Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2267(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0014/2016

Teksty złożone :

A8-0014/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0032

Debaty
Wtorek, 2 lutego 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

7.8. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Floriana Philippota (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ L'eurodeputato Florian Philippot è stato accusato di diffamazione da parte dello stato del Qatar. Il collega Philippot, durante un programma radiofonico andato in onda il 9 gennaio 2015 e in un programma televisivo andato in onda il 9 gennaio 2015, ha insinuato che il Qatar finanziasse il terrorismo.

Ho deciso di esprimere voto positivo poiché ritengo che tali affermazioni rientrino nella libertà di espressione coperte dall'immunità parlamentare, che viene garantita per quanto detto durante le riunioni ufficiali del Parlamento ma anche in altre sedi, per esempio durante interviste con i media.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe que aboga por no retirarle la inmunidad parlamentaria al diputado Florian Philippot puesto que los hechos por los que ha sido demandado están directamente relacionados con su labor como eurodiputado. La inmunidad parlamentaria en ningún caso puede ser utilizada como arma política. Por ese motivo he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce texte visant à soutenir l'avis défavorable à la levée d'immunité de Florian Philippot de la commission des Affaires juridiques.

Ce texte faisait suite à la procédure en diffamation intentée par l'État du Qatar à son encontre. À l'instar de la commission des affaires juridiques, je considère que le respect de la liberté d'expression et d'opinion est une valeur sacrée.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – We voted against the waiver of the immunity of Florian Philippot on the grounds of the fundamental right to freedom of expression and, moreover, on the right to express opinion in the course of an elected representative’s parliamentary duties.

It would be a serious limitation of one’s functioning as a Member of the European Parliament if one could not express matters of concern for fear of being sued for defamation.

It is important to remember that according to Article 8 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union it is prohibited to bring any form of civil or criminal proceedings against Members of Parliament in respect of opinions expressed in the performance of their duties. Moreover, in the Judgment of the Court of Justice in the Patriciello case (C-163/10), it was found that this absolute immunity implies that opinions cannot be challenged, whether they are expressed during official meetings of Parliament or elsewhere, for example in the media, when there is a link between the opinion expressed and parliamentary duties.

To allow for the waiver of parliamentary immunity in this case would set in place a dangerous precedent and would ultimately undermine fundamental freedoms for all, regardless of political persuasion.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Dans la procédure en diffamation du Qatar à l'encontre de Florian Philippot, je me suis prononcée contre la levée de son immunité parlementaire ainsi que le proposait le rapport de la commission au nom de la liberté d'expression. J'ai par conséquent voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I believe in democracy and transparency, and therefore I believe that my vote on this matter should be a matter of public record. In that spirit, I wish to confirm that I voted for the Committee of Legal Affairs’ recommendation not to lift Mr Philippot’s immunity as he was carrying out his mandate as an MEP.

I believe that defamation should be a case for the civil courts not the criminal.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette délibération comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už Teisės reikalų komiteto rekomendacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le 28 janvier 2016, les députés de la commission des Affaires juridiques ont donné – à l'unanimité – un avis défavorable à la levée de son immunité parlementaire dans le cadre de la scandaleuse procédure en diffamation intentée par le Qatar contre mon collègue Florian Philippot.

Cependant, il convient notamment de rappeler les propos ahurissants que cette procédure a suscités de la part notamment d'Anne Hidalgo. Interrogée en juin sur la plainte déposée par le Qatar, Madame le maire de Paris a osé affirmer que l'émirat avait "raison" d'aller en justice s'il se sentait "insulté". Et c'est toute honte bue qu'elle alla jusqu'à féliciter l'émirat de sa "lutte contre l'homophobie, le racisme dans les stades". Voilà qui en dit long sur la compromission de nos prétendues "élites dirigeantes".

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ À la suite du vote unanime de la commission des affaires juridiques du Parlement, j'ai voté en faveur du rejet de la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. – Hemos votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad de Florian Philippot, considerando que la finalidad de la inmunidad es, como citaba el informe propuesto por la Comisión JURI, «permitir que el poder legislativo lleve a cabo sus tareas constitucionales sin injerencias indebidas del exterior, en particular del poder ejecutivo». En este caso no hay persecución política ni nada que subyazca al procedimiento penal con tal de perjudicar la actividad política del diputado. Por ello, no hay problema en emitir un voto a favor del suplicatorio para que las investigaciones sigan su curso en los espacios competentes para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Bergeron (EFDD), par écrit. ‒ Je tiens à rappeler ici que la plainte en diffamation du Qatar contre un député européen, en l'espèce Florian Philippot, a été déposée avec constitution de partie civile et qu'à ce titre la France, par le truchement de son garde des Sceaux, était dans l'obligation légale de demander la levée de son immunité parlementaire afin de donner suite aux poursuites pénales engagées contre celui-ci. Il ne s'agit en rien, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, d'une volonté partiale du gouvernement français de poursuivre cet élu. Le gouvernement français était tout simplement tenu à ce type de procédure.

Par ailleurs, rappelons et félicitons-nous que le Parlement européen se soit doté de ce système de protection de ses membres pour leurs propos ou opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette liberté d'opinion doit en effet faire l'objet d'une immunité absolue quand les conditions de l'article 8 du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont réunies.

Tel a été le cas ici et je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Conformément à l'article 26 de la Constitution de la République française qui dispose qu'"aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions", et qu'"aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté" sans autorisation parlementaire, le Parlement européen a refusé de lever l'immunité parlementaire dans l’affaire opposant Florian Philippot au Qatar.

Cette affaire aura permis de mettre en lumière la compromission du gouvernement français et plus particulièrement de l'ancienne garde des Sceaux, Madame Taubira, qui a signé de sa main la demande de levée d'immunité.

Je me félicite de la non-levée de l'immunité parlementaire de Florian Philippot. Il est regrettable qu'un pays étranger puisse saisir la justice française pour attaquer un parlementaire français dans le seul but de l'intimider à la suite de propos relevant de sa liberté d'expression.

J'ai donc décidé de voter contre la levée de l'immunité parlementaire de Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He dado mi apoyo a la propuesta de la Comisión JURI, cuyo informe constata que las autoridades judiciales francesas han solicitado la suspensión de la inmunidad de Florian Philippot en relación con una acción penal incoada por un tercer Estado, Qatar, quien le acusa de haber difamado a este Estado en el transcurso de un programa radiofónico el 9 de enero de 2015 y de un programa televisivo el 19 de enero de 2015, insinuando que dicho Estado habría financiado el terrorismo. La Comisión JURI ha estimado, sin embargo, que la inmunidad parlamentaria no solo cubre las opiniones expresadas por el diputado en reuniones oficiales del Parlamento, sino también las expresadas en otros foros, como por ejemplo los medios de comunicación, cuando existe «una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias», por lo que ha decidido no suspender la inmunidad parlamentaria de Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas nusprendė neatšaukti Europos Parlamento nario iš Prancūzijos Floriano Philippot imuniteto. Florian Philippot ES nepriklausančios valstybės, t. y. Kataro, yra kaltinamas šios šalies šmeižimu vykstant 2015 m. sausio 9 d. radijo laidai ir 2015 m. sausio 19 d. televizijos laidai, nes jų metu teigė, kad minėta valstybė finansuoja terorizmą. Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje ir Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje numatoma, kad parlamento nariai negali būti traukiami civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės. Prancūzijos sistemos nuostatos, kurios saugo žmonių atstovus einant savo pareigas, galioja nuo 1789 m. ir jos kilo iš pagarbos žmonių valios išreiškimui bei poreikio, kad demokratinėje valstybėje išrinkti atstovai galėtų laisvai ir nebijodami, kad jiems bus iškelta byla ar kad jiems sukliudys vykdomoji ar teisminė valdžia, vykdyti savo įgaliojimus. Šis Europos Parlamento nario absoliutus imunitetas apima ne tik nario išreikštą nuomonę oficialiuose Parlamento posėdžiuose, bet ir kitur, pavyzdžiui, žiniasklaidoje išreikštą nuomonę, kai esama ryšio tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų, o nuomonės apie ES ir jai nepriklausančių valstybių užsienio politiką viešojoje erdvėje reiškimas yra viena iš Europos Parlamento nario pareigų. Taigi, Parlamentas nusprendė, kad dėl šios priežasties nėra patenkinamos sąlygos atšaukti Floriano Philippot imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Izražanje političnih stališč je ena temeljnih pravic poslanca kateregakoli parlamenta, ne glede na to, ali se z njimi strinjamo ali ne. Zato podpiram, da se kolegu Philippotu ne odvzame imunitete za njegove izrečene besede v zvezi s financiranjem terorizma.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. – Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che i fatti attribuiti all’On. Philippot siano coperti dalla disciplina dell’immunità parlamentare e che, pertanto, essa non sia revocabile in queste circostanze.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Pour rappel, en mars 2015, l'État du Qatar porte plainte pour diffamation contre l'eurodéputé Florian Philippot, pour des propos qu'il a tenus deux mois auparavant.

La demande de levée de son immunité parlementaire a incontestablement été soumise dans l'intention de nuire à son activité politique. Il serait absolument scandaleux et terrifiant qu'un parlementaire européen soit poursuivi et condamné pour une opinion qu'il a émis dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la liberté d'expression constitue une des valeurs essentielles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette plainte est d'autant plus scandaleuse qu'elle vient d'une dictature islamiste dans laquelle les droits de l'Homme sont régulièrement violés et la dignité de la femme bafouée.

C'est pourquoi j'ai voté pour ce rapport qui s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire de Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ L'on. Philippot è accusato, dal governo di uno Stato terzo, per la precisione il Qatar, di aver diffamato codesto Stato nel corso di una trasmissione radiofonica del 9 gennaio 2015 e di una trasmissione televisiva del 19 gennaio 2015, insinuando che detto Stato finanzierebbe il terrorismo. In base al regolamento anche la stessa commissione giuridica ha riconosciuto che esistono gli estremi per mantenere le prerogative d'immunità. Voto a favore della concessione dell'immunità.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta del nostro relatore in commissione giuridica di non revocare l'immunità parlamentare del deputato Florian Philippot. Le dichiarazioni con le quali il collega europarlamentare avrebbe insinuato che lo Stato del Qatar finanzi il terrorismo rientrano infatti a pieno titolo nella libertà di espressione coperte dall'immunità parlamentare, la quale deve considerarsi garantita non soltanto nel corso delle riunioni ufficiali del Parlamento, ma in qualsiasi altra occasione pubblica ivi incluse le interviste con i media.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του συναδέλφου

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε σήμερα σχετικά με την έκθεση για την αίτηση άρσης της ασυλίας του Florian Philippot. Η αίτηση αυτή προέκυψε από πολιτικές δραστηριότητες του βουλευτή και συγκεκριμένα λόγω της τοποθέτησής του σχετικά με συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα τρίτου κράτους. Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος και δεν ενστερνίζομαι ουδεμία από τις απόψεις του συγκεκριμένου βουλευτή και του χώρου από τον οποίο προέρχεται, αποφάσισα να ψηφίσω κατά της άρσης ασυλίας, καθώς το αντίθετο θα αποτελούσε μέγιστο πλήγμα στο δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης, όχι μόνο των Ευρωβουλευτών, αλλά και του συνόλου της κοινωνίας. Ως εκ τούτου θεωρώ πως πράγματι η ασυλία του βουλευτή δεν πρέπει να αρθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente il provvedimento poiché non ritengo sussistenti i presupposti legali e sostanziali necessari per procedere alla revoca dell´immunitá parlamentare al MEP Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ Qatar, a non-Member State, accuses Mr Philippot of defaming the country during both radio and television broadcasts. Article 8 of Protocol No 7 on the on the Privileges and Immunities provides that legal proceedings against Members of the European Parliament for expressing their opinion in the performance of their duties is not permitted. Article 26 of the French Constitution also stipulates laws to the same effect. Consequently, this absolute immunity for Members of the European Parliament provides that there is a link between the expression of opinions and parliamentary duties. Accordingly the public expression of opinions on foreign policy of both the European Union or non-Member States is within the scope of Members’ official duties. There is no need to consider the matter of fumus persecutionis. As a result, the immunity of Florian Philippot should not be waived.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con la collega relatrice, Laura Ferrara, a proposito della richiesta di revoca dell'immunità dell'onorevole Philippot in quanto le dichiarazioni in ambito politico sulla politica estera dell'Unione europea e di paesi terzi espresse da quest'ultimo rientrano nelle funzioni di un deputato europeo.

Dato che i presupposti per la revoca non sussistono, sono a favore della decisione di non revocare l'immunità parlamentare dell'onorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ Members of the European Parliament are acting within the scope of their official duties whilst expressing opinions publicly on the foreign policy of the EU or of non-Member States. Parliamentary immunity is an absolute immunity which implies that opinions cannot be challenged, whether they are expressed during official meetings of Parliament or elsewhere, for example in the media. I agree that the conditions for the waiver of Mr Philippot’s immunity are not met, thus I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignazio Corrao (EFDD), per iscritto. ‒ Florian Philippot è stato accusato di diffamazione da parte dello stato del Qatar poiché avrebbe insinuato, durante un programma radiofonico andato in onda il 9 gennaio 2015 ed in un programma televisivo andato in onda il 9 gennaio 2015, che il Qatar finanziasse il terrorismo.

Durante la seduta in commissione JURI, con una brevissima discussione, è stato deciso che le esternazioni dell'eurodeputato Florian rientrassero nella libertà di espressione coperte dall'immunità parlamentare, che viene garantita per quanto detto durante le riunioni ufficiali del Parlamento ma anche in altre sedi, per esempio durante interviste con i media. [Corte di giustizia del 6/9/2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543]

Non risultando neanche alcun fumus persecutionis, la commissione JURI ha votato A FAVORE della proposta del relatore di NON REVOCARE l'immunità parlamentare del deputato Florian Philippot. Il mio voto è favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe que aboga por no retirarle la inmunidad parlamentaria al diputado Florian Philippot puesto que los hechos por los que ha sido demandado están directamente relacionados con su labor como eurodiputado. La inmunidad parlamentaria en ningún caso puede ser utilizada como arma política. Por ese motivo he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report not to waive the Parliamentary immunity of Florian Philippot because I believe that an MEP can publicly express an opinion on the foreign policy of the European Union or of non-Member States as this is within the scope of their official duties.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Florian Philippot, député européen, est actuellement visé par une procédure en diffamation intentée par l'État du Qatar qui n'accepte pas les critiques à son endroit. Le rôle des parlementaires européens est naturellement de soutenir cet élu et de défendre sa liberté d’expression et d’opinion. De même que les députés de la commission des Affaires juridiques, qui ont voté unanimement en faveur du rapport qui s'oppose à la levée de son immunité parlementaire, je me suis opposée à la levée de cette immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. – Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση από το κράτος του Κατάρ, καθώς σε ραδιοφωνική εκπομπή υποστήριξε ότι το Κατάρ χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Προτείνεται η υπερψήφιση της πρότασης του ΕΚ να μην αρθεί η ασυλία του με αφορμή την εν λόγω κατηγορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Fredrick Federley (ALDE), skriftlig. ‒ Regelbundet röstar jag i enlighet med ansvarigt utskott i immunitetsförfaranden, då det är rimligt och i enlighet med arbetsordningen att ärenden överlämnas till det nationella domstolsväsendet om inte politiska motiv föreligger.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O deputado Florian Philippot é acusado pelo governo de um país terceiro, designadamente o Catar, de ter difamado este país durante uma emissão radiofónica, ao insinuar que o Catar financiava o terrorismo.

Para um deputado ao Parlamento Europeu, a imunidade cobre não só as opiniões expressas pelo Deputado em reuniões oficiais do Parlamento, mas também a manifestação dos seus pontos de vista em qualquer outra parte, por exemplo, nos meios de comunicação social.

Ora, a expressão na esfera pública de opiniões sobre a política externa da União Europeia e de países terceiros insere-se no âmbito das funções de um deputado ao Parlamento Europeu, e concordo que não se verificam os pressupostos para o levantamento da imunidade do deputado Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté pour ce rapport, parce qu'il s'oppose à la levée de l'immunité parlementaire d'un député européen qui a défendu une opinion politique dans le cadre de son mandat.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente relatório debruça-se sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Florian Philippot, deputado da Frente Nacional.

Eis os factos: o deputado é acusado pelo governo do Catar de ter difamado este país ao sugerir, num programa de rádio e num programa de televisão (ambos em janeiro de 2015), que o Catar financia o terrorismo.

As autoridades francesas pediram o levantamento da imunidade, na sequência da ação penal instaurada por um país terceiro.

De acordo com o artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e o artigo 26.º da Constituição da República Francesa, é proibido instaurar qualquer processo civil ou criminal contra um membro do parlamento decorrente de opiniões expressas no exercício das suas funções.

O artigo 8.º do protocolo n.º 7 dispõe que "os membros do Parlamento Europeu não podem ser procurados, detidos ou perseguidos pelas opiniões ou votos emitidos no exercício das suas funções".

Ora, é evidente que este princípio é também aplicável no caso da instauração por um país terceiro de um processo penal por difamação contra um deputado.

Entende-se que a intenção subjacente à ação penal é prejudicar a atividade política deste deputado.

Votámos a favor do relatório que recusa o pedido de levantamento da imunidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για συκοφαντική δυσφήμιση από το κράτος του Κατάρ, καθώς σε ραδιοφωνική εκπομπή υποστήριξε ότι το Κατάρ χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Υπερψηφίζω την πρόταση του ΕΚ να μην αρθεί η ασυλία του με αφορμή την εν λόγω κατηγορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ Following the unanimous adoption of the decision by the JURI Committee of the European Parliament, I voted in favour of waiving the immunity of Mr Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Egy európai parlamenti képviselő esetében a felelősségre vonás alóli mentesség nemcsak a képviselőnek a Parlament hivatalos ülésein kifejtett véleményére vonatkozik, hanem a máshol, például a médiában kifejtett véleményére is, amennyiben kapcsolat áll fenn a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között. Így amikor az európai parlamenti képviselők az Európai Unió és harmadik államok külpolitikájáról a nyilvánosság előtt véleményt nyilvánítanak, az a feladatkörükbe tartozik. Ezen okoknál fogva úgy határoz, hogy nem függeszti fel Florian Philippot mentelmi jogát.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), par écrit. ‒ Je me réjouis que pour une fois, le Parlement européen décide de maintenir l’immunité parlementaire d’un membre du Front National.

Je crains hélas que ce ne soit pas au nom de la stricte liberté d’expression des parlementaires, ni au nom de la justice et de l’équité. Je crois surtout que les Parlementaires européens ont voulu se protéger eux-mêmes, eux qui passent leur temps, à l’intérieur et à l’extérieur de l’hémicycle, à juger tous les pays du monde.

En effet, fait inouï, Florian Philippot est poursuivi en diffamation par un État, le Qatar. Florian Philippot a laissé entendre que le Qatar finançait les groupes islamistes les plus radicaux. Il n’est pas le seul, en France et en Europe, à s’interroger sur les relations troubles de certains pays du Golfe avec le terrorisme.

Le Parlement invoque pour défendre l’immunité la séparation des pouvoirs contre l’ingérence du pouvoir exécutif dans l’exercice du mandat parlementaire, et le fait que le député, commentant la politique étrangère de l’Union, était dans l’exercice de son mandat. J’espère que par analogie et logiquement, tout commentaire des conséquences désastreuses de l’arrivée et de la présence massive d’une immigration encouragée par Schengen, sera désormais également jugé à cette aune, ce qui n’a jamais été le cas.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Florian Philippot, considerando que la finalidad de la inmunidad es, como citaba el informe propuesto por la Comisión JURI, «permitir que el poder legislativo lleve a cabo sus tareas constitucionales sin injerencias indebidas del exterior, en particular del poder ejecutivo». En este caso no hay persecución política ni nada que subyazca al procedimiento penal con tal de perjudicar la actividad política del diputado. Por ello, no hay problema en emitir un voto a favor del suplicatorio para que las investigaciones sigan su curso en los espacios competentes para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ Article 8 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union stipulates that Members of the European Parliament may not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties. I therefore voted not to waive Mr Philippot's immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (ALDE), in writing. ‒ I support the Committee's decision to uphold Mr. Philippot's parliamentary immunity. This is because his alleged offence is an opinion he stated regarding a non-member state, and according to both the European Parliament and French law, opinions and expressions cannot be challenged or face the threat of legal action.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Παρόλο που η έκθεση αφορά ευρωβουλευτή της ENF, υπερψηφίσαμε ούτως ώστε να μην αρθεί η ασυλία του, καθώς οι καταγγελίες από το Κατάρ δεν στοιχειοθετούνται και αφορούν ένα βασικό πολιτικό δικαίωμα, αυτό της ελευθερίας της έκφρασης. Η έκθεση υποστηρίζει ότι η υπόθεση που ανοίγει το Κατάρ ενάντια στον ευρωβουλευτή θα δημιουργήσει κακό προηγούμενο ενάντια στο βασικό δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report in accordance with the position adopted by my political group after the Legal Affairs Committee’s evaluation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za prijedlog odluke Europskog parlamenta o zahtjevu za ukidanje imuniteta Florianu Philippotu kojim se odlučuje ne ukinuti imunitet, jer je jedna od dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu izražavanje mišljenja o vanjskoj politici EU-a i trećih zemalja.

Imunitet zastupnika odnosi se i na mišljenja koja zastupnik iznosi, npr. u medijima, a koja su povezana s njegovim parlamentarnim aktivnostima. Stoga, držim da je ova odluka primjerena i u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Dans la procédure en diffamation du Qatar à l'encontre de Florian Philippot, je me suis prononcé contre la levée de son immunité parlementaire, ainsi que le proposait le rapport de la commission au nom de la liberté d'expression. Par conséquent je vote en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté contre la décision sur la demande de levée d'immunité parlementaire de Florian Philippot. Les faits qui sont reprochés à Monsieur Philippot concernent des propos tenus dans le cadre d'un débat radiodiffusé et télévisuel qui rentrait dans le cadre de ses fonctions d'élu au Parlement européen. Par conséquent, j’ai estimé que la levée de l'immunité parlementaire n'était pas justifiée.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der Rechtsausschuss hat keinen Grund festgestellt, der eine Immunitätsaufhebung des Kollegen Philippot rechtfertigen würde. Ich schließe mich deshalb der Entscheidung des Ausschusses an.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I supported the request as I agree with the reasons for the proposal to waive the immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport sur la levée éventuelle de l’immunité parlementaire de mon collègue Florian Philippot. Cette demande intervient dans le cadre d'une procédure en diffamation intentée par l'État du Qatar.

J’ai constaté avec satisfaction que le 28 janvier, au nom de la défense de la liberté d’expression et d’opinion, les députés de la commission des affaires juridiques ont donné un avis défavorable à la levée de son immunité parlementaire. Ils ont donc, à juste titre, voté unanimement en faveur du rapport, hostile à la levée de son immunité parlementaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport car il refuse de lever l’immunité parlementaire de Florian Philippot, poursuivi par l’État du Qatar pour avoir osé le critiquer publiquement.

Je suis fier d’avoir défendu avec succès Florian Philippot au sein de la commission des affaires juridiques.

L’assemblée plénière du Parlement européen a sauvé l’honneur de la civilisation européenne en refusant à l’unanimité de lever son immunité.

Elle a ainsi infligé une gifle au Qatar et à la justice française qui a relayé sa plainte en diffamation.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Francuski je sud zatražio ukidanje zastupničkog imuniteta Philippotu za potrebe kaznenog postupka pokrenutom u zemlji izvan Europske unije. Zastupnik Philippot je optužen od strane vlade Katra da je oklevetao zemlju sugerirajući da oni financiraju terorizam.

Članak 8. Protokola broj 7. o povlasticama i imunitetu Europske unije propisuje da članovi Europskog parlamenta ne mogu biti predmet bilo kojeg oblika istrage, pritvora ili pravnih postupaka u odnosu na izražena mišljenja u obavljanju njihovih dužnosti.

Nisam podržala ukidanje zastupničkog imuniteta zastupnika Philippota, zbog toga što kod javnog izražavanja mišljenja o vanjskoj politici Europske unije ili država nečlanica, članovi Europskog parlamenta djeluju u okviru svojih službenih dužnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Pieprasījums atcelt Eiropas Parlamenta deputāta Floriana Filippo imunitāti izriet no Francijas pilsētas Nanteres Augstās tiesas vēlmes iesākt pret viņu tiesas lietu, kuras pamats ir attiecīga Kataras pretenzija par apmelojumu no deputāta puses, kas notika 2015. gada 9. janvārī radio ēterā – Filippo kungs apvainoja Kataru terorisma sponsorēšanā. Ņemot vērā vismaz pašas lietas būtību, vārda brīvības principu un to faktu, ka pieprasījums nāca no trešās – ES nepiederošas – valsts puses, EP Juridiskā komiteja pieņēma lēmumu Filippo kunga deputāta imunitāti neatcelt.

Pilnīgi piekrītu Juridiskajā komitejā pieņemtajam lēmumam un nobalsoju par. Paralēli ļoti gribētos, lai pati Katara darītu visu, lai pret to jau sākotnēji netiktu izvirzīti šāda veida apvainojumi, kuru pamatā, diemžēl, atrodas liels labi pierādītu finansēšanas gadījumu saraksts un kuru ģeogrāfiskie virzieni ietver gan Tuvos Austrumus, gan Ziemeļkaukāzu, gan arī citus pasaules reģionus.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Florian Philippot, κατόπιν της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Cette demande de levée d'immunité parlementaire de Florian Philippot intervient dans le cadre d'une procédure en diffamation intentée par le Qatar.

L'immunité parlementaire garantit aux députés la "défense de la liberté d'expression et d'opinion", c'est pourquoi tous les membres de la commission parlementaire des affaires juridiques se sont unanimement opposés à la levée de cette immunité. La rapporteure elle-même demande ici de ne pas lever l'immunité de Florian Philippot, position que nous soutenons.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. ‒ Article 8 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union stipulates that Members of the European Parliament may not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties. I therefore voted not to waive Mr Philippot's immunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho espresso parere contrario alla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Florian Philippot, in quanto ritengo che l'immunità parlamentare non sia un privilegio personale di un deputato bensì una garanzia di indipendenza del Parlamento e dei suoi membri in quanto istituzione super partes. Rimango convinto che in questi casi si debba seguire una linea garantista e di conseguenza continuerò a votare negativamente per questo tipo di relazioni a difesa del ruolo istituzionale conferito da questo Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Aufhebungsantrag bezieht sich auf eine politische Meinungsäußerung des Abgeordneten im Rahmen seines Mandats. Der Sinn der parlamentarischen Immunität besteht generell darin, dafür zu sorgen, dass die Legislative ihren Verfassungsauftrag ohne unbotmäßige Einmischung Dritter und insbesondere der Exekutive wahrnehmen kann. Daher stimme ich diesem Antrag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le rapport défend l'immunité de M. Florian Philippot. En effet, Florian Philippot est poursuivi en diffamation par l'État qatari pour avoir déclaré à plusieurs reprises, et notamment sur le plateau de RTL, que le Qatar soutenait le terrorisme.

Jusqu'alors aucun État n'avait jamais demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un élu du Parlement européen. Certes le Qatar a versé 10 000 euros à monsieur Plantu comme prix de la liberté de la presse. Pour autant il n'a donné aucune preuve de respect de la liberté d'expression. C'est un comble qu'il poursuive un parlementaire en comptant intimider le Parlement qui garantit son immunité.

Certes M. Philippot était député au moment des faits, mais accepter une telle levée nuirait aux libertés essentielles des députés européens. Je vote pour ce rapport qui s'oppose à la levée de l'immunité.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Dans la procédure en diffamation du Qatar à l'encontre de Florian Philippot, je me suis prononcée contre la levée de son immunité parlementaire, ainsi que le proposait le rapport de la commission au nom de la liberté d'expression. Par conséquent je vote en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor do relatório sobre o pedido de levantamento da imunidade de Florian Philippot, que decide não proceder ao levantamento da imunidade.

O pedido não preenche os requisitos para aplicação do disposto no artigo 9.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia: os factos estão relacionados com o desempenho das funções de deputado, uma vez que existe um nexo entre as declarações proferidas e as funções parlamentares.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – La liberté d'expression est un des fondements de toute société démocratique. Garantie, notamment par la convention européenne des droits de l'homme, elle témoigne de la maturité d'une démocratie. M. Philippot a le droit d'exprimer ses sensibilités, ses opinions.

En tant que ferme défenseur de la liberté d'expression, je ne peux que m'opposer à la demande de levée de l'immunité parlementaire De plus, je soulignerai que selon l'article 26 de la constitution française, "aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions".

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the Request for the waiver of the parliamentary immunity of Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Katar kormánya a nanterre-i bíróságon eljárást indított Florian Philippot francia európai parlamenti képviselő ellen azzal vádolva őt, hogy egy 2015. január 9-i rádióközvetítés és egy 2015. január 19-i televíziós közvetítés során megrágalmazta fent nevezett államot azt sugallva, hogy ez az állam finanszírozza a terrorizmust. A Francia Köztársaság igazságügyminisztere 2015. szeptember 2-án kérelmet juttatott el az Európai Parlamenthez Philippot úr mentelmi jogának a folyamatban levő eljárással összefüggésben történő fölfüggesztésére.

A Jogi Bizottság jelentésében megállapítja, hogy mind az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke, mind a francia alkotmány 26. cikke tiltja, hogy egy képviselő ellen feladatai ellátása során kifejtett véleménye miatt polgári peres eljárást vagy büntetőeljárást indítsanak, továbbá, hogy amikor az európai parlamenti képviselők az Európai Unió és harmadik államok külpolitikájáról a nyilvánosság előtt véleményt nyilvánítanak, az a feladatkörükbe tartozik. Ugyancsak megállapítja, hogy az európai parlamenti képviselő említett mentessége nemcsak a képviselőnek a Parlament hivatalos ülésein kifejtett véleményére vonatkozik, hanem a máshol, például a médiában kifejtett véleményére is, amennyiben kapcsolat áll fenn a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között. Mindezekre tekintettel azt javasolja, hogy a Parlament ne függessze föl Florian Philippot mentelmi jogát. Az előterjesztést megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le rapport tend au refus de la levée d'immunité de Florian Philippot, qui n'a fait qu'utiliser sa liberté d'expression dans le cadre de son mandat de député européen en formulant une critique contre la politique de l'État du Qatar. Nous suivons donc l'avis de la commission JURI.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Atendendo ao preceituado no artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia, bem como no artigo 26.º da Constituição francesa, que proíbe qualquer ação cível ou penal contra um deputado por opiniões expressas no exercício das suas funções, e considerando que a imunidade de um Deputado do Parlamento Europeu cobre não só as opiniões expressas pelo Deputado em reuniões oficiais do Parlamento, mas também a manifestação dos seus pontos de vista em qualquer outra parte – por exemplo, nos meios de comunicação social, quando existe "um nexo entre a opinião expressa e as funções parlamentares" – e que a relatora considera que não se verificam os pressupostos para o levantamento da imunidade do deputado Philippot, o presente relatório merece o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Il est tout à fait inédit qu'un parlementaire soit poursuivi par un État pour des propos qu'il a tenu contre lui. Il y va du respect de la démocratie parlementaire que de pouvoir assurer la libre expression des représentants des citoyens.

En outre et en l'espèce, le Qatar a, de façon tout ce qu'il y a de plus avéré, participé au financement de groupes terroristes. Le Front national étant un parti dont on ne peut acheter le silence, soucieux de porter une vision de la diplomatie équilibrée dans un monde multipolaire, soutient tout entier les propos justes de Florian Philippot.

J'ai voté pour ce rapport concluant à la non-levée de l'immunité de M. Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à la levée de l’immunité parlementaire de Florian Philippot. Toute demande adressée au Président du Parlement européen par les autorités d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est instruite par la commission parlementaire compétente.

Cette commission a considéré à l’unanimité que la plainte pour diffamation déposée par l'État du Qatar à l'encontre de M. Philippot ne pouvait justifier une levée de son immunité. J’ai voté conformément à l’avis rendu par cette commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du refus de la levée de l'immunité de M. Florian Philippot. La commission des affaires juridique (JURI), compétente au fond, considère à l'unanimité que les propos tenus par le député entraient dans le cadre de l'exercice de ses foncions parlementaires. J'ai donc suivi la proposition de la commission JURI afin de défendre l'idée qu'elle se fait de la liberté d'expression d'un parlementaire quel qu'il soit.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report in accordance with the evaluation made by the JURI Committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe für diesen Antrag gestimmt. Der Aufhebungsantrag bezieht sich auf eine politische Meinungsäußerung des Abgeordneten im Rahmen seines Mandats. Der Sinn der parlamentarischen Immunität besteht generell darin, dafür zu sorgen, dass die Legislative ihren Verfassungsauftrag ohne unbotmäßige Einmischung Dritter und insbesondere der Exekutive wahrnehmen kann.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Data l'azione svolta dal deputato Florian Philippot, voto positivamente alla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne ma propre immunité parlementaire. Madame la députée Ferrara y rappelle en quoi la plainte du Qatar à mon endroit était l'archétype de la poursuite pour laquelle l'immunité a été prévue.

En effet, dans le cadre de son mandat, tout parlementaire doit pouvoir bénéficier d'une totale liberté d'expression pour défendre ses compatriotes, entre autres contre les manœuvres de dictatures étrangères comme le Qatar. Il est scandaleux que la justice française ait accepté de recevoir cette plainte, qui va manifestement à l'encontre des grands principes fondant le statut de parlementaire depuis au moins 1789 en France, comme les membres de la commission des affaires juridiques l'ont reconnu à l'unanimité.

Je me félicite que le droit et la justice les plus élémentaires aient pour une fois triomphé du sectarisme et de l'aveuglement et j'ai donc voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam preporuku o neukidanju imuniteta kolegi zastupniku Florianu Philippotu zbog izjave na televiziji.

Javno izražavanje mišljenja o vanjskoj politici Europske unije i trećih zemalja ubraja se u službene dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu. Uz to, u presudi Europskog suda za ljudska prava navode se odredbe kojima se u francuskom sustavu štiti predstavnike naroda pri obnašanju njihovih dužnosti koje sežu iz 1789. i potječu od poštovanja izražavanja volje naroda i potrebe da izabrani predstavnici u demokratskoj državi obnašaju slobodno mandat bez straha od pravnih mjera ili uplitanja izvršnih ili pravosudnih vlasti, a takav se apsolutni imunitet zastupnika u Europskom parlamentu ne odnosi samo na mišljenja koja je zastupnik izrazio na službenim sjednicama Parlamenta nego i na ona koja je izrazio drugdje, primjerice u medijima. Stoga ne postoji pravna osnova za ukidanje imuniteta kolegi Philippotu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O presente relatório debruça—se sobre o pedido de levantamento da imunidade parlamentar do deputado Florian Philippot.

O deputado é acusado pelo governo do Catar de ter difamado este país ao sugerir, num programa de rádio transmitido em 9 de janeiro de 2015 e num programa de televisão transmitido em 19 de janeiro de 2015, que o Catar financia o terrorismo.

As autoridades francesas pediram o levantamento da imunidade, na sequência da ação penal instaurada por um país terceiro.

De acordo com o artigo 8.º do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia e o artigo 26.º da Constituição da República Francesa, é proibido instaurar qualquer processo civil ou criminal contra um membro do parlamento decorrente de opiniões expressas no exercício das suas funções.

Em termos gerais, o objetivo da imunidade parlamentar é permitir que o poder legislativo possa exercer as suas funções constitucionais, sem interferências externas indevidas, especialmente por parte do poder executivo.

Face ao exposto, o pedido levantamento da imunidade parlamentar não deve ser concedido.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ L'on. Philippot è accusato dal governo di un Paese terzo, per la precisione il Qatar, di aver diffamato questo Stato nel corso di una trasmissione radiofonica del 9 gennaio 2015 e di una trasmissione televisiva del 19 gennaio 2015, insinuando che detto Stato finanzierebbe il terrorismo.

L'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese vietano ogni procedimento civile o penale contro un deputato riguardante opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, per un deputato europeo, questa insindacabilità copre non soltanto le opinioni espresse dal deputato in riunioni ufficiali del Parlamento, ma anche opinioni espresse altrove, ad esempio nei media, quando esiste un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari. Pertanto ritengo che non sussistono i presupposti per la revoca dell'immunità dell'on. Philippot e per questo motivo il mio voto di oggi è favorevole a tale decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Pospíšil (PPE), písemně. ‒ Odebrání imunity pana kolegy Phillipota jsem nepodpořil, a to v souladu s jednomyslným návrhem příslušného výboru. Imunita má sloužit k ochraně před případným postihem za politické projevování názorů. Pokud byl pan kolega Philippot obviněn ve Francii Katarem za to, že veřejně prohlásil, že tato arabská země financuje terorismus, má na takový politický názor právo, ať už s ním v tomto bodě souhlasíme či nikoliv. Málokdy se setkáváme v imunitních otázkách s případem, který je v tomto ohledu tak jasný, a tomu odpovídá i můj postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ As autoridades judiciárias francesas pediram o levantamento da imunidade de Florian Philippot, deputado ao Parlamento Europeu, na sequência de uma ação penal instaurada por um país terceiro.

Florian Philippot é acusado pelo governo do Catar de ter difamado este país durante uma emissão radiofónica de 9 de janeiro de 2015 e uma transmissão televisiva de 19 de janeiro de 2015, ao insinuar que o Catar financiava o terrorismo.

A imunidade de um deputado ao Parlamento Europeu cobre não só as opiniões expressas pelo Deputado em reuniões oficiais do Parlamento, mas também a manifestação dos seus pontos de vista, por exemplo, nos meios de comunicação social, quando existe "um nexo entre a opinião expressa e as funções parlamentares".

Por esse facto, este relatório, no qual votei favoravelmente, decide não levantar a imunidade de Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a la propuesta de la Comisión JURI, cuyo informe constata que las autoridades judiciales francesas han solicitado la suspensión de la inmunidad de Florian Philippot en relación con una acción penal incoada por un tercer Estado, Qatar, quien le acusa de haber difamado a este Estado en el transcurso de un programa radiofónico el 9 de enero de 2015 y de un programa televisivo el 19 de enero de 2015, insinuando que dicho Estado habría financiado el terrorismo. La Comisión JURI ha estimado, sin embargo, que la inmunidad parlamentaria no solo cubre las opiniones expresadas por el diputado en reuniones oficiales del Parlamento, sino también las expresadas en otros foros, como por ejemplo los medios de comunicación, cuando existe «una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias», por lo que ha decidido no suspender la inmunidad parlamentaria de Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la levée de l'immunité de M. Florian Philippot, afin que la justice française puisse effectuer son travail, dans le strict respect des droits de la défense, considérant que les faits présumés – Florian Philippot est accusé par le gouvernement du Qatar d'avoir diffamé ledit État lors d'une émission radio et d'une émission télé, au cours desquelles il a laissé entendre que le Qatar financerait le terrorisme – n'ont pas de lien avec la fonction de député de M. Philippot, et ne sont pas motivés par la volonté de nuire à l'action politique du député.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ O Ministério da Justiça da República Francesa solicitou um pedido de levantamento da imunidade parlamentar do Deputado Florian Philippot, a 2 de setembro de 2015, no âmbito de um processo por difamação pendente no Tribunal de Grande Instância de Nanterre.

O pedido surge na sequência de uma ação penal instaurada por um Estado terceiro – o Catar –, que acusa o Deputado de ter difamado este país durante uma emissão radiofónica a 9 de janeiro de 2015, ao referir que este país financiava o terrorismo.

No entanto, a Lei Fundamental francesa refere que "nenhum membro do Parlamento pode ser processado, investigado, preso, detido ou julgado pelas opiniões ou votos por ele emitidos no cumprimento das suas funções". E o artigo 8.° do Protocolo n.º 7 relativo aos Privilégios e Imunidades da União Europeia proíbe qualquer ação cível ou penal contra um deputado por opiniões expressas no exercício das suas funções.

Face ao supraexposto, verifica-se estarem reunidas as condições para manter o estatuto de imunidade parlamentar do Deputado Florian Philippot, razão pela qual votei em sentido favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad de Florian Philippot, considerando que la finalidad de la inmunidad es, como citaba el informe propuesto por la Comisión JURI, «permitir que el poder legislativo lleve a cabo sus tareas constitucionales sin injerencias indebidas del exterior, en particular del poder ejecutivo». En este caso no hay persecución política ni nada que subyazca al procedimiento penal con tal de perjudicar la actividad política del diputado. Por ello, no hay problema en emitir un voto a favor del suplicatorio para que las investigaciones sigan su curso en los espacios competentes para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (S&D), skriftlig. ‒ For at være medlem af EU skal man have en retsstat. Derfor må vi have tillid til, at medlemsstatens retsvæsen kan bedømme, hvornår en anklage mod et medlem af Europa-Parlamentet er stærk nok til, at immunitet skal ophæves, så sagen kan prøves ved en domstol. Derfor støtter jeg ophævelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor del presente informe que aboga por no retirarle la inmunidad parlamentaria al diputado Florian Philippot puesto que los hechos por los que ha sido demandado están directamente relacionados con su labor como eurodiputado. La inmunidad parlamentaria en ningún caso puede ser utilizada como arma política. Por ese motivo he votado a favor del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I voted in favour of keeping the immunity of Florian Philppot as he was acting within his work as an MEP.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ As far as I understand, a French court has asked for the immunity of Florian Philippot MEP to be waived for the purposes of criminal proceedings instituted by a country outside the EU, namely Qatar, which accuses the politician of having defamed the country, claiming that Qatar finances terrorism. While I may not agree with a lot of what Mr Philippot and his party believe, it is important that MEPs be allowed to express their opinions. Both from a moral and legal stand point, the conditions for the waiver are not met.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Pri návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu o žiadosti na zbavenie imunity pána Floriana Philippota, poslanca Európskeho parlamentu, som hlasoval v súlade s pozíciou mojej frakcie EKR za prijatie tohto uznesenia, ktorým sa Európsky parlament rozhodol nezbaviť pána Philippota imunity. Poslanec Philippot bol vládou Kataru obvinený z toho, že tento štát očiernil, keď v priebehu televízneho vysielania naznačil, že Katar financuje terorizmus. Súhlasím s postojom Výboru pre právne veci Európskeho parlamentu, ktorý považoval požiadavku francúzskych súdnych orgánov na zbavenie imunity v súvislosti s trestným konaním, ktoré bolo iniciované v tretej krajine, za neopodstatnenú, keďže v prípade poslanca Európskeho parlamentu sa imunita týka nielen názorov vyjadrených poslancom na oficiálnych schôdzach Parlamentu, ale aj jeho názorov vyjadrených na iných miestach, napríklad v médiách, ak existuje súvislosť medzi vyjadreným názorom a jeho parlamentnými funkciami. Cieľom imunity je vo všeobecnosti umožniť legislatívnym orgánom vykonávať ich ústavnú funkciu bez akýchkoľvek nežiaducich vonkajších zásahov a zásada sa vzťahuje aj na súdne konania, ktoré iniciuje tretia krajina.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky predložilo žiadosť, aby bol poslanec EP Florian Philippot zbavený imunity v súvislosti so súdnym konaním vo veci ohovárania prebiehajúcim na súde prvého stupňa v Nanterre, keďže v článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie sa stanovuje, že poslanci EP požívajú na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu. Poslanec Philippot bol vládou tretej krajiny, konkrétne Kataru, obvinený z toho, že tento štát očiernil v priebehu rozhlasového vysielania 9. januára 2015 a televízneho vysielania 19. januára 2015, keď naznačil, že Katar financuje terorizmus. Vzhľadom na to, že vyjadrovanie názorov na zahraničnú politiku EÚ a tretích krajín na verejnosti patrí k výkonu funkcie poslanca EP, rozhodli sme sa nezbaviť poslanca Floriana Philippota poslaneckej imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Vlada treće zemlje, točnije Katra, optužila je zastupnika Floriana Philippota da je u radijskom prijenosu 9. siječnja 2015. i u televizijskom prijenosu 19. siječnja 2015. oklevetao Katar insinuacijom da Katar financira terorizam. Francuske pravosudne vlasti su zatražile ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Florianu Philippotu u vezi s tim kaznenim postupkom. Budući da se javno izražavanje mišljenja o vanjskoj politici Europske unije i trećih zemalja ubraja u službene dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu, podržao sam izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Τα κοινοβουλευτικά προνόμια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν σε άνιση και προνομιακή μεταχείριση των βουλευτών έναντι του νόμου και της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Il est normal de voter pour la levée de l'immunité d'un député pour qu'il puisse s'expliquer devant la justice de son pays. Cependant, dans ce cas précis, nous, parlementaires européens, sommes contraints de participer à une mascarade qui n'a pour but que de faire un peu plus de publicité non seulement au FN dans ses sorties sensationnalistes, mais aussi au Qatar, qui a besoin de redorer son image: un cirque dont le Parlement européen et la justice française doivent être malgré eux les acteurs dans ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ A French court has asked for the immunity of Florian Philippot to be waived for the purposes of criminal proceedings instituted by a country outside the European Union. Indeed Florian Philippot is accused by the government of a non-member state, namely Qatar, of having defamed that country by suggesting, in a radio programme broadcast on 9 January 2015 and in a television programme broadcast on 19 January 2015 that Qatar finances terrorism. While I oppose Mr Philippot’s political views and ideology, it is prohibited, under Article 8 of Protocol No 7 on the Privileges and Immunities of the European Union and under Article 26 of the French Constitution, to bring any form of civil or criminal proceedings against members of parliament in respect of opinions expressed in the performance of their duties. This is the reason why I decided to vote in favour of this report and thus not to waive the immunity of Florian Philippot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Nadležna francuska tijela proslijedila su Europskom parlamentu zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Florianu Philippotu kojega država Katar optužuje za javnu klevetu tijekom prijenosa radio emisije 9. siječnja 2015. godine i televizijskog programa 19. siječnja 2015. godine, kada je insinuirao da navedena zemlja financira terorizam.

S obzirom na to da je zastupnik Philippot optužen zbog izražavanja svoga mišljenja, smatram da postoji razlog za pretpostavku, odnosno dovoljno osnovanu i ozbiljnu sumnju, da je postupak pokrenut s namjerom nanošenja političke štete dotičnom zastupniku. Naime, budući se apsolutni imunitet zastupnika u Europskom parlamentu ne odnosi samo na mišljenja koja je zastupnik izrazio na službenim sjednicama Parlamenta nego i na ona koja je izrazio drugdje, primjerice u medijima, kada postoji poveznica između izraženog mišljenja i parlamentarne dužnosti, podržala sam izvješće kojim se Philippotu ne ukida imunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o zahtevi za odvzem poslanske imunitete Florianu Philippotu sem podprla, saj menim, da je bila domnevna kršitev storjena v sklopu poslanskega dela. Izražanje osebnega stališča pri svojem delu je dejanje, ki zakonodajno ni predmet pridržanja, zaslišanja ali sodnega postopka. Le z zaščito lahko poslanci svobodno izvršujemo svoj mandat brez strahu pred tožbami zato podpiram, da se g. Philippotu imuniteta ne odvzame.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad de Florian Philippot, considerando que la finalidad de la inmunidad es, como citaba el informe propuesto por la Comisión JURI, «permitir que el poder legislativo lleve a cabo sus tareas constitucionales sin injerencias indebidas del exterior, en particular del poder ejecutivo». En este caso no hay persecución política ni nada que subyazca al procedimiento penal con tal de perjudicar la actividad política del diputado. Por ello, no hay problema en emitir un voto a favor del suplicatorio para que las investigaciones sigan su curso en los espacios competentes para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ L'audition de Florian Philippot a eu lieu le 11 janvier dernier en commission des affaires juridiques. Elle intervient dans le cadre d'une procédure en diffamation intentée par l'État du Qatar.

Le 28 janvier 2016, au nom de "la défense de la liberté d’expression et d’opinion", les députés de la commission des affaires juridiques ont donné un avis défavorable à la levée de son immunité parlementaire (ils ont voté unanimement en faveur du rapport, hostile à la levée de son immunité parlementaire).

J'ai voté donc pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ Florian Philippot-t egy harmadik állam, nevezetesen Katar kormánya azzal vádolja, hogy egy 2015. január 9-i rádióközvetítés és egy 2015. január 19-i televízió-közvetítés során megrágalmazta a fent nevezett államot azt sugallva, hogy ez az állam finanszírozza a terrorizmust. Az ügyben követtem az S&D-frakció álláspontját és támogattam az indítványt.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor del suplicatorio para la suspensión de inmunidad de Florian Philippot, considerando que la finalidad de la inmunidad es, como citaba el informe propuesto por la Comisión JURI, «permitir que el poder legislativo lleve a cabo sus tareas constitucionales sin injerencias indebidas del exterior, en particular del poder ejecutivo». En este caso no hay persecución política ni nada que subyazca al procedimiento penal con tal de perjudicar la actividad política del diputado. Por ello, no hay problema en emitir un voto a favor del suplicatorio para que las investigaciones sigan su curso en los espacios competentes para ello.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted against the request for waiver of the immunity of Florian Philippot. In this specific case, a French court has asked for the immunity of Mr Philippot to be waived for the purposes of criminal proceedings instituted by a country outside the European Union; more specifically, Mr Philippot is accused by the government of a non-member State, namely Qatar, of having defamed that country by suggesting, in a radio programme broadcast on 9 January 2015 and in a television programme broadcast on 19 January 2015, that Qatar finances terrorism. Considering that when they publicly express opinions on the foreign policy of the European Union or of non-Member States, Members of the European Parliament are acting within the scope of their official duties, in this particular case the conditions for the waiver of Mr Philippot’s immunity are not met. The Legal Affairs Committee thus decided not to waive the immunity of Mr Philippot and this is why I voted against.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor de opheffing van de parlementaire immuniteit zodat men zich voor de nationale rechtbanken kan verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Une demande de levée de l'immunité parlementaire de Florian Philippot a été soumise au vote du Parlement européen le 2 février.

Celle-ci a été adressée au Parlement européen par les autorités françaises à la suite de la plainte pour diffamation déposée par le Qatar contre des déclarations de Florian Philippot, alors qu'il était déjà député européen, alléguant que le Qatar soutenait le terrorisme.

Cette demande de levée d'immunité parlementaire repose sur une spécificité du code pénal français permettant à des personnes morales de poursuivre une personne pour des propos diffamatoires; les autorités françaises devaient donc juridiquement transmettre au Parlement européen la demande de levée de l'immunité puisqu'une plainte pour diffamation avait été déposée contre un député européen.

La question posée au Parlement européen était donc elle aussi purement juridique. Une personne morale, et en l'espèce un État étranger peut-il poursuivre au plan pénal un parlementaire européen pour des propos tenus dans l'exercice de son mandat.

En toute logique, le Parlement européen a rejeté cette demande de levée d'immunité au nom de la protection de la liberté d'expression de tout député européen dans le cadre de son mandat.

J'ai voté en faveur de ce rapport rejetant cette demande de levée d'immunité pour des raisons de principe.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Florian Philippot é acusado pelo governo de um país terceiro, designadamente o Catar, de ter difamado este país durante uma emissão radiofónica de 9 de janeiro de 2015 e uma transmissão televisiva de 19 de janeiro de 2015, ao insinuar que o Catar financiava o terrorismo.

Para um deputado ao Parlamento Europeu, a imunidade cobre não só as opiniões expressas pelo Deputado em reuniões oficiais do Parlamento, mas também a manifestação dos seus pontos de vista em qualquer outra parte, por exemplo, nos meios de comunicação social, quando existe "um nexo entre a opinião expressa e as funções parlamentares".

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Aufhebungsantrag bezieht sich auf eine politische Meinungsäußerung des Abgeordneten im Rahmen seines Mandats. Der Sinn der parlamentarischen Immunität besteht generell darin, dafür zu sorgen, dass die Legislative ihren Verfassungsauftrag ohne unbotmäßige Einmischung Dritter und insbesondere der Exekutive wahrnehmen kann. Daher stimme ich diesem Antrag zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Predlog sklepa Evropskega parlamenta o zahtevi za odvzem imunitete Florianu Philippotu sem zavrnil, ker se strinjam z ugotovitvami poročila, da ni utemeljenega razloga, da bi omenjenemu poslancu odvzeli imuniteto v zvezi s kazenskim postopkom zaradi domnevnega obrekovanja, ki se je začelo pred nacionalnim sodiščem v Franciji na zahtevo Katarja zaradi mnenj, saj jih je izrazil pri opravljanju svojih poslanskih dolžnosti.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności