Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών
 7.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερμηνεία του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 18.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διάταξη των εργασιών
 20.Εμπόριο προϊόντων φώκιας (συζήτηση)
 21.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 23.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 27.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (συνοπτική παρουσίαση)
 28.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (συνοπτική παρουσίαση)
 29.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (συνοπτική παρουσίαση)
 30.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (συνοπτική παρουσίαση)
 31.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 32.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (589 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2444 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου