Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)
 9.Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος (συζήτηση)
 10.Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (συζήτηση)
 11.Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (συνοπτική παρουσίαση)
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen) (ψηφοφορία)
  12.2.Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος (A8-0176/2015 - Esther Herranz García) (ψηφοφορία)
  12.3.Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (B8-0655/2015) (ψηφοφορία)
  12.4.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (B8-0676/2015, B8-0679/2015) (ψηφοφορία)
  12.5.Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (RC-B8-0656/2015, B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015) (ψηφοφορία)
  12.6.Κατάσταση στην Υεμένη (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015) (ψηφοφορία)
  12.7.Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (A8-0193/2015 - Vincent Peillon) (ψηφοφορία)
  12.8.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (A8-0194/2015 - Eduard Kukan) (ψηφοφορία)
  12.9.Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (A8-0209/2015 - Julia Reda) (ψηφοφορία)
  12.10.Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb) (ψηφοφορία)
  12.11.Κατάσταση στο Μπουρούντι (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015) (ψηφοφορία)
  12.12.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
  13.1.Διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) (A8-0175/2015 - Bernd Lange)
  13.2.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) (A8-0188/2015 - Ivo Vajgl)
  13.3.Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Δημοκρατία της Σερβίας (πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ) (A8-0189/2015 - David McAllister)
  13.4.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας (A8-0179/2015 - Jerzy Buzek)
  13.5.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νήσων Φερόε για τη σύνδεσή τους με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) (A8-0180/2015 - Jerzy Buzek)
  13.6.Τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης (A8-0158/2015 - Sergio Gaetano Cofferati)
  13.7.Θέσπιση και λειτουργία αποθεματικού για την σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκππομπής αερίων θερμοκηπίου και τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (A8-0029/2015 - Ivo Belet)
  13.8.Ναυτικοί (A8-0127/2015 - Elisabeth Morin-Chartier)
  13.9.Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία με την Ελβετία: Ορίζων 2020 και δραστηριότητες ITER (A8-0181/2015 - Jerzy Buzek)
  13.10.Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A8-0205/2015 - Laura Agea)
  13.11.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από τη Φιλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (A8-0210/2015 - Petri Sarvamaa)
  13.12.Προϋπολογισμός 2016 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0217/2015 - José Manuel Fernandes)
  13.13.Πρωτοβουλία για την πράσινη απασχόληση (A8-0204/2015 - Jean Lambert)
  13.14.Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες (A8-0184/2015 - Elly Schlein)
  13.15.Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (A8-0215/2015 - Sirpa Pietikäinen)
  13.16.Ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα ραδιενέργειας λόγω πυρηνικού ατυχήματος (A8-0176/2015 - Esther Herranz García)
  13.17.Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (B8-0655/2015)
  13.18.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (B8-0676/2015, B8-0679/2015)
  13.19.Κατάσταση στην Υεμένη (RC-B8-0680/2015, B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015)
  13.20.Προκλήσεις ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προοπτικές για πολιτική σταθερότητα (A8-0193/2015 - Vincent Peillon)
  13.21.Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (A8-0194/2015 - Eduard Kukan)
  13.22.Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων (A8-0209/2015 - Julia Reda)
  13.23.Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (A8-0177/2015 - Andrzej Grzyb)
  13.24.Κατάσταση στο Μπουρούντι (RC-B8-0657/2015, B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015)
  13.25.Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα (RC-B8-0716/2015, B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015)
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  17.1.Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων
  17.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma
  17.3.Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ
  17.4.Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν
 18.Ώρα των ψηφοφοριών
  18.1.Καμπότζη: σχέδια νόμου περί ΜΚΟ και συνδικαλιστικών οργανώσεων (RC-B8-0689/2015, B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015) (ψηφοφορία)
  18.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), ειδικότερα η περίπτωση δύο κρατούμενων ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των Yves Makwambala και Fred Bauma (RC-B8-0690/2015, B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015) (ψηφοφορία)
  18.3.Μπαχρέιν, και ειδικότερα η περιπτώση του Ναμπίλ Ρατζάμπ (RC-B8-0703/2015, B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015) (ψηφοφορία)
  18.4.Η κατάσταση δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν (RC-B8-0707/2015, B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-0714/2015, B8-0715/2015) (ψηφοφορία)
 19.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5063 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (15668 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου