Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 7 września 2015 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 9.Oświadczenia pisemne (art. 136 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 13.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 17.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 18.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 19.Porządek obrad
 20.Handel produktami z fok (debata)
 21.Stan praw podstawowych w UE (2013–2014) (debata)
 22.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 23.Przesłuchania kandydatów na komisarzy – wnioski płynące z procedury za 2014 r. (krótka prezentacja)
 24.Prawa człowieka a technologia w państwach trzecich (krótka prezentacja)
 25.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – kontrola WPR na podstawie wyników (krótka prezentacja)
 26.Przedsiębiorstwa rodzinne w Europie (krótka prezentacja)
 27.Badania i innowacje w niebieskiej gospodarce sprzyjające tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi gospodarczemu (krótka prezentacja)
 28.Promowanie przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenie (krótka prezentacja)
 29.Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie (krótka prezentacja)
 30.Działania w następstwie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” (krótka prezentacja)
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 32.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (589 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2444 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności