Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0136(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0041/2016

Teksty złożone :

A8-0041/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 13
CRE 07/03/2016 - 13

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0067

Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 7 marca 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

13. Zdrowie zwierząt (debata)
zapis wideo wystąpień
Protokół
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest debata nad zaleceniem do drugiego czytania sporządzonym w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (11779/1/2015 - C8-0008/2016 - 2013/0136(COD)) (sprawozdawca: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016).

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic, föredragande. – Herr talman! Jag vill börja med att tacka alla skuggföredragandena för ett fantastiskt arbete. Det här är en komplicerad och stor lag, och utan ert breda stöd och er skicklighet skulle vi inte fått det goda resultat som vi har fått.

Jag vill också tacka EU-kommissionen som har visat prov på verklig skicklighet när det gäller kreativitet och flexibilitet i förhandlingarna.

Jag vill samtidigt rikta ett särskilt tack till det lettiska ordförandeskapet. Dess hängivenhet till detta ärende har gett oss ett unikt tillfälle att nå fram till en för parlamentet mycket tilltalande överenskommelse. Resultatet blev den första europeiska lag som slår fast sambandet mellan djuromsorgen, djurhälsan och folkhälsan. Allt i enlighet med principen om ”one health”.

De smittsamma sjukdomarna som lagen ska hantera, såsom fågelinfluensa, hotar också människors hälsa. Detsamma gäller spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Sammantaget ger oss den här nya lagen mycket bättre beredskap och bättre verktyg för att hantera sjukdomsutbrott i framtiden och att fokusera på prevention, förebyggande.

Till kärnan av lagens krav hör också att varje djurhållare ska tvingas tillämpa principerna om god djurhållning och en ansvarsfull användning av veterinärläkemedel. Med andra ord, det blir mycket svårare att i framtiden maskera dålig djurhållning med antibiotika.

Lagen tar sig även an problemet med de herrelösa hundarna i Europa. De nationella myndigheterna blir, när de vidtar smittskyddsåtgärder mot vilda och förvildade djur, skyldiga att undvika varje onödig smärta och lidande hos djuren. Uppfödare och försäljare av hundar blir skyldiga att registrera sig, och EU-kommissionen ges mandat att anta EU-regler om hundregistrering, om behovet skulle uppstå.

Dessutom har man här lyckats att lösa den horisontella och därför extra komplicerade frågan om delegerade akter och genomförandeakter. Resultatet blir att parlamentet behåller makten över de politiska frågorna, och den viktigaste av dessa rör listan på sjukdomar som ska omfattas av djurhälsolagen, medan de tekniska besluten fattas på vetenskaplig grund.

Detta och mycket annat ingår nu i det paket som vi ska rösta om imorgon. Denna lag kommer att bli ett viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens hos djur och människor och i miljön. Drygt femtio år av EU-lagstiftning uppdelad i trettionio olika lagar ska nu ersättas med en tydlig ramlag med klara principer och målsättningar. Det är ett strålande exempel på att det faktiskt går att förenkla EU:s djurregler.

Det är min företrädare Marit Paulsen som har jobbat med detta för det mesta, och jag är tacksam att jag har fått förmånen att avsluta detta arbete. Nyligen godkändes den överenskomna lagen av ett enhälligt jordbruksutskott. Jag hoppas att även ni, kära kollegor, väljer att rösta för denna viktiga överenskommelse imorgon.

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. Mr President,

I am very pleased to appear before the plenary here today with a view to successfully concluding our work on the regulation on transmissible animal diseases, more commonly referred to as the animal health law. This is a very important piece of draft legislation. It is the result of a great deal of hard work by Parliament, by the Council and by the Commission. The outcome is, I believe, a credit to all three institutions.

We all share a deep and common understanding of the fundamental importance of animal health and its link to human health. Furthermore, we collectively recognise that animal disease outbreaks and even crises will inevitably occur from time to time. Clearly we must ensure we are best prepared to deal with whatever the future holds in store and whatever possible disease scenarios come our way.

Good animal health makes a vital contribution to the sustainability of our agriculture and aquaculture sectors. It also underpins our competitiveness in international markets. The new regulation will bring a more efficient and streamlined system to combat transmissible animal diseases, safeguard human and animal health, and contribute to a safer and more competitive environment for our agriculture and aquaculture sectors.

In particular it will clarify the responsibilities of all actors, such as farmers, veterinarians, other professionals and competent authorities, improve our response to trans-boundary animal disease outbreaks and lighten the burdens of certain measures on the agriculture and aquaculture sectors in a measured and risk-proportionate manner.

The One Health concept is now well enshrined and indeed is becoming more deeply and vitally rooted, for example in relation to our work on antimicrobial resistance. The draft regulation in front of honourable Members today is a principal tool to implement the visions of the Animal Health Strategy 2007-2013.

Our work has not always been easy but difficulties have been overcome. All the elements included in this new framework are well thought out and have been thoroughly discussed with all interested parties. I therefore look forward with both hope and expectation to a broad agreement and endorsement of this file. Our work will, of course, continue with the development of delegated and implementing acts and through the practical implementation of the new rules once agreed.

I am grateful to Parliament for its important contribution, its hard work and its constructive approach throughout the developmental journey of this file. In particular I wish to thank the rapporteurs, Madam Paulsen for the impressive achievement in reaching an agreement in the political negotiations and Mr Selimović for successfully continuing Madam Paulsen’s work and bringing the dossier to this final stage.

I also thank the shadow rapporteurs of the previous and current European Parliament and the teams involved in the negotiations for all the strenuous efforts they have made. I hope that we can now take the final step in bringing this important file to a successful and satisfactory conclusion.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, im Namen der PPE-Fraktion. Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch ich möchte mich bei allen Berichterstattern, Schattenberichterstattern, bei Ihnen, Herr Kommissar Andriukaitis, und bei der lettischen Ratspräsidentschaft für das Zustandekommen dieses Entwurfs bedanken.

Diese neue Verordnung zur Tiergesundheit wird 50 derzeitige Regelungen zur Seuchenprävention und Seuchenbekämpfung zusammenfassen. Dies soll zur Vereinfachung des bestehenden Rechtsrahmens beitragen. Durch zahlreiche Kompromisse und die Zusammenfassung von hunderten Änderungsanträgen ist es dem Agrarausschuss gelungen, einen breiten Kompromiss im Sinne der Seuchenbekämpfung und Tiergesundheit zu finden.

Eine effiziente Meldepflicht und Zusammenarbeit innerhalb der 28 EU-Mitgliedstaaten, aber auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten und Drittländern soll in Zukunft besser gewährleistet werden. Es war uns als Parlament wichtig, die Kriterien für die Liste von Tierseuchen und Tierarten direkt in der Verordnung, im Basisrecht, zu verankern. Allgemeine Grundsätze sind transparente und wissenschaftsbasierte Entscheidungen bei der Einrichtung und Aktualisierung der Liste von Seuchen.

Begrüßenswert ist, dass mit dieser Verordnung die öffentliche Gesundheit sicher verbessert wird. Festgehalten wird auch eine gute Tierhaltung; damit können auch Seuchen bereits bekämpft werden. Meine Fraktion wird diesem Entwurf sicher mit großer Mehrheit zustimmen. Herr Kommissar, ich bin überzeugt, dass Sie dafür sorgen, dass das Ganze auch gut umgesetzt wird.

 
  
MPphoto
 

  Michela Giuffrida, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi anni abbiamo affrontato diverse emergenze sanitarie per malattie che dagli animali passavano all'uomo, facendo anche delle vittime. Peste suina e aviaria sono i casi peggiori, quelli esaltati dai media, ma ci sono diverse malattie, minacce di malattie trasmissibili, che questo regolamento sulla salute animale intende combattere. Vorrei ringraziare i colleghi che con me hanno lavorato a questa proposta, il relatore e l'onorevole Paulsen, che ha concluso il suo mandato con questo regolamento, ottenendo grande successo e riuscendo ad ottenere largo consenso fra tutti i gruppi.

Sono due gli aspetti che vorrei sottolineare oggi: il primo è che, finalmente, abbiamo messo nero su bianco, che la salute degli animali dipende dal loro benessere, cioè dalle loro condizioni di vita. Un animale maltrattato non potrà mai essere un animale sano. L'articolo 13 del Trattato riconosce che gli animali sono esseri dotati di senso e noi chiediamo che tutti quelli che trattano con gli animali, dagli allevatori ai detentori, evitino loro dolore e sofferenza, applicando il principio di buon allevamento, i primi, e un trattamento che risponde a regole di umanità, i secondi.

Poi c'è l'aspetto della prevenzione: la trasmissione delle malattie più che contrastata, va prevenuta attraverso una migliore zootecnia e un uso responsabile dei medicinali veterinari; prevenzione che passa anche attraverso una chiara responsabilità di chi si occupa degli animali.

L'importanza di questo regolamento sta nel suo istituire un quadro normativo unico, rispetto ai 40 diversi atti legislativi precedenti, alcuni dei quali erano degli anni '60. Regole chiare dedicate al benessere degli animali oltre che alla loro salute sono però ancora necessarie in un'Europa in cui i casi di violenza ingiustificata e di torture vere e proprie sugli animali sono ancora troppo spesso, fino ad oggi, tollerati o addirittura ignorati.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy ECR. Panie Przewodniczący! Chciałbym pogratulować panu sprawozdawcy, panu Selimovicowi, poprzedniej sprawozdawczyni, nieobecnej wśród nas, pani Paulsen za bardzo dobrze wykonaną pracę. Przyjmujemy rozporządzenie o bardzo dużym znaczeniu w Unii Europejskiej. Troska o zdrowie zwierząt jest istotna nie tylko z powodu samych zwierząt, ale przede wszystkim ze względu na zdrowie publiczne, ze względu na zdrowie ludzi również.

Jako sprawozdawca-cień z grupy ECR chcę wyrazić satysfakcję, że uwzględnione zostały postulaty dotyczące objęcia strategią ochrony zwierząt zdrowia zwierząt domowych, a także pośrednio zwierząt bezdomnych. Obowiązek rejestracji identyfikacji tych zwierząt wprowadzony do strategii to jest bardzo istotny krok naprzód w tej kwestii, ale uważam, że powinniśmy wykonać następne kroki. Unia Europejska powinna wziąć odpowiedzialność za humanitarne, racjonalne rozwiązywanie problemów bezdomności zwierząt: adopcja, sterylizacja, humanitarne programy powinny być wspierane przez Unię Europejską i o to z tego miejsca apeluję.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie. Het gevaar van antibioticaresistentie wordt nog altijd te veel onderschat. Het antibioticagebruik neemt wereldwijd namelijk spectaculair toe, binnen amper één generatie met wel 67 procent. Sinds 1987 zijn er echter geen nieuwe klassen antibioticum bijgekomen. Zowel veterinair als humaan moet er daarom actie worden ondernomen.

Dat dit mogelijk is bewijst Nederland! In slechts vier jaar is het antibioticumgebruik in de dierhouderij met meer dan de helft teruggedrongen. Het is goed dat het Nederlands voorzitterschap hier een speerpunt van heeft gemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis is er een bijeenkomst georganiseerd van de ministers van zowel volksgezondheid als landbouw, de zogenaamde one health approach is essentieel.

De nieuwe diergezondheidswet die nu in Europa is uitonderhandeld, is een stap in de juiste richting. Door inzet van de liberale fractie zijn enkele cruciale elementen overeind gebleven, zoals de wettelijke verplichting tot verantwoord gebruik van antibiotica. Antibioticareductie is geen gemakkelijke opgave. Het kan alleen door slim samen te werken, goed management en innovaties in bijvoorbeeld stalsystemen. Het kostenaspect is hierbij van belang. Het kan niet zo zijn dat de ene boer wel moet investeren en de andere niet.

We willen een gelijk speelveld waarborgen en tegelijkertijd het probleem bij de wortel uitroeien. Goede wetgeving is één ding, maar waar het op aankomt is implementatie. Nederland is wereldwijd koploper, als het gaat om de reductie van antibiotica. Het is de hoogste tijd dat ook de rest van Europa dit voorbeeld volgt.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident! Im Namen der GUE/NGL möchte ich mich zuerst einmal beim Berichterstatter, Herrn Selimovic, und bei Frau Paulsen, auch wenn sie heute nicht hier ist, sehr herzlich bedanken.

Zu begrüßen ist, dass Artikel 1 dieses Entwurfs die Vermeidung von Schmerzen, Stress und Leid der Tiere berücksichtigt. Einen weiteren wichtigen positiven Aspekt stellt die verpflichtende Registrierung aller professionellen Züchter und Verkäufer von Tieren dar, was dazu beitragen wird, dass dem illegalen Welpenhandel, der so viel Leid über die betroffenen Tiere bringt, endlich Paroli geboten wird. Regelrechte Welpenfabriken betreiben einen massiven illegalen Handel mit nicht geimpften Welpen, deren Gesundheitszustand aufgrund der Umstände, wie sie gezüchtet und aufgezogen werden, einfach nur katastrophal zu nennen ist. Und dieser fatale Umstand birgt auch enorme Risiken für die Ausbreitung von Seuchen.

Aber ich muss leider auch sagen, dass dieser Vorschlag dem Tierschutz nicht wirklich dient. Obwohl er eindeutig den Zusammenhang zwischen Tierschutz und Tiergesundheit unterstreicht, konzentriert sich dieser Vorschlag vielmehr auf den Umgang mit übertragbaren Tierkrankheiten. Wir erwarten von der Kommission, dass sie uns ein Tierschutzrahmengesetz vorlegt, und zwar so schnell wie möglich. Es geht nämlich um empfindungsfähige Lebewesen und nicht um leblose Produktionseinheiten.

Für meine Fraktion bleibt auch die Definition von domestizierten und wilden Tieren ein sehr problematischer Punkt. Nach dieser Definition gelten nämlich beispielsweise Streunerhunde als wilde Tiere. Das kann in der Praxis zu einer weiteren Abschwächung des ohnehin mangelhaften Rechtsschutzes von Streunertieren führen. Ich erinnere dabei nur an die Umstände in Rumänien.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu. Gerbiamas Komisare, gerbiami kolegos,

naudodamasis proga noriu Jums padėkoti už atliekamą darbą šitoje srityje, taipogi noriu padėkoti pranešėjui už gerai atliktą pranešimą. Nors aptariamas teisės akto projektas yra tik rėminis reguliacinis dokumentas, jame deramai atsispindi pagrindiniai gyvūnų sveikatos užtikrinimo ir ligų prevencijos klausimai. Mes remiame juo nustatomus tikslus apsaugoti gyvūnus ne tik nuo ligų, bet ir nuo streso ir skausmo. Palaikome juo nustatomą gyvūnų ligų kategorizavimo sistemą, profesinių žinių reikalavimus gyvūnų augintojams. Kartu noriu paraginti kolegas atkreipti dėmesį į struktūrines aplinkybes, kurios gali sustiprinti net ir geriausių gyvūnų gerovės užtikrinimo siekių efektyvumą. Omenyje turiu katastrofiškai smukusias ir toliau smunkančias gyvulių augintojų pajamas, pvz., mažėjančios pieno gamintojų ir kiaulių augintojų pajamos neleidžia ūkininkams investuoti reikiamų lėšų į galvijų sveikatingumą ir pilnavertį šėrimą. Mano turimais duomenimis, bent keliose valstybėse narėse jau antrus metus pieninės karvės yra šeriamos nepakankamai kokybiškais pašarais. Tai reiškia, kad ūkininkai paprasčiausiai nebegali įsigyti reikalingų maistinių priedų, vitaminų ir vaistų, ir taip dėl ekonominių priežasčių atsiranda sąlygos plisti gyvūnų ligoms. Todėl noriu paraginti kolegas balsuoti už šį pateiktą pranešimą. Kartu prašau nepamiršti, kad neišsprendę ekonominių priežasčių, dėl kurių ūkininkai negali įsigyti reikiamų preparatų gyvūnų sveikatos apsaugai, mes negalėsime pasiekti, kad Europos Sąjungos gyvūnai būtų sveiki.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Loiseau, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, contrairement à ce que vous dites, l'actualité récente nous a démontré que le bien-être animal n'est pas si bien respecté.

Les pratiques de certains abattoirs ne semblent même pas en tenir compte. Il est donc nécessaire de prendre des mesures concernant la santé animale, comme le texte le propose, mais il convient que ce bien-être soit respecté jusqu'au bout de la chaîne, car l'enjeu porte aussi sur la sécurité alimentaire et, donc, sur la santé humaine.

Or, celle-ci peut être menacée par les liens existant entre bien-être, santé animale et maladies d'origine alimentaire. Le stress, d'éventuelles maltraitances et le mode d'abattage peuvent favoriser le développement de maladies, telles que des infections E. coli ou Salmonella, par exemple, et cela dépend des hommes et de leur façon de traiter les animaux lors de l'élevage, bien sûr, mais aussi du transport, des méthodes d'étourdissement et d'abattage.

Concernant l'abattage rituel, les Pays-Bas ont décidé de le soumettre à des règles plus strictes et ont prescrit l'étourdissement et un étiquetage spécial. Voilà une mesure de bon sens! Car égorger des bêtes qui mettent plusieurs minutes à mourir est contraire à vos principes du bien-être animal, qui, dans les faits, n'est pas du tout respecté par ces méthodes d'abattage rituel.

Les risques sanitaires liés à l'égorgement sont aussi connus, car cette technique facilite le reflux des germes provenant des intestins et de l'estomac, germes qui s'échappent par la plaie et favorisent ainsi une contamination de la viande.

Je demande donc à la Commission de prendre les mesures nécessaires afin que les pratiques intolérables de certains abattoirs, qui jettent le discrédit sur une profession difficile, ne soient plus acceptées.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Mr President, firstly, let me say thank you to the rapporteur for the work on this very lengthy and important file. I am giving a cautious welcome to this report, stressing the importance of animal health and, ultimately, the protection of consumers across Europe. However, we still need more scientific evidence in relation to the causes of antimicrobial resistance and how to effectively deal with that resistance. We must ensure that farmers have access to the correct tools to prevent and treat disease in animals. It is imperative that neither animal welfare nor production efficiency should be compromised as a result of the revised legislation. In relation to the reporting and enforcement of this revision, all Member States must comply equally. British farmers need a level playing field and should not be expected to compete in a two-tier Europe, where they face gold-plating of legislation and others across Europe much less so.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE). Señor Presidente, señor Comisario, vamos a votar esta semana en segunda lectura el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre salud animal y vegetal que arrastramos desde la legislatura anterior. Hacía bien el comisario en rememorar a nuestra colega Paulsen, de la anterior legislatura.

Este acuerdo que alcanzamos es, reo yo, aceptable. Nos da más agilidad, y fundamentalmente le da más agilidad a la Comisión Europea para actuar en el caso de que aparezca alguna enfermedad con fuerte impacto. También y afortunadamente tendremos una lista de enfermedades más importantes, lo cual nos da más seguridad jurídica en esa actuación. Los veterinarios van a jugar además un papel más activo en la lucha contra la propagación de las enfermedades, así como en la lucha antimicrobiana, lo cual desde luego es lógico en el ecosistema en el que nos desarrollamos.

Es cierto lo que ha dicho el Comisario Andriukaitis en su intervención inicial. Inevitablemente, las enfermedades surgen de tanto en tanto, pero también es cierto que cuanto más organizados y más preparados estemos para atajarlas, menos nos dañarán, menos nos afectarán, menos afectarán a nuestros animales, a nosotros mismos y a nuestra economía.

Así pues, enhorabuena al ponente, enhorabuena a los ponentes alternativos y a todos los que hemos contribuido en este informe, gracias a la Comisión Europea y esperemos que salga adelante sin problemas.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), Kékkártyás kérdés. Tisztelt Képviselő Asszony! Én magam is egyetértek azzal, hogy nagyon-nagyon sok erénye és értéke van ennek a mostani szabályozásnak. És igazából azon a ponton szeretnék egy kérdést föltenni, amit Ön a rugalmasság szavával jelzett. Nevezetesen, bizonyos országokban az állat-egészségügyi rendszer decentralizációját is meg tudjuk figyelni, amely az én véleményem szerint ellenhat a közös fellépés esélyeinek. Kérdezem hát, hogy Ön mit gondol, mekkora veszély leselkedik a decentralizációból adódó fellazulásra?

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García (PPE), respuesta de «tarjeta azul». Precisamente yo, querido colega, provengo de uno de los países más descentralizados de la Unión Europea, que es España, y allí no se dan más problemas por la descentralización. Lo que tiene que haber es organización.

Si las cosas funcionan bien, si están descentralizadas pero funcionan correctamente en la cadena, no tiene por qué haber problemas. Yo por lo que abogo y por lo que aboga, desde luego, también el Gobierno de España es por tener un sistema ágil que permita a la Comisión Europea atajar enfermedades que, como hemos visto en algunos casos, como en el caso de la xylella fastidiosa, nos han imposibilitado la capacidad de reacción para tratar con agilidad estos casos que se han producido en la Unión Europea recientemente.

Así pues, la descentralización no tendría por qué ser un problema. El problema es la desorganización.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'utilizzazione inadeguata di antimicrobici terapeutici in medicina veterinaria, l'utilizzazione degli stessi per fini non terapeutici e l'inquinamento ambientale hanno accelerato l'apparizione e la propagazione di microrganismi resistenti, con gravi conseguenze per la salute animale e umana. Le azioni intraprese non sono riuscite a contenere il rischio crescente di resistenza antimicrobica.

È necessario rafforzare le misure attualmente in vigore e adottare una nuova serie di misure più rigorose, in particolare, in materia di prevenzione delle infezioni antimicrobiche, al fine di ridurre la pressione esercitata sull'utilizzazione degli antimicrobici ed evitarne una loro maggiore propagazione.

Gli Stati membri devono impegnarsi nella raccolta di dati pertinenti, comparabili e sufficientemente dettagliati sull'uso effettivo dei medicinali antimicrobici negli animali e a trasmetterle alla Commissione, in modo da consentire politiche volte ad incentivare un uso più prudente negli animali e quindi favorire una riduzione del rischio di resistenza antimicrobica.

Sarebbe auspicabile che la Commissione si impegni a pubblicare periodicamente una relazione sull'uso dei medicinali antimicrobici nel trattamento degli animali nell'Unione europea in base ai dati ottenuti dai singoli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). Mr President, the regulation of veterinary medicines is important to ensure their safety, quality and effectiveness and therefore protect animal health, public health, food safety and the environment. I recently met with the local chief veterinary officer in my own region of Northern Ireland as well as local representatives of the British Veterinary Association to discuss the wide range of issues relating to animal health, including potential problems ahead in terms of antimicrobial resistance as well as concerns about bovine tuberculosis in my own constituency. The European animal health law will consolidate 40 different pieces of outdated and often inconsistent European legislation in this field and gives a comprehensive framework for animal health in the next 20 years. We need an approach to animal health legislation that has strong focus on outcomes, regulatory simplicity and flexibility in the management of disease. This simplification and harmonisation of legislation is a good example of better regulation and an important drive away from red tape and burdensome bureaucracy. I would also like to address the rapporteur and pay tribute to Marit Paulsen as well. Unfortunately, she is no longer with us, but she was an extremely valued member of the Agriculture Committee. Maybe you would send her the message that we still miss her, and hopefully this will be a tribute to what she has been fighting for for so long.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (ENF). Herr Präsident! Ich hoffe, ich bekomme auch so viel Toleranz, wenn ich, wie Ihr Fraktionskollege, so weit überziehen werde. Laut einer Studie aus den letzten Jahren wird bis zum Jahre 2030 weltweit ein Anstieg der in der Tierzucht verwendeten Antibiotika auf ca. 130 000 Tonnen erwartet.

Demgegenüber ist der Trend der Antibiotika-Vergabe innerhalb der Union Gott sei Dank rückläufig. Es ist daher richtig, unsere heimische Landwirtschaft zu einem verantwortungsbewussten, sorgsamen Umgang mit Medikamenten bei der Tierzucht zu ermutigen. Doch viel bedeutender ist es, die Frage der Antibiotika-Verwendung auch bei Handelsverträgen zum Gegenstand zu machen. Denn in den USA zum Beispiel steigt laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung die Verwendung von Arzneimitteln bei der Tierproduktion sehr stark an.

Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz erfordern ein globales Vorgehen der Union. Unsere Konsumenten wollen kein durch Pharmacocktails verseuchtes Fleisch – auch nicht durch die TTIP-Hintertür.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). Κύριε Πρόεδρε, η υγεία των ζώων είναι στενά συνδεδεμένη τόσο με τον τρόπο που τα εκτρέφουμε όσο και με τον τρόπο με τον οποίο τα μεταχειριζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε να ελέγχουμε την ποιότητα των ζωοτροφών αλλά και να εντοπίζουμε, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε νόσους οι οποίες μεταδίδονται σε αυτά και μετά μεταδίδονται στους καταναλωτές μέσω των προϊόντων που καταναλίσκουν (κρέας, γάλα και τυριά). Η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου αλλά και η κλιματική αλλαγή εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία των ζώων όσο και για την υγεία των καταναλωτών και γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απλοποιήσει, να εντατικοποιήσει τους ελέγχους στα ζώα τα οποία εισάγονται από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των τροφίμων αλλά παράλληλα να μη μεταδίδονται και οι νόσοι στους καταναλωτές.

Για την αναγκαιότητα αυτού του πράγματος θα ήθελα να φέρω ως παράδειγμα τη χώρα μου, την Ελλάδα, στην οποία εισάγονται πολλές φορές λαθραία αιγοπρόβατα, κυρίως από την Τουρκία αλλά και από τα Σκόπια, τα οποία δεν έχουν υποστεί τους προβλεπόμενους ελέγχους, άρα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εγχώριων φυλών ζώων αλλά και των καταναλωτών. Αντιθέτως αυτά που εξάγονται από την Ελλάδα είναι εγγυημένα.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, čestitke gospodinu Selimoviću na ovom izvješću. Moram istaknuti da je zdravlje životinja važno za sigurnost građana Europske unije i zabrinuti smo zbog sve učestalije pojave rezistencija bakterija na antibiotike, što u posljednje vrijeme predstavlja sve veći javnozdravstveni i sigurnosni rizik. Pretjerana uporaba antimikrobnih lijekova doprinosi ubrzanoj pojavi novih sojeva bakterija otpornih na nove antibiotike. Pretjerana uporaba antimikrobnih sredstava je štetna za zdravlje životinja i ljudi, ali i za percepciju potrošača o hrani koju koriste.

Europa se ponosi visokom razinom kvalitete i sigurnosti hrane te visokim standardima brige za životinje zahvaljujući našim vrijednim poljoprivrednicima. Te visoke standarde brani u međunarodnim pregovorima o sporazumima o međunarodnoj trgovini. Upravo je ova Uredba odgovor širokoj i nerazboritoj uporabi antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini. Ona donosi mjere poput prikupljanja relevantnih, usporedivih i dovoljno detaljnih podatka o uporabi antimikrobnih medicinskih proizvoda kod životinja u državama članicama. Te su mjere nužne kako bi uporaba tih sredstava bila razboritija i kako bi se doprinijelo smanjenju rizika od antimikrobne otpornosti. Vlasnici životinja pozvani su u procesu uzgoja držati se načela dobroga gospodara i lijekove primjenjivati odgovorno i pod nadzorom.

Ova Uredba ima i javno zdravstvenu dimenziju jer će, uz brigu za zdravlje i dobrobit životinja, a zbog razumne i odmjerene uporabe antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini, prema danim procjenama Komisije, neposredno utjecati na 25 milijuna ljudi.

(Zvučnik pristao odgovoriti na pitanje "blue card" (članak 162. stavak 8. Uredbe))

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton (ENF), question "carton bleu". Monsieur le Président, merci d'accepter ma question. Madame Petir, vous soulignez à juste titre qu'il est important de lutter contre la consommation trop grande d'antibiotiques. Cependant, n'est-ce pas la politique agricole de l'Union qui encourage cette dérive? En effet, elle a tout fait pour transformer l'agriculture traditionnelle en industrie agricole. Cela a provoqué la création de fermes géantes, dans lesquelles le bétail est confiné. Dès lors, le risque de maladie s'accroît, on est obligé de multiplier les antibiotiques et cela provoque un danger pour la santé humaine. Aussi ce rapport sur la santé animale n'est-il pas en réalité un alibi pour se donner bonne conscience et dissimuler cet échec terrible de la politique agricole de l'Union?

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Zajednička poljoprivredna politika najdugovječnija je i najuspješnija politika Europske unije. Stoga se ne mogu složiti s vašom konstatacijom. Osim toga, naši poljoprivrednici koriste na razuman način antibiotike, a ova Uredba će doprinijeti da to tako nastave činiti i dalje. Europa mora biti i dalje konkurentna u kvaliteti hrane, a to nam potvrđuju i naši međutrgovinski partneri da se doista dičimo s kvalitetom hrane koja je proizvedena u europskim zemljama. Stoga, ako želimo tu razinu zadržati moramo i na pametan način koristiti antibiotike.

 
  
MPphoto
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D). Señor Presidente, quisiera mostrar mi satisfacción por que, casi dos años después del pronunciamiento en primera lectura de este Pleno sobre este Reglamento, lleguemos hoy a su debate y espero que mañana a su aprobación definitiva.

En mi opinión, este Reglamento es de los más importantes, después de la nueva reforma de la PAC, porque se refiere a la sanidad animal, que es un elemento muy sustantivo en nuestra ganadería, y, por supuesto, por lo que supone para las importaciones y las exportaciones.

Quiero unirme a la felicitación a la señora Paulsen, que ya no está con nosotros, y al señor Selimovic por el éxito de este Reglamento.

También quiero recordar a los colegas una cuestión: la preocupación por la resistencia a los antibióticos es una preocupación de todos, pero hay más reglamentos que la van a regular, como el de medicamentos veterinarios o el de piensos medicamentosos, que pronto se someterán también a debate.

Y quiero decir, por último, que es una legislación que tiene aspectos muy importantes, como la priorización de enfermedades y medicina sanitaria o la regulación de la trazabilidad.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). Herr talman! Jag stödjer helhjärtat den nya djurhälsolagen. Det är ett steg i rätt riktning för matsäkerhet.

Antibiotikaresistens har blivit en ödesfråga för människohälsan. Många konsumenter oroar sig över rester av läkemedel i djuren när de äter kött. Jag välkomnar att lagstiftningen kopplar samman djurhälsa och människohälsa samt att fokus är på att förhindra smittsamma sjukdomar hos djur istället för att bota djur som är sjuka.

Det är också viktigt att man förenklar reglerna och fokuserar på åtgärder för att minska användningen av antibiotika och behandla endast de djur som är sjuka. Enhetlig och rättvis användning av läkemedel är viktig också för att våra bönder ska kunna konkurrera på lika villkor.

Herr talman, det verkar vara dags att alla medlemsländer genomför en ansvarsfull användning av läkemedel för djur.

(Talaren samtyckte till att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 162.8 i arbetsordningen).

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß (PPE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Frau Kollegin! Wir haben in der Tiermedizin eine sehr strenge Anwendungs- und Dokumentationspflicht. Ich möchte Sie fragen: Stimmen Sie mir darin zu, dass man diese strenge Anwendungs- und Dokumentationspflicht auch auf die Humanmedizin ausweiten soll, wo wesentlich mehr Antibiotika verbraucht werden als in der Tiermedizin?

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), blue-card answer. – Yes, as I said, many people are really concerned about the excessive use of antibiotics, both in animals and in human beings. This regulation is about animals, but the link has finally been clearly made, based on science, that it can be transferred. The antibiotics and the medicines that are given to animals can be transferred to human beings. That is why it is so important.

 
  
MPphoto
 

  Ricardo Serrão Santos (S&D). Senhor Presidente, Senhor Comissário, a estratégia para a saúde animal deve contribuir para a prevenção e o controlo das doenças em animais, com especial atenção para a resistência antimicrobiana.

Trata-se de uma questão de saúde pública, dada a frequência das mesmas doenças em animais e humanos e a hipotética transmissão da resistência antimicrobiana entre animais e humanos, corroborada recentemente por um estudo efetuado na China e publicado, em finais de 2015, na conceituada revista The Lancet.

A forma de abordar este tema na prática deve ter em conta as especificidades da produção em diferentes regiões da Europa, sobretudo no que diz respeito a condições climatéricas que propiciam a ocorrência e a transmissão de doenças.

Por outro lado, as condições impostas aos produtores europeus em matéria de saúde animal devem ser tidas em conta no âmbito das negociações comerciais com países terceiros.

 
  
MPphoto
 

  Paul Brannen (S&D). Mr President, the animal health law that we will vote on tomorrow responds to at least two concerns often submitted by constituents to Members of the European Parliament. Firstly, improving the general welfare of animals through enhanced animal health measures and secondly, the issue of stray animals.

On the first of these, animal diseases: just like human diseases, they do not recognise borders. Britain is no less at risk of any significant animal disease outbreak than any other European country and we clearly need a strong European framework to react, to respect common rules in case of disease outbreak.

On the second issue, controlling diseases amongst the populations of stray animals: no less important and requires both a clear assignment of responsibility from the national authorities as well as a requirement of humane treatment of stray animals.

This law will see the European Union delivering on animal health and on animal welfare, which is why staying in the European Union is good for animals just as it is good for people.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), întrebare adresată în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”. Domnule Brannen, am ținut neapărat să vă pun o întrebare, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce ați prezentat, și anume problema câinilor vagabonzi. Aici este punctul esențial, după părerea mea, și probabil că fiecare avem experiențele noastre. Întrebarea mea este: ați vedea cum se poate gestiona sănătatea la câinii vagabonzi? Ați sugera, cumva, în raport, cum să facem acest lucru? Pentru că, într-adevăr, eu cred că aici este problema, nu la câinii care au un stăpân și care înțeleg să își trateze câini. Mulțumesc mult.

 
  
MPphoto
 

  Paul Brannen (S&D), blue-card answer. It is a good question. Obviously, dogs are unaware of the Schengen arrangements and are therefore entirely likely to cross borders at will where border fences do not exist, and that is the case across the European Union. I therefore think the key thing here is that we need to work together, country by country, across the European Union, because if countries individually try to deal with stray dogs they will not be successful. Only by working together, which is clearly obvious at a European level, can we deal with the issue of stray animals and associated diseases.

 
  
 

Pytania z sali

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). Herr Präsident, Herr Kommissar! Auch wenn in der vorhergehenden Diskussion manche Kollegen geleugnet haben, dass Gesundheitspolitik eine europäische Angelegenheit ist, so hat diese Diskussion doch ganz klar gezeigt, dass Gesundheitspolitik ganz klar geteilte Politik der Mitgliedstaaten, geteilte Verantwortung der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union ist. Denn Gesundheitspolitik können wir nicht teilen zwischen den Mitgliedstaaten, sondern wir müssen sie gemeinsam angehen, ob sie den Menschen oder die Tiere betrifft. Und hier dieses Gesundheitspaket für die Tiere – die Vermeidung von Seuchen, von Seuchenübertragung – hat ganz klar gezeigt, dass wir hier nur gemeinsam ankämpfen können, dass wir diesen Zusammenhalt auf europäischer Ebene brauchen.

Tiergesundheit setzt voraus, dass wir einen funktionierenden Tierschutz haben, setzt voraus, dass wir gute Tierhaltungspraktiken haben, die überwacht werden müssen, die kontrolliert werden müssen und für die wir eine gemeinsame Gesetzgebung brauchen.

Wir brauchen gemeinsame europäische Regelungen, was den Einsatz von Arzneimitteln, von Tierarzneimitteln betrifft. Denn alle diese Produkte und die Tiere bewegen sich quer durch die Europäische Union, und das wollen wir auch in Zukunft so lassen. Eine Frage der öffentlichen Sicherheit, eine Frage der öffentlichen Gesundheit wird funktionierender Tierschutz, wird funktionierende Tiergesundheit sein.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και ασφάλειας των τροφίμων θα πρέπει αρχικά να αυξηθούν τα μέτρα πρόληψης και μείωσης των επιπτώσεων των ασθενειών των ζώων. Θα πρέπει δηλαδή όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης να προωθήσουν πρακτικές κτηνοτροφίας και καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να μειωθούν τυχόν απειλές για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα διάφορα είδη επιτήρησης που διενεργούν οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας των ζώων, ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων.

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας αλλά και της καλής διαβίωσης των ζώων, και αυτό σημαίνει πέραν των άλλων μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, χρήση κατάλληλων ζωοτροφών και έλεγχο της εισαγωγής ζώων και κυρίως προβάτων από την Τουρκία και τα Σκόπια, όπου οι νόσοι των ζώων είναι διαδεδομένες και όπου δεν υπάρχουν επαρκείς υγειονομικοί έλεγχοι των ζώων. Μάλιστα αρρώστιες προβάτων από την Τουρκία έχουν μεταδοθεί στον Έβρο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιά οι φτωχοποιημένοι από το μνημόνιο Έλληνες κτηνοτρόφοι οι οποίοι θα πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν και να τύχουν της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospodine predsjedniče, bolesti životinja koje štete dobrobiti životinja i koje mogu, naravno, štetiti ljudskom zdravlju. Svojedobno kravlje ludilo, ptičja gripa, danas svinjska kuga sigurno ugrožavaju same životinje, ali ugrožavaju i ljudsko zdravlje. Zato mislim da je ovaj propis, kojeg želimo donijeti, dobar propis koji radi dobar balans između onoga što znači dobrobit životinja, ali pogotovo i onoga što znači ljudsko zdravlje.

Želim vjerovati da ćemo na temelju ovog propisa imati daleko efikasniju i bolju regulaciju i zdravlja životinja, a pogotovo našeg zdravlja i zato vjerujem da Komisija treba učiniti sve kako bi ovi propisi što prije zaživjeli unutar EU-a, a pogotovo to treba napraviti s našim partnerima od kojih uvozimo razne životinjske proizvode.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL). Senhor Presidente, hoje, com a crescente mobilidade de pessoas, de animais e de bens alimentares, cresce exponencialmente o risco de emergência de doenças e zoonoses que, até aqui, estavam controladas — veja-se a situação da peste suína clássica ou da peste suína africana, novamente presentes no continente europeu.

É lamentável que, neste período, a União Europeia tenha diminuído em cerca de 10% as verbas disponíveis para o combate e a erradicação dessas doenças animais, quando seria expectável um esforço à altura dos desafios da globalização. As boas palavras são sempre bem-vindas, mas de boas intenções está o inferno cheio.

No momento em que se promove a agricultura intensiva e se procura nivelar por baixo todas as normas de segurança alimentar e de bem-estar no quadro do TTIP, era bom que todas estas orientações que estamos aqui a debater pudessem servir, de facto, para alguma coisa e que este debate não seja apenas mais uma iniciativa vazia de sentido e totalmente inconsequente.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Pane předsedající, pokud pan prezident Obama udělal z antibiotické rezistence jednu ze svých priorit volebního období, je velmi důležité, že i my na tuto skutečnost reagujeme. Že si uvědomujeme, jak velmi výrazné riziko je získávání antibiotické rezistence, pokud jde o chov zvířat a nejen pokud jde o chov zvířat. I pokud jde samozřejmě o konzumaci produktů pocházejících z těchto zvířat.

Je třeba si uvědomit jednu statistiku. Do roku 2050 bude plošně mezi zvířata podle očekávání spotřebováno přes 130 000 tun antibiotik. To je téměř 4 000 tun antibiotik ročně. Toto číslo skutečně ohrožuje bezpečnost potravin, práva spotřebitele, ale samozřejmě i práva zvířat. Já jsem rád, že to zde tady v této diskuzi zaznělo. Musíme chránit nejen tedy bezpečnost potravin, životní prostředí, ale skutečně i práva jednotlivých spotřebitelů, která jsou tímto plošným používáním antibiotických přípravků skutečně ohrožena.

 
  
MPphoto
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR). – Arvoisa puhemies, eläinterveyttä koskeva laki on tärkeä laki. Se sitoo ensimmäistä kertaa yhteen eläinten ja ihmisten terveyden. Tämä on katsomista tulevaisuuteen. Eläimestä eläimeen sekä eläimestä ihmiseen välittyvät kulkutaudit ovat yksi keskeinen 2000-luvun turvallisuusuhka.

Selimovicin työssä on paljon hyvää, josta haluaisin nostaa esille erityisesti vastuullisen eläinten lääkityksen. Liiallinen antibioottien käyttö on lyhytnäköistä ja vaarallista. Tietoisuus antibiootteihin liittyvistä riskeistä on onneksi kasvamassa. Toivon, että se huomioidaan myös tulevassa lainsäädäntötyössä.

 
  
 

(Koniec pytań z sali)

 
  
MPphoto
 

  Vytenis Povilas Andriukaitis, Member of the Commission. Mr President, honourable Members, once again I would like to express my gratitude to the rapporteurs, Madam Paulsen and Mr Selimović, the shadow rapporteurs, and their team for their excellent and tireless work.

I have listened to the views of this House with close attention. The various points illustrate the very strong interest of the honourable Members in this legislative initiative. Some of you mentioned the economic situation, and the Commission is aware about today’s economic situation which, in some cases, will damage animal health issues. Some of you raised questions about stray dogs: the European Parliament recently adopted a resolution calling upon the Commission to adopt rules for the compulsory identification and registration of dogs and cats and some other animals commonly used as pets. The new animal health law is a legal framework and contains basic rules, including those for the identification and registration of animals. It provides more specific rules only for those animal species where the identification and registration rules exist at present. However, the regulation also provides for the possibility to lay down further detailed requirements for the identification and registration of animals of other species such as dogs, cats, and so on, for which specific requirements do not exist at present. The necessity of such future rules will be assessed by the Commission in the course of the years following the adoption of animal health law, and then delegated and implementing acts will be prepared.

The Commission is committed to animal welfare and considers it a very important issue, as you just raised in the discussions. However, the scope of this regulation focuses on the transmissible animal diseases and does not directly regulate animal welfare. A number of compromise solutions were found during the trialogue negotiations to clarify the relation between animal health and animal welfare and to address the concerns of the Parliament on animal welfare. It was not always easy to agree to all of them; nonetheless, the Commission understands the importance of animal welfare for the European Parliament and has therefore made a statement confirming its commitment to animal welfare. The Union has a well-developed acquis regarding animal welfare, covering different species (broilers, laying hens, pigs, calves) or activities (farming, transport, slaughter, research, etc.). This animal welfare legislation will necessarily continue to apply.

Some mentioned antimicrobial resistance. Antimicrobial resistance is very important to me, therefore issues of antimicrobial resistance were always included in the Commission’s proposal on animal health. This, together with the future legislation on veterinary medicines and medicated feed, will provide solid grounds to address this issue.

Finally, the Commission has also made the statement, ‘The Commission undertakes to publish a regular report as regards the use of antimicrobial medicinal products in animals in the EU on the basis of data made available by the Member States.’ Let me finish by expressing my sincere hope for the support of Parliament for an early second reading agreement on this file, which would pave the way for its multiple benefits to come to fruition as early as possible.

 
  
MPphoto
 

  Jasenko Selimovic, föredragande. – Herr talman! Tack kära kollegor för ert stöd och era synpunkter. Låt mig bara ännu en gång understryka hur viktig denna överenskommelse är. Det är alltså första gången som en europeisk lag slår fast sambandet mellan djuromsorg, djurhälsa och folkhälsa.

Den nya lagen kommer att ge oss bättre beredskap och bättre verktyg för att hantera allvarliga sjukdomsutbrott i framtiden. Det är mycket lidande både hos människor och hos djur som på det sättet kan undvikas och, för att nämna det också, stora belopp som kan sparas för samhället i form av minskade sjukvårdskostnader. Pengar som i dessa tider kan behövas till annat.

Lagen, om den antas imorgon, kommer att bli ett viktigt steg i kampen mot antibiotikaresistens både hos människor och hos djur och i vår miljö.

Jag vill också nämna att det är mycket glädjande att en hel rad olika centrala organisationer har ställt sig bakom lagen, från europeiska veterinärförbundet till Copa-Cogeca, den europeiska djurskyddsrörelsen och väldigt många andra som har stött den här lagen, vilket visar bredden i vår överenskommelse.

Jag hoppas uppriktigt att parlamentet imorgon ska omfamna denna lag med en bred överenskommelse. Jag vill tacka er för gott samarbete, både skuggföredragande, kommissionären och kommissionen, rådet och alla er andra som har bidragit i arbetet med denna lag.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się we wtorek 8 marca 2016 r.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. Ochrona zdrowia zwierząt na każdym etapie procesu produkcji żywności ma priorytetowe znaczenie dla zdrowia obywateli Unii Europejskiej. Opracowane właśnie przez Parlament Europejski i Radę „Prawo o zdrowiu zwierząt”, łączące blisko 40 aktów legislacyjnych, pozwoli na wprowadzenie kompleksowych, jednolitych, elastycznych i przejrzystych regulacji prawnych dotyczących dobrostanu zwierząt. Zależność między zdrowiem (dobrostanem) zwierząt a zdrowiem publicznym oraz bezpieczeństwem żywnościowym jest bezdyskusyjna. Należy zadbać o ochronę zdrowia na wszystkich etapach produkcji żywności od hodowli po konsumpcję, zapobiegać skażeniu żywności oraz podnieść wymogi w zakresie higieny żywności. Jest to jedyny sposób na zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego w Unii Europejskiej oraz w państwach trzecich i na zapewnianie ludziom wystarczającego dostępu do bezpiecznej żywności wysokiej jakości.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Hazekamp (GUE/NGL), schriftelijk. Dit wetsvoorstel gaat over dierziekten en diergezondheid. Daarom wil ik benadrukken: dit is geen dierenwelzijnswet! Een nieuwe dierenwelzijnsstrategie is nog steeds broodnodig en ik verwacht ook nog steeds een voorstel voor een kaderwet dierenwelzijn van de Commissie!

Gelukkig schrijft het voorstel wel voor dat bij de uitvoering van de diergezondheidsregelgeving pijn, stress en lijden bij dieren vermeden moeten worden. Ook introduceert deze wetgeving een verplichte registratie van professionele fokkers en verkopers van honden. Op deze manier kunnen we de illegale puppyhandel aanpakken, die nu nog tot talloze schrijnende voorbeelden van dierenleed leidt. Nog steeds zijn er "puppy mills" waar aan de lopende band puppy's illegaal en niet-ingeënt verhandeld worden. Dit moet stoppen! Een goede identificatie en registratie kunnen hierbij helpen.

Een belangrijk knelpunt van de wet blijft echter het verschil tussen gehouden en wilde dieren. Zwerfdieren en weggelopen dieren vallen onder de definitie van wilde dieren; hierdoor is de aanwezigheid van de eigenaar of verzorger van een dier bepalend voor de mate van bescherming tegen ziekten (zoals vaccinatie) en tegen ziektebestrijdingsmaatregelen. Het is toch nooit de bedoeling geweest dat gezonde zwerfdieren "preventief" gedood worden onder het mom van ziektebeheersmaatregelen.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności