Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0811(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0353/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0353/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2015 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0434

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.11. Mνημόνιο συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust (A8-0353/2015 - Kostas Chrysogonos)
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento ha approvato il progetto di decisione elaborato dal Consiglio circa la creazione di un memorandum d'intesa tra UAMI ed Eurojust. Scopo principale è favorire una collaborazione tra i due organismi nel rispetto però della specificità degli obiettivi di entrambi. Si tratta, insomma, di dar seguito alla volontà di migliorare e di stabilire uno scambio d'informazioni tra tali organismi, necessario per la prevenzione e per il contrasto di pratiche illegali. Tale collaborazione e cooperazione non autorizza, però, lo scambio di informazioni e dati personali. In caso di violazioni gravi delle disposizioni del memorandum, è prevista una clausola di sospensione temporanea dell'applicazione dell'accordo fino al compimento delle consultazioni e dei negoziati previsti. Ho espresso voto favorevole in merito, poiché confido nel fatto che una cooperazione tra UAMI ed Eurojust potrà garantire un miglior e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di entrambi con conseguente beneficio dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que aprueba el Memorándum de Acuerdo entre Eurojust y la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Este Memorándum pretende fomentar la cooperación entre Eurojust y la OAMI en el cumplimiento de sus respectivos mandatos. En el informe se incluye un apartado por el cual el Memorándum no incluirá la transmisión de información operativa, incluidos los datos relativos a una persona identificada o identificable. A mi juicio, este es un aspecto importante de la protección de datos, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Je me suis prononcé contre cette décision qui prévoit des accords entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust.

Ce texte a en effet pour but de donner la capacité à Eurojust de conclure des accords ou des arrangements de travail avec les institutions, organes et agences créés par les traités ou sur la base des traités. De plus, ces accords prévoient de porter sur l’échange d’informations, incluant les données à caractère personnel ainsi que sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust.

En outre, je suis formellement opposé à toute mesure visant à renforcer les compétences d’Eurojust ainsi que celles de toutes institutions supranationales.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Με την παρούσα έκθεση το Κοινοβούλιο δίνει τη θετική του γνώμη προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης για την Εσωτερική Αγορά και τη Eurojust. Δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι δυνατότητες και των δύο αυτών οργανισμών, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ La décision 2002/187/JAI prévoit la possibilité pour Eurojust, qui représente les prémisses d'un futur parquet européen, de conclure des accords ou des arrangements de travail avec les agences, les institutions, et organes créés par les traités ou sur la base des traités. Ces accords ou arrangements de travail permettent l'échange d'informations, notamment de données personnelles, ainsi que le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust. Ces accords et arrangements ne peuvent être conclus qu'après la consultation par Eurojust de l'organe de contrôle de protection des données et autorisation du Conseil.

Afin d'élargir son champs de collaboration avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) institué par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, Eurojust a initié un mémorandum d'accord avec l'OHMI. Le mémorandum a reçu un avis favorable par l'organe de contrôle d'Eurojust, et a finalement été approuvé par le collège d'Eurojust le 19 mai dernier.

Considérant que ce rapport prévoit le renforcement des pouvoirs d'Eurojust, j'ai voté contre celui-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, it is natural for me to oppose such harmonisation. It enhances further the involvement of EUROJUST in the single market via its relationship with the Office for Harmonisation in the Internal Market.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl vidaus rinkos derinimo tarnybos ir Eurojusto susitarimo memorandumo. Susitarimo memorandumo tikslas – skatinti Eurojusto ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) bendradarbiavimą pagal atitinkamus abiejų agentūrų įgaliojimus. Jame nurodytas keitimasis informacija arba patirtimi netaikomas operatyvinės informacijos, įskaitant duomenis, susijusius su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, perdavimui. Pritariu, kad ginčai dėl susitarimo memorandumo įgyvendinimo turi būti sprendžiami Eurojusto ir VRDT atstovų konsultacijose ir derybose, taigi neįtraukiant jokio trečiosios šalies arbitro. Taip pat pritariu, kad grubiai pažeidus Susitarimo memorandumo nuostatas arba jeigu Eurojustas ar VRDT mano, kad toks pažeidimas gali būti padarytas artimoje ateityje, viena iš šių agentūrų gali laikinai nutraukti Susitarimo memorandumo taikymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Eurojust est une des nombreuses "agences européennes" qui n'ont cessé de se multiplier et de se renforcer ces dernières années en empiétant sur les compétences des États membres.

J'y vois en l'occurrence les prémisses d'un parquet européen dont je conteste par avance la légitimité. Voilà pourquoi je m'oppose et continuerai de m'opposer à toute extension ou renforcement des compétences d'Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Eurojust et l'Office ont conclu le mémorandum parce qu'ils étaient désireux de développer une coopération stratégique qui pourrait les aider à atteindre leurs objectifs respectifs. Cette coopération sera basée sur un échange d'informations mais sans transmission de données personnelles.

J'ai approuvé ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe sobre el Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Entendemos que este procedimiento técnico de acuerdo sirve para intercambios de información entre dos espacios cuyo intercambio de información, al ser instituciones de la UE, está garantizado constitucionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe que tiene como objetivo fomentar la cooperación entre Eurojust y la Oficina de Armonización del Mercado Interior en cumplimiento de sus respectivos mandatos. El intercambio de información o de experiencia previsto en este Memorándum no incluirá la transmisión de información operativa, incluidos los datos relativos a una persona identificada o identificable.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concernant le Mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust prévoit qu’Eurojust peut conclure des accords ou des arrangements de travail avec les institutions, organes et agences créés par les traités ou sur la base des traités. Ces accords ou arrangements de travail peuvent porter sur l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel, et sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust. Ils ne peuvent être conclus qu'après la consultation par Eurojust de l'organe de contrôle commun en ce qui concerne les dispositions sur la protection des données et avec l'approbation du Conseil.

Eurojust a donc négocié ce mémorandum et l'organe de contrôle a rendu un avis favorable. Je rappelle tout de même qu'Eurojust constitue les prémisses d’un parquet européen et je m'oppose donc sur ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Chrysogonos è equilibrata e condivisibile. Ritengo necessario promuovere una più efficace collaborazione fra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, preposto alla gestione dei marchi e del design industriale, ed Eurojust. Sono convinta che da uno scambio di informazioni più efficace fra queste autorità trarranno beneficio molti settori del Made in Italy costantemente colpiti da fenomeni di concorrenza sleale e violazione di marchi. Per questi motivi ho votato a favore del testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. El presente informe insta al Consejo a que ponga en práctica la decisión por la cual se aprueba un Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. El propósito del Memorándum es impulsar la cooperación entre Eurojust y la Oficina, en cumplimiento de sus respectivos mandatos.

Cabe destacar que en dicho Memorándum se subraya que ningún intercambio de información o experiencias basado en el Memorándum incluirá la transmisión de información operacional, incluyendo datos sobre personas identificadas o identificables.

Por ello he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritaria Eurojusto ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) memorandumo sudarymui. Susitarimo memorandumo tikslas – skatinti Eurojusto ir VRDT bendradarbiavimą pagal atitinkamus abiejų agentūrų įgaliojimus. Svarbu pažymėti, kad šiame Susitarimo memorandume nurodytas keitimasis informacija arba patirtimi netaikomas operatyvinės informacijos, įskaitant duomenis, susijusius su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, perdavimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően. Támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće kojim se predlaže da Europski parlament treba dati pozitivno mišljenje o provedbi odluke Vijeća kojim se odobrava Memorandum o razumijevanju između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta. Svrha Memoranduma je poticanje suradnje između Eurojusta i OHIM-a u skladu sa svojim mandatima.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Eurojust constitue les prémisses d'un parquet européen (possibilité prévue à l'article 86, paragraphe 1, alinéa 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européen). Je m'oppose donc à tout ce qui peut contribuer à son développement et renforcer ses compétences. J'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette décision prévoit qu'Eurojust puisse conclure des accords avec les institutions, organes ou agences créés sur la base des traités. Ces accords porteront sur l'échange de données et d'informations, y compris à caractère personnel, ainsi que sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust. Pour être conclus, ces accords doivent être approuvés par le Conseil et l'organe de contrôle commun doit être consulté au préalable.

Pour renforcer sa capacité de collaboration avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, Eurojust a négocié un mémorandum d'accord. L'organe de contrôle commun d'Eurojust a d'ailleurs rendu un avis favorable sur ce mémorandum. Étant donné qu'Eurojust constitue les prémisses d'un parquet européen, nous ne pouvons que contester le renforcement de ses compétences.

C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Lupta împotriva criminalității organizate este un obiectiv urgent care trebuie întărit, în lumina ultimelor evenimente tragice din Europa.

Una dintre agențiile europene în sarcina căreia cade această responsabilitate este Eurojust, ce facilitează cooperarea în materie penală atât între statele membre, cât și între aceste state și alte state terțe cu care există acorduri. Desigur, această misiune se face întotdeauna cu susținerea tuturor celorlalte instituții europene, printre care și OAPI.

Parlamentul și-a manifestat deja dorința de a fi informat cu privire la activitatea Eurojust, pentru a nu se depăși granițele democratice prin exercitarea operațiunilor sale și dorește ca CJUE să aibă jurisdicție asupra acestora. În continuare, conștientizând amploarea unor operațiuni, precum și necesitatea unei mai bune structurări a schimbului de informații tehnice, este binevenit un memorandum între Eurojust și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne, fiind în interesul ambelor părți să dezvolte buna cooperare.

Având în vedere importanța vitală a protecției datelor personale și stabilirea unui cadru legislativ în care schimbul de informații să se facă în siguranță, pentru o bună desfășurare a procedurilor din sistemul Eurojust, susțin și votez favorabil acest memorandum.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto positivo. Lo scopo della decisione è promuovere la cooperazione tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ed Eurojust (che si occupa di coordinare le inchieste sulla grande criminalità condotte in più Stati membri, e che tra le sue competenze ha anche la lotta alla frode, al riciclaggio e alla criminalità informatica).

A beneficiare dell'intesa dovrebbero essere lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità e, di conseguenza, quei settori industriali che subiscono costantemente concorrenza sleale e violazione dei propri marchi. Si tenga presente che l'UAMI è l'ufficio preposto alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust. Ritengo infatti che i termini del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust contribuiscano a un migliore svolgimento dei loro rispettivi compiti. Il memorandum d'intesa funziona nel comune interesse sia di Eurojust che dell'UAMI, in quanto uno degli scopi del memorandum è proprio quello di promuovere la cooperazione tra Eurojust e l'UAMI nel rispetto dei rispettivi mandati al fine di sviluppare una collaborazione strategica in grado di aiutare sia Eurojust che UAMI a raggiungere gli obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. – This vote concerns a vote on the Memorandum of understanding between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust. The intention of this report is to enable the two bodies to exchange information more easily. However, I have grave concerns with bodies such as the Office for Harmonisation in the Internal Market. At a time, when austerity policies are still continuing to decimate communities across EU Member States, much required resources should be directed towards boosting employment and public investment as opposed to advancing quangos.

My mandate in Europe is to represent the interests of the Irish people and it does not serve the interests of the Irish Taxpayer to have their hard earned taxes squandered through the advancement of futile, self-serving, federalist bodies. Therefore, whilst a technical report, due to the political nature behind such, I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted today to oppose approval of the enhancement of the relationship between EUROJUST and OHIM. We have always opposed the existence of Eurojust as a proto-EU Ministry of Justice with overarching powers over many aspects of the legal regimes of Member States. In particular we oppose anything (such as the instant vote) that extends the remit of Eurojust and the parameters of its activities, especially where that introduces further regulation of the Single Market.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione riguarda il parere sulla proposta di decisione del Consiglio che attua l'approvazione del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e Eurojust. Lo scopo di tale memorandum è la promozione della cooperazione tra Eurojust e l'UAMI in conformità con i rispettivi mandati e il testo – che non include lo scambio di dati personali – non presenta alcun aspetto negativo. Ho votato sicuramente a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Παρέχω θετική ψήφο στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης που επισημοποιεί τη σύναψη, από την Eurojust, του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) - για το οποίο υπεύθυνη είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - και της Eurojust.

Το μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) έχει ως σκοπό να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ της Eurojust και του ΓΕΕΑ στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η πρόταση ψήφισης του Μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και της Eurojust αποτελεί μια τεχνικής φύσεως διαδικασία για την επικύρωση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την εκτελεστική απόφαση για την εμβάθυνση συνεργασίας των δυο υπηρεσιών που έχει στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους. Με αυτό το σκεπτικό συνέταξα την εν λόγω έκθεση, ως αρμόδιος εισηγητής, και την υπερψήφισα .

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di decisione di esecuzione concernente il memorandum di intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ed Eurojust. Scopo del memorandum d'intesa è quello di promuovere la cooperazione tra l'UAMI ed Eurojust in conformità con i rispettivi mandati. In base alle disposizioni del memorandum lo scambio di informazioni o esperienze non comprende la trasmissione di informazioni operative, tra cui i dati relativi a una persona identificata o identificabile. Il PE condivide tale approccio e invita il Consiglio a vigilare sull'applicazione di tale garanzia. Il memorandum prevede inoltre che le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione debbano essere risolte per mezzo di consultazioni e negoziati tra i rappresentanti di Eurojust e dell'UAMI, escludendo quindi l'arbitrato di terzi. Infine, in caso d'inosservanza grave, una qualsiasi delle due parti può sospendere temporaneamente l'applicazione del memorandum d'intesa in attesa delle consultazioni. Il memorandum è nel comune interesse delle parti e pertanto il PE invita il Consiglio ad approvarlo come tale.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta poiché ritengo giusto che il mercato interno sia maggiormente controllato grazie all'intervento dell'organo per la cooperazione giudiziaria Eurojust. Penso sia fondamentale che all'interno della nostra Unione sia sempre tutto il più chiaro e il più sicuro possibile, in questo modo, sempre in conformità con quelli che sono i loro mandati, le due organizzazioni potranno garantire l'ottimizzazione del servizio di mercato offerto nell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ This move fosters cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Segundo a Decisão 2002/187/JAI, a Eurojust pode celebrar acordos ou convénios de cooperação com as instituições, órgãos e agências criadas pelos Tratados ou com base nestes. Esses acordos ou convénios de cooperação podem incidir, em especial, no intercâmbio de informações, incluindo de dados pessoais, e no destacamento de agentes de ligação para a Eurojust.

A Eurojust negociou com o Instituto de Harmonização do Mercado Interno o Memorando de Entendimento entre o Instituto de Harmonização do Mercado Interno e a Eurojust.

Saúdo a peculiaridade do artigo 3.º, n.º 5, do Memorando estipular que o intercâmbio de informações e experiências não inclui a transmissão de informações operacionais, designadamente dados relativos a uma pessoa identificada ou identificável.

Apoio o Relatório em questão por considerar frutífero e legítimo o acordo alcançado que contribui para um melhor desempenho das funções destes dois organismos.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Eurojust e l'UAMI hanno concluso il memorandum d'intesa dichiarandosi disposti e pronti a sviluppare una cooperazione strategica al fine di raggiungere i rispettivi obiettivi. Si può quindi dedurre che Eurojust e l'UAMI riconoscono che i termini del memorandum d'intesa contribuiscano a un migliore svolgimento dei propri compiti. Pertanto, concordo con la relazione del collega Chrysogonos.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – The memorandum of understanding is a specific implementing measure, to be adopted by the Council with the Parliament being consulted, under provisions which were in force before the Lisbon Treaty. The purpose of this proposal is to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates. Eurojust and OHIM want to develop strategic cooperation that could help them to achieve their objective in the fight against infringements of intellectual property rights. Cooperation between EU agencies is the key to a more efficient Europe, thus I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Il commercio illecito è in aumento dovuto soprattutto al crescente uso del web per la compravendita. La risoluzione vuole promuovere la cooperazione tra Eurojust e UAMI per la lotta alla contraffazione e alla pirateria. Il Parlamento dovrà esprimersi riguardo la proposta del Consiglio di approvare il memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e Eurojust, per rafforzare la lotta contro la criminalità. Mi esprimo a favore della sopra citata risoluzione che mira a combattere e limitare le criminalità e tutelare i consumatori.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que aprueba el Memorándum de Acuerdo entre Eurojust y la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Este Memorándum pretende fomentar la cooperación entre Eurojust y la OAMI en el cumplimiento de sus respectivos mandatos. En el informe se incluye un apartado por el cual el Memorándum no incluirá la transmisión de información operativa, incluidos los datos relativos a una persona identificada o identificable. A mi juicio, este es un aspecto importante de la protección de datos, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ The report in question gives its approval to a memorandum of understanding (MOU) between the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) and EuroJust which formalises an understanding between both sides in order to foster better cooperation in compliance with their respective mandates to help combat the fight against serious crime.

The understanding in question has strong data protection safeguards and also ensures that the application of the MOU stays strictly between EuroJust and OHIM. As this report aims at cutting down on bureaucracy in the fight against serious crime I voted in favour of it.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d'initiative propose l'avis positif du Parlement européen à la conclusion par Eurojust d’un Mémorandum d’accord entre l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (OHIM) et Eurojust. Ce Mémorandum vise à renforcer la coopération entre l’OHIM et Eurojust, de manière à mieux réaliser leurs objectifs respectifs. Soutenant les objectifs de ce rapport, j'ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted today to oppose approval of the enhancement of the relationship between EUROJUST and OHIM. We have always opposed the existence of Eurojust as a proto-EU Ministry of Justice with overarching powers over many aspects of the legal regimes of Member States. In particular we oppose anything (such as the instant vote) that extends the remit of Eurojust and the parameters of its activities, especially where that introduces further regulation of the Single Market.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J'ai soutenu ce rapport qui vise à renforcer la capacité de coopération entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et Eurojust. Cette coopération renforcée bénéficiera aux deux instances afin d'atteindre leurs objectifs respectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport s'attardait à permettre à Eurojust de passer des accords avec les institutions créées par des traités. Eurojust, après consultation de l'organe de contrôle commun sur les informations et les données à caractère personnel, pourrait ainsi se voir élargir sa capacité d'action juridique.

Je demeure opposée, tout comme le sont les peuples d'Europe, à une intégration européenne toujours plus poussée, d'autant plus quand il s'agit du domaine régalien de la justice qui est concerné.

En autorisant la passation d'accords par Eurojust, c'est un pas de plus qui est franchi vers l'instauration d'un véritable parquet européen. Cette extension permanente des pouvoirs des institutions européennes en dehors de toute consultation démocratique n'est pas acceptable. J'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Меморандума за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст, тъй като неговата цел е да се засили сътрудничеството между двете при спазване на съответните им мандати. Разпоредба, която заслужава особено внимание, е член 3, параграф 5 от МР, съобразно който „обменът на информация или опит, предвидени в Меморандума, не включват предаването на оперативна информация, включваща данни, свързани с идентифицирано или идентифицируемо лице“. Смятам, че този подход е правилен, тъй като трябва да бъдем много внимателни по отношение на осъществяваното на гаранцията за защита на данните.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. Es un proyecto de aplicación de la Decisión del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Ambos acordaron concluir el Mémorandum porque, en palabras del artículo 6, «deseaban y estaban dispuestos a desarrollar una cooperación estratégica que les ayudase a lograr sus objetivos respectivos». Se trata por tanto de una medida favorable a una mayor cooperación interinstitucional, de aplicación específica, que será aprobada por el Consejo con consulta al Parlamento, en virtud de disposiciones que estaban en vigor antes del Tratado de Lisboa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération parce que je suis opposé à toute prise de responsabilités supplémentaires par Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O objetivo do Memorando de Entendimento é fomentar a cooperação entre a Eurojust e o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI), em conformidade com os respetivos mandatos, reforçando a luta contra alguns crimes, nomeadamente a contrafação de produtos.

Prevê trocas de informação “técnica e estratégica”, sem incluir a transmissão de “informações operacionais, designadamente dados relativos a uma pessoa identificada ou identificável".

O relator considera legítimo deduzir que a Eurojust e o IHMI reconhecem que os termos do Memorando contribuem para um melhor desempenho das funções de ambos. Daqui resultando que, na sua atual redação, o Memorando é do interesse comum da Eurojust e do IHMI.

Pese embora o facto de o relatório se centrar em vários aspetos técnicos e de estarem devidamente salvaguardadas as questões relativas aos dados pessoais, na apreciação deste relatório não deixámos de ter em conta as nossas posições de princípio relativamente às duas instituições em apreço e as consabidas reservas quanto às suas missões.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole al provvedimento perché un rafforzamento della cooperazione tra l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e Eurojust contribuirà al miglioramento delle funzioni di entrambi gli organismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – Taking into account the technical character of the report and the safeguards regarding the personal data I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V tejto predmetnej správe ide o vykonávacie rozhodnutie Rady, ktorým sa usiluje o schválenie memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom. Účelom memoranda o porozumení je posilniť spoluprácu medzi Eurojustom a ÚHVT v súlade s ich mandátmi. Každá výmena informácií alebo skúseností je stanovená v memorande o porozumení a nezahŕňa prenos prevádzkových informácií vrátane údajov týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevolmente alla decisione per promuovere la cooperazione tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ed Eurojust che si occupa di coordinare le inchieste sulla grande criminalità condotte in più Stati membri e che tra le sue competenze ha anche la lotta alla frode, al riciclaggio e alla criminalità informatica.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος καθώς είναι απαραίτητη η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων σε περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στη Eurojust και το ΓΕΕΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The report proposes that Parliament should give a favourable opinion on the Council implementing decision approving the Memorandum of Understanding (MoU) between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust. No amendments have been tabled to the draft report. The purpose of the MoU is to foster cooperation between Eurojust and the Office for Harmonisation in the Internal Market in compliance with their respective mandates. Noteworthy is that any exchange of information or experience provided for in the MoU does not include the transmission of operational information including data relating to an identified or identifiable person. I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A végrehajtási határozattervezet formalizálja – az Európai Parlament eljárási szabályzatának VI. melléklete értelmében a Jogi Bizottság felelősségi körébe tartozó – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötését.

Az egyetértési megállapodás célja az Eurojust és a BPHH közötti együttműködés előmozdítása, saját megbízatásaiknak megfelelően.

Az Eurojust és a BPHH azért döntött az egyetértési megállapodás megkötése mellett, mert hajlandóak és készek arra, hogy saját célkitűzéseik eléréséhez segítséget jelentő stratégiai együttműködést alakítsanak ki egymással. Az egyetértési megállapodás az Eurojust és a BPHH közös érdeke, ekképpen a Tanácsnak azt jóvá kell hagynia.

Szavazatommal támogattam a megállapodást.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo presente que el objetivo del Memorándum de Acuerdo es fomentar la cooperación entre Eurojust y la OAMI en cumplimiento de sus respectivos mandatos, siempre teniendo presente el respeto a la garantía de la protección de datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del PE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust, perché ritengo che una migliore e più stretta collaborazione tra le due autorità possa produrre dei benefici comuni ad entrambe le istituzioni. Ho condiviso il via libera da parte del Parlamento e del Consiglio al memorandum d'intesa firmato tra Eurojust e l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno e credo che un maggior flusso di informazioni e di dati tra due istituzioni impegnate in settori fra loro collegati, quello giudiziario e quello della protezione della proprietà intellettuale, permetterà un più efficace assolvimento dei compiti di Eurojust. Plaudo, infine, alla decisione di escludere lo scambio d'informazioni operative, e in particolare dei dati individuali relativi a persone identificabili o identificate, in quanto viene raggiunto il giusto equilibrio tra la necessità di operazioni più efficienti da parte delle due autorità da una parte e la tutela della privacy dall’altra.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für den Bericht zur Vereinbarung zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und Eurojust gestimmt, da ich es für außerordentlich wichtig halte, die operationelle Zusammenarbeit der beiden Agenturen im Kampf gegen Markenpiraterie und unlauteren Wettbewerb in Europa zu verstärken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), na piśmie. W dniu dzisiejszym odbyło się głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym protokołu ustaleń między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) a Eurojustem. Celem protokołu jest zacieśnienie współpracy między obiema instytucjami. Ustalenia zawarte w protokole mają przyczynić się do lepszego wykonywania powierzonych im zadań.

Jednym z ważnych postanowień jest art. 3 mówiący o tym, że wymiana informacji lub doświadczeń przewidziana w protokole nie obejmuje przekazywania informacji operacyjnych zawierających dane dotyczące określonej lub nieokreślonej osoby. Przyjmuję to postanowienie z zadowoleniem, jednak nawołuję do zachowania czujności przy wdrażaniu w praktyce gwarancji ochrony danych przewidzianej w tym artykule.

Ważną kwestią jest również forma rozstrzygania sporów. Zgodnie z treścią art. 6 spory związane z interpretacją lub stosowaniem protokołu muszą być rozstrzygane w drodze konsultacji i negocjacji między przedstawicielami. Wyklucza to arbitraż strony trzeciej. Jest to zgodne z większością tego typu porozumień.

W razie poważnego naruszenia postanowień protokołu lub uznania, że do takiej niezgodności może dojść, każdy z organów może czasowo zawiesić stosowanie protokołu ustaleń w oczekiwaniu na konsultacje i negocjacje.

Zamierzeniem protokołu ustaleń jest strategiczne rozwijanie współpracy, która pomoże osiągnąć Eurojustowi i OHIM ich poszczególne cele. Protokół ustaleń w tej formie leży w ich wspólnym interesie. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że są one gotowe na tę współpracę.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt und Eurojust ist ein wichtiger Beitrag, damit beide Einrichtungen ihre Ziele erreichen. Gleichzeitig stärkt es die Strafverfolgung innerhalb Europas.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this Memorandum of Understanding, given it is crucial to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates. Crucial in gaining my support was the fact that any exchange of information or experience provided for in this MoU does not include the transmission of operational information including data relating to an identified or identifiable person.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe sobre el Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Entendemos que este procedimiento técnico de acuerdo sirve para intercambios de información entre dos espacios cuyo intercambio de información, al ser instituciones de la UE, está garantizado constitucionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which proposes that the Parliament should give a favourable opinion on the Council implementing decision approving the Memorandum of Understanding between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust. I am confident that such a memorandum will improve the functioning of both Eurojust and of the Office for Harmonisation in the Internal Market.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogyan a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report because I fully endorse this approach and calling on the Council to be vigilant of the implementation in practice of the data protection guarantee. The purpose of the Memorandum of Understanding is to foster cooperation between Eurojust and the Office for Harmonisation, in compliance with their respective mandates.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ The draft implementing decision formalises the Memorandum of Understanding between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust, which aims at fostering cooperation between the two institutions and contributes to a better performance. This understanding is therefore in the interest of both institutions and I have voted in favour of it. By the way, I believe that the Euro must be abolished. It leads to dissension and discord in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report timely delivery of payments to beneficiaries of the Union budget; that will develop a strategic cooperation between Eurojust and OHIM enabling them to achieve their respective objectives.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM-a) i Eurojusta, jer se time osnažuje suradnja između OHIM-a i Eurojusta u skladu s njihovim aktivnostima.

Nadalje, Memorandum uzima u obzir zaštitu podataka te predviđa način na koji se eventualni sporovi rješavaju. Strateška suradnja u dotičnim područjima ključna je radi dostizanja zajedničkih ciljeva i radi pojedine obostrane koristi, te stoga podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ La décision 2002/187/JAI prévoit la possibilité pour Eurojust, prémisse de parquet européen, de conclure des accords ou des arrangements de travail avec les agences, les institutions, et organes créés par les traités ou sur la base des traités.

Ces accords ou arrangements de travail peuvent porter sur l'échange d'informations, notamment de données personnelles, et sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust. Ces accords et arrangements ne peuvent être conclus qu'après la consultation par Eurojust de l'organe de contrôle de protection des données et autorisation du Conseil.

Afin d'élargir son champs de collaboration avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) institué par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, Eurojust a initié un mémorandum d'accord avec l'OHMI. Le mémorandum a reçu un avis favorable par l'organe de contrôle d'Eurojust, et a finalement été approuvé par le collège d'Eurojust le 19 mai 2015.

Ce texte amènerait à renforcer les pouvoirs d'Eurojust, nous y sommes donc opposés. J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – My colleagues and I voted today to oppose approval of the enhancement of the relationship between EUROJUST and OHIM. We have always opposed the existence of Eurojust as a proto-EU Ministry of Justice with overarching powers over many aspects of the legal regimes of Member States. In particular we oppose anything (such as the instant vote) that extends the remit of Eurojust and the parameters of its activities, especially where that introduces further regulation of the Single Market.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de mon collègue Kostas Chrysogonos sur le Mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust. Par cet arrangement de travail, Eurojust et l'Office de la protection de la propriété intellectuelle pourront s'échanger des informations ce qui bénéficiera à leur collaboration. Désormais il sera plus facile de lutter contre la fraude et la contrefaçon dans l'Union européenne.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. Es geht aus dem Bericht und den zugrundeliegenden Unterlagen nicht klar hervor, welche Daten nun zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eurojust im Detail übertragen werden sollen. Aus diesem Grund enthalte ich mich.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the memorandum as its purpose is to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il memorandum d'intesa mira a promuovere la cooperazione tra Eurojust e l'UAMI nel rispetto dei rispettivi mandati. Esso definisce e migliora la collaborazione tra i due enti, e prevede una clausola relativa alle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione dell'accordo stesso. Queste dovranno essere risolte per mezzo di consultazioni e negoziati tra i rappresentanti di Eurojust e dell'UAMI, escludendo quindi l'arbitrato di terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Comme les autres députés du Front National, j’ai voté contre le mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust. Il convient de rappeler qu’Eurojust constitue les prémisses d’un parquet européen. Nous nous opposons à tout ce qui peut renforcer ses compétences, car la justice doit rester une compétence exclusive des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Les députés FN ont voté contre ce rapport car il vise à renforcer les compétences d'Eurojust, et constitue un pas supplémentaire vers la création d'un parquet européen. Or la justice est et devrait rester une compétence régalienne des États.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El presente informe nace con el objetivo de promover la cooperación entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Entre las disposiciones planteadas aparece la exclusión de un tercer árbitro ante el posible planteamiento de diferencias en la aplicación o interpretación del presente memorándum entre ambas instituciones. Además, no incluirá la transmisión de información operativa, incluidos datos relativos a una persona identificada. Por ello, el ponente solicita al Consejo que preste una gran atención a la garantía de la protección de datos.

De igual manera, en el caso de que existan sospechas fundadas sobre el posible incumplimiento del acuerdo, cualquiera de las dos partes podrá suspender temporalmente la aplicación del mismo.

Lo que se pretende, por tanto, es la aprobación por parte del Consejo del presente Memorándum ya que contribuirá a una mejora en el desempeño de las funciones de ambas instituciones. Estoy de acuerdo con dicha aprobación ya que es una medida de interés común tanto para la OAMI como para Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Svrha Memoranduma o razumijevanju je poticanje suradnje između Eurojusta i Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu u skladu s mandatima. Podržala sam izvješće zastupnika Kostasa Chrysogonosa koje odobrava sklapanje Memoranduma kako bi se nastavila razvijati strateška suradnja koja će rezultirati ispunjavanjem ciljeva Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Eiropas Savienība strukturāli sastāv no desmitiem dažādu iestāžu un vienību, kuru funkcionēšanas standartizēšanas un efektivitātes sekmēšanas dēļ jau desmitgadēm ilgi tiek realizētas vairākas institucionālās reformas. Sadarbība starp šīm struktūrām arī aizņem svarīgu vietu mūsu kopienas pastāvēšanā, esošo un iespējamo problēmu pārvarēšanā, kā arī konfliktu noregulēšanā.

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs nodarbojas ar preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu Eiropas Savienības mērogā. ITSB ir legāla, administratīva un finansiālā neatkarība, kaut gan tā darbību pārrauga Eiropas Savienības Tiesa. Savukārt Eurojust darbības mērķis ir uzlabot dalībvalstu izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu darbības efektivitāti attiecībā uz nopietniem pārrobežu noziegumiem un organizēto noziedzību ar tiem saistītās lietās.

Citiem vārdiem, ITSB un Eurojust funkcijas nereti cieši krustojas komerciālo noziegumu pārvarēšanas jomā, līdz ar to šo iestāžu savstarpējās sadarbības veicināšana ir ļoti būtiska. Tāpēc bija pilnīgi loģiski nobalsot par šī saprašanās memoranda pieņemšanu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Memorandum posilňuje spoluprácu medzi Úradom a Eurojustom. Dohodnutá výmena informácií sa nebude týkať operačných informácií a údajov týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, čím je zaručená ochrana osobných údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Eurojust του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και της Eurojust, διότι, κατά την άποψή μου, δεν είναι ούτε πλήρης, ούτε τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted for this Memorandum of Understanding between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust. The purpose of the Memorandum of Understanding (MoU) is to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates.

A provision which is particularly worthy of attention is Article 3(5) of the MoU, whereby ‘[e]xchange of information or experience provided for in this MoU shall not include the transmission of operational information including data relating to an identified or identifiable person’. This clarification was positively welcomed by the Joint Supervisory Body of Eurojust. The Rapporteur fully endorses this approach and calls on the Council to be vigilant of the implementation in practice of the data protection guarantee enshrined in Article 3(5) of the MoU.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Eurojust est une agence européenne qui a pour mission de promouvoir et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales dans la lutte contre la criminalité transfrontalière grave. Ces accords entre Eurojust et l'Office de l'harmonisation portent sur l'échange d'informations, y compris les informations à caractère personnel, et sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust.

Nous nous opposons à cet accord sur le principe: Eurojust est une ébauche de parquet européen et nous nous opposons à son existence. Cet accord renforcerait les compétences d'Eurojust, nous nous y opposons donc fermement.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Favorevole al progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte di Eurojust del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust. Lo scopo del memorandum è promuovere la cooperazione tra Eurojust e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno – UAMI – affinché si possa sviluppare una cooperazione strategica in grado di aiutarli a raggiungere i rispettivi obiettivi per contribuire a un migliore svolgimento dei loro compiti.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Voto favorevolmente alla proposta del collega Chrysogonos poiché lo scopo del memorandum è promuovere la cooperazione tra Eurojust e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) in conformità dei rispettivi mandati. Il memorandum di intesa dimostra infatti che Eurojust e UAMI sono pronti a sviluppare la cooperazione strategica finalizzata al raggiungimento dei propri obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält mehrere vernünftige Vorschläge. Jedoch scheint es das Ziel des Berichterstatters zu sein, eine weitere Zentralisierung herbeizuführen. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'unité de coopération judiciaire de l'Union européenne, ou Eurojust, est l'agence européenne chargée de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres. En vertu de la décision 2002/187/JAI, Eurojust peut conclure des accords avec les institutions, organes et agences créés par les traités.

Ces accords portent en particulier sur l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel. Ici il s'agit d'un accord avec l'office d'harmonisation du marché intérieur. La protection des données personnelles est prise en compte "le présent protocole d'accord ne comprend pas la transmission de l'information opérationnelle, y compris les données relatives à une personne identifiée ou personne identifiable".

Il s'agit principalement d'un accord technique, qui ne nécessite que l'approbation du Conseil tandis que le parlement européen n'y joue qu'un rôle consultatif. Je m'abstiens pour protester contre le manque de pouvoir du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La décision 2002/187/JAI prévoit la possibilité pour Eurojust, prémisse de parquet européen, de conclure des accords ou des arrangements de travail avec les agences, les institutions, et organes créés par les traités ou sur la base des traités. Ces accords ou arrangements de travail peuvent porter sur l'échange d'informations, notamment de données personnelles, et sur le détachement d'officiers de liaison auprès d'Eurojust. Ces accords et arrangements ne peuvent être conclus qu'après la consultation par Eurojust de l'organe de contrôle de protection des données et autorisation du Conseil.

Afin d'élargir son champs de collaboration avec l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) institué par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, Eurojust a initié un mémorandum d'accord avec l'OHMI. Le mémorandum a reçu un avis favorable par l'organe de contrôle d'Eurojust, et a finalement été approuvé par le collège d'Eurojust le 19 mai 2015.

Ce texte amènerait à renforcer les pouvoirs d'Eurojust, nous y sommes donc opposés.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Apresentei o meu voto favorável ao relatório sobre o projeto de decisão de execução do Conselho que aprova a celebração, pela Eurojust, do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Harmonização do Mercado Interno e a Eurojust. O objetivo deste memorando assenta em desenvolver uma cooperação estratégica, tendo em conta as funções da Eurojust e do IHMI.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ This draft implementing decision reinforces conclusions by Eurojust about the Memorandum of Understanding (MoU) between the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) and Eurojust. This draft decision will solidify the agreement made by Eurojust and OHIM to further develop their cooperative strategies. Following on from the Council’s support, I chose to support this draft decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue la conclusion de cet accord entre Eurojust et la principale agence de la protection de la propriété intellectuelle de l’UE. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur vise en effet à gérer au mieux les instruments de la protection de la créativité et de l'innovation que sont la marque communautaire et le dessin ou modèle communautaire enregistré.

Cet accord technique permettra d’encourager et de développer une coopération stratégique entre Eurojust et l’Office tout en respectant le principe de la protection des données. En effet le mémorandum "n’inclut pas la transmission d’informations opérationnelles notamment de données relatives à une personne identifiée ou identifiable".

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the Memorandum of Understanding (MoU) between the Office for Harmonization in the Internal Market and Eurojust. The purpose of the MoU is to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az egyetértési megállapodás célja az Eurojust és a BPHH közötti együttműködés előmozdítása, saját megbízatásaiknak megfelelően. Az Eurojust és a BPHH kinyilvánítja, hogy „hajlandóak és készek arra, hogy saját célkitűzéseik eléréséhez segítséget jelentő stratégiai együttműködést alakítsanak ki egymássalˮ. A Jogi Bizottság jelentésében rámutat, hogy eszerint az egyetértési megállapodás feltételei mindkét szerv szerint hozzá fognak járulni feladataik jobb ellátásához, vagyis a megállapodás az Eurojust és a BPHH közös érdeke, azt tehát a Tanácsnak jóvá kell hagynia. Ennek megfelelően azt javasolja a Parlamentnek, hogy hagyja jóvá a Tanács tervezetét. A javaslatot ennek megfelelően támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A proposta de alteração do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho e a proposta de alteração da Diretiva 2008/95/CE, relativas à marca comunitária, têm o objetivo de harmonizar os sistemas de registo de marcas existentes em todos os Estados—Membros da União Europeia, assim como garantir a coexistência e a complementaridade entre o sistema de marca comunitária e os sistemas de marcas nacionais.

Defendo esta alteração de modo a tornar os sistemas de marcas mais eficientes para as empresas, reduzindo os seus custos, a burocracia e a complexidade dos processos, assegurando-lhes maior celeridade, previsibilidade e segurança jurídica. Deste modo, estou certa que irá haver um aumento substancial de inovação e crescimento económico.

Importa salientar a necessidade de alargar o acervo comunitário relativo à proteção das indicações geográficas a nível da União, de modo a incluir, através de um futuro ato legislativo da UE, indicações geográficas de outras mercadorias que não as agrícolas e os géneros alimentares, os vinhos e as bebidas espirituosas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce texte concerne le mémorandum d’accord entre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust pris pour renforcer leur capacité de collaboration. En effet, Eurojust peut conclure des accords avec d’autres institutions ou agences qui peuvent porter sur l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel et sur le détachement d’officiers de liaison auprès d’Eurojust.

Je m’oppose à l’adoption de ce texte car il contribue au renforcement d’Eurojust qui est un embryon de parquet européen et donc un instrument pour saper la souveraineté de la nation française. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which will ensure cooperation between Eurojust and OHIM in areas in which their interests overlap, for example in cyber-piracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport portant sur le mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust. Il s'agissait d’approuver une décision du Conseil qui vise à améliorer la coopération entre ces deux organismes, en leur permettant de mettre en place un système d'échange d'information.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Eurojust általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről.

Nagyon fontosnak tartom az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal közötti együttműködés előmozdítását. Mint az a szóban forgó egyetértési megállapodás preambulumbekezdésében megfogalmazásra került, az Eurojust és a BPHH kész a stratégiai együttműködésre és elismerik, hogy az egyetértési megállapodásnak köszönhetően feladataikat jobban el tudják majd látni. Ebből kifolyólag úgy látom, hogy az egyetértési megállapodás az Eurojust és a BPHH közös érdeke, ezért szavazatommal támogatni fogom annak elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I voted for this report which will foster cooperation between the agency of the European Union (EU) dealing with judicial cooperation in criminal matters, Eurojust, and the Office for Harmonization in the Internal Market in compliance with their respective mandates.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Memorandum on oluline, et soodustada kahe osapoole efektiivsemat koostööd.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted today to oppose approval of the enhancement of the relationship between Eurojust and OHIM. We have always opposed the existence of Eurojust as a proto-EU Ministry of Justice with overarching powers over many aspects of the legal regimes of Member States. In particular we oppose anything (such as the instant vote) that extends the remit of Eurojust and the parameters of its activities, especially where that introduces further regulation of the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Supporto con piacere la conclusione del memorandum d' intesa tra Eurojust e l' Ufficio per l' armonizzazione del mercato interno. Ritengo che tale cooperazione, nei limiti dei propri mandati, possa essere un valore aggiunto per la piena armonizzazione del mercato interno europeo. Per tali ragioni mi esprimo favorevolmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Poznato je kako OHIM (Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu) predstavlja službeno tijelo koje provodi postupke vezane uz žigove Zajednice te da ista donesena pravila intelektualnog vlasništva vrijede za sve države članice Europske unije. Kao takav, u svojoj domeni, OHIM predstavlja i agenciju Europske zajednice te ureda za industrijsko vlasništvo, s glavnim zadatkom tehničke funkcije pri registriranju spomenutog prava industrijskog vlasništva.

Eurojust pak predstavlja jedinstveno tijelo koje je osnovano isključivo radi poticanja i unaprjeđenja koordinacije istraga i kaznenih progona među pravosudnim tijelima država članica nadležnima za teške oblike prekograničnog ili organiziranog kriminala. Borba protiv teških oblika prekograničnog i organiziranog kriminala, uključujući i prijevare te pranje novca izazovi su za EU-u, a oni mogu biti povezani i s korištenjem žigova Zajednice.

Memorandumom o razumijevanju nastoji se potaknuti dodatna suradnja dvaju važnih tijela EU-a, pri čemu bi se znatno olakšao pristup podacima te svako drugo nužno djelovanje kao odgovor na spomenutu problematiku. Ovaj Memorandumom o razumijevanju formalizira odnos i suradnju između navedenih tijela te omogućuje unaprjeđenje potrebne koordinacije aktivnosti obaju tijela. Zbog navedenoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce mémorandum d’accord entre l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur et Eurojust est destiné à renforcer la capacité de collaboration de ces deux instances. En effet, Eurojust peut conclure des accords avec d’autres institutions ou agences sur l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel et sur le détachement d’officiers de liaison auprès d’Eurojust.

Je m’oppose à l’adoption de ce texte car il contribue au renforcement d’Eurojust qui est un embryon de parquet européen et donc un instrument pour saper la souveraineté de la nation française. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Podržavam pozitivno mišljenje o usvajanju Memoranduma o razumijevanju (MoU) između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta. Ovakav memorandum će potaknuti suradnju između dvije institucije, a da se pritom ni na koji način ne narušava zaštita osobnih podataka, s obzirom da MoU ne uključuje razmjenu operativnih informacija i podataka osoba čiji je identitet moguće utvrditi. Također, značajno je i pozitivno da će se bilo kakvi prijepori između dvije strane u pogledu interpretacije MoU-a rješavati konzultacijama obje strane, a ne kroz arbitražu neke treće strane.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Podržavam izvješće kolege zastupnika Kostasa Chrysogonosa o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Memoranduma o razumijevanju između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta.

Posebno zanimljivi članci su članak 3. stavak 5. u kojem stoji da razmjena informacija ili iskustva osigurana od ovog Memoranduma ne uključuje prijenos operativnih informacija, uključujući podatke o identificiranim i neidentificiranim osobama. Također, treba obratiti pozornost na članak 6. Memoranduma, u kojem stoji da se nesuglasice povezane s interpretacijom ili primjenom Memoranduma o razumijevanju trebaju razriješiti konzultacijama i pregovorima među stranama.

Kako je svrha Memoranduma o razumijevanju unaprijediti kooperaciju između Eurojusta i OHIM-a, a stoji da postoji volja i spremnost na razvoj strateških operacija koje će im pomoći u postizanju njihovih respektabilnih ciljeva, slažem se sa sklapanjem Memoranduma o razumijevanju, jer će uvelike pridonijeti boljoj provedbi njihovih zadataka.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La conclusione del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ed Eurojust ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra le due parti nel rispetto reciproco dei rispettivi mandati. Diverse disposizioni all'interno del memorandum sono degne di nota. Ho votato a favore di questa relazione perché il memorandum d'intesa è nel comune interesse sia di Eurojust che dell'UAMI e crea le basi per una cooperazione strategica in grado di aiutarli a raggiungere i rispettivi obiettivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur car il s'agit d'une procédure purement technique permettant la mise en place d'un système d'échange d'information pour améliorer la coopération de ces organes européens. Il nous faut faciliter la fluidité des informations pour plus d'efficacité.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente projeto de decisão do Conselho, que diz respeito à conclusão do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) e a Eurojust. Trata-se de um memorando concluído com o intuito de fomentar a cooperação estratégica entre a Eurojust e o IHMI, podendo, nestes termos, contribuir para um melhor desempenho de ambas as partes. Neste sentido, creio que estão reunidas as condições para que tal instrumento seja aprovado pelo Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted today to oppose approval of the enhancement of the relationship between Eurojust and OHIM. We have always opposed the existence of Eurojust as a proto-EU Ministry of Justice with overarching powers over many aspects of the legal regimes of Member States. In particular we oppose anything (such as the instant vote) that extends the remit of Eurojust and the parameters of its activities, especially where that introduces further regulation of the single market.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce mémorandum dont le but est d'encourager la cooperation entre Eurojust et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur conformément à leurs mandats respectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Esta resolução legislativa do Parlamento Europeu «sobre a proposta de Regulamento do Conselho relativo aos métodos e ao procedimento para a colocação à disposição dos recursos próprios tradicionais e dos recursos próprios baseados no IVA e no RNB e às medidas destinadas a satisfazer as necessidades da tesouraria», que votei favoravelmente, faz parte do novo pacote legislativo sobre os recursos próprios que entrará em vigor no início de 2016 (tendo efeitos retroativos desde 01/01/2014).

Este regulamento, profundamente técnico, contém disposições práticas em questões como o estabelecimento dos recursos próprios tradicionais, a conservação dos documentos comprovativos, a taxa aplicável para o recurso próprio baseado no RNB, bem como efetuar ajustamentos e outras disposições relativas à gestão de tesouraria e montantes incobráveis.

Considero ainda importante atender à necessidade de estabelecer regras eficazes sobre a disponibilização das contribuições para o orçamento da União por parte dos Estados-Membros, tendo por finalidade permitir que a Comissão gira adequadamente as suas operações de tesouraria.

O relatório sublinha ainda que o sistema de recursos próprios da União é demasiado complexo e «necessita de ser alvo de uma reforma profunda no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual», declaração com a qual concordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della relazione inerente il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ed Eurojust in quanto promuove la cooperazione tra i rappresentanti delle due istituzioni e consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe sobre el Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Entendemos que este procedimiento técnico de acuerdo sirve para intercambios de información entre dos espacios cuyo intercambio de información, al ser instituciones de la UE, está garantizado constitucionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que aprueba el Memorándum de Acuerdo entre Eurojust y la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Este Memorándum pretende fomentar la cooperación entre Eurojust y la OAMI en el cumplimiento de sus respectivos mandatos. En el informe se incluye un apartado por el cual el Memorándum no incluirá la transmisión de información operativa, incluidos los datos relativos a una persona identificada o identificable. A mi juicio, este es un aspecto importante de la protección de datos, por lo que he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ La risoluzione votata oggi formalizza la conclusione del memorandum d'intesa tra l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ed Eurojust. Lo scopo dell'accordo è di rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni nel rispetto dei relativi mandati. Sia Eurojust che l'UAMI ritengono che i termini del memorandum d'intesa garantiranno una migliore esecuzione delle loro attività; per questo motivo mi sono espresso a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ The memorandum of understanding subject to this vote enhances further the involvement of EuroJust in the single market which I am against. So I voted against this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report which proposes that the Parliament should give a favourable opinion on the Council implementing decision approving the Memorandum of Understanding between the Office for Harmonisation in the Internal Market and Eurojust. I am confident that such a memorandum will improve the functioning of both Eurojust and of the Office for Harmonisation in the Internal Market.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Memoranda o porozumení medzi Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a Eurojustom zo strany Eurojustu. Mimoriadnu pozornosť si zasluhuje článok 3 ods. 5 MoP, podľa ktorého „výmena informácií alebo skúseností podľa tohto MoP nezahŕňa prenos operačných informácií vrátane údajov týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Ďalším dôležitým ustanovením je článok o urovnávaní sporov. Podľa tohto spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania MoP musia vyriešiť prostredníctvom konzultácií a rokovaní medzi zástupcami Eurojustu a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, čo vylučuje arbitráž akejkoľvek tretej strany.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Eurojust je organ, katerega naloga je izboljšati učinkovitost nacionalnih organov, pristojnih za preiskavo in kazenski pregon. Poleg tega pomaga pri obravnavi težjih oblik čezmejnega in organiziranega kriminala ter zagotavljanju hitre in učinkovite sodne obravnave storilcev kaznivih dejanj.

Predvsem zaradi izmenjave informacij med pristojnimi organi ima Eurojust možnost sklepanja memorandumov o soglasju. Poročilo se nanaša na potrditev sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) in Eurojustom, katerega namen je spodbuditi njuno sodelovanje.

Memorandum med drugimi določa, da izmenjava podatkov ali izkušenj ne zajema prenosa operativnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z določeno ali določljivo osebo. Strinjam se, da je tak pristop do varstva osebnih podatkov ustrezen, vendar pa ostajam zaskrbljen glede dejanskega izvajanja te določbe v praksi.

Memorandum prav tako vsebuje neobičajno določbo, ki se nanaša na primer resnega neizpolnjevanja določb memoranduma o soglasju ali če stranki menita, da bi do tega lahko prišlo v prihodnosti. Vsaka od strank ima v tem primeru možnost, da začasno prekine izpolnjevanje memoranduma. Ker se tako ne strinjam z vsemi določbami v memorandumu in menim, da bi lahko ogrozile koordinacijo in sodelovanje med Eurojustom ter UUNT, sem se pri glasovanju o poročilu vzdržal.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržao sam ovaj prijedlog uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 16. travnja 2015. i izvješće Odbora za pravna pitanja. Svrha Memoranduma o razumijevanju je poticanje suradnje između Eurojusta i OHIM-a u skladu s njihovim mandatima. Smatram da je potrebno poboljšati komunikaciju i razmjenu informacija između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta, čime bi se omogućio uspješniji i efikasniji daljnji rad.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Memorandum of Understanding between the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) and Eurojust as it lays the ground for good cooperation in areas where OHIM and Eurojust interests overlap, such as in cyber-piracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Nacrt provedbe odluke formalizira zaključak Eurojusta za Memorandum o razumijevanju (MoU) između Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu (OHIM), za koje je odgovoran JURI, i Eurojusta.

Svrha memoranduma je poticanje suradnje između Eurojusta i Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu u skladu s njihovim mandatima. Eurojust i OHIM pristali su sklopiti memorandum jer, prema riječima recitala 6. istog, su „voljni i spremni razvijati stratešku suradnju koja bi im mogla pomoći u postizanju odgovarajućih ciljevaˮ. Ovo je posebna provedbena mjera, koju bi Vijeće usvojilo na prijedlog Parlamenta, prema odredbama koje su bile na snazi prije Lisabonskog ugovora.

Podržavam ovaj prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ureda za harmonizaciju na unutarnjem tržištu i Eurojusta, jer vjerujem da će se njime pospješiti suradnja OHIM-a i Eurojusta te će se moći lakše realizirati određeni ciljevi kao što su suradnja među nadležnim tijelima, olakšavanje provedbe međunarodne uzajamne pravne pomoći te harmonizacija tržišta.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil, keďže má najmä formálny charakter.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi sklenitve memoranduma o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom s strani Eurojusta. Eurojust lahko sklene sporazume z institucijami, organi ali agencijami in ti sporazumi se nanašajo na izmenjavo informacij, vključno z osebnimi podatki ter napotitvijo uradnikov na Eurojust. Pozdravljam člen 3(5) memoranduma, ki pravi, da izmenjava podatkov ali izkušenj ne zajema prenosta operativnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z določeno ali določljivo osebo. Podpiram poročilo, ker bo prispevalo k boljšemu in učinkovitemu opravljanju nalog obeh teles.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem pro vyslovení souhlasu s Memorandem o porozumění mezi Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a Eurojustem, jelikož se domnívám, že posílení spolupráce mezi těmito úřady zejména v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví je potřebné a může zvýšit efektivitu nejen těchto dvou institucí v této oblasti. Sdílení informací a zkušeností různých institucí, jejichž agendy se prolínají, je jistě krokem dobrým směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Eίναι απαραίτητη η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων σε περιπτώσεις ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στην Eurojust και το ΓΕΕΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás jóváhagyásáról szóló jelentést. E megállapodás azért is fontos, mivel a szorosabb kapcsolat segíteni fogja az Eurojustot és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt abban, hogy saját feladataikat is jobban lássák el. Ez közös érdek, így mindenképpen támogatnunk kell.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. ‒ Memorandumul de înțelegere între OAPI și Eurojust este necesar, mai ales în contextul în care OAPI trece printr-o restructurare prin reforma sistemului de acordare și administrare a mărcii europene.

Consider că numai prin colaborarea eficientă între instituțiile europene putem spera să ne atingem obiectivele comune, inclusiv în domeniul combaterii infracțiunilor care implică două sau mai multe state membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté pour le texte.

Le projet de décision d'exécution à l'examen officialise la conclusion par Eurojust du mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, sur lequel la commission des affaires juridiques a compétence au titre de l'annexe VI du règlement du Parlement européen, et Eurojust.

Le but du mémorandum est d'encourager la coopération entre Eurojust et l'Office conformément à leurs mandats respectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of approving the conclusion of the Memorandum of Understanding between Eurojust and the Office for Harmonization in the Internal Market. Its aim has been to strengthen Eurojust’s capacity to work with the Office for Harmonisation and foster their strategic cooperation, particularly on exchange of information. The arrangement is in line with EU legislation according to which Eurojust may conclude agreements or working arrangements with the institutions, bodies and agencies set up by, or on the basis of, the Treaties.

 
  
MPphoto
 
 

  László Tőkés (PPE), írásban. ‒ A tervezett „végrehajtási döntés” formát ad az Eurojust és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) közötti „Egyetértési Megállapodásnak”. E megállapodás célja, hogy elősegítse a két intézmény együttműködését annak érdekében, hogy a kapott hatáskörüknek és feladataiknak megfelelően tudjanak működni. Ahogy a dokumentum is megfogalmazza: a cél a stratégiai együttműködés.

Ez a döntés egy speciális végrehajtási aktus, melyhez az Európai Tanács jóváhagyása szükséges az Európai Parlamenttel történő konzultációt követően.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam Memorandum o razumijevanju između Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu i Eurojusta, kojemu je cilj ojačati suradnju između te dvije organizacije u skladu s njihovim ovlastima kako bi zajedno mogli bolje obavljati svoje zadatke. Potpuno podupirem naglašavanje potrebe jamstva zaštite podataka, odnosno da predviđena razmjena informacija ne sadrži prijenos podataka koji se odnose na identificiranje ili prepoznavanje osobe.

Osim toga, donesena je odredba prema kojoj se u slučaju većeg nepoštivanja odredbi, ovaj Memorandum može privremeno suspendirati kako bi se proveli daljnji pregovori i konzultacije. Smatram da su donesene odluke jasan pokazatelj spremnosti obiju strana u obavljanju njihovih zadaća, te sam stoga glasovala za.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Memorandum o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom sem podprla. Namen memoranduma je spodbuditi sodelovanje med Eurojustom in UUNT v skladu z njunimi pooblastili.

Kaže, da sta Eurojust in UUNT sklenila podpisati memorandum o soglasju zato, ker sta pripravljena razvijati strateško sodelovanje, ki bi jima lahko pomagalo izpolniti njune cilje. Sklepamo lahko, da se Eurojust in UUNT strinjata, da pogoji iz memoranduma prispevajo k boljšemu izpolnjevanju njunih nalog. Iz tega sledi, da je memorandum v sedanji obliki v skupnem interesu Eurojusta in UUNT in bi ga moral tudi Svet kot takega odobriti.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe sobre el Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Entendemos que este procedimiento técnico de acuerdo sirve para intercambios de información entre dos espacios cuyo intercambio de información, al ser instituciones de la UE, está garantizado constitucionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Il s'agit de rappeler qu'Eurojust constitue les prémisses d’un parquet européen. Le Front National s'oppose donc à tout ce qui peut renforcer ses compétences.

Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mihai Țurcanu (PPE), în scris. ‒ Propunerea de decizie de punere în aplicare dorește să sublinieze încheierea memorandumului de înțelegere cu Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI), care are ca scop consolidarea cooperării în conformitate cu mandatele lor respective.

Prin încheierea acestui memorandum cele două instituții sunt dispuse și pregătite să dezvolte o cooperare strategică ce le poate ajuta să își atingă obiectivele. În consecință, memorandumul este un element de interes comun pentru ambele instituții, Eurojust pe de-o parte, și OAPI pe de cealaltă parte.

Salut întru totul această abordare de clarificare a celor două instituții, prin care schimburile de informații prevăzute nu includ transmiterea de informații operaționale, printre care și date ce trimit la o persoană identificată sau identificabilă. Mai mult, Consiliul va trebui să manifeste vigilență cu privire la punerea în aplicare a garanției de protecție a datelor prevăzută la articolul 3 alineatul (5) din memorandum.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A szóban forgó végrehajtási határozattervezet formalizálja – az Európai Parlament eljárási szabályzatának VI. melléklete értelmében a Jogi Bizottság felelősségi körébe tartozó – Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és az Eurojust közötti egyetértési megállapodás Eurojust általi megkötését. Szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe sobre el Memorándum de Acuerdo entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y Eurojust. Entendemos que este procedimiento técnico de acuerdo sirve para intercambios de información entre dos espacios cuyo intercambio de información, al ser instituciones de la UE, está garantizado constitucionalmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I believe it is important to highlight the purpose of the Memorandum of Understanding (MoU) to foster cooperation between Eurojust and OHIM in compliance with their respective mandates. This cooperation is extremely important in the everyday work of these institutions and therefore as much as possible needs to be done in order to ensure even greater efficiency.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El objetivo de este memorándum de acuerdo no es otro que incrementar la cooperación entre ambas instituciones para conseguir alcanzar de un mejor modo sus respectivos objetivos. Hablamos de una medida de implementación que ha de ser adoptada por el Consejo tras consultar al Parlamento y que no presenta problemas. Por ello considero necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit memorandum van overeenstemming tussen het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt en Eurojust. Dit memorandum zal volgens mij de werking van beide instellingen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Memorando de Entendimento fomenta a cooperação entre a Eurojust e o IHMI, em conformidade com os respetivos mandatos, reforçando a luta contra crimes graves, nomeadamente a contrafação de produtos.

A Eurojust e o IHMI reconhecem que os termos do Memorando, incluindo o seu artigo 6.º, contribuem para um melhor desempenho das suas funções.

Acompanhamos as vantagens de tal memorando e notamos que estão salvaguardados os dados pessoais.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht enthält mehrere vernünftige Vorschläge. Jedoch scheint es das Ziel des Berichterstatters zu sein, eine weitere Zentralisierung herbeizuführen. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Uznesenie, ktorým parlament dával súhlas s návrhom Rady, som podporila. Keďže Eurojust môže uzatvárať pracovné dohody s inými inštitúciami a agentúrami, ktoré sa môžu týkať napríklad výmeny informácií či vyslania pracovníkov, mám za to, že aj táto dohoda s úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pomôže posilniť ich vzájomnú spoluprácu a pomôže pri lepšom plnení ich úloh v rámci ich mandátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O projeto de decisão de execução em apreciação formaliza a conclusão pela Eurojust do Memorando de Entendimento entre o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), para o qual a Comissão dos Assuntos Jurídicos é competente nos termos do Anexo VI do Regimento do Parlamento Europeu, e a Eurojust.

O objetivo deste Memorando de Entendimento é fomentar a cooperação entre a Eurojust e o IHMI, em conformidade com os respetivos mandatos, nas áreas da luta contra crimes graves, nomeadamente crimes de contrafação de produtos. Tendo em conta as nossas fortes objeções tanto aos processos de harmonização no quadro da política de mercado interno como em relação à Eurojust, pelo que significa de retirada de competências nacionais aos sistemas de justiça de cada país, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za predlog Resolucije Evropskega parlamenta o Memorandumu o soglasju med Uradom za usklajevanje na notranjem trgu in Eurojustom, ker podpiram strateško sodelovanje med Eurojustom in OHIM. V skladu s posebnimi izvedbenimi določbami bosta uspešneje dosegala svoje cilje, kot so določeni v njunem mandatu.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου