Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 7 март 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 3.Състав на Парламента: вж. протоколи
 4.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 8.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 9.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 10.Внасяне на документи: вж. протоколи
 11.Ред на работа
 12.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (разискване)
 13.Здравеопазване на животните (разискване)
 14.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (разискване)
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
 16.Към просперираща икономика, основана на данни (разискване)
 17.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Искане за защита на парламентарен имунитет: вж. протокола
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 21.Закриване на заседанието
 22.Закриване на годишната сесия
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (567 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2367 kb)
Правна информация - Политика за поверителност