Показалец 
Пълен протокол на разискванията
PDF 13315k
Вторник, 27 октомври 2015 г. - Страсбург Редактирана версия
1. Откриване на заседанието
 2. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (разискване)
 3. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
 4. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)
 5. Време за гласуване
  5.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)
  5.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (гласуване)
  5.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (гласуване)
  5.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)
  5.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (гласуване)
  5.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (гласуване)
  5.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (гласуване)
  5.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (гласуване)
  5.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)
  5.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (гласуване)
  5.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (гласуване)
 6. Обяснение на вот
  6.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  6.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
  6.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato)
  6.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová)
  6.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen)
  6.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera)
  6.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  6.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber)
  6.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki)
  6.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens)
  6.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015)
 7. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9. Работна програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (разискване)
 11. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12. Положението в Израел и Палестина (разискване)
 13. Положението в Южен Судан (разискване)
 14. Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море - Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ - Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление - Към опростяване и постигане на резултати в областта на политиката на сближаване за периода 2014 - 2020 г. (разискване)
 15. Състав на политическите групи: вж. протокола
 16. Реформа на избирателното право в ЕС (разискване)
 17. Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд (разискване)
 18. Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19. Закриване на заседанието


  

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID-MARIA SASSOLI
Vicepresidente

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(La seduta è aperta alle 8.30)

 

2. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (10788/2/2015 - C8-0294/2015 - 2013/0309(COD)) (Relatore: Pilar del Castillo Vera) (A8-0300/2015).

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, ponente. Señor Presidente, Vicepresidente Ansip, Señorías, el procedimiento sobre el Reglamento del mercado único de las telecomunicaciones llega a su fin. Después de un intenso período de negociación con el Consejo, en el que hay que decir que el Parlamento ha mostrado una gran determinación, hemos conseguido los objetivos que nos habíamos trazado desde el comienzo.

Primero, la abolición de los sobrecostes a los que se enfrentan los consumidores al acceder a internet o tratar de comunicarse por teléfono cuando se encuentran fuera de su país. Segundo, hemos logrado establecer las garantías necesarias para que todo —insisto: todo— el tráfico en internet sea tratado igualmente y que el acceso a un internet abierto se haga en condiciones de igualdad, garantizando así un comportamiento neutral de la red.

Estos dos objetivos están plenamente recogidos en el acuerdo con el Consejo del pasado 30 de junio y que suscribieron la mayoría de los grupos políticos que participaron en las negociaciones. Por lo que se refiere a los costes del roaming, quedarán abolidos desde junio de 2017 y, además, a partir de abril de 2016 habrá una muy significativa reducción de los costes, tanto en datos como en voz.

Hay que decir que la desaparición de los costes de roaming es una medida largamente esperada. Esperada por todos: por particulares, por pequeñas y medianas empresas, start-ups y organizaciones de toda naturaleza, que hoy pueden ver de manera tangible que la Unión Europea, el proyecto europeo, tiene un claro valor añadido. Hemos dado, sin duda, un paso más en la eliminación de las barreras internas, en la libre circulación, además, de las personas, hacia un mercado digital único.

En cuanto a la igualdad en el acceso a internet tengo que decir que, con este acuerdo, Europa será la única región del mundo que garantice, mediante ley, un internet abierto y la neutralidad de la red. El principio de neutralidad de la red será aplicado directamente en los 28 Estados miembros y garantizará que todo el tráfico sea tratado por igual, sin discriminación, sin restricciones o interferencias.

El acuerdo alcanzado asegura además que no habrá un internet de doble vía, prohibiendo que se priorice mediante el pago una vía u otra. Esto es, también, a mi modo de ver, extraordinariamente importante. Por esa razón, cuando sea necesario intervenir en la gestión del tráfico, esta intervención solo se podrá producir cuando esté vinculada a la solución de problemas temporales o excepcionales de congestión, a proteger a los usuarios frente a los ciberataques o en los casos en que exista una obligación, una resolución que así lo demande; y, además, cuando se produzca esa gestión —cuando sea necesaria—, tendrá que ser transparente, no discriminatoria y proporcionada.

No quiero dejar de mencionar las diferentes medidas que se han llevado a cabo también en relación con la protección de los consumidores respecto de todas estas disposiciones a las que hecho mención. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a la presidencia de Letonia, durante la cual se negoció y cerró el acuerdo, y a la actual presidencia de Luxemburgo, que es quien lo está gestionando ahora; a la Comisión, que, por su parte, ha desplegado desde hace mucho tiempo grandes esfuerzos en pro de los objetivos ahora alcanzados. Permítanme hacer una mención especial a la comisaria Reding, a la comisaria Kroes, al comisario Oettinger y al vicepresidente Ansip, quienes en tiempos diferentes, han contribuido a que este momento sea una realidad.

Concluyo dando las gracias a todos los ponentes alternativos, y no me olvido de los ponentes que hoy no están aquí, pero que tuvieron esas responsabilidades en la legislatura pasada. El esfuerzo de todos ha hecho posible que hoy podamos garantizar un internet abierto, sin discriminación, y que demos un paso hacia una Europa conectada y un mercado único sin aduanas digitales.

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. Mr President, I would like to thank everyone, and particularly rapporteur Pilar del Castillo Vera, for their hard work on this file.

We have come a long way since the Commission proposed this legislation just over two years ago. It has been a bumpy road. I would like to thank this House, as it has only been possible to hold today’s landmark vote because of the European Parliament. In April 2014, Parliament showed that it can act decisively and quickly when the interests of the people, the open internet and the single market are at stake.

Today, I invite Parliament to adopt this text on two key pillars in plenary so that consumers and businesses can benefit as soon as possible from common net neutrality rules and the abolition of roaming surcharges. They have been waiting a long time for this.

Adopting the Telecommunications Single Market (TSM) Regulation will be a major achievement for the Digital Single Market. It will show Europeans that the Union can deliver tangible results. Failure, of course, would have an opposite and demoralising effect.

Roaming surcharges will be significantly reduced from April next year and finally banned from 15 June 2017, subject to a fair use policy. This is a historic achievement, and we could not have done it without the leading role of Parliament. Many governments were initially reluctant until they heard the voice of their people and of the people’s representatives here. The package is faithful to Parliament’s first reading position: there is a clear end—date for roaming surcharges and clear steps to be taken beforehand.

There is still a lot to do for the abolition of surcharges to be sustainable throughout the European Union. The wholesale roaming market has to be reviewed. The fair—use policies and sustainability mechanisms need to be defined. The Commission has started to work on this. We are committed to making the abolition of roaming surcharges a reality. There is no justification for any further delay.

Adopting the TSM Regulation will enshrine binding net neutrality rules into EU law for the first time ever. The regulation will create the individual and enforceable right for end users to access and distribute internet content and services of their choice. The net neutrality provisions also lay down rules on non-discriminatory traffic management and on end—users’ free choice of content, applications and services. These provisions cannot be circumvented through commercial agreements and practices.

Common rules on net neutrality mean that internet access providers cannot pick winners or losers on the internet or decide which content and services are available. They mean that the freedom of Europeans to access or distribute internet content will not depend on the country where they are resident. This will increase consumer choice and competition, and will strengthen the Digital Single Market.

National authorities will be required to monitor market developments. They will have the powers and the obligation to assess traffic management and commercial practices and agreements, including pricing practices like zero rating. Since this is a regulation, the rules are directly enforceable before national courts. The rules also give the necessary certainty for internet access providers and providers of content and applications to offer specialised services with quality requirements. Adopting the TSM Regulation will help to sustain continued network and service innovation. That will benefit both European businesses and consumers.

Let me turn now to radio spectrum. I welcomed Parliament’s efforts to include the spectrum provisions in our original TSM proposal. These could not be retained because of the lack of Council support at that stage. But the need to solve these issues remains, and I rely on Parliament’s continuous support in the future. We have already started working on our telecoms review and look forward to close cooperation with this House. We plan to present an ambitious proposal by the middle of next year. I therefore welcome the call for priority to be given to a coordinated framework for spectrum assignment to boost long-term infrastructure investments.

Parliament now has the deal in its hands. It is a good deal, for Europe and Europeans. I urge Members to vote for it.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš, PPE grupas vārdā. Godājamais priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Kas ir Eiropas Savienība? Nu, mēs visi saprotam, ka tas ir domāts, ka gan cilvēki, gan preces, gan pakalpojumi, gan nauda var brīvi kustēties pāri Eiropas Savienības robežām. Kāda ir īstenība līdz šim? Ne vienmēr šie principi darbojās, bet īpaši tad, kad mēs ceļojam ārzemēs, izmantojot savus telefonus, mēs zinām, ka mēs maksājam dārgi tā saucamo viesabonēšanu. Šis nams, Eiropas Parlaments, ir gadiem argumentējis to, ka mums ir jālikvidē viesabonēšanas maksas.

Industrija tam bieži stāvējusi pretī. Tas, ko mēs esam panākuši tagad, ir burvīga lieta, proti, beidzot ir panākta vienošanās starp Parlamentu un Eiropas Padomes dalībvalstīm, ka mēs šīs viesabonēšanas maksas ar 2017. gada jūniju faktiski likvidēsim. Patērētāji iegūs. Bet, svarīgi, ka nav tā, ka patērētāji iegūst un uzņēmēji zaudē. Uzņēmēji arī iegūst. Pirmkārt, te ir tā, ka mēs skaidri un gaiši paredzam tīklu neitralitātes principus tā, lai būtu droša investīciju vide pakalpojumu sniedzējiem. Otrkārt, līdz 2017. gadam mēs noregulēsim vairumtirdzniecības cenas. (Just a question, chairman, shall I repeat everything that I said?)

Eiropas Savienībā mēs gribam brīvas robežas, bet šīs robežas ne vienmēr ir bijušas brīvas, īpaši, kad mēs ceļojam ārzemēs ar telefoniem, mēs maksājam dārgi par tā saucamo viesabonēšanu. Parlaments ir gadiem ilgi uzstājis uz to, ka šīs viesabonēšanas maksas ir jālikvidē. Nav vienmēr bijis vienprātības arī ar Padomi šo panākt, bet beidzot pēc vairākiem gadiem mēs to esam panākuši, un 2017. gada jūnijā tiks likvidētas viesabonēšanas maksas. Patērētāji iegūs, ceļojot ārzemēs. Nebūs vairs lieki jāmaksā.

Bet svarīgi — ne tikai patērētāji iegūs, bet arī uzņēmumi iegūs. Uzņēmumi iegūs, pirmkārt, tādējādi, ka mēs skaidri paredzam, kas ir tīklu neitralitātes princips. Tas nozīmē drošu vidi pakalpojumu sniedzējiem investēt nākotnē. Otrkārt, un tas ir ļoti svarīgi, ka līdz 2017. gada jūnijam tiks arī regulētas vairumtirdzniecības cenas tā, lai uzņēmumi, sniedzot šo pakalpojumu viesabonentiem, neciestu nevienā valstī zaudējumus, un nebūtu jāceļ vietējos tarifus, lai segtu iebraukušos tūristus. Tātad šis ir tiešām gadījums, kur uzvar patērētājs, uzvar uzņēmumi, uzvar Padome un uzvar Parlaments. Paldies visiem par uzmanību!

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che come rappresentante del gruppo dei Socialisti e democratici ho lottato molto duramente, ho negoziato molto duramente, con l'appoggio del mio gruppo, per ottenere risultati ambiziosi. Questo è stato il nostro obiettivo, come ambiziosa era stata la prima lettura, e ricordo la nostra relatrice ombra, Catherine Trautmann, che fece un ottimo lavoro.

Io credo che il risultato che abbiamo raggiunto sia molto buono. Penso che abbiamo costruito un passo avanti nell'integrazione dei mercati delle telecomunicazioni verso un unico mercato avendo due punti di riferimento: gli interessi del cittadino e la capacità di poter innovare le industrie, le imprese, la loro innovazione e la competitività del sistema europeo in questo settore strategico.

Per quanto riguarda il cittadino dico solo un risultato, che peraltro il nostro gruppo persegue da anni e anni: quello dell'abbattimento dei costi di roaming. Signor Commissario, Vicepresidente, mi rivolgo proprio a lei: noi raggiungeremo l'obiettivo di far entrare in vigore nel 2017 la caduta del roaming se però la Commissione da subito si metterà all'opera per fare la revisione del mercato all'ingrosso. Noi non accetteremo alibi da questo punto di vista. Non ci si dica alle soglie del 2017 che non è conclusa la revisione del mercato, perché questo non è possibile. Lo sappiamo da ora che è una precondizione, lavoriamo per superarla.

Seconda cosa: la net neutrality. Ebbene, qui abbiamo conciliato gli interessi dei cittadini e la necessità di far crescere il sistema. Voglio dire chiaramente – ed è già stato detto – che non c'è in Europa un sistema legislativo che affermi questi principi. Molti ci parlano degli Stati Uniti, dove c'è un indirizzo più avanzato. Voglio ricordare ai colleghi che ci citano sempre gli Stati Uniti che là c'è una decisione di una commissione federale, non di un organo legislativo, dunque una decisione che può sempre cambiare. Invece in Europa abbiamo due soli Stati, i Paesi Bassi e la Slovenia, che hanno una legislazione avanzata, gli altri 26 no.

Ci sono principi legislativi importanti che affermano la net neutrality. Non è una definizione, ma tutti gli elementi ci sono: no alla discriminazione, ecc. Sono chiarissimi. Ma anche qui le nostre leggi sono buone e devono essere attuate. Le chiedo di vigilare perché le autorità nazionali si attrezzino per monitorare, per controllare questo sistema, perché gli Stati abbiano delle sanzioni, altrimenti i nostri buoni principi non saranno attuati.

C'è un punto per noi che andrà ripreso, che è quello dello zero rating, su cui già incalzeremo la Commissione. Per il resto – spettro e altri elementi che lei ha citato – noi saremo al suo fianco, perché sono obiettivi che perseguiamo da tempo.

Per questo credo anch'io, come lei ha detto, che questa sia un'occasione da non perdere. Questo regolamento va votato senza emendamenti e tutto un sistema nuovo deve entrare immediatamente in vigore.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford, on behalf of the ECR Group. Mr President, in recent years people have travelled across Europe for their holidays, only to come home to a nasty shock when their phone bill arrives. Ending mobile roaming fees will be welcomed by millions of people.

Safeguards have been put in place to prevent excessive usage and to make sure that telecom operators are not forced to offer services at a loss. This is to make sure domestic customers will not subsidise customers who travel. To put it another way, when you travel across Europe, you can use your phone as though you were at home, but those who stay at home will not pick up an extra bill.

The deal also covers the common issue of internet packages not living up to the user’s expectation. Fixed-line customers will be entitled to clear information on the quality of services offered. They will be entitled to take action against their internet provider if the service does not match that which was advertised, for example if speeds are much slower than they expected. Telecoms regulators from across Europe’s 28 countries will agree a new set of guidelines on how broadband performance can be measured, compared and described.

The new rules do guarantee net neutrality. Users will be free to access content of their choice. It will not be blocked or slowed down. Access to start-up services will not be throttled or held back by a bigger company. There will be no two-speed Europe. Importantly, parental controls, where permitted in a Member State, will be able to continue. This is to make our internet safe, accessible and affordable across Europe.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde, for ALDE-Gruppen. Hr. formand! Da ALDE-Gruppen i april 2013 præsenterede en beslutning, som sagde, at vi skulle afskaffe roamingafgifterne i Europa, blev vi mødt med meget stor skepsis her i Parlamentet, og vi blev mødt med meget stor opstandelse i branchen samt en del opstandelse hos nogle af medlemslandenes regeringer. Vi blev beskyldt for at ville nedbryde den nuværende telepakke, at vi foretog et alt for voldsomt indgreb i markedet, og at det i det hele taget var uliberalt – og hvordan kunne en liberal gruppe dog komme med sådan et forslag? Samtidig fik vi så også at vide, at nu handlede det indre marked ikke kun om roamingafgifter.

Til det første er der selvfølgelig at sige, at hvis man vil have et indre marked, så er man nødt til at lave noget regulering, så vi får en fælles spilleplade. Og det, der er absurd, det er, at vi har et indre marked på en lang række områder i Europa, men det største vækstpotentiale har vi ikke et reelt indre marked for i dag. Og derfor er formålet med dette jo at skabe et indre marked for digitale ydelser, fordi det overordnede formål er at skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Det gør vi kun ved at nedbringe omkostningerne for den fri bevægelighed og ved at sikre, at vi har en fælles spilleplade i Europa.

Jeg er stolt og glad for, at vi nu har fået vedtaget, at vi har en fælles spilleplade, når det gælder roaming, at vi får afskaffet roamingafgifterne. Jeg er også glad for, at vi får de første safeguards for et åbent internet. Man skal huske på, at hvis denne aftale falder, så er der ingenting i Europa. Vi kunne godt have ønsket os, at vi kunne komme videre og ville have noget mere, men dette er det første skridt på vejen for at skabe et indre marked, som sikrer forbrugerrettighederne, og som også sikrer en høj grad af forbrugerbeskyttelse. Det er et kæmpe skridt frem for Europa, både for borgerne og for virksomhederne, og ikke mindst for grundlaget for at øge vækst og beskæftigelse på et af de største potentielle vækstområder, vi overhovedet har i de kommende år, nemlig det digitale indre marked.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias. Senhor Presidente, eu não quero, de maneira nenhuma, menorizar os esforços que foram feitos pela relatora nesta negociação, mas não, não é verdade, nós não conseguimos os objetivos que pretendemos desde que iniciámos este processo. Esta versão não é a mesma que foi votada antes, não é a mesma que foi anunciada aos cidadãos europeus aquando das eleições europeias, em que se anunciou o fim do roaming por um lado e, por outro lado, a neutralidade da Internet. Anunciou—se o fim do roaming e agora temos uma promessa para 2017. Espero que essa promessa não seja tão falhada como aquela que foi feit em 2014, em campanha eleitoral. Anunciou-se a neutralidade da Internet, mas o que conseguimos é um acordo ambíguo e não há direitos garantidos com ambiguidades.

Nós recebemos, todos e todas, emails de muitos cidadãos da Europa, preocupados com a garantia da neutralidade da Internet. A Internet, apesar de ser recente em termos históricos é já um património da Humanidade. Mesmo antes de a UNESCO o ter declarado, que o irá fazer sem nenhuma dúvida, mais cedo ou mais tarde. Por isso, podemos dizer que os ataques à Internet livre, universal e neutral são ataques ao património comum da Humanidade. São, mais ou menos, como os ataques a Palmira, mas numa versão moderna, e é por isso que se tornam tão parecidos todos os fundamentalismos. É que os fanáticos do mercado e da privatização dos bens comuns são também os destruidores da economia e das sociedades desenvolvidas.

Neste sentido, nós apresentamos alterações a este plenário para clarificar o regulamento e garantir que a neutralidade da Internet é mesmo uma garantia para toda a União Europeia. O tráfico tem que ser tratado de forma igual, sem discriminação, sem restrição, com interferência. Devemos voltar à proposta de 2011. É o mais básico dos básicos princípios e compromissos com os cidadãos. Não deveria haver nesta casa qualquer outro compromisso que não seja o compromisso com os cidadãos.

 
  
MPphoto
 

  Michel Reimon, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident! Demokratie ist Kommunikation.

Demokratie lebt davon, dass wir miteinander reden können. Deswegen haben wir Pressefreiheit, deswegen haben wir Meinungsfreiheit geschaffen. Das Internet – ein neutrales Internet – ist die wichtigste Infrastruktur der Demokratie für die Zukunft. Wenn wir die Netzneutralität aushebeln, dann schädigen wir auch unsere Demokratie. Netzneutralität ist keine Frage, die man graduell betrachten kann. Das Netz ist neutral und für alle gleich oder es ist es nicht.

Was wir heute beschließen – mit der Mehrheit der Konservativen, vieler Sozialdemokraten und liberaler Rechtskonservativer – ist ein Ende der Netzneutralität und damit ein Schaden für die Demokratie. Es ist auch kein Vorteil für die Wirtschaft, wie hier immer argumentiert wird. Denn in einem neutralen Netz können kleine Unternehmen die großen Konzerne herausfordern. Wenn die Neutralität aufgehoben ist, betonieren wir die Großen, die Mächtigen, für alle Zeiten ein.

Das ist das, was hier passiert. In Europa profitieren nur einige wenige Großkonzerne davon, das sind Telekom-Industrien. Das ist das einzige, was Sie heute hier schaffen für die Bevölkerung: Sie helfen einigen wenigen Großkonzernen.

Dass sich der Herr Vizepräsident Ansip hier stellt, ist lobenswert, aber eigentlich sollte Kommissar Oettinger da vorne sitzen, denn Kommissar Oettinger ist der Verantwortliche und der Schuldige für diese schlechten Beschluss auf Kommissionsebene. Er sollte sich hier stellen und mit uns auseinandersetzen. Aber er twittert ja eifrig mit, beziehungsweise sein Team, habe ich gesehen. Demokratie ist Kommunikation, so soll das sein, er sollte aber nicht nur senden, er sollte auch lesen, er sollte in sein Handy schauen, was die Bevölkerung zu diesem Beschluss hier sagt und schreibt. Ich sehe keine Zustimmung, ich sehe keine Unterstützung für diese Beschlüsse. Ich sehe nur Widerstand, ich lese nur Protest gegen diesen Beschluss. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir sollten darauf hören, wir sollten dagegen stimmen und das nicht annehmen.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi poteva essere un grande giorno, il giorno in cui avremmo potuto abolire completamente e realmente i costi del roaming, rendendo l'Europa un continente davvero connesso, davvero proiettato verso il XXI secolo.

Abbiamo invece ceduto nelle negoziazioni non solo ad un'abolizione del roaming ritardata e condizionata, ma anche al fatto che le telecom potranno scaricare i mancati profitti sulla maggioranza degli europei, anche su chi il roaming non sa neanche cosa sia, su coloro che non possono usarlo perché impossibilitati a viaggiare all'estero, i quali sono sempre più numerosi in un continente che soffre la crisi.

Sì, colleghi, poteva essere un grande giorno! Invece abbiamo barattato una farlocca abolizione del roaming con la mancata definizione certa e incontrovertibile di neutralità della rete, con ripercussioni insidiose su chi magari non usa il roaming, ma usa internet nel proprio paese e la usa spesso tutti giorni. Questi sono una parte crescente di noi cittadini europei.

Eppure, colleghi, nonostante tutto, non tutto è perduto. Siamo ancora in tempo per ricordare questo voto come un voto storico, siamo ancora in tempo per sancire la net neutrality in Europa e rendere questo un giorno di festa.

Ascoltiamo l'appello di Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web! Oggi possiamo ancora salvaguardare questo straordinario spazio pubblico globale, bene comune immateriale, motore straordinario di innovazione, conoscenza, uguaglianza ed opportunità per una crescente parte dell'umanità.

Il mondo della rete ci osserva e ci giudica e l'Europa non può rimanere indietro nel mondo. Non permettiamo che inaridisca, non perdiamo questa occasione unica per dire no a nuove iniquità, nuove diseguaglianze, corsie privilegiate anche nel mondo virtuale.

Colleghi, nessuno deve rimanere mai più indietro! Premiamo con coscienza quel bottone! Votiamo per la net neutrality!

 
  
MPphoto
 

   Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar Ansip! Seit fast zwei Jahren beschäftigt sich dieses Haus nun mit dem Telekom-Paket, und es ist wirklich wichtig, dass das heute zu einem Abschluss kommt, weil es Rechtssicherheit geben muss, und weil es wichtig ist, dass dieses Paket, das im Rahmen der digitalen Agenda einen so wichtigen und wesentlichen Punkt darstellt, zur Umsetzung kommt.

Es ist jetzt reduziert worden, und wir alle haben so viele Internetzuschriften bekommen. Es ist reduziert worden nicht nur auf den Schutz der Nutzerrechte, sondern auf die Abschaffung der Roaminggebühren, das wurde heute mehrfach gesagt. Es gibt eine Deckelung ab dem nächsten Jahr und die Abschaffung 2017. Aber im Wesentlichen ging es um die Netzneutralität. Die Netzneutralität muss erhalten werden, es darf kein Internet der zwei Geschwindigkeiten geben. Netzbetreiber sollen alle Datenpakete gleichberechtigt durch ihre Leitungen schicken, egal, welchen Inhalt sie haben und woher sie kommen.

Doch, wenn wir uns den Datenverkehr anschauen, müssen wir doch feststellen, dass der Datenverkehr in wenigen Jahren völlig neu strukturiert sein wird. Es wird in den nächsten vier Jahren 3,2 Milliarden internetfähige Maschinen geben im Rahmen des Internet of things, die in Europa 50 % des Datenverkehrs belegen und auf sich ziehen werden, weltweit ein Drittel des Datenverkehrs. Dazu kommt, dass viele Haushalte noch nicht an das Internet angeschlossen sind. Ein Breitbandausbau ist unbedingt notwendig: 34 Milliarden Euro für schnelles Breitband, 90 Milliarden zusätzlich für die last mile. Die last mile wird notwendig sein, damit die Übertragungskapazität pro Haushalt festgeschrieben wird.

Das, meine Damen und Herren, ist Netzneutralität und freier Zugang zum Internet. Jeder Bürger soll es haben. Jeder Bürger soll das Recht haben, ins Internet gehen zu können. Geben wir ihm die Chance, dass er es nutzen kann!

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). Arvoisa puhemies, ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus on tärkeä eurooppalainen perusarvo, mutta tiedämme, että digitaalisten palveluiden osalta se ei vielä toteudu. Liian usein digitaalinen palvelu pysähtyy rajoille.

Tämä nyt neuvoteltu sopimus on merkittävä askel kohti verkkovierailumaksujen lopettamista, roaming-maksuista luopumista. Se tulee koskemaan kymmeniä miljoonia EU-kansalaisia ja hyödyttämään heidän jokapäiväistä elämäänsä ja samoin meidän digitaalista yhtenäismarkkinaamme. Vuonna 2017 roaming-maksuista luovutaan Euroopan unionissa kokonaan.

Parlamentti olisi halunnut nopeampaakin aikataulua, mutta on aivan oikein, että tässä otettiin aikalisä siltä osin, että tuo tukkuhintasäätely yhdistettiin tähän ratkaisuun. Se on tärkeää, jotta pystymme kestävällä tavalla siirtymään tähän uuteen tilanteeseen. On tärkeää, että tukkuhinnat säännellään samassa yhteydessä kuin roaming-maksuista luovutaan. Haluan vielä kerran kiittää parlamentin neuvottelijaa Pilar del Castillo Veraa erinomaisesta työstä ja kaikkia neuvotteluihin osallistuneita, koska tiedämme, että tämä työ oli erittäin vaativaa ja vaati lukuisia neuvotteluita.

Toinen merkittävä elementti tässä paketissa on tuo verkkoneutraalisuus, joka tulee nyt toteutumaan siten, etteivät operaattorit voi rajoittaa tai hidastaa liikennettä enää kaupallisin perustein vaan tuo rajoittaminen hyväksytään ainoastaan teknisin perustein, ja se on tärkeä periaate. Nyt ensimmäisenä maailmassa Euroopassa tulee käyttöön nettineutraliteetin periaate, ja se on historiallinen askel.

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert (S&D). Herr Präsident! Für mich führt kein Weg vorbei an einer zukunftsfesten und umfassenden gesetzlichen Absicherung der Netzneutralität.

Leider bietet der Verordnungstext eben genau das nicht. Es findet sich weder das Wort Netzneutralität noch rechtstechnisch eine Definition. Es gibt lediglich die grundsätzliche Verpflichtung, Datenverkehre gleich zu behandeln. Die möglichen Ausnahmen sind so weitherzig, dass Netzneutralität gefährlich verwässert wird. Schon im offenen Netz sind Diensteklassen zulässig. Verkehrsmanagement, inklusive Blockieren und Priorisieren, ist schon bei drohender Netzüberlastung möglich, und Spezialdienste sind nicht hinreichend eingegrenzt.

Für die Abschaffung des Roamings zahlen wir aus meiner Sicht einen zu hohen Preis: die völlige Aufweichung der Netzneutralität. Durch seinen offenen und diskriminierungsfreien Charakter hat sich das Internet als Innovationsmotor für gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung erwiesen. Das erklärte Ziel des Europäischen Parlaments war die sichere und gesetzliche Absicherung der Netzneutralität als wesentlicher Garant von kommunikativer Chancengleichheit und Informationsfreiheit sowie Vielfaltsicherung. Wahre ich diese Perspektive, kann ich diese Verordnung nur ablehnen.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský (ECR). Pane předsedající, pane místopředsedo, z jakékoliv cenové regulace bychom principiálně neměli mít radost. V tomto případě jsem ale rád, že se blížíme ke konci roamingu. Z tohoto faktu mohou profitovat občané a podnikatelé cestující do zahraničí, kteří budou více využívat datové služby. Ale i operátoři konečně budou mít jasno ohledně pravidel účtování roamingových služeb.

Stručně ohledně síťové neutrality: jsem přesvědčen, že nová pravidla jsou vyvážená, a plně podporuji kompromis dojednaný s Radou. Dnes uzavíráme jednu kapitolu, ale nadále probíhají konzultace ze strany Komise. Od telekomunikačního sektoru očekáváme velké investice, ale ty potřebují regulatorní stabilitu. Doufám proto, že budeme jakoukoli novou regulaci pečlivě vážit a že půjde o regulaci orientovanou na budoucnost a ku prospěchu věci.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). Mr President, I didn’t ask for the floor to ask Mr Tošenovský the question; I asked for the floor so I could ask ...

(The President cut off the speaker)

 
  
 

Presidente. On. Rohde, se lei non ha chiesto la parola per fare una domanda all'on. Tošenovský, lei non ha il diritto di intervenire.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). Herr Präsident! Ich habe mich eben schon einmal zur Geschäftsordnung gemeldet. Entweder funktioniert das System der blue cards, oder es funktioniert hier in diesem Hause nicht. Wenn die blue card gestellt wird und eine Abgeordnete wird gefragt, ob sie annimmt, und man gibt das Wort an eine andere Kollegin weiter, dann ist das nicht korrekt. Jetzt werden Leute drangenommen, die sich überhaupt nicht zu Wort gemeldet haben. Ich bitte Sie, nochmal in der Geschäftsordnung nachzulesen, wie das System der blue cards funktioniert.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Evidentemente c'è stato un problema tecnico, perché c'era una domanda da parte di un deputato all'on. Virkkunen. Io ho chiesto all'on. Virkkunen se accettava la domanda, ma purtroppo non c'è stata risposta, e allora è intervenuta l'oratrice Kammerevert. Dopodiché l'on. Rohde ha chiesto la parola – così mi è stato detto – per la domanda al collega Tošenovský. Ma evidentemente c'è stato un equivoco. E quindi andiamo avanti serenamente con l'intervento dell'on. Kallas.

 
  
MPphoto
 

  Kaja Kallas (ALDE). Mr President, we definitely seem to have problems with communication in this House as well. I often say that there are disparities between the communication that knows no borders and the barriers to communication that countries actually create. Roaming surcharges are a good example of this. I am happy that they are coming to an end in 2017, although Parliament wanted a much earlier end date.

But net neutrality goes beyond that date. How net neutrality is defined and how it is enforced will shape the future of the internet. We must remember that the internet was created to be an open platform for innovation and communication. It did not seem to matter until recently when we saw all the innovation coming from the internet. So we just cannot allow fast lanes to be created for those who pay. I am not only thinking about the start-ups that are not able to innovate on the internet, but we should also think about citizens who cannot receive their e—mails because somebody else is paying for the fast lane.

So I would in particular call for Commission Vice-President Ansip to clarify the remaining issues in order to ensure that the principles are applied in the same way across Europe, and in this respect also to think seriously about the role of BEREC in order to look at the big picture.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Stamattina purtroppo ci sono dei problemi di comunicazione, perché non solo ci sono stati degli inconvenienti nelle interpretazioni, ma ci sono evidentemente anche dei problemi tecnici, per cui adesso sullo schermo noi vediamo che ha la parola l'on. Reda, e invece secondo i servizi del Parlamento ha la parola l'on. López Bermejo. Adesso io seguo l'elenco dei servizi della Presidenza, e do la parola all'on. López Bermejo per un minuto.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, valoramos las posturas del Parlamento en defensa de la neutralidad de la red y el fin del roaming. No se nos escapan, sin embargo, las concesiones hechas al Consejo y que demuestran que algunos partidos han negociado de manera muy distinta desde el Parlamento y desde el Gobierno. Esperamos que estas ambigüedades se resuelvan en la votación y con la aplicación del Reglamento.

En lo que respecta al roaming, es evidente que no podemos tolerar que los grandes grupos de telecomunicaciones exijan el cobro doble por un mismo servicio. Hoy podemos corregir esta situación. No perdamos la oportunidad de hacerlo. En cuanto a la neutralidad de la red, esta es una exigencia básica y fundamental, no solo por el respeto de las libertades, sino también para la innovación productiva y el acceso igualitario en un mundo crecientemente digitalizado, tanto en el ocio como en el trabajo.

Más allá del debate de hoy, la estrategia digital de la Unión deberá considerar el futuro no solo de los derechos de los consumidores sino, precisamente también, el lugar y los derechos del productor y trabajador en este mundo digital. Espero que en este debate seamos capaces de mantener el mismo consenso que pretendemos alcanzar hoy.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE). Mr President, net neutrality means that traffic is treated equally without discrimination, restriction or interference, independent of the sender—receiver type, content, device, service or application. The Council is trying to make us believe that this is what we are getting with this regulation, but I wonder why the Council refused to include this definition, or even the word net neutrality, in the agreement.

I wonder why the founder of the World Wide Web, Tim Berners-Lee, is urging us not to undermine net neutrality and to adopt amendments. Tim Berners-Lee is joined in his call for amendments by leading EU start-ups and investors, by the German Stanford Professor, Barbara van Schewick, who is the world’s leading expert on net neutrality issues, and by US presidential candidate Lawrence Lessig.

The fact is that this regulation allows business practices that rely on keeping the internet slow and expensive, such as zero-rating; it allows the slow-down of encrypted traffic; it gives incentives to companies not to protect our privacy and not to invest in broadband roll—out. That is exactly the opposite of a net neutrality regulation. So please adopt amendments to make sure that Parliament delivers on its promise to keep the internet open.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). Hr. formand! Ja, jeg ønsker at stille et spørgsmål til Dem, hr. formand! Jeg vil gerne vide, om det blå kort fungerer i denne debat, eller det blå kort ikke fungerer? Kan vi stille spørgsmål til hinanden, eller kan vi ikke stille spørgsmål til hinanden? Det er jo fuldstændigt absurd, dette her, det er jo ikke et teknisk problem. Jeg ved godt, at det er bekvemt for formanden at sige, at der er tale om et teknisk problem – og formanden skal ikke afbryde mig, jeg har ret til at stille dette point of order! Det er formandens opgave at styre denne debat med de instrumenter, der et givet i forretningsordenen. Og et af de instrumenter, der er givet i forretningsordenen, det er det blå kort. Og det er ikke et teknisk problem. Det er formandens problem, hvis han ikke kan styre det. Men vi har i det mindste som parlamentarikere ret til at vide, om kortet er en del af den debat, eller kortet ikke er en del af den debat.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Lo strumento del cartellino blu può essere usato, e abbiamo detto in apertura di seduta che l'avremmo usato nella discussione dopo gli interventi dei gruppi politici. Abbiamo detto anche che per la tempistica della discussione, che deve concludersi entro le ore 10.00, perché è una seduta in cui in tarda mattinata ci saranno votazioni, noi abbiamo la necessità di accettare un cartellino blu per oratore. Queste sono state le regole che ci siamo dati all'inizio della discussione e che sono ai sensi del regolamento del Parlamento.

Se lei vuole chiedere di fare una domanda all'oratore, questo le è concesso. Adesso per esempio l'on. Grapini ha chiesto di poter fare una domanda all'on. Reda, se l'on. Reda accetta. Ecco la domanda dell'on. Grapini.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Doamnă Reda, vă felicit în primul rând pentru că ați concluzionat prin faptul că susțineți acest raport. Și eu îl susțin. Întrebarea pe care vreau să v-o pun: credeți că este nevoie să avem o garanție din partea comisarului aici prezent că nu se decalează termenul de 2017? Pentru că și Patrizia și alții au întrebat acest lucru. Vreau să știu dacă dumneavoastră considerați că este important să existe un angajament al Comisiei pentru a nu se mai decala un termen atât de așteptat de piața internă a Uniunii Europene.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE), blue-card answer. My statement criticising the net neutrality regulation in this package was precisely on the net neutrality part – I believe your question relates to the roaming part of the package. I do not believe that the regulation as such really sets an end date for roaming. I think it is our job as legislators to do that: to put an end to roaming and to clearly define net neutrality in the regulation. I think what we are doing here as a Parliament is that we are giving responsibility to the Council, to BEREC and to the Commission to actually do the job that we, as legislators, should be doing, and that is to pass clear rules on roaming and on net neutrality.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD). Mr President, my party supports net neutrality but we do not agree that heavy-handed top-down European regulation is the best way to deliver it, and I note that more than one Member State agrees with us. Then we come to the question of roaming, which has been presented as a wonderful benefit for consumers. Of course, it is no such thing; it is profoundly regressive. It will benefit well-heeled jet-setters and business executives and it will result in higher costs for domestic users.

We have had Members of this House, including Vicky Ford, who have told us that there will be no rebound effect on domestic costs. I have to say that if you take that view, you simply do not understand how markets work: the operators will have lost a major revenue stream, they will seek to recover it, and the only place to recover it is from domestic prices. We MEPs will get lower prices, but Mrs Lumsden in Coronation Street will pay more. Yet again we see European regulation delivering unintended consequences and perverse incentives.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR), blue-card question. Mr Helmer, many millions of people from across your region and my region use their phones. I do not want to push up their domestic prices, but I do want to them to be able to use their phones affordably when they travel across Europe. This is why, in the two years of negotiations, we have put in place a safeguard through the review of wholesale caps so that domestic prices will not be put up. Here is my question to you: why in two years have you never bothered to turn up to a negotiation? Have you even read the text?

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (EFDD), blue-card answer. I have been fully briefed on the text, so thank you very much for that, Vicky. I appreciate that. But you tell me that you do not want to push up domestic prices, so I have to ask you: why are you supporting a measure which will clearly have that effect? If you are relying on a couple of clauses buried in the small print to protect consumers at home, I suggest that you should think again, because those assurances are not worth the paper they are written on.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). Monsieur le Président, chers collègues, la manière de procéder de la Commission est toujours la même.

Premièrement, on fait miroiter les vertus d'un marché unique et de la concurrence: 110 milliards d'économies pour le marché unique des télécommunications et une hausse du PIB de 5 % jusqu'à 2020.

Deuxièmement, au nom de la vertu du marché unique et de la concurrence, on casse les leaders étatiques nationaux et leurs fournisseurs, ou du moins on les affaiblit fortement, ainsi que leurs équipementiers. La France était – vous m'entendez bien – numéro un mondial avec Alcatel, depuis plus rien.

Troisièmement, au nom de la compétitivité mondiale, on détruit les nouveaux et anciens acteurs pour obtenir une nouvelle concentration par une concurrence déloyale.

Quatrièmement, on laisse entrer les puissances extérieures, car la Commission ne travaille pas pour l'Europe – pensons à l'affaire Schneider – pour qu'elles absorbent les leaders qui ont survécu et, si elles n'y arrivent pas, on met en place le traité transatlantique. Oui, il faut mettre fin au coût excessif de l'itinérance, mais il n'y a pas de miracle: s'il y a moins de bénéfices, il y a moins d'investissement dans la recherche et l'innovation.

La neutralité du net est une illusion si celui-ci est dans les mains des États-Unis et que ceux-ci restent maîtres du réseau. Ce sont les États qui doivent rester garants de la législation et du service; il faut un intranet européen s'appuyant sur des intranets nationaux pour l'indépendance et la résilience. Demain, il faudra reprendre cette souveraineté démocratique, sortir de cette Europe, justement, Mesdames et Messieurs, pour les citoyens que vous prétendez défendre en les asservissant un peu plus.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). Herr Präsident! Ich möchte mich bei der Berichterstatterin Pilar del Castillo Vera sehr herzlich bedanken, weil sie fortgesetzt hat, was die Bürgerinnen und Bürger in Europa gefordert haben.

An mich ist einmal eine Studentin herangetreten und hat sich über die exorbitanten Kosten beschwert, die entstehen, wenn man in ein anderes Land in Europa fährt. Ich habe mich damals mit der Kommissarin Reding zusammengesetzt und die hat das bestätigt. Die Europäische Kommission hat für Roaming I einen Vorschlag gemacht hat, der wegweisend war. Ich bedanke mich heute noch bei der Europäischen Kommission, dass sie diesen Weg nicht verlassen hat, sondern den Weg konsequent fortgesetzt hat.

Ich glaube, dass es auch heute wichtig ist zu sehen, dass wir tatsächlich die Roaming-Gebühren bis zum 14. Juni 2017 eliminieren können. Bis zum 30. April 2016 senken sich die Kosten auf 5 Cent pro Minute, bei SMS auf 2 Cent und bei den Daten insgesamt auf 5 Cent. Ich glaube, dass es ein Riesenfortschritt ist, auch den digitalen Binnenmarkt tatsächlich bis 2018 zu realisieren. Ich glaube, auch bei der Netzneutralität muss man sagen, dass eine drohende Netzüberlastung durch Gleichbehandlung verhindert werden muss. Das stellt die derzeitige Definition klar und verhindert, dass große, mächtige Konzerne gratis unsere Infrastruktur in Europa benützen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Képviselő Úr! Több társához hasonlóan Ön is – tartok tőle – olyasmit ünnepel, ami nincs. Tehát, hogy 2016-ban vagy 2017-ben, 2018-ban mi lesz – ezt lehet dicsérni. De akkor kérdezem Öntől, miért nem arra törekedtünk, hogy ez most legyen?

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Recht herzlichen Dank für diese Anmerkung. Ich kann nur sagen, in diesem Text steht ganz klar: „Betreibern von Internetzugangsdiensten nicht die Möglichkeit bieten, das allgemeine Verbot der Blockierung, Verlangsamung, Veränderung, Beschränkung, Störung, Schädigung oder Diskriminierung bestimmter Inhalte, Anwendungen oder Dienste oder bestimmter Kategorien derselben zu umgehen.“

Ich glaube, das ist wegweisend. So weit ist man nicht einmal in Amerika gekommen. Ich glaube, dass die europäische Regelung ein Vorbild für die globale Entwicklung ist und damit dem Internet eine neue Sicherheit gibt.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). Sur President, għalkemm hemm ħafna ċittadini li huma xettiċi fuq il-proġett “Ewropa”, huwa importanti nuru s-suċċesssi ta’ dan il-proġett. Ir-riżultat tal-pakkett tat-Telecom Single Market jista’ jitqies bħala wieħed mill-kisbiet tal-Unjoni Ewropea li żgur ser iħalli impatt tajjeb fuq il-ħajja taċ-ċittadini tagħna.

Dan huwa t-tmiem tal-battalja twila tal-Parlament Ewropew, battalja li bdiet bosta snin ilu. Dan huwa t-tmiem tar-roaming charges u l-bidu ta’ regoli fuq net neutrality li ser isaħħu d-drittijiet tal-konsumatur.

Bħala parti min-negozjati għall-Grupp S&D tal-kumitat IMCO, insistejt sabiex ikollna data fissa għat-tmiem tar-roaming charges u ninsab sodisfatta li finalment għandna d-data ta’ Ġunju 2017.

Mill-perspettiva tal-konsumaturi, il-ftehim huwa wkoll pass importanti ’il quddiem. Il-Kumitat IMCO rnexxielu jinkludi numru ta’ proviżjonijiet important dwar it-tisħiħ tal-informazzjoni kuntrattwali u t-transparenza, monitoraġġ tal-konsum u miżuri għall-immaniġġjar tat-traffiku. Dan jipprovdi għodda ta’ tqabbil bejn is-servizzi, aktar informazzjoni għar-rimedji u proċedura biex jiġu indirizzati l-ilmenti tal-konsumaturi.

Minix sodisfatta fuq il-ftehim tan-net neutrality, però almenu għall-ewwel darba se jkun hemm regoli Ewropej li japplikaw għall-Membri Stati kollha għall-benefiċċju taċ-ċittadini.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). Mr President, I will be voting in favour of this report later today because I believe it strikes the right balance between protecting consumer rights, encouraging competition and fostering innovation. The prospect of ending roaming charges in the EU is a significant bonus for consumers, and I am pleased that my constituents will be able to use their phones across Europe without the fear of incurring huge bills.

With regard to the open internet, this report takes a sensible approach. It will ensure that all internet traffic is treated equally, with some reasonable exceptions to overcome congestion. It will also allow for new and innovative technologies that have specific speed requirements, such as in the area of e-health.

The report also allows countries like the United Kingdom to maintain our system of parental filtering. This is an important issue for my constituents and I am pleased to see that this is been safeguarded.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Énnekem megnyugvás volt képviselőúrtól hallani, hogy támogatja a most benyújtott javaslatot. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy miközben az Európai Bizottság sokkal korábbi időpontot határozott meg a roamingdíj kivezetésére, és mi itt az Európai Parlamentben – illetve az előző ciklus képviselő is – sokkal korábban szerették volna a roamingdíjat eltörölni. Mi lehet annak az oka, hogy megint az európai kormányfők, ott a Tanácsban próbálták ezt tolni, halasztani? Nemzetállami gőg, csak azért, hogy betegyenek a Bizottságnak és a Parlamentnek, hogy mást javasoljanak, vagy pedig esetleg egyes multi cégeknek a lobbija, amelyben a kormányokat meg tudták győzni, és minket, Európai Parlamentet pedig nem.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR), blue-card answer. I do not know the reasons for different members of the Council voting as they might have done, but what I would say to the honourable Member is this: we are engaging in some degree of price fixing.

Now, I would say that I am instinctively against that, but I would say that in this area the free market has failed to deliver lower prices on roaming charges. So I think that where the Commission is intervening in the market, it is reasonable and fair to give phone companies a period – and we are giving them just over 18 months – to get used to those price caps. I think the benefit for consumers will be significant and an 18-month delay really is not a problem.

 
  
MPphoto
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE). Mr President, I would like to thank Pilar del Castillo Vera, as well as the shadow rapporteurs, for achieving this deal with the Council.

This new regulation is an example of how the European Union can bring concrete benefits to its citizens. Parliament had called for the abolition of roaming surcharges and we will have this. As of June 2017, European Union citizens will be able to travel across the EU without paying extra communication surcharges. This will also bring significant benefits to European companies.

I regret that the Council refused to accept the definition of net neutrality called for by Parliament. Nevertheless, we managed to include in the regulation minimum provisions to ensure non—discrimination and equal treatment on the internet. I deplore, however, that the Council rejected negotiation on spectrum and end-user rights as this would have been a concrete step towards full realisation of the Digital Single Market.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). Senhor Presidente, já vimos antes inflamadas profissões de fé na liberalização de vários setores de atividade económica. A verdade, porém, é que o mercado único das comunicações eletrónicas, como a vida e a prática o vieram a comprovar noutros setores de atividade, está feita à medida das grandes potências e dos seus monopólios. Perdem os trabalhadores, perdem os consumidores, que nunca veem concretizadas as miríficas promessas. Avança a concentração monopolista, avança a apropriação privada de bens públicos, como um espetro ou a Internet, cuja neutralidade é posta em risco para satisfazer a perspetiva de negócio de alguns colossos do setor. Mesmo aquele que é agitado como o grande benefício deste regulamento, o fim das taxas de roaming, no reino do domínio das multinacionais, não é isento de potenciais efeitos perniciosos. Ainda há poucas semanas, a presidente do organismo que reúne as 28 entidades nacionais reguladoras do setor das telecomunicações afirmava que, em face dos fluxos turísticos dominantes na Europa, os países do sul sairão prejudicados. Serão as populações que não viajam destes países a ter de suportar os custos associados à eliminação das tarifas de roaming através de um aumento das suas próprias tarifas. Ainda não temos resposta convincente para estes alertas.

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accordo che abbiamo trovato come Parlamento europeo con il Consiglio sul mercato unico delle telecomunicazioni, dal mio punto di vista ci siamo accontentati del "poco è meglio di niente". È un approccio completamente sbagliato.

Noi stiamo giocando con le parole: da una parte garantiamo sicurezza e certezza, dall'altra in quel regolamento abbiamo praticamente offerto dei meccanismi per contraddire questi impegni. Se parliamo del roaming, che è già stato posticipato a una data troppo avanti, di fatto consentiamo poi agli operatori di spalmare sugli utenti inconsapevoli queste spese in più. Riguardo alla neutralità della rete, abbiamo addirittura ceduto sulla sua definizione e quindi lasciamo nuovamente agli operatori la possibilità di controllare il flusso dell'informazione.

Facciamo in modo oggi, con il voto, di non perdere l'ennesima occasione per avere un'internet gratuita, accessibile e neutrale.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF). Monsieur le Président, aujourd'hui 27 octobre 2015, le Parlement européen va consacrer une nouvelle liberté, la neutralité du net. L'enjeu est considérable. Il s'agit de permettre à chaque utilisateur d'internet, qu'il soit pauvre ou riche, d'accéder sans discrimination au site de son choix, du plus petit blog personnel aux plus grands sites d'entreprises multinationales.

Cette égalité d'accès à internet est nécessaire. Il est regrettable que le texte qui nous est présenté soit flou. Si on le votait en l'état, il pourrait mener à un scandaleux filtrage des contenus sur internet qui compromettrait la capacité des citoyens à s'informer. C'est pourquoi je soutiendrai les amendements qui visent à conjurer ce risque. La Commission fédérale américaine des télécommunications a garanti, le 26 février 2015, la neutralité du net aux États-Unis. Le Parlement européen doit prouver aujourd'hui qu'il est capable d'en faire autant pour l'Europe.

 
  
MPphoto
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). To rzeczywiście dla obywateli Unii jest największe i najbardziej oczekiwane rozporządzenie, którym dzisiaj się zajmujemy – już od dawna najbardziej oczekiwane, bo nareszcie ustalamy datę ostatecznego zniesienia opłat za roaming. To jest krok, na który czekaliśmy wszyscy niecierpliwie. Od dnia 15 czerwca 2017 r. operatorzy nie będą mogli nakładać na konsumentów dodatkowych opłat za korzystanie z telefonów, ani za przesył danych w Unii Europejskiej. W końcu udało nam się przełamać opór Rady w tej sprawie i bardzo gratuluję mojej koleżance del Castillo determinacji w tej kwestii. I również bardzo cenię zaangażowanie komisarza Ansipa. Jestem przekonana, że z nim Komisja Europejska szybko zaproponuje odpowiednie przepisy dotyczące cen hurtowych, dzięki czemu koszty świadczenia usług roamingowych dla operatorów rzeczywiście i odczuwalnie spadną. Chciałam, żeby to się stało wcześniej, ale od 30 kwietnia przyszłego roku odczujemy ich spadek, bo operatorzy będą mogli do naszych rachunków doliczać tylko tyle, ile faktycznie operatorom za granicą zapłacą. Ale to, co się nam udało również osiągnąć, to kompromis w sprawie neutralności w sieci i z tego bardzo się cieszę. Zacytuję króciutko: „dostawcy usług dostępu do internetu w czasie świadczenia usług traktują wszystkie transmisje danych równo, bez dyskryminacji, ograniczenia czy ingerencji”. Ale bądźmy gotowi, żeby to prawo poprawiać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niektórzy z was narzekają na rozwodnienie. Jednak pamiętajmy, że środowisko cyfrowe bardzo szybko i dynamicznie się zmienia oraz rozwija i nasze regulacje muszą być na to nastawione.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica (S&D). Domnule președinte, vreau în primul rând să îi felicit pe toți cei care au negociat, în numele Parlamentului, acest acord cu statele membre și au reușit ca, pe de o parte, să avem o eliminare a suprataxării roamingului și, pe de altă parte, să se introducă garanții pentru neutralitatea rețelelor în legislația Uniunii Europene.

Suprataxarea apelurilor, a SMS-urilor, și a datelor în roaming în interiorul Uniunii Europene va fi eliminată până la 15 iunie 2017, după o perioadă de tranziție, iar scăderea prețurilor poate reprezenta până la de 4 ori mai puțin decât plătesc astăzi unii consumatori.

Privind neutralitatea rețelei, vreau să subliniez că până în prezent nu au existat niciun fel de reguli paneuropene obligatorii cu privire la neutralitatea rețelei. Pentru prima dată, principiul neutralității va fi consacrat în 28 de sisteme juridice naționale. Furnizorii de servicii de internet din întreaga Europă vor trebui să trateze în mod egal tot traficul de internet, fără discriminare, restricție sau interferențe și indiferent de cel care este expeditor sau receptor, de conținut, aplicații sau servicii utilizate. Felicitări încă o dată negociatorilor Parlamentului European!

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). Herr Präsident! Meine Damen und Herren, wir müssen aufpassen, dass der Begriff „Netzneutralität“ hier in diesem Haus nicht zu einem ideologischen Kampfbegriff wird. Das Beste, was die EU und früher die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft uns geboten hat, ist eindeutig der Europäische Binnenmarkt. Er ist die Basis für Wohlstand, für Arbeitsplätze und letzten Endes auch die Grundlage für die moralischen Positionen, die das Europäische Parlament überall in der Welt zu verbreiten versucht.

Das alles ist gefährdet durch zwei Dinge: Erstens, im Bereich der Digitalen Wirtschaft fallen wir weiter hinter dem Rest der Welt zurück. Und zweitens, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass der Europäische Binnenmarkt auch an das Ausland angeschlossen wird. Meine Damen und Herren, beides muss zur gleichen Zeit passieren, und deshalb unterstütze ich auch den Vorschlag der Kommission.

Im Übrigen – und hier kommt mein ceterum censeo – bin ich der Meinung, dass die Einheitswährung in Europa nur zu Zwist und Zwietracht führt und deshalb abgeschafft werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Telekom-Paket ist ein ausgesprochen komplexes Gesetzgebungspaket mit einer unwahrscheinlich großen Relevanz für alle Bürgerinnen und Bürger hier in Europa, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum Einen sprechen wir über den Wegfall des Roamings, das, wie ich hier habe lernen müssen, leider nicht von allen Seiten, aber von den meisten hier im Parlament doch sehr begrüßt wird. Zum Zweiten aber sprechen wir auch über das Thema Netzneutralität. Das ist wohl anscheinend ein Begriff, den der Rat scheut wie der Teufel das Weihwasser. Denn das war das erste Ziel: Dieser Begriff musste raus aus der Richtlinie.

Ich bedauere eigentlich zutiefst, dass vom Rat heute kein Vertreter hier sitzt, der uns gegenüber begründen kann, warum man bei der Netzneutralität so stark gegengehalten hat. Das Parlament hat zum Thema Netzneutralität vor nahezu anderthalb Jahren einen guten Entwurf verabschiedet, der leider in den Verhandlungen mit dem Rat deutlich aufgeweicht wurde. Die Frage, die man sich allerdings stellen muss, eben weil wir ein komplexes Paket haben, ist: Wie wirken die einzelnen Aspekte und die einzelnen Punkte, die im Paket erreicht werden konnten, zusammen? Hier, muss man sagen, erreichen wir unter dem Strich mehr, als wir bisher haben. Bisher gibt es keine Definition von Netzneutralität, bisher gibt es allerdings auch keine Sicherung von Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und freier Durchlässigkeit, unabhängig von Sender und Empfänger. Das heißt, im Moment haben Telekommunikationsunternehmen relativ freie Hand, wie wir das auch in der Vergangenheit hatten, und man kann nur über das Wettbewerbsrecht Eingriff nehmen. Das heißt, wenn wir hier zu einer Regelung kommen, werden wir deutlich weitere Schritte einleiten können als bisher. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis zum Thema Netzneutralität, ich bin aber zufrieden, weil mit dem Gesamtpaket ein richtiger Schritt in die richtige Richtung getan wird.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (S&D). Herr Präsident! Mit diesem Telekommunikationspaket machen wir einen ersten ganz wichtigen Schritt, um die Rechte der Bürger und Bürgerinnen, die der Verbraucher und Verbraucherinnen voranzubringen, und das ist ganz wichtig. Und unser harter Kampf, den wir immer wieder geführt haben, damit endlich die Roaming-Gebühren abgeschafft werden, zeitigt nur sehr langsam Ergebnisse, aber die Ergebnisse stellen sich ein, und dies ist deswegen eine ganz wichtige Frage.

Eine weitere wichtige Frage ist natürlich auch diese Frage der Netzneutralität, an der wir auch gearbeitet haben. Und natürlich wäre mir viel lieber gewesen, wenn sich der Text des Parlaments bei den Verhandlungen, die wir gehabt haben, durchgesetzt hätte. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Ich denke, mit diesem Text haben wir einen ersten richtigen Schritt getan, einen wichtigen Schritt, weil in 26 Staaten keinerlei Regeln existieren. Das müssen wir auch nochmal sehen.

Aber das bedeutet, Herr Kommissar, und da bitte ich Sie, mir wirklich zuzuhören, dass wir uns jetzt nicht hinsetzen können und Däumchen drehen, sondern wir müssen ganz hart daran arbeiten, dass solche Dinge wie zum Beispiel das zero-rating auch ganz klar die Definition „abzulehnen“ erhalten. Und wir müssen auch in dem Bereich der Netzneutralität weiterarbeiten, damit auch wirklich Klarheit geschaffen wird, dass alle Bürger und Bürgerinnen freien Zugang dazu haben.

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). Hr. formand! Jeg vil gerne starte med at sige tak til ordføreren Pilar del Castillo Vera og også tak til skyggeordførerne for et rigtigt godt forhandlingsresultat.

Europa har brug for mere vækst og beskæftigelse, og derfor har vi også behov for et fælles indre marked for teleydelser. Det har vi ikke haft, det er vi på vej til at få. Ingen havde troet, at vi kunne skubbe til klubben, som har brugt roamingtaksterne som en malkemaskine på forbrugerne i Europa. Der er også grund til at sige tak på vegne af de små og mellemstore virksomheder. Vi lever i en global digital tidsalder, og det gavner det indre marked for de små og mellemstore virksomheder.

Jeg kan så høre, at det ikke er alle, der er lige tilfredse med det, der er sket omkring netneutralitet. Jeg synes, vi skal lytte lidt efter det, kommissæren har sagt i dag. Og så er det trods alt første gang, vi har fået en safeguard ind i vores lovgivning.

 
  
MPphoto
 

   Edouard Martin (S&D). Monsieur le Président, nous nous apprêtons tout à l'heure à adopter un règlement fondamental à double titre: tout d'abord, la fin de l'itinérance. En juin 2017, après des années de plafonnement progressif, ce sera la fin des surcharges tarifaires pour ceux de nos concitoyens qui traversent les frontières, et je ne pense pas seulement à ceux qui ont la chance de voyager, mais aussi à ceux qui se déplacent par-delà les frontières pour raisons professionnelles. Je pense tout particulièrement aux travailleurs frontaliers, il s'agit là d'un aboutissement remarquable.

Deuxième élément fondamental, l'inscription des principes de neutralité du net dans notre corpus juridique européen. C'est pour moi une avancée considérable, et je voudrais ici répondre aux inquiétudes et aux critiques qui ont pu s'exprimer sur le résultat de la négociation entre le Parlement et le Conseil. Est-ce que ce texte consacre clairement un principe de traitement neutre et non discriminatoire du trafic internet? Oui, c'est le cas. Est-ce que ce texte ouvre des brèches évidentes qui permettraient de contrevenir au principe de neutralité de l'accès à internet? Je ne le pense pas, même si nous pouvons toujours pouvoir estimer écrire ex abstracto un texte plus clair. Mais est-ce que ce gain éventuel de clarté mérite que l'on prenne le risque de mettre à bas l'ensemble de nos acquis?

C'est sur cette question, et seulement sur cette question, que nos divergences s'exprimeront tout à l'heure. Pour ma part, je ne prendrai pas ce risque – car on ne rouvre pas une négociation achevée – tout en prévenant la Commission et les États membres que nous resterons vigilants à la fois sur la mise en œuvre de ce règlement et sur les prochains textes d'ores et déjà inscrits à l'ordre du jour.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). Mr President, I would like to convey my thanks to the rapporteur and say to Mr Helmer and all the others behind their borders: ‘welcome to the 20th Century’. When you have arrived there, you will get the information that the rest of us are in the 21st Century, where there are no borders for mobile telephones or the internet. That is why it is important and a step forward with this package, because now we are clarifying that we need a European telecom market. We are taking away some of the hindrances, but we need to do more.

One of the things we need to do more is more spectrum, and I think it is important to go ahead and open up the 700 megahertz band, because that will be a precondition for Europe to have the best capacities and higher speeds. To those who are advocating some sort of doctrinaire net neutrality, I would say that in reality you are hindering and blocking the emergence of new services, because you say that different services are not to be allowed to have different preconditions. We shall not discriminate and block, but we shall open up. What you are saying is not net neutrality, it is anti-net; it is not internet, because a growing and potential internet is open for suppliers and for users: that is the future. We need to go further ahead, but this is an important step forward.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (S&D). Signor Presidente, Signor Vicepresidente, onorevoli colleghi, come sempre, quando approviamo un testo legislativo in via definitiva, ci domandiamo se per l'Europa sia un passo avanti. Come sempre, il compromesso raggiunto nell'eterno contendere con il Consiglio può non soddisfare. In questo caso non ci sono dubbi. Il testo che spero con convinzione approveremo rafforza i diritti dei consumatori europei, crea le condizioni per rendere questo nostro continente uno spazio più libero e inclusivo. Ciò è ancora più importante perché si tratta di un settore strategico, quello delle telecomunicazioni, che può rappresentare oggi per l'Europa quello che sono stati il carbone e l'acciaio all'inizio del processo d'integrazione.

L'affermazione del principio di neutralità della rete e l'abolizione definitiva delle tariffe di roaming sono due risultati importanti. Per un'Europa che deve rilanciare il mercato unico quale motore di sviluppo e della propria crescita e definire un nuovo modello di sviluppo basato su conoscenze e innovazione, la realizzazione di uno spazio europeo delle comunicazioni e del digitale appare una condizione necessaria per conquistare il proprio futuro.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D). Mr President, Parliament is voting today to bring an end to data text and mobile phone roaming surcharges throughout Europe by June 2017. I urge all of my colleagues in Parliament to vote for this so that we can see an end to outrageous phone bills for people when they return from their holiday or if they travel within the EU to work. This vote will mean that people no longer need to be afraid of facing huge bills just for keeping in touch with their family and their friends.

Roaming charges have been an unjustified burden on holiday-makers and business travellers for far too long, and the end of roaming charges will be of direct benefit to consumers all across Europe and in the UK, not forgetting that this is yet another reason why the EU benefits us in Britain and why the UK is stronger in the European Union.

 
  
 

Procedura "catch-the-eye"

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω την εισηγήτρια και στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις αυτό το σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κατάργηση των τελών περιαγωγής. Είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά πολύ περισσότερο για την κοινωνία, γιατί εδώ υπήρχε πραγματικά μια μεγάλη στρέβλωση και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποκαθιστούμε μια αδικία που υπήρχε για τόσα χρόνια.

Όμως ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο που πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση –και δράττομαι της ευκαιρίας που δίνει η παρουσία του Επιτρόπου να το αναφέρω– είναι το θέμα του Διαδικτύου. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι απομονωμένες και νησιώτικες, όπως είναι η Κύπρος, η Μάλτα και πιθανώς και άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταβάλλουν υψηλό κόστος Διαδικτύου. Γίνεται ουσιαστικά εκμετάλλευση από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, και πιστεύω και με την παρέμβασή μου να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να υπάρξει ρύθμιση, ούτως ώστε να μπορέσει να υπάρξει ανεκτό κόστος για τη χρήση του Διαδικτύου. Η δική μου πρόταση είναι στις μικρές χώρες όπως η Κύπρος, η Μάλτα και σε άλλες νησιώτικες περιοχές να υπάρχει "free wifi zone", ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου. Kαι είναι μια μεγάλη πρόκληση να αρχίσει από τις μικρές χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη στήριξή της, να εφαρμόζει τη δωρεάν ελεύθερη χρήση του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο είναι ανθρώπινο δικαίωμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να το παράσχει σε όλες τις χώρες μέλη και σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Monsieur le Président, nous allons voter un texte important tout à l'heure qui comporte deux volets. Le premier, la suppression des tarifs d'itinérance: nous le voulions même plus tôt, pour le 15 décembre 2015, ce sera le 15 juin 2017. Mais nous ne pouvons que nous en réjouir, dans l'intérêt de tous les consommateurs européens et dans l'optique d'un seul marché, vraiment unique de ce point de vue.

L'autre volet, c'est la neutralité du net, bien évidemment, avec la gestion du flux de données, qui pourrait également poser certains problèmes par rapport à la notion de menace d'urgence, laquelle risque naturellement de rouvrir la possibilité d'un internet à deux vitesses. Les pratiques assimilables au taux zéro doivent être bannies. Et à cette fin, je vous propose, pour être clairs et pour éviter qu'un manque de précision ne puisse affaiblir la neutralité du net, de soutenir une série d'amendements: les amendements 2, de 4 à 9 et de 11 à 23, qui pourraient clarifier en tout cas les zones d'ombre et garantir aux citoyens européens la meilleure protection, ce qui est quand même le but de ce texte in globo. Je suppose que nous pourrons y parvenir et voter le texte tout à l'heure.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών, σε μια φάση που οι ανθρώπινες ανάγκες εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή εποχή δίνει νέες ευκαιρίες στις οικονομίες του κόσμου, αλλά και στις επιχειρήσεις, να αναπτυχθούν και να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται πλέον, στον μέγιστο βαθμό, από τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο πέρασμα της Ευρώπης στη νέα ψηφιακή εποχή. Όμως για να γίνει αυτό απαιτείται, πρώτον, ουδετερότητα του δικτύου, που διασφαλίζει την ισότιμη ελεύθερη πρόσβαση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και, δεύτερον, κατάργηση των τελών περιαγωγής, του roaming, που θα συμβάλει στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς, το roaming πρέπει να καταργηθεί άμεσα, εντός του 2015, όπως ήταν ο αρχικός στόχος, και όχι το 2017, γιατί έτσι διατηρούνται τα ηλεκτρονικά τελωνεία. Εδώ λοιπόν και τώρα άμεση κατάργηση του roaming χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, naša će zadaća biti u cijelosti ispunjena kao Europski parlament u onom trenutku kada će internet postati peta europska sloboda. To je način na koji onda građani i svi oni koji su zainteresirani, koji potrebuju internet, mogu biti do kraja zadovoljni.

Međutim, ovo je ipak korak u dobrom pravcu. Zato što ćemo 2016. imati slične troškove komunikacije na digitalnom tržištu i zato što ćemo 2017. praktički ukinuti roaming. Možda smo mogli postići više, međutim u ovim odnosima koje imamo s Vijećem i sa zemljama članicama očito nije bilo moguće.

Zato ja na kraju ipak snažno pozdravljam ono što ćemo svi zajedno izglasati već danas i vjerujem da ćemo na kraju pokazati da ova Europa ima snage biti jedinstvenija, biti čvršća zajedno, jer sve ono što s druge strane doživljavamo ide ka razvodnjavanju našeg zajedništva, a mislim da zajedničko digitalno tržište pokazuje i našu zajedničku snagu.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Načela nevtralnosti v odprtem internetu pomeni, da je treba promet obravnavati enako, brez diskriminacije, omejitev ali vmešavanja, neodvisno od pošiljatelja, prejemnika, vrsto, vsebino, napravo, storitev ali aplikacijo.

Vsi, kot slišim danes, smo za nevtralnost interneta, ampak očitno so razlike v razumevanju, ali ta uredba to res zagotavlja, ali bomo s to uredbo res dosegli te cilje.

Ko namreč primerjamo besedilo iz prvega branja, je mogoče ugotoviti, da manjkajo praktično vse določbe, ki se nanašajo na pojem, definicijo in zagotavljanje neodvisnosti in nevtralnosti interneta. In ravno ta ohlapnost jezika, opozarjajo tudi strokovnjaki v Sloveniji, je lahko v Evropi velik problem.

In moram reči, da dober primer prakse zakonodaje, kako je to treba urediti, je primer Slovenije.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Metsola (PPE). Sur President, illum hija ġurnata importanti għall-konsumaturi madwar l-Ewropa. Illum ser nieħdu deċiżjoni biex fl-aħħar inneħħu darba għal dejjem it-tariffi tal-mobile roaming madwar l-Unjoni Ewropea, u dan b'seħħ mill-2017.

Ser nieħdu l-aħħar pass f'proċess leġiżlattiv, li frankament diġà kien twil wisq u li ma kellux jitwal daqshekk. It-tneħħija tat-tariffi tar-roaming huma eżempju ieħor konkret tal-benefiċċji ta' unjoni ekonomika b'rabtiet aktar b'saħħithom.

Bid-deċiżjoni tagħna llum, ser ineħħu prattiċi antikwati tan-negozju, u ċ-ċittadini tagħna ser jaraw il-benefiċċji reali ta' suq Ewropew diġitali u dan bi prezzijiet orħos. Is-servizzi diġitali ma jistgħux jieqfu mal-fruntieri.

Il-kunċett tal-Ewropa huwa dwar it-tneħħija tal-barrieri u jiena kburija ħafna li llum ser titneħħa barriera oħra. Dan mhuwiex biss dwar ir-roaming imma dwar il-bżonn li jiġu ggarantiti aċċessibilità sħiħa tal-internet u s-servizz diġitali. Nirringrazzja lill-kollega Pilar de Castillo u l-MEPs l-oħra involuti kif ukoll il-Kummissarju u lill-Kunsill li tant ħadmu fuq dan id-dossier.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a differenza della collega Kammerevert, che prima ha parlato a titolo personale, vorrei annunciare il voto favorevole a questo regolamento anche insieme ad altri colleghi S&D della commissione Cultura perché è frutto di un difficile negoziato durato tre mesi e perché, anche se avremmo voluto avere più certezze, per la prima volta dobbiamo dire che in Europa saranno stabilite norme vincolanti in materia di neutralità della rete, che saranno sancite nei 28 ordinamenti giuridici nazionali e obbligheranno i fornitori di servizi Internet nell'Unione europea a un trattamento equo del traffico in rete, senza discriminazioni, interferenze o limiti.

Le autorità regolatorie nazionali dovranno altresì dare piena attuazione alla proposta con poteri aggiuntivi e monitoreranno anche le pratiche discriminatorie, come lo zero rating. Saranno inoltre comminate sanzioni, e questo ci sembra un passo avanti molto significativo, insieme naturalmente alla fine delle tariffe aggiuntive per il roaming nel giugno 2017. Quindi credo che sia da salutare come un passo in avanti importante.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont (PPE). Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Exit für die Roaming-Gebühren in der EU war längst überfällig und kommt rund zwei Jahre später als vom Parlament und der Kommission gefordert.

Dennoch begrüße ich, dass im Sinne der Verbraucher nun endlich ein definitives Datum für die Abschaffung der Roaming-Gebühren festgelegt wurde. Wir haben in Europa einen freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr. Bei der Telekommunikation allerdings bestehen weiterhin künstliche Grenzen, das darf ganz einfach nicht sein.

Kritisch sehe ich neben der verspäteten Abschaffung der Roaming-Gebühren jedoch, dass Telekommunikationsanbieter auch nach 2017 immer noch die Möglichkeit haben, Sonderregeln vorzusehen, wenn Nutzer häufiger im EU-Ausland mobil telefonieren als bei gelegentlichen Reisen. Hier müssen wir in Zukunft ganz genau darauf achten, das ist ein Aufruf an die Kommission, dass für die Bevölkerung in einer Grenzregion keine Nachteile entstehen, dass grenzüberschreitende Arbeit dadurch nicht zusätzlich belastet wird.

In Grenzregionen überschreitet man nämlich nicht nur zu Reisezeiten die Grenzen, dort lebt man Europa ganz natürlich jeden Tag. Dafür sollte die Grenzbevölkerung nicht zahlen müssen.

 
  
 

(Fine della procedura "catch-the-eye")

 
  
MPphoto
 

  Andrus Ansip, Vice-President of the Commission. Mr President, first of all I would like to thank the Members for this very fruitful debate this morning.

Parliament has negotiated well and played a leading role for us to get this far. Today we are taking bold steps on both roaming and net neutrality. I must stress that the political understanding should not be reopened with last-minute amendments. Any change now would create a real risk of delays that might not be only months but years. We are not asking any Member State to change existing national rules if these can be interpreted by regulators and courts consistently with the regulation. Our regulators and the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) have a long track record in safeguarding open, competitive markets, and I am sure they are up to the task.

Our people have been waiting a long time for common principles of net neutrality and the end of roaming surcharges. If you do not approve of the deal today, there is no date at all. This would be worse. I am sorry to say that we already have in the European Union a generation of people who know how dangerous it is to use your mobile devices in some other countries. If service providers have to tell their customers not to use their services if travelling in some other countries, then we have to say that this is not a sustainable business model. If customers do not care about this advice and they continue use their mobile devices, they could easily start to hate those service providers because of those high bills they have to pay. Now it is up to Members to change this system.

I am also really happy that we were able to find consensus in the common principles of net neutrality: no blocking, no throttling, no pre-paid prioritisation. All traffic has to be treated equally on the internet. This is really important for all of us, not only for Europe, but for the whole world.

Parliament now has the deal, with its very tangible effects for people, in its hands. It is a good deal for Europe and for Europeans. I urge Members again to vote for it.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, ponente. Señor Presidente, Vicepresidente, Señorías, hoy se van a tomar decisiones trascendentales sobre dos aspectos que me parecen de la máxima relevancia para el futuro digital de la Unión Europea, para el futuro de la economía digital, para el futuro de la sociedad digital; un camino que está en marcha, que es como un tren de alta velocidad sin paradas, y en el que Europa tiene que estar en la locomotora.

En primer lugar, van a desaparecer los costes de itinerancia, los costes de roaming, que afectan a millones y millones de ciudadanos en toda la Unión Europea. Los costes de roaming, en términos de la libre circulación de personas —un pilar fundamental de la Unión Europea—, suponen una tasa a esa libre circulación. Pues bien, esa aduana digital, esa tasa que hemos estado conociendo, viviendo, a la libre circulación de personas, y también de empresas que generan servicios e intercambian bienes, va a desaparecer, y esto me parece que tiene un enorme valor.

Y, en segundo lugar, internet. Internet es un bien precioso. Internet es un territorio extraordinario que nos ha deparado la tecnología, que hay que cuidar —y yo creo que incluso mimar—, y con este Reglamento se establecen unas condiciones para el acceso a internet con garantías, para que el tráfico sea tratado de manera igual, pero para que, a la vez, los servicios innovadores puedan florecer en el marco de la Unión Europea, para que no se ahogue todo el talento, toda la creatividad.

Es un enorme paso adelante. Es la primera vez que hay un marco regulador de esta naturaleza en el mundo, y es equilibrado. Es una tierra de oportunidades para todos y nadie la debe ahogar. Eso es lo que supone este marco regulador sobre internet que hoy tenemos por delante.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi, martedì 27 ottobre, alle 13.00.

Mi dispiace per alcuni disguidi tecnici e organizzativi che si sono verificati. Lascio la presidenza al Presidente Martin Schulz.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. Since our economy is more and more interlinked with a digital dimension, I believe that a genuine single market for electronic communications is an essential part in order to pave the path for sustainable growth in Europe by improving conditions for the existing international businesses and digital industries. In addition, the telecoms single market would vastly benefit consumers who would enjoy fair and competitive prices for the digital devices and services.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), písemně. Podporuji předložený návrh, jelikož věřím, že roaming v současné EU nemá své místo a musí být zrušen. Na druhou stranu si umím představit, že by konečný návrh mohl být ještě lepší. Táhnoucí se jednání o zrušení poplatků za roaming je podle mne dobrý příklad špatné praxe, tedy lobbistických schopností telekomunikačních společností. Roaming mohl a měl být zrušen již dříve, volat levněji jsme mohli už z letošní dovolené. I přes tyto průtahy jsem ráda, že jsme se dokázali shodnout na postupných krocích, tedy zastropování cen roamingu a jeho následné zrušení od června 2017. Je to určitě důležitý krok na cestě k jednotnému digitálnímu trhu EU. Na druhou stranu mne mrzí, že se Rada jednoznačně nepostavila za to, že je nutné respektovat síťovou neutralitu. Internet je svého druhu veřejná infrastruktura a není žádoucí, aby si některé subjekty mohly zaplatit za lepší přístup a pohyb v této infrastruktuře na úkor druhých. Jsem proti tolerování jakýchkoliv praktik, které by zabránily tomu, že všechny subjekty využívající internet mají stejná práva a možnosti. Takovou situaci bych považovala za nerovnou konkurenci. Jsem však přesvědčena, že předložený návrh je lepší než žádný návrh. Přesto, že v principu souhlasím s obsahem předložených pozměňovacích návrhů, rozhodla jsem se zdržet se hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. 2017. június 15-e emblematikus nap lesz Európa számára. Úgy vélem – és nem hiszem, hogy túlzok – hogy a határok átjárhatóvá tétele után ez ismét egy olyan EU-s vívmány, amely minden állampolgárra hatással lesz: végre lehetővé válik az, hogy legkésőbb 2017. június 15-től hazai tarifákon beszélgethessenek az Európai Unió állampolgárai egymással. Az Európai Parlament 2007 óta árplafonok bevezetésével segítette az állampolgárokat és a határon átnyúló üzleti tevékenységet végző vállalkozásokat: az elmúlt évek során fokozatosan csökkent a külföldi telefonhasználat díja. Hangsúlyozom, hogy a Parlament mindent megtett annak érdekében, hogy az extraprofitnak is tekinthető barangolási díjak minél hamarabb eltörlésre kerüljenek.

A dokumentumban a hálózatsemlegesség kérdése is szabályozásra kerül. Ennek keretében a szolgáltatók kötelesek egyenlően kezelni az összes forgalmat, és tilos lesz számukra blokkolni vagy lassítani különböző szolgáltatások átviteli sebességét. Ezenkívül lehetővé válik olyan különleges szolgáltatások értékesítése, melyek garantálják a magas minőségű internet-hozzáférést, de nem az alap internetszolgáltatás rovására. Gratulálok Del Castillo Vera képviselőtársamnak a tárgyalások során tanúsított állhatatos munkájáért, köszönjük ezt a remek teljesítményt.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Elfogadhatatlan számomra az, hogy a tagállami kormányokat tömörítő Tanács két évvel késlelteti a roaming-díjak kivezetését Európában, illetve veszélyezteti az internet szabadságát, annak demokratikus, közösségi jellegét. A Demokratikus Koalíciónak meggyőződése, hogy a határok nélküli Európában mára nincs létjogosultsága a külföldi telefonálást és internetezést megdrágító barangolási díjaknak. A roaming-díjakat nem 2017 nyarán fokozatosan, hanem azonnal kell kivezetni. Ennek a döntésnek nincsen alternatívája, a mobilszolgáltatók ne számolhassanak fel többet a külföldi telefonálásért, mint a belföldi hívásokért!

Ugyanakkor olyan javaslatot sem tudok támogatni, amely veszélyezteti az európai internet semlegességet, bármilyen szinten korlátozhatja az európai és magyar emberek szabad internethasználatát. A tagállami kormányok olyan szabályozást akarnak, amely kétsebességes internetet eredményez: gyorsabb sáv a gazdagabbaknak, lassabb, rosszabb minőség a szegényebbeknek. A mostani javaslat lehetővé teszi továbbá az egyes internetes szolgáltatások önkényes korlátozását, és azt, hogy egyes, a szolgáltató által meghatározott tartalmak ne számítsanak bele a fogyasztó havi limitjébe. A javaslat kockára teszi az internet szabadságát és káros az innovációra, megfojthatja a magyarországi kezdő vállalkozásokat is. A közelmúltban láttunk már olyan kísérletet, amikor a magyar kormány próbálta megadóztatni, korlátozni az internethasználatot. A DK ezt akkor is elutasította, most európai szinten sem fogjuk támogatni az internet semlegessége elleni törekvéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. Enfin la volonté de voir supprimés les frais d’itinérance pour téléphoner, envoyer des sms ou naviguer sur le net depuis un autre pays de l’Union européenne! À la Commission européenne, à présent, de permettre que cette suppression soit effective en réformant le «marché de gros de l’itinérance» d’ici juin 2017. Si l’on est convaincu par le projet européen, comme je le suis et si l’on souhaite défendre la mobilité des Européens, il faut éviter qu’il y ait un prix supplémentaire à payer pour pouvoir communiquer depuis l’étranger.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. Zniesienie opłat roamingowych na terenie całej Unii Europejskiej to niewątpliwie ogromny sukces. Jestem przekonany, że ta decyzja wpłynie nie tylko na ułatwienie codziennego życia milionów Europejczyków, ale przede wszystkim da impuls wielu przedsiębiorcom do pełnego korzystania z rewolucji cyfrowej. Ubolewam jednak, iż pełne zniesienie opłat roamingowych nastąpi dopiero 15 czerwca 2017 roku. W tym kontekście cieszy fakt, że od kwietnia 2016 roku zostaną jednak znacząco obniżone obecne limity na opłaty za połączenia zagraniczne. Należy również zauważyć, iż zniesienie roamingu nie jest bezwzględne, gdyż ogranicza je klauzula uczciwego wykorzystania, pozwalająca na doliczanie opłat hurtowych w przypadku nadużycia lub korzystania z telefonu wyłącznie za granicą. Według mnie jednak jak wspólny rynek, to wspólny rynek, dlatego jestem przeciwny temu rozwiązaniu. Inną niezwykle istotną kwestią dla prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku łączności elektronicznej jest neutralność sieci. Mam nadzieję, że przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania będą gwarantować, iż każdy użytkownik będzie miał równy dostęp do wszystkich usług w Internecie, a cały ruch w sieci będzie traktowany w jednakowy sposób. Gdyby w praktyce okazało się jednak, że obecne rozstrzygnięcia nie nadążają za dynamicznym rozwojem świata cyfrowego, konieczna będzie ich korekta.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. Pozdravljam predlog Sveta o ukinitvi plačevanja gostovanja v mobilnih omrežjih, a ne za ceno veliko nižjih standardov na področju nevtralnosti interneta, kot je to predlagal kompromisni tekst Sveta.

Leta 2012 je bila v Sloveniji kljub nasprotovanju levice v Državnem zboru - SD je celo vložila amandmaje, ki so nevtralnost interneta črtali - uzakonjena nevtralnost interneta. Internetna nevtralnost koristi končnim uporabnikom, evropskim državljanom, in je nujna za zagotavljanje poštene konkurence na trgu. Namesto, da dopustimo nastanek "interneta dveh hitrosti", je potrebno zagotoviti, da bo dostop brez diskriminacije enak za vsakogar ter da ne bo prihajalo do nastajanja monopolov in omejevanja zdrave konkurence.

To je pomembno tako z vidika običajnega uporabnika interneta, kot z vidika izobraževanja ter konkurenčnosti predvsem malih in srednjih podjetij, ki predstavljajo več kot 98 % vseh evropskih podjetij.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. O regulamento sobre o mercado único digital para as comunicações eletrónicas é um pilar essencial para a concretização da União Digital. O regulamento votado resulta de um compromisso entre o Parlamento Europeu e o Conselho. É verdade que se poderia ter ido mais longe nalguns pontos, em particular na consolidação do conceito de neutralidade da Internet, mas o acordo conseguido é uma síntese que permite a continuação futura do trabalho no sentido adequado.

Relevo que este acordo vai permitir reduzir as tarifas de roaming a partir de 30 de abril de 2016 e abolir estas tarifas em 15 de junho de 2017. O acordo garante também o acesso aberto à Internet e proíbe as práticas de acesso prioritário à rede mediante pagamento. É igualmente reforçado o papel dos reguladores nacionais para garantir a aplicação do regulamento.

Por estas razões, é um regulamento positivo, mas que tem de ser acompanhado em permanência, quer para garantir a sua efetiva aplicação, quer para introduzir melhorias e correções decorrentes da experiência da sua aplicação.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 

3. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., по-специално относно финансирането от международни фондове, както и от заседанието на ръководителите от 25 октомври 2015 г. относно маршрута през Западните Балкани, и подготовка за срещата на високо равнище във Валета на 11 и 12 ноември 2015 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 15. Oktober 2015, insbesondere zur Bereitstellung internationaler Finanzmittel, und des Treffens der Staats- und Regierungschefs vom 25.Oktober 2015 zu den Flüchtlingsströmen entlang der westlichen Balkanroute sowie Vorbereitung des Gipfeltreffens in Valetta am 11. und 12. November 2015 (2015/2841(RSP)).

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am Sonntag habe ich als Präsident unseres Hauses auf Einladung von Kommissionspräsident Juncker am Treffen der Regierungschefs zu den Flüchtlingsströmen auf der Westbalkanroute in Brüssel teilgenommen.

Wie ich der Konferenz der Präsidenten gegenüber bereits am Donnerstag dargelegt habe, hielt ich es angesichts der Dramatik für angemessen und gerechtfertigt, dass Herr Kommissionspräsident Juncker alle Beteiligten in Brüssel zusammengerufen hat, um gemeinsam dringend benötigte operationelle Entscheidungen zu treffen und praktische Schritte zu beschließen. Präsident Tusk und ich selbst haben der Einladung Folge geleistet und an diesem Treffen teilgenommen.

Aber unbeschadet dieser Treffen müssen auch wir, und gerade im Rahmen der Gemeinschaftsinstitutionen, den Versuch unternehmen, nachhaltige Antworten auf die Flüchtlingskrise zu finden. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass heute umfassend über die Ergebnisse der unterschiedlichen Treffen debattiert wird.

Meine Damen und Herren, am Sonntag wurde – wenn ich das so sagen darf – relativ brutal sichtbar, dass die Lage auf dem Westbalkan extrem besorgniserregend ist, auch politisch.

Zehntausende fliehen über diese Balkanroute in Richtung Westeuropa. Sie haben kein Dach über dem Kopf, sie frieren, sie hungern, harren zum Teil tagelang im Regen aus oder überqueren mitten in der Nacht unsere Außen- und Innengrenzen. Mit dem baldigen Wintereinbruch droht, so hat es Jean-Claude Juncker genannt, eine humanitäre Katastrophe.

Ich glaube deshalb, dass der 17-Punkte-Plan, der vorgestern in den frühen Morgenstunden beschlossen wurde, ein guter Schritt ist, der schnell umgesetzt werden muss und dem viele weitere folgen müssen. Dennoch habe ich wie alle anderen Beteiligten das vorgestrige Treffen tief besorgt verlassen.

Die Atmosphäre auf diesem Treffen war teilweise gespenstisch. Das größte Problem auch nach diesem Treffen bleibt, dass dort Zusagen gemacht werden, die anschließend nicht eingehalten werden. Wenn Regierungen, ob rechte Regierungen oder linke Regierungen, nationale Egoismen für wichtiger halten als gemeinschaftliche Lösungen, dann es gibt zwei Leidtragende: die Flüchtlinge und den Zusammenhalt in der Europäischen Union.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Mr President, before debriefing on the European Council of 15 October and the next steps ahead, I would like to say the following.

The crisis, or rather challenge, that we, all of us, as a community, as the European Union, are facing now is perhaps the biggest challenge we have seen for decades. I have no doubt that this challenge has the potential to change the European Union we have built. It has the potential even to destroy achievements such as border-free travel between Schengen countries. What is even more dangerous, it has the potential to create tectonic changes in the European political landscape. And these are not changes for the better. These are truly extraordinary times that require extraordinary measures, extraordinary sacrifices and extraordinary solidarity. To me, as President of the European Council, and I believe to most of us, it is paramount to ensure the unity of our Member States and our European institutions. Together, we will handle this crisis. Otherwise, I do not want to think of the alternative.

From the very outset of this crisis, I have underlined the importance of protecting our external borders. We do not yet have an agreement on how to do it in operational terms but at least leaders share the view that our priority must be to protect the EU’s external borders. Unfortunately, the situation will get even worse, as I warned this Chamber in my last intervention. I mean, for example, the new wave of refugees from Aleppo and the region of the Russian bombing attacks in Syria: more than 100 000 new refugees in a few days.

During the last European Council, leaders gave a cautious welcome to the work of the Commission on a deal with Turkey on migration. Here, let me personally thank First Vice-President Timmermans who is working hard on the technical details. Let me stress again that a deal with Turkey only makes sense if it helps stem the migratory flows to Europe. This cooperation will not be easy. We should have no illusion that any third country, including Turkey, can replace us in protecting our borders.

Second, leaders took stock of work to make eleven hotspots in Greece and Italy fully operational by the end of November. This deadline is ambitious and requires a significant acceleration of manpower and assets to Frontex, and the European Asylum Support Office. For now, the European agencies have less than half of what they need. When it comes to the role of hotspots, we have started an honest debate on how they should function. This is still work in progress.

Third, we discussed at length how to protect our borders. We must end at once this completely unnecessary argument between the proponents of protecting external borders and the advocates of solidarity and openness. We need both. We need to restore effective external border control to start managing the situation on our borders. This has to include stopping the illegal crossings of our borders, registration of all asylum-seekers, and organisation of appropriate reception facilities. This will not in itself stop the flow, but it will reduce it significantly.

In this regard, the European Council agreed that Frontex will be developed beyond its current mandate. It will be able to intervene in border crises faster and more assertively and it will take a lead in the return of irregular migrants. We need Parliament’s help to do this as quickly as possible. The aim is to equip Frontex with the tools it needs to fully protect European borders. I would like to commend the impressive work already done by the Members on financing for both Frontex and the European Asylum Support Office. 

In parallel, we will need to work on how to develop further our internal solidarity between Member States. A very first step is to provide Frontex and the European Asylum Support Office with all the resources they need, as well as implementing the temporary relocation mechanism to alleviate the burden from those of our Member States most affected.

This crisis does not just concern Syrian refugees. Two weeks from now I will convene a summit of European and African leaders in Valletta. With the help of our African counterparts, it is our goal that this summit will help to forge a real Euro-African partnership on the migration issue.

The European Council decided that we want to achieve concrete operational measures, in a fair and balanced manner, on effective return and readmission, dismantling of criminal networks and prevention of illegal migration, accompanied by real efforts to tackle the root causes and to support African socio—economic development, together with a commitment concerning continued possibilities for legal migration.

We will aim at exploring possibilities for developing safe and sustainable reception capacities in the affected regions and providing lasting prospects and appropriate procedures for refugees and their families, including through access to education and jobs, until return to their country of origin is possible.

Finally, we will ask Member States to further contribute to the efforts made to support UNHCR, the World Food Programme and other agencies, as well as to support the EU’s Regional Trust Fund responding to the Syrian crisis and the EU Trust Fund for Africa.

Finally, on Britain: I briefed leaders on the preparatory discussions between my officials and the UK over the last months. We welcomed Prime Minister Cameron’s commitment to set out the UK’s specific concerns in writing by early November.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, Präsident der Kommission. Sehr verehrter Herr Präsident, Herr Präsident des Europäischen Rates, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kollegen!

Last week along the Western Balkans route we saw refugees wading through freezing rivers. We saw them sleeping in the rain and mud. Soon this will be snow and ice. Winter is approaching and every day counts.

Das ist genau die Ursache, Herr Präsident, wieso und weshalb ich im Einvernehmen mit Ratspräsident Tusk für letzten Sonntag einige europäische Mitgliedsstaaten und drei Staaten, die noch nicht Mitglieder der Europäischen Union sind, zu einem Sondertreffen betreffend die Westbalkanroute nach Brüssel eingeladen habe.

Es haben an dieser Sitzung acht Staats- und Regierungschefs, Mitglieder der Europäischen Union, teilgenommen, plus der luxemburgische Migrationsminister, Herr Asselborn, und der niederländische Migrationsminister als Vertreter der zukünftigen Ratspräsidentschaft. Außerdem hatte ich zu dem Treffen eingeladen: Ratspräsident Tusk und auch Parlamentspräsident Schulz, weil es mir darauf ankommt, deutlich zu machen, dass diese Flüchtlingskrise nicht nur die betroffenen Westbalkanstaaten angeht, sondern auch die Europäischen Institutionen inklusive des Europäischen Parlaments, dessen Mithilfe wir ja dringend brauchen, was die budgetären Auswirkungen der getroffenen Vereinbarungen des Europäischen Rats und dieser Westbalkan-Gruppe anbelangt.

Ich möchte hier noch einmal zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich bin, dass das Europäische Parlament allen Vorschlägen der Europäischen Kommission in Rekordzeit gefolgt ist und die Europäische Union ermächtigt und befähigt hat, die haushaltspolitischen Beschlüsse tatkräftig umzusetzen.

Außerdem hatte ich den Hochkommissar für Flüchtlingsfragen, meinen Freund António Guterres, plus Frontex und EASO, zu diesem Treffen eingeladen, dazu Albanien, Fyrom und Serbien, weil diese drei Staaten, die sich an der Peripherie der Europäischen Union befinden, in besonderem Maße von den Flüchtlingsbewegungen betroffen sind.

Die Kommission hat diese Initiative ergriffen, mit diesen Westbalkanstaaten und mit einigen Zielländern der Flüchtlingsbewegung, weil die Kommission mit beiden Füßen im operativen Geschäft steht und tagtäglich dafür sorgen muss, dass die Erwartungen, die Wünsche der Mitgliedstaaten und im Übrigen auch der Flüchtlinge möglichst zeitgerecht erfüllt werden können.

Eigentlich hätte es dieses Treffens nicht bedürfen müssen. Eigentlich müsste der Normalfall doch der sein, dass die Westbalkanstaaten, statt übereinander zu reden, miteinander reden. Zum ersten Mal war es möglich, diejenigen, die übereinander reden und nicht miteinander reden, um einen Tisch herum zu versammeln und sie zu bitten – und das habe ich gemacht –, offen und ehrlich die bestehenden Probleme generell, regional und auch bilateral anzusprechen.

Diesem Wunsch wurde in fast übertriebener Form Genüge getan. Was wiederum den Eindruck nach außen hin verschaffen konnte, weil es ja auch dauernd Zwischenmeldungen aus diesen Sitzungen gibt, als ob wir es mit einem Zerwürfnis und einer endgültigen Spaltung der Europäischen Union in zwei und mehrere Teilte zu tun hätten.

Der Normalfall ist, dass wir miteinander reden. Es ist nicht einmal ein Ausnahmefall, es ist ein „Nichtfall“, dass Mitgliedstaaten der Europäischen Union untereinander nicht über gemeinsame Probleme reden, und dass es eines Sondertreffens bedurfte, zeigt, dass die Europäische Union in keinem guten Zustand ist, denn das, was wir am Sonntag in die Wege geleitet haben, hätte spontan von den betroffenen Mitgliedsaaten in die Wege geleitet werden müssen.

Die Aussprache war eine offene, ehrliche – teilweise anstrengende Aussprache – und nicht jedes Gespräch und nicht jede Wortmeldung entspricht der Qualifizierung eines Dialogbeitrags. Aber es ist uns in dieser Runde gelungen deutlich zu machen, in diesem Format – besondere Umstände verlangen besondere Formate – dass wir nur gemeinsam mit dieser Problematik zu Rande kommen. Deshalb bin ich allen Teilnehmern dankbar, dass sie sich insofern zusammengerauft haben, als es wirklich darauf ankam, deutlich zu machen, dass man Europa nicht gegeneinander aufbauen kann, sondern dass man Europa nur miteinander aufbauen kann.

Sunday was not a day for big political statements. It was a day to roll up our sleeves and agree on pragmatic operational measures that can be implemented immediately. Leaders committed to addressing three main challenges.

Point number one: they committed to providing immediate shelter for all arriving refugees so that they are not left outside in sub-zero temperatures. They committed to providing food, healthcare, water, sanitation, including by relying on the EU civil protection mechanism where necessary.

As a very concrete follow—up, yesterday Croatia activated the civil protection mechanism, asking for winter tents, beds, emergency blankets and electric heaters. I would expect Member States to contribute to this European solidarity mechanism to provide Croatia with the necessary assistance for those in need.

Leaders also committed to increasing reception capacities for refugees by 100 000 places overall in Greece and the Western Balkans. I would like to commend Prime Minister Alexis Tsipras for agreeing to create 30 000 places by the end of the year and, with the help of the UNHCR, places for another 20 000 people. I am grateful to António Guterres, who will ensure the UNHCR lends its full support to these efforts to increase reception capacities by a further 50 000 along the Western Balkans route.

Secondly, leaders committed to managing migration flows together. We need to slow down the uncontrolled flow of people. This means registering people when they enter the European Union. This also means informing refugees about the existing routes and the consequences of their refusal to be registered. I have to say: no registration, no rights. It is as simple as that and refugees have to know this because of course refugees have rights, and I will always defend this right, but refugees coming to Europe have obligations too.

(Applause)

Managing the migration flows together also means sharing information. Last week we saw countries waving through refugees from one country to the other. We saw fingers being pointed at each other and we saw countries talking about, but not with, each other. That is the politics of panic. It gives the illusion of a solution, while all it does is harm your neighbours and damage European solidarity. We are putting an end to all beggar—thy—neighbour policies. Instead, countries shall help their neighbours by telling each other what they are doing, exchanging information on migration flows and humanitarian capacities available. How many refugees are on their way? Where are they crossing the border? Where are they going? How many tents or blankets are currently being used and how can they be put at the disposal of the neighbour who needs them most?

It is quite astonishing that we had to undertake a huge effort to convince some of our Member States to inform other of our Member States about the refugee flows heading to the borders. For someone who is inspired by basic common sense, it seems surprising that we have to convene a meeting to ask Member States to inform each other about refugee movements. That again shows that the European Union is not in good shape. We need to share the answer to simple questions like those I mentioned. Yesterday, all countries who attended Sunday’s meeting appointed national contact points so we can instantly share information. The Commission will monitor the implementation on a weekly basis and will hold the first conference call already this week on Thursday.

Thirdly, leaders agreed to strengthen border management. To protect Schengen we agreed to strengthen the external EU border, in particular between Greece, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia (fYROM) and Albania. By the end of this week, 400 additional police officers will be deployed in Slovenia – this week. Frontex will assist Greece in registration of refugees and migrants.

Countries will step up efforts to return migrants who do not need protection. To this end, the Commission stands ready to work on readmission agreements with relevant countries where we do not yet have any in place, while continuing our work to improve the workings of admissions agreements in place, such as the one with Pakistan, for example.

Un autre élément qui m'a beaucoup impressionné, tout en en ayant connaissance avant d'entrer en salle, fut la discussion sur le point suivant: pratiquement tous les États membres, sans exception, ont attiré l'attention collective sur l'énorme coût de la politique que les États membres doivent mettre en place pour faire face à la crise des réfugiés. Je les comprends parfaitement. C'est la raison pour laquelle, en date du 15 octobre, la Commission, que j'ai l'honneur de présider, a fait savoir aux États membres que lorsqu'il s'agit de qualifier les dépenses budgétaires qui sont affectées à la crise des réfugiés, nous allons appliquer – lorsqu'il s'agit de l'interprétation du pacte de stabilité et de croissance – les règles révisées, les règles d'application du pacte de stabilité, tel que la Commission, en ajoutant une dose de flexibilité à l'interprétation de ces règles, le prévoit.

Nous sommes en face d'un problème d'une exceptionnelle gravité. Alors, je peux dire – et je peux le dire partout, et je peux le chanter sur tous les toits d'Europe –, le pacte est le pacte. Le pacte n'est pas le pacte au sens ancien du terme, dès lors qu'il s'agit de mettre tous nos efforts au service d'une politique communément agréée. Et donc, en fonction d'une analyse pays par pays, nous allons voir dans quelle mesure il doit être tenu compte, plus qu'auparavant, du coût entraîné par la politique relative aux réfugiés. Nous allons donc appliquer le pacte tel qu'il a été modifié par la Commission, mais nous allons le faire sur la base d'une analyse pays par pays. Il y a des pays, y compris parmi les grands, qui ne font pas un effort suffisant. Si un pays fait un effort extraordinaire, il doit y avoir une interprétation conforme à cet effort extraordinaire. Les pays qui ne font pas d'efforts supplémentaires, qui n'arrivent pas à prouver qu'ils sont gravement affectés par le coût entraîné par la politique dont je parle ne verront pas s'appliquer une interprétation plus flexible du pacte. Qui veut une interprétation plus flexible du pacte doit d'abord montrer qu'il dispose du sens des responsabilités nécessaire.

Et puis, mes chers collègues, il faut savoir que le budget de l'Union européenne est limité. Ses ressources sont limitées, ses possibilités de flexibilité sont limitées, et nous arrivons aux confins extrêmes de nos possibilités budgétaires. La Commission a tout fait pour faire en sorte que tous les moyens budgétaires disponibles soient réunis dans un même élan et un même effort. Mais le budget européen est trop exigu pour pouvoir faire face seul aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, et j'inviterais donc les États membres, votre Parlement bien sûr et la Banque européenne d'investissement à réfléchir à des chemins et voies de financement supplémentaires, dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à la crise. À situation exceptionnelle, financement exceptionnel, et nous allons travailler au cours des semaines à venir à ce sujet.

Sunday was a day of unity. For the first time, the leaders of the Western Balkans sat together around the table and discussed the problems they are facing. They agreed on a series of concrete and operational actions to better manage the situation. These measures come in addition to those we discussed at the European Council on 15 October. President Tusk has mentioned all the decisions which were taken that day.

On 15 October – and in line with what I have said in this House – I had one objective, namely to lead Member States back to the promises they made on 23 September at the previous European Council. There has not been enough progress and, in some cases, not enough by far. We need progress in two areas in particular. First, we need to speed up – as I mentioned – operational measures to get the hotspots and relocation working. Relocation is not working in the best way possible. Second, we need budgetary support.

I made it clear before this House, and again before the European Council, that Member States need to do more and act faster to keep the promises made on 23 September. This is essential. This is crucially essential if we want the operational decisions to be implemented. At the Council, Member States told me they would stand by their promises, and we have seen updated pledges from some. But the Member States are still moving slowly at a time when they should be running. They are moving slowly. They should start to run.

In September, Member States promised to send experts and reinforce our agencies. We urgently need the experts for the agencies to help register refugees, take fingerprints and help refugees in hotspot areas. The European Asylum Support Office (EASO) asked for 374 experts. As of yesterday, 20 Member States had offered 145 experts, but we still need 229 more. There is also progress on border guards for Frontex. Frontex asked for 775 experts and so far has received offers of 326. This is good, but it is far from being good enough. We need more.

On relocation too, things are moving, but they are not moving fast enough. Member States need to do as they promised: nominate national contact points, send liaison officers to Italy and Greece and notify their reception capacity. 25 Member States out of 26 obliged to do so have now appointed national contact points, eight Member States have appointed liaison officers for Italy, and only three Member States for Greece. Nine Member States have let us know that they can soon relocate at least 700 people. But let us not forget that we have made a decision to relocate 160 000 refugees in need of international protection. The gap between pledges and what is on the table must be reduced, otherwise we will lose all credibility.

(Applause)

Il y a trois semaines, nous avons décidé de mettre à la disposition des politiques en cours et à venir tous les moyens budgétaires dont l'Union européenne dispose. Le budget communautaire a été pleinement utilisé.

Nous allons consacrer dans le budget européen – nous, Commission, mais c'est l'argent des États membres et l'argent des citoyens – 10 milliards d'euros à la résolution de la crise des réfugiés en 2015 et 2016. Nous avons fait passer de 4,2 milliards à 10 milliards les montants que nous allons consacrer à cette politique, à mes yeux, essentielle. Le 23 septembre, les États membres ont promis de combler les lacunes qui existaient, mais il nous manque toujours, en termes de contributions bilatérales nationales, 2,3 milliards d'euros parce que les États membres, jusqu'à ce jour, nous ont fait savoir qu'ils seraient à même de mettre à notre disposition 486 millions. Il y a donc une lacune énorme, pratiquement la même qui existait il y a un mois, de 2,3 milliards d'euros. Nous devons donc faire mieux, parce que nous risquons de ne pas être à la hauteur.

Nous aurons en novembre – Donald Tusk vient d'y faire référence – un sommet avec les pays africains. Nous le voulions parce que nous pensons que le problème des réfugiés n'est pas seulement européen. Il ne faut pas croire que d'un côté, il y aurait le monde et de l'autre, l'Europe. Je considère qu'il y a l'Europe dans le monde, et nous devons donc agir de concert avec nos amis africains. Mais je ne voudrais pas arriver à La Valette avec des promesses non tenues. Comment pouvons-nous engager un dialogue sérieux et responsable avec nos cousins africains si, nous-mêmes, nous ne sommes pas en mesure de répondre convenablement aux promesses que nous leur avons faites? Il s'agit donc, d'ici La Valette, de faire en sorte que nous soyons au rendez-vous les poches remplies non seulement de promesses, mais aussi d'engagements tenus.

(Applaudissements)

Herr Präsident! Ich würde gerne – weil ich dabei bin, meine Zeit zu überschreiten, aber das kennen Sie – ein Wort zur Türkei sagen. Wir sind dabei, ein gemeinsames Aktionsprogramm mit der Türkei zu vereinbaren. Die Vorschläge, die die Kommission diesbezüglich vorgelegt hat, wurden vom Europäischen Rat unter Leitung von Donald Tusk nicht nur intensiv studiert, sondern auch positiv begleitet. Der Erste Vizepräsident, Frans Timmermans, hat in direkten, auch nächtlichen Verhandlungen mit der Türkei die Dinge in Bewegung gebracht. Ich möchte ihm sehr herzlich für seine Anstrengungen, für seine inzwischen auch erfolgsgekrönten Anstrengungen, danken. Er macht das sehr gut, wie sich auch der für Flüchtlingsfragen zuständige Kommissar Dimitris Avramopoulos sehr engagiert und sich auch in den betroffenen Ländern für die Lösung dieser Flüchtlingsfragen einsetzt. Deshalb braucht es auch keine feierlichen Appelle aus Bayern und von sonstwo, dass der Kommissionspräsident jetzt endlich die Dinge in die Hand nehmen soll. Ich tue sonst nichts. Wenn andere so aktiv wären bei der Bekämpfung der Flüchtlingskrise, wie die Kommission es in täglichem und nächtlichem Einsatz ist, dann wären wir sehr viel weiter. Die Kommission verdient – ich sage das – keine Kritik in diesem Zusammenhang!

(Beifall)

Wir müssen, sehr verehrte Kollegen, mit der Türkei an der Umsetzung dieses gemeinsamen Aktionsplans arbeiten. Das tun wir, das tut Frans Timmermans, das tut Johannes Hahn, das tut Dimitris Avramopoulos. Aber wir müssen jetzt schnell weiterkommen.

Ich lese und ich teile viele dieser schriftlich niedergelegten Erörterungen, dass es Zweifel gibt, Bedenken gibt, dass es vieles zu hinterfragen gibt im Zusammenhang mit dem Umgang mit der Türkei. Ich sage Ihnen nur Folgendes: Die Türkei beherbergt auf ihrem Territorium 2,5 Millionen Flüchtlinge – mehr als wir und schon längere Zeit als wir. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wir sagen der Türkei: Okay, es gibt zwischen der Europäischen Union, zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission und der Türkei ungelöste Fragen in punkto Menschenrechte, in punkto Pressefreiheit, und so weiter und so fort. Das bringt aber im Moment nichts. In unseren Gesprächen mit den türkischen Kollegen – Timmermans, ich selbst, andere – lenken wir die Aufmerksamkeit der türkischen Regierung auf diese Missstände. Aber wir müssen jetzt konkrete Schritte in gemeinsamer Solidarität mit der Türkei einleiten, denn die Türkei ist einverstanden, dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge, die zurzeit in der Türkei untergebracht sind, in der Türkei bleiben. Sie sind einverstanden damit, alles zu tun, damit sich nicht neue Flüchtlingsströme in Richtung Türkei und dann in Richtung Süd- und Nordeuropa in Bewegung setzen. Die Türkei ist einverstanden, den Flüchtlingen soziale Dienstleistungen zugutekommen zu lassen, und sie ist einverstanden, dass die Kinder, die von überall her kommen, in der Türkei zur Schule gehen können. Was hat das für einen Sinn, wenn wir Flüchtlinge in Lagern zusammenbringen und nicht dafür sorgen, dass die Kinder dieser Flüchtlinge eine Lebenschance erhalten dadurch, dass sie zur Schule gehen können und sich ausbilden lassen können?

Insofern: Ob es passt oder nicht passt, ob es gefällt oder nicht gefällt, wir müssen mit der Türkei in gemeinsamer Anstrengung zusammenarbeiten. Die Türkei braucht drei Milliarden Euro, um der Krise Herr zu werden. Im europäischen Haushalt gibt es für 2015 und 2016 jeweils 250 Millionen Euro, den Rest müssen die Mitgliedstaaten aufbringen. Und diese Beträge kommen zu den 2,3 Milliarden Euro hinzu, die uns seit dem September-Rat noch fehlen. Wir müssen mit der Türkei über Visaliberalisierung reden, wir müssen mit der Türkei über die Beitrittsverhandlungen und die Dynamisierung derselben reden, ohne dass wir auf unsere ursprünglichen und immer noch gültigen Grundsatzbeschlüsse verzichten würden. Ich richte einen Appell an dieses Haus, der Kommission dabei zu helfen, dass wir schnell und zügig mit der Türkei zu verbindlichen, ihr und uns helfenden Vereinbarungen kommen. Ansonsten wird die Lage wesentlich schwieriger, als sie es heute schon ist.

Ich füge hinzu, dass ich gern hätte, dass wir uns schnell mit dem Thema gemeinsame Küstenwache beschäftigen. Wir brauchen eine gemeinsame Küstenwache, und wir brauchen einen besseren Schutz der Außengrenzen. Wir brauchen direkte Informationen, die an die Flüchtlinge weiterzureichen sind, und wir brauchen den Hinweis an die Flüchtlinge – nicht an die Asylberechtigten, sondern an die Flüchtlinge –, dass sie wieder in ihre Heimatländer zurückkehren müssen, wenn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien – ich träume ein bisschen – und sonstwo zu Ende gebracht worden sind.

Ich danke für die Aufmerksamkeit und werde gerne im Laufe der Debatte alle Fragen, die die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion betreffen, mit Ihnen erörtern. Ich möchte nur sagen, dass wir versuchen, zügig weiterzukommen in Sachen Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion auf der Grundlage des Fünf-Präsidenten-Berichts. Ich bitte alle diejenigen, die sich zu Recht – ich denke zu Unrecht – Sorgen machen um eine genügende Berücksichtigung der Einflussnahme des Europäischen Parlaments, ihre Bedenken zu vergessen. Die Europäische Kommission wird vor allem in punkto Einlagensicherung – das ist ein Ko-Gesetzgebungsverfahren, so ist das von der Kommission angedacht – mit dem Parlament so reden und verhandeln und diskutieren, wie es den exzellenten Beziehungen zwischen beiden Institutionen angemessen ist.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich mich gestern auf meinen heutigen Redebeitrag vorbereitet habe, hatte ich mir zunächst aufgeschrieben: Ja, wir sind für Hotspots, Ja, wir sind für mehr Entwicklungshilfe, Ja für die Quote, Ja für sichere Herkunftsstaaten. Und irgendwie ist mir beim Vorbereiten der Rede aufgefallen, dass ich diese Rede schon einige Male gehalten habe hier in diesem Haus. Deswegen möchte ich heute nicht mit der Sachbewertung beginnen, sondern mit der politischen Lage. Dass wir eine Europäische Kommission haben, die auch am Sonntag deutlich gemacht hat, dass sie Europa führen will, dass sie zusammenführen will, damit Europa endlich in die Gänge kommt, damit wir vorankommen. Eine Kommission, die wirklich politisch führt, so wie wir uns das immer gewünscht haben. Auch das wurde am Sonntag deutlich. Jean-Claude Juncker hat politisch deutlich gemacht, dass das Durchwinken gestoppt werden muss. Die politischen Aussagen dazu waren richtig gesetzt, die Gesetzestexte der Kommission, von unserem zuständigen Kommissar Avramopoulos, liegen auf dem Tisch – Danke dafür.

Wir im Europäischen Parlament haben Rückendeckung gegeben in vielen Beschlüssen, beim Budget, und ich sichere für meine Fraktion zu, dass wir auch bei den jetzt vorliegenden zwei Gesetzestexten zu den sicheren Drittstaaten und zur permanenten Quote eine fast track procedure machen, um deutlich zu machen: Wir sind bereit, die wichtigen politischen Antworten zu geben, um Europa handlungsfähig zu machen.

Und dann, sehr geehrter Herr Ratspräsident, sind wir bei den Mitgliedstaaten – wieder einmal bei den Mitgliedstaaten. Die Zusagen, die gegeben wurden, werden nicht eingehalten. Ich möchte schon heute mal zum Ausdruck bringen: Ich würde mir wünschen, dass, wenn im Europäischen Rat über die Zukunft gesprochen wird, dabei nicht nur allgemein politisch über die Zukunft philosophiert wird, sondern dass möglichst konkret abgefragt wird, was von den Zusagen denn eigentlich von den Staaten eingehalten worden ist. Lieber Donald Tusk, ich denke, dass Sie als Ratspräsident dort eine starke Verantwortung tragen und eine starke Rolle spielen. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass bei den Mitgliedstaaten ganz konkret abgefragt wird, was denn eigentlich von den Verpflichtungen bisher eingehalten worden ist. Wir brauchen den Druck, den wir dort beim Europäischen Rat machen, um voranzukommen, vor allem vor dem Hintergrund des bevorstehenden Winters.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir erleben ein Stück weit das Scheitern des überzogenen Nationalstaats, des nationalen Egoismus, der hier scheitert. Es ist das Europa von Farage und von Le Pen, das sich dort trifft und das am Ende des Tages dort keine Beschlüsse zustande bringt. Es ist das Europa der Rechten, die in diesem Bereich leider Gottes nicht zu Lösungen kommen, und wir als Europäische Volkspartei haben dazu eine klare Abgrenzung. Wir sagen: Wenn Jordanien und der Libanon helfen, wenn arme Länder helfen, dann muss auch Europa helfen. Wir sagen, dass wir in Europa stolz sind – ich habe das bereits hier einmal gesagt – auf Menschenrechte und nicht nur auf Christenrechte. Wir sind als EVP der Meinung, genauso wie Donald Tusk, dass wir eine klare, starke Kontrolle an der EU-Außengrenze wollen. Es kann nicht jeder, der in Europa anklopft, auch nach Europa herein. Auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Wenn wir dieses Paket miteinander umsetzen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.

Es sei mir heute einmal erlaubt, auch eine parteipolitische Bewertung vorzunehmen. weil ich mir in den Debatten auch als EVP oft vorhalten lassen muss, wie Viktor Orbán sich dazu verhält. Wir sind uns einig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir Viktor Orbán an den humanitären Umgang erinnern müssen. Das sagt auch meine Fraktion, und das wird auch geteilt. Aber ich darf hier schon mal im Plenum auch darauf hinweisen: Als im Europäischen Innenministerrat über die Quote 160 000 beschlossen wurde, war ein EVP-Regierungschef, nämlich Viktor Orbán, dagegen, und es waren drei Sozialdemokraten dagegen, nämlich Rumänien, die Slowakei und die Tschechische Republik – drei Sozialdemokraten dagegen, ein der EVP Zugehöriger dagegen. Ich habe bisher von den Niederlanden und von Dänemark – mit liberalen Regierungschefs – nicht die Aussagen gehört, die ich von Angela Merkel höre, nämlich die, dass sie den Menschen Mut macht und sagt: Wir müssen in der Flüchtlingsfrage auch unserer Verantwortung gerecht werden. Und deswegen bitte ich wirklich: Hören wir auf, zwischen den demokratischen Parteien die schwarzen Peter hin und her zu schieben. Jeder hat seine Aufgaben wahrzunehmen, und wir alle sollten als Europäer zuhause dafür sorgen, dass zuhause die Verantwortung wahrgenommen wird.

(Beifall)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Schluss möchte ich nur sagen: Wir haben es mit steigendem Populismus und Extremismus zu tun. Es gibt Kräfte, die den Menschen Angst machen. Wir haben im Europäischen Parlament eine Grundentscheidung gefällt, nämlich, dass die Demokraten, die Pro-Europäer, zusammenarbeiten, und wir wollen verhindern, dass Extremisten auf Gesetzgebung Einfluss bekommen. Das ist das, was wir im letzten Jahr versucht haben, umzusetzen.

Ich hätte die Bitte an die anderen Parteikollegen hier im Haus, dass wir das auf nationaler Ebene auch machen. Ich bin besorgt ob der Entwicklung in Portugal und sage ganz ausdrücklich dazu, dass ich hohen Respekt vor dem Staatspräsidenten habe, der eben jetzt Entscheidungen versucht zu fällen, dass Extremisten, in diesem Fall von der linken Seite, nicht in gesetzgeberische Verantwortung kommen. Wir sollten diesen Konsens aufrechterhalten, dass wir es schaffen, pro-europäische demokratische Kräfte in Europa in Verantwortung zu halten, um in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam die Aufgaben zu bewältigen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung au beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  István Ujhelyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Elképesztőnek tartom ezt a kettős beszédet! A múlt héten Önök a Néppárt kongresszusán nagy taps mellett egyetértettek azzal és támogatták azt a populista magatartást, amit Orbán Viktor képvisel. Orbán Viktor pártjának egyik képviselőjét a Néppárt alelnökének választották. Ezek után képviselő úr, frakcióvezető úr, ne a szocialisták oldalára tolja át a felelősséget. Mert mindaz, amiről beszélt eddig, mindaz a nemzeti egoizmus, a kormányfők felelőssége az ott keresendő pl. a Néppárt oldalán. Állítsák meg Orbán Viktort és akkor elhiszem Önöknek, hogy jó szándékúak Európával szemben.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Dankeschön schön für die Steilvorlage. Vielleicht hat ja die Übersetzung ins Ungarische nicht funktioniert. Aber ich kann es gern noch einmal wiederholen: Bei der Entscheidung, dass wir 160 000 Flüchtlinge in Europa gerecht fair verteilen, war eine EVP-Regierung dagegen, nämlich die von Viktor Orbán, und drei sozialdemokratische Regierungen waren gegen diese Beschlusslage.

Das möchte ich wiederholen. Viktor Orbán hat deutlich gemacht, dass er den Beschluss zwar nicht gut findet, aber ihn in Ungarn umsetzen wird. Demgegenüber hat Ihr Parteikollege Fico in der Slowakei gesagt, dass er nicht bereit ist, Europarecht umzusetzen.

Wofür ich werbe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, dass wir in beide Richtungen aufhören, uns parteipolitisch den Schwarzen Peter zuzuschieben, und deutlich machen, dass wir ganz andere Fragen hier auf dem Tisch haben. Nämlich, dass wir bereit sein müssen, in Portugal und überall, die Extremisten auszugrenzen. Das muss unsere gemeinsame Aufgabe sein.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente Juncker e Presidente Tusk, io non posso nascondere la mia preoccupazione per il crescere delle spinte divisive e disintegratrici dell'Unione europea. Non mi accodo certo ai becchini che si affrettano a dichiarare il funerale dell'Unione, ma mi allarma e ci allarma l'impasto di tutti gli "anti": antiglobal, anti-Islam, anti-Israele, anti-Russia, anti-immigrati, anti-Europa matrigna... tutti gli "anti" insieme.

Questi movimenti potrebbero darsi uno slogan comune, parafrasando il grande Antonio De Curtis (Totò, in arte): "Sono contro a prescindere". Ma penso che la migliore strada per combattere le spinte disgregatrici sia fare le cose. L'Europa l'avrà vinta quando riuscirà, come ha fatto il Presidente Juncker domenica scorsa, ad andare avanti con proposte concrete rispetto alla situazione dei paesi dei Balcani.

L'Europa l'avrà vinta quando potrà esibire la prontezza del Parlamento europeo, testimoniata dal Presidente Schulz, di assicurare velocità nelle decisioni che servono a fronteggiare l'emergenza. Ma soprattutto l'Europa l'avrà vinta e saprà dimostrare di essere più forte dei virus del nazionalismo e della paura quando saprà dare risposte coraggiose e convincenti.

Io mi appello a tutte le forze europeiste che siedono in questo Parlamento, a prescindere – lo dico anch'io – dalle loro latitudini. Oggi serve mettere al centro il nostro europeismo, perché oggi la sfida è tra chi vuole distruggere, accumulando macerie, e chi vuole costruire, ridando slancio e linfa al disegno europeista.

Dobbiamo cominciare a realizzare i punti che ha elencato il Presidente Juncker: il meccanismo di ricollocazione dei rifugiati, associato ad un sistema di hotspot che renda più solide le frontiere esterne dell'Unione, conferma e difesa di Schengen, difesa dei cittadini europei non attraverso il nazionalismo e il ritorno alle frontiere nazionali, che non è la soluzione, ma uno dei problemi. Occorre un maggior coordinamento tra gli Stati, soprattutto nei Balcani, come deciso nel vertice di domenica scorsa. È inaccettabile che non siano rispettati i diritti dei rifugiati – lo ha ricordato il Presidente Juncker – e che siano trattati come una massa inumana sballottata da una frontiera all'altra.

Non bisogna poi penalizzare finanziariamente gli Stati più esposti. La crisi dei rifugiati rappresenta una circostanza eccezionale ai sensi del patto di stabilità: lo ha detto Juncker, ed io chiedo che la Commissione vada avanti in questa sua indicazione per scomputare dai bilanci nazionali le spese sostenute dagli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne.

Sulla Turchia, non possiamo lasciare Ankara a gestire da sola gli effetti della crisi siriana. Si vada quindi avanti con rapidità nell'applicazione dell'action plan per la Turchia. Deve essere però chiaro che noi non firmeremo alcun assegno in bianco al governo turco. Non è incompatibile attuare il piano d'azione con la Turchia e avanzare sul terreno del rispetto dei diritti umani, del rispetto della libera informazione, del rispetto delle minoranze.

E infine, come ha detto il Presidente Tusk, ci avviamo verso il summit di La Valletta. Per troppo tempo un tacito scambio ha governato i rapporti tra Europa e Africa: l'Europa dà qualche briciola finanziaria ai governi africani, che in cambio rallentano i flussi migratori. Questa logica è morta. Serve un vero partenariato politico, culturale oltre che economico.

L'Unione europea deve investire in una prospettiva di rinascita dell'Africa. Questo vuol dire sostenere le democrazie africane a rafforzare le proprie istituzioni, a lottare contro la corruzione, a investire nell'istruzione e a ridistribuire in modo equo i frutti della crescita.

C'è molto da fare! Tutti gli Stati membri e tutti noi europeisti dobbiamo impegnarci a fare di più. Dobbiamo impegnarci a fare la nostra parte per risolvere questa crisi, prima che sia troppo tardi, e citando un sommo poeta italiano – scusatemi per questa versione nazionalistica – come diceva Dante: "Qui si parrà la nostra nobilitate".

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

   Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι συμφωνούμε ότι τα 2,5 εκατομμύρια προσφύγων πρέπει να παραμείνουν στην Τουρκία, και σε αυτό το ζήτημα πρέπει να επικεντρωθούμε.

Όμως ήθελα να ρωτήσω τον κ. Pittella εάν συμφωνεί ότι το προσφυγικό θέμα είναι ένα ξεκάθαρο προσφυγικό θέμα, άρα και η Τουρκία και όλες οι χώρες οφείλουν να επιδείξουν ευαισθησία και σε καμία περίπτωση να μην καταντά αυτό το ζήτημα στοιχείο εκμετάλλευσης και εκβιασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται εκ μέρους της Τουρκίας, για να εξυπηρετήσει άλλους στόχους.

Συμφωνείτε λοιπόν ότι το προσφυγικό για την Τουρκία είναι προσφυγικό αλλά και ότι για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ένταξη, την εφαρμογή αρχών και αξιών, το άνοιγμα κεφαλαίων με σεβασμό του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει και να τα υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, χωρίς να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστεί εκβιασμούς και απειλές εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία όφειλε να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα του προσφυγικού; Άλλωστε είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα ανθρωπιστικής κρίσης. Η Τουρκία σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάζει με ανήθικο τρόπο αυτά τα ζητήματα στην πλάστιγγα.

(Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή.)

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), risposta a una domanda "cartellino blu". On. Christoforou, devo dire che il suo intervento è davvero pleonastico, perché io ho detto chiaramente e limpidamente che non accettiamo di fare un assegno in bianco al governo turco. Vogliamo attuare l'action plan, ma contemporaneamente avanzare sul terreno del rispetto dei diritti umani, della libertà di informazione e del rispetto delle minoranze. Quindi noi non rinunciamo assolutamente a difendere i nostri valori, ad attuare il protocollo di Ankara e a volere contemporaneamente aiutare la Turchia, a non lasciarla sola rispetto alla crisi siriana.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. Mr President, the migration crisis may no longer be the top story on our news programmes, but it is clear from this debate that it has not gone away, and it is not going away any time soon.

Let us be clear. We have got to get away from the well-rehearsed arguments of whether you are pro-European or you are anti-European. Let us get away from the arguments of those who want to do nothing, and those who think that we can do everything. Instead of a stop-start approach, let us be clear about what we need to stop doing and let us be clear about what we need to start doing. Stop sending out a signal that anyone is welcome. Start focusing on helping those genuinely seeking refuge. Stop driving refugees into the arms of the traffickers. Start helping people nearer their homes. Stop individual countries opening their borders to all one day, forcing others to close theirs, and start being clear about what each country can do and is doing to help, because we need to face the reality now.

This is not just a migration crisis. This is not just a refugee crisis. It is in danger of becoming a geo-political crisis. In Syria, a proxy conflict is unfolding. Russia is doing all it can to destabilise the EU’s borders to focus our attention away from the Ukraine. The Balkans are in danger of destabilizing, so against this background we have had the Commission 10-point plan, we have the European Council roadmap and now we have the 17-point plan from Sunday’s summit. But all these plans are no substitute for action, so to solve the crisis we first have to stabilise it, accepting only the most vulnerable genuine refugees from the camps, as identified by the UNHCR, returning those who seek to bypass that system. But even with such a system in place, we have to take some refugees into our countries. We have a moral obligation, yet some countries are doing far more than others. Some countries are struggling to cope. Some countries are donating huge sums. Some countries are paying huge bucks while others are passing the buck, so all countries need to understand the scale of the situation and help with coordinated action. When I say all countries, I do not just mean all EU countries. I mean all countries. So while we should acknowledge and support the contribution of Turkey, Jordan and Lebanon, we should also be asking when the richer Arab countries and the USA will step up.

Closer to home, EU frontline States and the Balkans need to be helped. Borders need to be strengthened. Money and resources need to go into processing and returns. We need to be fair but firm, helping refugees close to their homes, welcoming some to our countries, but telling economic migrants to apply through existing legal migration channels and not being seen to jump the queue over those who have applied legally. Let us uphold these principles to save lives, rather than encourage people to risk their lives.

Our grandparents confronted the problems of their generation, who had fought two world wars. They allowed our generation to enjoy a longer period of sustained peace and prosperity that any generation ever before. Never take that for granted, for now our world is changing: shifting power from West to East, wars on our doorstep, terrorism at home, living longer but reproducing less. These new challenges will need new solutions, and history has taught us that to face the really big challenges we need to work together as allies but stand up to those who seek to dictate to us. Our grandparents had the vision to meet the challenges of their times. Our children will face a whole new set of challenges, so now it is our turn; our turn to do something for our children and grandchildren: face today’s challenges or retreat to the past. So let us stop sending false hope, to the millions thinking of coming here, that they all have a future in the EU. Let us move on from road maps and action plans and get on with helping those in need. Let us stop pointing fingers and setting quotas and start delivering, for the sake of the refugees, for the sake of the citizens of our countries and for the sake of the future stability of this continent.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card question. When will you and Mr Cameron finally get it into your heads that the only way to control the UK’s borders is by leaving the EU? Do you have any other method of doing it than that?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR), blue-card answer. Well, Mr Coburn, it is great to see that you paid attention to what Mr Schulz was saying about the purpose of these questions. You will have your chance to have your say when the referendum comes. Let us not forget that it was a Conservative government that delivered that referendum, not you guys shouting from the sidelines.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, I think that we will have more and more of these small British interruptions on the British referendum.

(Applause from certain quarters)

Applause, applause! Thank you.

So the first thing I want to do is say to Manfred Weber that this refugee crisis is not a contest between Liberals, Socialists or Christian Democrats. It is not a contest. Anyway we always lose against you, Manfred, because if you have on your side Orbán, who is a tough guy, and Merkel who shows compassion, you always win and you are always right. In reality it is not a contest between us; it is a contest between those nationalists and populists who want to abuse this refugee crisis to get rid of Europe and to destroy the European Union – that is the real contest, and not between us.

(Applause)

So let us stop making accusations, saying this government and that government. The problem is all the governments in Europe, because that is what Jean-Claude Juncker has shown – in 25 minutes – and I thank him for doing so in a very detailed way. What he said was a long list of decisions taken at European level have not been implemented by the Member States for months now. When it concerns relocation, not enough has been done. When it concerns the budget, not enough has been done. When it concerns sending civil servants for the external borders, not enough has been done. The problem is not here, between political groups; the problem is that Member States still do not understand that they can only manage this problem at European level. That is what we are facing today.

And there we stand together. There is no reason for a battle between us because this battle is only good for them over there, with their blue cards, to attack the European project because this is an existential crisis; an existential crisis that can only be overcome if – based on the Commission, Mr Tusk – now the Council decides on what is, in my opinion, the first thing to do, that is the European border and coastguard so that we can regain control over our borders.

That does not mean that we have to create a fortress Europe. That means that it is together – in Greece, in Bulgaria – that we have to control the border, register the different refugees who are coming, establishing facilities so that they can live in good circumstances and not as in the images that we have seen in recent days and recent weeks. It is there that we can differentiate between those who are economic migrants and real refugees, and it is there where we can organise the relocation.

So if I have one plea to Mr Tusk then it is this: let us work together, Mr Tusk. I know it is not your fault, it is the Council – at least the December Council – that will decide on this European border and coastguard because the Greek border does not exist, the Bulgarian border does not exist. The Greek border and the Bulgarian border: that is also the German border, the French border, the Dutch border, the Belgian border, it is our common border, so that means it is our common responsibility. And that is what you have to decide because it is there where the Balkan route can be stopped; not in the Western Balkans, but on the Bulgarian border. In Greece, there we have to create this European border and coastguard that has to be multinational and that has to deal with registration and at the same time with relocation.

The second point is that in the Council – my proposal to you is not to give your colleagues in the Council a Christmas break if they cannot decide now on this common asylum system that we definitely need and on this common economic migration system that we desperately need, because everybody knows that many people are abusing the asylum system in the end to come into Europe. That is at stake. In December, that is in a few weeks, do not give them a break, do not go on holiday, keep them there in that building, that Eastern European—type building where the Council has its seat for the moment, and make these three crucial decisions.

Finally – and this is my last plea to you, Mr Tusk, and I know that you are in favour – take the decision once and for all to give a mandate to Mrs Mogherini to start initiatives also at her level, at the level of Europe, on the source of this crisis. Nobody talked about it: the source of this crisis is the ongoing conflict in Syria and we have looked away for years from that conflict. It is time that the European Council gave a mandate to Ms Mogherini to start, really, in the name of Europe, to be involved, because I find it a shame, I find it outrageous that in Vienna – you were there, Mrs Mogherini, in Vienna a few days ago – in Vienna there is a meeting – in Vienna, in the middle, in the centre of Europe – there is a meeting about Syria and who is around the table? The US, Russia, Saudi Arabia and Turkey, but no Europeans are around that table.

At least at the Congress of Vienna in 1815 we were around the table. This time, in the 21st Century, we do it in Europe and we are not even present! It is just like the summit in the Azores organised by Mr Barroso on Iraq; no Europeans were around the table there either, and there in the middle of Europe – that is, not the middle but on the outskirts of Europe – something was also decided.

So this time my plea is: let us give a mandate to Mrs Mogherini, and please, Mrs Mogherini, use it fully. Break the door of these meetings open and be present and represent the European point of view.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. This is a definite question, seeking clarification from Mr Verhofstadt.

Mr Verhofstadt, you claim that those of us with the blue cards are terrible people because we try to get this debate going and you list all the things we are against. We are against everything you stand for and you list it all: more immigration, more Europe, more state. Surely, Sir, the truth is that we are not against everything, but those of us on this side who seek to get debate going are actually pro—debate, pro—democracy and pro—freedom, whilst being anti—EU and all of the things that you and your friends seek to push forward? Surely, Sir, that is the truth, and that is why blue cards and debate are so important and you do not like them.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. I have nothing against blue cards because they are blue. The colour of my group is blue, so I have nothing against them. Secondly, I have nothing against blue cards as blue is also the colour of the European Union. So every time you wave your blue card, I say: ‘yes, we have converted one of these Eurosceptics, he is using a European colour’. So please continue. I like your blue cards!

 
  
MPphoto
 

  Pablo Iglesias, en nombre del Grupo GUE/NGL. Señor Presidente, la primera vez que intervine aquí fue hace quince meses, en representación de este Grupo. Fue un honor hacerlo y fue un honor competir con usted por la presidencia de este Parlamento. Dije entonces que aspirábamos a una Europa diferente, a una Europa que fuera un poco menos dura con los débiles y un poco menos complaciente con los poderosos. Creo que, por desgracia, esa afirmación de hace quince meses sigue siendo y sigue estando vigente hoy.

Recordé, en aquel discurso de hace quince meses, a los combatientes españoles que lucharon contra el fascismo y contra el horror como la mejor contribución de mi patria al progreso de Europa, como la mejor contribución de mi patria a una Europa social, una Europa democrática y una Europa respetuosa de los derechos humanos. Cuando oigo gritos xenófobos en esta Cámara recuerdo que, en mi patria, a aquellos que insultaban, a aquellos que atemorizaban, se les decía «No pasarán». Pero también me molesta escuchar cierta hipocresía en esta Cámara en algunos que lloran lágrimas de cocodrilo y defienden —dicen defender— los derechos humanos.

Señor Weber, ha hablado usted de extremismos para referirse a lo que puede ocurrir en Portugal. Aprendan ustedes a respetar la democracia. Aprendan ustedes que, a veces, los ciudadanos votan cosas distintas a lo que representan ustedes.

(Aplausos)

El señor representante del Grupo liberal —me va a perdonar que, después de quince meses practicando todas las mañanas frente al espejo, siga siendo incapaz de pronunciar su apellido— ha dicho que esto no es un problema de socialdemócratas, de liberales o de populares. Sí, efectivamente. Efectivamente, ustedes han estado de acuerdo en los elementos fundamentales que han implicado una política exterior europea que ahora estamos pagando y que tiene que ver con la situación de miseria y humillación que están viviendo millares de familias a las puertas de Europa.

Hoy hablamos, otra vez, de guerra y de desolación a las puertas de Europa, de familias a las que se está respondiendo con alambradas. Y yo digo que los europeos no podemos olvidar lo que significa una guerra, no podemos olvidar lo que significan el horror y la pobreza y tener que huir del horror y de la pobreza. Y no podemos humillar a esa gente, porque humillar a esa gente es humillar a Europa. Como es humillar a Europa, señor Weber, acabar con el Estado del bienestar. Como es humillar a Europa acabar con los derechos sociales. Es humillar a Europa entregar a los Gobiernos a la arrogancia de los poderes financieros y atacar la soberanía. Es humillar a Europa favorecer el fraude fiscal, como usted, señor Juncker. Como usted, que favoreció —cuando era ministro de Hacienda— negocios secretos, tratos secretos con multinacionales para que tuvieran que pagar impuestos al 1 %, mientras los ciudadanos europeos tienen que pagar impuestos. Y luego hablan ustedes de presupuestos. Y usted se sienta ahí, señor Juncker, porque gente como usted, señor Pittella, ha permitido que el señor Juncker esté sentado ahí; porque ustedes, los socialistas, han mantenido una gran coalición con los populares en esta Cámara.

Así que, menos citar a Dante, señor Pittella, y más ponerse del lado de la gente y acabar de una vez con esta maldita gran coalición.

(Aplausos)

Vuelvo a mi país para que no haya, para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el Gobierno, pero quiero pedirles algo antes de marcharme: cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas. La crisis de los refugiados no se resuelve con policía. Se resuelve con una política responsable. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo. Trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras. Ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan destruyendo la dignidad de Europa, señor Juncker.

(Aplausos)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Weber! Wenn Sie wirklich etwas zur konstruktiven Lösung in akuten Situationen beitragen wollen, dann rufen Sie doch einmal Herrn Seehofer an und sagen Sie ihm, er kann noch einfach – statt immer öffentlich loszutrompeten – einmal zum Telefonhörer greifen und mit Herrn Faymann und Frau Merkel telefonieren. Ich glaube, das ist in seiner Position möglich und würde uns allen nutzen.

(Beifall)

Ich möchte als Erstes in dieser Debatte versuchen, eine Sache einzuordnen. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich in allererster Linie über eine tiefe Krise der Europäischen Union diskutieren sollten. Krise und Krieg, das ist etwas, das spielt sich zurzeit außerhalb der Europäischen Union ab. Viele andere Völker haben sehr viel mehr Probleme als die Europäische Union bisher. Wenn wir nicht aufhören, immer wieder zuerst über uns zu reden und unsere Schwierigkeiten, dann werden wir nicht in der Lage sein, dazu beizutragen, dass es in Syrien und der Umgebung, oder südlich der Sahara – oder überhaupt im Süden des Mittelmeers – eine Veränderung gibt.

Für mich ist inzwischen schon fast erschreckend, wie selbstorientiert diese Diskussionen geführt werden. Meiner Meinung nach ist es nämlich auch so, dass dieser ganz große Problemdruck, den wir jetzt empfinden und über den wir reden, eigentlich das Ergebnis einer ja doch sehr auf uns orientierten falschen Flüchtlings- und Migrationspolitik ist, die wir jahrzehntelang betrieben haben.

Die Europäische Union hatte es sich in der Dublin-Verordnung, die auf Abschottung und auf Begrenzung des Problems auf die Grenzländer ausgerichtet war, zu lange bequem gemacht. Wir hatten uns, wenn wir nicht durch Schiffe, die auf dem Mittelmeer untergegangen sind, aufgerüttelt wurden, eigentlich auch in einer Gleichgültigkeit gegenüber den Problemen, gerade auch im Süden des Mittelmeers, eingerichtet.

Es ist jetzt nicht einfach, aus einem solchen Modus der Abschaltung und der Gleichgültigkeit herauszukommen. Aber ich glaube, dass die Europäische Union stark genug ist, das zu leisten, wenn wir aufhören, die Europäische Union in dieser Herausforderung kaputtzureden.

Ich finde richtig, Herr Juncker, dass die Entscheidungen getroffen worden sind, für die bessere Situation der Flüchtlinge in der Türkei und auch in anderen Nachbarländern Syriens mehr zu tun. Aber was ich falsch finde, und das ist ein alter Fehler, ist, dass man, um etwas Richtiges zu tun, sich mit einem Mann wieder neu verbündet, der in seinem Land genau das Falsche tut. Ich rede von Präsident Erdoğan. Während wir hier debattieren, wird eine große Mediengruppe in der Türkei von der Polizei besetzt, sie soll besetzt werden und unter die Verwaltung von AKP-Leuten gestellt werden. Also überlegen Sie sich sehr genau, wie das mit der Türkei weitergehen kann.

Ich finde ausdrücklich richtig, dass der Balkangipfel am letzten Wochenende stattgefunden hat. Ich finde, es ist ein Durchbruch, dass endlich zugegeben wird, dass so wie vorher in Ungarn wir entlang der Balkanroute eine Situation der humanitären Katastrophe erleben und dass die Europäische Union jetzt verantwortlich dafür ist, in dieser Situation besser für die Menschen zu sorgen, die sich zu uns geflüchtet haben und die sich übrigens zu uns flüchten, weil ihre Länder kaputt sind und die Europäische Union ein Raum ist, in dem wir doch zugunsten der Bürgerinnen und Bürger funktionieren.

Ich kann nur noch unterstreichen, dass ich auch glaube, dass wir außer der akuten Situationsbewältigung über langfristige Veränderungen nachdenken müssen. Was tritt an die Stelle von Dublin? Wie sieht die zukünftige Flüchtlings- und Einwanderungspolitik von Europa aus? Wie ordnen wir unsere Grenzen? Wie ordnen wir die Grenzen so, dass eben nicht wieder Abschottung oder Militarisierung, wie zum Teil bei Frontex passiert, sondern Menschenrechte, europäische Werte und internationales Recht und eben auch eine neue Offenheit, eine gerechte Offenheit, maßgeblich sind für die Ausgestaltung dieser neuen europäischen Grenzpolitik.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, as this migrant crisis begins to overwhelm the European Union – and yes, it is an existential crisis – perhaps we should ask ourselves what really is the true nature of this project?

I have heard a lot today about rights. Well what about democratic rights? I think what we are seeing is an increasingly authoritarian European Union that crushes democratic rights and then actually crows about it. Every single time there is a crisis, it is national democracy that loses. Back in 2011, we saw the Italian Prime Minister Berlusconi sounding Eurosceptic, removed and replaced by a puppet prime minister. We saw exactly the same thing happen in Greece in 2011. Mr Papandreou threatened a referendum on euro membership, there was a coup against him and he was replaced by a puppet.

In this migrant crisis we have seen four countries – led, I guess, by the strongest, Hungary – making it clear they want no part of EU migrant quotas, only to find themselves crushed through EU trickery and made to accept the very thing that they had said ‘no’ to. I never forget seeing the Greek Prime Minister, Mr Tsipras, sitting just over there, having won a general election, and then come to this House to be told the manifesto was unacceptable and it must be ditched.

All of this has reached a new low this week, with Portugal. Virtually unremarked upon by the media, and yet, for those that do not know, there is now, following the general election, a left-wing majority with a socialist plan for Portugal – and yet the President of Portugal, Mr Silva, is refusing them office on the grounds that they represent anti-European forces and is allowing the minority Conservative, pro-EU Prime Minister to stay in place.

This is the modern day implementation of the Brezhnev doctrine. This is exactly what happened to states living inside the USSR. What has been made clear here, with Greece and indeed with Portugal, is that a country only has democratic rights if it is in favour of the project. If not, those rights are taken away. Perhaps none of this should surprise us, as Mr Juncker has told us before that there can be no democratic choice against the European Treaties. The German Finance Minister, Mr Schäuble, has said elections change nothing: there are rules. I think for anyone that believes in democracy, Portugal should be the final straw. It should be the warning that this project – to protect itself and all its failings – will destroy the individual rights of people and of nations.

My country has always believed in parliamentary democracy so strongly that twice in the last century it risked everything to fight for parliamentary democracy, not just for Britain but for the rest of Europe too. I actually believe that for all of us who believe in democracy and want to see it re-implemented, the British referendum offers a golden opportunity.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D), blue-card question. Mr Farage, you compare the situation in an EU country, Portugal, with the situation in the former USSR. I know you do not have experience of living in the USSR. We have. Can you please give an example of where Brezhnev, or somebody else leading the Soviet Union, was confronting the results of democratic elections in one of the USSR’s republics or members?

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD), blue-card answer. Well, actually, although I have to say that I was not around at the time of the Hungarian Uprising, it did happen and we saw a similar one happening in Czechoslovakia in 1968.

Let me tell you what the Brezhnev Doctrine says (because I am sure you remember it): when forces that are hostile to socialism try to turn the development of a socialist country towards capitalism, it becomes not only a problem for the country concerned, but a common problem and a concern for all socialist countries. I think what you need to do is cross out ‘socialist’ and put ‘European Union’ and it fits like a glove.

(Applause from certain quarters)

 
  
MPphoto
 

   Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie. Mevrouw Merkel, rijkskanselier van de Europese Unie, is afgelopen week op bezoek geweest bij de sultan van Turkije. Ze hebben het lot van de lidstaten bezegeld. Turkije moet versneld toetreden in ruil voor het beperken van de illegale migrantenstromen. Het toont het failliet van de democratie. Duitsland beslist voor alle lidstaten. De EU schaft zich af en wordt ingelijfd bij het nieuwe Ottomaanse Rijk. Buitengrenzen zijn niet honderd procent waterdicht te krijgen, maar het herstellen van de binnengrenzen is onbespreekbaar. Liever levert de Europese elite zich uit aan het beest van Ankara. Mensenrechten doen er niet meer toe als Erdoğan zijn eigen bevolking bombardeert, samenwerkt met Islamitische Staat, de democratie in Turkije afschaft en de vrijheid van meningsuiting smoort in geweld.

Pas in 1913 werden de Turken definitief van de Balkan verdreven en stopte het moorden en verkrachten van de christelijke bevolking. Deze EU haalt de godsdienstoorlogen terug naar Europa. Overal waar islam is, worden kinderen als bruid verkocht, is de vrouw tweederangs handelswaar en worden andersgelovigen gemarteld en vermoord. Als Merkel zegt dat de islam tot Europa behoort, verloochent zij alle christelijke en humanistische waarden van het avondland. Nu al is zij medeschuldig aan de misdrijven in opvangcentra en de omgeving daarvan. Verkrachtingen, geweld tegen christenen, het gebeurt op grote schaal en het gaat gebeuren in elke stad, in elk dorp. Dat is islam: verovering van het Westen. Vandaar mijn oproep: stop de invasie, sluit de binnengrenzen en laat Turkije nooit lid worden van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, in listening to this morning’s debate I hope that what we have heard is a more realistic approach to the issues facing European nations in dealing with the flows of refugees and migrants currently heading towards Europe.

I understand that many of those coming are fleeing persecution, but I fear that the initial response by some European nations may have consigned even more vulnerable people to trafficking and exploitation by criminal gangs. President Tusk focused this morning on the matter of securing borders, concluding that even though deals with third countries are possible, no third country can replace us in protecting our external borders. President Juncker indicated that we need to slow down the uncontrolled flow of people. If this is a more realistic approach, it is late but welcome. Of course, it is only part of the answer. It requires a dual approach: stability in the region and promoting policies to encourage economic growth.

However, I am perturbed by the tone of some of the leaders’ comments in this debate this morning. Let me address Mr Weber’s intemperate outburst on behalf of my constituents in the United Kingdom. We are not a nation of extremes but a compassionate people who have mandated our government to give aid to the Syrian refugee crisis. In fact, we are the second largest bilateral donor of aid to the refugee crisis in Syria and one of the few countries working to fulfil our Millennium Development Goals.

Finally, it is disgraceful that while we have heard much from the Presidents of the Council and the Commission this morning about the role of European nations and the need for ever more funding from those European nations, they have ignored the potential contribution of the Gulf States in resolving this very difficult situation. It is time we ensured that these states stepped up to the mark and took on their moral responsibility to deal with this crisis along with the rest of us.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein riesengroßes Problem, die Frage der Flüchtlinge und wie wir damit umgehen. Das ist unstrittig. Was mich persönlich irrsinnig stört, ist, dass ich von morgens bis abends die einen höre, die beschreiben, wie schwierig die Lage ist, wie kompliziert sie ist. Andere beschäftigen sich damit zu sagen, wer daran schuld und dafür verantwortlich ist. Dritte erzählen etwas davon, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Dann trifft sich der Rat, beschließt aufgrund der Kommissionsvorschläge ein paar ganz konkrete Maßnahmen, und dann passiert nichts. Das regt die Leute auf.

Wir haben als Politiker, die Probleme zu lösen – nicht zu besprechen oder uns untereinander zu beschimpfen, sondern wir haben den Job, dies zu lösen. Und ich bin sicher, dass die Menschen mit der Frage der Flüchtlinge ganz anders umgehen, wenn sie merken, dass das, was die Politik sich vorgenommen hat, auch funktioniert und geht. Und dann muss man eigentlich nur das machen, was normal ist: Das was man beschlossen, was man verabredet hat, umsetzen. Ich gebe zu, das ist ein Problem, das die europäische Politik nicht nur an dieser Stelle hat. Das haben wir oft. Manche Probleme hätten wir nicht, wenn wir uns alle an das halten würden, was wir in den jeweiligen Gremien beschlossen haben. Und wir brauchen uns nicht jedes Mal wieder neu darüber aufzuregen. Und deshalb bin ich außerordentlich dankbar, dass die Kommission dieses Treffen am Sonntag gemacht hat, darüber wollen wir ja reden. Ganz konkret hat sie gesagt, jetzt setzen wir uns mal zusammen mit denen, die betroffen sind, tauschen uns aus und legen fest, wer macht was. Natürlich waren da nicht alle dabei, natürlich war das nicht eine Sitzung, die irgendwelchen Kriterien genügt, natürlich waren nicht alle Beschlüsse der Weisheit letzter Schluss oder haben das erbracht, was man erreichen könnte, aber endlich sind mal ganz konkrete Sachen festgelegt worden, die den Menschen helfen, die der Problemlösung helfen. Und ich hab nur eine einzige simple Erwartung, nämlich dass alle Beteiligten, sei es Kommission, sei es Parlament, sei es Rat, – und der Rat hat da im Moment den größten Job zu tun – einfach das machen, was sie zugesagt haben. Geld bezahlen, die Kommission mit Handlungsmöglichkeiten ausstatten und last but not least, auch dafür sorgen, dass die Frontex-Truppe arbeitsfähig ist, dass sie ausgestattet wird, dass sie entsprechend funktionieren kann.

Wenn die Mitgliedstaaten das alleine nicht hinkriegen – wir haben doch ein Instrument, dann nutzen wir es doch einfach mal! Also in diesem Sinne herzlichen Dank. Es war ein erster Schritt, und weil es ein erster war, folgt dem auch ein zweiter, und deshalb war es richtig.

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Bila sem v sprejemnih centrih na slovenskih mejah. In ob koloni na tisoče utrujenih, bolnih beguncev. Poglejte posnetke! To so ljudje!

A kdo so tisti, ki jih ponoči naganjajo v mrzlo reko? Ali Hrvaška ni dolžna spoštovati pravil Evropske unije? Šele včeraj je zaprosila za šotore.

Pred svojim narodom nimam več kredibilnosti, ko govorim o strpnosti in solidarnosti. Moji evropski voditelji mi jo izbijajo. In nenapovedano pošiljanje migrantov na nedoločene lokacije v Sloveniji se nadaljuje.

Samo v zadnjih desetih dneh je v Slovenijo vstopilo 80 tisoč beguncev. Toliko, kot če bi v Nemčijo vstopilo 3,2 milijona!

Nastal bo kaos, če sprejeti ukrepi ne bodo delovali, in uresničile se bodo napovedi nestrpnih ksenofobov.

Ni res, da se ne da! Nekateri nočejo in to je resnica.

Svetovne voditelje pa pozivam, naj prenehajo s hinavščino in lovljenjem dobičkov in na sirskem območju vzpostavijo mir. Sicer pa naj odstopijo in odločanje prepustijo tistim, ki imamo voljo, zdravo pamet in srce.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Antoni Legutko (ECR). Mr President, the numbers do matter, but I am afraid the numbers do not balance. It is said that this year 700 000 migrants have come to Europe, but we have also been told that 800 000 people have come to Germany, and that every day 5 000 people cross the Austrian border. There are also the Balkan countries and the Mediterranean countries. One does not have to be very good at mathematics to know that the first number – 700 000 – is not correct and should be higher.

Chancellor Merkel said in this Chamber that in the coming years about 60 million people will probably leave their homes in turbulent areas in search of a better future elsewhere. President Tusk said that what we have been going through now can be compared to the great migration of peoples from prehistoric times. If at least a third of those 60 million people come to Europe in the coming years, we will have a new medium-sized nation on our territory.

So what conclusions can be drawn from these numbers? First, by avoiding the problem of numbers, I am afraid that the politicians are concealing the gravity of the issue. Second, the instruments that the EU has proposed are certainly not adequate. Third, I have an unpleasant feeling that the instruments are used more to assert the EU’s power over nation states than to face what is possibly the greatest challenge that Europe has confronted since the end of the Second World War. So this strategy has failed, but it is hardly any consolation in view of what the future might bring.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Deprez (ALDE). Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais vous féliciter, avant tout, pour l'initiative que vous avez prise et les dix-sept mesures que vous avez fait approuver. Ceux qui, comme vous, ont vu ces images terribles de réfugiés – hommes, femmes, enfants – traversant une rivière glacée ont compris ce qu'était l'urgence humanitaire. Cela dit, deux réflexions.

La frontière extérieure est une frontière commune – vous l'avez rappelé – et ce qui est commun doit être géré en commun. Qu'on ne vienne pas me dire que Frontex, avec son statut actuel, est l'instrument adéquat pour ce faire. Frontex, actuellement, est en réalité un mendiant, un mendiant qui quémande auprès des États membres du matériel, des bateaux, des experts, des garde-côtes. Ce n'est pas un opérateur qui organise. Il faut mettre fin aux faux-semblants! Si la frontière commune doit être gérée en commun, le statut de Frontex doit être fondamentalement revu; il faut un vrai corps de gardes-frontières européens, des procédures européennes communes, sous l'autorité d'un opérateur commun.

Vous avez également rappelé la nécessité de coopérer avec les pays de transit, en particulier avec la Turquie. J'en conviens. Mais négocier avec Erdogan qui, sous prétexte de combattre le terrorisme, bombarde en réalité les Turcs – ce qui fait l'affaire de l'État islamique –, négocier avec Erdogan qui, à l'évidence, ne fait rien contre l'industrie des passeurs qui fleurissent dans la région de Bodrum est un pari risqué. Il y a en tout cas une règle à respecter, Monsieur le Président: pour une aide conjoncturelle de la part de la Turquie, la contrepartie de l'Union européenne ne peut être que conjoncturelle et pas structurelle.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL). Señor Presidente, la policía eslovena emplea gases lacrimógenos contra los refugiados y refugiadas; Eslovenia, con gobierno liberal. Hungría —gobierna el Partido Popular— utiliza perros, cañones de agua y gases en las fronteras y en los campos. 16 de octubre: la policía búlgara dispara y mata a una persona de Afganistán en la frontera; Bulgaria: gobierna el Partido Popular. Pero, sin duda, lo que mejor define el trato de la Unión Europea a los refugiados y refugiadas es el Gobierno de la República Checa, marcándolos con números en los brazos, y el Gobierno alemán, utilizando como centro de acogida el campo de concentración de Dachau.

Condenas del Parlamento Europeo a esta vulneración de los derechos humanos: cero. Expulsiones del Partido Socialdemócrata Europeo, del Partido Popular Europeo o del Partido Liberal de sus colegas de Hungría, Bulgaria, Eslovenia o la República Checa: cero. Sanciones de la Unión Europea a estos países: cero. Así que, señor Juncker, señor Pittella, señor Weber, son sus partidos, desde los Gobiernos, los que no solo no practican la solidaridad, sino que vulneran de manera sistemática los derechos humanos.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE), vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Moram reagirati na to tendenciozno govorico kolegice v zvezi s Slovenijo.

Sprašujem jo, kako bi ona reagirala, ko bi se razvila konfliktna situacija med begunci samimi, ki jo je bilo treba urediti, da se zadeva ne razširi v večji požar.

Slovenska policija je ravnala odgovorno.

 
  
MPphoto
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), respuesta de «tarjeta azul». Yo creo que actuar de manera responsable es respetar los derechos humanos y, desde luego, utilizar gases contra las personas que huyen de la guerra y de la barbarie no puede ser una manera de respetar los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 

  Ska Keller (Verts/ALE). Mr President, actually and unusually I am not all that disappointed at what came out on Sunday, unlike Mr Schulz or some other voices here, because finally the Heads of State present have at least realised that we have a humanitarian crisis at hand. It should be obvious that refugees need shelter, food, water – the things you have mentioned, Mr Juncker. But for once, finally, we have it in the conclusions, so let us hope that all of those things are finally going to be delivered.

I am also happy that the Geneva Convention and complying with EU law was highlighted; I am just not sure how you are going to bring that together with sending people back to Afghanistan, because Afghani refugees are recognised as refugees inside the European Union; they almost fulfil the threshold of 75% to be eligible for relocation. Afghanistan certainly is not a safe place and, again, unfortunately the mini-summit on Sunday failed to address the crucial questions of a new and fair distribution system – fair for Member States and for refugees, and the question of legal access. Those are the issues we actually need to address, not some weird Fortress Europe issues.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Trys pastebėjimai po Viršūnių Tarybos. Pirma, pagaliau pripažinta, kad Europa iki šiol užsispyrusiai nesaugojo savo išorės sienų ir bent sutarta, kad tam tikrų žingsnių bus imtąsi. Tai iš tikrųjų yra gerai. Antra, Taryba apie 10 milijardų eurų skirs Azijos ir Afrikos šalims, matyt tikintis nusipirkti ramybę, kad migrantai nebeplūstų į Europą. Manau, kad tai yra naivu. Trečia, kolegos, reikia naujos imigracinės politikos, kurioje aiškiai pasakyta, kad Europa atvira tik tiesiogiai iš karo veiksmų regione besitraukiantiems pabėgėliams, kurios principai paremti nacionalinių vyriausybių turimais ir naujais sprendimais dėl karo pabėgėlių laikino apgyvendinimo ar integracijos politikos, jei bendrijos šalys tam pritaria. Ir dar. Nacionaliniai interesai anaiptol nėra nacionalistiniai ir nereikia apsimesti šito nesuprantatiems ir gąsdinti save bei aplinkinius nebūtais dalykais.

 
  
MPphoto
 

  Steeve Briois (ENF). Monsieur le Président, pendant que les sommets s'enchaînent en Europe, les flux migratoires s'amplifient. En France, la maire UMP de Calais, après avoir déclaré que les clandestins étaient une richesse culturelle exceptionnelle, en est désormais réduite à demander à certains habitants de déménager, lorsqu'ils sont en proie à des migrants agressifs et violents.

Voilà la réalité de l'anarchie migratoire, dont sont pleinement responsables l'Union européenne et les gouvernements serviles qui refusent de se réapproprier la maîtrise de leurs frontières. C'est pourquoi le sommet de La Valette ne changera strictement rien, car il insiste, je cite, sur la promotion des voies légales d'immigration et le renforcement des protections des migrants.

À rebours de ces propositions irresponsables, je prône la suspension immédiate des accords de Schengen et le renforcement des contrôles aux frontières nationales, afin de placer les migrants dans des centres de rétention et de les expulser immédiatement vers leur pays d'origine. Voilà un message clair destiné aux migrants: qu'ils ne débarquent pas chez nous!

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κύριε Πρόεδρε, οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 15 Οκτωβρίου είναι αποτέλεσμα του πανικού που έχει καταλάβει τους ηγέτες των χωρών της Ευρώπης από την αθρόα και ξαφνική εισβολή χιλιάδων παράνομων μεταναστών και της ανικανότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν την κρίση που προέκυψε από το πρόβλημα αυτό.

Έτσι, το μόνο που κατόρθωσαν ήταν να αναβαθμίσουν τον ρόλο της Τουρκίας, μιας χώρας η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για τη δημιουργία αλλά και για την όξυνση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την Τουρκία, η οποία σημειωτέον καίτοι δεν πληροί τα κριτήρια της Συνθήκης της Κοπεγχάγης είναι προς ένταξη χώρα, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να μην προωθεί χιλιάδες παρανόμων μεταναστών στην Ελλάδα, την ανέχεται να εκβιάζει την Κύπρο με διχοτόμηση αν δεν υποκύψει στις πιέσεις και τις απαιτήσεις της και παράλληλα, διά στόματος της κ. Μέρκελ, προσφέρει τρία δισ. ευρώ στον κ. Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι αυτός αρνείται να τα λάβει και θέλει περισσότερα και ενδεχομένως διπλάσια.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή )

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Panie Przewodniczący! Zgadzam się w pełni z diagnozą, którą przedstawił przewodniczący Tusk, że emigracja jest wyzwaniem, które zmienia nie tylko Europę, nie tylko Unię Europejską i układ wewnątrz Unii, ale również wyzwaniem, które wpływa w poszczególnych krajach na układy polityczne. Liczba 710 tys. migrantów, którzy (jeżeli ta liczba jest oczywiście w pełni prawdziwa) wpłynęli do Europy w obecnym czasie, niesie ze sobą szereg problemów o charakterze humanitarnym, egzystencjalnym. Jest to wyzwanie dla wielu krajów, w których znaleźli się ci migranci. Jednak wydaje mi się, że dobrze się stało, iż Unia zgodziła się na to, i że powinniśmy przede wszystkim pomagać tam, gdzie są źródła migracji: w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I te decyzje zostały podjęte w ramach szczytu już 23 września. Dobrze, że uznaliśmy wszyscy wspólnie, że priorytetem powinna być ochrona granic. Nie można konsekwentnie pomóc tym, którzy są już w Unii Europejskiej, jeżeli granica będzie przeciekała jak durszlak. To niejako prowokuje do dalszej emigracji, niezależnie od tego, że powstają miejsca, gdzie humanitarny kryzys, jak chociażby w Syrii, będzie w dalszym ciągu wpływał na emigrację. Zdecydowano się na pomoc w wysokości miliarda euro dla uchodźców na Bliskim Wschodzie. Pytanie oczywiście, czy to wystarczy. Przecież żadne pieniądze nie wystarczą, gdy panuje kryzys humanitarny. Ale wydaje mi się, że ważna jest również decyzja o pomocy dla Turcji. Bez tej pomocy Turcja – kraj, w którym jest ponad 2,5 mln uchodźców – nie mogłaby pomóc w zahamowaniu tej presji migracyjnej. Tu muszą się dołożyć państwa członkowskie.

Również pojawia się pewna nadzieja na poprawę sytuacji w Libii. Tu musimy pomóc i wydaje mi się, że wszelkie przejawy pomocy i współpracy międzynarodowej, łącznie z ONZ, są skuteczne dla przeciwdziałania temu wielkiemu kryzysowi humanitarnemu.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki (art. 149 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Képviselő Úr! Ön, bár kerülte a számokat, azért egy dologra mégis rákérdeznék, hogy Önnek áll-e rendelkezésére akár konkrét szám, akár egy arányszám, hogy az ide érkező menekülők mekkora hányada az, aki jogos menekült és mekkora hányada az, aki nem jogos menekült, tehát visszafordítandó?

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Ja nie mówiłem o tym, jakie są grupy wśród tych, którzy przybyli do Europy, ilu jest tam rzeczywistych uchodźców politycznych, a ilu jest tych, którzy są imigrantami zarobkowymi. To wymaga oceny. Gdyby był normalny system rejestracji w miejscu, gdzie ci uchodźcy się pojawiają, to moglibyśmy to powiedzieć. W chwili obecnej nie wiemy tego. Wiemy, że to jest około siedmiuset tysięcy, ponad siedemset tysięcy do września bieżącego roku. Ale tak naprawdę to rozpoznanie jest dopiero przed nami. Zresztą tutaj, na tej sali, zarówno przewodniczący Rady Europejskiej, jak i przewodniczący Komisji mówili, że to wymaga niestety również pomocy fachowych specjalistów, którzy są w stanie pomóc w rozpoznaniu, jakie jest rzeczywiste umotywowanie przybywających do Europy migrantów.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will nicht noch einmal auf das Leaders Meeting eingehen.

Es ist schlimm genug, was wir mittlerweile schon als Erfolg verbuchen müssen – so stehen wir eben da. Aber ich möchte Sie ausdrücklich von der Kommission und Herrn Kommissar Timmermans unterstützen, mit Nachdruck die Verhandlungen mit der Türkei zu führen. Erstens haben sie es verdient, weil sie seit langem mit den syrischen Flüchtlingen zusammen sind, und zweitens verschafft es uns die Luft, die wir brauchen, um Strukturen zu schaffen und zu festigen, um den Menschen besser gerecht zu werden –den Flüchtlingen, und denen, die die Flüchtlinge willkommen heißen.

Dabei dürfen wir natürlich nicht wahllos unsere Überzeugungen und unsere Werte über Bord werfen, das glaubt auch keiner, dass das in diesen Verhandlungen geschieht. Aber wir müssen uns eben auch darüber im Klaren sein, dass wir mit Moral allein das Problem nicht lösen werden.

Ich möchte Sie zweitens bitten, weiterhin alles zu versuchen, um gemeinsam mit den USA, mit Russland, dem Iran und Saudi-Arabien an einer Beendigung des Krieges in Syrien zu arbeiten. Das schaffen wir nur gemeinsam. Auch hier gilt: ohne Pragmatismus werden wir das Leiden der Menschen dort nicht beenden.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, μέσα σε πέντε μέρες την περασμένη εβδομάδα και παρά τη θαλασσοταραχή, τα νησιά του Αιγαίου πλημμύρισαν από 48.000 νέους πρόσφυγες, που ήρθαν να προστεθούν στους 450.000 πρόσφυγες που είχαν ήδη κατακλύσει την Ελλάδα από τις αρχές του χρόνου. Με βάση τη ρήτρα κατανομής προσφύγων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την έκταση, τον πληθυσμό και το ΑΕΠ κάθε χώρας, όπως αποφάσισε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα πρέπει να φιλοξενήσει το πολύ 11.000 πρόσφυγες.

Κι όμως με εργαλείο το μνημόνιο στην προχθεσινή μίνι σύνοδο των Βρυξελλών ουσιαστικά επιβλήθηκε στην Ελλάδα να φιλοξενήσει πενταπλάσιο αριθμό προσφύγων, που θα φτάσουν τις 50.000. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε μια τεράστια φαβέλα προσφύγων. Ο φτωχοποιημένος από τα μνημόνια ελληνικός λαός δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους πρόσφυγες, και αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Όπως επίσης πρέπει να καταλάβετε ότι η φύλαξη των ελληνικών συνόρων ανήκει στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ήρθε η ώρα να πάψετε να θωπεύετε την Τουρκία και να την αναγκάσετε να βάλει τέλος στα δουλεμπορικά κυκλώματα που λειτουργούν στην επικράτειά της.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). Spoštovani gospod Juncker! Hvala vam, da ste sklicali v nedeljo sestanek, ki je bil brez dvoma koristen. Manj mi je bil všeč vaš ton kritike, namenjene liderjem iz držav na balkanski poti. Dobro bi bilo, če bi bili kritični tako do vseh, kajti liderji teh držav imajo 100-procenten problem in problem, ki presega njihove kapacitete, zaradi tega so bili nervozni, ampak mislim, da je sestanek marsikaj tukaj popravil.

Moja država, Slovenija, je vsa, ker je majhna, na razvpiti balkanski poti, lahko rečemo tudi na križevi poti desetih tisočev beguncev in migrantov.

Danes si moramo Evropejci priznati, da smo na balkanski smeri vsi. Imamo problem, ki ni nastal sam od sebe, ni ga povzročila narava ali zla usoda. Je posledica katastrofalnih odločitev politikov te generacije, intervencij, vojn in iluzij, da lahko svet urejamo po svojih željah, ambicijah in podobi.

Množica nesrečnih ljudi iz držav, ki jih je naša kratkovidna politika pomagala sesuti, so tu. Prišli so k nam, kot je v zgodovini našega kontinenta prihajalo in odhajalo veliko ljudi, različnih ver, ras in prepričanj.

Toda razlika je : danes je Evropa močnejša in bogatejša, zgrajena na skupnih vrednotah. Na njih morajo počivati tudi konkretni in učinkoviti ukrepi Evropske unije kot celote, vlad in aktivistov humanitarnih organizacij in civilne družbe.

Skupna, usklajena akcija, solidarnost, vizija, strpnost in učinkovitost, politična rešitev problemov Bližnjega vzhoda ob udeležbi vseh prizadetih in vpletenih.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι της Επιτροπής και κυρίως του Συμβουλίου, είναι η ώρα από τα λόγια να περάσετε στα έργα και μέχρι τώρα έχουμε καθυστέρηση και αναβολή, ακόμη και στην υλοποίηση αποφάσεων που έχετε πάρει. Χρειάζεται μια βιώσιμη ευρωπαϊκή λύση, ανθρωπιστική, στο πρόβλημα των προσφυγικών ροών. Αν αυτή δεν δοθεί, κινδυνεύει με μια διαλυτική κρίση η ίδια η ευρωπαϊκή ενοποίηση και απειλείται η Ευρώπη με την αναβίωση και την ενίσχυση ξενοφοβικών, ρατσιστικών, φασιστικών απόψεων.

Η χώρα μου, η Ελλάδα, δεν αντέχει να σηκώνει μόνη της το βάρος, και σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος· δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών και έρχεται χειμώνας και το Αιγαίο κάθε μέρα γίνεται νεκροταφείο. Πότε θα αλλάξει επιτέλους το «Δουβλίνο ΙΙ»; Πότε θα πάρετε ειρηνευτικές, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Συρία; Πότε επιτέλους θα εφαρμόσετε με ελαστικότητα το σύμφωνο σταθερότητας στις χώρες που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού;

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist sehr positiv – danke auch an Sie, Herr Kommissionspräsident Juncker –, dass dieses Treffen am Sonntag stattgefunden hat, denn die Zukunft Europas liegt tatsächlich darin, dass sich diejenigen, die zu entscheiden haben, an einen Tisch setzen und nicht gegeneinander Stacheldrahtzäune aufbauen, sondern gemeinsam an einem Tisch gemeinsam über Lösungen verhandeln. Sie haben Recht, Herr Junker, wenn Sie sagen, das sollte eigentlich der Normalfall sein. Das ist es leider noch nicht.

Es ist notwendig, dass es Unterstützung gibt, auch für die Länder, die noch nicht in der Europäischen Union sind, wie die auf dem Balkan. Es geht um Menschenleben, gerade jetzt, wo der Winter kommt. Es sind Flüchtlinge, die kommen, die vor Bomben flüchten.

Was jedoch fehlt – und das ist wohl auch klar herausgekommen –, ist, dass das, was die Mitgliedstaaten versprochen haben, tatsächlich umgesetzt wird. Geld, aber auch eine faire Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten. Da liegt es an Ihnen, Herr Ratspräsident Tusk, endlich Druck zu machen auf die Mitglieder des Rates und zu sagen: Ihr müsst das erfüllen. Ein gemeinsames Asylsystem wäre notwendig, und zwar jetzt, damit nicht …

(Der Präsident unterbricht die Rednerin.)

…. gegeneinander streiten und gegeneinander hier Dinge …..

(Der Präsident entzieht der Rednerin das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre Roma discute, Sagunto brucia. A questo pensavo, accostando la guerra delle frontiere nei Balcani occidentali, il rischio del collasso di Macedonia e Serbia e di Schengen, alle lunghe discussioni e alle insufficienti soluzioni di questi mesi. C'è un fiume di umana disperazione a cui rimangono solo i vestiti e la speranza di sopravvivere alle 100 000 nuove ridistribuzioni a fronte di 260 000 nuovi transiti in un mese in Croazia.

E cosa dicono queste conclusioni? Parlano di una gestione integrata delle frontiere con una nuova Frontex, di una guardia di frontiera unica, dello smantellamento delle reti criminali... Piccoli passi utili, con una grande spada di Damocle: il quando. E ancora: quando un asilo comune europeo con vie legali d'accesso? Quando la redistribuzione promessa e tutt'altro che completata? Quando la revisione di Dublino? Quando un vero cambiamento di rotta nelle nostre politiche in Africa e soprattutto in Siria?

C'è solo una riga, una misera riga, sugli sforzi concreti per affrontare le cause profonde e sostenere lo sviluppo socioeconomico africano. Quali siano questi sforzi, nessuno lo sa. Mentre tante altre sono state scritte per salutare Erdoğan e il suo regime come il miglior amico, per ricordare che le donazioni promesse non sono state erogate.

Ha ragione Verhofstadt: il vero problema non è la gara dei gruppi politici che menzionava Weber. Glielo dico io qual è: è l'esistenza di un partito europeo unico, il partito della guerra, dello sfruttamento e dell'incoerenza, del commissariamento delle democrazie. Il partito peggiore di tutti, quello preso. E mentre l'Europa discute, il Mediterraneo e l'Africa bruciano, anzi annegano, davanti alle soglie delle nostre case. Complimenti al Nobel per l'ipocrisia.

 
  
MPphoto
 

  Gerolf Annemans (ENF). Hoever kan het cynisme om zich heen grijpen? Jean-Claude Juncker feliciteert Angela Merkel omdat ze zich niets aantrekt van peilingen waaruit blijkt hoe afkerig de bevolking van haar migratiebeleid is. "Wir schaffen es nicht" lijkt het motto te zijn, maar we trekken er ons niks van aan.

Er is met grote voorsprong geen indringendere, geen diepgaandere en geen efficiëntere manier denkbaar om de burgers van Europa te laten inzien dat deze Unie geen rekening houdt met hun mening, dat deze Unie in feite niets meer te maken heeft met democratie, dan de wijze waarop u het vrije verkeer van goederen en personen hebt misbruikt voor de organisatie van een der grootste migratiestromen uit onze geschiedenis.

Ook op sociaal-economisch vlak was de afgelopen jaren al duidelijk geworden dat de Europese Unie in de plaats is getreden van de burgers van Europa. Kijk maar naar de staatsgreep van de Europese Unie in Portugal. Maar van de implosie van democratie in Europa bestaat er werkelijk geen scherper beeld dan uw wanbeleid, uw chantage en uw manipulatie inzake migratie.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI). Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους λαούς συνολικά οι αποφάσεις της συνόδου. Πάει πολύ η ελληνική κυβέρνηση να προσποιείται ότι τάχα τις απέτρεψε, γιατί η Ελλάδα με αυτές μετατρέπεται σε σταθμό καταναγκαστικής συγκέντρωσης σε καταυλισμούς πάνω από 50.000 εγκλωβισμένων προσφύγων, σε μια νέα εκδοχή του Δουβλίνου. Τα δε κέντρα διαλογής θα αποδέχονται τους πρόσφυγες με προσόντα, κατά παραγγελία των μονοπωλίων, και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι, θα ανακατευθύνονται. Πολύ απλά, δηλαδή, θα απελαύνονται πίσω στην κόλαση των πολέμων για τους οποίους ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.

Τα περί κοινών περιπολιών Ελλάδας και Τουρκίας μεθοδεύουν τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο, ενώ η ανάθεση στη FRONTEX ρόλου καταστολής σε πρόσφυγες στα ελληνοσκοπιανά και ελληνοαλβανικά σύνορα και με συγκέντρωση δυνάμεων ταχείας επέμβασης, σημαίνει «να φυλά ο λύκος τα πρόβατα», δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα σύνορα καταργώντας κάθε έννοια κυριαρχικού δικαιώματος.

Οι λαοί μπορούν να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα στήριξης των προσφύγων και να αντιπαλέψουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τους ευρωενωσιακούς μηχανισμούς καταστολής, σημαδεύοντας το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που γεννά πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά.

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή).

 
  
MPphoto
 

  Alain Lamassoure (PPE). Monsieur le Président, cela suffit, notre impuissance, nos contradictions, nos hypocrisies, cela suffit! Comprenons les leçons à tirer de l'exode migratoire qui continue de se presser à nos portes.

Première leçon: l'Union est inapte à faire face à des situations de crise, c'est un problème de gouvernance. Nous préparer à arrêter le réchauffement climatique en 2040, nous savons faire. Par contre, sauver, héberger, accompagner des centaines de milliers de réfugiés chez nous, nous ne savons pas. Nous traitons de manière chaotique une crise chaotique.

Deuxième leçon: les problèmes financiers. Là encore, promettre 100 milliards de dollars pour refroidir le climat dans vingt ans, nous sommes les meilleurs, mais renforcer de quelques centaines de personnes nos gardes-frontières, immédiatement l'Union européenne n'en a pas les moyens. Nous allons adopter dans quelques jours un budget communautaire 2016 aux moyens grossièrement insuffisants. L'Europe! Tout le monde est d'accord pour recevoir, mais plus personne ne veut donner, ni les pays riches, ni les pays pauvres, ni les grands pays, ni les petits pays.

Enfin, troisième leçon: l'hypocrisie politique dans tous nos pays, à tous les niveaux et quasiment dans tous nos groupes. Entre nos groupes, c'est une surenchère sur les valeurs: les uns évoquent les racines judéo-chrétiennes, d'autres la philosophie des Lumières et la laïcité, d'autres encore l'union des prolétaires dans tous les pays, et nous tous, la déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans les discours électoraux et dans le silence des bureaux de vote, les défenseurs de ces valeurs universelles laissent, dans l'indifférence, des femmes et des enfants souffrir du froid et de la faim chez nous, tout simplement parce qu'ils sont autres que nous ou qu'ils viennent d'ailleurs.

Il est temps de remettre les esprits en place et l'Europe sur ses pieds. Merci, Monsieur le Président Juncker, de le rappeler par vos paroles et par vos actes.

 
  
MPphoto
 

  Preşedintele. – Avem doi colegi care au cerut blue cards. V-aș ruga foarte mult să înțelegeți situația și să mergem mai departe cu dezbaterea întrucât suntem în mare întârziere. Acceptați această situație, dle Breton și dle Frunzulică? Mulțumesc mult. Știu că nu este exact ce trebuie, dar trebuie să facem un compromis.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). Herr Präsident! Die Europäische Union ist eine freiwillige Gemeinschaft, aber ihre Mitglieder verpflichten sich zu geteilter Souveränität und gemeinsamer Verantwortung.

Aber alte und neue Mitgliedsstaaten sind immer mal wieder geneigt, das zu vergessen, und verfallen in nationale Egoismen. Aber verbesserte Grenzkontrollen müssen Flüchtlingen überall in der Europäischen Union einen legalen Zugang ermöglichen. Wer Rückführungen will, muss zunächst den individuellen Asylanspruch sichern.

Die jetzt geplanten Aufnahmekapazitäten zur Registrierung von Flüchtlingen können nur funktionieren, wenn in kurzer Zeit die Verteilung in alle europäischen Staaten erfolgt, die Integration organisiert wird und wir zugleich die Situation für Flüchtlinge in anderen Staaten verbessern. Übrigens, Steuergerechtigkeit wäre auch ein ganz grundsätzlich wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen.

Nationale Egoismen sind keine Lösung. Die Mitgliedsstaaten müssen jetzt handeln als solidarische Gemeinschaft, als Europäische Union.

 
  
MPphoto
 

   Helga Stevens (ECR). Het enige resultaat van de minitop is dat er 100 000 extra opvangplaatsen komen langs de Balkanroute. Is dat alles? De exodus richting West-Europa, ook door economische migranten, gaat gewoon door en wordt nu louter beter georganiseerd.

De Commissie wilde praktische afspraken vastleggen voor resultaten op korte termijn. Ik had graag ook een dergelijke oplossing voorgesteld, namelijk pushbacks. Terugdrijvingen zijn absoluut mogelijk conform Europese en internationale rechtsregels en rechtspraak. Onder welke voorwaarden dat kan, werd echter nog nooit ernstig onderzocht.

Via Griekenland kwamen in 2015 alleen al een half miljoen mensen de EU binnen. Turkije gebruikt die asielzoekers nu als pasmunt voor visumliberalisering of zelfs EU-toetreding. Dit in ruil voor een betere bewaking van de EU-kustlijn. En waarom? Omdat de EU haar buitengrenzen niet meer kan of wil bewaken. De EU heeft de morele plicht te stoppen met het aantrekken van gelukzoekers door het de facto gevoerde opengrenzenbeleid.

 
  
MPphoto
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL). Senhor Presidente, nas últimas reuniões do Conselho da União Europeia e do Conselho Europeu, a máscara da solidariedade caiu definitivamente. As conclusões desta reunião, todas elas, são na prática um guia sobre como expulsar mais e de forma mais eficaz os migrantes da União Europeia. É dito com todas as palavras que a força do exemplo da repressão deve funcionar contra os indesejáveis, mas a cereja em cima do bolo é quando se diz que todas as medidas devem ser tomadas para assegurar o efetivo retorno dos migrantes irregulares, incluindo a detenção como medida legítima de último recurso — ou seja, tratam-se migrantes da mesma forma que se tratam criminosos. É exatamente isso que a ONU tem criticado na República Checa, e não se percebe em que é que o Conselho se diferencia dessas medidas.

Não sabemos também o que se passa com a missão militar EUNAVFOR MED, mas existem relatos de migrantes cujos barcos foram atacados por forças militares, tendo os migrantes sido alvo de agressões. É necessária uma clarificação urgente sobre papel destas missões militares para se saber o que se passa exatamente no terreno.

 
  
MPphoto
 

  Eva Joly (Verts/ALE). Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Président du Conseil européen, les 11 et 12 novembre, vous vous rendrez à La Valette pour un sommet sur la migration. Mais ne nous-y trompons pas, les discussions prévues sur le développement économique ou l'organisation des filières d'immigration légale seront au mieux marginales, au pire l'objet d'indignes marchandages. Incapable d'envisager une approche d'accueil commune, l'Union européenne et, plus particulièrement, certains de ses États membres s'obstinent dans la militarisation de leurs frontières et les accords douteux avec des dirigeants autoritaires.

Ce sommet ne doit pas être un renforcement du processus de Khartoum. L'exploitation et le trafic de migrants ne cesseront pas en sous-traitant nos frontières aux autres ou en lançant des opérations militaires périlleuses contre les passeurs. L'ouverture de voies légales et sûres pour la migration, à la fois pour les migrants et les réfugiés, est une urgence. Pour éviter les drames, nous devons changer nos politiques et miser sur la solidarité.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach (EFDD). Pane předsedající, když slyším závěry Rady a výroky mnohých poslanců zde, tak mě napadá, že velkým problémem Evropy je falešný humanismus. Vy, kteří jste podporovali rozvrat režimu v Sýrii, v Libyi, šlo vám opravdu o blaho těch lidí nebo jste jen chtěli sesadit zlé diktátory a ukázat světu, jak jste sami humánní? Vy, kteří jste otevřeli státní náruč migrantům a poskytujete jim štědrou podporu, jde vám opravdu o to, aby se ti lidé měli lépe, nebo jenom chcete ukázat světu a sami sobě, jak jste humánní?

Rada teď v závěrech mluví o tom, že chce posílit ochranu vnější hranice, ale byli to právě vaši vládní poslanci, kteří zde před měsícem odhlasovali kritiku hlídání vnější hranice. Takže to mně připadá velmi laciné z pohodlí Evropského parlamentu kritizovat ochranu hranic. Já se obávám, že velkým naším problémem zde je falešný humanismus.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky (ENF). Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die aktuelle Völkerwanderung vom afrikanischen Kontinent Richtung Europa ist eines der wenigen Beispiele, wo man wirklich eine starke internationale Staatengemeinschaft bräuchte, die erstens einmal sicherstellt, dass eine Befriedung in der Region stattfinden kann. Die zweitens Erstaufnahmestellen garantiert für Menschen, die in der Region Schutz und Hilfe benötigen, und die drittens in der Region sichere Zonen schafft – das wäre Aufgabe einer starken Staatengemeinschaft.

Die Europäische Union macht genau das Gegenteil: man hat den Eindruck, dass die Entscheidungsträger der Europäischen Union fast wie in einem Hühnerhaufen herumgackern und nicht in der Lage sind, hier eine klare Entscheidung zu treffen.

Die zwei, die das ganze Chaos ausgelöst haben, die Bundeskanzlerin Merkel, die gesagt hat, in Richtung Arabien und Afrika, ihr könnt alle kommen, und dann der österreichische Bundeskanzler Faymann, der alle hindurchschleust durch Österreich, sind die Hauptschuldigen.

Ich sage, dass diejenigen wirklich gute Politik machen, die anerkennen, dass jeder eine prioritäre Verpflichtung hat, sich um die eigenen Landsleute im eigenen Land zu kümmern und nicht eine Völkerwanderung

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Esteban González Pons (PPE). Señor Presidente, es desesperante la lentitud con la que estamos afrontando una crisis en la que están en juego vidas humanas. Es desesperante estar ante otra reunión del Consejo hablando otra vez de lo mismo, sin que nada haya cambiado. La crisis de los refugiados se está convirtiendo en una auténtica crisis institucional.

Los Estados miembros no aplican las medidas propuestas por la Comisión. No tenemos, ni estamos trabajando en una política común de inmigración y de asilo. No estamos afrontando el problema de la guerra. En lugar de asegurar las fronteras exteriores, construimos nuevos muros interiores. Esperamos que terceros países resuelvan nuestros problemas con toda urgencia y a cualquier precio, y nos pasamos las reuniones echándonos la culpa los unos a los otros por lo que hacemos o lo que dejamos de hacer.

La pregunta que muchos ciudadanos se están haciendo cuando miran a las instituciones europeas es: ¿Es que no saben?, ¿es que no pueden?, ¿es que no quieren resolver el problema que todos los días vemos en los informativos?

Nuestra lentitud a la hora de afrontar el problema está provocando que tengan razón los antieuropeos, que crezca el nacionalismo, que crezca la separación, que crezca el odio hacia los extranjeros. La crisis de los refugiados empezó siendo un problema humanitario y ahora se está convirtiendo en un auténtico problema político. Las instituciones europeas parece que quieran no recibir más refugiados y, al mismo tiempo, no implicarse en la guerra que los impulsa. O, dicho de otra manera, que otros tengan a los refugiados y que otros se ocupen de la guerra que provoca que los refugiados tengan que escapar.

Hasta que no entendamos que la guerra que impulsa a los refugiados es también una guerra contra la Unión Europea, que la guerra contra los sirios es también una guerra contra los europeos, no empezaremos ni a resolver el problema de los refugiados ni a resolver el problema que tiene Europa. Los refugiados y los europeos tenemos la misma guerra en contra. Es hora de que nos demos cuenta.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Herr Präsident! Ich bin sehr froh über diese Initiative der Kommission, die jede Unterstützung von uns benötigt. Ich war in diesen Wochen mehrfach auf der Balkanroute unterwegs, in Gevgelija, Preševo und in Passau. Wenn man die Menschen sieht, dann sieht man erschöpfte Menschen, verzweifelte Menschen, man sieht viel Hektik, man sieht ein unheimliches Tempo. Allein in Passau überqueren täglich 7 000 Menschen die Grenze. Das sieht nach Exodus aus. Ich glaube, wir müssen dringend das Tempo beruhigen, wir brauchen eine Beruhigung dieser Entwicklungen. Hier geht es mir vor allem darum, dass wir Hilfe in den Herkunftsländern sofort und großzügig leisten, dass wir die Hotspots an den Außengrenzen effizient und menschenrechtskonform ausgestalten und dass wir dringend an der Balkanroute winterfeste Quartiere schaffen.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR) za jednu z priorít utečeneckej krízy považujem ochranu vonkajších hraníc. Príkladom efektívnej spolupráce v tejto oblasti je spoločné vysielanie policajných síl do Maďarska, ktoré realizujú krajiny V4. Úloha Turecka je pri prílive utečencov do Európy kľúčová. Povedzme si však pravdu, finančná a humanitárna pomoc Turecku mala prísť jednoznačne skôr. Európska únia nesmie ustupovať zo svojich základných hodnôt ani pri formulovaní politickej dohody s Tureckom. Turecko žiada zrýchlenie prístupového procesu, avšak je neprijateľné, aby sme obchodovali s pravidlami, ktoré musel splniť každý z členských štátov. Prečo práve v nedávnej minulosti nemecká kancelárka Angela Merkelová navrhla Turecku tzv. privilegované partnerstvo namiesto reálneho vstupu Turecka do EÚ a dnes pod tlakom a v panike meníme tento postoj. Ponúknime Turecku, čo potrebuje k zastaveniu migračných tokov do Európy, ale nemodifikujme náš rozumný prístup. Stav ľudských práv či sloboda médií sú dostatočným svedectvom o tom, či krajina chce alebo dokáže plniť prístupové kritériá.

 
  
MPphoto
 

   Σοφία Σακοράφα (GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι για πόσα χρόνια ακόμα θα συζητάνε, Επιτροπή και Συμβούλιο, για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή τη χωρίς προηγούμενο ανθρωπιστική κρίση. Απέναντι σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, την τραγική πραγματικότητα, παρακολουθήσαμε τη χθεσινή φάρσα της μίνι συνόδου κορυφής. Τα συμπεράσματα που συζητάμε σήμερα δεν αντέχουν σε καμιά κριτική και αποτελούν ύβρη για τα εκατομμύρια των προσφύγων, για τους χιλιάδες νεκρούς, αλλά φυσικά και για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, και η ανθρωπιστική κρίση αποκάλυψε τη γύμνια της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η Γερμανία απροκάλυπτα θέλει να μετατρέψει τον Νότο, και ειδικά την Ελλάδα, σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης, ενισχύοντας έτσι πολιτικές κλειστών συνόρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, παίζει επικίνδυνα παιχνίδια αποσταθεροποίησης με την Τουρκία, σε βάρος τόσο της Ευρωπαϊκής πολιτικής διεύρυνσης όσο και των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μόνο όποιος εθελοτυφλεί δεν αντιλαμβάνεται ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αποκαλύπτει τα σαθρά θεμέλιά του. Το έχω ξαναπεί, λοιπόν, ότι η ανθρωπιστική κρίση ξεπερνάει κατά πολύ το δίλημμα του ποια Ευρώπη θέλουμε. Αν συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, απλά δεν θα υπάρχει Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). Mr President, the Left and Mr Pittella today reached a new low in this House by calling us a virus. Then we have Mr Schulz, who seems to think it is wrong to protect national interests. I was actually sent here to protect our national interest, and actually the people of Britain will vote to leave this place, because they recognise that our national interests are not being served in this place.

Mr Juncker: when in doubt, have a summit. Of course, we must have a summit, and the man from Luxembourg comes along, too. Now it is great that the man from Luxembourg comes along to talk about migration – but nobody, not one single migrant, is banging on the door to get into Luxembourg. I go to Calais quite a lot, and now the number of migrants in Calais trying to get into the UK has doubled to 6 000. I said it before: the majority of these people are not refugees. They are economic migrants.

Interjection regarding an apparent lack of French interpretation.

Well it does not matter. I will carry on, because my audience is Britain.

As I said before, these people are not refugees; they are economic migrants. The main concern of the migrants is not safety, but economic gain. In Calais, the majority of people storming the tunnel are aggressive young men. I was on Eurostar yesterday, and when I entered France there were a number of migrants sitting on the tracks on this side. The police did not detain them, they did not deport them, and that is wrong. That is why this place is going to crumble.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei, da italiana, ricordare che l'Italia è stata poco nominata oggi e un po' troppo dimenticata, e vorrei dire che le nostre sono davvero piccole scaramucce di fronte all'immane problema che ci troviamo ad affrontare.

Io sono profondamente convinta di quanto ha detto il Presidente Juncker, che le nostre risorse non sono illimitate. Ed è solo per questo che anche la nostra solidarietà non può essere illimitata. Anche se è giusto, noi dobbiamo affrontare urgentemente questa urgenza e dobbiamo mettere in campo tutto quello che è stato promesso. Però sia che vinca chi dice confini sigillati, sia che vinca la solidarietà senza limite, noi non affronteremo in modo serio il problema e l'Europa finirà sgretolata, perché questo è soltanto uno step di quello che noi dobbiamo fare: l'emergenza immediata.

Ma c'è il problema geopolitico: se guardiamo le rotte, se guardiamo da dove partono, capiamo che dobbiamo stabilizzare e dobbiamo lavorare perché i migranti siano messi nelle condizioni di vivere nei loro luoghi di origine. Dobbiamo assicurare assistenza e stabilità. Dobbiamo impedire lo svuotamento sistematico di intere regioni che sono a rischio desertificazione, non solo per i cambiamenti climatici, ma sono a rischio desertificazione culturale. La cultura è la grande assente.

Allora io la voglio riportare in quest'Aula con le parole di un grande italiano, Pier Paolo Pasolini, che negli anni '60 è stato profeta e ha parlato di "Alì dagli occhi azzurri": "Alì dagli occhi azzurri scenderà da Algeri su navi a vela e a remi, saranno con lui milioni di uomini, sbarcheranno a Crotone o a Palmi a milioni, vestiti di stracci". Era la visione di un grande uomo italiano negli anni '60, ma sembra la descrizione di quello che avviene oggi. Dobbiamo dare risposte serie, vere, profonde e durature.

 
  
MPphoto
 

  Péter Niedermüller (S&D). A nyugat-balkáni útvonallal kapcsolatos 17 pont azt gondolom, fontos eredmény. Azt bizonyítja ugyanis, hogy az együttműködésre és szolidaritásra épülő közös európai politika minden nehézség ellenére eredményes lehet, míg a kerítésekre, önző bezárkózásra és elutasításra épülő politika kudarcra van ítélve. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy vasárnap csak az első lépéseket tettük meg – és itt nem elsősorban további határvédelmi akciókra és intézkedésekre gondolok. A következő időszak legnagyobb kihívása ugyanis a bevándorlók és menekültek gyors és hatékony integrációja lesz. Befogadásra, társadalmi integrációra, nem pedig kényszerű kulturális asszimilációra van szükség. Nyelvtanulás, oktatás, képzés, szociális gondoskodás kell. És pénz, sok pénz!

Nem a keresztény Európa védelmét kell hangsúlyozni, nem félelmet kell kelteni, hanem hatékony és jól összehangolt közös integrációs programokra van szükség. Amíg ezt nem érjük el, amíg az Európai Uniónak nincs közös integrációs stratégiája, addig nem fogunk tudni előrelépni.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). Elnök Úr! Kedves Kollégák! A migrációs kérdés, ez a krízishelyzet állandó napirendi pontja plenáris üléseinknek hónapok óta. Mindeközben a migrációs nyomás erősödött, a tanácstalanság nőtt. Én úgy látom a jelenlegi súlyosbodó helyzetben innovatív megoldásokra, felelősségteljes cselekvésre van szükség. Ahhoz, hogy szolidaritásunkat valóban ki tudjuk fejezni, azért, hogy valóban segíteni tudjunk a tényleges rászorulóknak, pontot kell tennünk a nyitott határok, valamint a korlátlan bebocsátás politikájára. Itt az ideje a képmutatás nélküli, egyenes beszédnek. A gyors, egymást követő két tanácsi ülés azt mutatta, hogyha végre nem azonosítjuk be a legégetőbb rövid- és középtávú feladatokat, valamint az ezekre adott azonnal végrehajtható teendőket, akkor a helyzet kezelhetetlenné válik.

Ma a balkáni útvonal adja ennek bizonyítékát, holnap egyre több tagállam szembesül a határain hasonló válsághelyzettel. Végre itt volt az ideje kimondani az augusztus óta a levegőben lógó tényeket, tennivalókat. Amiért még néhány hete a kiközösítés fenyegette pl. a magyar kormányfőt, amikor ki merte mondani: a külső határok védelme elsőbbséget kell élvezzen, különbséget kell tenni a menekültstátuszra jogosult és a gazdasági bevándorló között – és ez utóbbit vissza kell küldeni. Regisztrálni kell a belépőket, nem lehet utaztatni őket egyik határról a másikra. Valamint a migráns sem válogathat, hol veti magát alá eljárásnak. Odáig nem tudjuk megoldani a problémát Európán belül, amíg nem biztosítjuk a határainkat, és nem tudjuk megmondani, hogy kik és mennyien jöhetnek be. Ez a feltétele annak is, hogy megóvjuk a schengeni rendszert, az unió egyik legnagyobb vívmányát.

Ugyanakkor pedig helyben kell segíteni a menekülttáborokat. Ott kell biztosítani az oktatáshoz, a munkához való hozzáférést. Hiszen a valódi menekültek ezekben a táborokban tartózkodnak, várva arra, hogy hazatérhessenek otthonaikba. Felelősségteljes, határozott fellépést várnak a polgáraink, és örülök, hogy a madridi kongresszusa a Néppártnak ezt határozatában mind tartalmazza.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Mulțumim, doamnă Gál. Îmi aduc aminte, apropo de rută, că cineva mi-a spus că această rută a fost folosită și de armatele care au asediat Viena la sfârșitul anilor 1600.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). Señor Presidente; rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Porque fue hace un mes cuando se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunciaba que mandaba a unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados.

Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro.

Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospodine predsjedniče, mene kao Hrvaticu brine situacija kako pomiriti nacionalne egoizme i europsku koheziju o kojoj je govorio gospodin Tusk jutros. Dobro je da je u nedjelju sazvan sastanak na kojem su bili svi čelnici balkanskih zemalja i ne treba čuditi gospodina Junckera, žao mi je što ga nema ovdje, što se čelnici nisu mogli sami naći.

Morate znati da ta situacija u zemljama zapadnog Balkana nadilazi kapacitete tih zemalja i dobro je da su pozvani pod okriljem Europske komisije. Ja se slažem s tim da trebamo umjesto unutarnjih granica čuvati vanjske granice. Slažem se i s gospodinom Gonzálesom koji je rekao da je rat protiv Sirije rat protiv Europske unije, i sve dok ne riješimo probleme na ishodištu, nećemo riješiti problem migracija. Potpuno sam suglasna s tim. Također, podupirem akcijski plan.

Treba pomoći Turskoj, jer ukoliko ne pomognemo Turskoj nećemo, također, moći dalje rješavati situaciju. Može doći do kaosa, dolazi zima, ako ne počnemo provoditi odluke koje je donijelo Europsko vijeće i Europska komisija. Slažem se da države članice moraju provoditi odluke koje su donesene ukoliko ne želimo da dođe do kaosa. A mi kao političari imamo zadatak i građani to od nas očekuju, rješavati probleme. I stoga vas molim da se konačno uozbiljimo i da shvatimo ozbiljnost destabilizacije europskog projekta.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). Mr President, we should indeed understand the gravity of the situation. It is important that, whatever our political views, we do not give up on the European Union for a well-organised and compassionate response. It is the reason why Commissioner Avramopoulos and the Committee on Budgets will meet with us in a few minutes after the votes: we have to do something. We have to take action.

It is right that the Commission convened the West Balkan summit. It did so with a lot of criticism, but the chaos has to be resolved. People are suffering as winter comes. We will see more deaths and this Parliament will call for action. So action has to be taken, and that means that this Parliament must do its work. After all the talk is finished, we will have to do the work, we will have to get the financial instruments and we will have to ensure that the hotspots work.

Commissioner, my interest is to ensure that those hotspots and reception centres work. They would have worked if the asylum conditions had been created over the past years and Member States had done it then. So we have to do it now. We have to get on with it and we have to make it work in the next few weeks.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Κεφαλογιάννης ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο υπήρξε μια σημαντική συνάντηση. Υπήρξε αύξηση της δυνατότητας υποδοχής προσφύγων σε 100.000, σε όλο το μήκος του βαλκανικού διαδρόμου, από τα ελληνικά σύνορα ως τα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία. Μόνο στην Ελλάδα δόθηκε η δυνατότητα, δέχτηκε δηλαδή η Ελλάδα να έχει 50.000 παραπάνω πρόσφυγες και να δημιουργήσει κομβικά σημεία hot spots για το κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης των προσφύγων.

Υποδοχή, λοιπόν, 30.000 προσφύγων και πρόβλεψη για άλλους 20.000 πρόσφυγες, με επιδότηση ενοικίου και την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό που έλειπε από τη συνάντηση είναι η Τουρκία, η κοινή δράση, το κοινό πρόγραμμα δράσης με την Τουρκία, μακριά από ανατολίτικα παζάρια, ενόψει μάλιστα εκλογών στην Τουρκία. Έλειπε η συνάντηση με τα αφρικανικά κράτη.

Είναι σημαντικό που ο κ. Tusk και ο κ. Juncker ανακοίνωσαν τη συνάντηση στη Βαλέτα. Νομίζω ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην κοινή μας προσπάθεια. Κυρίως όμως λείπουν τα πλούσια αραβικά κράτη, με εξαίρεση τον Λίβανο και την Ιορδανία. Μόνο στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν εγκαταστάσεις με τέντες έτοιμες για 3.000.000 πρόσφυγες. Κρινόμαστε όλοι, κρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρινόμαστε εάν πράξαμε το χρέος μας ...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή).

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, l'Europe – dans ce que tout le monde appelle une crise –  donne l'impression de subir et non pas de maîtriser une évolution qui est à ses portes.

Qui s'intéresse à la situation en Syrie? Qui redit que si nous faisons face aujourd'hui à un afflux de réfugiés aussi massif, c'est parce qu'en Syrie, l'État islamique progresse? Qui dit que ce n'est pas avec M. al-Assad que nous pourrons trouver une solution? Qui dit que nous ne sommes pas capables de nous mettre d'accord sur la relation de l'Union européenne avec la Russie? Alors, Monsieur le Commissaire, dites au président de la Commission qu'il doit agir car, sinon, il n'y a entre nous que des interdépendances, il n'y a pas de solidarité. Exactement de la même manière que nous avons fait l'union économique et monétaire sans pilier économique, nous avons fait Schengen sans politique d'asile, sans office européen de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile, sans politique de migration, sans protection extérieure des frontières.

Je demande au président de la Commission de décloisonner les travaux et de mener une initiative forte, non pas pour pointer du doigt les responsabilités du Conseil, mais pour nous permettre de redonner à l'Europe sa voix dans cette affaire.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE). Dit debat houdt ons vooral zelf een spiegel voor. Als wij met z'n allen niet meer in staat zijn om de mens in de mensenmassa te zien, dan zijn we vooral de Europese waarden, waar we ons steeds weer op beroepen, kwijt. Dat mogen we niet laten gebeuren. Maar om barmhartigheid te tonen met die mensen die ons nodig hebben en bescherming behoeven, en solidair te kunnen zijn met de landen die de meeste vluchtelingen opvangen, moet je ook heel erg duidelijk durven zijn. En duidelijkheid is ook in alle eerlijkheid tegen iemand zeggen: "Jij hebt onze bescherming niet nodig" en dan een fatsoenlijke terugkeer regelen. Duidelijkheid is ook zeggen: "Ja, mensen, dit gaat moeite en geld kosten" en niet zoals de lidstaten doen: toezeggingen doen maar vervolgens niet over de brug komen en doen alsof het allemaal vanzelf en vooral gratis en voor niks gaat.

De solidariteit en menselijkheid die we hier in het grootste deel van dit huis horen, komen onder druk als we niet in staat zijn onze grenzen te bewaken. Daarom ben ik blij dat de voorzitter van de Commissie zegt snel met een voorstel voor een Europese kustwacht te komen. Daarom ben ik blij met alle samenwerking die er is met buurlanden, ook op financieel vlak, al betwijfel ik of je bijvoorbeeld het toetredingsproces van Turkije moet koppelen aan de discussie over vluchtelingen. Ik denk het niet. Maar laten we nu vooral aan het werk gaan, de elementen zijn er en doe het in alle eerlijkheid en in alle duidelijkheid.

 
  
MPphoto
 

  Miriam Dalli (S&D). Chair, Sur Kummissarju, fis-summit tal-pajjiżi Balkani dehret bl-aktar mod ċara t-tensjoni li teżisti fl-Unjoni Ewropea, meta suppost dan għandu jkun il-mument fejn l-Unjoni Ewropea tkun magħquda u titkellem b’vuċi waħda.

Il-"Valletta Summit" li se jsir fi ftit jiem oħra huwa opportunità tad-deheb għall-Unjoni Ewropea biex tiftaħ diskussjoni kostruttiva mal-Unjoni Afrikana li tista' twassal għal riżultati konkreti.

L-influssi ta' migrazzjoni huma riżultat tal-gwerer, l-instabilità, il-faqar, il-qgħad u l-ksur tad-drittijiet umani li għadhom rampanti f'ċertu pajjiżi Afrikani u Għarab.

L-Unjoni Ewropea trid taċċerta ruħha li l-għajnuna li tagħti, twassal biex jinbidlu l-affarijiet. Irridu nkunu sodi meta nitolbu lill-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi biex jaraw li l-ewwel u qabel kollox jagħtu prijorità lin-nies tagħhom.

Hemm bżonn li f’dan il-mument, l-Unjoni Ewropea titkellem b'vuċi waħda u b'saħħitha jekk verament irridu nindirizzaw is-sitwazzjoni bis-serjetà u b'mod li nagħmlu differenza.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). Senhor Presidente, a propósito das conclusões do Conselho e, em particular, também desta cimeira que houve agora, no fim de semana, com os países essencialmente ligados aos Balcãs e à receção de refugiados, gostaria que ficassem claros dois princípios. O primeiro é de que isto é uma responsabilidade europeia, e é assim que todos os países da União Europeia devem ver esta questão, o que significa que todos temos a obrigação de receber refugiados e que todos temos a obrigação de participar no esforço financeiro de ajuda aos países de onde saem os refugiados, bem como aos países que são a fronteira que recebe o impacto dos primeiros refugiados. Mas também é certo, e este é o segundo princípio, que esta solidariedade deve ser feita com critério: não devemos confundir os migrantes com os refugiados e, por isso, é preciso fazer essa separação e essa triagem, justamente nos campos de acolhimento e nos hotspots, e devemos trabalhar para isso com os países que estão na linha da frente, sejam eles membros da União Europeia ou não. Portanto, esta é uma responsabilidade que nós temos e que devemos deixar também a todos os países da União Europeia.

Queria também dizer que, do nosso ponto de vista, é absolutamente essencial que façamos também algum trabalho de prevenção, designadamente no tocante à África subsariana. Para além dos pontos que são hoje os pontos mais quentes e que merecem uma resposta urgente, nós vamos ter, a prazo, movimentos muito fortes da África subsariana.

 
  
MPphoto
 

  Ms. Marlene Mizzi Sur President, il-migrazzjoni hija s-sintomu u mhux il-kawża, u sakemm mhux se nindirizzaw il-kawża mill-għerq din il-problema se tibqa’ u se tiżdied.

L-instabilità ekonomika, soċjali u politika, gwerer, ksur tad-drittijiet tal-bniedem u attakki terroristiċi huma ftit mir-raġunijiet li jikkawżaw is-sintomi.

L-Istati Membri, l-Unjoni Afrikana, in-Nazzjonijiet Uniti u oħrajn ser ikollhom opportunità unika waqt il-Valletta Summit sabiex jikkolaboraw biex tinstab soluzzjoni internazzjonali u ġenwina għall-kriżi tal-migrazzjoni, li tista' sseħħ biss jekk tinżamm l-attenzjoni fuq il-kawża fundamentali tal-migrazzjoni.

Inħeġġeġ għalhekk lill-Istati Membri biex l-EU African Summit fil-Belt Valletta, ġo pajjiżi, ġo Malta, jintuża bħala pjattaforma sabiex tiġi żviluppata strateġija li tirreaġixxi għall-isfidi umani, soċjali u politiċi li sfortunatament qed jisforzaw in-nies li jaħarbu minn djarhom u qed jikkawżaw exodus mill-Afrika għall-Ewropa.

M’hemmx soluzzjoni one size fits all. Iżda nħeġġeġ lill-parteċipanti biex jiffokaw kif lil dawn in-nies jagħtuhom futur ġo pajjiżhom biex b’hekk ma jkollhomx jitilqu u jipperikolaw ħajjithom ifittxu futur dinjituż ġo pajjiżhom.

Sfida kbira u strateġija fit-tul, vera, iżda jekk ma nibdewx illum qabel għada, din il-problema se tibqa’ magħna għal dejjem u se tikber.

 
  
MPphoto
 

  Glenis Willmott (S&D). Mr President, on behalf of British Labour MEPs, I welcome any cooperation with Turkey and other countries that can help better manage the current crisis. You have heard the cynical voices from some in this House, but they will never seek solutions. Instead, they will only seek to use this tragic situation for political gain.

National leaders who have reached this deal must take on their responsibilities to deliver their own agreement. This crisis is a continuing nightmare for all those families forced to walk mile upon mile to reach shelter and food for their children. These are people just like us: they are human beings. It is not a political game. Talking of which, I note that at the Council meeting there was a short discussion on the terms of the UK’s negotiations and referendum, so I will use this opportunity to warn Prime Minister Cameron: there can be no more delay. This is too important. He now needs to join us in securing a future that Britain deserves: a future inside the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). Mr President, let me use this opportunity to thank the European Commission for its commitment to find practical solutions to this huge challenge we are all facing. I welcome the action plan that was developed jointly with Turkey, as Turkey and the EU need each other to share the burden of providing safe havens for so many people fleeing war. So we urgently need to discuss further about financial support, resettlement, the effective return of economic migrants and fighting smugglers.

I nevertheless do reject the linkage of cooperation on refugees to the EU accession process, as these issues are unrelated. Postponing the progress report on Turkey without any explanation gives the impression that the EU is avoiding being critical on the human rights situation ahead of important elections. That gives a totally wrong signal. The EU should not stop expressing its concerns on the freedom of the press or the situation of the Kurdish minority.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io parto dalle parole del Presidente Juncker, che ci ha detto "I problemi degli uni sono i problemi degli altri". È il principio base di ogni unità, di ogni comunità, e penso che questo valga nella vita come nelle istituzioni.

L'Europa starà in piedi solo se si appoggerà su questo fondamento di solidarietà. Non c'è altra via, perché oggi sono i problemi dei rifugiati a dividerci, domani saranno altri, se l'approccio non sarà unitario.

Io vengo da un paese che è stato lasciato troppo a lungo solo, per fare oggi lo stesso errore verso la Slovenia, verso la Grecia, verso altri paesi. E so che la marea di persone che oggi sta nel fango delle rotte di terra dei Balcani è la stessa che è stata per ore, per giorni, sotto il sole bruciante del Mediterraneo.

Chiediamo perciò al Consiglio, Presidente Tusk, chiediamo a lei, nel suo ruolo di guida, e chiediamo alla Commissione che si faccia tutto quello che è necessario, passo dopo passo, azione dopo azione, per fare concretamente, dare concretamente le risposte.

Ma dobbiamo anche andare alla radice del problema. Come ha detto il mio capogruppo Pittella, dobbiamo cambiare il paradigma con l'Africa: Unione africana, paesi africani, paesi del Golfo vanno chiamati a una comune responsabilità. Se globale è la destabilizzazione, globale deve essere anche la risposta.

 
  
MPphoto
 

  Tonino Picula (S&D). Gospodine predsjedniče, dolazim iz Hrvatske u koju je u zadnjih mjesec dana ušlo preko 250 000 ljudi. Svima je pružena zdravstvena skrb, hrana i organiziran prijevoz. Sve bez upotrebe sile, paljenja kampova i militarizacije granica. Izjave o namjernom tjeranju izbjeglica u rijeke su potpuno deplasirane. Radi se o očajničkom potezu ljudi kojima nije bilo moguće no da granicu prijeđu preko mosta u Sloveniju.

Nedjeljni dogovor u teoriji je dobar, ali kako će funkcionirati ako prema Europi opet krene dnevno 10 000 ljudi, a jedna zemlja na ruti ograniči prihvat na 2 500. Ova kriza nije nastala na zapadnom Balkanu, niti se tamo može riješiti sve dok vanjska granica Unije s Turskom ne bude pod kontrolom. Pritom registracija treba biti obveza, a ne mogućnost.

Umjesto prozivanja okrenimo se suradnji. Europska unija treba naći održivi zajednički odgovor na problem. U suprotnom ne možemo očekivati od zemalja izloženih krizi da vlastitu sigurnost pretpostave zajedničkoj europskoj politici koje zapravo nema.

 
  
MPphoto
 

  Μιλτιάδης Κύρκος ( S&D). Κύριε Πρόεδρε, προχθές μας παρουσιάστηκε η συμφωνία των 19 σημείων, που είναι πάρα πολύ σημαντική, αν τελικά καταφέρει να υλοποιηθεί, γιατί οι δειλές και αργοπορημένες απαντήσεις είναι αυτές που εξέθρεψαν το πρόβλημα στις κοινωνίες υποδοχής και που κάνουν την ξενοφοβία να φουντώνει. Όμως πρέπει πάλι να σας προειδοποιήσουμε: Χωρίς μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, οι πρόσφυγες δεν θα κάτσουν ούτε τρεις μέρες στα κέντρα υποδοχής, αν αυτά μπορεί να γίνουν φυλακές, και χωρίς αιτήσεις ασύλου σε ευρωπαϊκά γραφεία στην Τουρκία και μόνιμους δρόμους, ασφαλείς δρόμους προσέγγισης, δεν θα σταματήσουν οι πνιγμοί στο Αιγαίο.

Υπάρχει μια απάντηση: η Τήλος, ένα μικρό νησί, χαμένο στο Ανατολικό Αιγαίο, ξεχασμένο από Θεό και κυβέρνηση, χωρίς γιατρό και δάσκαλο. Όμως, η Τήλος ζήτησε εκατό οικογένειες Σύρων προσφύγων να εγκατασταθούν μόνιμα στο νησί. Εκεί υπάρχει ηγεσία, εκεί υπάρχει μία κοινοτάρχης η οποία δείχνει το δρόμο της αλληλεγγύης και οι κάτοικοι οργανώνονται και ακολουθούν.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

Meine Damen und Herren! Wir kommen nun zum Catch-the-eye-Verfahren. Ich werde sieben Rednerinnen und Rednern das Wort geben. Wir haben unzählige Anfragen, die wir hier gar nicht alle berücksichtigen können.

Catch-the-eye-Verfahren

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, στη μικρή Σύνοδο Κορυφής στις 25 Οκτωβρίου αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η φιλοξενία μέχρι τέλος του έτους στην Ελλάδα 30.000 προσφύγων και άλλων 20.000 με επιδότηση ενοικίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια χώρα που βρίσκεται έκτη χρονιά σε οικονομική κρίση με εφιαλτική ανεργία, ούτε τροφή, ούτε ένδυση, ούτε περίθαλψη είναι δυνατό να παρασχεθεί στους ανθρώπους αυτούς, αλλά μόνο προβλήματα με απρόβλεπτες συνέπειες. Η απόφαση αυτή άλλωστε, ακυρώνει στην πράξη το μέτρο της μετεγκατάστασης 64.400 προσφύγων από την Ελλάδα, που ισχύει από τον περασμένο Οκτώβριο. Σοβαρή προσέγγιση του προσφυγικού σημαίνει υπεύθυνη συνεργασία με την Τουρκία, που είναι χώρα διέλευσης, ώστε να τηρηθούν οι συμφωνίες επανεισδοχής που έχουν υπογραφεί, αλλά κυρίως να ελεγχθούν αποτελεσματικά τα δίκτυα των λαθρεμπόρων που εκμεταλλεύονται τα κύματα των μεταναστών προς την Ευρώπη, διαφορετικά το προσφυγικό θέμα κινδυνεύει να αποδειχθεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). Mr President, first of all, let us stop the nonsense about the ‘coup d’état’ in Portugal. I noted that Mr Weber said that he was concerned about the prospect of a fully democratically-based left coalition in my country as a result of the elections. Apparently he does not worry about the prospect of a xenophobic, anti-European extreme right wing government in Poland.

At least in Portugal we are ready to receive refugees. That has been stated by all the authorities and entities involved in the reception. But the fact is that the relocation process is not working at European level. They are not coming. I hope that at least the Valletta Summit will be an opportunity for our leaders to realise what they have been told here in this Parliament, namely that, without opening safe and legal avenues for refugees and migrants, they will continue to feed business into the criminal gangs. Without working strategically to end the conflicts in Syria and Libya and to defeat the terrorists of ISIS in Iraq and Turkey, the EU will not be addressing the root causes of why refugees have to flee, and they will keep coming. This is not a refugee crisis. It is a truly European crisis because we are failing in our duties to protect those in need.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Jozo Radoš (ALDE). Gospodine predsjedniče, pozdravljam dogovor koji je postignut u nedjelju jer će on omogućiti da izbjeglice manje stradaju i pomoći zemljama koje se nalaze na njihovoj ruti, među kojima je i moja zemlja Hrvatska koja je u zadnje vrijeme primila i kroz koju je prošlo više od 200 000 izbjeglica.

No te mjere neće spriječiti dolazak izbjeglica u Europsku uniju jer to nije moguće bez aktivne uporabe sile za koju se, nadam se, Europa neće odlučiti. Trajnije rješenje je dogovor s Turskom koji će svakako biti težak i financijski i politički. A stvarno trajno rješenje je utjecati na izvore rješenja krize na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi. Toga rješenja nažalost Europska unija nema još niti u planovima.

 
  
MPphoto
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα όλη τη συζήτηση των τριών περίπου ωρών. Με όλη την ειλικρίνεια, σας λέω ότι, αν ήμουν πρόσφυγας, ένας μετανάστης, και άκουγα αυτή τη συζήτηση, κυριολεκτικά θα προσπαθούσα να βρω το δρόμο προς το Αιγαίο, να πάω να αυτοκτονήσω: από τις ανέξοδες ρητορικές υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων, μέχρι την ομιλία του κ. Juncker, o οποίος δεν παρέθεσε καμία ουσιαστική πρόταση άμεσης επίλυσης του προβλήματος.

Θα πω και δυο λέξεις για την Τουρκία: Κατανοώ πλήρως τη διάθεση συνεργασίας, αλλά από τη διάθεση συνεργασίας μέχρι το να πάμε να λέμε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα, μετά από τη βομβιστική επίθεση –για να μην αναφέρω τους εκατοντάδες άλλους νεκρούς άλλων βομβιστικών ενεργειών ή επιθέσεων της Τουρκίας ενάντια στους Κούρδους– την εκατόμβη των εκατό νεκρών στην Άγκυρα, να ονομάζουμε αυτή τη χώρα ασφαλή προκειμένου να διώξουμε το πρόβλημα από τη δική μας αυλή, πάει πάρα πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Maragall (Verts/ALE). Señor Presidente, las intervenciones de los presidentes Tusk y Juncker nos explican la verdad: la de la inexistencia de la Unión Europea en términos políticos. Nos escandalizamos de las peleas de frontera entre unos y otros países balcánicos y escuchamos acusaciones entre grupos políticos de esta misma Cámara. Pero el auténtico escándalo no se produce en los Balcanes, sino en la Europa occidental, en los grandes y poderosos miembros de la Unión Europea. Quien está fracasando no es la Europa de los veintiocho, es la Europa de los quince. Si la única coincidencia es la protección de fronteras y el registro de refugiados, nos quedamos en un 5 % del problema.

¿Aún no hemos oído y entendido el mensaje que los refugiados nos envían? Nos dicen alto y fuerte: «It’s Europe, stupid» —Es Europa—. Actuemos, pues, como europeos. Empecemos por un plan de reubicación global. Igual que vamos a proveer guardas de frontera europeos, habilitemos ya campos y servicios básicos europeos en Francia, Alemania, España, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Suecia. Demos existencia y responsabilidad política a la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). Herr Präsident! Aufnahmezentren, Hotspots, gemeinsame Grenzwache, lauter bis dato leere Schlagworte! Tatsache ist, die Union hat sträflich versagt und verschlafen! Kein Schutz der Außengrenzen! Schengen ist gescheitert. Ein Vertrauensverlust bei unseren Bürgern, der katastrophal ist. Die staatliche Souveränität wird zerstört, wenn illegal über 1 Million Flüchtlinge nach Mitteleuropa strömen, und das weitgehend unkontrolliert und unregistriert.

Meine Damen und Herren, das ist eine Invasion, das ist eine Landnahme! Denn 70 %—80 % sind junge Männer, als Vorboten für ihre Familien, auf der Suche nach dem gelobten Land, vorwiegend in Deutschland, Österreich, Schweden et cetera. Und das ist auch kein Wunder bei einer Mindestsicherung, die mehr ausmacht als das durchschnittliche Akademikergehalt in Syrien oder in Afghanistan.

Meine Damen und Herren, das ist eine Lawine, da werden gute Worte, freundliche Worte nicht helfen. Da müssen klare Taten gesetzt werden.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). Mr President, since the beginning of the migration crisis I have been appealing to EU leaders to include the Western Balkan countries in its solution. These countries are directly affected by a flow of refugees and migrants passing through the Balkan route. In order to solve this crisis we need to find a mode of tighter cooperation with them. We also need to be careful to prevent the creation of other crises in this region.

Financial support has so far been limited and our response came quite late. I am glad that the summit on Sunday tackled these issues. I welcome the basic plan and concrete actions instead of building walls. In order to manage the migration flow we must cooperate closely on border management, fight human trafficking, share information and help in providing the necessary humanitarian assistance. I think managing this crisis together is also a chance to better prepare these countries for future EU membership.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D) ja by som chcela oceniť postoj Komisie v tejto situácii aj celkovo k pohľadu riešenia utečeneckej krízy. Čo si myslím, že je skôr na zváženie a na kritiku, je postoj niektorých členských štátov, ako neboli pripravené túto krízu riešiť. V neposlednom rade by som ale chcela spomenúť, pán komisár, jednu tému, ktorá sa bezprostredne riešenia utečeneckej krízy dotýka, a to je nárast extrémizmu, radikalizmu a fašizmu v členských štátoch Európskej únie. Začíname byť svedkami nielen masových demonštrácií extrémistov a radikálov, ale aj opakovaných útokov na zariadenia, kde sa utečenci nachádzajú a kde sa im snažíme pomáhať. A preto by som chcela apelovať na členské štáty, nie na nás, na Parlament, nie na Komisiu, ale na členské štáty, aby boli oveľa iniciatívnejšie aj v boji proti nárastu radikalizmu a fašizmu vo svojich krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Meine Damen und Herren! Vielleicht könnten die wenigen verbliebenen Kollegen, die ihre Privatgespräche hier im Plenum fortsetzen, auch ihre Plätze einnehmen. Das wäre sehr höflich.

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die letzten zehn Redner hier irgendjemandem aufgefallen sind. Eine Parlamentsdebatte besteht darin, dass Kolleginnen und Kollegen ihre Reden vortragen können und die anderen Kolleginnen und Kollegen ihnen zuhören. Das war sicher bei den letzten zehn Rednerinnen und Rednern in diesem Haus nicht der Fall, was ich unfair finde.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Mr President, honourable Members of Parliament, today President Juncker gave a strong message on the Commission’s actions and support in order to address the refugee crisis. We are committed. I noticed here today strong support from almost all of you for our initiatives. We really need this support from the European Parliament, and what we have achieved so far is thanks to this support. We need it also from different States inside and outside the European Union, and we have to help them as well. Sunday’s mini-summit, as it was called, is positive, as States along the Balkans route came to the same table, and the dialogue now is open – but several used their own national narrative. I have to admit there is still not a full European spirit of cooperation. More cooperation, more solidarity, more responsibility are needed, and now we need actions – not only commitments.

It is now; implementation is key. This is also the message I got from you here. Implement and do even more on border management, on protection of asylum seekers in an organised way, and on cooperation within countries outside Europe. The role of the Commission has changed with this crisis. Constant monitoring, dialogue and support, and initiatives in a more strategic way and scope, are needed. This is also why the Commission work programme will have to give some answers in relation to borders, Dublin, resettlement, legal migration and relocation already on the table. They are all key, because we cannot afford to fail.

Let us not forget that the refugee crisis is used in multiple ways in internal national debates and public opinion. The only solution is to explain to our citizens: to explain to people the need for a common approach at different levels and to demonstrate the supportive role of the Commission to the Member States and neighbouring countries affected.

I am fully committed and ready to cooperate with Members in the different countries, directly or indirectly involved: European, African and Asian countries, including on our policy on returns. I had planned to go to Pakistan tomorrow, but because of the terrible earthquake I have postponed it until next week. But I will go there and discuss with the Pakistani authorities the readmission policy and their commitments in that.

Members of Parliament, the refugee crisis is a catalyst for more Europe. It is a crash test for Europe. It is a test of credibility of our principles and the capability of our institutions, and this is what the Commission is doing by having put migration at the top of its priorities from the very first day, taking the necessary initiatives like the Balkan Route Summit last Sunday, standing by the Member States in need, in order to give value and substantial content to the principles of solidarity and responsibility, and enhancing the unity of the Union.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Mr President, of course I share the concerns of this Chamber: the realisation of decisions undertaken during this crisis is not going as quickly as is necessary. This is the time when regular procedures in all the Member States should be replaced by emergency procedures. Awareness of this fact is not dominant, unfortunately, in all the Member States. I am convinced that this will happen and I would like to assure you that the Luxembourg Presidency is ready to support the efforts of the Commission in acquiring human and financial resources indispensable to tackling this crisis.

But let us also be fair. Contributions to the World Food Programme, UNHCR and other agencies exceed what has been pledged so far and this is not the easiest time for governments to spend fresh money today as you can imagine; it is maybe the most difficult one.

Let us remember when it comes to relocation that there are today eight times more places prepared for refugees to be relocated than refugees who want to make use of them. But most importantly, we are still working on the common view when it comes to the methods and the purpose of protecting external borders.

From the beginning of this crisis I have underlined that our clear aim should be a significant containment of the migration tide. But the opinion that it is impossible and that Europe should accept nearly all who want to come here is still being voiced. There have also been comments about refugee treatment in some Member States by the police. We heard accusations that human rights have been violated. I want to state very firmly that human rights are threatened mainly when the law is not enforced. Those people are fleeing countries where there is no police and no administration at all. The condition for respecting human rights is the protection of the legal order and enforcement of rules.

In fact, this general remark refers to all these issues we are discussing here in the context of the migratory crisis.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos diputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. We roepen de Europese Commissie en de lidstaten op om de krachten te bundelen en tot een echt gemeenschappelijk asielbeleid te komen. Het Europese asielbeleid moet uitgaan van enerzijds solidariteit en het recht op asiel voor wie onze bescherming nodig heeft, en anderzijds een verantwoordelijk terugkeerbeleid voor wie niet op de vlucht is voor oorlog of vervolging. Het is normaal dat we nu echt focussen op degenen die onze hulp het meest nodig hebben. De voorstellen die Jean-Claude Juncker daarvoor op tafel heeft gelegd, zijn concreet en doeltreffend. Het is nu aan de lidstaten om dankzij Europese middelen en gedetacheerd Europees personeel de Europese migratieagenda snel te implementeren, de asielprocedures te versnellen, de bouw van opvangkampen te ondersteunen en een gecoördineerd terugkeerbeleid uit te bouwen. We moeten ook snel werk maken van een gemeenschappelijke Europese kust- en grenswacht om de buitengrenzen te bewaken.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. Sur la situation actuelle sur la migration, le Conseil européen invite à faire face à la crise des migrants et des réfugiés dans un "esprit de solidarité". Il veut engager l'Union à plus de coopération avec la Turquie et à un soutien financier accru alors même que le régime d'Erdogan soutient indirectement l'État islamique et ne contrôle en rien ses flux migratoires. Pire, le Conseil encourage à accueillir les réfugiés, à leur trouver un emploi et à leur donner accès à l'éducation jusqu'à "ce que le retour dans leur pays d'origine soit possible", ce qui est une chimère puisque nous savons qu'il n'y aura que peu de retours et que les immigrés installés en Europe y demeureront.

La seule politique en matière d'immigration est d'adopter une attitude ferme, à l'image de l'Australie, et supprimer toutes les pompes aspirantes et les facilités d'accueil qui sont autant de portes ouvertes vers l'Union et ses États membres.

Enfin, sur la Syrie, je dénonce l'attitude du Conseil qui, en voulant lutter contre Bachar al—Assad et l'État islamique, reste dans l'inaction totale alors qu'il serait plus urgent de coopérer avec le régime en place pour stopper Daech.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. Vorrei confermare il mio sostegno all'iniziativa della Commissione, in particolare in considerazione delle misure concrete e operative che si sta sforzando di mettere in campo nonostante le ben note difficoltà di dialogo tra gli Stati membri. È importante realizzare concretamente, fin da subito, i 17 punti del piano stilato domenica nella riunione tra i leader degli Stati membri interessati dalla rotta balcanica, provvedere alla creazione di ulteriori punti di crisi e di accoglienza, soprattutto nell'ottica dell'inverno che si avvicina e dunque del rischio, sempre più imminente, di una catastrofe umanitaria, e favorire il collegamento e il passaggio costante di informazioni tra gli Stati. Occorre naturalmente proseguire con la ricollocazione e con un'equa condivisione delle responsabilità, anche finanziarie, all'interno di tutta l'Unione.

Accogliamo con favore il fatto che finalmente si dà un riconoscimento agli sforzi compiuti soprattutto da certi paesi, fra cui l'Italia, per far fronte all'emergenza migratoria, anche nell'ottica di una maggiore flessibilità rispetto ai vincoli posti dal Patto di stabilità. Guardiamo con particolare attenzione al prossimo vertice di La Valletta. Dal dialogo con i capi di Stato e di governo africani possono venire importanti segnali di un approccio finalmente di prospettiva alla questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. Уважаеми колеги, свиканата от Юнкер извънредна среща на 25 октомври най-накрая взе решения от полза за държавите членки, а именно – план със 17 оперативни мерки.

Една от най-важните е, че се „потвърждава принципът да се отказва вход на граждани от трети страни, които не се съгласяват да кандидатстват за международна закрила“. Всеизвестно е, че мигрантите не се регистрират в периферните държави на ЕС, защото желаят да достигнат до високоразвитите северни държави – членки на Съюза. Надявам се, че тази мярка ще обезкуражи мигрантите и трафикантите и ще намали потока от нелегални мигранти.

Другата много важна мярка, която за съжаление не обвързва Турция, защото тя не беше поканена на срещата, е „да се обезкуражава движението на бежанци и мигранти към границите на други държави или региони без да се информират тези държави“. Всички много добре знаем, че именно Турция е държавата, която масово организира трафика и потока на мигранти към Европейския съюз. Европейският съюз трябва настоятелно да призове турските власти да ограничат максимално дейността на трафикантите, да сътрудничат в борбата срещу тях, както и надлежно да прилагат договора за реадмисия, подписан със Съюза. Само така Турция ще докаже, че заслужава да бъде партньор на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Perante o drama humanitário da crise dos refugiados, perante as centenas de milhar de pessoas que fogem do caos e da guerra nos seus países – caos e guerra, não é demais lembrá-lo, nos quais a UE tem responsabilidades diretas, pelas ações de desestabilização e de agressão que apoiou e nas quais participou. A UE já tinha decidido que a solução era erguer mais alto os muros da “Fortaleza Europa”. Agora, o Conselho Europeu decide acrescentar arame farpado a esses muros. As conclusões do Conselho Europeu revelam, em toda a sua crueza, a desumanidade das políticas da UE: expulsar mais migrantes e fazê-lo mais eficazmente. Eis a síntese das orientações decretadas por quem assimila os migrantes a criminosos. Ao mesmo tempo, aproveita-se a crise dos refugiados como pretexto para forçar novos passos no aprofundamento do federalismo, procurando cimentar o papel, alargar as competências e as funções das agências da UE, nos domínios judicial, policial e da “gestão de fronteiras”. Novos motivos de preocupação quanto à salvaguarda de direitos, liberdades e garantias. Estas conclusões abrem ainda a porta à introdução de uma espécie de condicionalidade na política de cooperação para o desenvolvimento, uma desabrida chantagem, que procura submeter os seus destinatários à aceitação das diretrizes da desumana política migratória da UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. Die Ereignisse der vergangenen Wochen machen es immer deutlicher: Die Flüchtlingskrise verlangt nach einer gesamteuropäischen Lösung. Das Problem von einem Staat auf den nächsten zu schieben, wie das bei Ungarn, Kroatien, Serbien und Slowenien geschehen ist, verschlechtert die Situation nur – sowohl für die Flüchtlinge als auch im Verhältnis der Staaten zueinander. Und auch Bayern oder Österreich werden das Flüchtlingsproblem alleine nicht lösen können. Deshalb verlange ich – ähnlich wie es sie bei der Griechenland-Krise gegeben hat – mehr Verhandlungen zwischen den einzelnen Mitgliedsländern, mit dem Ziel einer gerechten Aufteilung der Hilfesuchenden. Meine Forderung vom vergangenen April, wonach die Europäische Union alles unternehmen muss, um den Syrienkrieg zu beenden, wird nun immer mehr umgesetzt. Es ist nicht nur begrüßenswert, sondern unabdingbar, dass alle Streitparteien – jene an den Fronten und auch jene, die hinter den Kulissen die Strippen ziehen – in die Verhandlungen miteingebunden werden. Neben der Türkei und Russland muss auch der Iran am kommenden Freitag an den Beratungen, die in Wien stattfinden werden, teilnehmen. Ich unterstütze dabei ausdrücklich die aktive Rolle, die die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Namen der Europäischen Union zur Beilegung des Kriegs in der Region spielt.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. Para hacer frente a esta llegada dramática de refugiados a la UE, el Parlamento Europeo ha movilizado todos sus recursos para realizar una gestión eficaz y lo antes posible de la situación. Sin embargo, empezamos a estar cansados y —por qué no decirlo— también frustrados, de ver pasar toda una serie de reuniones del Consejo en los últimos meses con carácter de «urgencia», y de que la puesta en marcha de las decisiones adoptadas se retrase constantemente. Entre ellas la más importante, la contribución financiera por parte de los Estados miembros para ayudar en la gestión de esta crisis. El Parlamento Europeo está cumpliendo con su responsabilidad, ahora les toca a los países cumplir con su parte y aportar los 2 300 millones de euros para refugiados y ayuda humanitaria que prometieron. No podemos permitirnos seguir en este impasse por la falta de voluntad de ciertos países; la vida de miles de hombres, mujeres y niños está en juego.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis.

Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro.

Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Zaključke koje je donijelo Europsko vijeće na sjednici 15. i 16. listopada vezano za tzv. balkansku rutu ulaska migranta u Europsku uniju još je jedno vatrogasno rješenje, a ne cjelovito i dugoročno rješavanje problema. Način na koji pojedine zemlje članice nastupaju i iskazuju opasan nacionalistički egoizam ne rješava problem.

Potrebna je krajnja odgovornost i solidarnost svih sudionika kako bi se dugoročno razriješila migrantska kriza. Balkan je još jednom pokazao koliko je bitno područje za stabilnost i sigurnost cijele Europe i u tom kontekstu treba učiniti sve kako bi zemlje sa zapadnog Balkana ubrzale put ulaska u Europsku uniju.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. Turkey, as a NATO ally, as a G20 economy and as the most successful Muslim democracy in the world is a partner Europe needs. Today more than ever, the EU cannot deal with the refugee crisis without Turkish help. It is ironic that once again Europe is allowing important foreign policy decisions to be driven by events than long term strategy. To those of my colleagues who say we promised too much in the EU – Turkey Joint Action Plan - I say the question is not whether we work with our ally Turkey but how we can strengthen our existing cooperation. The EU will need Turkey beyond the current refugee crisis. As a democratic Muslim country, Turkey is a role model for the whole Muslim world. As a NATO member, essential for our security. And as the fastest growing economy in Europe, crucial for our economic well—being.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης ( S&D), γραπτώς. Από ένα καθαρά ανθρωπιστικό πρόβλημα όπως το προσφυγικό, προκύπτει ένα μάθημα πολιτικής που αμαυρώνει την ΕΕ. Η Τουρκία ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις πριν δέκα χρόνια κάτω από πολιτικές πιέσεις. Χωρίς τα ελάχιστα εχέγγυα, της παραχωρήθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας με προσδοκία βελτίωσης στο μέλλον. Είμαστε δέκα χρόνια μετά. Η πολιτική απέτυχε με επιδείνωση της κατάστασης: O Ερντογάν επιδιώκει επανασύσταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ως νεοσουλτάνος, καταπιέζει τους λαούς εντός Τουρκίας (Τούρκους, Κούρδους, Αλεβίτες κ.ά.), συνεργάζεται και στηρίζει τη σύγχρονη αιμοσταγή μάστιγα της ανθρωπότητας, το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος, καταδιώκει και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που εκφράζουν απλά την άποψή τους, επιλέγει την αιματοχυσία με τους Κούρδους ενώ χρόνια πριν υποσχόταν ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι να εδραιωθεί στην εξουσία, συνεχίζει την παράνομη κατοχή και εποικίζει το ευρωπαϊκό έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας αρνούμενος αποχώρηση των κατοχικών του στρατευμάτων, περιφρονεί τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, δεν εφαρμόζει τις υποχρεώσεις του προς την ΕΕ που αφορούν την Κύπρο…

Ο κατάλογος της αντιευρωπαϊκής συμπεριφοράς είναι ανεξάντλητος. Ωστόσο, η ΕΕ σχεδιάζει να ανταμείψει τον Ερντογάν με μερικά δισ. ευρώ, απαλλαγή των Τούρκων υπηκόων από τη βίζα, επίσπευση της ενταξιακής διαδικασίας και άνοιγμα νέων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα να μεταχειριστεί ο Ερντογάν ανθρώπινα τους πρόσφυγες. Αυτή η συναλλαγή αμαυρώνει την ίδια την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. A União Europeia atravessa uma crise social, uma crise de valores, que implica um reforço da solidariedade entre Estados—Membros com vista a solucionar a grave crise humanitária que vivemos. Os Estados-Membros devem agir de forma mais rápida e expedita no que respeita a dotar as instituições europeias de financiamento e mecanismos de apoio concretos por forma a ajudar o mais rapidamente possível os refugiados que chegam à Europa.

Este tipo de apoio pode ser tanto ao nível das infraestruturas de apoio, como ao nível dos locais de registo ou do reencaminhamento dos migrantes para outros países. Os países dos Balcãs Ocidentais assim como vários países do Sul da Europa ou da Europa Central têm tentado solucionar o problema das migrações de forma unilateral, entendendo que está na altura de todos cooperarem entre si e desenvolverem mecanismos de entreajuda e apoio mútuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. Rápido, urgente, inmediato: no sé qué sentido tienen estas palabras para algunos en esta Cámara. Estamos ya, algunos, cansados de la hipocresía de escuchar aquí hablar de solidaridad a algunos eurodiputados, mientras sus Gobiernos están actuando de forma nefasta en la gestión de esta crisis. Hace ya un mes que se decidió el reparto de cuotas de los refugiados, y ayer, el Gobierno del señor Rajoy, por poner un ejemplo, anunció el envío de unos funcionarios para participar en un proyecto piloto y acoger a los cincuenta primeros refugiados. Si no estuviéramos hablando de una cosa tan seria, pensaría que es una broma. Pero todo tiene su explicación. La imagen del señor Orbán en el Congreso del Partido Popular Europeo en Madrid, ovacionado, aplaudido, cuando hacía las declaraciones tan reaccionarias en contra de los refugiados y de la inmigración, tiene un sentido muy claro. Dejen de engañar, porque nos estamos jugando la vida de cientos de miles de refugiados.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. I find it difficult to be optimistic about the prospects of negotiations on Euro—African cooperation regarding migrant movements and related socio—economic give—and—take. Since the heyday of neo—colonialism in Africa, things have not improved much. Through the IMF and other bodies, the West has imposed its neo—liberal model of development on most African countries. Privatisation, the removal of protectionism, and tailor—made forms of project tied aid from supposedly liberalised economies but failed to trigger sufficient growth. They confirmed the pattern of extractive industries and agricultural commodity production where value added was produced by among others, European and Chinese MNCs outside Africa. Urbanisation accelerated, farm communities dwindled and became poorer, jobs failed to materialise in townships.

In this neoliberal context, unsurprisingly corruption and public mismanagement did not abate; they flourished. For hundreds of thousands of Africans, immigration became the only hope. Strictly speaking, in a neo—liberal, globalised context, free movement of labour cannot be excised from a doctrine which preaches the virtues of free movement of goods and services worldwide. Conceptually and politically, Europe is in a weak position to demand a transparent give—and—take from African countries over the mass emigration of their citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne dennodenne prinášajú média správy o problémoch, ktoré sa týkajú utečencov, o tom, ktorý členský štát zatvára hranice, ktorý naopak utečencov preváža autobusmi k hraniciam iného štátu. Členské štáty sa rozhodujú aktuálne podľa danej situácie, nemôžeme im to zazlievať, pretože v rámci EÚ absentujú rýchle a aktuálne rozhodnutia. Vystúpenia pána Tuska aj Junckera vnímam pozitívne, ale ich vystúpenia majú meškanie minimálne jeden rok. Ak by pred rokom sme boli hovorili o dôslednej ochrane hraníc, o rozšírení mandátu Frontexu, o právach, ale aj povinnostiach utečencov, o pomoci odborníkov a expertov v danej utečeneckej kríze, nemuseli dnes tisícky utekajúcich ľudí trpieť hladom, zimou a v nereálnej predstave za cestou do vysnívanej krajiny Nemecka nemuselo zomrieť mnoho ľudí. Oceňujem, že sa začali rokovania s Tureckom o spoločnej pomoci utečencom v záchytných táboroch v tejto krajine, kde by sme pomohli vybudovať a zabezpečiť sociálne, materiálne, hygienické a zdravotné podmienky pre utečencov.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE), írásban. Egyre inkább úgy tűnik, hogy az Európába irányuló migráció nem egy időszakos jelenség lesz, hanem tartósan be kell rendezkednünk rá, hogy óriási tömegek szeretnének letelepedni országaink területén. Ez a kihívás próbára teszi társadalmainkat, ellátórendszereinket, határőrizeti rendszereinket és politikai instabilitás előidézője lehet. Eközben azt látom, hogy polgáraink értetlenül állnak a jelenség előtt, mert velük ezt nem beszéltük meg. Nem beszéltünk nekik arról, hogy a világpolitika megérkezhet a városaikba és a falvaikba és mi ezt nem tudjuk vagy nem akarjuk megakadályozni. Ezért most sokan úgy érzik, hogy egyedül maradtak a problémáikkal és a politikai vezetőik nem veszik figyelembe az ő szempontjaikat.

Ezek az emberek meg fogják keresni azokat a pártokat és politikusokat, akik egyszerű válaszokat kínálnak ezekre a problémákra, megoldást ígérnek nekik és ezért cserébe a szavazataikat kérik majd. A következmények pedig sokkal messzebbre mutatnak majd a migrációs válság szempontjain, ezért azt gondolom, hogy most kell józan politikát folytatni és konkrét intézkedéseket tenni a helyzet kezelése érdekében. Ehhez kívánok bölcsességet és bátorságot a tagállamok vezetőinek.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. Spolupráca s krajinami Stredomoria a Blízkeho východu je pre riešenie migračnej krízy kľúčová, dotknutým štátom však nemôžeme ponúkať len krátkodobé financie, ale najmä reálne rozvojové projekty, ktoré prinesú dlhodobú stabilitu a hospodársky rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabelle Thomas (S&D), par écrit. Les ambitions du Conseil doivent être suivies de décisions budgétaires. La Commission a proposé une lettre rectificative pour le budget 2016 indiquant des hausses substantielles des financements pour les migrants. Pourtant, ces hausses sont insuffisantes, car, comme l’a dit le président de la Commission, "à situation exceptionnelle, l'Union doit apporter une réponse exceptionnelle".

La prochaine conciliation budgétaire sera l'occasion de tester la sincérité du Conseil. Seuls des financements extraordinaires permettront de faire face à la crise. La Turquie accueille deux millions de réfugiés, et le Conseil du 15 octobre a proposé une hausse de 3 milliards des aides financières pour ce pays. Pourtant, la Commission attend toujours les contributions des États membres au fonds Madad constitué pour les réfugiés de Syrie. La dernière mouture du budget rectificatif prévoit une baisse de 2,3 milliards des contributions des États membres au budget de l’Union.

Face à la responsabilité historique qui est la nôtre, nous devons contraindre le Conseil à revoir sa copie, pour répondre non seulement à la crise des migrants mais aussi aux autres priorités de l’Union, l’investissement pour la relance et l’emploi – et l’emploi des jeunes notamment.

 
  
  

IN THE CHAIR: ILDIKÓ GÁLL-PELCZ
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD). Madam President, is it in order to congratulate Mr Donald Tusk in his skilful decision to resign as Prime Minister of Poland last year in order to take up the job of President of the Council, at 5 times the salary [...]

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  President. – This is not a point of order.

 

4. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (внесени предложения за резолюция)

5. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  President. – The next item is the vote.

(For the results and other details of the vote: see Minutes)

 

5.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski) (гласуване)

5.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod) (гласуване)

5.3. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания: отмяна на Директивата за спестяванията (A8-0299/2015 - Molly Scott Cato) (гласуване)

5.4. Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (A8-0304/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)

5.5. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия (A8-0303/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)

5.6. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша (A8-0302/2015 - Monika Flašíková Beňová) (гласуване)

5.7. Пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги (A8-0297/2015 - Birgit Collin-Langen) (гласуване)

5.8. Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги (A8-0300/2015 - Pilar del Castillo Vera) (гласуване)
 

– After the vote:

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, ponente. Señora Presidenta, yo quiero decir que con la votación de hoy se pone fin al proceso legislativo del mercado único de las telecomunicaciones. Y porque el Parlamento ha mostrado un liderazgo en todo el proceso de comunicación y de negociación con el Consejo extraordinario, hemos conseguido los principales objetivos que nos habíamos marcado.

Primero, el fin de los costes de roaming. Podemos decir que se trata, además, de la eliminación de una suerte de tasa sobre la libre circulación de personas en la Unión Europea, y que se eliminan barreras para que las pequeñas empresas, las start-ups y todo tipo de organizaciones e instituciones puedan abrirse camino en el mercado único europeo. Es una prueba palpable de lo que supone el valor añadido de la Unión Europea.

Y segundo —un poco de respeto por favor, un poco de respeto, sean tan amables—, y segundo, internet. Internet, no cabe la menor duda de que es una joya. Es un valor precioso que nos ha deparado la tecnología; que está lleno de oportunidades, que está lleno de oportunidades para todos; que tenemos que cuidar con delicadeza y que incluso tenemos que mimar. Esta reglamentación establece las garantías necesarias para que internet facilite un acceso igual para todos, sin discriminaciones, sin interferencias, sin restricciones, de una manera clara y sin ambigüedades.

Y, además, ...

(La intervención de la diputada se ve interrumpida por abucheos en el Pleno)

No, no; voy a continuar y voy a acabar, porque estoy en mi derecho de hablar en este Pleno. Y si hay personas que carecen de respeto ante la intervención de cualquier parlamentario, que esperen y que oigan a quien está en el uso de la palabra. Y tengo que decir...

Con el ruido, Señorías, se hacen poquísimas cosas, nada más que tratar de crear confusión.

Y tengo que decir que, además de crear condiciones de igualdad en el acceso a internet y establecer las garantías de los principios de la neutralidad de la red, esta legislación permite que la creatividad, que el talento, que la innovación para servicios innovadores en internet puedan también florecer. Señorías, estamos...

Gracias, muchas gracias, al esfuerzo de los ponentes alternativos y a todos los que han contribuido a que este momento de hoy sea una realidad.

 

5.9. Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (гласуване)
 

– Before the final vote:

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, rapporteur. Madam President, do not worry, I am not going to give a big speech, but just to ask for the final vote to be postponed, and the file referred back to committee so that we can start the trilogue and finish in a first reading agreement.

 
  
MPphoto
 

  President. – The matter is referred back to committee in order to start negotiations with the Council.

 

5.10. Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (A8-0306/2015 - Markus Ferber) (гласуване)

5.11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ARTEMIS (A8-0283/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)

5.12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Европейски институт за иновации и технологии (A8-0282/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)

5.13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: съвместно предприятие ENIAC (A8-0285/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)

5.14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (A8-0269/2015 - Ryszard Czarnecki) (гласуване)

5.15. Кризата с вируса ебола: поуките в дългосрочен план (A8-0281/2015 - Charles Goerens) (гласуване)
 

–Before the vote:

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. Madame la Présidente, j'introduis un amendement oral pour un paragraphe 2 bis (nouveau) de la teneur suivante: "considère qu'il n'y a pas lieu de baisser la garde au regard des quelques nouveaux cas d'Ebola, dont le mode de transmission reste encore sujet à interrogation".

 
  
 

(The oral amendment was adopted)

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, rapporteur. Madame la Présidente, comme la situation en matière de lutte contre le virus Ebola a changé depuis l'adoption de mon rapport en commission du développement, j'ai introduit un amendement oral relatant les chiffres les plus récents disponibles avant le vote en plénière. Il est de la teneur suivante...

‘whereas three new confirmed cases of Ebola virus disease were registered in the week to 18 October, all of which in Guinea; whereas the country had reported zero cases for the previous two weeks; whereas Sierre Leone reported zero cases for a fifth consecutive week; whereas the WHO declared Liberia free of Ebola virus transmission in the human population on 3 September; whereas there have been 28 512 confirmed cases, including 11 313 confirmed deaths.’

 
  
 

(The oral amendment was adopted)

 

5.16. Измерване на емисиите в автомобилния сектор (B8-1075/2015, B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015, B8-1080/2015) (гласуване)
MPphoto
 

  President. – That concludes the vote.

 
  
MPphoto
 

  elnök asszony. – Kedves Kollégák! Rátérünk a szavazatindoklásokra. Tájékoztatom Önöket, hogy sok szóbeli szavazatindoklási kérelmet juttattak el hozzánk és az ülést legkésőbb 14 óra 45 perckor meg kell szakítanunk, hogy a szolgálatok elő tudják készíteni a 15 órakor újra kezdődő ülést.

 

6. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  elnök asszony. – A kimaradó szavazatindoklásokra ezért holnap, a szavazást követően kerül majd sor. A kimaradó szavazatindoklásokat írásban lehet benyújtani. Remélem kedves kollégák, mindenki hallotta és értette is a bejelentésemet ebben a bábeli zűrzavarban is.

 

6.1. Обща селскостопанска политика: отмяна на остарели актове (A8-0255/2015 - Czesław Adam Siekierski)
  

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Although UKIP does not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque esta propuesta tiene como objeto derogar ciertos actos adoptados en las últimas décadas que ya no tienen aplicabilidad, ya sea porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, o debido a su carácter temporal.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, no está dentro de las facultades de la Comisión el declarar obsoletos actos que fueron adoptados por el Consejo. Los actos que figuran en la propuesta, por lo tanto, deben ser derogados por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento consisten en una derogación pura de la Directiva 76/621/CEE del Consejo y del Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo.

En concreto, los dos actos han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido incorporado al Reglamento 1881/2006, posterior, y el Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo sólo estableció un régimen temporal, que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte qui ne présentait aucun enjeu. Cependant, il était intéressant par le biais de ce vote de réaffirmer notre position quant à la politique européenne dans le secteur de l'agriculture avec en particulier le régime transitoire de la betterave sucrière, un des deux textes concernés par l'abrogation. Celui-ci repose notamment sur la fin des quotas betteraviers ou encore l'ouverture des marchés sucriers dans le cadre d'accords de libre-échange. Ces mesures auront en effet des répercutions désastreuses comme la ruine des petits producteurs, l'effondrement des cours ou encore la concentration oligopolistique du marché autour de grandes structures.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this purely technical report which repeals two acts that have ceased to serve any legislative function.

The Directives in question are related to the fixing of maximum levels of erucic acid in fats and oils and another establishing a temporary scheme for restructuring the sugar industry. The former is now included in a Regulation in the same format, and the latter is no longer applicable as it only concerned temporary measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le rapport dont il s'agit ici concerne des textes législatifs caducs. L'abrogation d'actes obsolète n'aura aucun impact concret. Toutefois, j'ai profité de ce vote pour m'opposer à la politique menée par l'UE dans le domaine de la betterave sucrière (fin des quotas betteraviers, ouverture des marchés sucriers dans le cadre des accords de libre-échange). L'un des deux textes concernés par l'abrogation porte en effet sur le régime transitoire de la betterave sucrière. Je garde à l'esprit, en outre, que les quotas sucriers seront supprimés en octobre 2017 (à l'instar des quotas laitiers il y a quelques mois). Cela entrainera l'effondrement des cours, la ruine des petits producteurs et une concentration oligopolistique du marché autour de grandes structures (à l'image de Lactis dans le secteur laitier). A l'heure où les agriculteurs sont sous pression, une telle politique est extrêmement nocive.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this motion because there appears to be more to the matter than the simple repealing of an obsolete act.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui va dans le sens d'une simplification de la PAC.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama panaikinti Tarybos direktyvą 76/621/EEB ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nes šie teisės aktai nebėra aktualūs.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le vote portait sur des actes obsolètes, c'est-à-dire sur des textes législatifs caducs: il s'agissait donc d'un vote de pure forme, sans impact concret.

Néanmoins, l'un des deux textes concernés par l'abrogation portait sur le régime transitoire de la betterave sucrière, dans la perspective de la suppression des quotas sucriers en octobre 2017, sur le modèle de ce qui vient d'être accompli en mars 2015 avec la fin des quotas laitiers.

Cette nouvelle suppression de quotas aura de graves conséquences, en particulier pour la France, premier pays betteravier d'Europe: effondrement des cours, ruine des petits producteurs et concentration oligopolistique du marché autour de grandes structures qui joueront encore plus à la baisse sur les cours.

C'est donc parce que ce rapport entérine la suppression des quotas sucriers que je m'y suis opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport qui propose la suppression de certains actes législatifs en matière d'agriculture et de pêche qui ne sont aujourd'hui plus pertinents soit parce que leur contenu a été repris par des textes ultérieurs soit en raison de leur caractère temporaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Le vote sur ce rapport est un nouvel exemple des gesticulations d'épouvantail que représentent les institutions européennes. Ce rapport de M. Siekierski portait en effet sur l'abrogation d'actes législatifs obsolètes dans le cadre de la politique agricole commune.

Un vote sans réel enjeu donc, si ce n'est celui de réaffirmer notre opposition à la conduite actuelle par l'UE de la politique agricole qui continue de s'inscrire dans une logique du grand marché roi au détriment des producteurs et des consommateurs; ainsi, dans ce rapport était notamment visée l'abrogation du règlement (CE) n°320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière: un véritable arrêt de mort pour ce secteur qui risque de subir le même sort que les producteurs de lait victimes de la fin des quotas laitiers. L'UE semble donc choisir encore une fois de privilégier le monopole des grandes multinationales au détriment des productions locales et nationales.

Par conséquent, j'ai saisi l'occasion qui m'était donnée par ce texte sans envergure pour renouveler mon soutien à nos agricultures et marquer une nouvelle fois ma ferme opposition à la politique suicidaire de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Siekierski è condivisibile ed equilibrata. L'obiettivo del testo è quello di adeguare la normativa sinora vigente alla base giuridica data dal trattato di Lisbona; per questo motivo ho inteso sostenerla col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consejo, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en los aceites y grasas, y el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar habida cuenta de que ambos actos se han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido retomado por el posterior Reglamento (CE) nº 1881/2006, mientras que el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo se limitaba a establecer un régimen temporal que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria 1976 m Tarybos direktyvos dėl didžiausio eruko rūgšties kiekio nustatymo aliejuose ir riebaluose ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, panaikinimo. Tam tikri pastaraisiais dešimtmečiais priimti teisės aktai jau nebėra aktualūs, turint omenyje tai, kad jų turinys reglamentuojamas naujesniais aktais, arba atsižvelgiant į laikiną jų pobūdį. Laikantis tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros ES teisės aktai turėtų būti atnaujinami, o jų skaičius sumažintas panaikinant nebetaikomus teisės aktus, tokiu būdu siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir tikrumą. Komisijos pasiūlyme nurodyta, kad Komisija neturi įgaliojimų nebeaktualiais paskelbti aktus, kuriuos priėmė Taryba. Taigi Taryba ir Europos Parlamentas, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, turi tai padaryti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagano poročilo sem podprl, saj je zaradi uskladitve s pravnim redom potrebna razveljavitev dveh pravnih aktov s področja skupne kmetijske politike, uredbe in direktive. Dejstvo namreč je, da nekateri pravni akti, sprejeti v zadnjih nekaj deset letih, niso več ustrezni, razlog za to pa je lahko v njihovi začasni naravi ali zato, ker so njihovo vsebino povzeli poznejši akti.

V konkretnem primeru gre za zastaranje direktive o določitvi zgornje meje vrednosti eruka kisline v oljih in masteh, ki je povzeta v Uredbi 1881/2006, ter uredbe o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja, ki zaradi svoje začasne narave ni več v uporabi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this purely technical report which repeals two acts that have ceased to serve any legislative function. The Directives in question are related to the fixing of maximum levels of erucic acid in fats and oils and another establishing a temporary scheme for restructuring the sugar industry. The former is now included in a Regulation in the same format and the latter is no longer applicable as it only concerned temporary measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che, nel quadro dell'accordo interistituzionale "legiferare meglio", sia importante abrogare tutti quegli atti che, perché ripresi da atti successivi o perché di carattere temporaneo, sono diventati obsoleti. Sia la direttiva 76/621/CEE del Consiglio che il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativi alla politica agricola comune rientrano in questa categoria e, pertanto, ritengo che debbano essere abrogati.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport propose d'abroger des textes législatifs déjà obsolètes qui concernent le secteur de la betterave et du sucre. Il s'agit donc ici de se prononcer sur un rapport qui n'aura aucune incidence concrète sur les acteurs du monde agricole.

Nous saisissons néanmoins cette opportunité pour réaffirmer nos positions dans ce domaine. À partir du 1er octobre 2017, les quotas d'isoglucose et le prix minimum de la betterave seront supprimés. En 2018, les producteurs perdront également un tiers de leurs subventions issues de la PAC. Cette politique menace directement la viabilité de ce secteur d'activité, source de créations d'emploi et de revitalisation des zones rurales, qui est déjà confronté à une concurrence féroce à cause des dispositifs commerciaux préférentiels que la Commission européenne a mis en place, notamment dans le cadre des négociations du traité Transatlantique, pour favoriser la baisse des prix.

Ces mesures ruineront les petites exploitations au profit des grosses structures qui bénéficient d'économies d'échelles plus importantes pour faire face à la concurrence sauvage des pays émergents. Nous sommes absolument opposés à cette politique ultra-libérale qui met en péril notre modèle agricole, fondé sur la qualité et sur le respect de l'environnement. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Politica agricolă comună reprezintă un set de reguli și mecanisme la nivelul Uniunii Europene, care reglementează producerea și comercializarea produselor agricole din spațiul european, acordând atenție dezvoltării rurale.

Uniunea Europeană are dreptul de a asigura faptul că politica agricolă comună funcționează în cele mai bune condiții, astfel încât statele membre să se poată dezvolta și să producă alimente de o calitate superioară, să ajute la combaterea schimbărilor climatice și să mențină diversitatea agricolă.

Am votat în favoarea acestui raport referitor la legislația comunitară care trebuie să fie actualizată prin abrogarea actelor care nu mai sunt aplicate, deoarece este foarte important ca legislația Uniunii privind politica agricolă comună să fie transparentă, clară și să asigure o siguranță tuturor statelor europene.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. Semplice questione di allineamento della base giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativi alla politica agricola comune, i quali hanno esaurito i loro effetti ma sono ancora solo tecnicamente in vigore.

Seguendo il principio del "legiferare meglio", dobbiamo aggiornare il diritto dell'Unione e ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi o perché erano di carattere temporaneo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this purely technical report which repeals two acts that have ceased to serve any legislative function.

The Directives in question are related to the fixing of maximum levels of erucic acid in fats and oils and another establishing a temporary scheme for restructuring the sugar industry. The former is now included in a Regulation in the same format, and the latter is no longer applicable as it only concerned temporary measures.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it rightly points out the need to improve the existing legislation in line with constantly changing trends in the agricultural sector and new emerging technologies. The Directive needs be updated to allow for greater accuracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Il rapporto del collega Czesław Adam Siekierski intende abrogare la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativi alla politica agricola comune perché il loro contenuto, a volte provvisorio, è stato ripreso in atti successivi. Siccome occorre aggiornare il diritto dell'Unione europea e ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati per migliorarne la trasparenza e la certezza conformemente all'accordo interistituzionale sul "better law-making", ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η έκθεση αναφέρεται στη πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέως στα έλαια και λίπη και του κανονισμού( ΕΚ) αριθ.320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης Έχοντας υπόψη τη πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιου καθώς και της έκθεσης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να αντικαταστήσει το κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato sì alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Il Presidente Juncker, fin dal suo insediamento, ha fatto del "better regulation" il suo cavallo di battaglia. Obiettivo condivisibile, soprattutto per un'Europa che è sempre più percepita come una somma di lacci e lacciuoli anziché come un'istituzione che si affianca a cittadini e imprese per aiutarli a migliorare le proprie condizioni.

All'interno di questo quadro non si può non concordare con la proposta di eliminare alcuni atti obsoleti, purché non si ricada in una situazione di vuoto normativo o di cancellazione di tutele e diritti. In base a queste considerazioni, ho votato a favore di questa proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole all'abrogazione della direttiva 76/621/CEE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativi alla politica agricola comune, perché negli ultimi decenni alcuni atti giuridici adottati hanno perso la loro pertinenza. Ciò ha avuto luogo perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi o perché erano di carattere temporaneo.

A questo proposito, conformemente all'accordo interistituzionale "legiferare meglio", sono fermamente convinta che sia necessario aggiornare il diritto dell'Unione e ridurne il volume, abrogando gli atti non più applicati allo scopo di migliorarne la trasparenza e la certezza.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Acts which were adopted over the last decades have exhausted all their effects, but remain technically in force. In the interest of legal certainty, the Commission suggested that the above mentioned acts be repealed by the Council and this Parliament. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La proposta intende abrogare la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio riguardo alla politica agricola comune, basati sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Infatti, alcuni atti giuridici adottati hanno perso la loro pertinenza poiché di carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. La Commissione non può abrogare gli atti elencati nella proposta. Tale facoltà spetta invece al Consiglio e al Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria.

Alla luce della posizione adottata dal Parlamento europeo sull'abrogazione di due atti obsoleti e dell'introduzione della direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi, mi esprimo con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque esta propuesta tiene como objeto derogar ciertos actos adoptados en las últimas décadas que ya no tienen aplicabilidad, ya sea porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, o debido a su carácter temporal.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, no está dentro de las facultades de la Comisión el declarar obsoletos actos que fueron adoptados por el Consejo. Los actos que figuran en la propuesta, por lo tanto, deben ser derogados por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento consisten en una derogación pura de la Directiva 76/621/CEE del Consejo y del Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo.

En concreto, los dos actos han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido incorporado al Reglamento 1881/2006, posterior, y el Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo sólo estableció un régimen temporal, que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezze a közös agrárpolitikával kapcsolatos 76/621/EKG tanácsi irányelvet és a 320/2006/EK tanácsi rendeletet. Az elmúlt évtizedben elfogadott bizonyos jogi aktusok ma már nem relevánsak, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy pedig ideiglenes jellegük következtében. A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a Tanács által elfogadott jogi aktusok elavulttá nyilvánításához, ezért a javaslatban felsorolt jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell – a rendes jogalkotási eljárás lefolytatásával – gondoskodnia, ezért megszavaztam a Parlament egyszerűsített eljárásban készült jelentését, amely az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK irányelv elfogadásakor alkalmazott kettős jogalappal (mezőgazdasági és belső piaci politika) való összhang megteremtését igyekszik elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported this regulation, which is repealing two obsolete acts that had exhausted all their effects, because their content has been taken up by successive acts in the first case and because of their temporary character in the second case.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Deoarece creșterea transparenței legislației Uniunii este un element esențial al strategiei pentru o mai bună legiferare, implementată de instituțiile Uniunii, consider oportună abrogarea acelor acte legislative care au încetat să producă efecte reale.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif vise à abroger des actes sur la PAC obsolètes adoptés par le Conseil en 2006. Il s'agit de la directive 76/621/CEE du Conseil dont le contenu a été repris par le règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission et du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, dont le régime temporaire était applicable uniquement jusqu'à la campagne de commercialisation 2009/2010. Considérant que pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire d’abroger ces actes, j’ai soutenu le rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – C'est avec beaucoup de bon sens que la Commission européenne a fait le choix de supprimer les actes législatifs devenus désuets. La directive relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière étant tous deux devenus obsolètes, le Parlement a alors fait le choix de les abroger. Je soutiens toute mesure qui participe à une meilleure clarté de la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport Siekierski sur la proposition de règlement abrogeant la directive relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière. Il s'agit d'un texte technique dont l'objet est d'ajouter une référence à l'article 114 du TFUE par souci de cohérence avec la double base juridique (politique agricole et politique du marché intérieur).

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen visait à supprimer la limite maximale de taux d’acide érucique dans les huiles et graisses.

Cependant, en accordant une fois de plus une faveur à l’industrie du sucre au détriment de la santé publique, l’Union européenne continue dans sa politique du «tout betterave sucrière». Au détriment d’une production diversifiée et donc équilibrée.

En instituant une distorsion de concurrence par les faveurs qui sont faites à l’industrie de la betterave sucrière, l’Union européenne va imposer des règles encore plus laxistes à toute l’Europe par le biais de sa politique agricole commune (PAC).

Alors que l’Union européenne devrait favoriser la diversité de production, et rester attentive à la santé publique, c’est tout l’inverse qui se produit. J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепям предложението за отмяна на двата въпросни акта. С цел постигане на по-добро законотворчество и по-голяма прозрачност в европейското законодателство, е важно непрекъснато да извършваме преглед на европейското право. Тъй като двете деяния са били взети предвид в нови регламенти на Комисията и Съвета, и поради факта, че предвидената временна схема приключи през 2010 г., тяхното практическо приложение е безполезно. Поради тази причина съм съгласен, че единствената логична следваща стъпка е да ги отменим.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καθώς οι εν λόγω οδηγίες και κανονισμοί του Συμβουλίου έχουν καταστεί παρωχημένες και συνεπώς άνευ αντικειμένου θα πρέπει και να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásában megállapodott arról, hogy a közösségi jogot aktualizálni kell, valamint a már nem alkalmazott jogi aktusok hatályon kívül helyezése révén terjedelmét csökkenteni kell. A már nem releváns jogi aktusokat el kell távolítani az uniós vívmányok közül, hogy javuljon az uniós jog átláthatósága és biztonsága.

Jelen esetben egy szimplán technikai jellegű módosításról van szó. Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK bizottsági rendelet teljes mértékben átvette a 76/621/EGK irányelv és a 320/2006/EK rendelet előírásait, ezért ez utóbbi jogszabályok törlésére van szükség.

A fentiek okán az európai néppárti irányvonalnak megfelelően támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Certos atos legislativos adotados nas últimas décadas já não são hoje pertinentes, seja porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, seja pelo carácter temporário dos mesmos. Por isso, a legislação da União deve ser atualizada e reduzida através da supressão dos atos que deixaram de ser aplicados, a fim de melhorar a transparência e a segurança jurídica.

O relatório em apreço visa a alteração ao aditamento de uma referência ao artigo 114.º do TFUE que «visa assegurar a coerência com a base jurídica dupla (política agrícola e política do mercado interno) utilizada para a adoção da Diretiva 76/621/CEE relativa à fixação do teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras». Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport, parce qu'il va dans le sens de l'abrogation des quotas sucres à laquelle je suis opposé.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta proposta serve para objetar à Diretiva 76/621/CEE do Conselho, relativa à fixação do teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras, e o Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Conselho, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira, já que alguns dos atos legais adotados nas últimas décadas deixaram de ter relevância, quer devido ao facto do seu conteúdo ter sido adotado por outros atos legais subsequentes ou devido a algum carácter temporário destes.

Depois do acordo interinstitucional para a simplificação e melhoria da legislação da UE, esta mesma legislação deve ser atualizada e condensada, removendo atos legais que deixaram de ser aplicáveis, de modo a melhorar a transparência e a confiança.

De acordo com a proposta da Comissão, não está nos seus poderes declarar obsoletos atos legais que foram adotados pelo Conselho. Os atos listados na proposta da Comissão devem, por isso, ser revogados por decisão do Parlamento Europeu.

Estes atos delegados tornaram-se obsoletos já que o conteúdo da Diretiva do Conselho 76/621/EEC foi revogada pelo Regulamento 1881/2006 e o Regulamento 320/2006 apenas estabelece um esquema temporário que não é mais aplicável.

A proposta não é problemática e votámo-la favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour as it was necessary. Both acts have become obsolete since the content of Council Directive 76/621/EEC has been taken up by the subsequent Regulation 1881/2006, whereas Council Regulation 320/2006 only established a temporary scheme, which is no longer applicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore di questa relazione che non presenta complicazioni ed è soltanto una questione di allineamento di base giuridica.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εφόσον οι εν λόγω κανονισμοί και οδηγίες του Συμβουλίου έχουν καταστεί παρωχημένες και συνεπώς άνευ αντικειμένου, άρα θα πρέπει και να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The proposal aims at repealing Council Directive 76/621/EEC and Council Regulation (EC) No 320/2006 related to the common agricultural policy, which are based on Articles 42 and 43(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. Certain legal acts adopted in the last decades no longer have continued relevance, either because their content has been taken up by subsequent acts or due to their temporary character.

In accordance with the inter-institutional agreement on better law—making, European Union law should be updated and condensed by removing acts which are no longer applied, in order to improve transparency and certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht „Gemeinsame Agrarpolitik: Aufhebung überholter Rechtsakte“ gestimmt, weil ich es für wichtig halte, gerade unsere Landwirte und bäuerlichen Familienbetriebe vor unnötiger Bürokratie zu bewahren. Ein guter Ansatz, der auch in anderen Bereichen Schule machen sollte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Für ein effektives Handeln der Europäischen Union ist es entscheidend, dass bestehende Rechtsakte kontinuierlich überprüft werden. Nur so kann eine den Anforderungen entsprechende Gesetzeslage garantiert werden. Heute hat das Parlament einer Aufhebung überholter Rechtsakte zugestimmt. Somit wird nicht nur die Transparenz der europäischen Gesetzeslage erhöht, sondern auch der Schutz des Endverbrauchers verbessert.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report to repeal two obsolete acts that had exhausted all their effects.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this vote, as it was highly technical, and as always with the EU, repealing does not necessarily mean less regulation!

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La Directiva 76/621/CEE relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en los aceites y grasas, y el Reglamento (CE) n.° 320/2006 por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar habían quedado obsoletos y sin aplicación, aunque seguían en vigor. Por razones de seguridad y claridad jurídicas, procede derogar dichos instrumentos jurídicos obsoletos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la derogación de la Directiva 76/621/CEE, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en aceites y grasas, y del Reglamento (CE) nº 320/2006, que establecía un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar puesto que los contenidos de estas normas habían quedado desfasados por la nueva regulación de la PAC y, por lo tanto, no tenía sentido que continuaran estando en vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Alongside my colleagues in the S&D group, I voted in favour of this report. The agreement on better law—making between the Council and this Parliament states that EU law should be updated and de-cluttered by repealing acts which are no longer applied. This regulation repeals two obsolete acts that are no longer in effect, but technically remain in force. It is a pure formality and aims at ensuring transparency and legal certainty, making sure that EU law is easier understood.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I voted for this report because certain legal acts adopted in the last decades have lost their relevance because their content has been taken up by subsequent acts, or due to their temporary nature. I believe that in accordance with the inter-institutional agreement on better law—making, European Union law should be updated and condensed by removing acts which are no longer applied, in order to improve transparency and certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I have supported this report because certain legal acts adopted in the last decades no longer have continued relevance, either because their content has been taken up by subsequent acts, or due to their temporary character. In accordance with the interinstitutional agreement on better law making, Union law should be updated and condensed by removing acts which are no longer applied in order to improve transparency and certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Dans la continuité du mouvement engagé par la Commission européenne de simplifier la réglementation européenne et de la rendre plus lisible et compréhensible à ceux qui l’appliquent au quotidien, le Parlement européen a approuvé l’abrogation de deux actes de la politique agricole commune devenus obsolètes.

Il s’agit de considérations techniques sur la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses.

Si ces modifications paraissent obscures pour les non-initiés, elles ont toutefois le mérite d’apporter de la clarté pour les spécialistes de la question. C’est très exactement ce qu’on attend de l’Europe et c’est pourquoi, j’ai soutenu sans hésitation ces abrogations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 zbog toga što podržavam činjenicu da treba ukloniti akte koji se više ne primjenjuju radi poboljšanja transparentnosti i sigurnosti zakonodavstva Unije. Stavljanje izvan snage dotičnih zastarjelih akata u skladu je s međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva s ciljem ažuriranja i pojednostavljenja zakonodavstva kako bi se uklonili oni akti koji su prestali proizvoditi ikakve praktične efekte.

Smatram da su izvjesnost, dostupnost i jednostavnost prava ključni faktori za korektno i efikasno funkcioniranje zakonodavstva EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce vote porte sur des dispositions législatives caduques. Ce vote n'aura aucun impact concret.

Cependant, l'un des deux textes concernés par l'abrogation porte sur le régime transitoire de la betterave sucrière. En effet, en octobre 2017 est prévue la suppression des quotas sucriers, sur le modèle de ce qui vient d'être accompli en mars 2015 avec la fin des quotas laitiers. Les conséquences nuisibles sont prévisibles: effondrement des cours, ruine des petits producteurs et concentration oligopolistique du marché autour de grandes structures (telles que Lactalis dans le cas du lait), qui joueront encore plus à la baisse sur les cours.

Notre groupe ENL propose donc de profiter de cette opportunité (bien qu'il n'y ait aucun enjeu réel) pour réaffirmer notre opposition à la politique menée par l'UE dans ce secteur, qui implique: fin des quotas betteraviers, ouverture des marchés sucriers dans le cadre d'accords de libre-échange.

J’ai donc voté CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Although I do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, my colleagues and I therefore abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport dans un souci de simplification de la législation européenne. Pour des raisons de clarté, il était nécessaire d'abroger ces deux textes devenus aujourd'hui obsolètes et relevant de la Politique Agricole Commune (PAC).

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für diesen Bericht, da es um die Aufhebung mittlerweile obsoleter Vorschriften geht. Der Bericht ist rein technischer Natur.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the proposal, as I agree that European Union law should be updated and condensed by removing acts which are no longer applied, in order to improve transparency and certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La seguente proposta ha come fine l'abrogazione di alcuni atti giuridici oramai divenuti obsoleti, in quanto di carattere temporaneo o aventi un contenuto che è stato ripreso in atti successivi. Nello specifico, essa mira ad abrogare la direttiva 76/621/CEE del Consiglio che è stata ripresa nel regolamento (CE) n. 1881/2006, il quale definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. Inoltre, mira ad abrogare il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, che ha istituito un regime temporaneo, restato in vigore solo fino alla campagna di commercializzazione 2009/2010.

Ho deciso di votare favorevolmente in quanto l'eliminazione dalla legislazione di atti che non producono più effetti reali rappresenta una parte essenziale della strategia della cosiddetta "better regulation", che consente di semplificare il quadro normativo a favore degli operatori di settore e dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport Siekierski envisage d’abroger les actes devenus obsolètes dans le cadre de la Politique agricole commune et notamment la directive 76/621/CEE du conseil relative à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n°320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière.

S’il s’agit d’un vote de clarification du droit, et même si l’enjeu de ce vote est relativement faible, j’ai décidé de voter contre ce texte afin de rappeler mon opposition à la politique de l’UE en matière de betterave sucrière.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Ce n'était qu'un vote de forme, sans impact concret, puisque concernant l'abrogation de textes déjà caducs. Néanmoins, ceux-ci fixaient notamment la politique menée par l'UE sur la betterave sucrière, à laquelle je suis fermement opposé.

J'ai donc voté CONTRE, pour dénoncer la fin - programmée en 2017 - des quotas betteraviers. Comme pour les quotas laitiers, ce nouveau régime imposé par l'UE causera la ruine de nos petits producteurs, et la valorisation de grands groupes qui pourront jouer allègrement à la baisse sur les cours du marché sucrier...

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque esta propuesta tiene como objeto derogar ciertos actos adoptados en las últimas décadas que ya no tienen aplicabilidad, ya sea porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, o debido a su carácter temporal.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, no está dentro de las facultades de la Comisión para declarar obsoletos, actos que fueron adoptadas por el Consejo. Los actos que figuran en la propuesta por lo tanto, deben derogarse por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento consisten en una derogación pura, de la Directiva 76/621 / CEE del Consejo y el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo.

En concreto, los dos actos han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621 / CEE del Consejo, ha sido ocupado por el Reglamento 1881/2006 posterior, que el Reglamento 320/2006 del Consejo sólo estableció un régimen temporal, que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El texto aprobado tenía por objeto derogar dos anteriores, uno de la Comisión relativo al porcentaje máximo de ácido erúcico en los aceites y grasas, y otro del Consejo, el cual establecía un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar.

A pesar de que ambos actos jurídicos habían quedado obsoletos, formalmente continuaban en vigor. Siguiendo uno de los principios de la Unión Europea que pretende mejorar la transparencia del Derecho de la Unión y cuyo fin es el de legislar mejor, resulta indispensable derogar aquellos actos jurídicos que ya no surtan verdaderos efectos.

Por ello, me declaro a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U cilju zaštite sigurnosti prava Europske unije, a radi poboljšanja transparentnosti, potrebno je ažurirati i sažeti politike uklanjanjem akata koji se više ne primjenjuju. Svrha izvješća je stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Sadržaj Direktive Vijeća 76/621/EEZ uključen je u Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani.

Podržala sam izvješće zastupnika Czesława Adama Siekierskog budući da je zbog pravne sigurnosti važno staviti izvan snage pravila koja se ne primjenjuju kako bi se građanima pojednostavilo razumijevanje regulativa i ojačalo povjerenje u sigurnost i pravednost pravnog poretka kao pokretača moderne države.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Eiropas Savienības un to institucionālo priekšgājēju pastāvēšanas laikā tika pieņemts milzīgs skaits dažādu regulu, kuru uzdevums bija vai joprojām ir funkcionēšanas principu noteikšana visvisādu politisko jomu ietvaros. Tas pakāpeniski noveda pie situācijas, kad vairākas regulas vienkārši vairs nav aktuālas, jo to darbības periods esot beidzies vai kādas citas jaunākas regulas aizņēma to vietu atbildības ziņā. Līdz ar to uzskatu par loģiskiem pieņemtus soļus, lai šādas vairs neaktuālas regulas tiktu pakāpeniski likvidētas.

Pilnīgi atbalstu Eiropas Parlamenta, Komisijas un Padomes sadarbību Savienības likumdošanas tālākā standartizēšanā un unificēšanā. Pirms Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai manā valstī aktīvi darbojās divas cukurfabrikas, kas izmantoja cukurbietes kā galveno resursu. Ekonomiskā un sociālā ziņā tas pozitīvi ietekmēja gan lauksaimniecību, gan vieglo un pārtikas rūpniecību, gan arī darbavietu esamību un ar to saistītos nodokļus. Līdz ar to, kaut gan es atbalstu brīvā tirgus principus, nevaru bez nožēlas neatzīmēt faktu, ka kādreiz manā valstī pastāvēja vesela nozare, kuras ražotspēja ļāva eksportēt produkciju uz ārvalstīm, savukārt pašlaik cukuru nākas importēt.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ zrušenie zastaraných a prakticky neúčinných predpisov prispeje k zjednodušeniu a sprehľadneniu právnych predpisov v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Obdobné revízie je nutné robiť o všetkých politikách Únie, právo EÚ sa tak stane aj z pohľadu jeho interpretácie zrozumiteľnejšie a jednoznačnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού ανώτατου ορίου περιεκτικότητας ερουκικού οξέως στα έλαια και τα λίπη και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 320/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης, διότι η έκθεση είναι επαρκώς τεκμηριωμένη.

Επιπλέον, θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι η τρόικα συνεχίζει την αντικοινωνική της επίθεση κατά του ελληνικού λαού. Με το αγροτικό μνημόνιο διαλύει τον πρωτογενή τομέα, αυξάνει το κόστος παραγωγής, φορολογεί άγρια τη γη και την αγροτική παραγωγή και επιβάλλει αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες. Για το λόγο αυτό ο αγροτικός κόσμος στην πατρίδα μου την Ελλάδα έχει ζεστάνει τα τρακτέρ και προετοιμάζεται για μεγάλες κινητοποιήσεις. Γιατί με την επιβολή των μνημονίων το εισόδημα των αγροτών στην Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά και η φορολογία του αγροτικού κόσμου ανήλθε στα ύψη. Στηρίζω τον αγώνα των Ελλήνων αγροτών και θα σταθώ δίπλα τους στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους για παραγωγική ανασυγκρότηση, για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, για στήριξη της κτηνοτροφίας και για να πετάξουμε την τρόικα έξω από την πατρίδα μας και να ξαναπάρουμε πίσω την Ελλάδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Ce texte, qui concerne en particuliers la betterave à sucre, est l’écho d’un autre texte sur la fin des quotas laitiers. Les conséquences seront les mêmes : effondrement des cours, ruines des petits producteurs, fins des quotas, ouvertures des marchés dans le cadre des accords de libre-échanges. Nous nous opposons fermement à cette politique menée par l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this tidying-up proposal. The Commission proposal aims at repealing Council Directive No 76/621/EEC and Council Regulation (EC) No 320/2006, which have exhausted all their practical effects and remain only technically in force.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole al progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi ed il regolamento n 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero. Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia per legiferare meglio. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non producono più effetti reali.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di regolamento volta ad abrogare la direttiva 76/621/CEE e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, poiché credo che sia auspicabile un avanzamento normativo in tale settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es ergibt Sinn, dass Artikel 114 AEUV der Rechtsgrundlage für die Aufhebung von Rechtsakten hinzugefügt wird. Daher war dieser Bericht zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted to repeal both Council Directive 76/621/EEC and Council Regulation (EC) No 320/2006, as both acts have become outdated since the content of Council Directive 76/621/EEC was taken up by the subsequent Regulation 1881/2006, while Council Regulation 320/2006 only established a temporary scheme which is no longer valid.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans leur accord interinstitutionnel intitulé «Mieux légiférer», le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus que la législation communautaire devait être mise à jour et que son volume devait être réduit par l'abrogation des actes qui ne sont plus appliqués.  Cela permettrait, notamment, aux citoyens une meilleure compréhension des réglementations européennes. La Commission propose ici d’abroger deux actes relevant de la politique agricole commune, devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur. Quel exploit! Il s'agit de la Directive 76/621/CEE du Conseil sur les huiles et graisses dont le contenu est repris dans le règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission et du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil qui instituait un régime temporaire dans l'industrie sucrière pour 2009 et 2010, qui est caduc. Je vote pour ce texte qui vise à simplifier la compréhension de la réglementation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le vote concerne des textes législatifs caducs: il s'agit donc d'un vote de pure forme, qui n'aura aucun impact concret.

Néanmoins, l'un des deux textes concernés par l'abrogation porte sur le régime transitoire de la betterave sucrière. Il faut savoir, en effet, qu'en octobre 2017 est prévue la suppression des quotas sucriers, sur le modèle de ce qui vient d'être accompli en mars 2015 avec la fin des quotas laitiers. Les conséquences nocives sont connues d'avance: effondrement des cours, ruine des petits producteurs et concentration oligopolistique du marché autour de grandes structures (telles que Lactalis dans le cas du lait), qui joueront encore plus à la baisse sur les cours.

Nous proposons donc de profiter de cette opportunité (bien qu'il n'y ait aucun enjeu réel) pour réaffirmer notre opposition à la politique menée par l'UE dans ce secteur, qui implique: fin des quotas betteraviers, ouverture des marchés sucriers dans le cadre d'accords de libre-échange...

Par conséquent, le député a voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto concordante com o relatório sobre a proposta de regulamento para a revogação de atos obsoletos no âmbito da Política Agrícola Comum.

A proposta da Comissão visa revogar a Diretiva n.° 76/621/CEE do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Conselho, que já não produzem efeitos e permanecem apenas tecnicamente em vigor. A necessidade de segurança e certeza jurídica exige que sejam revogados os atos obsoletos.

Ainda, trata-se de aditar o artigo 114.º do TFUE à base jurídica no que se refere à aproximação das disposições legislativas que tenham por objeto o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I voted in favour of this resolution as legal acts adopted in the last decades may no longer be relevant, as they were replaced by subsequent acts, or due to their temporary character. It is essential that obsolete acts are repealed to condense and update European Union law in order to improve transparency and certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Súhlasím s návrhom o zrušení zastaraných aktov, ktoré majú len formálny charakter a už nie sú v súčasnom pozmenenom kontexte relevantné. Po preskúmaní návrhu Komisiou je Parlament s Radou oprávnený zrušiť akty riadnym legislatívnym postupom. Ide o zrušenie zastaraných smerníc na základe predchádzajúcich zmlúv alebo smerníc ktoré majú dočasný charakter. Cieľom zrušenia zastaraných právnych aktov je väčšia právna transparentnosť a zrozumiteľnosť v rámci politiky Únie. V predmetnej správe sa predkladá návrh zrušenia smernice týkajúcej sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu. Oba akty sa stali zastaranými vzhľadom na ich prebratie do následného nariadenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this regulation which repeals two obsolete acts that had exhausted all their effects, but remain technically in force. They have become obsolete because their content has been taken up by successive acts for the first one or because of their temporary character for the second.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ A vote for bringing clarity to the legal maze of the EU through the abandonment of obsolete and useless legal acts still in force for no good or valid reason.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Bizottság európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tett javaslatot az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok) erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése céljából. Az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága módosító indítványában mindössze egy technikai jellegű pontosítást javasolt, egyebekben a Bizottság javaslatát elfogadásra ajánlotta a Parlamentnek, az előterjesztést ezért megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ No âmbito da Política Agrícola Comum, a Diretiva n.º 76/621/CEE do Conselho, relativa à fixação do teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras, e o Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Conselho estabelecem um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira, tendo esgotado os seus efeitos legais, não correspondendo atualmente às finalidades iniciais para as quais foram criados.

A eliminação de atos obsoletos constitui um elemento da estratégia «Legislar Melhor», colocada em prática pelas instituições europeias, não se justificando a permanência destes atos na ordem legislativa em vigor. O conteúdo da Diretiva n.º 76/621/CEE é reproduzido no Regulamento (CE) n.º 1881/2006 da Comissão, que fixa os teores máximos de certos contaminantes presentes nos géneros alimentícios, e o Regulamento (CE) n.º320/2006 do Conselho seria aplicável apenas em regime temporário de reestruturação da indústria açucareira, cessando na campanha de comercialização de 2009/2010.

Sou a favor desta proposta, na medida em que deverá ser salvaguardada a segurança e a transparência jurídicas, através da revogação de atos obsoletos que estão apenas formalmente em vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Ce rapport Siekierski envisage d’abroger les actes devenus obsolètes dans le cadre de la Politique agricole commune et notamment la directive 76/621/CEE du conseil relative à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n°320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière.

S’il s’agit d’un vote de clarification du droit, et même si l’enjeu de ce vote est relativement faible, j’ai décidé de voter contre ce texte afin de rappeler mon opposition à la politique de l’UE en matière de betterave sucrière.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui autorise l'abrogation de deux actes obsolètes de la politique agricole commune. Il s’agit de la directive 76/621/CEE du Conseil, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses, dont le contenu a été repris par le règlement (CE) n°1881/2006 de la Commission et du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, qui instituait un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière et dont le régime temporaire était applicable uniquement jusqu'à la campagne de commercialisation des années 2009 et 2010. La seule modification apportée au texte de la Commission est la référence à l'article 114 du TFUE, par souci de cohérence avec la double base juridique (politique agricole et politique du marché intérieur) utilisée pour l'adoption de la directive 76/621/CEE.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted for this report that will repeal Council Directive 76/621/EEC and Council Regulation (EC) No 320/2006 taking into consideration that both acts have become obsolete since the content of Council Directive 76/621/EEC was taken up by the subsequent Regulation (EC) No 1881/2006, while Council Regulation 320/2006 only established a temporary scheme which is no longer applicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this purely technical report which repeals two acts that have ceased to serve any legislative function. The Directives in question are related to the fixing of maximum levels of erucic acid in fats and oils and another establishing a temporary scheme for restructuring the sugar industry. The former is now included in a regulation in the same format, and the latter is no longer applicable as it only concerned temporary measures.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für den vorliegenden Bericht ausgesprochen, da sich in den letzten Jahren der bürokratische Aufwand deutlich erhöht hat und zuständige Behörden und Landwirte zunehmend belastet wurden. Durch die Komplexität haben sich auch einige Fehler eingeschlichen, die beseitigt werden müssen. Vorliegend handelt es sich auf den ersten Blick also um einen rein technischen Vorgang – dennoch stellt er für mich auch einen Schritt in Richtung Entbürokratisierung dar.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport vise à établir un règlement abrogeant la directive 76/621/CEE et le règlement (CE) 320/2006 du Conseil pour cause d'obsolescence législative. La première fixait un taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses, teneur qui a été ensuite règlementée par la directive 1881/2006 de la Commission, qui en reprend le contenu, rendant donc inutile la précédente. Quant au règlement (CE) 320/2006, il fixait un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière ayant pour échéance la campagne de commercialisation 2009/2010. Cette campagne étant passée, le règlement n'est plus en application. Je soutiens ce rapport qui vise donc à retirer de la législation de l'Union ces actes obsolètes, la clarification et la sécurisation de celle-ci étant nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, kuna tegemist on aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą.

Pažymėtina, kad pastaraisiais dešimtmečiais kai kurie priimti teisės aktai tapo nebeaktualūs ir jie nebeturi jokio poveikio.

Todėl labai svarbu panaikinti pasenusius žemės ūkio teisės aktus, kurie neatitinka savo paskirties, ir užtikrinti, kad normos būtų aiškios ir nuspėjamos.

Sumažinus Europos Sąjungos teisės aktų skaičių panaikinant nebetaikomus būtų padidintas skaidrumas. Be to, visiems piliečiams ir visoms valstybėms narėms būtų suteikta daugiau aiškumo, kadangi teisės aktų poveikis tiems, kam jie taikomi, turi būti aiškus ir nuspėjamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ La garanzia della trasparenza e della certezza della legislazione europea costituisce, a mio parere, uno degli obiettivi dell'Unione, al fine di avvicinarla sempre più ai suoi cittadini.

È per questo che, alla luce del parere della commissione giuridica e trovandomi pienamente d'accordo con essa sull'inclusione dell'articolo 114 TFUE come base giuridica del regolamento in esame, ho deciso di esprimermi favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera jer su oba akta zastarjela. Uredba 76/621/EEC zamijenjena je novom Uredbom 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani, a Uredba 320/2006 primjenjivala se do završetka trgovinske godine 2009./2010.

Također želim upozoriti na ukidanje sustava kvota za šećer koje nam slijedi sljedeće godine i pozivam na pravovremenu reakciju Komisije kako sektor šećera ne bi sustigla ista situacija koja se je dogodila u sektoru mlijeka. Imajući negativna iskustva s ukidanjem kvota u sektoru mljekarstva i nepoštenom trgovačkom praksom te ruskim embargom, kao i ostalim problemima u kojima se danas nalaze proizvođači mlijeka, ponovno koristim priliku i pozivam Komisiju da poduzme potrebne korake na vrijeme, a ne da opet gasi požar kada bude kasno.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Siekierski envisage d’abroger les actes devenus obsolètes dans le cadre de la Politique agricole commune et notamment la directive 76/621/CEE du conseil relative à la fixation du taux maximal d’acide érucique dans les huiles et graisses et le règlement (CE) n°320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière.

S’il s’agit d’un vote de clarification du droit, et même si l’enjeu de ce vote est relativement faible, j’ai décidé de voter contre ce texte afin de rappeler mon opposition à la politique de l’UE en matière de betterave sucrière.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam sve napore usmjerene ka poboljšanju sigurnosti i transparentnosti prava Unije, što čini temelj za bolju i dosljedniju izradu zakonodavstava, pa tako i ove uredbe o stavljanju izvan snage trenutnih propisa o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima te o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera. Nadležna su tijela dostavila dokaze o postojanju i primjerenosti pravne osnove za ove uredbe, a riječ je o članku 43. stavku 2. i članku 114. UFEU-a.

U cijelosti, riječ je o pravnim osnovama i sporazumima s kojima se teži poboljšanju zakonodavstva sažimanjem i ažuriranjem, odnosno uklanjanjem onih akata koji su zastarjeli, koji se više ne primjenjuju, čiji je sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, ili zbog njihovog privremenog karaktera. U ovom slučaju regulative o dopuštenim količinama određenih kontaminata u hrani riječ je o osnovnom zahtjevu da se uklone iz aktivnog zakonodavstva oni akti koji više nemaju stvarni učinak.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Slažem se s izvješćem kolege Czeslawa Adama Siekierskog o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima te Uredbe Vijeća o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera.

Razlog stavljanja izvan snage je to što neki pravni akti usvojeni zadnjih desetljeća više nisu relevantni jer je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima ili zbog svoje privremene naravi. U skladu s međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva i u cilju poboljšanja transparentnosti i sigurnosti, pravo Unije se treba pravodobno ažurirati i sažeti uklanjanjem akata koji se više ne primjenjuju. Akte navedene u prijedlogu bi izvan snage trebali staviti Vijeće i Europski parlament u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, budući Komisija nije nadležna proglašavati zastarjele akte koje je donijelo Vijeće.

Sadržaj Direktive Vijeća 76/621/EEZ uključen je u Uredbu Komisije br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminata u hrani, a privremeni sustav uspostavljen Uredbom Vijeća br. 320/2006 primjenjivao se samo do tržišne godine 2009./2010. te, u skladu s tim, navedeni pravni akti u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom su zastarjeli te bi ih radi pravne sigurnosti i jasnoće trebalo staviti izvan snage.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La strategia "legiferare meglio", attuata dalle istituzioni europee, intende abrogare gli atti legislativi che hanno esaurito i loro effetti ma che sono ancora tecnicamente in vigore. Questi atti sono da considerare obsoleti o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché erano di carattere temporaneo.

Premesso ciò, considerando che il contenuto della direttiva 76/621/CEE del Consiglio è stato ripreso nel regolamento (CE) n. 1881/2006, mentre il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio era stato istituito solo in via temporanea, sono favorevole alla loro abrogazione, al fine di diminuire il numero delle normative europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanislav Polčák (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice, kterou se stanovovalo nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a také nařízení Rady, kterým se zavedl dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu. Mám za to, že oba právní předpisy z oblasti společné zemědělské politiky už nejsou relevantní – ať už z důvodu jejich dočasné platnosti nebo proto, že byly nahrazeny následujícími předpisy. Zrušením směrnic a nařízení, která nejsou již platná a potřebná, zvýšíme transparentnost. Navíc, aktualizace a zestručnění jistě povedou k jasnějšímu přehledu právních předpisů.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Afin de garantir des normes sanitaires élevées et de toujours mieux harmoniser les pratiques et normes entre les États membres, l'Union modifie et améliore sa législation.

Dans ce contexte, le Parlement européen a décidé d'abroger deux actes de la politique agricole commune (PAC) devenus obsolètes: la directive 76/621/CEE fixant un taux maximal d'acide érucique dans les huiles et les graisses, et le règlement (CE) 320/2006 relatif au régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière en vigueur jusqu'en 2009/2010. Je me suis exprimé en faveur de ce texte qui permet de mettre à jour la législation dans le domaine agricole.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente por entender que os diplomas que deixaram de produzir efeito devem ser revogados.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Although we do not approve of this Parliament legislating for 500 million people, as this repeals defunct legislation, we abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que deroga la Directiva 76/621/CEE del Consejo, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en los aceites y grasas, y el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo, por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar habida cuenta de que ambos actos se han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido retomado por el posterior Reglamento (CE) nº 1881/2006, mientras que el Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo se limitaba a establecer un régimen temporal que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a posição do Parlamento Europeu, aprovada em primeira leitura em 27 de outubro de 2015, com vista à adoção de um Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga a Diretiva n.º 76/621/CEE do Conselho, relativa à fixação do teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras, e o Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Conselho, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira.

Trata-se de uma proposta eminentemente técnica, que visa conferir uma maior transparência e clareza legislativas, através da revogação de diplomas que deixaram de produzir efeitos - como é o caso destes, no domínio da Política Agrícola Comum.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui demande l'abrogation de la directive 76/621/CEE du Conseil relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses et du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière.

En effet, certains actes qui ont été adoptés il y a quelques années sont toujours en vigueur malgré le fait qu'ils soient devenus obsolètes.

C'est donc pour des raisons de sécurité juridique que la Commission propose leur abrogation au Parlement européen et au Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione inerente l'abrogazione della direttiva 76/621/CEE e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, in quanto sono concorde a considerare questi atti ormai obsoleti e di nessuna utilità pratica e sono favorevole a un aggiornamento della legislazione europea in materia di politica agricola per favorire una maggiore efficienza del settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la derogación de la Directiva 76/621/CEE, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en aceites y grasas, y del Reglamento (CE) nº 320/2006, que establecía un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar puesto que los contenidos de estas normas habían quedado desfasados por la nueva regulación de la PAC y, por lo tanto, no tenía sentido que continuaran estando en vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque esta propuesta tiene como objeto derogar ciertos actos adoptados en las últimas décadas que ya no tienen aplicabilidad, ya sea porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, o debido a su carácter temporal.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, no está dentro de las facultades de la Comisión el declarar obsoletos actos que fueron adoptados por el Consejo. Los actos que figuran en la propuesta, por lo tanto, deben ser derogados por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento consisten en una derogación pura de la Directiva 76/621/CEE del Consejo y del Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo.

En concreto, los dos actos han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido incorporado al Reglamento 1881/2006, posterior, y el Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo sólo estableció un régimen temporal, que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006. Entrambi questi atti sono divenuti obsoleti in quanto non hanno più alcuna applicazione pratica. Ho deciso pertanto di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D), por escrito. ‒ É importante este procedimento por uma questão de clareza jurídica e sem ir mais além do necessário e do estritamente acordado em termos da atual Política Agrícola Comum 2014—2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this report, as although I do wish to see obsolete acts repealed I do not think this report will achieve what it hopes to do.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Repealing this act shows the EU’s ability to become more efficient and do away with unnecessary legislation. While they have effectively exhausted all of their effects, they do remain technically in force and because of subsequent acts, they have been rendered obsolete.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ aby sme zaručili transparentnosť a presnosť európskeho práva, je potrebné pravidelne aktualizovať a zhusťovať legislatívne akty, ktoré sa stali zastaranými. Súhlasím preto s návrhom Komisie zrušiť tie nariadenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sa stali nadbytočnými, keďže sa už v praxi neaplikujú. Zrušíme tak zastaranú smernicu upravujúcu maximálny obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch, ako aj nariadenie, ktorým sa ustanovil dočasný rámec pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ S cieľom zabezpečiť lepšiu tvorbu práva je nevyhnuté, aby sa právo Európskej únie priebežne aktualizovalo a zhutňovalo. To vieme docieliť i zrušením aktov, ktoré sa už neuplatňujú. Takto zabezpečíme lepšiu transparentnosť a istotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The proposed regulation is nothing more than a formality and has the aim of ensuring transparency and legal certainty, which are prerequisites of responsible law—making.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Neki pravni akti usvojeni zadnjih desetljeća više nisu relevantni zbog toga što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima ili zbog svoje privremene naravi.

Cilj ovog prijedloga jest stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera, a koje se temelje na članku 42. i članku 43. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Navedeni pravni akti u vezi sa zajedničkom politikom formalno su još uvijek na snazi, iako su zastarjeli te bi ih radi pravne sigurnosti i jasnoće trebalo staviti izvan snage.

U potpunosti podržavam prijedlog da se navedeni akti uklone iz aktivnog zakonodavstva, s obzirom da više nemaju stvarni učinak i samo tehnički ostaju na snazi.

U cilju poboljšanja transparentnosti i sigurnosti pravo Unije treba ažurirati i sažeti uklanjanjem akata koji se više ne primjenjuju. Uklanjanje ovih akata predstavlja ključan element strategije bolje izrade zakonodavstva koju provode institucije.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne ‒ vzhľadom na to, že dané právne akty už nemajú praktické využitie, som hlasoval za ich zrušenie. Spoločná poľnohospodárska politika však obsahuje podstatne viac častí, ktoré sú už dávno prekonané, prípadne dokonca nemali zmysel ani pri ich pôvodnom zavádzaní. Ich zrušenie by pomohlo daňovníkom EÚ, ako aj produktívnym poľnohospodárom, ktorí by mohli súťažiť vo férovej konkurencii na trhu, namiesto prostredia pokriveného nerovnakými úrovňami dotácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o skupni kmetijski politiki: razveljavitev zastarelih aktov. Potrdila sem tehnične popravke, s katerimi razveljavljamo zastarele akte. Evropska komisija namreč nima pristojnosti za razveljavitev aktov, ki jih je sprejel Svet, zato morata akte, katerih vsebino so povzeli drugi akti oz. niso več aktualni, po rednem zakonodajnem postopku potrditi Svet in Evropski parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Εφόσον οι εν λόγω οδηγίες και κανονισμοί του Συμβουλίου έχουν καταστεί παρωχημένες και συνεπώς άνευ αντικειμένου πρέπει και να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a jelentést, mely egyes mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmi forgalmára vonatkozó versenyszabályok végrehajtását érinti, illetve a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozását is célozza. A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezze a közös agrárpolitikával kapcsolatos olyan rendelkezéseket, amelyek ma már nem relevánsak. Ezek egy részének tartalmát későbbi jogi aktusok átvették, vagy ideiglenes jellegük következtében érvényüket vesztették, tehát mindez az EU-s joganyag egyszerűsítését és tömörítését jelenti.

A jelentés új javaslatként emeli be a belső piac megteremtésére és működésére vonatkozó jogszabályok egymáshoz közelítésével kapcsolatos az EUMSZ 114. cikkét. Ennek célja, hogy összhangot teremtsen a mezőgazdasági és a belső piaci politika kettős jogalapja között, az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma, legmagasabb szintjének rögzítése tekintetében. Ennek értelmében, az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően fogadja el a belső piac megteremtése és működésére vonatkozó intézkedéseket.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Legislația europeană are nevoie de înnoire la anumite perioade de timp. Tratatul de la Lisabona a creat noi mecanisme prin care Parlamentul European poate acționa în vederea aducerii la zi a documentelor europene. În anumite domenii, cercetarea științifică descoperă noi metode și produse, care creează premisele unor schimbări în favoarea consumatorilor europeni. Unul dintre aceste domenii este Politica Agricolă Comună. Elaborată încă din zorii construcției europene, este evident că politica europeană din domeniul agricol trebuie reglementată în conformitate cu imperativele prezentului. Trebuie ținut cont de faptul că o serie de compuși și substanțe chimice ce se regăsesc în produsele agricole pot afecta în mod negativ evoluția indivizilor care le consumă fără a fi conștienți de pericolele la care se expun. Este misiunea specialiștilor în domeniu să ne informeze cu privire la existența unor asemenea pericole. Misiunea noastră este să adoptăm o legislație care să îi protejeze pe cetățenii care ne-au acordat încrederea lor. Din aceste motive, cred că se impune susținerea documentului aici de față.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte. Il ne s'agit là que de corrections au texte existant, une sorte de mise à jour dont je partage les évolutions.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I supported the proposal of the Commission to repeal two legal acts concerning the common agricultural policy which have become obsolete, even though they are formally still in force. The repeal affects Council Directive 76/621/EEC relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats and to Council Regulation (EC) No 320/2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry. This move is in line with better law—making of the EU institutions, which agreed that Community law should be updated and condensed by repealing acts which are no longer applied.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja sem podprla, saj menim, da so nekateri pravni akti, ki so bili sprejeti v zadnjih desetletjih, neustrezni, njihova veljavnost je le še formalna in jih je treba zaradi pravne varnosti in jasnosti razveljaviti.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la derogación de la Directiva 76/621/CEE, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en aceites y grasas, y del Reglamento (CE) nº 320/2006, que establecía un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar puesto que los contenidos de estas normas habían quedado desfasados por la nueva regulación de la PAC y, por lo tanto, no tenía sentido que continuaran estando en vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az agrár bizottság előterjesztését támogattam, melynek célja, hogy az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK irányelv elfogadásakor alkalmazott kettős jogalappal (mezőgazdasági és belső piaci politika) való összhangot megteremtése. Ez a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapítása miatt fontos.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de la derogación de la Directiva 76/621/CEE, relativa a la determinación del porcentaje máximo de ácido erúcico en aceites y grasas, y del Reglamento (CE) nº 320/2006, que establecía un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar puesto que los contenidos de estas normas habían quedado desfasados por la nueva regulación de la PAC y, por lo tanto, no tenía sentido que continuaran estando en vigor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe técnico para dotar de mayor seguridad jurídica al marco de la Política Agraria Común.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this legislative resolution relating to the fixing of the maximum level of erucic acid in oils and establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry. I agree that improving the transparency of EU law is an essential element of the better law–making strategy that EU institutions are implementing, therefore it was necessary, in order to insure legal certainty and clarity, to repeal those legal acts which no longer have real effect.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de una propuesta de la Comisión Europea al Parlamento y al Consejo para derogar dos actos obsoletos: la Directiva 76/621/CEE del Consejo, cuyo contenido ha sido incorporado al Reglamento (CE) n° 1881/20061, y el Reglamento (CE) n° 320/20061 del Consejo sobre el esquema temporal establecido por este Reglamento, que solo fue aplicable durante el período 2009/2010.

Habida cuenta de la tecnicidad de este informe, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento decidió aprobarlo mediante procedimiento simplificado. Por todo ello, considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor porque esta propuesta tiene como objeto derogar ciertos actos adoptados en las últimas décadas que ya no tienen aplicabilidad, ya sea porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, o debido a su carácter temporal.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, no está dentro de las facultades de la Comisión el declarar obsoletos actos que fueron adoptados por el Consejo. Los actos que figuran en la propuesta, por lo tanto, deben ser derogados por el Consejo y el Parlamento Europeo siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo y el contenido de la propuesta de Reglamento consisten en una derogación pura de la Directiva 76/621/CEE del Consejo y del Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo.

En concreto, los dos actos han quedado obsoletos ya que el contenido de la Directiva 76/621/CEE del Consejo ha sido incorporado al Reglamento 1881/2006, posterior, y el Reglamento (CE) n.º 320/2006 del Consejo sólo estableció un régimen temporal, que ya no es aplicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Depois do acordo interinstitucional para a simplificação e melhoria das leis da UE, a legislação deve ser atualizada e condensada, removendo atos legais que deixaram de ser aplicáveis, de modo a melhorar a transparência e a confiança.

De acordo com a proposta da Comissão, não está nos poderes da Comissão declarar obsoletos atos legais que foram adotados pelo Conselho. Os atos listados na proposta da Comissão devem, por isso, ser revogados por decisão do Parlamento Europeu, sendo neste caso os atos delegados que estabelecem o teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras e os que estabelecem um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es ergibt Sinn, dass Artikel 114 AEUV der Rechtsgrundlage für die Aufhebung von Rechtsakten hinzugefügt wird. Daher war dieser Bericht zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Zusammen mit meiner Fraktion, der EKR, habe ich dem Bericht zum Thema „Gemeinsame Agrarpolitik: Aufhebung überholter Rechtsakte“ zugestimmt. Im Rahmen der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung schlägt die Kommission vor, zwei Rechtsakte, die inzwischen überholt sind, aufzuheben. Diese beiden Rechtsakte sind in Kraft, obwohl sie keine praktische Anwendung mehr haben. Die EKR unterstützt die Maßnahme der Außerkraftsetzung von Gesetzgebungen, die nicht mehr anwendbar sind – und das ist auch meine Meinung. Was nicht gebraucht wird, soll weg – also habe ich diesem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu, ktorá navrhovala zrušenie dvoch právnych predpisov z oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, a to smernice č. 76/621/EHS a nariadenia (ES) 320/20064 som podporila. Smernica a nariadenie už vzhľadom na zmenené pomery nespĺňali svoj účel. Som rada, že týmto hlasovaním sme prispeli k zjednodušeniu a k aktualizácii právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ A proposta serve para objetar à Diretiva n.º 76/621/CEE do Conselho, relativa à fixação do teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras, e ao Regulamento (CE) n.º 320/2006 do Conselho, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira, já que alguns dos atos legais adotados nas últimas décadas deixaram de ter relevância, quer devido ao facto do seu conteúdo ter sido adotado por outros atos legais subsequentes quer devido ao carácter temporário destes.

De acordo com a proposta da Comissão, não está nos poderes da Comissão declarar obsoletos atos legais que foram adotados pelo Conselho. Os atos listados na proposta da Comissão devem por isso ser revogados por decisão do Parlamento Europeu, sendo neste caso os atos delegados que estabelecem o teor máximo de ácido erúcico nos óleos e gorduras e os que estabelecem um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira.

Estes tornaram-se obsoletos já que o conteúdo da Diretiva do Conselho n.º 76/621/EEC foi revogada pelo Regulamento 1881/2006 e o Regulamento 320/2006 apenas estabelece um esquema temporário que não é mais aplicável. Votámos a favor.

 

6.2. Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки (A8-0271/2015 - Jeppe Kofod)
 

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētājas kundze! Izejot vismaz no tīri ģeogrāfiskiem, vēsturiskiem, ekonomiskiem, kultūras un citiem iemesliem, Šveice vienmēr bijusi Eiropas Savienības un to institucionālo priekšteču viena no svarīgākajām partnervalstīm, tāpēc esmu visai apmierināts, ka drīz pēc šīs normatīvās rezolūcijas projekta pieņemšanas un attiecīgi grozītā nolīguma protokola ieviešanas sadarbība ar Alpu republiku kļūst vēl ciešāka. Negribu dalīties ar jūtīgu informāciju, kas varētu kaitēt lielā mērā ar banku konfidencialitāti saistītai valstij ar tādu reputāciju. Un personīgas informācijas drošums ir ļoti svarīgs jebkura cilvēka dzīves aspekts, arī ārpus kredītiestādēm. Tomēr tās nereti noveda pie situācijas, kad daudzi cilvēki ar kontiem Šveices bankās vienkārši nemaksāja nodokļus savās dzimtajās valstīs, tajā skaitā arī Eiropas Savienībā, un informācija par šādiem likuma pārkāpumiem nebija pieejama. Gan tīri cilvēciski, gan kā sociālists pēc saviem uzskatiem es esmu par sociālo taisnīgumu, kurš starp citām lietām jau ir ar taisnīgu likumiem atbilstošu nodokļu nomaksu. Līdz ar to es nobalsoju par. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). Madam President, our policy toward Switzerland is driven by an unspoken or – indeed, in this Chamber – sometimes a voiced resentment about their stubborn independence. Not just the fact of being outside the European Union, but the fact that they dare to prosper – to be, according to the United Nations, the happiest and wealthiest country in Europe, with a remarkably low tax take. How they do it? How do they supply their peoples with the highest standard of living in the world while taking less than 30% of GDP in combined cantonal and federal spending, when we spend so much and get so little? Do you know what I would say: that is not they who have the problem. Perhaps, instead of trying to push the people of that sturdy mountain republic into joining the European Union, we should instead petition to become cantons of the Helvetic Confederation. We would have to be a lot more democratic, we would have to be a lot more open to referendums, we would have to cut our taxes and be a bit more competitive, and you know what: I can think of worse fates than that.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (PPE). Doamnă președintă, sunt multe persoane care încearcă să-și ascundă veniturile pentru care nu au plătit impozite sau nu vor să plătească impozite în viitor. Asta înseamnă evaziune fiscală. Se estimează că, la nivel european, se pierd în acest fel o mie de miliarde de euro.

Conform acordului semnat anul acesta, începând din 2018, Uniunea Europeană și Elveția vor face schimb automat de informații cu privire la conturile financiare ale rezidenților lor. Informațiile care fac obiectul schimbului includ veniturile, dobânzile, dividendele, balanțele conturilor și veniturile din vânzarea activelor financiare.

Acest raport propune măsuri concrete pentru combaterea evaziunii fiscale, în special de către persoane fizice și juridice domiciliate în Uniunea Europeană, cu participarea instituțiilor financiare care au sediul în țări terțe. Raportul sugerează divulgarea obligatorie a numelui întreg și a codului de înregistrare. Acest lucru duce la o transparență absolută și la reducerea riscului comiterii unei fraude sau evaziuni fiscale.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, i když si uvědomuji, že zde existuje jisté napětí mezi otázkou chránit bankovní tajemství, tzn. chránit určité citlivé informace, což je obsahem práva na soukromí. A dále je zde právo státu na to, aby byly řádně placeny daně. Nepochybně je zřejmé, že v uplynulém období Švýcarsko sloužilo právě i těm daňovým rezidentům ze zemí Evropské unie, kteří zde skrývali své příjmy před řádným zdaněním, a to si myslím, že samozřejmě není správné. A hlavně to působí jakousi nekalou soutěž mezi těmito dvěma bloky, blokem EU a Švýcarskem. Jsem proto rád, že i Švýcarská federace přistoupila na znění této dohody, která skutečně od roku 2018 pro daňové rezidenty znesnadní způsob obcházení daňových zákonů, a proto jsem ji podpořil.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo mar is dóigh liom go bhfuilimid ag dul ar an tslí cheart. Dar ndóigh, is léir go n-úsáideann a lán daoine cuntas i mbanc san Eilvéis agus i dtíortha eile chun íocaíochtaí cánach a sheachaint agus níl sé sin féaráilte. Dar ndóigh, freisin, tá gaol an-mhór againn leis an Eilvéis agus tá buntáistí ann do mhuintir na hEilvéise de bharr an ghaoil sin.

Ag an am céanna, tá sé in am dúinn deireadh a chur leis an socrú seo ar mhaithe le saoránaigh nach mian leo a gcuid cheart de chánacha a íoc. Is tosach maith é seo, mar tar éis 2018 beidh malartú eolais airgeadais idir an tAontas agus an Eilvéis. Dar ndóigh, má íocann gach duine a chuid cheart, beidh níos lú le híoc ag na saoránaigh a íocann é gach uile lá. Dá bhrí sin, is dul chun cinn maith é seo.

 
  
 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒

He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en terceros Estados.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer una necesaria exigencia de información financiera, implica un posicionamiento en favor del uso de los paraísos fiscales para los europeos. El informe implica una mejora en los sistemas de intercambio de información financiera entre las autoridades competentes de Suiza y de la Unión Europea. Sin embargo, esto no resulta un compromiso suficiente para asegurar que empresas y ciudadanos europeos tributen sus fondos en Europa, puesto que en muchos Estados, pese a disponerse de la información, no se toman medidas. Necesitamos la abolición del uso de paraísos fiscales para los europeos, que deben contribuir a la financiación de los Estados miembros como cualquier ciudadano. Es por esto por lo que me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport visant à modifier l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cette décision permettra en effet de soumettre la Suisse aux mêmes obligations que les membres de l'UE mais également de limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire à leurs obligations de déclaration aux autorités fiscales. Le rapport propose en outre l'échange d'informations sur les revenus, les soldes de comptes ainsi que les produits issus de la vente d'actifs financiers. La transparence fiscale et la fin du secret bancaire tant à l'intérieur de l'UE qu'à ses portes est une priorité dans le but de préserver les rentrées fiscales des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. ‒ While the intentions of this report were positive, it is another unfortunate case of style over substance. This is reflective of the democratic deficit which permeates the EU and means that much of the actions taken are often elaborate PR stunts. In this situation, the Council had decided on this report beforehand and only consulted Parliament after the ratification of the agreement.

By way of background information, this agreement was signed on 27 May 2015 and it relates to the automatic exchange of financial account information and is aimed at improving international tax cooperation and compliance.

The rapporteur did present a number of very good suggestions and tabled some important critiques but the Council refused to take them on board. It was for these reasons that I abstained on the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La fin du secret bancaire par l'échange automatique d'information au biveau des pays de l'Union, actée en mars 2014, a dû vaincre les réticences de l'Autriche et du Luxembourg. Une des conditions de l'abandon du secret bancaire par ces pays était l'acceptation par la Suisse de mesures similaires.

Suite à des négociations, un protocole d'accord entre l'UE et la Suisse a abouti et prévoit l'échange d'informations bancaires dans le cadre des normes proposés par l'OCDE au niveau internationale.

Étant contre la fuite des capitaux, j'ai voté en faveur du rapport relatif à ce protocole.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ This sought Parliament’s approval of an EU-Switzerland agreement on the exchange of tax information. Such matters should be the subject of a bilateral agreement between nations, not dealt with at a European Union level.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération qui vise à rendre plus difficile pour les citoyens de l'UE de cacher l'argent du fisc sur des comptes bancaires suisses.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl ES ir Šveicarijos susitarimo, kuris apribos ES piliečių galimybes slėpti savo finansus Šveicarijos bankuose ir taip vengti mokesčių mokėjimo. Nuo 2018 m. ES ir Šveicarija automatiškai keisis savo piliečių banko sąskaitų duomenimis. Šiuo susitarimu dėl mokesčių skaidrumo prisidedama prie kovos su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu. Pagal jį bus keičiamasi ne tik informacija dėl palūkanų ar dividendų, bet ir dėl sąskaitų likučių ar finansinio turto pardavimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Pour obtenir la fin du secret bancaire par l’échange automatique d’informations au niveau des États membres de l’Union européenne, actée en mars 2014, il a fallu vaincre les réticences de l’Autriche et du Luxembourg. Une des conditions de l’abandon du secret bancaire par ces deux États membres était l’acceptation par la Suisse de mesures similaires, afin de ne pas créer une concurrence déloyale.

Le protocole d'accord, qui est l'objet du rapport Kofod, prévoit que l'Union européenne et la Suisse échangeront automatiquement les informations relatives aux comptes financiers de leurs résidents respectifs à compter du 1er janvier 2018.

Parce que je suis favorable à la transparence fiscale et donc à la fin du secret bancaire, afin surtout de préserver les rentrées fiscales de la France, j'ai logiquement voté pour ce texte : malgré tout le bien que je peux penser par ailleurs de la Confédération helvétique, laquelle défend son identité et sa souveraineté, il est impensable de laisser un pays pratiquer le secret bancaire aux portes de l’UE, sauf à voir se pérenniser une fuite des capitaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui prône un accord entre l'UE et la Suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers. Cet échange d’information devrait être mis en application en 2018.

Dans le contexte actuel et suite aux affaires Swissleaks, il était essentiel de celer un accord afin d'accroitre la coopération fiscale afin de lutter contre l'évasion fiscale.

L'accord prévoit certaines dispositions visant à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire à leurs obligations de déclaration aux autorités fiscales en transférant leurs actifs ou en investissant dans des produits financiers qui ne relèvent pas du champ d'application de l'accord. Les informations qui doivent être échangées concernent non seulement les revenus tels que les intérêts et les dividendes, mais aussi les soldes de comptes et les produits issus de la vente d'actifs financiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui portait sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l'UE, du protocole modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Sous ce vocable alambiqué se cache en effet une mesure de bon sens qui garantira aux États-Membres de réduire leurs pertes fiscales : il s'agit d'un accord entre la Suisse et l'UE afin que soit assuré l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers. S'ancre donc ici le principe de la transparence fiscale et la fin du secret bancaire, ce qui devrait nous préserver à l'avenir des affaires Cahuzac en tous genre.

Ainsi, le rapport Kofod prévoit certaines mesures clés telles que le fait de limiter la possibilité pour les contribuables de se soustraire à leurs obligations de déclaration aux autorités fiscales ou encore l'obligation pour les États concernés de communiquer non seulement sur les revenus mais également sur les soldes des comptes et les produits issus de la vente d'actifs financiers.

Il s'agissait donc de voter en faveur de cette fin progressive de l'impunité fiscale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Kofod è ben sviluppata e condivisibile. Il rafforzamento dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale teso a garantire che la legislazione elvetica sia in linea con la normativa UE, nel rispetto degli standard globali dell'OCSE, deve rappresentare la base dei rapporti che legano UE e Svizzera; per questo ho votato a favore di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en terceros Estados.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė ES ir Šveicarijos susitarimo dėl automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų, siekdamos gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir atitiktį mokesčių srityje, sudarymui. Šis susitarimas yra svarbus žingsnis kovojant su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, juo atnaujinamas 2004 m. susitarimas, kuriuo buvo užtikrinama, kad Šveicarija taikytų priemones, lygiavertes ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemonėms. Pagal šį susitarimą nuo 2018 m. ES ir Šveicarija automatiškai keisis informacija apie viena kitos gyventojų finansines sąskaitas. Siekiama reaguoti į tuos atvejus, kai mokesčių mokėtojas bando nuslėpti kapitalą, sudarantį pajamas ar turtą, už kuriuos nebuvo sumokėti mokesčiai. Susitarimu taip pat siekiama užtikrinti, kad Šveicarija taikytų griežtesnes priemones, kurios yra lygiavertės ES direktyvai, kuri buvo atnaujinta 2014 m. kovo mėn. ir kad laikytųsi automatinių informacijos apie praneštinas sąskaitas mainų nuostatų, kurios propaguojamos 2014 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pasauliniais standartais.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Kot sem povedal že pri prejšnji točki, je obvezna davčna izmenjava med državami, bodisi gre za države članice EU ali tretje države, ključen korak k zmanjšanju davčnih utaj.

Švica ima eno najvišjih stopenj zaupnosti bančnega sistema in že od 2. svetovne vojne dalje uživa sloves države, v katere bankah se skrivajo ogromne količine finančnih sredstev z vsega sveta, tudi sumljivega izvora. Zato je v boju proti davčnim utajam v EU, ki je v zadnjem letu precej pridobil na dinamiki, treba izboljšati dialog s Švicarsko federacijo in izboljšati mednarodno sodelovanje na davčnem področju.

Sporazum, katerega sem seveda podprl, predstavlja pomemben korak v boju proti davčnim goljufijam in davčni utaji in med drugim predvideva avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih rezidentov med EU in Švico od l. 2018 dalje. S tem se želi doseči razkritje celotnega premoženja davkoplačevalca, ne glede na to, kje se nahaja njegovo premoženje ali kapital.

Omejujejo se tudi možnosti izogibanja prijavi premoženja davčnim organom s prenosom premoženja na tretje osebe oz. z vlaganjem v produkte, ki jih sporazum ne zajema. Izmenjani podatki se ne bodo nanašali le na dohodek v obliki obresti in dividend, temveč tudi na stanje na računih in iztržke od prodaje finančnih sredstev.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. ‒ While the intentions of this report were positive, it is another unfortunate case of style over substance. This is reflective of the democratic deficit which permeates the EU and means that much of the actions taken are often elaborate PR stunts. In this situation, the Council had decided on this report beforehand and only consulted Parliament after the ratification of the agreement.

By way of background information, this agreement was signed on 27 May 2015 and it relates to automatic exchange of financial account information and is aimed at improving international tax cooperation and compliance.

The rapporteur did present a number of very good suggestions and tabled some important critiques but the Council refused to take them on board. It was for these reasons that I abstained on the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché sono convinta che l'Accordo UE-Svizzera in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali rappresenti un netto miglioramento rispetto all'accordo del 2004 e un importante passo nella lotta all'elusione e all'evasione fiscali.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Afin de convaincre les autorités autrichiennes et luxembourgeoises de ratifier l'accord concernant les échanges automatiques d'informations relatives aux comptes financiers, acté en mars 2014, l'Union européenne s'est employée à négocier avec le gouvernement suisse la fin du secret bancaire qui créait une concurrence fiscale déloyale en Europe.

L'accord avec la Suisse qui prendra effet à partir du 1er janvier 2018 prévoit que les États membres de l'Union et le gouvernement helvète procèderont à des échanges automatiques de données concernant les revenus, les soldes de comptes et les plus-values issues de la vente d'actifs financiers. Ces mesures limiteront considérablement la possibilité des Européens d'échapper à l'imposition de leur pays d'origine et permettront aux États membres de récupérer les recettes fiscales qui leurs sont dues.

Nous sommes favorables à cette coopération qui va limiter l'évasion fiscale en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai voté pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul UE - Elveția privind schimbul automat de informații referitoare la conturile financiare s-a semnat în 27 mai 2015. Acest acord are un rol foarte important la nivel european, pentru că îmbunătățește cooperarea în domeniul fiscal și duce la îndeplinire normele la nivel internațional.

Acest acord va fi pus în aplicare începând din anul 2018 și se încearcă ca Elveția să aplice măsuri consolidate echivalente directivei UE și să respecte schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare promovat de standardele globale ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din 2014. Prin acord, administrațiile financiare din statele membre și din Elveția vor putea să identifice corect contribuabilii în cauză și să administreze și să pună în aplicare legile fiscale naționale.

Am votat în favoarea acestui raport deoarece prin acest mecanism se pot combate fraudele și evaziunea fiscală care afectează economia Uniunii Europene și nu numai.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. L'accordo è inteso a garantire che la Svizzera applichi misure rafforzate equivalenti a quelle della direttiva UE, quale aggiornata nel marzo 2014, e che rispetti lo scambio di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard OCSE del 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en terceros Estados.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore dell'accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra l'UE e la Svizzera, che consentirà finalmente di combattere le frodi e l'evasione fiscali.

Grazie a questo accordo, infatti, a partire dal 2018 l'UE e la Svizzera potranno scambiarsi automaticamente informazioni sui conti finanziari dei rispettivi residenti per fronteggiare ogni operazione di occultamento del capitale e le attività oggetto di evasione fiscale. Lo scambio di informazioni riguarderà non soltanto operazioni sui redditi, quali interessi e dividendi, ma anche saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie, nel rispetto degli standard globali promossi dall'OCSE nel 2014 per lo scambio automatico di comunicazioni finanziarie a fini fiscali.

Anche se ci sarà bisogno di altri accordi analoghi per definire meglio tempi e modalità dello scambio automatico di informazioni e per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali, il testo prevede strumenti molto efficaci e per questo ho deciso di votare in suo favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ While the intentions of this report were positive, it is another unfortunate case of style over substance. This is reflective of the democratic deficit which permeates the EU and means that much of the actions taken are often elaborate PR stunts. In this situation, the Council had decided on this report beforehand and only consulted Parliament after the ratification of the agreement.

By way of background information, this agreement was signed on 27 May 2015 and it relates to automatic exchange of financial account information and is aimed at improving international tax cooperation and compliance.

The rapporteur did present a number of very good suggestions and tabled some important critiques but the Council refused to take them on board. It was for these reasons that I abstained on the report.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour because changes to the already existing agreement are justified, as improvements are needed in order to be able to deal with the constant changes concerning the exchange of information at international level. The improvements will allow for a more efficient action against tax avoidance and tax evasion by ensuring full tax transparency and greater cross-border cooperation between different national tax administrations.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo dovrebbe rappresentare un importante passo avanti negli sforzi per combattere la frode e l'evasione fiscali. L'obiettivo è di far fronte alle situazioni in cui un contribuente cerchi di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Nonostante le proposte contenute nel rapporto del collega Kofod apportino un valore aggiunto, ho ritenuto che fosse necessario fare di più su un tema così importante. Oltre a ciò, il nostro voto oggi è solo consultivo. Alla luce di quanto esposto, ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία στις 27 Μαΐου 2015 σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας και συμμόρφωσης. Η συμφωνία αντιπροσωπεύει σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για πάταξη της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής και αναβαθμίζει τη συμφωνία του 2004 που εξασφάλιζε ότι η Ελβετία εφάρμοζε μέτρα ισοδύναμα προς εκείνα που προέβλεπε οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole all'accordo tra l'Unione europea e la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, firmato il 27 maggio 2015. Tale accordo intende garantire che la Svizzera conformi le proprie pratiche a quelle della direttiva UE sulla cooperazione amministrativa, aggiornata nel marzo 2014, e che rispetti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard globali dell'OCSE del 2014.

Ai sensi dell'accordo, l'UE e la Svizzera procederanno ad uno scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei rispettivi residenti, a partire dal 2018. L'obiettivo è di far fronte alle situazioni in cui un contribuente cerchi di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Lo scambio di informazioni concerne non solo redditi quali interessi e dividendi, ma anche saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie. Vi sono altresì disposizioni intese a limitare la possibilità che i contribuenti evitino di essere denunciati alle autorità fiscali trasferendo le attività o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta perché rappresenta un importante passo avanti negli sforzi per combattere la frode e l'evasione fiscali.

Inoltre, l'accordo è inteso a garantire che la Svizzera applichi misure rafforzate equivalenti a quelle della direttiva UE, quale aggiornata nel marzo 2014 (che modifica la direttiva sulla cooperazione amministrativa, "DAC2"), e che rispetti lo scambio automatico di informazioni concernenti i conti finanziari promossi dagli standard globali dell'OCSE del 2014.

Infine, concordo con il relatore rispetto alle disposizioni intese a limitare la possibilità che i contribuenti evitino di essere denunciati alle autorità fiscali trasferendo le attività o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo. Lo scambio di informazioni concerne non solo redditi quali interessi e dividendi, ma anche saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale firmato da Svizzera e Unione europea rappresenta un importante traguardo in termini di cooperazione in ambito fiscale a livello internazionale.

Ritengo corretto, infatti, che la Svizzera applichi misure rafforzate equivalenti a quelle della direttiva UE e che rispetti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard globali dell'OCSE del 2014, al fine di impedire che i contribuenti cerchino di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale.

Pertanto, sono a favore della proposta in questione, un accordo importante che rappresenta un ulteriore passo avanti negli sforzi volti a combattere la frode fiscale e l'evasione.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ This proposal asks for Parliament’s approval of a new act that updates regulations regarding the exchange of financial information between Swiss and EU officials. The report stresses the importance of taking effective action against fraud and tax avoidance and in particular tax evasion and tax avoidance by natural and legal persons based in the European Union with the involvement of financial institutions based in third countries, thus I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Trattasi della consultazione del Parlamento sull'accordo siglato tra l'UE e la Svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

L'accordo dovrebbe rappresentare un importante passo avanti negli sforzi per combattere la frode e l'evasione fiscale. L'obiettivo è di far fronte alle situazioni in cui un contribuente cerchi di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale.

Il relatore, in sede di commissione ECON, ha avanzato alcune proposte condivisibili in materia di scambio automatico di informazioni, riservatezza e protezione dei dati personali, arbitrato in casi di contenzioso, allineamento con legislazione vigente e entrata in vigore. Nonostante le proposte apportino un valore aggiunto, ritengo che fosse necessario fare di più.

Credo inoltre che su un tema così importante il Parlamento non debba essere solo consultato. Per questo motivo ho deciso di astenermi.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a suponer una necesaria exigencia de información financiera, implica un posicionamiento en favor del uso de los paraísos fiscales para los europeos. El informe implica una mejora en los sistemas de intercambio de información financiera entre las autoridades competentes de Suiza y de la Unión Europea. Sin embargo, esto no resulta un compromiso suficiente para asegurar que empresas y ciudadanos europeos tributen sus fondos en Europa, puesto que en muchos Estados, pese a disponerse de la información, no se toman medidas. Necesitamos la abolición del uso de paraísos fiscales para los europeos, que deben contribuir a la financiación de los Estados miembros como cualquier ciudadano. Es por esto por lo que me he abstenido en la votación de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Lo scambio automatico di informazioni finanziarie risulta essere uno strumento chiave per combattere sia l'elusione che l'evasione fiscale. Ho votato in favore della risoluzione che approva la modifica dell'accordo tra UE e Svizzera per allinearlo con i recenti sviluppi normativi in materia fiscale. Un quadro normativo chiaro ed efficace a livello europeo, che assicuri sia la piena trasparenza fiscale che la cooperazione tra amministrazioni fiscali, risulta essere di primaria importanza per garantire maggiore chiarezza normativa nonché ridurre i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió és Svájc 2015. május 27-én megállapodást írt alá a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjéről, amelynek célja a nemzetközi adóügyi együttműködés és a szabályok betartásának javítása. A megállapodás értelmében az EU és Svájc között 2018-tól kezdődően automatikus információcsere jön létre egymás lakosainak pénzügyi számlái tekintetében. A kicserélendő információk nemcsak olyan bevételekre vonatkoznak, mint a kamatok és osztalékok, hanem a számlaegyenlegekre és a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételre is kiterjednek.

Ez egy fontos lépés az adócsalás és adókijátszás elleni fellépésben, ezért a jelentést támogattam. A megállapodás célja, hogy Svájc a 2014 márciusában korszerűsített uniós irányelvvel egyenértékű, megerősített intézkedéseket alkalmazzon, és hogy megfeleljen a pénzügyi számlainformációk globális OECD-szabványok által szorgalmazott automatikus cseréjének.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement, which aims at improving international tax cooperation and compliance. The EU and Switzerland signed an agreement on the automatic exchange of financial account information. This agreement represents an important step in addressing situations where taxpayers seek to hide capital representing income or assets for which taxes have not been paid.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose de rendre automatique et obligatoire l'échange d'informations dans le domaine fiscal entre la Suisse et l’Union européenne, dans le but de rendre plus difficile les pratiques de fraudes et d'évasions fiscales. Cet accord, qui entrera en vigueur dès 2018, concerne principalement les informations des comptes bancaires des résidents suisses ou européens. Considérant que la fraude et l'évasion fiscale pénalise les citoyens européens en entamant les moyens d’action de l'État, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu cet accord entre l'Union européenne et la Suisse sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers. Le renforcement de notre coopération internationale est indispensable dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale transfrontières. Il est alors important que cet accord soit aligné sur les derniers développements internationaux mis au point par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ La lotta ai paradisi fiscali e alle forme di concorrenza fiscale eccessiva è una delle principali battaglie a cui il Parlamento europeo ha dato voce in questi mesi di legislatura. Grazie al continuo lavoro del Parlamento, si è riusciti a spingere la Commissione verso la conclusione di un accordo con la Svizzera lo scorso maggio. Questo accordo verte principalmente sulle pratiche riguardanti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, migliorando così la cooperazione e il rispetto degli standard internazionali. In particolare, lo scambio di informazioni riguarda non solo i redditi da lavoro e da capitale, ma anche le vendite di attività finanziarie. In questo modo, si seguono i principi presenti negli standard dell'OCSE del 2014. Per queste ragioni ho votato a favore di questo testo. sottolineando il ruolo del Parlamento europeo quale protagonista delle battaglie europee contro la pianificazione fiscale aggressiva per un'Unione più solidale ed equa, soprattutto in ambito fiscale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport avait pour objectif de permettre l’échange d’informations sur les revenus financiers des non-résidents entre la Suisse et l’Union européenne.

En approuvant le caractère automatique et obligatoire de la transmission d’informations, ce rapport est une véritable avancée. Trop nombreux sont encore les problèmes d’opacité financière liés à la Suisse.

Il est véritablement nécessaire de permettre aux États-membres d’avoir un suivi précis et automatisé des informations de revenus financiers de leurs ressortissants, sans que ceux-ci puissent utiliser le système Suisse pour s’y soustraire.

Défendant la transparence financière et la souveraineté des États sur leurs ressortissants, j’ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ I am in favour of the Kofod report on the EU-Switzerland agreement on the automatic exchange of financial account information and welcome the fact that the existing savings agreement is made compatible with current EU and OECD global standards. I am in support of standards which will include, for example, a more detailed set of provisions on data protection, provisions on exchange or information upon request according to the OECD model, and a mechanism to adopt amendments to the global standard swiftly on the condition of consent by the other contracting party.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки ( ECR), в писмена форма. ‒ Да направим съществуващото Споразумение за услуги с Швейцария съвместимо с действащото законодателство на ЕС и глобалните стандарти на ОИСР е важна стъпка, която е добре дошла.

Трябва да бъдем много внимателни, когато става въпрос за защита на личните данни, обмена на информация и демократичния контрол, особено когато имаме предвид текущите въпроси, свързани с цифровите инфраструктури и все повече цифровизирани икономики. Трябва да се гарантира, че обменът на информация става по най-сигурния и ефективен възможен начин, като се осигурява прозрачност и правна яснота, особено за гражданите, които разчитат на защитата и запазването на техните лични данни.

Също така, като се има предвид фактът, че Швейцария отдавна е известна със своите строги правила за поверителност с участието на много сложен набор от правила, е необходимо да се коригират съществуващите правила, за да бъдат те съвместими помежду си и за да се избегне неволно създаване на правни вратички.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Τα Κράτη οφείλουν να συνάπτουν διακρατικές συμφωνίες ώστε να είναι σε θέση γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα σύμφωνα με τους νόμους να ερευνούν και να αποδίδουν δικαιοσύνη σε περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια των Κρατών με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα τους. Δεν συμφωνούμε με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 6 της έκθεσης, καθώς αυτά παραβιάζουν την αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεν επιτρέπουν στα κράτη να συνεργάζονται με την Ελβετία προκειμένου να δοθούν τα στοιχεία των υπηκόων τους και να εξεταστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – UKIP is in favour of tax transparency but not of the Commission being involved in negotiating tax treaties – something which could just as easily be done on a bilateral basis by Member States in their own capacity. For this reason UKIP is against the proposals.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ Em 27 de maio de 2015, a União Europeia e a Suíça assinaram um acordo sobre a troca automática de informações de contas financeiras, destinado a melhorar a cooperação fiscal e o cumprimento das obrigações fiscais internacionais. Um progresso importante no contexto dos esforços que estão a ser desenvolvidos para combater a fraude e a evasão fiscais.

A partir de 2018, a UE e a Suíça vão proceder à troca automática de informações sobre as contas financeiras dos residentes da outra parte. O objetivo consiste em prevenir as situações em que um contribuinte tenta ocultar os capitais correspondentes a rendimentos ou ativos relativamente aos quais não foram pagos impostos.

Além disso, contém disposições destinadas a limitar as possibilidades de os contribuintes evitarem a comunicação das suas informações às autoridades fiscais, transferindo os ativos ou investindo em produtos que estão fora do âmbito de aplicação do acordo. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonás Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en estados terceros.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Em 2004, o Conselho decidiu concluir o acordo entre a UE e a Confederação Suíça, a fim de garantir a adoção por esta última de medidas equivalentes às que devem ser aplicadas na UE para garantir a efetiva tributação dos rendimentos da poupança sob a forma de juros (Diretiva n.º 2003/48/CE).

O acordo, assinado em 27 de maio de 2015, sobre a troca automática de informações da conta financeira, que visa melhorar a cooperação fiscal internacional, representa um passo importante nos esforços em curso para lutar contra a fraude e a evasão fiscais e atualiza o acordo de 2004.

São, todavia, várias as limitações desta proposta: a não exigência de informações completas e detalhadas sobre os proprietários de contas, em linha com o esforço para alcançar a transparência absoluta e plena divulgação de informações como um requisito obrigatório; o facto do prazo original do intercâmbio automático de informações ser desadequado, sendo necessário apertar o ciclo de relatórios de uma base anual para uma base trimestral; a existência de uma isenção de divulgação de informações, disposição demasiado ampla e ambígua.

O acordo – cujo conteúdo o Parlamento Europeu não pode alterar – fica assim manifestamente aquém do necessário. Daí a nossa abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I abstained because there is an obvious absence of any real effort at true reform in the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Európska únia a Švajčiarsko uzatvorili 27. mája 2015 dohodu o automatickej výmene informácií o finančných účtoch, ktorej hlavným cieľom je zlepšenie medzinárodnej daňovej spolupráce. Táto dohoda reprezentuje veľmi dôležitý krok v boji proti daňovým podvodom a daňovým únikom. V dôsledku tejto dohody si budú Európska únia a Švajčiarsko automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov počnúc rokom 2018.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore di questa relazione per far sì che si rispetti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard globali dell'OCSE del 2014 fra l'UE e la Svizzera.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την έκθεση για τη Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την την άρση του τραπεζικού απορρήτου των πολιτών της ΕΕ. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία περί χρηματικών λογαριασμών οι οποίοι έχουν αποκτηθεί παράνομα και ως εκ τούτο αποτελούν προϊόν οικονομικού εγκλήματος θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρχές για να πράξουν τα δέοντα. Πρόκειται για κάτι που θα καταστήσει δυσκολότερη την απόκρυψη χρηματικών ποσών από τις φορολογικές αρχές.

Πάγια θέση του κινήματός μας είναι η διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές. Ο τερματισμός του τραπεζικού απορρήτου είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής ούτως ώστε "οι κλέφτες να πάνε στην φυλακή και τα κλεμμένα να επιστρέφονται στον λαό".

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome the agreement signed on 27 May 2015 between the European Union and Switzerland on the automatic exchange of financial account information, which will improve international tax cooperation and compliance. Switzerland is a key player and the agreement is a significant step in our efforts to clamp down on tax fraud and tax evasion.

I believe that the automatic exchange on the financial accounts between the EU and Switzerland, starting from 2018, will address situations where a taxpayer seeks to hide capital representing income or assets for which taxes have not been paid. Also, I think it is very important that the agreement gives the ability to tax administrations in the Member States and in Switzerland to identify correctly the taxpayers concerned, as well as to administer and enforce their tax laws in cross-border situations. At the same time, I hope this will help authorities to better assess the likelihood of tax evasion being committed and, in some cases, stop unnecessary investigations.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. – He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en terceros Estados.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este acuerdo internacional con Suiza sobre intercambio automático de información fiscal porque se trata de un gran avance en la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, particularmente aquella que se desarrolla en terceros Estados.

De acuerdo con este convenio, a partir de 2018 se establecerá entre la UE y Suiza un sistema de intercambio automático de información sobre las cuentas financieras abiertas por los residentes respectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo UE-Svizzera sullo scambio automatico d'informazioni nel settore finanziario, perché dal 2018 permetterà di scambiare automaticamente le informazioni concernenti i conti bancari dei residenti dei paesi UE e della Svizzera e segnerà l'adeguamento della Svizzera alle norme OCSE.

L'accordo è molto importante perché mette definitivamente fine al segreto bancario e ridurrà l'evasione fiscale alimentata nel tempo da quelle società o persone fisiche che dissimulano le loro ricchezze in conti correnti aperti in territorio elvetico con l'obiettivo di evitare di pagare le imposte. Esso permetterà di reprimere le frodi e l'evasione fiscale, poiché lo scambio comprende non solo i profitti, e specificatamente dividendi e interessi, ma anche i saldi dei conti correnti e le attività finanziarie.

Tuttavia, alcuni prodotti finanziari restano al di fuori dell'accordo. Ciò permetterà, anche dopo il 2018, ai contribuenti di evitare di dichiarare alle autorità fiscali taluni trasferimenti di attivi o gli investimenti in alcuni prodotti esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo.

Il Parlamento europeo da anni sta portando avanti un'azione in favore di una maggiore trasparenza nel settore fiscale. Auspico, pertanto, che la sua azione di stimolo nei confronti del Consiglio sia ancora più incisiva in avvenire.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht „Abkommen EU-Schweiz über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten“ gestimmt, weil es ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Steuerflucht ist, der am Ende unseren öffentlichen Haushalten und damit allen redlichen Steuerzahlern zugutekommt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Bestehende Steuerschlupflöcher müssen geschlossen werden. Hierfür benötigen wir eine lückenlose Dokumentierung aller Steuerabgaben. Der heute beschlossene Informationsaustausch zwischen der EU und der Schweiz, welcher 2018 in Kraft tritt, ist hierfür wegweisend. Die jährlichen Verluste aus entgangenen Steuereinahmen können so verringert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ This act seeks the approval of the EU Parliament for an agreement to exchange tax details between the EU and Switzerland.

Any arrangement that needs to be made regarding taxation should be made bilaterally, and not via the EU. Once again, more sovereignty salami sliced away.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ President, I voted in favour of approving the agreement between the EU and Switzerland because it is vital, in the global fight against aggressive tax planning and tax evasion, that we work with non-EU countries like Switzerland in order to make sure that no one can dodge taxes simply by hiding their money overseas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ La lucha contra el fraude y la evasión fiscal es una de las prioridades de C's en Europa, ya que las rentas no declaradas y no gravadas comportan una reducción significativa de los ingresos fiscales nacionales y son una muestra de insolidaridad e irresponsabilidad. Por eso apoyo la celebración del Protocolo para modificar el acuerdo con Suiza por el que se acuerda el intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

 
  
MPphoto
 
 

  Michela Giuffrida (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione concernente l'accordo UE-Svizzera in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali. Questo accordo rappresenta un grande passo avanti per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale. Il nostro obiettivo deve essere quello di combattere contro chi cerca di occultare i capitali. La nostra priorità deve essere quella di rafforzare le misure che rispettano lo scambio automatico di informazioni non solo sui redditi ma anche sui proventi delle vendite di attività finanziarie. L'accordo deve essere ulteriormente potenziato. Auspico che questa strada sia intrapresa anche con altri paesi terzi attraverso analoghi accordi futuri.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido en