Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 12 април 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 3.Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (разискване)
 4.Мерки за облекчаване на кризата в сектора на европейското селско стопанство (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Продукти с произход от определени страни от АКТБ (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  5.2.Спогодба за партньорство в областта на рибарството с Дания и Гренландия: възможности за риболов и финансови средства (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (гласуване)
  5.3.Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (гласуване)
  5.4.Минимална стандартна ставка на ДДС (A8-0063/2016 - Peter Simon) (гласуване)
  5.5.Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (гласуване)
  5.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Херман Винклер (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  5.7.Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (гласуване)
  5.8.Разплодни животни и зародишни продукти от тях (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (гласуване)
  5.9.Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (гласуване)
  5.10.Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (гласуване)
  5.11.Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  5.12.Към подобрено регулиране на единния пазар (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (гласуване)
  5.13.Обучение за Европейския съюз в училище (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (гласуване)
  5.14.Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (гласуване)
  5.15.Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (гласуване)
  5.16.Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (гласуване)
  5.17.Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Продукти с произход от определени страни от АКТБ (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Спогодба за партньорство в областта на рибарството с Дания и Гренландия: възможности за риболов и финансови средства (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Споразумение между ЕС и Макао относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Минимална стандартна ставка на ДДС (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Споразумение за стратегическо сътрудничество между Бразилия и Европол (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Херман Винклер (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право: аспекти, свързани с риболова (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Разплодни животни и зародишни продукти от тях (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Годишни доклади за 2012 и 2013 г. относно субсидиарността и пропорционалността (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Към подобрено регулиране на единния пазар (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Обучение за Европейския съюз в училище (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Ролята на ЕС в рамките на международните финансови, парични и регулаторни институции и органи (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Непромишлен крайбрежен риболов в зависимите от риболова региони (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Външно измерение на общата политика в областта на рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Борба с тероризма след неотдавнашните терористични атаки (разискване)
 10.Ефективност на съществуващите мерки за борба срещу укриването на данъци и изпирането на пари с оглед на неотдавнашните разкрития в „Документите от Панама“. (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 105, параграф 6 и член 106, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Прието решение относно прозрачността на общественото данъчно облагане (разискване)
 14.Главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) (разискване)
 15.Положението в Нагорни Карабах (разискване)
 16.Споразумение в областта на политиката и сътрудничеството между ЕС и Куба (разискване)
 17.ЕС в променящата се глобална среда - един по-свързан, оспорван и сложен свят (разискване)
 18.Прилагане и преразглеждане на стратегията ЕС - Централна Азия (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4851 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (15601 kb)
Правна информация - Политика за поверителност