Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2160(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0213/2015

Ingediende teksten :

A8-0213/2015

Debatten :

PV 08/10/2015 - 2
CRE 08/10/2015 - 2

Stemmingen :

PV 08/10/2015 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0351

Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

2. Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  Președintele. – Primul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul doamnei Anna Záborská, în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, referitor la aplicarea Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (2014/2160(INI)) (A8-0213/2015).

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa. Na úvod mi dovoľte poďakovať za spoluprácu tieňovým spravodajcom a členom Výboru pre práva žien. Aj keď nie vždy sme mali rovnaký pohľad na vec, ale cítila som, že nás spája snaha zlepšiť postavenie žien na trhu práce.

Pred 3 rokmi prijal tento Parlament správu našej kolegyne Edit Bauer o princípe rovnakej mzdy pre mužov a ženy za prácu rovnakej hodnoty. Táto správa obsahovala zoznam konkrétnych odporúčaní pre Komisiu s cieľom zlepšiť postavenie žien v zamestnaní. No tri roky uplynuli a nezmenilo sa takmer nič. Preto som sa vo svojej správe sústredila na štyri veci, ktoré sa mi zdajú kľúčové. Po prvé, zaviesť vo všetkých členských štátoch jednoznačnú definíciu práce rovnakej hodnoty. Po druhé, zlepšiť prístup žien ku spravodlivosti. Po tretie, motiváciu zamestnávateľov. A po štvrté, výzvu Komisii, aby všetky tieto požiadavky zohľadnila v návrhu novej smernice, ktorá by nahradila tú existujúcu a kládla na členské štáty vyššie nároky. Koncept rovnakej práce alebo práce rovnakej hodnoty bol doteraz zavedený len v 12 z 28 členských štátoch. Vo väčšine z nich zohľadňuje zručnosť, snahu, zodpovednosť a pracovné podmienky. Keďže dobrovoľné zavádzanie tohto konceptu neprinieslo očakávané výsledky, navrhujem, aby bolo povinné vo všetkých členských štátoch, čo zároveň prispeje k prehĺbeniu slobody pohybu pracovných síl v Európskej únii. Ide najmä o odseky 8, 9, 10 a 11.

Definíciu práce rovnakej hodnoty dopĺňa povinnosť zamestnávateľov definovať pracovné pozície neutrálne, teda tak, aby nepreferovali ako uchádzačov mužov ani ženy. Takáto požiadavka možno vyžaduje väčšiu citlivosť, ale určite nepredstavuje administratívnu záťaž navyše. Čo sa týka prístupu žien k spravodlivosti, navrhujem posilnenie antidiskriminačných úradov prípadne odborov v členských štátoch a rozšírenie ich kompetencií, dokonca až tak, aby mohli ponúkať ženám nielen právne poradenstvo, ale aj zastupovanie pred súdom v diskriminačných sporoch. Práve nedostatok právneho vedomia a finančná situácia bráni mnohým ženám v tom, aby sa domohli spravodlivosti. Keď hovorím o motivácii zamestnávateľov, mám na mysli predovšetkým odporúčanie v odseku 37, aby sa spoločnosti, ktoré si neplnia svoje povinnosti v oblasti rovnosti mužov a žien, vylúčili z verejného obstarávania tovaru a služieb financovaných z rozpočtu Európskej únie. Rada by som zdôraznila, že nejde o sankciu, ale o motiváciu. Ten, kto sa chce prihlásiť o európske zákazky, musí vytvoriť rovnaké podmienky pre mužov aj ženy, ktorých zamestnáva.

Vážené kolegyne a kolegovia, povinnosť rovnakého zaobchádzania je zakotvená v zmluvách Európskej únie už takmer šesťdesiat rokov a je našou zodpovednosťou, aby ju rešpektoval každý zamestnávateľ v Európskej únii. V uplynulých rokoch sme boli svedkami stagnácie. Je načase, aby sme ju konečne prekonali a posunuli sa ďalej.

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, on behalf of my colleague Commissioner Věra Jourová, I am here for this debate. Thank you for this important report and in particular my thanks to Ms Záborská.

Tackling pay discrimination – tackling the gender pay gap – is an important commitment for the Commission. It is a real priority and it has been for a very long time. But, as your report reminds us, we still have work to do. Let me highlight at the outset that this is not only about fairness: it is also an economic issue. Reduction of the gender pay gap is an investment in the future of the Union. There needs to be better use of women’s skills to allow them to contribute more to the economy as a whole. There are clear benefits to this: improved recruitment and retention; reduction of skills mismatches; an increase in motivation and productivity; improvement in a company’s image; and an increased female employment rate.

The gender pay gap has numerous complex causes. Occupational and vertical segregation, and lower rates of female participation in the labour market are all relevant factors. It is also key to encourage a more balanced sharing of family responsibilities between women and men so as to reduce the persistent gender pay and pension gaps.

Equal pay legislation is an important part of the solution but the broader mix of law and policy is equally relevant, at both national and EU level. Closing the gender pay gap therefore needs a comprehensive approach with both legislative and non-legislative action. It requires the efforts and commitment of all players – decision makers at EU and national level, as well as stakeholders.

Effective application of the existing EU legal framework on equal pay is crucial for tackling pay inequality. I fully agree with you that this remains one of the biggest challenges. The Commission is therefore monitoring constantly whether EU law on equal pay is being correctly applied, and it supports Member States and other stakeholders with the proper enforcement of the existing rules.

Two years ago, the Commission published a report reviewing the application of the Gender Equality Directive (Recast). This demonstrates to stakeholders what is required for more effective application of the existing legislation, with practical guidance on gender-neutral job classification systems so as to assist Member States and employers in bridging the gender pay gap.

Moreover, last year the Commission adopted a Recommendation on Pay Transparency. This provides Member States and stakeholders with a toolkit of concrete measures to tackle pay inequality and the gender pay gap.

Pay transparency and gender-neutral job evaluation, and evaluation systems in companies, are crucial because they reveal gender bias or discrimination in the pay structures of a company or industry. They support employers and social partners in taking concrete action to ensure the effective implementation of the equal pay principle.

By the end of this year, Member States should notify to the Commission the national measures they have taken in accordance with the Recommendation. We will closely assess the situation and we will prepare a report on progress made in implementing the Recommendation. On that basis, we will assess the potential need for additional measures. We will look specifically at measures to tackle pay discrimination, to ensure equality in occupational pension schemes and to strengthen the implementation and enforcement of the legislation.

The core task of national equality bodies is to promote equal treatment, and to provide independent assistance to victims of discrimination. Strengthening their role would improve enforcement in general, in particular in relation to equal pay. Effective, proportionate and dissuasive sanctions are crucial to provide a strong incentive for compliance with equal pay rules and to guarantee enforcement.

Let us look at the bigger picture. We have also recently announced our plans for a new initiative in the area of work-life balance. We intend to support working parents and carers across the EU – to strike a better work-life balance, and to encourage more equal sharing of care responsibilities between women and men. This initiative will help women to remain and advance in the labour market and thereby to tackle, over the longer term, the gender pay and pension gaps.

As well as legislation, the Commission is also undertaking a number of policy and awareness-raising actions to address the gender pay gap. We are currently funding eight multi-national projects, worth around EUR 2.5 million, which tackle different aspects of the gender pay gap in a concrete and targeted manner.

The Commission will mark European Equal Pay Day on 2 November this year, to make the gender pay gap plain and explicit for all Europeans and to draw attention to the fact that a pay gap still exists between men and women. This is the day when women symbolically stop earning and work for free for the rest of the year.

Honourable Members, again, thank you for this report. The progress we are making is clearly not fast enough. We need to work together to ensure that everyone steps up their efforts on this issue.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentė. Pirmiausia noriu pabrėžti, kad Direktyva dėl moterų ir vyrų lygių galimybių darbe ir darbo rinkoje tikrai yra sunkiai įgyvendinama valstybėse narėse. Taigi, reikėtų skubiai peržiūrėti šią direktyvą, nes mes iš tikrųjų privalome spręsti ilgametę problemą dėl nevienodų moterų ir vyrų atlyginimų už tą patį darbą. Nes tai yra didžiausias lyčių lygybės principo pažeidimas ir nesilaikymas. Taigi, būdama nuomonės pranešėja Užimtumo ir socialinių reikalų komitete, raginu valstybes nares kuo efektyviau ir aktyviau įgyvendinti Komisijos rekomendaciją dėl vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo stiprinimo didinant skaidrumą.

Antra, noriu priminti, jog darbo rinkoje nuolatos vyksta darbų išskaidymas pagal sektorius. Ir moterys dažniausiai dirba tuose sektoriuose, kuriuose yra mažesni atlyginimai, nelegalūs darbai, darbai be garantijų, kaip antai darbas namų ūkiuose, auklės, sergančių žmonių priežiūra. Tai yra labai sunkūs darbai, tačiau vis dar nuvertinami ir mažai apmokami.

Ir galiausiai noriu paraginti Komisiją paskelbti Europos kovos su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumu metus.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, force est de constater que, malgré les efforts déployés – et l'arsenal législatif européen en matière d'égalité entre hommes et femmes, notamment d'égalité salariale existe, il est bien fourni –, depuis quelques années, la réduction des inégalités salariales et la lutte contre ces discriminations salariales faites aux femmes sur le marché du travail stagnent. Nous ne pouvons donc pas rester inertes. Il nous faut envisager d'être plus efficaces, plus crédibles afin de parvenir à des résultats. C'est ce qu'attendent nos concitoyens.

Je salue le travail de notre collègue, Anna Záborská, qui, en faisant le point, de manière très honnête, très précise et très exhaustive sur l'application de la directive de 2006, pointe du doigt les failles, les manquements et propose surtout des pistes d'actions concrètes et opérationnelles. Encore une fois, il faut arriver à être précis et à apporter des solutions concrètes. Elle esquisse plusieurs pistes.

Il ne faut pas s'interdire de réfléchir à des sanctions pour rendre véritablement crédible, dans nos entreprises européennes, l'impératif de réduction des inégalités salariales. Il nous faut envisager, très sérieusement, avec des études certainement approfondies, d'arriver à faire la différence entre, d'une part, les réels cas de discriminations faites aux femmes, qui sont absolument intolérables, injustifiables et incompréhensibles, compte tenu du gâchis que cela représente et du potentiel féminin qui est ainsi bafoué et mis de côté, et, d'autre part, les trop nombreux obstacles, plafonds de verre et autres entraves à la progression des femmes. Il est temps d'agir.

Nous attendons, toutes et tous, que la Commission européenne nous fasse une proposition de refonte législative, que nous appuierons.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. Señor Presidente, sí, estamos aquí, hoy, evaluando —lo que yo entiendo que, además, es muy importante— el informe de la señora Záborská, a quien felicito por su amplitud de miras, a pesar de que ella haya tenido que hacer una pequeña reserva por lo que respecta a su voto, pues es necesario proceder a una revisión y elaborar un nuevo texto que mejore y modernice la Directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y en el salario.

Yo creo que es inaceptable que todavía hoy en Europa haya más del 15 % de brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que pone de manifiesto que la igualdad de salario por un mismo trabajo no es hoy una realidad en nuestras democracias. De ahí que nosotros estemos de acuerdo y apoyemos totalmente la necesidad de promover —y, para ello, miro al comisario y a la Comisión— sistemas no sexistas de evaluación y clasificación de empleos, de modo que mediante estos sistemas y la transparencia salarial podamos desarrollar metodologías de evaluación de los puestos de trabajo para evitar los prejuicios de género que hacen que se haya sistematizado esa brecha salarial.

También estamos pidiendo y apoyando la obligación de que las empresas elaboren y apliquen unos planes estratégicos anuales en materia de igualdad de género, así como el derecho, tanto para mujeres como para hombres, a la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, que, hoy en día, también es tan difícil.

Y, por último, para nosotros es fundamental que se propongan auditorías salariales obligatorias en relación con las empresas que cotizan en una bolsa de valores en los Estados miembros, exceptuando, evidentemente, las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos, además, para las mujeres que los interlocutores sociales y, especialmente, los sindicatos sean apoyados en todas estas reivindicaciones, y necesitamos, desde luego, que en el próximo texto de la Comisión haya un planteamiento radical.

Hay buenas prácticas —nos ha dicho el comisario— en todos los ámbitos, incluso a nivel internacional, pero, en nuestra opinión, subsiste todavía en la actualidad una brecha de más del 15 % entre los salarios de hombres y mujeres que es totalmente inaceptable en nuestra democracia.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR. Panie Przewodniczący! O sprawozdaniu w sprawie aktualizacji dyrektywy o równości płci w miejscu pracy najwięcej mówi fakt, że sama sprawozdawczyni pani poseł Záborská musi zgłaszać do niego odrębne zdanie. Dokument ten, który powinien stanowić pragmatyczną próbę rozwiązania problemu nierówności płac i nierównego traktowania w miejscu pracy, pełen jest ideologicznych, naruszających zasadę pomocniczości wtrętów o potrzebie włączenia zagadnień związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkoleń zawodowych czy konieczności legalnego uznania zmiany płci, nadmiernych obciążeń administracyjnych w postaci audytów.

Kuriozalne jest, że w sprawozdaniu wszystkie odniesienia do obiektywnej płci biologicznej zamieniono na płeć społeczno-kulturową. Macierzyństwo jest rolą społeczną właściwą tylko kobietom i jest niczym zaskakującym, że wpływa również na ich karierę zawodową. Oczywiście, że trzeba podejmować działania na rzecz wyrównywania różnic w wynagrodzeniach. Drogą do tego nie jest jednak nakładanie kolejnych obowiązków informacyjnych na pracodawców. To kompetencje kluczowe mają znaczenie na rynku pracy i działania Unii Europejskiej nie powinny sugerować, że kobiety są mniej kompetentne. Niestety komisja FEMM nie potrafi podejść do tego tematu pragmatycznie, dlatego grupa ECR zagłosuje przeciw.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Bearder, on behalf of the ALDE Group. Mr President, equal treatment of men and women is a fundamental value of EU law, and the principle of equal pay has been enshrined in the Treaties since 1957. Despite this long-standing commitment to equality, progress remains far too slow. The gender pay gap and gender pension gap still show significant differences.

It is gender that we are talking about, not biological sex. Women are in effect punished because of society’s expectations that they will bear children, regardless of whether they have them or not. Single women without children earn less than their male colleagues. Marriage and children are irrelevant to women’s earning potential. Women earn less whether they have husbands or children or not. As the gender pay gap stands, on average European women work 60 days without pay compared to European men. Employers might think this is good value, but it is shocking that it still happens.

The best way to tackle wage inequality is to improve wage transparency but, despite years of various instruments, the problem persists. The time has now come for stronger action. We need mandatory wage transparency and committed action from governments and businesses alike. Large companies listed on the stock exchanges in Member States should be obliged to publish their data so that employees can see for themselves whether they are getting a fair deal. They already have to publish other financial data, so this requirement is not too onerous. On a related point, we have to protect the independence and funding of national equality bodies, which assist in cases of unfair treatment, and we must likewise protect them from political interference.

I am also delighted to see language in this report ensuring that trans people are protected under equality legislation. A recent study found that one third of trans people reported discrimination when seeking employment at work. Trans women earn 20% less than their other female colleagues and they are punished doubly for being a woman and for being trans. We need improved trans-inclusive diversity training and legal gender recognition across our Member States, as well as equality for women in the labour market now.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber, em nome do grupo GUE/NGL. Senhor Presidente, este relatório defende princípios e medidas fundamentais para a criação da igualdade no local de trabalho. Alguns exemplos: a valorização da contratação coletiva e a crítica ao ataque que é feita a esta hoje, a valorização do papel desempenhado pelos sindicatos na promoção da igualdade de tratamento e do conceito de igualdade de remuneração no emprego, a defesa de que os sistemas de avaliação e classificação profissional se devem basear na negociação coletiva, a constatação de que os Estados—Membros devem garantir os direitos relacionados com a maternidade - nomeadamente o impedimento do despedimento abusivo de trabalhadoras durante a gravidez ou quando regressam ao trabalho após a licença de maternidade -, a recomendação aos Estados-Membros de que tomem medidas para garantir a inversão do ónus da prova, assegurando que incumbe sempre ao empregador provar que não discrimina.

Agora, seriam importantes duas coisas: primeiro, que as palavras passassem do papel à prática. Em muitos países, não é por não haver legislação protetora dos direitos das mulheres que a discriminação acontece; em segundo lugar, que as medidas económicas que este Parlamento aprova não contraditam estes princípios.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. Monsieur le Président, mes chers collègues, combien de fois allons-nous avoir des rapports et des questions sur l'égalité dans ce Parlement, alors que nous avons des États membres qui manquent de courage?

Le premier constat est dramatique. C'est le plus criant, c'est bien sûr la question des salaires. S'agissant de cette question, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres et les dernières données, le salaire perçu par les femmes dans les pays de l'Union est encore inférieur en moyenne de 16,4 % en 2013. En 2008, il l'était de 17,3 %. À ce rythme, il va falloir attendre 71 ans – 71 ans! – pour que l'égalité entre les hommes et les femmes sur la question les salaires soit mise en place. Alors que le principe même dans l'Union européenne, c'est un salaire égal pour un même travail. C'est le principe de base.

Par conséquent, après des années d'inaction, il est grand temps que cela change parce que la question du salaire, c'est juste un grand symbole, mais derrière, il y a toutes les questions concernant la retraite, quand on sait que les femmes touchent en moyenne une retraite inférieure de 39 % à celle des hommes et que la directive adoptée en 2013 qui demande, notamment, aux entreprises d'avoir au moins 40 % de femmes dans les conseils d'administration, n'est toujours pas appliquée...

Que faut-il faire? Selon moi, le mot d'ordre, c'est la sanction. Il faut sanctionner les États qui ne respectent pas les principes d'égalité, il faut sanctionner également les entreprises.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo di recente avuto modo di approfondire il quadro occupazionale femminile in Europa in un incontro di una delegazione della commissione FEMM in Irlanda presso la sede di Eurofound. Quello che ne emerge è un quadro preoccupante, per non dire allarmante.

Per quel che riguarda la disparità di genere tra occupati, la percentuale di distacco in Europa ha una media di circa il 10 per cento con picchi, ad esempio, in Italia, il mio paese, dove tale disparità raggiunge addirittura il 20 per cento nella fascia tra i trenta e i quarant'anni. Questo significa che non si è fatto abbastanza in questi anni né per le politiche occupazionali né per i sistemi di welfare familiare e per la prima infanzia. Solo infatti tramite un loro finanziamento più incisivo si riuscirà ad abbassare questa percentuale oggi ancora vergognosamente elevata.

Per quel che riguarda invece la disparità salariale di genere, in tutta l'Unione siamo di fronte a un colpevole 16 per cento di differenza. Qui entra in gioco un discorso più culturale poiché basato su pratiche discriminatorie perpetrate in tutti gli Stati dell'Unione e che la direttiva del 2006, a cui fa riferimento la relazione Záborská, si propone di combattere.

Accogliamo quindi con favore il contenuto di base di questo dossier, rimarcando tuttavia la nostra contrarietà all'introduzione di sanzioni e pratiche burocratiche eccessivamente onerose che vanno ad aggravare ancora di più il peso amministrativo a cui già sono sottoposte le aziende. Va bene lavorare su politiche di lotta alle discriminazioni, ma senza accanirsi troppo sui datori di lavoro, che sono spesso incolpevoli.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Arnautu, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, je remercie ma collègue madame Záborská pour son travail approfondi.

Je partage aussi son souci de promouvoir l'accès des femmes au marché du travail, notamment celles ayant fondé une famille et ayant des enfants. J'approuve également la volonté de permettre aux mères de famille travaillant depuis chez elles, particulièrement sous statut d'auto-entrepreneur, de bénéficier d'une meilleure protection sociale.

Je me réjouis que soit prise en considération la situation des plus fragiles, notamment les mères isolées, vivant bien souvent, en France mais aussi dans tous les autres États membres, en-dessous du seuil de pauvreté.

Mais, malheureusement, les adversaires de la famille traditionnelle composée d'un homme et d'une femme et de leurs enfants se sont acharnés sur votre texte, Madame, et ont noyé vos bonnes intentions sous un déluge de considérations n'ayant rien à voir avec le sujet de votre rapport, qui, je le rappelle, est la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Que viennent faire, Madame, les considérations sur la race, l'origine ethnique ou la religion dans ce rapport? Quel besoin avait-on de distinguer les femmes lesbiennes ou bisexuelles des autres femmes? Que vient faire cette obsession sur le changement de sexe dans le rapport? Il y est fait mention pas moins de six fois, je les ai comptées, du changement de sexe et du transsexualisme.

Je ne suis pas persuadée, d'ailleurs, que les personnes concernées, assez peu nombreuses, aient envie, elles aussi, d'être montrées ainsi du doigt.

Je déplore donc vivement que votre rapport, dont le fond est sincèrement très louable, soit dénaturé par un communautarisme LGBT exacerbé et par cette volonté de détruire les fondements de notre société. Je ne pourrai donc pas le voter en l'état, et croyez bien que je le regrette.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). A jelentésnek a q) pontját szeretném majd idézni, és konkrét kérdésem van a Bizottság itt jelenlévő képviselőjéhez, valamint Záborská asszonyhoz, a raportőrünkhöz. Azt mondja a q) pont: „Mivel a nők egyes kategóriái, többek között az etnikai kisebbséghez tartozó, a leszbikus, a biszexuális, a transznemű ... (pám-pám-pám) nők halmozott megkülönböztetés veszélyének vannak kitéve a foglalkoztatás és a munkavégzés során.” Szeretettel kérdezem, az általam egyébként igen nagyra becsült, nagy tudású Záborská asszonyt, a jelentéstevőt – aki történetesen a konzervatívok soraiban ül és szlovák, tehát közép-kelet-európai, periféria országból érkezett –, hogy Ön szerint nem kellett volna legalább ilyen súllyal megemlíteni azt a diszkriminációt, ami a centrum és a periféria országaiban dolgozó nők és tipikus női munkát végző mondjuk ápolónők, gondozónők ötszörös, tízszeres fizetési különbségeiben van.

Ami aztán az egész életüket meghatározza, mert el kell hagyniuk a hazájukat ahhoz, hogy el tudják tartani a gyermekeiket. Várom a Bizottság képviselőjének és a jelentéstevőnek a válaszát erre a kérdésre.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Mr President, it is clear that much more needs to be done to ensure equality for women in employment. The principle of equal pay for equal jobs is still not respected in all the Member States. This creates inequality even later when women have lower pensions. Member States should take concrete measures to eliminate the gender pay gap, including addressing the root causes.

Commissioner, I welcome your work both on transparency and on evaluation. To have a job and economic independence are key for women’s equality and, in particular now, for the integration of migrant women in our society. We need to create the conditions for all women to access the labour market without discrimination. The selection criteria should be based on competence and skills. It should be easier for women to start a business and to be entrepreneurs. Women’s empowerment is crucial, and – as you said, Commissioner – it is also for the benefit of the European economy and growth.

Women and men should also have the same opportunity to combine family and career. Mothers are not the only parents responsible for taking care of children. Member States should promote shared parental responsibility.

Equality at work is also about removing stereotypes and changing mentality. Too many women are still victims of sexual harassment at work. As long as women are considered more for how they look than for how they perform at work, inequality will not be achieved. Our fight for equal treatment should not be ideological and it should not involve imposing a model. It is about women’s individual choice and dignity.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Képviselő Asszony, Ön tagállami lépéseket sürgetett. Hoznék egy tagállami példát, Magyarország estét, ahol egyébként a tankönyveknek a dolga az állami, illetve kormányzati ellenőrzés alatt van. Egy hatodikos általános iskolás tankönyvben olvasható, Magyarországon: a lányok állítólag könnyebben tanulnak meg olvasni, mint a fiúk többsége, de matematikában inkább a fiúk ügyesebbek. A fiúk és a lányok bizonyos testi adottságokban és szellemi képességekben különbözőek. Ez van Magyarországon egy hatodikos általános iskolai tankönyvben. Az Ön pártja soraiban ülő FIDESZ kontrolálta tankönyvben.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), blue-card answer. I find what my colleague said regrettable.

I do not think that there should be any discrimination at school between girls and boys. I am not aware of what you were saying, Mr Szanyi, but schools are a national issue. We do not deal with school texts in Parliament, but we definitely deal with non-discrimination, as I said, and this is very much the policy of the whole EPP Group.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D). Herr talman! Även om jag och Anna Záborská inte alltid delar samma politiska värderingar, vill jag tacka henne för detta betänkande. Situationen på arbetsmarknaden är alltjämt ohållbar med katastrofala skillnader vad gäller lika löner och i utbetalda pensioner. Samtidigt är inte ojämlikheten något exklusivt för arbetsmarknaden, och inte heller något som bör talas om i enbart ekonomiska termer.

Ojämlikheten i samhället bygger på hur vi ser på och tänker om kvinnor – en oftast unken kvinnosyn. Denna syn tillåter bolagsstyrelser att enbart omfatta män. Den ser gärna att kvinnor gör det obetalda hushållsarbetet, och kanske framför allt att det är kvinnans roll.

När Záborská och andra högerpolitiker pratar om detta, verkar en av få lösningar vara att arbetet i hushållet ska ha en högre ställning. Jag ställer mig då frågan: Vad löser det? Visst skulle det kunna generera en ökad ekonomisk inkomst, men det faktiska problemet kvarstår, nämligen att kvinnor förväntas att ta det dubbla ansvaret. När ska vi ta oss an det egentliga problemet, att få männen att ta ansvar, att män tenderar att arbeta mer som småbarnsföräldrar och att de ska ta ett ansvar i hemmet?

(Talaren godtog att besvara en fråga (”blått kort”) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD), blue-card question. I would just like to ask the speaker this: you used the term ‘housewife’ and you are in the S&D Group – are you aware that this is a politically incorrect term? If I was to use the word ‘housewife’ in Britain I would be branded as a woman hater.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D), svar (”blått kort”). Jag använde inte ordet ”hemmafru” på svenska. Det måste vara något fel i tolkningen. Jag använde ”arbete i hushållet” – och inte ”hemmafru”, vilket är ett uttryck som vi inte längre använder i Sverige heller.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR). Herr Präsident! Wir reden heute über den Bericht Záborská, der – wenn Sie mich fragen – diesen Namen nicht verdient; er ist zu schlecht. Ich zitiere die Ziffer 16, unter der Überschrift Überwachung und Datenerhebung: „Das Parlament fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen zu ergreifen und wirksame Überwachungssysteme zu schaffen, um die Erhebung von Daten zu Belästigungsfällen aufgrund des Geschlechts zu verbessern;“ – ein europaweites Überwachungssystem gegen Belästigung. Hurra!

Der zweite Punkt, den ich herausheben möchte, ist wichtig: „Wir bekräftigen die Notwendigkeit eindeutiger Begriffsbestimmungen, zum Beispiel mit Blick auf das geschlechtsspezifische Lohngefälle“. Sehr richtig! Wir müssen dringend eindeutige Begriffe definieren: Was ist überhaupt Gender, was ist sexuelle Identität – sexual identity –, was ist Geschlechtsidentität – gender identity? Was ist das eigentlich? Lassen Sie uns das definieren und dann darüber reden, anstatt zu reden, ohne zu wissen, worüber.

(Die Rednerin ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. After that speech, which I agree with very much in many parts, I was wondering if you would agree with me how remarkable it is that, every time we speak about equalities in this place, it is never mentioned that the new people who come to this continent, the migrants from other parts of the world, have vastly different ways of looking at equality between men and women. Maybe that should be addressed when people come here: the fact that they come from totally different cultures. That is an area that does not even get discussed: the fact that women are treated far more as inferior in the places they come from.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (ECR), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch vor diesem Hintergrund ganz klar definieren, worüber wir eigentlich reden: die Akzeptanz der Vielfalt von Geschlecht. Das klingt irgendwie entweder total toll oder vollkommen irre. Auf jeden Fall sollten wir uns klarmachen, worum es dabei geht. Und dann sollen wir den mehreren Millionen Einwanderern, die jetzt aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, erklären, was das ist – die Akzeptanz der Vielfalt von Geschlecht.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). Señor Presidente, creo que la brecha salarial, las políticas de austeridad y la violencia de género son el claro ejemplo de lo poco que están haciendo las instituciones tanto en los Estados como en la Unión Europea para poner en práctica esas políticas de igualdad y de prevención de género que, aunque muchas veces insuficientes, existen.

Yo quiero utilizar mi intervención para preguntar a la Comisión: ¿qué piensa hacer en la práctica para eliminar el sesgo de género que existe a la hora de aplicar las políticas de igualdad? ¿Qué piensa hacer en la práctica para eliminar el sesgo de género a la hora de luchar contra la violencia de género? ¿Qué medidas de acción positiva piensa poner en marcha? Porque, si en esto no avanzamos, seguiremos analizando cada año la situación de las mujeres en distintos ámbitos pero permaneceremos en la misma situación.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFDD), blue-card question. I am a bit confused because I looked at your Group yesterday and the day before, and there were ‘Refugees welcome’ signs on your front tables. Do you not agree with me that violence against women will increase if we allow more and more people into this continent from countries where the words of a woman are, in some cases, worth only half of those of a man, and which generally treat women in an appalling fashion? Do you not agree with me that if we allow more people to come to this continent from Muslim countries in the Middle East violence against women will naturally increase?

 
  
MPphoto
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), respuesta de «tarjeta azul». A mí me parece que esa pregunta no tiene mucho sentido. La desigualdad de género existe y va a seguir existiendo si no tomamos medidas de acción positiva.

 
  
MPphoto
 

  Louise Bours (EFDD). Mr President, I say to the House: the Members all seem in a pretty confused state to me. You do not really know what it is you want. You have now started to contradict yourselves completely – which I know is absolutely nothing new for this place, but now it is so blatant.

In paragraph 34, you call for EU gender-neutral job classifications and evaluation systems, yet, in paragraph 13, you demand the introduction of binding gender quotas. So what is it? Jobs based on the gender of a person, or jobs irrespective of the gender? Do you want to fight discrimination or don’t you?

In paragraph 37, you call for EU mandatory pay audits for listed companies in order to obtain gender data. You call for the introduction of sanctions at EU level that would exclude companies from procurement of goods and services financed with public subsidies. So are you saying that you want the EU to block companies from using public goods, services and money if there is not an appropriate gender balance?

In paragraph 41, you call for a reversal in the burden of proof between employer and employee. Are you aware that this would require a complete alteration in the UK judicial system? Shall we just throw away the concept of innocent until proven guilty? Finally, in paragraph 50, you want the EU to conduct a study on the situations of working mothers, mothers who choose to stay at home and women without children who have made the choice to work. And why? To find out how each affects the labour market. It is almost as if you want to belittle those who do not conform to your view of what the role of a woman should be.

Please do something useful. Let us talk about female genital mutilation; let us talk about forced marriage; let us speak out about abuses of women across the world. But, please, stop wasting all of our time.

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI). Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και χρόνια προσπαθείτε, λέτε, να επιτύχετε την ισότητα στην εργασία μεταξύ των φύλων. Αναρωτηθήκατε, όμως, γιατί όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειές σας έχουν καταλήξει σε αποτυχία; Αδυνατείτε να συνειδητοποιήσετε πως η ίδια η προσέγγισή σας είναι λάθος. Παραδομένοι σε μία ατομικιστική έξαψη, αρνείστε να αποδεχθείτε το φυσιολογικό γεγονός πως κύτταρο της κοινωνίας είναι οικογένεια. Πιέζετε τους πολίτες σε μία επιδίωξη μεγαλύτερων απολαβών και σε ένα άκρατο καταναλωτισμό. Επιδιώκετε πάση θυσία την ισότητα και δεν μπορείτε να καταλάβετε πως, απλά, προκαλείτε την ισοπέδωση.

Δεν είναι η ισότητα η μαγική λύση. Η λέξη που ψάχνετε είναι η αρμονία. Αρμονία μεταξύ των φύλων, αρμονία μεταξύ όλων των μελών μιας κοινωνίας και συνεργασία όλων για την προώθηση του κοινωνικού και όχι του οικονομικού μας, μόνο, επιπέδου. Φτάσατε ακόμα και στο ιερό έργο της ανατροφής των παιδιών ή της φροντίδας των ηλικιωμένων και των αναπήρων, να προσπαθείτε να το αποτιμήσετε σε οικονομικά μεγέθη. Ίσες ευκαιρίες για όλους: αυτή είναι η μοναδική ισότητα που μπορεί να υπάρξει και, ταυτόχρονα, ενίσχυση με κάθε τρόπο του θεσμού της οικογένειας, του μόνου θεσμού που μπορεί να εγγυηθεί την κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Herr Präsident, verehrter Herr Kommissar, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst herzlich bei der Berichterstatterin, Anna Záborská, für ihren Bericht und die Bemühungen um ihren Initiativbericht bedanken. Wir haben die Situation, dass in den letzten Jahrzehnten in Sachen Gleichstellung, Gleichberechtigung in der Europäischen Union sehr viel getan wurde. Aber natürlich gibt es noch Nachbesserungs- und Verbesserungsbedarf, insbesondere beim Thema Lohngefälle, Lohndifferenz. Was müssen wir denn tun, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Ich denke, zuerst die Ursachen analysieren: Warum gibt es diese hohe Lohndifferenz? Das liegt in erster Linie daran, dass Frauen natürlich sehr viele Erwerbsunterbrechungen haben und dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in manchen Ländern immer noch schwierig zu erreichen ist. Frauen wählen in der Regel auch Berufe, die weniger gut bezahlt sind. All das sind die Ursachen.

Wir müssen doch sicherstellen, dass es möglich ist, im Beruf zu bleiben, und auch den Wiedereinstieg erleichtern. Da sind die Tarifparteien gefordert. Da können wir, glaube ich, gesetzgeberisch nicht viel machen.

Ich lehne auch die Passagen im Bericht ab, die in die Tarifautonomie eingreifen, und Berichtspflichten, die für die Firmen nur Bürokratie bedeuten, aber nichts für die Interessen der Frauen erreichen.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, je salue d'abord la rapporteure, Mme Záborská, pour son engagement dans ce dossier, qui montre les failles et qui propose des remèdes.

Dans mon rapport voté au début de l'année sur l'évolution de l'égalité, je soulignais, comme l'a dit Karima Delli tout à l'heure, qu'il faudra attendre 2084 pour avoir une égalité salariale, ce qui est évidemment beaucoup trop long. Il faut donc des mesures coercitives pour remédier au problème.

Le choix du 2 novembre, Monsieur le Commissaire, est symbolique parce que cela veut dire qu'au-delà du 2 novembre, les femmes travaillent gratuitement. On est à 85 % de l'année. Le 2 novembre, c'est le jour des morts. Aussi, j'espère que ce ne sera pas propice pour enterrer ce dossier.

La lutte contre les stéréotypes me paraît être quelque chose de fondamental. Il faut lutter contre les stéréotypes sexistes, qui reproduisent les inégalités au moment de l'entrée dans la vie active. Par conséquent, c'est dès le monde de l'éducation et de la formation qu'il faut aussi agir pour éviter ce fléau des stéréotypes sexistes.

Enfin, je pense qu'il faut améliorer la compatibilité, on l'a dit, entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et là, clairement, ce sont souvent les femmes qui sont contraintes de faire le choix d'abandonner leur boulot. Il faut y remédier également.

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR). Správa veľmi dobre pomenúva problém, ktorý osobne považujem za dôležitý, a síce problém špecifickej skupiny rodičov, prevažne matiek, ktoré sa s obrovskou láskou dennodenným fyzickým a psychickým nasadením starajú o svoje deti so zdravotným postihnutím. Je veľkou hanbou, ak je starostlivosť o takéto deti synonymom pre život v chudobe a dáva možnosť vzniknúť javu, ktorý poznáme ako feminizácia chudoby. Členské štáty sa musia preto viac zaangažovať nielen pri ocenení tejto práce, ale aj vo vytváraní podmienok na podporu vzniku pracovných miest pre matky, ktoré chcú aspoň čiastočne pracovať, ale vzhľadom na zdravotné problémy detí sú zamestnávateľmi odmietané. Nestačí, že máme zákaz diskriminácie na papieri, lebo realita sa zmení až vtedy, ak konečne prestaneme o týchto ženách rozmýšľať ako o tých, ktoré sú na pracovnom trhu menejcenné. Materstvo, starostlivosť o chorých, starších a zdravotne postihnutých nesmie byť navyše stigmou a odsúdením k nízkemu dôchodku, ale hodnotou samou o sebe a rovnocenným príspevkom k životu v našej spoločnosti.

(Rečníčka súhlasila s tým, že odpovie na otázku položenú podľa postupu zdvihnutia modrej karty (článok 162 ods. 8 rokovacieho poriadku)).

 
  
MPphoto
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), ερώτηση "γαλάζια κάρτα". Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε, αλλά, θα διαφωνήσω μαζί σας σε ένα συγκεκριμένο θέμα: επειδή είμαι πατέρας παιδιού με ειδικές ανάγκες, έχω μια κόρη 32 χρονών με σύνδρομο down, τη φροντίδα του παιδιού δεν την επιφορτίζεται μόνο η μητέρα, αλλά σε πάρα πολλές οικογένειες μοιράζεται το βάρος και η ευθύνη και στους δύο γονείς και στον πατέρα και στη μητέρα· δεν συμφωνείτε;

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská (ECR), odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty. Máte pravdu je veľa rodín, kde aj otec znáša túto ťarchu alebo kde aj otec sa stará o dieťa so zdravotným postihnutím. Žiaľ, z mojej skúsenosti veľa rodín, kde sa narodí dieťatko so zdravotným postihnutím, sa rozpadá. A väčšinou je to teda matka, ktorá zostáva starať sa o toto dieťatko a naozaj finančné ohodnotenie takejto starostlivosti je na úrovni prežitia, nehovoriac o tom, že má to potom dopad, samozrejme, aj na jej dôchodok. Čiže, keď hovorím o tom, že sú ohrozené chudobou tieto ženy, prevažne ženy, tak, žiaľ, je to smutná skutočnosť.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). Señor Presidente, la igualdad de trato y la no discriminación entre hombres y mujeres no solamente es una cuestión de justicia, no es solo un derecho consagrado en los Tratados de la Unión y no es solo una deuda histórica. Es también un tema estratégico y de sentido común para el desarrollo económico y social de Europa, para la sostenibilidad de nuestras sociedades. El informe que nos reúne aquí esta mañana demuestra la ineficacia de una legislación que no se aplica adecuadamente en los Estados miembros.

Mientras tanto, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 16,4 % y la brecha pensional alcanza el 39 %. Dejar de lado a más del 50 % de la población europea no contribuye a la prosperidad ni al bienestar.

Es necesario establecer medidas que no dejen a la libre voluntad de las empresas garantizar la gestión de la igualdad en el mercado de trabajo, pero también lo es aplicar otro tipo de medidas, profundizar legislativamente en otras cuestiones, como garantizar los derechos y unas condiciones de trabajo dignas para el trabajo doméstico y de cuidados, ejercido mayoritariamente por mujeres, y asegurar la corresponsabilidad con permisos de paternidad obligatorios, iguales e intransferibles.

 
  
MPphoto
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI). Κύριε Πρόεδρε, ανησυχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των γυναικών στην απασχόληση. Ανησυχεί δηλαδή ο θύτης για τα θύματά του. Η κοροϊδία σε όλη της τη δόξα! Κρύβει η Ένωση τη βαρβαρότητα της, που κορυφώθηκε με τα μνημόνια: κατάργηση κάθε δικαιώματος, εξίσωση προς τα κάτω, κοινή εξαθλίωση γυναικών και ανδρών.

Στην Ελλάδα των τριών μνημονίων της Ένωσης, με ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά καταργείται εντελώς η σύνταξη, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αυξάνονται τα όρια ηλικίας έως και 17 χρόνια και τα χρόνια εργασίας, όταν η ανεργία καλπάζει. Η αδήλωτη, διακοπτόμενη, μερική εργασία, οι μισθοί πείνας οργιάζουν, ιδιαίτερα στις γυναίκες, ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας. Καταργείται η κυριακάτικη αργία της ξεκούρασης και της οικογενειακής επαφής. Καταργείται το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων, κυρίως γυναικών. Πετσόκοψαν την κατώτερη σύνταξη, από τα 486 στα 392 ευρώ. Συντάξεις-ψίχουλα 200 ως 250 ευρώ, ώσπου να φτάσεις στα 67. Τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συστήματα της Ένωσης χειροτερεύουν την κατάσταση.

Ένας δρόμος απέμεινε για γυναίκες και άντρες: σύγκρουση με τις κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, želim čestitati gđi Zaborskoj na predanosti i konzistentnosti. Ovo izvješće podupire temeljno načelo „jednaka plaća za jednaki rad” i slažem se da se ovakva diskriminacija više ne može tolerirati, ako je točan podatak, a vjerujem da jest, da je prema nekim pokazateljima 15 % niža plaća žena, a prevedeno u dane to znači 60 dana rada više u odnosu na muškarce.

Stoga se postavlja pitanje koje to društvo želi da pola njegovog potencijala ostane neiskorišteno. Ne vjerujem da to ijedno društvo, ijedna država članica želi. Isto tako postavlja se pitanje koliko ćemo još puta imati ovakvo ili slično izvješće, gđo Zaborska.

Činjenica je da se svih ovih godina, usprkos naporima nije se dovoljno učinilo. Međutim, složila bih se da je ovo ipak kulturološko ili civilizacijsko pitanje, da države članice moraju poduzeti mjere za jednake mogućnosti za žene i muškarce, trebamo osigurati dignitet ženama stoga očekujem od Komisije da uvede bolji nadzor, da se provede neka vrsta revizije. To je jedini način da idemo naprijed, gđo Zaborska.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, ( S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, se sei donna lavori quanto un uomo e guadagni di meno, ormai i dati sono definitivi, mediamente siamo intorno al 16 per cento, come la relazione denuncia, ma ci sono aree dell'Europa dove questa cifra, questa percentuale raggiunge livelli davvero preoccupanti: 20-25 per cento.

Domandiamoci perché. Perché le donne hanno un livello di produttività minore? Hanno una conoscenza e una competenza minore? Si impegnano di meno nei luoghi di lavoro? Sarebbe davvero strano sostenere alcune di queste tesi. Allora, se non ci sono reali ragioni irrazionali, quello del divario retributivo di genere è un gap che va sanato subito. La parità di trattamento è un principio che è nell'ordinamento europeo dal 1957, ma i dati ci dicono che siamo ancora totalmente lontani dalla sua piena attuazione. Forse non ci stiamo lavorando con lo spirito giusto e con la determinazione giusta.

Sappiamo bene che non è una direttiva da abbattere stereotipi e pregiudizi, ma appoggio la relatrice nel chiedere alla Commissione una nuova direttiva e maggiore rigore di applicazione da parte degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). Señor Presidente, efectivamente, la señora Záborská ha hecho un trabajo extraordinario y quería darle la enhorabuena. Era un informe muy necesario. Todavía hoy las mujeres siguen cobrando una media de un 16 % menos que los hombres por un trabajo de igual valor y es una brecha que puede llegar a ampliarse al 20 % en algunos Estados miembros. Efectivamente, también el marco jurídico existe en la Unión Europea, pero la Directiva 2006/54/CE, que vino a agrupar toda la legislación anterior, no ha sido utilizada por los Estados miembros para poder aprovechar la oportunidad y revisar de manera valiente los sistemas nacionales para que no se produzca esta discriminación.

Por eso, la petición a la Comisión es muy clara: una revisión de esa Directiva y una directiva nueva donde se pueda subsanar todo aquello que no ha funcionado. Piensen ustedes que la consecuencia inmediata de la brecha salarial es la brecha en la jubilación, que puede llegar al 39 %.

Y quiero acabar pidiendo el principio de no discriminación para los sectores más vulnerables, que serían todos los sectores del LGBTI, discapacidad, minorías étnicas, orientación sexual, etc.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D), pregunta de tarjeta azul. Señor Presidente, escuchando a la señora Estaràs decir que hay Estados miembros en los que la brecha salarial es mayor y sabiendo que desde el año 2011 —y no estamos satisfechos— se estabilizó en la Unión Europea, ¿cómo valora que en España, desde el año 2011, la brecha salarial se incrementara en el 8 %? ¿Tiene que ver con la reforma laboral del Gobierno en relación con las políticas de igualdad?

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Después de que el Gobierno socialista nos dejara un paro increíble de más de cuatro millones de personas, la reforma laboral del Gobierno de España ha posibilitado que se creara, después de una crisis importante y por primera vez, trabajo en España y que podamos recuperarnos de aquello que el Gobierno socialista nos dejó.

 
  
 

Procedura „catch the eye”

 
  
MPphoto
 

  Alessandra Mussolini, (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, peccato perché il testo parla della discriminazione salariale, fondamentale per noi, per tante donne soprattutto in Italia, ma è stato appesantito dall'inversione dell'onere della prova per il datore di lavoro, dalle sanzioni obbligatorie, dall'espulsione delle aziende negli appalti pubblici per quanto riguarda il finanziamento europeo.

E poi vorrei far riflettere la relatrice su un punto: il testo introduce una nuova fattispecie giuridica, la discriminazione multipla, e in tal modo diventa discriminante per le donne, perché una donna avrà una semplice discriminazione e un'altra categoria sensibile avrà una discriminazione multipla, il che vanifica il concetto giuridico di discriminazione. La discriminazione è unica, non ci può essere una discriminazione di serie A e una discriminazione di serie B.

Per tale motivo, purtroppo, nonostante i concetti fondamentali che dovevano essere introdotti, il mio voto sarà contrario.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señor Presidente, efectivamente lo acabo de poner de manifiesto: la brecha salarial es algo que se debe plantear en el debate político, en el primer punto de nuestra agenda, porque, mientras no se corrija, no habrá justicia y seguiremos alimentando una discriminación.

Decía antes que en la Unión Europea, efectivamente, la brecha salarial se ha estabilizado. A pesar de eso, es necesaria una nueva regulación, una nueva directiva, para acabar definitivamente con ella. Pero es verdad que resulta más dramático cuando en Estados miembros, a pesar de lo que se ha dicho, se hacen reformas laborales y no se tiene en cuenta esta discriminación y se precariza el mundo del trabajo, pues la consecuencia es que las mujeres todavía sufren más discriminación, como sucede en nuestro país: que después de una reforma laboral que precarizó el mundo del trabajo, la desigualdad se ha incrementado, la brecha salarial ha aumentado y, por lo tanto, es hoy ocho puntos mayor que en el año 2011. No podemos, señorías, mirar para otro lado.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, jednake mogućnosti i jednako postupanje prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada do sada nije urodilo plodom jer se nije ozbiljno inzistiralo na pravnoj provedbi zakona.

Žalosti me što nismo spremni napraviti zaokret i usvojiti drukčiji pristup ovoj problematici, već se predlaže dodatno intenziviranje napora u istom smjeru. Gomilanjem propisa možemo samo dodatno opteretiti europska poduzeća, a to će se negativno odraziti na sve radnike – i žene i muškarce. Cilj nam je valjda da što više žena i muškaraca radi, a ne što manje.

Predloženo sastavljanje godišnjih poslovnih planova o jednakosti spolova i osposobljavanje osoblja na temu jednakosti i raznolikosti predstavlja obično zadovoljavanje forme koje neće promijeniti baš ništa, osim što će zbog povećanja troškova nekolicina radnika sasvim svejedno kojeg spola, ostati bez posla, a zakoni se i dalje neće sami od sebe provoditi.

 
  
MPphoto
 

  Филиз Хюсменова (ALDE). Г-н Председател, за да подобрим европейския пазар на труда, е важно политиката за равенството между половете да бъде прилагана не само на хартия, но и на дела. Пазарна необходимост е жените на Европа да са икономически независими, да бъдат възнаграждавани справедливо, да разчитат на баланс между професионалния и семейния живот и да знаят, че нямат таван до управлението на компании.

Към това трябва да добавим и истински секторен баланс. Той изисква подобряване на достъпа на жените до типично мъжки професии и увеличаване на достъпа на мъжете към феминизирани професии, като например в сферата на образованието.

В България ниското заплащане действа като бариера пред младите, и предимно пред мъжете да упражняват учителската професия. Възможностите за стимулиране на половия баланс в професии като тази са реални. И трябва да се възползваме от тях, защото двата пола допринасят по различен начин към системата, образованието и възпитанието на учениците, включително и към равенството на половете.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, vreau să mă adresez colegilor. Eu, în ansamblu, spun că raportul este necesar, dar ce șanse are să se aplice când, domnule comisar, începeți prin a spune că este un raport important, după care, uluitor, spuneți că, de fapt, trebuie să îmbunătățim competențele femeilor și să le ajutăm? Ce vreți să induceți, domnule comisar, ideea că femeile nu sunt pregătite, că nu au competență, că trebuie să le ajutăm? Cum vă explicați că, în țări cu populație majoritar feminină, accesul femeilor la funcții de conducere, fie că vorbim de instituțiile statului, politice sau în mediul privat, sunt ale bărbaților? Cine decide, domnule comisar, în acest caz? Bărbații. Nu induceți ideea falsă că, de fapt, din acest motiv femeile sunt discriminate și există disparități: pentru că nu sunt pregătite profesional. De aceea plec sceptică de aici, dacă aceasta este percepția dumneavoastră.

Noi, femeile, nu vrem o discriminare pozitivă. Noi vrem să respectați valoarea; matematic, nu se poate ca, dintr-un procent mare al populației feminine dintr-un stat, să nu existe un procent apropiat în locurile de decizie.

Și mai este o problemă: problema educației, despre care s-a vorbit. Nu se poate să existe într-adevăr educație cu manuale în care femeia stă la bucătărie și bărbatul e la mașină. Cred că avem nevoie de o supraveghere a modului de implicare a legislației.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). Κύριε Πρόεδρε, επί πολλά χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει προσπάθειες, προκειμένου να σταματήσει η διάκριση των δύο φύλων σε θέματα αμοιβών και απασχόλησης. Παρά ταύτα, βλέπουμε ότι οι μισθολογικές διαφορές εις βάρος των γυναικών συνεχίζουν· αμείβονται με 16%, τουλάχιστον, χαμηλότερους μισθούς απ' ό,τι οι άντρες. Έχουμε υπερεκπροσώπηση των γυναικών στη μερική απασχόληση,· έχουμε υποεκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και έχουμε, επίσης, συντάξεις τουλάχιστον κατά 39% κατά μέσο όρο χαμηλότερες στις γυναίκες απ' ό,τι στους άντρες.

Ειδικότερα, τώρα, στις χώρες που έχουν πληγεί από τα μνημόνια, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής. Στην Ελλάδα, τα τελευταία στοιχεία του 2015 δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν ποσοστό ανεργίας 30,6%, ενώ οι άντρες 23,5%. Πρέπει, επειγόντως, να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπισθούν και να σταματήσουν οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, ovaj dom sebe voli nazvati domom europske demokracije. Ovaj dom će danas raspravljati o četiri slučaja kršenja ljudskih prava u svijetu. Ovaj dom danas raspravlja o temi o kojoj se raspravljalo kao da smo u Srednjem vijeku, jer ovdje slušam argumente nekih koji neće podržati ovo izvješće. Pa oni zaista žive u Srednjem vijeku!

Ako mi danas u ovom domu moramo još uvijek razgovarati o jednakosti i ravnopravnosti i ako neki to namjerno ne žele razumjeti, onda oni zaista žive u Srednjem vijeku. I meni je žao što sam danas slušao neke rasprave, neke argumente protiv ovog izvješća i argumente koji uopće nisu nikakvi argumenti, nego je ideologija koja narušava jednakost i ravnopravnost i koja upravo želi ići protiv onoga što su jednakost i ravnopravnost.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che intervengo in quest'Aula sui diritti delle donne e la parità di genere.

Devo dire che, nonostante l'esistenza di direttive europee, siamo troppo lontani dal raggiungimento degli obiettivi e anche dall'applicazione della legislazione europea. Ben venga quindi la nuova direttiva auspicata dal relatore. Come si evince dalla stessa relazione della strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 in Europa, le donne sono poco rappresentate nei processi decisionali, e questo avviene nei parlamenti, nei governi nazionali, ma anche nelle imprese, soprattutto nelle grandi. Insomma, si sono fatti passi in avanti un po' ovunque in tutti i settori, ma serviranno ancora 81 anni per chiudere la forbice delle opportunità lavorative tra uomini e donne e nel nostro continente dobbiamo fare i conti anche con la percentuale del 20-25 per cento di donne che subiscono violenza almeno una volta nella vita, anche nei luoghi di lavoro.

L'Europa non può limitarsi alla semplice denuncia, dovrà garantire il rispetto concreto della legislazione europea in materia di parità di genere. È giusto assicurare le stesse opportunità e gli stessi diritti a uomini e donne, ma questo non deve giustificare derive radicali che vanno contrastate con energia e determinazione.

 
  
 

(Încheierea procedurii „catch the eye”)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission. Mr President, thank you for this very rich discussion. After this, I am all the more convinced that closing the gender pay gap needs a comprehensive approach. That means legislative and non-legislative measures and, of course, efforts from all the relevant stakeholders at both EU and national level. The effective application and enforcement of equal pay in Member States are essential to ensure the rights enshrined in the directive. This remains the biggest challenge.

Going forward, the Commission will examine national measures following the Recommendation on Pay Transparency. We will assess the need for any additional measures at EU level. Of course this will include looking at whether we should review the Gender Equality Recast Directive.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, spravodajkyňa. Ďakujem vám za podnetnú diskusiu. Cítila som z nej podporu viacerých myšlienok, ktoré som sa snažila vložiť do návrhu mojej správy, a som vám za túto podporu vďačná. Cítila som však aj viaceré výhrady, aj keď viaceré z nich sa môjho textu vôbec netýkali.

Pani Morway s tou otázkou na mňa má pravdu, ale, bohužiaľ, táto správa o probléme odmeňovania žien vo východnej a západnej Európe nehovorí. Nedá sa reagovať na všetko a potom mi dovoľte, aby som zareagovala skôr symbolicky. Proces schvaľovania iniciatívnej správy od výboru až po hlasovanie v pléne Parlamentu niekedy pripomína slávnostnú večeru, na ktorej sa servíruje čerstvo upečená ryba. Podarilo sa vám ju upiecť presne tak, ako ste chceli, má správnu farbu, vôňu aj chuť, ale viete, že v nej budú aj kosti.

A niekedy je ich tak veľa, že nakoniec porciu nedokážete zjesť. Otvorene priznávam, že aj táto správa má kosti. Niektoré sú malé a dajú sa prehltnúť, ale iné sú vyslovene nepríjemné a vzbudzujú moje obavy. Snažila som sa prostredníctvom „split“ a „separate“ hlasovania upozorniť na tieto pre mňa problematické miesta. No zároveň som si uvedomila, že tri takéto miesta, tri takéto kosti sú pre mňa nestráviteľné a je to článok 18, pozmeňovací návrh 2 a článok 42. Opakovane som počas 11 rokov v tomto pléne aj na výbore upozorňovala, že používanie termínu „gender“ vedie k zmätkom, pretože tento termín nie je právne definovaný. Jeho obsah sa mení v závislosti od jeho používania v médiách či ideologických pamfletoch. Dôkazom toho sú aj rôzne preklady textu mojej správy, ktoré majú tým pádom aj rôzne implikácie.

Venovala som príprave tejto správy veľa času, ak však bude záverečný text napriek mojej najlepšej snahe nestráviteľný, budem sa musieť v hlasovaní zdržať. Ďakujem vám ešte raz za spoluprácu, podporu aj pochopenie.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi, 8 octombrie 2015.

Declarații scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. Gender inequality in the field of employment hampers the potential of women to fully use their skills and abilities in contributing to society, and seriously impacts on the living conditions of European families. No mother should be made to choose between earning an income or caring for her child, elderly, disabled or other vulnerable family member. Parents have the exclusive discretion of deciding how to balance their family responsibilities with their employment, and policies must aim at setting up different frameworks within which parents can make a free and informed decision as to what is best for their own family and circumstances.

In this regard, the EU needs to offer evidence-based options for family-focused growth and an integrated approach to equality in employment. Policies must also seek to propose measures which, while facilitating work-life balance, do not seriously prejudice SMEs. This must be accompanied by an understanding that an employee who reaches a work-life balance is a better employee. I have voted in favour of quotas and similar measures, as temporary provisions addressing the current situation, which are to be systematically reviewed.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. Se sei donna lavori quanto un uomo e guadagni meno. Nell'Unione europea le donne guadagnano circa il 16% in meno degli uomini. Domandiamoci il perché. Hanno forse il 16% in meno di intelligenza? Lavorano il 16% in meno? Si impegnano il 16% in meno? Conoscono il 16% in meno rispetto ai colleghi uomini? Sarebbe strano sostenere una tesi simile. E allora, se non ci sono ragioni reali e razionali quello del divario retributivo di genere è un gap che va sanato subito. La parità di trattamento è un principio che è nell'ordinamento europeo dal 1957, ma i dati ci dicono che siamo ancora lontani dalla sua piena attuazione. Forse non ci stiamo lavorando abbastanza. Sappiamo bene che non è una direttiva ad abbattere stereotipi e pregiudizi, ma appoggio la relatrice nel chiedere alla Commissione una nuova direttiva e maggiore rigore di applicazione da parte degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Mint ismert, Európában és különösen Közép-Európában a hölgyek jobban teljesítenek a felsőfokú végzettség elérésében, mint a férfiak. Ennek ellenére ez nem tükröződik a munkaerőpiacon, ugyanakkor egyre több, képzetlen férfi jelenik meg a munkanélküliek körében. A családok stabilitása is egyre inkább kérdésessé válik, miközben az oktatásra egyre nagyobb felelősség és feladat hárul.

A megoldás a harmonikusabb családi munkamegosztás és a házasság intézményében is deklarált felek közti egyenlőség erősítése lenne, összhangban Magyarország Alaptörvényével. A családnak továbbra is a társadalom alapvető építőkockájának kell maradnia, hiszen családban bontakozhatnak ki leginkább a gyermekek is. A jelentéstevő, Zaborska képviselőasszony munkásságát kiemelve szeretném megerősíteni, hogy a néppárti értékrendnek a jelentésben való megjelenítése prioritás volt. Ami pedig a női vezetők kiválasztását illeti, továbbra is az alkalmasság legyen a fő szempont.

Elengedhetetlen, hogy a szélesebb nyilvánosság objektív tájékoztatást kapjon a női vezetők kvalitásairól és a gyermekneveléssel kapcsolatos kiegyensúlyozatlan, nagyobb felelősségükről, hátrányaikról, melynek oka a nemek közti munkamegosztás jelenlegi gyakorlata. Sajnos a jelentésbe ez a szempont sem került bele hangsúlyosan, mint ahogyan a szolgálati idő hosszát sem vették figyelembe. Így a kiegyensúlyozott és hátrányos megkülönböztetéstől mentes értékelési és minősítési rendszerek kialakítása terén megmaradt az ellentmondásosság.

 
  
MPphoto
 
 

  Krystyna Łybacka (S&D), na piśmie. Według dostępnych danych kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, nie przekłada się to jednak na ich pozycję na rynku pracy. Statystycznie kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają, wykonując tę samą pracę oraz są niedostatecznie reprezentowane w organach decyzyjnych w różnych obszarach gospodarki. Z danych wynika, iż jeśli obecny trend w zwiększaniu zatrudnienia kobiet w UE utrzyma się na tym samym poziomie, to osiągnięcie określonego w strategii Europa 2020 wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20-64 lat opóźni się o 18 lat. Niwelowanie dysproporcji na rynku pracy wymaga skoordynowanych działań na poziomie europejskim i narodowym przy współpracy z pracodawcami i związkami zawodowymi. Aby zwiększyć aktywność zawodową kobiet potrzebujemy skutecznej polityki prorodzinnej, której celem byłoby ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym poprzez m.in. zapewnienie dobrej jakościowo opieki nad dziećmi. Ponadto należy ułatwić kobietom powrót na rynek pracy poprzez odpowiednie szkolenia oraz doradztwo zawodowe. Potrzebujemy również większej promocji zatrudniania kobiet, wparcia dla ich przedsiębiorczości oraz dla aktywnego uczestnictwa kobiet w procesach decyzyjnych. Zwracam także uwagę na rolę edukacji w promowaniu równych szans na rynku pracy dla kobiet i mężczyzn oraz w zwalczaniu stereotypów i dyskryminacji ze względu na płeć.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. In paragraph 13 there is a call for the Women on Boards Directive to be adopted, which includes gender quotas. The EU has absolutely no right to impose gender quotas on UK companies. Quotas are demeaning for women, and recruitment should be based solely on merit, not on gender. You do not fight discrimination with more discrimination.

Calls for EU mandatory pay audits and EU sanctions, in paragraph 37, shows once again that the EU is trying to interfere and take more powers where it has no right to them. Paragraph 41 states that you want to see a reversal in the burden of proof between employer and employee. This would rip up the justice system in the UK and do away with the principle of ‘innocent until proven guilty’.

UKIP, of course, supports gender equality, equal pay and any steps to fight discrimination based on gender, ethnicity, religion, orientation or any other characteristics. Everyone should have the same protection and the same opportunities to prove what they can do. UKIP cannot, however, support calls for more EU legislation and interference in UK laws and freedoms. Only our elected and accountable Government should be able to decide these things, not unelected EU bureaucrats.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. L'écart salarial et les différences de statut entre hommes et femmes reste aujourd'hui encore beaucoup trop important. Il est essentiel que l'Union européenne oeuvre à plus d'égalité entre hommes et femmes en particulier dans le monde du travail. Je vous remercie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. No Índice Global das Diferenças de Género, do Fórum Económico Mundial, Portugal, o meu país, estava em 2014 no 39º lugar. Vejamos alguns números: 31% dos lugares no Parlamento Nacional são ocupados por mulheres, 21% dos cargos ministeriais são ocupados por mulheres e há apenas 12% de mulheres nos conselhos de administração das empresas. Um homem português ganha em média mais 30% que uma mulher portuguesa. Por estas razões, considero muito positivo que este relatório refira, explicitamente, que os Estados-Membros devem legislar para obrigar as empresas a elaborarem e a definirem planos anuais empresariais em matéria de igualdade de género e de direitos das mulheres e, também, de homens que assumam a prestação de cuidados a membros da família, e a garantirem uma representação equilibrada de mulheres e homens nos conselhos de administração.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. Gleicher Lohn für Männer und Frauen sollte eigentlich im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein. Dennoch ist equal pay für die gleiche Arbeit für viele Frauen nach wie vor ein Wunschtraum. Auch zehn Jahre nach der Verankerung des Prinzips ist die Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten noch nicht richtig umgesetzt. Seit Jahren liegt der sogenannte Gender Pay Gap im EU-Durchschnitt bei 17 %. Ohne konkrete und ambitionierte Maßnahmen schließt sich diese Lücke erst in 70 Jahren. Also 2086! Diese Ungleichheit nehmen Frauen mit bis ins Rentenalter. Dort beträgt der Unterschied zwischen Männern und Frauen 39 %.

Die Kommission sollte die Schwachstellen in der Umsetzung identifizieren und einen Vorschlag zu deren Behebung vorlegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer obligatorischen Lohnüberprüfung und Sanktionen im Falle der Nicht-Einhaltung des Prinzips equal pay? Auch eine Überprüfung der Fortschritte im Rahmen des Europäischen Semesters wäre ein guter Schritt. Gleichberechtigung ist ein Grundwert der Europäischen Union, und das sollte nicht nur auf dem Papier so sein.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. Equality between men and women is a fundamental principle of European law which applies to all aspects of life in society, including the world of work. However, based on the last available figures from 2012, the average gender pay gap in the EU was approximately 16.4%. Moreover, while female labour participation varies between sectors, some sectors, such as transport, have even fewer women on average. The reasons for that are related to stereotypes of male dominance and lack of attractiveness in a wide sense. We should address the situation by calling for more action by the EU 28 and the individual Member States.

We need to start by revising the recast directive in order to reduce differences in pay for men and women. We must also urge Member States to take more action on unequal pay practices and to promote wage transparency. Most divisively, we can request the introduction of mandatory pay audits for companies listed on stock exchanges and the imposition of sanctions on companies failing to meet their responsibilities with regard to gender equality. There is no reason why, in today’s world, we should accept a situation where men are receiving higher pay and preferential treatment in the matter of employment and occupations.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. V Uniji in po svetu obstaja neenakost na področju zaposlovanja žensk kljub nekaterim pozitivnim ukrepom, ki smo jih sprejeli za odpravo tega pojava. Prav tako ženske kljub svojim sposobnim, nadarjenostim in spretnostim v praksi ne dosegamo enakega plačila kot moški na enakovrednih poklicnih položajih, zato menim, da mora Evropski parlament spodbujati vse tiste ukrepe, ki gredo v smer enakosti in enakopravnosti med spoloma.

Neenakosti med spoloma nastajajo zaradi usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. To se odraža tudi v času, ko zapustijo trg dela oz. ob upokojitvi in pahne ženske v neenak položaj. Ženske so namreč še vedno tradicionalno tiste, ki so bolj obremenjene – tako psihično, kot tudi z vidika organizacije časa, saj po navadi opravljajo še neformalna gospodinjska dela.

Če bi obstajala dejanska enakost moških in žensk na trgu dela, bi tudi kot družba lahko izkoristili številne potenciale obeh spolov – to pa bi posledično prineslo višjo rast BDP vseh posameznih držav članic pa tudi EU kot celote. Prav zato se moramo še naprej zavzemati za koncept spolne enakosti in enakopravnosti pri zaposlovanju, za transparentnost plač in za boljše pogoje pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Kajti le tako bo EU lahko resnično uresničevala načela, h katerim se je zavezala tudi v Pogodbi o ustanovitvi Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. Muchas gracias, señora Záborská, por su informe; ha hecho usted un excelente trabajo. La igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral es un objetivo claro en todos los Estados miembros.

Este informe es muy necesario para abordar esta situación. Las condiciones de acceso al mercado laboral deben ser justas, iguales y no discriminatorias. Se debe asegurar la igualdad en la calidad del empleo entre hombres y mujeres, y debemos trabajar en ello: la igualdad de remuneración para el mismo trabajo debe ser una premisa básica. Si no existe esta igualdad de trato, a la larga surgirán más desigualdades, no habrá una independencia económica de la mujer y se verán mermadas económicamente de cara a la jubilación. Se deben abordar las causas y ha de ponerse fin a esta situación dentro de la Unión Europea y evitar así crear situaciones de vulnerabilidad.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid