Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 2 февруари 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (разискване)
 4.Решение на Комисията, прието във връзка с пакета за корпоративното данъчно облагане (разискване)
 5.Тържествено заседание - Естония
 6.Време за гласуване
  6.1.Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  6.2.Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (A8-0002/2016 - Giovanni La Via) (гласуване)
  6.3.Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. (A8-0001/2016 - Giovanni La Via) (гласуване)
  6.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  6.5.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck) (гласуване)
  6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Роберт Ярослав Ивашкевич (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  6.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Роберт Ярослав Ивашкевич (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
  6.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Флориан Филипо (A8-0014/2016 - Laura Ferrara) (гласуване)
  6.9.Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski) (гласуване)
  6.10.Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (A8-0359/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с тежки метали (A8-0002/2016 - Giovanni La Via)
  7.3.Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. (A8-0001/2016 - Giovanni La Via)
  7.4.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  7.5.Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора (A8-0008/2016 - Nathalie Griesbeck)
  7.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Роберт Ярослав Ивашкевич (A8-0015/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Роберт Ярослав Ивашкевич (A8-0016/2016 - Kostas Chrysogonos)
  7.8.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Флориан Филипо (A8-0014/2016 - Laura Ferrara)
  7.9.Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд (A8-0172/2015 - Georgi Pirinski)
  7.10.Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие (A8-0003/2016 - Mark Demesmaeker)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Извънредно положение с бежанците, контрол по външните граници и бъдещето на Шенген - Спазване на международния принцип на забрана за връщане - Финансиране на структура за бежанци в Турция - Нарастване на расистката омраза и насилието срещу бежанците и мигрантите в цяла Европа (разискване)
 11.Нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 г. (разискване)
 12.Действията на Комисията за изпълнение на решението по дело T-521/14 Швеция срещу Комисията (задължение за установяване на критерии за определянето на свойствата, нарушаващи ендокринната система) (разискване)
 13.Прозрачност и контрол на клиничните изпитвания (разискване)
 14.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 15.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2866 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (9468 kb)
Правна информация - Политика за поверителност