Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (συζήτηση)
 4.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (ψηφοφορία)
  5.2.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (ψηφοφορία)
  5.3.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (ψηφοφορία)
  5.4.Εμπόριο προϊόντων φώκιας (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (ψηφοφορία)
  5.5.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (ψηφοφορία)
  5.6.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (ψηφοφορία)
  5.7.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (ψηφοφορία)
  5.8.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  5.9.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  5.10.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (ψηφοφορία)
  5.11.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (A8-0214/2015 - João Ferreira) (ψηφοφορία)
  5.12.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (ψηφοφορία)
  5.13.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (ψηφοφορία)
  5.14.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Σύμβαση της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία: κοινωνική πολιτική (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Ορθή εφαρμογή των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Εμπόριο προϊόντων φώκιας (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Κλωνοποίηση ζώων που εκτρέφονται και αναπαράγονται για γεωργικούς σκοπούς (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Ακροάσεις των Επιτρόπων: διδάγματα που πρέπει να συναχθούν από τη διαδικασία 2014 (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία στις τρίτες χώρες (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: καθιέρωση ελέγχων βάσει επιδόσεων στο πλαίσιο της KΓΠ (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Έρευνα και καινοτομία στη γαλάζια οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Παρουσίαση, εκ μέρους του Συμβουλίου, της θέσης του σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού - οικονομικό έτος 2016 (συζήτηση)
 10.Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας για την Ιταλία και την Ελλάδα (συζήτηση)
 11.Αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ - Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2012 Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (συζήτηση)
 14.Ερμηνείες του Κανονισμού: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Γουινέα Μπισάου: αλιευτικές δυνατοτήτες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαδαγασκάρη: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Έκθεση) - Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με το Πράσινο Ακρωτήριο: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (Σύσταση) (συζήτηση)
 16.Εφαρμογή της Λευκής βίβλου του 2011 για τις μεταφορές (συζήτηση)
 17.Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων (συζήτηση)
 18.Σταδιοδρομία των γυναικών στις επιστήμες και στο πανεπιστήμιο (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3700 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (12168 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου