Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3005(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1335/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1335/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/12/2015 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0420

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

20.1. Σύσταση, αρμοδιότητες, σύνθεση και διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος (B8-1335/2015)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con este voto, se extienden los trabajos de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales, cuyo trabajo investigativo sobre el escándalo LuxLeaks careció de profundidad por las numerosas ausencias de multinacionales y Gobiernos convocados en sede parlamentaria, así como por la falta de voluntad en someter a los responsables de las instituciones europeas (y particularmente, de la Comisión y el Eurogrupo) a un escrutinio sobre sus responsabilidades. Si bien la reconstitución de la Comisión no garantiza en sí misma un resultado mejor, nos dota de instrumentos y tiempo para exigir responsabilidades por la elusión fiscal en Europa, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of setting up the TAXE II committee.

According to the new mandate TAXE II should either produce a resolution or another report. I have called for a report to be produced as a report is more effective and carries more authority as opposed to a resolution.

As it stands, it has been agreed that a report will be issued but only if the TAXE II makes new discoveries.

I have a number of reservations as to whether the Committee will discover anything of substance as the lack of political will to date has been very disappointing. However, I will continue to monitor this situation closely.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le texte dont il s’agit ici un nouveau prolongement de la commission TAXE ou plutôt d’instituer une commission TAXE 2 avec un nouveau mandat. Elle aura pour mission de terminer l’examen des documents que la Commission et les Etats n’avaient pas fourni initialement dans le cadre du scandale des LuxLeaks. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une commission d’enquête comme nous le souhaiterions, celle-ci aura une marge de manœuvre significative pour continuer son enquête. Les travaux de cette commission aboutiront à un rapport final rédigé présenté par deux co-rapporteurs.

Avec mes collègues du Front national, nous sommes favorables à la constitution de cette nouvelle commission TAXE afin de dénoncer l'évasion fiscale de certains grands groupes. C’est pourquoi j’ai voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama įsteigti specialųjį Sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių ir žalingos ES ir tarptautinio lygmens pelno mokesčio tvarkos ir praktikos komitetą. Komiteto užduotis bus ištirti ES valstybės pagalbos ir apmokestinimo taisyklių taikymo praktiką, susijusią su valstybių narių priimamais išankstiniais sprendimais dėl mokesčių ir kitomis panašaus pobūdžio ar poveikio priemonėmis, jei paaiškėja, kad tokia praktika yra valstybės narės ar Komisijos veiksmas.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Le Parlement européen a approuvé le nouveau mandat de la Commission spéciale TAXE.

Je me réjouis que l'ensemble des groupes politiques se soient entendus sur la proposition faite par le groupe S&D. Ils dotent ainsi la Commission spéciale TAXE d'un mandat fort pour les 6 prochains mois. Un mandat qui permettra

-De reprendre les investigations sur les pratiques fiscales déloyales conclues entre certains Etats membres et les multinationales. Lors des derniers mois, plusieurs paradis fiscaux européens, dont la Belgique et le Luxembourg, et de grandes entreprises ont tout tenté pour camoufler les accords négociés entre eux. Le nouveau mandat permettra d'accentuer la pression pour obtenir toutes les informations.

-De s'assurer que les mesures ambitieuses préconisées dans le rapport TAXE voté la semaine dernière seront bien prises en compte par les Etats membres.

-D'ouvrir un nouveau chantier. Les députés vont s'attaquer à la fraude à la TVA au sein de l'Union européenne.

J'insiste pour que l'ensemble des 28 Etats membres de l'Union européenne soient sensibilisés de la même manière à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. C'est un moyen rapide de dégager d'énormes moyens financiers qui pourront être affectés à l'éducation, aux soins de santé, aux infrastructures, ...

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), in writing. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, con la que se prorroga el funcionamiento de la comisión especial TAXE para la investigación de las resoluciones fiscales entre empresas multinacionales y los estados de Luxemburgo y Países Bajos en particular. Dado que bajo el anterior mandato quedó mucha información por esclarecer, y ha aparecido nueva información que implica personalmente a Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, estimamos que esta prórroga era necesaria, y nos alegramos de que el mandato sea prácticamente idéntico al anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor del establecimiento de la Comisión Especial sobre los Acuerdos Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares para continuar trabajando tras la votación de la Comisión TAXE que tuvo lugar la semana pasada en Estrasburgo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de décision prolonge la commission TAXE de 6 mois à compter du 2 décembre 2015 afin d’examiner l'application en pratique, que cette pratique relève d'un État membre ou de la Commission, du droit de l'Union sur les aides d'État et dans le domaine fiscal pour ce qui concerne les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet délivrés par les États membres, et sur les régimes et pratiques néfastes d'imposition des sociétés au niveau européen et international. En réalité, ce texte permet de nommer une nouvelle commission avec un nouveau mandat afin de terminer le travail d'examen des documents qui n'avaient pas été fournis par la Commission et les Etats. Ce n'est toujours pas une commission d'enquête mais les nouvelles règles ont une rédaction suffisamment large pour permettre de mener à bien plus d'investigations, comme cela fut demandé par plusieurs groupes politiques.

Un autre rapport final sera produit à l’issu des 6 mois et j’ai donc voté pour en attendant.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho inteso sostenere la riconferma dei membri della Commissione TAXE, sia per il buon lavoro da essi svolto, sia per assicurare un proseguo immediato e efficacie di quanto sin ora svolto.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio sprendimo, kuriuo Europos Parlamentas siūlo įsteigti specialųjį sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių ir žalingos ES ir tarptautinio lygmens pelno mokesčio tvarkos ir praktikos komitetą. Šio komiteto užduotis – ištirti Europos Sąjungos valstybės pagalbos ir apmokestinimo taisyklių taikymo praktiką, susijusią su valstybių narių priimamais išankstiniais sprendimais dėl mokesčių ir kitomis panašaus pobūdžio ar poveikio priemonėmis, jei paaiškėja, kad tokia praktika yra valstybės narės ar Komisijos veiksmas. Naujasis specialusis komitetas turės 45 narius (kaip ir TAXE specialusis komitetas). Europos Parlamentas mano, kad naujasis specialusis komitetas išlaikytų TAXE specialiojo komiteto struktūrą. Įgaliojimai naujam specialiajam komitetui suteikiami 6 mėnesiams nuo 2015 m. gruodžio 2 d.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Z velikim veseljem sem podprl ustanovitev posebnega odbora za davčna stališča, ki bo preučil prakso pri izvajanju državne pomoči EU in davčne zakonodaje ter preveril škodljive sisteme in prakse obdavčenja pravnih oseb na evropski in mednarodni ravni. Sem zagovornik tega, da se davki plačajo tam kjer so prihodki in dobički tudi ustvarjeni. Afera Luxleaks je razkrila zelo nepoštene prakse posameznih držav in prav je, da se EU aktivno ukvarja s tem problemom, saj gre praktično za legalno utajo davkov. Ne nasprotujem temu, da imajo države različne davčne sisteme in stopnje, tako si vseeno konkurirajo med sabo, kar je koristno. Nepošteno pa je, če podjetje opravlja dejavnost v eni državi, davek pa plačuje tam kjer mu je najugodneje. Zato resnično upam na boljšo izmenjavo informacij med državami, odpravo takšnih "by-pass"-ov" in hitre boljše rešitve.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition de résolution vise à prolonger la commission TAXE afin de terminer le travail d'examen des documents qui n'avaient pas été fournis par la Commission et les États membres.

Nous pouvons saluer le travail fourni par cette commission qui fournit des recommandations aux institutions européennes afin de limiter les pratiques d'optimisation fiscale auxquelles s'adonnent les multinationales avec la collaboration des autorités nationales de certains États membres.

C'est la raison pour laquelle j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. Voto favorevole all'istituzione di una commissione speciale in materia di fiscalità, proseguendo l'esperienza positiva della commissione TAXE. Come comunicato dalla Conferenza dei presidenti, è intenzione di tutti i gruppi politici del Parlamento proseguire l'esperienza della commissione speciale TAXE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della decisione del Parlamento europeo sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto.

La commissione, che sarà composta da 45 membri e avrà un mandato di sei mesi e vigilerà sia gli Stati membri che le multinazionali. È stato infatti dimostrato come le pratiche dannose di talune amministrazioni tributarie e nazionali consentono alle multinazionali di trasferire gli utili per evitare l'imposizione nei territori dove essi erano stati generati. Ritengo quindi l'istituzione di questa commissione molto importante, e mi auguro riuscirà a far si che la concorrenza fra i governi nell'attrarre investimenti esteri diretti o nel mantenere le attività economiche all'interno del paese avvenga in piena conformità alla legislazione UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of setting up the TAXE II committee.

According to the new mandate TAXE II should either produce a resolution or another report. I have called for a report to be produced as a report is more effective and carries more authority as opposed to a resolution.

As it stands, it has been agreed that a report will be issued but only if the TAXE II makes new discoveries.

I have a number of reservations as to whether the Committee will discover anything of substance as the lack of political will to date has been very disappointing. However, I will continue to monitor this situation closely.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this decision so that the new committee can analyse, examine and assess any harmful corporate tax regimes as well as whether the Member States as well the EU institutions follow our taxation law and apply the state aid. The committee should also continue to work on any unresolved issues by the previous committee, whilst always respecting the concept of subsidiarity.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Non riscontrando criticità particolari ho espresso voto favorevole alla costituzione di una nuova commissione TAXE che nei prossimi sei mesi dovrà completare le questioni rimaste ancora irrisolte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. – That the Conference of Presidents of the European Parliament managed to agree on setting up a new mandate for the Tax Rulings Special Committee is a victory in itself. Moreover, the committee will not only continue its work as planned, but it will also operate on a stronger mandate. The Socialists and Democrats Group was very much concerned with, and engaged in, securing an extension that, at a minimum, preserved the current committee's role. Thanks to the new TAXE Committee mandate, we will be able to monitor the Commission and the member states as to the implementation of the measures laid out in the report that reflects the first six months of the committee's work. We must continue to battle tax fraud and tax avoidance. Big multinationals are getting away with avoiding to pay far too much of their fair share, for far too long.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Παρέχουμε θετική ψήφο για συνέχιση του έργου της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις που θα συνεχιστεί μέσα στο πλαίσιο μιας νέας εξάμηνης εντολής. Η ειδική επιτροπή θα εξετάσει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων και της φορολογίας, της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη φορολογική νομοθεσία καθώς και θα εργαστεί επί των εξελίξει εργασιών των διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΟΣΑ και της G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ψηφοφορία για την επέκταση εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» αποτελεί συνέχεια των όσων ψηφίσαμε στην προηγούμενη ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τότε εντοπίστηκε πως ένα από τα βασικά ελαττώματα της έκθεσης ήταν το γεγονός πως δεν ζητούνταν η παράταση της τρέχουσας εντολής. Καθώς λοιπόν με τη σημερινή ψηφοφορία παρατείνεται η εντολή της επιτροπής χωρίς να επιχειρούνται αλλαγές στη δομή ή σύνθεσή της, θεωρώ πως πρόκειται για ένα θετικό βήμα και για αυτό το λόγο αποφάσισα να ψηφίσω θετικά, προσδοκώντας να έχουμε στο προσεχές μέλλον χειροπιαστά αποτελέσματα σχετικά με τα επιζήμια εταιρικά φορολογικά καθεστώτα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della decisione di istituire una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura ed effetto. La commissione speciale avrà il compito di analizzare tutti i regimi di aiuto esistenti degli Stati membri, sarà composta di 45 membri, avrà la struttura della commissione speciale TAXE e un mandato di 6 mesi a decorrere dal 2 dicembre 2015. Infine, la commissione speciale è chiamata a presentare una relazione o una risoluzione per presentare una sintesi dell'attività svolta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di decisione presentata a norma dell'articolo 197 del regolamento in materia fiscale giacché, vista la decisione della commissione di esaminare le pratiche e vista la risoluzione di fine novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale, ritengo che ogni Stato membro, ai sensi della normativa dell'UE, debba comunicare spontaneamente agli altri Stati membri informazioni anticipate sulle decisioni. Il fine deve essere garantire la maggior trasparenza e la migliore comunicabilità possibile tra tutti gli Stati membri; a mio parere questa è una prerogativa fondamentale che deve essere la base per tenere fede al concetto di "unione" che nell'Unione Europea ci sta tanto a cuore. Inoltre concordo con la decisione di confermare lo status quo, perché ciò che volevamo era una proroga della Commissione speciale preesistente e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con l'istituzione di una commissione speciale per le decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, che avrà il compito di esaminare le prassi seguite nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e tassazione. Tale commissione avrà inoltre il compito di vigilare sulle prassi e i regimi fiscali dannosi delle società a livello europeo e internazionale. Ritengo pertanto utile la redazione di una relazione che illustri une sintesi delle attività svolte.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The special committee on tax ruling can play an important role in fostering tax transparency and the fight against tax fraud, but the committee's mandate should respect the principle of subsidiarity so that different measures like the corporate tax base must remain an issue of national competence since they reflect the different challenges of the economies of Member States. These challenges include their domestic market size, geographical realities or resources. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of extending a new, broader mandate for the special Committee in the European Parliament which investigates tax avoidance across Europe. Greater tax transparency is greatly supported particularly when it comes to how people’s money is being spent. However, I must reiterate that I am against CCTB which would destroy the economies of smaller Member States on the periphery of Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport vise à adopter le mandat de la nouvelle commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE II) qui est créée pour six mois. Suite au scandale "Lux Leaks" fin 2014le Parlement européen avait mis en place une commission spéciale temporaire dédiée au régime fiscal en février 2015 (commission TAXE). L'objectif du présent rapport est de prolonger le mandat de la commission, afin d'achever les travaux qui n'ont pas été finalisés durant la première période. Considérant que les travaux de cette commission ont permis d’accélérer les réflexions sur la lutte contre l’évasion fiscal, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ À la suite du scandale du Luxleaks, le Parlement européen a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur les pratiques d'évasion et de fraude fiscale des entreprises dans l'Union européenne.

Un état des lieux sérieux et exhaustif des méthodes utilisées par les multinationales a été dressé et plusieurs recommandations pour lutter contre ces pratiques contraires au principe d’égalité devant l’impôt avancées.

Car cette question ne concerne pas seulement le Luxembourg mais bien d’autres pays européens qui ont accordé, à la carte, des avantages fiscaux hors du commun à telle ou telle entité, voire à des États, conduisant à des distorsions de concurrence fiscale malvenues. Une réponse est possible : l’harmonisation fiscale au sein de la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Paul Denanot (S&D), par écrit. ‒ J’ai soutenu la prolongation de cette commission spéciale qui malgré ses capacité d’investigation limitées – j’avais appuyé pour ma part la création d’une commission d’enquête aux pouvoirs plus importants – fait un excellent travail d’élucidation sur les pratiques néfastes des rescrits fiscaux qui permettent à certains Etats et à de grandes multinationales de s’entendre afin de contourner la fiscalité européenne. Les pratiques de planification fiscale agressives mises en cause ont des conséquences très lourdes sur les finances publiques de l’Union et obèrent sa capacité à disposer de moyens budgétaires conséquents pour agir concrètement. Le coût politique au niveau des populations est également très important. Pour faire croire en l’Europe, il faut que celle-ci se montre sous un jour irréprochable.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Специална комисия по данъчните постановления в Европейския парламент вече имаше. Мандатите на специалните комисии са по 6 месеца, тази беше дори продължена до края на ноември 2015. Сега искат да направят нова със същото име и функции, а дори и от първата нямаше ясни резултати. Подчертавам, че това е сфера на работа на държавите членки и данъчната политика не може и не бива да се решава на ниво Европейски съюз. Не разбирам защо има нужда от още една такава специална комисия, имайки предвид, че работна група по тези въпроси има и тя е под ръководството на колегите ми от комисията по икономически въпроси. Ако такава комисия обаче бъде създадена, въпреки че моят глас е против, аз не съм против нейния моментен състав.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Διατηρώ την πεποίθηση ότι η εν λόγω ειδική επιτροπή δεν επιτελεί το σκοπό σύστασής της.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Como afirmámos aquando da votação do relatório da comissão TAXE em plenário, sempre afirmámos que a livre circulação de capitais provocaria o agravamento da erosão e da elisão fiscais, e facilitaria a transferência de lucros, o que lesaria os cofres públicos.

Este relatório pecou por não ter tornado públicas as decisões fiscais antecipadas que foram tomadas, por não quantificar a dimensão destas decisões, o seu impacto nas receitas fiscais dos diferentes Estados-membros e por ser brando relativamente aos responsáveis políticos por estas decisões.

O “Luxleaks” e as investigações da comissão TAXE mostraram que enquanto os governos impunham draconianos programas de “austeridade” aos trabalhadores e ao povo, desenhavam decisões e legislações fiscais que permitiam às multinacionais minimizar a sua taxa de imposto e as incentivavam à transferência de lucros. Mas é uma evidência que muito ainda ficou por investigar e apurar. Muitos foram os bloqueiros levantados à acção desta comissão, a começar por alguns dos visados no escândalo, nomeadamente o actual presidente da Comissão Europeia.

Pese embora as conhecidas limitações, impunha-se por estas razões o prolongamento da actividade desta comissão. Os maiores grupos deste parlamento (PPE e S&D) tudo fizeram para o impedir. Só a pressão da opinião pública os impediu de bloquear este prolongamento, que o nosso grupo propôs.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. – Υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση, δεδομένου ότι είναι, κατ' αρχήν, θετικό βήμα η σύσταση μιας επιτροπής που θα παρακολουθεί τις αποφάσεις σχετικά με την φορολογία και τις κρατικές ενισχύσεις, ταυτόχρονα όμως διατηρώ και έντονες επιφυλάξεις σχετικά με το αν θα επιτύχει η συγκεκριμένη επιτροπή απτά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This mandate will allow to repeat investigations on unfair tax practices entered into between some Member States and multinationals. In recent months, several European tax havens, including Belgium and Luxembourg, and large corporations have tried to hide the agreements negotiated between them. The new mandate will increase the pressure to get all the information needed.

Moreover, it will ensure that ambitious measures recommended in the last week voted TAXE report will be well taken into account by Member States.

It will be possible to tackle VAT fraud within the European Union.

All 28 Member States of the European Union have to fight together against fraud and tax evasion. This is a quick way to generate enormous financial resources will be allocated to education, health care, infrastructure, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A javaslat értelmében azon határozat született, hogy különbizottságot állít fel, amely foglalkozik egyrészt a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel, vizsgálva az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó uniós jog alkalmazása terén fennálló gyakorlatot a tagállamok által hozott feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel kapcsolatban, ha úgy tűnik, hogy ezt a gyakorlatot tagállam vagy a Bizottság alkalmazza, másrészt foglalkozik a káros, európai és nemzetközi szintű társaságiadó-rendszerekkel és gyakorlatokkal, és amely különbizottság:

A létrehozott bizottság teljes mértékben a TAXE különbizottság által elvégzett munkára épít és befejezi azt, különösen a fent említett, 2015. november 25-i állásfoglalásban kiemelt, megoldatlan kérdések kezelése, a munkájával kapcsolatos dokumentumokhoz – köztük a magatartási kódexszel foglalkozó csoport üléseinek jegyzőkönyveihez – való hozzáférés, valamint a nemzetközi, európai és nemzeti intézményekkel és fórumokkal, a tagállamok és harmadik országok parlamentjeivel és kormányaival, valamint a tudományos, üzleti és civil társadalmi közösség képviselőivel, köztük a szociális partnerekkel való szükséges kapcsolatok kialakítása és közös meghallgatások szervezése érdekében, az állandó bizottságokkal szoros együttműködésben.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la creación de la Comisión Especial para examinar las prácticas en la aplicación de la legislación de la UE sobre fiscalidad y ayudas estatales y sobre prácticas y regímenes fiscales perniciosos de las empresas en el ámbito europeo o internacional. Debemos avanzar hacia una mayor homogenización de la fiscalidad de los Estados miembros de la UE para reducir la competencia fiscal y las malas prácticas empresariales.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del rinnovo del mandato della commissione parlamentare speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto, fortemente sostenuto dal gruppo S&D, perché ritengo sia di fondamentale importanza continuare il lavoro fin qui fatto da questa commissione, sulla base di un mandato ben più robusto. Ho accolto con favore l'estensione del mandato della commissione speciale (TAXE 2), poiché condivido i nuovi compiti ad essa assegnata, che tra l'altro prevedono la possibilità di esaminare l'operato della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e fiscalità, il rispetto da parte degli Stati membri delle normative fiscali nonché la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese.

La commissione TAXE 2 sarà chiamata a svolgere un importante lavoro di monitoraggio riguardante l'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni europee, delle raccomandazioni contenute nella relazione finale della commissione TAXE 1 e, inoltre, dovrà dare seguito alle raccomandazioni decise dalle istituzioni internazionali, quali l'OCSE e il G20. Dopo l'attenta diagnosi e la prescrizione altrettanto completa da parte del PE, è giunto il momento in cui la Commissione europea e gli Stati membri introducano una normativa efficace contro ogni pratica fiscale dubbia.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für die Einsetzung eines Sonderausschusses zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, dessen Befugnisse, zahlenmäßige Stärke und Mandatszeit gestimmt, da ich es für wichtig halte, dass sich Europa des Themas der Steuergerechtigkeit und der Transparenz über alle Grenzen hinweg annimmt. Es kann nicht sein, dass Bürger, Familien und Mittelstand die Steuerkassen füllen, während Großkonzerne sich im steuerlichen Niemandsland sonnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Gemeinsam mit meinen Kollegen der EVP-Fraktion habe ich mich erneut für effektive und faire Steuersysteme eingesetzt. Das Einsetzen eines Sonderausschusses gewährleistet, dass bestehende Steuervorschriften auch weiterhin eingehalten werden. Dennoch besteht das eigentliche Problem nicht in den Steuermodellen einzelner Staaten. Die mangelnde Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten untereinander ist die Ursache für das Entstehen von immer neuen Steuerschlupflöchern.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this special committee as it is important the EP continues its work on taxation files and keeps up the pressure on the Council to make sure loopholes in European taxation legislation are closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, con la que se prorroga el funcionamiento de la comisión especial TAXE para la investigación de las resoluciones fiscales entre empresas multinacionales y los estados de Luxemburgo y Países Bajos en particular. Dado que bajo el anterior mandato quedó mucha información por esclarecer, y ha aparecido nueva información que implica personalmente a Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, estimamos que esta prórroga era necesaria, y nos alegramos de que el mandato sea prácticamente idéntico al anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the report on setting up a special committee on tax rulings and other measures similar in nature or effect, its powers, numerical strength and term of office because I believe that it is important to fully build on and complete the work carried out by the TAXE special committee in particular to address unresolved issues highlighted in its resolution of 25 November 2015 and to make the necessary contacts and hold hearings with international, European and national institutions, the national parliaments and governments of the Member States and third countries, as well as representatives of the academic community, business and civil society, including the social partners, in close cooperation with the standing committees.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted for this report as it is important to fully build on and complete the work carried out by the TAXE special committee in particular to address unresolved issues highlighted. It is also vital to allow access to relevant documents for its work, including the minutes of meetings of the Code of Conduct Group. In addition to this, it will allow the necessary hearings with international, European and national institutions as well as the other parties involved or affected to take place which is vital going forward for member states.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Helmer (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam ZA prijedlog odluke o osnivanju posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka, njegovim ovlastima, sastavu i trajanju mandata jer se na taj način omogućuje analiza prakse Europske komisije o stalnom nadzoru nad sustavima potpora koji postoje u državama članicama, savjetovanje oko funkcioniranja i razvoja unutarnjeg tržišta, te ispitivanje svih onih mjera koje se odnose na oporezivanje, te ostalih mjera sliče prirode ili učinka. Smatram da je pozitivno to što će navedeni odbor nadopuniti i nastaviti rad odbora TAXE, te podržavam također prijedlog praćenja rada međunarodnih institucija i način na koji EU institucije i države članice provode preporuke koje su navedene u Rezoluciji Parlamenta od 25. studenog 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Whilst my UKIP colleagues and I recognise that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons my fellow UKIP MEP’s and I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la constitution pour 6 mois de la nouvelle commission spéciale sur les rescrits fiscaux (TAXE II), pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations faites par le Parlement européen sur les rescrits fiscaux. Le Parlement s'étant exprimé et ayant avancé des propositions sur les pratiques des États membres et des entreprises en matière de rescrit fiscaux, la mise en œuvre effective de ces recommandations est importante et doit pouvoir être suivie et soutenue en temps réel par le Parlement européen.

La constitution de cette commission spéciale a été soutenue par une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Durch die Verlängerung des vorliegenden Mandats wird es ermöglicht, die bereits geleistete Arbeit des Sonderausschusses zu Steuervorbescheiden weiterzuführen. Ziel des Sonderausschusses ist es, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung innerhalb der EU so weit wie möglich einzugrenzen. Daher stimme ich diesem Vorschlag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour cette résolution car elle confie pour six mois à une commission TAXE 2 le soin de prolonger le travail de la commission TAXE 1. Cette prolongation est en effet utile pour examiner certains documents fournis avec retard par la Commission de Bruxelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. ‒ Specjalna Komisja w sprawie podatków zakończyła pierwszy etap swojej pracy. Efekty tej pracy oceniam pozytywnie, aczkolwiek mamy świadomość, że czas był zbyt krótki, aby osiągnąć zamierzony efekt. Problem jest wyartykułowany, ale nadal brak jest jednoznacznych rekomendacji co do nowych rozwiązań. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że problem nie jest łatwy. Mamy do czynienia często z ponadnarodowymi korporacjami z jednej strony oraz silnymi interesami budżetowymi państw. Przedłużenie pracy komisji w tym samym składzie pozwoli na kontynuację prac w sposób ciągły i zgodny z wolą prawie wszystkich grup politycznych. Na pewno życzy sobie tego moja grupa i polska delegacja w grupie Socjalistów i Demokratów.

 
  
MPphoto
 
 

  Sander Loones (ECR), schriftelijk. ‒ N-VA steunt de voortzetting van het werk van de bijzondere Commissie TAXE. Voor N-VA is het van vitaal belang dat een breed vertrouwen aanwezig kan zijn in de onderzoeksresultaten van deze bijzondere commissie. Sommigen hadden vragen bij de resultaten van de eerste onderzoeksfase. We roepen het Parlement daarbij wel op te focussen op de relevante kwesties die tot dusverre helaas onderbelicht bleven. Concreet willen we het Europees Parlement alle kansen geven om verder na te gaan of fiscale rulings misbruikt worden als illegale staatssteun. Deze Commissie moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om dergelijke oneerlijke staatssteun tegen te gaan en om voldoende transparantie te waarborgen bij fiscale rulings. Dit thema is veel te belangrijk om politieke spelletjes mee te spelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con este voto, se extienden los trabajos de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales, cuyo trabajo investigativo sobre el escándalo LuxLeaks careció de profundidad por las numerosas ausencias de multinacionales y Gobiernos convocados en sede parlamentaria, así como por la falta de voluntad en someter a los responsables de las instituciones europeas (y particularmente, de la Comisión y el Eurogrupo) a un escrutinio sobre sus responsabilidades. Si bien la reconstitución de la Comisión no garantiza en sí misma un resultado mejor, nos dota de instrumentos y tiempo para exigir responsabilidades por la elusión fiscal en Europa, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam prijedlog Konferencije predsjednika da se ponovo osnuje Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka, TAXE 2, na mandat od 6 mjeseci. Posebni odbor TAXE 2 nastavit će i dovršiti rad Posebnog odbora TAXE 1 te će i dalje pratiti prakse koje države članice primjenjuju vezano za propise EU o državnim potporama i oporezivanju te o praksama vezanim za poreza na dobit.

Ovom odlukom Europski parlament još jednom šalje poruku kako nema iznimaka među državama članicama kada su u pitanju porezi, ali i koliko je važno pošteno tržišno natjecanje i pravedna porezna politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της Πρότασης Απόφασης σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου « tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος, και επειδή θεωρώ απαραίτητη τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ Mi apoyo a la decisión de establecer una Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares, que nos permita examinar las prácticas en la aplicación del Derecho de la Unión en materia de ayudas estatales y fiscalidad.

Debemos asegurar el máximo rigor en el cumplimiento, por parte de las instituciones comunitarias, de los Estados miembros y de todas las personas o entidades involucradas, de la normativa y por eso es tan importante la creación de este órgano.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Durch den Vorschlag kann der Sonderausschuss seine Arbeit vertiefen. Es besteht die begründete Hoffnung, dass es durch diesen Beschluss zu einer Eindämmung der Steuerhinterziehung innerhalb der EU kommen würde. Daher befürworte ich diesen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'affaire Luxleaks, sur les rescrits fiscaux en cours au Luxembourg, a été révélée en novembre 2014. Une Commission spéciale en charge de cette l'affaire a été installée par le Parlement en février 2015. Elle a été renouvelée pour poursuivre ses travaux en juillet 2015. Lors de son rapport présenté en novembre dernier nous avons pu constater qu'il restait de nombreuses part d'ombres sur la responsabilité des autorités luxembourgoises et des multinationales dans cette affaire. Bien que cette commission « spéciale » ait des pouvoirs limités je vote pour la constitution d'une nouvelle commission spéciale sur les rescrits fiscaux qui conservera la structure de la commission spéciale TAXE.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit du prolongement de la commission TAXE, de nouveaux membres et un nouveau mandat, afin de terminer le travail d'examen des documents qui n'avaient pas été fournis par le États membres et la Commission. Il n'y a toujours pas de commission d'enquête mais une rédaction suffisamment large pour permettre de mener à bien des investigations supplémentaires. Le député vote donc logiquement en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ As principais prioridades da política fiscal a nível da UE são: a eliminação dos obstáculos fiscais à actividade económica transfronteiras; o combate à concorrência fiscal nociva; a promoção de uma maior cooperação entre as administrações fiscais no que diz respeito ao controlo e ao combate à fraude.

Votei favoravelmente a decisão de criação de uma Comissão Especial sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares (TAXE 2), a fim de examinar a aplicação, por um Estado-Membro ou pela Comissão, do direito sobre os auxílios estatais e do direito fiscal da União relativamente às decisões fiscais antecipadas e a outras medidas de natureza ou efeitos similares tomadas pelos Estados-Membros, caso essas práticas configurem um acto de um Estado-Membro ou da Comissão, e sobre práticas e regimes prejudiciais de tributação das sociedades a nível europeu e internacional.

Tem como missão acompanhar e vigiar a aplicação das recomendações do relatório da Comissão TAXE 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of setting up a special committee on tax rulings and other measures of a similar nature as it will increase the level of transparency and combat cross-border tax avoidance.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour for the establishment of the special committee TAXE II, under Rule 197 of the EP Rules of Procedures. The special committee has been established for 6 months to fully build on and complete the work carried out by the TAXE I special committee in particular to address unresolved issues on tax rulings and other measures similar in nature or effect and to access relevant documents for its work;

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Parlament 2015. február 12-én határozott a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó, úgynevezett TAXE különbizottság felállításáról, annak hatásköreiről, létszámáról és megbízatásának időtartamáról. A különbizottság mandátuma ez év nyarán lejárt, benyújtott jelentését a Parlament november 25-én tárgyalta meg és fogadta el.

Tekintettel a jelentésben foglalt megállapításokra, az Elnökök Értekezlete azt javasolta, hogy a parlament állítson föl egy, a TAXE Különbizottsággal hatáskörében, létszámában és struktúrájában azonos különbizottságot azzal a céllal, hogy az fejezze be a TAXE Különbizottság munkáját, és kövesse nyomon a november 25-i állásfoglalásban szereplő ajánlások végrehajtását. A határozati javaslatot támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La Commission spéciale TAXE, chargée de faire la lumière sur le scandale des Luxleaks et de formuler des propositions pour lutter contre l'optimisation fiscale agressive, n'a pas pu pleinement achever son travail, notamment en raison des réticences de la Commission et de certains Etats membres à communiquer des documents réclamés. On ne peut donc qu'appuyer la prolongation du mandat de six mois, même si l'on peut regretter qu'il n'ait pas insérer explicitement la recherche des responsabilités personnelles des dirigeants des Etats incriminés, notamment le Luxembourg (JC Juncker) et les Pays-Bas (J Dissjelbloem).

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui permet la constitution d’une commission spéciale TAXE II, composée des mêmes membres que ceux de la commission TAXE dont le mandat est arrivé à échéance. Cette nouvelle commission poursuivra pour une durée de 6 mois le travail d’information engagé sur les rescrits fiscaux et les autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet. Il s’agit de lutter contre l’évasion fiscale qui peut notamment résulter de transferts fictifs de bénéfices.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Sono a favore dell'istituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) al fine di esaminare le prassi seguite nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti e le altre misure analoghe per natura o effetto adottate dagli Stati membri. Tale commissione si basa integralmente sull'attività svolta dalla commissione speciale TAXE, e sul suo completamento, in particolare per accedere ai documenti rilevanti ai fini della sua attività, stabilire i necessari contatti e svolgere audizioni con istituzioni e in sedi internazionali, europee e nazionali, con parlamenti nazionali e governi degli Stati membri e di paesi terzi, nonché con rappresentanti del mondo accademico, delle imprese e della società civile.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for the set up of this special committee that will examine practice regarding tax rulings and other measures similar in nature or effect issued by Member States since 1 January 1991.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da die Arbeit sich auch an den TAXE-Sonderausschuss anknüpft und gut ergänzt. Insbesondere werden ungelöste Probleme behoben und gleichzeitig sollte auch mehr Transparenz bei der Rechenschaftspflicht von Konzernen geboten werden. Des Weiteren werden in Zukunft bedeutende Einrichtungen im ständigen Kontakt sein und eng zusammenarbeiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Otsusega luuakse komisjon, mis uurib liikmesriikides riigiabi ja maksualaste õigusaktide kohaldamise tavasid ning kahjulikke ettevõtete tulumaksusüsteeme ja tavasid Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. ‒ Pritariu tam, kad Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto veikla būtų pratęsta ir jam suteikti nauji tyrimo įgaliojimai.

Siekiant aptarti neišspręstas problemas ir užkirsti kelią žalingai praktikai, būtina nuodugniau ištirti ES valstybės pagalbos ir apmokestinimo taisyklių taikymo praktiką, susijusią su valstybių narių priimamais išankstiniais sprendimais dėl mokesčių ir kitomis panašaus pobūdžio ar poveikio priemonėmis. Be to, labai svarbu, kad kitos institucijos, tame tarpe ir Komisijos pirmininkas, glaudžiau bendradarbiautų su komitetu ir paaiškintų savo poziciją dėl buvusių skandalų.

Tam kad komitetas galėtų tinkamai įvykdyti savo įgaliojimus, jo nariams turi būti suteikta teisė visapusiškai naudotis visais Elgesio kodekso grupės dokumentais taip pat kita reikiama informacija.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. – Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Condivido la necessità di una commissione speciale per prendere decisioni anticipate in ambito fiscale. Colgo l'occasione per augurare un buon lavoro ai colleghi e sono fiducioso nel contributo che il loro impegno apporterà all'attività, già di ottimo livello, della commissione TAXE.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. I welcome the decision the work of Parliament’s Special Committee on Tax Rulings to be continued under a new mandate for six months. Harmful corporate tax regimes and practices at European and international level could hinder considerably economic growth. Therefore, I voted in favour because I am fully supporting the "good governance" practise in the tax area (i.e. more transparency, exchange of information and fair tax competition).

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Inicijativa o rješavanju problema raznih manipulacijama poreznim izvješćima multinacionalnih kompanija, a sve u svrhu stjecanja nezakonitog dodanog profita, dobro je došla u vremenima krize kada se države suočavaju sa padom poreznih prihoda zbog smanjene gospodarske aktivnosti. Pozdravljam prijedlog da se stane na kraj velikim multinacionalnim korporacijama koje se služe labavim zakonodavstvima pojedinih država Europske unije, a pogotovo trećih zemalja, kako bi stekle profit, izbjegle plaćanje poreza ili platile manje no što je propisano. Poslovanje multinacionalnih korporacija mora ostvariti pozitivan efekt, kako na lokalno gospodarstvo, tako na gospodarstvo cijele države, a posljedično i na njenu prihodovnu stranu proračuna. Uvođenje detaljnih izvješća o poslovanju kompanija i poreznom sustavu korak je naprijed u osiguranju da će kompanije poslovati prema zakonu, ali i da će blagotvoran utjecaj lokalna gospodarstva zaista i osjetiti. Podržavam uvođenje regulatornog tijela koje bi objedinjavalo sve nacionalne informacijske nalaze o zakonodavnim rješenjima, profitima kompanija i posebnim sporazumima između nacionalnih vlada i kompanija. Zaštita privatnosti osoba koje prokažu nezakonito djelovanje ili ukažu na modele porezne evazije mora biti u fokusu institucionalizacije borbe protiv problema izbjegavanja poreznih plaćanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Podpořil jsem posílení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření, jehož vznik je výsledkem dlouhodobé práce evropských sociálních demokratů. Tento výbor se v rámci svého nového šestiměsíčního mandátu zaměří na daňové úniky dějící se napříč celou EU se zvláštním zřetelem na daňové úniky velkých nadnárodních korporací. Členové výboru budou mít umožněný přístup k novým informacím a budou moci dohlížet na to, že základní požadavky Evropského parlamentu, které byly definovány ve zprávě dosud fungujícího zvláštního výboru, budou Komisí zodpovědně aplikovány.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La nuova commissione speciale del Parlamento europeo, competente in materia fiscale, concentrerà il proprio lavoro prevalentemente sulle pratiche fiscali pericolose attuate dalle aziende a livello europeo. La nuova commissione avrà la stessa struttura della precedente. Essa sarà composta da 45 membri e avrà il compito, tra l'altro, di esaminare l'operato della Commissione europea in materia di aiuti di Stato e fiscalità e il rispetto da parte degli Stati membri delle normative fiscali. Inoltre, controllerà che gli Stati membri e le istituzioni europee rispettino le raccomandazioni presentate dalla commissione parlamentare TAXE e darà seguito alle raccomandazioni decise dalle istituzioni internazionali come l'OCSE e il G20 rispettando, nel contempo, le competenze della commissione per i problemi economici e monetari, per quanto concerne le questioni in materia di tassazione. Con l'auspicio che questa nuova commissione parlamentare possa lavorare nell'interesse dei cittadini e delle aziende europee, contribuendo a rendere più trasparente e meno gravoso il sistema fiscale europeo, ho votato a favore della sua costituzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Nos termos da presente decisão, o Parlamento Europeu aprovou a constituição da sucessora da Comissão Especial sobre as Decisões Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares, conferindo-lhe um novo mandato de 6 meses, com início a 2 de Dezembro. Esta nova comissão especial dará continuidade ao trabalho desenvolvido pela anterior Comissão Especial sobre as Decisões Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares, constituída a 12 de Fevereiro de 2015, trabalho este cujos resultados foram apresentados no relatório adoptado em plenário a 25 de Novembro de 2015. Neste sentido, competir-lhe-á designadamente: acompanhar a aplicação pelos Estados-Membros e pelas instituições europeias das recomendações constantes da referida resolução de 25 de Novembro de 2015; acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido neste domínio pelas instituições internacionais, incluindo a OCDE e o G20; avaliar a actuação da Comissão em matéria de investigação dos auxílios de Estado e garantia da correcta aplicação das obrigações de cooperação no domínio da fiscalidade; aferir do cumprimento pelos Estados-Membros das obrigações decorrentes da legislação europeia em matéria fiscal; e analisar as práticas de planeamento agressivo levadas a cabo pelas sociedades comerciais. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP recognises that there is a need for bodies like the OECD and G20 to revise the tax treatment of multi-national companies, we have seen from the Plenary Resolution of 25/11/15 that the European Parliament and the TAXE Committee are more interested in harmonising taxes, eliminating tax competition and extending the powers of the EU into tax matters which are properly the exclusive competence of sovereign nations. These are not matters for the EU, and the TAXE Committee has shown itself to be powerless to require attendance of witnesses or disclosure of documents – without which its investigations can only ever be inconclusive. For these reasons UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Je me réjouis de la mise en place d'une nouvelle commission spéciale TAXE II, certes aux contours sensiblement similaires à la commission qui l'a précédée (ainsi, le mandat reprend tous les principaux éléments de celui de la commission spéciale précédente, la même structure et le même nombre de membres et sera en place pour six mois également). La nouvelle commission sera chargée d'examiner les pratiques des États membres et le respect de leurs obligations notamment en vertu de la directive sur la coopération administrative ainsi que d'évaluer la manière dont la Commission a mis en oeuvre ses obligations en matière de contrôle des aides d'État et en sa qualité de gardienne des traités. La commission spéciale devrait compléter le travail de la commission précédente afin de résoudre certaines questions toujours pendantes (notamment l'accès aux documents du groupe code de conduite). Elle devra également assurer le suivi de la mise en oeuvre, par les États membres et les institutions européennes compétentes, des recommandations de la commission TAXE I et des travaux au niveau de l'OCDE et du G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a proposta de decisão do Parlamento Europeu, relativo à criação de uma Comissão Especial sobre as decisões Fiscais Antecipadas e outras medidas de natureza ou efeitos similares (TAXE2), por considerar importante proceder ao exame e controle deste tipo de decisões, práticas e regimes prejudiciais de tributação das sociedades a nível europeu e internacional, bem como ao exame dos regimes de auxílios existentes nos Estados-Membros e a sua conformidade com as regras da União sobre auxílios estatais e demais direito fiscal da UE.

Subscrevo ainda as atribuições conferidas à Comissão TAXE 2 elencadas no relatório, e saliento o facto de que esta Comissão “se baseará plenamente e completará o trabalho realizado pela Comissão Especial TAXE 1, nomeadamente a fim de se debruçar sobre questões pendentes sublinhadas na sua resolução de 25/11/2015”- como se pode ler no texto do relatório.

Julgo ainda adequada a composição numérica (45 membros), igual à Comissão Especial TAXE 1 e a duração do respectivo mandado (seis meses), iniciado a 2 de Dezembro de 2015. Pelas razões supra expostas, votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della proposta di decisione del Parlamento europeo in quanto ritengo opportuno rinnovare l'istituzione della commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax rulling) e altre misure analoghe per natura o effetto. La commissione sarà composta da 45 membri, manterrà la struttura della commissione speciale Taxe e avrà un mandato di 6 mesi. Uno dei compiti principali che svolgerà la commissione sarà quello di analizzare e valutare le prassi eseguite nell'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, con la que se prorroga el funcionamiento de la comisión especial TAXE para la investigación de las resoluciones fiscales entre empresas multinacionales y los estados de Luxemburgo y Países Bajos en particular. Dado que bajo el anterior mandato quedó mucha información por esclarecer, y ha aparecido nueva información que implica personalmente a Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, estimamos que esta prórroga era necesaria, y nos alegramos de que el mandato sea prácticamente idéntico al anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con este voto, se extienden los trabajos de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales, cuyo trabajo de investigación sobre el escándalo LuxLeaks careció de profundidad por las numerosas ausencias de multinacionales y Gobiernos convocados en sede parlamentaria, así como por la falta de voluntad en someter a los responsables de las instituciones europeas (y particularmente, de la Comisión y el Eurogrupo) a un escrutinio sobre sus responsabilidades. Si bien la reconstitución de la Comisión no garantiza en sí misma un resultado mejor, nos dota de instrumentos y tiempo para exigir responsabilidades por la elusión fiscal en Europa, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the mandate for the new TAXE II Committee because there should be nowhere to hide for those governments and companies who have been complicit in tax dodging. Over the last nine months, the special committee on tax has uncovered scandalous details about the nature and extent of tax fiddling in Europe. But that Committee has not had access to everything it needed to make a full assessment. The task is not over. That's why it was so important today to establish the TAXE II Committee: so that it can continue to investigate tax dodging across the EU, make sure MEPs have access to the right documents and have hearings with key individuals, and monitor the Commission and member states' progress in putting measures into place to stop tax fiddling.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Podporila som návrh rozhodnutia EP o zriadení, pôsobnosti, zložení a funkčnom období osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku. Osobitný výbor bude skúmať, ako sa v praxi uplatňujú právne predpisy EÚ o štátnej pomoci a zdaňovaní v súvislosti s daňovými rozhodnutiami. Nový osobitný výbor má právomoc analyzovať a posudzovať postupy Komisie, ktoré spočívajú v priebežnom skúmaní všetkých systémov pomoci poskytovanej v členských štátoch, navrhovaní primeraných opatrení, ktoré si vyžaduje postupný vývoj alebo fungovanie vnútorného trhu, členským štátom, kontrolovaní, či je pomoc, ktorú poskytuje štát alebo ktorá sa poskytuje prostredníctvom zdrojov štátu, zlučiteľná s vnútorným trhom a či sa nezneužíva. Nový výbor bude mať 45 členov a jeho funkčné obdobie bude 6 mesiacov od 2. decembra 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku bude skúmať, ako sa vo všetkých členských štátoch uplatňujú pravidlá o daňových rozhodnutiach podľa pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci. Takýto výbor má podľa môjho názoru svoje opodstatnenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovaj prijedlog odluke, jer smatram da će osnivanje odbora na razini Europske unije koji će se baviti pitanjima vezanima uz porez doprinijeti efikasnosti u poreznim politikama te pomoći zemljama članicama u kontroli poreznih odluka i mjera. Zadatak ovoga posebnog odbora je nastaviti i dovršiti rad Posebnog odbora TAXE, osobito u cilju rješavanja otvorenih pitanja koja su istaknuta u spomenutoj Rezoluciji od 25. studenog 2015. i dobivanja pristupa relevantnim dokumentima za svoj rad. Uloga je i analizirati i procjenjivati praksu Komisije da provodi stalan nadzor, u skladu s člankom 108. UFEU-a, svih sustava potpora koji postoje u državama članicama, da državama članicama predlaže odgovarajuće mjere koje su potrebne za postupni razvoj ili funkcioniranje unutarnjeg tržišta, da provjerava je li potpora koju je dodijelila neka država ili potpora iz državnih sredstava spojiva s unutarnjim tržištem te da se ona ne koristi na način suprotan pravilima. Također smatram da bi Komisija trebala pojasniti i iskomunicirati ulogu odbora da se ne bi događali nesporazumi među zemljama članicama oko uloge istoga. Isto tako smatram da će ovaj odbor doprinijeti daljnjem povezivanju i otvaranju tržišta unutar Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the mandate for the new TAXE II Committee because there should be nowhere to hide for those governments and companies who have been complicit in tax dodging. Over the last nine months, the special committee on tax has uncovered scandalous details about the nature and extent of tax fiddling in Europe. However, that Committee has not had access to everything it needed to make a full assessment. The task is not over. That's why it was so important today to establish the TAXE II Committee: so that it can continue to investigate tax dodging across the EU, make sure MEPs have access to the right documents and have hearings with key individuals, and monitor the Commission and member states' progress in putting measures into place to stop tax fiddling.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ H σύσταση μιας επιτροπής που θα παρακολουθεί τις αποφάσεις σχετικά με την φορολογία και τις κρατικές ενισχύσεις είναι, κατ' αρχήν, θετικό βήμα, ταυτόχρονα όμως διατηρούμε και έντονες αμφιβολίες σχετικά με το αν θα επιτύχει η συγκεκριμένη επιτροπή απτά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a feltételes adómegállapításokkal foglalkozó európai parlamenti különbizottság felállítását. Az első TAXE bizottság nemrég elfogadott jelentésében kiválóan foglalta össze az egyes tagállamok és a multinacionális vállalatok által eddig folytatott káros adóelkerülési és adócsalási gyakorlatokat, valamint egyértelmű és részletes ajánlásokat tett az Európai Bizottság és a tagállamok számára az elfogadhatatlan helyzet hatékony kezelésére.

Azonban ezzel nem ért véget a munka. Míg nem számoljuk fel teljes mértékben a káros adóelkerülési eljárásokat, és nem érjük el, hogy alapjaiban változzon e téren a politikai erkölcsi morál, mindaddig szükség lesz a közeli és folyamatos nyomon követésre.

Sajnálatos módon az egyes országokban a káros adózási gyakorlatok szinte normává váltak. Ezenfelül egyre újabb adóelkerülési sémák, kiskapuk jelennek meg. Ezeket folyamatosan követni kell és fel kell rájuk hívni a figyelmet. Ebben lesz kiemelkedően nagy szerepe az új különbizottságnak.

Helyesnek tartom továbbá azt is, hogy az új bizottság megtartja az első TAXE bizottság struktúráját, mely mentén az elmúlt évben hatékonyan dolgozhattak a tagok.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me réjouis que l'ensemble des groupes politiques se soient entendus sur la proposition faite par le groupe S&D. Ils dotent ainsi la Commission spéciale TAXE d'un mandat fort pour les 6 prochains mois.

Ce mandat qui permettra trois choses.

Reprendre les investigations sur les pratiques fiscales déloyales conclues entre certains États membres et les multinationales. Lors des derniers mois, plusieurs paradis fiscaux européens, dont la Belgique et le Luxembourg, et de grandes entreprises ont tout tenté pour camoufler les accords négociés entre eux. Le nouveau mandat permettra d'accentuer la pression pour obtenir toutes les informations.

S'assurer que les mesures ambitieuses préconisées dans le rapport TAXE voté la semaine dernière seront bien prises en compte par les États membres.

Ouvrir un nouveau chantier. Les députés vont s'attaquer à la fraude à la TVA au sein de l'Union européenne.

Insistons pour que l'ensemble des 28 États membres de l'Union européenne soient sensibilisés de la même manière à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. C'est un moyen rapide de dégager d'énormes moyens financiers qui pourront être affectés à l'éducation, aux soins de santé, aux infrastructures, etc.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Following the decision of the Conference of Group Chairs of the European Parliament I approved in plenary the decision to set in place a new special TAXE II Committee, as it is in my opinion necessary to pursue the important work of the European Parliament on this topic.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Protivim se produženju mandata specijalnog odbora TAXE, odnosno osnivanju odbora TAXE II na period od šest mjeseci, koje su grupe EPP, S&D i ALDE predložile s tvrdnjom da je isto potrebno kako bi se zagarantiralo uspješno privođenje mandata prvog TAXE odbora. Glavni argumenti išli su u tom smjeru da prvi odbor još uvijek nije zaprimio svu potrebnu dokumentaciju i informacije zatražene od Komisije i država članica, a koja bi mu omogućila efikasno i efektivno privođenje mandata kraju.

Primarna funkcija novog odbora bi, sukladno navedenome, bila koncentriranje na zaprimanje informacija koje im nedostaju, te općenito nastavak implementacije preporuka koje je dao prvi odbor.

Smatram da je osnivanje novoga odbora TAXE II potpuno nepotrebno i besmisleno iz razloga što isti neće dati nikakvu dodatnu vrijednost nego će imati tek puko formalnu funkciju završavanja posla svoga prethodnika, što je dovoljno efikasno, ako ne i efikasnije, a u svakom slučaju jeftinije po porezne obveznike, a to se može riješiti i kroz već postojeće forume Europskog parlamenta, kao što je primjerice radna grupa o porezima odbora ECON.

Stoga sam glasovala protiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Podprla sem ustanovitev posebnega odbora za davčna stališče in druge ukrepe podobne narave. Ker velik del držav članic ni celovito sodeloval z odborom TAXE v preteklosti menim, da je dobro, da nadaljujemo z delom. Nadaljevanje dela TAXE odbora bo nadgrajevalo pritisk na Svet in države članice. Tako jaz, kot politična skupina ELS menimo, da je obstoječi TAXE nalogo opravil dobro. V veliki večini je odbor dosegel naloge, za katere si je prizadeval. Zato ne potrebujemo popolnoma novega odbora, ki začne delo znova.

Nov odbor TAXE naj ne ponavlja dela prvega odbora, temveč naj njegovo delo nadgrajuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución, con la que se prorroga el funcionamiento de la comisión especial TAXE para la investigación de las resoluciones fiscales entre empresas multinacionales y los estados de Luxemburgo y Países Bajos en particular. Dado que bajo el anterior mandato quedó mucha información por esclarecer, y ha aparecido nueva información que implica personalmente a Jean-Claude Juncker y Jeroen Dijsselbloem, estimamos que esta prórroga era necesaria, y nos alegramos de que el mandato sea prácticamente idéntico al anterior.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Az Európai Parlament úgy határozott, hogy a TAXE bizottság munkájának lezárulta után különbizottságot állít fel, amely foglalkozik a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel, vizsgálva az állami támogatásokra és az adózásra vonatkozó uniós jog alkalmazása terén fennálló gyakorlatot. Az új testület teljes mértékben a TAXE különbizottság által elvégzett munkára épít és megpróbálja lezárni még a nyitott kérdéseket. Természetes, hogy a testület felállítását támogatólag megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ Mi voto ha sido favorable a continuar el trabajo del parlamento europeo respecto a la evasión fiscal masiva de las grandes corporaciones. Por eso creo que continuar la comisión Taxe, de la que soy miembro, es una necesidad institucional.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the decision on setting up a special committee on tax rulings and other measures similar in nature or effect. In this document I supported the decision to set up a special committee (TAXE 2) to examine the practice in the application of EU state aid and taxation law in relation to tax rulings and other measures similar in nature or effect issued by Member States. The TAXE 2 special committee shall have 45 members. I agree that the new committee should build on the work done previously, in particular to tackle unresolved issues and that focusing on harmful corporate tax regimes and practices at European and international level is essential for ensuring transparency in this field.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Con este voto, se extienden los trabajos de la Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales, cuyo trabajo investigativo sobre el escándalo LuxLeaks careció de profundidad por las numerosas ausencias de multinacionales y Gobiernos convocados en sede parlamentaria, así como por la falta de voluntad en someter a los responsables de las instituciones europeas (y particularmente, de la Comisión y el Eurogrupo) a un escrutinio sobre sus responsabilidades. Si bien la reconstitución de la Comisión no garantiza en sí misma un resultado mejor, nos dota de instrumentos y tiempo para exigir responsabilidades por la elusión fiscal en Europa, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de oprichting van de nieuwe TAXE II Commissie opdat het Europees Parlement ten volle in staat zou zijn om haar werk rond dit onderwerp succesvol verder te zetten en hiertoe ook alle kansen krijgt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este processo confirma a natureza do atual processo de integração europeu, desenhado para favorecer as grandes empresas multinacionais. Confirma igualmente o vínculo entre as principais famílias políticas presentes no Parlamento e os interesses destas grandes empresas que são e continuarão a ser as que mais lucram com a liberalização da economia e com o enfraquecimento da capacidade dos Estados nacionais para controlar as suas economias. O nosso trabalho na comissão insere-se, por isso, na construção de uma outra Europa virada para os interesses das pessoas e dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Durch den Vorschlag kann der Sonderausschuss seine Arbeit vertiefen. Es besteht die begründete Hoffnung, dass es durch diesen Beschluss zu einer Eindämmung der Steuerhinterziehung innerhalb der EU kommen würde. Daher befürworte ich diesen Vorschlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del nuovo mandato della commissione TAXE perché, in questo modo, potrà non solo continuare il proprio lavoro, ma intraprendere indagini con un mandato ancora più solido. Il Parlamento ha mandato un segnale forte. Ora la palla passa alla commissione e agli Stati membri per introdurre delle regole efficaci contro le pratiche fiscali illecite da parte delle imprese.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Στήριξα και εγώ από πλευράς μου την πρόταση για συνέχιση του έργου της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις φορολογικές αποφάσεις, η οποία εξετάζει τα επιζήμια εταιρικά φορολογικά καθεστώτα και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Za Sklep Evropskega parlamenta o ustanovitvi posebnega odbora (TAXE 2) za davčna stališča in druge ukrepe s podobno naravo ali učinkom, njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu (2015/3005(RSO)) sem glasoval, ker se strinjam, da je potrebno preučiti prakso pri uporabi državne pomoči EU in davčne zakonodaje glede davčnih stališč ter drugih ukrepov podobne narave ali s podobnim učinkom, ki jih izvajajo države članice.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου