Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2015/0812(CNS)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0008/2016

Texts tabled :

A8-0008/2016

Debates :

Votes :

PV 02/02/2016 - 6.5
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2016)0029

Verbatim report of proceedings
Tuesday, 2 February 2016 - Strasbourg Revised edition

7.5. Eurojust and Montenegro Cooperation Agreement (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo è adesso più che mai una priorità per l'Unione europea. L'unico modo per contrastare queste minacce è quello di instaurare collaborazioni con chiunque possa aiutarci in questa lotta. Il progetto di accordo fra Eurojust e il Montenegro tra le altre disposizioni prevede il distacco da parte del Montenegro di un procuratore di collegamento presso Eurojust e naturalmente lo scambio di informazioni. Per queste motivazioni ho deciso di votare a favore della relazione, auspicando che tale cooperazione porti risultati sia a breve sia a lungo termine.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe ratificaría un acuerdo entre la agencia Eurojust, especializada en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y Montenegro a través de la colaboración policial y el intercambio de datos. Nos hemos abstenido en la votación porque, de acuerdo con organizaciones internacionales como Fair Trials International, en Montenegro se violan de manera sistemática los derechos de las personas acusadas de un delito, además de que existen numerosas denuncias de torturas y violencia policial y, por tanto, entendemos que no podemos alcanzar acuerdos judiciales con Estados que no respeten los estándares de derechos y garantías democráticas en la justicia que reivindicamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro.

En effet, si ce texte vise à approuver un accord de coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme, il prévoit également l'échange d'informations y compris de données à caractère personnel.

Cette dernière disposition est pour moi inacceptable.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – On the Griesbeck report, we abstained.

This report is similar to the Kaufmann report except that it concerns Montenegro. While Montenegro may not as be corrupt as Ukraine (listed at place 61, the same as Italy in the corruption index), to say that it has a well-functioning legal system that has full respect for human rights would be to give it too much credit. Montenegro is an official EU membership candidate country, but it has still some way to go.

Furthermore, the Commission proposed a Eurojust Regulation giving the European Parliament a bigger role in drafting cooperation agreements; however, this agreement was just presented for consultation. These factors combined made it impossible for us to support this report. We therefore abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της συγκεκριμένης συμφωνίας, καθώς θεωρώ οτι είναι σημαντικό να στηρίζεται το έργο της Eurojust στα πλαίσια της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με την παρούσα συμφωνία εγκαινιάζεται η συνεργασία Μαυροβουνίου και Eurojust ως μέρος της δικαστικής συνεργασιας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Je suis opposée à l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro qui se voudrait une coopération judiciaire accrue dans la lutte contre les formes graves de criminalité. En particulier, je récuse les dispositions de coopération entre Eurojust et le Monténégro comprenant l'échange de données à caractère personnel. C'est pourquoi, j'ai voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against this report because I do not believe that the European Union should be negotiating agreements on behalf of the elected government of the United Kingdom. This report is essentially allowing the expansion of the European Union’s power by beginning the accession process for Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ La criminalité, le terrorisme n'ont pas de frontière, c'est pourquoi j'ai voté en faveur de cet accord, fruit d'un long travail de ma collègue Nathalie Griesbeck, qui renforce la lutte contre le crime international ainsi que la coopération judiciaire en Europe. Il est indispensable qu'Eurojust entame une coopération avec le Monténégro pour soutenir et renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité et qu'il contribue à améliorer la coopération judiciaire, en particulier en ce qui concerne la criminalité organisée et le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama pritarti Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimui, kurio tikslas – gerinti teisminį bendradarbiavimą siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Susitarimo projekte numatytos nuostatos dėl Eurojusto ir Juodkalnijos operatyvinio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, Juodkalnijai komandiruojant ryšių palaikymo pareigūną į Eurojustą ir keičiantis informacija, apimančia asmens duomenis. Pritariu, kad siekiant sustiprinti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir gerinti teisminį bendradarbiavimą Europoje, esama aiškaus operatyvinio poreikio Eurojustui bendradarbiauti su Juodkalnija. Pritariu šio bendradarbiavimo su Juodkalnija susitarimo sudarymui, kuris padėtų kovoti su sunkiais nusikaltimais, be to, prisidėtų prie teisminio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A jelentés az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására vonatkozik, melynek célja az igazságügyi együttműködés fokozása a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. A megállapodás tervezete az Eurojust és Montenegró közötti operatív együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, például a Montenegró által az Eurojusthoz delegált összekötő ügyész kirendeléséről és a személyes adatokra is kiterjedő információcseréről. Az Eurojust közreműködik a joghatósági összeütközések megoldásában, amikor több tagállam van abban a helyzetben, hogy az adott ügyben büntetőeljárást folytasson.

Megkönnyíti az olyan nemzetközi igazságügyi intézkedések végrehajtását, mint például az európai elfogatóparancs. Finanszírozást nyújt a közös nyomozócsoportok felállításához és operatív szükségleteihez. A transznacionális bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében operatív szempontból egyértelműen szükségesnek ítéli a jelentéstevő az Eurojust Montenegróval való együttműködését. Erre valóban szükség is van., mivel Montenegróban erős bázisa van a szervezett bűnözésnek.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le projet d'accord comprend des dispositions en matière de coopération entre Eurojust et le Monténégro, telles que le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel. Ce dernier point ne me paraissant pas acceptable et estimant que les conditions ne sont pas réunies pour renforcer toujours davantage notre coopération avec le Monténégro, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Le Parlement est ici consulté par le Conseil sur l'approbation d'un accord de coopération entre Eurojust et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité et la corruption. Cet accord comprend des dispositions détaillées en matière de coopération opérationnelle entre les partenaires, notamment en matière d'échange d'informations.

J'ai approuvé cet avis positif proposé par le rapporteur car l'accord de coopération doit permettre d'intensifier la coopération judiciaire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho sostenuto la relazione sull'accordo di cooperazione tra Eurojust e Montenegro. Il testo presenta in larga parte misure di carattere operativo che puntano a potenziare la collaborazione tra l'Unione e il paese balcanico in materia giudiziaria. Particolare attenzione è riservata al tema del contrasto alla corruzione e alle forme gravi di criminalità. Considerando molto positivo l'accordo e condividendone gli obiettivi ho quindi deciso di votare a favore della relazione Griesbeck.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Nos hemos abstenido siguiendo la recomendación de la ponente del Grupo GUE/NGL, que considera arriesgado apoyar un acuerdo de cooperación judicial con países con graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos procesales, teniendo en cuenta, además, que el Parlamento Europeo no ha tenido opción de participar en la redacción de los acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro con vistas a reforzar el crimen organizado y el terrorismo. El presente proyecto de acuerdo contiene disposiciones sobre la cooperación operativa, por ejemplo el envío por Montenegro de un fiscal de enlace en comisión de servicios a Eurojust y el intercambio de información, incluidos los datos personales.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport pour renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, et plus particulièrement de criminalité organisée et de terrorisme, est une intention louable.

Des pistes intéressantes sont envisagées comme le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust. Cependant, l'échange d'information, y compris de données à caractère personnel me paraît inacceptable.

La protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée des individus sont des droits majeurs fondamentaux. Il est nécessaire de maintenir une approche équilibrée entre le renforcement de la sécurité des citoyens européens et la sauvegarde des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

J'ai donc décidé de voter contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Ho appoggiato col mio voto questo testo poichè ritengo che un accordo operativo di scambio di dati e informazioni fra Eurojust e il Montenegro rafforzerà in maniera incisiva la lotta contro la criminalità transnazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har valt att lägga ned min röst.

Eurojust är ett EU-organ vars syfte är att stärka det rättsliga samarbetet i kampen mot allvarlig brottslighet, och i det här fallet handlar det om att byta persondata. Vänsterpartiet är emot Eurojust som sådant, men röstar för samarbeten när länder själva vill ingå. Landet har dock flera gånger kränkt de mänskliga rättigheterna, även vad gäller rätt till rättssäkra rättegångar, och därför väljer vi att avstå i den här omröstningen.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de esta propuesta por la cual se da luz verde a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro con vistas a reforzar la cooperación judicial en la lucha contra las formas graves de delincuencia, en particular el crimen organizado y el terrorismo. Entre otros aspectos, con este acuerdo se establece el envío por Montenegro de un fiscal de enlace en comisión de servicios a Eurojust y el intercambio de información, incluidos datos personales.

La celebración del acuerdo ha recibido además el visto bueno de la Autoridad Común de Control de Eurojust, que ha destacado que se han tenido en cuenta todas las enmiendas de Eurojust al proyecto de acuerdo y que las disposiciones sobre el intercambio de datos personales incluidas en el mismo son pertinentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas pritarė Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimo sudarymui. Šio susitarimo tikslas – gerinti teisminį bendradarbiavimą siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, visų pirma organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Susitarimo projekte numatytos nuostatos dėl Eurojusto ir Juodkalnijos operatyvinio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, Juodkalnijai komandiruojant ryšių palaikymo prokurorą į Eurojustą ir keičiantis informacija, apimančia asmens duomenis. Juodkalnija yra prisijungusi prie Europos Tarybos 1981 m. konvencijos dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir šios konvencijos protokolo dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų. Jungtinė priežiūros institucija nurodė, kad į susitarimo projektą įtrauktos nuostatos dėl keitimosi asmens duomenimis yra tinkamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében gyakorlati szempontból egyértelműen szükség van az Eurojust Montenegróval való együttműködésére. Ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Minuli teden sem na plenarnem zasedanju glasoval tudi za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta. Tudi Črni gori bo EU nudila več pomoči pri pregonu težjih oblik kriminala, zlasti organiziranega kriminala in terorizma.

Črna gora izpolnjuje pogoje z operativnega vidika, zato je krepitev izmenjave podatkov ter pravosodnega sodelovanja več kot dobrodošla. Črna Gora tako tudi naprej uspešno nadaljuje svojo pot k reformam in k izpolnitvi pogojev za članstvo v Evropski uniji, zato sem takšen predlog tudi z veseljem podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam Ugovor o nacrtu suradnje između Eurojusta i Crne Gore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Je suis bien sûr toujours favorable à toute mesure destinée à renforcer la coopération judiciaire en matière de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme, mais je suis farouchement opposée à ce qu’on procède à des échanges d’informations comprenant des données à caractère personnel. Or c’est ce que ce rapport prévoit.

Par conséquent j'ai voté contre ce projet.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. – Ho votato a favore di questo documento perché sono convinta che l'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro presenti molti aspetti positivi sotto diversi punti di vista. Infatti, questo accordo, da un lato, rappresenta un ulteriore passo nel processo di adesione del Montenegro e, dall'altro, rappresenta un importante strumento nella lotta al terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il Parlamento europeo deve essere favorevole alla conclusione di questo accordo di cooperazione con la Repubblica del Montenegro poiché le parti contraenti hanno assolto positivamente a tutte le richieste delle commissioni competenti e per il particolare ruolo che il Montenegro può assumere nella gestione dei traffici migratori del sud-est europeo oltre che per il fattivo contributo che l'accordo può portare nella lotta contro le forme gravi di criminalità che contraddistinguono molti territori dell'Europa orientale e dei Balcani. Rafforzare la lotta alla criminalità internazionale e migliorare la cooperazione giudiziaria in Europa è importante per la sicurezza dei nostri cittadini ed è per questo che dobbiamo attivare l'accordo di cooperazione tra l'autorità di controllo comune Eurojust e la Repubblica del Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Cette proposition concerne l'approbation d'un accord entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les réseaux criminels ainsi que le terrorisme. Ce rapport comprend des dispositions en termes de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, telles que le détachement d'un officier de liaison auprès d'Eurojust mais surtout l'échange d'informations, y compris des données à caractère personnel.

Nous nous opposons fermement à la volonté de l'Union européenne de renforcer en permanence son influence auprès des États membres comme des pays tiers. Il est donc de notre devoir de préserver ces pays de l'ingérence des institutions européennes dans leurs affaires nationales.

C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Pentru consolidarea luptei împotriva criminalității transnaționale și pentru intensificarea cooperării judiciare în Europa, există o necesitate operațională clară de cooperare între Eurojust și Muntenegru.

Acest acord reprezintă un element important în ceea ce privește crearea unei legături mai puternice între UE și Muntenegru, țară candidată la statutul de stat membru al UE.

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece încheierea acordului dintre Eurojust și Muntenegru reprezintă un pas important în vederea combaterii formelor grave de criminalitate și corupție.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Questa serie di accordi fra Eurojust e i paesi terzi mira principalmente a rafforzare la lotta contro la criminalità transnazionale. Voto positivo per un accordo operativo che si traduce in uno scambio d'informazioni e dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro.Il progetto in esame ha il fine di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare le organizzazioni criminali, eversive e terroristiche, attraverso la creazione ed il rafforzamento di meccanismi atti a rendere effettivo ed automatico lo scambio di dati personali e informazioni tra le istituzioni coinvolte nel contrasto e nella repressione alle diverse associazioni malavitose. Considerando che sussiste un'evidente esigenza operativa per istituire un'efficace collaborazione tra Eurojust e il Montenegro e che l'accordo di cooperazione introduce tutte le disposizioni a sostegno di tale processo, ho deciso di votare per il suo accoglimento.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione fornisce il parere del Parlamento all'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Montenegro. Lo stesso ha l'importante scopo di includere anche questo paese negli sforzi di lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Ho votato senza dubbi a favore della relazione che raccomanda di sottoscrivere l'accordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση με σκοπό την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας στον αγώνα κατά των σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

   Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου έχει ιδιαίτερες προεκτάσεις στη ζωή και τις ελευθερίες εκατομμυρίων πολιτών. Παρότι η διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ των κρατών έχει θετική φύση και μπορεί να φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της εγκληματικότητας, εν τούτοις δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών. Ως εκ τούτου, θεωρώ πως πρέπει να εμβαθύνουμε τη συζήτηση και για αυτό το λόγο αποφάσισα να απέχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho deciso di votare a favore del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio in cui viene approvata la conclusione di un accordo di cooperazione tra Eurojust e Montenegro. Alla base della mia scelta vi è la ferma convinzione che ci sia un'impellente esigenza di migliorare l'efficienza della cooperazione giudiziaria fra le parti contraenti nella lotta contro le gravi forme di criminalitá, in particolare quella organizzata e il terrorismo. Il provvedimento instaura una cooperazione tra Autoritá nazionale montenegrina ed Eurojust che trova attuazione in una serie di provvedimenti. Una delle principali disposizioni contenute nell'accordo prevede il distacco di esperti nazionali presso le istituzioni europee e lo scambio delle informazioni tra le autorità competenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Il Montenegro è uno Stato che per anni ha, involontariamente, servito trafficanti di armi, di sostanze illecite e di persone (tra cui ex criminali di guerra) come base logistica per raggiungere l'Italia e con essa l'Europa. Se vogliamo fermare questi traffici, è opportuno aiutare la giustizia montenegrina a essere più efficiente e questo è esattamente lo spirito di questo accordo. Pertanto, ho votato a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ A cooperation agreement between Eurojust and Montenegro would reinforce judicial cooperation in the combat against serious crime and corruption, with a particular emphasis on organised crime and terrorism. The agreement would see operational cooperation between Eurojust and Montenegro, such as the temporary transfer of a liaison prosecutor by Montenegro to Eurojust. It would also encourage the exchange of information including personal data. Article 26a(2) of the Council Decision of 28 February 2002 provides that it is for the Council to approve the agreements concluded by Eurojust with third countries. The Council is required to consult Parliament when adopting implementing measures. This cooperation mechanism is crucial to strengthen the combat against transnational crime whilst also enhancing judicial coordination in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Coburn (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A Eurojust é uma peça essencial na cooperação judicial europeia, desenvolvendo o seu trabalho sobretudo no âmbito do crime organizado transfronteiriço e do terrorismo.

O seu apoio aos Estados-Membros reside, entre outros, na capacidade de recolher e analisar informação, bem como na articulação de investigações transfronteiriças. Neste contexto, a Eurojust coopera também com países terceiros. Esta cooperação resulta, em regra, da sua proximidade geográfica com a União ou da importância para o âmbito material de atuação da Agência.

Ora, é neste contexto que foi assinado este Acordo de cooperação com o Montenegro. Garantida a proteção de dados pela Instância Comum de Controlo e a sua utilidade e legalidade pelo Colégio da Eurojust, o Parlamento dá, enquanto colegislador, o seu assentimento político à conclusão do Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato in favore del progetto di decisione del Consiglio perché quest'ultimo permetterà di raggiugere l'obiettivo di miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Inoltre, l'accordo prevede disposizioni che faciliteranno lo scambio di dati tra la giustizia europea e le autorità montenegrine e organizza il distacco da parte del Montenegro di un procuratore di collegamento presso Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime in particular organised crime and corruption is important to ensure citizens’ safety. I agree with the provisions concerning the operational cooperation between Eurojust and Montenegro, such as the secondment of a liaison officer by Montenegro to Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione riguarda il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio inerente alla proposta di approvazione di un accordo fra Eurojust e il Montenegro, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Il progetto di accordo contiene disposizioni riguardanti la cooperazione operativa tra Eurojust e Il Montenegro, come, ad esempio, il distacco da parte del Montenegro di un procuratore di collegamento presso Eurojust e lo scambio di informazioni. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della decisione. Voto favorevole a questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe ratificaría un acuerdo entre la agencia Eurojust, especializada en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y Montenegro a través de la colaboración policial y el intercambio de datos. Nos hemos abstenido en la votación porque, de acuerdo con organizaciones internacionales como Fair Trials International, en Montenegro se violan de manera sistemática los derechos de las personas acusadas de un delito, además de que existen numerosas denuncias de torturas y violencia policial y, por tanto, entendemos que no podemos alcanzar acuerdos judiciales con Estados que no respeten los estándares de derechos y garantías democráticas en la justicia que reivindicamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására irányuló javaslat célja az igazságügyi együttműködés fokozása a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. A megállapodás tervezete az Eurojust és Montenegró közötti operatív együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, például a Montenegró által az Eurojusthoz delegált összekötő ügyész kirendeléséről és a személyes adatokra is kiterjedő információcseréről.

A transznacionális bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében operatív szempontból egyértelműen szükség van az Eurojust Montenegróval való együttműködésére.

Az Eurojust létrehozásáról szóló tanácsi határozat szerint az Eurojust harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel a Tanács minősített többséggel történő jóváhagyását követően köthet megállapodásokat, miután a Parlament ehhez hozzájárul.

A Parlament ma jóváhagyta a Tanácsnak az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodásról szóló tervezetét, mert az segíti és megerősíti a súlyos bűnözéssel szembeni küzdelmet, és hozzájárul az igazságügyi együttműködés fokozásához, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the approval of Council draft 11592/2015 as I support the conclusion of this cooperation agreement between the European Union and Montenegro as it aims to strengthen the EU’s fight against organised and cross border crime, particularly within the field of organised crime and terrorism. The agreement aims to enhance judicial cooperation between the EU and Montenegro and contains provisions concerning the operational cooperation between Eurojust and Montenegro, such as the secondment of a liaison prosecutor by Montenegro to Eurojust and the exchange of information, including personal data. Because it is essential that the EU equips itself with the necessary tools for the fight against terrorism and organised crime, I voted in favour of this agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing. ‒ I welcome this agreement between Eurojust and Montenegro which allows for the mutual exchange of information and the secondment of liaison officers or liaison magistrates to Eurojust. Cooperation of this kind is vital to tackle cross-border serious crime both within and outside the European Union. I am also satisfied with Eurojust’s Joint Supervisory Body’s positive opinion on the data protection provisions in this agreement. In order for international cooperation in the fight against crime to be successful it is imperative that law-abiding citizens have confidence in the safety of their own personal data under these agreements.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Dans ce rapport de consultation, le Parlement européen donne son approbation sur l'accord de coopération entre Eurojust et le Monténégro, dans le but de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

L'accord prévoit des mesures opérationnelles afin de faciliter la coopération sur le terrain, telles que le détachement d'un officier de liaison du Monténégro à Eurojust et le partage d'informations. L’échange de données personnelles sera autorisé après consultation de l'Autorité de surveillance conjointe sur la protection des données et l'approbation du Conseil.

Considérant que les pays tiers autour des frontières extérieures de l’Union européenne sont des lieux de passage privilégiés pour les terroristes, j’ai voté en faveur de ce rapport qui vise à améliorer la coopération des autorités du Monténégro avec l’agence européenne Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de l’accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro. Il est en effet important de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre la criminalité grave, en particulier le crime organisé et le terrorisme. Ceci passe notamment par l'échange d'informations et le détachement d'officiers ou de magistrats de liaison auprès d'Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro in quanto, in una situazione come quella che stiamo vivendo di estrema mobilità alle frontiere europee dobbiamo porci l'obiettivo di migliorare la collaborazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità. Lo scambio d'informazioni, inclusi i dati personali, con il Montenegro permetteranno una sinergia che fino ad ora non era stata possibile per contrastare anche le forme più odiose di traffici come quello di esseri umani.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution visant à renforcer la coopération entre Eurojust et le Monténégro dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme.

Ce projet d'accord contient des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, prévoyant notamment le détachement d'un procureur de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust ainsi que des échanges d'informations, y compris des données à caractère personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ De même que la proposition de coopération avec l'Ukraine pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme, les échanges de données personnelles ne sont pas souhaitables avec le Monténégro. Ces procédés ne sont pas le remède à tous les maux évoqués, rendus possible par la porosité voulue de nos frontières et par l'immigration massive incontrôlée.

C'est la raison pour laquelle, en cohérence avec mon positionnement politique, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Черна гора е една от държавите в Европа, която поради една или друга причина, е може би най-близо до приемането в Съюза. Ето защо всеки един документ, подписан между нея и Съюза, е поредна крачка към постигането на тази цел.

Хубаво е, че Черна гора ще подпише този договор, защото тя многократно е обвинявана, че нейни граждани се присъединяват към Ислямска държава. С подписа им под този договор ще се позволи на Европа да се бори още по-силно с разпространението на радикалния ислямизъм в нейните предели. Това са причините, поради които аз подкрепям този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O presente documento diz respeito à proposta de aprovação de um Acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, com vista a reforçar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, nomeadamente o crime organizado e o terrorismo. A fim de reforçar a luta contra a criminalidade transnacional e a cooperação judiciária na Europa, existe uma clara necessidade operacional de colaboração entre a Eurojust e o Montenegro.

Sou favorável à celebração do presente acordo de cooperação com o Montenegro, uma vez que apoia e intensifica a luta contra as formas graves de criminalidade, contribuindo ainda para reforçar a cooperação judiciária, em especial no domínio da luta contra o crime organizado e o terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre cette délibération, parce que je m'oppose au transfert de données personnelles, qui n'ont rien à voir avec la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório visa a aprovação do Acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, sob o pretexto de intensificar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, nomeadamente o crime organizado e o terrorismo. Este projeto de acordo prevê disposições em matéria de cooperação operacional entre a Eurojust e o Montenegro, tais como o destacamento, pelo Montenegro, de um agente de ligação para a Eurojust e o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais.

Centralizam-se, estruturam-se e reforçam-se entidades como a Eurojust, que escapa ao controlo democrático e jurisdicional, ultrapassando garantias quanto aos direitos e às liberdades previstas nos quadros legislativo e constitucional nacionais.

Em lugar da cooperação livre e soberana entre Estados avança-se com a criação de mecanismos de controlo supranacionais. Entre outros aspetos, estas iniciativas inserem-se numa deriva securitária que coloca cada vez mais em risco os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais.

Recorde-se a possível adesão do Montenegro à NATO – a proposta de adesão foi submetida em dezembro de 2015 – processo inseparável da militarização da UE e do alargamento da influência desta organização na região dos Balcãs.

Pelo exposto, o nosso voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou má za cieľ posilnenie justičnej spolupráce v oblasti boja proti závažným trestným činom, a to najmä v organizovanej trestnej činnosti a terorizme. Návrh dohody obsahuje okrem iného ustanovenia o operačnej spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou a s rešpektom k Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov dospel spoločný dozorný orgán k záveru o výmene osobných údajov v návrhu dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto favorevole all'accordo che mira ad aumentare la sicurezza e lo scambio di informazioni e dati con paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Υπάρχει σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η EUROJUST με τις αντίστοιχες δικαστικές αρχές του Μαυροβουνίου, για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με τη γνωμοδότηση της αντίστοιχης Κοινής Εποπτικής Αρχής (JSB) επί του σχεδίου συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη τα όσα ισχύουν με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω τη συμφωνία συνεργασίας της Eurojust και του Μαυροβουνίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ The draft agreement limits the transfer of personal data between the parties and includes a number of specific safeguard provisions. Onward transmission of such personal data is not possible without the written consent of the other party. It is important that we continue to support the work of Eurojust, as it will play a key role if the EU wants to enhance its judicial cooperation to tackle organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport afin de soutenir l'accord de coopération entre Europol et le Monténégro, qui permettra de renforcer et d'intensifier la coopération judiciaire dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Si le travail de l'agence Eurojust repose principalement sur la coordination entre les différents États membres et les autres institutions européennes, la portée et l'ampleur des menaces actuelles rendent plus indispensable que jamais la coopération internationale avec nos partenaires, dont le Monténégro.

Cet accord comprend des dispositions sur l’échange d’informations, y compris l’échange de données personnelles, et sur le détachement d’officiers et de magistrats de liaison auprès de l’agence, pour une réponse plus coordonnée.

Enfin, cet accord s'inscrit plus largement dans le renforcement de notre partenariat avec le Monténégro, qui a depuis 2010 le statut de pays candidat, et est un moyen supplémentaire de soutenir ce pays dans ses réformes pour rester sur la voie de l'adhésion.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. ‒ With today’s vote we approve the conclusion of the operational cooperation agreement between Eurojust and Montenegro.

This agreement has the objective of enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime, in particular organised crime and terrorism, through the exchange of information, including personal data.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A transznacionális bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében operatív szempontból egyértelműen szükség van az Eurojust Montenegróval való együttműködésére. A jelentés az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására irányuló javaslatra vonatkozik, melynek célja az igazságügyi együttműködés fokozása a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. A megállapodás tervezete az Eurojust és Montenegró közötti operatív együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, például a Montenegró által az Eurojusthoz delegált összekötő ügyész kirendeléséről és a személyes adatokra is kiterjedő információcseréről.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta con la intención de reforzar la cooperación judicial entre Eurojust y Montenegro en la lucha contra las formas graves de delincuencia, en particular el crimen organizado y el terrorismo. En un mundo cada vez más globalizado, donde las prácticas delictivas y el terrorismo tienen alcance internacional, la UE debe cooperar con los Estados vecinos para mejorar la lucha contra estas execrables lacras hasta su total eliminación.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe heute für das Kooperationsabkommen zwischen Eurojust und Montenegro gestimmt, da ich eine Stärkung der justiziellen Zusammenarbeit über die Grenzen der EU hinaus für ein wichtiges und sinnvolles Instrument halte.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich begrüße eine stärkere justizielle Zusammenarbeit zwischen Eurojust und Montenegro. Jetzt können schwere Kriminalität und die Gefahren des Terrorismus noch effektiver bekämpft werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which concerns the proposed approval of cooperation agreements between Eurojust and Montenegro, with the aim of enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime, in particular organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido siguiendo la recomendación de la ponente del Grupo GUE/NGL, que considera arriesgado apoyar un acuerdo de cooperación judicial con países con graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos procesales, teniendo en cuenta, además, que el Parlamento Europeo no ha tenido opción de participar en la redacción de los acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. ‒ W sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez EUROJUST porozumienia o współpracy miedzy Eurojustem a Ukrainą i Czarnogórą.

Przestępczość zorganizowana i terroryzm to tematy aktualne i ważne dla całej Europy. Nieustannie dowiadujemy się o coraz to nowszych organizacjach przestępczych i zamachach, które niszczą i zastraszają europejskie społeczeństwo.

Tym zjawiskom należy zdecydowanie się sprzeciwić.

Zacieśnienie współpracy operacyjnej pomiędzy Eurojustem a Ukrainą i Czarnogórą, a w szczególności powołanie przez oba te państwa oficera łącznikowego do Eurojustu zasługuje więc na poparcie. Jestem przekonana, że działania podjęte w ramach porozumienia umocnią Europę w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ As with the vote before this relating to the cooperation agreement between Eurojust and Ukraine, this agreement also enhances the judicial cooperation role that the EU has to tackle organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ Mardi 2 février, j'ai voté en faveur de l'accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro. Fondée en 2002, Eurojust a pour mission de promouvoir et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales dans la lutte contre la criminalité transfrontalière grave engagée dans l’Union européenne.

Ce rapport vise à approuver la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro dans le but de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre la criminalité grave, en particulier le crime organisé et le terrorisme. Ces accords de coopération peuvent porter sur l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel, et sur le détachement d'officiers ou de magistrats de liaison auprès d'Eurojust.

Afin de renforcer la lutte contre le crime international ainsi que la coopération judiciaire en Europe, il est clairement indispensable, d'un point de vue opérationnel, qu'Eurojust entame une coopération avec le Monténégro. .

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support the approval of a cooperation agreement between Eurojust and Montenegro because it is necessary that Eurojust work with Montenegro in aiding and reinforcing the fight against serious crime, as well as enhancing judicial co-operation, particularly in the field of organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία για την οποία ζητείται η έγκριση του Κοινοβουλίου αφορά την δικαστική συνεργασία μεταξύ ΕΕ-Μαυροβουνίου. Στη συμφωνία προνοείται ανταλλαγή πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά. Αυτή τη περίοδο προωθείται κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την Eurojust όπου προτείνονται περισσότερες εξουσίες στο ΕΚ στην σύνταξη αυτών των συμφωνιών συνεργασίας. Στη συγκεκριμένη, απλά ζητείται η έγκριση από μέρους του ΕΚ. Για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ως πιο ενδεδειγμένη τη στάση της αποχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ The passing of the draft agreement between Eurojust and Montenegro would lead to increased judicial cooperation in combating organised crime and terrorism. This argument should enhance European judicial collaboration. Given that the cooperation would only extend as far as the secondment of a liaison officer by Montenegro to Eurojust and the exchange of information, including personal data, and given that the Council will be required to consult Parliament when adopting implementing measures pursuant to Article 39(1) of the pre-Lisbon Treaty on European Union and in accordance with Article 9 of Protocol 36, I have decided to vote in favour of this draft implementing decision.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Salut propunerea unui acord de cooperare între Eurojust și Muntenegru. Această inițiativă ar facilita și intensifica combaterea formelor grave de criminalitate și ar contribui la consolidarea cooperării judiciare, îndeosebi în domeniul criminalității organizate și al terorismului.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o nacrtu odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore (11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)), s obzirom da podržavam prijedlog Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore s ciljem osnaživanja pravosudne suradnje u borbi protiv teških kaznenih djela i korupcije, te s obzirom da postoji jasna operativna potreba za suradnjom Eurojusta s Crnom Gorom u cilju borbe protiv transnacionalnog kriminala i jačanja pravosudne suradnje u Europi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Je me refuse à l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et l'Ukraine qui se voudrait une coopération judiciaire accrue dans la lutte contre les formes graves de criminalité. Je réprouve surtout les dispositions de coopération entre Eurojust et le Monténégro comprenant l'échange de données à caractère personnel.

Par ailleurs, je n'accepte pas la possibilité d'avoir un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust. En conséquence j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. My colleagues and I have therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ This agreement between Eurojust, the European Union’s Judicial Cooperation Unit, and Montenegro aims at strengthening their cooperation in criminal matters, especially in fighting organised crime and terrorism. Given the current terrorism threat looming over Europe, it is of great importance to me to enhance exchange of operational information with third countries. This agreement will help, for example, to accelerate or facilitate the execution of extradition and mutual legal assistance requests, to clarify legal requirements and relevant legislation. I am convinced this will enable us to fight organised crime more effectively within Europe; this is why I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du rapport de ma collègue Nathalie Griesbeck au sujet de la décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust, de l'accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro.

L'accord vise à renforcer la coopération judiciaire entre Eurojust et le Monténégro. Il aborde ainsi les échanges d'informations et prévoit le détachement d'agents de liaison auprès d'Eurojust. J’ai soutenu la mise en place effective d’une coopération plus étroite entre le Monténégro et l’Union européenne afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé.

Ce rapport a été adopté à une large majorité, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui approuve la décision de coopération opérationnelle et judiciaire entre l’agence Eurojust et les autorités du Monténégro. Cette coopération se traduira par des échanges d’informations entre le Monténégro et l’Union européenne pour lutter contre la criminalité et la corruption.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich zu dem vorliegenden Bericht, der sich mit der Bekämpfung internationaler Kriminalität befasst, da aus meiner Sicht derzeit diesbezüglich keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der montenegrinischen Regierung gegeben ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the conclusion of the cooperation agreement, as it would aid and reinforce the fight against serious crime and would contribute to enhancing judicial co-operation in particular in the field of organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ The report concerns the proposed approval of a cooperation agreement between the Ukraine and Montenegro with Eurojust. Eurojust is an EU body to improve judicial cooperation in the fight against serious crime. It is important to underline the role of Eurojust in building mutual trust and bridging the EU’s wide variety of legal systems. The report stresses the clear operational need for Eurojust to cooperate with Montenegro, in order to reinforce the fight against transnational crime and to enhance judicial co-operation in Europe. However, I decided to abstain. I believe that this position makes it possible to express my doubts on the necessity to conclude agreements in the judicial sphere with countries like Montenegro, given the continual infringement of defence rights and prison conditions at national level.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Il progetto di cui siamo chiamati oggi a discutere riguarda la proposta di approvazione di un accordo di cooperazione fra Eurojust e il Montenegro. Lo scopo principale è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Nello specifico l'ACC (l'Autorità di controllo comune di Eurojust) è soddisfatta delle disposizioni sullo scambio di dati personali previste dal progetto di accordo. Ho dunque deciso di dare il mio voto favorevole poiché l'UE ha bisogno, ora più che mai, di maggiore sostegno da parte di altri paesi, al fine di contrastare qualsiasi forma di criminalità transnazionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité.

Cette proposition d'accord comprend des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, telles que le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel.

Ce dernier aspect surtout est inacceptable pour moi. Je m’oppose à l’utilisation systématique et généralisée des données à caractère personnel des citoyens français.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre cette proposition d’accord, car elle comprend des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, telles que l’échange d’informations, y compris de données à caractère personnel. Or, je suis hostile à ce genre d’échange.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre. Ce rapport tendait à approuver un accord de coopération judiciaire entre Europol et le Monténégro, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

Les dispositions opérationnelles prévues dans cet accord tiennent par exemple au détachement d'un officier de liaison monténégrin auprès d'Eurojust, à l'échange d'informations, mais surtout aussi à l'échange de données à caractère personnel. Ce point crucial est inacceptable pour moi et l'ensemble des députés de notre groupe, qui nous battons au quotidien pour repousser cet objectif de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. He votado a favor del informe sobre el Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro ya que tiene como objetivo mejorar la cooperación judicial en la lucha contra la delincuencia grave, en particular la delincuencia organizada y el terrorismo con medidas como la adscripción de un oficial de enlace (fiscal) por parte de Montenegro a Eurojust o el intercambio de información, incluyendo datos.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Eurojust je úřad na zrušení, žrout daní za 32 milionů EUR ročně. Potírání mezinárodního zločinu bylo možné i před Evropskou unií a bude možné i po ní, a to bez zbytečných euroúřadů. Není třeba do této neefektivní spolupráce přibírat další státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Ovaj sporazum se odnosi na suradnju između Eurojusta i Crne Gore s ciljem jačanja pravosudne suradnje u borbi protiv teškog, organiziranog kriminala i terorizma. Nacrt sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore sadrži odredbe koje se odnose na operativnu suradnju, a podrazumijeva premještaj crnogorskog tužitelja za vezu u Eurojust i razmjenu informacija uključujući i osobne podatke.

U cilju jačanja borbe protiv transnacionalnog kriminala i poboljšanja pravosudne suradnje u Europi, postoji jasna operativna potreba za ostvarivanjem suradnje. Iz navedenih razloga, podržala sam izvješće zastupnice Griesbeck o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Tā kā šāda veida nolīgumi starp Eurojust un trešām valstīm ir tipiski, Nolīguma par sadarbību starp Eurojust un Melnkalni būtība ir ļoti tuva tādam starp Eurojust un Ukrainu, par kuru šeit arī šodien nobalsoja. Tātad, notiks ciešāka tiesu iestāžu sadarbība cīņā pret smagiem noziegumiem, jo īpaši organizēto noziedzību un terorismu. Pastāvēs regulāras operatīvās informācijas apmaiņas un ciešas kooperācijas principi, kā arī Melnkalnei radīsies iespēja nosūtīt savu sadarbības virsnieku uz Eurojust.

Ņemot vērā pēdējās desmitgades ļoti intensīvo sadarbību starp ES un Melnkalni, kā arī Melnkalnes skaidro vēlmi ciešāk integrēties ar Eiropas Savienību – pat vienpusīgi pieņemot euro kā savu nacionālu valūtu gandrīz desmitgadi atpakaļ – šī nolīguma stāšanās spēkā ļaus dot vēl vienu spēcīgu un visai pozitīvu atspērienu mūsu attiecību attīstībai.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne ‒ Dohoda posilní spoluprácu medzi Eurojustom a trestnými a vyšetrovacími orgánmi Čiernej Hory.

Pomôže zefektívniť odhaľovanie závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a organizovaného zločinu, zlepší spoluprácu medzi príslušnými orgánmi najmä v oblasti vykonávania medzinárodnej vzájomnej právnej pomoci a uplatňovania európskych zatykačov. Dôležité je zachovanie ochrany osobných údajov v rámci a v rozsahu prijatej legislatívy.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Απέχω από την έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση της σύναψης από την Eurojust της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου, διότι δεν είναι πλήρης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte. Comme précédemment, il s'agit ici d'approuver un accord de coopération entre Eurojust (l'agence de coopération en matière de justice de l'Europe) et le Monténégro.

Le but de cet accord est de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cet accord prévoit entre autres le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et des échanges d'informations, ce qui inclut les données à caractère personnel.

C'est ce dernier point qui nous empêche de soutenir ce projet, comme précédemment : l'Europe ne devrait pas avoir accès à ces informations.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ I welcome this agreement between Eurojust and Montenegro with the aim of enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime, in particular organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Sono favorevole al progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro. La decisione 2002/187/GAI del Consiglio istituisce l'Eurojust quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri. L'accordo tra Eurojust e Montenegro risulta fondamentale in quanto rappresenta un aiuto e un sostegno per una cooperazione giudiziaria europea e per la lotta contro forme gravi di criminalità, quali criminalità organizzata e terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. ‒ Sostengo l'accordo tra Eurojust e il Montenegro rinnovando l'auspicio per una più efficace ed efficiente lotta al crimine organizzato e al terrorismo. Lo scambio di informazioni con i paesi vicini l'Unione diventa sempre più importante per conseguire un'Europa più sicura e libera da qualsiasi organizzazione criminale.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriel Mato (PPE), por escrito. ‒ La Unión Europea y Montenegro están en un proceso de consolidación de las relaciones y, por esa razón, expreso mi satisfacción por la posibilidad del acuerdo entre Eurojust y las autoridades de este país con vistas a reforzar la cooperación judicial en la lucha contra las formas graves de delincuencia, en particular el crimen organizado y el terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Ich lehne Eurojust als Agentur ab. Positiv stimmt mich, dass im Bericht die Bekämpfung der internationalen Kriminalität erwähnt wird. Ich enthalte mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, nes pritariu Eurojusto ir Juodkalnijos teisminio bendradarbiavimo susitarimui. Šis susitarimas padės atsakingiems pareigūnams kovoti su sunkiais nusikaltimais – visų pirma organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, palengvins ES valstybių narių ir Juodkalnijos teismų bendradarbiavimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Cet accord autorise la coopération entre Eurojust, l’agence européenne pour la coopération judiciaire et le Monténégro. Il prévoit l'échange de données entre États afin notamment de lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme et faciliter la coordination des enquêtes et poursuites engagées dans les États.

Je suis opposé à une telle collaboration qui sert de faire-valoir au Monténégro pour adhérer à l'Union européenne, dans un pays où le système judiciaire est encore particulièrement faillible. En outre, le Parlement est ici simplement consulté et la décision sera de toute façon appliquée, énième preuve du semblant de démocratie européenne. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Je me refuse à l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et l'Ukraine qui se voudrait une coopération judiciaire accrue dans la lutte contre les formes graves de criminalité.

Je réprouve surtout les dispositions de coopération entre Eurojust et le Monténégro comprenant l'échange de données à caractère personnel. Par ailleurs, je n'accepte pas la possibilité d'avoir un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust. En conséquence je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution because it is important to further the judicial cooperation between Eurojust and Montenegro. This resolution, like the one between Eurojust and Ukraine, seeks to advance operational cooperation and the exchange of information.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le Parlement a été consulté sur le futur accord de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro. Je salue le signal positif à la conclusion de cet accord envoyé par le Parlement.

Dans le climat actuel particulièrement marqué par la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée, il est impératif de tenir compte du caractère transnational de ces fléaux et de renforcer la coopération judiciaire. Celle-ci doit être effective entre États membres d'une part et entre États membres et des pays tiers d'autre part.

En effet, la criminalité se jouant de plus en plus des frontières, la coopération judiciaire est une nécessité si l'on veut pouvoir poursuivre efficacement les personnes impliquées et éviter l'impunité dont elles jouissent encore trop souvent du fait du manque de coopération transfrontière.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne Po brutálnych parížskych útokoch v novembri 2015 všeobecne vzrástli nielen obavy, ale aj snahy o dosiahnutie vyššej miery bezpečnosti v Európe. Činnosti teroristických organizácií a vôbec činnosti akýchkoľvek subjektov organizovaného zločinu sú rakovinou spoločnosti a nežiaducim prvkom, proti ktorému treba bojovať všetkými príslušnými postupmi a možnosťami. Za jednu vynikajúcu možnosť, ako eliminovať terorizmus a organizovaný zločin, považujem rozšírenie spolupráce Európskej únie s tretími štátmi. Dohoda medzi Eurojustom a Čiernou Horou o ich vzájomnej spolupráci je vykročením tým najlepším smerom ku zníženiu teroristickej hrozby. Podporujem podobné návrhy, pretože prispievajú k bezpečnosti a všeobecnému zmierneniu atmosféry strachu, ktorá zachvátila Európu ku koncu roka 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I gave my approval to the Cooperation Agreement to be entered into between Eurojust and Montenegro, in particular to the draft Council decision approving the draft agreement. It is important that we continue to support the work of Eurojust, as it will play a key role if the EU wants to enhance its judicial cooperation to tackle organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Tanács végrehajtási határozattervezetet fogadott el az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról. A megállapodás célja az igazságügyi együttműködés fokozása a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. Az Eurojust közös ellenőrző szerve a megállapodás tervezetét jóváhagyta, megállapítva egyebek között, hogy a megállapodástervezet személyes adatok cseréjére vonatkozó rendelkezései megfelelőek. A Tanács a tervezetről köteles a Parlamenttel konzultálni.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében megállapítja, hogy a transznacionális bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében operatív szempontból egyértelműen szükség van az Eurojust és Montenegró közötti együttműködésére, ezért azt javasolja, hogy a Parlament hagyja jóvá a Tanács tervezetét. Az előterjesztést ennek megfelelően támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ La proposition porte sur l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Parmi les propositions, on note le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel. Ce dernier aspect surtout est inacceptable pour nous.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório versa sobre a proposta de aprovação de um acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, com vista a reforçar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, nomeadamente o crime organizado e o terrorismo.

Defendo ser fundamental uma cooperação mais estreita e eficaz entre a Eurojust e o Montenegro, com o objetivo de reforçar a luta contra a criminalidade transnacional e a cooperação judiciária na Europa.

O presente relatório tem o meu voto favorável pela luta contra as formas graves de criminalidade, contribuindo ainda para reforçar a cooperação judiciária, em especial no domínio da luta contra o crime organizado e o terrorismo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ La proposition à l'examen porte sur l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme.

Cette proposition d'accord comprend des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, telles que le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel. Ce dernier aspect est inacceptable, je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui autorise l’accord de coopération judiciaire entre Eurojust et le Monténégro. Il s’agit de renforcer la lutte contre la criminalité grave, en particulier le crime organisé et le terrorisme, en favorisant l’échange d’informations et le détachement d'officiers ou de magistrats de liaison auprès d'Eurojust.

La mission d’Eurojust consiste à renforcer l’efficacité des autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites dans les dossiers de criminalité transfrontalière grave et de criminalité organisée et de traduire les criminels en justice de façon rapide et efficace.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ L'accord de coopération entre Eurojust et le Monténégro prévoit des dispositions similaires à celles contenues dans l'accord de coopération entre Eurojust et Ukraine. De cet accord résultera une meilleure coopération entre les parties, notamment par le détachement d'un procureur de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust.

J'ai donc également voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del progetto di decisione di esecuzione del Consiglio in cui viene approvata la conclusione di un accordo di cooperazione tra Eurojust e Montenegro. L'obiettivo principale è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata ed il terrorismo, anche attraverso il distacco di esperti nazionali presso le istituzioni europee e lo scambio delle informazioni tra le autorità competenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ This report concerns the approval of a cooperation agreement between Eurojust and Montenegro with the aim of enhancing judicial cooperation in the fight against organised crime and terrorism. I have voted for this report that will reinforce the fight against transnational crime and enhance judicial cooperation in Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Auch bei diesem Bericht stehe ich kritisch dem Thema Eurojust als Agentur gegenüber. Jedoch handelt es sich im Bericht auch um die Bekämpfung der internationalen Kriminalität. Aus diesem Grund habe ich auch bei diesem Bericht meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Eurojusti ja Montenegro vaheline koostöö on vajalik selleks, et tugevdada võitlust rahvusvahelise kuritegevuse vastu, eelkõige terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vallas, ning tõhustada õigusalast koostööd Euroopas.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu šio susitarimo sudarymui. Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimas yra būtina kovos su organizuotu nusikalstamumu sustiprinimo priemonė. Tik glaudus ir efektyvus tarptautinis bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas gali padėti kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir gerinti teisminį bendradarbiavimą Europoje.

Pažymėtina, kad susitarime numatytos nuostatos dėl abiejų šalių operatyvinio bendradarbiavimo palengvins tarptautinį bendradarbiavimą bylose, susijusiose su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais, ypač terorizmu, prekyba žmonėmis, didelio masto sukčiavimu.

Atsižvelgiant į organizuoto nusikalstamumo keliamą žalą visuomenės saugumui bei šalies ekonominiam stabilumui, reikia dėti daugiau pastangų skatinant ir tobulinant ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą, taip pat teikiant teisinę pagalbą valstybėms narėms, kad jų vykdomi tyrimai ir baudžiamasis persekiojimas taptų veiksmingesni.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità transnazionale e migliorare la cooperazione giudiziaria in Europa, sussiste un'evidente esigenza operativa di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro. Per tale ragione mi esprimo positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. The Eurojust Cooperation Agreement with Montenegro is a very important step to more effectively tackle issues such as organised crime and terrorism in Montenegro and across the EU. I welcome this agreement which will deliver better cooperation and coordination between the EU Member States and Montenegro in the field of justice and law enforcement when dealing with cross-border crime and help make Europe safer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), in writing. ‒ With current geostrategic trends, security and neighbourhood development is of key importance. Eurojust, an agency of the European Union dealing with judicial co-operation in criminal matters, will add stability in those matters to Montenegro and the EU, and increased EU convergence to the whole region of the Western Balkans.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. Podržala sam odluku Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore, jer ima za cilj povećati zakonodavnu suradnju u borbi protiv teškog kriminala, osobito onog organiziranog i terorizma. Ovaj nacrt sporazuma sadrži dijelove koji se tiču operativne suradnje između Eurojusta i Crne Gore, kao što su razmjena časnika za vezu i razmjena informacija, uključujući i osobne podatke, što smatram vrlo bitnim u prevenciji teškog kriminala.

Vjerujem kako ovakva suradnja ima ključnu ulogu u sigurnosti, ne samo građana Europske unije, već i onih izvan nje. Gradnjom dobrosusjedskih međudržavnih odnosa, također dolazi do mogućnosti stvaranja novih vidova suradnje, bile one na sigurnosnom, gospodarskom ili nekom trećem planu. Stoga, pozdravljam ovakav oblik suradnje jer donosi samo pozitivne promjene u svakodnevnom životu građana, osobito na planu sigurnosti i slobode što smatram jednim od temeljnih prava svake osobe.

Zbog svih navedenih razloga, ovo izvješće o nacrtu provedene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore uživa moju potpunu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ La proposition à l'examen porte sur l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Cette proposition d'accord comprend des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, en particulier l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel.

Ce dernier aspect surtout est inacceptable pour moi. J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ U svjetlu napretka integracije i suradnje Crne Gore i Europske unije koju svojim političkim djelovanjem aktivno podržavam, ali i iz potpore odlučnijoj borbi protiv teškog kriminala i terorizma, dajem podršku sporazumu o suradnji između Eurojusta i Crne Gore. Konkretno, riječ je o operativnoj suradnji između ove dvije strane, prije svega u obliku razmjene tužitelja te informacija koje uključuju i osobne podatke, a čemu je zeleno svjetlo dalo i Zajedničko nadzorno tijelo.

Iako je naglasak na suradnji u području terorizma, treba naglasiti da Eurojust može djelovati i u nizu drugih područja kao što su trgovina drogom, pranje novca, krijumčarenje ljudi itd., zbog će ova suradnja postati obuhvatnija te zaslužuje našu podršku.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este projeto de Acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, sob o pretexto de intensificar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, prevê disposições em matéria de cooperação operacional tais como o destacamento, pelo Montenegro, de um agente de ligação para a Eurojust e o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais.

Centralizam-se, estruturam-se e reforçam-se entidades como a Eurojust, que escapa ao controlo democrático e jurisdicional, ultrapassando garantias quanto aos direitos e às liberdades previstas nos quadros legislativo e constitucional nacionais.

Entre outros aspetos, estas iniciativas inserem-se numa deriva securitária alicerçada em mecanismos de controlo supranacionais, que comprometem cada vez mais os direitos, as liberdades e as garantias fundamentais.

Sob a albarda do combate ao crime e ao terrorismo, esta proposta inscreve-se no quadro de ingerência deste processo de integração capitalista europeu nos sistemas político, económico e judicial, bem como em matéria de política externa e de segurança. Não será alheio a este processo a previsível adesão do país à NATO, que se integra na militarização da UE e o alargamento da influência na região dos Balcãs.

Pelo exposto voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – Sporazumu o suradnji između Eurojusta i Crne Gore najvažniji cilj je povećanje pravosudne suradnje u borbi protiv ozbiljnog kriminala, posebice organiziranog kriminala i terorizma. Suradnja između Eurojusta i Crne Gore od značajne je važnosti, posebice u pogledu borbe protiv ozbiljnog kriminala i korupcije.

Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore sadrži detaljne provizije o operativnoj suradnji između Eurojusta i Crne Gore, uključujući i razmjenu osobnih podataka. Jasna je operativna potreba za suradnjom Eurojusta i Crne Gore kako bi se pojačala borba protiv transnacionalnog kriminala i povećala pravosudna suradnja u Europi.

Iz navedenih razloga, u potpunosti podržavam izvješće kolegice zastupnice Nathalie Griesbeck o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore dell'approvazione di quest'accordo di cooperazione perché sussiste un'evidente esigenza operativa di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro al fine di rafforzare la lotta contro la criminalità transnazionale e migliorare la cooperazione giudiziaria in Europa. L'accordo prevede il distacco da parte del Montenegro di un ufficiale di collegamento presso Eurojust e lo scambio d'informazioni, inclusi i dati personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie dotyczy zaproponowanego zatwierdzenia porozumienia o współpracy między Eurojustem a Czarnogórą w celu zacieśnienia współpracy sądowej w walce z poważną przestępczością, w szczególności przestępczością zorganizowaną i terroryzmem. Wspomniany projekt porozumienia zawiera postanowienia dotyczące współpracy operacyjnej między Eurojustem a Czarnogórą, takie jak delegowanie przez Czarnogórę oficera łącznikowego do Eurojustu oraz wymiana informacji, w tym danych osobowych.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 decyzji Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiającej Eurojust, po raz ostatni zmienionej decyzją Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia 2008 r., to do Rady należy zatwierdzanie większością kwalifikowaną porozumień zawieranych przez Eurojust z krajami trzecimi lub organizacjami międzynarodowymi.

Popieram zawarcie przedmiotowego porozumienia o współpracy z Czarnogórą, gdyż wesprze ono i umocni walkę z poważnymi przestępstwami oraz przyczyni się do poprawy współpracy sądowej, w szczególności w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Podobně jako v případě Ukrajiny považuji projednávanou dohodu o spolupráci mezi Černou Horou a evropskou agenturou Eurojust za přínosnou. Posílení soudní spolupráce v oblasti boje proti závažné trestné činnosti je zásadní s ohledem na to, že také Černá Hora patří mezi významné sousedy Evropské unie a koordinace činnosti může pomoci odhalování řady zločinů. Zpráva proto získala mou podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Il s'agit de valider le principe de rapprochement entre l'agence Eurojust et les autorités monténégrines, notamment en matière de criminalité et de terrorisme. Ces rapprochements sont toujours positifs tant qu'ils touchent à la sécurité de nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O presente documento não é mais do que a proposta de aprovação de um acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, com vista a reforçar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, como o crime organizado e o terrorismo.

Votei favoravelmente, pois com este acordo pretende-se, entre outros aspetos positivos, assegurar a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal aquando da sua recolha e do seu tratamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. ‒ Je tiens à féliciter ma collègue Nathalie Griesbeck, pour son rapport, adopté à une large majorité par notre Assemblée. Ce texte, que j'ai soutenu, donne un avis positif sur le projet du Conseil relatif à l'accord de coopération entre l'agence européenne Eurojust et le Monténégro.

L’accord vise à renforcer la coopération judiciaire en Europe ainsi qu'à mieux lutter contre les formes graves de criminalité, parmi lesquelles figurent en premier lieu la criminalité organisée et le terrorisme. Une coopération avec le Monténégro est à cet égard nécessaire sur un plan opérationnel. Concrètement, un procureur de liaison du Monténégro sera détaché auprès d’Eurojust et des échanges d’informations auront lieu, entre autres. Les événements tragiques qui ont touché notre pays ces derniers mois rappellent combien il est impératif de renforcer la lutte contre ces fléaux que sont la criminalité organisée et le terrorisme.

Par ailleurs, nous demandons que le Conseil informe notre Assemblée s'il entend modifier l'accord, et qu'il nous consulte de nouveau s'il entend le modifier de manière substantielle.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de esta propuesta por la cual se da luz verde a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Montenegro con vistas a reforzar la cooperación judicial en la lucha contra las formas graves de delincuencia, en particular el crimen organizado y el terrorismo. Entre otros aspectos, con este acuerdo se establece el envío por Montenegro de un fiscal de enlace en comisión de servicios a Eurojust y el intercambio de información, incluidos datos personales.

La celebración del acuerdo ha recibido además el visto bueno de la Autoridad Común de Control de Eurojust, que ha destacado que se han tenido en cuenta todas las enmiendas de Eurojust al proyecto de acuerdo y que las disposiciones sobre el intercambio de datos personales incluidas en el mismo son pertinentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ Le vote de ce jour portait sur l'approbation d'un accord de coopération entre Eurojust et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Ce projet d'accord contient des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, prévoyant notamment le détachement d'un procureur de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust ainsi que des échanges d'informations, y compris de données à caractère personnel. Afin de renforcer la lutte contre la criminalité internationale ainsi que la coopération judiciaire en Europe, il me semble clairement indispensable, d'un point de vue opérationnel, qu'Eurojust entame une coopération avec le Monténégro. J'ai donc voté en faveur de ce rapport puisqu'il permettra de soutenir et de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité et qu'il contribuera à améliorer la coopération judiciaire, en particulier en ce qui concerne la criminalité organisée et le terrorisme entre l'Union européenne et le Monténégro.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Pritariau šiai rezoliucijai, nes per pastaruosius metus Juodkalnija padarė didžiulę pažangą stiprinant teisinę sistemą, padidinant teismų darbo profesionalumą ir nepriklausomumą. Nepaisant to, Juodkalnijoje išlieka didelė teisinės korupcijos rizika, įkalinimo sąlygos yra apgailėtinos, pranešama ir apie kitus žmogaus teisių pažeidimus. Todėl bendradarbiavimas su Juodkalnija yra būtinas siekiant užtikrinti reformas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório diz respeito a um acordo de cooperação entre a Eurojust e o Montenegro, com vista a reforçar a cooperação judiciária no âmbito da luta contra as formas graves de criminalidade, tais como o crime organizado e o terrorismo.

As propostas da relatora preveem a cooperação operacional entre a Eurojust e o Montenegro, com destacamento, pelo Montenegro, de um agente de ligação à Eurojust, bem como o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais.

O Montenegro é parte na Convenção do Conselho da Europa, datada de 28 de Janeiro de 1981, para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de carácter pessoal aquando da recolha e do tratamento de dados e do seu protocolo respeitante às autoridades de controlo e aos fluxos transfronteiriços de dados.

A fim de reforçar a luta contra a criminalidade transnacional e a cooperação judiciária na Europa, parece-me claro que existe uma necessidade operacional de colaboração entre a Eurojust e o Montenegro.

Tendo em conta o teor do clausulado inerente à celebração do presente acordo e o seu objetivo de intensificar o apoio e a luta contra as formas graves de criminalidade, contribuindo para reforçar a cooperação judiciária, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport, qui donne l'approbation du Parlement européen au projet d'accord du Conseil sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro dans le but de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre la criminalité grave, en particulier le crime organisé et le terrorisme.

Il s'agit par cet accord d'approfondir cette coopération opérationnelle avec, par exemple, le détachement d'un procureur de liaison par le Monténégro à Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données personnelles.

Cet accord facilitera et intensifiera la lutte contre les formes graves de criminalité et contribuera à renforcer la coopération judiciaire, notamment dans le domaine de la criminalité organisée et du terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso il mio voto a favore della proposta di risoluzione legislativa del collega affinché prenda il via l'accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro teso a migliorare la lotta contro i gravi crimini e soprattutto il terrorismo. Tale collaborazione potrà aver luogo anche grazie alla possibilità di distaccare funzionari dal Montenegro a Eurojust per far sì che ci sia un vero scambio di informazioni tra le due realtà. Affinché tale testo possa esplicare i suoi effetti, aspettiamo fiduciosi l'approvazione anche da parte del Consiglio, colegislatore in questa relazione insieme al Parlamento europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido siguiendo la recomendación de la ponente del Grupo GUE/NGL, que considera arriesgado apoyar un acuerdo de cooperación judicial con países con graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos procesales, teniendo en cuenta, además, que el Parlamento Europeo no ha tenido opción de participar en la redacción de los acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ Denne samarbejdsaftale med Montenegro vil støtte og styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet og vil bidrage til at forbedre det retlige samarbejde, navnlig i forbindelse med organiseret kriminalitet og terrorisme. Derfor støtter jeg aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für das Kooperationsabkommen zwischen der EU-Agentur Eurojust, die die Zusammenarbeit der Justiz in der EU koordiniert, und Montenegro gestimmt, da Montenegro ein Anwärter auf die EU-Mitgliedschaft ist und sein Justizapparat für den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus gestärkt werden muss.

Der Daten- und Informationsaustausch und die Schaffung einer Verbindungsstelle bei Eurojust ist wichtig, denn nur so kann effektiv zusammen gearbeitet werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Jasenko Selimovic (ALDE), skriftlig. – Samarbetsavtal mellan Eurojust och Montenegro är ett välkommet steg för en effektivare kamp mot organiserad brottslighet. Det är dock inte tillräckligt. Europeiska kommissionen har i sin framstegsrapport 2014 påpekat att framgången är beroende av att man lyckas minska korruptionen och förbättra brister i rättsväsendet. Montenegro har, till följd av sin medlemskapsansökan till EU, vidtagit åtgärder inom området korruptionsbekämpning. Dessa ansträngningar bör stödjas från EU:s sida. Samarbete med Eurojust kommer inte ge tillräckliga resultat om hjälpen begränsar sig till endast det. Jag väljer ändå att ställa mig bakom betänkandet eftersom samarbetet är en nödvändig, dock inte tillräcklig, åtgärd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe ratificaría un acuerdo entre la agencia Eurojust, especializada en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, y Montenegro a través de la colaboración policial y el intercambio de datos. Nos hemos abstenido en la votación porque, de acuerdo con organizaciones internacionales como Fair Trials International, en Montenegro se violan de manera sistemática los derechos de las personas acusadas de un delito, además de que existen numerosas denuncias de torturas y violencia policial y, por tanto, entendemos que no podemos alcanzar acuerdos judiciales con Estados que no respeten los estándares de derechos y garantías democráticas en la justicia que reivindicamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Il testo votato oggi riguarda l'approvazione della proposta di un accordo di cooperazione tra Eurojust e il Montenegro per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nella lotta alla criminalità e al terrorismo. Il progetto di accordo contiene disposizioni in materia di cooperazione operativa, nonché lo scambio di informazioni e di dati personali. Ho deciso di votare a favore di questa relazione al fine di aumentare l'efficacia nel prevenire e combattere le forme più gravi di criminalità internazionale presenti in Europa e in Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ UKIP does not support the principle of any EU judicial forces and we believe this agreement expands the power and influence of Eurojust. UKIP has therefore voted against this Eurojust agreement with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As with the vote before this relating to the cooperation agreement between Eurojust and Ukraine, this agreement also enhances the judicial cooperation role that the EU has to tackle organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Podporujem uzavretie zmluvy o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou Horou, nakoľko to napomôže a posilní boj proti závažným trestným činom a prispeje k zlepšeniu justičnej spolupráce, najmä v oblasti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Preto som hlasoval za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Eurojust vznikol pred 14 rokmi ako oddelenie Európskej rady na podporu národných vyšetrovacích orgánov pri závažných trestných činoch. Pôvodne išlo len o iniciatívu niekoľkých krajín, ale zhoršenie celosvetovej situácie spojené s teroristickými útokmi v USA roku 2001 viedlo členské štáty k upevnenie pozície Eurojustu, ktorý bol postupne presunutý do Haagu. V súčasnosti je cieľom Eurojustu koordinovať spoluprácu vyšetrovateľov a prokurátorov v prípadoch nadnárodnej kriminality. Rámec jeho pôsobenia zahŕňa najmä terorizmus, pašovanie drog a ľudí, pranie špinavých peňazí, korupciu, podvody či počítačovú kriminalitu. Okrem členských krajín EÚ sa agentúra snaží spolupracovať aj s ostatnými krajinami v Európe.

Súhlasím preto s pristúpením Čiernej Hory k dohode o spolupráci s Eurojustom. Posilní sa tým justičná spolupráca v oblasti boja proti závažným trestným činom, najmä čo sa týka organizovanej trestnej činnosti a terorizmu. Súčasťou spolupráce je aj dohoda, že Čierna Hora vyšle do Eurojustu styčného prokurátora, ktorý sa bude podieľať na vzájomnej výmene informácií. Aby sa mohla Čierna Hora v budúcnosti plne pričleniť k EÚ, je nevyhnutné, aby sa podieľala na posilnení boja proti nadnárodnej trestnej činnosti. Posilnenie súdnej spolupráce naprieč Európou je jedným z nástrojov, ako budovať vzájomnú dôveru medzi jednotlivými krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Eurojust je organizacija, ki je bila ustanovljena leta 2002. Njena glavna naloga je spodbujati in okrepiti koordinacijo in sodelovanje med nacionalnimi organi v boju proti težjim oblikam čezmejnega kriminala, zadevajoč države članice EU.

Te naloge se izvajajo z medsebojnim sodelovanjem pri koordinaciji dela nacionalnih organov v vseh fazah preiskav in kazenskega pregona. Prav tako rešujejo vprašanja in praktične probleme, ki nastanejo zaradi razlik med pravnimi sistemi držav članic.

Poročilo se nanaša na predlagano odobritev sporazuma med Eurojustom in Črno goro, z namenom okrepitve pravosodnega sodelovanja v boju proti težjim oblikam kriminala, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Strinjam se, da je sodelovanje Eurojusta in Črne gore nujno z operativnega vidika.

S tem bi okrepili boj proti mednarodnem kriminalu in pravosodno sodelovanje v Evropi. Omenjeno operativno sodelovanje med drugim vsebuje napotitev tožilca za zvezo iz Črne gore v Eurojust ter izmenjavo informacij, tudi osebnih podatkov.

V zvezi s tem je pristojen skupni nadzorni organ ugotovil, da so določbe osnutka sporazuma o izmenjavi osebnih podatkov ustrezne. Strinjam se, da bi sklenitev omenjenega sporazuma pripomogla k boju proti hudim oblikam kriminala in bi prispeval h krepitvi pravosodnega sodelovanja, zaradi česar sem glasoval za poročilo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Za účelom úspešnej hospodárskej integrácie tejto asociačnej krajiny považujem za dôležité vytvorenie takého politického rámca, ktorým by bolo možné dosiahnuť politické pridruženie a postupnú hospodársku integráciu krajiny do EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Štětina (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem schválení dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Černou Horou, kterou jsem se jako stínový zpravodaj intenzivně zabýval. Každé nové partnerství v oblasti justiční spolupráce v boji proti závažné přeshraniční trestné činnosti považuji za nesmírně významné. Pro Černou Horu jako kandidátskou zemi EU je uzavření této dohody velkým přínosem, nové a prohloubené smluvní vztahy Černé Hory s EU posilují integraci země do institucionální struktury EU a do budoucna také usnadňují přípravu země na samotné členství v EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Ovom se odlukom predlaže odobrenje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Crne Gore kako bi se osnažila pravosudna suradnja u borbi protiv teškog kriminala, a posebno organiziranog kriminala i terorizma.

Ovaj nacrt sporazuma sadrži odredbe koje se odnose na operativnu suradnju između Eurojusta i Crne Gore, kao što je veza tužitelja Crne Gore i Eurojusta i razmjenu informacija, uključujući i osobne podatke. U cilju jačanja borbe protiv kriminala i poboljšanja pravosudne suradnje u Europi, postoji jasna operativna potreba za suradnjom Eurojusta s Crnom Gorom, te sam stoga podržao izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which concerns the proposed approval of cooperation agreements between Eurojust and Montenegro, with the aim of enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime. I believe that these measures will aid in the fight against both serious organised crime and terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta. S sporazumom med Eurojustom in Črno goro bomo okrepili pravosodno sodelovanje v boju proti težjim oblikam kriminala, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu.

Podobno kot sporazum z Ukrajino, bo tudi sporazum s Črno goro pripomogel tako k boljšemu preventivnemu delovanju kakor tudi k učinkovitejšemu odkrivanju organiziranega kriminala in terorizma.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υποστηρίζουμε την ανάγκη καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Εν τούτοις δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την προώθηση μέτρων που θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων καθώς και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Επίσης, αυτή την περίοδο προωθείται κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την Eurojust όπου προτείνονται περισσότερες εξουσίες στο ΕΚ στην σύνταξη αυτών των συμφωνιών συνεργασίας. Στη συγκεκριμένη απλά ζητείται η έγκριση εκ μέρους του ΕΚ.

Για αυτούς τους λόγους τηρήσαμε αποχή στην εν λόγω συμφωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Υπάρχει σαφής επιχειρησιακή ανάγκη να συνεργαστεί η EUROJUST με τις αντίστοιχες δικαστικές αρχές του Μαυροβουνίου, για την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Με τη γνωμοδότηση της αντίστοιχης Κοινής Εποπτικής Αρχής (JSB) επί του σχεδίου συμφωνίας ελήφθησαν υπόψη τα όσα ισχύουν με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, τις εποπτικές αρχές και τη διαμεθοριακή ροή δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az Eurojust és a montenegrói hatóságok közötti szorosabb, operatív együttműködést lehetővé tevő megállapodás parlamenti jóváhagyását, abban a meggyőződésben, hogy ez jelentős összeurópai érdeket képvisel, elsősorban a határokon átnyúló, szervezett bűnözés, valamint a nemzetközi terrorizmus elleni harc szempontjából. A kérdés mérlegelésénél szem előtt tartottam azt a fontos szerepet, amely Montenegróra hárul a nyugat-balkáni térség stabilizálásában, valamint újabban az Európába irányuló migrációs hullám kezelésében. A megállapodásban előirányozott intenzív információcsere, valamint montenegrói összekötő ügyész telepítése az Eurojust mellé ezt a célt is jól szolgálhatja.

Emellett meggyőződésem, hogy ez a megállapodás és az annak alapján kibontakozó együttműködés fontos hozzájárulás Montenegró demokratizálási és EU-csatlakozási folyamatához, s ezáltal az Európai Unió bővítési politikájának keretében folytatott közös erőfeszítéseinkhez.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Je me suis prononcé en faveur du texte et de ses amendements. La proposition à l'examen porte sur l'approbation d'un accord de coopération entre Eurojust et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme. Ce projet d'accord contient des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, prévoyant notamment le détachement d'un procureur de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust ainsi que des échanges d'informations, y compris de données à caractère personnel.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this agreement to reinforce the cooperation between Eurojust and Montenegro. The objective is to strengthen our operational cooperation, especially in fighting organised crime and terrorism. The international situation is such that it is of utmost importance to increase judicial cooperation with our neighbours.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrizia Toia (S&D), per iscritto. ‒ Contrastare tutte le gravi forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo, è un interesse primario dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri, per questo accolgo con favore la conclusione dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e Montenegro. Ogni azione volta a migliorare la cooperazione giudiziaria e in particolare, come previsto nell'accordo, il distacco da parte del Montenegro di un procuratore di collegamento presso Eurojust, è di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti i cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. ‒ Rryžtingai pritariau pranešimui dėl Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimo. Bendradarbiavimo tikslas buvo aiškiai apibrėžtas ir siekia pagerinti ES valstybių narių teisminių institucijų bendradarbiavimą, tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo nusikaltimų mastu atsižvelgiant į tarptautinius ir organizuotus nusikalstamumus. Šio susitarimo projekte numatytos nuostatos, susijusios su operatyviniu bendradarbiavimu tarp Eurojusto ir Juodkalnijos, kuriose numatyta, tarp kitko, komandiruoti ryšių palaikymo prokurorą Juodkalnijai į Eurojustą ir keitimąsi informacija, apimančia asmens duomenis ypač tuo atveju, kai eina kalba apie kovą su terorizmu Europoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za izvješće kojim se Eurojustu odobrava sklapanje sporazuma o suradnji s Crnom Gorom. Budući da su ciljevi Eurojusta poticanje i poboljšavanje suradnje vlasti država članica u području istrage i kaznenog progona, poboljšanje suradnje vlasti država članica u području međusobne pravne pomoći i provedbe zahtjeva za izručenje te učinkovite istrage i vođenje procesa, smatram da će ovaj sporazum biti poticaj u borbi protiv teških oblika prekograničnog organiziranog kriminala i terorizma.

S obzirom na to da Eurojust pruža logističku podršku smatram da može organizirati ili potpomoći koordinacijske sastanke među pravosudnim tijelima raznih država kako bi se riješili neki pravni ili praktični problemi. Također, podržavam poziv na brzo i učinkovito otkrivanje i procesuiranje počinitelja kaznenih djela prekograničnog organiziranog kriminala.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Črno goro s strani Eurojusta sem podprla. Sporazum, ki vsebuje določbe o izmenjavi osebnih informacij in opredeljuje predvsem operativno raven sodelovanja je potreben za okrepitev boja proti mednarodnemu kriminalu.

S sporazumom bomo okrepili tudi pravosodno sodelovanje celotne unije, kar bo pomenilo učinkovitejši boj proti težjim oblikam kriminala, zlasti organiziranemu kriminalu in terorizmu, ki danes predstavlja pereč problem v vsej Uniji

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. ‒ Cooperation between Eurojust and Montenegro shall reinforce the fight against organised crime, terrorism, and transnational crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido siguiendo la recomendación de la ponente del Grupo GUE/NGL, que considera arriesgado apoyar un acuerdo de cooperación judicial con países con graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos procesales, teniendo en cuenta, además, que el Parlamento Europeo no ha tenido opción de participar en la redacción de los acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I support this motion because I agree that, to reinforce the fight against transnational crime and to enhance judicial co-operation in Europe, there is a clear operational need for Eurojust to cooperate with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ La proposition porte sur l'approbation d'un accord de coopération entre Europol et le Monténégro en vue de renforcer la coopération judiciaire dans la lutte contre les formes graves de criminalité, en particulier la criminalité organisée et le terrorisme.

Cette proposition d'accord comprend des dispositions en matière de coopération opérationnelle entre Eurojust et le Monténégro, telles que le détachement d'un officier de liaison du Monténégro auprès d'Eurojust et l'échange d'informations, y compris de données à caractère personnel.

Ce dernier aspect surtout est inacceptable pour nous. J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Ez a javaslat az Eurojust és Montenegró közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására irányuló javaslatra vonatkozik, melynek célja az igazságügyi együttműködés fokozása a súlyos bűnözés, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén. A transznacionális bűnözés elleni küzdelem megerősítése és az Európán belüli igazságügyi együttműködés fokozása érdekében operatív szempontból egyértelműen szükség van az Eurojust Montenegróval való együttműködésére. Szavazatommal támogattam a dokumentumot.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Nos hemos abstenido siguiendo la recomendación de la ponente del Grupo GUE/NGL, que considera arriesgado apoyar un acuerdo de cooperación judicial con países con graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos procesales, teniendo en cuenta, además, que el Parlamento Europeo no ha tenido opción de participar en la redacción de los acuerdos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report on the draft Council decision to formally approve the cooperation between Eurojust and Montenegro. More specifically, this proposal concerns the proposed approval of a cooperation agreement between Eurojust and Montenegro with the aim of enhancing judicial cooperation in the fight against serious crime, in particular organised crime and terrorism. This draft agreement contains provisions concerning the operational cooperation between Eurojust and Montenegro, such as the secondment of a liaison Prosecutor by Montenegro to Eurojust and the exchange of information, including personal data.

I voted in favour of the conclusion of this agreement because in order to reinforce the fight against transnational crime and to enhance judicial co-operation in Europe, there is a clear operational need for Eurojust to cooperate with Montenegro.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El acuerdo en sí tiene como objetivo incrementar la cooperación judicial en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos por lo tanto de un asunto importante para la lucha contra las redes de tráfico de personas y las mafias que operan en la Unión Europea, por lo que considero necesario votar a favor de dicho acuerdo.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor deze overeenkomst omdat een betere samenwerking tussen Eurojust en Montenegro tot een efficiëntere bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en georganiseerde misdaad zal leiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este projeto de acordo prevê disposições em matéria de cooperação operacional entre a Eurojust e o Montenegro, tais como o destacamento, pelo Montenegro, de um agente de ligação para a Eurojust e o intercâmbio de informações, incluindo dados pessoais.

Centralizam-se, estruturam-se e reforçam-se entidades como a Eurojust, que escapa ao controlo democrático e jurisdicional, ultrapassando garantias quanto aos direitos e às liberdades previstas nos quadros legislativo e constitucional nacionais.

Ultrapassa-se, assim, a cooperação livre e soberana entre os Estados nacionais, e avança-se com a criação de mecanismos de controlo supranacionais sobre estes. Entre outros aspetos, estas iniciativas inserem-se numa deriva securitária que coloca cada vez mais em risco direitos, liberdades e garantias fundamentais.

Mais ainda porque a suposto pretexto de combate ao crime e ao terrorismo, esta proposta inscreve-se num quadro de pressão, no dito "processo de integração europeia", constituindo-se, assim, como mais um ato de intromissão no sistema politico, económico e judicial, assim como em matéria de política externa e de segurança.

Recorde-se, de resto, a possível adesão do país à NATO – a proposta de adesão foi submetida em Dezembro de 2015 –, integrada na militarização da UE, e o alargamento da influência na região dos Balcãs.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Ich lehne Eurojust als Agentur ab. Positiv stimmt mich, dass im Bericht die Bekämpfung der internationalen Kriminalität erwähnt wird. Ich enthalte mich meiner Stimme.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (ECR), schriftlich. Der Entschließung des EU-Parlamentes zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses des Rates über die Zustimmung zum Abschluss eines Kooperationsabkommens zwischen Eurojust und Montenegro durch Eurojust habe ich nicht zugestimmt. Ich bin zu diesem Zeitpunkt gegen die Erweiterung der EU, weil die EU erst ihre eigenen tiefen Probleme lösen muss, bevor sie weitere Mitglieder sinnvollerweise aufnehmen kann. Auch ein Kooperationsabkommen mit einem Nicht-EU-Staat ist ein Schritt hin zur Mitgliedschaft. Vorbereitungshandlungen für einen Beitritt lehne ich ebenfalls ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), în scris. – Am votat raportul referitor la Acordul de cooperare dintre Eurojust și Muntenegru, care are ca scop consolidarea cooperării judiciare în cadrul luptei împotriva formelor grave de criminalitate, în special a criminalității organizate și a terorismului. Propunerile din proiectul de acord au menirea de a facilita și intensifica combaterea formelor grave de criminalitate și ar contribui la consolidarea cooperării judiciare, îndeosebi în domeniul criminalității organizate și al terorismului.

 
  
MPphoto
 
 

  Θεόδωρος Ζαγοράκης ( PPE), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την πρόταση για την έγκριση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και του Μαυροβουνίου, η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της δικαστικής συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση των σοβαρών μορφών εγκλήματος και ειδικότερα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Zanni (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione che abbiamo votato oggi riguarda il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio inerente alla proposta di approvazione di un accordo fra Eurojust e il Montenegro, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria nella lotta contro le forme gravi di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo. Il progetto di accordo contiene disposizioni riguardanti la cooperazione operativa tra Eurojust e il Montenegro, come, ad esempio, il distacco da parte del Montenegro di un procuratore di collegamento presso Eurojust e lo scambio di informazioni. La Commissione LIBE ha raccomandato che il Parlamento approvi il progetto di decisione del Consiglio. Spetta a quest'ultimo approvare a maggioranza qualificata gli accordi internazionali di cooperazione conclusi da Eurojust con paesi terzi. Il Consiglio è però tenuto a consultare il Parlamento in merito all'approvazione ma non è vincolato dalla posizione espressa.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podporuji tuto zprávu, protože spolupráci Eurojustu a Černé Hory vnímám jako velmi důležitou. Dohoda umožní mnohem lepší boj s mezinárodním organizovaným zločinem a také poskytuje možnost kvalitnější soudní spolupráce. Stejně jako v případě obdobné dohody s Ukrajinou velmi vítám podrobná ustanovení týkající se například vyslání styčného státního zástupce z Černé Hory a výměny informací, včetně ustanovení o výměně osobních údajů, jež jsou přiměřená. Osobně se domnívám, že v boji proti organizovanému zločinu můžeme uspět pouze tehdy, pokud bude strategie komplexní a zapojí se do ní co největší množství evropských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podpiram Sklenitev sporazuma med Eurojustom in Črno goro, ki je namenjen tesnejšemu pravosodnemu sodelovanju v boju proti težjim oblikam kriminala, kot sta organiziran kriminal in terorizem.

 
Legal notice - Privacy policy