Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
 4.Μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  5.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδίας: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά (A8-0067/2016 - Marco Affronte) (ψηφοφορία)
  5.3.Συμφωνία ΕΕ-Μακάο σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch) (ψηφοφορία)
  5.4.Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (A8-0063/2016 - Peter Simon) (ψηφοφορία)
  5.5.Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (A8-0070/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  5.6.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  5.7.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (A8-0042/2016 - Norica Nicolai) (ψηφοφορία)
  5.8.Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους (A8-0288/2015 - Michel Dantin) (ψηφοφορία)
  5.9.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge) (ψηφοφορία)
  5.10.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0301/2015 - Sajjad Karim) (ψηφοφορία)
  5.11.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  5.12.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt) (ψηφοφορία)
  5.13.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (A8-0021/2016 - Damian Drăghici) (ψηφοφορία)
  5.14.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (A8-0049/2016 - Ernest Maragall) (ψηφοφορία)
  5.15.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard) (ψηφοφορία)
  5.16.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić) (ψηφοφορία)
  5.17.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (A8-0052/2016 - Linnéa Engström) (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
  6.1.Προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών ΑΚΕ (A8-0010/2016 - Jarosław Wałęsa)
  6.2.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Δανία και την Γροιλανδίας: Αλιευτικές δυνατότητες και οικονομική συνεισφορά (A8-0067/2016 - Marco Affronte)
  6.3.Συμφωνία ΕΕ-Μακάο σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών (A8-0072/2016 - Dieter-Lebrecht Koch)
  6.4.Κατώτατος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (A8-0063/2016 - Peter Simon)
  6.5.Συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βραζιλίας και της Ευρωπόλ (A8-0070/2016 - Claude Moraes)
  6.6.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Hermann Winkler (A8-0062/2016 - Angel Dzhambazki)
  6.7.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)
  6.8.Ζώα αναπαραγωγής και αναπαραγωγικό υλικό τους (A8-0288/2015 - Michel Dantin)
  6.9.Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (A8-0066/2016 - Roberta Metsola, Kashetu Kyenge)
  6.10.Ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (A8-0301/2015 - Sajjad Karim)
  6.11.Πρόγραμμα ελέγχου της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας της νομοθεσίας (A8-0208/2015 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  6.12.Βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά (A8-0278/2015 - Anneleen Van Bossuyt)
  6.13.Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)
  6.14.Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (A8-0049/2016 - Ernest Maragall)
  6.15.Ο ρόλος της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών οργάνων και φορέων (A8-0027/2016 - Sylvie Goulard)
  6.16.Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στις περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία (A8-0044/2016 - Ruža Tomašić)
  6.17.Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (A8-0052/2016 - Linnéa Engström)
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις (συζήτηση)
 10.Αποτελεσματικότητα των ισχύοντων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπό το φως των πρόσφατων αποκαλύψεων σχετικά με τα έγγραφα του Παναμά (συζήτηση)
 11.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 105, παράγραφος 6, και άρθρο 106, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Εγκριθείσες αποφάσεις σχετικά με τη δημόσια φορολογική διαφάνεια (συζήτηση)
 14.Κύριες πτυχές και βασικές επιλογές της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (άρθρο 36 ΣΕΕ) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Κάραμπαχ (συζήτηση)
 16.Πολιτική συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Κούβας (συζήτηση)
 17.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4851 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (15601 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου