Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2014/2250(INI)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0206/2015

Textos apresentados :

A8-0206/2015

Debates :

PV 08/09/2015 - 19
CRE 08/09/2015 - 19

Votação :

PV 09/09/2015 - 8.16
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2015)0312

Relato integral dos debates
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2015 - Estrasburgo Edição revista

9.5. O empoderamento das jovens através da educação na União Europeia (A8-0206/2015 - Liliana Rodrigues)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Pane předsedající, bohužel, zprávu o posílení postavení dívek v EU prostřednictvím vzdělávání jsem nemohla podpořit. Za takto bohulibě znějícím názvem se totiž ukrývá řada problematických bodů, které navíc přímo odporují základním Smlouvám o fungování Unie. Porušují garantovaný princip subsidiarity, např. v otázce povinné sexuální výchovy.

Materiál sice obsahuje některé pravdivé a důležité informace, ale nepřináší žádná nová praktická řešení. Rozumně uvažující člověk vnímá rovnost mezi mužem a ženou, ale i jejich významné přirozené odlišnosti. Ví, že rovnoprávný přístup ke vzdělávání je základem pro zdravou společnost. Na postavení dívek a žen ve společnosti je hodně co zlepšovat. Ale toto rozhodně není cesta vedoucí k úspěchu.

Paní kolegyně např. navrhovala plošné zavedení povinné sexuální výchovy, což je právě věcí členských států. Jsem skutečně ráda, že se jedná pouze o nezávazný materiál, který nemusí členské státy automaticky akceptovat.

 
  
MPphoto
 

  Eleonora Forenza (GUE/NGL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho registrato con grande soddisfazione l'approvazione di questa relazione che ho fortemente sostenuto anche perché qui nell'Aula del Parlamento europeo abbiamo potuto assistere a una buffa crociata, a un'ennesima mistificazione contro quella che viene definita in maniera molto generica la teoria di gender, l'educazione di genere.

Io credo che questo terrore sia un salto nel Medioevo e sono molto contenta che la relazione sia stata approvata, esattamente perché ci permette di evitare questo salto. Io credo che l'educazione di genere, l'educazione all'affettività, alla sessualità, nelle scuole sia fortemente importante e debba essere parte integrante di quella politica dell'Unione contro le discriminazioni di genere, contro il sessismo, contro la transfobia, contro l'omofobia. Quindi, registro con soddisfazione l'approvazione della relazione e auspico che gli studi di genere, dei gender issues, possa essere implementata nelle istituzioni della formazione nell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). Hlasovala som proti tejto správe, pretože každá rodina má právo žiť slobodne podľa svojej viery a vyberať pre svoje deti vzdelávacie programy bez toho, aby bola diskriminovaná. Rodičia sú prvými a hlavnými učiteľmi svojich detí. Toto právo uznáva tak všeobecná deklarácia ľudských práv, ako aj dohovor o právach dieťaťa a európske zmluvy. Používanie termínu „rod“, ktorý nie je právne definovaný a jeho význam sa mení v závislosti od kontextu, vytvára priestor na rôzne interpretácie a nie je vhodný na označovanie diskriminácie medzi ženami a mužmi, ako o nej hovoria aj európske zmluvy. Rodové identity, o ktorých hovorí predložená správa, nemajú oporu v zmluvách ani v realite a sú ideologickým sociálnym konštruktom a nemajú miesto v povinnom vzdelávaní detí. Toto je len ďalšia správa z správ, ktoré porušujú zvrchovanosť členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Mr President, this report on empowering girls through education should ring bells with all of us in Parliament. Surely we cannot have forgotten Malala Yousafzai and her inspiring speech on how girls are empowered through education. Knowledge is power, and we live in a knowledge economy.

In this report, I supported the proposal that the EU accede to the Istanbul Convention and indeed that Member States ratify the Convention, and also that the EU and Member States work together for gender equality in the EU’s external relations. I am happy to support age-appropriate sex education and relationship education: indeed, I encourage Member States to make such sex education compulsory for secondary and primary school children. I know it is a Member State competence, but that is my view. ‘Age-appropriate’, of course, are the key words here. Most of our young people have access to the internet, to the World Wide Web, with all its pluses and minuses. They need to be armed with age—appropriate sex and relationship education. If not, they are not empowered to deal with what they see and hear.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, smatram da usvajanje ovog izvješća predstavlja poraz demokracije i vladavine prava i glasala sam protiv njega. Ovakve ideologije trebale su ostati u nekim prošlim vremenima, a socijalisti su nam ih ponovno nametnuli. Najgore od svega je što su to učinili pod krinkom zaštite prava djece.

Ovo izvješće roditeljima oduzima pravo na odgoj vlastite djece, a državama članicama da same utvrđuju svoje nastavne programe. Stoga se s pravom trebamo pitati što je sljedeće. A svi se moramo zapitati i poznaju li uopće zastupnici u Europskom parlamentu stavove i vrijednosti svojih birača.

Glasovala sam protiv ovog izvješća jer se ono protivi Europi u kakvu vjerujem. I dalje ću se zalagati za Europu u kojoj mora biti mjesta za istinske ljudske vrijednosti koje ovo izvješće negira.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Gli Stati membri devono riserbare una maggiore attenzione all'educazione alla parità di genere migliorando la qualità dei sistemi didattici, contribuendo così al superamento degli stereotipi socio-culturali che spesso inducono l'istaurarsi di condizioni sfavorevoli per la realizzazione professionale, soprattutto delle donne.

Investire nei principi dell'istruzione inclusiva attraverso programmi specifici ed azioni mirate può servire a combattere fenomeni di discriminazione di genere e garantire un accesso paritario sin dall'apprendimento scolastico. Per fare questo è necessario promuovere la parità di genere nel sistema di istruzione a tutti i livelli, a partire da quello primario.

Favorire un approccio educativo interculturale e improntato al mutuo rispetto, al dialogo interreligioso, è centrale per la formazione di giovani equilibrati, predisposti alla tolleranza, informati e maggiormente consapevoli delle scelte. L'istruzione è il principale strumento di emancipazione in grado di sconfiggere l'emarginazione e la discriminazione attraverso il quale si può combattere la violenza che si cela anche dietro i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.

La relazione contiene tutti questi aspetti e per questi motivi ho votato favorevolmente. È infatti fondamentale promuovere modelli educativi privi di stereotipi di genere e legati a retaggi sessisti, nella prospettiva che le nuove generazioni partecipino libere e consapevoli allo sviluppo economico e sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo firmemente que la igualdad de género es un principio fundamental que los niños deben aprender desde pequeños.

Es importante que los Estados miembros apliquen medidas para lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo; que incorporen un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado y de otro personal escolar (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y que introduzcan mecanismos que permitan la promoción, aplicación, seguimiento y evaluación de la igualdad de género en todas las instituciones y niveles educativos.

También creo que es fundamental que se imparta una educación sexual adaptada a la edad y necesidades de los alumnos, que incluya la sensibilización sobre los temas LGBT.

Asimismo, es importante que los Estados inviertan en campañas educativas y de sensibilización que mejoren la orientación profesional destinada a niñas y niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, para reducir la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzar la posición de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He apoyado este texto que insta a los Estados miembros a tomar medidas destinadas a la sensibilización en igualdad de género desde la enseñanza. Lamentablemente, en la votación final se retiró su llamamiento a la Comisión a implicarse en las actuaciones relativas a programas destinados a igualdad de género, aun cuando forma parte de los principios de los tratados vigentes.

No obstante, el texto va encaminado a solicitar recursos para que las instituciones educativas y los profesionales de la enseñanza desarrollen una formación y programas transversales en valores de no discriminación que inviten a romper las barreras y estereotipos en materia de género. También recuerda el deber de los Estados de procurar redes públicas de guarderías, así como garantizar una educación pública de calidad. Además, insta de nuevo a la Comisión a comenzar el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer.

Aunque mejorable, el texto denuncia que las medidas de austeridad han afectado muy negativamente a los recursos educativos, para lo que es necesario disponer de una fuerte inversión pública que permita desarrollar los programas señalados. Por ello mi voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Obwohl mehr und mehr Frauen einen höheren Abschluss erzielen, werden sie nach wie vor hinsichtlich Karrieremöglichkeiten und Vergütung gegenüber Männern diskriminiert. Ich befürworte deswegen, unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips, die Gleichstellung und Stärkung von Mädchen durch Bildung. Bereits in Schulen müssen sich diesbezüglich die Einstellungen ändern. Mädchen und Jungen sollen auf allen Ebenen des Schulwesens gleichgestellt werden, so dass unnötige Stereotype abgebaut werden und Mädchen gleiche Chancen erhalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Rodriguez entend soumettre les filles et les jeunes d'Europe à l'idéologie dominante de l'Union grâce à l'école. Ce texte entend notamment rendre obligatoire "une éducation [...] sur la sexualité [...] pour tous les élèves du primaire" (dès 6 ans). Il s'agit de positions hostiles à l'intérêt de notre jeunesse et de la société tout entière. Elles sont en effet aussi illégitimes que néfastes. Elles vont d'une part à l'encontre du principe de subsidiarité et d'autre part sapent les valeurs traditionnelles sur lesquelles s'est bâtie des siècles durant notre civilisation. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ The European Union should not be involved with the education systems of Member States. Interference with sex and relationship education should also not be the role of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Encore un très dangereux rapport faisant la promotion de l'idéologie du genre et, partant, des revendications communautaristes LGBTI. Et une fois de plus, le rapporteur feint d'ignorer que la quasi-totalité de ses propositions ne ressortissent pas à l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Compte tenu du potentiel de l’éducation dans les changements culturels, les investissements à tous les niveaux du système éducatif destinés à défendre l’égalité entre les hommes et les femmes jouent un rôle clé. De même, l’école doit contribuer à développer une approche interculturelle de l’éducation dans le respect mutuel et via un dialogue interculturel et interreligieux. J’ai voté en faveur de cette initiative.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea a pesar de todos los emails que hemos recibido en las últimas semanas en contra de ellos. Además de la igualdad de acceso a la educación para niños y niñas, independientemente de su estatus socio-económico, cultural o religión, este informe llama a los Estados miembros a poner en práctica medidas educativas destinadas a la lucha contra los estereotipos de género que a menudo afectan a la propia imagen de los y las jóvenes, la salud, la adquisición de habilidades, la integración social y la vida professional, animar a los y las jóvenes a tomar un interés igual en todas las materias más allá de los estereotipos de género en la orientación vocacional y professional, contribuir a fortalecer la conciencia de las niñas y mujeres sobre el control de sus propios cuerpos y un largo etcetera.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. – Ce rapport sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’UE vise surtout à conditionner les jeunes des États membres de l’Union à accepter les minorités via le système scolaire.

Il propose, entre autres, de mettre au point des programmes spécifiques pour les filles Roms, rendre obligatoire une éducation sur la sexualité pour tous les élèves dès le primaire ou encore d’inclure des informations objectives sur les questions LGBTI dans les programmes scolaires…

L’idée fondamentale du rapport est qu’il faut en finir avec les "stéréotypes de genre" afin de permettre aux jeunes filles d’accéder à tous les métiers, et d’en finir aussi avec toutes les "discriminations" dont les femmes sont victimes. Avec ce rapport, l’école doit se garder de se cantonner à l’instruction: elle doit éduquer, et en l’occurrence modifier, toute la personne humaine.

Je condamne ce rapport pour l'absence de base juridique légale et les atteintes "à la liberté de pensée, à la liberté d’expression, à la vie privée" et au droit des parents d’être les premiers éducateurs de leurs enfants.

En conclusion, l’éducation ne relevant pas des compétences de l’Union, j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl Parlamento pranešimo, kuriame kalbama apie galių mergaitėms suteikimą Europos Sąjungoje pasitelkiant švietimą. Europos Sąjungoje moterys sudaro daugumą (60 proc.) aukštojo mokslo institucijų absolventų, tačiau jų užimtumo lygis ir paaukštinimo pareigomis tendencijos neatspindi visų jų galimybių. Komisija ir valstybės narės turi imtis priemonių, kad lyčių lygybė būtų taikoma visais švietimo sistemos lygiais ir kad lyčių klausimai būtų visiškai įtraukti į mokytojų ir visų mokyklos specialistų rengimo programas, taip pat užtikrinti, kad būtų parengti mechanizmai, kurie visoje švietimo sistemoje leistų skatinti, įgyvendinti, stebėti ir vertinti lyčių lygybę švietimo įstaigose. Valstybės narės turi užtikrinti, kad į jų švietimo sistemų tikslus būtų įtrauktas švietimas, pagrįstas pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms, lygiomis moterų ir vyrų teisėmis bei galimybėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Non ho inteso supportare col mio voto questa relazione poiché la ritengo estremamente faziosa in molti suoi passaggi, l'attenzione è puntata su migranti e rom e dimentica, come troppo spesso accade, i diritti dei cittadini dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Azzal, hogy rendszeresen szorgalmazzuk a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, elismerjük, hogy a lányok oktatása a legnagyobb megtérüléssel kecsegtető fejlesztési beruházások egyike. Ilyen értelemben üdvözöltem a jelentést.

Számos, a néppárt számára kiemelt fontossággal bíró célkitűzés szerepel a jelentésben, mint például az inkluzív és méltányos, magas színvonalú oktatás és tanárképzés, a foglalkoztatás növekedését célzó szakmai készségfejlesztés, az egész életen tartó tanulás lehetősége, a sztereotípiák elleni küzdelem, a digitális oktatás.

Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy az Unió egyenlőséggel kapcsolatos szilárd politikai kötelezettségvállalása ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség hátterében még mindig mélyen gyökerező társadalmi korlátok állnak: nem sok lány választja a természettudományi vagy műszaki témájú képzéseket, miközben a szociális ellátással kapcsolatos foglalkozások elnőiesedtek.

Szilárd meggyőződésem viszont, hogy a közös siker érdekében, egy gyümölcsöző és építőértékű jelentés irányában, rendkívül fontos lett volna tiszteletben tartani a jelentés témakörét, s az emberi jogok ernyője alá bújva nem megsérteni a szubszidiaritás elvét. Természetesen ösztönözhetjük a tagállamokat bizonyos intézkedésekre, cselekvésekre, viszont az oktatás mindenekfelett tagállami hatáskör, s el kell kerülnünk azt, hogy, bár jó szándékkal, de olyan területekbe avatkozzunk, ahol nem bírunk hatáskörrel.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a jelentés, pozitív pontjai dacára, több helyen is túllép hatáskörén. Ezért a szavazás során tartózkodtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Sostengo questa risoluzione che punta a incoraggiare gli sforzi a livello europeo per contribuire a superare il divario ancora esistente per la formazione e lo sviluppo professionale delle donne. Sappiamo infatti che oggi seppure le donne costituiscano il 60% dei diplomati, a parità di qualifiche il loro lavoro è meno retribuito e la loro presenza in posizioni apicali meno diffusa. In questo senso il mondo dell'istruzione gioca un ruolo centrale e può fare molto anche per combattere gli stereotipi. Stereotipi che vanno contrastati con un occhio attento tanto ai programmi di insegnamento quanto alla formazione degli insegnanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Izvješće se prije svega bavi činjenicom da se 30 milijuna djevojčica osnovnoškolskog uzrasta diljem svijeta nalazi izvan obrazovnog sustava. Kako bi se prebrodilo takve stanje, predlaže se niz pozitivnih mjera koje bi se ostvarile kroz europske fondove i programe.

Obrazovanje se vidi kao preduvjet ravnopravnosti spolova, jer statistike primjerice pokazuju da su neškolovane djevojčice izloženije obiteljskom nasilju. Podržavaju se programi cjeloživotnog obrazovanja i cilja se smanjiti razlike u plaćama žena i muškaraca za isti rad. Podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Louise Bours (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as it calls for gender quotas on education bodies – you don’t fight discrimination with more discrimination. It called for compulsory sex and relationship classes and for the EU Commission to conduct propaganda campaigns in our schools. The EU Commission has no right to interfere with education, both in principle as it is an unelected and unaccountable body, but also in practice as it is not granted the competence in the treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport de l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union car ce texte vise à conditionner les jeunes européens à accepter les minorités via l'école.

Je ne peux soutenir ce texte pour des questions tant juridiques (l'éducation ne relevant pas de la compétence de l'Union) qu'idéologiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this positive report, which focuses on the critical role of the education system in the EU in reaching the goal of gender equality. This is an important issue not only in Ireland but right across the EU, and beyond. The report highlights the role of education in empowering girls to reach economic independence in the future.

It calls for a concerted effort to be made against negative gender stereotypes in schools, the media and advertising; for increasing the presence of women in science, technology, engineering and mathematics; and for Member States to provide targeted support for disadvantaged families.

It also calls for the Member States to consider making age-appropriate education on sex and healthy relationships compulsory in school curricula. The report points out that formal and informal education programmes must address gender-based violence, gender discrimination, harassment, homophobia and transphobia, in all their forms, including forms of cyber-bullying or online harassment.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato in favore di questo documento perché sono convinta che l'istruzione sia, se non l'unico, il principale strumento per emancipare le ragazze sia tramite l'insegnamento del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e all'uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini, sia tramite la possibilità di realizzare se stesse che solo un'istruzione completa può garantire.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La parità di genere è parità di cultura e di possibilità di accesso all'istruzione. L'Unione deve sostenere un ampio programma di educazione alla parità di genere nelle scuole includendovi l'alfabetizzazione mediatica, il contrasto al bullismo, compreso quello in linea (cyber-bullying), la violenza omofobica, l'incitazione all'odio e l'educazione civica. È pertanto necessario predisporre piani d'azione europei con risorse da investire nella parità di genere unitamente alla creazione di strutture educative sensibili al tema, raccomandando l'uso degli strumenti europei disponibili a tale scopo, come il piano di investimenti, il programma Orizzonte 2020 e i fondi strutturali dell'UE. Il Parlamento deve incoraggiare lo scambio delle buone pratiche nel settore fra i diversi enti educativi e fra gli insegnanti che rivestono il ruolo-chiave nella formazione delle identità educative ed esercitano un'influenza sui comportamenti associati al genere nelle scuole. È pertanto necessario garantire agli insegnanti, a tutti i livelli dell'istruzione formale e informale, una formazione continua esaustiva, comprendente apprendimento fra pari e cooperazione con organizzazioni e agenzie esterne, per sensibilizzare sull'impatto di ruoli e stereotipi di genere sull'autostima degli studenti e sulla scelta del percorso degli studi. Le ragazze hanno bisogno di modelli positivi nelle scuole affinché valorizzino il proprio potenziale senza timore di discriminazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Tout d'abord il faut souligner que l'Union européenne n'a aucune compétence dans le domaine de l'éducation. Le Parlement ne devrait donc même pas intervenir sur ce sujet. Par ailleurs, il n'est pas opportun de vouloir soumettre nos jeunes à l'idéologie dominante européiste et d'introduire dans les programmes scolaires des sujets sur la sexualité et sur le genre. L'école est un lieu de transmission des savoirs et non d'éducation sexuelle.

Le texte, soumis au vote du Parlement, nous propose de mettre au point des programmes spécifiques pour les filles Roms, de rendre obligatoire l'éducation sexuelle pour tous les élèves du primaire (même pour les enfants de 6 ans), d'inclure des informations sur les questions LGBTI dans les programmes scolaires ainsi que de surveiller la mise en œuvre des programmes d'égalité en étroite collaboration avec des experts sur les questions de genre, ce qui impose un contrôle externe aux systèmes éducatifs des États-membres.

J'ai voté donc contre cette proposition de résolution inadmissible.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ A parte alcune ovvietà, considerando che un'istruzione pubblica di qualità dovrebbe essere gratuita e garantita a tutti i bambini, senza discriminazione indipendentemente dal loro status di residenza; si chiede che le autorità europee e nazionali promuovano con tutti i mezzi possibili la parità di genere all'interno degli istituti d'istruzione e che l'educazione di genere sia un elemento fondamentale dei programmi scolastici; le autorità europee e nazionali devono inoltre garantire che il materiale didattico non presenti contenuti discriminatori. Si richiede che gli Stati membri forniscano il sostegno attivo necessario per garantire che sia possibile insegnare alle donne migranti e alle loro famiglie la lingua del loro paese ospitante nei servizi di istruzione pubblica gratuita a livello locale. Si invitano gli Stati membri a sviluppare programmi specifici per garantire che le ragazze e le giovani rom proseguano gli studi primari, secondari e superiori.

Voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo firmemente que la igualdad de género es un principio fundamental que los niños deben aprender desde pequeños.

Es importante que los Estados miembros apliquen medidas para lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo; que incorporen un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado y de otro personal escolar (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y que introduzcan mecanismos que permitan la promoción, aplicación, seguimiento y evaluación de la igualdad de género en todas las instituciones y niveles educativos.

También creo que es fundamental que se imparta una educación sexual adaptada a la edad y necesidades de los alumnos, que incluya la sensibilización sobre los temas LGBT.

Asimismo, es importante que los Estados inviertan en campañas educativas y de sensibilización que mejoren la orientación profesional destinada a niñas y niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, para reducir la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzar la posición de las mujeres

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Il mio voto sulla relazione sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE è favorevole perché ancora oggi 30 milioni di bambine in età di scuola primaria sono escluse dal sistema di istruzione in tutto il mondo.

Una situazione che purtroppo si registra, in parte, anche in Europa dove i tagli di bilancio nel settore dell'istruzione, derivanti in gran parte dalle politiche di austerità, stanno mettendo in pericolo l'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità e contribuendo pertanto ad accentuare le disuguaglianze. Nell'UE il tasso di inoccupazione penalizza in maggior parte le donne.

È necessario che ogni Stato membro lavori per garantire nel miglior modo possibile l'accesso all'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne. Istruzione e formazione che rappresentano un valore europeo importante e un diritto umano fondamentale per tutte le donne.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report which contained some very progressive and positive provisions. The report calls for implementation and improvement measures to apply gender equality at all levels of education systems, including training of teachers, school professionals and curricula. It sought to address crucial matters such as the recognition of age appropriate sex and relationship education, and awareness about LGBT issues at school in a sensitive and enlightened manner.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ The European Union should not be interfering with the education systems of Member States. Due to the cultural differences between member states, and as matter of faith, I believe that sex and relationship education should also not be the role of the European Union. Such an approach allows for political correctness to take hold, on such a sensitive subject. Hence, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agree with a number of elements in this report as it highlights the significant progress that has been achieved in terms of equal attainments and access to education. It urges gender equality to be applied in the educational system at all levels in order to remove gender stereotype, empower girls and eliminate inequalities between men and women. On the other hand, I abstained as I believe that a number of other elements introduced in the report infringe on the principle of subsidiarity

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Questa relazione affronta il tema dell'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione, con l'obiettivo di valorizzare maggiormente il percorso formativo scolastico e universitario, per una reale affermazione delle donne nella società e nel mondo del lavoro. Ho votato a favore di questo testo in quanto viene evidenziata la necessità di adottare maggiori misure per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e per l'uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini. Nella relazione si intende inoltre eliminare gli ostacoli che ancora oggi si frappongono all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini, promuovendo lo sviluppo dell'autostima e dell'affermazione professionale al fine di incoraggiare ragazze e donne a essere autonome e ad assumere decisioni informate.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Cavada (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de Liliana Rodrigues sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union, dont les objectifs principaux - mettre fin aux stéréotypes liés au genre et combler le fossé entre l'éducation des femmes et leur développement professionnel - me paraissent indispensables.

Toutefois, je suis réservé quant à l'introduction obligatoire de programmes d'éducation sexuelle dès l'École primaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Aymeric Chauprade (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette proposition de résolution, car elle plaide en faveur de l'introduction dans le système éducatif des dispositifs permettant d'assurer la soumission de tous les jeunes d'Europe à l'idéologie dominante de l'Union. Le groupe ENL est le seul à avoir déposé un amendement, ce qui a, par ailleurs, causé de fortes tensions avec le groupe PPE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ In the EU, the gap between women’s education and their professional development is still very wide. This needs to be addressed, and not only in order to achieve gender equality. Closing the gap between women's educational attainment and their professional achievement will help long-term economic growth.

Specific programmes for marginalised communities, for Roma girls for example, should be established in Member States to make sure that primary, secondary and higher education is followed through.

We need to do more in order to increase the number of girls and women in education. However, education alone does not cut it. A change of mentality on gender values are what will make our society more fair and just for everyone.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ Vale anche nell'UE ciò che affermiamo con riguardo ai paesi meno sviluppati e cioè che l'istruzione può essere un importante strumento di emancipazione, in particolare per le donne, a livello familiare, culturale, professionale e politico, nonché di promozione del rispetto, dell'eguaglianza e del progresso sociale. Anche per questo è fondamentale assicurare, attraverso maggiori investimenti, un'istruzione pubblica di qualità, senza discriminazioni sociali e indipendentemente dallo status di residenza, iniziando dal sistema prescolastico, scuole materne e asili nido, fino ai gradi più alti dell'istruzione. E, a tutti i livelli, occorre contrastare l'impatto negativo che gli stereotipi e le aspettative fondate sul genere - promosse dai media, e talora nelle stesse scuole - possono avere sulla costruzione dell'identità, sull'immagine di sé, sulla salute, sull'apprendimento, sullo sviluppo intellettuale e sull'integrazione sociale.

La risoluzione si muove nella giusta direzione e sollecita anche misure specifiche, quali l'insegnamento alle donne migranti e alle loro famiglie della lingua del paese ospitante attraverso servizi di istruzione pubblica gratuita; programmi per favorire la prosecuzione degli studi da parte delle ragazze rom; forme di apprendimento permanente per consentire alle donne di ritornare al lavoro o migliorare la propria situazione lavorativa.

Per questi motivi ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Συμφωνούμε και στηρίζουμε τη θέση ότι η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της υπεύθυνης άσκησης της ιδιότητας του πολίτη, είναι σημαντικός παράγοντας εξασφάλισης της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών και συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δικαίωμα κάθε παιδιού.

Έτσι, ορθά απαιτούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν και να βελτιώσουν τα μέτρα για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και να ενσωματώσουν πλήρως μέτρα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη πρέπει να προαγάγουν τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και να εκπληρώσουν άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση, είτε παρέχεται στα σχολεία είτε σε άλλες εκπαιδευτικές δομές, συμβάλλει στη διασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων και των ίσων ευκαιριών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato contro perché ritengo che la relazione contenga ancora alcune questioni problematiche che non sono state risolte e gli emendamenti proposti dal mio gruppo politico non sono stati approvati. Quindi, nonostante sia d'accordo sulla linea generale tenuta dall'on. Rodrigues riguardo all'emancipazione della donna, non condivido alcuni punti. Inoltre non concordo sulle competenze assegnate agli Stati membri e sul fatto che il principio di sussidiarietà non sia rispettato. Pur essendo in disaccordo su questi punti, penso che l'emancipazione delle ragazze grazie all'istruzione sia un tema molto importante che debba essere ben esaminato per combattere il divario tra i sessi a partire dalle scuole e per permettere l'uguaglianza e la realizzazione piena di ogni donna. Per questo sono necessarie misure per garantire l'istruzione a tutte le ragazze anche in un ambiente che stimoli la parità e il rispetto tra i sessi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ L'istruzione è uno strumento necessario e una risorsa primaria per ridurre la disuguaglianza e la discriminazione di genere e promuovere l'emancipazione delle donne a livello sociale, culturale e professionale. L'educazione e la formazione paritaria dei giovani è inoltre un valore europeo di fondamentale importanza per incoraggiare le prospettive economiche dell'Unione, credo pertanto nella necessità di sviluppare iniziative atte ad accrescere la motivazione e la partecipazione delle donne anche nei settori lavorativi tradizionalmente dominati da una forte presenza maschile quali l'ambito scientifico, ingegneristico, tecnologico, rurale e artigianale.

L’uguaglianza è un concetto che deve essere insegnato a tutti i diversi livelli di formazione, favorendo così l'abbandono degli stereotipi di genere e l'affermazione del diritto fondamentale di rispetto nei confronti dell’individuo, che sia uomo o donna. A tale proposito, ribadisco l'importanza per gli Stati dell'Unione di adottare e ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. Ho votato a favore del provvedimento perché credo che sia opportuno sensibilizzare i cittadini dell'Unione europea verso un maggior rispetto e una piena inclusione della donna nel tessuto sociale ed economico.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The report contains proposals on empowering girls through education which I voted in favour of since they seek to address the obstacles girls encounter in accessing education and in progressing towards career paths of their own choice. The proposals focus on addressing gender stereotypes and engaging education and educators in bringing about a culture change, while actually seeking to address the employment-education disparity that exists. This disparity is indicative of obstacles that women encounter in their education and career paths.

Paragraph 29 calls on Member States to consider making age-appropriate comprehensive sex and relationship education compulsory in their school curricula for primary school children. It is this element of the report which I do not support. It is important to teach children about respect for themselves, their bodies and for each other, but with young children more can be gained from being surrounded by role models who themselves value and practise respect, rights and responsibilities. This is where we are failing children since we tell them one thing and what they see is the total opposite. We need role models (teachers, practitioners, parents) and not just to address the children.

Consequently, I abstained on the final vote on the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), in writing. I supported the report on empowering girls through education because access to school to girls is key to equality. To insert gender equality and sexual relations education in school curricula, while respecting national differences, is important to combat stereotypes, discrimination and violence against girls. It helps to create a culture of mutual respect, where boys and girls are aware of their full potential on an equal footing.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He apoyado este texto que insta a los Estados miembros a tomar medidas destinadas a la sensibilización en igualdad de género desde la enseñanza. Lamentablemente, en la votación final se retiró su llamamiento a la Comisión a implicarse en las actuaciones relativas a programas destinados a igualdad de género, aun cuando forma parte de los principios de los tratados vigentes.

No obstante, el texto va encaminado a solicitar recursos para que las instituciones educativas y los profesionales de la enseñanza desarrollen una formación y programas transversales en valores de no discriminación que inviten a romper las barreras y estereotipos en materia de género. También recuerda el deber de los Estados de procurar redes públicas de guarderías, así como garantizar una educación pública de calidad. Además, insta de nuevo a la Comisión a comenzar el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer.

Aunque mejorable, el texto denuncia que las medidas de austeridad han afectado muy negativamente a los recursos educativos, para lo que es necesario disponer de una fuerte inversión pública que permita desarrollar los programas señalados. Por ello mi voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report since it looks towards ensuring all children, irrespective of their gender, receive the same treatment and opportunities. I believe that we should empower our children to believe that both sexes are perfectly capable of doing any job. The report makes proposals to address the gender gap found in many professions including ICT, engineering, banking and finance, among others. This report focuses on tackling homophobia and gender-based violence in schools. Our children deserve to live without fear, but they cannot do that if we do not take action.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Lupta pentru egalitatea de gen trebuie asumată de către noi toți drept o prioritate, iar educația este o pârghie importantă, pe care suntem obligați să o folosim. Instruirea profesorilor cu privire la egalitatea de gen, asigurarea accesului egal la educație pentru fete și băieți, implementarea unor măsuri împotriva violenței bazate pe criterii de gen în școli, dar și interzicerea promovării, în manualele școlare, a stereotipurilor de gen sunt doar câteva dintre acțiunile cuprinse în cadrul acestui raport care pot veni în sprijinul fetelor si femeilor, îmbunătățind vizibil condiția femeii în societate.

De asemenea, trebuie să avem în vedere că un sistem național de educație care promovează egalitatea de gen este, în egală măsură, un mecanism prin care statele membre pot lupta împotriva agresiunilor de orice fel asupra femeilor. Educarea timpurie a copiilor poate însemna inclusiv o metodă de prevenire a violenței domestice și a agresiunilor sexuale împotriva femeilor, iar cazuri precum cel de la Vaslui, România, care a zguduit o țară întreagă, ar putea fi împiedicate.

Consider că trebuie să luptăm pentru o viață mai bună a femeilor de pe teritoriul Uniunii, dar și din afara granițelor ei, prin implementarea măsurilor necesare care să asigure promovarea egalității de gen în sistemul nostru de educație.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d'initiative demande l'application de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux du système éducatif comme solution aux inégalités d'accès et de réussite scolaire entre garçons et filles. Bien que poursuivant un objectif que je partage, ce rapport est motivé par des objectifs idéologiques, les propositions de la rapporteure empiètent en effet sur les compétences des États en matière d'éducation. Face à ce rapport polémique qui dépasse le cadre d'action de l'Union européenne, j'ai décidé de m'abstenir lors du vote, considérant toutefois que les inégalités dans le cadre du système éducatif constituent en effet une discrimination injuste entre les personnes et contre laquelle il faut lutter.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. I voted in favor of this report as I believe that every child has the right to the same non discriminative education. Unfortunately this is not the case everywhere, especially for girls. Here we need to improve measures to apply gender equality at all levels of the education system throughout the EU.

We call for Member States to ensure that their education authorities guarantee an equal right to education for women and men by actively incorporating the principle of equal treatment into educational goals and actions, thus preventing the emergence of inequalities between women and men as a result of sexist conduct and associated social stereotyping.

The Commission is urged to ensure that this recommendation be put to the national institutions responsible for implementing central, regional and local education policies, school management bodies and regional and local authorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur le vote de cette résolution. Le rapport Rodrigues est une avancée pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il ouvre plus largement l'enseignement gratuit et sans discrimination. Cependant, je reste persuadée que pour développer une éducation de qualité il faut respecter les compétences des États membres au regard de certaines thématiques, notamment en ce qui concerne l'éducation relative aux questions éthiques ou liées aux droits sexuels.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Azzal, hogy rendszeresen szorgalmazzuk a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, elismerjük, hogy a lányok oktatása a legnagyobb megtérüléssel kecsegtető fejlesztési beruházások egyike. Ilyen értelemben üdvözöltem a Rodrigues (portugál, szocialista) képviselőasszony jelentését.

Számos, a néppárt számára kiemelt fontossággal bíró célkitűzés szerepel a jelentésben, mint például az inkluzív és méltányos, magas színvonalú oktatás és tanárképzés, a foglalkoztatás növekedését célzó szakmai készségfejlesztés, az egész életen tartó tanulás lehetősége, a sztereotípiák elleni küzdelem, a digitális oktatás.

Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy az Unió egyenlőséggel kapcsolatos szilárd politikai kötelezettségvállalása ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség hátterében még mindig mélyen gyökerező társadalmi korlátok állnak: nem sok lány választja a természettudományi vagy műszaki témájú képzéseket, miközben a szociális ellátással kapcsolatos foglalkozások elnőiesedtek.

Szilárd meggyőződésem viszont, hogy a közös siker érdekében, egy gyümölcsöző és építőértékű jelentés irányában, rendkívül fontos lett volna tiszteletben tartani a jelentés témakörét, s az emberi jogok ernyője alá bújva nem megsérteni a szubszidiaritás elvét. Természetesen ösztönözhetjük a tagállamokat bizonyos intézkedésekre, cselekvésekre, viszont az oktatás mindenekfelett tagállami hatáskör, s el kell kerülnünk azt, hogy, bár jó szándékkal, de olyan területekbe avatkozzunk, ahol nem bírunk hatáskörrel.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a jelentés, pozitív pontjai dacára, több helyen is túllép hatáskörén. Ezért a szavazás során tartózkodtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ It will come as no huge shock to those in the chamber that my comments on this report are based around the principle of subsidiarity. It is my view that the European Parliament should have no say on how the UK or any other country in Europe educates its young people or indeed upholds equality in the classroom.

This Parliament has for many years endured efforts to place more women on business boards or other aspects of employment and civil society without care for the principle of merit. Yes, we need more women in decision-making roles, however this should come as a consequence of empowering girls and women through personal development training and traditional means of education, not by simply placing them in spheres of authority to top up statistics.

We must of course ensure that all children have equality opportunities and warrant equal treatment in the classroom, however whether this needs to come in the form of training for teachers and specific slots in school curricula is up for debate.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Le fond de ce rapport est des plus terrifiants. Nous sommes à l’aune d’un matraquage intellectuel et de l’établissement d’une pensée unique dans toute l’Union. Tous les éléments de la destruction de nos sociétés sont réunis: le communautarisme, à travers des programmes particuliers pour les jeunes Roms; la théorie des genres érigée en outil de contrôle de la mise en œuvre de "programmes pour l’égalité" et dont le respect sera même récompensé par un prix pour les établissements; l’intrusion des revendications LGBTI dans les écoles alors que les premières missions de celles-ci sont d’apprendre à lire, écrire, compter et de transmettre notre héritage. Plus inquiétant encore et digne des pages les plus tristes du Meilleur des mondes, ce rapport propose une éducation à la sexualité dès les classes primaires! Outre le fait que ces questions ne relèvent nullement des compétences de l’Union, prouvant d’ailleurs le diktat intellectuel qui pèse sur les États membres, ces revendications et ces propositions illustrent la tragédie d’une classe politique à mille lieues des réalités et engagée contre notre civilisation, raisons pour lesquelles j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Докладът на колегата Лилиана Родригеш се фокусира върху улесняването на достъпа до образование и върху разликите между момчетата и момичетата, по специално в сферата на образованието. Тук образованието е представено като средство за културно развитие и за промяна на половите стереотипи, средство за борба със структурната дискриминация и засилване на участието на момичетата в области като науката, технологиите, инженерството, математиката, културата и изкуството и занаятите.

Заедно с моята политическа група гласувах „против“, тъй като смятам, че докладът излиза извън сферата на компетентност на отговорната парламентарна комисия, като предлага взимането на мерки в сфери, които попадат извън дадения на ЕП мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προωθείται η προετοιμασία των παιδιών και των νέων στον ρόλο του εργαζόμενου μακριά από την έννοια της οικογένειας. Επίσης προωθείται η ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία στην ευρύτερη έννοια των φύλων του ανθρώπου (ΛΟΑΔ).

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős, Ildikó Gáll-Pelcz és Ádám Kósa (PPE), írásban. – Azzal, hogy rendszeresen szorgalmazzuk a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, elismerjük, hogy a lányok oktatása a legnagyobb megtérüléssel kecsegtető fejlesztési beruházások egyike. Ilyen értelemben üdvözöltem a Rodrigues (portugál, szocialista) képviselőasszony jelentését.

Számos, a néppárt számára kiemelt fontossággal bíró célkitűzés szerepel a jelentésben, mint például az inkluzív és méltányos, magas színvonalú oktatás és tanárképzés, a foglalkoztatás növekedését célzó szakmai készségfejlesztés, az egész életen tartó tanulás lehetősége, a sztereotípiák elleni küzdelem, a digitális oktatás.

Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy az Unió egyenlőséggel kapcsolatos szilárd politikai kötelezettségvállalása ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség hátterében még mindig mélyen gyökerező társadalmi korlátok állnak: nem sok lány választja a természettudományi vagy műszaki témájú képzéseket, miközben a szociális ellátással kapcsolatos foglalkozások elnőiesedtek.

Szilárd meggyőződésem viszont, hogy a közös siker érdekében, egy gyümölcsöző és építőértékű jelentés irányában, rendkívül fontos lett volna tiszteletben tartani a jelentés témakörét, s az emberi jogok ernyője alá bújva nem megsérteni a szubszidiaritás elvét. Természetesen ösztönözhetjük a tagállamokat bizonyos intézkedésekre, cselekvésekre, viszont az oktatás mindenekfelett tagállami hatáskör, s el kell kerülnünk azt, hogy, bár jó szándékkal, de olyan területekbe avatkozzunk, ahol nem bírunk hatáskörrel.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a jelentés, pozitív pontjai dacára, több helyen is túllép hatáskörén. Ezért a szavazás során tartózkodtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Det här betänkandet innehåller flera delar som jag är tveksam till och inte stödjer. Det gäller t.ex. långtgående skrivningar om hur läroplaner ska se ut, något som inte hör hemma på EU-nivå. Detta till trots valde jag att stödja betänkandet i slutomröstningen, eftersom det som helhet lyfter viktiga principer och åtgärder när det gäller jämställdhetsarbetet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il titolo della relazione è fuorviante: come sempre si usa un titolo indiscutibile per riempire il documento di idee e proposte radicali. Condanno nuovamente questo prassi vergognosa.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης διότι προωθεί την προετοιμασία των παιδιών και των νέων για το ρόλο του εργαζόμενου μακριά από την έννοια της οικογένειας. Προωθείται επίσης η ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία σχετικά με την ευρύτερη έννοια των φύλων του ανθρώπου (ΛΟΑΔ).

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted against this report because I believe it strays into areas that are not within the EU’s competence, but rather stray within the competence of Member States. I am a committed advocate of universal education, but the Commission does not have power, and should never have the power, to prescribe the contents of textbooks in the UK’s curriculum. This report does not respect the principle of subsidiarity and therefore I cannot support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I believe that we have to take into account, when drafting policies and initiatives to increase for education, also the complexity of the influential factors, such as poverty and socio-economic status. Education improves economic empowerment for women and girls but only if they are able to access similar levels and types of education. Incorporating gender equality into all levels of education will have a positive outcome in promoting, among women and men, the values of justice and citizenship in both public and private spheres. I strongly agree with the necessity of conducting impact studies to provide qualitative and quantitative instruments for the assessment of this impact, and revise existing education laws in accordance with gender equality principle. I would also like to encourage the creation of an Annual European Award for Gender Equality for educational institutions which have excelled in attaining this objective.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo firmemente que la igualdad de género es un principio fundamental que los niños deben aprender desde pequeños.

Es importante que los Estados miembros apliquen medidas para lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo; que incorporen un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado y de otro personal escolar (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y que introduzcan mecanismos que permitan la promoción, aplicación, seguimiento y evaluación de la igualdad de género en todas las instituciones y niveles educativos.

También creo que es fundamental que se imparta una educación sexual adaptada a la edad y necesidades de los alumnos, que incluya la sensibilización sobre los temas LGBT.

Asimismo, es importante que los Estados inviertan en campañas educativas y de sensibilización que mejoren la orientación profesional destinada a niñas y niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, para reducir la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzar la posición de las mujeres

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. ‒ Con questo voto il Parlamento, per la seconda volta nel corso della stessa sessione plenaria, viola il principio di sussidiarietà. Anche in questo caso si tratta di un tema di particolare importanza, come quello dell'emancipazione delle ragazze e ci si riduce a votare censure su materiale didattico, testi scolastici, formazione degli insegnanti affidata ai "responsabili politici locali, regionali, nazionali ed europei". Di fronte a misure che ricordano più la rivoluzione culturale cinese che i nostri principi ispirati a democrazia e libertà non abbiamo che potuto votare no a questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione iniziativa del PE sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione dell'UE perché essa si fonda sul presupposto imprescindibile che l'educazione delle bambine e delle giovani donne è un diritto umano fondamentale e un valore europeo essenziale. Un dibattito acceso tra le diverse anime della società civile ha preceduto il voto ma, pur rispettando la diversità di pensiero, ho ritenuto necessario esprimere il mio sostegno convinto alla risoluzione.

Ritengo che la trasformazione della società passa anche attraverso l'indipendenza e l'autodeterminazione culturale e professionale delle donne, contribuendo a sviluppare un senso comune di rispetto e responsabilità. Sono fermamente convinta che la scuola, l'educazione e l'apprendimento costituiscano uno strumento unico per permettere alle donne di partecipare allo sviluppo socio-economico della collettività e di combattere la violenza, il bullismo e la discriminazione. Auspico, dunque, un approccio proattivo affinché i programmi scolastici si concentrino sull'educazione civica, relazionale e alle questioni di genere.

Condivido l'invito rivolto agli Stati membri di farsi promotori di politiche per l'educazione universale, inclusiva e gratuita, affiancate da ambiziosi investimenti nel settore dell'istruzione pubblica e della formazione che eliminino le discriminazioni di genere, per combattere l'abbandono scolastico precoce delle ragazze e che le indirizzino al mondo del lavoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Der Bereich Bildung fällt unter die ausschließlichen Zuständigkeiten der Mitgliedsstaaten. Es ginge zu weit, ihnen die Inhalte des Lehrplans vorzuschreiben, insbesondere wenn diese einen ideologischen Eingriff in das Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder darstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ Some may be surprised to learn that many of the first IT programmers during the early 20th century were female. As were trailblazers in medicine and many other fields.

Yet female role models are easily forgotten, and as a result girls remain severely underrepresented in science, maths and technology. Not because of a lack of talent. Because of a lack of the right tools and context.

This is not just these girls' loss. It is ours.

That is why I supported the Rodrigues report and call on the commission to:

- widen participation of women in STEM

- promote equal representation among education leaders and managers

- ask Member States to provide our youngsters gender-sensitive sex and relationships education appropriate for their age

Of course all of this will require governments to reverse austerity policies that have meant severe cuts for the education budget.

I ask them to listen to the words of Malala Yousufzai, Nobel peace prize winner and a student in my region of the West Midlands, who calls on leaders to finally get their priorities straight ... and invest in education.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La educación puede transformar una sociedad y contribuir a la igualdad social, económica, política. Para ello, es necesario que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad. Sin embargo, treinta millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria en todo el mundo están excluidas del sistema educativo. Desde el Parlamento Europeo queremos hacer un llamamiento para que todos los Estados implementen medidas dirigidas a lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo. Además, queremos subrayar el potencial de la educación para defender la igualdad de género y abordar la lucha contra la violencia de género.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Girling (ECR), in writing. – The UK delegation expects nothing less than full and equal opportunity for both girls and boys to education in school. Girls and boys should have equal access to good primary and secondary school teachers and opportunities to study a variety of subjects regardless of sex. We recognise that bullying and homophobia are problems facing young people at school, and national governments must work with schools and teachers to stop all forms of bullying, harassment and violence at school and we have supported those relevant paragraphs.

The UK delegation is however disappointed that this report goes far beyond the remit and responsibilities of and the European Parliament, particularly; EU interference in teacher training, educational pedagogy, how schools are funded, the school curricula and sex education and "sexist distortions" in textbooks and teaching materials.

The UK delegation is also concerned that this report calls for the EU to harmonise national qualification rules for professionals coming from outside of the EU and calls on Member States to provide free education services to migrant women; whilst are important issues they are not within the legal competencies of the EU.

For these reasons the UK delegation was unable to support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée au rapport Rodrigues sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation pour plusieurs raisons:

sur la forme, les institutions européennes ne sont pas compétentes en matière d’éducation, qu’elle soit scolaire ou familiale. Or, ce rapport est truffé de recommandations inacceptables telles que l’éducation sexuelle dès l’école primaire et l’éveil à la culture LGBTI;

sur l’objectif, ce rapport n’a d’autre intention que de favoriser les minorités roms, LGBTI, migrantes, en exposant nos enfants à une idéologie anti-famille, le tout sous la surveillance stricte des experts de la théorie du genre.

J’avais déposé une résolution alternative, soutenue par plusieurs associations de défense de la famille. Cet amendement rappelait la subsidiarité fondatrice des traités et tous les élus ENL l’ont soutenu. Par contre, les élus socialistes et Républicains ont soutenu ce rapport en faisant fi des préoccupations des Français.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Pas une session sans son rapport "gender". Le pire, cette fois-ci, est le rapport Rodrigues. J’ai eu l’occasion de le dire des dizaines de fois ici : ni la famille ni les programmes éducatifs ne sont du ressort de l’Union européenne. Encore moins quand il s’agit d’organiser propagande et bourrage de crâne de nos enfants dès le plus jeune âge, au nom de théories fumeuses et sous la pression de lobbies ultra-minoritaires.

Comme ses prédécesseurs, le rapport Rodrigues véhicule lui-même les pires stéréotypes sur les femmes, éternelles victimes, éternelles dominées, éternelles discriminées d’une société machiste perpétuant des schémas surannés. Parle-t-on du sort des femmes dans les zones dominées par Daech? En Arabie Saoudite? Non, on parle de l’Union européenne dans sa globalité, en 2015.

Je conseille à Mme Rodrigues, pour avoir une vue claire des véritables causes des situations éducatives les plus problématiques en Europe, d’aller elle-même tenter un cours sur la dimension de genre et la tolérance dans un collège d’un quartier sensible de France. A défaut de la laisser intacte psychiquement et physiquement, peut-être cela la remettrait-elle en contact avec la réalité que vivent hélas, au quotidien, des milliers de professeurs et de leurs élèves féminins. Et des véritables enjeux.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El voto emitido ha sido a favor de este Informe. Destaca su incidencia en la educación pública gratuita para todos, los derechos LGTBI y el derecho al acceso a la educación, independientemente del lugar de residencia. Aunque no se incorporan algunas cuestiones relacionadas con el impulso de planes de formación en autodefensa para mujeres, lo que aumentaría su grado de incidencia, seguimos creyendo que es dar un paso más en la buena dirección. Algunas medidas interesantes que apoyamos con nuestro voto son:

-Luchar contra los estereotipos de género que promueve la publicidad y los medios de comunicación.

-Promover la orientación profesional y vocacional al margen de los estereotipos de género.

-Inculcar los valores de igualdad y derechos humanos.

-Educar a los niños y niñas en salud mental, sexualidad y relaciones sanas para ayudarles a tomar decisiones bien informadas.

-Reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual.

-Promover el conocimiento y el control de las jóvenes y niñas sobre su cuerpo.

-Combatir las agresiones físicas, la discriminación y el estigma basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión individual. Luchar contra el acoso escolar.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), par écrit. ‒ Les discriminations envers les femmes demeurent hélas une réalité. Si l'égalité est inscrite dans la loi, la mise en œuvre tarde à venir : à travail égal, les salaires divergent encore, de nombreuses jeunes filles sont dissuadées de se lancer dans certaines carrières et les tâches domestiques pèsent encore majoritairement sur les femmes.

C'est une question de droit et un enjeu économique: une partie des talents disponibles est gâchée. C'est pourquoi j'ai voté en faveur du rapport Rodrigues sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne. Quoiqu'on puisse penser du terme "genre", le principe d'égalité des sexes mérite d'être réaffirmé: en 2015, il est même grand temps qu'il devienne effectif. En luttant contre les stéréotypes et les archaïsmes, l'éducation est un des outils pour y parvenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I, and Labour MEPs, voted for this report for a simple reason: women and girls have a right to an education. This report makes it clear that education, as a major aspect of socialisation, radically affects our perception of women and girls. Not only do schools play a part in the shaping of our perception of gender, but also contribute massively to attitudes, behaviour, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create the appropriate learning environments where attitudes towards gender are firmly challenged – from stereotypes to discrimination. All children must be able to thrive. The need to tackle these inequalities is an urgent one. We must present practical solutions to deal with the very real problems women and girls are facing.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Alors que 13 millions de femmes sont victimes de violence physique dans l’UE, le Parlement européen ne peut rester silencieux sur cette douloureuse réalité. C'est pourquoi je me suis prononcée en faveur du rapport d'initiative de ma collègue Rodrigues sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'UE, qui appelle notamment la Commission européenne à lancer le plus rapidement possible la procédure en vue de l'adhésion de l'Union à la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

Il s'agit de dire que nous devons unir nos forces et moyens pour combattre les stéréotypes de genre qui ont un impact négatif sur le développement personnel et professionnel des enfants. Il s'agit aussi d'encourager les filles et les garçons à s'intéresser de manière égale à toutes les matières scolaires au-delà des stéréotypes sexués; enseigner l’égalité, la dignité et l’estime de soi pour former des individus capables de choix autonomes; éduquer les garçons et les filles à la vie relationnelle, affective et sexuelle par des programmes scientifiquement fondés et adaptés à l’âge; ou encore promouvoir l’émancipation des filles dans le respect du principe de libre disposition de leur corps.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted in favour on the report on empowering girls through education in the EU. There is a considerable issue with the gender inequality; while women are more likely to have a higher education degree, they are still under-represented in science, research studies. As the EU is promoting the gender equality within the employment, we should also take into account the importance of education and the situation of gender gap there. It is important to encourage and promote gender equality in education, raise girls’ profiles and skills and ultimately improve their personal and professional development.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo firmemente que la igualdad de género es un principio fundamental que los niños deben aprender desde pequeños.

Es importante que los Estados miembros apliquen medidas para lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo; que incorporen un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado y de otro personal escolar (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y que introduzcan mecanismos que permitan la promoción, aplicación, seguimiento y evaluación de la igualdad de género en todas las instituciones y niveles educativos.

También creo que es fundamental que se imparta una educación sexual adaptada a la edad y necesidades de los alumnos, que incluya la sensibilización sobre los temas LGBT.

Asimismo, es importante que los Estados inviertan en campañas educativas y de sensibilización que mejoren la orientación profesional destinada a niñas y niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, para reducir la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzar la posición de las mujeres.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Azzal, hogy rendszeresen szorgalmazzuk a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, elismerjük, hogy a lányok oktatása a legnagyobb megtérüléssel kecsegtető fejlesztési beruházások egyike. Ilyen értelemben üdvözöltem Rodrigues képviselőasszony jelentését.

Számos, a néppárt számára kiemelt fontossággal bíró célkitűzés szerepel a jelentésben, mint például az inkluzív és méltányos, magas színvonalú oktatás és tanárképzés, a foglalkoztatás növekedését célzó szakmai készségfejlesztés, az egész életen tartó tanulás lehetősége, a sztereotípiák elleni küzdelem, a digitális oktatás.

Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy az Unió egyenlőséggel kapcsolatos szilárd politikai kötelezettségvállalása ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség hátterében még mindig mélyen gyökerező társadalmi korlátok állnak: nem sok lány választja a természettudományi vagy műszaki témájú képzéseket, miközben a szociális ellátással kapcsolatos foglalkozások elnőiesedtek.

Szilárd meggyőződésem viszont, hogy a közös siker érdekében, egy gyümölcsöző és építőértékű jelentés irányában, rendkívül fontos lett volna tiszteletben tartani a jelentés témakörét, s az emberi jogok ernyője alá bújva nem megsérteni a szubszidiaritás elvét. Természetesen ösztönözhetjük a tagállamokat bizonyos intézkedésekre, cselekvésekre, viszont az oktatás mindenekfelett tagállami hatáskör, s el kell kerülnünk azt, hogy, bár jó szándékkal, de olyan területekbe avatkozzunk, ahol nem bírunk hatáskörrel.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a jelentés, pozitív pontjai dacára, több helyen is túllép hatáskörén. Ezért a szavazás során, a néppárti magyar delegáció álláspontjának megfelelően tartózkodtam.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Der Bericht, über den heute im Europäischen Parlament abgestimmt wird, will den Staaten vorschreiben, auf allen Ebenen des Bildungswesens Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Dies würde bedeuten, entsprechende Maßnahmen umfassend in die Lehrerausbildung zu integrieren, Überwachungsmechanismen hierüber einzuführen, direkt in die Familien hineinzuwirken und sogar Gleichstellungsfragen zum Thema beim Sport und bei Freizeitaktivitäten zu machen. So sehr wir die Gleichberechtigung von Frauen bejahen: Diese Pläne schießen weit über das Ziel hinaus. Im Übrigen überschreiten sie in eklatanter Weise die Befugnisse der EU. Bildungspolitik fällt in die Kompetenz der einzelnen EU-Mitgliedstaaten! In Deutschland ist Bildungspolitik sogar Sache der Bundesländer. Angesichts dieser Tatsache erscheint es absurd, wenn die EU nun umfassende Vorschriften im Bildungsbereich erlassen möchte. Deshalb lehne ich diesen Bericht ab.

Im Übrigen – und das ist mein ceterum censeo – bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Honeyball (S&D), in writing. ‒ Education is a transformative tool for challenging gender stereotypes, empowering women and girls and is a driver of the economy. Schools are fundamental in shaping attitudes, choices and ambitions. We need to create learning environments where gender stereotypes are challenged, where no child is discriminated against, and where all children can thrive.

Women are still under-represented in senior leadership positions whilst being over-represented in early years and primary education. As a result, girls often lack role models, particularly in science and technology subjects. I voted for this report because it rightly identifies the urgent need to tackle these inequalities and presents practical solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Mike Hookem (EFDD), in writing. ‒ I voted against this non-legislative and non-binding report as it calls for gender quotas on education bodies – you don’t fight discrimination with more discrimination. It called for compulsory sex and relationship classes and for the EU Commission to conduct propaganda campaigns in our schools. The EU Commission has no right to interfere with education – both in principle, as it is an unelected and unaccountable body, and in practice, as it is not granted the competence in the treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. ‒ This report correctly notes the importance of state-funded public education in the empowerment of girls and young women. The Scottish Government is committed to free education at primary, secondary and tertiary levels and my part will continue to oppose unionist efforts to reduce state funding.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Iglesias (GUE/NGL), por escrito. ‒ El voto emitido ha sido a favor de este Informe. Destaca su incidencia en la educación pública gratuita para todos, los derechos LGTBI y el derecho al acceso a la educación, independientemente del lugar de residencia. Aunque no se incorporan algunas cuestiones relacionadas con el impulso de planes de formación en autodefensa para mujeres, lo que aumentaría su grado de incidencia, seguimos creyendo que es dar un paso más en la buena dirección. Algunas medidas interesantes que apoyamos con nuestro voto son:

-Luchar contra los estereotipos de género que promueve la publicidad y los medios de comunicación.

-Promover la orientación profesional y vocacional al margen de los estereotipos de género.

-Inculcar los valores de igualdad y derechos humanos.

-Educar a los niños y niñas en salud mental, sexualidad y relaciones sanas para ayudarles a tomar decisiones bien informadas.

-Reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual.

-Promover el conocimiento y el control de las jóvenes y niñas sobre su cuerpo.

-Combatir las agresiones físicas, la discriminación y el estigma basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión individual. Luchar contra el acoso escolar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za izvješće o osnaživanju djevojčica obrazovanjem u EU-u, s obzirom na to da su obrazovanje i osposobljavanje djevojčica i žena ključni čimbenici za njihovo osnaživanje na socijalnoj, kulturnoj i profesionalnoj razini kao i za potpuno uživanje svih ostalih socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih prava te naposljetku za sprečavanje nasilja nad ženama i djevojčicama.

U tom smislu podržavam opće preporuke, kao i one specifične preporuke koje se tiču školstva ovoga vrlo kvalitetno pripremljenog i sveobuhvatnog izvješća. Preporuke mogu pridonijeti daljnjem poboljšanju jednakosti spolova i poštivanja ljudskih prava. Posebno je potrebno obratiti pažnju na implementaciju i praćenje mjera koje se predlažu.

Slažem se da po pitanju školstva, koje je u nekim zemljama Unije podcijenjeno po svojoj važnosti, nezavisna tijela trebaju pratiti i procjenjivati napredak te je potrebno redovito obavještavati lokalne, regionalne, nacionalne i europske tvorce politika o svim poduzetim mjerama i postignutom napretku u tom području.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport Rodrigues, qui entend soumettre les filles et jeunes d'Europe à l'idéologie dominante de l'Union grâce à l'école. Ce texte entend notamment rendre obligatoire "une éducation [...] sur la sexualité [...] pour tous les élèves du primaire" (dès 6 ans). Il s'agit de positions hostiles à l'intérêt de notre jeunesse et de la société tout entière. Elles sont en effet aussi illégitimes que néfastes. Elles vont d'une part à l'encontre du principe de subsidiarité et d'autre part sapent les valeurs traditionnelles sur lesquelles s'est bâtie des siècles durant notre civilisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Liliana Rodrigues portant sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation. Si le rapport souffrait de maladresses rédactionnelles certaines, l'objectif général défendu par le texte, à savoir la lutte contre les stéréotypes et une meilleure égalité hommes-femmes au travers de l'éducation, ne pouvait que recueillir mon soutien.

Le rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Auch wenn mich dieses Thema persönlich berührt und alles getan werden muss, um Mädchen in der Schulausbildung zu fördern, glaube ich, dass der Subsidiarität im Bereich Ausbildung Rechnung getragen werden soll. Darum lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Rikke Karlsson (ECR), skriftlig. ‒ Jeg stemte imod betænkningen "Styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse", fordi uddannelse er et område, hvor beslutningerne udelukkende bør ligge i medlemslandene. Artikel 165 tillader ikke den Europæiske Union – og endnu mindre FEMM-udvalget – at blande sig i medlemslandenes uddannelsesprogrammer.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the report, as it sends a very clear message that education will play a critical role in making gender equality a reality. Schools are fundamental in shaping attitudes, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create learning environments where gender stereotypes are challenged, where no child is discriminated against, and where all children can thrive.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Der Rodriguez-Bericht, über den heute im Europäischen Parlament abgestimmt wird, will den Staaten vorschreiben, auf allen Ebenen des Bildungswesens Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Dies würde bedeuten, entsprechende Maßnahmen umfassend in die Lehrerausbildung zu integrieren, Überwachungsmechanismen hierüber einzuführen, direkt in die Familien hineinzuwirken und sogar Gleichstellungsfragen zum Thema beim Sport und bei Freizeitaktivitäten zu machen. So sehr wir die Gleichberechtigung von Frauen bejahen: Diese Pläne schießen weit über das Ziel hinaus. Im Übrigen überschreiten sie in eklatanter Weise die Befugnisse der EU. Bildungspolitik fällt in die Kompetenz der einzelnen EU-Mitgliedstaaten! In Deutschland ist Bildungspolitik sogar Sache der Bundesländer. Angesichts dieser Tatsache erscheint es absurd, wenn die EU nun umfassende Vorschriften im Bildungsbereich erlassen möchte. Auch hinsichtlich der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet den deutschen Staat dazu, aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Mehr Maßgaben sind nicht notwendig. Deshalb lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Zpráva o zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím vzdělávání v EU může sice na první pohled působit jako genderově zaměřená, ale nebyla, a i proto jsem ji ráda podpořila. V textu narazíme na sice možná banální, ale důležitá prohlášení, která by si měly všechny budoucí vlády vtesat do své paměti. Zpráva tak například zmiňuje, že vzdělání může proměnit společnost a přispívat k sociální, hospodářské, politické a genderové rovnosti a že pouze státy mohou poskytovat bezplatné povinné všeobecné vzdělávání, jež je základním předpokladem pro zajištění rovných příležitostí pro obě pohlaví. Najdeme tu však i kritiku politiky rozpočtových škrtů v oblasti vzdělávání, jež jsou do značné míry důsledkem úsporných politik prosazovaných EU, které ohrožují bezplatné vysoce kvalitní veřejné vzdělávání, a tím přispívají k prohlubování nerovností. Vzhledem k tomu, že chudoba má velký vliv na rovný přístup ke vzdělávání kvůli přímým i nepřímým výdajům spojeným se školní docházkou dětí a že přístup ke vzdělávání, a zvláště vysokoškolskému, je obzvláště obtížný pro mladé lidi z nízkopříjmových rodin, doufám, že se vlády budou držet toho, že kvalitní veřejné vzdělávání by mělo být bezplatné a dostupné všem dětem bez jakékoli diskriminace a bez ohledu na status pobytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione nel complesso, pur non trovandomi d'accordo con alcune parti che esulavano dall'argomento principale. Essa evidenzia che nonostante siano stati compiuti progressi significativi in termini di accesso all'istruzione, le differenze di genere sono ancora presenti. La formazione è uno strumento importante per sfidare le disuguaglianze e una forza trainante per l' economia e ritengo debba essere garantita a tutti i livelli del sistema educativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Rodrigues intitulé "Émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne". En effet, sans renier le rôle de premier éducateur des enfants qui revient aux parents, il me semble important de souligner qu'investir dans l'éducation, comme le suggère ce rapport, est probablement le meilleur moyen de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes que ce soit à l'école, dans le monde professionnel ou dans la sphère privée. En revanche, à l'instar de mes collègues du Groupe PPE, je n'ai pas soutenu à travers mes votes les délires idéologiques de la gauche qui tendaient à refuser aux États membres l'exercice de compétences qui leur reviennent de droit, en vertu du principe de subsidiarité. Pour autant, de telles considérations ne doivent pas obscurcir notre jugement et nous faire dévier de notre credo: lutter contre les discriminations et pour l'égalité homme femme est un engagement fondamental du Groupe PPE, tant il s'agit ici de promouvoir le respect des droits fondamentaux et des valeurs européennes inscrites dès l'origine dans le projet fondateur.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre la résolution sur l'émancipation des jeunes filles par l'éducation dans l'Union européenne, car l’éducation ne relève pas des compétences de l’Union européenne. Cette résolution dirigiste ne respecte pas le principe de la subsidiarité. Le groupe ENL a déposé une résolution alternative sous forme d’amendement renvoyant la Commission, le Parlement et la commission FEMM à leurs compétences attribuées par les traités, mais cet argument n’a malheureusement pas été adopté.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte car il s’agit d’un plaidoyer délirant pour l’intégration des "problématiques de genres" dans les manuels scolaires, et pour l’enseignement obligatoire de la sexualité dans les écoles primaires !

En outre, je rappelle que l’éducation n’est pas de la compétence de l’Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He apoyado este texto que insta a los Estados miembros a tomar medidas destinadas a la sensibilización en igualdad de género desde la enseñanza. Lamentablemente, en la votación final se retiró su llamamiento a la Comisión a implicarse en las actuaciones relativas a programas destinados a igualdad de género, aun cuando forma parte de los principios de los tratados vigentes.

No obstante, el texto va encaminado a solicitar recursos para que las instituciones educativas y los profesionales de la enseñanza desarrollen una formación y programas transversales en valores de no discriminación que inviten a romper las barreras y estereotipos en materia de género. También recuerda el deber de los Estados de procurar redes públicas de guarderías, así como garantizar una educación pública de calidad. Además, insta de nuevo a la Comisión a comenzar el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer.

Aunque mejorable, el texto denuncia que las medidas de austeridad han afectado muy negativamente a los recursos educativos, para lo que es necesario disponer de una fuerte inversión pública que permita desarrollar los programas señalados. Por ello mi voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Der Rodriguez-Bericht fordert, auf allen Ebenen des Bildungswesens Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Dies würde bedeuten, entsprechende Maßnahmen umfassend in die Lehrerausbildung zu integrieren und deren Umsetzung zu überwachen. So sehr ich die Gleichberechtigung von Frauen bejahe: Diese Pläne schießen weit über das Ziel hinaus. Im Übrigen überschreiten sie in eklatanter Weise die Befugnisse der EU. Bildungspolitik fällt in die Kompetenz der einzelnen EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland ist Bildungspolitik sogar Sache der Bundesländer. Angesichts dieser Tatsache erscheint es absurd, wenn die EU nun umfassende Vorschriften im Bildungsbereich erlassen möchte. Auch hinsichtlich der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet den deutschen Staat dazu, aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Mehr Maßgaben sind nicht notwendig. Deshalb lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Genderový alarmismus je typický euronesmysl. Byl jsem zvolen poslancem Evropského parlamentu i proto, abych vystupoval právě proti takovýmto usnesením. Text volá po další aktivitě Komise v této věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Obrazovanje i osposobljavanje djevojčica i žena važna su europska vrijednost, temeljno ljudsko pravo i ključan čimbenik za osnaživanje djevojčica i žena na socijalnoj, kulturnoj i profesionalnoj razini. Društvo se može preobraziti obrazovanjem što doprinosi potpunom uživanju svih ostalih socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih prava te naposljetku sprječava nasilje nad ženama i djevojčicama.

Obrazovanje mora služiti djevojčicama da se razviju u osviještene, uravnotežene osobe koje poštuju druge ljude i koje imaju sposobnost empatije i međusobnog poštovanja, treba ga poticati u svrhu sprječavanja diskriminacije te odbacivanja rodnih uloga tijekom faza socijalizacije za vrijeme djetinjstva i adolescencije.

Iako potičem jednakost spolova, ne slažem se s izvješćem zbog toga što ne poštuje načelo supsidijarnosti kao temeljno načelo Europske unije. Isto tako, izvješće krši važne međunarodne ugovore, kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima i Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i, na kraju, ne spada pod nadležnost FEMM-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Meitenes joprojām nevar dabūt vienlīdzīgu izglītību kopā ar jauniešiem. Problēma pastāv. Mums jāpalīdz ne tikai padarīt izglītību visos līmeņos pieejamāku meitenēm, bet arī viņām labi integrēties ES darba tirgū, kā arī attīstīt savu karjeru. Atbalstu šo ievirzi, nobalsoju par.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Nepochybujem o dôležitosti vzdelávania občanov v EÚ. Zvláštnu pozornosť si určite vyžaduje najmä vzdelávanie dievčat. Nedostatok vzdelania má totiž častokrát dôsledky v ich horšom sociálnom a spoločenskom postavení.

Predložená správa však zasahuje do výlučných kompetencií členských štátov. Rieši totiž aj otázky sexuálnej výchovy a vzdelávania detí v školách, zahrnutie otázok LGBTI do vzdelávacích osnov a ďalšie citlivé problémy, ktoré si musia vyriešiť členské krajiny s ohľadom na svoje podmienky, vývoj, kultúru a históriu. To si vyžaduje vzájomnú toleranciu, rešpekt a pochopenie krajín EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 8/9/2015. Επιπλέον, επισημαίνω ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι προωθείται έτσι η ισότητα των δύο φύλων και ότι δίνονται σε άνδρες και γυναίκες ίσες ευκαιρίες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, θα πρέπει να οργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης πάνω στις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις και στην αγορά εργασίας. Σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας, θα πρέπει να συμπεριληφθεί η διαπαιδαγώγηση όσον αφορά τα δικαιώματα των δύο φύλων. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα της διάκρισης των δύο φύλων θα πρέπει να ενισχύεται. Μέσω της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταρριφθούν τα στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα και να προωθηθούν οι γυναίκες σε όλους τους χώρους εργασίας ώστε να ενδυναμωθεί έτσι και η κοινωνία γενικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this report which calls on the Commission and the Member States to implement and improve measures to apply gender equality at all levels of the education system, and to fully integrate improving awareness of gender issues into teacher training, but also for all categories of school professionals, e.g. school doctors, nurses, psychologists, social workers and pedagogues, as well as to ensure the creation of mechanisms throughout the education system to facilitate the promotion, implementation, monitoring and evaluation of gender equality in educational institutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono contrario alla risoluzione della collega sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'Unione europea in quanto la suddetta relazione evidenzia temi di esclusiva competenza di ogni singolo Stato membri dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Votei a favor porque este relatório sublinha a importância da educação como meio para atingir a igualdade de género, não só através do acesso à própria educação mas também pela própria cultura e currículo e materiais escolares.

Apesar de todos os progressos que foram obtidos nos últimos anos, as diferenças entre rapazes e raparigas ainda estão bastante presentes, e é inegável que a educação deverá ser uma ferramenta fundamental para questionar e mudar esses estereótipos com todas as vantagens futuras dessa alteração.

O relatório apela ainda a que sejam implementadas medidas de igualdade de género em todos níveis do sistema de educação, bem como na formação de professores, bem como monitorizações e avaliações da igualdade de género nas instituições educativas.

O relatório recomenda ainda aos Estados-Membros que integrem com carácter obrigatório, a educação sexual nos seus currículos. E sublinha que os programas, tanto de educação formal como informal, devem contemplar e combater a violência e a discriminação baseadas no género, a coação, o assédio, a homofobia e a transfobia, em todas as suas formas, incluindo o ciberbulling ou assédio online.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament sollte sich strikt an die Grundsätze der Subsidiarität und der Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung halten und nicht unter irgendeinem Vorwand in Schulprogramme mit fragwürdigen Regelungen zur Frühsexualisierung einzugreifen oder, weiter gefasst, in alle Bildungsmaßnahmen – ob in der Schule oder der Familie – oder in kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Daher ist dieser Bericht abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Voilà un rapport qui dresse un bon tableau de l’impact des stéréotypes liés au genre sur l’orientation des jeunes filles et propose un certain nombre de solutions pour permettre leur émancipation. Il insiste en premier lieu sur "l'enseignement universel, obligatoire et gratuit, condition essentielle pour garantir l'égalité des chances aux hommes et aux femmes", notamment issus de milieux défavorisés. Il dénonce les coupes budgétaires et politiques d’austérité. Le rapport rappelle la nécessité d’inclure dans les programmes scolaires les questions d’égalité des sexes, de sexualité et de stéréotypes de genre, relayés notamment par les médias et la publicité. Il demande également de mettre en avant le rôle des femmes dans l’histoire et la lutte contre les discriminations des LGBTI. Il convient de valoriser et favoriser l’accès des femmes dans les professions et domaines dominés par les hommes tels que les sciences, l'ingénierie, la technologie, les mathématiques. Afin d’aider à concilier vie familiale et vie professionnelle, le rapport insiste notamment sur le développement de réseaux publics de garderies. Je vote bien évidemment pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport entend soumettre les filles et jeunes d'Europe à l'idéologie dominante de l'UE grâce à l'école. Ce texte entend notamment rendre obligatoire "une éducation [...] sur la sexualité [...] pour tous les élèves du primaire" (dès 6 ans). Il s'agit de positions hostiles à l'intérêt de notre jeunesse et de la société tout entière. Elles sont en effet aussi illégitimes que néfastes. Elles vont d'une part à l'encontre du principe de subsidiarité et d'autre part sapent les valeurs traditionnelles sur lesquelles s'est bâtie des siècles durant notre civilisation. J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto contra a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o empoderamento dos jovens através da educação na União Europeia.

Na verdade, a educação dos jovens é um dos fatores mais importantes para a prosperidade e o crescimento de um país. No entanto, considero que a presente proposta de resolução em nada esclarece sobre a importância e o papel da educação dos jovens na construção de uma cidadania ativa e com grande reflexo no desenvolvimento económico, cultural e social de um país. A proposta apresentada pela relatora espelha uma confusão de matérias, modelos e dados que não cumprem o desígnio de uma proposta de resolução do Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Genderstereotypen. Ze bestaan nog. Hierdoor worden nog steeds zeer specifieke en beperkte rollen toegeschreven aan mannen en vrouwen. Zo valt de arbeidsmarkt bijvoorbeeld nog steeds uiteen in typisch mannelijke en typisch vrouwelijke beroepen. Ouders, vrienden en het sociale milieu waarin men opgroeit maar ook het onderwijs en de media spelen een cruciale rol in het doorgeven, verspreiden of doorbreken van deze traditionele rolpatronen. Op die manier worden meisjes nog steeds gedreven naar typisch vrouwelijke beroepen en vinden ze moeilijk de weg naar de zogenaamde mannelijke beroepen.

Het onderwijs kan een cruciale rol spelen in het opheffen van de belemmeringen die de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het empathisch vermogen tot wederzijds respect in de weg staan. De school heeft een belangrijke taak in het mondiger maken van meisjes op sociaal, cultureel en professioneel gebied. Om vooruitgang te boeken moet dit proces op school al zeer vroeg van start gaan. In de klas moet het debat over studiekeuze en beroepsoriëntatie worden aangewakkerd. Consequent investeren in de uitwerking van voorlichtingscampagnes en leerprogramma’s om de gendersegregatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan is aanbevolen om het aantal studenten en afgestudeerde vrouwen in wetenschappelijke en technologische gebieden te verhogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne ‒ Iniciatívna správa spravodajkyne Rodrigues o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania bezprecedentným spôsobom a hrubo prekračuje jasne stanovené kompetencie EÚ a zasahuje do oblastí, ktoré náležia len členským štátom.

Okrem chvályhodnej snahy o zabezpečenie prístupu dievčat ku dievčatám totiž požaduje a vyzýva členské štáty EÚ na uznanie povinnej rodovo citlivej sexuálnej výchovy a tzv. sexuálnych a reprodukčných práv ako základných ľudských práv sebaurčenia, do ktorých spadá aj kontroverzný nárok na potrat. Zároveň vyzýva Komisiu na vypracovanie nariadenia o vzájomnom uznávaní homosexuálnych manželstiev, hoci v tejto oblasti panuje ostrá polemika.

Striktne odmietam predloženú správu a takéto európske pokusy o okliešťovanie práv členských štátov a zasahovanie do súkromných a rodinných záležitostí ich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I strongly believe that every girl and woman has right to education and therefore I have voted in favour of the report in order to empower girls through education in the EU

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A nők esélyegyenlőségéről szóló számos jogi deklaráció és politikai nyilatkozat ellenére a nemi egyenjogúság számos hiányossággal küzd az Európai Unió egészében, egyes tagállamaiban pedig különösen is. Meggyőződésem, amit a jelentés is hangsúlyoz, hogy az ez ellen való küzdelmet az oktatásban kell kezdeni. Egyfelől olyan oktatási rendszerre van szükség, ami kompenzálja a nők által az élet majd minden területén elszenvedett társadalmi hátrányt, másrészt az oktatásnak kell elsődlegesen fölvenni a harcot azokkal a társadalmi előítéletekkel szemben, amelyek a nők érvényesülését elsősorban akadályozzák. A jelentés részletesen kitér mindezekre, ezért örömmel szavaztam meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Acredito na importância da igualdade de género e na importância de promover uma cidadania baseada no princípio da igualdade entre homens e mulheres, rapazes e raparigas.

Contudo, considero que este relatório apresenta um programa ideológico e impositivo que vai muito além da competência da União, intervindo em questões nacionais, de cada Estado-Membro.

Pelas razões acima expostas abstive-me no voto final.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport sur l’émancipation des jeunes filles par l’éducation dans l’Union vise surtout à conditionner les jeunes des États membres de l’Union à accepter les minorités via le système scolaire.

Il propose, entre autres, à mettre au point des programmes spécifiques pour les filles Roms, rendre obligatoire une éducation sur la sexualité pour tous les élèves dès la primaire, d’inclure des informations objectives sur les questions LGBTI dans les programmes scolaires…

Ce texte a le mérite de révéler (à son insu) les problèmes posés par l’intégration de minorités suite à l’immigration massive subie par les pays européens. Mais plutôt que de prôner l’assimilation, ce texte préfère "éduquer" les "populations natives", en leur demandant de faire preuve de tolérance.

Enfin, l’éducation ne relevant pas des compétences de l’UE, j’ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Clare Moody (S&D), in writing. ‒ I welcome this incredibly important report as a step towards abolishing gender stereotypes and achieving gender equality. It focuses on using the educational system, including teacher training, to advocate respect, equality and self-confidence to young girls so that they can feel empowered. This in turn helps to bridge the barriers faced in their later, professional lives and achieve the bigger picture of gender equality.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ This report sends a very clear message that education will play a critical role in making gender equality a reality. Schools are fundamental in shaping attitudes, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create learning environments where gender stereotypes are challenged, where no child is discriminated against, and where all children can thrive. Women are still under-represented in senior leadership and decision making positions whilst being over-represented in early years and primary education. As a result, girls often lack role models, particularly in science and technology subjects. I voted for this report because it rightly identifies the urgent need to tackle these inequalities and presents practical solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport qui porte sur l’émancipation des jeunes filles dans l’Union européenne. Ce texte rappelle que l’éducation est un instrument clé pour lutter contre les stéréotypes et progresser en faveur d'une meilleure égalité hommes-femmes, ce que je soutiens. Il propose notamment des mesures permettant de combattre les violences à l’égard des femmes et de réduire les inégalités en matière d’éducation. Sur les 17 % des adultes dans le monde ne sachant ni lire, ni écrire, deux tiers sont des femmes.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Morgano (S&D), per iscritto. ‒ È assolutamente giusto promuovere l'emancipazione delle ragazze nell'Unione europea attraverso un'istruzione adeguata. È un imperativo morale, prima ancora che giuridico, combattere la violenza sulle donne, con ogni mezzo, ed estirpare gli stereotipi di genere. Nonostante queste profonde convinzioni, ho votato contro la relazione Rodrigues. Ritengo, infatti, che si possano raggiungere questi obiettivi di civiltà senza attuare quanto si chiede in questa risoluzione: obbligo di adottare in tutte le scuole di ogni organo e grado, a partire dalla scuola primaria, programmi scolastici e materiali didattici sull'identità di genere, nonché un'educazione alla sessualità e a una non precisata sensibilizzazione del proprio corpo, in base ai principi del concetto di gender che a livello giuridico internazionale è stato introdotto dalla Convenzione di Istanbul.

L'emancipazione delle ragazze nell'UE, che peraltro oggi sono il 60% dei diplomati superiori, non si raggiunge attraverso l'istituzione di nuovi organi "indipendenti" di controllo chiamati a valutare l'operato degli insegnanti a seguito dell'adozione delle politiche enunciate in questo testo, ma attraverso un'educazione contro gli stereotipi che parte in primo luogo dalle famiglie, nonché realizzando servizi concreti di sostegno a queste, come asili nido e doposcuola, per far sì che le donne dell'Unione possano conciliare serenamente vita familiare e vita professionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de Liliana Rodrigues, malgré certaines imperfections que présente le contenu de ce texte et sur lesquelles j'ai décidé de voter contre. Le rapport Rodrigues souligne qu'en dépit des progrès notables réalisés en matière d'égalité d'accès à l'éducation et de réussite, des différences perdurent entre garçons et filles. L'éducation devrait être considérée comme un moyen de corriger les inégalités entre garçons et filles et les stéréotypes de genre, un outil d'émancipation des jeunes filles et des femmes et une force motrice pour l'économie. Le rapport demande l'application de l'égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux du système éducatif.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessia Maria Mosca (S&D), per iscritto. ‒ Accogliamo questa risoluzione che concentra la nostra attenzione su un tema fondamentale nella lotta contro le disparità di genere: l'istruzione. Sotto molteplici punti di vista, è - infatti - a questo livello che dobbiamo agire in maniera prioritaria per cambiare l'attuale situazione di disuguaglianza in maniera durevole, avendo una prospettiva di medio-lungo periodo delle future generazioni. In particolare, il testo che abbiamo votato affronta due prospettive importanti: da un lato, l'istituzione di una "educazione di genere" specifica e di una prospettiva di genere più in generale in tutta l'offerta didattica. Questo si traduce in un'educazione al rispetto dell'altro e in un'attenzione particolare al fatto che i materiali didattici e i programmi non sostengano, rafforzino o semplicemente "tramandino" stereotipi di genere tipici della nostra società. Dall'altro lato, invece, attenzione particolare viene data all'avvicinamento delle giovani ragazze alle materie scientifiche (cosiddette STEM), necessario background per la scelta di percorsi professionali tradizionalmente considerati maschili, come ingegneria e le professioni legate all'ICT. Riteniamo che sia necessario e urgente un intervento, di concerto tra Unione europea e Stati membri, su questo tema e ci auguriamo che questo possa essere inserito nel nuovo Gender Action Plan annunciato dalla Commissione europea lo scorso anno.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ La relazione sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'Unione europea è certamente un salto importante in ordine all'emancipazione a combattere le disuguaglianze di genere, all'integrazione nell'ambiente sociale dell'uguaglianza a tutti i livelli e in tutti gli aspetti del sistema d'istruzione. Considerando che la violenza contro le donne costituisce tutt'ora il principale ostacolo alla parità tra uomini e donne credo che l'insegnamento del rispetto in ambito scolastico sia fondamentale per migliorare le condizioni delle donne. Non considero invece necessario inserire all'interno dei programmi scolastici tematiche basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Occorrerebbe invece creare sportelli di sostegno nelle istituzioni scolastiche. Il voto sulla relazione pertanto è contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Köztudott, hogy véreskezű rendszerek legnagyobb ellenfelei a tanult lányok. Éppen ezért sajnos nem is riadnak vissza semmilyen eszköztől, mellyel megakadályozhatják, hogy lányok kezébe könyv kerülhessen. Szerencsére az unióba született lányoknak nem kell olyantól tartani, ami például Malálával történt. Természetes, hogy iskolába járhatnak, s elméletileg minden esélyük megvan, hogy az oktatási rendszerből, s majdan ebből kifolyólag a munkaerőpiacból is képességeiknek megfelelően profitáljanak. Elméletileg. A gyakorlatban azonban a számok erre rácáfolnak. Valódi nemi esélyegyenlőséget pedig csak az oktatási rendszer megreformálásán keresztül lehet elérni a társadalomban. Ez az elsődleges terep a sztereotípiák leküzdésére. A cél elvileg világos mindannyiunk számára. Éppen ezért tartom felháborítónak a kontroverzális lelkiismereti, etikai kérdések ismételt ide-keverését. Ez nem az a fórum, ahol a tanárok hitéletével vagy magánéletével kell foglalkoznunk. Sem pedig az, ahol meg kell vívnunk az állam-egyház szétválasztásának szimbolikus csatáit. Itt az ideje, hogy oktatásunk a valódi egyenlőséget, a szegénység leküzdését, a nők elleni erőszak megszüntetését célozza meg.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that should develop and reinforce national regulations with a view to countering the negative influence of stereotyped gender roles.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin votul meu raportul privind capacitarea fetelor prin educație în UE, deoarece consider că educația rămâne arma cea mai eficientă în lupta cu discriminarea și stereotipurile. Dacă dorim o lume în care discriminarea de gen să fie de domeniul trecutului, trebuie să tratăm boala la sursă, acolo unde această discriminare începe, adică în școli. Copiii noștri trebuie educați în spiritul egalității de gen, trebuie să învețe despre drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor și trebuie fie obișnuiți să respingă și să nu accepte un tratament diferit între femei și bărbați. Educația stă la baza evoluției societății noastre și sunt convinsă că doar prin educație putem schimba unele comportamente nocive, cu rădăcini vechi în istoria noastră.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Dieser Bericht ist ein Angriff auf die elterliche Erziehung und Gestaltung des Schulwesens der Mitgliedstaaten. Der Bericht definiert die Stärkung von Mädchen durch Bildung in der Europäischen Union. Des Weiteren handelt es sich um eine deutliche Verletzung der Prinzipien der Subsidiarität und der begrenzten Einzelzuständigkeit, die Europäische Union versucht, den Mitgliedsstaaten vorzuschreiben, wie sie ihre Lehrpläne, ihre Lehrunterlagen und die Ausbildung ihrer Lehrkräfte zu gestalten haben. Des Weiteren sollen auch Kinder bereits im Volksschulalter mit heiklen Themen wie der Sexualität im Allgemeinen belastet werden und durch verschiedenste Transgender- und Intersexualitätsideologien manipuliert bzw. verunsichert werden. Aufgrund dieser besorgniserregenden Tatsachen habe ich mich gegen diesen Bericht ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté pour cette résolution car je suis d’accord avec la nécessité de lutter, par l’éducation, contre les inégalités liées au genre. Je considère qu’il est juste de promouvoir au sein des États membres l’importance primordiale d’assurer un enseignement universel, obligatoire et gratuit. Cela doit passer par la mise en place d’un enseignement public de qualité comme nécessité universelle. Comme le dénonce ce rapport, je regrette les coupes budgétaires dans les domaines de l’éducation, celles-ci contribuant à l’accroissement des inégalités.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Pean oluliseks võrdsete võimaluste tagamist kõikidel haridustasemetel. Raport näeb selleks ette erinevaid viise, muu hulgas ka LGBT-inimeste, vägivallavastase võitluse ning diskrimineerimise teemade lisamist hariduskavasse.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore della risoluzione del Parlamento europeo sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE. In primo luogo ritengo che l'istruzione sia uno strumento importante per aiutare le donne a partecipare a pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico; le misure di apprendimento permanente sono da ritenersi essenziali per fornire competenze alle donne e consentire loro di entrare nel mondo del lavoro o di migliorare l'occupazione, il proprio reddito e le condizioni di lavoro.

In aggiunta, ritengo opportuno rivolgere una particolare attenzione alla parità di genere nei contenuti dei programmi scolastici e nella pianificazione scolastica, così come alla necessità di valutare il ruolo della donna nei programmi scolastici delle diverse discipline, sottolineando il suo ruolo nelle materie insegnate. Infine, credo fortemente nel potenziale trasformativo dell'istruzione nel sostenere la causa dell'uguaglianza di genere; riconosco che i programmi d'istruzione formale e informale devono affrontare e combattere la violenza di genere, la discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia in tutte le sue forme, comprese le forme di cyberbullismo o molestie online; l'educazione all'uguaglianza di genere e contro la violenza basata sul genere dipende da ambienti scolastici sicuri e liberi dalla violenza.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση "Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης", καθώς αποτυπώνει τις εχθρικές για τις ανάγκες της νεολαίας και των γυναικών κατευθύνσεις της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική. Αποκρύπτει τον πυρήνα της ανισοτιμίας της γυναίκας στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες και το ότι οι όροι συμμετοχής της γυναίκας στην εκπαίδευση, στην παραγωγή καθορίζονται από το συμφέρον των καπιταλιστών, παρουσιάζοντας λύσεις δήθεν για ισότητα των γυναικών, μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των συμφερόντων, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Στην έκθεση, τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες μετατρέπονται σε «ράγες» πάνω στις οποίες προωθείται ταχύτερα η στρατηγική της ΕΕ, «η διά βίου εκμετάλλευσή τους» προς όφελος των μονοπωλίων. Οι προτάσεις της έκθεσης στηρίζουν και διευρύνουν τις θέσεις της ΕΕ για την εκπαίδευση, που προετοιμάζει, «εκπαιδεύει» τα νέα κορίτσια να αποδεχτούν την εργασιακή ζούγκλα, το κυνήγι «δεξιοτήτων» στην άτυπη εκπαίδευση, την κινητικότητα από επάγγελμα σε επάγγελμα και από χώρα σε χώρα. Η έκθεση προωθεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη λεγόμενη εκπαίδευση στην «επιχειρηματικότητα». Τα νέα κορίτσια, στο όνομα της ψευδεπίγραφης πολιτικής της «ισότητας» των φύλων, καλούνται να αποδεχτούν «νέες διακρίσεις» σε βάρος της κοινωνικής αναγνώρισης της μητρότητας και των ιδιαίτερων βιολογικών αναγκών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ I voted against this non-legislative and non-binding report as it calls for gender quotas on education bodies – you don’t fight discrimination with more discrimination. It called for compulsory sex and relationship classes and for the EU Commission to conduct propaganda campaigns in our schools. The EU Commission has no right to interfere with education, both in principle as it is an unelected and unaccountable body, but also in practice as it is not granted the competence in the treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Come già sostenuto in altre occasioni, ribadisco oggi con il mio voto favorevole all'importanza dell'educazione alla parità di genere e soprattutto al ruolo fondamentale che devono svolgere gli istituti scolastici e le istituzioni tutte nel combattere qualsiasi disuguaglianza di genere.

 
  
MPphoto
 
 

  Ева Паунова (PPE), в писмена форма. – Живеем в модерен свят, а в модерния свят всички са равнопоставени, независимо от пол, възраст, религия и етническа принадлежност. Подкрепих доклада относно еманципацията на жените посредством образование, защото ситуацията с дискриминацията на жените неминуемо е в процес на напредък, но въпреки това още съществува. Необходимо е да предприемем мерки, които да направят този процес по-интензивен и да гарантираме на младите жени равнопоставеност и шанс за икономическа и социална независимост. Недопустимо е младите жени на Европейския съюз да срещат стереотипни бариери пред кариерното си развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ Education is a shared competence of the EU, and as such should only be influencing Member States where it can improve best practice. Touching a very important topic, the Rodrigues report mostly promotes gender ideology, which would strip families of their parenting role as a child’s chief educator. It calls for mandated comprehensive sexual education in primary and secondary schooling, oversight and monitoring by the Commission of gender equality in teaching, teachers and curricula. Let us let girls be girls and focus on education to allow their talents flourish. I supported Amendment 1, which proposed an alternative resolution, emphasising subsidiarity principles.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport ne manque pas de paradoxes: il veut que l'Union européenne se préoccupe d'améliorer l'éducation des filles dans ses États membres alors que, d'une part, les filles sont déjà plus diplômées en moyenne que les garçons et rencontrent moins de difficultés scolaires et que, d'autre part, l'éducation n'est pas du ressort de l'Union. Il s'agit donc de violer la souveraineté des États et le principe de subsidiarité pour régler un problème qui n'existe tout simplement pas. La question de l'illettrisme, qui touche d'ailleurs bien plus les garçons que les filles, me paraît d'une urgence bien supérieure et je ne crois pas que ce soit en multipliant les cours sur la notion de genre qu'on va la régler. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam izvješće o osnaživanju djevojčica obrazovanjem u Europskoj uniji koje se u glavnini bavi poražavajućom činjenicom da se čak 30 milijuna djevojčica osnovnoškolskog uzrasta diljem svijeta nalazi izvan obrazovnog sustava. Čak 17 % odraslih osoba u svijetu, među kojima dvije trećine žena, ne zna čitati ni pisati.

Obrazovanje je preduvjet djeci da se razviju u osviještene osobe koje poštuju druge i sredstvo sprječavanja diskriminacije, agresije i vršnjačkog nasilja. Kako bi se prebrodilo takvo stanje, predlaže se niz pozitivnih mjera koje bi se ostvarile kroz europske fondove i programe. Obrazovanje je i preduvjet ravnopravnosti spolova, jer statistike pokazuju da su neškolovane djevojčice izloženije obiteljskom nasilju, ali i manje sklone zauzeti se za sebe i svoja prava što nas uvodi u začarani krug diskriminacije koji se ponavlja iz generacije u generaciju.

Podupirem tezu da je obrazovanje temelj odgovornoga građanstva kojim se jamči jednakost spolova i osnaživanje djevojčica, te ono najvažnije: ljudsko pravo i pravo svakog djeteta koje bi trebalo biti besplatno i dostupno svoj djeci bez diskriminacije, bez obzira na njihov boravišni status.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), in writing. ‒ I am proud of the vote in Parliament on the report on empowering girls though education in the EU. Gender inequality is a significant hurdle that we must overcome. Unfortunately, this inequality starts at a very young age. I feel that measures to create gender equality need to be applied at all levels of the education system. In addition, these systems must foster a spirit of tolerance, and genuine equality. I also share the view that we should have equal gender representation in leadership in organisations that are responsible for education, especially those in the fields of science, technology, engineering and mathematics (STEM ) so as to provide role models for our youth. It is time that we rid our system of gender stereotypes and created an open, gender-equal education system, so that this sentiment can permeate to the rest of society.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La relazione Rodrigues evidenzia che la formazione scolastica deve essere vista come uno strumento per sfidare le disuguaglianze tra ragazze e ragazzi e tutti gli stereotipi di genere. La relazione auspica che l'uguaglianza di genere sia applicata a tutti i livelli del sistema educativo. La risoluzione vorrebbe imporre a tutti gli Stati membri dell'UE l'introduzione dell'educazione di genere al fine dell'eliminazione degli stereotipi di genere, sulla base di considerazioni che appaiono fuorvianti e contraddette dai fatti. Ritengo che in questo genere di argomenti, così sensibili per un'ampia parte dell'opinione pubblica europea, il Parlamento non debba spingersi al di là del buon senso andando a sostenere posizioni che potrebbero essere fraintese e strumentalizzate da coloro i quali desiderano utilizzare la scuola per far accettare delle controverse convinzioni personali. Per questo motivo ho deciso di esprimere un voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie znacznie wykracza poza zakres uprawnień komisji FEMM. Tytuł sprawozdania wskazuje, że dotyczy ono kształcenia, czyli dziedziny, w której Parlament Europejski nie ma niezbędnych uprawnień; ponadto w sprawozdaniu zalecono wprowadzenie zmian w programach nauczania w państwach członkowskich. W sprawozdaniu wezwano również Komisję do zainicjowania procesu przystępowania UE do konwencji stambulskiej. Do takich działań wezwano również państwa członkowskie. Z tych właśnie powodów nie mogłem poprzeć sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Aujourd’hui certaines disparités demeurent au sein de l’Union concernant l’intégration des jeunes filles dans les systèmes éducatif et universitaire. Certains groupes de jeunes filles sont encore victimes de discrimination et ne disposent pas du même accès que les jeunes garçons à l’éducation. Le Parlement européen a adopté un rapport observant les progrès à accomplir pour l’émancipation des jeunes par l’éducation. J’ai souhaité m’abstenir sur ce rapport car j’estime que les compétences concernées tombent sous le principe de subsidiarité et relèvent davantage de la compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente resolução do Parlamento Europeu incide no papel decisório da educação e da sua dimensão habilitante, que granjeia condições de igualdade, de facto, para as jovens do sexo feminino. A educação tem um papel essencial a desempenhar no curso futuro das carreiras profissionais e no sucesso da integração socioeconómica, em estatuto de paridade com os homens. À luz do disposto e apoiado pelo parecer da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu, a relatora insta os decisores das políticas educativas, na Comissão e nos Estados-Membros, a irem além das declarações de princípio e das intenções políticas, envidando esforços e mobilizando recursos para assegurar o direito das mulheres, em particular das jovens, a um tratamento equitativo. Neste sentido, apoiei com o meu voto as recomendações apresentadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Um dos objetivos do meu relatório é garantir que os sistemas educativos dos Estados-Membros tenham presente a necessidade de ensinar as crianças, desde cedo, a conviver e a respeitar a diferença. Trata-se de combater os estereótipos e os preconceitos que impedem uma real igualdade dos géneros. Trata-se de combater a incompreensão e, em muitos casos, o ódio e a violência contra o diferente. Acredito sinceramente que a educação é a melhor das vias para garantir que no futuro todos tenham os mesmos direitos em todos os domínios da sociedade e da vida.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo firmemente que la igualdad de género es un principio fundamental que los niños deben aprender desde pequeños.

Es importante que los Estados miembros apliquen medidas para lograr la igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo; que incorporen un mayor grado de sensibilización sobre los asuntos de género a la formación del profesorado y de otro personal escolar (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos) y que introduzcan mecanismos que permitan la promoción, aplicación, seguimiento y evaluación de la igualdad de género en todas las instituciones y niveles educativos.

También creo que es fundamental que se imparta una educación sexual adaptada a la edad y necesidades de los alumnos, que incluya la sensibilización sobre los temas LGBT.

Asimismo, es importante que los Estados inviertan en campañas educativas y de sensibilización que mejoren la orientación profesional destinada a niñas y niños, abordando la imagen estereotipada de los roles de género, así como los estereotipos de género en las distintas carreras profesionales, sobre todo en el ámbito de las ciencias y las nuevas tecnologías, para reducir la segregación por sexos en el mercado de trabajo y reforzar la posición de las mujeres

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui estime que les mesures d'égalité des sexes doivent s'appliquer à tous les niveaux du système éducatif, y compris dans les programmes et la formation des enseignants, de manière à mettre fin aux stéréotypes liés au genre et aider à combler le fossé entre l'éducation des femmes et leur développement professionnel. Le texte de cette résolution non législative demande également davantage d'investissements pour assurer à tous une éducation publique de qualité.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Este relatório alerta para as desigualdades ainda patentes entre crianças do sexo masculino e feminino, no que se refere ao acesso à educação, pelo que há ainda um amplo caminho a percorrer no que respeita à igualdade de género aplicável a todos os níveis do sistema de ensino, designadamente, em questões como o combate à violência contra meninas, a ratificação da Convenção de Istambul, o princípio da subsidiariedade nos currículos escolares, a necessidade de desafiar os estereótipos de género, a educação como ferramenta no combate à pobreza e a igualdade de acesso à ciência e tecnologia.

Pese embora concorde, em grande maioria, com as propostas constantes do relatório, decidi abster-me não só por algumas sugestões do grupo com as quais concordava não terem sido acolhidas, como também por manifestar reserva quanto à observância do princípio da subsidiariedade em alguns pontos da proposta, de que o conteúdo dos currículos escolares é um bom exemplo.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho dato il mio voto contrario alla proposta enunciata dall'on. Rodrigues riguardante l'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'Unione europea. La relatrice sostiene che, in Europa, siano presenti forti differenze di genere in termini di accesso all´'istruzione e che vi sia una predominanza di stereotipi di genere.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El voto emitido ha sido a favor de este Informe. Destaca su incidencia en la educación pública gratuita para todos, los derechos LGTBI y el derecho al acceso a la educación, independientemente del lugar de residencia. Aunque no se incorporan algunas cuestiones relacionadas con el impulso de planes de formación en autodefensa para mujeres, lo que aumentaría su grado de incidencia, seguimos creyendo que es dar un paso más en la buena dirección. Algunas medidas interesantes que apoyamos con nuestro voto son:

-Luchar contra los estereotipos de género que promueve la publicidad y los medios de comunicación.

-Promover la orientación profesional y vocacional al margen de los estereotipos de género.

-Inculcar los valores de igualdad y derechos humanos.

-Educar a los niños y niñas en salud mental, sexualidad y relaciones sanas para ayudarles a tomar decisiones bien informadas.

-Reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual.

-Promover el conocimiento y el control de las jóvenes y niñas sobre su cuerpo.

-Combatir las agresiones físicas, la discriminación y el estigma basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión individual. Luchar contra el acoso escolar.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. ‒ Přístup ke vzdělání je základním lidským právem a právem každého dítěte, které by mělo být zaručeno chlapcům stejně jako dívkám. Bohužel dívky jsou často znevýhodňovány genderovými stereotypy a situace je ještě obtížnější pro ty, které přicházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na zprávě kolegyně Rodriguesové oceňuji mimo jiné i to, že se těmto skupinám věnuje, svým hlasováním jsem ji tedy podpořila.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He apoyado este texto que insta a los Estados miembros a tomar medidas destinadas a la sensibilización en igualdad de género desde la enseñanza. Lamentablemente, en la votación final se retiró su llamamiento a la Comisión a implicarse en las actuaciones relativas a programas destinados a igualdad de género, aun cuando forma parte de los principios de los tratados vigentes.

No obstante, el texto va encaminado a solicitar recursos para que las instituciones educativas y los profesionales de la enseñanza desarrollen una formación y programas transversales en valores de no discriminación que inviten a romper las barreras y estereotipos en materia de género. También recuerda el deber de los Estados de procurar redes públicas de guarderías, así como garantizar una educación pública de calidad. Además, insta de nuevo a la Comisión a comenzar el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul sobre Violencia contra la Mujer.

Aunque mejorable, el texto denuncia que las medidas de austeridad han afectado muy negativamente a los recursos educativos, para lo que es necesario disponer de una fuerte inversión pública que permita desarrollar los programas señalados. Por ello mi voto ha sido favorable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ A União Europeia tem como missão a promoção da igualdade de oportunidades. Todas as crianças devem ter acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade, sem discriminação e independentemente do seu estatuto de residência.

Neste cenário, avançar com medidas promotoras da igualdade de género ganha uma premência acrescida.

A abordagem holística defendida por este relatório é um caminho que trará resultados. Parte de um diagnóstico assertivo, que reconhece que a promoção da democratização da educação contribuiu para a igualdade de oportunidades, para a igualdade entre os géneros e para a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais. Elenca ainda medidas capazes de se constituírem como passos firmes no sentido de dotar a União dos instrumentos e meios adequados para uma resposta consequente e integrada.

Estou convicto de que o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, da solidariedade e da responsabilidade facilitará o progresso social e a participação democrática na vida em sociedade.

Todas estas são razões que contribuíram para o meu voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report as the EU has no place or mandate to get involved in the UK education system. The EU also has no role or mandate to get involved in sex and relationship education in schools in the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As I stated in my previous explanation, I voted for this report for the same reason: women and girls have a right to an education. And this report makes it clear that education, as a major aspect of socialisation, radically affects our perception of women and girls. Not only do schools shape our perception of other genders, but also contribute massively to attitudes, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create the appropriate learning environments where our current attitudes towards gender is challenged; from stereotypes to discrimination. All children must be able to thrive.

There is an urgent need to tackle these inequalities and present practical solutions to very real problems girls are facing.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ V európskych inštitúciách sa stále častejšie stretávame s opakovanými snahami o prekračovanie ich kompetencií a s nerešpektovaním suverenity členských štátov, rovnako ako aj s potieraním neodcudziteľných práv rodičov na výchovu vlastných detí. Som proti narastajúcemu tlaku na presadzovanie gender ideológie. Návrhy na jej zavádzanie smerujú k indoktrinácii spoločnosti a konkrétne v správe Rodrigues k indoktrinácii tých najmenších, našich detí. S tým nemôžem súhlasiť, a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Vzdelávanie a odborná príprava dievčat a žien je dôležitou európskou hodnotou, základným ľudským právom a základom pre posilnenie postavenia žien a dievčat na sociálnej, kultúrnej a profesijnej úrovni. Na svete je 17 % dospelej populácie, ktorá nevie čítať alebo písať, z toho až 2/3 tvoria ženy. Vzdelávanie je nástroj, ktorý ženám umožňuje získať ekonomickú nezávislosť. Preto opatrenia zamerané na uplatňovanie rodovej rovnosti na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému musia byť účinné a kontrolovateľné. Do vzdelávacích systémov musia členské štáty začleniť aj starostlivosť o deti a vzdelávanie v ranom detstve, aby sa tak rodičom umožnilo nájsť rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Členské štáty musia zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu pre dievčatá i chlapcov bez ohľadu na vek, rod, sociálno-ekonomické postavenie, kultúrne zázemie či náboženstvo. Zásade rovnosti medzi ženami a mužmi je potrebné venovať pozornosť v učebných osnovách vo všetkých fázach vzdelávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Izobraževanje je temeljna pravica vseh ljudi in je tudi izredno pomembno za zagotavljanje enakosti med spoloma ter opolnomočenje deklic. Izobraževanje in usposabljanje deklic in žensk je pomembna evropska vrednota in je bistven del polnega uživanja vseh družbenih, gospodarskih, kulturnih in političnih pravic. Študija, ki jo je izvedel generalni direktorat EP za notranjo politiko, kaže, da je po svetu iz izobraževalnega sistema izključenih 30 milijonov deklic v starosti, ko bi morale obiskovati osnovno šolo.

Poročilo spodbuja države članice k implementaciji izobraževalnih ukrepov, ki merijo na boj proti spolnim stereotipom, na učenje enakosti, človeškega dostojanstva in samozavesti deklic in fantov, da se bodo svojih pomembnih odločitev lahko lotevali avtonomno in dovolj informirano, na poduk o ženskem zavedanju kontrole nad svojim telesom ter na spopad s homofobičnim in transfobičnim ustrahovanjem in pomoč v boju proti diskriminaciji, ki bazira na spolni orientaciji in identiteti.

Poročilo predlaga ukrepe za zagotovitev promocije enakosti spolov, višanja profesionalnih profilov in kompetenc deklic in ne nazadnje izboljšanja njihovega osebnega in poklicnega razvoja v vseh nacionalnih izobraževalnih sistemih, zato sem poročilo o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Der Rodriguez-Bericht, über den heute im Europäischen Parlament abgestimmt wird, will den Staaten vorschreiben, auf allen Ebenen des Bildungswesens Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Dies würde bedeuten, entsprechende Maßnahmen umfassend in die Lehrerausbildung zu integrieren, Überwachungsmechanismen hierüber einzuführen, direkt in die Familien hineinzuwirken und sogar Gleichstellungsfragen zum Thema beim Sport und bei Freizeitaktivitäten zu machen. So sehr wir die Gleichberechtigung von Frauen bejahen: Diese Pläne schießen weit über das Ziel hinaus. Im Übrigen überschreiten sie in eklatanter Weise die Befugnisse der EU. Bildungspolitik fällt in die Kompetenz der einzelnen EU-Mitgliedstaaten! In Deutschland ist Bildungspolitik sogar Sache der Bundesländer. Angesichts dieser Tatsache erscheint es absurd, wenn die EU nun umfassende Vorschriften im Bildungsbereich erlassen möchte. Auch hinsichtlich der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet den deutschen Staat dazu, aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Mehr Maßgaben sind nicht notwendig. Deshalb lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA-delegatie onthield zich van stemming over dit verslag.

Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs de basis vormt voor verantwoordelijk burgerschap, essentieel is voor het waarborgen van gendergelijkheid en versterking van de positie van meisjes en een fundamenteel mensenrecht is dat voor alle kinderen gewaarborgd moet worden. Ook verdedigen wij een inclusieve samenleving met gelijke rechten en plichten voor iedereen alsook een gelijkekansenbeleid op maat van en met aandacht voor diverse doelgroepen. Inbreuken op die gelijkheid, zowel op het werk als in de privésfeer, zijn voor ons niet aanvaardbaar.

Tegelijkertijd is ook subsidiariteit belangrijk voor de N-VA. Wij hebben oog voor de verschillende beleidsniveaus en de afbakening van bevoegdheden. Vanuit dat opzicht is voorliggend verslag problematisch, aangezien onderwijs in eerste instantie geen bevoegdheid van de EU is.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Glasao sam protiv ovog izvješća, jer se prema Lisabonskom ugovoru radi o kompetenciji država članica, te stoga nema potrebe da se Europski parlament miješa u nadležnost pojedinih zemalja članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This report sends a very clear message that education will play a critical role in making gender equality a reality. Schools are fundamental in shaping attitudes, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create learning environments where gender stereotypes are challenged, where no child is discriminated against, and where all children can thrive. Women are still underrepresented in senior leadership and decision making positions whilst being overrepresented in early years and primary education. As a result, girls often lack role models, particularly in science and technology subjects. I voted for this report because it rightly identifies the urgent need to tackle these inequalities and presents practical solutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Správu som nepodporil, pretože zásadne zasahuje do právomocí členských krajín v oblasti vzdelávania, ako aj v iných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem proti poročilu o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem. Poročilo se dotika pomembnih tematik, kot so npr. izobraževanje žensk, zaposlitev žensk, enakost spolov, spolni stereotipi, zagotavljanje enakega dostopa za dekleta in ženske za izobraževalne programe s področja znanosti in tehnologije. Kljub temu je poročilo v precejšnjem delu vsebinsko nedodelano, pomankljivo in preskopo, v nekaterih delih posega na področja, ki so v pristojnosti držav članic. Ne morem se znebiti občutka, da bi lahko pripravili bistveno boljše poročilo o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η εν λόγω έκθεση ζητεί να προωθηθούν άμεσα μέτρα για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων στην κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού, αλλά και για όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Επίσης, καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν όλα όσα απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι η εκπαίδευση συμβάλλει στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών, στην εξάλειψη οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων καθώς και στην προαγωγή της αλληλεγγύης. Σημαντική είναι επίσης η αναφορά στην ανάγκη να αναγνωριστεί ότι μια ευαίσθητη, κατάλληλη για κάθε ηλικία και επιστημονικά ακριβής διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και των αγοριών, που θα τα βοηθήσει να κάνουν ενσυνείδητες επιλογές και θα συμβάλει θετικά σε ευρύτερες προτεραιότητες. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Προωθείται η προετοιμασία των παιδιών και των νέων στον ρόλο του εργαζόμενου μακριά από την έννοια της οικογένειας. Επίσης, προωθείται η ενημέρωση των παιδιών από μικρή ηλικία στην ευρύτερη έννοια των φύλων του ανθρώπου (ΛΟΑΔ).

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Egyetértek a jelentéssel, mely szerint az oktatás a felelősségteljes polgári szerepvállalás alapja és kulcsfontosságú a nemek közötti egyenlőség és valamennyi állampolgár érvényesülésének biztosítása érdekében. Úgy vélem, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy javítsák az olyan intézkedéseket, amelyek előmozdítják a nemek közötti egyenlőség megvalósulását az oktatás valamennyi szintjén.

Szavazatommal azért is támogattam a jelentést, mert igaznak tartom azt, hogy az oktatásnak – mind a lányok, mind pedig a fiúk esetében – elő kell segítenie a tudatos, kiegyensúlyozott, másokat tisztelő, empátiára és kölcsönös tiszteletre képes személyiség kialakulását a megkülönböztetés, agresszió és megfélemlítés elkerülése érdekében.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Wzmacnianie pozycji dziewcząt, jak i inne działania wspierające równouprawnienie, mają olbrzymie znaczenia dla Unii Europejskiej, jako organizacji bazującej na niedyskryminacji ludzi ze względu na płeć, wiek, przynależność etniczną czy narodową. Jednakże przedstawiony dokument, pomimo bardzo słusznych celów, zawiera wiele propozycji niemożliwych do wprowadzenia oraz w znaczny sposób ingerujących w wyłączne kompetencje państw członkowskich, m.in. w dziedzinie edukacji. Niestety zbyt często proponowane rozwiązania, podnoszone nawet w imię szczytnych celów, ale podejmowane w nierozsądny sposób, przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego. Trzeba bardzo unikać więc jednostronnych deklaracji i celów oraz argumentacji. Z tych też powodów zdecydowałem się zagłosować przeciwko temu sprawozdaniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Educația constituie unul din drepturile fundamentale ale omului, care poate oferi perspective mai bune de realizare în viață. Modul în care sistemele de educație conferă șanse egale indiferent de gen constituie o problemă de cea mai mare importanță pentru societatea actuală. Aceasta izvorăște dintr-o alegere curiculară discriminatorie față de rolul femeii în societate, tendință ce trebuie combătută la nivelul Uniunii și al statelor membre. Adeseori, deși femeile constituie o majoritate în cadrul sistemului de educație (atât ca profesori, cât și ca elevi), ele sunt luate în considerare de pe poziția unei minorități, asociată cu apartenența la alte tipuri de minorități (etnice, sexuale, persoane cu dizabilități). Această situație trebuie să se schimbe în cel mai scurt timp, iar instituțiile europene au un rol decisiv în acest sens. Fetele și femeile trebuie să beneficieze de un acces nediscriminatoriu la educație, care să le ofere cu adevărat șanse egale în viață cu băieții și bărbații. Acesta include, pe lângă conținutul curicular nediscriminatoriu și instruirea corespunzătoare a dascălilor, accentul mai mare pe grupurile vulnerabile și o aducere la zi a metodelor de predare, care să includă și educația non-formală. O astfel de reformă implică solidaritatea noastră a tuturor, indiferent de gen sau de alte apartenențe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report aiming to ensure the equality and empowerment of girls through education. It also calls for fight against gender stereotyping and encourage more women to take up science, technology, engineering and mathematics.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. ‒ Les inégalités femmes-hommes perdurent dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. N’en déplaise aux conservateurs et aux réactionnaires dénonçant une hypothétique "théorie" du genre, toutes les études sociologiques crédibles montrent que ces inégalités se construisent dès le plus jeune âge, à travers une éducation différentielle entre filles et garçons.

Tenant compte de cette réalité, le rapport Rodrigues vise à mettre en œuvre et à développer une éducation émancipatrice des filles, qui contrerait l’intériorisation de stéréotypes, base des inégalités. Pour cela, il préconise une action à tous les niveaux en matière d’éducation, à travers la formation des enseignants et des personnels scolaires, la revalorisation de la place des femmes dans les programmes scolaires ou la mise en œuvre de mécanismes d’évaluation de l’égalité femmes-hommes. Le rapport propose également la création d’un prix pour les établissements vertueux en matière d’égalité des genres.

Ainsi, je soutiens ce rapport car, contrairement à ce qu’ont pu affirmer les conservateurs, ce n’est pas la compétence des seuls États. "L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines", stipule l’article 23 de la déclaration des droits fondamentaux de l’Union européenne: il est temps d’agir maintenant !

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Izvješće duboko zadire u sfere koje se nalaze izvan nadležnosti Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova - prvenstveno u obrazovanje koje se nalazi u ingerenciji pojedinačnih država članica Unije te u kojemu je Unija nadležna tek za preuzimanje djelovanja kojima se podupiru, koordiniraju ili dopunjuju djelovanja individualnih država članica, ali ne i za harmonizaciju, što se upravo ovim izvješćem pokušava.

Naime, ponovno se pod krinkom ravnopravnosti spolova, univerzalnih i općeprihvaćenih principa, kao što su jednako pravo na pristup obrazovanju te borbe protiv diskriminacije, na podmukao način u školski kurikulum svih država članica Unije pokušava ubaciti promoviranje rodne ideologije u spolnom obrazovanju te se navedeno obrazovanje pokušava učiniti obveznim ne samo u primarnom, nego i u tercijarnom obrazovanju.

Izvješće poziva sve države članice da eliminiraju seksizam u školskim udžbenicima te da sve učitelje mobiliziraju na način da se aktiviraju u borbi protiv negativnih spolnih stereotipova. Također, države članice se poziva na prilagodbu nacionalnih zakona u područjima medija i promidžbe da bi i navedeni služili istoj svrsi kao i obrazovanje.

Ovakvu kontinuiranu skandaloznu praksu nametanja jedne točno određene ideologije držim iznimno nedemokratskom i opasnom, te se sukladno tome izričito protivim ovakvome te svim prošlim i budućim sličnim pokušajima.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo poslanke Rodrigues se dotika pomembnih tematik, na primer izobraževanja kot orodja za boj proti revščini, zagotavljanja enakega dostopa za dekleta in ženske do izobraževalnih programov s področja znanosti in tehnologije, boja proti nasilju nad deklicami in ženskami, ratifikacije Istanbulske konvencije. Vendar pa besedilo ni dovolj dobro, saj v nekaterih delih posega na področja, ki so v pristojnosti držav članic, in se ponekod ne drži naslova poročila, obenem pa prekorači meje njegovih pristojnosti. To so razlogi, zaradi katerih poročila nisem podprla.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El voto emitido ha sido a favor de este Informe. Destaca su incidencia en la educación pública gratuita para todos, los derechos LGTBI y el derecho al acceso a la educación, independientemente del lugar de residencia. Aunque no se incorporan algunas cuestiones relacionadas con el impulso de planes de formación en autodefensa para mujeres, lo que aumentaría su grado de incidencia, seguimos creyendo que es dar un paso más en la buena dirección. Algunas medidas interesantes que apoyamos con nuestro voto son:

-Luchar contra los estereotipos de género que promueve la publicidad y los medios de comunicación.

-Promover la orientación profesional y vocacional al margen de los estereotipos de género.

-Inculcar los valores de igualdad y derechos humanos.

-Educar a los niños y niñas en salud mental, sexualidad y relaciones sanas para ayudarles a tomar decisiones bien informadas.

-Reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual.

-Promover el conocimiento y el control de las jóvenes y niñas sobre su cuerpo.

-Combatir las agresiones físicas, la discriminación y el estigma basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión individual. Luchar contra el acoso escolar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Der Rodriguez-Bericht, über den heute im Europäischen Parlament abgestimmt wird, will den Mitgliedstaaten vorschreiben, auf allen Ebenen des Bildungswesens Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Dies würde bedeuten, entsprechende Maßnahmen umfassend in die Lehrerausbildung zu integrieren, Überwachungsmechanismen hierüber einzuführen, direkt in die Familien hineinzuwirken und sogar Gleichstellungsfragen zum Thema beim Sport und bei Freizeitaktivitäten zu machen. So sehr wir die Gleichberechtigung von Frauen bejahen: Diese Pläne schießen weit über das Ziel hinaus. Es zeigt sich auch immer deutlicher, dass heutzutage in vielen Fällen Jungen und junge Männer das benachteiligte Geschlecht sind. Es wird höchste Zeit, Ihnen wieder faire Chancen in der Ausbildung zu verschaffen. Die Maßgaben des Rodriguez- Berichtes überschreiten im Übrigen in eklatanter Weise die Befugnisse der EU. Bildungspolitik fällt in die Kompetenz der einzelnen EU-Mitgliedstaaten! In Deutschland ist Bildungspolitik sogar Sache der Bundesländer. Angesichts dieser Tatsache erscheint es absurd, wenn die EU nun umfassende Vorschriften im Bildungsbereich erlassen möchte. Auch hinsichtlich der Gleichberechtigung von Männern und Frauen ist das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet den deutschen Staat dazu, aktiv auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. Mehr Maßgaben sind nicht notwendig. Deshalb lehne ich diesen Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce texte vise essentiellement à conditionner les jeunes Européens à accepter les minorités via le système scolaire. Cette "émancipation" par l'école et la nécessité de maintenir scolarisées les jeunes filles ne sont jamais que les effets secondaires de l'immigration massive, important des coutumes et valeurs qui ne sont pas les nôtres, d'une part, et du pouvoir des lobbies LGBTI d'autre part.

L'éducation ne relevant pas des compétences de l'Union, nous avons proposé une résolution alternative portant sur deux axes :

– le rappel à la subsidiarité et l'absence de compétence de l'UE sur les questions d'éducation;

– l'absence d'enjeu réel puisque la scolarisation des filles en Europe n'est pas un problème comme le montrent les chiffres de répartition H/F des diplômés de l'enseignement supérieur.

Il est évident que je n'ai pas pu soutenir ce texte, tant pour des questions juridiques (hors-compétences UE) qu'idéologiques. J'ai voté CONTRE ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El voto emitido ha sido a favor de este Informe. Destaca su incidencia en la educación pública gratuita para todos, los derechos LGTBI y el derecho al acceso a la educación, independientemente del lugar de residencia. Aunque no se incorporan algunas cuestiones relacionadas con el impulso de planes de formación en autodefensa para mujeres, lo que aumentaría su grado de incidencia, seguimos creyendo que es dar un paso más en la buena dirección. Algunas medidas interesantes que apoyamos con nuestro voto son:

- Luchar contra los estereotipos de género que promueve la publicidad y los medios de comunicación.

- Promover la orientación profesional y vocacional al margen de los estereotipos de género.

- Inculcar los valores de igualdad y derechos humanos.

- Educar a los niños y niñas en salud mental, sexualidad y relaciones sanas para ayudarles a tomar decisiones bien informadas.

- Reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual.

- Promover el conocimiento y el control de las jóvenes y niñas sobre su cuerpo.

- Combatir las agresiones físicas, la discriminación y el estigma basado en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión individual. Luchar contra el acoso escolar.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque enfatiza que la educación es un derecho fundamental de las niñas y las mujeres, vital para el apoderamiento y el respeto de sus derechos sociales, culturales, económicos y políticos. El texto también hace referencia a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y propone acciones concretas para que todos los sistemas de educación públicos promuevan la igualdad de género y implementen diversas medidas para por ejemplo luchar contra los esteritos de género o contra la homofobia/ transfobia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because it addresses a series of key issues related to gender equality. In an effort to close the existing gap between women’s education and professional development, the text calls for equal access measures and the use of information and communication technologies already from pre-school, with the aim of encouraging women to take up science, engineering and mathematics-related study paths. The report also tackles the issue of sexual stereotyping, and calls for awareness to be raised both in formal and informal education. Furthermore, gender education should be included in school curricula and teaching materials should not contain sexist or discriminatory content. Teachers should also be properly trained to promote equality, while curricula and educational materials should be critically reviewed in order to provide stereotype-free education.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Sabemos da importância da educação para garantir a igualdade de género. Compreendemos a necessidade de uma cultura escolar da igualdade de género em todos os níveis do sistema educativo, a sensibilização para as questões de género na formação de docentes, assim como de todas as categorias de profissionais que trabalham nas escolas, que sejam criados mecanismos que facilitem a promoção, implementação, monitorização e avaliação da igualdade de género nos estabelecimentos de ensino.

Concordamos que apenas os Estados têm capacidade para assegurar o ensino universal obrigatório e gratuito e que os cortes orçamentais na área da educação, muitos deles derivados das políticas de austeridade preconizadas pela UE, põem em perigo o ensino público, de qualidade e gratuito, contribuindo assim para o aumento das desigualdades.

Estamos, por isso, em completa consonância com a ideia de que todas as crianças devem ter acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade, sem discriminação e independentemente do seu estatuto de residência. Ou seja, na generalidade estamos de acordo com o texto do relatório embora não estejamos de acordo com a ideia de que o acesso à educação deva ser feito através de estruturas de acolhimento de crianças a preços acessíveis o que, aliás, contraria o dito anteriormente.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das Europäische Parlament sollte sich strikt an die Grundsätze der Subsidiarität und der Souveränität der Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung halten und nicht unter irgendeinem Vorwand in Schulprogramme mit fragwürdigen Regelungen zur Frühsexualisierung eingreifen oder, weiter gefasst, in alle Bildungsmaßnahmen – ob in der Schule oder der Familie – oder in kulturelle und sportliche Aktivitäten. Daher ist dieser Bericht abzulehnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ In dem Entschließungsantrag wird die Rolle der Eltern und der Familie lediglich zweimal in den Erwägungsgründen dieser Entschließung erwähnt, nämlich um davor zu warnen, dass Eltern und die Familie „Geschlechterrollen während der Sozialisierungsphasen in Kindheit und Jugend“ weitergeben.

Das bedeutet: Das EU-Parlament spricht sich dagegen aus, dass Väter und Mütter ihre Töchter zu Frauen und Müttern, und ihre Söhne zu Männern und Vätern erziehen. Um die elterliche Erziehung im Rahmen der Familie so weit wie möglich zu neutralisieren, soll das öffentliche Bildungswesen die „geschlechterneutrale Erziehung im Sinne der Gleichstellung“ der Kinder und Jugendlichen – und vor allem der Mädchen – übernehmen. Dazu zählt auch die Forderung, Lehrpläne, Lehrmethoden, Unterrichtsmaterialien durch Experten für Gleichstellungsfragen ständig überwachen zu lassen.

Natürlich besteht der Frauenausschuss auch darauf, dass ab der Grundschule verpflichtend für alle Schüler Sexualkunde unterrichtet wird. Die Manipulation von heranwachsenden Jugendlichen wird durch das EU-Parlament gefördert. Dazu gehört auch ein besonderer Schwerpunkt für LGBTI-Lebensweisen. Um das durchzusetzen, sollen nunmehr Schulbuchverlage von besonderen Gleichstellungs- und Sexualkundeexperten begleitet werden.

Außerdem wird ein alljährlich zu verleihender europäischer Gleichstellungspreis gefordert, um Bildungseinrichtungen, die sich bei der Manipulation von Kindern und Jugendlichen besonders hervorgetan haben, auszuzeichnen.

Diesen Blödsinn mache ich nicht mit, und deshalb stimme ich gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ This report sends a very clear message that education will play a critical role in making gender equality a reality. Learning environments are fundamental in shaping attitudes, choices and ambitions. If we are to empower girls to achieve their true potential, we must create learning environments where gender stereotypes are challenged, where no child is discriminated against, and where all children can thrive. Women are still under—represented in senior leadership and decision making positions whilst being overrepresented in early years and primary education. As a result, girls often lack role models, particularly in science and technology subjects. I voted for this report because it rightly identifies the urgent need to tackle these inequalities and presents practical solutions. In particular I welcomed the adoption of an amendment on the need to promote sexual and relationship education that I tabled in CULT Committee in my role as shadow rapporteur for the opinion.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat raportul referitor la creșterea capacităților fetelor prin educație. Salut inițiativa realizării în PE a unui raport care să aibă un subiect atât de generos, care invită statele membre să promoveze democratizarea educației și celelalte condiții necesare pentru ca educația, atât cea din școli, cât și cea oferită prin alte mijloace de instruire, să contribuie la crearea egalității de gen și a egalității de șanse, la depășirea inegalităților economice, sociale și culturale, la stimularea dezvoltării personale și a unui spirit de toleranță, solidaritate și responsabilitate, facilitând progresul social și participarea democratică la viața comunității. Sunt de acord cu faptul că educația este un instrument important pentru ca femeile să aibă posibilitatea de a participa pe deplin la dezvoltarea socială și economică, iar învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru a le oferi acestora abilități care să le permită revenirea pe piața muncii sau găsirea unui loc de muncă mai bun, cu venituri și condiții de muncă mai bune.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ El informe de la diputada Rodrigues sobre capacitación de las jóvenes a través de la educación en la UE es un informe con el que a simple vista, si no se va al contenido, podría estar de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que se ha utilizado como arma arrojadiza entre los miembros de esta Cámara, violentado gravemente las posiciones de algunos diputados. El informe va mucho más allá de lo que indican los Tratados. Esta extralimitación de funciones ya no va solo a entrometerse en los asuntos internos de los Estados miembros, este informe lo que pretende es meterse en nuestras casas y en las escuelas y decir cómo debemos educar a nuestros hijos. Señor Presidente, me parece intolerable que un informe así vea la luz, hay que poner fin a estos informes que lo único que hacen es enfrentar a la Cámara y vulnerar el principio de subsidiariedad.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος ( NI), γραπτώς. ‒ Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση "Ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης", καθώς αποτυπώνει τις εχθρικές για τις ανάγκες της νεολαίας και των γυναικών κατευθύνσεις της ΕΕ στην εκπαιδευτική πολιτική. Αποκρύπτει τον πυρήνα της ανισοτιμίας της γυναίκας στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες και το ότι οι όροι συμμετοχής της γυναίκας στην εκπαίδευση, στην παραγωγή καθορίζονται από το συμφέρον των καπιταλιστών, παρουσιάζοντας λύσεις δήθεν για ισότητα των γυναικών, μέσα από τον παραμορφωτικό φακό των συμφερόντων, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Στην έκθεση τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες μετατρέπονται σε «ράγες» πάνω στις οποίες προωθείται ταχύτερα η στρατηγική της ΕΕ, «η διά βίου εκμετάλλευσή τους» προς όφελος των μονοπωλίων. Οι προτάσεις της έκθεσης στηρίζουν και διευρύνουν τις θέσεις της ΕΕ για την εκπαίδευση, που προετοιμάζει, «εκπαιδεύει» τα νέα κορίτσια να αποδεχτούν την εργασιακή ζούγκλα, το κυνήγι «δεξιοτήτων» στην άτυπη εκπαίδευση, την κινητικότητα από επάγγελμα σε επάγγελμα και από χώρα σε χώρα. Η έκθεση προωθεί την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη λεγόμενη εκπαίδευση στην «επιχειρηματικότητα». Τα νέα κορίτσια, στο όνομα της ψευδεπίγραφης πολιτικής της «ισότητας» των φύλων, καλούνται να αποδεχτούν «νέες διακρίσεις» σε βάρος της κοινωνικής αναγνώρισης της μητρότητας και των ιδιαίτερων βιολογικών αναγκών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), in writing. ‒ While the ECR group is a strong supporter of progress in equality of both girls and boys in the area of education, the report goes far beyond the remit and responsibilities of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) and of Parliament, particularly in the area of education. The main areas of concern for the ECR deal with the prescriptive nature of the ‘Training and curriculum’ section of the report, namely the suggested promotion of gender equality in Member States’ comprehensive sex and relationship education programmes, the consideration of making sex and relationship education compulsory in the school curricula for all primary and secondary school children and the insistence on gender equality as a criterion for production of educational materials and gender-aware tutoring. Some of the recommendations in the report constitute intrusion into the citizen’s beliefs, such as the need to include strategies for reflection on teachers’ own identity, beliefs, values, prejudices, expectations, attitudes and gender representations, as well as on their teaching practices, in teachers training. Considering that neither the FEMM Committee, nor Parliament were given a mandate in the area of education and the fact that the above cited concerns constitute a very significant part of the report, the ECR was unable to support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O relatório sublinha a importância da educação para garantir a igualdade de género. Recomenda uma cultura escolar da igualdade de género em todos os níveis do sistema educativo, a sensibilização para as questões de género na formação de docentes, assim como de todas as categorias de profissionais que trabalham nas escolas, que sejam criados mecanismos que facilitem a promoção, implementação, monitorização e avaliação da igualdade de género nos estabelecimentos de ensino.

Estamos de acordo que apenas os Estados têm capacidade para assegurar o ensino universal obrigatório e gratuito e que os cortes orçamentais na área da educação, muitos deles derivados das políticas de austeridade preconizadas pela UE, põem em perigo o ensino público, de qualidade e gratuito, contribuindo, assim, para o aumento das desigualdades. Estamos em completa consonância com a ideia de que todas as crianças devem ter acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade, sem discriminação e independentemente do seu estatuto de residência. Ou seja, na generalidade estamos de acordo com o texto do relatório embora não estejamos de acordo com a ideia de que o acesso à educação deva ser feito através de estruturas de acolhimento de crianças a preços acessíveis o que, aliás, contraria o dito anteriormente. Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zullo (EFDD), per iscritto. – Ho votato a favore della relazione perché affronta il tema dell'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione, con l'obiettivo di valorizzare maggiormente il percorso formativo scolastico e universitario, per una reale affermazione delle donne nella società e nel mondo del lavoro. Nel testo si ribadisce la necessità di adottare maggiori misure per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e per l'uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini. Si promuove inoltre lo sviluppo dell'autostima e dell'affermazione professionale al fine di incoraggiare ragazze e donne ad essere autonome e ad assumere decisioni informate. Un principio affermato è quello dell'importanza dell'istruzione anche come strumento per sottrarre le donne a molteplici forme di violenza domestica e non. Si sollecita poi la garanzia di un accesso paritario all'istruzione a prescindere dall'età, dal genere, dallo status socioeconomico, dal background culturale o dalla religione, promuovendo un'istruzione di maggiore qualità che dia opportunità uguali a tutti e a ogni livello scolastico.

 
Aviso legal - Política de privacidade