Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Διεθνής Ημέρα των Ρομά (συζήτηση)
 16.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (συζήτηση)
 17.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (συζήτηση)
 18.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (συνοπτική παρουσίαση)
 26.Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου