Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0440(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0339/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0339/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 20
CRE 16/12/2015 - 20

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0467

Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.3. Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) (A8-0339/2015 - Barbara Lochbihler)
  

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία με το Βιετνάμ ενισχύει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθώντας τη χώρα στην πορεία για καλύτερη διακυβέρνηση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών όπως και στη μάχη κατά της διαφθοράς και άπτεται ζητημάτων όπως είναι η πρόοδος σε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης. Για τους ανωτέρω λόγους ψήφισα υπέρ της συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ De la même manière que je me suis opposée à la conclusion du protocole tenant compte de l'adhésion de la Croatie et relatif à l'accord-cadre global de partenariat et de coopération Union – Viêt Nam, je ne soutiens pas l'approbation de cet accord au motif que l'Union européenne ne devrait pas être admise à conclure des accords commerciaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place, as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose consent to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Bien qu'il ne s'agisse que de codification, je réitère mon opposition à la prétention des bureaucrates bruxellois à négocier des contrats commerciaux: ce sont les États membres qui doivent être à la manœuvre dans de pareilles négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai soutenu ce rapport qui approuve l'accord-cadre global de partenariat conclu entre l'UE et le Viêt Nam.

Sur le plan de la politique étrangère, le projet couvre des domaines particuliers, comme la coopération sur les droits de l'homme et l'état de droit, les débris de guerre et la prévention des catastrophes naturelles. Il permettra aussi une meilleure coopération en matière de développement (l'Union est le premier soutien du Viêt Nam en matière d'aide au développement).

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Considerato che non si sono tenute nel debito conto le istanze dei nostri territori che dagli ultimi accordi fra UE e Vietnam hanno subito ingenti danni economici, basti pensare a settori quali quello della produzione del riso, non ho inteso sostenere con il mio voto questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimo dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymui. Susitarimas apima tokias bendradarbiavimo sritis, kaip principų, normų ir standartų kūrimas, žaliavos, migracija, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, pramonės politika, MVI, turizmas, energetika, švietimas ir kultūra, aplinka, klimato kaita ir gamtos ištekliai, žemės ūkis, sveikata, pilietinė visuomenė, valstybės bei viešojo administravimo modernizavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ L'anticipazione della chiusura positiva dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra UE e Repubblica socialista del Vietnam è un segnale della volontà di quel paese di procedere nel cammino di apertura, di modernizzazione e di normalizzazione dei rapporti che ha iniziato con il ruolo che ha assunto nell'ASEAN negli ultimi anni. Sebbene vi siano ancora numerosi passi da compiere, tale processo va incoraggiato e l'accordo quadro deve essere approvato in quanto è coerente con gli interessi culturali, economici e politici di entrambe le parti.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam are ca scop stabilirea unui parteneriat bazat pe interese comune și pe principii precum egalitatea, respectul reciproc, statul de drept și drepturile omului. Relațiile dintre Uniune și Republica Socialistă Vietnam au la bază legături istorice, politice și economice strânse, dar, nu în ultimul rând, se bazează pe ideea de cooperare și ajutor reciproc.

Obiectivele acestui acord au în vedere promovarea dezvoltării umane și sociale, promovarea reformelor instituționale și a dezvoltării sustenabile, promovarea gestionării durabile și a regenerării mediului, precum și a celor mai bune practici în acest domeniu și a conservării resurselor naturale, prevenirea și abordarea consecințelor schimbărilor climatice, precum și sprijinirea politicilor și instrumentelor care urmăresc integrarea progresivă în economia și comerțul mondial.

Achiesez la obiectivele acestui acord și consider că reprezintă premisele formării unui cadru economic și politic cuprinzător și coerent și, de asemenea, un instrument care va furniza răspunsuri pentru o serie de probleme cu care ne confruntăm la ora actuală, motiv pentru care m-am exprimat în favoarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto contrario. Il settore produttivo italiano deve anzi rafforzare i dazi e le barriere verso un concorrente sleale e privo delle normative cui sono invece soggette le imprese europee. Dobbiamo tutelare i nostri agricoltori e imprenditori.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I agree to give my consent to the conclusion of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States and Vietnam and therefore voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'approvazione dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζουμε το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα για τη σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου. Παρότι οι σχέσεις της ΕΕ με το Βιετνάμ βρίσκονται σε θετική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το κράτος αυτό αποτελεί έναν εκ των βασικών εταίρων μας στην περιοχή της ΝΑ Ασίας, η συμφωνία-πλαίσιο αυτή περιλαμβάνει ζητήματα ενίσχυσης του ελεύθερου εμπορίου, νεοφιλελευθέρων πολιτικών αλλά και πολιτικών ισορροπιών οι οποίες με βρίσκουν αντίθετο και για αυτό το λόγο αποφάσισα να απέχω από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente il provvedimento. La raccomandazione concerne il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. L'accordo rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori. In particolare l'accordo copre clausole politiche standard dell´UE sui diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché antiterrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione poiché ritengo fondamentale la cooperazione con i paesi terzi all'Unione europea. È importante mantenere e gestire al meglio i rapporti con Stati extra UE, anche per elevare l'immagine dell'Europa come un insieme di Stati con una valenza importante nella solidarietà e nella cooperazione a livello mondiale. Per questi motivi voto a favore dell'approvazione dell'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con quanto detto nella raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – For me it is positive having the EU finally reaching an agreement on trade with one of Asia’s most dynamic economies which establishes a good standard for the trade relationship between the EU and South East Asia as a whole. For this reason I see no reason for not voting in favour to further deepen our partnership and cooperation with Vietnam. There is EU interest in a growing economy and this agreement will provide significant new opportunities for companies on both sides, by increasing market access for goods and services – noting that over 31 million jobs in Europe depend on exports – so having easier access to a growing and fast developing market like Vietnam, with its 90 million consumers, is great news.

Until 2014, the EU was the second trading partner for Vietnam after China (not including trade within ASEAN), representing 10% of total Vietnamese trade. The EU was Vietnam’s second export destination (after the US), with the EU purchasing as much as 18% of Vietnam’s global exports. EU-Vietnam trade in goods was worth over EUR 28.2 billion, with EUR 22.1 billion of imports from Vietnam into the EU and EUR 6.2 billion of exports from the EU to Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Questo argomento è estremamente delicato. Ci si chiede oggi di pronunciarci su una proposta di accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'UE e un paese che costituisce un regime a partito unico. Questo non può che – a prima vista – suscitare grandissime perplessità. Tuttavia, non possiamo che salutare positivamente la relazione nella misura in cui cerca di sfruttare l'accordo al fine di spingere il Vietnam a innalzare il livello di rispetto dei diritti umani. Su questo tema, infatti, la relazione è molto chiara e incisiva, in vari passaggi. Il mio voto è quindi favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Me he abstenido a la hora de dar el consentimiento al Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam, puesto que, si bien respeto el derecho de la República Socialista de Vietnam a negociar acuerdos con otros países, no puedo dar mi apoyo a este Acuerdo que supone la antesala de la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que en ningún caso puede resultar favorable para los intereses ni del pueblo vietnamita ni de los pueblos europeos, sino que supondrá un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores del sector textil vietnamita, así como una mayor restricción al acceso a sus tierras tras la entrada de multinacionales e inversiones extranjeras en el país.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ This is a procedural vote on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union. Its aim is to update the framework agreement in order for it to apply also for Croatia. The vote gives consent to the conclusion of the agreement. Hence I have voted in favour of this procedural report.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport propose l'approbation du Parlement européen à la décision de l'Union européenne sur l'accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union et le Viêt Nam. Signé le 27 juin 2012, cet APC prévoit un certain nombre d'engagements mutuels entre l'Union et les États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part. Il couvre les prérogatives européennes classiques sur les droits humains, la Cour pénale internationale, les armes de destruction massive, les armes légères et l'anti-terrorisme. Il vise notamment à renforcer la coopération entre les deux parties sur une série de domaines politiques, telle que la fiscalité, la migration, la santé, l'environnement, les affaires sociales ou les technologies. Soutenant ces objectifs, j'ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, nous avons approuvé la conclusion d'un accord-cadre global de partenariat et de coopération (APC) entre l'Union européenne et le Viêt Nam. En plus du Viêt Nam, cet APC permettra à l'Union européenne d'accroître son engagement politique et économique en Asie du Sud-est.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. ‒ La conclusion de cet accord de partenariat et de coopération va permettre un resserrement des liens politiques et économiques entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il permettra une coopération plus intense sur de nombreux sujets d'intérêt commun, comme la lutte contre la corruption, l'innovation, notamment les nouvelles technologies, le développement durable, le désarmement et la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement vietnamien a entamé de nombreuses réformes pour moderniser son modèle économique et l'intégrer à l'économie mondiale. En moins de dix ans, le PIB par habitant a doublé et de nombreuses entreprises étrangères ont multiplié les investissements.

Des progrès restent cependant à faire sur le plan politique. Les normes sociales et de travail demeurent trop faibles, et certaines libertés, comme la liberté d'association et les droits syndicaux, pas suffisamment garanties. Cet accord devra permettre des améliorations dans ces domaines.

Ce partenariat, qui intervient au même moment que la conclusion de l'accord de libre-échange UE-Viêt Nam, permettra à l'Union européenne d'accroître sa présence en Asie et son influence au sein d'ensembles régionaux dans la zone, comme l'ANASE.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la résolution donnant l'approbation du Parlement européen à la conclusion par le Conseil au nom de l'Union, de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres et la République socialiste du Viêt Nam. Il me semble opportun de renforcer les relations existantes entre les parties et de mettre en place une coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Je songe en particulier au tourisme, aux services financiers, à la société de l'information, à l'environnement et aux ressources naturelles, à la coopération dans le domaine maritime et de la pêche et, last but not least, aux droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС, тъй като смятам това за начин на отговорно водене на външната политика на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Προτείνεται η καταψήφιση της έκθεσης καθώς, αποδεδειγμένα, η διεύρυνση ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente acordo sucede aos anteriores acordos de cooperação já celebrados entre a UE e a República Socialista do Vietname. Faz parte da política externa e das orientações da UE envolver-se política e economicamente com países e blocos regionais do Sudeste asiático. Os termos em que se celebra este acordo consagram no seu texto o caminho para a celebração de um acordo de comércio livre entre as duas partes, que condicionará as relações bilaterais dos Estados-Membros, e que rejeitamos.

Precedendo esse acordo, que está também já a ser preparado, o presente acordo remete para a facilitação do comércio de plantas e animais e respetivos produtos, situação que nos preocupa, em particular no que se refere aos impactos no arrozal nacional, quando sabemos que o Vietname está entre os três principais produtores de arroz do mundo.

São muitas as áreas em que o acordo prevê colaboração. Olhamos com atenção e preocupação a introdução de cláusulas que visam promover o alinhamento das políticas económicas do Vietname com as da UE, por via de reformas económicas e de integração económica.

Atendendo ao âmbito e aos objetivos do presente acordo, votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Vítam širšiu a hlbšiu spoluprácu s Vietnamom, ktorá ho v budúcnosti užšie spojí a priblíži k Európskej únii a pomôže mu na ceste reforiem smerom k dobrej správe vecí verejných, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, ako aj v boji proti korupcii a nasmeruje krajinu k hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnu pokroku vzhľadom na princíp trvalo udržateľného rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έγκριση της συμφωνίας-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ, διότι αποδεδειγμένα η διεύρυνση των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam, drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social and environmental progress must take into account the principle of sustainable development. It will be a major pillar for regional stability, progress in implementing international norms, and socio-economic development.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de este importante Acuerdo convencido de que una mayor colaboración y cooperación entre la UE y Vietnam puede comportar importantes beneficios para ambas partes.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Eine engere Zusammenarbeit zwischen Staaten Europas und der Sozialistischen Republik Vietnam ist für beide Seiten von Vorteil. Deshalb begrüße ich, dass die aktuellen Beziehungen intensiviert werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation given I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption; economic, social and environmental progress taking into account the principle of sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I have voted for the Recommendation on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part showing my consent to the conclusion of the agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η στάση μας απέναντι στις συμφωνίες συνεργασίας παραμένει σταθερή: εφόσον η συμφωνία είναι προϊόν κοινής επιθυμίας τόσο της ΕΕ, όσο και του κράτους με το οποίο γίνεται η συμφωνία, τότε συμφωνούμε. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα κριτικής στο περιεχόμενο, εάν με αυτό επιδιώκεται να επιβληθεί η πολιτική της ΕΕ στο κάθε κράτος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της συμφωνίας ΕΕ-Βιετνάμ και με βάση τις θέσεις μας θεωρούμε ότι πλέον ενδεδειγμένη στάση είναι αυτή της αποχής

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ As a UKIP MEP, I oppose this agreement in the first place as it takes something which should be the responsibility of Member States and gives it to the European Union.

I believed it therefore to be consistent with these principles to oppose consent to this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted to support this report as the PCA provides the basis for more effective engagement by the EU and its Member States with Vietnam. The agreement covers the EU’s standard political clauses on human rights, the International Criminal Court, weapons of mass destruction, small arms and lights weapons, and counter terrorism. Lastly the PCA strengthens the sectoral cooperation across a wide range of policy fields, such as taxation, migration, health, environment, climate change, energy, education and culture, labour, employment and social affairs, science and technology, and transport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane jer se time daje suglasnost za sklapanje sporazuma.

Implementacijom ovog sporazuma doprinosi se obostranoj koristi i strateškoj suradnji u raznim područjima te u međunarodnim forumima u području gospodarstva. Povrh toga, osnažuje se suradnja EU-a i ASEAN-a što dodatno može ojačati ulogu Europske unije u toj regiji. Jasno je da kako bi se ostvarili konkretni rezultati i poduzele ozbiljne mjere potrebno je uspostaviti redovni mehanizam komunikacije kako bi se osiguralo učinkovito sinergično djelovanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – I voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. UKIP are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette recommandation du Parlement européen qui approuve la conclusion d'un accord global de partenariat et de coopération entre l'Union et le Viêt Nam, qui va permettre une intensification des échanges avec ce pays important tout en soumettant cette coopération au respect des droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme diesem Bericht zu. Das Abkommen mit Vietnam wird für Europas Industrie viele neue Chancen insbesondere im Bereich des Waren- und Güterverkehrs bringen. Vietnam ist eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Wirtschaften in Asien und bietet für Europas Wirtschaft und Politik viele Vorteile.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – L'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam costituisce un notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'UE nel sud-est asiatico. La collaborazione con il Vietnam s'inserisce nel più ampio contesto di collaborazione con i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Ho deciso di dare il mio voto favorevole, non solo per ragioni di natura economica, ma anche perché l'APC con il Vietnam contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, nonché lotta al terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Les députés du Front National ont voté contre l'accord cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Ce vote n'est pas dirigé contre le Viêt Nam. Je tiens à réitérer mon opposition au fait que l'Union européenne conclut des accords de partenariat et de coopération à la place des États membres. En outre, le libre-échange n'est en rien un remède aux problèmes de la France et n'aidera pas nécessairement le Viêt Nam à se développer de manière équilibrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte pour marquer mon opposition au fait que l'Union négocie des contrats commerciaux à la place des États européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam preporuku zastupnice Barbare Lochbihler koja daje suglasnost Okvirnom sporazumu o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji EU-a i Vijetnama potpisanog 27. lipnja 2012., jer Sporazum otvara vrata za bolje političke i gospodarske odnose država članica i Vijetnama i uključenost EU-a u jugoistočnoj Aziji.

Sporazumom se definira partnerstvo po pitanju ekonomske i trgovinske suradnje s krajnjim ciljem potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini, ali i suradnje u području ljudskih prava, klimatskih promjena te borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, διότι δεν είναι πλήρης ή τεκμηριωμένη και παραπέμπω περαιτέρω στους λόγους που εξέθεσα αναλυτικά στην ομιλία μου στις 16/12/2015 προς την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I voted to give my assent to the PCA between Vietnam and the EU. This should lead to a further deepening of our partnership.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Dominique Martin a voté contre cet accord-cadre. Comme pour le vote précédent, nous nous opposons par principe à cette manie de l'Union de négocier des accords dans le dos des États qui la composent, en particulier des accords commerciaux qui vont grandement impacter nos producteurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto favorevole all'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione UE-Vietnam (risoluzione). L'accordo di partenariato e cooperazione ha come obiettivo quello di creare un partenariato moderno sulla base di interessi e principi condivisi, quali l'uguaglianza , il rispetto reciproco, lo Stato di diritto e i diritti umani. Il Vietnam è un partner prezioso per l'Unione europea, soprattutto in ambito di cambiamento climatico. Un accordo di partenariato con il Vietnam può definire le relazioni future e rafforzare la cooperazione di fronte a sfide globali, come la lotta al terrorismo. Inoltre un accordo globale di partenariato e cooperazione potrà avere effetti positivi sulla creazione di occupazione e di conseguenza ridurre la povertà, effetti positivi nel settore del turismo, economico e sociale, e in quelli dei diritti umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Das Abkommen ist sehr lange verhandelt worden, Europas Wirtschaft hatte daran ein besonders großes Interesse. Zuletzt ging es hauptsächlich um die Umsetzung von Urheberrechtsschutz, Korruption und Menschenrechte. Der gefundene Kompromiss ist nicht wirklich zufriedenstellend. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce texte valide l'accord de coopération et l'accord de libre-échange à venir avec le Viêt Nam. Il vante les bienfaits supposés de la "coordination des politiques macro-économiques" sur le modèle pourtant totalement défaillant de l'Union dans ce domaine. Je vote contre, comme pour tous les autres accords de libre-échange de l'Union, qui ne sont motivés que par les intérêts mercantiles des firmes multinationales, alors qu'il faudrait promouvoir le protectionnisme solidaire et la planification écologique dans le commerce.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Este acordo traduz-se num ganho económico real para as duas partes. A UE poderá ser um parceiro importante no desenvolvimento económico e de paz de um país que tem feito esforços no sentido de implementar o respeito pelos direitos humanos e a luta conta a corrupção.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported the conclusion of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the EU and the Socialist Republic of Vietnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Met de goedkeuring van dit verslag wordt het objectief dat de EU en Vietnam in economisch opzicht baat kunnen hebben bij de ratificatie van de overeenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking bevestigd. Deze overeenkomst bevat de kiemen voor meer tewerkstelling en het bestrijden van de armoede. Op basis van dit akkoord kan de verdere integratie van Vietnam in de wereldeconomie worden gestimuleerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. ‒ Aj keď v súvislosti so schvaľovaním rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej treba oceniť, že Vietnam v posledných desaťročiach systematicky zastával výrazne proeurópsky postoj, sme povinní dôrazne žiadať dodržiavanie ľudských práv a náboženských slobôd. Je nevyhnutné trvať na tom, aby sa skoncovalo s diskrimináciou a utláčaním etnických a náboženských menšín vrátane obťažovania, sledovania, zastrašovania, zadržiavania, domáceho väzenia, fyzických útokov a zákazu cestovania, rovnako pokiaľ ide o kresťanov, budhistov či stúpencov ďalších náboženstiev. Zároveň sa pripájam k ostrému odsúdeniu faktu, že vo Vietname je podľa odhadov viac ako 500 väzňov odsúdených na smrť, a k výzve, aby vietnamská vláda zaviedla okamžité moratórium na popravy a prijala vhodné právne predpisy na zrušenie trestu smrti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I welcome broader and deeper cooperation with Vietnam – drawing it closer to the EU and helping it on the road of reform towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms, as well as the fight against corruption, whilst taking into account economic, social and environmental progress and the principle of sustainable development, therefore I have voted in favour of the Lochbihler report on EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (consent).

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Recomendação aqui em causa sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo relativo ao Acordo—Quadro Global de Parceria e Cooperação entre a União Europeia e os Estados-Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro, pretende aprovar a celebração do respetivo Acordo-Quadro através do consentimento dado pelo Parlamento Europeu.

Diversas questões são abordadas neste Acordo-Quadro, nomeadamente políticas da União Europeia relativamente a direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional, as armas de destruição em massa, as armas de pequeno calibre e as armas ligeiras e a luta contra o terrorismo, fortalecendo, assim, a cooperação bilateral em setores importantes, como a saúde, o ambiente, a energia ou a educação.

Voto a favor do presente ato, na medida em que o Acordo-Quadro em questão pretende fornecer uma ligação mais eficaz entre a União Europeia e a República Socialista do Vietname, no domínio de diversas políticas de interesses comuns.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif aux relations entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Il s'agissait d'approuver la décision du Conseil de conclure un accord-cadre de partenariat et de coopération avec ce pays. L'Union européenne est le plus grand marché d'exportation ainsi que le plus grand fournisseur d'aide publique au développement au Viêt Nam.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Zwar hat das Abkommen inhaltlich einige gute Anhaltspunkte, die vor allem der europäischen Wirtschaft zugutekommen würden und die Menschenrechte sichern sollten, leider wurden aber einige Kompromisse eingegangen, die nicht wirklich zufriedenstellend sind. Ich hätte mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Leping tugevdab EL ja Vietnami vahelisi majanduslikke ja poliitilisi suhteid, adresseerides muu hulgas ka murekohti, näiteks inimõiguste järgimist ning terrorismivastast võitlust.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Podržavam suglasnost za Okvirni sporazum o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama jer sadrži dvije temeljne odrednice. Prvo, uspostavlja jače gospodarske veze Europske unije i Vijetnama te otvara Europskoj uniji nova tržišta na istoku. S druge strane, omogućava da Europska unija financijski pomogne Vijetnamu u okviru programa za razvojnu pomoć.

Ključno je da Europska unija nastavi inzistirati na doslovnom provođenju međunarodnih ugovora i konvencija kojima se osigurava poštivanje ljudskih prava i sloboda. Borba protiv ostalih vidova ugroze funkcioniranja države, a samim time i njenih građana, a to su terorizam, korupcija, kriminal, prirodne katastrofe i slično, ostaje i dalje glavni prioritet.

Pomoć Vijetnamu treba osigurati u brojnim područjima, pogotovo u politikama oporezivanja, rada, zapošljavanja i socijalnih transfera, zdravlja, okoliša, prilagodbe klimatskim promjenama te znanosti i tehnologiji. Kvalitetna sektorska suradnja ključ je razvoja Vijetnama.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette recommandation concerne un accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam (approbation). Même si le statut juridique de ces textes est non essentiel puisqu'il s'agit de codification, il convient de réitérer notre opposition au fait que l'Europe négocie des contrats commerciaux dans notre dos. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Uzimajući u obzir nacrt Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane (18204/2010), zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. i 209. te člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0062/2015) i preporuku Odbora za vanjske poslove, suglasan sam i podržavam odluku o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između EU-a i Vijetnama.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Slažem se s prijedlogom odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Socijalističke Republike Vijetnama, s druge strane, zastupnice Lochbihler. Europska unija i Socijalistička Republika Vijetnam u zadnjih 30 godina potpisali su niz sporazuma kojima su uređivali svoj odnos.

Ovim sporazumom zamjenit će se postojeći pravni okvir koji je uređen sporazumom iz 1995. između EU-a i Vijetnama te iz 1980. o suradnji između Europske ekonomske zajednice i država članica Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN-a)., dio kojeg je 1999. postao i Vijetnam. Smatram da će ovaj sporazum doprinijeti većem gospodarskom i političkom sudjelovanju Europske unije u jugoistočnoj Aziji.

Sporazumom će se povećati suradnja s Vijetnamom na mnogim političkim pitanjima, poput oporezivanja, migracije, zdravlja, okoliša, klimatskih promjena, energetike, obrazovanja i kulture, rada, zapošljavanja i socijalne politike, znanosti i tehnologije te prometa. Vjerujem da je ovo sljedeći korak u povećanju aktivnosti Europske unije u jugoistočnoj Aziji te intenziviranje suradnje s državama ASEAN-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) con il Vietnam, è stato siglato dalle parti il 4 ottobre 2010, a Bruxelles, e firmato il 27 giugno 2012. L'APC con il Vietnam costituisce un notevole passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'UE nel sud-est asiatico, rafforza la cooperazione settoriale in una vasta gamma di settori strategici e agevola la conclusione di un accordo di libero scambio con il paese. Per tutto ciò, voto a favore dell'approvazione, da parte del Parlamento europeo, della conclusione di tale accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai soutenu l'approbation pour l'accord-cadre global de partenariat et de coopération UE-Viêt Nam. C'est une étape nécessaire et importante pour le Parlement européen dans la conclusion de l'accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against this legislative vote on the EU-Vietnam agreement on partnership and cooperation. We are opposed in principle to EU institutions signing international agreements on behalf of the UK. Only elected and accountable national governments should negotiate and conclude international agreements, not the unelected and unaccountable EU Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ L'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Viêt Nam, d'autre part, a été signé le 27 juin 2012. Par le protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l'accord en tant que partie contractante et l'Union s'engage à fournir la version faisant foi de l'accord en langue croate.

Le Conseil ne peut adopter l'acte qu'après avis favorable du Parlement européen. Ce que le Parlement a fait aujourd'hui en votant en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Com o assinalar, em 2015, dos 25 anos das relações diplomáticas entre a UE e o Vietname, o Acordo de Parceria estabelecido é dotado de um enorme significado para ambos os signatários.

A UE é, atualmente, o maior mercado de exportação do Vietname, pelo que a ratificação do acordo de parceria deverá também ter em linha de conta a realização de reformas económicas e financeiras que ajudem a impulsionar a entrada do Vietname no quadro económico mundial.

Este país já assegurou estar disposto a traçar um plano que seja capaz de implementar as recomendações da Revisão Periódica Universal do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, comprometendo-se também a dar continuidade aos seus esforços na implementação da Reforma Judicial até 2020.

Assim, a UE deverá continuar a apoiar o Vietname no seu desenvolvimento económico e a promover a boa governação, o Estado de Direito e a aplicação de princípios democráticos.

Parece-me, assim, fundamental apoiar este Acordo, que prevê não só fortalecer a parceria estratégica entre a UE e o Vietname, no seguimento do Acordo Quadro para a Cooperação de 1995, como também contribuir para o desenvolvimento de um país que se encontra por mérito próprio na rota da sustentabilidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della raccomandazione del Parlamento europeo con la quale si autorizza il Consiglio a concludere a nome dell'UE l'accordo quadro globale di partenariato e cooperazione con la Repubblica socialista del Vietnam. Tale accordo costituisce la base per rafforzare la cooperazione reciproca in molti settori di importanza strategica quali, ad esempio, il commercio e gli investimenti, la lotta ai cambiamenti climatici, la scienza e la tecnologia, l'energia, la migrazione e il lavoro. Ricordo infine che questa nuova forma di partenariato rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un coinvolgimento politico ed economico dell'UE più efficace ed incisivo nel Sud-est asiatico.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted against, as I do not believe the EU should be managing the foreign affairs of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Overwhelmingly supported in the committee, I have voted in favour of this AFET Resolution on the Framework Agreement in plenary to give my consent to it. I welcome broader and deeper cooperation in Vietnam, which will help it on the road to reform and towards good governance, respect for human rights and fundamental freedoms in addition to the fight against corruption, economic, social and environmental progress, while taking into account the principle of sustainable development.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Vietnamská ekonomika preukázala v roku 2014 viaceré pozitívne signály zlepšenia výkonnosti. V rebríčku Doing Business 2014 od Svetovej Banky sa v porovnaní podnikateľského prostredia v rámci 189 ekonomík sveta umiestnil Vietnam na 78. mieste, čo z pohľadu rozvojovej krajiny považujem za veľmi dobrý výsledok. Keďže EÚ je pre Vietnam po Číne druhým najväčším obchodným partnerom, považujem za úspech, že dochádza k rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej. Je to dobrá správa a verím, že rámcová dohoda vytvorí dobrý štandard pre obchodné vzťahy medzi EÚ a juhovýchodnou Áziou ako celku. Očakávam, že Vietnam bude naďalej úspešne pokračovať v stabilizácii makroekonomickej situácie, zrýchľovaní procesu reštrukturalizácie štátom vlastnených podnikov formou privatizácie, zlepšení podmienok pre podnikanie v krajine, zvyšovaní efektívnosti a modernizácií poľnohospodárskeho sektora, zlepšovaní rozvoja vedy, boja s korupciou a doriešení administratívnej a súdnej reformy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Považujem za dôležité, aby sa EÚ snažila pokračovať a strategicky rozvíjať svoje obchodné vzťahy mimo EÚ. Dohodu s Vietnamom podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća i preporuku Odbora za vanjske poslove. Pridružujem se apelu izvjestitelja da nacionalni parlamenti zemalja članica Europske unije što prije ratificiraju sporazum sa Socijalističkom Republikom Vijetnam.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ This is a well-balanced report which welcomes broader and deeper cooperation with Vietnam, helping the country to fight corruption, respect human rights and make sustainable economic, social and environmental progress.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ 5.listopada 2015. godine finaliziran je Sporazum o transpacifičkom partnerstvu (TPP) dvanaest zemalja pacifičkog prstena, uključujući Vijetnam, čime je stvoren novi trgovinski blok koji čini 36 % svjetskog BDP-a i koji bi mogao imati dalekosežne učinke na svjetsku trgovinu. U 2015. obilježava se 25. obljetnica odnosa između EU-a i Vijetnama. Ti odnosi brzo su se proširili s područja trgovine i pomoći i postali sveobuhvatniji.

Sporazumom se utvrđuje širok raspon budućih odnosa kako bi se dodatno poboljšala suradnja u suočavanju s globalnim i regionalnim izazovima, kao što su dobro upravljanje i borba protiv korupcije te gospodarski i socijalni napredak, pri čemu bi se vodilo računa o načelu održivog razvoja, razoružanju i oružju za masovno uništenje te borbi protiv terorizma. EU je najveće izvozno tržište Vijetnama te je zajedno sa svojim državama članicama najveći pružatelj službene razvojne pomoći Vijetnamu.

Podržavam zakonodavnu rezoluciju Europskog parlamenta o odluci Vijeća o sklapanju u ime Unije, Okvirnog sporazuma o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica i Socijalističke Republike Vijetnama, radi velike strateške važnosti Vijetnama kao ključnog partnera EU-a u jugoistočnoj Aziji i u ASEAN-u te radi sveobuhvatnosti Sporazuma i suradnje koju predviđa.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Τηρήσαμε αποχή στις 3 εκθέσεις που αφορούν το πλαίσιο συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ, επιδεικνύοντας, από τη μια μεριά, σεβασμό στην βούληση του κράτους να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες και διατηρώντας, από την άλλη, την κριτική μας στάση έναντι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιεχόμενο και τους στόχους τέτοιων συμφωνιών. Η υποκριτική στάση της ΕΕ να εφαρμόζει κατά το δοκούν τις αρχές και τις αξίες της, καθώς και η προώθηση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στις τρίτες χώρες μέσω των εμπορικών συμφωνιών που δημιουργούν σχέσεις εξάρτησης και λειτουργούν εις βάρος των συμφερόντων των λαών, μας βρίσκoυν κάθετα αντίθετους.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η αύξηση του αριθμού των συμβαλλομένων μερών των συμφωνιών σε καμία περίπτωση δεν ευνοεί το εισερχόμενο μέρος αλλά τους ισχυρούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of a legislative resolution on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Vietnam, of the other part.

With this vote, the Parliament gave its consent to the conclusion of the protocol.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Dala sam svoju suglasnost Okvirnom sporazumu o sveobuhvatnom partnerstvu i suradnji između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama jer smatram da se ovo partnerstvo temelji na interesima za obje strane. Naime, obje strane mogu ostvariti veliku gospodarsku korist ovim sporazumom na područjima trgovine, ulaganjima na otvaranju radnih mjesta te smanjenju siromaštva, razvoju i ekonomiji.

S druge strane, ne možemo zanemariti stanje temeljnih ljudskih prava u Vijetnamu te činjenicu da više od 500 zatvorenika čeka na izvršenje smrtne kazne. Zbog toga smatram izrazito bitnim dijelom ove ratifikacije poziv Vijetnamu da dosljedno poštuje ljudska prava te ukine smrtnu kaznu.

Kako je u posljednja dva desetljeća Vijetnam ostvario značajan napredak u ispunjenju milenijskih razvojnih ciljeva, smanjenju siromaštva, gospodarskom razvoju, socijalnoj sigurnosti, zapošljavanju, obrazovanju i zdravstvu, smatram da će za Europsku uniju ovaj sporazum značiti dugoročnu korist, stoga sam glasovala za njega.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije sem podprla, ker menim, da je sodelovanje EU in Socialistične republike Vietnam pomembno predvsem na področju trgovinske politike, saj je EU največja izvoznica za Vietnam.

EU mora vzpostaviti z Vietnamom korektno sodelovanje in koristno partnerstvo, ki bo okrepilo skupne interese in imelo pozitivne učinke na gospodarstvo, trgovino, naložbe, nove tehnologije, ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjšanje revščine.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution hoping that the situation will evolve positively. This text has important reminders referring to the fact that the Democratic situation in Cambodia is not acceptable today.

Let me remind people that the Human Rights Watch annual report has flagged the violent efforts of Hun Sen and his Cambodian People’s Party (CPP) to suppress the mass protests against the deeply flawed elections of July 2013 and force the opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) to accept the election results. The Cambodian Government violently beats up opposition parliamentarians and will not recognise the legitimate role played by the political opposition in contributing to Cambodia’s overall economic and political development. The Cambodian authorities have issued arrest warrants, charges and sentences against the CNRP leaders Sam Rainsy and Kem Sokha, CNRP members of the National Assembly and the Senate and CNRP activists and organisers.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A jelentés előadója, többek között a Külügyi Bizottság ajánlására hivatkozva egyetértett a jegyzőkönyv megkötésével, amelyet magam is támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido porque, a pesar de que técnicamente el tratado comercial está supeditado al respeto de los derechos humanos, no deja de participar de una lógica comercial que fomenta el libre mercado y ya ha demostrado ser dañina.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de un Acuerdo que fue firmado el 27 de junio de 2012 y que solo puede ser adoptado si el Parlamento Europeo da su consentimiento. El Acuerdo sienta las bases de un mayor compromiso por parte de la UE y sus Estados miembros con Vietnam, y cubre las cláusulas europeas relativas a los derechos humanos, la Corte Penal Internacional, las armas de destrucción masiva, las armas pequeñas y ligeras y la lucha contra el terrorismo. El Acuerdo refuerza la cooperación sectorial en áreas como la tributación, la migración, la salud, el medio ambiente, el cambio climático, la energía, la educación y la cultura, el trabajo, el empleo y los asuntos sociales, la ciencia y la tecnología y el transporte. Por todo ello considero necesario votar a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en Vietnam. Het lijkt mij opportuun om de bestaande handelsbetrekkingen tussen Vietnam en de Europese Unie te versterken in de sectoren die voor ons van gemeenschappelijk belang zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Estes Acordos Globais de Parceria e Cooperação deveriam ter como objetivo estabelecer uma parceria moderna, abrangente e mutuamente benéfica, baseada em interesses e princípios comuns, como a igualdade, o respeito mútuo, o Estado de Direito e os direitos humanos.

Contudo, a realidade e o próprio tom das resoluções apontam para sentidos contrários. A questão do respeito pelos direitos humanos constitui apenas um adorno que se omite quando se trata de comerciar com Israel, mas que logo assume um tom imperial de clara ingerência quando falamos de países que, de forma legítima, optaram por vias diferentes de desenvolvimento.

Por outro lado, estes acordos assentam nas leis do comércio livre e de uma suposta concorrência sã e leal que, na prática, garante o domínio das grandes empresas multinacionais, que acabam por arrasar as economias locais, de onde sai o exército de reserva que irá fornecer a mão de obra barata e dócil que o capital tanto aprecia.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Das Abkommen ist sehr lange verhandelt worden, Europas Wirtschaft hatte daran ein besonders großes Interesse. Zuletzt ging es hauptsächlich um die Umsetzung von Urheberrechtsschutz, Korruption und Menschenrechte. Der gefundene Kompromiss ist nicht wirklich zufriedenstellend. Daher enthalte ich mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ V hlasovaní o správe poslankyne Lochbihler týkajúcej sa uzavretia rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci s Vietnamom som sa zdržala. Súhlasím síce s tým, že partnerstvo a spolupráca s Vietnamom, ktorý patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce ekonomiky, by sa mala posilňovať, na druhej strane však nesúhlasím s niektorými časťami, ktoré boli do správy zahrnuté. K tým najzásadnejším patrili články, ktoré hovorili o manželstvách osôb rovnakého pohlavia či o vo Vietname ešte stále legálnom treste smrti. Napriek tomu, že som sa v záverečnom hlasovaní zdržala, si však myslím, že Vietnam je na dobrej ceste, keď sa snaží zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv a spolupráca s Európskou úniou, ktorá trvá už 25 rokov, by sa mala podporovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente acordo sucede aos anteriores acordos de cooperação já celebrados entre a UE e a República Socialista do Vietname e faz parte da política da UE para influenciar política e economicamente o Sudeste asiático.

Os termos atuais em que se celebra consagram no seu texto o caminho para a celebração de um acordo de livre comércio entre as duas partes, que condicionará as relações bilaterais dos Estados-Membros, e que rejeitamos. Precedendo esse acordo, que está também já a ser preparado, o presente remete para a facilitação do comércio de plantas e animais e respetivos produtos, situação que nos preocupa, em particular para a do arrozal nacional, quando sabemos que o Vietname está entre os três principais produtores de arroz no mundo.

São muitas as áreas em que o acordo prevê colaboração. Olhamos com atenção e preocupação a introdução de cláusulas que visam promover o alinhamento das políticas económicas do Vietname às da UE, por via de reformas económicas e de integração económica.

Pelo âmbito e objetivos do presente acordo, votámos contra.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου