Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0056(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0320/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0320/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0428

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.5. Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή (A8-0320/2015 - Mariya Gabriel)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este acuerdo permite que los ciudadanos samoanos y los europeos puedan viajar por ambos territorios sin necesidad de visado. A pesar de estar en desacuerdo con la manera en la que se han llevado a cabo las negociaciones —con oscurantismo y sin participación de los parlamentos—, he votado a favor de la ratificación del mismo ya que nos parece bien todo lo que suponga un aligeramiento de la carga burocrática y el fin de las restricciones a la libertad de circulación.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre l'accord avec le Samoa pour l'exemption de visa pour les séjours de courte durée.

Si, dans ce rapport, la libéralisation des visas pour les séjours de courte durée est présentée comme une opportunité pour dynamiser le tourisme, simplifier les conditions de voyage pour les entrepreneurs ou encore favoriser les investissements, je considère qu'à l'heure actuelle, il n'est absolument pas opportun de conclure des accords similaires.

Face à une menace terroriste grandissante et à la politique européenne d'immigration de masse, ces accords me semblent inappropriés. En effet, même si le Samoa ne constitue pas directement un point de départ de l'immigration, je considère qu'il n'est pas judicieux de procéder à ce genre d'accord dans le contexte actuel, quel que soit le pays concerné.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Με την παρούσα έκθεση, δίνεται η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου για την άρση της υποχρέωσης απόκτησης βίζας για παραμονή έως και τρεις μήνες (90 ημέρες) σε μία περίοδο 6 μηνών (180 ημέρες). Καθώς η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σαμόα, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Cet accord demande l'exemption de visa courts séjours pour les personnes venant des Samoa. L'objectif est de densifier les échanges commerciaux, d'accroitre les investissements et de dynamiser le tourisme.

Il est important de préciser que le taux de refus de visa est faible pour ces pays qui ne présentent, selon le rapport, aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité et d'ordre public.

Cependant, il n'est pas opportun de conclure de tels accords, alors même que la porosité des frontières européennes fait le lit du terrorisme en Europe. Par ailleurs, avec mes collègues du Front national, nous nous opposons à cette volonté de créer un monde sans frontières.

J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ It is consistent with the principles of UKIP to vote against such issues being determined at European Union level. It is for individual sovereign nations to determine their own visa requirements, and to assess whether or not a short-stay visa waiver scheme is appropriate for them.

This opposition should not be taken as making any commentary upon the appropriateness of the United Kingdom, hypothetically, making a bilateral agreement with Samoa along similar lines.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą dėl ES ir Samoa susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Samoa santykių plėtojimo rezultatas, taip pat papildoma priemonė siekiant sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte qui avalise l'accord avec l'État indépendant du Samoa sur l'exemption de visa pour les séjours de courte durée.

Puisque l'Union européenne refuse de contrôler comme elle devrait le faire ses frontières extérieures et qu'elle a aboli les frontières intérieures de l'espace Schengen, il est urgent que la France recouvre la maîtrise de ses frontières nationales et applique ses lois, notamment en matière de reconduite à la frontière. C'est donc bien par principe que je m'oppose à ce type d'accords.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Il s'agit de l'approbation d'un accord exemptant Samoa, un État démocratiquement stable, de visas Schengen pour un séjour maximal de 90 jours sur une période de 180 jours dans l'Union européenne et réciproquement.

Ceci permettra notamment de favoriser le dialogue politique et les échanges économiques avec cet État.

J'ai approuvé cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Los acuerdos de exención de visados para estancias breves suponen un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y terceros países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además de estos motivos, esgrimidos protocolariamente por la ponente de esta Recomendación, consideramos que debemos favorecer la supresión de barreras a la circulación de personas de terceros países por la UE, con carácter general.

Por ello votamos A FAVOR de la celebración del acuerdo entre la UE y Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que apoya la exención de visados para estancias de corta duración a los ciudadanos del Estado independiente de Samoa con el objetivo de facilitar los viajes entre este destino y la Unión Europea (UE). La eliminación de los visados en Samoa se aplicará a los viajes de hasta 90 días por un periodo de 180 días, para cualquier viaje turístico, cultural, científico o de negocios, excepto aquellos que entrañen una actividad remunerada. La liberalización de visados en estos países forma parte de una propuesta de la Comisión Europea que se extiende a la exención de los mismos en diecinueve países. Pedimos, además, que se vele por la plena reciprocidad.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ces accords d'exemption de visa pour les séjours de courte durée sont censés dynamiser le tourisme et renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements. La libéralisation des visas simplifiera les conditions de voyage pour les entrepreneurs, facilitera les investissements et intensifiera les liens économiques entre les entreprises. Le rapport indique d'ailleurs que le pays ne représente aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité ou d'ordre public.

Cependant, on peut se demander s'il est utile de conclure des accords d'exemption de visa au moment où le risque d'attentats terroristes est réel et où l'Union a perdu tout contrôle de l'immigration de masse. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Con questo accordo si stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'UE e Samoa che si recano nei territori dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni. Il provvedimento non solleva problemi di nessuna natura e per questo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. Tras la modificación del Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el Reglamento (UE) n.º 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Estado Independiente de Samoa fue incluido en la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras de los Estados miembros.

Tras la adopción de dicho Reglamento el 20 de mayo de 2014, y la autorización del Consejo, la Comisión negoció y cerró el Acuerdo entre la Unión Europea y el Estado Independiente de Samoa entre noviembre y diciembre de 2014. El Acuerdo se firmó el 28 de mayo de 2015 en Bruselas y ahora el Parlamento Europeo otorga su aprobación al mismo, con mi voto favorable.

El Acuerdo firmado prevé un régimen de desplazamiento sin obligación de visado en favor de los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Estado Independiente de Samoa que viajen al territorio de la otra parte por un período máximo de 90 días en el plazo de 180 días. La exención de visados se aplica a todas las categorías de personas (titulares de pasaporte ordinario, diplomático, de servicio, oficial o especial) que viajen por cualquier motivo, excepto el de ejercer una actividad remunerada.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės susitarimo sudarymui dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju. Šis susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju yra Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės santykių plėtojimo rezultatas, dar labiau sutvirtinantis svarbią Kotonu susitarimo politinę reikšmę, taip pat papildoma priemonė siekiant sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir paskatinti politinį dialogą įvairiais klausimais, įskaitant žmogaus teises ir pagrindines laisves. Šiuo susitarimu nustatomas bevizis režimas Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės piliečiams, vykstantiems į kitos susitariančiosios šalies teritoriją ir ten būnantiems ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį. Bevizis režimas taikomas visų kategorijų asmenims (paprastų, diplomatinių, tarnybinių ir (arba) pareiginių bei specialiųjų pasų turėtojams), vykstantiems į šalį bet kokiais tikslais, išskyrus asmenis, vykstančius dirbti mokamo darbo.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és az adott ország közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is. A mobilitás kapcsán a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a vízumkérelmezők megbízhatósága magas fokú, kevés a visszautasított kérelem. Az ország semmilyen fenyegetést nem jelent sem a szabálytalan migráció, sem a biztonság és a közrend szempontjából.

Fontosnak tartom továbbá, hogy a vízummentesség nem elhanyagolható eszköze az Európai Unió lakossága és az érintett ország állampolgárai közeledésének. A vízummentességi megállapodás lehetővé teszi a polgárok számára, hogy teljes mértékben, olcsóbban és egyszerűbben éljenek a partnerség biztosította lehetőségekkel.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Predlagani sklep o odpravi vizumske obveznosti sem podprl, saj uveljavlja maja podpisan sporazum med EU in Samoo o brezvizumskem potovanju državljanov obeh skupnosti oz. držav. Tovrstna ureditev bo veljala za potovanja, dolga največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.

Izjema bo edino potovanje z namenom opravljanja plačanega dela, za kar bo še vedno potreben delovni vizum. Tako se krepi sodelovanje med EU in Samoo tudi na politični ravni. Vemo namreč, da je gospodarsko sodelovanje že sedaj zelo dobro, s tem sporazumom pa se bo po mojem mnenju še okrepilo, predvsem na področju turizma in finančnih naložb ter kmetijstva.

Strinjam se, da je odprava vizumske obveznosti med obema pogodbenicama pomembno sredstvo za približevanje evropskih in pacifiških narodov. Navedeni sporazum bo močno vplival tudi na nižje finančne in praktične stroške državljanov, zato ga z veseljem pozdravljam!

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata con lo Stato indipendente di Samoa rappresenta un importante traguardo di valore simbolico e politico: è il segno del buon cammino che l'UE e la sua parte contraente hanno compiuto insieme in questi anni, testimoniato dall'approfondimento delle relazioni politiche, diplomatiche e di cooperazione comune.

Un'azione che facilita lo spostamento fra i cittadini di entrambi i contraenti e che – per il segno di vicinanza e fiducia che rappresenta – sarà un ulteriore strumento volto a rafforzare le relazioni economiche e culturali e ad intensificare il dialogo politico sulle questioni a cui l'Unione europea e gli Stati membri tengono, non da ultimo la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ciascun essere umano.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Selon ce rapport, ces accords relatifs à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée doivent dynamiser le tourisme et renforcer nos relations commerciales avec l'État indépendant du Samoa. Ces nouvelles dispositions faciliteront le déplacement des entrepreneurs et des investisseurs, ce qui intensifiera les liens économiques entre les entreprises.

Par ailleurs, cette libéralisation des visas ne devrait pas représenter une menace en termes d'immigration clandestine au regard du taux de refus de visa qui est particulièrement faible. En revanche, à l'heure où les pays occidentaux, en particulier la France, sont confrontés à une menace terroriste extrêmement sérieuse, il n'est absolument pas opportun de conclure ces accords. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Uniunea Europeană se definește și prin diversitatea modelelor de afaceri și a producției economice, care sunt protejate la nivel european, iar o mai mare deschidere către state terțe nu poate decât să întărească mecanismele economice deja formate în spațiul european. În acest sens, apropierea dintre popoarele europene și cele din insulele din Oceanul Pacific constituie o decizie benefică, iar prezentul raport înregistrează un progres în direcția aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statul Independent Samoa, principalele domenii de cooperare economică a Uniunii cu Samoa fiind sectorului privat, sectorul apei și cel al dezvoltării turismului.

Această țară fiind o democrație parlamentară stabilă de la obținerea independenței în 1962, ce protejează drepturile și libertățile fundamentale prin Constituție, dialogul politic al UE cu Samoa reprezintă o posibilitate suplimentară de adâncire a cooperării privind drepturile omului.

Având în vedere că niciun stat membru nu are un consulat în Samoa, ceea ce înseamnă costuri semnificative pentru resortisanții acestei țări pentru a-și depune cererea și a obține viza în străinătate, exonerarea de această obligație va reprezenta un avantaj cert pentru călătoriile de orice fel în Uniunea Europeană și de aceea susțin acest acord.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Questa serie di accordi stabiliscono l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini dei vari Stati terzi (in questo caso Samoa) che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita.

Si tratta per tutti i casi in oggetto di paesi non problematici per l'Unione europea. I più sono conosciuti come "mete turistiche da sogno". Non sussiste nessun problema di immigrazione in Europa e sono tutti paesi molti piccoli o perfino piccole isolette.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ È importante per l'Unione intensificare il dialogo politico nell'ambito dell'accordo di Cotonou, per rafforzare non solo le relazioni di tipo economico, ma anche il dialogo sulle questioni ambientali e i cambiamenti climatici, un tema che oggi è al centro del dibattito europeo e internazionale. Per questo motivo ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this agreement which provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Samoa when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity.

Whilst Ireland is not party to this agreement and therefore not subject to its provisions, the intentions are nonetheless very positive and progressive. Most Irish citizens are quite aware of the benefits that this type of agreement brings to citizens of a country as we have a somewhat similar agreement with the US.

It was for these reasons that I voted in favour of this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote regarding the granting of short-term visas. Although this vote only relates to the Schengen area, which the UK is not part of, UKIP opposes the principle that the EU can decide immigration policy for any Member State. The only people who should decide immigration policy and visas are nationally elected and accountable governments, not undemocratic EU institutions in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ L'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata rappresenta il coronamento dell'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e Samoa, assumendo un importante significato politico, nonché un ulteriore strumento volto a rafforzare le relazioni economiche e culturali e a intensificare il dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali. In condizioni di reciprocità, l'esenzione dal visto comporta inoltre vantaggi per i viaggi turistici o di affari verso l'UE e permette agli europei di visitare con maggiore facilità i propri familiari stabilitisi in questi paesi o di viaggiare per motivi professionali o per turismo. Samoa, inoltre, non costituisce una minaccia né in termini di migrazione irregolare né in materia di sicurezza e ordine pubblico. Ho pertanto votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Ψηφίζουμε υπέρ του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου. Η ως άνω συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή συμβάλλει καθοριστικά στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανεξάρτητου κράτους της Σαμόα - προσλαμβάνοντας μια ισχυρή πολιτική σημασία στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού – και συνιστά ένα συμπληρωματικό μέσον ενίσχυσης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων και εντατικοποίησης του πολιτικού διαλόγου για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Η οικονομία της Σαμόα είναι μία από τις πλέον δυναμικές οικονομίες των νήσων του Ειρηνικού. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί τα δύο τρίτα του ανθρώπινου δυναμικού και αντιπροσωπεύει το 90% των εξαγωγών. Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος συνολική συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με 14 χώρες της περιοχής του Ειρηνικού, στην οποία ανήκουν οι νήσοι Σαμόα. Επί του παρόντος, οι κύριοι τομείς οικονομικής συνεργασίας της Ένωσης με τις νήσους Σαμόα είναι η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ο τομέας των υδάτων και η ανάπτυξη του τουρισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ανεξάρτητο Κράτος των Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, αποτελεί μια θετική προσπάθεια συνεργασίας και συνύπαρξης, η οποία μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει για τους πολίτες και των δύο μερών. Μολονότι λοιπόν απομένουν πολλές λεπτομέρειες και διαδικασίες που πρέπει να ρυθμιστούν με προσοχή, θεωρώ πως η προσπάθεια αυτή πρέπει να τύχει θετικής υποδοχής και για αυτό το λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del provvedimento in esame. L'accordo firmato stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini dello Stato indipendente di Samoa che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita. L'accordo di esenzione dal visto consente ai cittadini non solo di beneficiare pienamente del partenariato ACP-UE, ma anche di parteciparvi viaggiando in modo più economico e pratico.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione poiché vorrei porre l'accento sul fatto che nessuno Stato membro ha un consolato a Samoa e che i cittadini samoani devono pertanto sostenere ingenti spese per richiedere e ottenere il visto all'estero. L'esenzione comporterà quindi indubbi vantaggi per i viaggi turistici o di affari verso l'Unione europea. Inoltre, ricordo che l'economia samoana è una delle più dinamiche delle isole del Pacifico, in cui il settore agricolo occupa due terzi della manodopera e rappresenta il 90% delle esportazioni. L'UE sta attualmente negoziando un accordo di partenariato economico globale con 14 paesi della regione del Pacifico, tra cui Samoa.

Infine, i principali ambiti di cooperazione economica tra l'Unione e Samoa sono a tutt'oggi lo sviluppo del settore privato, il settore dell'acqua e lo sviluppo del turismo. Sono convinto che migliorare l'economia e l'agricoltura rientri tra i fini del Partito popolare europeo, senza contare i vantaggi turistici che i cittadini dell'Unione potranno usufruire grazie a quest'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this vote because the agreements will encourage people-to-people contacts, boost tourism, and invigorate business between the EU and these countries

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Para atravessar a fronteira externa da União Europeia, nacionais de países terceiros necessitam de ser titulares de um visto, neste caso de curta duração. No entanto, são já muitos os países que estão isentos dessa obrigação, por cumprirem um conjunto de critérios aprovados em 2001 e 2014 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e que incluem o respeito pelos direitos fundamentais, segurança do sistema de emissão de vistos ou risco de imigração ilegal.

A isenção de vistos vai muito para lá de benefícios para os turistas europeus e do país terceiro. Antes, pode potenciar a aproximação e diálogo entre culturas, o crescimento económico, assim como contribuiu para a consolidação de regimes democráticos.

Assim, é com agrado que vejo Samoa na lista de países isentos para estadias de curta duração.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di sostenere l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa in quanto favorirà lo sviluppo del settore privato e del turismo. In particolare, contribuirà a migliorare le relazioni commerciali per quanto riguarda l'importazione di prodotti agricoli quali l'olio di palma, il caffè e i prodotti del settore ittico. Inoltre, tale accordo di esenzione dal visto potrà ripercuotersi positivamente sugli investimenti e sullo sviluppo del settore turistico. Pertanto ho deciso di votare a favore dell'accordo in quanto contribuirà a rafforzare le relazioni economiche e culturali tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa e a intensificare il dialogo politico su diverse questioni, tra cui i diritti umani e le libertà fondamentali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – The purpose of the proposal on the visa facilitation agreement is the conclusion of an agreement with Samoa on facilitating the issue of short-stay visas. The agreement also provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Samoa when travelling to the territory of the other contracting party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity. I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ L'attraversamento delle frontiere non è mai stata una questione marginale. Con il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio si andarono a elencare i paesi terzi in cui i cittadini, per entrare nello Stato ospitante, dovevano essere in possesso del visto. Con i negoziati avviati a novembre 2014, il regolamento subisce una drastica modifica. Con gli accordi di esenzione dal visto, infatti, i cittadini dello Stato di Samoa non devono più essere in possesso del visto, ma possono attraversare le frontiere con un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità. Secondo l'accordo, il soggiorno deve essere breve e non deve avere finalità lavorative. Il cittadino di uno degli Stati firmatari, infatti, può recarsi nel territorio dell'altro Stato per un massimo di 90 giorni in un periodo di 180 giorni. Poiché ritengo che tale risoluzione possa apportare benefici agli attuali accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, mi esprimo sulla questione con voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este acuerdo permite que los ciudadanos samoanos y los europeos puedan viajar por ambos territorios sin necesidad de visado. A pesar de estar en desacuerdo con la manera en la que se han llevado a cabo las negociaciones —con oscurantismo y sin participación de los parlamentos—, he votado a favor de la ratificación del mismo ya que nos parece bien todo lo que suponga un aligeramiento de la carga burocrática y el fin de las restricciones a la libertad de circulación.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti kapcsolatokat az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Unió és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (Cotonoui Megállapodás) szabályozza.

