Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2936(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1347/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1347/2015

Συζήτηση :

PV 15/12/2015 - 3
CRE 15/12/2015 - 3

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0469

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10.5. Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (B8-1347/2015)
 

Explicații orale privind votul

 
  
MPphoto
 

  Marek Jurek (ECR). Panie Przewodniczący! Unifikacja walutowa wywołała w Europie bardzo poważny kryzys ekonomiczny. Uderzyła dramatycznie w niektóre kraje, ale również doprowadziła do politycznej dezintegracji naszej współpracy. Rozsądek polityczny kazałby się z takiej polityki wycofać, jednak władze Unii Europejskiej chcą tylko wykorzystać ten kryzys do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, forsować konfiskowanie suwerennych kompetencji państw narodowych. To przecież będzie powodować jeszcze większy kryzys polityczny, o czym świadczy stanowisko brytyjskie. Takie stanowisko nie tylko godzi w dobro naszych narodów, ale niestety jest dowodem poważnej politycznej nieodpowiedzialności. No ale w końcu to wasz wybór. My wybieramy suwerenność.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Tā saucamā Eiropas semestra sistēma darbojas jau apmēram piecus gadus. Tās ietvaros Eiropas Savienība un tās politika ekonomikas jomā tiek tieši un regulāri koordinēta starp nacionālo un pārnacionālo līmeni, ar konkrētu katras iesaistītās darbības termiņa uzstādīšanu un tās implementēšanas pārbaudi.

Kamēr primārā loma pārnacionālajā līmenī pieder Komisijai un Padomei, būtu viennozīmīgi nepieciešams, lai Parlamenta loma šajā procesā, kā arī kopumā Eiropas monetārās savienības funkcionēšanā tiktu palielināta, pirmkārt pārredzamības un pārbaudes realizēšanas ziņā.

Šajā gadījumā tas arī īpaši attiecas uz nepieciešamību Komisijai laicīgi konsultēties ar Parlamentu sakarā ar Baltās grāmatas sagatavošanu par pāreju starp Eiropas monetārās savienības pirmo un otro posmu, kas jau realizēti, un pašlaik iet jau trešais un pēdējais posms, kas uzsākās 1999. gadā.

Līdz ar to kopumā es šo virzību atbalstu.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). Mr President, let me take you back to 1990 when the then British Chancellor, John Major, proposed a European single currency, which was quite a novel concept at the time to many people back in the United Kingdom. We then joined the exchange rate mechanism, which, in one sense, could have been seen as the euro, though without the notes and coins. We fixed our exchange rates and certain aspects of monetary policy.

Well, of course, unemployment soared and more businesses went bust than in any other two-year period in British history. We had to crash out of the ERM and it took our economy years to recover. Thank goodness we did not join the euro, because we might have suffered the same consequences that many of the countries which did join the euro have themselves suffered. Mr Major was wrong then. He recommends that Britain should stay in the European Union. Let me tell you that he is wrong now too.

 
  
 

Explicații scrise privind votul

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta de los cinco presidentes para la reforma de la unión económica y monetaria es una mezcla de vagas y contradictorias promesas respecto a un pilar social para la gobernanza económica junto a reales propuestas neoliberales que legitiman y profundizan en el actual intervencionismo tecnocrático europeo. Así sucede con las autoridades fiscales o de competencia, constituidas para dar un barniz de independencia a las inevitables recomendaciones europeas de nuevas reducciones en el gasto público o eliminación de los derechos laborales.

He votado en contra de esta Resolución porque no solo supone la aceptación de esta propuesta, sino que incluso supone un retroceso respecto a las propuestas de la Comisión, al avalar exclusivamente sus aspectos más regresivos. El único aspecto aparentemente positivo —las exigencias de un mayor control parlamentario— no es en este contexto más que otro ejercicio de legitimación (y no de profundización democrática) de las políticas económicas europeas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – Economic and Monetary Union is a fundamentally bad idea because it places distinctive and different national economies in one straightjacket of economic policies. Completing economic and monetary union (as the title of this Motion for Resolution wishes) would therefore merely preserve the problems to be fixed by the inevitable break-up of the currency zone – better to make that break-up occur at a time of the zone’s own choosing rather than have it forced upon them by events. Accordingly UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Το παρόν ψήφισμα έρχεται σε συνέχεια της έκθεσης των 5 Προέδρων (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Eurogroup και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ καθώς και του πακέτου που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Οκτωβρίου με τα πρώτα εφαρμοστικά μέτρα της έκθεσης.

Στο ψήφισμα εκφράζεται η δυσαρέσκεια του Κοινοβουλίου για την απουσία δημοκρατικού διαλόγου. Η παρουσία του Προέδρου του Eurogroup για πρώτη φορά σε συνεδρίαση της Ολομέλειας ήταν ένα θετικό βήμα, πρέπει όμως να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια.

Τα χρόνια της κρίσης απέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα η ΟΝΕ, πάσχουν από δημοκρατικό έλλειμμα. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί περεταίρω συμμετέχοντας ουσιαστικά στην λήψη αποφάσεων και αποκτώντας εκλεκτικές αρμοδιότητες.

Είναι θετικό ότι προωθούνται μέτρα όπως η δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εγγύησης Καταθέσεων, που θα ενισχύσουν το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα και θα συμβάλουν στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί η απουσία εκείνων των μέτρων που θα ενίσχυαν πραγματικά την διακυβέρνηση της ΟΝΕ, κάνοντάς την μία πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση με κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße die Entschließung zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion Europas, die zwar die bisherigen Vorschläge der Kommission zur Stärkung der WWU zur Kenntnis nimmt, allerdings auch nochmals deutlich darauf hinweist, dass die Initiativen nicht genügend Spielraum für parlamentarische Kontrolle und eine Diskussion auf europäischer Ebene bieten, obwohl diese nötig wäre, um die demokratische Rechenschaftspflicht für die im Rahmen der WWU gefassten Beschlüsse und folglich die Einflussnahme der Bürger auf die Steuerung des Euro-Währungsgebiets zu gewährleisten.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport constate l'échec de la zone euro. La monnaie unique n'a pas tenu ses promesses. Profitable à certains pays, elle fut pour d'autres un boulet pour leur économie. L'euro était une utopie. Malheureusement, face à cet état de fait, la réponse apportée par ce rapport est: il faut plus d'Europe. Or c'est l'inverse qui est vrai. Il faut moins d'Europe et plus de souveraineté nationale afin d'ajuster la monnaie selon les économies des pays. Avec mes collègues, j'ai donc voté contre ce rapport fortement teinté de fédéralisme européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Pranešime dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo pateikiami pasiūlymai dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo. Pritariu Komisijos pasiūlymams stiprinti EPS ir dėti daugiau pastangų šalinant dabartinius euro zonos institucinės sistemos trūkumus. Labai svarbu skubiai įgyvendinti šešių dokumentų ir dviejų dokumentų rinkinio nuostatas. Pritariu, kad turėtų būti numatyta didesnė parlamentinė kontrolė ir vyktų diskusijos Europos lygmeniu, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę už sprendimus, priimtus dėl EPS.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente alla risoluzione sul completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa, perché ritengo che sia un testo chiaro e puntuale in grado di delineare con precisione le indicazioni del Parlamento alla Commissione europea circa il futuro della moneta unica. Sicuramente la relazione dei cinque presidenti dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" dimostra la volontà dell'esecutivo europeo di andare avanti sul versante dell'integrazione della zona euro, che avrà tuttavia necessitá di dotarsi una politica fiscale unica per governare l'euro. Gli squilibri macroeconomici che si registrano oggi nell'UE sono dovuti precisamente a questo: la mancanza di strumenti di politica economica europea capaci di operare nell'economia reale. Non si può vivere solo di "semestre europeo".

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra de esta Resolución, que es la respuesta del Parlamento Europeo al informe de los cinco presidentes, en el que se propone avanzar en la integración de la unión monetaria europea, mediante una centralización de las competencias económicas y fiscales que consolidaría el modelo de gobernanza neoliberal y austeritario. El informe del Parlamento acepta esta perspectiva, reclamando únicamente para sí mismo más competencias y capacidad de control sobre las otras instituciones.

Por nuestra parte pensamos que la unión monetaria tal como existe hoy en día es una fuente de desequilibrios y está condenada al fracaso si continúa supeditada a los intereses de los grandes bancos centroeuropeos. Una democratización de la unión monetaria solo es posible mediante una democratización profunda de la sociedad y la economía europea que anteponga los intereses de los pueblos a los de los poderosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Resolución sobre la realización de la unión económica y monetaria en Europa tomando nota de la propuesta de la Comisión Europea para reforzar la UEM y reconociendo que se han adoptado medidas de dirección correcta. Pero, de la misma manera, he votado a favor de una de las enmiendas presentadas por el Grupo GUE/NGL en la que se recomienda que se apliquen medidas urgentes respecto de los sectores productivos vitales para las diferentes economías, las cuales desempeñan un papel esencial en el desarrollo potencial de cada uno de los países. Se refiere más concretamente al apoyo a las microempresas, a las pymes, a las cooperativas y a las administraciones locales.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution intitulée "Compléter l'Union économique et monétaire de l'Europe" est un texte très fédéraliste que je ne peux soutenir malgré l'intention de redonner plus de pouvoir et de contrôle au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La risoluzione oggetto di voto è del tutto ideologica, faziosa e schierata totalmente in difesa della politica monetaria dell'UE che ha generato l'attuale crisi e messo in ginocchio il nostro paese. Il mio voto è stato nettamente contrario a questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šios rezoliucijos, nes ja Parlamentas išreiškia savo poziciją dėl spalio 21 d. Komisijos publikuoto dokumentų rinkinio, kuriame pateikiami tolesni ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) kūrimo žingsniai. Parlamentas teigiamai įvertino Komisijos pasiūlymus stiprinti EPS, pripažindamas, kad kai kurie žingsniai žengti teisinga kryptimi, tačiau pažymėjo, kad reikės dėti daugiau pastangų šalinant dabartinius euro zonos institucinės sistemos trūkumus. Parlamentas išreiškė apgailestavimą, kad Komisijos paskelbtame dokumentų rinkinyje nenumatyta pakankamos parlamentinės kontrolės ir diskusijų Europos lygmeniu, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę už sprendimus, priimtus dėl EPS, taigi ir užtikrinant piliečių atsakomybę už euro zonos valdymą. Parlamentas paragino Komisiją, kaip numatyta penkių pirmininkų pranešime, pradėti derybas su Parlamentu, Taryba ir Euro grupe dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos ekonomikos valdymo, įskaitant Europos semestrą ir makroekonominio koregavimo programos įgyvendinimo tikrinimą; pabrėžia, kad šis tarpinstitucinis susitarimas pagal Sutartis turėtų užtikrinti, kad Europos semestro struktūra būtų tokia, kad būtų galima prasmingai ir reguliariai vykdyti parlamentinę proceso, ypač euro zonai skirtų rekomendacijų, kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa è quanto mai urgente ed importante. Dobbiamo essere orgogliosi di avere l'euro, la moneta comune di 330 milioni di cittadini europei e 19 Stati. Tuttavia non è abbastanza: abbiamo bisogno di un governo economico dell'Unione, di completare l'unione monetaria e di bilancio, oltre a instaurare una tesoreria comune dell'eurozona assieme ai parametri giuridici per la convergenza dei diversi sistemi giuridico-finanziari dei paesi membri. Questo non può essere fatto se non si rafforza la legittimità democratica e il controllo dei cittadini sulle istituzioni coinvolte. L'aspetto sociale del processo deve essere preminente, implicando una logica redistributiva del peso degli shock finanziari e una maggiore resilienza del sistema dell'UEM agli squilibri macroeconomici globali. Nell'appoggiare lo sviluppo della UEM dobbiamo ribadire con forza che la sua realizzazione non è la fine di un percorso ma una delle tappe fondamentali nel completamento dell'Unione europea per realizzare il comune progetto di uno Stato federale europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Uniunea economică și monetară a Europei reprezintă o preocupare la nivelul tuturor structurilor Uniunii Europene. Chiar dacă au fost realizate anumite progrese, este nevoie de eforturi suplimentare pentru a elimina deficiențele actuale ale cadrului instituțional pentru zona euro.

Având în vedere numărul semnificativ de șomeri și persoane expuse riscurilor de excluziune socială, sunt necesare măsuri concrete, planuri ambițioase și prompte prin care să se asigure o Uniune bazată pe o dezvoltare durabilă, pe echitate, prin care să se asigure crearea mai multor locuri de muncă, sporirea creșterii economice și un nivel de prosperitate ridicat pentru cetățeni.

Așadar, este nevoie de consolidarea unei uniuni economice care să garanteze că fiecare economie dispune de caracteristicile structurale necesare pentru a prospera în cadrul uniunii monetare. Este necesară, de asemenea, consolidarea uniunii financiare prin care să fie asigurată integritatea monedei noastre prin limitarea riscurilor la adresa stabilității financiare. Mai mult, garantarea depozitelor bancare trebuie asigurată, astfel încât să putem vorbi de o stabilitate a sistemului bancar ca o garanție a stabilității macroeconomice.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, deoarece se impun adaptarea unor măsuri prompte de consolidare a guvernanței economice și bancare și finalizarea uniunii economice și monetare a Uniunii.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Voto assolutamente contrario. Risoluzione ideologica e schierata totalmente in difesa della politica monetaria dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La Commission européenne a publié en octobre les étapes nécessaires en vue de compléter l'Union économique et monétaire (UEM) qui font écho au rapport des cinq présidents publié plus tôt dans l'année. Dans, cette résolution, le Parlement européen salue cette volonté de compléter l'Union européenne mais s'interroge sur les moyens pour y parvenir. La résolution rappelle la nécessité de collaborer entre les différentes institutions afin d'obtenir un résultat optimal en matière de gouvernance économique européenne. De nombreux obstacles restent encore à franchir afin de parvenir à une Union économique et monétaire plus efficace et mieux adaptée aux enjeux économique actuels. Je rappelle que l'amélioration de l'UEM nécessite la mise en application des règles du "six-pack" et du "two-pack". J'ai voté en faveur de cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore di questa risoluzione per completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa. Vorrei soffermarmi su due punti.

Il primo riguarda gli investimenti che, come è noto, risultano frenati nell’area euro per almeno tre fattori: la debole dinamica della domanda, l’accumulo del debito e la fragile fiducia del settore privato. È necessario che l’Eurozona oltre a sostenere la domanda, affronti la questione dei debiti e la fragile fiducia. La Banca centrale europea deve mettere in campo misure di politica monetaria che possano contribuire a sostenere la ripresa economica dell'Eurozona.

Il secondo punto riguarda una proposta recentemente adottata dal collegio dei commissari europei per migliorare la governance economica dell'Eurozona. Gli Stati membri dell'Eurozona dovrebbero avere una rappresentanza unificata nelle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare nel Fondo monetario internazionale. Se ogni Stato membro dell'Eurozona parla per sé, o peggio ancora se essi si contraddicono, l'Eurozona non avrà mai il peso che le andrebbe riconosciuto.

Per completare l'Unione economica e monetaria molto dipende da come verrà implementato è se verrà creato il meccanismo di coordinamento per preparare le posizioni unificate che il presidente dell'Eurogruppo potrebbe e dovrebbe presentare al Fondo monetario internazionale a nome di tutti gli Stati membri dell'Eurozona.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. – I voted against this report which I have a number of serious concerns with. In my capacity as a member of the Economic and Monetary Affairs Committee, I have positively and proactively worked on this report. I have tabled a number of amendments to this report in order to improve the text. What is particularly disconcerting is that the pillar of economic governance has been seriously strengthened over the past years to the detriment of Member States. The EU now has a multitude of instruments at its disposal, ranging from the Fiscal Compact on controlling the draft budgetary plans to the macroeconomic excessive imbalances procedure. And this report is not only seeking to consolidate such powers but also to strengthen and enhance them. At the same time, the social pillar is languishing.

This is why it is crucial that Member States retain ownership and that the principle of subsidiarity is not undermined.

As a small county, Ireland needs to remain cautious given the inevitable reduction in autonomy and control and I will continue to use my mandate that the Irish people provided me with to ensure that Irish economic and social interests are protected in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. – Economic and Monetary Union is a fundamentally bad idea because it places distinctive and different national economies in one straightjacket of economic policies. Completing economic and monetary union (as the title of this Motion for Resolution wishes) would therefore merely preserve the problems to be fixed by the inevitable break-up of the currency zone – better to make that break-up occur at a time of the zone’s own choosing rather than have it forced upon them by events. Accordingly, as a UKIP MEP, I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this Resolution which calls for more European parliamentary oversight and debate at European level, which are necessary to ensure the democratic accountability of the decisions taken in the context of the European Monetary Union (EMU) and for Parliament to be consulted in due time in the context of the preparation of the White Paper on the transition between phase 1 and phase 2 of the reforms of the EMU.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta di una risoluzione con interrogazione orale sul futuro dell'Unione economica che, nonostante l'ampiezza del tema, limita forzatamente il focus sugli aspetti di democraticità relativi al ruolo marginale giocato dal Parlamento europeo nelle questioni di governance dell'UEM, omettendo deliberatamente tutte le questioni sostanziali e più controverse, e così rinunciando all'opportunità di esprimere una posizione del Parlamento sul processo di attuazione della relazione dei 5 Presidenti. Si tratta di una rinuncia a qualsiasi dibattito serio in merito all'interno del Parlamento e ho quindi espresso voto negativo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε τη πρόταση ψηφίσματος και συμφωνούμε, σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της ΟΝΕ, ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, θα απαιτηθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου της ζώνης ευρώ.

Συμφωνούμε επίσης με λύπη ότι η δέσμη που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή δεν αφήνει αρκετό περιθώριο για την κοινοβουλευτική εποπτεία και την ανάπτυξη διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονότα απαραίτητα προκειμένου να διασφαλισθεί η δημοκρατική λογοδοσία ως προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ΟΝΕ και συνεπώς και το αίσθημα της «οικείωσης» των πολιτών όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ζώνης ευρώ.

Τέλος, ζητούμε από την Επιτροπή, όπως εξάλλου προβλέπεται από την έκθεση των πέντε προέδρων, να προβεί εγκαίρως σε διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Λευκής Βίβλου σχετικά με το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της φάσεως 1 και φάσεως 2 των μεταρρυθμίσεων της ΟΝΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης σχετίζεται με την αντίδραση του Κοινοβουλίου στην πρόταση της COM. Παρότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στην πρόταση, όπως είναι η κριτική που γίνεται για την έλλειψη δικαιώματος γνώμης του Κοινοβουλίου, θεωρώ εντούτοις ότι στην πράξη πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στη πλαίσιο της ΟΝΕ και να υπάρξει ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης. Για το λόγο αυτό αποφάσισα να καταψηφίσω το ψήφισμα. Γενικότερα, ο εκδημοκρατισμός και η διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου του ΕΚ, μπορούν να βοηθήσουν στην βελτίωση του ισχύοντος πλαισίου, κάτι το οποίο δεν αποτυπώνεται στο παρόν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione presentata per fare passi avanti nell'Unione monetaria ed economica europea. La Commissione ha fatto bene a favorire questo passaggio che ancora non è compiuto presentando un pacchetto contenente le fasi verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), composto di due comunicazioni, una raccomandazione relativa ad una raccomandazione del Consiglio e una proposta di decisione del Consiglio e di decisione della Commissione. Con queste misure, pur riconoscendo che sono stati compiuti alcuni passi nella giusta direzione, penso che saranno necessari ulteriori sforzi per affrontare le attuali carenze nel raggiungimento di questo obiettivo. Questa relazione mi trova quindi d'accordo e voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Comissão Europeia, no âmbito da fase 1 do roteiro incluído no Relatório dos Cinco Presidentes, publicou, em 21 de outubro de 2015, um pacote que contém medidas para concluir a União Económica e Monetária (UEM), composto por duas comunicações, uma recomendação do Conselho, uma proposta de decisão do Conselho e uma decisão da Comissão.

Partilho da posição do Parlamento Europeu, segundo a qual, embora alguns passos tenham sido dados na direção certa, são necessários esforços adicionais para resolver lacunas no quadro institucional da área do euro, e apoio a necessidade de um Acordo Interinstitucional sobre a governação económica europeia, que inclua o Semestre Europeu, com um controlo regular pelo Parlamento Europeu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione su l'Unione economica e monetaria in quanto credo che sia prioritario realizzare un'Unione capace di conseguire maggiore crescita, occupazione e prosperità per tutti i cittadini, ma che sia al contempo fondata su basi solide, per far fronte alle sfide non solo interne, ma anche mondiali, e capace di assorbire gli shock dotandosi di economie sufficientemente resilienti. So bene che gli sviluppi occupazionali e sociali sono stati esaminati nel dettaglio nelle relazioni per paese nel corso di quest'anno, però ci tengo a ribadire l'urgenza e la necessità di migliorare il mercato del lavoro e della performance sociale, soprattutto per ridare fiducia a tutti i giovani disoccupati.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. – I believe that despite difficulties, the EMU helped Eurozone countries to combat the global crises which took place until a couple of years ago. Yet completing the Union as we want it will need to factor in difficulties like the large scale fiscal transfers which are still absent and labour mobility which is relatively low. To this effect, Member States need to put in place policies that ensure fiscal stability, prevent the emergence of large macroeconomic imbalances and facilitate adjustment in case of shocks. For this reason I agree with a steady, yet slow movement because EMU is not exactly ready for the next crisis, but what has already been achieved will help overcome fiscal turbulence in its journey to rebuild trust. Although I agree and voted in favour I am still sceptical about the preparedness of the Eurozone for fundamental changes over the next year, as we still do not have enough intellectual convergence on what is needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La risoluzione sulla quale siamo chiamati a pronunciarci oggi rappresenta per il Parlamento l'ennesima occasione persa per affrontare questioni della massima importanza! Nonostante l'ampiezza del tema, essa si concentra artificiosamente solo sugli aspetti di democraticità relativi al ruolo marginale giocato dal Parlamento europeo nelle questioni di governance dell'UEM, trascurando deliberatamente tutte le questioni sostanziali e più controverse. Il Parlamento getta, così, al vento l'opportunità di esprimere la propria posizione sul processo di attuazione della relazione dei 5 Presidenti. Ancora una volta la forma è stata preferita alla sostanza: questo testo è il risultato insoddisfacente di un compromesso raggiunto in poche ore tra i principali gruppi politici e adottato a prezzo del ritiro in massa degli emendamenti che entravano nel merito. Questa risoluzione (che dunque non riflette in alcun modo la posizione della commissione ECON, chiaramente spaccata sulle questioni di governance) ha invece l'effetto di reprimere qualsiasi possibilità di dibattito politico e di mettere a tacere la voce dei gruppi più piccoli. Il testo che ne è il risultato e che ci si chiede oggi di votare è, lo si ribadisce, un testo che non dice assolutamente nulla. Il mio non può che essere un voto contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ La propuesta de los cinco presidentes para la reforma de la unión económica y monetaria es una mezcla de vagas y contradictorias promesas respecto a un pilar social para la gobernanza económica junto a reales propuestas neoliberales que legitiman y profundizan en el actual intervencionismo tecnocrático europeo. Así sucede con las autoridades fiscales o de competencia, constituidas para dar un barniz de independencia a las inevitables recomendaciones europeas de nuevas reducciones en el gasto público o eliminación de los derechos laborales.

He votado en contra de esta Resolución porque no solo supone la aceptación de esta propuesta, sino que incluso supone un retroceso respecto a las propuestas de la Comisión, al avalar exclusivamente sus aspectos más regresivos. El único aspecto aparentemente positivo —las exigencias de un mayor control parlamentario— no es en este contexto más que otro ejercicio de legitimación (y no de profundización democrática) de las políticas económicas europeas.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported this resolution, which focuses on the package adopted by the Commission on 21 October 2015. It states that while some elements of the package can be welcomed (for instance the aggregate analysis and the stance on the completion of the banking union), it is regrettable that it moves the EMU more into intergovernmental mode.

I agree with strengthening the existing frameworks as long as they are within the parameters of the Treaties. Furthermore, it is also important to recall the role of national parliaments, which are the democratically elected institutions closest to where the impact of decisions and reforms are felt.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Réagissant à la communication de la Commission du 26 novembre dernier sur les priorités économiques et sociales de l'Union pour 2016, cette résolution présente les recommandations du Parlement européen pour compléter l'Union économique et monétaire (UEM). Elle propose notamment des mesures spécifiques pour faire face à l'accroissement du chômage et pour améliorer l'emploi des jeunes, ainsi que la condition sociale des citoyens européens. Soutenant ces objectifs, j'ai voté en faveur de la résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. – Economic and Monetary Union is a fundamentally bad idea because it places distinctive and different national economies in one straitjacket of economic policies. Completing economic and monetary union (as the title of this Motion for Resolution wishes) would therefore merely preserve the problems to be fixed by the inevitable break-up of the currency zone – better to make that break-up occur at a time of the zone’s own choosing rather than have it forced upon them by events. Accordingly UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. ‒ Je regrette que les mesures de la Commission européenne ne laissent pas suffisamment de marge pour le contrôle et le débat parlementaires au niveau européen. Ils sont pourtant essentiels afin d'apposer le seing démocratique aux décisions prises dans le contexte de l'Union économique et monétaire européenne (UEM) et pour garantir l'appropriation de la gouvernance de la zone euro par les citoyens. C'est pourquoi j'ai voté pour la résolution intitulée "Compléter l'Union économique et monétaire". À travers ce vote, nous demandons l'ouverture des négociations en vue de la conclusion d'un accord interinstitutionnel avec le Parlement, le Conseil et l'Eurogroupe sur la gouvernance économique européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution parce que je juge absolument nécessaire de réaliser davantage de progrès dans le renforcement de la zone euro. Il me semble par exemple indispensable de mettre en œuvre les dispositions du "six-pack" et du "two-pack". Je regrette par ailleurs que les mesures que la Commission a rendues publiques ne laissent pas suffisamment de marge pour le contrôle et le débat parlementaires au niveau européen, qui sont pourtant nécessaires pour apposer le seing démocratique aux décisions prises dans le contexte de l'UEM et pour garantir l'appropriation de la gouvernance de la zone euro par les citoyens. Je soutiens la demande à la Commission de consulter le Parlement lors de la préparation du livre blanc sur la transition entre la première et la deuxième phase des réformes de l'UEM et j'encourage la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord interinstitutionnel avec le Parlement, le Conseil et l'Eurogroupe sur la gouvernance économique européenne, y compris sur le Semestre européen et sur le contrôle de la mise en œuvre du programme d'ajustement économique.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Не подкрепих това предложение за резолюция, защото не съм съгласен с основното послание, че предложения от Европейската комисия пакет за засилване на икономическия и паричен съюз не оставя достатъчно място за парламентарен контрол и дебат на европейско равнище.

Тук не е въпрос на демократичен контрол, както е предложено от комисията по икономически и парични въпроси, но е въпрос на кой трябва да наглежда националните бюджети. Вече има повече от достатъчно механизми, които гарантират демократичен контрол.

Освен това, аз също не подкрепям предложението Европейският фискален борд да носи отговорността за политическия авторитет на ЕП. Този борд има чисто консултативна функция и не разполага с по-широк мандат от това.

Прехвърляне на този прерогативен суверенитет на европейско равнище не само ще политизира въпроса, но също така би било нередно и незаконно.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI), γραπτώς. ‒ Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες κατέστησαν μεγαλύτερες τις διαρθρωτικές ανισορροπίες μεταξύ αυτών και προκάλεσαν στρέβλωση ύφεσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα πιστωτική πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης και χρεοκοπίας που πλήττει χιλιάδες οικογένειες στα κράτη μέλη. Πρέπει επίσης να καταργηθούν τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχόμενη ύφεση στις αδύναμες οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Aquando da sua criação, a União Económica e Monetária (UEM) estava longe de ser uma zona monetária ótima. Construída sem qualquer sustentação económica, nas costas dos povos, este projeto político da direita e da social-democracia impôs aos trabalhadores e aos povos o neoliberalismo como lei, forçando o aprofundamento do federalismo.

Desde o primeiro momento, opusemo-nos à criação da UEM. Afirmámos que traria divergência, aumento da exploração, perda de rendimentos e de instrumentos de política económica, em especial para países como Portugal, com a adoção de uma moeda desadequada à estrutura produtiva.

Hoje, as consequências saltam à vista: níveis de desemprego altamente elevados, taxas de inflação estagnadas e quase negativas, elevados níveis de endividamento, perda de competitividade externa, taxas de crescimento muito débeis.

Apesar de se ter comprovado que a UEM foi uma opção errada, insistem na sua conclusão, uma vez mais sem argumentos económicos e uma vez mais nas costas dos povos.

Não aceitamos maquilhagens nem lavagens “sociais” de um projeto intrinsecamente antissocial. Querem mais democracia? Então, que consultem o povo e respeitem a sua vontade. Estão de facto preocupados com o desemprego e com o aumento da pobreza? Então, ponham de lado um projeto que institucionaliza os princípios neoliberais.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ K dobudovaniu hospodárskej a menovej únie bude nutné v budúcnosti prijať potrebné a zodpovedné kroky na prerobenie európskeho semestra vrátane nového časového rámca a nového režimu pre ročné analýzy rastu, stanovenie Európskej fiškálnej rady s cieľom prispieť v poradnej funkcii do multilaterálneho dohľadu v eurozóne, zabezpečiť externé zastúpenie eurozóny v rámci MMF a mnoho ďalších opatrení. Je možné vidieť niektoré pozitívne prvky v balíku Európskej Komisie o dobudovaní hospodárskej a menovej únie, ako napríklad dokončenie bankovej únie, avšak je poľutovaniahodné že balík v podstate reaguje na nároky a obavy, ktoré nie sú naše, rovnako ako sa pohybuje hospodárska a menová únia viac do medzivládnych vôd, najmä pokiaľ ide o vonkajšie zastúpenie. Vylúčenie Európskeho parlamentu z akéhokoľvek rozhodovania o prvkoch stupňa 1 je úplne proti duchu posilnenia demokratickej zodpovednosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Il peggio non ha mai fine. Si insiste nonostante i danni e i morti fatti con questa folle politica economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε σημαντικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες κατέστησαν μεγαλύτερες τις διαρθρωτικές ανισορροπίες μεταξύ αυτών και προκάλεσαν στρέβλωση ύφεσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα πιστωτική πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης και χρεοκοπίας που πλήττει χιλιάδες οικογένειες στα κράτη μέλη και πρέπει να καταργηθούν τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχόμενη ύφεση στις αδύναμες οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Fox (ECR), in writing. ‒ I voted against this oral question as it is an outrageous attempt by the EU to monitor national budgets.

Furthermore, calls for a greater role for the European Parliament when setting up agencies politicises a process that is supposedly advisory and therefore neutral. Whilst I support democratic oversight, this oral question does not respect subsidiarity and infringes the rights of Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor plenamente convencido de la necesidad de reforzar la UEM para acabar con las deficiencias del marco institucional de la zona del euro que han quedado en evidencia durante la crisis económica. Debemos dar pasos decisivos en la integración europea para evitar en el futuro los errores del pasado. Ante los problemas que enfrenta la UE, solo hay una solución posible: más Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato convintamente la risoluzione del PE sul completamento dell'UEM, perché ritengo che si debba andare avanti con vigore nell'implementazione della relazione dei 5 Presidenti, muovendo dalle ultime comunicazioni adottate dalla CE che rientrano nell'ambito della cosiddetta fase 1 della tabella di marcia, volta al rafforzamento dell'UEM. Allo stato attuale esistono delle carenze nel quadro istituzionale della zona euro, pertanto, sono necessari ulteriori sforzi. È questione di volontà politica, poiché i trattati già permettono di fare degli avanzamenti verso il completamento dell'UEM, ma ciò dovrà avvenire con un maggiore controllo democratico da parte del PE, per garantire la titolarità dei cittadini europei in merito alla governance della zona euro.

Ho condiviso, pertanto, il richiamo del PE ad avviare negoziati per un accordo interistituzionale (AII) in materia di governance economica europea, che includa il Semestre europeo e il controllo dell'attuazione del programma di adeguamento macroeconomico con il PE, il Consiglio e l'Eurogruppo, come previsto del resto dalla stessa relazione dei 5 Presidenti. A tal fine, ritengo di particolare importanza il controllo democratico del PE, particolarmente per quanto riguarda le raccomandazioni riguardanti l'eurozona. Il rafforzamento della zona euro dipenderà anche dal completamento dell'unione bancaria, attraverso il sistema europeo di assicurazione dei depositi.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für die Entschließung zur Vollendung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gestimmt, da ich den Ansatz – gerade in Hinblick auf das Europäische Semester – unterstütze.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Wenn wir auch zukünftig von den Vorteilen einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion profitieren wollen, sind entsprechende Korrekturmaßnahmen nötig. Nur so kann der gesellschaftliche Nutzen durch das Schaffen von Arbeitsplätzen, den Erhalt der Finanzstabilität und die Verringerung sozialer Ungleichheiten weiterhin ausgebaut werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ The euro area recommendations proposed are balanced instruments. The euro area needs to get back on track economically, that means not just focusing on some deficiencies of some smaller southern Member States, but also on larger ones where the domestic demand needs to be stimulated.

I recognise that labour markets need reform, but it has to be the right kind. It should be easier to hire people, not to fire. The priority has to be to reduce unemployment, and provide people with proper contracts and social protection instead of zero hour contracts.

Another critical point to address is the amount of non-performing loans, in the Eurozone (but also beyond). More than EUR 826 billion of non-performing loans are hanging as a sword of Damocles over our banking sector. This needs to be tackled urgently.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de esta Resolución, que es la respuesta del Parlamento Europeo al informe de los cinco presidentes, en el que se propone avanzar en la integración de la unión monetaria europea, mediante una centralización de las competencias económicas y fiscales que consolidaría el modelo de gobernanza neoliberal y austeritario. El informe del Parlamento acepta esta perspectiva, reclamando únicamente para sí mismo más competencias y capacidad de control sobre las otras instituciones.

Por nuestra parte pensamos que la unión monetaria tal como existe hoy en día es una fuente de desequilibrios y está condenada al fracaso si continúa supeditada a los intereses de los grandes bancos centroeuropeos. Una democratización de la unión monetaria solo es posible mediante una democratización profunda de la sociedad y la economía europea que anteponga los intereses de los pueblos a los de los poderosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ My vote on Completing Europe's Economic and Monetary Union was decided by the fact that the European Parliament takes note of the Commission’s proposals to strengthen the EMU and, while recognising that some steps have been taken in the right direction, notes that further efforts will be necessary to address the current shortcomings of the institutional framework of the euro area.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ Economic and Monetary Union has been a disaster. It is a political project with no economic basis in reality. I therefore voted against this report.

For some reason, failure (no matter how huge) is no reason for the EU to drop an idea!

I note that the (then) British Chancellor John Major proposed such a scheme in 1990, and he has been proven wrong about this matter on every occasion since then. He is now entering the debate on British membership of the European Union, proposing that we remain in the EU. I submit that he is wrong about that too.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted to support this resolution, as the initiative report on ‘the review of the economic governance framework: stocktaking and challenges’ underlined the need for ambitious and rapid progress in strengthening the euro area. In reference to the Commission’s proposals to strengthen the EMU, while recognising that some steps have been taken in the right direction, further efforts will be necessary to address the current shortcomings of the institutional framework of the euro area. The package published by the Commission does not leave enough room for parliamentary oversight and debate at European level, which are necessary to ensure the democratic accountability of the decisions taken in the context of the EMU and consequently for ensuring citizens’ ownership of euro area governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Entschließungsantrag Gualtieri gestimmt, da der Bericht in weiten Teilen eine verstärkte Zentralisierung fordert, die in die Richtung eines Europäischen Zentralstaats geht. Er lobt die im „Fünf-Präsidenten-Bericht“ vorgeschlagenen Maßnahmen und fordert darüber hinaus mehr Rechte für das Europäische Parlament und eine weitere Abtretung nationaler Souveränität an die Europäische Kommission. Die ALFA tritt für Subsidiarität ein und lehnt den Europäischen Zentralstaat entschieden ab. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Gesundung der Eurozone nur beginnen kann, wenn die durch den Euro hervorgerufenen Wechselkursverzerrungen aufgelöst werden. Eine Reihe von Änderungsanträgen verschiedener Fraktionen, die die gescheiterte Eurozonenrettungspolitik im Bericht zur Sprache bringen wollten, wurden von den großen Volksparteien abgelehnt. Einem einseitigen und ideologisch stark eingefärbten Entschließungsantrag kann ich nicht zustimmen. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Er führt zu Zwist und Zwietracht in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog rezolucije EP-a o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, obzirom da smatram da se aktivnosti na tom, prije svega, političkom projektu koji će dugoročno donositi gospodarske prednosti EU članicama trebaju intenzivirati i donijeti sve institucionalne i zakonodavne pretpostavke kako bi jedinstvena monetarna i ekonomska unija zaista bila funkcionalna, operativna, svrhovita i gospodarski opravdana.

Podržavam dovršetak europske ekonomske i monetarne unije i izjavu petorice predsjednika te potrebu za ambicioznim i brzim napretkom u jačanju europodručja. U tom smislu podržavam činjenicu o većoj ulozi i uključenosti parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – Economic and Monetary Union is a fundamentally bad idea because it places distinctive and different national economies in one straitjacket of economic policies. Completing economic and monetary union (as the title of this Motion for Resolution wishes) would therefore merely preserve the problems to be fixed by the inevitable break-up of the currency zone – better to make that break-up occur at a time of the zone’s own choosing rather than have it forced upon them by events. Accordingly my UKIP colleagues and I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich meiner Stimme zu diesem Bericht. Die vorgeschlagenen Maßnahmen gehen über das Maß dessen hinaus, was Länder unter den momentanen Rahmenbedingungen verkraften können. Teilweise zielen Vorschläge auf die Schaffung einer Transferunion ab, was ich ablehne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Gualtieri-Entschließungsantrag gestimmt, da der Bericht in weiten Teilen eine verstärkte Zentralisierung fordert, die in die Richtung eines europäischen Zentralstaats geht. Er lobt die im „Fünf-Präsidenten-Bericht“ vorgeschlagenen Maßnahmen und fordert darüber hinaus mehr Rechte für das Europäische Parlament und eine weitere Abtretung nationaler Souveränität an die Europäische Kommission. Die ALFA tritt für Subsidiarität ein und lehnt den europäischen Zentralstaat entschieden ab. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Gesundung der Eurozone nur beginnen kann, wenn die durch den Euro hervorgerufenen Wechselkursverzerrungen aufgelöst werden. Eine Reihe von Änderungsanträgen verschiedener Fraktionen, die die gescheiterte Eurozonenrettungspolitik im Bericht zur Sprache bringen wollten, wurde von den großen Volksparteien abgelehnt. Einem einseitigen und ideologisch stark eingefärbten Entschließungsantrag kann ich nicht zustimmen. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This resolution is based on the Five Presidents’ Report. It is the first resolution of the European Parliament after the latest EMU proposal. Moreover, Parliament does not have time to comment before the Council on any recommendation of the Commission. Another negative aspect of the resolution is that it legitimises the European economic framework as such. I voted against since this resolution does not give parliamentary control to the EMU and does not improve the EMU.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Ho votato a favore della proposta di risoluzione. Ritengo che il semestre europeo sia la forma più efficiente di coordinamento delle politiche economiche europee. Sostengo, tuttavia, le istanze di questo Parlamento che con questo provvedimento chiede alla Commissione il massimo coinvolgimento permesso dai trattati nelle procedure di decisione in cu il semestre europeo si articola. Credo in un'Europa dei popoli, integrata economicamente e politicamente, e ciò non è possibile senza una partecipazione sempre maggiore del Parlamento europeo, unica istituzione direttamente rappresentante dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre la résolution visant à "compléter l'Union économique et monétaire de l'Europe". Ce texte est d'inspiration très fédéraliste, et refuse d'accepter l'évidence, à savoir que la monnaie unique ne sera jamais en mesure d'assurer une réelle convergence et cohésion au sein de la zone euro. L'euro représente une camisole de force pour les États membres. Il a en outre amplifié les déséquilibres économiques entre ceux-ci. Cette résolution n'y changera rien.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette résolution sur l'Union économique et monétaire car elle est ouvertement d'inspiration fédéraliste. Les amendements soutenus par les députés FN, qui tentaient de défendre la souveraineté nationale, ont d'ailleurs été rejetés à une écrasante majorité RPS!

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ La UE se encuentra estancada con una recuperación lenta y frágil, con unos índices de pobreza que siguen sin disminuir y unas tasas de desempleo todavía excesivamente elevadas. La recuperación no puede depender solo de la política monetaria y del Banco Central Europeo. Es necesario un cambio en la política económica, así como más ambición del proyecto europeo para evitar futuras crisis, para que la recuperación sea justa y equilibrada y llegue a todos los ciudadanos europeos.

Por ello es necesario completar la unión económica y monetaria (UEM). Es necesario mejorar la demanda interna y fomentar las inversiones. Además, hay que dotar a la UEM de una capacidad fiscal propia para la zona del euro, un presupuesto reforzado y la consecución de la Unión Bancaria.

Por todo ello he votado a favor de esta Resolución. Porque considero que el paquete legislativo que presentó la Comisión Europea el pasado 21 de octubre no es suficiente para alcanzar estos objetivos, especialmente en lo que a la legitimidad democrática se refiere. Es necesario mejorar el control y el debate parlamentario a nivel europeo y nacional, para garantizar la responsabilidad democrática y, por ende, mejorar la percepción de los ciudadanos de la gobernanza de la zona del euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Entschließungsantrag Gualtieri gestimmt, da der Bericht in weiten Teilen eine verstärkte Zentralisierung fordert, die in die Richtung eines Europäischen Zentralstaats geht. Er lobt die im „Fünf-Präsidenten-Bericht“ vorgeschlagenen Maßnahmen und fordert darüber hinaus mehr Rechte für das Europäische Parlament und eine weitere Abtretung nationaler Souveränität an die Europäische Kommission. Die ALFA tritt für Subsidiarität ein und lehnt den Europäischen Zentralstaat entschieden ab. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Gesundung der Eurozone nur beginnen kann, wenn die durch den Euro hervorgerufenen Wechselkursverzerrungen aufgelöst werden. Eine Reihe von Änderungsanträgen verschiedener Fraktionen, die die gescheiterte Eurozonenrettungspolitik im Bericht zur Sprache bringen wollten, wurden von den großen Volksparteien abgelehnt. Einem einseitigen und ideologisch stark eingefärbten Entschließungsantrag kann ich nicht zustimmen. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Nesouhlasím s měnovou unií jako celkově nefunkčním projektem, zejména mě znepokojuje bod o interinstitucionální dohodě (IIA) o evropské správě ekonomických záležitostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Jačanje i stvaranje istinskog EMU-a je nužno, ali je jednako važno proširiti te mjere i na ostale države članice jer nam nije cilj podjela na države članice eurozone i ostale države članice. Upravo iz tog razloga ključno je ispunjavanje ciljeva ekonomske unije, a to su konvergencija, socijalna kohezija i blagostanje.

Sve instrumente moramo staviti u funkciju ispunjavanja tih ciljeva, a to podrazumijeva jačanje jedinstvenog tržišta, širi obuhvat strukturnih reformi i povećanje ulaganja. Međutim, kada se govori o konvergenciji i socijalnoj koheziji, moramo proširiti raspravu i na druga područja i instrumente koji mogu dati značajan doprinos.

Moramo dati odgovor na ključno pitanje kako vidimo doprinos kohezijske politike, odnosno kako je osnažiti i jače povezati s ciljevima ekonomske unije. Jednako važna pitanja za postizanje tih ciljeva su i kako vidimo budućnost EU proračuna i Višegodišnjeg financijskog okvira te kako bolje koordinirati različite europske politike u područjima kao što su financijski sustav, promet, digitalno društvo, energetika, inovacije, ruralni razvoj.

Podržala sam rezoluciju Europskog parlamenta o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije, za što nam je nužno partnerstvo, zajedništvo i odlučnost država članica u provedbi zajedničkih inicijativa i promjena, jer bez toga nema ni konvergencije niti održivog gospodarskog rasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης διότι, κατά την άποψή μου, δεν είναι ούτε πλήρης, ούτε τεκμηριωμένη, και παραπέμπω περαιτέρω στους λόγους που εξέθεσα αναλυτικά στην ομιλία μου, στις 15/12/2015, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I agree with the sentiments of this resolution that the Commission’s recent proposals for completing European Monetary Union (EMU) are insufficient to address the current shortcomings in the institutional framework of the euro area.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ La Commission européenne a publié ses propositions le 21 octobre dernier sur l'achèvement de l'Union économique et monétaire. Tant sur la méthode que dans le fond, elles témoignent d'une regrettable fuite en avant de la zone euro. Aucune proposition n'est législative, ainsi, le Parlement européen n'aura pas voix au chapitre. Les propositions valident l'orientation libérale et technocratique de la zone euro, avec une obsession sur les mêmes "réformes structurelles" qui n'ont pas produit les effets attendus jusqu'à présent et qui éludent les différences structurelles des économies européennes.

Face à cela, le Parlement européen a répondu par une résolution, portée par Roberto Gualtieri, président de la commission Affaires économiques et monétaires. Ce texte est celui d'une occasion manquée. Non seulement le Parlement a été contourné, mais surtout la vision différente qu'il porte de la zone euro et des réformes à lui apporter n'apparait pas dans la résolution.

Illustration d'une logique de compromis par soustraction, elle est réduite à peau de chagrin. Parce qu'il dénonce le caractère non-législatif de ces propositions et demande un approfondissement démocratique qui associe systématiquement le Parlement, j'ai voté en faveur de ce texte, mais en regrettant qu'il se limite à un message institutionnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht führt zu mehr Koordinierung, mehr Kontrolle aufseiten der Institutionen, mehr Vollmachten. Ich lehne eine weitere Zentralisierung ab und daher auch diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport du Parlement s'appuie sur la proposition de la Commission pour l'achèvement de l'Union économique et monétaire. Le rapport est axé sur les aspects institutionnels et critique, dans ce cadre, le manque de contrôle démocratique du Parlement européen dans la mise en œuvre de l'UEM.  Mais pas un mot sur les parlements nationaux, les référendums bafoués ou les autres violations récurrentes de la souveraineté des peuples par l'Union ... Surtout, ce rapport valide la ligne néolibérale appliquée par l'UE. Il souligne "que des progrès ont été réalisés dans la bonne direction" dans la mise en œuvre de l'UEM, ignorant ainsi les déséquilibres entre États créés par l'euro et les coups de force pratiqués par la BCE et l'Eurogroupe contre des gouvernements légitimes. Enfin, il appelle à la mise en œuvre des "dispositions du "six-pack" et du "two-pack"", qui permettent à l'Union de contrôler et de sanctionner le budget des États. Le régime de coup d'état financier permanent est ainsi légitimé. Je vote contre

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor da resolução sobre a Conclusão da União Económica e Monetária Europeia.

As propostas da Comissão destinadas a reforçar a União Económica e Monetária foram muito importantes, mas ainda são necessários esforços adicionais para resolver as atuais lacunas do quadro institucional do euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I supported for this motion for a resolution as it calls for more parliamentary oversight and debate at European level, as the current Commission proposal does not allow for democratic accountability of the decisions taken in regard to the Economic and Monetary Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – L'Union économique et monétaire doit être réformée et renforcée. Aujourd'hui, nous manquons clairement d'une réelle gouvernance, d'un pilote unique donnant le cap de l'UEM. Nous disposons d'une monnaie unique mais nos politiques économiques et budgétaires restent trop souvent disparates. Nous devons mettre en place des mesures communes, efficaces, qui garantiront effectivement la convergence de nos économies.

Je regrette que le Parlement européen n'ait toujours pas reçu les pouvoirs de contrôle qui lui sont dus. La proposition de la Commission européenne visant à créer des autorités nationales de compétitivité via une procédure législative ordinaire en est un exemple de plus. Nous devons nous assurer que l'ensemble des propositions faites soient soumises à un débat et à un contrôle parlementaire au niveau européen. Il s'agit là de l'unique manière pour garantir le respect du principe de légitimité démocratique de l'UEM.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of Parliament’s Resolution on Completing Europe’s Economic and Monetary Union, which is a response to the Commission package adopted on 21 October to complete the EMU within the first phase of the Five Presidents’ Report. I agree with the European Parliament resolution, which notably regrets that the package proposed by the Commission does not leave enough room for parliamentary oversight and debate at the European level.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság 2015. október 21-én egy csomagot tett közzé, amely a gazdasági és monetáris unió (GMU) megvalósítását célzó lépéseket tartalmazott. A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament vegye tudomásul a Bizottság javaslatát a GMU megerősítésére vonatkozóan, ismerje el, hogy ezzel több lépést is sikerült a helyes irányba megtenni, ugyanakkor szögezze le, hogy további erőfeszítésekre lesz szükség az euróövezet intézményrendszerében jelenleg fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében. Sürgetni javasolja a Bizottságot, hogy indítson tárgyalásokat a Parlament, a Tanács és az eurócsoport részvételével az európai gazdasági kormányzást érintő intézményközi megállapodásról. Végül azt indítványozza, hogy a Parlament adjon hangot fenntartásainak a GMU keretében hozott döntések demokratikus számonkérhetőségének biztosításához szükséges parlamenti ellenőrzés és az európai szintű vita hiánya miatt. A jelentést támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. – Cette résolution intitulée "Compléter l'Union économique et monétaire de l'Europe" est un texte très fédéraliste que je ne peux soutenir malgré l'intention de redonner plus de pouvoir et de contrôle au Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à l'Union économique et monétaire de l'Europe. Ce texte appelle la Commission à remédier aux lacunes du cadre institutionnel actuel de la zone euro en complétant l'UEM. Il souligne que les traités et les instruments en vigueur doivent permettre la réalisation de quelques-unes des phases supplémentaires indispensables et demande un contrôle et des débats du Parlement européen plus importants dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. Da der Bericht eine weitere Zentralisierung der Kompetenzen fordert und den europäischen Institutionen weitere Macht zuweisen will, hätte ich mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, um wiederum die Kompetenzen der Mitgliedstaaten nicht weiter zu beschneiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks on võetud õigeid meetmeid, kuid euroala institutsioonilise raamistiku praeguste puuduste kõrvaldamiseks on vaja teha täiendavaid pingutusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Preporuka za europodručje koju obrazlaže ova izjava dio je postupka konačne uspostave europske ekonomske i monetarne unije. Parlament, Komisiju i nacionalne parlamente čeka puno posla na putu ostvarenja tog cilja. Novi pristup europskom semestru, uvođenje nacionalnih odbora za konkurentnost i savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora, te jedinstvenije zastupanje europodručja u međunarodnim financijskim institucijama, posebice MMF-u, samo su neke iz paketa mjera za jačanje EMU-a i smatram da ih je potrebno provesti ponajprije kako bi gospodarstvo Unije bilo otpornije na buduće financijske i ekonomske šokove i krize.

Pridružujem se kolegama iz Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te tražim da Komisija pojasni svoje korake prema dovršetku EMU-a, a u vezi s Komunikacijom Komisije od 21. listopada 2015. Stoga podržavam i prijedlog rezolucije podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor. Trenutno se nalazimo na samom početku prve faze dovršetka EMU-a i nadam se kako će se poštivati utvrđeni rokovi. Tu posebno apeliram na nacionalne parlamente da svojim ponašanjem i poštivanjem preporuka Komisije omoguće provedbu odgovornih fiskalnih politika na nacionalnoj razini.

Uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o koracima prema dovršetku EMU-a, „Izvješće petorice predsjednika”, paket šest i dviju mjera te pitanje postavljeno Komisiji, podržat ću ovu preporuku jer je vidljiv trud Komisije na ostvarenju EMU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Cette résolution intitulée "Compléter l'Union économique et monétaire de l'Europe" est un texte très fédéraliste que je ne peux soutenir. Je ne souhaite de toute façon pas compléter l'Union économique et monétaire mais la restreindre, voire la faire disparaître, car l'euro est une des principales sources des problèmes économiques de la majorité des pays qui ont le malheur de l'avoir pour monnaie. J'ai bien évidemment voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Nonostante i numerosi passi in avanti compiuti, sono necessari ulteriori sforzi per il completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e per affrontare le attuali carenze del quadro istituzionale della zona euro. Per il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, è necessario completare l'unione monetaria attraverso la creazione di una vera unione bancaria con una garanzia dei depositi e aumentando il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Il presidente dell'Eurogruppo ha, inoltre, sottolineato che il debito continua a ostacolare la crescita e che le politiche fiscali dovrebbero continuare. Ho votato a favore di questa proposta di risoluzione ma mi auguro che il pacchetto pubblicato dalla Commissione europea, contenente le fasi per il completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), lasci più spazio per il controllo parlamentare e il dibattito a livello europeo che sono necessari per garantire la responsabilità democratica delle decisioni adottate nel quadro dell'UEM e, di conseguenza, per garantire la titolarità dei cittadini in merito alla governance della zona euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Zprávu jsem podpořil, přestože mám na některé otázky týkající se eura odlišný názor. Znovu bych chtěl při této příležitosti zopakovat svůj názor, že Česká republika má do eurozóny vstoupit po tom, co tento krok schválí občané mojí země ve všelidovém hlasování, referendu. Až tento okamžik přijde, bude to natolik důležitá změna, že by toto rozhodnutí mělo zůstat přímo na občanech. Pokud bude tento postup dodržen, není třeba spekulovat o možných automatických výjimkách z eura, jak je dnes zde navrhuje komunistická frakce. Z tohoto důvodu jsem tento pozměňovací návrh nepodpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté pour la résolution portant sur l'Union économique et monétaire de l'Europe. De nombreux progrès ont été faits mais il reste encore quelques ajustements nécessaires pour un fonctionnement sous contrôle démocratique, avec une ambition et une meilleure implication des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ Economic and Monetary Union is a fundamentally bad idea because it places distinctive and different national economies in one straightjacket of economic policies. Completing economic and monetary union (as the title of this Motion for Resolution wishes) would therefore merely preserve the problems to be fixed by the inevitable break-up of the currency zone – better to make that break-up occur at a time of the zone’s own choosing rather than have it forced upon them by events. Accordingly UKIP voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution qui émet, selon moi, des orientations pertinentes afin de compléter l'Union économique et monétaire. Le rapport des cinq présidents et les propositions émises par la Commission constituent une nouvelle étape en ce sens. Néanmoins, comme le rappelle notre Assemblée, cela n'est pas suffisant, et des efforts supplémentaires sont nécessaires notamment pour remédier aux lacunes du cadre institutionnel de la zone euro.

Par ailleurs, il faut renforcer le contrôle et le débat parlementaires dans le cadre de l'Union économique et monétaire, ce qui n'est pas foncièrement le cas avec les mesures proposées par la Commission. Comment surmonter cet écueil? Notre résolution énonce un certain nombre de pistes. La Commission devra consulter notre Assemblée lors de la préparation du livre blanc sur la transition entre la première et la deuxième phase des réformes de l'Union économique et monétaire, tel que prévu par le rapport des cinq présidents. L'accord interinstitutionnel sur la gouvernance économique européenne doit garantir que la structure du Semestre européen permette un contrôle parlementaire régulier et efficace. Il faut que la Commission veille à ce que la représentation internationale de la zone euro soit soumise au contrôle démocratique de notre Assemblée.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur l'achèvement de l'Union économique et monétaire européenne, afin d’encourager la poursuite des efforts ambitieux de renforcement de la zone euro, et compte tenu de lacunes persistantes qui grèvent actuellement le cadre institutionnel de la zone euro. Il faut mettre en œuvre sans tarder les dispositions du "six-pack" et du "two-pack", et parachever l'UEM, tout en veillant à ce que les décisions prises dans le cadre de l’UEM soient accompagnées d’un contrôle démocratique.

La Commission est invitée à ouvrir des négociations avec les autres institutions en vue de conclure au plus vite un accord interinstitutionnel sur la gouvernance économique européenne, en mettant l’accent sur la bonne application du programme d'ajustement économique, et ce, en toute transparence et avec un contrôle parlementaire régulier, en particulier pour les recommandations qui concernent la zone euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra de esta Resolución, que es la respuesta del Parlamento Europeo al informe de los cinco presidentes, en el que se propone avanzar en la integración de la unión monetaria europea, mediante una centralización de las competencias económicas y fiscales que consolidaría el modelo de gobernanza neoliberal y austeritario. El informe del Parlamento acepta esta perspectiva, reclamando únicamente para sí mismo más competencias y capacidad de control sobre las otras instituciones.

Por nuestra parte pensamos que la unión monetaria tal como existe hoy en día es una fuente de desequilibrios y está condenada al fracaso si continúa supeditada a los intereses de los grandes bancos centroeuropeos. Una democratización de la unión monetaria solo es posible mediante una democratización profunda de la sociedad y la economía europea que anteponga los intereses de los pueblos a los de los poderosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ European Economic and Monetary Union is not something I would support and therefore I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I would like to see the EMU be more democratically accountable, especially as the eurozone embarks on further integration. Despite being a part of the exclusive competence of the European Union, there has been a move towards intergovernmentalism of the Euro-area, especially with regards to external representation. The fact that the Parliament has been excluded from any decision-making elements of ‘stage 1’ is totally against the spirit of strengthening the democratic accountability of the EMU.

While there is further integration of eurozone members, it is important, however, that non-eurozone members continue to be heard.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia o dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe. V návrhu sa konštatuje, že Komisia v rámci prvej fázy plánu obsiahnutého v správe piatich predsedov uverejnila 21. októbra 2015 balík, ktorý obsahuje kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie, pozostávajúce z dvoch oznámení, jedného odporúčania na odporúčanie Rady, návrhu rozhodnutia rady a rozhodnutia Komisie.

Parlament naďalej trvá na plnení ustanovení balíka šiestich legislatívnych aktov a balíka dvoch legislatívnych aktov a zároveň zdôrazňuje, že existujúce zmluvy a nástroje by umožnili prijatie potrebných dodatočných krokov k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie v Európe. V uznesení sa uvádza poľutovanie nad tým, že balík, ktorý uverejnila Komisia, nenecháva dostatočný priestor pre parlamentný dohľad a diskusiu na celoeurópskej úrovni, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie demokratickej zodpovednosti nad rozhodnutiami prijatými v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou, a tým aj na zaručenie podielu občanov na správe eurozóny.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Entschließungsantrag Gualtieri gestimmt, da der Bericht in weiten Teilen eine verstärkte Zentralisierung fordert, die in die Richtung eines Europäischen Zentralstaats geht. Er lobt die im „Fünf-Präsidenten-Bericht“ vorgeschlagenen Maßnahmen und fordert darüber hinaus mehr Rechte für das Europäische Parlament und eine weitere Abtretung nationaler Souveränität an die Europäische Kommission. Die ALFA tritt für Subsidiarität ein und lehnt den Europäischen Zentralstaat entschieden ab. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Gesundung der Eurozone nur beginnen kann, wenn die durch den Euro hervorgerufenen Wechselkursverzerrungen aufgelöst werden. Eine Reihe von Änderungsanträgen verschiedener Fraktionen, die die gescheiterte Eurozonenrettungspolitik im Bericht zur Sprache bringen wollten, wurden von den großen Volksparteien abgelehnt. Einem einseitigen und ideologisch stark eingefärbten Entschließungsantrag kann ich nicht zustimmen. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe je dôležitým krokom k efektívnemu spoločenstvu. Tie musia byť dobudované na demokratických princípoch a zohľadňovať situácie v členských krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Komisija je 21. listopada 2015. godine u okviru prve faze programa sadržanog u izvješću petorice predsjednika objavila paket koji sadrži mjere kojima će se napredovati prema dovršetku ekonomske i monetarne unije. Paket mjera koji je donio Kolegij povjerenika sadrži novi pristup europskom semestru, koji se među ostalim ostvaruje jačanjem demokratskog dijaloga i daljnjim poboljšanjem ekonomskog upravljanja, primjerice uvođenjem nacionalnih odbora za konkurentnost i savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora, te jedinstvenije zastupanje europodručja u međunarodnim financijskim institucijama, posebice MMF-u.

Navedene su i mjere za dovršetak bankovne unije, posebno putem Europskog sustava osiguranja depozita te mjere za daljnje smanjenje rizika u bankarskom sustavu. Podržavam prijedlog rezolucije o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije. Smatram da je ovo korak naprijed, prema istinskoj ekonomskoj uniji u kojoj će sva gospodarstva raspolagati potrebnim strukturnim obilježjima za napredak unutar monetarne unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za resolucijo o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije. Pozdravljam sporočilo Komisije o dokončnem oblikovanju Evropske gospodarske in monetarne unije, ki določa zelo ambiciozen program za prihodnost. Resolucija predlaga niz ukrepov, ki se osredotočajo na štiri strateška področja: gradnjo gospodarske unije, finančne unije, fiskalne unije in politične unije. Ključno vprašanje pri tem pa je, koliko je politične volje za izvedbo tega projekta s strani nacionalnih vlad držav članic ter s strani Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Trdno verjamem v prihodnost evra in v prihodnost ekonomske in monetarne unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η υιοθέτηση του ευρώ οδήγησε σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες κατέστησαν ακόμη μεγαλύτερες τις διαρθρωτικές ανισορροπίες μεταξύ αυτών και προκάλεσαν στρέβλωση ύφεσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μια νέα πιστωτική πολιτική με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης και χρεοκοπίας που ταλανίζει χιλιάδες οικογένειες στα κράτη μέλη και πρέπει επίσης να καταργηθούν τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης ώστε να αντιμετωπιστεί η συνεχόμενη ύφεση που πλήττει τις ασθενείς οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az európai gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséről szóló határozatot. Üdvözlöm az öt elnök és a Bizottság erőfeszítéseit, hogy megerősítsék a gazdasági és monetáris uniót. A terv ambiciózus, ugyanakkor pragmatikus, amely már nem csak válságkezelést jelent, hanem az Unió megszilárdítását és kiteljesedését célozza meg. A demokratikus elszámoltathatóságnak és legitimitásnak nagy szerepe van és lesz is ebben a folyamatban, éppen ezért fontos, hogy az Európai Parlament elég teret kapjon a makrogazdasági kiigazítási programok felülvizsgálatára. Ebből adódóan kulcsfontosságú az Európai Parlament nagyobb mértékű bevonása az Európai Szemeszter folyamatába, hisz e nélkül nem adott a teljes legitimitás.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Pakiet propozycji przyjętych przez Komisję Europejską dnia 21 października br. rozpoczyna pierwszy etap szeregu działań służących dokończeniu budowy unii gospodarczej i walutowej. Niewątpliwie należy pochwalić Komisję za dążenie do rozwoju unijnej gospodarki oraz uzdrowienia finansów publicznych. W dokumencie znalazło się wiele ważnych postulatów takich jak zmiana podejścia do europejskiego semestru, utworzenie unii bankowej czy bardziej spójna reprezentacja strefy euro w międzynarodowych instytucjach. Niestety oprócz ważnych rozwiązań w dokumencie znalazło się wiele propozycji mogących budzić wątpliwości. Jedną z takich kwestii jest nieuzasadniona wiara w cudowną moc rozwiązań instytucjonalnych. Do już istniejących organów na poziomie europejskim i krajowym proponuje się bowiem dołożenie kolejnych, jak np. krajowych rad ds. konkurencyjności.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego we właściwy sposób akcentuje pozytywne działania Komisji mające na celu wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej, podkreślając jednocześnie problemy z implementacją na poziomie krajowym niektórych reform budżetowych i fiskalnych oraz brak właściwej koordynacji działań między Komisją a Parlamentem. W związku z tym zdecydowałem się zagłosować za tą rezolucją.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), în scris. – Realizarea uniunii economice și monetare ocupă un loc esențial în cadrul proiectului european. De aceea, consolidarea sa nu face decât să confere mai multă coerență și soliditate Uniunii.

În prezent, Comisia a lansat un proiect pentru finalizarea UEM, pe baza Raportului celor cinci președinți, care include o aducere la zi a semestrului european și o nouă schemă pentru evaluarea creșterii anuale, înființarea unor consilii naționale de competitivitate pentru evaluarea performanțelor și a politicilor în acest domeniu, organizarea Consiliului bugetar european pentru supravegherea zonei euro și asigurarea unei reprezentări a zonei euro la nivel internațional, în special în cadrul FMI. De asemenea, sunt prevăzuți noi pași în direcția realizării uniunii bancare, cu precădere prin instituirea unui sistem european de garantare a depozitelor.

Din păcate, pachetul propus de Comisie nu prevede un control sporit al Parlamentului European asupra UEM, ceea ce ar fi întărit dimensiunea democratică a acestei politici. De asemenea, mai trebuie incluse prevederi care să încurajeze convergența economică și socială, precum și o creștere a transparenței decizionale în acest domeniu. Cu toate acestea, consider că actuala rezoluție constituie un prim pas în direcția consolidării UEM, ce poate fi urmat de alte îmbunătățiri care vor aduce Uniunea mai aproape de nevoile cetățenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Tout comme le rapporteur, je regrette que les mesures que la Commission a rendues publiques ne laissent pas suffisamment de marge pour le contrôle et le débat parlementaires au niveau européen, qui sont pourtant nécessaires pour apposer le seing démocratique aux décisions prises dans le contexte de l'UEM et pour garantir ainsi l'appropriation de la gouvernance de la zone euro par les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report which insists on further efforts to address the current shortcomings of the institutional framework of the euro area. It also insists on the implementation of the provisions of the six-pack and the two-pack, while stressing that existing Treaties and instruments would allow some of the necessary additional steps to be taken towards completing the EMU.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ La ripresa economica del nostro continente, purtroppo è ancora molto fragile e per rilanciare la crescita dobbiamo utilizzare al meglio gli strumenti di cui disponiamo, è quindi necessario rafforzare la governance economica e realizzare pienamente l'Unione economica e monetaria del nostro continente. Abbiamo creato meccanismi di emergenza, nuove istituzioni per rafforzare la cooperazione economica, ma non basta, serve innanzitutto completare l'unione bancaria, per dare solidità alle nostre banche, ma anche e soprattutto ai risparmiatori. Sono inoltre necessari strumenti nuovi, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici. Si tratta di un primo passo nella giusta direzione, che però va rafforzato per consentire maggiori flussi di credito alle imprese e servono interventi più incisivi volti al rafforzamento della domanda interna.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Europski parlament kroz svoje nadzorne mehanizme daje stvarni legitimitet Europskom semestru i može osigurati da se ne radi o pukom popisu želja, nego o sveobuhvatnom gospodarskom i financijskom planu prilagođenom potrebama država članica.

Ako nadzor ovog doma nad Europskim semestrom ne bude u potpunosti uspostavljen, može se doista postaviti pitanje njegova demokratskog legitimiteta, jednako kao što se u pitanje može dovesti i sami smisao njegovog postojanja, s obzirom na to da se njegove preporuke u nekolicini država članica uopće ne provode ili se pokušavaju maksimalno zaobići od strane nacionalnih vlasti.

Nadam se da će Parlament u budućnosti u potpunosti konzumirati svoju nadzornu ulogu i tako osigurati dosljednu primjenu preporuka Europskog semestra kako bismo stvorili održivu ekonomsku sliku država članica, utemeljenu na privatnim ulaganjima, strukturnim reformama, slobodi tržišta i uravnoteženoj fiskalnoj politici.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije sem podprla, ker menim, da je poročilo petih predsednikov dobro pripravljeno in potrebujemo ambiciozen načrt za krepitev evroobmočja, oblikovati pa je potrebno tudi neodvisen odbor za nadzor evroobmočja.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra de esta Resolución, que es la respuesta del Parlamento Europeo al informe de los cinco presidentes, en el que se propone avanzar en la integración de la unión monetaria europea, mediante una centralización de las competencias económicas y fiscales que consolidaría el modelo de gobernanza neoliberal y austeritario. El informe del Parlamento acepta esta perspectiva, reclamando únicamente para sí mismo más competencias y capacidad de control sobre las otras instituciones.

Por nuestra parte pensamos que la unión monetaria tal como existe hoy en día es una fuente de desequilibrios y está condenada al fracaso si continúa supeditada a los intereses de los grandes bancos centroeuropeos. Una democratización de la unión monetaria solo es posible mediante una democratización profunda de la sociedad y la economía europea que anteponga los intereses de los pueblos a los de los poderosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Gualtieri-Entschließungsantrag gestimmt, da der Bericht in weiten Teilen eine verstärkte Zentralisierung fordert, die in die Richtung eines Europäischen Zentralstaats geht. Er lobt die im „Fünf-Präsidenten-Bericht“ vorgeschlagenen Maßnahmen und fordert darüber hinaus mehr Rechte für das Europäische Parlament und eine weitere Abtretung nationaler Souveränität an die Europäische Kommission. Die ALFA tritt für Subsidiarität ein und lehnt den Europäischen Zentralstaat entschieden ab. Wir sind der Überzeugung, dass die wirtschaftliche Gesundung der Eurozone nur beginnen kann, wenn die durch den Euro hervorgerufenen Wechselkursverzerrungen aufgelöst werden. Eine Reihe von Änderungsanträgen verschiedener Fraktionen, die die gescheiterte Eurozonenrettungspolitik im Bericht zur Sprache bringen wollten, wurden von den großen Volksparteien abgelehnt. Einem einseitigen und ideologisch stark eingefärbten Entschließungsantrag kann ich nicht zustimmen. Deshalb habe ich den Bericht abgelehnt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ The reform of our monetary zone is as urgent as it was six months ago.

Completing the Banking Union is as urgent as before. Ensuring that private creditors pay first, and that the European supervision is accompanied by a European fiscal backstop prevents the failure of the banking system in a Member State from forcing its government to cut its public services. It is also important to build a eurozone fiscal capacity that enables Europe to react to asymmetric shocks, particularly to help those Member States that have a sudden hike in unemployment.

The European Union loses more and more credibility every time that a Member State decides not to comply with a European directive. It is happening with the two-pack and it happened with the six-pack.

1. A stronger political legitimacy for the European Commission. The disrespect of national governments for European rules shows that only with a strong Commission, with a President elected and accountable directly to the European people will be able to enforce the rules.

2. More regulations, less directives. The goodwill of national governments cannot be taken for granted. Their application of European directives is at least ambiguous.

If we want a strong and more integrated Eurozone, we need first to comply with our own rules.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Jelentős és gyors előrelépésre van szükség az euróövezet megerősítése terén. Az Európai Bizottság az öt elnök jelentésében vázolt menetrend első lépéseként 2015. október 21-én egy csomagot tett közzé, amely a gazdasági és monetáris unió (GMU) megvalósítását célzó lépéseket tartalmazott. A Bizottság javaslatával sikerült több lépést is tenni a helyes irányba, de további erőfeszítésekre lesz szükség az euróövezet intézményrendszerében jelenleg fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében. A végső szöveget támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado en contra de esta Resolución, que es la respuesta del Parlamento Europeo al informe de los cinco presidentes, en el que se propone avanzar en la integración de la unión monetaria europea, mediante una centralización de las competencias económicas y fiscales que consolidaría el modelo de gobernanza neoliberal y austeritario. El informe del Parlamento acepta esta perspectiva, reclamando únicamente para sí mismo más competencias y capacidad de control sobre las otras instituciones.

Por nuestra parte pensamos que la unión monetaria tal como existe hoy en día es una fuente de desequilibrios y está condenada al fracaso si continúa supeditada a los intereses de los grandes bancos centroeuropeos. Una democratización de la unión monetaria solo es posible mediante una democratización profunda de la sociedad y la economía europea que anteponga los intereses de los pueblos a los de los poderosos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because I agree with the text on ‘the review of the economic governance framework: stocktaking and challenges’ that has underlined the need for ambitious and rapid progress in strengthening the euro area. In this resolution we recognise that some steps have been taken in the right direction, but we also stress that further efforts will be necessary to address the current shortcomings of the institutional framework of the euro area. This topic is very important also as regards the stability and trust of the Monetary Union and I regret that the package published by the Commission does not leave enough room for parliamentary oversight and debate at European level, which are necessary to ensure the democratic accountability of the decisions taken in the context of the EMU and consequently to ensure citizens’ ownership of euro area governance.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Valli (EFDD), per iscritto. – Ho votato contro questa relazione sul futuro dell'Unione economica e monetaria, in quanto si tratta di un testo vuoto e inconcludente che non mette minimamente in discussione le attuali proposte volte a completare e rafforzare ulteriormente la costruzione dell'Eurozona, nonostante la fallimentare esperienza dell'euro, resa evidente con la crisi degli ultimi anni, suggerisca di andare nella direzione opposta. La relazione si limita essenzialmente a cercare finte soluzioni al gravissimo e intollerabile problema della totale mancanza di controllo democratico su fondamentali decisioni di politica economica insito nell'attuale quadro di governance economica. Nella relazione si omette inoltre di affrontare una riflessione di fondamentale importanza sulla sostenibilità della moneta unica e sulla necessità di ripensare radicalmente l'attuale quadro di governance, mettendo al centro la sovranità nazionale sulle scelte democratiche di politica monetaria e fiscale e definendo un piano per una dissoluzione controllata e ordinata dell'Eurozona. Per questi motivi ho votato contro questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Dit verslag dringt erop aan om verdere inspanningen te leveren om de huidige tekortkomingen aan het institutionele kader van de eurozone aan te pakken. Er zijn weliswaar al enkele stappen in de goede richting gezet, maar er moeten nog verdere inspanningen geleverd worden. Dit onderwerp is immers van extreem belang om de stabiliteit en het vertrouwen in de EMU te herstellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paavo Väyrynen (ALDE), kirjallinen. ‒ Tänään torstaina äänestettiin Euroopan parlamentin päätöslauselmasta Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelystä. Päätöslauselma itsessään on osin tekninen, ja siinä vaaditaan parlamentin kuulemista talous- ja rahaliiton viimeistelevässä prosessissa. Parlamentti haluaa "demokraattista valvontaa", jolla "kansalaisten ääni kuullaan". Tällä viitataan siis parlamenttiin itseensä.

Mielestäni ei ole liioiteltua tulkita, että hyväksymällä tämän mietinnön hyväksyy samalla viiden presidentin suunnitelman euroalueen kehittämisestä. Tämä tarkoittaisi taloudellisen yhteisvastuun lisäämistä jäsenmaiden kesken ja päätöksenteon keskittämistä ylikansalliselle tasolle. Viiden presidentin suunnitelmassa tavoitellaan mm. yhteisvastuullista pankkiunionia, euroalueen yhteistä budjettia pysyvine varainsiirtojärjestelmineen sekä yhteistä valtiovarainministeriötä. Näitä tavoitteita en voi hyväksyä.

Euroalueen ongelmat johtuvat siitä, että mukana yhtenäisvaluutassa on liian erilaisia kansantalouksia. Se ei ole optimaalinen valuutta-alue. Viiden presidentin suunnitelma kärjistää entisestään yhtenäisvaluutan aiheuttamia taloudellisia ja poliittisia ongelmia.

Euroalueen syvempi integraatio vie päätösvaltaa euroalueeseen kuuluvien valtioiden hallituksilta ylikansalliselle tasolle, kauas jäsenvaltioista ja niiden kansalaisista. Tätä kehityssuuntaa minä en voi hyväksyä. Siksi äänestin mietinnön hyväksymistä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Na UEM e na sua governação económica, as chamadas políticas de austeridade são permanentes e não temporárias, pois encontram-se plasmadas em regras que constituem um colete—de-forças à decisão soberana dos Estados-Membros e dos seus povos.

Desde o primeiro momento, opusemo-nos à criação da UEM. Hoje, as consequências saltam à vista: níveis de desemprego altamente elevados, elevados níveis de endividamento, perda de competitividade externa, taxas de crescimento muito débeis.

Apesar de se ter comprovado que a UEM foi uma opção errada, insistem na sua conclusão, uma vez mais sem argumentos económicos e uma vez mais sem ouvir e sem consultar o povo de cada Estado-Membro. Como no passado, impõem mais neoliberalismo e mais federalismo, mas agora com o pacote da dimensão social e de maior democracia. Não aceitamos maquilhagens. Querem mais democracia? Então, consultem o povo e respeitem a sua vontade. Estão, de facto, preocupados com o desemprego e com o aumento da pobreza? Então, ponham de lado este projeto que institucionaliza os princípios neoliberais.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht führt zu mehr Koordinierung, mehr Kontrolle aufseiten der Institutionen, mehr Vollmachten. Ich lehne eine weitere Zentralisierung ab und daher auch diesen Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, διότι η πρόταση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ορθώς επισημαίνει τις αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου της ζώνης ευρώ και την έλλειψη αξιόπιστου και τακτικού κοινοβουλευτικού έλεγχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ Nonostante l'ampiezza del tema, questa risoluzione, che ho rigettato, limita forzatamente il focus sugli aspetti di democraticità relativi al ruolo marginale giocato dal Parlamento nelle questioni di governance dell'UEM, omettendo deliberatamente tutte le questioni sostanziali e più controverse, e così rinunciando all'opportunità di esprimere una posizione del Parlamento sul processo di attuazione della relazione dei 5 Presidenti. Il testo finale è il risultato insoddisfacente di un compromesso raggiunto in poche ore tra i principali gruppi politici, che ha comportato anche il ritiro in massa di emendamenti che entravano troppo nel merito. Si tratta di una risoluzione che ha represso qualsiasi possibilità di dibattito politico e la voce dei gruppi più piccoli e che non riflette in alcun modo la posizione della commissione ECON, chiaramente spaccata sulle questioni di governance. In commissione ECON avevamo presentato una serie di emendamenti che sottolineavano questioni centrali legate al fallimento dell'euro, all'inadeguatezza del quadro di governance e degli strumenti disponibili e che ribadivano come la mancanza di democrazia possa essere risolta solo riconoscendo agli Stati membri la sovranità democratica sulle politiche monetarie e fiscali. Questi emendamenti, come la maggior parte di quelli presentati da tutti i gruppi politici, sono stati semplicemente ignorati o rigettati.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. ‒ Com a UEM, a divergência entre os Estados-Membros aprofundou-se em benefício das economias mais robustas e a elisão fiscal e a transferência de lucros intensificaram-se.

As propostas concretas de criação de um Conselho Orçamental Europeu e de Conselhos Nacionais da Competitividade – que rejeitamos –, compostos por peritos e destinados a acompanhar o desempenho das execuções orçamentais e as políticas de trabalho, apenas acentua o carácter antidemocrático da governação económica.

Avançámos com um conjunto de propostas, que visam, por um lado, a revogação da estrutura de governação económica, nomeadamente o Semestre Europeu, o Pacto de Estabilidade e Crescimento, o Tratado Orçamental e, por outro, a renegociação da dívida, a criação de um plano de emergência para apoio às economias intervencionadas pela Troica, a recuperação da soberania económica e monetária, o reforço do papel do setor público financeiro e a subordinação do poder económico ao poder político democrático, contrariando ideológica e politicamente as propostas de aprofundamento das políticas neoliberais que sustentam o processo de integração capitalista que é a União Europeia. Infelizmente, não foram aprovadas.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου