Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 24 ноември 2015 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Състояние на енергийния съюз (разискване)
 4.Застрахователно посредничество (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Отмяна на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген (A8-0250/2015 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.2.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0251/2015 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.3.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0252/2015 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.4.Членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz) (гласуване)
  5.5.Застрахователно посредничество (A8-0315/2015 - Werner Langen) (гласуване)
  5.6.Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber) (гласуване)
  5.7.Политиката на сближаване и маргинализираните общности (A8-0314/2015 - Terry Reintke) (гласуване)
  5.8.Ролята на ЕС в рамките на ООН (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Отмяна на някои актове, отнасящи се до достиженията на правото от Шенген (A8-0250/2015 - Claude Moraes)
  6.2.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0251/2015 - Claude Moraes)
  6.3.Отмяна на някои актове в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (A8-0252/2015 - Claude Moraes)
  6.4.Членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон (A8-0318/2015 - Carlos Iturgaiz)
  6.5.Застрахователно посредничество (A8-0315/2015 - Werner Langen)
  6.6.Намаляване на неравенството, и по-специално на бедността сред децата (A8-0310/2015 - Inês Cristina Zuber)
  6.7.Политиката на сближаване и маргинализираните общности (A8-0314/2015 - Terry Reintke)
  6.8.Ролята на ЕС в рамките на ООН (A8-0308/2015 - Paavo Väyrynen)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Декларация на председателството
 10.Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (разискване)
 11.Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (разискване)
 12.Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (разискване)
 13.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали - Мерките против дъмпинга и тяхното въздействие върху стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)
 14.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
 15.Превантивни мерки за справяне с разликата в пенсиите между половете в ЕС (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 17.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2856 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (9530 kb)
Правна информация - Политика за поверителност