A Szamoai Független Állam átkerült azon harmadik országok közé, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. A megállapodást 2015. május 28-án írták alá Brüsszelben. A megállapodás azóta ideiglenes jelleggel alkalmazandó, az Európai Parlament jóváhagyására várva, amit az EP most megadott.

Az aláírt megállapodás vízummentes utazásról rendelkezik az Európai Unió polgárai, illetve a Szamoai Független Állam állampolgárai számára bármely 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartó, a másik Szerződő Fél területére történő utazás esetén. A vízummentesség a személyek minden kategóriájára (magán-, diplomata-, szolgálati/hivatalos és különleges útlevelek tulajdonosaira egyaránt) és bármilyen célú utazásra vonatkozik, a kereső tevékenység folytatásán kívül.

A vízummentességi megállapodás különösen pozitív hatást gyakorolhat a beruházásokra és az idegenforgalmi ágazat fejlődésére. Különös tekintettel arra, hogy egyik uniós tagállamnak sincs konzulátusa Szamoán, ami azt jelenti, hogy az ország állampolgárai csak jelentős költségekkel, külföldön tudnak vízumot igényelni és kapni. A vízummentesség tehát egyértelmű előnyt jelentene az Unióba irányuló idegenforgalmi vagy üzleti célú utazásokhoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report is about the negotiation of the Commission with Samoa on a short-stay visa waiver.

This agreement represents a culmination of the deepening of relations between the European Union and Samoa – which is politically highly significant, an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues. For these reasons I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I welcome the potential commercial opportunities through increased tourism numbers and enhanced business relationships this agreement with Samoa will hopefully provide. However, as this deal concerns the visa regime operated by Schengen member states, from which the United Kingdom has opted out, I will abstain on this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose au Parlement européen d'approuver la conclusion de l'accord entre l'Union et Samoa, négocié par la Commission européenne, qui vise à faciliter la délivrance de visas de court séjour. Il permet aux citoyens de l'Union européenne et aux citoyens de Samoa d'obtenir un visa gratuit sur le territoire de toutes les parties contractantes pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Ce visa concerne toutes les catégories de personnes (détenteurs de passeports ordinaires, diplomatiques, officiels et spéciaux) voyageant pour tout type de motif, à l'exception de celui de mener des activités rémunérées.

Soutenant ces objectifs, j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote regarding the granting of short-term visas. Although this vote only relates to the Schengen area, which the UK is not part of, UKIP opposes the principle that the EU can decide immigration policy for any Member State. The only people who should decide immigration policy and visas are nationally elected and accountable governments, not undemocratic EU institutions in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport qui vise à introduire une mesure d'exemption de visa de court séjour entre les États membres de l'Union européenne et le Samoa. Cet accord va notamment offrir un avantage certain aux ressortissants de l'État indépendant du Samoa désirant se rendre dans l'Union et favoriser le tourisme en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Le rapport Gabriel avait pour but de supprimer l'obligation de visas pour le Commonwealth de Dominique, le Vanuatu, Trinité-et-Tobago, les Samoa, Grenade, le Timor-Oriental, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et les Émirats arabes unis.

Ces pays ne représentent certes pas de risque d'immigration incontrôlée ni de trouble à l'ordre public. Cependant, en cette période où les terroristes islamistes cherchent la moindre faille dans notre défense afin de nous attaquer, je ne trouve pas opportun d'exempter certains pays de visas et de faciliter de manière générale, l'accès à notre territoire à depuis des pays extra-européens.

Bien que favorable au resserrement des liens économiques avec ces pays, je ne peux sciemment prendre le risque de permettre à des personnes mal intentionnées d'en profiter pour nuire à la sécurité européenne. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ През май тази година бе подписано споразумение за премахване на визите за краткосрочно пребиваване между ЕС и седем държави от така наречения район на Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, сред които е и Самоа.

Подкрепих доклада, тъй като смятам, че като един от най-динамичните в района на тихоокеанските острови, Самоа има значителен потенциал за развитие. Премахването на визите за краткосрочно пребиваване е допълнително средство за засилване на икономическите и културните връзки и за засилване на политическия диалог по редица въпроси и, не на последно място, би могло да окаже положително въздействие върху инвестициите и развитието на туристическия сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Θεωρώ λάθος την υπογραφή συμφωνίας απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των νήσων Σαμόα διότι μια τέτοια απαλλαγή αφενός δεν συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα για τα τουριστικά ή επαγγελματικά ταξίδια, αφετέρου δεν πρόκειται να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές των πολιτών των Σαμόα προς τις ΗΠΑ και το τι θα συμβεί εάν αυτές οι ροές κατευθυνθούν προς την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération parce que je suis opposé à l'exemption de visas pour les pays tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta recomendação é relativa à decisão do Conselho para a celebração, em nome da União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração.

O Acordo assinado prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os nacionais do Estado Independente de Samoa que se deslocam ao território da outra Parte Contratante pelo período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. Todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais) beneficiam da isenção de visto, independentemente do motivo da viagem, com exceção do exercício de uma atividade remunerada.

O acordo facilita as deslocações, sendo em si mesmo positivo.

Pelo exposto, o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto in favore al progetto di decisione del Consiglio riguardante l'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa. Quest'accordo rappresenterà un efficace strumento in grado di intensificare le relazioni politiche, culturali ed economiche tra i due paesi. Inoltre, l'esenzione dal visto comporterà indubbi vantaggi per i viaggi turistici o di affari verso l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour because visa liberalisation will simplify travel for business people, facilitate investment and intensify economic links among businesses.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska komisia vyrokovala v mene Európskej únie dohodu so Samoou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch. Dohoda stanovuje bezvízový styk pre občanov Európskej únie a pre občanov tohto územia pri cestách do Samoe na maximálne trvanie po dobu 90 dní v ľubovoľnom 180-dňovom období. Táto dohoda zároveň predstavuje vyvrcholenie a prehĺbenie vzťahov medzi Európskou úniou a Samoou, čo je politicky veľmi významný ďalší spôsob posilnenia hospodárskych a kultúrnych vzťahov a zintenzívnenie politického dialógu o rôznych otázkach, vrátane ľudských práv a základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Do il mio parere positivo alla conclusione dell'accordo per i visti relativo a soggiorni di breve durata.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη Συμφωνία ΕΕ - Σαμόα διότι θεωρώ λάθος την συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των νήσων Σαμόα και τούτο διότι δεν πρόκειται ούτε να δημιουργήσει σημαντικό πλεονέκτημα για τα τουριστικά ή επαγγελματικά ταξίδια, ούτε να επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Σκέφτομαι τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των πολιτών των Σαμόα προς τις ΗΠΑ και το τι θα συμβεί αν αυτές οι ροές κατευθυνθούν προς την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The Commission has negotiated on behalf of the EU, an agreement with the Independent State of Samoa on the short-stay visa waiver. The agreement can only be concluded if the European Parliament has given its consent. The agreement provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of this territory when travelling to the Independent State of Samoa for a maximum period of 90 days in any 180-day period. This agreement simultaneously represents a culmination of the deepening of relations between the European Union and the Independent State of Samoa – which is politically highly significant and an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ Today we are giving our consent to the conclusion of the agreement with the EU which has already been negotiated with the European Commission. The purpose of the proposal on visa facilitation is the conclusion of an agreement on facilitating the issue of short-stay visas. The agreement also provides for visa-free travel for the citizens of the European Union for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out paid activity.

We support today’s resolution and believe that it is important to have a good agreement because it helps to fight organised crime and terrorist organisations.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is.

Szamoa gazdasága az egyik legdinamikusabb a Csendes-óceán szigeteinek gazdaságai között. A mezőgazdasági ágazat alkalmazza a munkavállalók kétharmadát, és ez a szektor adja az export 90%-át. Az EU jelenleg a csendes-óceáni régió 14 országával, köztük Szamoával is tárgyalásokat folytat egy átfogó gazdasági partnerségi megállapodásról. Az Unió és Szamoa közötti gazdasági együttműködés legfontosabb területei a magánszektor fejlesztése, a vízügyi ágazat és az idegenforgalom fejlesztése.

A fentiek fényében szavazatommal támogattam az ajánlást.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del acuerdo de exención de visados teniendo en cuenta que podría tener efectos positivos, en particular para las inversiones y el desarrollo del sector turístico de Samoa, lo que redundaría en la mejora del bienestar de sus ciudadanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute als Koordinator meiner Fraktion für den EU-AKP-Dialog für die Empfehlung zum Abkommen EU/Samoa über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte gestimmt, da ich eine Annäherung für wertvoll halte und für mich dazu auch die Vereinfachung touristischer Bürokratien zählt.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Das Abkommen ist ein weiterer Schritt, um die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Europas und Samoa zu intensivieren. Gerade unkomplizierte Kurzaufenthalte leisten einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Austausch und zur wirtschaftlichen Entwicklung.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this recommendation concerning the short-stay visa waiver programme which allows EU citizens and citizens of participating countries to travel to the EU or the participating country without a visa for stays of 90 days or less. The agreement takes into account the situation of the Member States that are not part of Schengen such as Ireland and the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Los acuerdos de exención de visados para estancias breves suponen un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y terceros países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además de estos motivos, esgrimidos protocolariamente por la ponente de esta Recomendación, consideramos que debemos favorecer la supresión de barreras a la circulación de personas de terceros países por la UE, con carácter general.

Por ello votamos A FAVOR de la celebración del acuerdo entre la UE y Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ This agreement represents a culmination of the deepening relations between the Independent State of Samoa and the European Union. It will bring people closer together and boost tourism. But I also feel that it was incredibly important to vote in favour of this agreement because, although Samoa is a relatively small country, the potential benefits in terms of political dialogue on things like human rights and fundamental freedoms will reveal how much of a beneficial force the European Union is in the world when it comes to extending these norms we hold valuable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ As with the majority of my constituents in Wales, I do not feel that it is the place of the EU to decide who can and cannot come into my country. I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), raštu. ‒ Aš balsavau už rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Samoa Nepriklausomosios Valstybės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto, nes juo bus sudaromos galimybės ES piliečiams lengviau keliauti į ES trečiąsias šalis, paskatinti žmonių tarpusavio ryšius, padidinti turizmą ir pagyvinti verslą.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε τις εκθέσεις διότι, ως ΑΚΕΛ, έχουμε τηρήσει πάντοτε θετική στάση υπέρ ενός γενικού καθεστώτος βίζας για τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών, αν και διαφωνούμε με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I chose to vote for this agreement because a the waiver of short-stay visas simultaneously represents a culmination of the deepening of relations between the European Union and the Independent State of Samoa and is an additional way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights and fundamental freedoms. Samoa has one of the most dynamic economies of all the Pacific islands. Two thirds of the work force is employed in agriculture, which accounts for 90% of exports. Generally, trade and investment between the EU and the Pacific countries remain weak both as regards their value and in relative terms, but they have strong potential for development. The visa waiver agreement could in particular have a positive impact on investment and on the development of tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ Short-stay visa waiver agreements, which would provide visa-free travel for citizens were signed in May 2015 between the EU and St Lucia, the Commonwealth of Dominica, Grenada, St Vincent and the Grenadines, the Republic of Vanuatu, the independent State of Samoa, the Republic of Trinidad and Tobago, the United Arab Emirates and Timor-Leste. The visa would cover a period of 90 days out of any 180-day period. The agreement has received unanimous support in the Council and will not apply to the United Kingdom and Ireland. Since this agreement will likely increase commercial opportunities through increased tourism and promote commercial opportunities, which I strongly support, I have voted in favour of this report. By the way, I believe that the euro must be abolished. It leads to dissension and discord in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Si nous prenons le cas particulier de Samoa, je ne vois pas de difficulté particulière à lever l'obligation de visa de court séjour, c'est-à-dire de trois mois sur une période de 180 jours, pour les ressortissants de cette petite monarchie constitutionnelle de 192 000 habitants située dans l'océan Pacifique.

Le risque migratoire est très faible. Cependant, au-delà de l'île de Samoa, je m'interroge sur le choix stratégique d'accorder des exemptions de visa de court séjour à tour de main alors que, pour certains de ces pays, en particulier ceux des Balkans occidentaux, le risque migratoire et pour la sécurité intérieure des États membres de l'Union européenne existe réellement.

Il existe un règlement qui énumère une liste positive de pays dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa de court séjour. Ces pays sont aujourd'hui 42, dont les États-Unis et le Japon, et seront bientôt 61. N'y aurait-il pas lieu de réviser cette liste à la lumière des bouleversements internationaux?

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the Cotonou agreement regarding the waiver of short-stay visas as an important step forward for the economic and cultural area of the Independent State of Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, sporazuma između Europske unije i Nezavisne Države Samoe o ukidanju viza za kratkotrajni boravak kojim se daje suglasnost za sklapanje istoga, zbog toga što se time dodatno osnažuje Sporazum iz Cotonoua. Gospodarstvo Samoe jedno je od razvijenijih u regiji pacifičkih otoka, dok je poljoprivredni sektor najjača grana. Ključni sektori suradnje između Unije i Samoe su razvoj privatnog sektora, sektora vode i razvoj turizma.

S druge strane, Samoa je parlamentarna demokracija koja je pokazala napredak u poštivanju temeljnih sloboda, te je politički dijalog s Unijom usmjeren na zaštiti okoliša, ljudskih prava te ravnopravnosti među muškarcima i ženama. Smatram, stoga, da će Sporazum doprinijeti gospodarskom rastu, ekonomskim i kulturalnim vezama te pokretanju jakog turističkog sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ces accords relatifs à l'exemption de visa pour les courts séjours ont vocation à densifier les échanges commerciaux, à accroitre les investissements et à dynamiser le tourisme.

Il est important de préciser que le taux de refus de visa est faible pour ces pays, lesquels ne présentent, selon le rapport, aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité et d'ordre public.

Malgré tout, l'opportunité de conclure de tels accords, alors même que la porosité des frontières européennes fait le lit du terrorisme en Europe, semble faible.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I, with my fellow UKIP colleagues voted against this legislative vote regarding the granting of short-term visas. Although this vote only relates to the Schengen area, which the UK is not part of, UKIP opposes the principle that the EU can decide immigration policy for any Member State. The only people who should decide immigration policy and visas are nationally elected and accountable governments, not undemocratic EU institutions in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), písemně. ‒ Svým hlasováním jsem podpořil zrušení vízové povinnosti pro krátkodobý pobyt občanů vybraných partnerských zemí skupiny AKT a Spojených arabských emirátů v Evropské unii. Toto opatření týkající se výlučně bezpečných zemí s výbornou úrovní spolupráce s evropskými zeměmi zvýší zájem mimoevropských turistů o návštěvu zemí EU. Reciproční zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty zároveň značně zjednoduší cestování občanů Unie do daných zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Mariya Gabriel sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa. Le Parlement européen devait statuer sur les conclusions de l'accord entre l'Union et l'État indépendant du Samoa qui a été négocié par la Commission. L'objectif était de faciliter l'obtention de visas. Les citoyens des deux ensembles seront exemptés de visa pour les séjours de maximum 90 jours pour une période de 180 jours. Cette exemption ne concerne pas les personnes qui voyageront pour affaires.

Cette recommandation a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Die Visa-Befreiung lehne ich zu diesem Zeitpunkt ab. Es ergeben sich daraus Sicherheitsbedenken, die für Europa in dieser Situation nicht zu verantworten wären.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the ratification of the agreement as it provides for visa-free travel for EU citizens and will boost tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Lo Stato indipendente di Samoa rappresenta una realtà in crescita economica, la cui popolazione risulta impegnata principalmente nei settori della pesca, dell'agricoltura e del turismo. Pur essendo di modeste dimensioni, quest'isola, costituitasi Stato, è un partner affidabile dell'UE, in cui i suoi cittadini investono e soggiornano. Ho deciso di votare favorevolmente poiché ritengo che la stipula dell'accordo di esenzione avrà effetti benefici sugli investimenti e sullo sviluppo del settore turistico.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre l'accord UE-Samoa d'exemption de visa pour les séjours de courte durée. Selon le rapport de Mme Gabriel, le pays en question ne représente aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité et d'ordre public. S'agissant de la mobilité, la confiance dans les demandeurs de visa serait haute, le taux de refus de visa étant relativement faible.

La libéralisation des visas simplifie les conditions de voyage. Cependant, nous avons le devoir de nous poser la question de l'opportunité de conclure des accords d'exemption de visa au moment où le risque d'attentats terroristes est réel et où l'Union européenne a perdu tout contrôle de l'immigration de masse.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Les députés FN ont voté contre cet accord car ils sont hostiles à l'exception de visa pour les séjours de courte durée, qu'il entérine. Les visas sont nécessaires pour assurer la sécurité nationale, sauf à l'égard de nos partenaires fiables, notamment européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Esta Resolución promueve la exención de visados para estancias de corta duración entre la UE y Samoa, profundizando en las relaciones ya establecidas a través del acuerdo del Acuerdo de Cotonú. En concreto, se espera ahondar en las relaciones económicas y culturales y el diálogo político sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Samoa cuenta con una de las economías más dinámicas de las islas del Pacífico a pesar del gran peso del sector agrícola. Es de esperar que el presente acuerdo tenga resultados positivos en lo relativo a las inversiones y el sector turístico, así como en el acercamiento de los pueblos europeos y del Pacífico.

Dado que ningún Estado de la Unión dispone de consulado en Samoa, los costes relacionados a la obtención de visados son bastante elevados, por lo que la exención de los mismos contribuirá notablemente al turismo y viajes de negocios desde la UE.

Por todo ello, me declaro a favor de la presente Resolución.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Sklopljen je Sporazum između Europske unije i Nezavisne Države Samoe za izuzeće od viza za kratkotrajni boravak. Sporazum predviđa bezvizni režim za građane Europske unije i Samoe i mogućnost boravka na razdoblje od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana na teritoriju Unije i Samoe.

Podržala sam izvješće zastupnice Mariye Gabriel jer je sporazum sklopljen i potpisan u skladu s Odlukom Vijeća, primjenjuje se na privremenoj osnovi te mu je za stupanje na snagu potreban pristanak Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Pašlaik galvenās sadarbības nozares starp Eiropas Savienību un Samoa Neatkarīgo Valsti ir privātā sektora attīstība, tūrisms un saldūdens pieejamības garantēšana. Palmu eļļa, kafija un zvejas produkti savukārt veido primāro importa daļu no Samoa. Klimata pārmaiņas ir vēl viena visai svarīga sadarbības joma, it īpaši ņemot šīs Klusā okeāna valsts diezgan spēcīgo pakļautību klimata pārmaiņām, pirmkārt, jūras līmeņa paaugstināšanos.

Augsti dinamiskā ekonomika, attīstīta parlamentārā demokrātija, kur tiek ievērotas cilvēktiesības to dažādākajos veidos – šī ir mūsdienu Samoa Neatkarīgā Valsts. Ņemot vērā potenciālās nākotnes perspektīvas, īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšana ir svarīgs, loģisks un produktīvs solis, kurš palīdzēs arī tālāk veiksmīgi attīstīt mūsu savstarpējās attiecības.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Dohoda ruší vízovú povinnosť pre občanov zmluvných strán na obdobie najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek180-dňového obdobia. Zrušenie sa vzťahuje na všetky kategórie osôb, cestujúcich z akéhokoľvek dôvodu, okrem vykonávania platenej činnosti.

Samojský nezávislý štát je nezávislou parlamentnou demokraciou so silne rozvinutým poľnohospodárstvom. V tomto sektore pracujú dve tretiny obyvateľstva. Vývoz poľnohospodárskych produktov predstavuje 90 % celkového vývozu. Migrácia z krajiny smeruje v súčasnosti predovšetkým do USA, do EÚ len v malej miere. Okrem zjednodušeného pohybu obyvateľstva dohoda vytvára priestor pre obchod, cestovný ruch a investície.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή, διότι δεν είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

Επιπλέον, πιθανολογείται βάσιμα ότι η εφαρμογή της εν λόγω σύστασης θα αξιοποιηθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους προκειμένου αυτοί να εισέλθουν χωρίς βίζα στην ΕΕ και στη συνέχεια να παρατείνουν παράνομα την παραμονή τους στην Ένωση και μετά τη λήξη της υπό κρίση βραχείας διαμονής, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της παράνομης μετανάστευσης εντός της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this proposal. It should be noted that no EU Member State has a Consulate in Samoa, which means that at present Samoan nationals must incur substantial costs in order to apply for and obtain visas abroad. The visa waiver will therefore constitute a definite advantage for travel to the European Union for purposes of tourism or business.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cet accord. Comme pour les précédents, il s'agit ici de toute une série d'accord sur l'exemption de visa de court séjour avec plusieurs pays.

Cet accord est censé aider à dynamiser le tourisme et renforcer les relations commerciales et les investissements avec ces partenaires.

La clé de ces accords est la confiance: le taux de refus de visa est très faible car les pays ont confiance dans les demandeurs de visas. D'après le rapporteur, les pays visés par ces accords ne représentent pas une menace, ni en termes de migrations irrégulières, ni en matière de sécurité.

Au vu de l'immigration de masse que nous subissons et que l'Union n'est plus capable de gérer, au vu des risques et des récents attentats dont la France vient d'être victime, on ne peut que s'étonner, voire s'inquiéter, de cette soudaine volonté d'ouverture. Peut-être le moment n'est-il pas des plus opportuns!

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa. Grazie a tale accordo, i cittadini dell'Unione europea potranno viaggiare senza visto nel territorio dello Stato indipendente di Samoa per un soggiorno di breve durata. Con quest'accordo i contatti interpersonali saranno incoraggiati, il turismo sarà favorito e le relazioni commerciali tra Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa saranno rafforzate. Inoltre, da un punto di vista di mobilità, i dati recenti dimostrano che vi è una grande fiducia verso i cittadini di Samoa che richiedono il visto e il paese non rappresenta alcuna minaccia in termini di migrazione come in materia di sicurezza e ordine pubblico.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e dello Stato indipendente di Samoa che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La liberalizzazione del visto si tradurrebbe in un ostacolo in meno rispetto allo sviluppo dei principali ambiti di cooperazione economica tra l'Unione e Samoa, tra cui il settore privato, il settore dell'acqua e lo sviluppo del turismo. Voto pertanto favorevolmente alla proposta della collega Gabriel.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La economía de Samoa es una de las más dinámicas de las islas del Pacífico. La UE está negociando un acuerdo de asociación económica global con catorce países de la región del Pacífico, de la que forma parte Samoa y, en la actualidad, los principales ámbitos de cooperación económica entre la Unión y Samoa son el desarrollo del sector privado, el sector del agua y el desarrollo del turismo.

Creo, por tanto, que va a ser bueno para estas relaciones y para hacerlas más intensas en el futuro el acuerdo sobre exención de visados para estancias de corta duración.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ In Zeiten der Massenmigration wirkt eine Befreiung von der Visumspflicht für viele weitere Länder wie ein schlechter Witz. Anstatt Gesetze zu beschließen, welche die Massenmigration eindämmen könnten, beschäftigt sich die EU mit Visumserleichterungen. Der europäischen Bevölkerung wird damit ein Bärendienst geleistet. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Sur le fond du dossier, je suis favorable aux exemptions de visa de court séjour afin de faciliter la mobilité et les voyages des citoyens de deux parties, en l'occurrence des États membres à Samoa et réciproquement. Je regrette néanmoins que les Outre-mer français en soient exclus.

Sur la forme, je dénonce toute cette procédure. Seule la Commission est habilitée à négocier ces accords au nom des États et citoyens. Elle ne tient le Parlement européen au courant de l'état des négociations qu'à la toute fin du processus. Surtout, ces accords sont mis en application avant même que le Parlement européen ne donne ou non son approbation, témoin exemplaire que la démocratie n'a pas sa place dans l'Union (à noter que la même procédure sera appliquée dans le cas de l'accord transatlantique).

Dans ces conditions, je m'abstiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Ces accords relatifs à l'exemption de visa pour les courts séjours ont vocation à densifier les échanges commerciaux, à accroitre les investissements et à dynamiser le tourisme.

Il est important de préciser que le taux de refus de visa est faible pour ces pays, lesquels ne présentent, selon le rapport, aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité et d'ordre public.

S'agissant des Émirats arabes unis, il faut préciser que 150 000 ressortissants de l'Union européenne y sont établis et que, pour la plus part, ils y travaillent. Environ 1,6 million d'Européens visitent chaque année les Émirats arabes unis et quelque 230 000 Émiratis se rendent en Europe, principalement pour des voyages d'affaires et du tourisme de luxe.

Malgré tout, l'opportunité de conclure de tels accords, alors même que la porosité des frontières européennes fait le lit du terrorisme en Europe, semble faible.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente a recomendação referente ao projecto de decisão do Conselho relativo à celebração, em nome da União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. Partilho da posição da relatora de que este acordo é o resultado do aprofundamento das relações entre a União Europeia e o Estado Independente de Samora, constituindo-se como um meio adicional para reforçar as relações económicas e culturais, mas também para o aprofundamento do debate e diálogo político sobre diversas questões, incluindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ The agreement provides for visa-free travel for the citizens of the European Union and for the citizens of Samoa when travelling in the other’s territory for a maximum period of 90 days in any 180-day period. I chose to support this resolution as it is an opportunity to deepen economic relations and develop tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Samoa qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, a été discuté lors de la 8e réunion régionale de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

Je suis très heureux de voir que nous sommes arrivés au bout de ce processus initié en juillet 2012 à Apia. La conclusion de l'accord bilatéral entre l'Union et l'État de Samoa renforcera la relation entre les deux parties qui coopèrent déjà fructueusement sur les questions essentielles relatives aux droits de l'homme, à l'égalité des genres, au changement climatique et à l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Samoa je malým ostrovom v Tichom oceáne s dynamickým hospodárstvom zameraným na poľnohospodárske odvetvie. Spolupráca medzi dvoma zmluvnými stranami sa zameria na rozvoj súkromného sektora, vodohospodárskeho sektora a cestovného ruchu. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti medzi EÚ a Samojským nezávislým štátom by priniesla množstvo výhod pri turistických a služobných cestách do Únie, nakoľko žiaden členský štát nemá konzulát na Samoe, čo sťažuje podávanie žiadostí a získavanie víz. Dohoda by teda znamenala zníženie nákladov na cestovanie a obchodovanie medzi zmluvnými stranami, vzájomný obchod má potenciál na rozvoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I gave my support to the EU-Samoa agreement on the short-stay visa waiver, which will provide new visa regime for visa-free travel for EU citizens and will bring people on both sides closer and will boost tourism.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ The EU should wisely allow legal access to third country nationals, as one of the means of both managing migration and protecting its good image, consistent with its values. Of course, reciprocity should also always be sought, in order to also benefit directly EU citizens when travelling abroad. I supported the agreement on the short-stay visa waiver with Samoa as part of this possible menu of wisdom.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 20-i rendeletével módosította az 539/2001/EK rendeletet, a Szamoai Független Államot azon harmadik országok közé sorolva, amelyek állampolgárai a tagállamok külső határainak átlépésekor mentesek a vízumkötelezettség alól. A Bizottság ezt követően 2014. november 19. és december 15. között tárgyalásokat folytatott az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti ilyen értelmű kétoldalú megállapodás megkötéséről. A megállapodást 2015. május 28-án parafálták Brüsszelben, azóta a Parlament jóváhagyására vár. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlásában a megállapodás jóváhagyása mellett foglalt állást, a tervezetet ennek megfelelően megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Ces accords prévoient l'exemption de visa pour les séjours de courte durée pour les pays listés, afin de dynamiser le tourisme et de renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements. La libéralisation des visas simplifiera les conditions de voyage pour les entrepreneurs, facilitera les investissements et intensifiera les liens économiques entre les entreprises.

S'agissant de la mobilité, la confiance dans les demandeurs de visa de ces pays est haute, le taux de refus de visa étant historiquement faible. Selon le rapporteur, les pays en question ne représentent aucune menace ni en termes de migration irrégulière, ni en matière de sécurité et d'ordre public.

Cependant, on peut se poser la question de l'opportunité de conclure des accords d'exemption de visa au moment où le risque d'attentats terroristes est réel et où l'Union européenne a perdu tout contrôle de l'immigration de masse. La réponse est négative, d'où un vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia estabeleceu um acordo de isenção de vistos para estadas de curta duração, para os cidadãos da União Europeia e nacionais do Estado Independente de Samoa, no âmbito de deslocações ao território da outra Parte Contratante pelo período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias, sendo assim necessária a aprovação pelo Parlamento Europeu do respetivo acordo.

A facilitação de vistos permite uma aproximação dos povos e um reforço das relações económicas, culturais e políticas entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa, fortalecendo a importância política do Acordo de Cotonu, um acordo de parceria efetuado entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a União Europeia e os seus Estados-Membros. Diversas categorias de pessoas, independentemente do motivo de visita ao país, estão abrangidas por este acordo de facilitação de vistos, exceto no caso de exercício de atividades remuneradas.

Voto favoravelmente o presente acordo, pois considero fundamental o estabelecimento de relações entre a União Europeia e outras comunidades, que irão proporcionar benefícios para ambas as partes, no domínio económico, político e social e potencializar diálogos de cooperação bilaterais.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Comme pour les précédents rapports de libéralisation des visas, j'ai voté contre ce texte d'exemption de visas pour Samoa, puisqu'il n'est pas opportun de réaliser cette politique à un moment où l'Union est incapable de savoir qui entre sur son territoire. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which ratifies the agreement on short-stay visa waiver and allows for EU citizens and citizens of the participating countries to travel to the EU or the participating country without a visa for stays of 90 days or less.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cet accord relatif à l'exemption de visa de court séjour entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa. Il s'agissait d'autoriser le régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants européens et samoans qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de notre collègue Mariya GABRIEL sur l'accord relatif à l'exemption de visa de court séjour entre l'Union européenne et Samoa. Cet accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des ressortissants des deux parties concernées qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. L'exemption de visa couvre toutes les catégories de personnes (ordinaire, diplomatique, service officiel et des détenteurs de passeport spéciaux) voyageant pour toutes sortes d'objectifs, excepté celui d'une activité rémunérée.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogatom az Európai Unió és a Szamoi Független Állam közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás megkötését. Ez az egyezség kiváló lehetőséget teremt az idegenforgalom fellendítésére, beruházások megkönnyítésére és a kereskedelem dinamizálására, növelve ezzel az Európai Unió és a feljebb említett állam közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok jelentőségét. Ezen túl a megállapodás új szövetségeseket kínál az olyan horderejű ügyekben való összefogásra, mint például a terrorizmus elleni harc. Pozitívumként tekintünk továbbá a politikai párbeszéd megjelenésére, mely leggyakrabban a korrupció, a bűnszövetkezetek és az emberkereskedelem elleni közös fellépésre irányul.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this recommendation on the draft Council decision that provides a visa-free travel agreement for the citizens of the European Union and for the citizens of the Independent State of Samoa when travelling to the territory of the other Contracting Party for a maximum period of 90 days in any 180-day period.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Statt die Fehler, die mit der Visum-Befreiung für die Westbalkanstaaten begangen wurden, zu wiederholen, sollte sich Europa endlich ernsthaft um die Sicherung der europäischen Grenzen kümmern. Aus diesem Grund hätte ich mich auch gegen dieses Abkommen ausgesprochen.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Samoa majandus on Vaikse ookeani saarte üks dünaamilisemaid. Viisavabadus annab eelise turismi ja kaubanduse elavdamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote regarding the granting of short term visas. Although this vote only relates to the Schengen area, which the UK is not part of, UKIP opposes the principle that the EU can decide immigration policy for any Member State. The only people who should decide immigration policy and visas are nationally elected and accountable governments, not undemocratic EU institutions in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Il raggiungimento e l'adozione di un accordo tra l'UE e lo Stato indipendente di Samoa, il quale consenta l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, rappresenta un passo importante ai fini di un maggior avvicinamento tra i popoli europei e quelli dei Caraibi e, più in generale, uno strumento politicamente rilevante nell'ambito dell'Accordo di Cotonou. Ho ritenuto conseguentemente di esprimere il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Podržavam sporazum između Europske unije i Nezavisne Države Samoa o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak. Pozdravljam daljnji razvoj prijateljskih odnosa između Europske unije i Nezavisne Države Samoa. Drago mi je da su ukidanjem viza obuhvaćene sve kategorije osoba u želji olakšanja putovanja i kratkotrajnog boravka bez vize, od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju unutar 180 dana od dana prvog evidentiranog ulaska.

Sporazumom se građanima Europske unije i građanima Nezavisne Države Samoa omogućava boravak bez vize na području druge ugovorne strane. Time se pružaju i brojne prilike ne samo građanima Nezavisne Države Samoa, nego i građanima EU-a kroz nove poslovne prilike i olakšavanje putovanja.

Zbog bliskog odnosa između Europske unije i Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju sporazuma o pridruživanju navedenih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, pozivam navedene zemlje da sklope bilateralne sporazume o ukidanju viza s Nezavisnom Državom Samoa za kratkotrajni boravak koji bi sadržavali odredbe kao u ovom Sporazumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Comme pour les précédents rapports de libéralisation des visas, j'ai voté contre ce texte d'exemption de visas pour les îles Samoa, puisqu'il n'est pas opportun de réaliser cette politique à un moment où l'Union est incapable de savoir qui entre sur son territoire.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam ukidanje viza za kratkotrajni boravak građana Samoe unutar Europske unije, uz iznimku Irske i Ujedinjenog Kraljevstva. Smatram kako će se ovom odlukom unaprijediti suradnja EU-a i Samoe i potaknuti razmjena i razvoj zbog čega sam podržao ovaj prijedlog. Građani moje zemlje, Hrvatske, već mogu putovati u Samou bez vize zbog čega se čini primjerenim isto omogućiti i građanima ove zemlje. Nadam se da će se EU dosljedno držati pravila viznog reciprociteta s trećim zemljama koje još uvijek ne primjenjuju jednak vizni režim za državljane svih 28 zemalja članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Nezavisna Država Samoa jedna je od potpisnica Sporazuma iz Cotonoua te je snažna partnerica Europske unije. Samoa ima jednu od najdinamičnijih ekonomija na Pacifiku. Dvije trećine stanovništva radi u poljoprivredi, koja iznosi 90 % ukupnog izvoza. Glavna područja suradnje između EU-a i Nezavisne Države Samoe su razvoj turizma, privatnog sektora i vodne industrije.

Samoa je stabilna demokratska država od osamostaljenja 1962. godine. Temeljna ljudska prava i slobode se poštuju, a politički dijalog EU-a sa Samoom fokusira se na ekološka pitanja i ljudska prava. Informacije pokazuju da se velika većina zahtjeva za vizu prihvati te da Samoa ne predstavlja nikakav sigurnosni rizik za Europsku uniju.

S obzirom na to da ni jedna članica Europske unije nema predstavništvo u Samoi, dosadašnji troškovi prijave za vizu bili su izrazito veliki. Slijedom navedenog, smatram da bi trebalo ukinuti kratkotrajne vize između EU-a i Nezavisne Države Samoe.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Le relazioni tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa sono disciplinate dall'Accordo di Cotonou. Ho votato a favore dell'approvazione di tale accordo perché, a causa dell'assenza di consolati degli Stati membri dell'UE, i cittadini samoani devono sostenere ingenti spese per richiedere e ottenere il visto per viaggi all'estero e pertanto un'eventuale esenzione comporterebbe indubbi vantaggi per i viaggi turistici o di affari verso l'Unione europea. In questo modo i cittadini samoani potranno beneficiare pienamente del partenariato tra gli ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Maurice Ponga (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu l'approbation de l'accord conclu entre l'Union européenne et Samoa qui vise à supprimer l'exigence de visas pour les courts séjours, c'est-à-dire d'une durée inférieure à 90 jours pour toutes les catégories de personnes (ordinaire, diplomatique, etc.).

En effet, il est important que les citoyens européens puissent se rentre aux Samoa sans visa et inversement. Cette exemption de visa devrait permettre, je l'espère, de soutenir le secteur du tourisme dans cette île du Pacifique.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Cet accord vient sceller l'exemption de visas pour de très courts séjours et sur la base de la réciprocité avec les Samoa, une manière de fluidifier les déplacements de nos ressortissants, que ce soit pour le tourisme ou les affaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ No âmbito da alteração do Regulamento (CE) n.º 539/2001 pelo Regulamento (UE) n.º 509/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, o Estado Independente de Samoa foi transferido para o anexo II, que estabelece a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos da obrigação de visto para transporem as fronteiras externas dos Estados-Membros.

Após a adoção do referido regulamento, o Conselho autorizou, em 9 de outubro de 2014, a Comissão a encetar negociações para a celebração de um acordo bilateral entre a União e o Estado Independente de Samoa. As negociações foram concluídas a 15 de dezembro de 2014, tendo o referido Acordo sido assinado em 28 de maio de 2015.

O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os nacionais do Estado Independente de Samoa que se deslocam ao território da outra Parte Contratante pelo período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias.

Por considerar que se trata de um acordo importante para reforçar as relações económicas e culturais e intensificar o diálogo político entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa, votei favoravelmente a respetiva aprovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote regarding the granting of short term visas. Although this vote only relates to the Schengen area, which the UK is not part of, UKIP opposes the principle that the EU can decide immigration policy for any Member State. The only people who should decide immigration policy and visas are nationally elected and accountable governments, not undemocratic EU institutions in Brussels.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este Acordo é o culminar do aprofundamento das relações entre a UE e Samoa, revestindo-se de elevada importância política e constitui ainda um meio adicional para reforçar as relações económicas e culturais, bem como para intensificar o diálogo político sobre diversas questões, incluindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai approuvé ce projet d'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa en ce qui concerne l'exemption de visa de court séjour, qui est déjà appliqué à titre provisoire depuis le mois de mai 2015. Cet accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de ces pays tiers qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

À noter, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à ces accords et ne sont pas soumis aux dispositions de ceux-ci, tout comme les territoires non européens de la France et des Pays-Bas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O fortalecimento das relações económicas e culturais, bem como a importância política do Acordo entre os Países ACP (África, Caraíbas, Pacifico) e a União Europeia, foram fundamentais para a vontade de reforçar a cooperação bilateral, através da celebração deste acordo, que, à semelhança dos restantes Acordos da mesma natureza votados hoje, estava provisionalmente em vigor desde 6 de maio último.

A Ilha de Samoa é uma das economias mais dinâmicas das Ilhas do Pacífico, onde o sector agrícola representa 90 % das suas exportações. Os domínios de cooperação e assistência económica da União com Samoa estão essencialmente concentrados no sector privado, nomeadamente no sector da água e no turismo. Porém, as relações comerciais estabelecidas entre a UE e Samoa são, até à data, escassas.

Contudo, e atendendo ao facto de que nenhum Estado-Membro tem um consulado na Ilha da Samoa, espera-se que neste acordo de isenção de vistos o potencial para o desenvolvimento e crescimento, nomeadamente no sector do Turismo e dos negócios, seja uma mais-valia, em especial para Samoa, pelo que decidi apoiar esta Proposta de Recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce texte qui porte sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et l'État indépendant du Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour.

L'accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Samoa qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'exemption de visa bénéficie à toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l'exercice d'une activité rémunérée.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e lo Stato indipendente di Samoa in quanto esso rafforza i rapporti economici e culturali. L'accordo firmato permette ai cittadini dell'Unione e ai cittadini dello Stato indipendente di Samoa di recarsi nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone come i titolari di un passaporto ordinario ad eccezione dei soggiorni finalizzati allo svolgimento di un'attività retribuita.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Los acuerdos de exención de visados para estancias breves suponen un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y terceros países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además de estos motivos, esgrimidos protocolariamente por la ponente de esta Recomendación, consideramos que debemos favorecer la supresión de barreras a la circulación de personas de terceros países por la UE, con carácter general.

Por ello votamos A FAVOR de la celebración del acuerdo entre la UE y Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este acuerdo permite que los ciudadanos samoanos y los europeos puedan viajar por ambos territorios sin necesidad de visado. A pesar de estar en desacuerdo con la manera en la que se han llevado a cabo las negociaciones —con oscurantismo y sin participación de los parlamentos—, he votado a favor de la ratificación del mismo ya que nos parece bien todo lo que suponga un aligeramiento de la carga burocrática y el fin de las restricciones a la libertad de circulación.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ L'accordo che il Parlamento europeo ha approvato oggi stabilisce nuove disposizioni per l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini dello Stato indipendente di Samoa che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un soggiorno di breve durata fino a un massimo di 90 giorni. L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale) indipendentemente dal motivo della permanenza. Questo accordo rappresenta il coronamento dell'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e tale paese, nonché un ulteriore strumento volto a rafforzare le relazioni economiche, turistiche e culturali ed, infine, servirà a intensificare il dialogo politico tra le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I do not wish to see the EU involved in any visa policy so I voted against this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This agreement represents both a culmination of the deepening relations between the Independent State of Samoa and the European Union. It will bring people closer together and boost tourism. But I also feel that it was incredibly important to vote in favour of this agreement because, although Samoa is a relatively small country, the potential benefits in terms of political dialogue on things like human rights and fundamental freedoms will reveal how much of a beneficial force the European Union is in the world when it comes to extending these norms we hold valuable.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Na základe tejto dohody sa uľahčí cestovanie medzi EÚ a ostrovom Samoa. Zrušenie vízových povinností na pobyty kratšie ako 90 dní podporí hospodárske a kultúrne vzťahy, ale prospeje aj zintenzívneniu politického dialógu. Samojský nezávislý štát je jedným z najdynamickejších ostrovov v Tichom oceáne a po politickej stránke je od získania nezávislosti v roku 1962 stabilnou parlamentnou demokraciou.

S dohodou o zrušení vízovej povinnosti súhlasím aj preto, že bude mať pozitívny vplyv najmä na investície a rozvoj cestovného ruchu, keďže v súčasnosti je obchod EÚ s tichomorskými krajinami na nízkej úrovni. K hlavným oblastiam spolupráce Únie so Samoou patrí rozvoj súkromného sektora, vodohospodársky sektor a rozvoj cestovného ruchu. V budúcnosti je však možné uvažovať aj o rozšírení obchodných vzťahov ponad dnešný dovoz palmového oleja, kávy a produktov rybolovu. V medzinárodných otázkach sa zameriava politický dialóg so Samou na environmentálne problémy a zmenu klímy, keďže Samoa je ako ostrovný štát ohrozená zdvíhaním hladiny oceánov.

Keďže momentálne nemá žiadny členský štát Únie konzulát na Samoe, pre obyvateľov tejto krajiny bude predstavovať zrušenie vízovej povinnosti výhodu pri turistických a služobných cestách do EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovu izmjenu sporazuma o ukidanju viza za kratkotrajni boravak između Europske unije i Samoe uzimajući u obzir preporuku Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Također, ovakav prijedlog izmjene sporazuma poboljšava odnose između navedenih zemalja.

Ukidanjem viza za kratkotrajni boravak građanima se omogućuje da steknu nova iskustva i pospješuje se razvoj mobilnosti. Građani nakon boravka u Europskoj uniji mogu prenijeti svoja novostečena iskustva na zemlju iz koje dolaze i samim time nadalje poboljšati odnose između Europske unije i zemlje u pitanju, ali i stanje u svojoj zemlji. I na indirektan način promoviraju Europsku uniju u vlastitoj državi.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I welcome this agreement which will allow EU citizens and citizens of participating countries to travel to the EU or the participating country without a visa for stays of 90 days or less.

The agreement on the short-stay visa waiver programme takes into account the situation of Member States that are not part of Schengen such as the UK and Ireland.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. U Uredbi Vijeća (EZ) br. 539/2001 navode se treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva. Uredbom (EU) br. 509/2014 Europskog parlamenta i Vijeća izmijenjena je Uredba (EZ) br. 539/2001 tako što se navodi popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja vize, a među kojima je i Samoa.

Sporazum o ukidanju viza sa Samoom parafiran je 15. prosinca 2014. Sa strane Unije, pravna je osnova sporazuma članak 77. stavak 2. točka (a) UFEU-a, u vezi s njegovim člankom 218. Sporazumom se građanima Europske unije i državljanima Samoe omogućuje boravak bez vize na državnom području druge ugovorne stranke od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. U sporazum je uključena odredba prema kojoj Samoa može suspendirati primjenu sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice Europske unije te Unija može suspendirati primjenu sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

Podržavam odluku Vijeća o sklapanju ovog Sporazuma, jer su ciljevi koje je Vijeće postavilo u svojim pregovaračkim smjernicama postignuti, Sporazum je prihvatljiv za Uniju te je odredbom o suspenziji osigurano jednako postupanje prema svim građanima EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi dogovora med Evropsko unijo in Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Obseg trgovine in naložb med Evropsko unijo in pacifiškimi državami je majhen, z odpravo vizumske obveznosti bomo ta obseg povečali ter okrepili gospodarsko sodelovanje. Poleg povečanja naložb med EU in Samoo bomo s sporazumom dosegli tudi večji razvoj turističnega sektorja. Država Samoa prav tako ne predstavlja grožnje v smislu nezakonite migracije, kakor tudi ne na področju varnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Kay Swinburne (ECR), in writing. ‒ These reports relate to the visa regime operated by Schengen Member States. As the UK is outside of the Schengen area and will not take part in the agreement, I have abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Παρόλο που διαφωνούμε με την διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις, εντούτοις υπερψηφίσαμε τις εκθέσεις καθώς, ως ΑΚΕΛ, τηρούμε θετική στάση υπέρ ενός γενικού καθεστώτος ελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους πολίτες των νήσων Σαμόα, δεν είναι σωστή καθότι δεν συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά τα τουριστικά ή επαγγελματικά ταξίδια ούτε θα επηρεάσει θετικά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές των πολιτών των Σαμόα προς τις Η.Π.Α. και να αναλογιστούμε τι θα συμβεί αν αυτές οι ροές κατευθυνθούν προς την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai suivi mon groupe politique et l'expert en la matière. Cet accord d'exemption de visa pour les séjours de courte durée constitue un aboutissement dans l'approfondissement des relations entre l'Union européenne et ce pays – revêtant une signification politique forte dans le cadre de l'accord de Cotonou – ainsi qu'un moyen supplémentaire de renforcer les relations économiques et culturelles et d'intensifier le dialogue politique sur diverses questions, y compris les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of concluding the Agreement between the European Union and Samoa on the short-stay visa waiver, which was signed in May 2015. It allows visa-free travel for EU citizens and for the citizens of the Independent State of Samoa when travelling to each other’s territory for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons, travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity. I welcome that the Agreement strengthens relations between the EU and the Independent State of Samoa, which is significant in the context of the Cotonou Agreement. It is also another way of stepping up economic and cultural relations and intensifying political dialogue on various issues, including human rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Veze između Nezavisne Države Samoe i zemalja članica EU-a temelje se na Sporazumu iz Cotonoua koji predstavlja sveobuhvatan okvir za nastavak djelovanja u kontekstu osnaživanja, kako političkog tako i trgovinskog dijaloga. Podržavam stajalište izvjestitelja koji implicira da će se potpisivanjem sporazuma o ukidanju viza za kratkotrajni boravak na određeni period od 90 dana olakšati protok putnika budući da niti jedna država članica EU-a nema konzulat u Nezavisnoj Državi Samoi.

S obzirom na to da je stopa pozitivno riješenih zahtjeva za izdavanjem vize za državljane Samoe izrazito visoka, a čemu ide u prilog činjenica da većina migranata koji apliciraju za vizu kao željenu destinaciju navode Sjedinjene Američke Države, držim da se bez obzira na to ne smiju zanemariti kontrolni mehanizmi, odnosno monitoring kojim je nužno osigurati poštivanje dogovorenih standarda kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Slažem se da olakšavanje protoka putnika u ovom slučaju može imati pozitivan učinak i stoga sam glasovala za ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Sporazum med Evropsko unijo in Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje sem podprla. Namen predloga sporazuma o poenostavitvi vizumskih postopkov je sklenitev sporazuma s Samoo o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje.

Sporazum upošteva dejstvo, da nekatere države članice ne uporabljajo schengenskega pravnega reda v celoti. Sporazum predvideva tudi potovanje brez vizumov za državljane Evropske unije in državljane Samoe, ko potujejo na ozemlje druge pogodbenice za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju. Odprava vizumov se nanaša na vse kategorije oseb, ki potujejo s kakršnimi koli nameni, razen za namen opravljanja plačanega dela.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Los acuerdos de exención de visados para estancias breves suponen un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y terceros países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además de estos motivos, esgrimidos protocolariamente por la ponente de esta Recomendación, consideramos que debemos favorecer la supresión de barreras a la circulación de personas de terceros países por la UE, con carácter general.

Por ello votamos A FAVOR de la celebración del acuerdo entre la UE y Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ces accords d'exemption de visa pour les séjours de courte durée sont censés dynamiser le tourisme et renforcer les relations dans le domaine du commerce et des investissements. La libéralisation des visas simplifierait les conditions de voyage pour les entrepreneurs, faciliterait les investissements et intensifierait les liens économiques entre les entreprises.

Cependant, on peut se poser la question de l'opportunité de conclure des accords d'exemption de visa au moment où le risque d'attentats terroristes est réel et où l'Union européenne a perdu tout contrôle de l'immigration de masse. Cette inflexion dans la politique des visas est contraire à ce que commande le bon sens.

J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A rövid távú tartózkodások esetén vízummenteséget biztosító megállapodás egyszerre jelenti az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti kapcsolatok elmélyítésének sikerét, ami a Cotonoui Megállapodás keretében nagy politikai jelentőséggel bír, illetve egy újabb eszközt a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerősítésére, és a különféle kérdésekben folytatott politikai párbeszéd ösztönzésére, ideértve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat is. Ezért támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Los acuerdos de exención de visados para estancias breves suponen un nuevo logro en la profundización de las relaciones entre la Unión Europea y terceros países, además de ser un medio suplementario para reforzar las relaciones económicas y culturales e intensificar el diálogo político sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además de estos motivos, esgrimidos protocolariamente por la ponente de esta Recomendación, consideramos que debemos favorecer la supresión de barreras a la circulación de personas de terceros países por la UE, con carácter general.

Por ello votamos A FAVOR de la celebración del acuerdo entre la UE y Samoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of providing visa-free travel for citizens of the European Union and for citizens of the Republic of Independent State of Samoa when travelling to the territory of the other Contracting Party for a maximum period of 90 days in any 180-day period. The visa waiver covers all categories of persons (ordinary, diplomatic, service/official and special passport holders) travelling for all kinds of purposes, except for the purpose of carrying out a paid activity. Currently no EU Member State has a Consulate in Samoa, which means that at present Samoan nationals must incur substantial costs in order to apply for and obtain visas abroad. The visa waiver will therefore constitute a definite advantage for travel to the European Union for purposes of tourism or business.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El Parlamento Europeo ha de dar su aprobación a la conclusión de este acuerdo que ya ha sido negociado por la Comisión Europea. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, así como el ponente del acuerdo, han dado una recomendación positiva, por lo que considero necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit verslag dat een vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor burgers van Samoa en onze eigen EU-burgers inhoudt. De afschaffing van de visumplicht is van toepassing op reizen van maximaal 90 dagen voor een periode van 180 dagen. Ik ben ervan overtuigd dat deze overeenkomst zal bijdragen tot betere handelsrelaties, meer investeringen en meer toerisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta recomendação é relativa ao projeto de decisão do Conselho para a celebração, em nome da União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e este país terceiro sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração.

O acordo prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os nacionais daquele país terceiro que se deslocam ao território da outra Parte Contratante pelo período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. A isenção de visto diz respeito a todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais), independentemente do motivo da estada, com exceção do exercício de uma atividade remunerada.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ In Zeiten der Massenmigration wirkt eine Befreiung von der Visumspflicht für viele weitere Länder wie ein schlechter Witz. Anstatt Gesetze zu beschließen, welche die Massenmigration eindämmen könnten, beschäftigt sich die EU mit Visumserleichterungen. Der europäischen Bevölkerung wird damit ein Bärendienst geleistet. Ich stimme daher gegen diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Esta recomendação é relativa à decisão do Conselho para a celebração, em nome da União Europeia, do Acordo entre a União Europeia e o Estado Independente de Samoa sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração

O Acordo assinado prevê a isenção de visto para os cidadãos da União Europeia e os nacionais do Estado Independente de Samoa que se deslocam ao território da outra Parte Contratante pelo período máximo de 90 dias por cada período de 180 dias. Todas as categorias de pessoas (titulares de passaportes comuns, diplomáticos, de serviço/oficiais e especiais) beneficiam da isenção de visto, independentemente do motivo da viagem, com excepção do exercício de uma actividade remunerada.

Pelo exposto, o voto a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za Zakonodajno Resolucijo Evropskega Parlamenta o sklepu Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Neodvisno državo Samoo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, ker menim, da bo odprava vizumske obveznosti še okrepila sodelovanje evropskih in karibskih narodov ter bo pozitivno vplivala tudi na trgovinsko izmenjavo in razvoj turističnega sektorja.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου