Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2015. gada 8. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana (debates)
 4.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric) (balsošana)
  5.2.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (A8-0229/2015 - Evelyn Regner) (balsošana)
  5.3.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari) (balsošana)
  5.4.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi) (balsošana)
  5.5.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer) (balsošana)
  5.6.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara) (balsošana)
  5.7.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (A8-0197/2015 - Richard Corbett) (balsošana)
  5.8.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (A8-0178/2015 - Marietje Schaake) (balsošana)
  5.9.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  5.10.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (A8-0223/2015 - Angelika Niebler) (balsošana)
  5.11.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (A8-0214/2015 - João Ferreira) (balsošana)
  5.12.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová) (balsošana)
  5.13.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu) (balsošana)
  5.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.SDO Piespiedu darba konvencija - sociālā politika (A8-0243/2015 - Patrick Le Hyaric)
  6.2.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (A8-0229/2015 - Evelyn Regner)
  6.3.Muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareiza piemērošana (A8-0234/2015 - Liisa Jaakonsaari)
  6.4.Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem (A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Buşoi)
  6.5.Lauksaimniecības vajadzībām turētu un pavairotu dzīvnieku klonēšana (A8-0216/2015 - Giulia Moi, Renate Sommer)
  6.6.Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2013. un 2014. gads) (A8-0230/2015 - Laura Ferrara)
  6.7.Komisāru uzklausīšana — 2014. gadā gūtā pieredze (A8-0197/2015 - Richard Corbett)
  6.8.Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs (A8-0178/2015 - Marietje Schaake)
  6.9.ES finanšu interešu aizsardzība — virzība uz tādu KLP pārbaužu ieviešanu, kas vērstas uz darbības rezultātu uzlabošanu (A8-0240/2015 - Petri Sarvamaa)
  6.10.Ģimenes uzņēmumi Eiropā (A8-0223/2015 - Angelika Niebler)
  6.11.Pētniecība un inovācija jūras nozaru ekonomikā darbvietu un izaugsmes radīšanai (A8-0214/2015 - João Ferreira)
  6.12.Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar izglītības un apmācības palīdzību (A8-0239/2015 - Michaela Šojdrová)
  6.13.Virzība uz integrētu pieeju Eiropas kultūras mantojumam (A8-0207/2015 - Mircea Diaconu)
  6.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water" (A8-0228/2015 - Lynn Boylan)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Padomes nostājas attiecībā uz vispārējā budžeta projektu izklāsts - 2016. finanšu gads (debates)
 10.Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā (debates)
 11.ES rīcībpolitiku urbānā dimensija - Ieguldījumi darbvietu radīšanā un izaugsmē — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana ES (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 13.Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012. gads) novērtējums (debates)
 14.Reglamenta interpretācijas (sk. protokolu)
 15.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Gvineju-Bisavu - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Madagaskaru - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ziņojums) - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Kaboverdi - zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (ieteikums) (debates)
 16.2011. gada Baltās grāmatas par transportu īstenošana (debates)
 17.Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā (debates)
 18.Sieviešu karjera zinātnes jomā un augstākās izglītības iestādēs (īss izklāsts)
 19.Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību (īss izklāsts)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3700 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (12168 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika