Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2014/2231(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0177/2015

Testi presentati :

A8-0177/2015

Discussioni :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Votazioni :

PV 09/07/2015 - 12.10
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2015)0274

Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 9 luglio 2015 - Strasburgo Edizione rivista

11. Valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) dalla sua istituzione (breve presentazione)
Video degli interventi
Processo verbale
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő pont az Andrzej Grzyb által a Külügyi Bizottság nevében készítet alábbi jelentés rövid ismertetése: A Demokráciáért Európai Alapítvány tevékenységeinek értékelése (2014/2231(INI)) (A8-0177/2015).

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb, sprawozdawca. Pani Przewodnicząca! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w proces pracy nad przygotowaniem tego sprawozdania z mojej inicjatywy. Szczególnie dziękuję koleżankom i kolegom kontrsprawozdawcom, wspierającym nas sekretariatom, współpracownikom, również dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji, przedstawicielom Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji Europejskiej. Przede wszystkim zaś dziękuję sektorowi organizacji pozarządowych, które bardzo wsparły nas w ocenie i spostrzeżeniach dotyczących dotychczasowej pracy EED. Czym jest Europejski Fundusz? To fundacja utworzona w 2012 r. na prawie belgijskim przez Unię i kraje członkowskie, także przy udziale innych państw spoza Unii Europejskiej. Z inicjatywą powołania tego funduszu wyszła polska prezydencja w 2011 r. Od tego czasu minęły 4, zaś sam fundusz działa już 2 lata. U podstaw inicjatywy leży przede wszystkim fakt, że klasyczne instrumenty na rzecz wspierania demokracji nie sprawdziły się chociażby w czasie arabskiej wiosny czy w wydarzeniach, jakie miały miejsce na wschód od Unii Europejskiej, w krajach sąsiedzkich. Ponadto również pomagają nam w tym postanowienia zawarte w Traktacie z Lizbony, jak również doświadczenia pokojowej transformacji krajów członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również doświadczenia polskiej Solidarności. Fundusz ma za zadanie reagować szybciej, bardziej elastycznie niż poprzez klasyczne instrumenty. Ma również wspierać tych, którzy do tej pory nie byli wspierani. Fundusz kładzie nacisk na zaangażowanie podmiotów działających na miejscu, w krajach, które przechodzą ten proces zmian, transformacji. Wsparł on dotychczas ponad 186 inicjatyw w praktycznie wszystkich krajach sąsiedzkich Unii Europejskiej, zarówno Partnerstwa Wschodniego, jak i Unii dla Śródziemnomorza.

Warto zacytować jednego z beneficjentów, który mówił w ten sposób: po tym, jak po rewolucji udzielono pomocy finansowej, wszyscy zniknęli. EED niesie ze sobą powiew świeżości i nadzieję, udziela wsparcia politycznego i moralnego nie tylko starym dobrze ugruntowanym organizacjom, ale także nowym aktorom – to słowa jednego z działaczy z Egiptu. Wspierani przez EED z czasem przechodzą również pozytywne weryfikacje w demokratycznych wyborach – jak to miało miejsce z działaczami Euromajdanu na Ukrainie. Obecnie są oni deputowanymi Wierchownej Rady. Na szczególną uwagę zasługuje zdolność EED do finansowania pomostowego, tak zwanego bridgingu, a więc finansowania, które utrzymuje się w okresie pomiędzy zakończeniem jednego i rozpoczęciem drugiego finansowania ze strony Unii Europejskiej, na przykład z funduszu EDHR. Procedury te są bardziej skomplikowane, dłuższe, w związku z czym częstokroć ten okres przerwy finansowania okazuje się trudny dla tych, którzy są wspierani. Dlatego w takich przypadkach to pomostowe finansowanie jest bardzo istotne. W ramach prac nad sprawozdaniem oceniającym dotychczasową działalność odbyliśmy szereg debat i wysłuchań, żeby dowiedzieć się, jak oceniany jest Europejski Fundusz na rzecz Demokracji. Między innymi spotkaliśmy się z organizacjami pozarządowymi, które poinformowały o tym, jak one korzystały z EED, jakie są ich doświadczenia. Również przeprowadziliśmy szereg konsultacji, zarówno z przedstawicielami EED, jak i instytucji współpracujących, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji. W sprawozdaniu oceniliśmy dotychczasowe dwuletnie działanie, zawarliśmy również szereg rekomendacji. Kluczowe wnioski są takie, że EED wywiązuje się z postawionych zadań zawartych w statucie i – co jest szczególnie ważne – w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z 29 marca 2012 r. w sprawie powołania EED. Wprowadza istotną wartość dodaną do instrumentarium, którym dysponuje Unia Europejska na rzecz demokracji w świecie. Jednocześnie wzywamy do zagwarantowania EED wystarczającego i stabilnego w dłuższym okresie finansowania, tak ze strony krajów członkowskich Unii, jak i również ze strony samej Komisji. Podjęła ona pozytywną decyzję, gdyż fundusz otrzymał kolejne trzyletnie finansowanie.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Paní předsedající, já chci velmi poděkovat autorovi této zprávy. Považuji za strašně důležité, že Evropská unie se snaží finančně podporovat nevládní organizace v zemích, kde dochází k politické transformaci.

Sám jsem poslancem za Českou republiku, která má komunistickou minulost. V devadesátých letech jsem byl v různých mládežnických organizacích a jsem si vědom toho, že nebýt peněz z nadací, které fungovaly v západní Evropě, tak bychom těžko mohli dělat vzdělávací projekty a konference, těžko bychom mohli dostat mladé lidi, mladou generaci do české politiky. Považuji to tedy za strašně důležité, není to pouhé rozdělování peněz. Je to naše morální povinnost, pomoci zvláště zemím bývalého Sovětského svazu, zemím Blízkého východu, zemím, kde zkrátka demokracie stále není silně zakotvena.

Takže ještě jednou děkuji a doufám, že těch dvanáct zemí, které dosud nezaplatily své příspěvky, po té dnešní zprávě peníze poskytnou. Protože jak jsem řekl, je to velmi důležité.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). Madam President, the European Endowment for Democracy (EED) has shown, after two years of existence, that it has fulfilled the purpose for which it was created. Its promotion of European values, of freedom and democracy, has achieved very good results.

The EED remains an independent private law foundation that delivers through fast, flexible, bottom-up and demand-driven funding. It provides these funds directly to beneficiaries in a financially-efficient manner that compliments other EU means, doing so with minimal administrative burden and simpler procedures. To sustain and further develop the effectiveness of the EED, it is vital that long-term, sufficient, stable, transparent and predictable funding for it is ensured.

I support a stronger emphasis on groups that suffer from social exclusion or political marginalisation by supporting, among others, groups such as women’s movements, LGBTI, human rights activists, emerging political movements, trade unions and bloggers.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). Ik zou eerst en vooral de heer Grzyb willen feliciteren met zijn verslag. Net als hij, maak ook ik deel uit van de raad van bestuur van het EFD. Ik ben dan ook zeer enthousiast over de uitbreiding van het mandaatgebied naar landen net buiten het nabuurschap. Hoewel het EFD geen deel uitmaakt van dit nabuurschap, heeft het de voorbije jaren aangetoond dat het een belangrijke rol kan spelen in landen waar de ruimte voor het maatschappelijk middenveld uitermate beperkt is. Zo zien we bijvoorbeeld dat het EFD in Oekraïne kleine lokale mediapartners heeft kunnen bijstaan in hun berichtgeving over de Euromaidan-beweging in Kiev.

Ik ben voormalig internationaal journalist en ik weet dat het EFD een geknipt instrument is om mensenrechtenactivisten, journalisten en bloggers bij te staan. In landen als Turkije, Rusland, Egypte, Azerbeidzjan, enzovoort, staat de manoeuvreerruimte van dergelijke onafhankelijke media nog steeds onder druk. In landen van het nabuurschap en errond is de Europese Unie vandaag het voorwerp van een propagandaoorlog die gestuurd wordt door het Kremlin. Het EFD kan een belangrijke rol spelen in het counteren daarvan.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, dozvolite mi da odmah na početku izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je osnovana Europska zaklada za demokraciju jer sam jedan od onih ljudi koji su imali priliku osnivati razne zaklade i bio sam u situaciji shvatiti koliko zaklade zaista mogu pomoći. Mislim da upravo ova Europska zaklada za demokraciju treba odigrati svoju ključnu ulogu među našim susjedima i ono što želim posebno naglasiti u ovom slučaju je: nemojte zaboraviti naše susjede koji su zemlje kandidatkinje ili zemlje potencijalne kandidatkinje. Mislim tu prije svega na zemlje zapadnog Balkana zato što znam kakvo je stanje s civilnim društvom i nevladinim organizacijama i pogotovo kakvo je stanje u medijima. Mediji uglavnom nemaju novaca, naročito mali mediji, nezavisni mediji i molim vas da u svom radu pripazite i pomognete i takvim zahtjevima ako oni budu došli. Vjerujem da to ojačava demokraciju u tim državama, a one će vjerojatno među prvima postati članice Europske unije.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer (Verts/ALE). Madam President, I want first of all to say thank you in three directions: thanks to the original Polish originators of the concept; thanks to the people who work within the European Endowment for Democracy (EED) to make it function; and, by no means least, thanks to our rapporteur Mr Grzyb, who has cooperated with all of us to put forward a very adequate and positive report.

The flexible instrument that the EED provides to the European Union is of particular importance in a situation where an increasing number of countries is making it even more difficult for civil society organisations and non-governmental organisations to play the vital role that they should play in a democratic society. Through the EED we can support those organisations, and that is very important for the promotion of democracy. Lastly, I would add my voice to those colleagues who are calling upon Member States to help finance ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, io, in qualità di relatore ombra della relazione d'iniziativa, ho avuto già modo di discutere con i colleghi riguardo alla potenziale bontà di questo fondo. C'è però un piccolo problema su cui dovremmo cercare di porre l'attenzione, perché in questo momento, questi finanziamenti vengono decisi all'interno di un Ufficio di presidenza la cui composizione non rispecchia le forze presenti in questo Parlamento.

Quindi, con un emendamento abbiamo chiesto che il board che decide sul fondo appunto in questione sia comprensivo di tutti i gruppi. Attualmente mancano i gruppi GUE/NGL, EFDD e il nuovo gruppo ENF. Credo che se si vuole dimostrare come si fa democrazia, bisognerebbe prima di tutto rispettare democraticamente la composizione al Parlamento, perché altrimenti ci stiamo prendendo in giro.

Quindi mi aspetto che questo emendamento sia sostenuto, perché da quello dipende il nostro sostegno ma anche la credibilità di questo fondo, che in caso contrario verrà da noi aspramente criticato.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). Elnök Asszony, gratulálok Grzyb képviselőtársamnak kiváló munkájához, és üdvözlöm az EED felülvizsgálatáról szóló jelentést, amely bizonyítja, hogy sikerült olyan eszközt alkotnunk, amely rugalmasan, gyorsan tud reagálni és segíteni ott, ahol a legnagyobb szükség van. Örülök, hogy kezdeményezésemre a jelentés szövegében megjelennek ezen eszköz egyik kiemelt célcsoportjaként az etnikai és nyelvi kisebbségek. Így többek között hathatós segítséget nyújthatunk az Ukrajnában élő kisebbségeknek, hogy közösségeik megerősödjenek helyi és országos szinten egyaránt. Az elmúlt időszak eseményeinek fényében azt is nagyon fontosnak látom, hogy ez az eszköz felhasználható a vallásszabadság védelmére is. Mindannyiunk felelőssége és feladata, hogy ezzel az eszközzel is kiemelten védjük a legnagyobb üldöztetésnek kitett keresztényeket.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, τρία θέματα θέλω να θίξω. Πρώτα απ’ όλα, η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη δημοκρατία είναι μια σημαντική δραστηριότητα, διότι μπορεί μέσα από τις δράσεις του Ταμείου να υπάρξει στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και άλλων δράσεων· όμως –δεύτερη παρατήρηση– δεν θα πρέπει το ταμείο αυτό να αξιοποιείται ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και επέμβασης στα εσωτερικά άλλων κρατών, γιατί αυτό θα οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα· και το τρίτο: Μου κάνει εντύπωση που έγιναν εκατόν ογδόντα έξι δράσεις από το ταμείο αυτό και καμία από τις δράσεις αυτές δεν ασχολήθηκε με τη στυγνή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του μνημονίου. Έχουμε ειδική έκθεση του Κοινοβουλίου μας, τον Μάρτιο του 2013, που λέει ότι η τρόικα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο.

Δεν είδα μία δραστηριότητα του Ταμείου γι’ αυτό! Ας αποκαταστήσουμε τη λειτουργία των δημοκρατικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαρίστως να ασχοληθούμε και με θέματα αντίστοιχα σε άλλες χώρες.

 
  
 

(„A catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. Madam President, it gives me great pleasure on behalf of the Vice-President/High Representative, Federica Mogherini, to thank the rapporteur and everybody else who has been involved for the important work they have been doing in evaluating the activities of the European Endowment for Democracy (EED). It is very good to see that there is broad support across the plenary for the important work that the EED does and that the partnership we have with Parliament is very important: the work Members do on the Board and the way they take an active role in debating and spreading the work of the EED.

I share the view expressed in the report that the Endowment plays a very important role by supporting democracy in our neighbourhood, and it has been a useful complement to the existing EU instruments. The EED has been proved, as you say in your evaluation, to be able to provide fast and flexible support in restrictive and repressive environments where often the EU cannot act efficiently to reach human rights defenders.

The EED can also quickly deliver emergency funding and provide small grants as well as core and bridging funding to new democratic actors with limited capacity to apply for larger EU grants. I also believe that, whilst coordination and complementarity is key, the EED must remain independent and enjoy the latitude which is necessary to address the most challenging circumstances.

In the report you make a number of suggestions regarding the ENP review. Let me assure you that the EED has been closely involved in discussions around the review of the neighbourhood policy and it has been given the opportunity to submit very concrete and pertinent recommendations based on feedback from the grantees. This has greatly contributed to ensuring that civil society in our neighbourhood has followed, and has been able to feed into, that debate.

Taking into account the positive results of the EED evaluation and also the recommendation of your report to the European External Action Service and the Commission, we remain fully committed to supporting the work. Let me give you the good news that the Commission has just adopted a decision to grant an additional EUR 12 million for the next two years, 2016 to 2018. That is a considerable increase compared with the previous grant.

Let me conclude by saying that it is important that the EED focuses on being complementary to the other instruments and tools to fund beneficiaries that are not eligible for other EU funding. I am very pleased with the pragmatic and very operational approach adopted by the EED and its focus on demand—driven assistance. We will continue to disseminate information about the EED among our staff and to use it to complement the support offered through the EU instrument.

So thank you to the rapporteur and we are looking forward to continued good cooperation on this.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra 2015. július 9-én, csütörtökön kerül sor.

(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Um Wortmeldungen vorzubeugen, will ich Ihnen sagen, dass wir eine sehr lange Abstimmung haben und deshalb konzentriertes Vorgehen erforderlich ist. Ich will ausdrücklich sagen, dass die Länge der Abstimmung auch dadurch beeinflusst wird, dass eine große Anzahl von getrennten Abstimmungen beantragt worden ist.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). Mr President, President Schulz promised us yesterday, and I talked about it with him last night, that we would have a one-minute silence in memory of the many, many children and civilians killed in Gaza last year.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Auken, ich habe mich gerade rückversichert. Der Präsident hat gesagt, dass so etwas nicht übers Knie gebrochen werden kann und dass das erwogen und vorbereitet wird. Wir werden das jetzt nicht tun.

 
  
MPphoto
 

  Martina Anderson (GUE/NGL). Mr President, I just want to ask you how that decision stands against the decision taken on the spot yesterday to have a minute’s silence?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Frau Kollegin! Wenn Sie mir gerade zugehört hätten, dann hätten Sie den Grund gewusst. Sie können mich gern nachher privat ansprechen.

Ich werde in dieser Richtung keine Wortmeldung mehr annehmen und werde jeden unterbrechen, der zu diesem Thema erneut spricht.

 
  
MPphoto
 

  Steven Woolfe (EFDD). Mr President, this is just a procedural issue after yesterday’s explanation of votes. Could the President explain what will happen after this debate with yesterday’s explanation of votes and today’s explanation of votes? Could you explain what will go on, please?

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir werden nach den Abstimmungen zunächst mit den übriggebliebenen gestrigen Stimmerklärungen beginnen und werden dann mit den heutigen fortfahren.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). Herr Präsident! Ich wollte nur fragen, ob es stimmt, dass die Abstimmungen heute über zwei Stunden dauern werden, und ob es nicht möglich ist, eine Abstimmung bis nach dem Sommer zu verschieben. Zwei Stunden Abstimmung heute geplant!

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Herr Kollege Rübig! Zwei Stunden ist nicht die Zahl, die mir bekannt ist. Es sind etwa eineinhalb Stunden vorgesehen. Dabei ist nicht berücksichtigt worden, dass wir bereits jetzt vier Minuten verloren haben.

 
Note legali - Informativa sulla privacy