Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 8 септември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (разискване)
 4.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (гласуване)
  5.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (гласуване)
  5.3.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (гласуване)
  5.4.Търговията с тюленови продукти (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (гласуване)
  5.5.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (гласуване)
  5.6.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (гласуване)
  5.7.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (гласуване)
  5.8.Правата на човека и технологиите в трети държави (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (гласуване)
  5.9.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  5.10.Семейните предприятия в Европа (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (гласуване)
  5.11.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (A8-0214/2015 - João Ferreira) (гласуване)
  5.12.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (гласуване)
  5.13.За интегриран подход към културното наследство на Европа (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (гласуване)
  5.14.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Конвенция за принудителния труд на МОТ: социална политика (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Януш Корвин-Мике (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Правилно прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Търговията с тюленови продукти (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от процеса през 2014 г. (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Правата на човека и технологиите в трети държави (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Защита на финансовите интереси на Европейския съюз: към контрол върху ОСП, основаващ се на резултатите (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Семейните предприятия в Европа (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Разгръщане на потенциала на изследователската и развойната дейност в рамките на синята икономика за създаване на работни места и растеж (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.За интегриран подход към културното наследство на Европа (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Действия, предприети вследствие на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ („Right2Water“) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Представяне от страна на Съвета на неговата позиция относно проекта на общ бюджет за финансовата 2016 година (разискване)
 10.Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (разискване)
 11.Градското измерение на политиките на ЕС - Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Оценка на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (разискване)
 14.Тълкувания на правилника за дейността на ЕП: вж. протокола
 15.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Мадагаскар: възможности за риболов и финансово участие - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (доклад) - Споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде: възможности за риболов и финансово участие (препоръка) (разискване)
 16.Прилагане на Бялата книга от 2011 г. относно транспорта (разискване)
 17.Последващи действия относно Насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии (разискване)
 18.Професионалните кариери на жените в науката и висшето образование (кратко представяне)
 19.Еманципиране на момичетата в ЕС посредством образованието (кратко представяне)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3700 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (12168 kb)
Правна информация - Политика за поверителност