Index 
 Anterior 
 Seguinte 
 Texto integral 
Processo : 2014/0358(NLE)
Ciclo de vida em sessão
Ciclo relativo ao documento : A8-0001/2016

Textos apresentados :

A8-0001/2016

Debates :

Votação :

PV 02/02/2016 - 6.3
Declarações de voto

Textos aprovados :

P8_TA(2016)0027

Relato integral dos debates
Terça-feira, 2 de Fevereiro de 2016 - Estrasburgo Edição revista

7.3. Alterações do Protocolo de 1998 à Convenção de 1979 sobre poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância, relativo aos poluentes orgânicos persistentes (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Alcuni studi condotti negli anni '70 hanno evidenziato come gli inquinanti atmosferici possano essere trasportati per migliaia di chilometri, cagionando danni enormi alla salute umana e all'ambiente. La convenzione stipulata nel 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero ha cercato di contrastare il fenomeno, elaborando un quadro per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. L'adozione di otto successivi protocolli ha modificato il testo originale, aggiornando il catalogo delle sostanze vietate ed inasprendo i limiti d'emissione, soprattutto per quelle sostanze, indicate come "diossine", prodotte da attività umane e naturali. Per queste ragioni ho espresso voto positivo agli emendamenti che rafforzano le politiche di prevenzione e che stabiliscono parametri e obblighi ulteriori, tali da tutelare in modo efficiente non solo l'ambiente ma la salute di tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la aceptación de enmiendas procedimentales que actualizan el alcance de los convenios internacionales ya aprobados por las Partes a nivel internacional y que se incorporan ahora al marco de la legislación de la UE. He votado a favor porque considero que la ratificación de las enmiendas es un avance de cara a un nivel a más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette recommandation relative aux amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants.

En effet, si les polluants organiques persistants sont extrêmement nocifs, tant pour l'homme que pour la nature, et que ces amendements sont en conformité avec la législation de l'UE, les États membres sont déjà signataires de ce protocole. Je juge donc qu'il n'est pas nécessaire que l'UE signe ces amendements; cela n'apporterait pas de valeur ajoutée. De plus, il serait judicieux de faire ratifier le protocole d'Aarhus aux grandes puissances industrielles de pays tiers comme les États-Unis ou la Chine.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ στο συγκεκριμένο τροποποιημένο πρωτόκολλο καθώς αυτό περιλαμβάνει επτά νέες ουσίες, ενημερωμένες απαιτήσεις εφαρμογής για διάφορες ουσίες, ενημερωμένους περιορισμούς για τις εκπομπές PCDD/PCDF από διάφορες πηγές, και προσθέτει τα PCB στον κατάλογο των ουσιών που επηρεάζονται από τους συνολικούς ετήσιους περιορισμούς εκπομπών και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Οι τροποποιήσεις συνάδουν πλήρως με την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur les POP n'est pas nécessaire. En effet, à l'exception de Malte, les États de l'UE sont déjà signataires du protocole d'Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Il serait plus utile que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles pour les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in the importance of improving air pollution not just in Europe but across the world.

However I do not believe that the Commission’s proposal to expand legislation in this area is the correct way to achieve this. The European Union’s policies on energy and climate have already caused irreparable damage to the United Kingdom’s industry and economy.

I abstained on this proposal as I agree with the aim to improve air pollution in Europe but I believe that this legislation will not achieve this.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ces amendements car ils représentent une étape importante vers un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière. Les vents ne connaissent pas les frontières, il est alors nécessaire de s'attaquer aux problèmes engendrés par la pollution atmosphérique au niveau européen et international.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą dėl 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimų. Šia konvencija siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo oro taršos. 1972–1977 m. atlikti tyrimai parodė, kad oro teršalai gali keliauti kelis tūkstančius kilometrų, kol nusės, todėl šia problemą būtina spręsti tarptautiniu lygmeniu. 1979 m. pasirašyta Konvencija buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė šioje srityje. Jos pagalba buvo sukurta sistema, leidusi kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Konvenciją papildžiusiu 1998 m. Orhuso protokolu dėl patvariųjų organinių teršalų siekiama riboti, mažinti arba nutraukti POT išmetimą, jų patekimą ir išsiskyrimą į aplinką. Šalys turi užtikrinti, kad stambiųjų stacionarių teršalų išmetimo šaltinių operatoriai taikytų geriausius prieinamus gamybos būdus, tam tikruose atliekų deginimo įrenginiuose būtų laikomasi nustatytų išmetamo teršalų kiekio ribinių verčių ir kt. Pritariu siūlyme išdėstytiems pakeitimams, kuriais siekiama užtikrinti aukštesnį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo tarpvalstybinių oro teršalų pernašų lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le protocole d'Aarhus – qui porte le nom de la deuxième ville du Danemark, où fut signée une première convention en juin 1998, cinq ans avant le protocole du même nom – concerne la pollution transfrontalière sur de longues distances. Les amendements en question visent à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants (comme les PCB par exemple).

Le protocole d'Aarhus est placé sous l'égide de l'ONU, les parties signataires sont pour l'essentiel des États européens ainsi que l'Union européenne. Mais tous les États de l'UE ne sont pas au même stade d'engagement et Malte n'a par exemple ni signé ni donc ratifié le protocole d'Aarhus.

Les métaux lourds et les POP – polluants organiques persistants – sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. À titre d'exemple, près de la moitié des oiseaux migrateurs a déjà disparu à cause des effets des POP sur leur sens de l'orientation.

Cependant, les amendements en question sont déjà largement couverts par nos législations et l'UE ferait mieux de commencer par demander à des pays tiers comme les États-Unis ou la Chine de signer et/ou ratifier ce protocole, avant de nous imposer de nouvelles contraintes.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a été signée en 1979 et est entrée en vigueur en 1983.

Elle a depuis été étendue au moyen de huit protocoles recensant de manière spécifique les mesures à prendre par les parties pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques, dont le protocole d'Aarhus de 1998 relatif aux polluants organiques persistants. Son objectif était de lutter contre les rejets, les émissions et les fuites de ces polluants organiques.

J'ai approuvé la présente décision qui vise à accepter les amendements à ce protocole afin de fixer un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Il protocollo di Aarhus del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Le limitazioni imposte all'uso di diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorocicloesani (HCH) e policlorobifenili (PCB) sono state collegate all'obbligo di impiego delle migliori tecniche disponibili e di un corretto smaltimento e trasporto degli inquinanti diventati rifiuti. Oggi ho votato a favore della relazione La Via sugli emendamenti al protocollo del 1998, che si collega alla ratifica da parte delle parti contraenti delle decisioni del 2009 che hanno modificato alcuni aspetti del protocollo. Gli emendamenti sono perfettamente coerenti con la normativa UE vigente e rappresentano un miglioramento degli standard internazionali in materia, per questo motivo ho deciso di sostenere la relazione

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre las enmiendas del Protocolo de 1998 del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes. El Convenio tiene por objeto proteger el entorno humano de la contaminación atmosférica. Hasta la fecha el Convenio se ha ampliado con ocho protocolos que establecen medidas específicas que han de adoptar las Partes para reducir sus emisiones de contaminantes atmosféricos. Considero positiva la nueva incorporación.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Cet amendement concerne le protocole d'Aarhus sur la pollution transfrontalière aux métaux lourds (les PCB par exemple). Les signataires de ce protocole sont pour la plupart des États européens ainsi que l'Union européenne.

Les amendements sont déjà largement couverts par la législation de l'Union européenne. La recommandation de la Commission n'a ni valeur ajoutée ni portée juridique surtout que les États membres sont déjà parties au protocole.

Il n'est d'aucune utilité de soutenir cette recommandation. En revanche, on ne peut qu'inviter l'Union européenne à se rapprocher des grandes puissances industrielles afin de les inviter à signer et/ou à ratifier le protocole d'Aarhus comme les États-Unis (pas ratifié) ou la Chine (pas ratifié et pays non signataire).

J'ai donc décidé de voter contre cette recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione del collega La Via è ben ponderata e condivisibile. Gli emendamenti proposti al protocollo di Århus del 1998 hanno l'obiettivo di ridurre e controllare maggiormente sia le emissioni di "metalli pesanti" sia quelle di "inquinanti organici persistenti". Ritengo di fondamentale importanza il potenziamento della normativa attuale che porterà sicuramente una maggiore tutela sia per l'ambiente sia per la salute dei nostri cittadini. Per questi motivi mi sono espressa in favore di questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de conceder la aprobación a las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

Varios estudios realizados entre 1972 y 1977 habían demostrado que los contaminantes atmosféricos podían recorrer varios miles de kilómetros antes de depositarse, por lo que es preciso abordar los problemas derivados de la contaminación atmosférica a escala internacional. El Convenio, firmado en 1979 y que entró en vigor en 1983, fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en este ámbito y se ha ampliado con ocho protocolos que establecen medidas específicas, entre ellos el relativo a los contaminantes orgánicos persistentes.

Este Protocolo enmendado incluye siete nuevas sustancias, actualiza los requisitos de ejecución aplicables a diversas sustancias, actualiza las restricciones aplicables a las emisiones de DDPC/PCDF procedentes de diversas fuentes y añade los PCB a la lista de sustancias a las que se aplican las restricciones de las emisiones anuales totales y las obligaciones de información.

La ratificación de las enmiendas será un paso importante hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimų priėmimui. Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritaria 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl sunkiųjų metalų pakeitimams. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo oro taršos. 1972–1977 m. atlikti keli tyrimai parodė, kad oro teršalai gali keliauti kelis tūkstančius kilometrų, kol nusės. Taigi oro taršos problemą reikia spręsti tarptautiniu lygmeniu. 1979 m. pasirašyta ir 1983 m. įsigaliojusi Konvencija buvo pirma teisiškai privaloma tarptautinė priemonė šioje srityje. Minėta konvencija buvo sukurta sistema, leidusi kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Poslanci EPP smo enotno podprli spremembo sporazuma, to je Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja.

Cilji iz leta 1998, ki sledijo nadziranju, zmanjševanju ali odpravljanju izpustov, emisij in izgub obstojnih organskih onesnaževalcev se nadgrajujejo s posodobitvami protokola, ki vključujejo sedem novih snovi, posodabljajo se zahteve glede več snovi in omejitve za emisije dioksinov in furanov ipd.

Ratifikacije teh sprememb pomenijo pomemben napredek k večji zaščiti človeškega zdravja in okolja pred čezmejnim onesnaževanjem zraka.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ Il protocollo di Aarhus del 1998 alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, ha, tra gli obiettivi, quello di controllare le emissioni, le fuoriuscite e gli scarichi di inquinanti organici persistenti, con azioni previste volte a ridurre l'uso di DDT e altre sostanze nocive. Oltre all'aggiornamento degli obblighi sulle limitazioni delle emissioni e all'aggiunta di altre sostanze nocive soggette a obblighi di riduzioni, la modifica al protocollo prevede anche specifiche esenzioni e termini flessibili per le economie in transizione, in modo tale da agevolare la ratifica da parte di tutti. Ho dunque votato a favore di questa relazione che approva gli emendamenti e sostiene una più vigorosa protezione della salute umana e dell'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Les amendements au protocole d'Aarhus concernant la pollution transfrontalière sur de longues distances prévoient de fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des polluants organiques persistants.

Les États membres sont déjà signataires, il n'est donc pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. En revanche, cette dernière devrait se rapprocher des grandes puissances industrielles des pays tiers pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole comme les États-Unis ou la Chine.

Par conséquent, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. – Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che la convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti e i relativi protocolli siano dei documenti fondamentali per la protezione dell'ambiente e della salute degli individui e che, pertanto, sia compito dell'Unione garantirne la completa applicazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Dal 1972 sappiamo che gli inquinanti atmosferici vengono trasportati per migliaia di chilometri prima di depositarsi, il che aveva posto in evidenza la necessità di affrontare a livello internazionale i problemi causati dall'inquinamento atmosferico già nel 1979, con la firma della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero entrata in vigore nel 1983. Con essa si stabilisce un quadro comune per il controllo e la riduzione dei danni causati dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero alla salute umana e all'ambiente. Oggi il Parlamento europeo deve sostenere la proposta di aggiornamento del protocollo del 1998 avanzata dalla Commissione per ridurre e controllare le emissioni antropogeniche di diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorocicloesani (HCH) e policlorobifenili (PCB), nonché ridurre le emissioni annue totali di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine/furani (PCDD/PCDF) e di esaclorobenzene (HCB) nell'atmosfera: le parti devono essere tenute a ridurre le proprie emissioni annue totali di questi tre metalli portandole a livelli inferiori a quelli del 1990 e vengono definiti i valori limite di emissione applicabili a determinate grandi fonti fisse, oltre all'imposizione agli Stati di applicare le migliori tecniche di produzione disponibili (BAT). È importante sostenere ogni sforzo volto a contenere l'inquinamento atmosferico e a tutelare la salute dei nostri cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Placé sous l'égide des Nations Unies, le protocole d'Aarhus vise à limiter la pollution atmosphérique transfrontalière sur de longues distances. La quasi-totalité des parties signataires sont des États membres de l'Union européenne bien qu'ils ne soient pas tous au même stade d'engagement. Ces amendements ont vocation à fixer les limites d'émission de poussières contenant des polluants organiques persistants.

Sur le fond, nous savons pertinemment que les polluants organiques persistants représentent un véritable danger pour l'Homme et pour la nature. D'un point de vue juridique, nous estimons que les objectifs de ces amendements sont en parfaite adéquation avec la législation de l'Union européenne. Néanmoins, nous ne considérons pas qu'il soit indispensable pour le Parlement européen de ratifier ces amendements dans la mesure où les États membres sont déjà signataires. Si l'objectif pour les institutions européennes, toujours parées de bonnes intentions, est bel et bien de réduire l'émission de ces poussières, alors le réel défi est de parvenir à convaincre les autorités fédérales des États-Unis ainsi que celles des pays émergents comme la Chine et l'Inde à ratifier le protocole d'Aarhus.

J'ai donc voté contre ces amendements.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Poluarea atmosferică este dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru ecosisteme. O mare parte a populației nu locuiește într-un mediu sănătos, potrivit standardelor actuale. Acest fapt ne determină să acționăm prin mecanismele pe care le avem la îndemână. Unul dintre acestea este Convenția asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, precum și protocoalele la această convenție.

Având în vedere schimbările care survin de la un an la altul în ceea ce privește gradul poluării, modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția menționată anterior reprezintă o adaptare necesară la noile realități ale mediului înconjurător.

M-am exprimat în favoarea acestui raport deoarece ratificarea modificărilor va reprezenta un pas important către un nivel mai ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva poluării atmosferice transfrontaliere.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il protocollo di Århus del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ha l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti (diclorodifeniltricloroetano (DDT), esaclorocicloesani (HCH), policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine/furani (PCDD/PCDF) ed esaclorobenzene (HCB)).

Nel dicembre 2009 il protocollo è stato modificato dalle decisioni 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4, le ultime due delle quali si riferiscono alle migliori tecniche disponibili (BAT). Le decisioni 2009/1 e 2009/2 comprendono sette nuove sostanze, aggiornano gli obblighi di attuazione per numerose sostanze, aggiornano le limitazioni delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti da diverse fonti e aggiungono i PCB all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione.

Gli emendamenti al protocollo, già in gran parte coperti dalla normativa dell'UE, saranno ulteriormente recepiti grazie alla revisione della direttiva che fissa i limiti nazionali di emissione (NEC) di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni, attualmente in corso. Voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della raccomandazione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti. Il problema dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è stato affrontato a livello internazionale dalla convenzione firmata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1983. Negli anni, essa è stata ampliata da otto protocolli, come quello del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, istituito con l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti, limitando l'uso di molte sostanze rispetto al periodo anteriore al 1990. Gli emendamenti al protocollo, già in gran parte coperti dalla normativa dell'UE, saranno ulteriormente recepiti grazie a una nuova direttiva che aggiorna i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici e stabilisce inventari nazionali annuali delle emissioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Le modifiche al protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico a grande distanza comprendono l'inclusione di ben sette nuove sostanze inquinanti persistenti, aggiornano gli obblighi di attuazione e le limitazioni delle emissioni totali annue di diossine/furani (PCDD/PCDF) provenienti da diverse fonti, e prevedono l'aggiunta dei policlorobifenili (PCB) all'elenco delle sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione. Si tratta quindi di un importante passo per una gestione internazionale dei problemi causati dall'inquinamento atmosferico e ho votato a favore della ratifica di tali emendamenti con grande convinzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση που τονίζει ότι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι δυνατό να διανύσουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα προτού εναποτεθούν και ως εκ τούτου τα προβλήματα που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε διεθνές επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης εντάσσεται στο σύνολο των συζητήσεων που κάνουμε με στόχο την απομείωση των επιβαρυντικών για το περιβάλλον στοιχείων. Ως εκ τούτου θεωρώ πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υποστηρίζουμε ανάλογες πρωτοβουλίες, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των πολιτών αλλά και να προστατεύσουμε το ίδιο το περιβάλλον. Για αυτόν ακριβώς το λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore degli emendamenti in quanto credo sia doveroso affrontare a livello europeo i problemi causati dall'inquinamento atmosferico. Il protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti ha l'obiettivo di controllare e ridurre gli scarichi e le emissioni di tali sostanze. Con questo voto si muovono importanti passi nella direzione della protezione dell'ambiente e del contrasto all'inquinamento, obiettivi fondamentali che l'Unione europea deve perseguire a livello sovranazionale e dei singoli Stati.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa raccomandazione perché, oltre a confermare dei principii su cui concordo e che sono già parte di altri provvedimenti normativi, va nella direzione del miglioramento della qualità dell'aria e della maggiore protezione della salute dei cittadini. Visti gli evidenti vantaggi, ho preso facilmente questa decisione di voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution aims to protect the environment against air pollutants. Air pollutants have the potential to travel several thousand kilometres before being deposited. The amended Protocol updates implementation requirements for several substances, including PCDD/PCDF emissions from several sources. PCBs will be added to the list of substances affected by the total annual emission restrictions. Flexible timeframes will be provided for parties with an economy in transition regarding the application of emission limit values and for the choice of the reference year for the total annual emissions. A new directive setting updated national emission ceilings for certain atmospheric pollutants and annual national emission inventories will deal with emissions of POPs, including PAHs, PCDD/PCDF, HCB and PCBs. Ratifying this amendment aims to provide a higher level of protection of human health and preserve the environment against transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Apoio o Relatório do colega La Via sobre os poluentes orgânicos persistentes. Foi já provado cientificamente que os poluentes atmosféricos podem viajar vários milhares de quilómetros antes da deposição. Mais uma razão para uma abordagem internacional.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas de poluentes orgânicos persistentes. Em dezembro de 2009, o Protocolo foi alterado pelas Decisões 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4, sendo as duas últimas relativas às melhores técnicas disponíveis.

As Decisões 2009/1 e 2009/2 devem ser ratificadas pelas partes. O Protocolo alterado inclui sete novas substâncias, atualizações dos requisitos de aplicação relativas a diversas substâncias, restrições às atualizações relativas a diversas emissões e alarga a lista de substâncias afetadas pelas restrições às emissões totais anuais e sujeitas à obrigação de apresentação de relatórios.

Será necessária uma nova diretiva para atualizar os valores-limite nacionais de emissão de poluentes atmosféricos e prever inventários nacionais das emissões anuais que abrangerão os poluentes orgânicos persistentes.

As derrogações específicas e os calendários de transição flexíveis para as economias em transição deverão permitir a todas as partes cumprir o Protocolo essencial para um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Già dagli anni settanta esistono studi sulla dannosità per l'ambiente e per la salute umana provocati dalle emissione di inquinanti organici persistenti nell'atmosfera. Da allora, la materia ha continuato a evolversi in concomitanza con l'insorgere di nuove questioni e problematiche. La ratifica degli emendamenti al protocollo su tale settore, a cui l'Unione ha aderito nel 2004, risulta importante al fine di non ostacolare il percorso intrapreso che permette un continuo miglioramento delle regolamentazioni in merito agli inquinanti organici persistenti. Gli emendamenti apportati consentiranno ai cittadini dell'UE di poter vivere in un ambiente sempre più sano e per questi motivi ho deciso di esprimere il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ The Protocol in question aims at reducing emissions from industrial sources (iron and steel industry, non-ferrous metal industry), combustion processes (power generation, road transport), and waste incineration. I have voted in favour of the EU accepting amendments to the Protocol so as to ensure continued relevance of the aims of the Protocol itself.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la aceptación de enmiendas procedimentales que actualizan el alcance de los convenios internacionales ya aprobados por las Partes a nivel internacional y que se incorporan ahora al marco de la legislación de la UE. He votado a favor porque considero que la ratificación de las enmiendas es un avance de cara a un nivel a más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La risoluzione del Parlamento europeo che ho votato in favore, approva gli emendamenti al protocollo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti. Gli emendamenti proposti fissano dei limiti alle emissioni transfrontaliere più stringenti rispetto a quelli indicati nel protocollo della convenzione al fine di una maggiore prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei suoi effetti sulla salute umana.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. – A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. A légszennyező anyagok több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának, ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az 1983-ban életbe lépett egyezmény az első, kötelező jogi erővel bíró nemzetközi eszköz, amely létrehozta az országhatárokon átterjedő levegőszennyezés káros hatásai nyomon követésének és csökkentésének keretét. Az egyezményt nyolc jegyzőkönyvvel egészítették ki. Az 1998. évi aarhusi jegyzőkönyv célja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kiengedésének, kibocsátásának és veszteségeinek ellenőrzése, csökkentése vagy kiküszöbölése. A Közösségnek a jegyzőkönyvhöz való csatlakozását a 2004. február 19-i 2004/259/EK tanácsi határozat hagyta jóvá.

A 2009/1. határozatot a részes feleknek ratifikálniuk kell. A módosított jegyzőkönyv hét új anyagot tartalmaz, frissíti a végrehajtási követelményeket, a korlátozásokat, és bővíti azon anyagok körét, amelyekre éves kibocsátási korlátozások és jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak. A jegyzőkönyv módosításaiban foglaltakat uniós jogszabály szabályozza, és további végrehajtására egy új irányelv révén kerül majd sor.

A módosítások ratifikációja jelentős lépést jelent majd az emberi egészség és a környezet országhatárokon átterjedő levegőszennyezéssel szembeni védelmének magasabb szintje eléréséhez. Szavazatommal támogattam a tanácsi határozattervezethez szükséges parlamenti egyetértés megadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I supported this amendment to the Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants, as the amended protocol includes seven new substances, updates implementation requirements for several substances, updates restrictions for PCDD/PCDF emissions from several sources and adds PCBs to the list of substances affected by the total annual emission restrictions and reporting obligations. The amendments are fully consistent with existing EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport non législatif propose le soutien du Parlement européen aux amendements pour le protocole sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance en ce qui concerne les métaux lourds.

Entrée en vigueur en 1983, cette convention a créé un cadre pour contrôler et réduire les dommages à la santé humaine et à l'environnement causés par la pollution de l'air dans les zones transfrontalières. En 2012, des amendements ont été adoptés afin de fixer des limites plus strictes sur les émissions de polluants organiques, et afin de mettre en place un régime transitoire flexible pour les nouvelles parties à la convention, notamment les pays de l'Est et du Sud-Est de l'Europe.

Considérant que ces amendements sont déjà couverts par la législation européenne dans le cadre de la directive révisée sur les plafonds nationaux d'émission (NEC) récemment adoptée par le Parlement et en cours de négociation avec le Conseil, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Par ce vote, le Parlement européen a approuvé les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants. Je soutiens évidemment toute mesure allant vers une meilleure protection de la santé des citoyens européens, mais aussi de leur environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la Résolution du Parlement appelant le Conseil à accepter, au nom de l'Union européenne, les amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants.

Approuvée en 1981, cette convention est le principal cadre juridique international régissant la coopération et les mesures visant à limiter et à réduire progressivement la pollution atmosphérique et à éviter ses effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement dans la région de la CEE-ONU.

Le texte des amendements proposés au protocole de 1998 comprend de nouvelles substances, une actualisation du régime d'application prévu pour certaines émissions ainsi que des valeurs limites (VLE) applicables aux émissions de dioxines/furannes (PCDD/PCDF) provenant de certains incinérateurs des déchets, l'établissement de nouvelles valeurs limites pour les émissions de PCDD/PCDF provenant des ateliers d'agglomération et des fours électriques à arc, et l'ajout des PCB à la liste de substances dont les émissions annuelles doivent rester inférieures au niveau de l'année de référence et être déclarées.

Je soutiens et me réjouis de ces nouvelles visant à mieux protéger la santé humaine et l'environnement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ De même que sur la problématique des métaux lourds, les objectifs de ces amendements sont louables, mais ils n'apportent aucune valeur ajoutée à l'actuelle législation européenne. Étant opposée à une multiplication contreproductive des normes et des textes, je me suis opposée à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада на колегата Ла Виа относно измененията към протокола от 1998 към Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. Протоколът от 1998 година очертава най-добрите съществуващи техники за намаляване на вредните емисии. Неговата цел е да контролира или елиминира емисии или загуби на устойчивите органични замърсители. Ратифицирането на този протокол представлява стъпка напред в борбата със замърсяването.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleonora Evi (EFDD), per iscritto. – La convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza è volta a tutelare l'ambiente umano dall'inquinamento atmosferico. Firmata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1983, la convenzione è stata il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in questo settore. Essa stabilisce un quadro per il controllo e la riduzione dei danni causati dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero alla salute umana e all'ambiente. La convenzione affida al segretariato esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) le funzioni di segretariato. Ad oggi, la convenzione è stata ampliata da otto protocolli. Quello in oggetto, entrato in vigore il 23 ottobre 2003, è stato recepito nel diritto dell'UE tramite diversi strumenti ed è stato modificato dalle decisioni 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4, le ultime due delle quali si riferiscono alle BAT. Il protocollo modificato comprende sette nuove sostanze, aggiorna gli obblighi di attuazione per numerose sostanze, aggiorna le limitazioni delle emissioni di PCDD/PCDF provenienti da diverse fonti e aggiunge i PCB all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione, assicurando un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Per questi motivi, ho votato a favore della raccomandazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância visa proteger o ambiente humano contra a poluição atmosférica. A Convenção, assinada em 1979 e em vigor desde 1983, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo neste domínio, tendo estabelecido o contexto para controlar e reduzir os danos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da poluição atmosférica transfronteiriça.

Até à data, o âmbito da Convenção foi alargado por oito protocolos que identificam medidas específicas a adotar pelas partes signatárias a fim de reduzir as respetivas emissões de poluentes atmosféricos. As presentes alterações já são, em grande medida, abrangidas pela legislação da UE e serão ulteriormente transpostas por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos. A ratificação das alterações será um passo importante no sentido de um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération, parce que je considère que ce n'est pas le rôle de l'Union européenne de ratifier des amendements à un traité international.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os poluentes atmosféricos podem viajar vários milhares de quilómetros antes da deposição. Os problemas causados pela poluição atmosférica devem ser, por isso, abordados a nível internacional. A Convenção sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo neste domínio, criando um quadro para controlar e reduzir os danos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da poluição atmosférica transfronteiras.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas de poluentes orgânicos persistentes (POP). Exige que as partes suprimam a produção e utilização de substâncias relevantes, restrinjam a utilização do diclorodifeniltricloroetano (DDT), de hexaclorociclo-hexanos (HCH) e de bifenilos policlorados (PCB), e que reduzam o total das suas emissões anuais de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), de dioxinas/furanos (PCDD/PCDF) e de hexaclorobenzeno (HCB) para níveis inferiores aos de 1990 ou de um ano alternativo entre 1985 e 1995. As partes devem assegurar que os operadores das principais fontes fixas de emissão utilizem as melhores técnicas disponíveis (MTD).

A adesão da Comunidade ao Protocolo foi aprovada pela Decisão 2004/259/CE do Conselho. O Protocolo foi transposto para o direito da UE através de vários instrumentos e desde então alterado sucessivas vezes.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov má za cieľ zabezpečenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred znečistením ovzdušia. Týmto dohovorom bol zavedený program spolupráce pre monitorovanie a meranie rozsiahleho prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší. Následne bolo k dohovoru pripojených osem protokolov identifikujúcich osobitné opatrenia smerujúce k zníženiu emisných látok znečisťujúcich ovzdušie. Návrh rozhodnutia Rady zahŕňa zmeny protokolu, ktoré sú dôležitým krokom smerujúcim k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a týkajú sa perzistentných organických látok.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole alla proposta di revisione dei limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti organici persistenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω τη σύσταση καθώς οι τροποποιήσεις του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης, είναι αναγκαίο βήμα προς την προστασία του περιβάλλοντος, ένα θέμα που μας αφορά όλους, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Single consent vote. I fully support the amendment to the Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants. The amended protocol includes seven new substances, updates implementation requirements for several substances, updates restrictions for PCDD/PCDF emissions from several sources, and adds PCBs to the list of substances affected by the total annual emission restrictions and reporting obligations. The amendments are fully consistent with existing EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Fontosnak tartom felhívni a figyelmet a jelentésben foglaltakra, hiszen a szóban forgó egyezményt eddig nyolc jegyzőkönyvvel egészítették ki, amelyek a részes felek által a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentését célzó egyedi intézkedéseket határoznak meg. Az egyezményhez csatolt első jegyzőkönyvet 1984-ben írták alá, és az EMEP keretében folytatott tevékenységek számára biztosított finanszírozási rendszert. A kénkibocsátásokkal foglalkozó második jegyzőkönyv volt a levegőszennyezés csökkentésére irányuló első jelentős intézkedés. A harmadik, negyedik és ötödik jegyzőkönyv a nitrogén-oxidokkal, az illékony szerves vegyületekkel és ismét a kénkibocsátással, illetve ezek országhatárokon átterjedő áramlásával foglalkozott. Az illékony szerves vegyületekről szóló 1991. évi jegyzőkönyv az egyes anyagok szabályozásáról a hatékonyabb, csoportos megközelítés felé mozdult el. Ez folytatódott a nehézfémekről és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló két 1998. évi jegyzőkönyv keretében is. A savasodás, az eutrofizáció és a talajközeli ózon elleni fellépést célzó nyolcadik jegyzőkönyv az első több szennyező anyagra és több hatásra kiterjedő jegyzőkönyv, és különböző anyagokra vonatkozóan specifikus nemzeti kibocsátási határértékeket és kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokat foglal magában.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del proyecto de Decisión del Consejo considerando que las enmiendas del Protocolo ya están cubiertas en gran medida por la legislación de la UE, y que su transposición proseguirá con la adopción de una nueva Directiva sobre techos nacionales actualizados de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. Del mismo modo, las enmiendas son plenamente coherentes con la legislación existente de la UE. No hay duda que la ratificación de las enmiendas será un paso importante hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die Annahme der Änderungen des Protokolls von 1998 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe gestimmt, da ich eine Erhöhung des Umwelt- und Verbraucherschutzes in diesem Bereich ausdrücklich begrüße.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Studien zeigen, dass Luftschadstoffe über mehrere tausend Kilometer transportiert werden können. Deshalb braucht es auch hier eine gemeinschaftliche Lösung. Mit der heutigen Abstimmung leisten wir einen wichtigen Beitrag, um die Gesundheit der Menschen auch zukünftig zu schützen.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I supported this recommendation, which is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Le protocole d'Aarhus est une convention internationale placée sous l'égide des Nations Unies. Son objectif est de traiter des sujets environnementaux et notamment des pollutions transfrontalières aux polluants organiques persistants. En effet, ces polluants ont de graves effets sur la santé mais aussi sur la biodiversité. Par exemple, les oiseaux migrateurs perdent notamment leur sens de l'orientation ce qui explique la baisse rapide de leurs populations sur les continents américains et asiatiques. Les États membres de l'Union européenne sont déjà signataires de ce protocole et appliquent des normes très sévères. Ce sont quasiment les seuls et les grandes puissances polluantes n'en tiennent pas compte.

Cette recommandation du Parlement n'oblige en rien les États membres. En revanche, elle permettra à la Commission de justifier les futures directives pour limiter les émissions polluantes, sans faire pression sur les pays tiers bien plus pollueurs que les pays européens.

Au contraire, chaque accord de libre-échange entre l'Union et les pays tiers, comme le traité transatlantique, n'a vocation qu'à augmenter les flux de transports et la pollution sans préalables environnementaux.

Les États membres sont déjà signataires de ce protocole et n'ont nul besoin de la recommandation qui nous est proposée. J'ai donc voté contre cette inutile recommandation.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ Zmiany do protokołu z 1998 r. do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi jest jednym z ważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Choroby układu oddechowego czy układu sercowo-naczyniowego są dziś w Europie powszechne, dodatkowo aktualne badania naukowe potwierdziły istotną zależności między stężeniami metali ciężkich w spożywanych pokarmach czy wdychanym powietrzu a umieralnością na nowotwory, które stanowczo zbyt szybko stają się kolejną chorobą cywilizacyjną naszych czasów.

Te same czynniki powodują ogromne straty w produkcji rolnej i bioróżnorodności.

Dlatego jestem przekonana, że zwiększenie limitów emisji metali ciężkich oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych do atmosfery, a także zaktualizowanie listy szkodliwych metali znacznie przyczyni się do poprawy jakości środowiska oraz pozwoli na odbudowę i rozwój rolnictwa przez co pozytywnie wpłynie na zdrowie i życie Europejczyków.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I supported the ratification of the amendment, as it is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support the EU’s ratification of the 1998 update to the international agreement on controlling transboundary air pollution, specifically concerning persistent organic pollutants. Thanks to the updated implementation requirements for several substances and restrictions for dioxin and furan emissions from several sources, as well as the addition of PCBs to the substances affected by emission restrictions, these amendments will contribute to a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Οι δύο τροποποιήσεις των Συμβάσεων του 1979 αποτελούν την αποδοχή των διαδικαστικών τροπολογιών που αναβαθμίζουν τις εν λόγω Συμβάσεις και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί στο διεθνές επίπεδο και τώρα πρέπει να μεταφερθούν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the of the amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants because they seek to update the list of persistent organic pollutants covered by the protocol, to make the protocol more adaptable to future developments on the best available techniques and to facilitate accession to the amended protocol by parties with an economy in transition.

In addition to that, the amendments aim to control, reduce or eliminate discharges, emissions and losses of persistent organic pollutants and require parties, of which the EU is one, to eliminate the production and use of the substances which are considered a persistent organic pollutant, to reduce the use of certain pollutants which are considered carcinogenic from the level of the emission in 1990, update the implementation requirements applicable to emissions from certain waste incinerators all of which benefit European citizens and the environment. The amendments to the Protocol are already largely covered by EU legislation, and will be further transposed via a new directive setting updated national emission ceilings for certain atmospheric pollutants. In view of this, I believe the amendments should be supported.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), in writing. ‒ The 1998 Protocol on heavy metals, which aims to reduce and control anthropogenic emissions into the air of lead, cadmium and mercury, was amended in 2012 with stricter emission limit values for dust emissions from some major stationary sources and flexible transitional arrangements. The POPs Protocol, which aims to control, reduce or eliminate discharges, emissions and losses of persistent organic pollutants, was amended in 2009, when new substances were added to its scope and provisions for existing substances were updated. While EU legislation is already in place to cover these amendments, the ratification by the EU is important for their entry into force and to give a signal to other UNECE signatories. Given the widespread impact of these substances on human health and on biodiversity and the need for international collaboration on this particular topic, I have voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestui raport deoarece, prin această Convenție asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, s-a creat un cadru de combatere și reducere a daunelor provocate sănătății umane și mediului.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća o prihvaćanju izmjena Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. Godine, jer se time daje suglasnost za izmjenu Protokola. Smatram da je ključno posvetiti veću pažnju na rastuće zagađenje zraka kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš.

Međutim, ovaj veliki izazov je potrebno riješiti koordiniranim snagama i na međunarodnoj razini, s obzirom da je ustanovljeno kako onečišćujuće tvari mogu biti nošene zrakom više tisuća kilometara prije njihovog taloženja. U tom kontekstu, prekogranično onečišćenje zahtijeva posebne mjere i efikasno djelovanje u vidu kontroliranja i smanjenja štete za ljudsko zdravlje i okoliš. Stoga će dotična ratifikacija amandmana unaprijediti nivo zaštite i osnažiti EU zakonodavstvo u dotičnom području.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur les POP ne me parait pas nécessaire. Je constate qu'à l'exception de Malte, les États de l'UE sont déjà signataires du protocole Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Je jugerais donc plus utile que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles pour les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. Par conséquent je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la recommandation de mon collègue Giovanni La Via au sujet de la recommandation sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relative aux polluants organiques persistants. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a créé un cadre pour réduire les dommages de la pollution sur la santé et l'environnement. Le protocole relatif aux polluants organiques persistants a été revu pour en améliorer l’efficacité et a inséré sept nouvelles substances toxiques. J'ai donc approuvé la décision du Conseil de ratifier ce protocole et ses amendements.

Cette recommandation a été adoptée à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette recommandation du Parlement européen concernant la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière et plus spécifiquement des amendements à son Protocole sur les polluants organiques persistants.

L’adoption de ces amendements va permettre d’insérer sept nouvelles substances toxiques qui seront à ce Protocole.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Dieser Bericht behandelt die Übernahme eines Ergänzungsprotokolls über ein internationales Abkommen, welchem die Mitgliedstaaten und die EU schon beigetreten sind. Ich enthalte ich mich zu dem vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the ratification of the amendments, as they constitute an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ This report deals with the procedural improvement of the scope of the International Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, already endorsed by Parties at International level and now to be transposed in the EU legislation framework through several legal instruments. The acceptance of these procedural arms is necessary, given the damage to human health and to the environment caused by transboundary air pollution. For this reason, I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il protocollo di Aarhus del 1998 amplia ulteriormente la convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti. Esso mira dunque a controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti. Il protocollo modificato comprende sette nuove sostanze, aggiornando le limitazioni delle emissioni di PCDD/PCDF e aggiungendo i PCB all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione. Anche in questo secondo caso, ho invitato i colleghi a fornire il proprio consenso alla decisione del Consiglio, al fine di ufficialmente adottare gli emendamenti del protocollo, in larga parte già coperti dalle normative europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Les polluants organiques persistants sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. À titre d'exemple, près de la moitié des oiseaux migrateurs a déjà disparu à cause des effets des POP sur le sens de l'orientation. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union. Cependant, les États membres étant déjà signataires, il ne me semble donc pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. On pourrait en revanche lui recommander d’inviter certaines grandes puissances industrielles, comme les États-Unis ou la Chine, à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il n’apporte rien de nouveau à la lutte contre les polluants organiques persistants.

D’autre part et surtout les États membres sont déjà parties au protocole concerné.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le protocole en question concerne la pollution transfrontalière sur longues distances. Ces amendements visent à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants (POP). Les effets de ces polluants et POP sont désastreux pour la santé humaine, mais également pour la faune et la flore. La population d'oiseaux migrateurs a d'ailleurs été drastiquement réduite du fait de ces polluants toxiques.

Néanmoins, les États européens sont déjà signataires de ce protocole placé sous l'égide de l'ONU. L'UE n'a donc pas de nécessité à ratifier ces amendements, et devrait plutôt songer à inviter les puissances industrielles hors Union européenne (États-Unis, Chine) à signer ce traité. Pour faire valoir cette piste de réflexion, et ce vote étant superflu, je me suis prononcé contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Podržala sam preporuku zastupnika La Vie o izmjenama Protokola o teškim metalima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka koja je bila prvi međunarodni pravno obvezujući instrument u tom području kada je potpisana 1979. godine.

Od kada je 1983. stupila na snagu, Konvencija je do danas proširena s osam protokola koji identificiraju konkretne mjere koje trebaju poduzeti stranke da smanje svoje emisije onečišćujućih tvari. Izmjena Protokola iz 1998. je u velikoj mjeri obuhvaćena zakonodavstvom EU-a. Nova direktiva postavlja nacionalne gornje granice emisije za pojedine atmosferske onečišćujuće tvari i omogućava godišnje nacionalne popise emisija koji bi, između ostalog, trebali obuhvatiti emisije olova, kadmija i žive.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Kamēr iepriekšējais balsojums attiecās uz smagajiem metāliem kā vides piesārņotājiem, šeit runa gāja par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kurus nereti joprojām pielieto lauksaimniecībā (kā pesticīdus, insekticīdus), elektrotehnikas ražošanā (kā izolatorus), autotransporta ražošanā, ķīmiskajā rūpniecībā, naftas pārstrādē un daudz kur citur. Visi šie elementi, kamēr var kalpot un arī kalpo dažāda veida nepieciešamu iznākumu panākšanai, kopumā ir ļoti piesārņojoši un veselībai kaitīgi. Tāpat kā gadījumā ar metāliem šeit ir noruna par izmešanas līmeņu samazināšanu līdz 1990. gada līmenim vai tādam atbilstoši līmenim no kāda gada no 1985.-1995. desmitgades.

Grozījumu pieņemšana ir viennozīmīgi svarīgs solis uz efektīvāku ekoloģijas jomas funkcionēšanu un, protams, sabiedriskās veselības panākšanu, it īpaši ņemot vērā pasaulē – ne tikai Eiropā – ļoti izplatītās elpošanas sistēmas slimības.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της σύστασης σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου όσον αφορά τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Il s'agit ici d'amendements visant à fixer les valeurs limites d'émission de poussières contenant des polluants organiques persistants. Ce protocole est placé sous l'égide de l'ONU, et les pays membres de l'UE, et l'UE en tant qu'organisation, en sont signataires. Les polluants organiques persistants sont des poisons pour l'homme et la nature, et sont notamment responsables du dérèglement du sens de l'orientation des oiseaux migratoires. Nous nous opposons à ce texte, malgré son intérêt, car les États membres ont déjà signé ces amendements, il ne nous semble donc pas nécessaire que l'UE les ratifie à son tour.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ The Convention on Long-range Transboundary Air Pollution is intended to protect the human environment against air pollution. Several studies performed between 1972 and 1977 had shown that air pollutants could travel several thousand kilometres before deposition. Problems caused by air pollution therefore need to be addressed on the international level. Signed in 1979 and entering into force in 1983, the Convention was the first international legally binding instrument in this area. It has created the framework for controlling and reducing the damage to human health and to the environment caused by transboundary air pollution. The Convention identifies the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) as its secretariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. ‒ Votei a favor deste relatório pois as alterações ao Protocolo já se encontram em consonância com a atual legislação da UE e serão transpostas por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos. A ratificação das alterações será um passo importante no que diz respeito a uma maior proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ De nuevo mi voto a favor de la propuesta sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la aceptación de las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, en este caso provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

Se establecen límites que ya contempla la legislación europea, por lo que se apoya, como no podía ser de otra manera, esta modificación del Protocolo.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen Vorschlag zur Übernahme eines Ergänzungsprotokolls eines internationalen Abkommens, dem die Mitgliedstaaten und die EU schon beigetreten sind und bereits Rechnung tragen. Ich enthalte mich daher meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriuo yra pritariama Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos pakeitimams. Manau, jog šie pakeitimai leis kontroliuoti ir mažinti tarpvalstybinių oro teršalų pernašų keliamą žalą žmonių sveikatai ir aplinkai. Iš dalies pakeistame konvencijos Protokole visų pirma nustatytos griežtesnės iš tam tikrų stambių stacionarių šaltinių išmetamų dulkių kiekio ribinės vertės ir lankstesnė pereinamojo laikotarpio tvarka, naudinga Šalims, norinčioms iki 2019 m. pabaigos prisijungti prie Protokolo su pakeitimais, įskaitant Rytų ir Pietryčių Europos šalis. Šio pakeitimo ratifikavimas bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti aukštesnį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos nuo tarpvalstybinių oro teršalų pernašų lygį.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Plusieurs études menées entre 1972 et 1977 ont démontré que les polluants atmosphériques pouvaient être transportés sur plusieurs milliers de kilomètres avant d'être précipités. La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique, signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983, cette convention a été le premier instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine.

À ce jour, la convention a été étendue au moyen de huit protocoles recensant de manière spécifique les mesures à prendre par les parties pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques. Le rapport propose que le Conseil approuve, au nom de l'Union européenne, un amendement au protocole d'Aarhus de 1998, relatif aux polluants organiques persistants. Le protocole ainsi modifié comprend sept nouvelles substances, une actualisation du régime d'application pour plusieurs substances, une actualisation des restrictions pour certaines émissions.

Je souhaite qu'il soit opposé aux criminelles pollutions des mines de lignite allemandes qui créent des pics de pollution en France, j'ai voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Soutenir l'amendement sur les POP ne me parait pas nécessaire. Je constate qu'à l'exception de Malte, les États de l'UE sont déjà signataires du protocole Aarhus à ce sujet. La recommandation de la commission n'amène pas de valeur ajoutée, ni de portée juridique. Il me semble donc plus utile que l'UE se rapproche des grandes puissances industrielles pour les convier à adhérer aussi à ce protocole sous la direction de l'ONU. Par conséquent je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the amendment because it is an important step to further curb and lower air pollution. The new amendments place new restrictions upon dioxin and furan emissions, as well as add PCBs to the list of substances affected by overall emissions limits and reporting obligations.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Luchtvervuiling stopt helaas niet aan de grens. Vaak doet deze vervuiling er vele kilometers over voordat zij ergens ver weg neerslaat. Het is dus noodzakelijk om de problemen die door luchtvervuiling worden veroorzaakt internationaal en grensoverschrijdend aan te pakken. In 1983 trad voor het eerst een verdrag met een wettelijk bindend instrument in werking dat de milieu— en gezondheidseffecten van grensoverschrijdende luchtvervuiling wilde inperken. In de voorbije jaren werd een aantal protocollen toegevoegd aan het bestaande verdrag die een efficiëntere aanpak van de milieuproblemen mogelijk maken. De laatste wijziging bevat de toevoeging van een reeks schadelijke stoffen waarop de uitvoeringsvoorschriften, de emissiegrenswaarden en de rapportageverplichtingen van toepassing zullen zijn. Ik hoop dat we met de ratificatie van deze wijzigingen opnieuw een stap zullen zetten in de richting van een betere bescherming van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid tegen grensoverschrijdende luchtvervuiling.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Perzistentné organické látky sa bežne v prírode nenachádzajú, ale dostávajú sa do ovzdušia prostredníctvom ľudskej činnosti, a to najmä ako vedľajšie produkty v priemysle. Sú schopné pretrvávať v životnom prostredí dlhý čas a prenášajú sa na veľké vzdialenosti. Takto sa môžu dostať aj do oblastí, ktorých ovzdušie nie je negatívne ovplyvnené priemyselnou výrobou, a teda ho môžu zhoršiť nepozorovane. Lepšia a novšia regulácia právnej úpravy je preto namieste. Zmeny, ktoré prináša nové znenie protokolu, prispejú k ochrane životného prostredia lepšou reguláciou nebezpečných emisií. Rozhodne vítam a podporujem predkladaný návrh legislatívneho uznesenia a súhlasím so spravodajcom, aby ho Európsky parlament schválil, a tak prispel k ochrane životného prostredia, k ochrane ovzdušia a zdravia miliónov ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I gave my full support to the Report on amending the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. The amended Protocol includes seven new substances, updates implementation requirements for several substances, updates restrictions for PCDD/PCDF emissions from several sources, and adds PCBs to the list of substances affected by the total annual emission restrictions and reporting obligations. The amendments are fully consistent with existing EU legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 2. pontban említett egyezményt kiegészítő 1998. évi másik aarhusi jegyzőkönyv célja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok kiengedésének, kibocsátásának és veszteségeinek ellenőrzése, csökkentése vagy kiküszöbölése. A Közösségnek a Jegyzőkönyvhöz való csatlakozását a 2004. február 19-i 2004/259/EK tanácsi határozat hagyta jóvá. A jegyzőkönyv 2003. október 23-án lépett hatályba. A jegyzőkönyvet a részes felek 2012 decemberében négy határozattal módosították.

Ezek közül a 2012/1. határozatot, amely hét új anyagot tartalmaz, számos anyag tekintetében a végrehajtási követelményeket, a többféle forrásból származó dioxinok/furánok tekintetében pedig a korlátozásokat frissíti, és azon anyagok körét, amelyekre éves kibocsátási korlátozások és jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak, a poliklórozott bifenilekkel bővíti, a feleknek ratifikálniuk kell. A Tanács által benyújtott határozattervezet erre tesz javaslatot. A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésében megállapítja, hogy a módosítás teljes mértékben összhangban áll a hatályos uniós jogszabályokkal, ezért azt javasolja, hogy a Parlament adja hozzá egyetértését a határozattervezethez. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiras a Longa Distância, assinada em 1979 e em vigor desde 1983, foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo relativo à proteção do ambiente humano da poluição atmosférica. Esta Convenção criou o quadro para controlar e reduzir os danos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da poluição atmosférica transfronteiras.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas de poluentes orgânicos persistentes (POP). O Protocolo foi alterado pelas Decisões 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4.

As alterações ao Protocolo já são, grosso modo, abrangidas pela legislação da UE e serão posteriormente transpostas por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos e preverá inventários nacionais das emissões anuais que abrangerão os POP.

Defendo que a ratificação irá permitir proteger cada vez mais a saúde humana e o ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Les États membres étant déjà signataires, il ne semble pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. Il serait pourrait en revanche utile de lui recommander de se rapprocher des grandes puissances industrielles pays tiers pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus comme les États-Unis (pas ratifié) ou la Chine (ni l'un ni l'autre).

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai approuvé ce texte qui autorise la ratification par l’UE des amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière relatif aux polluants organiques persistants. Ces amendements sont en totale cohérence avec la législation européenne en vigueur. Leur ratification représentera une étape importante vers un niveau de protection plus élevé de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution atmosphérique transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Le rapport sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants se place dans la même lignée que son homologue relatif aux métaux lourds. J'ai donc également voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Il protocollo di Aarhus del 1998 amplia ulteriormente la convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti e ha l'obiettivo di controllare e ridurre gli scarichi e le emissioni di tali sostanze. Ho votato a favore affinché si possa procedere nella direzione della protezione dell'ambiente e del contrasto all'inquinamento, obiettivi fondamentali che l'Unione europea deve perseguire .

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. – The 1979 Convention on long-range transboundary air pollution has as is purpose the protection of the human environment from air pollution. I have voted for this recommendation that updates restrictions on dioxin and furan emissions from several sources and updates implementation requirements for several substances.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Die angeführte Empfehlung enthält eine Maßnahme, welche für die Gesundheit der Menschen einen besseren Schutz bieten sollte. Da es sich hier nur um eine Übernahme eines Ergänzungsprotokolls eines internationalen Abkommens handelt, dem die Mitgliedstaaten und die Europäische Union bereits beigetreten sind, habe ich mich bei dieser Empfehlung meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Protokolli muudatuste ratifitseerimine on oluline selleks, et kaitsta paremini inimeste tervist ja keskkonda piiriülese õhusaaste eest. Muudetud protokoll sisaldab seitset uut ainet, selles on uuendatud mitmetele ainetele kehtivaid nõudeid ja eri allikate põhjustatud polüklorodibensodioksiini ja polüklorodibensofuraani (PCDD/PCDF) heite piiranguid ning lisatud polüklooritud bifenüülid (PCB) nende ainete loendisse, millele kehtivad aastase heitkoguse piirangud ja teatamiskohustused. Selleks et hõlbustada üleminekumajandusega osalistel protokolli ratifitseerimist, seab protokoll neile heite piirväärtuste kohaldamiseks, parima võimaliku tehnika kasutuselevõtmiseks ja iga-aastase koguheite vaatlusaasta valimiseks paindlikud tähtajad.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Nel 1983 entrò in vigore la convenzione sull'inquinamento atmosferico, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in quel settore. In seguito, nel 1998, fu istituito il protocollo di Aarhus sugli inquinanti organici persistenti, con l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di tali inquinanti. Tale convenzione ha rilevato i suoi risultati e pertanto esprimo il mio voto positivo, fiducioso di tale progetto.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. The objective of the Protocol on Persistent Organic Pollutants to the Convention is to control, reduce or eliminate discharges, emission and losses of persistent organic pollutants (POPs). It is recognised that POPs resist degradation under natural conditions and are associated with adverse effects on human health and the environment. The amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution. That is why I welcome the recommendation on the draft Council decision on the acceptance of the amendments.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. – Glasoval sem za ratifikacijo sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja, saj je ta dokument prvi protokol, ki upošteva več učinkov in dodatnih sedem onesnaževal.

V EZ imamo že dovolj razvito znanje in tehnologijo, da se zaveže sežigalnice odpadkov k omejevanju izpustov organskih onesnaževal na način, ki bo manj škodljiv za okolje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Podržala sam predloženu izmjenu Protokola iz Aarhusa iz 1998. godine o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka namijenjenu za zaštitu okoliša od onečišćenja zraka.

Europska unija u svojoj pravnoj stečevini već ima to područje uređeno Direktivom o kvaliteti okolnog zraka i čistijem zraku za Europu, ali i Direktivom o industrijskim emisijama te paketom drugih vezanih propisa što čini koherentan paket kojim je onečišćenje okoliša postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Europskoj uniji strogo nadzirano.

Upravo tim je propisima osigurano da operateri velikih nepokretnih izvora emisija koriste najbolje raspoložive tehnike (BAT), spalionice otpada posluju u skladu s propisanim graničnim vrijednostima emisija te poduzimaju učinkovite mjere za kontrolu tih emisija iz mobilnih izvora, te da se postojane organske onečišćujuće tvari prevoze i zbrinjavaju na propisan način kada jednom postanu otpad. Drago mi je da konvencije i protokoli kao mehanizmi međunarodnog prava slijede politiku EU-a te omogućuju daljnji napredak borbe za čišći i zdraviji planet na globalnom planu.

Usvajanje izmjena Protokola važan je korak prema višoj razini zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od prekograničnog onečišćenja zraka postojanim organskim onečišćujućim tvarima. U tom smislu još jednom pozdravljam ovu upravo usvojenu zakonodavnu rezoluciju.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Les POP, comme les métaux lourds, sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. Cela a été prouvé par de multiples études. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union. Cependant, les États membres sont déjà signataires du protocole et le fait que l'UE les ratifie ne présente donc aucune valeur ajoutée. Il serait plus efficace de cesser de négocier le TTIP avec les États-Unis qui ont signé sans ratifier ce protocole et de refuser d'aller plus avant dans nos relations commerciales avec la Chine qui ne l'a même pas signé.

Comme souvent, l'UE se rengorge de symboles mais continue des actions concrètes nocives. Comme pour le vote précédent, je me prononce donc contre ce texte qui ne saurait avoir aucun effet réel sur quoi que ce soit.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Podržavam izmjene Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine. Riječ je o protokolu uz važnu Konvenciju koja je svojedobno bila prvi međunarodnopravno obvezujući instrument u ovom području zaštite. Izmjene Protokola uključuju sedam novih tvari, izmijenjena pravila u implementaciji te u restrikciji pojedinih emisija, kao i uključivanje polikloriranog bifenila.

Ratifikacijom ovih izmjena osigurat će se viša razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja od organskih onečišćujućih tvari. Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Hrvatskoj je omogućena direktna primjena ovih pravila. Nadam se da će se njenom primjenom osigurati i zaštita zdravlja ljudi i okoliša u hrvatskim pograničnim područjima oko Slavonskog Broda koji su izloženi prekograničnom onečišćenju.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Os poluentes atmosféricos podem ser transportados milhares de quilómetros antes da sua deposição. Por essa razão, as consequências da poluição atmosférica devem ser abordadas a nível internacional. A Convenção sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância foi o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo neste domínio, criando um quadro para controlar e reduzir os danos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da poluição atmosférica transfronteiras.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes (POP) tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas daqueles poluentes. Exige que as partes suprimam a produção e a utilização de substâncias relevantes, restrinjam a utilização de DDT's, de HCH's e de PCB's, e que reduzam o total das suas emissões anuais de HAP's, de PCDD/PCDF's e de HCB para níveis inferiores aos de 1990 ou de um ano alternativo entre 1985 e 1995. As Partes devem assegurar que os operadores das principais fontes fixas de emissão utilizem as melhores técnicas disponíveis.

A adesão da Comunidade ao Protocolo foi aprovada pela Decisão 2004/259/CE do Conselho. O Protocolo foi transposto para o direito da UE através de vários instrumentos e desde então alterado sucessivas vezes.

Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Suglasan sam s preporukom kolege Giovannija La Vie o nacrtu odluke Vijeća o prihvaćanju izmjena Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine. Ova Konvencija je prva zakonski obvezujuća konvencija tog tipa, a stupila je na snagu 1983. godine.

Namijenjena je zaštiti okoliša od zračnog zagađenja te se njome kreirao okvir za kontrolu i smanjenje štete ljudskom zdravlju i okolišu uzrokovane dalekosežnim prekograničnim onečišćenjem zraka. Izmijenjeni Protokol iz 1998. godine je već uvelike obuhvaćen zakonima EU-a i dodatno će biti transponiran kroz reviziju direktive o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari.

Isto tako, izmijenjeni Protokol postavlja 1) strože granične vrijednosti emisija prašine iz određenih glavnih stacionarnih izvora te 2) fleksibilne prijelazne dogovore koji će biti korisni za one države članice koje će izmijenjenom Protokolu pristupiti prije kraja 2019. godine, uključujući zemlje istočne i jugoistočne Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, firmata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1983, è volta a tutelare l'ambiente umano dall'inquinamento atmosferico ed è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante adottato in questo settore. Essa stabilisce un quadro per il controllo e la riduzione dei danni causati dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero, per la salute umana e per l'ambiente. Nel corso degli anni, la convenzione è stata ampliata da otto protocolli, che definiscono misure specifiche che le parti devono adottare per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. Il protocollo di Aarhus del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ha l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di inquinanti organici persistenti. Il protocollo, che viene modificato, comprende sette nuove sostanze, aggiorna gli obblighi di attuazione per numerose sostanze, aggiorna le limitazioni delle emissioni di diossine/furani provenienti da diverse fonti e aggiunge i policlorobifenili all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione. Reputo che le modifiche agli emendamenti del protocollo (08648/2015 ADD 1) siano pienamente coerenti con la normativa vigente dell'UE e costituiscano un importante passo avanti verso un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Per tutto ciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Emisje metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych wpływają na ludzkie zdrowie i środowisko. Substancje te nie przestrzegają granic narodowych i tym samym skuteczna kontrola ich emisji wymaga współpracy międzynarodowej. Dwa protokoły z 1998 roku wymieniają najlepsze dostępne techniki (BAT, best available techniques) dla redukcji emisji i wymagania dotyczące ich raportowania, narodowe limity emisji i limity emisji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć. Innymi słowy, ustanawiają narzędzia do umożliwienia redukcji emisji i śledzenia postępu. Protokół ma na celu redukcję i wyeliminowanie wyrzucania i emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP, persistent organic pollutants), co obejmuje chemikalia, takie jak DDT i zanieczyszczenia takie jak dioksyny. Z uwagi na wagę zapisów dla zdrowia obywateli poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ La pollution transfrontalière aux polluants organiques persistants est un phénomène que nous devons prendre avec une grande considération. Ce rapport a l'avantage de mettre sur pied une protection beaucoup plus large et poussée pour l'environnement et de la santé de nos concitoyens en la matière. C'est pour cette raison que j'ai voté en sa faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente este relatório pois considero ser um passo importante no sentido de um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras.

Esta ratificação ao Protocolo de 1998 sobre a poluição transfronteiriça a longa distância, relativo aos poluentes orgânicos persistentes (POP), pretende que os operadores das principais fontes fixas de emissão utilizem as melhores técnicas disponíveis; que determinadas instalações de incineração de resíduos cumpram os valores-limite de emissão; que sejam tomadas medidas eficazes para controlar as emissões de POP provenientes de fontes móveis; e que os POP sejam transportados e eliminados de uma forma que respeite o ambiente uma vez transformados em resíduos.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Ce mardi, le Parlement européen a approuvé un durcissement de sa législation sur la qualité de l’air. Plus précisément, il s’agit d’un amendement à la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance qui renforce la lutte contre les polluants organiques persistants comme par exemple l’aldrine, le chlordane, l’heptachlore, le mirex ou encore le toxaphène.

Sous ces intitulés barbares se cachent les tristement célèbres "POP", ces composés chimiques dangereux qui ont comme points communs la toxicité, la persistance dans l’environnement, le transport à longue distance et la bio-amplification soit le fait que la concentration augmente au sein de la chaine alimentaire. On les retrouve dans les pesticides, dans les PCB ajoutés aux peintures et plastiques et lors de la combustion du bois et des ordures ménagères, notamment sous forme de dioxine.

Cette modification législative vise à ajouter sept nouvelles substances à la liste qui limite l’utilisation des polluants organiques persistants et à actualiser certains régimes existants. Je me réjouis de cette adaptation, d’autant que dans le même temps, un vote similaire s’est penché sur la limitation des métaux lourds.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté pour la recommandation d'approuver la révision de la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance liée aux polluants organiques persistants.

Cette Convention, adoptée en 1979, entrée en vigueur en 1983, et plusieurs fois révisée et étendue au moyen de plusieurs protocoles depuis lors, constituait à l'époque le premier instrument juridiquement contraignant destiné à maîtriser et diminuer les risques pour la santé humaine et l'environnement causés par la pollution atmosphérique transfrontière.

Il s'agit d'un texte de référence et d'importance, puisqu'il vise à mieux coopérer et à limiter et réduire cette pollution, importance d'autant plus évidente lorsqu'on se souvient que les polluants atmosphériques peuvent être transportés sur plusieurs milliers de kilomètres avant d'être précipités.

Les amendements qui nous sont proposés et qui doivent à présent être ratifiés par les parties sont en cohérence avec la législation de l'Union lorsqu'ils sont déjà couverts, ou sont en passe de l'être via la nouvelle directive sur les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques. Ils devraient permettre de franchir une nouvelle étape dans la protection de la santé humaine et de l'environnement, notamment par l'ajout de nouvelles substances, l'actualisation du régime d'application prévu pour d'autres, ou encore l'établissement de nouvelles valeurs limites.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de conceder la aprobación a las enmiendas del Protocolo de 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

Varios estudios realizados entre 1972 y 1977 habían demostrado que los contaminantes atmosféricos podían recorrer varios miles de kilómetros antes de depositarse, por lo que es preciso abordar los problemas derivados de la contaminación atmosférica a escala internacional. El Convenio, firmado en 1979 y que entró en vigor en 1983, fue el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en este ámbito y se ha ampliado con ocho protocolos que establecen medidas específicas, entre ellos el relativo a los contaminantes orgánicos persistentes.

Este Protocolo enmendado incluye siete nuevas sustancias, actualiza los requisitos de ejecución aplicables a diversas sustancias, actualiza las restricciones aplicables a las emisiones de DDPC/PCDF procedentes de diversas fuentes y añade los PCB a la lista de sustancias a las que se aplican las restricciones de las emisiones anuales totales y las obligaciones de información.

La ratificación de las enmiendas será un paso importante hacia un nivel más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique. Plusieurs études menées entre 1972 et 1977 ont démontré que les polluants atmosphériques pouvaient être transportés sur plusieurs milliers de kilomètres avant d'être précipités. Il faut donc s'attaquer aux problèmes engendrés par la pollution atmosphérique au niveau international. Signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983, la convention a été le premier instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine. À ce jour, la convention a été étendue au moyen de huit protocoles recensant de manière spécifique les mesures à prendre par les parties pour réduire leurs émissions de polluants atmosphériques. Le premier protocole en vertu de la convention a été signé en 1984 et contenait un plan de financement pour les activités menées dans le cadre de l'EMEP (le programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe). En décembre 2009, le protocole a été modifié par les décisions 2009/1 et 2009/2 qui devaient encore être ratifiées par les parties. Le projet de décision du Conseil reprend dans ses annexes le texte des amendements apportés au protocole par les décisions 2009/1 et 2009/2. Le Parlement l'a approuvé aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos parlamentas pritaria 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų pakeitimams. 1998 m. Orhuso protokolu siekta riboti, mažinti arba nutraukti patvariųjų organinių teršalų išmetimą. Protokolo šalys įpareigotos nutraukti aplinkai kenksmingų medžiagų gamybą ir naudojimą, apriboti dichlordifeniltrichloretano, heksachlorcikloheksanų ir polichlorinuotų bifenilų naudojimą, sumažinti savo bendrą metinį išmetamų policiklinių aromatinių angliavandenilių, dioksinų ir heksachlorbenzeno kiekį. 2009 m. gruodžio mėn. Protokolo tekstas buvo iš dalies pakeistas, įtrauktos septynios naujos medžiagos. Dauguma šių Protokolo pakeitimų jau yra įgyvendinti esamais ES teisės aktais ir bus toliau perkeliami priimant naują direktyvą, kuri nustatys minėtų medžiagų išmetimų ribas. Atsižvelgiant į tai, šis dokumentas yra svarbus žingsnis mažinant taršą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Todos sabemos que os poluentes atmosféricos podem percorrer milhares de quilómetros antes da sua deposição, pelo que a abordagem dos problemas atmosféricos deve ser efetuada no âmbito de um quadro internacional.

O âmbito da Convenção sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância foi alargado por oito protocolos que identificam medidas específicas a adotar pelas partes signatárias, com o objetivo de reduzir as respetivas emissões de poluentes atmosféricos.

O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas de poluentes orgânicos persistentes.

Este Protocolo foi alterado pelas Decisões 2009/1, 2009/2, 2009/3 e 2009/4, sendo que as duas primeiras devem ser ratificadas pelas Partes. Sendo certo que as alterações estão plenamente de acordo com a atual legislação europeia e que a ratificação das mesmas será um passo no sentido de um nível mais elevado de proteção da saúde humana e do ambiente contra a poluição atmosférica transfronteiras, dei o meu voto favorável a esta proposta de recomendação.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport qui prévoit l'approbation de l'amendement au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance concernant les polluants organiques persistants.

Entrée en vigueur en 1983, la convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière de 1979 est le premier instrument international juridiquement contraignant qui a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique.

Entré en vigueur en 2003, l'UE adhère au protocole de 1998 qui a pour objet de lutter contre les rejets de polluants organiques persistants, en interdisant certaines substances et en fixant des seuils d'émission pour d'autres.

En 2009, le protocole a été modifié afin d'ajouter sept nouvelles substances à la liste et d'actualiser les régimes de certaines substances. Ces amendements sont largement couverts par la législation de l'Union européenne. Cet amendement prévoit de surcroit des exemptions et des délais de transposition afin de se conformer au protocole.

La ratification de ces amendements par l'UE représente une avancée vers un niveau de protection plus élevé de l'environnement et de la santé des citoyens européens contre la pollution atmosphérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Godkendelse af ændringerne vil være et vigtigt skridt i retning af et højere niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet mod grænseoverskridende luftforurening. Derfor støtter jeg ændringerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für die überarbeitete Konvention gestimmt, denn es ist wichtig, die Grenzwerte für die Verschmutzung durch organische Stoffe stets anzupassen. Ein höherer, grenzüberschreitender Gesundheitsschutz kann damit geschaffen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe trata de la aceptación de enmiendas procedimentales que actualizan el alcance de los convenios internacionales ya aprobados por las Partes a nivel internacional y que se incorporan ahora al marco de la legislación de la UE. He votado a favor porque considero que la ratificación de las enmiendas es un avance de cara a un nivel a más elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente frente a la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi il Parlamento recepisce nella normativa dell'UE gli emendamenti al protocollo di Aarhus del 1998 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti. La convenzione, firmata nel 1979, stabilisce un quadro per il controllo e la riduzione dei danni causati dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero alla salute umana e all'ambiente. Le modifiche al protocollo del 1998 comprendono sette nuove sostanze inquinanti, aggiornano gli obblighi di attuazione per numerose sostanze, aggiornano le limitazioni delle emissioni di diossine/furani provenienti da diverse fonti e aggiungono i policlorobifenili all'elenco di sostanze soggette alle limitazioni annuali di emissione e agli obblighi di segnalazione. Ho votato a favore della raccomandazione perché la ratifica di questi emendamenti costituirà un importante passo avanti verso un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ This vote represented the second amendment to this Protocol that we voted through today. This amendment pertaining to long-range transboundary air pollution on persistent organic pollutants represents an important step towards a higher level of protection of human health and the envrionment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa má zabezpečiť ochrana ľudského prostredia pred znečistením ovzdušia. Hlasoval som za pri tomto zmenenom protokole, ktorý zahŕňa sedem nových látok, aktualizuje vykonávacie požiadavky pre niekoľko látok, aktualizuje obmedzenia pre emisie PCDD/PCDF (dioxínov/furánov) z viacerých zdrojov a pridáva PCB (polychlórovaných bifenylov) do zoznamu látok, ktorých sa týka obmedzenie celkových ročných emisií a oznamovacia povinnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Podporila som návrh uznesenia EP o návrhu rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami z roku 1979. Dohovorom o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov sa má zabezpečiť ochrana ľudského prostredia pred znečistením ovzdušia. Niekoľko štúdií uskutočnených v rokoch 1972 – 77 ukázalo, že látky znečisťujúce ovzdušie môžu preletieť niekoľko tisíc kilometrov pred tým, než sa usadia. Problémy spôsobené znečistením ovzdušia je preto potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni. Dohovor, ktorý bol podpísaný v roku 1979 a platnosť nadobudol v roku 1983, bol prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom v tejto oblasti. Vytvoril sa ním rámec na kontrolu a znižovanie poškodzovania ľudského zdravia a životného prostredia spôsobeného znečisťovaním ovzdušia presahujúcim hranice štátov. Podpora EP návrhu rozhodnutia Rady je dôležitých krokom smerom k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku cezhraničného znečisťovania ovzdušia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Jednoznačne podporujem prísnejšie nastavenie obmedzenia celkovým ročných emisií znečisťujúcich ovzdušie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka namijenjena je zaštiti okoliša od onečišćenja zraka. Nekoliko studija provedenih između 1972. i 1977. godine su pokazale da zagađivači zraka mogu putovati nekoliko tisuća kilometara prije taloženja. Stoga, probleme uzrokovane zagađenjem zraka treba rješavati na međunarodnoj razini.

Konvencija je prvi međunarodni pravno obvezujući instrument u tom području. Konvencija je stvorila okvir za kontrolu i smanjenje štetnog utjecaja na zdravlje i okoliš uzrokovanog prekograničnim onečišćenjem zraka. Izmjena Protokola je već uglavnom pokrivena zakonodavstvom EU-a, ali će se putem nove direktive uspostaviti ažurirane gornje granice vrijednosti za nacionalne emisije za pojedine atmosferske onečišćujuće tvari i pružiti uvjeti za godišnje nacionalne inventure emisija koje obuhvaćaju emisiju POP-sova, uključujući PAH, PCDD / PCDF, HCB i PCB.

Kao što je navedeno, amandman je u potpunosti u skladu s postojećim zakonodavstvom EU-a, a ratifikacija amandmana će biti korak prema višoj razini zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od prekograničnog onečišćenja zraka.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs support the ratification of the amendment, which is an important step towards a higher level of protection of human health and the environment from transboundary air pollution.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja.

Podpiram spremembe protokola iz leta 1998, ki od pogodbenic zahteva, da opustijo proizvodnjo in uporabo snovi, ki povzročajo izpuste, emisije in izgube obstojnih organskih onesnaževal. Predlog spremembe protokola posodablja zahteve glede več snovi, posodablja omejitve za emisije dioksinov in furanov ter širi seznam snovi, za katere veljajo omejitve skupnih letnih emisij in o katerih je treba poročati.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η Σύμβαση σχετικά με τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Το Πρωτόκολλο του Aarhus του 1998 στοχεύει στον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών. Το τροποποιημένο Πρωτόκολλο επικαιροποιεί τις απαιτήσεις εφαρμογής για διάφορες ουσίες, επικαιροποιεί τους περιορισμούς για τις εκπομπές από διάφορες πηγές, και προσθέτει στον κατάλογο νέες ουσίες που επηρεάζονται από τους περιορισμούς των συνολικών ετήσιων εκπομπών και από τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Η επικύρωση των τροποποιήσεων θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση.

Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Το Πρωτόκολλο του 1998, καθώς και οι μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του και συγκεκριμένα εκείνες που αναφέρονται στους έμμονους οργανικούς ρύπους, αποτελούν αναγκαίο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az ajánlást, mivel a módosítások ratifikációja jelentős lépést jelent majd az emberi egészség és a környezet országhatárokon átterjedő levegőszennyezéssel szembeni védelmének magasabb szintje felé, illetve az teljes mértékben összhangban áll a hatályos uniós jogszabályokkal. Fontos megemlíteni, hogy 1972 és 1977 között több tanulmány is kimutatta, hogy a légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának. Ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. Az 1979-ben aláírt és 1983-ban életbe lépett egyezmény ezen a területen az első, kötelező jogi erővel bíró nemzetközi eszköz volt, létrehozva a káros hatások nyomon követésének és csökkentésének keretét.

Továbbá az 1998. évi jegyzőkönyv célja a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (persistent organic pollutants, POP) kiengedésének, kibocsátásának és veszteségeinek ellenőrzése, csökkentése vagy kiküszöbölése. Ez utóbbi előírja a részes felek számára a diklór-difenil-triklór-etán (DDT), a hexaklór-ciklohexánok (HCH) és a poliklórozott bifenilek (PCB) használatának korlátozását, valamint a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok), a dioxinok/furánok (PCDD/PCDF) és a hexaklór-benzol (HCB) teljes éves kibocsátásának csökkentését az 1990. év kibocsátási szintjéhez képest. Egyetértek az ajánláshoz tartozó indoklással, mely szerint az átalakulóban lévő gazdaságok számára biztosított speciális mentességek és rugalmas áttérési menetrendek lehetővé teszik a részes felek számára, hogy megfeleljenek a jegyzőkönyv előírásainak.

 
  
MPphoto
 
 

  Dario Tamburrano (EFDD), per iscritto. ‒ Abbiamo votato a favore dell'approvazione delle decisioni 2009/1 e 2009/1, che modificano il protocollo di Aarhus del 1998 sugli inquinanti organici persistenti. Riconosciamo che questo protocollo è stato uno strumento importante per contrastare l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico, prevedendo per la prima volta limiti nazionali di emissione di DDT, HCH e PCB e impegni di riduzione di IPA, PCDD/PCDF e HCP grazie alle Best Available Technologies (BAT). Crediamo che l'aggiornamento del protocollo e l'ampliamento della sua sfera d'azione possano rafforzarne l'efficacia. In particolare, si coprono sette nuove sostanze, si adeguano gli obblighi di attuazione e si pongono limiti di emissione e controlli più stringenti per PCB e PCDD/PCDF. Un passo in avanti tanto importante, quanto dovuto verso la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero. Vigileremo affinché la flessibilità sui criteri di riferimento per le emissioni e sui termini di applicazione dei valori limite di emissioni e delle BAT data a quelle economie in transizione che sono parte al protocollo non ne comprometta l'efficacia. Auspichiamo, anzi, che le parti ratifichino al più presto le decisioni 2009/1 e 2009/2 e si impegnino a favorire il miglioramento tecnologico necessario a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte et de ses amendements. La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance a pour but de protéger l'environnement humain contre la pollution atmosphérique. Plusieurs études menées entre 1972 et 1977 ont démontré que les polluants atmosphériques pouvaient être transportés sur plusieurs milliers de kilomètres avant d'être précipités. Il faut donc s'attaquer aux problèmes engendrés par la pollution atmosphérique au niveau international. Signée en 1979 et entrée en vigueur en 1983, la convention a été le premier instrument international juridiquement contraignant dans ce domaine. Elle a mis sur pied le cadre permettant de maîtriser et de diminuer les dommages pour la santé humaine et l'environnement causés par la pollution atmosphérique transfrontière. Elle dispose que le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies assure son secrétariat. La convention est mise en œuvre et contrôlée à travers le programme concerté de surveillance et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on long-range transboundary air pollution on persistent organic pollutants. The Convention aims at reducing air pollutant emissions and was amended by eight protocols. The 1998 Protocol on persistent organic pollutants (POPs) aims at reducing those emissions and collecting information on their production and sales. EU legislation already largely covers the provisions of these amendments, which provide flexibilities for countries with an economy in transition for the application of the new limit values.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Podržala sam izmjenu protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, jer su izmjene i dopune u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije te će ažurirane granice emisija za određene atmosferske onečišćujuće tvari pružiti alate za rješavanje i praćenje napretka u kontroli emisija.

Izmjena Protokola poboljšat će nadzor te pomoći pri smanjenju ili uklanjanju ispuštanja, emisije i rasipanja postojanih organskih onečišćujućih tvari. Smatram da će navedene izmjene u konačnici dovesti do smanjenja onečišćenja zraka i njegovih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš s posebnim naglaskom na dalekosežno prekogranično onečišćenje zraka.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja sem podprla, saj sem mnenja, da bo ratifikacija sprememb pomemben korak k večji ravni zaščite človekovega zdravja in okolja pred onesnaževanjem zraka.

Onesnaževanje, ki predstavlja mednarodni problem, bo tako zaradi uvedbe letnih nacionalnih evidenc emisij v državah EU, ki bodo med drugim zajemale emisije obstojnih organskih onesnaževal (vključno s PAH, PCDD in PCDF, HCB in PCB), zmanjšano in bolj nadzorovano v vsej Uniji. Kar pa bo posledično vplivalo na boljšo kvaliteto življenja prebivalcev EU. To bo prineslo tudi ugodne posledice za zdravje ljudi.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le protocole d'Aarhus concerne la pollution transfrontalière sur de longues distances. Il est placé sous l'égide de l'ONU, les parties signataires sont pour l'essentiel des États européens ainsi que l'Union européenne. Tous les États de l'UE ne sont pas au même stade d'engagement. Seule Malte ne l'a ni signé ni ratifié.

Les métaux lourds et les POP sont de véritables poisons pour l'homme et la nature. Les objectifs des amendements sont en totale conformité avec la législation de l'Union. Cependant, les États membres étant déjà signataires, il ne nous semble pas indispensable que l'UE ratifie ces amendements. On pourrait en revanche lui recommander de se rapprocher des grandes puissances industrielles pays tiers pour les inviter à signer et/ou ratifier le protocole d'Aarhus comme les États-Unis (qui n'ont pas ratifié) ou la Chine (ni l'un ni l'autre). J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezmény célja az emberi környezet levegőszennyezéssel szembeni védelme. 1972 és 1977 között több tanulmány is kimutatta, hogy a légszennyező anyagok akár több ezer kilométert is megtesznek, mielőtt lerakódnának. Ezért a levegőszennyezés által okozott problémákkal nemzetközi szinten kell foglalkozni. A mostani módosítások teljes mértékben összhangban állnak a hatályos uniós jogszabályokkal. Az átalakulóban lévő gazdaságok számára biztosított speciális mentességek és rugalmas áttérési menetrendek lehetővé teszik a részes felek számára, hogy megfeleljenek a jegyzőkönyv előírásainak.

A módosítások ratifikációja jelentős lépést jelent majd az emberi egészség és a környezet országhatárokon átterjedő levegőszennyezéssel szembeni védelmének magasabb szintje felé. Szavazatommal támogattam a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de este informe dado que la inclusión de estas enmiendas supone la aceptación de una mejora en la legislación en materia de contaminantes orgánicos persistentes aprobada en los convenios internacionales y traspuesta ahora al marco de la legislación de la Unión Europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Oro taršos problemą reikia spręsti tarptautiniu lygmeniu. Protokolo šalys įpareigotos nutraukti atitinkamų medžiagų gamybą ir naudojimą, apriboti dichlordifeniltrichloretano, heksachlorcikloheksanų ir polichlorinuotų bifenilų naudojimą ir sumažinti savo bendrą metinį išmetamų policiklinių aromatinių angliavandenilių , dioksinų / furanų ir heksachlorbenzeno (HCB) kiekį. Šalys taip pat privalo sudaryti ir tvarkyti išmetamų tam tikrų POT kiekių inventorius ir rinkti informaciją apie kitų POT, kuriems taikomas Protokolas, gamybą ir pardavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution, which contains a recommendation from the European Parliament to accept a series of amendments to the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. The 1998 Aarhus Protocol on Persistent Organic Pollutants aims to control, reduce or eliminate discharges, emissions and losses of POPs. It requires parties to eliminate the production and use of a series of relevant substances, as well as to restrict the use of other substances such as dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), hexachlorocyclohexanes (HCH) and polychlorinated biphenyls (PCBs). The protocol entered into force on 23 October 2003 and was transposed into EU law through several legal instruments.

The amended protocol includes seven new substances, updates implementation requirements for several substances, updates restrictions for PCDD/PCDF emissions from several sources, and adds PCBs to the list of substances affected by the total annual emission restrictions and reporting obligations. The amendments to the Protocol are already largely covered by EU legislation, and will be further transposed via a new directive setting updated national emission ceilings for certain atmospheric pollutants.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Hablamos de una enmienda al Protocolo que presenta siete nuevas sustancias y actualiza los requisitos de implementación para ciertas sustancias afectadas por las restricciones anuales totales de emisión. La ratificación de estas enmiendas supone un paso hacia delante al certificar un nivel más elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente, por lo que considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de voorgestelde wijzigingen aan het Protocol van 1998 bij het verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand wat persistente organische verontreinigende stoffen betreft. De goedkeuring van deze wijzigingen zal immers een belangrijke stap vormen naar een hoger niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarom steunde ik deze wijzigingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Protocolo de Aarhus de 1998 relativo aos poluentes orgânicos persistentes tem por objetivo controlar, reduzir ou eliminar as descargas, emissões e perdas de poluentes orgânicos persistentes (POP). Exige que as partes suprimam a produção e utilização de substâncias relevantes, restrinjam a utilização do diclorodifeniltricloroetano (DDT), de hexaclorociclo-hexanos (HCH) e de bifenilos policlorados (PCB), e que reduzam o total das suas emissões anuais de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), de dioxinas/furanos (PCDD/PCDF) e de hexaclorobenzeno (HCB) para níveis inferiores aos de 1990 ou de um ano alternativo entre 1985 e 1995.

As presentes alterações do Protocolo já são, em grande medida, abrangidas pela legislação da UE e serão ulteriormente transpostas por meio de uma nova diretiva que atualizará os valores-limite nacionais de emissão de determinados poluentes atmosféricos e preverá inventários nacionais das emissões anuais.

O projeto de decisão do Conselho enumera os textos das alterações ao Protocolo através das Decisões 2009/1 e 2009/2 nos seus anexos. As derrogações específicas e os calendários de transição flexíveis para as economias em transição deverá permitir a todas as Partes cumprirem o Protocolo

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Es handelt sich um einen Vorschlag zur Übernahme eines Ergänzungsprotokolls eines internationalen Abkommens, dem die Mitgliedstaaten und die EU schon beigetreten sind und bereits Rechnung tragen. Ich enthalte mich daher meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Der Entschließung des EU-Parlamentes zu dem Thema „Annahme der Änderungen des Protokolls von 1998 zu dem Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend persistente organische Schadstoffe“ habe ich zugestimmt.

Die Schwermetall- und Schadstoffemissionen haben einen dauerhaften schlechten Einfluss auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Diese Substanzen halten sich nicht an Grenzen – deshalb erfordert es internationale Zusammenarbeit, um wirksame Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit und unseres Umfeldes einzuführen. Die 1998 festgelegten Protokolle versuchen genau das zu erreichen, etwa durch die Klarstellung von beispielsweise nationalen Emissionsgrenzen. In anderen Worten, die Protokolle stellen Werkzeuge dar, die Europa bei der Kontrolle der Emissionen helfen sollen.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), γραπτώς. ‒ Ομοίως, στήριξα την σύσταση του συναδέλφου κ La Via για την αποδοχή των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους του 1998 στη Σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης. Όπως και στην περίπτωση της διαμεθοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η τροποποίηση αυτή κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pablo Zalba Bidegain (PPE), por escrito. ‒ El objetivo de este informe es controlar y reducir el daño que causa la contaminación atmosférica transfronteriza a la salud humana y al medio ambiente. Dicho informe hace referencia a uno de los ocho protocolos del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

Concretamente, se refiere al Protocolo de Aarhus de 1998 en materia de contaminantes orgánicos persistentes y plantea una modificación basada principalmente en la aplicación de límites más estrictos en emisiones de partículas procedentes de las fuentes estacionarias principales y una mayor flexibilidad en las disposiciones transitorias.

Apoyo este informe, pues creo que las modificaciones del Convenio que propone sirven para defender en mayor medida el bienestar social y el medio ambiente, en tanto que su objetivo reside en reducir la contaminación provocada por contaminantes orgánicos persistentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podpiram Spremembe protokola, ki bodo nadalje prenesene z novo direktivo, ki bo določala posodobljene nacionalne zgornje meje emisij za nekatera onesnaževala zraka in omogočila uvedbo letnih nacionalnih evidenc emisij, ki bodo med drugim zajemale tudi emisije nekaterih obstojnih organskih onesnaževal.

Ukrepi bodo pomembno pripomogli k zaščiti človekovega okolja in zdravja.

 
Aviso legal - Política de privacidade