É sin ráite, bhí neart rudaí dearfacha ann; Mír 51 go háirithe, a d’iarr ar thíortha eile cloí le caighdeán AE maidir leis an timpeallacht, le gnéithe sóisialta, le sláinte, le sábháilteacht bia agus le leas ainmhithe má tá siad ag iarraidh easpórtáil a dhéanamh chuig AE.

Mar gheall ar na cúiseanna thuasluaite, staon mé ón vótáil.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport din proprie inițiativă, deoarece acesta analizează obiectiv atât raportul Comisiei privind starea sectorului fructelor și legumelor, cât și realitatea de pe piața europeană. Este foarte important că raportul Comisiei a adus în prim-plan îmbunătățirile aduse pieței fructelor și legumelor, dar, în același timp, este foarte important că acest raport din proprie inițiativă subliniază neajunsurile reformelor de până acum, cum ar fi concurența neloială și presiunea asupra micilor producători. În același timp, este important că la nivel european s-a încercat, și prin acest raport se și cere, intensificarea promovării asocierii dintre producători pentru ca aceștia, sub acest statut juridic, să fie mai bine organizați, mai puternici și mai bine protejați.

Totuși, realitatea din state precum România arată că mai sunt lucruri foarte multe de făcut în acest domeniu, că trebuie combătută corupția din domeniu și concurența neloială. Fără aceste lucruri, multe piețe din UE, printre care și România, nu vor avea o piață competitivă, în care producătorii să obțină profiturile meritate. Acest lucru este subliniat de raportul Parlamentului European și, din acest motiv, l-am susținut astăzi prin vot.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht fordert eine Preisunterstützung insbesondere für Neubauern. Des Weiteren wird eine (an zahlreiche Voraussetzungen gebundene) Verteilung von kostenlosem Obst an öffentliche Institutionen gefordert. Ein weiterer Punkt ist die Erschließung neuer Exportländer. Insgesamt beinhaltet der Bericht gute Ansätze zur Stützung der Obst- und Gemüsebauern, aus diesem Grund habe ich mich dafür ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Raport osutab mitmetele puudustele puu- ja köögiviljasektoris, millega tuleb tegeleda, sh vähene organiseerituse tase mitmes liikmesriigis ning kriiside ennetamise ja ohjamise vahendite parandamise vajadus.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Alla luce di quanto appreso, e considerando che la crisi causata dall'embargo russo ha avuto e avrà anche in futuro notevoli ripercussioni negative sul settore dei prodotti ortofrutticoli e che i produttori hanno subito le perdite più ingenti; che va sottolineata l'importanza di OP forti, organizzate in modo tale da essere in grado di affrontare insieme situazioni inaspettate e avverse, con il sostegno di strumenti adeguati e adattati alla gravità di ciascuna crisi, esprimo pertnato il mio parere favorevole a tale proposta di risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ S to resolucijo pozdravljamo poročilo Komisije, ki opisuje razvoj ureditve sektorja sadja in zelenjave po reformi iz leta 2007. Resolucijo sem podprl, ker pridelovalce spodbuja, da se pridružijo organizacijam in združenjem proizvajalcev, z namenom, da bi povečali svojo pogajalsko moč, okrepili svoj položaj v verigi preskrbe s hrano ter s tem tudi povečali svoje prihodke. Pomembno je tudi doseči povečanje konkurenčnosti, kar bi lahko dosegli z odpravo odvečne birokracije, izboljšano pomočjo organizacijam ter uvedbo boljših mehanizmov za obvladovanje kriznih obdobij. Podpiram prizadevanja za odpravo nepoštenih trgovinskih praks v verigi preskrbe s hrano, pomoč pri nastopanju na novih trgih ter ne nazadnje krepljenju aktivnosti, ki prispevajo k uživanju več sadja in zelenjave.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Sektor voća i povrća našao se pred velikim izazovima uslijed smanjenja obujma proizvodnje, u zadnje vrijeme pritisnut i ruskim embargom, te ga je potrebno poticati. Proizvođači ovog sektora nailaze na razne prepreke stoga ovu rezoluciju držim značajnim poticajem za jačanje njihove konkurentnosti te uspostave ravnoteže u opskrbnom lancu prehrane.

Poticanje poljoprivrednika na udruživanja u proizvođačke organizacije predstavlja značajnu novu mogućnost, pogotovo za hrvatske poljoprivrednike, otvaranje tržišta malim proizvođačima koji imaju slabiju pregovaračku moć i više su izloženi rizicima povezanim s velikim tržištima. Nama u Hrvatskoj nažalost nedostaje nacionalni program temeljem kojeg bi naše proizvođačke organizacije mogle iskoristiti novac iz EU-a stoga pozivam Ministarstvo poljoprivrede da ga izradi. Smatram da su proizvođačke organizacije korisne za zaštitu malih poljoprivrednika te im omogućavaju sigurnost i povećanje potražnje. Raznim operativnim programima i jasnim ciljevima nastoji se ojačati komercijalna vrijednost proizvoda i stabilizirati proizvođačke cijene.

Također, ističem i važnost provedbe Programa dostave voća i povrća obrazovnim ustanovama putem kojeg mali, lokalni proizvođači mogu opskrbljivati škole svježim voćem i povrćem. Proizvođačke organizacije koje dobro funkcioniraju mogu imati važnu ulogu u privlačenju sve većeg broja mlađe populacije poljoprivrednim djelatnostima, što pozitivno doprinosi demografskoj slici ovog sektora, ali i ruralnog prostora općenito.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a pour objet d'accorder un soutien au secteur des fruits et légumes dans un but économique, en développant les organisations de producteurs, mais aussi en soutenant une certaine éducation alimentaire, par de bonnes pratiques alimentaires, notamment dans les établissements scolaires. La réforme du secteur en 2007 s'était déjà fixé pour objectif d'améliorer la compétitivité en renforçant les organisations de producteurs de fruits et de légumes afin de faire face aux éventuelles crises du secteur. En effet, ce secteur emploie plus de 550 000 personnes, pour la plupart de petits exploitants.

Même si le texte oublie opportunément d'importants facteurs de la baisse de la production, notamment la responsabilité de la concurrence déloyale de pays tiers (travailleurs détachés et/ou clandestins…) ou les sanctions à l'égard de la Russie (dont le coût est très élevé pour les producteurs de fruits et de légumes), il reste à saluer, puisqu'il soutient les filières locales et nationales. J'ai donc malgré tout voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Zajednička poljoprivredna politika unatrag posljednjih 20 godina usredotočila je svoje napore na deregulaciju poljoprivrednih tržišta, dozvoljavajući silama tržišta da usmjeravaju proizvodnju. Ovaj generalni pristup posebice je primijenjen na sektor voća i povrća gdje su instrumenti poput povrata novca za izvoz ili namještanje minimalnih cijena koje su obrađivači primorani platiti farmerima za određene proizvode, napušteni.

Reforma voća i povrća iz 2007. upravo je reafirmirala stav unije što se tiče osnaživanja uloge samih proizvođača te udruženja proizvođača. Do 2010. godine na razini EU-a trendovi u vezi organizacijske razine sektora voća i povrća su bili pozitivni, kao i ukupni udio proizvođača voća i povrća koji su registrirani proizvođači ili članovi udruženja. Međutim, porast trendova otad stagnira. Trenutni nerazmjer u razinama organizacije unutar sektora voća i povrća među zemljama članicama, slažem se, valja pripisati razlikama u startnim pozicijama prilikom početka reforme iz 2007., a ne podbačaju samih zemalja članica u provedbi reformi.

Mišljenja sam kako rad na rastu udruživanja i organizaciji unutar sektora voća i povrća ostaje imperativ EU-a, poglavito pošto zajedničkim istupanjem na tržištu rascjepkani uzgajivači poput onih u Hrvatskoj imaju veće šanse za kvalitetan probitak na tržištu EU-a, unatoč padu proizvodnje u prošloj godini.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Doprinos proizvođačkih organizacija (POS) u sektoru voća i povrća je istaknut u raznim dijelovima zakonodavstva EU-a. Reforma zajedničke poljoprivredne politike (CAP) 2007. donijela je novi niz alata usmjerenih na jačanje njihove uloge u sektoru voća i povrća. Po prvi put, POS je mogao dobiti potporu EU-a u obliku doprinosa za financiranje svojih operativnih programa. Financijska pomoć EU-a POS-u je ograničena na 50% ukupnog operativnog fonda, ali u posebnim slučajevima može se povećati na 60%. Države članice su morale uspostaviti nacionalne strategije za održive operativne programe, u kojima je uloga narudžbenica dodatno podcrtana. EP je dužan usvojiti izvješće čiji je cilj potaknuti Komisiju da predstavlja zakonski prijedlog usmjeren na reviziju programa pomoći sektoru voća i povrća.

Pozdravljam razne mjere režima za sektor voća i povrća, ali i rješavanje nedostataka i nedosljednosti, kao što su rješavanje nepoštene trgovinske prakse, nedostatak pojašnjenja pravila o narudžbenicama i potrebu da se smanje složene procedure. Slijedom navedenog podržavam prijedlog.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Reforma v oblasti režimu ovoce a zeleniny provedená v roce 2007 potvrdila a rozšířila politiku posilování úlohy organizací producentů a sdružení organizací producentů. Je to důležité právě v sektoru ovoce a zeleniny, kde Unie v podstatě ponechala volnou ruku trhu. Finanční podpora EU zacílená na organizace producentů je zastropována na 4,1 % hodnoty produkce uváděné na trh. Podíl celkové hodnoty produkce ovoce a zeleniny uváděné na trh organizacemi producentů se v roce 2010 zvýšil na 43 %, nicméně v míře organizovanosti producentů panují mezi členskými státy stále ještě velké rozdíly a v řadě zemí stále producenti ovoce a zeleniny vykazují velmi slabé postavení v distribučním řetězci. I přesto se stejně jako zpravodaj domnívám, že dosavadní zvýšení míry organizovanosti producentů svědčí o tom, že politika EU spočívající v podpoře vytváření a rozvíjení organizací producentů zaznamenala úspěch. Další zlepšování v této oblasti by mělo být u režimu ovoce a zeleniny i nadále jednou z priorit EU. Z tohoto důvodu podporuji posilování pobídek k vytváření organizací producentů a sdružení organizací producentů a k jejich slučování. Je důležité najít způsob, jak učinit členství v těchto organizacích atraktivnější; prvním krokem k tomu by mělo být zjednodušení režimu a zlepšení řízení organizací producentů.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione di iniziativa la quale rappresenta il corrispettivo della relazione della Commissione europea sull'attuazione delle disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi nel settore ortofrutticolo a partire dalla riforma del 2007. Auspico fortemente che la politica dell'Unione europea in questo settore si concentri sul rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori (OP), al fine di stimolare la competitività, aumentare la produttività e incoraggiare pratiche maggiormente rispettose dell'ambiente e del patrimonio agricolo europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ En 2007, la réforme du régime des fruits et légumes a contribué à libéraliser progressivement ce secteur, jusqu'ici très protégé dans le cadre de la PAC. Le Parlement européen a adopté le rapport dressant un état des lieux et des évolutions du secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007. J'ai voté en faveur de ce texte et je suis satisfait des orientations du rapport visant notamment à assurer la spécificité de ce secteur et à renforcer le rôle des organisations de producteurs et des interprofessions. Ce dernier élément est stratégique, puisque ces organisations offrent aux agriculteurs les moyens d'agir pour défendre leurs intérêts.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A Comissão apresentou, em março de 2014, um relatório sobre a implementação das novas normas do regime relativo às frutas e aos produtos hortícolas (FPH), com o intuito de identificar os progressos alcançados, assinalando, simultaneamente, os problemas existentes. As normas do regime FPH estabelecem um vetor fundamental que visa a criação e o desenvolvimento de organizações de produtores (OP), em ordem a poder assegurar a programação da produção e promover a concentração da oferta e a colocação no mercado dos produtos.

No atual contexto, o relator lembra que o regime de FPH em curso é demasiado complexo e carece da segurança jurídica indispensável ao reforço da integração em OP. Neste sentido, e segundo o parecer do relator, a resolução do problema passa pela redução da complexidade do regime em vigor. O relator considera que, apesar dos programas operacionais constituírem uma alavancagem modesta do poder de negociação das OP na cadeia de distribuição, este último permanece altamente concentrado nas mãos dos retalhistas. A solução obvia recomendável consiste no reforço do apoio da PAC ao sector, que se traduza numa melhoria do «capital humano» das OP e, consequentemente, numa melhor oferta de frutas e produtos hortícolas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório analisa a situação no sector das frutas e dos produtos hortícolas desde a reforma de 2007 e avança com uma série de recomendações para melhorar o atual regime e proteger os agricultores.

Apoio a simplificação do regime de FPH, a melhoria da gestão das organizações de produtores, o aumento do nível geral de apoio a estas organizações e uma melhor utilização dos instrumentos de prevenção e gestão de crises, a fim de ajudar os agricultores a protegerem-se contra grandes quedas nos rendimentos. Congratulo-me com a aprovação deste relatório que sublinha também a necessidade de intensificar os esforços para proteger os agricultores contra as práticas comerciais desleais de grandes retalhistas.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Tout le monde connaît l'importance du conseil santé "manger 5 fruits et légumes par jour". Une action malheureusement peu suivie au vu des statistiques puisque les adolescents consomment en moyenne seulement de 30 à 50% de la portion journalière recommandée de fruits et légumes alors que 22 millions d'enfants souffrent de surcharge pondérale dans l'Union européenne.

Ce déficit de consommation de fruits et légumes peut être la cause de nombreuses maladies chroniques. Il représente aussi directement un problème pour les filières des fruits et légumes, avec une perte de production au cours des dernières années, accentuée par la crise économique marquée par une hausse de la consommation d'aliments transformés et l'embargo russe sur de nombreux produits: les pommes et les poires, comme c'est le cas en Belgique.

D'où l'importance du message clair de soutien à la filière européenne des fruits et légumes délivré ce midi. L'Union européenne doit redoubler d'efforts pour assurer la viabilité et la durabilité du secteur. L'objectif visé d'un revenu équitable pour les agriculteurs ne pourra être atteint sans des actions efficaces contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et des politiques orientées vers une protection accrue et de meilleurs débouchés pour les producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Sendo Portugal um país rico em diversidade e qualidade de frutas e produtos hortícolas, acolho de bom grado a proposta de simplificação do regime deste sector, passando pela melhoria da gestão das organizações de produtores, o aumento do nível de apoio a estas organizações e uma mais eficaz utilização dos instrumentos de prevenção e gestão de crises com o objetivo de salvaguardar os produtores de acentuadas quedas nos seus rendimentos.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ La Comisión publicó el pasado año un informe sobre la aplicación de la reforma del régimen de frutas y hortalizas, acordada en 2007, que contiene algunos análisis válidos como la persistente diversidad entre Estados miembros, el grado de organización del sector y el escaso poder de negociación de los productores en la cadena de valor.

Ante el compromiso del Comisario Hogan de simplificar el régimen de frutas y hortalizas durante su mandato, he votado favorablemente a esta propuesta de Resolución como primer posicionamiento del Parlamento ante la próxima reforma. La reforma debe confirmar la validez de la estructura básica organizativa de este sector en torno a las organizaciones de productores, su orientación hacia el mercado y la mejora de la calidad y los aspectos medioambientales de la producción, realizados a través de los programas operativos.

Además, se deberá simplificar la legislación europea respecto al reconocimiento de las organizaciones de productores, la auditoría de programas operativos y las medidas adoptadas en cada Estado miembro; mejorar los instrumentos de gestión de crisis que se han revelado poco efectivos en casos de envergadura como el veto ruso; fomentar la creación de organizaciones de productores, y luchar contra las prácticas desleales en la cadena de valor, entre otras cuestiones.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007 pour plusieurs raisons, tout d'abord, afin de demander à la Commission de définir des normes européennes claires pour lutter contre les pratiques déloyales et la pression exercée par la grande distribution sur les producteurs et leurs revenus, et, ensuite, pour demander une hausse des aides à l'adresse des organisations de producteurs et le rétablissement des aides de l'Union en faveur des investissements des organisations nouvellement créées.

Via mon vote en faveur de ce rapport, je demande également à la Commission de mettre sur pied un mécanisme de retrait des produits en cas de crise afin d'éviter aux producteurs de fruits et légumes de sérieuses pertes. Enfin, par ce rapport, je demande instamment à la Commission de renforcer les régimes d'aide à la distribution de fruits, de légumes et de lait dans les écoles. C'est de cette manière qu'on encouragera les jeunes à adopter une alimentation saine et équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Este relatório de iniciativa resulta da apreciação que o Parlamento Europeu efetuou do relatório da Comissão sobre a aplicação da política relativa ao sector das frutas e dos produtos hortícolas desde a reforma de 2007.

A política da UE para este sector tem reforçado o papel das organizações de produtores (OP), a fim de impulsionar a competitividade, aumentar a produtividade, apoiar a investigação e a inovação, melhorar a promoção e o marketing, prevenir e gerir crises de mercado, melhorar a posição dos produtores na cadeia agroalimentar e incentivar práticas respeitadoras do ambiente.

Concordo com o relator relativamente à necessidade de simplificação do regime aplicável às frutas e aos produtos hortícolas, de melhoria da gestão das organizações de produtores, do aumento do nível geral de apoio a estas organizações, de uma melhor utilização dos instrumentos de prevenção e gestão de crises, a fim de ajudar os agricultores a se protegerem contra grandes e abruptas quedas nos seus rendimentos, e ainda da necessidade da Comissão intensificar os seus esforços no combate a práticas comerciais desleais por parte dos grandes retalhistas.

Por tudo quanto fica exposto, atribuí o meu voto favorável a este Relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui souligne la nécessité d'une politique spécifique et adaptée au secteur des fruits et des légumes en mettant notamment l'accent sur le rôle essentiel des organisations de producteurs et des interprofessions.

Les outils de la politique agricole commune représentent une opportunité de renforcer le poids des organisations de producteurs et des interprofessions, notamment dans les négociations commerciales. Ces outils sont trop peu utilisés et nous devons réaffirmer le rôle et la place des organisations de producteurs et des interprofessions en Europe.

Ce rapport insiste également sur la nécessité d'accroitre la compétitivité des organisations de producteurs et de lutter contre la concurrence déloyale.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ La relazione presentata dall'on. Melo e discussa in commissione AGRI ha come oggetto lo studio del settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. Dai dati raccolti è emerso che la riforma adottata ha confermato e ampliato la politica di rafforzamento del ruolo delle organizzazioni di produttori (OP) e delle associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP), la politica dell'UE a favore della creazione e dello sviluppo delle OP ha ottenuto quindi risultati positivi che necessitano però di ulteriori incentivi, per questo motivo ho deciso di votare a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Matteo Salvini (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto la relazione contiene una serie di richiami alla Commissione volti ad aumentare l’aggregazione tra produttori ed eliminare i principali ostacoli (molti dei quali di carattere buocratico) alla gestione delle organizzazioni di produttori.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación porque, aunque el informe incluye algunas mejoras respecto a su versión inicial, las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL —que mejoraban cualitativamente el informe—, fueron rechazadas en la Comisión AGRI. Entre estas enmiendas estaban algunas orientadas a poner en marcha políticas públicas para aumentar la capacidad negociadora de los productores, evitar la caída del consumo de frutas y verduras frescas en los países más afectados por la crisis, promover una dieta tradicional basada en verduras y frutas de temporada, evitar la despoblación de grandes áreas rurales tras el desmantelamiento de una explotación ganadera, introducir criterios socioeconómicos o excluir los productos agrícolas de las negociaciones sobre la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru raportul Melo privind sectorul fructelor și legumelor, pentru că este un raport echilibrat, care ilustrează foarte bine situația acestuia. Din păcate, atât cantitatea de fructe și legume produsă în Uniune, cât și suprafața cultivată au scăzut în ultimii ani. Embargoul rusesc a avut un impact semnificativ asupra pieței fructelor și legumelor și a afectat puternic veniturile consumatorilor. Aceste pierderi trebuie să fie recompensate corect de către Comisie.

Vreau să subliniez importanța sprijinirii lanțurilor scurte de aprovizionare în acest sector, pentru că asigură prospețimea și calitatea fructelor și, în același timp, ajută producătorii locali. Cred că micii producători au nevoie de mai mult sprijin pentru punerea pe piață a fructelor și legumelor și, mai ales, pentru accesul în supermarketuri și sper ca, în viitor, Comisia să acorde mai multă atenție acestui tip de producători.

Mă bucură faptul că nivelul de organizare din sector este în ritm ascendent și sper să se păstreze așa și în anii următori.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que se realizó alguna mejora en relación con el documento original, he decidido abstenerme en mi voto final. Esto es debido a que el informe no refleja la necesidad de políticas públicas de apoyo a la capacidad de negociación de las explotaciones medianas y pequeñas, la caída del consumo de frutas y verduras en países con políticas de austeridad que conducen a la adopción por parte de familias de una dieta poco saludable, la promoción de las dietas tradicionales a base de verduras y frutas de temporada, el uso limitado de fondos por parte de las organizaciones de productores, el cierre de las granjas que conducen a la desertificación de grandes extensiones de tierra, la inclusión de criterios de valor social y económico para las pequeñas y medianas empresas granjas por preservar el medio rural, así como la exclusión de los productos agrícolas de las negociaciones de la ATCI y la defensa de la comercialización y el consumo de redes locales que promueven la cohesión social y regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta d'iniziativa del Parlamento che chiede di implementare le disposizioni che riguardano i programmi operativi, i fondi e le organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo dopo la riforma del 2007. La relazione propone di rafforzare il ruolo delle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo al fine di aumentare la produttività, sostenere la ricerca e l'innovazione, prevenire e gestire le crisi di mercato. Per raggiungere questi obiettivi ritengo necessario semplificare le norme che disciplinano il funzionamento di queste organizzazioni, che svolgono un ruolo primario nella catena di approvvigionamento alimentare nei nostri territori.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ É fundamental a organização da produção no sector das frutas e dos legumes, para melhorar a posição negocial dos produtores face à distribuição e para integrar o processo de acrescentar valor aos produtos. Este aspeto adquire particular relevância num contexto em que o mercado está cada vez menos regulamentado e mais exposto a crises, provocadas por preços ou doenças e pragas.

Os incentivos europeus devem ser consequentes com o objetivo de promover organizações de produtores (OP) e associações de OP, permitindo, assim, reforçar o papel dos produtores, que se veem muitas vezes em situações menos favoráveis pela necessidade de rapidamente escoar os seus produtos, que são altamente perecíveis. Apoio este relatório que situa bem estas questões.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), na piśmie. ‒ Przyjęliśmy sprawozdanie pt. „Sektor owoców i warzyw od czasu reformy w 2007 r.”, które dokonało analizy reformy na rynku owoców i warzyw w UE przeprowadzonej w 2007 r., na mocy której wprowadzono istotne urynkowienie, a w celu wzmocnienia pozycji producentów warzyw i owoców przewidziano system wsparcia dla grup i organizacji producenckich. Sprawozdanie posła Melo wskazuje na istotne niedociągnięcia w tym obszarze oraz sugeruje rozwiązania na przyszłość, z których chyba najistotniejsze jest zapewnienie, by producenci mieli większy udział w przetwarzaniu swoich produktów, tj. by w większym stopniu korzystali z tej wartości dodanej, która powstaje w łańcuchu od pola do stołu.

Warzywa i owoce to ważny składnik każdej diety, mimo to ciągle ich spożycie jest w Europie zbyt małe.

Produkcja warzyw i owoców prowadzona jest w dużej części w gospodarstwach mniejszych i wymaga dużych nakładów pracy, co daje możliwość zatrudnienia wielu osób. Owoce i warzywa są szczególnie znaczącą pozycją w eksporcie zarówno unijnym jak i polskim.

W kontekście tego sektora szczególnie ważna jest sytuacja w związku z embargiem rosyjskim, które dodatkowo zostało ostatnio wydłużone na kolejny rok. W związku z tym razem z innymi posłami z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowaliśmy w ostatnich dniach pismo do komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana wzywające do przedłużenia mechanizmów wsparcia dla producentów dotkniętych embargiem.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which looks into implementation of the provisions concerning producer organisations, operational funds and operational programmes in the fruit and vegetable sector since its 2007 reform.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som za. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) počas uplynulých 20 rokov znížila svoju reguláciu poľnohospodárskych trhov, čím sa umožnilo, aby sa trhové sily orientovali na výrobu. Únia prepojila tento proces liberalizácie s politikou na posilnenie organizácií výrobcov s cieľom splnomocniť poľnohospodárov, aby konali na obranu svojich záujmov. Príkladom je kolektívny predaj svojich výrobkov alebo pridanie hodnoty výrobkom prostredníctvom ich spracovania priamo v poľnohospodárskom podniku. Táto správa podáva celkom ucelený obraz o stave tohto odvetvia v EÚ. Vidí aj problémy, ktoré stále nie sú doriešené, ako napr. nízka vyjednávacia sila organizácií výrobcov v dodávateľskom reťazci. V tomto prípade je potrebné viac chrániť poľnohospodárov voči nekalým obchodným praktikám veľkých maloobchodníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Ovocie a zelenina sú dôležité prvky zdravej, vyváženej stravy, či už ako súčasť hlavného jedla, alebo inej formy.O tomto nie je potrebné nikoho presviedčať. Vedia to laici, aj odborníci. Aj napriek tomu musíme konštatovať, že spotreba čerstvého ovocia a zeleniny v EÚ v roku 2012 predstavovala 387 g denne na obyvateľa, čo znamenalo pokles 8,7 % v porovnaní s rokmi 2007 – 2011. Ostáva nám veriť, že tento pokles nebude v ďalšom období pokračovať. Správu som podporila, ale znepokujújuce je, že sa celková poľnohospodárska plocha EÚ, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina v rokoch 2007 – 2011, znížila o 6 % a poľnohospodári buď prešli na iné plodiny, alebo v mnohých prípadoch zanechali poľnohospodársku činnosť. Pochádzam z regiónu Slovenska, v ktorom pestovanie ovocia a zeleniny bolo tradíciou. Po výmene generácií dnešní poľnohospodári zanechali túto činnosť. Osobne vidím problém v sektore ovocia a zeleniny nie vo výrobe, ale v samotnom predaji a nedostatočnej konkurencieschopnosti našich supermarketov. Rovnako si myslím, že podpora SPP v tomto sektore na úrovni 1,5 % celkovej hodnoty produkcie EÚ je nedostatočná.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Podržavam prijedlog o sektoru voća i povrća od reforme iz 2007. godine budući da se njime ojačava uloga proizvođača voća i povrća na tržištu koje je važno uzevši u obzir njegovu ulogu u gospodarskom razvoju Europske unije. Smatram da se ovom rezolucijom poboljšava kvaliteta i opskrba voća i povrća na tržištu Europske unije.

Mišljenja sam kako je bitno razvijati sektor voća i povrća s obzirom na njihov zdrav doprinos zdravlju i prehrani. Također, budući da su većinom u sektoru voća i povrća mala i srednja poduzetništva, smatram kako će ovaj prijedlog poboljšati inovativnost i konkurentnost na tržištu. Ovim prijedlogom ostati će očuvana brojna radna mjesta te poboljšati razvoj gospodarstva članica iz središnje i južne Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour on the report on the fruit and vegetable sector since the 2007 reform. While, I do not support the crisis prevention and management measures being financed outside of the CAP budgetary envelopes, I am strongly in favour of the good organisation and efficient functioning of this important sector of the rural economy which generates employment not only in agriculture but particularly in the food processing sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Podržavam izvješće o provedbi zakonodavstva u sektoru voća i povrća u razdoblju od reforme iz 2007. godine

Ovo inicijativno izvješće razmatra Izvješće Komisije o primjeni odredbi proizvođačkih organizacija, operativnih fondova i operativnih programa u sektoru voća i povrća od reforme iz 2007. Politika Europske unije za ovaj sektor fokusira se na jačanje uloge proizvođačkih organizacija u cilju poticanja konkurentnosti, povećanja produktivnosti, podrške istraživanja i inovacija, poboljšanja promocije i marketinga.

Izvješće naglašava važnost narudžbenica koje dolaze zajedno u obliku većeg udruženja proizvođačkih organizacija, kako bi se povećala pregovaračka moć seljaka u lancu opskrbe hranom. Konačno, dobro funkcioniranje proizvođačkih organizacija smatra se važnim za privlačenje mladih ljudi u poljoprivredu, što će doprinijeti demografskom trendu toga sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Hlasovania o návrhu som sa zdržal. Vítam síce snahu o zjednodušenie pravidiel, no odmietam snahy o zvýšenie prerozdeľovaných prostriedkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o sektorju sadja in zelenjave od reforme iz leta 2007. Sektor sadja in zelenjave ima na številnih področjih Evropske unije zelo pomembno vlogo. Od proizvajalcev sadja in zelenjave, kjer gre po večini za male in srednje podjetnike, do zdravega ter uravnoteženega načina prehranjevanja. Sektor sadja in zelenjave je zelo pomemben tudi v Sloveniji in ima še veliko prostora za napredek, tako na področju tehnologije kakor na področju trženja. Zato podpiram organizacije in združenja organizacij proizvajalcev, s katerimi se skuša povečati konkurenčnost tega sektorja, ter si želim, da bi organizacije proizvajalcev uvedla tudi Slovenija.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemnĕ. ‒ Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o odvětví ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007, protože tato zpráva upozorňuje na možné další kroky směřující k posílení postavení producentů ovoce a zeleniny skrze vytváření organizací producentů a seskupení producentů. Zpráva konstatuje, že dosavadní režim je příliš složitý a neposkytuje dostatečný stupeň právní jistoty. Tato problematika se týká i České republiky, kde celková plocha pro pěstování ovoce a zeleniny, která spadá pod producenty sdružené v organizacích producentů a seskupeních producentů, tvoří 39 % celkové plochy využívané pro pěstování ovoce a zeleniny. Pro přijetí zprávy se vyslovilo i Ministerstvo zemědělství ČR.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal az Európai Néppárt irányvonalának megfelelően támogattam a gyümölcs- és zöldségágazat helyzetéről szóló jelentés elfogadását. Jelentős sikert értünk el ma. Az Európai Parlament ugyanis támogatta Erdős Norbert képviselőtársam javaslatát, hogy az Európai Bizottság állítsa vissza az újonnan alakult zöldség-gyümölcs termelői szerveződések beruházásaira vonatkozó uniós támogatást. Ez a magyar gazdák és termelői szervezetek számára rendkívül fontos. E nélkül ugyanis a megalakuló szerveződések rendkívül nehezen tudják megszerezni a működéshez szükséges állami elismerést. Ezért ez az egyik leghatékonyabb eszköz a termelői szerveződések fejlesztésére és a szerveződési szint növelésére. Örömömre szolgál, hogy ez a magyarázat is megjelenik a jelentésben.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, mivel Magyarország és az EU gyümölcs- és zöldségágazatával kapcsolatban fontos megállapításokat és javaslatokat tesz. Mint az ismeretes, a 2007-es reform célja az ágazatban működő termelői szervezetek megerősítése volt, egyrészt a piaci kockázatok megelőzésének és kezelésének lehetővé tétele érdekében eszközök szélesebb körének biztosításával, másrészt a kínálat javításával és koncentrációjával, a minőség és versenyképesség fokozásával, a kínálat piachoz történő hozzáigazításával és a környezetbarát termelés technikai támogatásával. Egyetértek azzal, hogy az Európai Bizottság jelentésében kiegyensúlyozott képet ad az ágazat 2007. évi reformja óta tartó fejlődésről, reális képet festve a fennálló problémákról.

A jelentés helyesen szólítja fel a Bizottságot, hogy fokozza az élelmiszer-ellátási láncon belüli tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelését célzó erőfeszítéseit, és hogy a termelők védelme érdekében további lépéseket tegyen. Egyetértek azzal, hogy a termelői szervezeteket a továbbiakban is támogatni szükséges; hogy az európai minőségi szabványokat fenn kell tartani, illetve hogy a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során érvényesíteni kell az európai minőségi és szabványelemeket.

A jelentés tehát fontos lépést jelent az EU gyümölcs- és zöldségágazatának egységesítése és megsegítése felé, de úgy vélem, hogy akkor lesz teljes mértékben egységes és szolidáris a rendszer, amikor a tagállamok nem adóztathatják túl élelmiszereinket.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Fructele și legumele reprezintă alimente de bază pentru sănătatea cetățenilor europeni. La nivelul Uniunii Europene, însă, există o susținere modestă acordată acestui sector, a cărui dezvoltare a fost lăsată pe seama pieței libere.

Începând din 2007, totuși, a existat o creștere a sprijinului acordat sectorului fructelor și legumelor prin intermediul programelor europene din domeniul agriculturii. Criza economică a stopat această evoluție pozitivă, neutralizând efectele benefice ale politicilor aplicate în ultimii ani. S-a remarcat chiar o producție deficitară a fructelor în raport cu legumele în cadrul statelor membre, deși există diferențe importante de la caz la caz. La toate acestea s-a adăugat embargoul impus de Rusia la adresa exporturilor de fructe și legume din cadrul UE, ceea ce a adâncit criza existentă.

Rezoluția de față propune o serie de remedii la aceste probleme, printre care sprijinirea asociațiilor producătorilor, investiții în resursele umane din domeniu, acțiuni de protecție a mediului, măsuri de sprijinire a producătorilor în criză sau împotriva practicilor abuzive ale lanțurilor de supermarketuri.

Din aceste motive, documentul de față trebuie susținut, pentru că vine în sprijinul unui sector atât de important pentru cetățenii noștri.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le rapport du collègue Melo. Je suis d'avis que la Commission redouble d'efforts pour protéger les agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales des gros détaillants. Il n'est guère logique d'investir des ressources dans le renforcement et la création d'OP (un processus lent et difficile) si le pouvoir de négociation dans la chaîne alimentaire continue à appartenir essentiellement aux détaillants. De plus, étant donné que bon nombre d'États membres adoptent des mesures nationales pour faire face à ces problèmes, une certaine coordination s'impose au niveau de l'Union afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. De toute façon, cette question sera abordée de manière plus complète par le PE dans un rapport qui sera préparé par notre commission, celle du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) dans les semaines qui viennent.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on the fruit and vegetable sector since the 2007 reform. The report by the European Commission that evaluates the development of the fruit and vegetable regime offers a comprehensive perspective while pointing out suggestions for improvement. One of the positive trends facilitated by the new rules has been the increased concentration of producer organisations, which have played centre stage in the fruit and vegetable policy since the 1990s. The majority of the producers are small and medium-sized businesses and collective action and coordination enhances their competitiveness, as well as environmental sustainability. I welcome the report’s call to improve the management of producer organizations, which need qualified managers to succeed in this competitive sector.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport d'initiative présenté par Nuno Melo sur le secteur des fruits et légumes depuis la réforme de 2007. Il s'agit de trouver des moyens d'action pour garantir des revenus stables aux agriculteurs. Les pratiques commerciales déloyales, la périssabilité de leurs produits et la répétition des crises sont autant de facteurs qui accroissent la vulnérabilité des agriculteurs et rendent leurs revenus plus volatiles.

Or, il a été établi depuis 2007 que l'action collective des producteurs permettait une protection plus grande. Le rapport propose donc d'intensifier l'aide européenne aux organisations de producteurs, en simplifiant les règles administratives, en apportant un soutien plus important aux petits producteurs et en augmentant leur aide financière. Il incite la Commission à tenter de surmonter les obstacles rencontrés par les producteurs à l'exportation, notamment en agissant sur les barrières non—tarifaires. Il rappelle également l'importance du secteur agricole des fruits et légumes dans la perspective de promouvoir une alimentation plus saine des citoyens européens.

Le Parlement européen, par le biais de ce rapport d'initiative, attire l'attention de la Commission sur le sujet et montre qu'il est conscient des enjeux présents dans ce secteur-clé de l'agriculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Le sanzioni imposte alla Russia e il conseguente blocco delle esportazioni hanno dirette conseguenze sul settore ortofrutticolo europeo e purtroppo siamo costretti ad assistere a forti perturbazioni di mercato e al calo dei prezzi alla produzione. Per questo è fondamentale che questa relazione sia stata approvata dal Parlamento europeo, perché è necessario affrontare collettivamente situazioni inaspettate e avverse e fornire ai produttori tutti gli strumenti per rafforzare la loro posizione contrattuale nei confronti dei principali rivenditori, anche attraverso la pianificazione della produzione, il sostegno all'innovazione e misure di prevenzione delle crisi.

Le organizzazioni di produttori sono diventate indispensabili per la politica europea in materia di frutta e verdura e dovrebbero essere sostenute a tutti i livelli, in particolare negli Stati membri in cui il numero di organizzazioni è ancora basso. Queste organizzazioni potrebbero inoltre essere strumenti efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare, garantendo una migliore remunerazione anche per i piccoli produttori, che più risentono dell'instabilità di mercato.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Izvješće o sektoru voća i povrća od reforme 2007. godine naglasak stavlja na proizvođačke organizacije za koje se nastoji osigurati atraktivnost kroz pojednostavljenje pravila i smanjivanje administrativnog tereta, što će u konačnici rezultirati i povećanjem kompetitivnosti pojedinih proizvođača, jačanjem inovativnosti u ovim sektorima kao i tržišno orijentiranim sektorima voća i povrća.

Smatram da je u kriznim situacijama, kao što je zabrana uvoza pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Rusku Federaciju, nedvojbeno nužno pristupiti aktivaciji interventnih mjera kojima se štite proizvođačke organizacije. No, napominjem da pri tome ne smijemo zaboraviti na ne-članove proizvođačkih organizacija kojima je pomoć jednako potrebna, točnije mala i srednja gospodarstva koja na razini Unije čine većinu proizvođača voća i povrća, a posljedice čega je upravo osjetila Republika Hrvatska u svom poljoprivrednom sektoru.

Također, opasne su i indirektne posljedice koje se mogu pojaviti prilikom anomalija u izvozu proizvoda, a koje se mogu očitovati u povećanju viškova na domaćem tržištu što može uzrokovati i veliki pad u cijenama proizvođača. Stoga podupirem nastojanja da se poboljša funkcioniranje proizvođačkih organizacija, olakša pristupanje proizvođača istima te pojednostave složena pravila kako bi one mogle funkcionirati.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem poročilo o sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007. Poročilo predstavlja obravnavo Evropskega parlamenta o poročilu Evropske komisije glede implementacije določb v zvezi z organizacijami proizvajalcev, operativnih skladov in operativnih programov v sektorju sadja in zelenjave od reforme iz leta 2007. Politika EU za ta sektor se osredotoča na krepitev vloge organizacij proizvajalcev, da bi s tem povečali konkurenčnost, produktivnost, podprli raziskave in inovacije, izboljšali promocije in trženje, preprečevali in obvladali krize na trgu, izboljšali položaj proizvajalcev v verigi oskrbe s hrano in spodbujali okolju prijazne prakse.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación porque, aunque el informe incluye algunas mejoras respecto a su versión inicial, las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL —que mejoraban cualitativamente el informe—, fueron rechazadas en la Comisión AGRI. Entre estas enmiendas estaban algunas orientadas a poner en marcha políticas públicas para aumentar la capacidad negociadora de los productores, evitar la caída del consumo de frutas y verduras frescas en los países más afectados por la crisis, promover una dieta tradicional basada en verduras y frutas de temporada, evitar la despoblación de grandes áreas rurales tras el desmantelamiento de una explotación ganadera, introducir criterios socioeconómicos o excluir los productos agrícolas de las negociaciones sobre la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La réforme du secteur des fruits et légumes de 2007 avait pour objectif une amélioration de la compétitivité en renforçant les organisations de producteurs de fruits et de légumes (OP) pour permettre de faire face aux différentes crises. Le but était de rendre le secteur plus compétitif au vu de son importance en termes d'emploi (550 000 emplois) et parce qu'il s'agit d'un secteur composé de petits et moyens exploitants, qu'il convient de soutenir, d'autant que le secteur dégage un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros.

On constate pourtant une baisse de la surface cultivée et donc de la production, avec pour conséquence une diminution de la consommation, les enfants ne consommant pas assez de fruits et légumes.

Le texte a donc pour but de venir en aide à ce secteur dans un but économique par l'intermédiaire du soutien et du développement des organisations de producteurs, mais aussi pour des raisons éducatives et de santé en soutenant de bonnes pratiques alimentaires auprès des jeunes enfants dans les écoles.

Ce texte va dans le bon sens, même si nous pouvons regretter qu'il ne fasse pas assez référence à la concurrence déloyale des pays tiers au niveau de l'emploi ni aux différences dans les règlementations liées aux normes phytosanitaires.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido en la votación porque, aunque el informe incluye algunas mejoras respecto a su versión inicial, las enmiendas propuestas por el Grupo GUE/NGL —que mejoraban cualitativamente el informe—, fueron rechazadas en la Comisión AGRI. Entre estas enmiendas estaban algunas orientadas a poner en marcha políticas públicas para aumentar la capacidad negociadora de los productores, evitar la caída del consumo de frutas y verduras frescas en los países más afectados por la crisis, promover una dieta tradicional basada en verduras y frutas de temporada, evitar la despoblación de grandes áreas rurales tras el desmantelamiento de una explotación ganadera, introducir criterios socioeconómicos o excluir los productos agrícolas de las negociaciones sobre la ATCI.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado en contra de este informe que contiene elementos importantes de crítica a la forma en la que se importan frutas y verduras en la UE sin cumplir unos mínimos criterios sociales y ambientales.

 
  
MPphoto
 
 

  Владимир Уручев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих предложението за резолюция на ЕП относно сектора на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г., тъй като считам, че сдружаването в сектора е правилната стъпка, която ще осигури на производителите по-добри позиции при договаряне с търговските вериги и ще ги направи по-конкурентни на вътрешния и външния пазар, гарантирайки високо качество на продукцията.

Удължаването на руското ембарго допринесе за уязвимостта на сектора. Затова задача от първостепенно значение е да се засили привлекателността на организациите на производителите като се намали административната тежест и се създадат допълнителни стимули за сдружаване на фермерите. Необходими са информационни кампании за ползите от сдружаването, особено в държавите, в които степента на сдружаване е много ниска или почти липсва, какъвто е случаят с някои от новите държави членки, в т.ч. България.

Сдружаването в сектора ще увеличи силата им при преговори с търговските вериги, което е предпоставка за справяне с нелоялните търговски практики. Организациите на производители могат да дадат силен старт на младите фермери, особено в първите години от дейността им, когато изграждат позициите си на пазара. Не на последно място, сдружаването на производителите ще стимулира късите вериги на доставка в полза на крайния потребител, който ще има възможност да консумира сезонни плодове и зеленчуци местно производство.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this non-binding resolution which calls on the EU to introduce better tools for dealing with market disturbances and help farmers to find new outlets for produce, as a consequence of the prolonged Russian ban on imports from the EU. The EU must encourage growers to join producer organisations so as to increase their bargaining power, strengthen their position in the food supply chain and thus improve their incomes. It is also essential to increase their competitiveness and tackle unfair trading practices. Furthermore, the EU must help its farmers find new outlets for their products and facilitate exports in times of unforeseen crises.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Estamos hablando de uno de los motores de la economía agraria en España. El informe contiene el apoyo al reforzamiento de las organizaciones de productores así como la simplificación de los programas operativos actuales y el reforzamiento de los instrumentos en caso de crisis graves, por lo que considero oportuno votar a favor de dicho informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ A pesar de que se realizó alguna mejora en relación con el documento original, he decidido abstenerme en mi voto final. Esto es debido a que el informe no refleja la necesidad de políticas públicas de apoyo a la capacidad de negociación de las explotaciones medianas y pequeñas, la caída del consumo de frutas y verduras en países con políticas de austeridad que conducen a la adopción por parte de familias de una dieta poco saludable, la promoción de las dietas tradicionales a base de verduras y frutas de temporada, el uso limitado de fondos por parte de las organizaciones de productores, el cierre de las granjas que conducen a la desertificación de grandes extensiones de tierra, la inclusión de criterios de valor social y económico para las pequeñas y medianas empresas granjas por preservar el medio rural, así como la exclusión de los productos agrícolas de las negociaciones de la ATCI y la defensa de la comercialización y el consumo de redes locales que promueven la cohesión social y regional.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A situação é mais uma vez paradoxal. Temos um declínio das áreas agrícolas utilizadas para a produção de frutas e produtos hortícolas. Temos um consumo que continua a baixar e que está abaixo das recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Temos no fundo um modelo onde as grandes multinacionais do setor alimentar determinam hoje o regime alimentar dos nossos jovens.

As organizações de produtores são fundamentais. O seu grau de organização tem vindo a crescer, mas o quadro é muito diverso de país para país. Neste sentido continuamos a defender uma maior flexibilização para o seu reconhecimento, em função da realidade específica de cada região. Por outro lado são necessários mais apoios, assim como o alargamento das despesas elegíveis por forma a criar condições de sustentabilidade.

Contudo, é bom referir que não podemos alimentar a ilusão de que será possível, com maiores OPP, poder fazer face aos graves problemas do setor e por exemplo ao domínio da grande distribuição. Neste sentido, continuamos a manter grandes reservas face a esta tendência de completa liberalização da PAC que continua a apostar em soluções de mercado que não irão trazer nada de bom aos nossos agricultores.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Stärkung der Landwirtschaft ist begrüßenswert und der Vorschlag wäre daher von mir unterstützt worden. Die Gemüse- und Obstbauern werden mit den vorgeschlagenen Änderungen bessere Absatzzahlen erreichen und der Ausfall Russlands als Handelspartner wird kompensiert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Tuto zprávu o odvětví ovoce a zeleniny od reformy z roku 2007 považuji za velice pozitivní, proto jsem ji také podpořil. Velmi vítám, že naši producenti plně využívají finanční podporu, a to především k investování do reklamních kampaní nebo k odborné přípravě. Velmi se mi líbí, že tato reforma schválila a rozšířila politiku posilování úlohy sdružení organizací producentů.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Denunciamos que a diminuição do consumo de frutas e legumes em países com políticas de austeridade conduziram à adoção de dietas pouco saudáveis e escassas em nutrientes essenciais por parte das famílias. Defendemos a promoção das dietas tradicionais à base de legumes e frutas da época, denunciamos o uso limitado de fundos pelas organizações de produtores, o encerramento de explorações agrícolas que levam à desertificação de grandes áreas de terra, defendendo a inclusão de critérios de valor económico e social para as pequenas e médias produções agrícolas, preservando o meio ambiente rural e a defesa da comercialização local e de redes de consumo que promovam a coesão social e regional. Propomos a exclusão dos produtos agrícolas das negociações de TTIP.

O relatório reflete algumas das nossas preocupações e acompanhamos a análise que faz do sector, das suas necessidades e dos problemas que atravessa, desde de 2007.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione sulla condizione del settore ortofrutticolo perché ritengo che contenga spunti interessanti per rafforzare un comparto importante della nostra produzione agroalimentare.

La recente riduzione della regolamentazione dei mercati agricoli ha prodotto delle distorsioni nel mercato a danno dei produttori e in particolare degli operatori della filiera corta.

La relazione mette in evidenza l'importanza di rafforzare le organizzazione di produttori, attraverso le quali si riesce a fare massa critica per garantire certezza di diritto e semplificazione dei regimi applicabili. È importante puntare sul capitale umano sulla maggior trasparenza e controllo democratico sull'elargizione dei fondi comunitari in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le OP e combattere pratiche sleali di opportunismo, frequenti nella grande distribuzione del settore ortofrutticolo.

Particolare attenzione merita anche l'embargo russo, che ha aggravato la situazione degli agricoltori che si trovano sempre più in una posizione negoziale particolarmente vulnerabile nei confronti dei commercianti all'ingrosso o al dettaglio. Condivido la richiesta alla Commissione di considerare la possibilità di rendere i contributi ai fondi per la prevenzione e gestione delle crisi, per aiutare gli agricoltori a tutelarsi da sostanziali cali di reddito.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου