Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επιδημία του ιού Ζίκα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η κατάσταση στην Πολωνία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκία (συζήτηση)
 6.Διοργανική συμφωνία "Βελτίωση της νομοθεσίας"
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πορτογαλία
 8.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 9.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
  11.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (ψηφοφορία)
  11.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (ψηφοφορία)
  11.4.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo JEREB (A8-0060/2016 - Bart Staes) (ψηφοφορία)
  11.5.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  11.6.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  11.7.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  11.8.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (ψηφοφορία)
  11.9.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (B8-0439/2016) (ψηφοφορία)
  11.10.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (ψηφοφορία)
  11.11.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)
  11.12.Επιδημία του ιού Ζίκα (B8-0449/2016) (ψηφοφορία)
  11.13.Η κατάσταση στην Πολωνία (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2016: Νέο μέσο για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo JEREB (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανανέωση της έγκρισης για τη δραστική ουσία γλυφοσάτ (B8-0439/2016)
  12.10.Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Επιδημία του ιού Ζίκα (B8-0449/2016)
  12.13.Η κατάσταση στην Πολωνία (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (συζήτηση)
 16.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (συζήτηση)
 17.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (συζήτηση)
 18.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (συζήτηση)
 19.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (συζήτηση)
 23.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (συζήτηση)
 24.Αναθεώρηση του συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3143 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (12703 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου