Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2255(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0241/2015

Předložené texty :

A8-0241/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 13
CRE 08/09/2015 - 13

Hlasování :

PV 09/09/2015 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0309

Rozpravy
Úterý, 8. září 2015 - Štrasburk Revidované vydání

13. Hodnocení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana Eduard Kukanin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 arvioinnista (2014/2255(INI)) (A8-0241/2015).

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, spravodajca. Podstatou mojej správy je objektívne a realisticky posúdiť európsky rok 2012. Téma Aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity je však nielen nadčasová, ale pri dnešnom demografickom vývoji v Európe aj mimoriadne dôležitá otázka. Správa sa teda neobzerá iba za rokom 2012, ale takisto sa zameriava na niekoľko konkrétnych odporúčaní, ako ďalej pokračovať pri podpore aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom z ostatných politických skupín za veľmi dobrú a efektívnu spoluprácu pri zostavení tejto správy.

Európska únia čelí bezprecedentným demografickým, sociálnym a štrukturálnym zmenám. Starnutie európskej populácie je realitou a je najvyšší čas sa s touto realitou popasovať. Starší ľudia sú aktívnym prínosom pre svoje rodiny, rovesníkov, komunity a národy. Zaslúžia si preto vytvoriť priaznivé prostredie na plnohodnotné pôsobenie. A v tomto zmysle treba starnutie populácie vidieť ako príležitosť, a nie ako pohromu. Treba priznať, že ciele roku 2012 boli splnené čiastočne. Najlepšie výsledky sa dosiahli v oblasti iniciatív a podujatí na zvyšovanie povedomia. Konkrétne pozitívne prínosy európskeho roku sú pakt EÚ o demografických zmenách a index aktívneho starnutia, rozvoj národných politík, stratégií a komplexných programov zameraných na aktívne starnutie. Potrebujeme tiež, aby Komisia prijala stratégiu EÚ v oblasti demografických zmien na koordináciu činností EÚ s cieľom maximalizovať prínos pre európskych občanov, hospodárstvo a tvorbu pracovných miest, ako aj pre ochranu ľudských práv starších osôb vo všetkých politikách Európskej únie. Tu nesmieme poľaviť. Kritika je namierená voči neskorému schváleniu európskeho roku a voči nízkemu rozpočtu. Lebo obe tieto veci sťažili hladký priebeh tohto roku a to je škoda. Treba ďalej posilniť koordinačný trojuholník, ktorý tvoria všetky úrovne rozhodovania vrátane úrovne EÚ, národnej, regionálnej a miestnej, ďalej občianska spoločnosť a súkromný sektor vrátane odvetví, ktoré poskytujú inovačný tovar a služby na podporu nezávislého života. Rovnako potrebujeme riadne štatistiky o situácii seniorov a o demografii. V tejto správe k tomu Komisiu vyzývame. Znepokojuje nás nezamestnanosť osôb vo veku nad 50 rokov a rastúca miera dlhodobej nezamestnanosti, ako aj to, že narastajú nielen rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj medzi regiónmi. Druhá časť správy sa zameriava na konkrétne odporúčania na zlepšenie aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity. Chcel by som spomenúť, že musíme bojovať proti diskriminácii. Starší pracovníci sú totiž často naďalej vystavovaní diskriminácii na základe veku, stereotypov a prekážok. Chcem sa tiež zmieniť o tom, že dobrovoľníctvo má pridanú hodnotu, a som sklamaný, že bol prerušený program Grundtvig, ktorý podporoval starších dobrovoľníkov. Dámy a páni, aktívne starnutie prináša nové sociálne potreby vyžadujúce investície do rozmanitých verejných služieb a oblasti zdravia a starostlivosti o starších občanov. Otvára to rovnako aj ekonomické príležitosti, ktoré vyplývajú z verejných a spotrebiteľských výdavkov v spojení so starnutím populácie a zo špecifických výrobkov, služieb, inovačných riešení a potrieb, ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. Stojí pred nami kus roboty, teda na zmienené iniciatívy treba nadviazať konkrétne politické rozhodnutia.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, first of all I wish to thank Mr Kukan for his report. It reflects, usefully and insightfully, the achievements of the follow-up to the 2012 European Year for Active Ageing. Firstly, the European Year 2012 has contributed towards firmly establishing active ageing on the European agenda and on many national policy agendas. It is now widely recognised that active ageing is key to preserving solid welfare systems and strong solidarity between the generations in our own ageing societies. Secondly, the European Year 2012 left an important legacy in the form of the guiding principles for active ageing and solidarity between the generations, and in the form of the Active Ageing Index, a tool to measure untapped potential and the successes or failures of our active ageing policies.

The Commission is committed to promoting active ageing, and it does this in various ways. Many of them are referred to in the report. Let me mention some of them. First, in the context of the European Semester, the Commission calls on the Member States most concerned to take measures that will raise the labour force participation of older workers. Indeed, this is a success story. The employment rate of older workers has increased even through the crisis.

Secondly, the importance of promoting independent living in old age has been highlighted in a joint report of the Commission services and the Social Protection Committee on adequate social protection for long-term care needs in an ageing society. This report included proposals for future activities in the areas of long-term care. They should address the lack of good empirical evidence – a precondition for closer cooperation and mutual learning among Member States, as well as for any policy initiatives at the European level.

Thirdly, the Commission has launched a joint project with the OECD on measuring the adequacy of social protection against long-term care needs. It should develop a methodology for cross-country comparisons of the extent of social protection against long-term care needs. Fourthly, the Commission started a new project with the European Network of National Human Rights Institutions to promote greater respect for the human rights of people in long-term care. Specific measures to support active and healthy ageing are being developed with parts of the business community in the context of the European Innovation Partnership on active and healthy ageing. Active ageing also became a higher priority in the new funding instruments, such as the European Social Fund.

The European Year was a milestone, but your report, Mr Kukan and dear Members of Parliament, is also a timely reminder that we must continue to build on these achievements of the European Year, and that we must not relent in our efforts to promote active ageing.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, f'isem il-grupp PPE. Sinjura President, l-ewwel nett irrid nibda jien ukoll billi nirringrazzja lir-rapporteur tagħna lis-Sur Kukan li llum għandna dan ir-rapport quddiemna li jiena ngħid huwa rapport importanti ħafna għaliex jitkellem dwar il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea illi qiegħda tgħix aktar u hija aktar b'saħħitha u din hija xi ħaġa pożittiva, però mill-banda l-oħra, l-anzjanità ħafna drabi tiġi kkunsidrata bħala theddida lis-soċjetà, l-aktar minħabba l-impatt li tħalli fuq is-sigurtà soċjali, u għaldaqstant dan il-fenomenu qiegħed iqajjem ħafna mistoqsijiet: kif nistgħu, pereżempju, ngħinu lin-nies sabiex, jibqgħu attivi u indipendenti anke meta jkunu qegħdin jikbru fl-età?

Li bniedem jikber fl-età m'għandux jiġi meqjus bħala piż. Għandna nħarsu lejn l-anzjanità attiva b'mod ħollistiku. Iċ-ċittadini anzjani jistgħu jkunu parteċipanti attivi fis-soċjetà tagħna kemm bħala kontributuri attivi u kemm bħala benefiċjarji tas-soċjetà, f'ambjent xieraq u bi stil ta' ħajja san, nies ta' ċertu età, jitilgħu faċilment iżommu l-impjieg tagħhom b'effett pożittiv fuq id-dħul pubbliku. Il-kultura għandha wkoll rwol importanti ferm sabiex tgħin fejn tiġi ffurmata opinjoni pubblika pożittiva dwar l-anzjanità, u għalhekk il-politika rigwardanti, għandha tirrispetta l-kulturi kurrenti u twarrab prattiċi li llum m'għadx hemm posthom fil-ħsieb tagħna, eżempju ċar, min jilħaq l-età tal-irtirar mhux neċessarjament għandu jieqaf mix-xogħol.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, S&D frakcijos vardu. Gerbiamas pranešėjau, iš visos širdies dėkoju Jums už gerai parengtą pranešimą ir mūsų glaudų bendradarbiavimą. Iš tiesų Europos metai dėl kartų solidarumo ir aktyvaus senėjimo buvo svarbūs mūsų žmonėms, nes suteikė postūmį ir kartų solidarumui, ir tolimesniam aktyvaus senėjimo politikos formavimui šalyse narėse. Tai dar kartą patvirtino, jog vyresni žmonės tikrai yra ne našta ekonomikai ir visuomenei, o turtas, pirmiausia, dėl savo patirties, dėl savo pasiekimų, dėl savo žinių. Kvalifikacija, patirtis, išmintis, lojalumas darbdaviui yra tos didžiulės vertybės, todėl mes turime skatinti darbdavius priimti ir išlaikyti darbo rinkoje vyresnio amžiaus darbuotojus, padėti jiems kelti kvalifikaciją, pritaikyti jiems darbo sąlygas. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti pensijų sistemų tvarumą ir tuo pačiu garantuoti žmonėms tinkamas pajamas išėjus į pensiją, kad jie galėtų gyventi ir oriai, ir aktyviai. Deja, skurdas vyresnio amžiaus žmonių tarpe per pastarąjį penkmetį kai kuriose ES šalyse išaugo, ir dėl to kyla pavojus tų žmonių tinkamai mitybai, sveikatai, pagaliau jie susiduria ir su energetiniu skurdu. Taigi būtini tam tikri tinkami sprendimai tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek nacionaliniu lygmeniu. Taip pat valstybės narės privalo stiprinti kokybišką viešą infrastruktūrą, skirtą vyresniems žmonėms – turiu omeny dienos centrus, pagalbą namuose, kokybiškas stacionarias slaugos ir globos paslaugas, pagaliau pritaikytą viešojo transporto sistemą. Ir tam tikrai turime naudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Gerbiama Komisare, kreipiuosi į Jus prašydama išnagrinėti vyresnių kaip 50 metų žmonių nedarbo problemą, ir Komisija kartu su valstybėmis narėmis, vietos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais privalo išanalizuoti vyresnių žmonių nedarbo priežastis ir pasiūlyti konkrečias priemones jų užimtumui didinti. Ir baigdama noriu pasakyti – tikrai neprotinga pensinį amžių sieti vien tik su gyvenimo trukmės ilgėjimu. Būtina vertinti Europos Sąjungos darbo rinkos situaciją ir pagaliau fizines žmogaus galimybes kuo ilgiau išlikti darbo rinkoje. Ar nekils pavojus, kad, sumažinę pensininkų skaičių, tolindami pensinį amžių, tuo tik padidinsime bedarbių gretas? Linkiu gero bendro darbo mūsų vyresniosios kartos labui.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke, im Namen der ECR-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin Thyssen! Auch ich möchte Herrn Kukan für den Bericht danken. Ich meine, wir können mit Fug und Recht sagen, das Europäische Jahr für aktives Altern und die Solidarität der Generationen war trotz mancher Bedenken europaweit ein großer Erfolg. Unzählige Verbände, Institutionen und Kirchen haben sich an den Aktionen beteiligt. Das Logo war europaweit präsent. Und ich meine, viele der angestoßenen Impulse sind nachhaltig, sie klingen bis heute nach.

Im Bericht zum Europäischen Jahr hat das Europaparlament darauf bestanden, neben dem aktiven Altern die Solidarität der Generationen in den Titel zu nehmen. Man kann das eine nicht ohne das andere diskutieren. Hier sind gerade Familien Hort einer gelebten Solidarität der Generationen. Besonders Mütter machen aktives Altern möglich, ihnen gebührt in diesem Zusammenhang ein ganz besonderer Dank. Doch in Deutschland enden sie oft genug bei einer Mindestrente. Ich möchte es mit einer europäischen Familienstrategie schaffen, dass Mütter, aber auch Eltern insgesamt, in Würde ihr Alter genießen können. Für das Jahr 2016 wünsche ich mir, es zum Europäischen Jahr gegen Gewalt zu machen – ein Wunsch. Ich hoffe, dieser Vorschlag findet Ihre Unterstützung hier.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl, v imenu skupine ALDE. Najprej bi se rad zahvalil kolegu Eduardu Kukanu za zelo angažiran pristop k temu poročilu, ki bo gotovo vzbudilo veliko pozornosti predvsem tistih, na katere se poročilo nanaša. Zadevalo pa bo, prej kot slej, tudi na vsakogar izmed nas. Tudi vaš govor, gospa komisarka, je bil vzpodbuden in se vam zanj zahvaljujem.

Vemo, da je urejanje položaja starejših po načelu subsidiarnosti v pristojnosti držav Ali imamo torej pri tem kaj povedati tudi na ravni Skupnosti? Brez dvoma -da!

Poročilo opozarja, da temeljni cilj izboljšanja položaja starejših in invalidov ni samo podaljševanje njihove sposobnosti in volje sodelovati v delovnem procesu. Gre pa za to, da imajo priložnost biti aktivni, vključeni v družbo, upoštevani in zdravi.

Od Komisije pričakujemo, da bo predložila smiselno in uresničljivo strategijo odgovora na demografske spremembe in staranje evropskega prebivalstva.

K zdravemu in produktivnemu medgeneracijskemu odnosu sodijo tudi ustrezne pokojnine in varni pokojninski skladi. Ne sme se dogajati, da so v časih kriz ti skladi in pokojnine rezerva za pokrivanje proračunskih izgub, zato je nujno treba zagotoviti neodvisni nadzor nad upravljanjem pokojninskih skladov.

Poročilo poziva k medgeneracijski solidarnosti, sistematični pomoči tistim starejšim, ki brez pomoči ne zmorejo več, denimo starejšim z demenco.

Končno: s tem poročilom opozarjamo na pomen sprejema konvencije Združenih narodov o varstvu pravic starejših po vsem svetu. Skupina Alde poročilo povsem podpira.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do Grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, há certamente muitos aspetos em que estamos de acordo com este relatório, até porque vários surgiram de alterações que propusemos. Consideramos, sim, que o aumento da esperança média de vida constitui uma conquista da civilização e um fator de progresso social e que não deve ser encarado como um fardo para a sociedade.

Agora, aquilo que a expressão "envelhecimento ativo" deve significar é, não que as pessoas têm que trabalhar até mais tarde, mas que as pessoas idosas não devem ser abandonadas, como atualmente acontece em tantos países. Mas antes, devem ter as condições para participar ativamente na vida social, devem ter condições de exercer a sua cidadania e, para que isso possa acontecer, têm necessariamente de ter acesso a pensões de reforma dignas, que lhes garantam independência, e a serviços públicos, nomeadamente serviços públicos de saúde, que lhes garantam qualidade de vida, condição indispensável para que participem ativamente nas suas comunidades.

Não estamos de acordo que o envelhecimento da população deva conduzir ao que aqui é designado como reforma dos sistemas de segurança social. Sabemos o que isso significa na prática: o aumento da idade da reforma e a privatização da Segurança Social, beneficiando bancos e seguradoras. O que se exige para a sustentabilidade da reforma da Segurança Social é o reforço dos sistemas públicos de Segurança Social, que devem ser solidários e universais, o que quer dizer que os que mais têm e que mais lucram têm que contribuir mais para estes e que o desemprego e os empregos precários, fatores de descapitalização dos sistemas de segurança social, devem ser combatidos e eliminados.

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, I also want to congratulate Eduard Kukan for the report, which – pointing out that the 2012 European Year succeeded in its goal of mobilising the relevant actors around the topic – considers that these initiatives need to be followed now by concrete action.

The high unemployment among people over the age of 50 is an extremely worrying phenomenon. Yes, Commissioner Thyssen, I agree that the employment rate for elderly people has risen somewhat but it is not yet satisfactory, and therefore we call on the Commission to address the problem of reintegrating dismissed middle-aged workers, using the new European financial instruments.

I also agree that linking a retirement age to average life expectancy only is the wrong approach. The actual unemployment rates among the population of pre-retirement age should be taken into account before changing the mandatory retirement age.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin, au nom du groupe ENF. Madame la Président, chers collègues, saluons d'emblée la réactivité de notre institution, qui évalue en 2015 l'année européenne 2012 sur le vieillissement actif, soit trois années après la mise en place d'un dispositif qui a quand même coûté cinq millions d'euros pour des résultats incertains, selon les propres mots d'Eduard Kukan, le rapporteur de cette évaluation.

Ce qui nous gêne avant tout dans ce dispositif, c'est votre volonté de considérer nos aînés comme une matière première qu'il faudrait exploiter et rentabiliser pour produire de la richesse, ce que vous appelez l'économie des séniors, en se cachant derrière l'habituel argument choc de la pensée unique, celui de la discrimination liée à l'âge, cette fois-ci.

Nous estimons, au contraire, que nos anciens ont le droit de profiter des quelques années qui leur restent, de prendre du temps, de prendre le temps de voyager et de découvrir ce monde qu'ils ont façonné, de s'occuper de leur famille et de leurs petits-enfants; nous estimons qu'ils ont le droit de vivre enfin pour eux et eux seuls.

Un seul point cependant trouve notre agrément, celui de ne pas perdre les savoirs et savoir-faire de nos aînés, qu'il serait intelligent et indispensable de transmettre efficacement aux nouvelles générations.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE). Frau Präsidentin! Im November 2010 nahm das Europäische Parlament meinen Bericht zur Generationengerechtigkeit mit deutlicher Mehrheit an. Erstmals wurden auf der europäischen Ebene konkrete Maßnahmen für Junge und Ältere zu einem Gesamtpaket geschnürt. Dazu gehört die europäische Jungendgarantie. Die Mitgliedstaaten ließen sich verpflichten, jedem Jugendlichen nach einer Arbeitslosigkeit von maximal vier Monaten einen Arbeitsplatz anzubieten, eine Lehrstelle oder andere Ausbildungsmaßnahmen. Sie ist zu einem wichtigen Instrument zur Bewältigung der Folgen der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialkrise geworden. Der Bericht meines Kollegen Kukan zeigt, sie trägt mit dazu bei, eine verlorene Generation zu verhindern.

Ein weiterer Baustein war der Vorschlag, ein Europäisches Jahr des aktiven Alterns zu schaffen, das die Europäische Kommission im Jahre 2012 ausrief. Unter anderem sollten ältere Arbeitnehmer dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung stehen, wenn sie es wollen. Eine Vielzahl von Veranstaltungen hat eindrucksvoll bewiesen, dass ältere Menschen keine Last sind, sondern wegen der Erfahrung und ihres Wissens ein Gewinn für die Gesellschaft. Ein kleiner Wermutstropfen: Das Budget von 5 Millionen Euro war zu gering, um dem großen Interesse der Bürger gerecht zu werden.

Einige Punkte warten noch auf die Umsetzung: unter anderem Generationenbilanzen zur Abbildung von Zahlungsströmen zwischen Jahrgängen und natürlich der europäische Pakt 50plus zur Steigerung der Erwerbstätigenquote von Arbeitnehmern über fünfzig Jahre. Diese und andere Instrumente werden die Idee der Generationengerechtigkeit weiter vorantreiben.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). Frau Präsidentin! Auch ich danke dem Berichterstatter. Mit den Forderungen in seinem Bericht stärken wir die positive Rolle der älteren Menschen. Tatsächlich müssen diesen Initiativen jetzt auch konkrete Taten folgen in allen Lebensbereichen. Wichtig ist, dass wir die Menschen bis zur Rente in aktiver Beschäftigung halten, denn sonst schaffen wir noch mehr Altersarmut in Europa. Da ist auch die Rolle der Sozialpartner sehr wichtig. Denn damit ältere Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz behalten oder gar einen neuen bekommen können, brauchen wir veränderte Arbeitsplätze mit gutem Arbeits- und Gesundheitsschutz, Teilzeitmöglichkeiten und lebenslanges Lernen.

Wichtig für die S&D-Fraktion ist, dass im Bericht deutlich wird, dass das Renteneintrittsalter nicht an die Entwicklung der Lebenserwartung gekoppelt wird. Denn das hat für den einzelnen Arbeitnehmer oft nur eine Minderung der Rente zur Folge. Wichtiger ist vielmehr, dass alles getan wird, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ihrem Arbeitsleben tatsächlich bis zum Renteneintritt gesund arbeiten können.

 
  
  

Preşedinte: ADINA-IOANA VĂLEAN
Vicepreşedinte

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, το ψήφισμα που συζητούμε σήμερα, σχετικά με «το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης 2012» φέρνει στην επιφάνεια και την κωμική και τη θλιβερή πλευρά του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το πώς εμείς οι ευρωβουλευτές πέφτουμε συχνά σε παγίδες. Το έτος 2015 βαδίζει προς το τέλος του, με την ανεργία των νέων στα ύψη και εμείς, αντί «να τους αδειάζουμε τις θέσεις», όπως θα λέγαμε πολύ απλά, αναρωτιόμαστε τώρα εάν πέτυχαν οι κατευθυντήριες γραμμές μας για αύξηση των ορίων ηλικίας. Άραγε, για ποια αλληλεγγύη μιλούμε; Αυτή δεν είναι αλληλεγγύη ούτε προς τους ηλικιωμένους που αναγκάζονται κάθε διετία να προσθέτουν έναν επιπλέον χρόνο μέχρι να πάρουν την σύνταξή τους, ούτε προς τους νέους, η ανεργία των οποίων ξεπερνά το 20%. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για αλληλεγγύη, αλλά για τιμωρία και προς τις νέες και προς τις προηγούμενες γενιές. Αυτή είναι ακόμη μια αντιφατική πολιτική που αναγκάζει κουρασμένους ανθρώπους να αναζητούν δουλειά μέχρι και τα 70 τους, την ώρα που εκατομμύρια νέοι στερούνται την ευκαιρία να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Για αυτό προτείνω να καταψηφίσουμε αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE). Madame la Présidente, Madame la Commissaire, permettez-moi tout d'abord de remercier et de féliciter le ministre Kukan pour l'excellence de son rapport qu'il nous a présenté il y a quelques minutes.

Le démographe français Alfred Sauvy a écrit : "Le vieillissement de la population sera le fait social le plus important de la seconde moitié du XXe siècle". Nous avons connu en un siècle un quasi-doublement de l'espérance de vie. Il était donc simple d'en déduire que le vieillissement dit actif de la population serait un des grands enjeux de notre XXIe siècle.

Mais depuis ce constat, quel est le bilan des États membres dans ce domaine?

Il nous appartient de décider si ce vieillissement démographique doit être une chance ou un poids pour notre société. Accompagner correctement le vieillissement peut –  j'en ai la conviction – être un véritable générateur de croissance économique. Il peut être également, par l'échange intergénérationnel, un pilier de la cohésion sociale sur notre continent. Le vieillissement démographique est aussi une responsabilité; en effet, une société est souvent jugée à la façon dont elle traite ses seniors.

Dans la plupart des États membres, la réponse au chômage des plus de 50 ans repose sur des arrangements mathématiques avec les taux publiés. Les systèmes de retraite sont parfois totalement dépassés. L'écart entre l'offre et la demande d'infrastructures gériatriques est criant, notamment dans les zones rurales. L'autonomie des seniors, quant à elle, est méprisée. Comment peut-on expliquer également la quasi-absence de recherche pharmaceutique pour les patients de plus de 70 ans? L'Union européenne a donc dans ce domaine une grande responsabilité. Nous demandons à la Commission européenne d'étudier le cas de chaque pays membre et de lui faire part des recommandations claires dans ces domaines urgents, notamment par la diffusion des meilleures pratiques.

(L'orateur accepte de réponde à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő úr tényleg nagyon-nagyon jól sorolta föl azokat a gondokat, teendőket, bizonyos mértékig elért eredményeket, amik ebben a kérdésben vannak. Viszont hadd kérdezzem meg öntől, hogy ön, illetve tágabb értelemben az ön pártja, azonosulni tudna-e egy olyan gondolattal, hogy mindezeket, amiket itt megfogalmazunk, foglaljuk egybe, és szülessen egy igazi európai idősügyi charta.

 
  
MPphoto
 

  Jérôme Lavrilleux (PPE), réponse "carton bleu". Je n'ai pas d'objection à cette proposition et je pense que nous pourrions, sans aucun problème, nous associer pour en étudier la faisabilité de manière transpartisane.

 
  
MPphoto
 

  Elena Gentile (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'è dubbio, un grande e prezioso capitale umano pone una domanda di qualità della vita e di benessere rispetto alla quale le politiche pubbliche devono riorientare le priorità della loro agenda. Per questo, le scelte delle istituzioni europee devono essere più incisive per il raggiungimento degli obiettivi.

Mi pare dunque necessario condividere la necessità di rivedere le politiche attive per il lavoro e della formazione per la promozione di altri spazi di buona occupazione e di lavoro di qualità, utilizzando e trasferendo competenza e sapere alle nuove generazioni, ripensare i modelli di sviluppo locale, riequilibrando le attenzioni per recuperare stili di vita dentro una nuova visione socioeconomica delle aree interne rurali, per restituire protagonismo alle persone anziane. Il tema del benessere ha bisogno anche di altre chiavi di lettura, occorre promuovere politiche di rigenerazione del capitale umano dentro la cornice di una riqualificazione dei luoghi della vita. Dunque un nuovo umanesimo per un'idea ancora più moderna di sviluppo sostenibile e inclusivo.

 
  
MPphoto
 

   Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE). Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Bardzo cieszę się, że mogę się odnieść do znakomitego i bardzo ważnego sprawozdania posła Eduarda Kukana, w którym mówi się o tym, jak ważne, jak kluczowe jest uznanie aktywnego starzenia się za bardzo ważne wyzwanie w Europie. Ono jest ważne dla podnoszenia jakości życia seniorów, ale i dla budowania konkurencyjnej, dostatniej i zrównoważonej Europy. Odpowiednia polityka w tym zakresie, wspólna dla Unii Europejskiej, jest jednym z naszych ważnych zadań. Bardzo istotne jest to, żeby seniorzy byli samodzielni, żeby byli niezależni ekonomicznie, i dlatego wśród tych zadań, które są wymieniane jako już bardziej szczegółowe w sprawozdaniu, słusznie podkreśla się zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu i zapobieganie wypadania z rynku pracy osób po pięćdziesiątym roku życia. Z satysfakcją przyjmuję też fakt, że sprawozdanie uwzględnia jeden z najważniejszych problemów w Unii Europejskiej, jakim jest trzydziestodziewięcioprocentowa luka emerytalna. Fakt, że przeciętna Europejka otrzymuje emeryturę o prawie czterdzieści procent niższą niż przeciętny Europejczyk, jest naszym wstydem i niewątpliwie to przyczynia się do tego, że starsze kobiety o wiele częściej niż starsi mężczyźni są biedne i cierpią biedę.

W sprawozdaniu też słusznie podkreśla się znaczenie przedsiębiorstw społecznych rozwijających usługi dla osób starszych i słusznie postuluje przyspieszenie prac nad dokumentem Komisji Europejskiej o dostępności osób starszych do usług transportowych i mieszkaniowych oraz produktów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Myślę, że tutaj projektowanie uniwersalne może być pomocne i szersze wprowadzenie wspólnej legislacji europejskiej w tym zakresie na pewno pomogłoby, jeżeli chodzi o dostępność i mobilność tych osób, które już mają jakieś kłopoty zdrowotne. Ważne są też działania Komisji Europejskiej. Chodzi o zalecenia dla państw członkowskich w ramach semestru europejskiego w dziedzinie zatrudnienia, emerytur, integracji społecznej i opieki długoterminowej nad osobami w podeszłym wieku. To jest istotne dla odpowiedniego kierunku i docenienia polityki senioralnej w Unii Europejskiej. Dziękuję.

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). Madam President, I wish to draw attention to one very important part of this active ageing, namely coping on the digital single market and coping in a digital society. More and more services are moving online. More and more jobs are digitalised. However, among people over 55, only 20% have enough skills to cope in this new situation, according to the European digital scoreboard, and 41% of people over 55 have never been on the Internet. At the same time, we see that business is being overwhelmed with new prospects for the silver economy, but this is only good for 50% of people over 55. This is connected with problems of training, retraining and having special schemes, and it should be a focal point if we also want to bring the ageing population on board in digital Europe.

 
  
MPphoto
 

  Romana Tomc (PPE). Najprej vse čestitke gospodu Kukanu za odlično poročilo. Veseli me, da so vsaj nekateri cilji, ki smo si jih zastavili med letom aktivnega staranja, doseženi. Seveda pa je pred nami še zelo dolga pot, saj staranje postaja resničen izziv za celotno Unijo.

Osebno menim, da je potrebno prepoznati potencial, ki ga imajo starejši, in njihove izkušnje, saj te dragoceno vplivajo na vse družbene plati, tudi na gospodarstvo.

Ob vseh izzivih starajoče se družbe pa bi rada izpostavila težave, ki so povezane z zagotavljanjem stabilnosti pokojninskih sistemov. Res je, da pokojninske sisteme uravnava vsaka država po svoje. Veliko držav, med njimi tudi moja država Slovenija, uporablja tako imenovani pay as you go sistem, kjer mladi plačujejo za starejše.

Prav je, da je oblikovanje pokojninskih sistemov še vedno v rokah držav članic, vendar ti sistemi postajajo tako nevzdržni, da to postaja problem celotne Evrope. Zato seveda mislim, da bi bilo potrebno, da se Evropa kot celota bolj vključi v nadzor in tudi v priporočila, kako naj države članice oblikujejo svoje sisteme, seveda vse z namenom, da osntanejo ti dolgoročno stabilni in da imamo zagotovljene dostojne pokojnine.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). Madam President, I was proud to hold a European Year event in Bedford, in my constituency, with Britain’s Age UK, about the importance of staying warm, and to take part in exercise programmes called ‘Fit as a fiddle’ in Luton and in Ipswich. I congratulate all involved.

But is not the real ‘fiddle’ the claim that we believe in inter-generational solidarity when, in fact, that solidarity is tragically breaking down? How can British pensioners heat their homes when two million of them – paid the lowest pensions as a proportion of GDP of all European countries except Latvia – live in poverty, and when the pre-election promise to cap their social care costs has been cruelly broken less than three months on? Sadly, British pensioners are simply some of the worst victims of cuts in welfare levels, which the Commission Report on Ageing says will decline Europe-wide by a further 2% this year.

That Greek pensioner who collapsed on the floor because he could not collect his pension is symbolic of how older people are being treated across our continent. We should think twice before telling them to stay active. Let us start by telling them how they are supposed to survive.

 
  
MPphoto
 

  Verónica Lope Fontagné (PPE). Señora Presidenta, señora Comisaria, el incremento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de la humanidad pero, a su vez, incrementa las necesidades sociales y la presión sobre los servicios públicos. Por ello, se tiene que considerar como uno de los grandes desafíos del siglo XXI teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las regiones europeas.

En mi región, Aragón, así como en otras regiones españolas, existen municipios muy envejecidos a lo que se les une una escasa densidad de población y una alta dispersión, lo que dificulta y encarece los servicios públicos y amenaza su supervivencia. El exceso de coste en servicios como educación o sanidad llega a ser cinco veces superior al de la capital, por lo que una mejora de la vertebración territorial o de las infraestructuras existentes ayudará a fijar la población, a proteger su supervivencia y a fomentar el envejecimiento activo, con independencia de donde se viva.

Tenemos que tener en cuenta estos factores para que todos los mayores puedan disfrutar del aprendizaje permanente o de las nuevas tecnologías para poder trabajar, incrementar su participación en la sociedad y, en definitiva, mejorar su bienestar.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE). Ik ben blij dat het verslag van de heer Kukan terugkijkt naar 2012. Ik herinner mij dat moment. Het was actief ouder worden, zei de Commissie, en toen hebben we er ook vanuit Age Europe, de umbrella van de organisaties en vanuit de interfractiegroep, naar gekeken en gezegd: dat kun je alleen maar door solidariteit tussen de generaties eraan toe te voegen. Ik ben nog steeds blij dat dat toen gebeurd is, want zonder wijziging van beleid, wij zien het alleen al in de zorgsector, zou één op de vier jongeren in de zorgsector moeten gaan werken. Dat is de uitdaging. Het kan anders. Het moet anders.

Het tweede punt is: in Europa gaan veel mensen met pensioen. Twee met pensioen en één jongere terug. Dat geeft unieke kansen, zowel voor de jongere generatie als voor de ouderen. Dus als zodanig vind ik dat het een heel positieve insteek is geweest en vooral - ik kijk naar de commissaris - dat we dat ook moeten volhouden. Wij hebben dat partnerschap. We hebben daar een heleboel projecten achter gezet. Mag ik, met het oog op EU 2020, verwachten dat de Commissie die ook oppakt en voortzet in deze periode?

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Starzenie się społeczeństwa europejskiego jest faktem, a statystyki tylko potwierdzają ten trend. Dlatego ta sytuacja wymaga zmiany w podejściu do osób starszych nie tylko poprzez zwiększenie świadomości na temat ich wkładu w życie społeczeństwa i solidarności międzypokoleniowej, ale także podejmowanie konkretnych działań i przeznaczenie środków finansowych, które zapewnią jak najdłuższą aktywność tej grupy w życiu społeczeństwa i pozwolą wykorzystać ich wiedzę i umiejętności. Cieszę się, że Komisja Europejska uznała, że dorobek Polski w dziedzinie polityki senioralnej w ramach Europejskiego roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej był jednym z największych. Pragnę z tego miejsca wyrazić uznanie dla twórców i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, których w Polsce jest ponad pięćset dwadzieścia, gdyż stają się one platformą aktywności tysięcy osób starszych i umożliwiają im realizację wyzwań, na które wcześniej nie miały szans. Dziękuję bardzo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κυρία Πρόεδρε, η ενεργός γήρανση και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι ζητήματα που συζητήθηκαν εκτενώς κατά το Ευρωπαϊκό Έτος 2012. Ορισμένοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους, όπως η ευαισθητοποίηση του κοινού για την βέλτιστη ποιότητα ζωής των ανθρώπων κατά τη γήρανση, επιτεύχθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν. Αρχικά, θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης για συστήματα κοινωνικής ασφάλειας και για δημόσιες υποδομές για ηλικιωμένους, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αραιοκατοικημένες και σε νησιωτικές περιοχές, όπως είναι τα νησιά του Αιγαίου, οι οποίες διαθέτουν λιγότερα μέσα και υποδομές για την προώθηση της ενεργού ζήτησης, καθώς και γενικότερα για τις περιφέρειες που έχουν δημογραφικά μειονεκτήματα. Επιπλέον, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας των ατόμων άνω των 50 ετών και να σταματήσουν οι διακρίσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συστήματα συνταξιοδότησης και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής ζωή για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señora Presidenta, Comisaria, Europa debe asumir que financiar programas que propicien el envejecimiento activo es una inversión.

Hay conocimientos que solo se adquieren en el ejercicio profesional y no hay progreso sin experiencia. Además, el incremento de la esperanza de vida y el porcentaje de personas mayores con aptitudes, capacidades y necesidades específicas ha propiciado un nuevo voluntariado y la economía plateada, que es ya fuente de empleo y de innovación.

En definitiva, la sociedad y la economía están redescubriendo el valor de los mayores. Necesitamos combatir estereotipos, necesitamos políticos y ciudadanos conscientes de que abordar con acierto el cambio demográfico y sus consecuencias es la clave del futuro.

Sobran los contables que llaman gasto a programas para una ciudadanía como la europea, que en el año 2050 tendrá una media de edad de 50 años.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). Kolegu Kukanu sem hvaležen za izvrstno poročilo in pozdravljam rezultate evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, ki ni prinesel samo premika v zavesti.

Odnos do starejših bo vse pomembnejši indikator kakovosti evropske kulture in politike. Ne gre samo za politični, ampak za socialni in kulturni projekt, za spremembo paradigme.

Aktivno staranje in solidarnost med generacijami sta bistvenega pomena za bolj vključujočo Evropo in za uresničitev ciljev stretegije Evropa 2020. Pomembno je, da proces vzdržujemo in vzpodbujamo. Pobude, sprejete v okviru evropskega leta, je treba nadgrajevati in oblikovati v močno politično zavezo, ki ji morajo slediti konkretni ukrepi.

Potrebno pa se bo lotiti tudi druge strani demografske problematike in se kljub begunski krizi posvetiti tudi vprašanju aktivnega pomlajevanja evropskega prebivalstva. Če bo mlada generacija številčno prešibka, bo, močno obremenjena, težko zagotavljala zaželeno solidarnost.

Dolgoročni strateški cilj mora biti uravnoteženje evropske demografske piramide.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL). Paní předsedající, ve zprávě pana kolegy Kukana se samozřejmě nacházelo mnoho dobrého. Ovšem obávám se, že ji nemohu podpořit.

Ani jeden z nás není proti důchodcům a už vůbec ne proti mezigenerační solidaritě. Vadí mi však, že mezi řádky bylo znát, že panu kolegovi by nevadil zvýšený odchod do důchodu, a s tím mám principiální problém.

Zvyšování průměrného věku a stárnutí populace nemůže být použito jako argument pro zvýšení věku odchodu do důchodu. Občané před důchodem strávili v práci minimálně čtyři desetiletí a zaslouží si být za svou práci, vytvořené hodnoty a námahu odměněni. Nesmíme rovněž zapomínat, že celý svůj život přispívali do sociálního systému. Osobně se domnívám, že bychom se měli spíše zaměřit na to, jak zajistit, aby se občané důchodového věku dožili, to je na příslušnou zdravotní péči a dobré sociální podmínky, a aby měli důstojné podmínky odpočinku. Tedy dostatečnou penzi, bydlení a péči.

Zvážit bychom také měli, zda u některých profesí, například horníků, by nestálo za zvážení zavést celoevropský limit pro možnost odchodu do předčasného důchodu.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE). Señora Presidenta, yo quisiera destacar, en primer lugar, el buen trabajo del señor Kukan y su excelente labor en un informe excepcional, al que yo he podido contribuir con algunas enmiendas.

Quisiera destacar un dato importante: me parece que Europa se enfrenta gradualmente a un grave desafío, lo que se llama el «declive demográfico», que ya afecta a varias regiones europeas, entre ellas, a mi propia región, Galicia, debido a una baja natalidad, al descenso de la población y a una alta dispersión de la misma. Y estos hechos se ven agravados en las zonas rurales.

Hace unos años se creó una red europea de regiones del cambio demográfico de la que forman parte más de cuarenta regiones. Persigue sensibilizar sobre los problemas que supone este declive demográfico para la Unión Europea y su cohesión económica, social y también territorial.

Este es un problema muy serio ―va en aumento― y del que todavía no todos somos conscientes. Por ello, celebro mucho que este informe de Kukan recoja este grave desafío y pida a la Comisión Europea que estudie este asunto y elabore una comunicación con posibles soluciones a tres niveles: a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel regional.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). Κυρία Πρόεδρε, το εύηχο περιτύλιγμα της ενεργού γήρανσης κρύβει τη μελετημένη στρατηγική των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της για την ολοκληρωτική κατεδάφιση των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας. Το κεφάλαιο χρειάζεται έμπειρο εργατικό δυναμικό για δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, με σχέσεις εργασίας-λάστιχο, με μισθούς πείνας, που θα συμπληρώνουν κάποιο επίδομα φτωχοκομείου που θα βαφτίζεται σύνταξη. Η υγεία γίνεται ατομική ευθύνη των ηλικιωμένων που θα πρέπει να πασχίζουν για αυτόνομη διαβίωση, ενώ έχουν πληρώσει μια ζωή για ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα, θέλετε να τροφοδοτούν τη νέα χρυσοφόρα ασημένια σας οικονομία των επιχειρήσεων που πουλάνε τις λεγόμενες υπηρεσίες υγιούς γήρανσης. Αυτό είναι το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετείτε και έχει χρεοκοπήσει. Οδηγεί στη βαρβαρότητα του να δουλεύεις μέχρι το θάνατό σου. Κάτω τα χέρια από την κοινωνική ασφάλιση! Οι εργαζόμενοι, ο λαός, πρέπει να αντιτάξουν τη δική τους δύναμη και συμμαχία ενάντια στα σχέδια αυτά, στο δρόμο της ανατροπής αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που δεν επιδέχεται γιατρειά.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. Het ouder worden van de bevolking is een element van vooruitgang, dat is geen probleem. En in die evolutie moeten we investeren, dat is een opvatting die de Commissie met u deelt.

Veroudering van de bevolking en de daarmee gepaard gaande uitdagingen zullen in de komende jaren nog toenemen. Want we weten dat de babyboom cohorte de pensioenleeftijd bereikt en we moeten nu de impuls van het Europees Jaar gebruiken om onze inspanningen op te voeren en om de levenskwaliteit van oudere mensen in alle opzichten te verbeteren; het verslag van het Parlement geeft de goede richting daarvoor aan, waarvoor dank.

Er is aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van werklozen onder de oudere bevolkingsgroep. Ik kan u zeggen dat we de komende weken met een initiatief gaan komen om langdurige werkloosheid tegen te gaan. Langdurige werkloosheid is ook een probleem onder het oudere deel van de bevolking. Zij hebben het extra moeilijk om weer aan de slag te gaan en ik hoop dat dit initiatief zeker ook hen ten goede gaat komen. Daar geloof ik in elk geval in.

Er is ook gesproken over de pensioenen. Pensioenen moeten niet alleen duurzaam zijn, in de financiële zin van het woord, namelijk dat overheden ze nog kunnen betalen, maar deze moeten ook adequaat zijn en zij moeten een behoorlijk niveau bereiken. Dat wil zeggen een niveau waarmee mensen een behoorlijke levensstandaard kunnen voortzetten, ook wanneer zij de arbeidsmarkt verlaten. Maar om dat te realiseren zullen meer mensen aan de slag moeten, meer mensen moeten werken en zullen mensen ook langer moeten werken en wij weten ook dat dat niet zomaar gaat. Dat heeft een impact op de arbeidsorganisatie. Dat heeft een impact op de werkbaarheid van werk. Wij zullen ons daar ook samen met de sociale partners over buigen, want we moeten zorgen voor arbeidsomstandigheden en voor veiligheid en gezondheid op het werk om een en ander mogelijk te maken.

Er is gesproken over skills. Mensen moeten de nodige skills bewaren om aan de slag te kunnen blijven. Hier moeten wij bijzondere aandacht aan geven. Lifelong learning, skilling, reskilling, dat is iets wat zeker aan bod gaat komen in de skills-agenda die we in 2016 zullen voorstellen. En daarbij zullen wij specifiek aandacht geven aan de groep van oudere werknemers of oudere mensen in de samenleving.

Voor wat betreft de vraag naar een strategie, kan ik hierop antwoorden dat de Commissie overeenkomstig haar eerdere strategische mededelingen tussen 2006 en 2009 eigenlijk de laatste vijftien jaar zeker een serieuze bijdrage heeft geleverd ter verhoging van het bewustzijn van de uitdagingen die een verouderende bevolking met zich brengt en op die manier de lidstaten geholpen om daarop voorbereid te zijn. Demografische veranderingen is iets wat gemainstreamed is in het beleid van de Commissie in verschillende dossiers. We steunen de aanpassing aan de demografische verandering op gebieden als sociaal beleid, werkgelegenheid, onderwijs, transport, ICT, research, maar ook in het kader van economisch, fiscaal en regionaal beleid. En beleid bijsturen in een democratie vraagt inderdaad om veranderingen; een en ander blijft een integraal deel uitmaken van onze Europa 2020-strategie en is ook duidelijk aanwezig in de country specific recommandations. Wij zullen ervoor waken dat die aandacht niet verslapt.

Initiatieven als het Witboek over pensioenen, een initiatief van 2012, of het social investment package dat gelanceerd is in 2013, bieden vooruitzichten en een stuk sturing voor de toekomst aan beleidsmakers over de vraag hoe ze de uitdagingen het best kunnen aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat de strategische oriëntaties die we daarin terugvinden, geldig blijven. De prioriteit nu is dat die strategische oriëntaties goed worden uitgevoerd en naar behoren aan bod komen in elk van onze beleidsdomeinen. Dat vraagt permanente aandacht. Dat vraagt concentratie op deze problematiek. Dat vraagt ook een soort van culturele omslag. Maar als we daar verder werk van maken, dan ben ik er zeker van dat we daarin zullen slagen.

Het verslag van vandaag van rapporteur Kukan geeft daar een heel aantal goede ideeën voor en ik wil de rapporteur en de schaduwrapporteurs en al degenen die aan dit verslag en debat hebben bijgedragen dan ook hartelijk danken.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, spravodajca. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí sa zúčastnili diskusie, za ich príspevky.

Táto diskusia potvrdila, že problematika aktívneho starnutia je agenda, ktorá sa dotýka nás všetkých bez ohľadu na politické strany alebo iné záležitosti, a že preto je to ďalší dôvod na to, aby sme sa s ňou zaoberali maximálne seriózne a zabezpečili seniorom naozaj dôstojné starnutie a rovnaké postavenie, ako majú všetky ostatné zložky našej spoločnosti. Tým ojedinelým hlasom, ktoré tvrdili, že táto správa je iba figovým listom k tomu, aby sme sa snažili ľudí čo najdlhšie udržať v zamestnaní, chcem povedať, že nič takého v tejto správe nie je, a ak to čítali medzi riadkami, tak majú veľmi bujnú fantáziu. Ja som toto zdôrazňoval mnohokrát, keď sme o tejto otázke hovorili.

Záverečné slovo komisárky Tisenovej ukázalo, že Európska komisia podrobne, veľmi analyticky, veľmi konkrétne sa zaoberá jednotlivými aspektmi tejto problematiky a že má určitý výhľad alebo určitú stratégiu do budúcnosti, akým spôsobom všetky tieto dôležité otázky rieši. Chcel by som povedať, že práve v tomto Komisia a Parlament môžu veľmi dobre, veľmi úzko spolupracovať, aby sa čo najskôr teda zmenila situácia našich seniorov tak, aby sa cítili normálnymi rovnocennými občanmi Európskej únie.

 
  
 

Preşedinte. Dezbaterea a fost închisă.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. I recognise the issues impacting an ageing population, and the need to plan for that. Nevertheless, this debate refers to the year 2012 and is somewhat out of date. This matter was debated fully (at least by the standards of this Chamber). I am astonished that a Citizens’ Initiative signed by 1.9 million people is afforded no debate time and catch-the-eye only, whilst this report receives a full debate. We need to recall that citizens should always be a priority. On the matter at hand, medical training within the member states is vital. Importing medical professionals, often from developing countries, leads to considerable lack of resources in those countries. We need to step up efforts to train more home-grown medical professionals.

 
  
MPphoto
 
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE), na piśmie. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych był niewątpliwe słuszną inicjatywą, przyczyniającą się do podniesienia świadomości na temat problemu związanego ze starzeniem się społeczeństwa.

Dla niektórych państw członkowskich był on także istotnym impulsem do zajęcia się tematem aktywizacji osób starszych i przygotowywania do starości. Sama lista krajowych projektów przedstawiona w sprawozdaniu pokazuje to bardzo wyraźnie. Kolejnym plusem jest rozpoczęcie prac nad powołaniem ogólnoeuropejskiego porozumienia w sprawie zmian demograficznych. Komisja powinna zapewnić tej inicjatywie finansowanie, ponieważ będzie ona ważnym ruchem oddolnym w omawianej polityce.

Niestety, podsumowując przebieg Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych, dochodzimy także do mniej pozytywnych wniosków. Sam fakt, iż w jego inicjatywy zaangażowało się oficjalnie jedynie 4,5 tys. osób, świadczy o niewielkim zainteresowaniu tematem. Jeżeli dodamy do tego nikły udział organizacji społecznych oraz sektora prywatnego w obchodach tego roku, to uprawnione staje się stwierdzenie, iż służył on jedynie Unii i jej państwom członkowskim. Wydaje się, iż nadal nie wszystkie podmioty w dostatecznym stopniu dostrzegają znaczenie problemu starzenia się społeczeństw.

Na koniec chciałam zauważyć, iż błędem jest niekontynuowanie programu Grundtvig, w ramach którego propagowany był wolontariat osób starszych. Jeżeli chcemy aktywizować osoby w podeszłym wieku, to właśnie takie inicjatywy powinny być wspierane.

 
  
MPphoto
 
 

  Marek Plura (PPE), na piśmie. Sprawozdanie Eduarda Kukana dotyczące Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej słusznie podkreśla, że Unia Europejska potrzebuje zintegrowanej strategii odpowiadającej na zmiany demograficzne. Dotyczy to nie tylko takich kwestii jak wydolność systemów emerytalnych czy zapotrzebowanie na usługi zdrowotne.

Nowa sytuacja demograficzna wymaga innowacyjnych rozwiązań, w tym wyrównywania deficytów sprawności związanych z wiekiem przy zastosowaniu nowych technologii oraz wprowadzania bardziej elastycznych form zatrudnienia. Ważnym wymiarem jest jakość życia osób starszych, promocja ich aktywnego uczestnictwa we wszystkich wymiarach życia społecznego i gospodarczego oraz podejmowanie działań sprzyjających współpracy, porozumieniu i wzajemnemu szacunkowi pomiędzy przedstawicielami różnych generacji.

Wciąż niska jest świadomość ogromnego wkładu osób starszych w życie społeczne i gospodarcze. Osoby starsze to znacząca grupa konsumentów, stymulująca rozwój takich sektorów jak turystyka czy usługi zdrowotne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, to także stabilni, lojalni pracownicy, dysponujący wiedzą fachową i doświadczeniem.

Uważam, że ogromne znaczenie ma uświadomienie pracodawcom potencjału starszych pracowników i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie jego wykorzystania, m.in. w kształceniu młodych ludzi w miejscu pracy. Osoby starsze to też ogromna rzesza wolontariuszy oraz ludzi sprawujących opiekę nad osobami zależnymi i pomagających młodym rodzinom godzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Bez ich wsparcia i zaangażowania trudno osiągnąć cel, jakim jest odbudowanie gospodarki i kapitału społecznego Europy.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí