Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0337(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0250/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0250/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2015 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0396

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

6.1. Kατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Malheureusement, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce rapport, il ne s'agit pas ici de revenir sur l'espace Schengen.

Le texte vise en réalité à apporter des clarifications d'ordre juridique en abrogeant des actes devenus obsolètes, car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Avec mes collègues du Front national, nous nous sommes toujours opposés à l'espace Schengen au motif qu'il constitue un abandon de souveraineté dangereux. Les derniers événements nous donnent raison: l'espace Schengen est une passoire qui favorise l'immigration de masse et permet aux terroristes d'aller et venir sur le territoire des États membres de l'Union européenne en toute impunité.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais que nous ne souhaitons pas cautionner l'espace Schengen, j'ai choisi de m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this technical repeal, although sadly it is unlikely to cut the regulatory burden as the relevant acts were already obsolete.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo panaikinami nebeaktualūs teisės aktai.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte qui ne change rien: il s'agit simplement d'abroger des actes devenus obsolètes, soit parce qu'ils étaient temporaires soit parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Ces actes étaient relatifs à "l'espace de liberté, de sécurité et de justice" que serait le merveilleux espace Schengen.

Malgré les attentats qui ont frappé la France le 13 novembre dernier, les eurocrates ne sont toujours pas prêts à remettre en cause leur dogme de Schengen. Combien d'attentats, combien de morts faudra-t-il pour qu'ils acceptent de reconnaître leurs erreurs mortifères?

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui vise à la suppression de dispositions liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui sont dépassées ou ont été remplacées par des textes plus récents.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Les acquis de Schengen constituent aujourd'hui un ensemble informe de décisions et de règlements qui sont jugés pour une grande partie d'entre eux obsolètes en raison soit de leur caractère temporaire soit de leur contenu repris par des actes ultérieurs.

Je soutiens l'initiative conjointe du Conseil, de la Commission et du Parlement d'abroger lesdites dispositions. Cet objectif de transparence du droit de l'Union est en effet un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer et à mieux faire accepter les règles européennes comme éléments de substitution aux règles nationales quand il y a lieu.

Pour autant, je reste très sceptique sur ce rapport qui ne va pas assez loin ni au bout de sa logique de refonte d'un système qui montre aujourd'hui toutes ses insuffisances.

Si je devais qualifier ce rapport, je dirais que c'est un cataplasme sur une jambe de bois, tant le système voulu de Schengen, et notamment la suppression des contrôles aux frontières intérieures, porte en lui-même tous les éléments de l'insécurité et du développement des trafics en tous genres: humains, d'armes et de drogues. Abroger seulement certains actes de l'acquis de Schengen n'est pas à mon sens suffisant. Je m'abstiens donc sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe en el contexto de la expiración del periodo transitorio establecido en el protocolo n.º 36 sobre la evaluación acervo Schengen y los instrumentos jurídicos, ya que se han detectado una serie de actos que han quedado obsoletos. En el espíritu de «legislar mejor» he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai préféré m'abstenir sur ce texte qui, s'il s'inscrit dans une certaine logique puisqu'il vise à abroger des actes obsolètes relatifs à Schengen, ne va pas au bout des choses en actant l'obsolescence de Schengen même.

Les actes abrogés par le rapport sont certes enfin reconnus comme dépassés, de par leur caractère temporaire ou bien parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'actes ultérieurs. Par souci de transparence, il était donc indispensable d'aller vers leur suppression juridique.

Cependant, le drame des récents attentats à Paris et la fuite des terroristes qui ont pu profiter pleinement de la libre circulation dans l'Union européenne ont, de façon tragique, une nouvelle fois mise à jour la défaillance d'une Europe passoire et la nécessité, plus que jamais impérieuse, de restaurer nos frontières nationales.

Ce rapport du Parlement ne va donc pas, une nouvelle fois, assez loin et l'abstention était donc requise.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ I recenti attentati terroristici di Parigi e le minacce che stanno investendo l'Italia e tutti gli altri Paesi europei sono la riprova che abbiamo bisogno di più sicurezza e maggiori controlli. Schengen non funziona e deve essere profondamente riformato.

Il testo oggetto di voto è, invece, un semplice aggiornamento tecnico delle norme in vigore; per questo motivo non ho inteso sostenerlo col mio voto. Sono convinta che l'accordo di Schengen debba essere radicalmente rivisto e non ci si possa più limitare a piccoli aggiornamenti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, en concreto once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ha sido incorporado en actos sucesivos y el Reglamento (CE) n.º 189/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del SIS II el 9 de abril de 2013.

Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šio reglamento tikslas yra panaikinti tam tikrą dalį nebeaktualių Šengeno acquis priklausančių Europos Sąjungos teisės aktų.

Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi prie Sutarčių pridėtame Protokole dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų nustatytas pereinamasis laikotarpis, Komisija įvertino policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities Šengeno acquis ir teisinius dokumentus. Nustatyta, kad keletas teisės aktų yra nebeaktualūs, nes jų turinys buvo perkeltas į vėlesnius teisės aktus arba jie buvo laikino pobūdžio.

Pasikonsultavęs su EP Teisės tarnyba ir atsižvelgdamas į Tarybos bendrame požiūryje pasiūlytus pakeitimus dėl šio Komisijos pasiūlymo, Europos Parlamentas siūlo pakeisti teisės akto formą iš sprendimo į reglamentą. Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, taip pat geriau atitiks pasiūlymo tikslą – panaikinti nebeaktualiais laikomus teisės aktus.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek az uniós intézmények általi végrehajtása folyamatban van. Ezzel összefüggésben helyénvaló hatályon kívül helyezni azokat a jogi aktusokat, amelyek már semmilyen célt sem szolgálnak. A schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, azok ideiglenes jellegéből következően, vagy mivel azok tartalmát későbbi jogi aktusok átvették. A fentiekből következik, hogy szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ 14. junija letos smo obeležili 30. letnico schengenskega sporazuma o prostem pretoku ljudi med državami članicami t.i. schengenskega območja, ki ga nedvomno označujemo za enega največjih dosežkov evropske integracije.

A migrantska kriza, ki smo ji priča zadnje leto, postavlja t.i. Schengen na največjo preizkušnjo doslej. Kaže tudi, da številne določbe sporazuma odlično delujejo v idealnih razmerah, ob obvladljivem številu prehodov meja, medtem ko niti približno niso prilagojene aktualnim kriznim razmeram. V teh se vsaka država znajde po svoje, nenazadnje ji je to s sporazumom tudi naloženo. A tovrstne situacije vodijo v medsebojno obtoževanje med državami članicami schengenskega območja in izpostavljajo države, ki so na schengenski oz. zunanji meji EU. Te države, bodisi zaradi pomanjkanja resursov, bodisi zaradi drugih razlogov, same niso sposobne ustrezno varovati meja, zato je nadgradnja Schengena nujna. V kolikor želi EU ohraniti schengensko območje, mora EU kot celota poskrbeti za varovanje zunanjih oz. schengenskih meja in ne to prepustiti peščici najbolj izpostavljenih držav.

Predlagani sklep o razveljavitvi nekaterih aktov, ki urejajo območje Schengena, je zgolj uskladitvene narave in sem ga seveda podprl. A hkrati je to tudi priložnost za revizijo pravil, ki so nujno potrebne. V nasprotnem primeru bo Schengen postal stvar preteklosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. Podržavam ova Izvješća o stavljanju izvan snage određenih akata jer imaju svoja uporišta u pravnoj legislativi. Svi akti koji se trebaju ukinuti nisu više pravno relevantni, što iz razloga jer su zamijenjeni novim aktima, što iz razloga jer su bili privremene naravi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de "mieux légiférer", il faut les abroger.

Nous considérons bien entendu que Schengen en soi n’est plus pertinent.

Ce rapport ne mettant pas en cause Schengen, je me suis abstenue.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La Convenzione di Schengen rappresenta un grande passo avanti nel processo di integrazione europea, permettendo la libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione e il superamento della vecchia gestione frontaliera nazionale. Oggi ci troviamo ad aggiornare la convenzione poiché una serie di atti facenti parte dell'acquis di Schengen non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea, mentre altri sono superati perché il loro contenuto è stato riformulato da atti successivi sebbene non siano stati ancora abrogati.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence, ce rapport préconise de les abroger, notamment afin d'alléger et de simplifier la législation actuelle.

Ces abrogations sont logiques et nous considérons qu'il ne serait pas du tout judicieux de maintenir ces actes en l'état actuel. Néanmoins, nous avons toujours été en faveur de la suppression de l'espace Schengen qui est une véritable passoire pour les migrants clandestins, parmi lesquels se trouvent un certain nombre de djihadistes, en attestent les attentats du vendredi 13 novembre à Paris.

Ne souhaitant pas cautionner la libre circulation des individus au sein de l'Union européenne, je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Problema obținerii unei clarități și coerențe legislative este una întâmpinată de toate sistemele, de la cele naționale până la cele internaționale.

Desigur că în cadrul Uniunii stringența ei se resimte atât din perspectiva statelor membre cât și a justițiabililor, primele pentru că trebuie să-și armonizeze legislația națională în cadrul unional, iar cei din urmă pentru a beneficia de prevederile unionale, de transparență sau, mai bine-zis, pentru a-și cunoaște drepturile de cetățeni ai Uniunii.

Pentru a realiza această coerență legislativă nu trebuie doar să fim foarte atenți când elaborăm legile, ci și să le urmărim evoluția și aplicarea, să verificăm și să optimizăm procedurile.

Comisia și-a asumat aceste obiective în conformitate cu angajamentele din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și cu politica sa privind o reglementare adecvată, iar în continuare le va pune în aplicare prin identificarea actelor normative tranzitorii care și-au atins deja finalitatea sau actele normative al căror conținut a fost preluat deja de alte acte normative.

Am votat în favoarea abrogării acestei serii de acte care au fost identificate ca fiind caduce deoarece menținerea lor nu ar face decât să inducă în eroare statele membre și cetățenii.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Queste tre relazioni a firma del MEP Moraes rispondono all'esigenza di aggiornamento delle norme in vigore attraverso l'abrogazione di una serie di atti facenti parte dell'acquis di Schengen.

Questi testi normativi non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi che però non li hanno abrogati. Nel merito, questa può essere valutata come una misura positiva ma, visti anche gli sviluppi in corso, specialmente negli ultimi mesi, e la ferma volontà da parte della nostra delegazione di rivedere completamente l'accordo di Schengen, ho votato contro.

Sulle politiche legate a Schengen non possiamo limitarci a semplici aggiornamenti ma occorre procedere a una completa riforma.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore libertà, sicurezza e giustizia.

Per migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione e per dare esecuzione alla strategia attuata dalle istituzioni dell'Unione, nota come "Legiferare meglio", è infatti necessario eliminare dalla legislazione vigente alcuni atti che non hanno più motivo di rimanere in vigore.

In particolare, ci sono alcune norme contenute nell'acquis di Schengen che non sono più pertinenti a causa della loro natura provvisoria oppure perché il loro contenuto è stato trascritto in atti successivi.

Per ragioni di certezza e di chiarezza del diritto è quindi opportuno abrogare quelle decisioni obsolete. Tutti questi elementi sono contenuti nella relazione in oggetto e per questo ho deciso di votare per il suo accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this technical file which is essentially a ‘clean-up’ exercise for redundant pieces of legislation which are either no longer necessary or have been incorporated into other acts or texts. This practice is part of an exercise by the European Commission which it highlighted through its ‘Regulatory Fitness and Performance Programme’ (REFIT) in 2014. The texts in question relate to issuance of Schengen visas, exchange of statistical information, stamping of passports and liaison officers, among others. These texts have since been updated so are no longer needed.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report as the acts outlined in it have become irrelevant because they were either temporary by nature or simply succeeded by newer legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La fine del periodo transitorio previsto dal Protocollo 36 allegato al Trattato impone l'abrogazione di atti obsoleti, sostituiti da altri adottati secondo le procedure descritte nel Trattato di Lisbona. Ho quindi votato a favore dell'abrogazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Η βελτίωση της διαφάνειας του ενωσιακού δικαίου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής για τη βελτίωση της νομοθεσίας την οποία εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η διαγραφή από την ισχύουσα νομοθεσία των πράξεων που δεν εξυπηρετούν πλέον κανένα σκοπό.

Έτσι στηρίζουμε την έκθεση, πρόταση – απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole sul provvedimento. Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione e semplificarlo, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti.

Sulla base del suo esame, in linea con gli impegni di cui all'accordo interistituzionale e con la sua politica in materia di adeguatezza della regolamentazione, la Commissione ha presentato una proposta volta ad abrogare, in quanto obsoleti, 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, ed il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008 sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), che ha esaurito il suo effetto giuridico da quando nell'aprile 2013 è stato lanciato il SIS II.

Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità Contribuisce inoltre a migliorare la trasparenza della produzione legislativa e a rafforzare il concetto di certezza del diritto.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione poiché condivido l'obiettivo della proposta di regolamento, vale a dire l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione facenti parte dell'acquis di Schengen.

Inoltre ritengo che migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione sia la parte essenziale della strategia "Legiferare meglio" attuata dalle Istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Os instrumentos do chamado Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, em particular no que respeita ao acervo de Schengen, foram inicialmente incorporados pelo Tratado de Amesterdão no ordenamento jurídico da União. Progressivamente, muitos foram sendo atualizados, reformulados, reforçados e, em alguns casos, tornaram-se simplesmente obsoletos. Este Regulamento vem assegurar a revogação destes atos e assegurar que, em certos casos, seja assegurado um período de transição.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK is not part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ In seguito alla valutazione effettuata dalla Commissione europea in merito all'acquis di Schengen", alcuni atti legislativi sono stati definiti obsoleti per la loro natura temporanea o perché il loro contenuto è stato ripreso in normative successive. L'acquis di Schengen è il complesso legislativo delle politiche relative ai controlli delle frontiere esterne, all'asilo, all'immigrazione e alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

Per migliorare la trasparenza e la certezza del diritto europeo è essenziale ridurre il volume del corpus legislativo comunitario e semplificarlo. Pertanto, approvo la relazione che propone l'abrogazione di undici decisioni adottate dal comitato esecutivo di Schengen e diventate ormai obsolete, e del regolamento che disciplina le prove tecniche del sistema di informazione di Schengen, in quanto tale atto ha esaurito il suo effetto giuridico con l'attuazione del meccanismo stesso.

L'obiettivo della proposta non può essere realizzato efficacemente dai soli Stati membri, ma a livello comunitario attraverso misure di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Sostengo a tale proposito la proposta di modificare il presente atto legislativo in regolamento, in modo tale da renderne obbligatori tutti i suoi elementi e permettere la sua applicazione diretta all'interno degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ A number of acts that relate to migratory flows have become obsolete after the entry into force of other EU legislative acts such as regulations. Legal certainty and transparency require the deletion of such legislative acts so that citizens may be better advised. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Nel quadro della scadenza del periodo transitorio di cui al Protocollo 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Un numero di atti sono stati identificati come obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso da atti successivi o perché avevano natura temporanea.

Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003 il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto sulla riduzione del volume e la semplificazione del diritto dell'Unione, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti. Quali: 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, e il regolamento del Consiglio (CE) n. 189/2008 del 18 febbraio 2008, sulle prove della seconda generazione del sistema d'informazione Schengen (SIS II), che ha esaurito la sua efficacia legale una volta che il SIS II è divenuto operativo il 9 aprile 2013.

Il relatore propone anche di modificare il tipo di atto da decisione a regolamento, quindi obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ho deciso di votare positivamente poiché concordo con le motivazioni poste dal relatore.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A schengeni vívmányok közé tartozó számos jogi aktus már nem releváns, mivel ideiglenes jellegű, vagy tartalmát későbbi jogi aktusok vették át, ugyanakkor az eredeti jogi aktusokat nem helyezték hatályon kívül.

A Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján javaslatot terjesztett elő a következő elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről: a Schengeni Végrehajtó Bizottság 11 határozata, mert tartalmukat átvették későbbi jogszabályok, valamint a Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről (HL L 57., 2013.4.7, 1. o.), amely kimerítette a joghatását, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését. A jelentést, amely támogatja az elavult jogi aktusok hatályon kívül helyezését, megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Parlament Europejski, Rada i Komisja już w 2003 r. uzgodniły konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie ilości przepisów unijnych, ich uproszczenie oraz zwiększenie przejrzystości. W celu realizacji tych postulatów Komisja prowadzi m.in. program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Działania programu skupiają się na analizie obowiązujących unijnych aktów prawnych i wyszukiwaniu tych, które zdezaktualizowały się, bądź to przez swój temporalny charakter, bądź przez włączenie ich do innych aktów. W projekcie rozporządzenia ws. uchylenia niektórych aktów prawnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Komisja wskazuje szereg takich regulacji: 11 decyzji Komitetu Wykonawczego ws. wspólnej polityki wizowej (SCH/Com-ex) oraz jedno rozporządzenie Rady, których dalsze obowiązywanie jest zbędne, ponieważ nie służą już one żadnym celom.

W pełni popieram działania programu REFIT i uważam, że nieaktualne decyzje i rozporządzenie należy uchylić. Cieszę się, że ostatecznie zmieniono formę głosowanego aktu z „decyzji” na „rozporządzenie”, gdyż rozporządzenia odnoszą bezpośrednie skutki w prawie unijnym i nie wymagają dalszych biurokratycznych zabiegów do ich wdrożenia w życie. Pozostaję z nadzieją, że program REFIT będzie przez Komisję kontynuowany, a z prawa unijnego będą usuwane akty zbędne i już nieaktualne.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ As part of the Commission’s policy on regulatory fitness, three related instruments will repeal a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation and a number in relation to the Schengen acquis. These acts are no longer legally relevant, either because they have been replaced by more up-to-date legislation or are of a temporary nature. For this reason, I found no objection in supporting this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ This REFIT proposal relates to certain provisions of the Schengen acquis, to which the United Kingdom does not subscribe. As such, the UK will not be bound by this. Therefore, whilst I welcome the repeal of this obsolete measure, as previously on justice and home affairs matters which do not pertain to the UK, I decided to abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif propose d’abroger certains actes obsolètes de l’acquis de Schengen, relatifs au comité exécutif et aux tests de seconde génération du système d’information de Schengen. Il recommande également de modifier la nature juridique de la proposition de la Commission, d’une décision à un règlement de l’Union, considéré comme plus adéquat pour garantir l’abrogation immédiate et entière de ces actes, dans tous les États membres. Soutenant ces objectifs et ces modifications d'ordre technique, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ces actes étant devenus obsolètes, je soutiens cette mesure d'abrogation car elle participe à une plus grande clarté de la législation européenne dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ces deux rapports avaient pour objet d'abroger divers actes temporaires relatifs à l'espace Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale notamment.

Opposée à cet espace de libre circulation sans contrôle ni frontière, déraisonné aussi bien sur le plan économique que social et culturel, je me refuse à participer lors de ces questions d'organisation d'un système que je considère comme illégitime et nuisible.

Je me suis donc abstenue lors du vote sur ces deux rapports du socialiste Claude Moraes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Duncan (ECR), in writing. ‒ These REFIT proposals relate to certain provisions of the Schengen acquis, to which the UK does not subscribe. As such, the UK will not be bound by them. Therefore, whilst I welcome the repeal of obsolete measures, in accordance with our long-standing position on JHA matters which do not pertain to the UK, I will abstain.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Този доклад е част от програмата на Европейската комисия РЕФИТ, чиято цел е да отмени европейски законодателни инструменти, които вече не са валидни за държавите членки. След проведена оценка на актовете в сферата на полицейското и съдебното сътрудничество, ЕК установи няколко инструмента с временен характер или чието съдържание е отразено в последяващи текстове.

Подкрепям програмата РЕФИТ и подкрепих отмяната на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген. Освен това България не е част от Шенгенското пространство и това прави тези актове невалидни за нея, тъй като не я обвързват правно.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Αφορά στην κατάργηση 11 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής Σένγκεν και του κανονισμού 189/2008 του Συμβουλίου, λόγω ενσωμάτωσης τους σε μεταγενέστερες πράξεις και της έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας του SIS II, αντίστοιχα, πράγμα τυπικό, αφού οι προηγούμενες αποφάσεις καθίστανται παρωχημένες ή είχαν προσωρινό χαρακτήρα.

Η αλλαγή του τίτλου της πράξης από "απόφαση" σε "κανονισμό", σημαίνει ότι τα κεκτημένα του Σένγκεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη - μέλη, βάσει του άρθρου 228 της ΣΛΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bill Etheridge (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório dá conta dos resultados da avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal. Vários atos foram considerados obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, quer em virtude do seu caráter temporário.

A proposta passa por revogar 11 decisões do Comité Executivo de Schengen, visto que o respetivo conteúdo foi retomado em atos posteriores, e o Regulamento (CE) n.º 189/2008 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), que cessou de produzir efeitos jurídicos quando o SIS II se tornou operacional em 9 de abril de 2013. Concordo com a proposta de revogação apresentada.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote parce que je ne prends pas part à des décisions relatives aux textes fédéralistes.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Comissão das Liberdades do Parlamento Europeu decidiu enquadrar este relatório no Processo simplificado – Artigo 50.º, n.º 2, do Regimento. O relatório integra um conjunto de três, relativos à revogação de atos do acervo de Schengen e atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria penal.

Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen deixaram de ser relevantes devido ao seu caráter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Este relatório tem, por esta razão, uma natureza eminentemente técnica. Facto é que, em termos práticos, entre os atos obsoletos e os que os substituem não existem melhorias substantivas, pelo que, pese embora o acima exposto, reafirmamos a nossa posição crítica de fundo relativamente a Schengen e ao seu acervo. E, bem assim, relativamente à cooperação policial e à cooperação judiciária em matéria penal.

São domínios relativamente aos quais temos vindo a ser críticos face à abordagem da UE e às tentativas de aprofundamento federal, com limitações acrescidas à capacidade de decisão dos Estados-Membros em áreas que vão ao âmago da soberania dos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto in favore alla suddetta proposta di decisione relativa all’abrogazione di alcuni atti dell’acquis di Schengen. Ritengo questa decisione un avanzamento in termini di trasparenza ed efficienza, atto a produrre una migliore legiferazione e un rinnovato impegno nella risoluzione della crisi dei rifugiati.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V kontexte proklamovaného zámeru o lepšej tvorbe práva a zjednodušení právnych predpisov Európskej únie, a to aj prostredníctvom zrušenia zastaraných aktov, predmetný návrh Európskej komisie na základe preskúmania ruší zastarané akty a mení formu tohto aktu s rozhodnutia na nariadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il voto a queste tre relazioni sarà contrario in quanto non c'è la necessità di rivedere Schengen ma di riformarlo completamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω παρών όσον αφορά την έκθεση για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, διότι ενώ σε πολλά άρθρα της, δίνει στην ΕΕ την δύναμη για επίτευξη της εξωτερικής της πολιτικής, από την άλλη υπάρχουν σημαντικά αρνητικά σημεία που δείχνουν ότι τελικά, η συμμετοχή της σε αυτό το παιχνίδι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε προκειμένου να αποτελέσει τον πιο σημαντικό παράγοντα επιρροής για τις παγκόσμιες πολιτικές και γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται, αφού για άλλη μια φορά είναι δεμένη στο άρμα των ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ In the context of the expiry of the transitional period set out in Protocol 36 on transitional provisions, annexed to the Treaties, the Commission has performed an assessment of the Schengen acquis and of the legal instruments in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by subsequent acts or because they are temporary in nature. In the Inter-institutional Agreement of 16 December 2003 the European Parliament, the Council and the Commission agreed on reducing the volume of, and simplifying, Union law, including by repealing obsolete acts. On the basis of its screening and in line with the commitments in the inter-institutional agreement on better law-making and its policy on Regulatory Fitness, the Commission submitted a proposal to repeal as obsolete the following acts:

- 11 decisions of the Schengen Executive Committee because their content had been taken up in subsequent acts, and

- Council Regulation (EC) No 189/2008 of 18 February 2008 on the testing of the second generation Schengen Information System (SIS II), the legal effect of which was exhausted once the SIS II became operational on 9 April 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ We from the Fidesz Party (EPP Group) voted in favour of this report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the Area of Freedom Security and Justice.

The Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs recommended that the position of the European Parliament adopted at first reading under the ordinary legislative procedure should amend the Commission proposal. With this vote we change the type of act from ‘decision’ to ‘regulation’. In accordance with the Article 288 TFEU, a regulation is binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete.

With this vote we also seek to improve the drafting of the act, including an addition in the title stating that the repealed acts in question are part of the Schengen acquis. We also clarify that Denmark is not bound by the regulation or subject to its application, but that it shall decide, within a period of six months after the Council has decided on this regulation, whether to implement it in its national law.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Szavazatomat azzal szeretném magyarázni, hogy tudvalevő, hogy a Bizottság az általa végzett átvilágítás alapján, valamint az intézményközi megállapodásban vállalt kötelezettségeivel és a célravezető szabályozásra irányuló politikájával összhangban javaslatot terjesztett elő és arra a megállapításra jutott, hogy számos elavult jogi aktust hatályon kívül kell helyezni. Mindez annak a vizsgálatnak a folyományaként született, melyet az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló meghatározott átmeneti időszak lejártával összefüggésben a Bizottság végzett a schengeni vívmányok és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén meglévő jogi eszközök tekintetében. A Bizottság megállapítása szerint számos jogi aktus elavult, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy, mert ideiglenes természetűek voltak.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor ante la constatación de que una serie de actos han quedado obsoletos, bien porque su contenido ha sido incorporado a actos sucesivos, bien porque se trataba de actos de carácter temporal.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore "Libertà, sicurezza e giustizia" di cui il collega Moraes è relatore.

Ritengo, infatti, che una serie di atti rientranti nell'acquis di Schengen siano ormai obsoleti, temporanei o già integrati in norme successive. Per uno snellimento e una maggiore semplificazione della regolamentazione dell'UE è infatti necessario ridurre il corpo legislativo dell'Unione e rendere la burocrazia di piu facile accesso non solo agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini europei che vogliano meglio comprendere legislazione comunitaria.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand gestimmt, da ich eine Fortentwicklung und Aktualisierung des Schengener Übereinkommens gerade in dieser aktuellen Zeit für unabdingbar halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ein Teil der Rechtsakte aus dem Schengen-Besitzstand ist überholt oder nicht mehr aktuell. Entweder wurden die entsprechenden Inhalte in anderen Rechtsakten erneut aufgegriffen, oder sie sind zeitlich befristet. Deshalb ist der Vorschlag der Kommission richtig, diese Rechtsakte aufzuheben. Dies verbessert die Übersichtlichkeit bestehender Vorschriften.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the areas of freedom, security and justice, which aims to revoke measures that are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), por escrito. ‒ Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Un ejemplo es el Reglamento (CE) nº 189/2008, que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) el 9 de abril de 2013. Por razones de seguridad y claridad jurídicas, procede derogar dichos instrumentos jurídicos obsoletos.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose. A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mardi 24 novembre, j'ai voté en faveur de trois rapports visant à abroger certains actes de l'acquis de Schengen. Ces textes visent à défaire un certain nombre de mesures juridiques liées à l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que des dispositions juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui sont devenues obsolètes. Les actes ici abrogés ne sont, en effet, plus pertinents du fait de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il s'agit ici de faire preuve de cohérence et d'améliorer la transparence du droit de l'Union afin de mieux légiférer dans l'intérêt des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the areas of freedom, security and justice because I believe that improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. It is appropriate to remove those acts which no longer serve any purpose so as not to cause any confusion for the implementation.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Δεδομένης της τεχνικής φύσεως αυτής της διαδικασίας «εκκαθάρισης», η οποία συμβάλει και στην νομική σαφήνεια, υπερψηφίζουμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted for this report which proposes to change the type of the act from ʽdecision’ to ‘regulation’. A regulation will be binding in its entirety and directly applicable in all Member States and will better serve the purpose of the proposal to repeal the acts deemed to be obsolete. A number of acts have been identified as obsolete because their content has been taken up by successive acts or because they are temporary in nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden. Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Wir unterstützen Entbürokratisierung und haben auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden. Die ALFA ist für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Euro abgeschafft werden muss, weil er zu Zwist und Zwietracht in Europa führt!

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu la proposition d'abrogation des actes de l'acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale devenus obsolètes du fait de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs.

Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause ce qui marche dans Schengen mais de simplifier la réglementation européenne dont j'ai souvent déploré les lourdeurs et les incongruités.

Ce vote me permet cependant de renouveler mon appel au réalisme. Depuis longtemps, mon parti plaide pour une refonte de Schengen afin de nous adapter aux nouvelles réalités et aux nouvelles menaces qui s'affranchissent des frontières nationales.

L'urgence est à un renforcement du contrôle des frontières extérieures et à un contrôle systématique des ressortissants de pays tiers mais aussi des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu odluke Parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde zbog toga što je sadržaj takvih akata prisutan u novim aktima ili su bili ograničenog važenja. U tom kontekstu podržavam smanjenje i pojednostavljenje pravnih tekstova Unije, što uključuje proceduru stavljanja izvan snage. Stoga, podržavam, u ovom slučaju, stavljanje izvan snage odredbi i pojedinih odluka koje se tiču Schengena. Jasnoća i transparentnost prava u području građanskih sloboda i pravde od ključne je važnosti za funkcioniranje cjelokupnog sustava Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce rapport, il ne s'agit pas ici de revenir sur l'espace Schengen.

Il s'agit en réalité d'apporter des clarifications d'ordre juridique en abrogeant des actes devenus obsolètes, car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Avec mes collègues du Front national, nous nous sommes toujours opposés à l'espace Schengen au motif qu'il constitue un abandon de souveraineté dangereux. Les derniers événements nous donnent raison: l'espace Schengen est une passoire qui favorise l'immigration de masse et permet aux terroristes d'aller et venir sur le territoire des États membres de l'Union européenne en toute impunité.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais que nous ne souhaitons pas cautionner l'espace Schengen, je me suis abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Návrh Komise na zrušení určitých částí legislativních aktů EU byl podpořen naprostou většinou poslanců včetně mě. Jedná se o pouhou právní aktualizaci, kdy je odstraněno několik opatření dočasné povahy a legislativních aktů, jež pozbyly platnosti. Cílem této aktualizace je větší přehlednost platného práva Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Claude Moraes sur l’abrogation de certains actes de l'acquis de Schengen. En effet certains actes concernant des mesures juridiques sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice avaient un caractère temporaire ou ont été repris dans d'autres actes a posteriori. Il était donc nécessaire de les abroger dans un souci de clarification et de simplification des actes.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il supprime un certain nombre d’actes devenus obsolètes concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il s’agissait, en effet, d’améliorer la transparence, la clarté et de faire preuve de cohérence pour une meilleure législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht betrifft die Aufhebung bestimmter Rechtsakte in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Dabei handelt es sich um Änderungen technischer Natur, und diese Rechtsakte gelten als überholt. Aufgrund prinzipieller Überlegungen zum Schengener Übereinkommen enthalte ich mich der Stimmabgabe.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ These acts are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. Therefore, for reasons of legal certainty and in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty, I voted in favour of repealing these acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Die EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Az Európai Parlament a Schengeni Megállapodás túlhaladott rendelkezéseinek pontosítása, jogi letisztázása kapcsán 3 anyagot is napirendre vett ma. Nyilván, mint legfontosabb teendőket a határőrizet kapcsán. Szinte látom a képet: papucsos öregúr a fotelban, kockás plédbe csavarva elégedetten pöfékel pipájából, egy húszéves újságot böngészve, háttal a kandallónak. Eközben a tűzből kipattant jókora parázsról már lángot fogott a szőnyeg, mindjárt ég a függöny, aztán az egész ház.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – In linea con gli impegni presi all'interno dell'accordo inter-istituzionale su una politica della regolamentazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione, semplificandolo e migliorandolo. Nello specifico si tratta dell'abrogazione di 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e del regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Ho deciso di dare voto favorevole poiché il contenuto di alcune decisioni del comitato esecutivo di Schengen è stato effettivamente ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura temporanea.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil abrogeant certains actes liés à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, devenus obsolètes. Dans le but d’améliorer l’efficacité de l’acte, nous avons proposé la modification du type d’acte, de "décision" à "règlement", obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable par les États membres. Par ailleurs, les Républicains et moi-même appelons à une refonte en profondeur des accords de Schengen, inappropriés dans leur forme et leur fonctionnement actuels à la réalité des menaces auxquelles les pays de l’Union doivent aujourd’hui faire face.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de "mieux légiférer", il faut les abroger.

Cependant, les évènements récents démontrent encore une fois que Schengen en soi n’est plus pertinent. Les frontières extérieures ne sont plus gardées, donc le système est caduc. C’est pourquoi je me suis abstenue sur la proposition d’en abroger certains actes seulement.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu lors de ce vote. Certains textes et actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents, soit parce qu'ils avaient une vocation purement temporaire, soit parce que des actes ultérieurs les ont remplacés. Les abroger est donc une décision logique, à fins de transparence et d'allègement de la législation.

Néanmoins, nous remettons en cause l'opportunité globale de Schengen. Voter pour aurait donc peut-être envoyé un signal de cautionnement de cette utopie européenne, quand voter contre reviendrait à vouloir maintenir des actes obsolètes. L'abstention était donc le seul choix politique et technique possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ U svrhu pojednostavljenja zakona i ukidanja zastarjelih zakona, Komisija je izvršila procjenu schengenske pravne stečevine i pravnih instrumenata. Zaključeno je da mnogi akti više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, iako nisu stavljeni izvan snage.

Komisija je podnijela prijedlog za ukidanje 11 odluka Schengenskog izvršnog odbora, te Uredbe Vijeća br. 189/2008. Nakon savjetovanja s pravnom službom Europskog parlamenta, predlaže se i promjena vrste akta iz „odluke” u „propis”, jer su propisi u skladu s čl.288 UFEU-a u cijelosti obvezujući i izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Podržala sam izvješće zastupnika Clauda Moraesa, jer smatram da je ukidanjem zastarjelih propisa potrebno da bi se osigurala pravna sigurnost i transparentnost prava Unije koje je ključan element za bolju izradu zakonodavstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Kad kāda lieta – šajā gadījumā tiesību akti – vairs nepilda savas funkcijas, pastāv dažādi varianti, kā var rīkoties. Pirmais – modificēt šos tiesību aktus, lai tie atbilstu mūsdienu reālijām un varētu turpināt efektīvi kalpot sākotnēji izvirzīto uzdevumu pildīšanai. Otrais variants – atcelt šos tiesību aktus, ja tie ir jau pavisam novecojuši un nevar turpināt pildīt savas primārās funkcijas. Trešais variants (kurš bieži vien iet kopā un faktiski savstarpēji papildina otro) – pieņemt jaunus tiesību aktus, kuri pārņemtu novecojušo aktu lomu.

Konkrēti šeit piedāvātā regula (bijušais lēmums) bija nepieciešama, lai atceltu 11 lēmumus, kas attiecās uz Šengenas zonas funkcionēšanu, kā arī otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas testiem, kuri tik un tā zaudēja savu spēku vairāk nekā pirms diviem gadiem, stājoties spēkā šai sistēmai. Starp šiem 11 lēmumiem bija tādi, kas attiecās uz vīzu politiku, cīņu pret nelegālo imigrāciju, Šengenas vīzu izdošanu vai apmaiņu ar statistikas informāciju.

Kamēr šīs lietas, bez šaubām, ir ļoti svarīgas un Šengenas zonas funkcionēšanai ļoti nepieciešamas, nemaz nerunājot par pašas Eiropas Savienības darbību robežu aizsardzības jomā, šie visi lēmumi ir novecojuši un aizstāti ar jaunākajiem tiesību aktiem, līdz ar ko vienkārši nebija nekādas jēgas tos turpināt turēt aktīvo tiesisko aktu starpā.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Pravidelná revízia právnych predpisov EÚ by mala byť samozrejmou súčasťou legislatívnej činnosti. Niektoré právne predpisy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti neplnia svoj účel, resp. majú dočasnú povahu, sú zastarané a neslúžia efektívne potrebám skutočnej praxe. Preto navrhnuté zrušenie prispeje k zvýšeniu transparentnosti legislatívy, k jednoduchšej orientácii a v konečnom dôsledku aj jednoduchšej interpretácii noriem v daných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce vote. Nous estimons que l’espace Schengen n’est plus pertinent, d’autant plus au regard des récents événements qui ont démontré son inutilité. Voter pour cette abrogation serait cautionner Schengen, et un vote contre est inutile puisqu’il ne servirait qu’à garder des actes obsolètes et ne remettrait même pas en cause l’espace lui—même. L’abstention est le seul choix valide.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal. Improving the transparency of Union law is an essential element of the better law-making strategy that the institutions of the Union are implementing. In that context it is appropriate to remove from the legislation in force those acts which no longer serve any purpose.

A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts, even though they have not been repealed.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è parte sostanziale della strategia "Legiferare meglio" realizzata dalle istituzioni dell'Unione. È utile, quindi, eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere in virtu' del fatto che suddetti atti vengono considerati obsoleti perché il loro contenuto viene ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura temporanea.

Per tal motivo ho votato a favore della relazione concernente l'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen rein technischen Bericht hinsichtlich der Schengener Rechtsakte. Die gegenwärtige Situation bekräftigt unsere kritische Haltung zu den Schengen-Gesetzen. Der Bericht manifestiert nur die derzeitige Rechtslage. Da er inhaltlich keine Veränderung mit sich bringt, enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Dans ce rapport, la Commission propose d’abroger une douzaine d’actes législatifs obsolètes depuis l’intégration de l’acquis de Schengen directement dans les traités européens. Ainsi, "l'obligation faite aux États Schengen d'échanger des informations statistiques permettant un meilleur contrôle des migrations aux frontières extérieures" est supprimée  car  devenue obsolète depuis l'entrée en vigueur  du règlement (CE) n° 2007/2004  qui a confié à l'agence FRONTEX la gestion et l'analyse de  la situation aux frontières extérieures. Étrange privation dans le contexte actuel! Bien qu'il s'agisse d'un rapport technique visant à "simplifier" le droit de l'Union je vote contre pour marquer mon désaccord avec ces mesures qui ont révélé leur profonde inefficacité. Pas de quoi se réjouir qu’elles soient intégrées aux traités et ainsi rendues encore plus difficiles à changer.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ L'idée n'est pas, dans ce rapport, de revenir sur l'espace Shengen mais d'en clarifier le cadre juridique, en abrogeant des actes devenus obsolètes car temporaires ou recyclés dans des actes ultérieurs.

Le Front national est opposé à l'espace Shengen, outil préjudiciable à notre pays, en témoignent les récents évènements.

Comme il est seulement question dans ce rapport de clarifier certains actes, mais qu'il ne souhaite pas cautionner l'espace Schengen, je m'abstient sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia procedeu à avaliação do acervo de Schengen e dos instrumentos jurídicos existentes no âmbito da cooperação judiciária e policial em matéria penal, tendo em conta o Protocolo n.º 36 anexo aos Tratados relativo às disposições transitórias. Tratando-se de disposições obsoletas - quer pelo seu carácter exclusivamente temporário, quer pela alteração do seu conteúdo por atos subsequentes -, com vista a proceder a uma simplificação da legislação, com ganhos a nível da certeza e da segurança jurídica, legislar melhor significa a revogação desses mesmos atos. Apresentei, por isso, o meu voto favorável sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que revoga determinados atos no domínio da liberdade, da segurança e da justiça.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of repealing obsolete acts from the Schengen acquis as it will lead to more efficient and transparent EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Zlepšenie transparentnosti aktov je významným činiteľom pri tvorbe práva Únie. Nariadenia a akty zanikajú v dôsledku svojej dočasnej povahy, alebo prevzatia svojho obsahu do novších nariadení. Pri posúdení schengenshého acquis boli mnohé akty označené ako zastarané, Komisia preto predložila návrh na ich zrušenie. Dokopy sa zrušuje 11 aktov zahrňujúcich aj výmenu informácií, vydávanie schengenských víz, boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu, či overovanie dokladov. Cieľom nariadenia je prijať opatrenia na úrovni Únie, ktoré sú rovnako záväzné v celom rozsahu pre členské štáty. Podporujem preto rozhodnutie zrušiť zastarané a dočasné akty, ktorých obsah je obsolentný, alebo prevzatý do následných aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report on repealing certain acts from the Schengen acquis, which is as part of the Commission policy on Regulatory Fitness. This related instrument will repeal a number of legal acts in the field of police and judicial cooperation and a number in relation to the Schengen Acquis. All of the acts to be repealed are no longer legally relevant either because they have been replaced by a more up-to-date legal act or they are of a temporary nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság a schengeni vívmányokra és a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködésre vonatkozó elemzésében megállapította, hogy a Schengeni Végrehajtó Bizottság 11 határozata elavult, mert tartalmukat átvették későbbi jogszabályok, továbbá elavult a Tanács 2008. február 18-i 189/2008/EK rendelete a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) második generációjának teszteléséről, amikor a SIS II 2013. április 9-én megkezdte működését. Javaslatot tett ezért azok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében a tervezetet a Parlamentnek elfogadásra ajánlotta, azzal, hogy javasolja a jogi aktus típusának határozatról rendeletté módosítását, minthogy a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, és jobban szolgálja a javaslat célját. A tervezetet támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de clarté législative, il est proposé de les abroger.

Toutefois, nous considérons que ce sont les accords de Schengen eux-mêmes qui ne sont plus pertinents. C'est donc leur suppression entière qu'il faut envisager, cette abrogation technique n'appelle pas d'autre position que l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ De acordo com a estratégia europeia “Legislar Melhor”, que pressupõe uma maior transparência do direito da União, e tendo como principal objetivo simplificar e tornar mais eficaz a regulamentação europeia, devem ser revogados todos os atos que se tornem obsoletos tanto devido ao seu conteúdo como a nível do seu caráter temporário.

Nesta medida, tornaram-se obsoletos - no âmbito do acervo de Schengen - determinados atos no domínio da liberdade, da segurança e da justiça. O conteúdo de 11 decisões do Comité Executivo de Schengen foi retomado em atos posteriores e o Regulamento (CE) n.º 189/2008 do Conselho, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do Sistema de Informação de Schengen (SIS II), cessou os seus efeitos jurídicos quando este sistema se tornou efetivamente operacional.

Tendo em consideração as diversas alterações tornou-se necessário modificar o tipo de ato de “decisão” para “regulamento”, pois este último tem caráter obrigatório, sendo diretamente aplicável aos Estados-Membros, adequando-se melhor ao objetivo do relatório aqui em questão.

Voto favoravelmente esta proposta, na medida em que a sua aprovação vai ao encontro dos objetivos de clareza e segurança jurídica que devem ser alcançados no âmbito da legislação da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport est relatif à une proposition concernant la simplification du droit. En effet, la pertinence de certaines dispositions relatives à Schengen a été remise en cause car elles ont été reprises par des actes ultérieurs. Ceci s’inscrit dans une démarche de transparence et dans la cadre de la politique "Mieux légiférer" mise en place par la Commission européenne.

Cependant, si je soutiens cette volonté de simplification et la clarification du droit positif, je condamne l’idée même des accords de Schengen. Or, voter en faveur de ce rapport reviendrait à donner un blanc-seing à l’absence de frontières nationales. Je ne peux donc que voter contre cette proposition qui ne remet aucunement en cause les accords de Schengen.

J’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à l'abrogation de certains actes liés à l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Certaines mesures juridiques ne sont plus pertinentes en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Il convient, par conséquent, de les retirer de la législation en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Je n'ai pas pu voter pour ce rapport mais je soutiens pleinement la position du groupe PPE et de la délégation française d'adopter ce rapport. Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire, il convient donc de les abroger.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A szabadságon, a biztonságon és a jogi érvényesülésen alapuló térségre vonatkozó, illetve a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről szóló javaslatokat támogatom, hiszen fontosnak tartom a törvények átláthatóságát és érthetőségét. Az Európai Uniós jogszabályok aktualitása mindenképpen pozitívumként tekinthető, épp ezért nem szabad elfeledkeznünk az elavult rendeletekről, amelyek már semmilyen célt nem szolgálnak, és azok hatályon kívül helyezéséről.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that is adapting the content of certain acts in the area of freedom, security and justice deemed to be obsolete because they have been taken up by successive acts or because they have temporary nature.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. I voted in favour of this text as it was high time to update the Schengen acquis. Having an unclear or outdated text at this sensitive time was needlessly damaging for the interests of both Member States who are inside and those Members who are yet to join the Schengen area, but should do so soon and would have had trouble, otherwise, with the outdated text.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Der vorliegende Bericht bezieht sich auf einen Vorschlag der Kommission für einen Beschluss zur Aufhebung bestimmter Rechtsakte in Bezug auf den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Hier handelt es sich um einen rein technischen Bericht, aus diesem Grund habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport visant à approuver la décision de la Commission d’abroger des actes législatifs rendus obsolètes par l’intégration des acquis de Schengen dans les traités européens. Le présent rapport supprime les actes permettant aux États membres d’échanger des informations statistiques relatives aux flux migratoires aux frontières extérieures, cette mission ayant été transmise à l’agence Frontex après adoption du règlement CE n° 2007/2004. La simplification de la législation européenne est importante et nécessaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin, kuna aja jooksul on mitmed õigusaktid aegunud või on nende sisu üle võetud teistesse aktidesse.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Le tematiche che si trovano al centro dei dibattiti attuali hanno portato le istituzioni UE a rivedere la normativa Schengen e a concludere che essa necessita di una semplificazione per poter affrontare al meglio le questioni che riguardano sia il fenomeno migratorio che la minaccia terroristica.

Contribuisco a questi lavori non soltanto rinnovando il mio impegno a collaborare con i colleghi sulla questione, ma anche votando positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Ova Uredba izvan snage stavlja 11 akata koje se odnose na regulaciju kontrole ulaska i izlaska iz država članica unutar područja Schengena. S obzirom na to da su ta pitanja regulirana novijim aktima, kao što je npr. razmjena statističkih podataka čega analizu danas provodi FRONTEX, ove odluke su zastarjele. Jedna od takvih uredbi je i Uredba o testovima Schengenskog informacijskog sustava koji se već koriste duže vrijeme.

Podržala sam ovo Izvješće jer smatram da je nužno iz schengenske pravne stečevine ukloniti sve one akte koji više nemaju svrhu postojanja kako bi zakonodavstvo pojednostavili i učinili ga transparentnijim. Upravo je to ključni element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode.

Iako Republika Hrvatska još uvijek nije članica schengenskog prostora, cilj je Hrvatske da uđe u Schengen. Stoga je i meni kao zastupnici, ali i svim građanima Hrvatske u interesu da pravila pravne stečevine uz schengenski prostor budu svima dostupna i razumljiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. – Ce rapport est relatif à une proposition concernant la simplification du droit. En effet, la pertinence de certaines dispositions relatives à Schengen a été remise en cause car ils ont été repris par des actes ultérieurs. Ceci s’inscrit dans une démarche de transparence et dans le cadre de la politique «Mieux légiférer» mise en place par la Commission européenne.

Cependant, si je soutiens cette volonté de simplification et la clarification du droit positif, je condamne l’idée même des accords de Schengen. Or, voter en faveur de ce rapport reviendrait à donner un blanc-seing à l’absence de frontières nationales. Je ne peux donc que voter contre cette proposition qui ne remet aucunement en cause les accords de Schengen.

J’ai donc décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam prijedlog Komisije koji se odnosi na ukidanje ukupno 11 odluka Izvršnog odbora Schengena te jedne uredbe Vijeća. Kod odluka se uglavnom radilo o izmjenama u viznoj politici te pitanjima kontrole migracija. Zanimljivo je uočiti kako je u nekoliko slučaja novim uredbama FRONTEX potpuno preuzeo funkciju koju su u starim odlukama imale države članice, primjerice razmjenjivanje statističkih podataka o migracijama te nadzor migracija na vanjskim granicama. Isto tako, Europolu su povjerene zadaće u vezi s razmjenom informacija o borbi protiv nezakonite migracije, a među državama članicama uveden je novi pravni okvir suradnje u pogledu kontrole vanjskih granica, uključujući upućivanje časnika za vezu zaduženih za imigraciju u treće zemlje.

U posljednjih nekoliko mjeseci svjedoci smo naglih i ozbiljnih ugroza schengenske slobodne zone, a umjesto održavanja zajedničkog sigurnosnog okvira, pojedine države članice djeluju na svoju ruku i privremeno suspendiraju schengenski režim u skladu s rastućim strahom javnosti od nekontroliranih migracija. Očekivano je da će se nakon tragičnih događaja u Parizu pojaviti potreba za ponovnom evaluacijom dosadašnjih odredbi o Schengenu i vjerojatnog zaobilaženja pravila od strane pojedinih država članica koje su dio Schengena.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. ‒ Radi vjerodostojnosti i transparentosti prava Unije smatram da je potrebno iz zakonodavstva na snazi ukloniti akte koji više ne služe svrsi. Osim novih akata koji svojim stupanje na snagu dovode do potrebe stavljanja starih izvan snage, u skladu s njima uspostavljene su i nove organizacije koje funkcioniraju i koje su preuzele poslove koji bi bili u nadležnosti država članica i drugih organizacija i tijela. Stavljanjem izvan snage brojnih zastarjelih akata Unije iz schengenske pravne stečevine na razini unije omogućuje pravnu sigurnost i jasnoću koju nije moguće postići u dovoljnoj mjeri na razini država članica. Slijedom navedenog smatram opravdanim stavljanje izvan snage svih 11 predloženih odluka te Uredbe vijeća (EZ) br. 189/2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La strategia "Legiferare meglio" è stata creata al fine di garantire maggiore trasparenza e favorire la certezza del diritto. In base ad essa, gli atti adottati dell'UE che hanno esaurito tutti i loro effetti, o che non sono più pertinenti per il loro carattere temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, possono essere abrogati. Nel testo di questa relazione si propone di abrogare alcuni atti concernenti il settore "Libertà, sicurezza e giustizia" i quali sono diventati obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per tutto ciò, ho deciso di votare in favore dell'abrogazione di questi atti normativi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Jsem velmi rád, že kromě neustálého přijímání nových legislativních norem se Evropský parlament na této schůzi odhodlal také k rušení aktů, které již nejsou třeba. Věřím, že se toto pomyslné okénko, kdy se věnujeme revizi unijní legislativy, bude opakovat i na dalších našich jednáních.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour abroger ce texte car il était devenu obsolète juridiquement. Nous devons adopter des textes clairs pour renforcer efficacement notre espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta da Comissão prevê a revogação de um conjunto de atos pertencentes ao acervo de Schengen, que se tornaram obsoletos, quer em virtude da integração do respetivo conteúdo em atos subsequentes, quer em razão do seu carácter temporário. Neste caso em particular, está em causa a revogação de onze decisões do Comité Executivo de Schengen e o Regulamento (CE) n.° 189/2008, de 18 de fevereiro de 2008, relativo aos testes da segunda geração do sistema de Informação de Schengen.

Tendo em vista o final do período de transição estabelecido no Protocolo n.° 36, anexo aos Tratados e considerando os objetivos de simplificação e redução do volume de legislação inscritos na estratégia "Legislar melhor", votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Although the measures to repeal old EU legislation only covers Schengen (which the UK isn’t part of), UKIP will always vote to repeal EU laws. The only people that should create laws are democratically elected and accountable national governments, not unelected bureaucrats in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Relaciona-se apenas com a revogação de atos obsoletos (a maior parte relacionada com vistos, passaportes e troca de informação).

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Varios actos pertenecientes al acervo de Schengen han dejado de ser pertinentes por su carácter temporal o porque su contenido ha sido incorporado en actos sucesivos, si bien no han sido derogados. Se trata de actos que han quedado obsoletos, en concreto once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ha sido incorporado en actos sucesivos y el Reglamento (CE) n.º 189/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que agotó sus efectos jurídicos con la entrada en funcionamiento del SIS II el 9 de abril de 2013.

Por ello, he votado a favor de su derogación.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Dans le contexte de l'expiration de la période transitoire fixée dans le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé aux traités, la Commission européenne a procédé à une évaluation de l'acquis de Schengen et des instruments juridiques dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Un certain nombre d'actes ont été identifiés comme obsolètes du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs ou en raison de leur caractère temporaire.

La Commission a présenté une proposition visant à abroger, en raison de leur obsolescence, les décisions du comité exécutif SCH/Com-ex 14 (lutte contre le trafic de stupéfiants) et 52 (mémento de coopération policière), la déclaration du comité exécutif SCH/Com-ex décl. 13, rév. 2 (enlèvement de mineurs) et la décision 2008/173/JAI du Conseil du 18 février 2018 relative aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). J'ai donc soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Após análise por parte da Comissão, verificou-se que existe um conjunto de atos jurídicos relacionados com o “Acervo de Schengen”- espaço de liberdade, segurança e justiça - que já não são relevantes devido à sua natureza temporária ou porque o seu conteúdo foi replicado em atos subsequentes.

O objetivo do presente relatório passa, então, por revogar um certo número de medidas jurídicas relativamente a essas matérias, que foram identificadas como obsoletas.

Nessa medida, tratando-se de um relatório eminentemente técnico e tendo em conta que estão em causa questões de segurança e certeza jurídicas, atribuí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui propose de modifier le type d'acte législatif pour que cette décision devienne un règlement; de plus, un ajout dans le titre précise que les actes abrogés en question font partie de l'acquis de Schengen.

Ainsi, le règlement permettra d'abroger onze décisions du comité exécutif de Schengen, en raison du fait que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs, ainsi que le règlement de 2008 relatif aux essais du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), qui a épuisé ses effets juridiques lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione relativa all'abrogazione di alcuni atti dell'acquis di Schengen in quanto concordo con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di aggiornare e semplificare il diritto dell'Unione europea e di eliminare una serie di atti ritenuti obsoleti. Nello specifico la relazione abroga 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e il regolamento (CE) n. 189/2008 del 18 febbraio 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento abroga 11 decisioni del comitato esecutivo di Schengen e il regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio sulle prove tecniche del sistema d'informazione SIS II, un sistema che contribuisce ad aumentare la sicurezza e a facilitare la libera circolazione nello spazio Schengen.

Questi atti sono divenuti obsoleti in quanto il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Ho deciso pertanto di votare a favore di questa decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of this as it repeals European Union acts.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This co-decision decision makes sense within the Commission’s policy on regulatory fitness and cutting down on unnecessary parts of the body of EU law. The repeal of this act was not politically motivated, and I am glad to see that it was passed unanimously in committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Súhlasím s tým, že Komisia napĺňa svoje predsavzatie zjednodušovať právne predpisy EÚ prostredníctvom rušenia zastaraných právnych aktov. V tomto kontexte vykonala Komisia aj posúdenie právnej úpravy Schengenského priestoru a právnych nástrojov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Keďže dospela k záveru, že mnohé akty boli už zastarané a ich obsah bol prevzatý do následných aktov alebo mali dočasný charakter, je možné len podporiť jej návrh na ich zrušenie.

Tým sa dosiahne zrušenie 11 rozhodnutí Schengenského výkonného výboru, pretože ich obsah sa prevzal do následných aktov. A takisto dôjde k zrušeniu nariadenia Rady o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie, keďže tento systém bol už medzičasom spustený. Zjednodušovanie právneho systému je v súčasnej situácii nevyhnutné, jednak pre jeho prebujnenosť a neprehľadnosť, ako aj pre zvyšovanie dôveryhodnosti občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Die Kommission hat in drei Beschlüssen vorgeschlagen, zum Schengen-Besitzstand gehörende Rechtsakte aufzuheben, weil sie entweder zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Ziel ist es, eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, indem man eine größere Transparenz des Unionsrechts erreicht. Im diesem Zusammenhang ist es aus Sicht des Berichterstatters Claude Moraes angezeigt, Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, aus dem geltenden Besitzstand zu entfernen. Dies soll nach der Kommission mittels dreier Beschlüsse erreicht werden.

Im Gegensatz zur Kommission empfiehlt der Berichterstatter jeweils, die Art des Rechtsakts von einem Beschluss in eine Verordnung zu ändern.

Claude Moraes hat nach Anhörung des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments auch zwei weitere obsolete Rechtsakte ermittelt, die zum Schengen-Besitzstand gehören und mittlerweile nicht mehr von Belang sind, weil sie zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtakte übernommen wurden.

Der EKR unterstützt das REFIT-Programm im Sinne einer Entbürokratisierung und hat auch im LIBE-Ausschuss dafür gestimmt, dass veraltete Rechtsakte aufgehoben werden.

Die ALFA ist für Rechtsicherheit und Rechtsklarheit. Die in den Berichten vorgeschlagenen Maßnahmen sind dazu geeignet, die EU-Rechtsvorschriften zu verringern und das Unionsrecht zu vereinfachen. Diese Anliegen unterstütze ich ausdrücklich und habe daher für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Z hľadiska právnej istoty a zrozumiteľnosti je žiaduce, aby obsolentné právne normy, teda zastarané a nepoužívané nariadenia a rozhodnutia v daných oblastiach, boli zrušené, a zároveň sa tak vytvoril priestor pre zlepšenie transparentnosti práva Únie, jeho prehľadnosti a efektívnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovaj prijedlog jer je poboljšanje transparentnosti prava Unije ključni element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode. Također, smatram da bi se iz zakonodavstva trebali ukloniti akti s područja slobode, sigurnosti i pravde koji su na snazi i ne služe svrsi.

Odluka Izvršnog odbora SCH/Com-ex (98) 18 rev kojom je utvrđeno da je postupak koji moraju slijediti schengenske države koje imaju ozbiljne poteškoće u dobivanju propusnica za repatrijaciju nezakonitih migranata te mogućnost da se na razini Unije istraži potreba za drugim, više obvezujućim mjerama protiv trećih zemalja je zastarjela jer je Unija s velikim brojem trećih zemalja sklopila sporazume o ponovnom prihvatu u kojima su utvrđeni obveze i postupci koje tijela trećih zemalja i država članica moraju ispunjavati u odnosu na repatrijaciju stranih državljana koji nezakonito borave u Uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report. A number of acts adopted in recent decades have exhausted all their effects. They are no longer relevant because of their temporary nature or because their content has been taken up by successive acts. For reasons of legal certainty it is necessary to revoke the measures in question in order to bring acts in the area of freedom, security and justice in line with the Lisbon Treaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Cilj ovog zakonodavnog prijedloga jest opozvati zastarjele zakonske mjere u području slobode, sigurnosti i pravosuđa.

U lipnju 2014. godine Europska komisija u suradnji s policijom i pravosudnim tijelima započela je s procjenom pravne stečevine i pravnih instrumenata vezanih za područje kriminala.

Komisija je sada završila procjenu, te odlučila kako mnogi akti više nisu relevantni zbog svoje privremene prirode ili zato što je njihov sadržaj obuhvaćen naknadnim aktima, iako nisu stavljeni izvan snage. Sukladno tome, Komisija predlaže Europskom parlamentu i Vijeću, povlačenje 12 akata usvojenih u području slobode, sigurnosti i pravosuđa.

Podržavam ovaj prijedlog, jer smatram kako se ukidanjem zastarjelih propisa osigurava pravna sigurnost i transparentnost prava Unije, što je ključan element za bolju izradu zakonodavstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže jeho cieľom je zjednodušenie legislatívy bez zmeny jej účinkov. Vítam všetky podobné aktivity, ktorých výsledkom je väčšia prehľadnosť legislatívy a v ideálnom prípade aj nižšia regulačná záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem legislativní usnesení Evropského parlamentu, které v důsledku vyslovuje souhlas s návrhem rozhodnutí EP a Rady o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zrušení těchto aktů nijak nesouvisí s bojem proti terorismu či s řešením migrační krize. Týká se pouze zrušení nyní již nadbytečných předpisů, které nadále již nemají žádný význam, jako je např. nařízení o testování druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II). Testování tohoto SIS II již proběhlo a systém je nyní v provozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ As the UK is outside of the Schengen area and this proposal does not impact the UK in any way, I have abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου, η Επιτροπή δήλωσε ότι διεξήγαγε “screening” του κεκτημένου στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Στόχος ήταν να εντοπιστούν πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να καταργηθούν, στο πλαίσιο της λήξης της μεταβατικής περιόδου που τέθηκε από τις Συνθήκες.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των νομικών πράξεων στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και πρότεινε τρεις προτάσεις που αφορούν την κατάργηση είκοσι περίπου νομικών μέτρων.

Υπερψηφίσαμε, λοιπόν, τις εν λόγω εκθέσεις που σχετίζονται με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς συμβάλλουν στην νομική σαφήνεια υποδεικνύοντας ποιες πράξεις θεωρούνται ξεπερασμένες λόγω του προσωρινού τους χαρακτήρα, αλλά και του γεγονότος ότι έχουν αντικατασταθεί από μεταγενέστερες πράξεις στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam a javaslatot, mert kiemelt fontosságúnak tartom az Európai Unió jogalkotásának jó minőségét és transzparenciáját. A schengeni megállapodás hatálya alá tartozó szabályozás esetében ez különösen aktuális szempont, a most jelentkező új kihívásoknak (például terrorizmus) való megfelelés érdekében. Mint a jelentés is rámutat, a hatályon kívül helyezni javasolt jogi aktusok, illetve azok egyes elemei a jogalkotás által kitűzött átmeneti időszak elteltével történt felülvizsgálat során vagy elavultnak bizonyultak, vagy szerepüket időközben átvette egy újabb jogszabály, illetőleg részben eleve átmenetinek szánt rendelkezéseket tartalmaztak.

A javasolt módosítások figyelemmel vannak arra a speciális jogviszonyra is, amellyel az EU a schengeni megállapodás hatálya alá tartozó együttműködésében egyrészt egyes tagállamokkal (Dánia, Egyesült Királyság), másrészt egyes nem tagállamokkal (Izland, Norvégia, Svájc, Liechtenstein) érvényesít.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Având ca scop eficientizarea și transparentizarea modului în care se aplică legislația europeană, Comisia Europeană și-a propus, la un anumit interval de timp, reevaluarea necesității anumitor acte legislative.

Raportul pe care l-am votat astăzi vizează retragerea din vigoare a 11 acte din domeniul cooperării polițienești și judiciare din acquis-ul Schengen, considerate ca fiind caduce din cauza caracterului temporar sau a faptului că obiectivele acestora au fost preluate de acte care le succed.

Abrogarea acestor acte nu poate fi îndeplinită la nivelul fiecărui stat membru, motiv pentru care măsura va fi realizată la nivelul Uniunii.

Consider că retragerea legislației caduce nu poate decât să eficientizeze bunul mers al aplicării legislației pe teritoriul statelor membre, drept pentru care am votat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte du collègue Moraes. L'amélioration de la transparence du droit de l'Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l'Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n'ont plus de raison d'être.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of repealing certain acts in the Area of Freedom, Security and Justice. An assessment by the Commission found that a number of acts belonging to it are no longer relevant because their content has been taken up by subsequent acts or because they are of a temporary nature. The proposal should take the form of a regulation. It suggests repealing eleven decisions of the Schengen Executive Committee and Council Regulation (EC) No 189/2008 on the testing of the second generation Schengen Information System (SIS II), the legal effect of which was exhausted once the SIS II became operational in April 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam uredbu kojom se određeni akti iz schengenske pravne stečevine stavljaju izvan snage, što smatram potrebnim kako bi se ukinuli zastarjeli akti kojima je prošlo prijelazno razdoblje postavljeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije ili su zamijenjeni novim aktima.

Smatram da je ukidanje tih akata osobito korisno kako bi se u zakonodavstvu Europske unije izbjegla preklapanja zakonskih odredbi. S ciljem pojednostavljenja zakonodavstva, ovom uredbom ukidaju se Odluke o: viznoj politici, razmjeni statističkih podataka, izdavanju schengenskih viza, dokazima u okviru sporazuma o ponovnom prihvatu, radnoj skupini, poteškoćama u dobivanju propusnica, stavljanju pečata, borbi protiv nezakonite imigracije, savjetnicima za isprave te časnicima za vezu, kao i Uredba Vijeća o testovima SIS-a II.

Držim da navedenim prijedlozima Europska komisija ispunjava ciljeve REFIT programa kojima se želi osigurati usklađenost i učinkovitost propisa, stoga sam podržala ovu uredbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o predlogu sprememb Evropskega parlamenta k predlogu Komisije o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda sem podprla, saj menim, da je potrebno razveljaviti nekatere zastarele akte schengenskega pravnega reda in jih nadomestiti z novimi, učinkovitejšimi akti. Dandanes se med drugim soočamo z množičnimi migracijami, kar predstavlja velik izziv za celotno Evropo, predvsem pri izvajanju schengenskega sporazuma. Ker je trenutno stanje skrb vzbujajoče in je zagotavljanje varnosti ljudi vprašljivo, je nujno potreben dober, moderniziran informacijski sistem za nadzor zunanjih meja in učinkovitejša izmenjava podatkov med državami članicami, kar bi omogočalo boljše spremljanje migracije na zunanjih mejah in preprečevalo nedovoljene migracije.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ Schengen is a fundamental pillar of our political project. I hope that in the coming months and years we are able to protect it and fund our external borders better in order to maintain what has been beyond any doubt, one of the greatest success of our European project.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Un certain nombre d'actes faisant partie de l'acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou parce que leur contenu a été repris par des actes ultérieurs. Dans un souci de transparence et de «mieux légiférer», il faut les abroger.

Voter contre ce texte n’a pas de sens, puisque cela reviendrait à garder des actes obsolètes alors que ce rapport ne met pas en cause Schengen. J'opte donc pour l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ezzel összefüggésben a hatályos jogszabályok közül helyénvaló eltávolítani azokat, amelyeknek már semmilyen célt sem szolgálnak. Ezért támogattam szavazatommal a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE), în scris. ‒ Legislația Uniunii Europene cuprinde o serie de acte care nu mai sunt aplicate. Aceste acte nu mai sunt relevante datorită caracterului lor temporar sau deoarece conținutul lor a fost preluat de acte ulterioare. În vederea îmbunătățirii transparenței și pentru asigurarea unui grad mai ridicat de securitate juridică pentru cetățenii europeni, asemenea acte sunt retrase din acquis-ul legislativ al Uniunii.

Având în vedere acest aspect și ținând cont de expirarea perioadei de tranziție prevăzută de Protocolul nr. 36 anexat la tratate, Comisia a realizat o evaluare a acquis-ului Schengen. În urma acestei evaluări, Comisia a propus abrogarea a 11 decizii ale Comitetului Executiv Schengen și ale Regulamentului privind testele Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), care și-a epuizat efectele juridice în momentul în care SIS II a început să funcționeze, la 9 aprilie 2013. Deciziile Comitetului Executiv se refereau, printre altele, la politica în materie de vize, schimbul de informații statistice, aplicarea ștampilelor pe pașapoarte, combaterea imigrației ilegale, lupta împotriva imigrației ilegale.

Rezoluția legislativă a Parlamentului European sprijină abrogarea acestor acte caduce.

Am votat în favoarea acestei rezoluții.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta derogación está exenta de contenido político y tiene que ver simplemente con la superación, a través de actos sucesivos, de determinadas normativas, que quedan, por tanto, rebasadas o contenidas en otras. Por ello hemos votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the resolution on a proposal for a decision of the European Parliament and of the Council repealing certain acts in the Area of Freedom Security and Justice because I believe improving the transparency of Union law is an essential element of the better law- making strategy that the institutions of the Union are implementing. In this context, it is appropriate to repeal those acts which no longer serve any purpose. A number of acts belonging to the Schengen acquis are no longer relevant due to their temporary nature or because their content has been taken up by subsequent acts.

Since the objective of this regulation, namely the repeal of a number of obsolete Union acts belonging to the Schengen acquis, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but rather can be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union (TEU). In accordance with the principle of proportionality, as set out in that article, this regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de la derogación de once decisiones del Comité Ejecutivo de Schengen cuyo contenido ya ha sido incorporado a actos sucesivos y de la derogación del Reglamento (CE) n.º 189/2008, de 18 de febrero de 2008, sobre los ensayos del Sistema de Información Schengen II (SIS II), que dejó de tener efectos jurídicos tras la puesta en marcha de dicho sistema. Mediante ello se pretende derogar estos actos obsoletos y avanzar en la simplificación de la legislación europea de un modo acertado, por lo que creo necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe para derogar determinados actos del acervo de Schengen, ya que parte de esta legislación estaba obsoleta y no venía aplicándose debido al nuevo marco regulador surgido tras el Tratado de Lisboa. A pesar de nuestra oposición al mismo, no tendría sentido votar otra cosa y mantener unas normativas inaplicables.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde vandaag voor de intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengen-acquis. Uit een onderzoek van de Europese Commissie blijkt immers dat enkele van deze bepalingen niet meer up-to-date zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen - troca de informações estatísticas, emissão de vistos Schengen, meios de prova e indícios no âmbito dos acordos de readmissão, task force, dificuldades na obtenção de um salvo-conduto, aposição de carimbo no passaporte, combate à imigração ilegal, combate à imigração ilegal, consultores em documentação, agentes de ligação e testes SIS II - deixaram de ser relevantes devido ao seu carácter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Pese embora a índole técnica deste documento, ele trata um conjunto de matérias de natureza política às quais foram já tomadas determinadas posições.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen rein technischen Bericht hinsichtlich der Schengener Rechtsakte. Die gegenwärtige Situation bekräftigt unsere kritische Haltung zu den Schengen-Gesetzen. Der Bericht manifestiert nur die derzeitige Rechtslage. Da er inhaltlich keine Veränderung mit sich bringt, enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Mi sono pronunciato a favore della relazione perché credo sia di fondamentale importanza assicurare la trasparenza nel processo legislativo europeo. Condivido la strategia "Legiferare Meglio" sviluppata dalle istituzioni europee e in particolare l'azione di semplificazione normativa messa in atto.

Una serie di atti all'interno dell'acquis di Schengen sono ormai obsoleti o non hanno semplicemente più ragione di esistere in quanto nati come norme temporanee. In altri casi le norme sono state superate da una legislazione successive. Per tale motivo condivido l'abrogazione del complesso di atti che non hanno più ragion d'essere.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Eine Reihe der im Bericht aufgeführten Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstandes stellt faktisch keine „Weiterentwicklung“ im Sinne eines vollwertigen Grenzregimes der EU-Mitgliedstaaten dar, sondern im Gegenteil eine Aushöhlung, zum Beispiel dort, wo die Umsetzung von „Schengen-Besitzständen“ der nachweislich völlig überforderten Europäischen Grenzschutzagentur Frontex anheimgestellt wird. Aus meiner Sicht besteht deshalb keine Veranlassung, ursprünglich im Schengen-Abkommen kodifizierte Regelungen aufzuheben.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. ‒ Rechtsakte, die keinen Nutzen mehr haben, können guten Gewissens aufgehoben werden. Deswegen habe ich für diese Entschließung gestimmt. Mehrere Rechtsakte des Schengen-Besitzstands sind mittlerweile nicht mehr von Belang, weil sie entweder von den nationalen Regierungen sowieso nicht beachtet werden, zeitlich befristet waren oder inhaltlich in spätere Rechtsakte übernommen wurden. Dazu gehören die folgenden Bereiche: Visapolitik, Austausch von statistischen Informationen, Erteilung von Schengen-Visa, Beweismittel im Rahmen von Rückübernahmeübereinkommen, Task-Force, Schwierigkeiten bei der Beschaffung eines Laissez-passer, Abstempelung von Pässen, Bekämpfung illegaler Einwanderung, Dokumentenberater, Verbindungsbeamte und SIS-II-Prüfung. Viel Vertrauen habe ich nicht in die EU und ihre Institutionen, die über den Schengen-Besitzstand wachen, und die derzeitige Asylkrise zeigt, dass wir den politischen Institutionen nicht vertrauen dürfen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat auch im Hinblick auf den Schengen-Besitzstand wissentlich geltendes EU-Recht gebrochen und die derzeitige Asylkrise provoziert. Wozu sollen wir eigentlich noch über Rechtsakte abstimmen, wenn die CDU-CSU-SPD-geführte Bundesregierung diese EU-Rechtsakte sowieso missachtet?

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υποστήριξα τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των συναδέλφων της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία και βελτιώνει την πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Veľké množstvo právnych predpisov Európskej únie a neustály vývoj, ktorý vyžaduje rýchlu reakciu často spôsobujú, že právne predpisy, ktoré už v praxi nemajú svoje uplatnenie, pretože pominula situácia, pre ktorú boli vytvorené, prípadne boli zastarané a ich úlohu prebrali iné právne predpisy, sú aj naďalej formálne v platnosti. Toto môže spôsobovať právnu neistotu a chaos pri pokuse orientovať sa v európskej legislatíve. Preto podporujem program Európskej komisie REFIT, v rámci ktorého sa Komisia postupne zameriava na jednotlivé oblasti právnych predpisov a navrhuje zrušenie tých, ktoré už z vyššie uvedených dôvodov nie sú potrebné. Keďže v oblasti Schengenského práva sa ich vyskytlo niekoľko, túto, ako aj dve ďalšie správy o zrušení nepotrebných právnych aktov som podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Vários atos pertencentes ao acervo de Schengen - troca de informações estatísticas, emissão de vistos Schengen, meios de prova e indícios no âmbito dos acordos de readmissão, task force, dificuldades na obtenção de um salvo-conduto, aposição de carimbo no passaporte, combate à imigração ilegal, combate à imigração ilegal, consultores em documentação, agentes de ligação e testes SIS II - deixaram de ser relevantes devido ao seu carácter temporário ou porque o seu conteúdo foi retomado por atos subsequentes, embora não tenham sido revogados, fazendo com que se considerem obsoletos.

Pese embora a índole técnica deste documento, ele trata um conjunto de matérias de natureza política contra as quais nos pronunciámos. Não estamos, contudo, de acordo com os atos subsequentes por continuarem a política de repressão e securitização.

Pelo exposto, o voto de abstenção.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za Zakonodajno resolucijo Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi nekaterih aktov iz schengenskega pravnega reda iz področja svobode, varnosti in pravice (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD)) sem glasoval, ker je v skladu z načelom pravne varnosti in prispeva k izboljšanju preglednosti prava Unije, da se razveljavijo pravni akti, ki nimajo več pravnega učinka ali pa je njihova vsebina povzeta v poznejših aktih. Prav tako sem glasoval za to, da se spremeni vrsta pravnega akta iz "Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta" v "Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta" ter se tako omogoči, da v skladu s členom 288 PDEU ta postane neposredno veljavna v vseh državah članicah.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου