Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2957(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000141/2015

Ingediende teksten :

O-000141/2015 (B8-1107/2015)

Debatten :

PV 23/11/2015 - 14
CRE 23/11/2015 - 14

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 23 november 2015 - Straatsburg Herziene uitgave

14. Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (debat)
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the oral question to the Commission on a new animal welfare strategy for 2016-2020 by Czesław Adam Siekierski on behalf of the Committee on Agriculture and Rural Development (O—000141/2015 – B8-1107/2015) (2015/2957(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski, autor. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej polityki dobrostanu zwierząt na okres 2016–2020. Treść pytania: komunikat Komisji Europejskiej 2012(0006) w sprawie strategii ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015 został pozytywnie odebrany przez Parlament Europejski i stanowi jasną mapę drogową w zakresie działań w obszarze polityki dobrostanu zwierząt Unii na przestrzeni ostatnich lat. Parlament Europejski był szczególnie zadowolony z tego, że strategia wprowadza wiele aspektów rezolucji Parlamentu 2009/2202 – sprawozdanie z inicjatywy własnej z dnia 5 maja 2010 r. Parlament docenia poczyniony dotychczas postęp i zachęca Komisję do upewnienia się, że zaległe elementy działania zostaną na czas zrealizowane.

A więc po pierwsze, czy Komisja sporządzi nową strategię ochrony i dobrostanu zwierząt na okres 2016–2020, aby zapewnić ciągłość i jasność działań, które są kluczowe dla osiągnięcia dalszych pozytywnych przemian w polityce dobrostanu zwierząt w Unii Europejskiej? Po drugie, czy Komisja przygotuje jako kluczowy element nowej polityki dobrostanu zwierząt wniosek dotyczący uproszczenia ram ustawodawstwa Unii w obszarze dobrostanu zwierząt, do przygotowania którego wzywa Parlament w swej rezolucji w sprawie strategii Unii na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015, rezolucja 2012/2043 – także sprawozdanie z inicjatywy własnej.

Tyle przedstawia pytanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, a teraz moje odniesienie się do problemu. Temat, który jest przedmiotem pytania, jest systematycznie podnoszony na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w różnej formie i zakresie, przy pracy nad wieloma dokumentami i przy innych okazjach. Dobrostan zwierząt ma bowiem istotne miejsce w naszej świadomości i wartościach, które są ważne dla ludzi. Jest też elementem zrównoważonego rozwoju.

Zagadnienie to zajmuje szczególne miejsce w Unii Europejskiej, gdzie tak wiele zrobiliśmy dla poprawy dobrostanu zwierząt. Standardy i wymogi, które przyjęliśmy, są bardzo wysokie i przestrzegamy ich, pomimo że powodują one istotne pogorszenie konkurencyjności naszych produktów zwierzęcych na rynkach światowych. Do tych zagadnień odnoszą się także wcześniej dzisiaj omawiane sprawozdania. Powinniśmy zabiegać, by nasze standardy w tym zakresie stawały się standardami światowymi, co napotyka ogromne trudności. I takie wymogi powinniśmy stawiać w stosunku do importowanych produktów z krajów trzecich.

Obecnie zajmujemy się kluczowymi sprawami problematyki zwierzęcej w różnym zakresie, w wielu obszarach, w wielu sprawozdaniach. Wymienię tu tylko tytuły dokumentów, nad którymi pracujemy lub pracowaliśmy w ostatnim czasie. Są to „Zootechniczne i genealogiczne warunki dotyczące handlu zwierzętami hodowlanymi i ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu oraz ich przywozu do Unii”; „Klonowanie zwierząt z gatunku bydła, świń, owiec i kóz oraz koni utrzymywanych i rozmnażanych dla celów chowu”. Następny temat – „Zdrowie zwierząt”, kolejny – „Weterynaryjne produkty lecznicze czy wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustawiające Europejską Agencję Leków”, wreszcie „Handel produktami z fok” i wiele, wiele innych, których tu nie wymieniam.

Wyjątkowo ważne są problemy powiązania i wpływu dobrostanu zwierząt na jakość produktów żywnościowych, a przez to i na zdrowie człowieka. Szereg dyskusji wzbudzają problemy hormonów, antybiotyków w zakresie wyżywienia i leczenia zwierząt czy wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych, których rezultaty często w ostateczności przyczyniają się do poprawy dobrostanu zwierząt, pomimo wcześniejszych wątpliwości i zastrzeżeń co do celowości ich stosowania i zakresu. Reasumując, chcę powiedzieć, że dobrostan zwierząt jest i pozostanie dla nas istotną wartością.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. Madam President, animal welfare is an important and sensitive issue very close to the hearts of millions of European Union citizens. I, too, share the concern of many Europeans for the proper treatment of animals. The current European Union strategy for animal welfare adopted by the Commission in 2012 is still in progress. The priority of the Commission is therefore to work on completion of the remaining actions. Furthermore, there is work to be done on the strengthening and enforcement of existing rules, on improving dialogue with stakeholders and on exploring ways to better include animal welfare considerations in our international activities.

On enforcement: the European Union has at its disposal a very extensive set of rules for animal welfare, covering many species, including broilers, laying hens and pigs; many activities, such as transport, slaughter and animal testing; and also products, for example, cat and dog food or seal products. We need to prioritise the critical issue of putting the existing rules into practice. Learning from our experience over recent years, we must focus our efforts on tackling widespread non-compliance. Against this background, I intend to work on improving compliance with a requirement to prohibit the routine tail docking of pigs and on the finalisation and adoption of guidelines on the welfare of pigs, as foreseen by the animal welfare strategy.

Secondly, I look forward to the outcomes of the ambitious pilot project on best practices on animal transport, supported by Parliament. The project runs from 2015 to 2018.

Thirdly, I would like to mention the Commission proposal to revise European Union legislation on official controls, which has the potential to improve enforcement of animal welfare requirements, for example, through our proposals to establish European reference centres for animal welfare.

On stakeholder dialogue: I would like to see this dialogue amongst the wide variety of actors concerned with animal welfare developed further. I intend to promote, or first attempt to see if there is an appetite in the Community for, this kind of exercise. On the basis of the outcome, we could decide how to structure this dialogue for the future.

Finally, on international action: clearly the concern of European Union citizens as regards the treatment of animals does not stop at our borders, and rightly so. We need to continue promoting our approach worldwide, also to protect the competitiveness of our livestock industry, which has made so many efforts on these issues in recent years. Such efforts can help us to keep European Union standards at a high level, despite the pressure that globalisation brings.

I will explore, together with my colleagues responsible for trade and agriculture, how the potential market of animal welfare could be better valorised at global level. European Union animal production must seek to profit from its advantageous position as a world leader on animal welfare to steer this trend and to further explore markets demanding ethical production.

Since the animal welfare strategy is about to end, we are evaluating further steps. In this case I would like to inform you that the Commission will launch, in 2016, a new Eurobarometer Survey on animal welfare which will represent a useful source of information, especially in the areas of consumer awareness and education. We will be ready to evaluate our next steps after the Eurobarometer Survey has been analysed.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, a nome del gruppo S&D. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha espresso più volte la sua sensibilità circa il benessere degli animali, che fortunatamente in Europa ha il livello di protezione più elevato al mondo. Ora la strategia 2012-2015 volge al termine e siamo qui a chiedere alla Commissione le sue intenzioni su un'eventuale nuova strategia per il benessere animale.

Tuttavia, prima di chiedere nuove regole, vorrei sapere se e quali azioni dell'attuale strategia non sono state ancora implementate e se ci sia ancora del lavoro da fare per una piena e uniforme attuazione della strategia in atto.

Vorrei anche aggiungere che nel momento in cui chiediamo regole sempre più stringenti per i nostri allevatori, senza porci il problema della reciprocità, rischiamo di penalizzare il nostro sistema produttivo e allo stesso tempo di delocalizzare alcuni allevamenti fuori dall'Europa, peggiorando così sostanzialmente il benessere di molti animali.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, on behalf of the ECR Group. Madam President, as with all European policymaking, I believe our animal welfare policy should be led by science, evidence and practical realities of farming and food production, not driven by emotion and public opinion, no matter how well-meaning it may be.

The way to create the best outcomes for the welfare of animals is to have a sensible and workable strategy that is not implemented in a burdensome way for producers. We need to recognise the practical implications that exist for producers and be wary of unintended consequences which can ultimately have a negative impact on animal welfare. For example, the Commission’s proposals regarding medicated feed could potentially have implications for pig welfare by delaying the use of medication until the disease has spread and developed.

The cost to farmers – or ultimately, of course, to consumers – must be recognised. Producers where I come from in the UK, as a whole, were to the forefront in implementing measures such as the sow stall ban, while others dragged their feet. The United Kingdom banned sow stalls and certainly lost their competitive advantage at that time.

Similarly, there is a need for our animal welfare standards to be protected in any trade negotiations. We cannot allow a situation, for example, where imports from third countries have a competitive advantage over those produced within a Europe under our high animal welfare standards. Bovine TB is a problem which impacts on the welfare of cattle, and the associated restrictions place pressure on farmers and come at a cost to the public purse. The truth is, if Member States were to implement the regulations that are in place much better, there would be much better animal welfare.

 
  
MPphoto
 

  Fredrick Federley, för ALDE-gruppen. Fru talman! Jag ska börja med att säga att jag är väldigt glad att denna fråga har kommit så långt. Om några kollegor känner igen formuleringarna från jordbruksutskottet så beror det på att det är samma fråga som många av er skrev under strax innan sommaren och som vi nu äntligen fått upp till debatt. Jag är extra glad att kammaren idag beslutar att föra en resolution till denna skriftliga fråga och denna debatt.

Jag vill också tacka kommissionär Andriukaitis för ditt engagemang i frågorna och för att du också under ditt inledningsanförande öppnade några vägar framåt som vi kommer att kunna diskutera också framöver.

Jag vill hålla med kollegorna som har pratat innan om att vi först behöver göra en ordentlig utvärdering av det som vi har haft i den tidigare strategin. Därefter skulle jag vilja att vi gemensamt från kammaren kunde efterfråga en ny strategi för den kommande tiden. För precis som kollegan Nicholson sa så är det oerhört nödvändigt att vi tar det i ett paket, att vi har det balanserat och att vi också får det – vilket jag tycker är oerhört viktigt – i ett arbete som sker tillsammans med Europas bönder och inte att det blir ett arbete som är emot Europas bönder. Det är själva grundkärnan.

Jag skulle också vilja se att vi i den strategin, som ger oss ett bredare perspektiv och ett bredare spektrum av olika instrument att arbeta med, också har en del som är att arbeta mot en gemensam djurskyddslagstiftning inom Europeiska unionen. Många gånger i den politiska debatten sägs det ju att vi har en gemensam jordbruksmarknad i Europeiska unionen, och det har vi till stor del. Men det är också väldigt mycket nationella regleringar som skiljer sig åt. Vi kan se hur väldigt många olika direktiv har implementerats på väldigt olika sätt i de olika länderna. Om vi tar det som i Sverige populärt kallas för grisdirektivet, till exempel, där vi fick tio års implementeringsprocess från 2003 till 2013, så kan vi se i en undersökning från det svenska lantbruksuniversitetet att det fortfarande är bara åtta av tjugoåtta länder som fullt ut har implementerat detta.

Vi har också tidigare i den viktiga Animal health law kunnat slå samman sambandet mellan hur mycket antibiotika som vi använder i vår animalieproduktion med hur det också påverkar vår hälsa som människor. Här har vi en möjlighet att faktiskt få mer av Europa, bättre regler. Ett trettiotal lagstiftningar som har passerat denna kammare är nog sannerligen inte så samstämmiga. Här har vi chansen att göra det bättre och enklare och att få en bättre och fungerande inre marknad, samtidigt som djuren i Europa får det betydligt bättre.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie. Het leed dat wij dieren aandoen is enorm en met een nieuwe dierenwelzijnstrategie kan Europa daar wat aan doen. De basis daarvoor is al gelegd in artikel 13 van het Verdrag van Lissabon, dat zegt dat dieren wezens zijn met bewustzijn en gevoel, waarmee wij ten volle rekening moeten houden.

Maar wat zijn die woorden waard als de Commissie geen enkel initiatief toont op het terrein van dierenwelzijn en de dieren aan hun lot en aan de marktwerking overlaat? Wat zijn die woorden waard als Europa bescherming biedt aan wrede stierengevechten of zelfs aan het in brand steken van stieren? Wat zijn die woorden waard als het onverdoofd slachten van dieren nog mag, terwijl er alternatieven zijn? En wat zijn die woorden waard als het eindeloze gesleep met dieren in overvolle veewagens door en uit Europa nog toegelaten wordt? Wat zijn die woorden waard als wij de pijnlijke dwangvoedering van dieren voor de productie van foie gras niet verbieden?

Voorzitter, de Commissie kan deze misstanden aanpakken en dan niet met een Eurobarometer-onderzoek maar gewoon met een nieuwe dierenwelzijnsstrategie. Maar vorige week heeft zij al aan verschillende NGO's laten weten dat zij niet van plan is om met een nieuwe strategie te komen en dat was nog voordat dit debat met het Parlement had plaatsgevonden. Dat kan toch niet waar zijn, Voorzitter! Ik hoop dat de Commissie vandaag bewijst respect te hebben voor de brede oproep vanuit de maatschappij en het Parlement om op te komen voor dieren. Zij hebben er recht op. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moet worden afgeschaft.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, im Namen der PPE-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss mich entschuldigen, aber ich habe gemerkt, was offene Grenzen wert sind, und heute war die Grenze von Deutschland nach Frankreich dicht. Ich bin über zwei Stunden an der Grenze gestanden.

Ich begrüße für die EVP-Fraktion, dass hier der Antrag gestellt wird, dass die Kommission eine neue Tierschutzstrategie für den kommenden Zeitraum erstellen soll. Wir alle, gerade als Landwirte, wissen, dass das Wohlergehen der Tiere oberste Priorität hat. Nur gesunde Tiere, nur Tiere, die gut gehalten werden, bringen auch Leistung. Wir wollen alle, dass nicht nur die Tiere in der Landwirtschaft gut gehalten werden, sondern auch die Haustiere. Das sollten wir auch mit in die neue Tierschutzstrategie hereinnehmen.

Eines möchte ich aber zu bedenken geben: Man darf bei der ganzen Sache auch nicht übertreiben. Wenn es dazu führt, dass Produktion von Europa weg in andere Erdteile verlagert wird, dann versündigen wir uns am Tierschutz. Von 1976 bis 2008 ist die Tierproduktion, die Fleischerzeugung in Europa nur um 6 % gestiegen, im asiatischen Raum um 385 %. Das heißt, wenn wir unsere Landwirte zu stark knebeln, dann wird in Erdteile verlagert, wo nicht unsere Tierschutzbestimmungen gelten. Deshalb bitte ich darum, dass wir das mit Augenmaß machen, dass wir das Wohlergehen der Tiere im Auge behalten, aber doch so durchführen, dass Produktion bei uns erhalten bleibt und nicht vor allem die kleinen Betriebe gefährdet werden. Strenge Vorschriften führen dazu, dass gerade die kleinbäuerlichen Betriebe als Erste ihre Betriebe schließen. Ich kann nur ein Beispiel bringen: Wenn wir wirklich das Anhängeverbot für Kühe bringen, werden im Alpenraum viele kleine Bergbauern ihre Betriebe schließen. Deshalb bitte ich darum, dass wir etwas Vernünftiges finden. Da bin ich auch sehr zuversichtlich.

 
  
MPphoto
 

  Keith Taylor, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, this resolution of the Animal Welfare Intergroup, of which I am a vice-chair, is both timely and welcome, and my Group wholeheartedly supports its objectives. Particularly welcome is the checklist on the existing strategy, where it is noted that only nine out of 19 actions that were called for have so far been implemented by the Commission. That is why any new strategy should urgently and loudly call for a comprehensive and clear animal welfare legislative framework law which improves animal welfare standards and does not dilute them. It is a concern of ours that when some people talk of simplification of rules, it is a dilution. What we need is better implementation.

There are too many elements of the proposed resolution to talk about in the time allowed, but special mention should be made of calls to embed the sentient status of all animals; the EU—wide ban on mistreatment and suffering of animals; to study the animal health dairy cattle standards against our own and correct any differences found; and finally, to review the transport of animals and the regulations and how they are implemented. Animal welfare issues are regularly in the top three subjects in my constituents’ e-mail bag. Citizens care about animals and are looking for their Parliament to protect them.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew, on behalf of the EFDD Group. Madam President, when we are talking about animal welfare in Europe we have got a real clash of cultures, haven’t we? Because in Mediterranean countries they still find it fun to watch bulls fighting one another and bulls being baited. Now, you could say: when in Rome, do as the Romans do, and I might take that attitude. Unfortunately, because of the way the CAP works, British taxpayers are subsidising this activity. They are subsidising it because they are paying area aid on land that is being used to rear bulls for bullfighting and bull-baiting.

I realise that this has been in the legislation – there have been amendments about it – but as yet, as far as I know, there has been no concrete legislation that says British taxpayers’ money must not be used for this – not that I suppose that would ever happen. But I should just warn you that there is a referendum coming up in Britain fairly soon on EU membership, and there is nothing that makes Europhiles squirm more than being reminded that they, with their taxes, are supporting bull-baiting and bullfighting.

Now we move on to another subject, and that is wild stray dogs in Romania, which are apparently being shot and killed one way or another. That is an animal welfare issue, but I am more concerned about what happens to these dogs once they have been killed in whatever ways they are being killed. Are they buried? Well that would upset the EU because of the environmental rules about burying dead animals. Are they being incinerated? Well that will upset all you global warmers because of the CO2 that is going into the atmosphere. Are they being rendered down with abattoir waste to be spread as meat and bonemeal fertilizer, or are they actually being put into animal rations as a protein element? I mean, I would not put this past anybody, because it goes on in south-east Asia.

But these dogs carry rabies; we understand about 20% of them have got rabies. That is zoonotic – that means human beings can get it, and those human beings could come to Britain because the borders are open. So, what better reason to close the borders than rabies?

 
  
MPphoto
 

  Dominique Bilde, au nom du groupe ENF. Madame la Présidente, alors que la stratégie pour le bien-être animal 2012-2015 arrive à son terme, je me félicite de voir cette question mise à l'ordre du jour et j'espère que nous établirons une nouvelle stratégie pour la période 2016-2020.

Si l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nous indique que l'Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences relatives au bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, il nous faut aller plus loin dans la défense animale et lever toutes les ambiguïtés qui demeurent dans nos stratégies en la matière.

Ainsi, en matière agricole justement, la multiplication des élevages intensifs en France et en Europe conjuguée à la menace du TTIP me font craindre pour le bien-être animal et l'environnement, mais aussi pour la santé humaine.

J'ai condamné, par exemple, les élevages comme la ferme des 1 200 taurillons en Alsace, les 1 000 vaches dans la Somme, les 1 000 veaux dans la Creuse ou encore la porcherie industrielle de Poiroux, en Vendée.

Autre point important: l'expérimentation animale. Je déplore que l'initiative citoyenne sur la vivisection n'ait pas été suivie par la Commission. J'estime aussi qu'il est nécessaire, au vu des moyens actuels de la science, mais aussi des résultats peu probants de l'expérimentation sur les animaux, que celle-ci soit définitivement interdite et remplacée progressivement par des méthodes alternatives.

Je voudrais aussi attirer l'attention sur les effroyables souffrances des animaux mis à mort sans étourdissement préalable avant l'abattage. Il est primordial, dans un premier temps, de rendre obligatoire un étiquetage détaillé sur les modes d'abattage des viandes. Il en est de même pour les fourrures. Puis il faut rendre obligatoire l'étourdissement des animaux avant la mise à mort ou l'abattage et supprimer les dérogations dans le cadre de l'abattage rituel. D'autre part, il faudra veiller particulièrement à mieux lutter contre tout trafic d'espèces animales et de produits tels que l'ivoire. Les auteurs de ces actes devront être plus sévèrement punis avec des sanctions qui ne donnent vraiment plus envie de récidiver.

Enfin, je crois nécessaire de veiller à ce que les États membres suivent les meilleures pratiques existantes pour la gestion efficace et humaine des chiens errants et des chats sauvages.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Auch ich darf diese Aussprache über eine mögliche europäische Strategie zum Tierwohl nach 2015 ausdrücklich begrüßen, weil ich es – wie auch viele Vorredner vor mir – ich es für sehr wichtig erachte, dass Tierwohl nicht an Grenzübergängen endet und dass es vor allem hier in Europa hier eine harmonisierte Vorgangsweise braucht, zum Wohl der Tiere, aber auch vor allem zum Wohl und zum Schutz der Produzenten.

Mein Heimatland Österreich hat im europäischen Vergleich wirklich vorbildliche Standards in sehr vielen Bereichen der Tierhaltung, beispielsweise bei der Umsetzung der Käfighaltung von Legehennen, aber auch im Tiertransportbereich. Während dabei unsere heimischen Nutztierhalter streng kontrolliert werden, gibt es in Europa noch immer einige Mitgliedstaaten, die die EU-Vorgaben gerade zur Legehennenhaltung nicht umgesetzt haben. Auch bei den Tiertransporten ergibt sich öfters noch ein größerer Wettbewerbsnachteil.

Auch ich darf mich den Vorrednern anschließen, die bereits darauf hingewiesen haben, dass wir überhaupt nichts zum Tierschutz beitragen, wenn wir tierische Produktion in Europa einfach nicht mehr möglich machen. Das gilt vor allem eben auch für Drittstaaten, wenn wir im Bereich der Handelspolitik nicht darauf Rücksicht nehmen, zu welchen Standards tierische Produkte nach Europa importiert werden. Sehr oft werden hier auch noch EU-Gelder verwendet, um beispielsweise Ställe außerhalb der Europäischen Union mit weniger Tierschutz zu bauen. Diese Produkte werden dann billiger nach Europa importiert. Das ist zum Teil an Schwachsinnigkeit nicht mehr zu überbieten!

Ich möchte hier wirklich an all jene appellieren, die sich für noch mehr Tierschutz und noch mehr Auflagen einsetzen: Bitte belassen Sie es nicht bei dem reinen Aktionismus, informieren Sie die Konsumentinnen und Konsumenten auch darüber, dass damit gesteigerte Produktionskosten verbunden sind. Ich hoffe daher wirklich auf Ihre Unterstützung bei der konsequenten Umsetzung der Kennzeichnungspflicht bei Lebensmitteln, weil ich glaube, dass wir das den Konsumenten und vor allem den Produzenten in Europa schuldig sind.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Fru formand! Hr. kommissær! Vi taler gerne og meget her i EU om dyrevelfærd, men det kniber med handling. Jeg mener, vi har en forpligtigelse til at sikre, at vores dyr kan leve gode, trygge og smertefrie liv. Det skal vores love sikre, det skal vores dyrevelfærdsstrategi fremme. Alligevel ser vi hver eneste dag, at dyrevelfærdslovgivningen bliver overtrådt i EU af medlemslandene. Det gælder f.eks. i Danmark, hvor op imod 99 % af alle smågrise får klippet halen af pga. dårlig dyrevelfærd.

Hr. kommissær, jeg er træt af at vente! Jeg spørger derfor lige ud af posen: Hvornår vil der blive anlagt sag mod de lande, der systematisk overtræder EU's dyrevelfærdslovgivning? Hvornår fremsætter Kommissionen lovforslag om otte timers maksimal transport for levende dyr, hvilket over en million borgere her i Europa har krævet? Og endelig: Hvad nytter en dyrevelfærdsstrategi, hvis ikke Kommissionen er klar til at skride ind og anlægge sag, når dyrevelfærdslovene overtrædes?

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). Madam President, during today’s voting of the agenda, one of our colleagues said that we have a problem with terrorists in Europe and so it is not a good time to adopt a resolution about the animal welfare strategy. Fighting against terrorism or animal protection: this is an absolutely false alternative. Animal welfare is a European value; it is a part of European heritage. We can be proud of having one of the highest – maybe the highest – animal welfare standards in the world.

The majority of European citizens want to continue the process of improving animal welfare standards. The majority of European citizens understand the significance of animal welfare and animal protection for our humanity in the 21st century. The lack of a new animal welfare strategy for 2016-2020 is treated as a very bad signal that the European Union does not want to continue the policy of the improvement of animal welfare standards. It is a very bad signal for public opinion. This is the reason that we call on the European Union to continue animal welfare policy and to prepare the new animal welfare strategy. Mahatma Gandhi said that the greatness of a nation and its moral progress can be judged on how its animals are treated. By adopting the new animal welfare strategy, we can give good evidence of our humanity and our moral progress in the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, kada govorimo o politici dobrobiti životinja moramo početi od toga da te životinje imaju svoje osjećaje, osjećaju bol ili sreću, gotovo sve ono što i mi. Od toga moramo početi kada govorimo o dobrobiti životinja i onda tek možemo razumijeti sve ono što tim životinjama činimo kada ih uzgajamo, nažalost kloniramo, transportiramo onako kako to ne smijemo činiti, i sve ono što se na kraju krajeva dešava pri uzgoju životinja, njihovom transportu i nažalost, često kloniranju.

Ono što želim naglasiti svakako je činjenica da nam je potrebna nova strategija koja bi trebala uzeti u obzir i naš odnos prema divljim životinjama, kao što je na primjer korištenje divljih životinja u cirkusima ili nažalost, trgovina na način na koji to nije primjereno.

Također, trebalo bi uzeti u obzir i činjenicu da domaće životinje, pogotovo psi i mačke, često nisu tretirane na odgovarajući način i trebali bi, kada govorimo o azilima za te životinje, uzeti u obzir njihovu dobrobit. Ove godine ističe strategija koju je Komisija svojedobno ponudila i sada nam treba nova strategija do 2020. koju željno očekujemo na našem stolu.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck (GUE/NGL). Frau Präsidentin, Herr Kommissar Andriukaitis! Die EU hat sich im Vertrag von Lissabon verpflichtet, den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen Rechnung zu tragen. Aber die Tiere leiden extrem in der Massentierhaltung, bei Langstreckentransporten und in den Schlachthöfen. Sie leiden in Tierversuchen, und Hunderttausende Streunertiere werden in Europa jedes Jahr umgebracht.

Die Einhaltung bestehender Regeln wird zu wenig kontrolliert, und Verstöße werden nicht genug verfolgt. Es gibt nicht einmal eine Haltungsverordnung für Mastkaninchenbetriebe. Ich frage mich: Wo ist der Wille der EU-Kommission, an dieser Situation etwas zu verändern? Die Tierschutzstrategie, die dieses Jahr ausläuft, wurde absolut unzureichend umgesetzt, denn fast die Hälfte aller dort formulierten Punkte ist noch offen. Wir müssen beispielsweise aus Käfigsystemen aussteigen und Verstümmelungen in der Tierhaltung den Kampf ansagen. Im Bereich Tierversuche müssen wir die Übernahme bereits validierter Testmethoden verbindlich vorschreiben, und wir müssen auch auf die Einhaltung unserer Tierschutzstandards in Handelsabkommen drängen.

Ich appelliere an die Kommission, sich für eine ambitionierte Tierschutzstrategie einzusetzen. Eine Verschiebung ist einfach inakzeptabel! Die Bürger Europas wollen nicht länger warten! Wenn ich an Tiere denke, kann ich nur sagen: I can‘t stand the pain anymore.

An die Kommission: Bitte, bitte, werden Sie nicht zu Schreibtischtätern, wenn es um Tiere und Tierquälerei geht! Zeigen Sie jetzt moralische Größe! Handeln Sie jetzt! Das erwarten die Bürger Europas von Ihnen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Eck, ich hätte eine Frage an Sie: Wie erklären Sie sich, dass dort, wo Ihre ehemaligen Parteifreunde in Deutschland regiert haben, die größten Massenbetriebe geschaffen worden sind?

Im Westen Deutschlands gab es eine bäuerliche Landwirtschaft. Im Osten Deutschlands, wo die Kommunisten 45 Jahre regiert haben, dort sind die Massenbetriebe geschaffen worden. Da hätte ich gerne eine Erklärung von Ihnen, wie das möglich war.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck (GUE/NGL), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Das Kapital geht immer dahin, wo es die einfachsten Möglichkeiten hat, sich auszubreiten. Im Osten Deutschlands war diese Möglichkeit gegeben. Bitte erinnern Sie sich aber, woher die Investoren gekommen sind: sehr viele zum Beispiel aus Holland. Das muss man also auch sehen. Es hat nichts mit dieser Partei zu tun. Es hat nichts mit unserem Thema heute zu tun, wo wir über eine Tierschutzstrategie zu sprechen.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Durand (Verts/ALE). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la stratégie 2012-2015 se termine sur un bilan très mitigé et il semblerait que votre Commission ne propose pas, pour la période 2016-2020, de nouvelles mesures, une nouvelle stratégie, et vous nous parlez d'organiser un grand sondage. Il serait totalement incompréhensible – à un moment où votre Commission négocie le traité transatlantique et que nous allons donc parler des conditions d'élevage intensif observées outre-Atlantique – que nous ne légiférions pas sur cette question essentielle.

L'univers concentrationnaire, dans lequel les animaux sont enfermés dans des conditions de captivité insupportables, ne doit pas être toléré en Europe; ces méthodes qui sont importées et que l'on voit mises en œuvre maintenant en France doivent être interdites.

Je vous le demande donc, Monsieur le Commissaire, et les citoyens sont en droit de se le demander, défendons-nous les grands acteurs industriels et les groupes agroalimentaires, ou voulons-nous protéger les animaux et la santé humaine?

 
  
MPphoto
 

  Marco Zullo (EFDD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, lo abbiamo ricordato già prima, prevede che l'approccio nei confronti del benessere degli animali va fatto con rispetto e tutela di esseri senzienti. Purtroppo, noi a questo approccio disattendiamo molto spesso, per motivi di ipocrisia, dal mio punto di vista, e per le troppe eccezioni.

Siamo ipocriti per ragioni scientifiche, quando sottoponiamo migliaia di animali a sperimentazione praticamente inutile – questo ce lo dice la scienza stessa. Siamo ipocriti per ragioni culturali: mi riferisco, per esempio, agli animali nei circhi e alla sofferenza che procuriamo loro con delle vite che sono totalmente innaturali. Siamo ipocriti per ragioni religiose: per esempio, con pratiche di macellazione con cui, anche in questo caso, causiamo loro delle sofferenze atroci e completamente inutili.

Allora, signor Presidente, signor Commissario, io mi auguro che la nuova strategia, che è necessaria, debba mettere al centro della sua azione il benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Buda (PPE). Doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, sănătatea fiecăruia dintre noi depinde în cea mai mare măsură de sănătatea animalelor pe care le consumăm. Aceasta este strâns legată de bunăstarea animalelor generată evident de condițiile de creștere și de hrănire. Tocmai de aceea, salutăm și apreciem eforturile făcute de Comisie în aceste direcții în ultimii ani subliniind încă o dată necesitatea ca acestea să continue cu o și mai mare intensitate.

Comisia și structurile responsabile din domeniu trebuie să se asigure că există permanent o comunicare care să aibă în vedere necesitățile consumatorilor și nevoile fermierilor. În mod obligatoriu trebuie să se asigure un echilibru între interesele celor două entități, astfel încât fiecare dintre acestea să aibă garanția că drepturile lor sunt respectate.

De asemenea, apreciez că la nivelul Comisiei trebuie să existe o preocupare nu doar în ceea ce privește adoptarea unei legislații coerente, simplificate și eficiente la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu, dar este obligatoriu să se urmărească îndeaproape implementarea acesteia în statele membre unde, din nefericire, se înregistrează deficiențe serioase sub acest aspect.

În momentul de față există, din păcate, dezechilibre majore pe parcursul lanțului alimentar care îi dezavantajează în mod clar pe fermieri, ceea ce poate constitui un factor limitativ al investițiilor în acest domeniu.

Producătorii sunt copleșiți de obligații administrative iar încercarea permanentă de simplificare a acestora nu trebuie să îngreuneze și mai mult acest sector. Considerăm așadar că fermierilor care și-au asumat responsabilități în acest domeniu trebuie să li se garanteze o stabilitate și o previzibilitate în privința investițiilor, ca și o garanție totodată a unei concurențe loiale la nivel internațional.

Statele membre trebuie astfel să utilizeze mai eficient oportunitățile de sprijin oferite de fondurile europene de dezvoltare rurală pentru a promova cercetarea aplicată și a investi în soluții inovatoare și moderne destinate bunăstării animalelor, astfel încât cetățenii Uniunii Europene să beneficieze de o hrană de calitate și la preturi accesibile fiecăruia.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mizzi (S&D). L-annimali huma ħlejjaq li bħalna jħossu, bħalna jweġġgħu u bħalna jsofru. Insibha diffiċli biex nifhem kif persuni jaslu biex jabbużaw min kreatura li ma tistax tiddefendi lilha nnifisha. Issa, sfortunatament, ħafna nies jemmnu li l-annimali għandhom jintużaw biss għal skopijiet ta' qligħ ta' flus, għall-ikel, għax-xjenza, għall-kaċċa, u modi oħra ta' sfruttament.

L-annimali m'għandhomx jiġu abbużati u għandhom jiġu ttrattati b'dinjità u rispett. L-annimali la għandhom vuċi u lanqas għandhom vot biex jipprotestaw il-mod kif il-bniedem jittrattahom. Għalhekk għandna l-obbligu li nitkellmu u niddefendu lil dawk li m'għandhomx vuċi.

Hekk kif l-istrateġija preżenti dwar il-welfare tal-annimali ser tiġi fi tmiemha din is-sena, inħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timplimenta, mingħajr dewmien, il-punti pendenti mill-istrateġija attwali kif ukoll tfassal strateġija ġdida li tkun ta' benefiċċju mhux biss għall-annimali, iżda wkoll għal kull min iħobb u jirrispetta l-annimali. Ejja nuru kemm aħna verament ċivili billi nagħtu l-vuċi u protezzjoni lil dawn il-ħlejjaq - li ħafna drabi huma ħniena u jafu jħobbu ħafna aktar mill-bniedem.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR). Madam President, more enforcement in coordination of the regulations that we already have is key to improving the welfare of animals. We know how important the health of livestock is to the success of European farming. It is vital for animal welfare that we continue to support European meat production and do not promote what I call ʽanimal welfare leakage’ by putting our own farmers out of business and ending up with more imports.

This does not mean, of course, that there should be no control. Mistreatment of animals must be prevented and care standards must be maintained, and indeed improved. Issues such as transportation are, of course, best dealt with at a European level, as trucks move across borders in the single market – notwithstanding Mr Deß’s experience today. But many issues can be dealt with at Member State level. Many Members here have suggested that there is a lot of talk about animal welfare and little action. That is simply not the case. We have the highest standards in the world. Let us stop talking ourselves down. We just need to make sure that Member State governments enforce them.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). Madam President, to ensure a real new animal welfare strategy, we should include in it the fundamental idea which lies behind the protection and welfare of animals. This idea is a philosophical and ethical principle which we usually do not mention, namely this: we have to protect animals because they have rights. Certainly, according to the necessary correlation between right and duties, the fact that we feel obliged to protect animals implies that we recognise the right to be protected and that they have rights. This should be explicitly included in our document, since it is the basis on which we construct our protection and welfare strategy.

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE). Wij spreken over de voortzetting van de dierenwelzijnsstrategie. Ik ben daartegen en wel om de volgende reden. De richtlijnen en verordeningen moeten worden uitgevoerd en die instrumenten hebben wij in dit Parlement. Verschillende ministers hebben tijdens het debat in Nederland dan ook vaak gezegd dat dit vanuit Europa moet. Heel veel boeren in Nederland hebben deze richtlijnen en verordeningen al uitgevoerd.

Nu hebben we een ongelijk speelveld, hoge kosten voor de boer en de burger betaalt niet. De praktijk wijst dit uit en recentelijk hebben wij in dit Parlement nog gesproken over de crisis in de landbouw. Voortzetting betekent in dit Parlement dan ook vaak zwaardere eisen voor de boeren en daar kan ik op dit moment echt niet in meegaan. We spreken nu over dierenwelzijn. Maar het zou eigenlijk moeten gaan over mensenwelzijn. Vluchtelingen laten wij in Europa uren in de kou lopen - daarbij denk ik aan ouderen en kleine kinderen - terwijl dieren tijdens het transport verwarming, ventilatie en drinken hebben. En dan hebben wij het nu over een rijtijdverkorting van acht naar zeven uur.

In Nederland zegt het kabinet: als er geen plek is voor vluchtelingen moeten de mensen maar buiten in de kou slapen, in de sneeuw. Bij de dieren zijn verwarming, hokoppervlakte en licht aan zware eisen onderworpen en men heeft daaraan al voldaan. Hebben wij in dit Parlement niet wat anders te doen? Een resolutie over Parijs van de EVP werd niet gesteund. Laten we aan de slag gaan met het agendapunt van vandaag. Laten we de mensen helpen en oplossingen zoeken voor de echte crisis in Europa en dat is asielbeleid, goede opvang en gezamenlijke aanpak van de terreurbeweging ISIS. Daarom zou nu mensenwelzijn hoger op de agenda moeten staan dan dierenwelzijn, waar ik overigens altijd keihard achter heb gestaan.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Frau Präsidentin!

Ich denke, unsere Kollegin Frau Schreijer-Pierik hat die Situation aus Sicht der Landwirte richtig geschildert.

Mich beschäftigt zunehmend die Frage: Sollten wir uns als Europäisches Parlament nicht auch einmal mit dem Tierschutz von Heim- und Haustieren beschäftigen, weil dort wenig festgelegt und wenig kontrolliert wird? Ich meine, Tiere leiden auch im Haus- und im Heimtierbereich. Wäre das nicht ein Thema für das Europäische Parlament?

 
  
MPphoto
 

  Annie Schreijer-Pierik (PPE), "blauwe kaart"-antwoord. Een totaal bekend punt. Dit hebben we in Nederland in het parlement al vaak uitgesproken. Maar dezelfde burgers die met 10 honden of katten op een flatje acht hoog zitten, zeggen dat mijn varkens geen goede plek hebben en niet goed verzorgd worden. Daarom vind ik ook dat je alle sectoren en alle dierenaangelegenheden hierbij moet betrekken.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). Señora Presidenta, señor Comisario, estamos finalizando la segunda estrategia sobre bienestar animal, que concluye a finales de este año. Es la segunda estrategia que llevamos.

Tenemos una normativa amplia que ha significado una diferente aplicación. Se decía en los objetivos de esta estrategia —cuyo resultado yo estoy muy interesada en conocer—que era necesario abordar los problemas de una forma más integral, con una armonización más integral de un marco común sobre el bienestar animal. Ese era el resultado que se esperaba de esta segunda estrategia.

Yo estoy muy interesada en conocer el resultado. Por lo tanto, esperemos a ver el resultado de esta segunda estrategia. Además, yo también quiero conocer el Eurobarómetro y ver qué opinan los ciudadanos europeos, ver cuál es su preocupación y si están dispuestos a pagar más por mejorar el bienestar animal.

Pero, sobre todo, quiero decir que, después de esa evaluación, habrá que ver cuál es el resultado. Yo creo que tenemos una normativa acorde. Hay que ver si los Estados miembros la están abordando por igual y, además, espero que seamos conscientes de si en los acuerdos con terceros países somos tan exigentes o no somos tan exigentes.

 
  
  

PUHETTA JOHTI ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). Pani Przewodnicząca! Na początek chciałbym przypomnieć, że zaledwie dziewięć spośród dziewiętnastu działań zawartych w strategii na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt z lat 2012–2015 zostało do tej pory zrealizowane. W związku z tym Komisja powinna nie tylko odrobić opóźnienia w tym zakresie, ale także zaproponować nowe, zharmonizowane, zaktualizowane i kompleksowe normy prawne w celu pełnego wdrożenia wymogów 13. artykułu Traktatu o funkcjonowaniu Unii. Takie ogólnounijne normy prawne w tym zakresie zapewnią hodowcom zwierząt gospodarskich w Unii równe szanse produkcji, a tym samym przyczynią się do poprawienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W takiej sytuacji Komisja powinna także, podczas negocjowania dwustronnych umów handlowych z państwami trzecimi, zapewnić przestrzeganie przez nie europejskich zasad dobrostanu zwierząt przy eksporcie zarówno zwierząt gospodarskich, jak i produktów zwierzęcych przeznaczonych do obrotu w Unii Europejskiej. Bez przestrzegania takich reguł przez eksporterów z państw trzecich unijna produkcja zwierzęca będzie niestety coraz bardziej zagrożona.

 
  
MPphoto
 

  Angélique Delahaye (PPE). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me félicite que cette question soit mise à l'ordre du jour. Il est important que le Parlement puisse en débattre en amont du travail de la Commission européenne.

Le bien-être animal est un sujet important aux yeux des Européens. Nos concitoyens cherchent en effet, de plus en plus, à consommer de manière responsable. Ils exigent aussi de connaître l'origine des produits alimentaires et les conditions dans lesquelles ceux-ci arrivent dans leurs assiettes. Dans ce sens, il est nécessaire à mes yeux de saluer les efforts et les progrès réalisés par les différentes filières. De plus, les éleveurs sont impliqués dans le bien-être animal, indissociable d'une production de qualité.

Si la Commission entend poursuivre son travail avec l'élaboration d'une nouvelle stratégie, celle-ci devra être pragmatique et objective, en incluant l'ensemble des acteurs, professionnels et consommateurs. En d'autres termes, elle ne devra pas pointer du doigt les acteurs des filières de l'élevage mais promouvoir les bonnes pratiques et encourager les progrès.

Par ailleurs, comme je l'ai déjà souligné à maintes reprises, on ne peut plaider, d'un côté, en faveur du bien-être animal et imposer, de l'autre, des contraintes disproportionnées à nos éleveurs. Il est essentiel de veiller à une cohérence entre les législations que nous mettons en place et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les modèles d'élevage en Europe. Il faut tenir compte des demandes déjà faites aux éleveurs.

L'exemple de la directive NEC sur les plafonds d'émissions des États membres pour les principaux polluants est révélateur de la difficulté de mise en cohérence des objectifs avec la réalité du terrain.

En effet, le consommateur souhaite, à la fois la réduction des gaz à effet de serre et l'élevage en plein air. Cependant la captation du méthane exige soit d'enfermer les vaches, soit de les intuber, situation contradictoire et incompatible. Je vous laisse imaginer la difficulté...

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). Frau Präsidentin, Herr Kommissar! „Trotz der Krise, trotz der Wirtschaftskrise müssen wir über Tierschutz reden.“ So habe ich vor einigen Jahren, als es um die Strategie 2012–2015 ging, meine Ausführungen begonnen. Denn auch damals hat man aufgrund einer Wirtschaftskrise versucht, uns zu diktieren, dass wir uns nicht mit den Angelegenheiten des Tierschutzes, der Tierwohlfahrt beschäftigen dürfen. Noch weniger dürfen wir unsere Tagesordnung – unser Denken und Handeln – durch terroristische, durch brutale mörderische Übergriffe diktieren lassen. Wir müssen hier in diesem Haus zu unserer Tagesordnung stehen und diese Anliegen, die uns wichtig sind, auch im Anblick der Krise, auch im Anblick des Terrors formulieren.

Heute geht es darum, einen wichtigen Punkt des Europäischen Vertrags, nämlich den Artikel 13, umzusetzen. Der sagt: Tiere sind fühlende Wesen. Wir dürfen sie nicht ignorieren, und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine Strategie für die Zukunft auf den Tisch legen werden, weil Sie davon überzeugt sind – und das weiß ich aus Ihrer Tätigkeit auch im Zusammenhang mit dem Gesundheitsausschuss –, dass Tierwohl und Menschenwohl, Tiergesundheit und Menschengesundheit nicht voneinander zu trennen sind. Wir werden nur gemeinsam ein Europa für die Menschen haben, wenn wir auch ein Europa haben, in dem Tierwohl und Tierrechte groß geschrieben werden.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dalton (ECR). Madam President, we have the strictest animal welfare rules in the world, but if they are not enforced, they are worthless. Therefore, enforcement is key. There is no point in having another animal welfare strategy unless we recognise that the existing rules are widely ignored and that they are often only given lip service in many Member State ministries. We see this problem across animal welfare legislation, for example in animal transport rules, where spot checks have shown that the reality is miles away from the legislation. The case of puppy-smuggling is another example: here, existing regulations to prevent unhealthy animals being transported across Europe are not being respected and the pet passport scheme is being abused. We do not need new legislation; more new legislation which we cannot enforce will just make a mockery of all animal welfare legislation. We need existing legislation to be properly enforced, and to do this, the Commission needs to be much stronger with those reticent Member States; we need to share best practices between Member States; and we need to foster a culture of animal welfare throughout Europe. Only by doing this will we reach common standards at the highest level, not at the lowest.

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Evropski kmetje, prav tako evropska kmetijska politika, so lahko ponosni na to, kar je bilo na področju dobrobiti živali narejeno v zadnjih desetih, petnajstih letih.

Sam sem podrobno spremljal ta razvoj dogodkov v svoji državi, v Republiki Sloveniji, kot kmetovalec ali pa – če hočete – tudi kot kmetijski minister. In poznam prizadevanja kmetov, kako so spreminjali hleve, tako v govedoreji, prašičereji, kakor tudi v perutnini, in mislim, da je bil res narejen zelo velik napredek in znatna sredstva so bila prispevana tudi iz evropskega kmetijskega denarja.

V naslednjih korakih je potrebno zagotovo najprej videti, kaj od tega, kar smo si zapisali, je že storjeno, o korakih, katerih še kdo ni naredil, se je potrebno pogovoriti, da jih naredi, da bo kmetijstvo v Evropi enotno in da bomo imeli zagotovilo, da je za evropskim kmetijstvom tudi enotna politika na področju dobrobiti živali.

Za naslednje korake je zagotovo potrebno skupaj s kmeti, kakor tudi s potrošniki, spregovoriti in trezno, premišljeno iti korak za korakom naprej, ne biti prehiter.

Na drugi strani pa mislim, da je nujno potrebno, da smo zelo kritični in damo pod drobnogled tudi tiste države, od koder uvažamo mesne izdelke, kajti lahko se nam zgodi, da bomo ob brezkompromisnem in nekritičnem uvažanju takšnih izdelkov zelo ogrozili tudi evropsko kmetijstvo, evropsko živinorejo, in kot je bilo že danes rečeno, najprej bodo propadle male kmetije v območjih s težkimi pogoji pridelovanja.

Zagotovo pa bo potrebno biti pozoren pri teh standardih za dobrobit živali tudi pri vseh trgovinskih sporazumih, kajti tam je pa nova past, da lahko zaradi neenotnih pravil evropski kmet zopet potegne kratko plat.

 
  
MPphoto
 

  Paul Brannen (S&D). Madam President, European citizens are looking to the Commission for decisive action to safeguard animal welfare. The new animal welfare strategy should be a starting point to introduce European framework legislation on animal welfare, supported by a one-stop-shop for animal welfare within the Commission – the only guarantee that animal welfare issues will be dealt with in a coordinated and efficient manner.

Animals, as we have heard tonight, are sentient beings, and this principle must underpin the thinking around the new animal welfare strategy. Only having realised this basic truth can we address the most pressing animal welfare issues across the EU and beyond: to improve the welfare of farm animals, to end live exports to third countries and to curb the illicit trade in puppies and exotic pets. These, and many other issues, demand attention. It is time for a new and robust strategy.

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl (S&D). Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar! Für mich stellt sich die Frage: Warum nicht? Warum soll es keine neue Strategie für den Tierschutz geben? Was ist der Hintergrund? Nicht nur in diesem Ausschuss, wenn es um die Strategie für den Tierschutz geht, sondern auch in anderen Ausschüssen müssen wir als Parlament erfahren, dass Strategien nicht mehr auf den Weg gebracht werden. Ich möchte als weiteres Beispiel die Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in Europa nennen. Warum nicht? Warum sperrt sich die Kommission dagegen, ganz klare Ziele zu benennen, einen ganz klaren Weg zu benennen, einen Aktionsplan mit Daten, sodass man wirklich auch erkennen kann, wie die Fortschritte in Europa sind? Es ist für mich überhaupt nicht vorstellbar, dass diese vielen Themenbereiche, die von meinen Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden sind, einfach so dahinplätschern. Wir brauchen einen klaren Rahmen, und wir brauchen eine Strategie.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Bereich der Humanmedizin, den Sie bearbeiten, sehr schätze. Ich fordere Sie hier noch einmal auf, in ähnlicher Weise, in ähnlich klarer Ansage im Bereich des Tierschutzes zu agieren. Wir brauchen eine Strategie, und zwar sofort!

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D). Elnök Asszony, az állatjóléti intézkedések valóban nagyon fontosak, és ezek folyamatosságát biztosítani kell, noha ennek jogi vagy eljárási formáját illetően nyilván lehetnek viták. A stratégia kialakításánál azonban kiemelt szerepet kell kapjon az innováció, az oktatás és a különböző pénzügyi alapok közötti koherencia. Megjegyzem, hogy az állatjóléti előírások az EU-ban már kiemelkedőek, amint azt De Castro kollégám is elmondta, így csökkenteni tudjuk az intenzív állattartás negatív hatásait. Ezt a magas szintet persze nagyon nehéz tovább emelni, és ne felejtsük el, hogy a haszonállatok nagy része háziasított, természetes közegben immár meg sem tudnának élni. Inkább az EU-n kívüli országokat kellene ösztönözzük arra, hogy vegyék át a gyakorlatainkat.

A stratégia viszont a kedvtelésből tartott állatokra is tartalmazhatna referenciákat, a Parlament, az Európai Parlament már 2012-ben rámutatott ennek szükségességére, de ennek ellenére a mai napig nincs koherencia a jogszabályok között. Ne legyünk engedékenyebbek az ő esetükben pusztán azért, mert nem esszük meg őket.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la strategia per il benessere degli animali 2012-2015 ha avuto un impatto positivo sulle misure e le azioni intraprese a favore del miglioramento delle condizioni di vita degli animali. La mentalità per fortuna sta cambiando e l'attenzione e la sensibilità per il benessere degli animali sono sempre maggiori. In verità, l'opinione pubblica è molto più avanti delle istituzioni e noi abbiamo il dovere di ascoltare chi ci pone casi e situazioni di perpetuata violenza ed enorme crudeltà.

Quest'anno siamo riusciti ad approvare il regolamento sulla salute degli animali, in cui abbiamo chiaramente scritto che la salute non può prescindere dalle condizioni generali in cui versano gli animali: un animale maltrattato non può essere mai e poi mai un animale in salute. Un primo grande passo l'abbiamo fatto e oggi chiediamo alla Commissione di continuare in questa direzione.

Bisogna elaborare una strategia che affronti le situazioni e i casi di crudeltà e violenza, su cui incidere e da fermare: penso alla mattanza delle isole Fær Øer, che deve finire e al più presto.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). Senhora Presidente, até onde devemos ir em termos de legislação para o bem-estar animal? É uma questão que tem sido baseada num compromisso entre melhorar as condições de sanidade física e psicológica dos animais e o impacto financeiro sobre os produtores. Com a intensificação da produção, não poderemos nunca ceder nos objetivos de melhorar de forma contínua o bem-estar animal. Quanto ao bem-estar dos animais aquáticos, é preciso garantir que as produções em aquacultura, e especialmente as intensivas, têm as condições adequadas. Sabemos que algumas condições de estabulação são no mínimo questionáveis.

Assim, solicito à Comissão a indicação dos resultados da investigação científica, obtida sob a égide da estratégia 2012-2015. Há ainda questões relacionadas com o sofrimento animal durante o processo de pesca. Realço que esta questão estava omissa na Comissão de 2012 e valia a pena iniciar a sua reflexão para o futuro.

 
  
 

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). Máme dnes tému dobré životné podmienky zvierat a myslím si, že je to veľmi dôležitá téma a musíme sa ňou zaoberať. Či už máme na mysli zvieratá, ktoré sú chované vo veľkochovoch, ktoré sú chované v podmienkach, ktoré nie sú celkom vyhovujúce, ale aj spoločenské zvieratá. Viacerí z kolegov to už spomínali. Aj pre nich by sme mali vedieť nájsť tú správnu mieru chovu.

Rád by som sa dotkol aj takých otázok, ktoré nie sú doriešené, a to sú rôzne nevhodné spôsoby porážky alebo rôzne zbytočné niekedy až pokusy na zvieratách. I keď, povedzme si zase otvorene, keby išlo o nový liek, ktorý by vďaka testovaniu bol pre ľudí, naše deti trebárs, potrebný, tak by sme našli správnu mieru.

Na druhej strane, napríklad, robíme veľké chyby pri transporte zvierat. Rád by som sa dotkol aj otázky – klonované zvieratá. Veľmi trpia, majú veľké bolesti, veľké ťažkosti a som rád, že Parlament odmietol výrobu mäsa z klonovaných zvierat.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il raggiungimento di un elevato livello di benessere degli animali è un elemento imprescindibile per proteggere la loro salute e garantirne la produttività. La strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 è stata sicuramente un passo avanti ma molto si deve ancora fare.

La Commissione è chiamata a elaborare una nuova e più ambiziosa strategia per la protezione del benessere degli animali nel periodo 2016-2020, presentando una proposta di quadro legislativo semplificato: le attuali norme nazionali in materia di benessere degli animali, a causa della loro complessità e delle interpretazioni divergenti, creano infatti incertezza giuridica e uno svantaggio concorrenziale per i produttori. Una maggiore armonizzazione a livello comunitario è dunque necessaria.

Allo stesso tempo l'auspicabile proposta della Commissione deve essere orientata a dare un forte sostegno agli allevatori che rispettano le norme e le buone prassi dell'allevamento degli animali e che investono in migliori strutture agricole e dovrebbe riguardare tutti gli animali in cattività e abbandonati, compresi gli animali randagi di specie domestica, con l'obiettivo ultimo di raggiungere finalmente un maggiore e generale benessere degli animali.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, η προστασία της ευζωίας των ζώων είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα που πρέπει να λάβει υπόψη της η Επιτροπή. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων για την περίοδο 2012-2015 έφερε αρκετά θετικά αποτελέσματα βοηθώντας στην εξάλειψη του φαινομένου βασανισμού των ζώων.

Συχνά όμως σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρώπης συναντάμε βασανισμούς και κακομεταχείριση των ζώων. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σε παγκόσμιο επίπεδο τα ζώα κυριολεκτικά βασανίζονται και υποκύπτουν με φρικτούς πόνους στο βωμό της αισχροκέρδειας όπως συμβαίνει με την φαλαινοθηρία.

Θα πρέπει λοιπόν Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει πολλαπλά πρόσθετα μέτρα με γνώμονα την καλή μεταχείριση των ζώων και φυσικά την προστασία αυτών από κάθε είδους πρακτικές βασανιστηρίων ή ανάλογων πρακτικών που οδηγούν στην κακή μεταχείριση των ζώων.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση για ένα απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή διαβίωση των ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Müller (ALDE). Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Ich begrüße alles, was zu mehr Wohlergehen der Tiere beiträgt, und dies hat auch oberste Priorität bei den allermeisten Landwirten innerhalb der EU.

Die Tierhaltungsformen haben sich in den letzten dreißig Jahren hervorragend weiterentwickelt. Wir sind mit großen Schritten vorangekommen, und auch die Investitionsprogramme, die als Anreiz für die Landwirte, in moderne Stallhaltungsformen zu investieren, aufgelegt wurden, waren gute Instrumente. Die Schweiz zertifiziert zum Beispiel Stalltechniken, die das Tierwohl besonders fördern. Auch das wäre ein Ansatz für uns.

Wir brauchen machbare Wege und umsetzbare Prozesse. Gemeinsame Märkte dürfen nicht verloren gehen. Allerdings sehe ich schon ein großes Problem darin, dass wir innerhalb der 28 Mitgliedstaaten so unterschiedlich mit dem Tierwohl umgehen. Hier brauchen wir eine Harmonisierung. Mir wäre es ein großes Anliegen, einen Tierhaltungsschein für sämtliche Heimtierbesitzer einzuführen. Die Landwirte haben eine gute Ausbildung, und jeder Privatbesitzer sollte dies auch haben.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Senhora Presidente, os atentados ao bem-estar animal são uma consequência de uma agricultura cada vez mais submetida à lógica do lucro, num mercado global cada vez mais competitivo. Os níveis absurdos de intensidade produtiva que temos na União Europeia, seja ao nível das poedeiras ou da produção intensiva de porcos, aves ou coelhos, não resultam de qualquer capricho por parte dos nossos agricultores. Trata-se de uma contingência que os obriga a maximizar a produtividade animal sob pena de pura e simplesmente não conseguirem garantir a rentabilidade das suas explorações.

É esta contingência que está por resolver. Uma contradição entre uma Política Agrícola Comum cada vez mais liberal, orientada para os mercados e que empurra os agricultores para modelos produtivistas onde o lucro se sobrepõe ao bem-estar animal, e também todas as evidências científicas que nos alertam, todos os dias, para a necessidade de parar com esta loucura. Parar em nome do bem-estar animal, da biodiversidade e da saúde pública.

Importa por isso alargar a nossa equação agrícola a outras variáveis sociais e ambientais, em nome da sobrevivência do nosso planeta.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Madam President, subsidiarity would suggest that decisions should be taken as close as possible to the citizen. Most issues which have been raised today – however nobly – could be dealt with better by nations themselves. One—size—fits—all laws are not always necessary. For example, Member States need to have the power to end live animal imports and exports in their own countries in order to deal with this cruelty. I raise also comments about exotic pets, and particularly the threat that any legislation could have to ornamental fish in the UK, and to thousands of jobs, including some in my constituency which could be affected.

Finally, I would say that sensible debate is needed. Sadly, in the United Kingdom we have seen alarmism from the Labour Party, with the shadow cabinet member responsible having suggested that meat be treated like tobacco, with public health campaigns to stop people eating it. I suspect that with those comments she offended meat eaters and smokers alike.

 
  
 

(Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot päättyvät)

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. Madam President, I have listened very carefully and with close attention to your interventions on this important subject, and I share your view that the European Union should continue to be active on animal welfare. I hear different approaches and proposals: for a framework animal welfare law, a new animal strategy, or a European Union platform for animal welfare with strong enforcement, or a situation to evaluate today’s strategy.

All those options have been and are being discussed in my Cabinet and with the services, and we have decided to start with a Eurobarometer survey. This is not only a matter of interest for the general public but is also about creating added value – innovation enclosed in the European Union food chain – and therefore concerns a wide range of stakeholders.

In the light of the completion of the European Union strategy on animal welfare, new information will become available in 2016 that could allow a response to the many varied yet legitimate expectations of European Union citizens and stakeholders. In addition, proper enforcement of the European Union acquis will continue to be a key priority. A study to be completed soon, and the result of the next Eurobarometer survey, will also look at what role responsible education and information to citizens can play in this regard.

With the forthcoming adoption of the proposal on official control, the European Union will have the opportunity to create European reference centres for animal welfare, giving a strong impetus for promoting the issue among stakeholders.

Furthermore, I believe that European Union animal production must seek to profit from its advantageous position as a world leader on animal welfare to drive forward this trend and to further explore markets, calling for high standards for animal welfare. I am looking forward to the resolution of this Parliament.

In conclusion, let me reassure Parliament that the Commission takes animal welfare issues very seriously. We will continue to work on integrating these issues into the wider perspective for the future of the European Union food chain.

 
  
MPphoto
 

  President. – Motions for resolutions tabled in accordance with Rule 128(5) of the rules of Procedure will be announced later.

The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 26 March 2015.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. Sono rammaricato di constatare la scarsa ambizione della proposta. Vari principi devono essere chiaramente sanciti sia nei trattati che nella pratica: il pieno rispetto da parte delle legislazioni europee e nazionali dell'articolo 18 TFUE, ovvero che gli animali vengano considerati esseri senzienti; il graduale ma definitivo abbandono della sperimentazione animale, la cui validità è contestata da moltissimi studi scientifici, rispettando quanto richiesto da "Stop Vivisection" ; il divieto dell'utilizzo degli animali selvatici negli spettacoli circensi, dove sono costretti a vivere un'esistenza innaturale e mortificante – si richiede l'uniformità di regole nazionali che già esistono in 18 Stati membri; un impegno concreto per la chiusura di tutti i delfinari, dove cetacei con altissimo grado di intelligenza e socialità sono rinchiusi a vita; il miglioramento, anche attraverso ripartizione adeguata dei fondi PAC, delle condizioni di impiego degli animali per lo sviluppo rurale. In quanto membro dell'intergruppo sul benessere animale, cercherò, insieme alla Delegazione M5S Europe di portare avanti questa lotta civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. Tisztelt Képviselőtársak! Teljes mértékben egyetértek az Európai Néppárt álláspontjával, hogy jelen helyzetben – amikor Európa biztonsága megingott és összefogásra lenne szükség minden téren – felesleges és értelmetlen állatjóléti kérdésekről, esetleges „problémákról”, vitázni. A fentieket alátámasztja az a tény is, hogy jelenleg a legszigorúbb állatjóléti követelmények az EU-ban vannak a Földön, így az Unió példát mutat ezen a területen a Világnak. Sokkal inkább arra kellene hatékony megoldást találni, hogyan nehezítsük meg azon élelmiszerek EU-ba történő bejövetelét, amelyek előállítása során nem az uniós szabályokkal ekvivalens követelmények alapján tartják az állatokat. Itt a szigorú állatjóléti követelményeket betartó gazdák versenyképességéről van szó, így mindent meg kell tennie az Európai Bizottságnak és a többi uniós intézménynek és ügynökségnek is, hogy egyedül az uniós szabályokkal ekvivalens követelményeknek megfelelően előállított élelmiszer jöhessen be az EU-ba.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. Animal welfare is a topic on which constituents from my region are continuously writing me, on issues ranging from addressing badger cull and fox hunting in the UK, over life animal exports, to bull fighting in Spain, the situation of stray dogs in Romania and whaling in the Faroe Islands. This proves the trust vested in EU institutions to take action on a topic that is close to people’s hearts. While I acknowledge the important role played by the Commission in improving animal welfare over the past years, crucial steps remain to be taken. The recognition that animals are sentient beings should be the basis of any effective piece of legislation aiming to protect the wellbeing of animals. Yet the majority of existing acts fail to recognise this key principle. And while the adoption by the Commission of a Strategy on the Protection and Welfare of Animals 2012 - 2015 has been a crucial step in improving animal welfare, it is disappointing that only 9 out of the 19 actions contained in it have been implemented. I count on the Commission to build on progress it has made with a strategy for 2016-2020 that investigates why this has been the case and draws lessons from failure as well as success.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. Komunikat Komisji w sprawie unijnej strategii ochrony i dobrostanu zwierząt 2012–2015 był krokiem w dobrym kierunku, ponieważ był mapą drogową z konkretnymi działaniami w zakresie unijnej polityki dobrostanu zwierząt. To dobrze, że Komisja uwzględniła w nim uwagi Parlamentu Europejskiego z rezolucji z maja 2010 r. Niestety jak do tej pory tylko 9 na 19 działań zaplanowanych przez Komisję zostało wykonanych. Komisja musi jak najszybciej wprowadzić w życie brakujące elementy strategii 2012–2015. Należy kontynuować wysiłki w tym zakresie. Oczekuję, że Komisja przedstawi nową propozycję w sprawie dobrostanu zwierząt na 2016–2020. Konieczna jest również lepsza implementacja prawa unijnego. Pragnę zaznaczyć, że harmonizacja przepisów nie może doprowadzić do niższych standardów. Znęcania się nad zwierzętami nie można usprawiedliwić w żaden sposób. Dlatego oczekuję, iż Komisja wprowadzi zakaz znęcania się zwierzętami bez wyjątków na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy w zakresie ochrony zwierząt żywych i w czasie transportu powinny być zaktualizowane na podstawie rezolucji Parlamentu 2012/2031. Komisja powinna również dopilnować, aby standardy dobrostanu zwierząt były zawarte w negocjowanych umowach z krajami trzecimi i przestrzegane przez eksporterów spoza UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. Diskusija dėl europinės gyvūnų gerovės strategijos yra svarbi keliais aspektais. Vieną vertus, gerai, kad mes, europiečiai, net ir teroro išpuolių kontekste galime diskutuoti dėl konkrečių Europos ateities kūrimo aspektų. Kartu gaila, kad svarbiam gyvūnų gerovės klausimui, tiesiogiai susijusiam ne tik su vertybėmis, bet su beveik kiekvieno europiečio skrandžiu, yra skirtas tik vėlyvas pirmadienio vakaras. Kalbant apie rengiamą dokumentą, norėčiau paklausti gerbiamo Komisijos nario, kaip naujoje strategijoje Komisija ketina užtikrinti, kad 2016–2020 m. laikotarpiu bus įgyvendintos visos numatytos gyventojų gerovės priemonės. Jei neklystu, dabartinėje strategijoje iš numatytų 19 priemonių pilnai įgyvendintos tik penkios. O juk šis klausimas daro įtaką ne vien gyvūnų savijautai, bet ir maisto kokybei! Antras dalykas, į kurį norėčiau atkreipti Jūsų visų dėmesį, yra pats klausimo objektas. Mes diskutuojame dėl gyvūnų, visų pirma, maistui naudojamų naminių gyvūnų gerovės reguliavimo. Bet ar nesusimąstome, kad pernelyg įsigilinus į gyvūnų gerovės reguliavimą, mes nebeskiriame pakankamai dėmesio pačiai gyvulininkystės sektoriaus gerovei? O juk bent jau keliose valstybėse narėse, įskaitant tokius atvejus, kaip kiaulininkystė ar pienininkystė, mano šalyje – Lietuvoje – atskiros žemės ūkio sritys sėkmingai artėja link išnykimo ribos tiek dėl rinkos krizės, tiek dėl nesąžiningų komercinių praktikų, tiek ir dėl nacionalinio ar europinio reguliavimo spragų ir nenoro gelbėti tol, kol dar yra ką gelbėti.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Ich werde der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Entschließungsantrag über eine neue Tierschutzstrategie für den Zeitraum 2016–2020 zustimmen. Die Maßnahmen erscheinen mir ausgewogen. Die von Linken und Grünen eingebrachten Änderungsanträge im Hinblick auf einen besseren Schutz bestimmter Tiere – Fische, Schweine, Legehennen, Jagdwild etc. – werde ich durch die Bank ablehnen, weil sie stets ein Handeln der EU-Kommission einfordern. Das lehne ich ab. Ich wende mich gegen größere Kompetenzverlagerungen auf die EU. Die EU soll keine Vorgaben machen. Ich schließe also nicht aus, dass ich einzelne entsprechende Vorhaben auf nationalstaatlicher Ebene unterstützen könnte. Die EU sollte jedoch von ihrer Vielfalt leben, die am besten dadurch gewährleistet wird, dass gerade schwierig zu entscheidende und umstrittene Fragen verschiedene Lösungen finden – sprich weniger EU, mehr Selbstbestimmung.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid