Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2015/2108(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo dei documenti :

Testi presentati :

A8-0330/2015

Discussioni :

PV 14/12/2015 - 12
CRE 14/12/2015 - 12

Votazioni :

PV 15/12/2015 - 4.22
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P8_TA(2015)0445

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 14 dicembre 2015 - Strasburgo Edizione rivista

12. Verso un'Unione europea dell'energia - Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea per il 2020 (discussione)
Video degli interventi
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über

– den Bericht von Marek Józef Gróbarczyk im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Weg zu einer europäischen Energieunion (2015/2113(INI)) (A8-0341/2015) und

– den Bericht von Peter Eriksson im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über die Verwirklichung des Stromverbundziels von 10 % – Vorbereitung des europäischen Stromnetzes auf 2020 (2015/2108(INI)) (A8-0330/2015).

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, zástupce zpravodaje. Pane předsedající, pane komisaři, jak víte, můj vážený kolega a přítel Marek Gróbarczyk nastoupil jako ministr do nové polské vlády a požádal mě, abych jeho zprávu převzal a pomohl úspěšně projít plénem.

Marek vyřizuje poděkování stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci a vyvážené kompromisy. A také věří, že pozměňovací návrhy podané na plénu zásadně nenaruší dosavadní rovnováhu.

Samozřejmě jsme rádi, že Komise na projektu energetické unie intenzivně pracuje, takže před třemi týdny jsme již zde na plénu byli informováni o pokroku v implementaci. Názory na to, jak by měly detaily energetické unie vypadat, se liší, jak ukázala i minulá debata. A řada argumentů se dnes určitě bude opět opakovat. Rád bych se věnoval některým elementům důležitým zejména z pohledu zpravodaje Marka Gróbarczyka.

Energetická unie má být založena na robustním společném energetickém trhu. Nicméně v případě potřeby by tržní instrumenty měly být podpořeny mechanismy solidarity s členskými státy dnes závislými do značné míry na jednom dodavateli energií. A tyto mechanismy by měly být posíleny v rámci revize legislativy, např. nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. V této souvislosti zpráva vyjadřuje znepokojení nad plánovaným zdvojnásobením kapacity plynovodu Nord Stream a možnými negativními dopady na energetickou bezpečnost, diverzifikaci dodávek a zásadu solidarity mezi členskými státy. Zpráva také zdůrazňuje potřebu zajistit dlouhodobé dodávky energií přes Ukrajinu.

Komise musí garantovat úplné dodržování soutěžního práva Evropské unie a energetické legislativy včetně třetího energetického balíčku. To se týká i budoucích mezivládních dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi. Pokud by Komise v minulosti dopředu posuzovala soulad všech chystaných dohod s právními předpisy Evropské unie, mohli jsme se vyhnout některým kontroverzím.

Dekarbonizace hospodářství Evropské unie musí být řádně řízená. Nesmí vést k vyšším cenám energie, k energetické chudobě, deindustrializaci evropského hospodářství nebo ke zvyšování nezaměstnanosti. A současně je třeba ctít exkluzivní právo členských států na volbu energetického mixu. Zásadním cílem by mělo být snižování emisí CO2, ale je na členských státech, jakou cestou tohoto cíle dosáhnou. A k tomu potřebují co největší flexibilitu. Rád bych v tomto kontextu zdůraznil, že musíme respektovat i jadernou energetiku jako nízkouhlíkový zdroj energie zásadní pro řadu zemí. Zpráva zde správně vyzývá i k její podpoře.

Pokud jsem zmiňoval cíle Evropské unie, vnímám samozřejmě citlivou otázku energetické účinnosti. Zpráva neobsahuje výzvu k závazným cílům pro členské státy a věřím, že tento kompromis dosažený na půdě Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku zůstane zachován. Dnes nebudu zabíhat do detailů konference COP 21, protože zítra odpoledne jsou na programu pléna závěry konference.

Otázce propojení elektrických sítí se podrobně věnuje zpráva pana Erikssona. Rád bych jen podtrhl posilování vnitrostátních sítí, aby nedocházelo k přetokům energie přes sousední státy. Pokud jde o plyn, Gróbarczykova zpráva poukazuje, kromě interkonektorů, na důležitost infrastruktury LNG a zásobníků pro zemní plyn.

Zpráva kolegy Gróbarczyka je velmi komplexní a není zde časový prostor, abych ji dále rozebíral. Proto ušetřím možná trochu času pro kolegy a ještě jednou děkuji za spolupráci stínovým zpravodajům.

 
  
  

Președinte: IOAN MIRCEA PAŞCU
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson, föredragande. – Herr talman! Jag måste säga som talmannen sa nyss att vi har för första gången ett globalt klimatavtal för handen, och det är någonting som måste stärka oss alla som har varit med och jobbat för att få en lösning på dessa svåra frågor de senaste tio till tjugo åren.

Det finns en process för revideringar och uppföljning, och vi har ett avtal som säger att vi har ett mål som är betydligt under två grader. Det är en stor framgång. Frågan är vad det här betyder för Europeiska unionen. Ja, några saker är att vi måste skynda på arbetet med att skapa en gemensam energimarknad och skynda på arbetet med energiunionen.

Vi behöver ta bort subsidierna på fossila bränslen snabbare än vad vi har tänkt oss tidigare. Vi behöver också få ett pris på kol och se till att få ett fungerande utsläppshandelssystem som idag ännu inte fungerar ordentligt, och vi behöver koncentrera oss ännu mer på energieffektivitet för att klara av att nå klimatmålen.

Det här är frågor som kommer upp i energiunionen, men också en del i mitt betänkande som jag har lagt fram här och som handlar om sammanlänkningen av elnäten i Europa. Med gemensamma fungerande elnät och en gemensam marknad kan vi uppnå mycket av det som vi strävar efter.

Vi kan nå billigare el, billigare elproduktion, billigare el till konsumenter och till företag i Europa, och vi kan också få mer förnybar energi och mer investeringar med en gemensam fungerande elmarknad, och få mer investeringar av förnybar elenergi där det är som mest effektivt.

På platser som Nordsjön kan vi få mer vindenergi producerad. I Spanien kan vi få mer solenergi producerad. Med ett större sammanhängande elnät och en gemensam marknad så kan vi få det här att fungera tillsammans. De olika förnybara energislagen binder också samman och balanserar varandra på ett bättre sätt. Då kan vi därför också lättare nå klimatmålen som vi nu har tagit på oss. Men vi kan också få en bättre konkurrenskraft genom billigare el för europeisk industri, och det är inte minst viktigt i dagens läge när vi fortfarande har en mycket hög arbetslöshet i många länder. Får vi bort de energiöar som vi fortfarande har i Europa, t.ex. i Polen, i Storbritannien, i Spanien och Iberiska halvön då bidrar också det kraftigt till att stärka konkurrenskraften och Europeisk industri.

Jag tycker att ett mål inte räcker för framtiden. Vi behöver komplettera med regionala mål för att få bort flaskhalsarna i elnäten och vi behöver också stärka tillsynsmyndigheten Acer med bättre budget, mer personal och med bättre möjligheter att utöva sin tillsyn och kontroll.

Till sist så behöver vi också göra större ansträngningar att införa den bästa tillgängliga teknologin BAT (Best Available Technology) när vi satsar och investerar i nya elnät. Det gör nämligen att vi minskar konflikterna på området med lokalbefolkningen och kan få investeringarna genomförda snabbare.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, Miembro de la Comisión. – Señor Presidente, Señorías, permítanme empezar dando las gracias a los ponentes ―señores Eriksson, Gróbarczyk y Tošenovský― y a todos los diputados implicados en estos dos proyectos de informe.

Ambos proyectos tienen sin duda un enfoque equilibrado e integrador y subrayan la necesidad de que la Unión de la Energía sea ambiciosa en sus cinco dimensiones, que su avance sea verificable y cuantificable y que este proceso sea transparente.

La Comisión está plenamente de acuerdo con esos tres elementos, como ya ilustró el informe sobre el Estado de la Unión de la Energía que el Colegio adoptó hace un mes y que fue presentado ante esta Cámara por el Vicepresidente Šefčovič, quien ha estado animando y coordinando nuestra acción en esta importante prioridad para la Unión Europea. Me gustaría centrar mi intervención en torno a estos tres asuntos.

Primero: la necesidad de mantener los niveles de ambición de la Unión de la Energía. Acabo de regresar de París, donde durante las últimas dos semanas la Unión Europea, con sus aliados, ha liderado las negociaciones para alcanzar el acuerdo climático más ambicioso de la historia.

Pero la ejecución de ese acuerdo empieza a partir de hoy. Eso significa que tenemos que cumplir nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % respecto a los niveles de 1990; que tenemos que lograr una cuota de energías renovables del 27 % y mejorar un 27 % la eficiencia energética para 2030 con la vista puesta en un 30 %.

En lo que se refiere a las energías renovables, contamos ya en la Unión Europea con una cuota del 15 %, pero tenemos que incrementar nuestros esfuerzos para hacer del objetivo para 2030 una realidad. Y, por eso, tendremos que abordar la revisión de la Directiva de energías renovables programada para el segundo semestre de 2016.

En cuanto a la eficiencia energética, permítanme reiterar que la Comisión está estudiando ya cómo podríamos aumentar el objetivo hasta el 30 %, tal y como pide este proyecto de informe. La Directiva de eficiencia energética es, además, la que peor se está aplicando. Por eso, tendremos que asegurarnos de que se cumpla en todos los Estados miembros.

Pero, además, tenemos que incrementar nuestro nivel de ambición. Por eso, el año que viene, presentaré un conjunto de propuestas relacionadas con la eficiencia energética en sectores como la calefacción y refrigeración, los edificios y las emisiones de transporte y de la industria.

Además, creo que una transición a una economía baja en carbono debe estar guiada por la innovación y será fundamental el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética.

El segundo tema del que quiero hablar hoy es la necesidad de medir nuestros avances, que está vinculado al informe Eriksson sobre el objetivo de interconexión de electricidad del 10 % en 2020. A día de hoy, solo veinte Estados miembros alcanzan estos objetivos y para algunos, como la Península Ibérica, los Estados bálticos o Chipre, la interconexión eléctrica es claramente insuficiente. Y, además, la falta de interconexión es un impedimento para asegurar la integración de las energías renovables en nuestra matriz energética y alcanzar mayores cuotas de competitividad.

Comenzaremos el año 2015 con una inauguración y una nueva interconexión eléctrica a través de los Pirineos, y hoy hemos inaugurado las nuevas interconexiones eléctricas entre Lituania y Polonia, y entre Lituania y Suecia. Tanto «LitPolLink» como «NordBalt» serán claves para poner fin al aislamiento energético de los Estados bálticos.

Y acabamos de adoptar una segunda lista de proyectos de interés común que contiene las prioridades de interconexión más importantes para la Unión Europea: 108 proyectos eléctricos que permitirán a veintiséis Estados miembros alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión para el año 2020.

Pero volviendo al proyecto de informe que hoy debatimos, me alegra especialmente la ambición que demuestra al incluir el objetivo a más largo plazo del 15 % en 2030.

Anuncio que propondré la creación de un grupo de expertos en infraestructura energética para vigilar los avances en el objetivo del 10 % y hacer propuestas si el objetivo no se alcanza, así como asesorar a la Comisión sobre cómo alcanzar el objetivo del 15 %.

Uno de los pilares centrales de las propuestas legislativas del año que viene será el diseño del mercado de la electricidad para lograr una mayor integración del mercado.

Fortalecer la función de ACER y promover una cooperación regional más estrecha, como indica el proyecto de informe, serán características claves de las propuestas de diseño de mercado, y eso tendrá una importancia cardinal para la seguridad energética.

Como el proyecto de informe Gróbarczyk destaca, hemos logrado importantes avances en la diversificación de las fuentes de suministro y rutas de gas.

El próximo paquete sobre seguridad de suministro, que incluye una revisión de la regulación sobre seguridad de suministro de gas y una propuesta para revisar la decisión sobre los acuerdos intergubernamentales, nos ayudará a ir más lejos. Y eso es importante porque muchos países dependen excesivamente de las importaciones de gas ruso.

Y sobre esa cuestión, permítanme responder a las inquietudes sobre NordStream 2 planteadas en el proyecto de informe.

En primer lugar, he de decir que está claro que este proyecto, como cualquier otro, tendrá que respetar plenamente el Derecho de la Unión Europea. En segundo lugar, quiero subrayar que la Comisión apoyará solo aquellos proyectos que estén en línea con los objetivos de la Unión de la Energía, incluida la seguridad energética. Y, en este contexto, la diversificación de fuentes de suministro, rutas y proveedores es clave.

Por último, me gustaría clarificar que la Unión Europea sigue considerando a Ucrania como un país de tránsito seguro y necesario. Me aseguraré de que el Parlamento esté informado de cualquier novedad.

Y con este espíritu abordo mi último punto: la necesidad de rendir cuentas. El Estado de la Unión de la Energía dejó claro que la Unión de la Energía solo puede funcionar si se basa en un proceso fiable y transparente anclado en la legislación.

Durante los próximos años, vamos a proponer una serie de propuestas legislativas sobre las cinco dimensiones. Y aquí el Parlamento, como colegislador, tendrá un papel decisivo.

Por supuesto, junto a ello necesitamos un proceso robusto de gobernanza, como se recalca en el proyecto de informe sobre la Unión de la Energía. Como muchos de ustedes han señalado, este proceso no tendría sentido si se convirtiese en un mero proceso burocrático. Por eso, el año que viene vamos a proponer una iniciativa sobre simplificación de la planificación y presentación de informes de manera que, después de 2020, los Estados miembros desarrollen un plan nacional integrado de energía y clima; que el sistema de vigilancia se base en un informe sobre los progresos logrados por los Estados miembros; y que la Comisión evalúe el progreso colectivo en un estado integral anual de la Unión Europea.

En este contexto, las competencias de este Parlamento serán plenamente respetadas.

Señorías, permítanme terminar diciendo que la Comisión acoge con gran satisfacción estos dos proyectos de informe. Nos aseguraremos de que la Unión de la Energía siga siendo un proyecto ambicioso, responsable y mensurable.

No espera un arduo trabajo. El año que viene será determinante por la gran cantidad de iniciativas concretas incluidas en el programa legislativo para 2016. Trabajaré con este Parlamento para hacer de la Unión de la Energía una realidad.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, relatora de parecer da Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa. Senhor Presidente, a União Europeia precisa, de facto, de ter uma estratégia ambiciosa e isto implica ter um plano de ação com benchmarks e ter governance, e aí o papel da Comissão é, de facto, insubstituível.

Precisamos de uma união energética porque é estratégico para a nossa independência e, também, para favorecermos a independência de outros Estados com quem nos relacionamos e para, de facto, evitarmos conflitos no mundo, como temos visto quer no Médio Oriente quer no conflito Rússia-Ucrânia. Precisamos, absolutamente, de apostar na interconectividade das redes energéticas – foi referido pelo Senhor Comissário como é ridículo, por exemplo, que a Península Ibérica nem sequer a assegure ao nível da eletricidade. Precisamos de apostar na eficiência energética. Precisamos de mais investimento dos Estados-Membros e da Comissão nas energias renováveis, não no nuclear, do meu ponto de vista.

E isto, porque há oportunidades estratégicas para a competitividade das empresas europeias também neste domínio. É a única maneira de sermos coerentes com os compromissos assumidos no quadro da COP 21.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija. Arvoisa puhemies, ensinnäkin onnittelut ja kiitokset kaikille Euroopan unionin neuvottelijoille, komissaari Cañetelle ja isäntämaa Ranskalle tuosta viikonloppuna Pariisissa saavutetusta ilmastosopimuksesta. Se on erittäin merkittävä askel maailmanlaajuisesti.

Liikenteellä tulee olemaan merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä, ja tähän liikennevaliokunta haluaa omassa energiaunionilausunnossaan kiinnittää huomiota. Kolmekymmentä prosenttia Euroopan energiasta kuluu nimenomaan liikenteeseen, ja liikenne on hyvin riippuvainen fossiilisista lähteistä. Valiokunta pitää tärkeänä, että edistämme energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä hyvin teknologianeutraalilla tavalla koko Euroopassa

Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että meri- ja lentoliikenteestä saadaan aikaan maailmanlaajuiset sopimukset päästöjen vähentämisessä. Tiedämme, että lentoliikenteessä on mahdollista nyt jo käyttää myös uusiutuvia polttoaineita, ja liikennevaliokunta kannustaa Eurooppaa avaamaan markkinat myös uusiutuville polttoaineille lentoliikenteessä Euroopassa.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk, a PPE képviselőcsoport nevében. Elnök Úr, Biztos Úr, Tisztelt Képviselőtársaim! Az Európai Néppárt elkötelezett az európai polgárok érdekeit szolgáló energiaunió megteremtése mellett. A jelentés, amelyet ma tárgyalunk, kiegyensúlyozott összefoglalását adja azoknak a lépéseknek, amelyek közelebb vihetnek bennünket a fogyasztókat szolgáló európai energiapolitikához.

A holnapi döntésünk világos utat mutathat. Célunk az ellátásbiztonság erősítése és az energiahatékonyság növelése, mégpedig megfizethető áron. Ehhez, amennyiben szükséges, új infrastruktúrát kell építeni, tovább kell egységesíteni a piacot, és ki kell kényszeríteni a jogszabályok alkalmazását.

Az út végén – reményeink szerint – egy olyan Európa áll, amelyik képes növelni versenyképességét a nemzetközi színtéren. Egy olyan Európa, amelyben új munkahelyek jönnek létre, például a technológiai kutatás-fejlesztés, az innovációk ösztönzése vagy például az energiahatékonysági beruházások révén. Ez az út hosszú lesz, sok munka áll még előttünk itt a Parlamentben, és ahhoz, hogy az utat bejárhassuk, nekünk, jogalkotóknak mindenkor készen kell állnunk a kompromisszumra. Erre mutat jó példát a tárgyalt jelentés.

Egyetlen kérdést kiragadva külön üdvözlöm az Európa határain belül található ásványkincsek kitermelésével kapcsolatos kompromisszumot. Örülök, hogy egyetértünk abban, nem a Parlament feladata eldönteni, hogy mi gazdaságos, mi nem, minek van potenciálja, minek nincs. Ezt majd a gazdaság szereplői eldöntik. A mi feladatunk az, hogy megfelelő szabályozási keretrendszert alakítsunk ki, és szigorú klíma-, egészségügyi és környezeti sztenderdeket követeljünk meg.

Végezetül bízom abban, hogy konstruktív együttműködés eredményeként a holnapi napon a Parlament el tudja küldeni üzenetét az energiaunió fontosságáról az európai polgároknak.

 
  
MPphoto
 

  Flavio Zanonato, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente ci siamo.

Questo Parlamento dice la sua sull'Unione dell'energia, ovvero sulla più ambiziosa strategia per l'integrazione dei mercati energetici europei dai tempi di quel primo coraggioso e per certi versi visionario disegno: la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Ebbene, più di sessant'anni dopo il contesto e il mondo sono molto cambiati, ma il tema rimane sempre lo stesso: garantire la sicurezza energetica degli Stati membri, quale fattore di stabilità, competitività e crescita dei loro territori, con una sfida in più, la sfida capitale, quella per il clima e per lo sviluppo sostenibile.

Quindi con questo spirito andiamo al voto, dopo settimane e mesi di negoziati, sulla base di un testo solido al quale hanno contribuito quasi tutti i gruppi e che ricolloca quest'Aula al centro del confronto sul futuro dell'Unione dell'energia. Sono due i punti che secondo me sono principali: la richiesta di una governance forte, con la piena titolarità del Parlamento nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ed obiettivi indispensabili – il secondo punto – che noi socialisti e democratici, assieme ad altri, vogliamo ancora più ambiziosi in tema di efficienza perché la transizione energetica sia coraggiosa e socialmente sostenibile.

Quindi il Parlamento ritorna in campo, pronto a far sentire la propria voce nel fitto percorso di costruzione dell'Unione dell'energia, con l'impegno mostrato in questi mesi dalla Commissione nel traghettare l'Unione dell'energia di tappa in tappa e l'ostinazione di quest'Aula nel cercare intese ampie sugli obiettivi di fondo, quali condizioni per risultati importanti, verso un unico, armonico ed equo spazio europeo dell'energia. Tutto questo finalmente c'è, dipende naturalmente da noi continuare il lavoro.

 
  
MPphoto
 

  Ian Duncan, on behalf of the ECR Group. Mr President, I would like to thank Mr Arias Cañete, whose resemblance to Father Christmas has not gone amiss here today. Mr Arias Cañete, you are bringing to us gifts from Paris and I think that should be in the forefront of all our minds.

What we have seen in Paris is perhaps more important because of the ambition it represents: 1.5°C as an ambition is significant. What does it mean for us now? We must do some of the underpinning research and understand the implications for all our policies; not just those on the Union, but across every single one of our targets. We need to look at what that ambition can represent and should represent.

I should pay tribute to my colleague, Mr Gróbarczyk, who has gone back to Poland to work on fisheries, the poor bugger. It will be more difficult working on fisheries than energy, I suspect. The reality, however, is that the Energy Union must be the beating heart of the European continent. If it is, we can make significant progress. Right now, by combining each of our states’ ambitions we can interlink and we can make that difference happen. Interconnectivity is important and we must make sure that it actually works.

I believe the North Sea is a place where we can see that ambition in reality and I will push again, Mr Arias Cañete, for you to realise that the North Sea is good to go and ready to go. Let us interlink that basin and let us see that progress in reality. Let it be a beacon for the rest of the EU so that we can make some substantial progress. I think that should be our next, and perhaps most important step.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Jude Kirton-Darling (S&D), blue-card question. Mr Duncan, I agree with you on the North Sea, so do you agree with me on the key role which binding targets play in ensuring certainty for investors in renewables, energy efficiency and cleantech? A binding energy efficiency target would create jobs, reduce energy poverty and create benefits for our economy – all with one swift act. Without them, are we sending the right signals to investors?

 
  
MPphoto
 

  Ian Duncan (ECR), blue-card answer. Miss Kirton-Darling, I do not believe that binding anything is actually going to be the driver. It is actually realising these things that will make the significant difference. I believe right now that those commitments are sound and solid, just as they have been in Paris. What we witnessed was a binding agreement in part and a voluntary agreement in other parts, but that does not lessen the ambition. It should not lessen the output either.

 
  
MPphoto
 

  Morten Helveg Petersen, on behalf of the ALDE Group. Mr President, first let me thank the rapporteur and the other shadows for their hard work and good cooperation on this Energy Union file. I would personally gladly have seen even more emphasis on the role of energy efficiency and renewables in the future European energy mix, but I find that we have ended up with a constructive text which has, in most respects, found the right balance between pragmatism and ambition.

On governance, a clear emphasis should be given to Parliament’s role in this process and the need for Member States’ progress on implementation to be carefully scrutinised. I am also happy that we have laid the groundwork for taking a more holistic and, in my view, ambitious approach to the integration of energy systems and solutions. Particularly on heating and cooling, we have emphasised the important role of integrating technologies and solutions to find the most efficient way of keeping warm or keeping cool. This is absolutely crucial in the context of our common energy security and solidarity.

Finally, I would like to remind colleagues here today of how far we have come and how important our role as Parliamentarians is in this debate.

If we are to play a role in the future governance, we have to demonstrate also that we can act responsibly and work with the common good in mind. I very much hope that we together, in this European Parliament, are able to adopt this crucial report tomorrow.

(The speaker agreed to take two blue-card questions under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Stimate coleg, ați dat calificativul „mulțumitor” acestui raport. Sigur, este important să avem eficiență energetică, echilibrarea mixului și reducerea încălzirii globale. M-ar interesa să știu de ce ați dat calificativul „mulțumitor”. V-ați gândit, poate, că există situații concrete în Europa unde nu se va putea face echilibrarea mixului, unde se va face dezindustrializare, unde se vor închide anumite investiții, de exemplu pentru combustibilii fosili? Sau care este motivul pentru care ați dat calificativul „mulțumitor”?

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Elnök Úr, tisztelt Képviselő Úr! meglehetősen hasonlót szerettem volna kérdezni, de én egy kicsit konkrétabb is leszek: az energiamix ügyében én nagyon kíváncsian várnám, ha elmondaná, hogy az Önök frakciója, az Önök képviselőcsoportja mit gondol ezen energiamixen belül az atomenergiáról, különös tekintettel arra, hogy egyes tagországok rugalmasan gondolják értelmezni az energiauniót, és e tekintetben nem akarnának kompromisszumokat kötni.

 
  
MPphoto
 

  Morten Helveg Petersen (ALDE), blue-card answer. Let me address the last question first because it all relates to the energy mix. When it comes to nuclear, we had a free vote within the ALDE Group on this specific issue.

This also relates somewhat to the first question on efficiency and renewables, because it is clearly stated – and it is a prerogative of all the work we have been doing here over the past year or year and a half – that the energy mix is a sovereign decision for Member States. Now we can regret this, either of us, but these are the hard facts. These are the political realities with which we have to work, and based upon this reality I think that we have actually achieved quite a good result with this text on the table right now.

I would personally have preferred even more emphasis on efficiency and on renewables, but at the same time clearly acknowledging what other Groups and groupings have meant and have taken as a position on this. All this is to say that, with all these conditions on the table, I think we have managed to reach quite a satisfactory outcome. I hope it will be passed tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική για την ενεργειακή Ένωση θα επηρεάσει καθοριστικά τις ζωές των ανθρώπων. Για τον λόγο αυτό, έχουμε ευθύνη να μην εγκριθούν ως θέσεις του Κοινοβουλίου οι αρνητικές πολιτικές και οι ελλιπείς προτάσεις που προωθεί η Επιτροπή. Δεν αρκεί να λέμε πως πρέπει να καταπολεμηθεί η ανεργία και η φτώχεια. Πρέπει να στηρίξουμε μια αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική που θα διασφαλίζει την ενέργεια ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, στο οποίο όλοι θα έχουμε πρόσβαση ισότιμα. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια θα παραμείνει έξω από τη συμφωνία ΤΤΙP και ότι δεν θα δοθούν εξουσίες στην Επιτροπή σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών.

Πρέπει έπειτα να πάψουμε να μιλούμε αόριστα για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης των κρατών και να προωθήσουμε επενδύσεις σε διασυνδέσεις και σε δημόσιες υποδομές με στρατηγική σημασία, προς όφελος των λαών. Εξίσου σημαντικό είναι να σταματήσουμε να σημειώνουμε απλά πώς πρέπει να αξιοποιηθούν οι εγχώριες πηγές ενέργειας και να στηρίξουμε, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός μεσογειακού κόμβου φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, με δυνατότητα ανάπτυξης LNG. Τέλος, πρέπει να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση της πυρηνικής ενέργειας και να προωθήσουμε μια ρεαλιστική ολοκληρωμένη στρατηγική για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2020 και του 2030 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμώ ότι κατευθύνονται οι τροποποιήσεις που καταθέσαμε ως Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Βόρειας Πράσινης Αριστεράς.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 162 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel (ENF), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Herr Kollege Sylikiotis! Wäre es aus Ihrer Sicht notwendig gewesen, im Bericht Eriksson über die Erreichung des zehnprozentigen Stromverbundziels das östliche Mittelmeer mehr herauszuarbeiten und auch diesen Bereich besonders zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die Erhöhung der Diversifikation im Bereich der Energieversorgungssicherheit Europas?

 
  
MPphoto
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), απάντηση "γαλάζια κάρτα". Θέλω να πω ότι όντως θα έπρεπε να υπάρχει αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο ανακαλύφθηκαν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου και εκεί υπάρχει ένα κράτος μέλος, η Κύπρος. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και κυρίως της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα να καταγράφονται με ακρίβεια αυτά τα σημαντικά κοιτάσματα και γι αυτό θεωρούμε ότι η έκθεση θα έπρεπε να επικεντρωθεί και σε αυτή την περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Herr Präsident! Ich weiß nicht, ob der Herr Kommissar ein Weihnachtsmann ist oder ein Weiser von den Tres Reyes. Aber auf jeden Fall hat er zusammen mit der Luxemburger Umweltministerin in Paris gute Arbeit geleistet, und ich will ihm deshalb danken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bericht, über den wir morgen abstimmen, zeigt eine gewisse Diskrepanz zu der Aufbruchsstimmung, die in Paris herrschte. Wenn wir vorankommen wollen mit der Energieunion, dann streiten wir uns entweder die ganze Zeit über Dinge wie Kohle, Atom, Schiefergas, oder wir versuchen gemeinsam, uns auf fünf no regrets zu einigen.

Energieeffizienz: Wir sollten da weitergehen. Und, Herr Kommissar, vielleicht können Sie nachher noch etwas dazu sagen: Es ist wichtig, dass in den Modellen der Kommission 27, 30, 33, 35 aber auch 40 % Energieeffizienz abgeklopft wird auf Jobs in Europa, Reduzierung der Energieimporte, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz.

Das Zweite, erneuerbare Energien: Richtig, Aufbruchsstimmung in Paris, mehr als 100 multinationale Unternehmen, die sich für 100 % erneuerbare Energien aussprechen. 2030 muss auch kein Bremsklotz sein in Richtung 100 % erneuerbare Energien, sondern ein Hebel in diese Richtung.

Drittens intelligente Netze. Mein Kollege Peter Eriksson hat das für die übergeordneten Netze gut beschrieben, aber wir brauchen das auch auf der Verteilebene.

Viertens funktionierende Märkte: ETS funktioniert nicht gut so, wie es bisher war, und die Energiemärkte auch nicht. Daran müssen wir nächstes Jahr noch arbeiten.

Und fünftens: Wir brauchen eine gemeinsame Energieaußenpolitik, 29 Stimmen, die in eine Richtung verhandeln. Und die Verdopplung der Nord-Stream-Gaspipeline ist nicht konstruktiv und muss zurückgezogen werden. Das sollten Frau Merkel und Herr Hollande auch endlich begreifen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI), Kékkártyás kérdés. Elnök Úr! Képviselő Úr! Ön együtt említette a felszólalásában a palagázt, a szenet és az atomenergiát. Ön szerint ezek egyenrangúak a dekarbonizáció szempontjából? Mert itt mindig, mint kiváltó lehetőségek, csak a megújuló energiák szerepelnek. Tehát az a kérdésem, hogy Ön az atomenergia felhasználását, amelyet egy adott ország alkalmazni kíván, azonos szinten kezeli a szénnel? Nem tekinti adott szempontból tiszta energiának?

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Leider waren Sie letzte Woche nicht in Paris. Sonst wüssten Sie, dass mittlerweile große Solaranlagen die Hälfte von neuen Atomkraftwerken kosten. Und damit hat sich diese Diskussion so gut wie erledigt, auch in Europa. Kohle ist ein No-Go – wir müssen da raus.

Wir müssen natürlich auch sehen, wie wir Polen entgegenkommen. Wir brauchen eine Strategie für Polen, um Polen zu helfen, mehr in Richtung Effizienz und erneuerbare Energien zu gehen. Schiefergas: Mit Verlaub, Tonnen von Chemikalien in die Erde einspritzen und dann hoffen, dass das Trinkwasser nicht zerstört wird, das ist wirklich keine gute Idee.

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano, a nome del gruppo EFDD. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa relazione troviamo sicuramente molte parti condivisibili, ma mentre in Europa si discute ancora di target non vincolanti e poco ambiziosi, il Marocco, secondo il Financial Times, è già prossimo ad arrivare al 42 per cento di energie rinnovabili nel 2020, più del doppio dell'Unione europea e si è dato l'obiettivo del 50 per cento entro il 2030.

L'Unione dovrebbe prendere lezione anche dall'Uruguay, che nel 2015 è già arrivato al 94 per cento di rinnovabili con un quadro legislativo che dava certezza agli investitori. La relazione che voteremo domani contiene peraltro una frase a dir poco scandalosa: "l'energia nucleare dovrebbe essere sostenuta in qualsiasi forma dai meccanismi di finanziamento dell'UE o dalle istituzioni finanziarie dell'UE". Un bel pagare davvero. In Gran Bretagna la centrale nucleare di Hinkley Point verrà forse costruita solo perché il governo pagherà per 27 anni l'energia il doppio del prezzo di mercato. Noi crediamo che le scelte nucleari non possano essere a discrezione degli Stati membri, perché mettono a rischio la sicurezza dei cittadini dei paesi confinanti e di tutto il continente europeo.

(L'oratore accetta di rispondere ad una domanda cartellino blu (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento)).

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio. Hvala Vam što ste prihvatili moju plavu karticu. Spomenuli ste obnovljive izvore energije i suradnju sa zemljama u susjedstvu. Moje je pitanje slažete li se sa mnom da treba iskoristiti više potencijala koji imaju zemlje zapadnog Balkana? I to hidropotencijala, a kao primjer navodim činjenicu da će upravo Vaša zemlja Italija iz Crne Gore dobivati struju podvodnim kanalom na Jadranu. Dakle, podržavate li da se i zemlje zapadnog Balkana na neki način uključe u ovu zajedničku politiku?

 
  
MPphoto
 

  Dario Tamburrano (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Ritengo che le interconnessioni elettriche tra i paesi, anche adottando le ultime tecnologie, vadano comunque incoraggiate. Per quanto riguarda l'idroelettrico, per molte zone d'Europa siamo ormai alla saturazione di ciò che è sostenibile per quanto riguarda il discorso della tutela della situazione naturale. Ricordiamoci che comunque l'idroelettrico può avere dei problemi in seguito alle variazioni climatiche, che comunque mettono a rischio lo stesso approvvigionamento dei bacini idroelettrici. Dobbiamo comunque tenere conto anche di questa variabile che diventerà sempre più grave negli anni a venire.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar! Das Weltklimaübereinkommen von Paris sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu drücken und mit dem Jahr 2050Treibhausgasneutralität herzustellen. Die Europäer haben sich dazu verbindlich verpflichtet, viele andere Länder tun dies nicht.

Dem heute diskutierten Bericht über die Energieunion kommt deshalb eine große Bedeutung zu, weil er durch den Maßnahmenmix, den er aufzeigt, vielen Mitgliedstaaten erst ermöglicht, diese Reduktionsziele zu erreichen bzw. sich diesen Reduktionszielen anzunähern.

Im Wesentlichen geht es dabei Maßnahmen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, zur Erhöhung des Anteils von erneuerbarer Energie am Energiemix und zur Verbesserung der Energieeffizienz, in erster Linie von Gebäuden und dem Transport, der TRAN-Ausschuss war deshalb eingebunden.

Es geht also um die Trendwende in der Energiepolitik: Weg von fossilen Energieträgern und Kernenergie, weg von zentralisierten Marktmodellen und schmutzigen Erzeugungstechnologien, hin zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Wirtschaft, zu mehr Wettbewerb und einer stärkeren Einbeziehung der Konsumenten.

Wie wollen wir das erreichen? Durch eine Erhöhung der Energieversorgung – sicher, das wurde heute schon angesprochen – höhere Diversifizierung, mehr Energiediplomatie und eine bessere Zusammenarbeit im Bereich der Elektrizitätsversorgung.

Durch einen Ausbau der Energieinfrastruktur – der Bericht heute von Herrn Eriksson zeigt dies auf –, insbesondere den Netzausbau zur Interkonnektivitätssteigerung – 10 % bis 2020, 15 % bis 2030 –, die Weiterentwicklung der Netze und eine dezentrale Erzeugung und neue Speichermöglichkeiten, ebenso mehr Mittel für Forschung und Entwicklung, Innovation im Energiebereich.

Der strategische Fokus liegt dabei darauf, die Energiepreise zu senken, dezentrale Einspeisemöglichkeiten zu schaffen, eine höhere Energiesicherheit zu schaffen – also geringere Blackout-Gefahr – und eine bessere Fördermöglichkeit für neue Technologien sowie green jobs zu schaffen.

Aber es heißt, Augenmaß zu bewahren, insbesondere im Hinblick auf die COP 21 und auf die Verpflichtungen der EU-Mitgliedstaaten. Es muss unser größtes Ansinnen sein, die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes zu erhalten, das in Einklang mit einer gesunden und nachhaltigen Klimapolitik.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI). Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Véleményem szerint ez egy jó jelentés, holnap meg is fogjuk szavazni a szavazás alkalmával. Azonban hadd hívjam fel a figyelmüket, illetve a választópolgáraink figyelmét arra, hogy ez egyelőre semmi más, csak egy teória, amelyről törvényt fogunk hozni. Hogy mi lesz a gyakorlati megvalósítása, azt még nem tudjuk, nem láthatjuk.

S nem véletlenül hívom fel a figyelmet arra, hogy a gyakorlati megvalósítása ennek a törvénynek mennyire fontos lesz majd a törvények betartatásával együtt, hiszen azért eléggé rossz példákkal jöhetnék elő, és elő is jövök eggyel, amely hazámat érintette annak idején, amikor Magyarország bejelentette a paksi atomerőmű felújításáról, rekonstrukciójáról szóló tervét, amely jelentős ellenállásba ütközött az Európai Bizottságnál. Nagyon remélem, hogy ez a továbbiakban nem így fog működni. Illetve egy másik nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet: ha valóban komolyan gondoljuk ezt, és holnap törvényt alkotunk e témakörben az energiaunióról, akkor mindenféleképpen reménykedem abban, hogy a kompromisszumos megoldások fognak majd élni, ami azt jelenti, hogy nem az Európai Bizottság, nem Brüsszel fogja majd megmondani a tagországoknak azt, hogy az energetika területén milyen feladataik vannak, mit tehetnek és mit nem, hanem önállóan, függetlenül tudják majd ezt megválasztani, természetesen együttműködve a Bizottsággal. Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát!

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE). Hr. formand! Europa har hårdt brug for en energiunion og hårdt brug for et indre marked for el. Bedre interkonnektorer er en forudsætning for både energiunion og et indre marked for el. Eriksson-betænkningen er et godt bidrag til at få sat fokus på et mål på mindst 10 % interkonnektorer, og den skal selvfølgelig ses i tæt sammenhæng med betænkningen om energiunionen.

Jeg vil gerne sige tak til hr. Eriksson for at have samlet et bredt flertal i Parlamentet for betænkningen, men også tak til mine kollegaer i EPP-Gruppen for solid opbakning til betænkningen. Bedre interkonnektion vil betyde bedre forsyningssikkerhed og billigere forbrugerpriser på el for vores borgere og for vores virksomheder i Europa. Ved lavere elpriser bliver vore virksomheder mere konkurrencedygtige, og det er, hvad vi har brug for: at skabe vækst og skabe beskæftigelse i Europa. Alt for mange unge mennesker i Sydeuropa står uden job i dag, og derfor har vi behov for at øge konkurrenceevnen, så vi også kan konkurrere på verdensmarkedet.

Oven på COP21 i Paris, som jeg selvfølgelig hilser meget meget velkommen, vil jeg også meget gerne sige tak til hr. Cañete og det forhandlerhold her fra EU, som har gjort sin indflydelse gældende. Der er ingen tvivl om, at der skal handles nu, og jeg mener, at vi nu i hvert fald har en god målsætning for at nå det, vi gerne vil. Det betyder jo også, at skal vi nå de mål, må vi se mere på energieffektivitet. Vi må se mere på at få skabt et indre marked for energi med flere interkonnektorer, og det er jo ikke kun et spørgsmål om at få mere interkonnektion, det er også et spørgsmål om at få kvalitet, så man også får den udnyttet de steder, hvor man har den, og at der ikke sidder nationale interesser og blokerer for, at el kan gå fra syd til nord, nord til syd, vest til øst og øst til vest. Så alt i alt tak til hr. Eriksson for en god betænkning, som vi ser frem til bliver vedtaget.

(Taleren accepterer at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 162, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE), Vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Hvala lepa, gospod Bentsen, da ste sprejel vprašanje. Takole bi dejal: z vsem, kar ste povedal, se strinjam. Vendar se mi zdi, da smo še daleč od Evropske unije, da energetska ranljivost Evrope, ki bi morala združevati moči, prej deli evropske države oziroma članice. Ali menite, da je bolje, da namesto koncepta Evropske unije gradimo koncept skupnosti, energetske skupnosti? Namesto koncepta energetske unije, gradimo koncept energetske skupnosti?

 
  
MPphoto
 

  Bendt Bendtsen (PPE), Blåt-kort-svar. Hr. formand! Jeg synes, at den plan, der ligger for en energiunion i Europa, er den rigtige vej at gå. Jeg mener selvfølgelig, at det energimiks, der er i de forskellige lande, stadigvæk skal være frit. Jeg mener, der er behov for mere energieffektivitet, og jeg så også gerne, at vi var mere ambitiøse på det område, end det ser ud til.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D). Señor Presidente, señor Comisario, estamos ante uno de los debates quizá más importantes de la presente legislatura: el debate sobre la Unión de la Energía. Lo es porque es importante para combatir la dependencia energética que lastra nuestra economía; lo es porque es importante para combatir el cambio climático impulsando las energías renovables; y lo es porque necesitamos democratizar la energía y hacer que llegue a los consumidores a un precio asequible.

Para ello es necesario hacer más Europa, garantizando el 10 % mínimo de interconexión, y acabar con las islas energéticas. Esto se recoge en las Conclusiones del Consejo, la Comunicación de la Comisión y la posición del Parlamento Europeo; incluso el propio Tratado recoge la necesaria solidaridad que debe haber en la política energética de la Unión.

Por ello, desde todos estos organismos se apela a que se hagan todos los esfuerzos necesarios para alcanzar este necesario 10 %. En ese sentido, me habría gustado que el informe Eriksson hubiese sido quizá más claro, con una defensa más cerrada de ese 10 %. Porque creo que no solamente no defiende, sino que cuestiona, el 15 %, e introduce la evaluación necesaria desde el punto vista científico y técnico de este 10 %. En este sentido, quiero recordar y subrayar que se trata de un objetivo político y no científico, ni técnico. Por ello, me habría gustado una estrategia bastante más clara para acabar con estas islas energéticas que tan necesaria se hace a día de hoy.

Esto contrasta con el informe sobre «Hacia una Unión Europea de la Energía», donde se recoge una clara defensa de este 10 % mínimo; también considero que dicho informe, aunque contiene aspectos que el Grupo Socialista por supuesto no puede compartir, sí es un buen informe en el sentido de que recoge otras muchas propuestas que considero innovadoras e importantes, como es el apoyo al autoconsumo de las renovables y el protagonismo del consumidor en la gestión de la energía.

En definitiva, para alcanzar una mayor congruencia pido que se apoyen las tres enmiendas que recogen los textos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo en este sentido.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE), fråga ("blått kort"). mitt svar till er är att jag tycker egentligen att vi är överens. Jag vill att vi ska använda tioprocentmålet och att det är viktigt, men jag tycker också att det finns andra, regionala kompletterande mål som också är viktiga om vi ska kunna få en fungerande gemensam elenergimarknad, som t.ex. inom vissa länder behövs för att stärka elnätet, men också mellan vissa länder som redan har andra problem. Så för att få bort flaskhalsarna och få en gemensam elmarknad behövs också kompletterande mål, inte bara tioprocentsmålet.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , respuesta de «tarjeta azul». Señor Eriksson, solo quiero decirle que ―como usted ha dicho― no es incompatible en absoluto. La defensa de los objetivos regionales no es incompatible con la prioritaria y primera necesidad que es la defensa de ese 10 % mínimo de interconexión necesario para acabar con las islas energéticas. Por lo tanto, estamos de acuerdo.

Lo que he dicho es simplemente que me habría gustado una defensa más cerrada de ese 10 % mínimo necesario para acabar con esas tres islas energéticas que tenemos en estos momentos en la Unión Europea, pues, si no es de esa manera, no acabaremos con ellas ―como usted muy bien sabe― en vista de la progresión y de las cifras de que disponemos.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR). Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich war vor 15 Jahren mit der damaligen Umweltministerin Merkel in Kyoto und habe sämtliche Klimagipfel seitdem verfolgt, aber ich habe selten eine Veranstaltung gesehen, wo so viel Selbstbeweihräucherung durch Politiker stattgefunden hat wie bei dieser. Ich glaube, dass etwas mehr Bescheidenheit angebracht gewesen wäre.

Vergessen wir nicht, dass das 2-Grad-Ziel ein unverbindliches Ziel ist. Ich vermute, es wird das gleiche Schicksal erleiden wie ähnliche Ziele. Erinnern Sie sich: 0,7 % Entwicklungshilfe, 3 % für Forschung und Entwicklung? Alle diese Ziele wurden verpasst. Außerdem fehlt jeder Hinweis auf ein marktwirtschaftliches Instrument. Und schließlich fürchte ich, dass Europa eine teure Energieinsel bleibt und weiterhin Arbeitsplätze, Wachstum und Wohlstand exportiert.

Im Übrigen – und hier kommt mein ceterum censeo – bin ich der Meinung, dass der Euro als Einheitswährung abgeschafft werden muss.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). Mr President, just one remark on the Energy Union report, Mr Gróbarczyk’s report. I think it is a balanced report. I also like the emphasis on Nord Stream 2, a project which I find is being settled in a way that is not compatible with the Energy Union.

As a shadow rapporteur on the Eriksson report, I think we have got a good report. I think that this is a report which really fits in with the Energy Union objective. It is very concrete and it is a key issue in terms of interconnectivity. I think that it is sufficiently ambitious. I think that the regional aspect is also well founded.

I believe that we need to reflect of course on the ‘energy islands’ that we have referred to, but also on what the market flows are. I think that the Eriksson report combines these two views, these two elements very well indeed. And of course the ambitions are there and will be there for the future.

But beyond that, we need to base the 10 % target on concrete impact assessments; and that is also in the report. That is why I would welcome that we vote firmly in favour.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL). Herr Präsident! Zunächst einmal gilt mein Dank dem Berichterstatter Eriksson. Dessen Bericht finden wir gut – das will ich klar sagen – im Unterschied zum Bericht zur Energieunion, der für meine Begriffe aus der tiefen Vergangenheit stammt und den gegenwärtigen Anforderungen in keiner Weise entspricht. Wir unterstützen langfristige EU-Ziele zur Bekämpfung des Klimawandels und Ausbauziele für erneuerbare Energien, die auch verbindlich sein müssen, und zwar national, europäisch und auch regional.

Um auf die Stromverbundziele zurückzukommen: Wir sind der Meinung, diese Ziele dürfen nicht statisch sein. Sie sind doch dann vernünftig, wenn sie tatsächlich Lücken schließen, wenn sie helfen, Versorgungslücken zu schließen, und sie sind vernünftig, wenn sie zugleich dem Ausbau von dezentralen erneuerbaren Energien dienen. In dieser Kombination halten wir das für gut und richtig.

Ich stelle Ihnen die Frage: Wie weit kommen wir denn tatsächlich in all dieser Diskussion, wenn beim Ausbau des europäischen Stromverbunds und gleichzeitig in Spanien bei der Solarenergie und beim Solarstrom tatsächlich Subventionen gestrichen werden, wenn in Deutschland das neue Ausschreibungssystem für erneuerbare Energien eben so beschaffen ist, dass hier keine kleinen Player mitspielen können, sondern nur die großen an diese Dinge herankommen können, wenn beispielsweise auch Energiegenossenschaften kaum eine Rolle spielen? Wir sind der Meinung, es muss Platz sein für große und für kleine Player, um die Akzeptanz für erneuerbare Energien bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erhalten, auch weil solche Genossenschaften eine Selbstermächtigung darstellen und für dezentrale Stromerzeugung sorgen können – vor Ort und bei den Menschen.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD). Mr President, the Commission plans to revise the Emissions Trading Scheme and its allowance system. The EU claims this will distribute available allowances more efficiently. We in UKIP are against the proposal as we reject the damaging EU ETS system and this revision of it. We believe that the Commission should recognise that the entire EU project has failed, causing higher energy prices in all Member States.

It has caused job losses, plant closures and a massive outflow of industry and investment to outside-EU areas – especially in my constituency of Scotland, where it has destroyed our steel industry. This House has spent too much of its time trying to fix this failing mechanism and its devastating effects on energy prices, the industry of Europe and industrial competitiveness in general. It is time to put our people first: out of the EU, out of this nonsense!

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE), blue-card question. I think that you are talking a lot of nonsense here, especially when you blame Europe for the high energy prices in the UK. So listen now, because I will state the facts. Prices in the UK today are EUR 55 per megawatt hour; prices in Scandinavia are EUR 25 per megawatt hour today. Scandinavia has five, six, eight times more renewables and more climate policy than the UK, so if there is anybody to blame for the high prices, it is London, not Brussels.

 
  
MPphoto
 

  David Coburn (EFDD), blue-card answer. Well sir, we know you are a Green and in my country we have had our country polluted with useless German windmills and propellers all over our landscape. They do not provide energy at affordable prices and they ruin the landscape. We want things that work, not things that do not work. We want to see industry and jobs in our country. You may want to go back to the Dark Ages, sir, but not every one of us wants to live in a cave.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser (ENF). Monsieur le Président, concernant le rapport de Marek Gróbarczyk, qui est par ailleurs un ami, je tiens à dire qu'il comporte beaucoup d'éléments positifs, mais également un certain nombre d'éléments négatifs. Il place les États au centre de la stratégie. Je crois qu'effectivement, vous ne pouvez obtenir la résilience énergétique que si vous vous appuyez sur les maillons que sont les États. Sans les États, aucune politique énergétique n'est possible.

À mon avis, M. Gróbarczyk a tort d'abandonner le développement durable car nous avons actuellement – comme l'a souligné mon collègue Turmes – des prix de l'énergie qui permettent aux nouvelles énergies d'être compétitives. Il a tort également de ne pas s'appuyer sur la Russie et, au contraire, de vouloir la contourner. Je me demande s'il est plus fiable de s'appuyer sur la Turquie, ce qui permettrait de contourner la Russie, sachant que c'est un partenaire qui finance le terrorisme et qui est contre nos civilisations.

Un autre problème est qu'il donne trop de pouvoir à la Commission. Celle-ci défend une idéologie libérale et, de ce fait, elle n'est pas à même d'assurer la sécurité énergétique étant donné que sa vision des prix ne permet pas de soutenir le marché à long terme. Cette vision libérale des prix débouche sur une contradiction totale car vous demandez à la fois des prix moindres et des investissements supplémentaires. On peut se demander comment on va financer des investissements supplémentaires avec des prix qui ne permettent pas d'assurer leur rentabilité. La Commission ne doit pas avoir de pouvoir de négociation. Nous demandons à la Commission de s'en tenir à son rôle car, bientôt, c'est elle qui sera supprimée par le rejet de l'Angleterre ou par l'Allemagne qui, à juste titre, défend sa sécurité alimentaire. Donc, je supplie la Commission de préserver les intérêts de l'Union européenne et d'arrêter de mener une politique contraire à ceux-ci.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI). Czuję się, jakbym był w 1970 roku w Moskwie na konferencji Comecon Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, gdzie zamiast opierać się o prywatne firmy, robi się biurokratyczne wymysły państwowe. A to jakieś dziesięć procent, a czemu nie dziewięć albo jedenaście koma trzy. Od razu widać, że to jest jakaś sztuczna granica. Zamiast pozwolić prywatnym firmom na robienie tego, co jest opłacalne, opieramy się o jakichś wariatów, którzy chcą nam narzucać politykę walki z globalnym ociepleniem i którzy, mam nadzieję, znajdą się za kilka lat w więzieniach lub domach wariatów.

Chcę powiedzieć jedno. Byłem niedawno na Krymie, gdzie grupa terrorystów przerwała połączenie energetyczne Krymu z Ukrainą. Jeżeli ci sami ludzie będą również przerywali połączenia gazowe i energetyczne z nami, to jest świetny pretekst dla Rosji, żeby robić Nord Stream II albo coś takiego. Musimy się domagać, że jeżeli Ukraina chce dostawać pieniądze, to ma zapewnić bezpieczeństwo linii przesyłowych, które biegną przez jej terytorium.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE), blue-card question. I would like to emphasise one thing that is important in this debate. The criticism often comes from countries like Poland and the United Kingdom. However, when we look at electricity prices in Europe, the countries that have the highest prices are Britain and Poland – and also Spain sometimes. This is because they are energy islands. The countries that have good connections with the other countries around have low prices and better competition for their industry.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Korwin-Mikke (NI), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Ależ tak, oczywiście, chcemy, żeby było jak najwięcej połączeń, żeby był rynek, żeby energia mogła płynąć wszystkimi możliwymi kanałami – i to jest proste. Chodzi tylko o to, żeby państwo nie regulowało tego rynku różnymi sztucznymi wymaganiami i blokującymi ograniczeniami. To wszystko.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Monsieur le Président, notre marché européen de l'énergie se met progressivement en place. Monsieur le Commissaire, je vous ai bien écouté tout à l'heure et j'ai compris que nous allions avoir beaucoup de travail en 2016 sur les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique. Sur ce point, j'estime qu'il y a beaucoup à faire et qu'il est urgent de s'y atteler.

Je vais insister plus particulièrement sur le marché de l'énergie. Afin qu'il nous assure une haute sécurité d'approvisionnement, je pense qu'il faut vraiment travailler sur les interconnexions. Nous avons, bien évidemment, des interconnexions existantes. Il faut les renforcer et les utiliser au maximum de leur capacité, mais ce n'est pas la seule solution; la seule solution n'est pas non plus de développer toujours plus d'infrastructures. Il est important d'évaluer chaque nouveau projet avec beaucoup de rigueur, d'en examiner la faisabilité et de prendre également en compte les développements futurs afin de ne pas entraver des projets qui pourraient être prometteurs. Il est par ailleurs important que nous disposions d'analyses coût-bénéfice permettant de comparer les différents projets.

La deuxième solution est de s'assurer que les investisseurs bénéficient d'un cadre favorable pour investir durablement et de plus de contrats à long terme dans le marché de l'électricité de manière à sécuriser et à encourager les investissements, notamment en faveur des énergies renouvelables, qui ont des coûts fixes très importants. Cela profitera également aux utilisateurs, notamment aux secteurs électro-intensifs, qui demandent toujours plus de prévisibilité. Cela permettra d'avoir un espace dynamique d'échanges énergétiques au profit des producteurs d'énergie, des gestionnaires de réseaux comme des consommateurs.

 
  
MPphoto
 

  Dan Nica (S&D). Domnule președinte, domnule comisar, dezbaterea din seara aceasta și voturile de mâine sunt extrem de importante în definirea cadrului privind uniunea energetică. Cele două rapoarte de inițiativă, „Către o uniune europeană a energiei” și „Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10 %”, prezintă elemente importante pentru crearea unei piețe energetice mai sigure, durabile și competitive. Măsurile propuse, precum crearea unui fond pentru modernizare, măsuri suplimentare de protecție a consumatorilor, sprijinirea proiectelor de cooperare regională între operatorii de rețele de distribuție a energiei electrice și a gazelor sunt obiective importante.

În același timp, având în vedere că întreprinderile mici și mijlocii și industria europeană sunt vitale pentru economia și competitivitatea Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm că obiectivele și țintele propuse nu vor fi îndeplinite în detrimentul industriei europene și al locurilor de muncă. Statele membre sunt cele care trebuie să își stabilească mixul energetic propriu, cu îndeplinirea tuturor obiectivelor privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, eficiența energetică și energiile regenerabile. Suntem îngrijorați că sunt state membre care sunt departe de a-și îndeplini aceste ținte pentru anul 2020.

Având în vedere contextul actual privind dependența noastră energetică de anumiți factori externi, realizarea unei piețe interne pe deplin integrate, securitatea aprovizionării, eficiența energetică și utilizarea optimă a resurselor energetice ale Uniunii Europene, precum și cercetarea și inovarea ar maximiza beneficiile pentru noi industrii și noi tehnologii, asigurând în același timp protecția și sprijinul pentru forța de muncă și industriile tradiționale.

Având în vedere rolul interconectivității în finalizarea pieței interne a Uniunii Europene, subliniez importanța obiectivului de 10 % interconectare electrică, pentru care este necesară mobilizarea de urgență a tuturor eforturilor, la toate nivelurile, precum și mobilizarea de resurse financiare.

Viitorul cadru de guvernanță post 2020 pentru uniunea energetică trebuie să fie ambițios, fiabil, transparent, democratic, astfel că toate propunerile legislative din cadrul uniunii energiei vor trebui să facă obiectul procedurii legislative ordinare, care presupune o implicare deplină a instituției Parlamentului.

 
  
MPphoto
 

  Anneleen Van Bossuyt (ECR). Ik heb vier bedenkingen bij de dossiers die we vandaag bespreken. Zonder twijfel, we moeten inderdaad inzetten op hernieuwbare energie. Maar hoe meer hernieuwbare energie we produceren, hoe meer we de bestaande netten belasten met pieken en dalen in de bevoorrading. Om dat te neutraliseren hebben we nood aan betere verbindingen tussen de lidstaten.

Tweede bedenking: indien we hernieuwbare energie eerlijke kansen willen geven, moeten we zo snel mogelijk de markt haar werk laten doen. En deze bijvoorbeeld niet laten vervalsen doordat lidstaten op één bepaalde technologie subsidies gaan toestaan.

Een derde bedenking: een groter aanbod aan hernieuwbare energie houdt ook in dat het verbruikspatroon van de consument zal moeten worden aangepast omwille van de onstabiele bevoorrading.

Vierde en laatste bedenking: indien we de 2020- en 2030-doelstellingen en de latere doelstellingen willen bereiken, hebben we nood aan energieopslag.

Conclusie: hernieuwbare energie is nodig maar we mogen niet blind zijn voor de onvoorziene kosten die eraan verbonden zijn.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds (ALDE). Herr talman! Jag vill gärna börja med att ge föredraganden och skuggföredraganden erkänsla för deras gedigna arbete. Men energiunionen är ett omfattande lagstiftningsprojekt och därför finns det en risk att vi ibland glömmer en del av de beslut vi tidigare har fattat. Av den orsaken vill jag komplettera den lista på fem intelligenta saker som kollegan Turmes kom upp med.

Vi behöver vid sidan av intelligenta nät och intelligenta marknader och en intelligent utrikespolitik också intelligenta politiker, och av den orsaken är det skäl att komma ihåg vad vi beslöt i samband med ELUC-filen. I det sammanhanget drog vi inte undan mattan för markbaserade och jordbaserade andra generations drivmedel. Nu i punkt 122 finns det en lite dålig skrivning där vi egentligen säger att vi förbjuder eller vill förbjuda alla markbaserade biodrivmedel, och det är naturligtvis ett misstag, men, som Cañete sa, vi behöver en god och robust process.

 
  
MPphoto
 

  Auke Zijlstra (ENF). Moderne economieën draaien op CO2-vrije kernenergie, op olie of gas of kolen. Want industriële samenlevingen vragen namelijk energie en dat was ook al zo, voordat de Europese Unie bestond. Het energiebeleid van de EU vindt zijn basis in artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en daarin staat - heel verstandig - dat de lidstaten zelf over hun energievoorziening gaan.

Niemand weet immers beter wat nodig is dan die landen zelf, want daarin hebben zij al eeuwen ervaring en het Verdrag is hierin duidelijk. Expliciet is bepaald dat de Europese Unie zich niet mag bemoeien met de exploitatie van de energiebronnen van een lidstaat, ook niet met de keuze van de energiebronnen van een lidstaat en ook niet met de structuur van zijn energievoorziening.

Maar de Europese Commissie is toch met plannen gekomen voor een gezamenlijke energie-unie en die moet zich naast energie ook bezighouden met armoedebestrijding en klimaatbestrijding. Maar die houdt zich dus bezig met soevereiniteitbestrijding, want aanwezige leden, een beperkte keuze is geen vrije keuze en die vrije keuze is gegarandeerd in het Verdrag. En daarmee is dit plan in strijd met dat verdrag.

We hebben nu dus overheden die zich niet meer aan hun eigen wetten houden en dat lijkt mij een kwalijke zaak. Bijna nog kwalijker is het enthousiasme waarmee het Europees Parlement dit plan omarmt. Beseft dan niemand hier dat dit plan illegaal is? Natuurlijk beseft u dat wel, maar het Europees Parlement heeft hiermee een nieuw speeltje gevonden en dat mag wat kosten, de rechtsstaat bijvoorbeeld.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). Panie Komisarzu! Bardzo dziękujemy za rozwój projektu unia energetyczna. Jest ona absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Europejczyków, a także dla dobrobytu obywateli. W Parlamencie, od pięciu lat, wzywaliśmy do tego wiele razy pod nazwą Europejska Wspólnota Energetyczna. Teraz mówimy o tym jako o unii energetycznej. Ważne jest, żebyśmy nadal w Parlamencie tak jak przez te pięć lat mieli wpływ na to, co się dzieje. Dlatego zarządzanie tym projektem jest tak ważne. Komisja Europejska i Parlament Europejski. Zarządzanie. Kluczowa sprawa. Żeby to nie była otwarta koordynacja.

Druga sprawa. Budujmy Unię energetyczną 36 krajów, a nie 28. Zachodnie Bałkany, Ukraina i Mołdawia wdrażają prawo unijne. Są naszymi bliskimi sąsiadami. Oni mogą nam pomóc i my możemy im pomóc. Typowa sytuacja win–win. I wreszcie ważne, że zwracamy uwagę na energię elektryczną, bo w gazie poczyniliśmy postępy. Odwrotny przepływ, nowe połączenia transgraniczne w gazie dały duży skok do przodu. W prądzie elektrycznym tego jeszcze nie ma.

I ostatnia sprawa. Unia energetyczna wytwarza i wyznacza standardy. Określa, co należy robić w naszej polityce oraz to, czego nie należy robić. W szczególności nie należy burzyć solidarności energetycznej takimi projektami jak rozbudowa Nord Stream. Inwestycja ta jak w soczewce skupia wszystkie powody, dla których unia energetyczna jest nam tak bardzo potrzebna.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Poche (S&D). Pane komisaři, na úvod bych vám rád poděkoval za vaši úlohu během klimatické konference v Paříži. Nikdy bych během vašeho slyšení ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku takový váš postoj neočekával a velmi upřímně vám za vaši úlohu děkuji.

Myslím si, že energetická unie, pokud chce být tím ambiciózním projektem, musí zajistit konkurenceschopnost, naši energetickou bezpečnost a minimalizovat dopady na životní prostředí a klima. Celý projekt má řadu cílů, já bych rád ale vyzdvihl pouze dva, ty, které považuji za jádro celého projektu a dle kterých se bude měřit úspěšnost energetické unie. Prvním z nich je to, že energetická unie bude úspěchem, pokud se nám podaří v nadcházejících třech, čtyřech nebo pěti dekádách zbavit závislosti na fosilních palivech. Musíme vytvořit takový rámec, aby se mohly adekvátně rozhodovat nejenom podniky, výrobci, ale i spotřebitelé, věda a výzkum. Ale mnohem bezprostřednějším problémem je naplnit podstatu solidarity mezi členskými státy. A pokud máme nějaký problém, tak je to právě nedostatek solidarity nebo možná vůbec její neexistence.

A konkrétním příkladem je rozšíření plynovodu Nord Stream, takzvaný projekt Nord Stream 2. Bez zájmu o členské státy a jejich partnery, bez konzultace s nimi a při jejich obcházení – to podle mého názoru není solidarita mezi členskými státy. Nord Stream 2 nezavádí diverzifikaci našich dodávek, pouze poškodí zájmy střední a východní Evropy. Je to ostuda pro tuto Evropskou komisi, pokud k takovému projektu dojde.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). Panie Przewodniczący! Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Markowi Gróbarczykowi, autorowi tego sprawozdania, bo jest to dokument bardzo dobry i bardzo wyważony. Pan poseł Gróbarczyk zwraca uwagę na bezpieczeństwo dostaw i solidarność energetyczną – dwa kluczowe terminy, jeśli chodzi o unię energetyczną, i to jest bardzo ważne. Jednakże budowa Nord Stream 2, zwiększenie przepustowości Nord Stream, narusza te podstawowe zasady unii energetycznej i na to nie powinniśmy się absolutnie zgadzać. Ja oczekuję, że wreszcie pan komisarz bardzo wyraźnie i zdecydowanie powie „nie” temu projektowi.

Zwracam się do kolegów, którzy krytykują prawo państw do kształtowania własnych koszyków energetycznych. Czyżby Państwo wątpili w podstawowe traktaty Unii Europejskiej, bowiem na bazie tych traktatów każde państwo członkowskie ma prawo decydować o swoim koszyku energetycznym. Zwracam uwagę, że dekarbonizacja jest drogą złą, jest drogą donikąd w przypadku państw, które tak jak Polska w osiemdziesięciu procentach mają energetykę opartą na węglu. Czy nie myślą Państwo, że warto wesprzeć nowoczesne technologie np. zgazowania węgla? Czy nie warto środków z planu Junckera przeznaczyć właśnie na to – na czyste technologie węglowe?

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, para que haya una integración energética en la Unión es evidente —y resulta casi tautológico decirlo— que hacen falta las conexiones; para que haya conexiones hace falta operar allí donde hay unas urgencias mayores. Por esa razón, en octubre del año 2014, el Consejo decía en su declaración que encargaba a la Comisión que, respaldada por los Estados miembros, tomara medidas urgentes para alcanzar un objetivo mínimo del 10 % de interconexiones de la electricidad existente con carácter de urgencia y a más tardar en el año 2020.

Es evidente que la integración se tiene que producir a nivel regional, que la integración se tiene que producir mediante este tipo de interconexiones para aquellos países, como el propio ponente y otros diputados han dicho, que están más desconectados, más alejados, que son más islas. Por eso llama la atención que se califique de falta de base científica a esta decisión política que es la del 10 %. Esto realmente no tiene ningún sentido. Es un objetivo político basado en un hecho cierto y, por tanto, hay que actuar siempre con proporcionalidad, como ha pasado en la Unión Europea siempre a efectos de la integración. Quienes más necesidades tienen, más urgencia tienen en resolverlo. Hay que integrar y no crear, bueno, un poco este desasosiego que a veces se crea sobre quién tiene prioridades y quién no. Yo creo que las prioridades son de todos; pero de unos, de manera inmediata, más que de otros, por estar en una situación de menor capacidad.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE), blue-card question. I agree with almost everything you say, but it is also important to have evidence-based checks on what you are doing, because we are dealing with taxpayers’ money. We should only use taxpayers’ money in as effective a way as possible. It is perhaps not the most efficient thing to lay a new cable from Cyprus to Greece to solve this problem. Maybe it is better to invest in electricity and renewables in Cyprus itself, for example.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Yo creo que hay que distinguir, querido ponente, entre lo que es un objetivo político y lo que luego son las medidas de desarrollo de ese objetivo.

El objetivo político está basado en un hecho cierto. Ese hecho cierto es que hay una mayor desintegración ―están fuera una serie de países, no pocos― y, por tanto, a eso es a lo que hay que atender.

La verdad es que calificar eso como falta de evidencia científica es un tanto extraño. La lista de objetivos políticos que habría que calificar de falta de evidencia científica, según parece entenderse en este caso, sería inmensa. Así que vamos a superarlo.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D). Hr. formand! Hr. kommissær! Endelig lykkedes det at få en international klimaaftale. Endelig er det lykkedes at forpligte verden på et opgør med fossile brændsler. Et af vores mest visionære projekter i det opgør er jo vores eget projekt her i EU: Energiunionen er en fantastisk vision, en stærk ramme for vores klima- og energimål. Men uden en effektiv regulering at sætte ind i den ramme, når vi aldrig målene!

Vi ved fra vores eget energireguleringsagentur, ACER, at i 70 % af de grænseoverskridende elforbindelser i Europa, udnyttes under halvdelen – under halvdelen – af den tilgængelige kapacitet. Vi har altså kabler, bogstaveligt talt, både til vands, til lands og i luften, og vi har en stadig større andel af vedvarende energi, alligevel når den grønne energi alt for sjældent over grænserne imellem EU-landene. I stedet fyres blot lidt mere op for de lokale kul- og gaskraftværker, og det er det jo ikke meget grøn bæredygtig fremtid i.

ACER har givet os et klart billede af situationen med sin årlige markedsrapport, og konklusionen er klar: Energien er der, kapaciteten er der, samarbejdsviljen mellem landene mangler helt grundlæggende. Kunstige og reelle energiflaskehalse er en daglig hindring for den grønne omstilling og en gave til de gamle, forurenende kraftværker. Det er på tide, at Kommissionen tager fat om det problem, giver ACER de grænseoverskridende kompetencer, de har brug for, og sikrer, at vi ikke bare får en energiunion i EU, men en klima- og energiunion.

(Taleren accepterer at besvare et blåt kort-spørgsmål i henhold til forretningsordenens artikel 162, stk. 8)

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Szanowny kolego, mówił pan o solidarności energetycznej, w ramach tej solidarności mówił pan o dekarbonizacji. Z drugiej strony nie mówił pan o tym, że projekt Nord Stream, zwiększenie jego przepustowości narusza tę podstawową zasadę solidarności. Na jakiej podstawie pan wnosi, że należałoby odejść od zapisów traktatowych dotyczących prawa państwa członkowskiego do kształtowania własnego koszyka energetycznego? Przecież szczyt klimatyczny w Paryżu tego nie narusza.

 
  
MPphoto
 

  Jeppe Kofod (S&D), blue-card answer. I am not sure whether the speaker actually understood my speech, but what I was emphasising was that we need more connections and more regulation about connections in Europe, because we need to have a free flow of energy between our European countries. I can also tell the speaker that I also find Nord Stream 2 a very problematic project; it is something we have to fight for many reasons – geopolitical reasons, environmental reasons, and also reasons relating to the transition of our energy system in the EU. I agree with you on that, but I think you misunderstood part of my speech.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). Domnule președinte, piața unică înseamnă în primul rând rețele: gaze și curent electric, în principal. Este nevoie de investiții în interconectarea rețelelor naționale și, pentru aceasta, este nevoie nu numai de finanțare, dar și de voință politică. Proiectele comune reprezintă un câștig. Comisia trebuie să decidă la nivelul rețelelor naționale asupra listei proiectelor comune ținând cont de nivelul de interconectare cu statele vecine, capacitatea de livrare disponibilă, capacitatea de absorbție existentă, dezvoltarea rețelelor naționale.

Cred că mai importantă decât procentul de 10 % sau oricare alt procent în viitor este evaluarea nevoii de interconectare pe baza situației producție-consum din fiecare stat membru. Mixul energetic este atribuție națională. Trebuie să respectăm mediul, dar și nevoile economiei. Cărbunele trebuie să rămână ca materie primă pentru producția de energie, cu aplicarea măsurilor de modernizare și de încadrare în condițiile de emisii.

 
  
MPphoto
 

  Theresa Griffin (S&D). Mr President, we need to promote an Energy Union with clean, secure and affordable energy. We need to promote an Energy Union in which citizens and local authorities play a central part and we realise the potential of the North Sea. We need an Energy Union in which the most vulnerable citizens are not left aside. Energy efficiency is the first fuel. It is about security. It is about savings. It is about energy poverty and health.

Resistance to high, ambitious and binding targets on energy efficiency is inconsistent and irresponsible. I am hopeful that Parliament will give a progressive vision of the Energy Union tomorrow. We owe this to ourselves and to our future generations.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι πρέπει να καταστεί πλέον συνείδηση σε όλους ότι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση αποτελεί ύψιστη επιτακτική αναγκαιότητα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εργαστούμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι τόσο εξαρτημένη από άποψη ενέργειας ώστε να χρειάζεται πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κάθε χρόνο για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες από ενεργειακές εισαγωγές. Οι αριθμοί είναι αψευδείς και αμείλικτοι. Δεν είναι δυνατόν να είναι εξαρτημένη κατά 90% από το αργό πετρέλαιο, να είναι εξαρτημένη κατά 66% από το φυσικό αέριο και κάποιοι να αντιστρατεύονται την πολιτική της ενίσχυσης της Ενεργειακής Ένωσης. Η ενεργειακή απεξάρτηση όμως και η Ενεργειακή Ένωση δεν πρόκειται να υλοποιηθούν εάν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, όπου κι αν βρίσκονται αυτές.

Εγώ θα αναφερθώ στο δικό μας το παράδειγμα, της Κύπρου. Στην Ανατολική Μεσόγειο ανευρέθηκαν αποθέματα φυσικού αερίου και υπάρχει πλέον εκεί μια ισχυρή συμμαχία μεταξύ της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ενεργειακή φύσης, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει η Ενεργειακή Ένωση. Απευθυνόμενος στον κύριο Επίτροπο, θέλω να τονίσω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να επικεντρωθεί η Ευρώπη στην περιοχή και να προχωρήσει και σε ενεργειακές υποδομές και σε επενδύσεις και σε αξιοποίηση της Ανατολικής Μεσογείου.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Molnár (S&D). Elnök Úr, Tisztelt Biztos Úr! A párizsi klímacsúcs talán történelminek is nevezhető sikere talán végleg véget vet a szénhidrogének szinte kizárólagos világuralmának, ami jellemzett minket az elmúlt egy évszázadban. Ahogy a XX. században váltotta a kőolaj és a földgáz a korábbiakban jellemző szenet, úgy most a XXI. században a fosszilis energiahordozókat fogják felváltani egyeduralkodóként, legalábbis reményeink szerint, a megújuló energiák. Ez nem valamilyen zöld politika pusztán, ez nem egy egyszerű környezetvédelmi ügy, ez egy olyan gazdasági racionalitás, amelynek felismerése alól egyetlenegy európai kormány sem vonhatja már ki magát.

Ahogy az Európai Unió közösen munkálkodik egy közös energiapolitikán, úgy van néhány tagállami kormány, ami ezt inkább megtorpedózni szeretné. Vannak, akik külön utas politikákkal új gázvezetéket építenének, és vannak olyanok, akik orosz milliárdos gigahitelből akarnak új atomerőművet építeni. Mindez rossz út! Ez nem nemzeti szuverenitást jelent, hanem a kijátszását a nemzetközi energiapolitika szeszélyeinek azon államoknak, amelyeket képviselnek. Ezért kell a tagállami külön utas politika helyett a közös európai energiaközösséget választani.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή ασφάλεια, η επάρκεια και η χαμηλότερη δυνατή τιμή είναι για τους καταναλωτές, σε όλη την Ευρώπη, τα ζητούμενα αυτού που εμείς σήμερα συζητούμε, της Ενεργειακής Ένωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε γι αυτό; Καταρχάς, πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατασκευή δικτύων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου βρίσκεται και η χώρα μου, η Ελλάδα, και να στηρίξουμε, μέσω της Connecting Europe Facility αλλά και του European Fund for Strategic Investments του πακέτου Juncker, τις προσπάθειες να προχωρήσουν άμεσα οι διασυνδέσεις, όχι μόνο με την Ιταλία, αλλά και με χώρες όπως είναι η Τουρκία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει σημασία να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της πρωτοβουλίας, διότι έτσι θα αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια.

Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να λειτουργούν σε κάθε χώρα μέλος η εσωτερική αγορά και ο ανταγωνισμός, δεδομένου ότι το ενεργειακό μείγμα εμπίπτει στην εθνική πολιτική και δεδομένου ότι οι καθαρές τεχνολογίες είναι απαραίτητες. Στη χώρα μου, την Ελλάδα, υπάρχει θέμα με την πρόσβαση των ιδιωτών σε όλες τις πηγές ενέργειας. Οι ιδιώτες παραγωγοί δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στο λιγνίτη, με αποτέλεσμα αυτή την περίοδο να ευνοούνται λόγω των χαμηλών τιμών του πετρελαίου έναντι της ΔΕΗ, αλλά τελικά o ανταγωνισμός να μη λειτουργεί και αυτό να το πληρώνουν οι καταναλωτές. Πρέπει, επίσης, να ενθαρρύνουμε τους καταναλωτές ως προς τα διμερή συμβόλαια με τους προμηθευτές. Οι καταναλωτές είναι εκείνοι που πρέπει τελικά να προστατεύσουμε· γι αυτούς είμαστε εδώ, ώστε να μπορέσουν, το ταχύτερο δυνατό, να αποκομίσουν τα οφέλη της Ενεργειακής Ένωσης.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα (άρθρο 172 παράγραφος 8 του Κανονισμού))

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Zwróciłam uwagę na tę część Pani wypowiedzi, która dotyczyła zakupów gazu. Kiedy pojawił się projekt unii energetycznej, a zgłaszał go Donald Tusk, który mówił o wspólnych zakupach gazu dla całej Unii Europejskiej. Co Pani myśli o tym projekcie i czy ten zamysł nie wpisywałby się najlepiej w Pani ocenie w zasadę solidarności? Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że Polska jest jednym z krajów, które najdrożej płacą w Unii Europejskiej za rosyjski gaz, dużo drożej niż Francuzi czy Niemcy.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE), απάντηση με "γαλάζια κάρτα". Πράγματι δεν αναφέρθηκα στο αέριο, αλλά μπορώ ευχαρίστως να σας απαντήσω ότι σαφώς και είμαι υπέρ του να έχουν όλες οι χώρες μέλη και, σε τελική ανάλυση η ίδια η Ένωση, πολλούς και διαφορετικούς προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε και pool φυσικού αερίου και θα μπορέσουμε έτσι να χαμηλώσουμε τελικά τις τιμές, γεγονός που θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Adam Gierek (S&D). Panie Przewodniczący! Projekt unii energetycznej to przysłowiowe jedno równanie z trzema niewiadomymi. Nie da się jednocześnie zapewnić bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności oraz osiągnięcia celów klimatycznych bez modyfikacji dyskryminującego niektóre państwa pakietu klimatyczno-energetycznego. Potrzebne jest prawo pozwalające państwom członkowskim niezależnie, ale solidarnie, realizować te trzy cele polityczne w sposób uwzględniający ich PKB per capita. To wskaźniki mikroefektywności w skali przedsiębiorstwa i inne dla makroefektywności w skali całych państw członkowskich, w tym efektywności przesyłu, a nie ograniczenia energii, winny być narzędziem realizacji celów klimatycznych. Trzeba poprawić dyrektywę efektywnościową, system ETS natomiast winien uwzględniać wewnętrzną spójność pomiędzy uprawnieniami do emisji, efektywnością a udziałem OZE tak, by były one promowane wzrostem tych uprawnień. Benchmarki narzucane administracyjnie nie dają takich możliwości.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso sia assolutamente opportuno creare un contesto energetico sostenibile, non solo per garantire una sicurezza energetica, cercando naturalmente di ridurre i prezzi, ma soprattutto per conseguire gli obiettivi in materia di clima, come per esempio il rispetto dell'aumento medio globale della temperatura entro i due gradi, concordato durante il vertice di Parigi.

Sicurezza energetica vuol dire anche diversificazione dell'approvvigionamento, quindi ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quali il petrolio, il gas, il carbone e puntare sulle energie rinnovabili. Dobbiamo impegnarci per rendere l'unione energetica effettivamente un motore di crescita e di investimento, soprattutto per l'energia verde, per l'occupazione e la competitività, investendo, come ho detto prima, anche nelle tecnologie rinnovabili, nei trasporti puliti, nelle case intelligenti e nelle nuove modalità di produzione; incentivare altresì la produzione e la penetrazione del mercato e l'uso dei carburanti alternativi biologici e di altra natura. Quindi conseguire effettivamente un'economia verde, un'economia a tutti gli effetti sostenibile, con ripercussioni positive non solo sul risparmio energetico, quindi da un punto di vista economico, ma anche sulla riduzione dell'effetto serra.

Sarà pertanto necessario anche procedere – e concludo – a una revisione dell'etichetta energetica perché dobbiamo fornire ai consumatori un'idea chiara, precisa di quelli che effettivamente saranno le informazioni e il risparmio per i cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Martina Werner (S&D). Vielen Dank, Herr Präsident, auch für das sehr gute Deutsch! Nach langen intensiven Diskussionen im Ausschuss ist es uns gelungen, einen wirklich sehr ausgewogenen Bericht zur Energieunion zustande zu bringen.

Deswegen geht auch mein ganz besonderer Dank an den Berichterstatter und an die Schattenberichterstatter. Dieser Bericht ist im Vorfeld der Klimakonferenz entstanden. Am Samstag ist auf der COP 21 dann auch Historisches passiert: Der erste weltweit verbindliche Klimavertrag steht.

Auch die Tendenz ist ganz klar: Weg von umweltschädlichen und CO2-lastigen fossilen Energiequellen, hin zu Erneuerbaren und zur Energieeffizienz. Der Bericht zur Energieunion spiegelt diese Tendenz wider, und daher fordern wir, insbesondere auch an die Adresse des Rates, verbindliche Energie- und Klimaziele für 2030. Prioritätensetzung auf Erneuerbare und Energieeffizienz und ein neues Strommarktdesign für eine nachhaltige und dezentrale Energieversorgung.

 
  
MPphoto
 

  Krišjānis Kariņš (PPE). Iedomājamies pārtikas veikalu! Un šajā pārtikas veikalā ir tikai viena ražotāja preces. Kas tas ir? Es to sauktu par Padomju Savienību. Tā bija. Veikalos nebija konkurences. Bija tikai viena ražotāja preces, ja tās vispār bija.

Padomāju mirkli par situāciju enerģētikas jomā. Mēs faktiski atrodamies līdzīgā situācijā, kur Eiropas Savienībā mums trūkst konkurences. Līdz ar to mums cenas ir pārāk dārgas, mums izvēles nav, mums ir ļoti liela importa atkarība.

Lai atbrīvotu tirgu, veikalos tikai bija jāatver durvis, jāļauj konkurentiem nākt iekšā, viss nostājās vietā. Tā tas notika, kad Padomju Savienība sabruka. Lai atvērtu enerģētikas tirgu, mums tagad irparedzēta šī enerģētikas savienība, kas faktiski darīs to pašu. Vispirms mums vajadzīgi fiziskie starpsavienojumi gan elektrībā, gan gāzes tirgū starp dalībvalstīm. Mums būs jānoārda visi šķēršļi, kas nāk no regulatoriem, kas ierobežo tirgu tad, kad pat fiziski viņš būtu iespējams.

Mēs tikām vaļā no Padomju Savienības, tiksim vaļā arī no šīs situācijas, kur mums nav brīvs tirgus enerģētikas jomā.

 
  
 

Pytania z sali

 
  
MPphoto
 

  Franc Bogovič (PPE). Pri energetski uniji in pri prenosu elektroenergije, kar je vsebina teh dveh poročil, iskreno čestitam poročevalcema, prav tako pa tudi komisarju in vsem, ki ste v Parizu dosegli velik napredek pri okoljskih ciljih.

Dovolite, da podprem v okviru teh dveh poročil še posebej tisto področje, ki govori o zagotovitvi dodatnih sredstev za agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev ACER. Sam sem to agencijo, ki je locirana v Ljubljani, obiskal, in vem, kakšne možnosti bi imeli in koristi za evropske potrošnike, če bi jim zagotovili prave pogoje za delo, kajti že z dobro regulacijo zmanjšamo lahko cene energije.

Podpiram tisti del poročila, ki govori o več izkoriščanju obnovljivih virov v jugovzhodni Evropi, na Balkanu, hkrati pa tudi o tem, da si države priskrbijo svoje energetske mikse, da lahko se tudi izognejo energetske revščine, kar pomeni, da ljudje ne morejo plačevati elektrike zaradi nizkih dohodkov, visokih cen energije ali nizke kakovosti stavb. Vse to je naloga držav, da tudi same postorijo.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea esce rafforzata dalla conclusione dello storico accordo della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici.

Oltre a porre le basi per una salvezza del pianeta, esso costituisce un punto di forza dell'Unione europea nel suo insieme ed è un sicuro viatico verso una robusta e stabile Unione europea dell'energia, che rappresenta quindi la vera sfida istituzionale e politica. È noto che l'attuale presenza di barriere economiche, normative ed amministrative sul consumo energetico non protegge ed anzi acuisce la povertà energetica.

Concordo quindi sulla relazione e pongo l'accento sul ruolo chiave dei temi dello scambio di quote di emissioni, della necessaria introduzione di un test delle emissioni in condizioni reali di guida, della decarbonizzazione del settore dei trasporti aerei, marittimi e terrestri ancora esclusi da impegni vincolanti, della reintroduzione dei rifiuti nell'economia come materia prima per una vera economia circolare e del conseguimento dell'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica e del miglioramento del funzionamento del mercato interno dell'elettricità nell'Unione europea. Tutti temi fondamentali per realizzare un'Unione dell'energia sicura, indipendente, inclusiva, trasparente e competitiva.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να προωθεί, όχι μόνο από ιδεοληψία αλλά, κυρίως, από ιδιοτέλεια, το λογιστικό και ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δημοσίων επιχειρήσεων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την πλήρη απελευθέρωση των ευρωπαϊκών αγορών ρεύματος που όμως θα εντείνει την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ταυτόχρονα, οι Βρυξέλλες κλείνουν τα μάτια στα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε κάποιες χώρες της Ένωσης από αυτές ακριβώς τις ιδιωτικοποιήσεις.

Καταγγέλλουμε την πολιτική αυτή που επιχειρεί να εφαρμόσει στην Ελλάδα η Τρόικα με το ζημιογόνο για τη ΔΕΗ ξεπούλημα του 49% του ΑΔΜΗΕ που στοχεύει τελικά, εν ευθέτω χρόνω, στο πλήρες ξεπούλημα της ίδιας της ΔΕΗ, αφού πρώτα αυτή θα έχει οδηγηθεί στην απαξίωση. Στην πράξη, δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή ενεργειακή στρατηγική για την Ελλάδα χωρίς ισχυρή ΔΕΗ. Επιπλέον, η στρατηγική της Ενεργειακής Ένωσης δεν εξυπηρετεί στην πραγματικότητα τίποτα άλλο από τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της Ένωσης ως προς τη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό μιας ανεξάρτητης ενεργειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). Señor Presidente, una Unión Europea seria requiere un mercado común de la energía que garantice la seguridad y resiliencia del sistema, que elimine nuestra dependencia de terceros, que favorezca la descarbonización, la innovación y la integración de consumidores y productores y que elimine los problemas de competencia no solo externa sino también interna. Hemos hablado mucho de los precios de la energía en los Estados Unidos y China y de su comparación con los europeos, pero hablamos menos de las distorsiones que tenemos en el mercado interior.

El esfuerzo que un industrial vasco, por ejemplo, hace en innovación, eficiencia, procedimientos, internacionalización, lo compensan sus competidores de otras zonas de la Unión con un diferencial insultante del precio que pagan por la energía. Sumemos a esto las también diferentes condiciones crediticias y coincidiremos en que así no se puede hablar de libre competencia en el mercado interior. Por eso, para nosotros, el objetivo de la interconexión eléctrica inmediata de al menos un 10 % es inaplazable, como las iniciativas legislativas anunciadas por el Comisario y el 15 % de la interconexión para el año 2030.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). Gospodine predsjedniče, poštovani povjereniče, mi smo u današnjoj raspravi ponovno zaboravili na građane. Želim ponovno istaknuti koliko je važna uloga lokalne vlasti, malih poduzetnika i građana u stvaranju energetske učinkovitosti kroz ulaganje u napredne mreže, kroz transformaciju gradova po konceptu smart cityja.

Iznimno je važno da Europska unija i države članice prepoznaju važnost uključivanja građana u energetsku tranziciju kroz kolektivne inicijative poput zadruga i da uklone ekonomske, regulatorne i administrativne prepreke. Međutim, to nije dovoljno.

Moramo ulagati u obrazovanje građana i cjeloživotnim obrazovanjem postepeno mijenjati kulturu ponašanja potrošača. U pravoj cirkularnoj ekonomiji koju povezujemo s energetskom unijom otpad moramo vratiti u gospodarstvo kao sirovinu, pa priprema za ponovnu uporabu i recikliranje imaju puno veći prioritet nego spaljivanje.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση αποτελεί μια ουτοπία. Όσοι την ενστερνίζονται, είτε ονειροβατούν, είτε προωθούν χρηματοοικονομικά συμφέροντα που δεν αντιμετωπίζουν τους πολίτες των χωρών ως ενεργειακούς καταναλωτές. Η ενεργειακή πενία θα συνεχίσει να υφίσταται. Η Ένωση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις εισαγωγές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιθάνθρακα. Και τι κάνει σε σχέση με αυτό; Από τη μία αυτοκτονεί επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία, βασικό προμηθευτή και από την άλλη δεν συμβάλλει ούτε στην ανακήρυξη ούτε στην προστασία της ΑΟΖ Ελλάδος και Κύπρου έναντι της επιθετικότητας των Τούρκων. Πρόκειται για κανόνα απαράβατο: η ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κυριαρχία των ευρωπαϊκών χωρών χωρίς εξαίρεση ή αστερίσκους.

Όταν χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής και αποσταθεροποίησης, και αναφέρομαι κυρίως στη Γερμανία, δεν υπονομεύουμε μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη δημοκρατική σταθερότητα στην Ευρώπη και την ανεξαρτησία κυρίαρχων κρατών. Μόνο οι εθνικοί μηχανισμοί ικανότητας παραγωγής και εκμετάλλευσης εθνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών μπορούν να συμβάλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία και στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας Ευρώπης που συνεχώς συρρικνώνεται, εθνολογικά, ανθρωπολογικά, χριστιανικά και κοινωνικά.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE). Mr President, I fully support the priority objective of an Energy Union and we need to move quickly in this direction. We are not going to get the growth we all want to see across the 28 Member States of the European Union unless we have a sufficient energy supply. It is crucially important that we back the Framework Convention (FC) proposals, the Juncker Plan, and use the opportunity of investment so that we can get more interconnectors and get more networks in place to make sure that we have the infrastructure in place to create a genuine Energy Union across the European Union.

I applaud the success of Paris last week. I come from Ireland, a country which imports over EUR 7 billion worth of energy every single year because we are at the end of a very long gas pipeline. We depend on others for our energy supply.

We need to invest in renewables. We need to invest in alternatives. We have got to make sure that energy becomes more efficient in our building, and all other things we need to do to make sure this Energy Union happens.

 
  
MPphoto
 

  José Blanco López (S&D). Señor Presidente, este informe contiene los mimbres para transformar nuestro modelo energético; marca el camino para asegurar a la ciudadanía, y también a las empresas, el acceso a la energía a precios asequibles; impulsa el autoconsumo a partir de fuentes de energía renovables y propone medidas claras para luchar contra la pobreza energética; reconoce también el potencial del sector energético como factor de competitividad y como motor de innovación y de generación de empleo.

Sin embargo, sabemos que la transición a este modelo más sostenible, más democrático, más competitivo y más seguro no es neutra. Por eso, tenemos que resistir los intentos de poner sobre la mesa el principio de neutralidad tecnológica y hemos de seguir impulsando de forma decidida las energías renovables, para asegurar el liderazgo europeo.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). Gospodine predsjedniče, podržavam stvaranje čvrste energetske unije koja će državama članicama i njihovim građanima osigurati stabilnu opskrbu sigurnom energijom po povoljnijim uvjetima. Činjenica da su glavne točke opskrbe u ovom trenutku uglavnom politički nestabilne sredine kojima energija služi ne samo kao sredstvo za trgovinu, već i za političku ucjenu, trebala bi nam biti dodatan motiv za stvaranje zajedničkog tržišta energentima.

Zajednička ulaganja u infrastrukturu jamčit će stabilnost u opskrbi, a regionalni će pristup infrastrukturnom povezivanju ovom planu dati puni smisao. Zato, ovim putem želim još jednom istaknuti potrebu za izgradnjom LNG terminala na Krku u Hrvatskoj koji će u budućnosti, vjerujem, biti ključno energetsko čvorište za srednju i jugoistočnu Europu.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). Herr Präsident! Es ist tatsächlich so: Das, was in Paris passiert es ist, ist historisch, das wurde schon gesagt. Das macht jetzt die Energieunion und eine Energiewende noch notwendiger als jemals zuvor.

Man kann auch sagen, dass die ambitionierte Energiewende in Deutschland ganz offensichtlich richtig war. Es gibt nur eine Sache, die tatsächlich in Paris vergessen wurde und auch bei der Energieunion für meine Begriffe zu wenig berücksichtigt wird: die potenzielle Energie, die aus dem Meer kommen kann, aus dem Ozean. Es ist tatsächlich so, dass das Prognosen zufolge – auch wenn jetzt Wellenenergie und Gezeitenenergie noch in den Anfängen stecken – über kurz oder lang 10 % der Energieversorgung von Europa ausmachen kann. Da muss man auch überlegen, dass gerade zum Beispiel Gezeitenenergie sehr gut berechenbar, also gut einplanbar ist, dass auch Wellenenergie gerade dann im Winter besonders stark ist, wenn die Sonne weniger scheint und wir weniger Sonnenenergie haben.

Das zu berücksichtigen, halte ich für ganz wichtig, und ich würde Sie bitten, Herr Kommissar und auch alle anderen, in Zukunft den Ozean gerade bei der langfristigen Energieplanung noch stärker zu berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Tapardel (S&D). Domnule comisar, stimați colegi, când am lansat strategia-cadru pentru o uniune energetică, ne-am propus ca măsurile să vizeze în mod special scăderea costurilor la energie pentru consumatorii casnici. La un an după, constat cu îngrijorare că mai sunt necesare eforturi până să ajungem la o piață a energiei care să sprijine gospodăriile europene și în care reducerea prețului la energie să se regăsească în mod semnificativ în facturile plătite.

În mixul de energie specific fiecărui stat trebuie să se încadreze atât sursele indigene, cât și cele dezvoltate local sau individual, în special cele regenerabile. Un climat investițional favorabil acestora poate contribui la modernizarea infrastructurii energetice. În plus, accesul la tehnologii ieftine din domeniul eficienței energetice poate încuraja antreprenoriatul, mai ales în rândul tinerilor.

Securitatea energetică este un element esențial al uniunii energetice. În acest sens, proiectele de cuplare a piețelor de electricitate din regiunea Europei Centrale și de Est ar trebui deschise către cea de Sud-Est, iar rutele alternative de aprovizionare cu energie ar trebui continuu exploatate.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward (S&D). Mr President, achieving agreement in respect of an Energy Union that acknowledges the importance of tackling the unsustainable use of fossil fuels and increased use of clean, green renewables instead is ever more important.

I have just spent three days back in my North-West England constituency witnessing first-hand the devastating and costly effects of Storm Desmond, an unprecedented extra—tropical cyclone which has made thousands homeless, rendered property uninsurable and already resulted in job losses, with 1 000 people immediately laid off at the famous McVitie’s biscuit factory in Carlisle just before Christmas. The real cost of failure in agreeing a progressive, sustainable Energy Union will be more of the same. We must act now, for the benefit of everybody’s future.

 
  
 

(Koniec pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Arias Cañete, miembro de la Comisión. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a todas las señoras y señores diputados sus muy interesantes intervenciones. Permítanme, sin embargo, que haga alguna pequeña aclaración: algún diputado ha sugerido que, al desarrollar la Unión de la Energía, la Comisión estaba invadiendo las competencias de los Estados miembros. Nada más lejos, señor Presidente, de la realidad. Ha sido el Consejo Europeo el que ha pedido a la Comisión que pusiera en marcha toda la normativa para garantizar a la Unión Europea seguridad de abastecimiento de energía, producción de energía de forma sostenible y tener energía a precios competitivos.

No nos engañemos, tenemos problemas de seguridad de abastecimiento de dos maneras: por una parte, tenemos una fortísima dependencia de proveedores únicos en el sector del gas —y por eso la Comisión Europea ha apoyado el Corredor Meridional— y, por otra parte, está toda la realización de interconexiones en el Mediterráneo oriental, en los países bálticos… tratamos también de conectar la Península Ibérica a los mercados gasísticos... Y por eso el Consejo Europeo estableció unos objetivos políticos —se ha dicho en esta Cámara— del 10 % y del 15 % en los mercados de electricidad.

Es imposible desarrollar un mercado interior sin interconexiones físicas. Luego, hay que hacer muchas más cosas: hay que armonizar los sistemas de tarificación de la energía, los sistemas de apoyo a las energías renovables; hay que hacer una enorme armonización e integración. Pero hay un hecho clarísimo: cuando hay integración regional, aumenta la competencia y se benefician los consumidores. Cuando hay ausencia de conexiones, dependemos de proveedores exteriores y nos fijan los precios desde fuera. Por eso, en el mercado del gas, además de las interconexiones, la Comisión quiere lanzar una estrategia de gas natural licuado, para que haya otras fuentes alternativas.

Y por eso en el mercado eléctrico trabajamos en un doble frente: mejorando las interconexiones, pero también rediseñando el mercado eléctrico para que tengamos redes inteligentes, sistemas de interconexiones eficaces, sistemas de tarificación más armonizados, y podamos pasar de tener 28 mercados eléctricos diferenciados a aspirar, en una primera fase, a una integración regional más potente y, al final, a una integración definitiva.

Pero, además de este proceso de desarrollo de la unión energética, estamos en medio de un gran acuerdo mundial sobre el clima, para el que la Unión Europea presentó los objetivos más ambiciosos, tanto de reducción de gases de efecto invernadero, como de eficiencia energética y de renovables.

Pero esos son los objetivos que tenemos a día de hoy. En París hemos diseñado un sistema para elevar progresivamente nuestro nivel de ambición; hoy estamos en una senda no hacia los dos grados sino hacia los tres grados. Por eso, en 2018 evaluaremos en conjunto dónde estamos y en 2020 se pedirá a todas las partes de la Convención que digan si aumentan su nivel de ambición o si confirman el que tienen. Y, en 2023, volveremos a repetir este ejercicio.

Pero hay un hecho que es clarísimo. Todos los países del mundo avanzan en una misma dirección: mayor desarrollo de las renovables, mayor eficiencia energética y mejor gestión de sus masas forestales. Y ese es un proceso imparable. Lo que quiere la Comisión es preparar a la Unión Europea para ese proceso, con la mejor legislación, con la mayor ambición.

Tenemos que conseguir que nuestros precios dejen de ser el doble que los de nuestros competidores en electricidad, o el triple en gas. Y para eso la Comisión no va a escatimar medios. Para eso y para que seamos una parte fiable de este gran acuerdo de París que cumpla su compromiso de reducción, que mejore su competitividad energética y que tenga un mercado donde se beneficien los consumidores. Y, por supuesto, que afronte el tema de la pobreza energética.

 
  
MPphoto
 

  Evžen Tošenovský, zástupce zpravodaje. Pane předsedající, slyšeli jsme dnes řadu názorů na jednotlivé aspekty energetické unie. Ale všichni se snad shodneme na jednom: Evropská unie potřebuje energetiku a energetická unie nám může pomoci posunout naši konkurenceschopnost a bezpečnost do budoucna na vyšší úroveň. Z dobře fungujícího trhu s energiemi by pak měli profitovat všichni, spotřebitelé a průmysl. Myslím si, že celou zprávu velmi dobře charakterizoval kolega Petersen, který říkal, že se jedná o zprávu, která má vyvážené ambice a realistický pohled společně v tak složité věci, jako je energetika v rámci Evropy.

Proto bych rád jménem svého přítele Marka Gróbarczyka ještě jednou poděkoval stínovým zpravodajům a zopakoval víru v to, že se nám snad zítra podaří schválit, odhlasovat vyváženou zprávu, která bude spojovat veškeré tyto energetické zájmy a nebude rozdělovat a vyhrocovat v tak složité oblasti, jako je energetika.

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson, föredragande. – Herr talman! Jag vill också tacka mina skuggföredragande och de som har jobbat med energiunionen och också tacka för diskussionen med kommissionär Cañete, för det har varit en mycket intressant och viktig debatt som vi har haft här idag, och alla ska veta att vi har stora uppgifter framför oss.

Det handlar om mycket allvarliga stora klimatförändringar som är på väg och som kommer att förändra vår planet. Vi har fortfarande ett stort beroende av fossil energi. Vi importerar majoriteten av energin till Europeiska unionen. Vi har mycket höga priser och svag konkurrenskraft i flera länder p.g.a. alltför höga energipriser. Många har också reglerade priser och därför inte en fungerande marknad, men det finns två saker som gör att jag är mer optimistisk om framtiden än tidigare. Det är dels att priserna på den förnybara energin de senaste åren har gått ner dramatiskt, och det gör att vi har mycket större möjligheter att få stora investeringar att bli meningsfulla inom den förnybara energin och får in mer förnybar energi i energimixen.

Den andra saken är det som har hänt i helgen, då vi fick ett klimatavtal som gör att faktiskt alla jordens länder står bakom ett arbete för att nå mindre än tvågradersmålet. Vi har stora möjligheter, också genom att satsa på att investera i en gemensam elenergimarknad i Europa, att få tillbaka mer konkurrenskraft, få in mer förnybar energi och dessutom få billigare energi till konsumenterna.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję także nieobecnemu tu panu posłowi Gróbarczykowi, który przygotował to sprawozdanie. W tej chwili jest ministrem w polskim rządzie, ale pamiętamy o jego pracy.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2015 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. The Energy Union is a recognition of the fact that we require a collective and coherent response which ensures energy security and climate and economic resilience by investing more in low-carbon infrastructure and new technologies. Europe’s energy and climate strategies must be complementary to one another and not contradictory. We need to attack emissions not energy production. We need to be realistic. Whilst having a strategy to phase out polluting technologies we need to keep in mind that many of our Member States require a transitory period to reach our ultimate aim of having energy produced from renewables. In this regard LNG can be the perfect complement to renewables. This fits in with our goal of having a resilient Energy Union with an ambitious climate policy that gives consumers – households and businesses – secure, sustainable, competitive and affordable energy.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. Piața internă a energiei din Uniunea Europeană are nevoie de standarde comune pentru rețelele inteligente, acestea fiind elemente-cheie pentru asigurarea unei aprovizionări stabile și a unui flux liber al energiei peste frontiere, precum și de investiții pentru interconexiuni ale rețelelor de gaze și energie electrică la scară mai redusă, care leagă regiunile învecinate. Pentru dezvoltarea acestor linii de interconexiune, este benefic pentru toți cetățenii europeni să existe o cooperare mai bună între Comisie și statele membre și, mai ales, între Comisie și autoritățile regionale. În plus, această cooperare poate contribui la o planificare adecvată a cererii și ofertei de energie la nivelul pieței interne a energiei din UE și poate asigura o securitate a aprovizionării optimă din punctul de vedere al costurilor. Pe de altă parte, liniile de interconexiune respective vor permite rețelelor de energie electrică să redirecționeze energia din zonele cu excedent în zonele deficitare, permițându-i astfel pieței să răspundă instantaneu la deficitele de aprovizionare oriunde s-ar produce acestea și să compenseze ciclurile circadiene și sezoniere.

 
  
MPphoto
 
 

  José Inácio Faria (ALDE), por escrito. É imperativo chegar, a breve prazo, e como objetivo mínimo em termos de interconexões, aos 10% de capacidade de geração instalada, bem como aos 15% até 2030. Esta prioridade reuniu o consenso da Comissão Europeia, do Conselho e deste Parlamento na anterior legislatura. Lamento, por isso, que, de certa forma, o relatório Eriksson, hoje em discussão, pareça pôr em causa esta prioridade.

Assistimos persistentemente à manutenção daquilo que é uma falha de mercado, na resolução da qual temos obrigação de nos empenhar politicamente, sem ceder aos interesses instalados, que há anos, ou mesmo décadas, impedem uma adequada integração do mercado energético. Não o fazer seria condenar vários Estados-Membros à sua condição periférica, não só energética, como também económica. Votei, assim, a favor das alterações que apontem caminhos para reforçar aquele objetivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hetman (PPE), na piśmie. Bezpieczeństwo energetyczne oraz związana z nim dywersyfikacja dostaw i źródeł energii, leżące u podstaw unii energetycznej, są bez wątpienia jednymi z kluczowych kwestii, do których powinniśmy z pełną determinacją dążyć. Unia Europejska uzależniona jest od zewnętrznych dostaw energii i niestety sytuacja ta coraz bardziej się pogarsza, stwarzając przy tym zagrożenie wykorzystaniem dostaw energii do celów politycznych.

Niestety z przykrością odnotowuję fakt, iż projekty takie jak budowa gazociągu Nord Stream są całkowicie sprzeczne z celami unii energetycznej i pokazują rozdźwięk między retoryką a rzeczywistymi działaniami. Jestem zatem zdania, że w tych trudnych czasach, gdy jak chyba nigdy wcześniej potrzebujemy solidarności i wspólnego działania, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by zawarte w projekcie unii energetycznej cele dotyczące bezpieczeństwa energetycznego były nie pustym zapisem na papierze, ale rzeczywistym drogowskazem dla działań wszystkich państw członkowskich. Jednocześnie uważam, że choć bez wątpienia polityka klimatyczna i działania w tym zakresie są potrzebne i ważne, to jednak należy mieć na uwadze, że określanie zbyt ambitnych, wiążących celów energetyczno-klimatycznych może mieć negatywne skutki i być szczególnie trudne do osiągnięcia dla niektórych państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. This report, rightly, acknowledges that it is for Member States to determine their energy mix and that it is a sovereign decision of each Member State on how to decarbonise its economy. There is, however, a role for EU level coordination of policies and technological development, in order to deliver on Europe’s and Member States’ climate and energy targets. Ensuring a much higher level of interconnectivity between national power systems is essential for ensuring a more flexible, decentralised and sustainable energy sector, and facilitating an increase of renewable energy. My country, Scotland, is well placed to harness its abundance of resources in the form of wave, wind and tidal generating potential. A sensibly prioritised EU Energy Union will give due priority to supporting the provision of interconnectors, so that Scotland’s potential surplus electricity can be sold to the mainland European market, where guaranteeing long-term security of supply is necessary.

While I support the idea of an Energy Union in principle, there are some aspects of the report that we will vote on tomorrow that I cannot support. For instance there is, in my view, unacceptably strongly worded support for nuclear generation, and EU financing thereof. I cannot support that.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), in writing. In the past year, I have seen the nuclear industry come back with false arguments about the major role of nuclear to reduce CO2 emissions while taking every opportunity to secure public funding.

First of all, 1.8% of energy consumed in the world in 2013 was of nuclear source according to the International Energy Agency's Statistics. Therefore, it can hardly be argued that nuclear energy makes difference to protect our climate while the safety and environmental risks certainly outweigh its meagre contribution to CO2 reduction, despite all contrary propaganda from the companies.

Nuclear is expensive and not profitable - the proof of this is in the report: "nuclear energy should be supported in any form by the EU financial mechanisms or by the EU financial institutions;" AND "EU provides an enabling framework for those Member States that wish to pursue new nuclear power projects to do so, within EU internal market and competition rules;"

These are desperate lobby efforts, and we cannot let European taxpayer's money be invested in outdated technologies that will create infrastructure-lock-in and take away precious public funds. We need to stop this from happening! Please vote for renewables and energy efficiency, a cheaper and safer ways to our CO2 emissions!

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. In light of the long-term target of achieving 80-95% reduction of greenhouse gases by 2050, the purpose of the future Energy Union is to ensure a free flow of energy across Member States. I support the initiative of a future Energy Union plan that enables EU consumers to access gas, electricity and heating in a sustainable, democratic and cost-effective manner. According to the report, the EU’s fragmented energy market has a severe impact on Europe’s competitiveness and energy security.

The report stresses the increased demand for an efficient internal energy market that can deliver energy taking into account factors such as safety, social and environmental responsibility and affordable distribution. Alongside market integration, price convergence is also a pressing concern taking into account the variable costs provided by different energy sources. The report underlines that it is imperative to support local production of energy (primarily renewable) and to pursue up-to-date technological changes, alongside new modes of production and consumption trends such as electric vehicles. As mentioned in the report, I emphasise the upmost importance of a cohesive internal energy market, alongside interconnectedness and resilience between the national and the Union’s energy security and market objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. Simboliška, kad šiandien, kai mes su kolegomis Europos Parlamente Strasbūre svarstome rezoliuciją dėl europinių elektros jungčių, Lietuvoje oficialiai įžiebiamos taip ilgai lauktos elektros jungtys su Švedija (NordBalt) ir Lenkija (LitPol Link). Baltijos šalių užsispyrimo ir Europos Sąjungos paramos dėka šiandien išnyko viena iš labiausiai izoliuotų energetinių salų. Pastatytų elektros tiltų dėka Baltijos šalys tapo pilnavertėmis Europos rinkos dalyvėmis.

Tai džiugi žinia pigesnės elektros besitikintiems vartotojams. Tai gera žinia ir vietos energijos gamintojams, nes jungtys leis elektrą eksportuoti.

Taip pat tai gera žinia ir visiems, kam rūpi mūsų aplinka, mat jungtys yra būtina prielaida atsinaujinančių šaltinių vystymui. Žodžiu, tai gera diena mums visiems, trokštantiems nepriklausomos, saugios, nuo trečiųjų šalių tiekėjų nepriklausančios energetinės sistemos. Tiesa, Baltijos šalys tam tikra prasme išlieka Rusijos priklausomybėje, nes pati elektros perdavimo sistema vis dar valdoma iš Maskvos. Todėl noriu pasveikinti savo kolegą Peterį Erikssoną, kuris savo pranešime dėl elektros jungčių atkreipia dėmesį ir į vadinamąją Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos problemą. Nenormalu, jog net trijų ES šalių narių perdavimo sistemos veikia kitoje politinėje ir ekonominėje erdvėje. Tikiuosi, Europos Parlamentas, balsuodamas už šią rezoliuciją, išreikš visokeriopą paramą Baltijos šalių perdavimo sistemos sinchronizavimui su kontinentinės Europos tinklais.

 
  
MPphoto
 
 

  Algirdas Saudargas (PPE), raštu. Pasiekus susitarimą klimato kaitos konferencijoj, Europos energetikos sąjungos kūrimas yra dar aktualesnis. Reikia užtikrinti, kad pasauliniame energetikos ir geopolitikos kontekste Europos energetikos sąjunga būtų efektyvi ir sugebėtų tinkamai reaguoti bei prisitaikyti prie naujų iššūkių. Pranešimas – kompromisinis tekstas, todėl negali būti idealiai subalansuotas. Tačiau manau, kad energetikos sąjungos tikslai ir priemonės jame yra aiškiai įvardyti. Pakankamas dėmesys skiriamas vidiniams energetikos sąjungos aspektams, tokiems kaip: vidaus rinkos sukūrimas, tiekimo saugumas, infrastruktūra, energetinis efektyvumas ar šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas. Tačiau nereiktų į antrą planą nukelti tikros Europos energetikos užsienio politikos įtvirtinimo. Pastarosios vizijos Europos energetikos sąjungai, manau, vis dar trūksta, tai matom ir iš sprendimo dėl Nordstream 2 dujotiekio plėtros. Solidarumas dažnai išreiškiamas žodžiais, o ne veiksmais. Esu įsitikinęs, kad energetikos sąjungos sėkmė priklausys ne nuo kuo aukščiau užsibrėžtų tikslų, bet nuo to, kaip sugebėsim juos įgyvendinti. Todėl tikiu, kad sustiprinta Komisijos priežiūra ir kontrolė yra būtinos. Noriu paraginti kolegas susikoncentruoti į tas energetikos politikos kryptis, kur bendras sutarimas yra įmanomas. Komisija jau praėjusį mėnesį pateikė pirmą energetikos sąjungos metinę ataskaitą, tikiuos, Parlamentas irgi sugebės laiku suformuluoti savo poziciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Theodor Dumitru Stolojan (PPE), în scris. Discutăm din nou în Parlamentul European despre piața europeană unică a energiei care, însă, nu există. Din această cauză, cetățenii europeni plătesc mai scump energia. În lipsa unei piețe unice și, deci, a concurenței la nivel european, marile companii naționale din domeniul energiei au posibilitatea practicării unor rente suportate de către consumatorii din fiecare stat membru. Este inexplicabilă și de condamnat rezistența unor state membre care nu doresc de fapt o concurență la nivel european, apărându-și propriile companii. Iată de ce este timpul să facem progrese vizibile în realizarea pieței unice europene a energiei.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. Em Paris foi dado um passo irreversível na direção certa para a sustentabilidade do planeta. A transição energética não é o único instrumento para conseguir atingir as metas, mas é a mais importante. A União Europeia tem de pôr em prática com solidez a União da Energia e o Mercado Único de Energia, para liderar e dar o exemplo no combate ao aquecimento global e para iniciar um caminho determinante de viragem económica rumo ao crescimento, à criação de emprego de qualidade e ao combate às desigualdades.

Apostar em energias renováveis, em redes inteligentes, em novos modelos de organização urbana, na mobilidade sustentável, na eficiência energética dos edifícios e dos espaços públicos, em novos serviços e modelos de produção industrial, convoca, por um lado, a capacidade de inovação e de criatividade e, por outro lado, dá propósito e foco à investigação fundamental e à investigação aplicada. É preciso garantir de forma partilhada a soberania energética da União e a pluralidade das fontes de abastecimento, construindo um mercado capaz de fazer chegar energia limpa e barata às famílias e às empresas, assegurando o objetivo de interligações mínimas de 10% até 2020 e a sua clara superação nos anos seguintes.

 
Note legali - Informativa sulla privacy