Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Понеделник, 7 септември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на политическите групи: вж. протокола
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 8.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 9.Писмени декларации (член 136 от Правилника за дейносттана ЕП): вж. протокола
 10.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Тълкуване на Правилника за дейността: вж. протокола
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Внасяне на документи: вж. протоколи
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 17.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 18.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 19.Ред на работа
 20.Търговията с тюленови продукти (разискване)
 21.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (кратко представяне)
 24.Правата на човека и технологиите в трети държави (кратко представяне)
 25.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (кратко представяне)
 26.Семейните предприятия в Европа (кратко представяне)
 27.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (кратко представяне)
 28.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (кратко представяне)
 29.За интегриран подход към културното наследство на Европа (кратко представяне)
 30.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (кратко представяне)
 31.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 32.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (589 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2444 kb)
Правна информация - Политика за поверителност