Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 23 ноември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 7.Внасяне на документи: вж. протоколи
 8.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 9.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 10.Ред на работа
 11.Актуално състояние на Програмата за развитие от Доха с оглед на Десетата конференция на министерско равнище на СТО (разискване)
 12.Правата на човека в рамките на търговските преговори между ЕС и Виетнам (разискване)
 13.Присъединяване на Еквадор към търговското споразумение, сключено между ЕС и неговите държави членки и Колумбия и Перу (разискване)
 14.Нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 - 2020 г. (разискване)
 15.Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (кратко представяне)
 16.Политиката на сближаване и маргинализираните общности (кратко представяне)
 17.Ролята на ЕС в рамките на ООН (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (486 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2130 kb)
Правна информация - Политика за поверителност