Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 8 март 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието: вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Социално-икономическото положение на жените в Европа (разискване)
 5.Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Здравеопазване на животните (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (гласуване)
  6.2.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (гласуване)
  6.3.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (гласуване)
  6.4.Хармонизирани индекси на потребителските цени (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (гласуване)
  6.5.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (гласуване)
  6.6.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (гласуване)
  6.7.Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Здравеопазване на животните (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Хармонизирани индекси на потребителските цени (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Годишен доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Интегриране на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Положението в Сирия (разискване)
 11.Съобщение относно изпълнението на европейската програма за миграцията (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество (разискване)
 14.Командироване на работници и служители (разискване)
 15.Какво означава рейтинг "ААА" в социалната сфера? (разискване)
 16.Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни производства (разискване)
 17.Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2915 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (11746 kb)
Правна информация - Политика за поверителност