Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 7 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επανεξέταση των δράσεων της λετονικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  5.2.Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
  5.3.Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
  5.4.Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (A8-0195/2015 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  5.6.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  5.7.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan) (ψηφοφορία)
  5.8.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch) (ψηφοφορία)
  5.9.Prolongation du mandat de la Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  5.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  5.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial) (ψηφοφορία)
  5.12.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (A8-0187/2015 - James Nicholson) (ψηφοφορία)
  5.13.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (A8-0182/2015 - Jan Zahradil) (ψηφοφορία)
  5.14.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (A8-0170/2015 - Nuno Melo) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Oρισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Michelle Jakobsen (A8-0198/2015 - Igor Šoltes)
  6.2.Άσκηση των δικαιωμάτων της Ένωσης στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου (A8-0203/2015 - Jiří Maštálka)
  6.3.Άμυνα κατά της ζημιογόνου τιμολόγησης των πλοίων (A8-0202/2015 - Jiří Maštálka)
  6.4.Χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (A8-0195/2015 - João Ferreira)
  6.5.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Εγγραφή του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2014 (A8-0219/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.6.Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4/2015: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία (A8-0220/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.7.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ: Πλημμύρες στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Ιταλία (A8-0211/2015 - Siegfried Mureşan)
  6.8.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (A8-0183/2015 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.9.Prolongation du mandat de la Ειδική επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
  6.10.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2015: Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) (A8-0221/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.11.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015 - Αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων (A8-0212/2015 - Eider Gardiazabal Rubial)
  6.12.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (A8-0187/2015 - James Nicholson)
  6.13.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (A8-0182/2015 - Jan Zahradil)
  6.14.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (A8-0170/2015 - Nuno Melo)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (συζήτηση)
 10.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (συζήτηση)
 13.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (συζήτηση)
 15.Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση - Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών
 16.Διεθνής Διάσκεψη των ΗΕ σχετικά με τη Χρηματοδότηση για την Ανάπτυξη (13-16 Ιουλίου 2015) - Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
 17.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3281 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (10789 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου