Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
PDF 7933k
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
 5. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (συνοπτική παρουσίαση)
 6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
  6.2. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  6.3. Νιγηρία
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
  7.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (ψηφοφορία)
  7.3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  7.4. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (ψηφοφορία)
  7.5. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (ψηφοφορία)
  7.6. Νιγηρία (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (ψηφοφορία)
  7.7. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (ψηφοφορία)
  7.8. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  7.9. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (B8-0442/2016) (ψηφοφορία)
  7.10. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (B8-0440/2016) (ψηφοφορία)
  7.11. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (B8-0441/2016) (ψηφοφορία)
  7.12. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)
  7.13. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (ψηφοφορία)
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (B8-0442/2016)
  8.7. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (B8-0440/2016)
  8.8. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (B8-0441/2016)
  8.9. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)
 12. Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)
 13. Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16. Διακοπή της συνόδου


  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(La seduta è aperta alle 9.00)

 

2. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Tamás Meszerics, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sul raggiungimento dell'obiettivo di lotta contro la povertà alla luce dell'aumento delle spese delle famiglie (2015/2223(INI)) (A8-0040/2016).

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics, rapporteur. Mr President, I think the topic we are going to discuss at this early hour on the last day of our part session this week is very important. First of all, allow me to thank everybody who has contributed to the work, especially the shadow rapporteurs, who have been very helpful, very flexible and very professional in working out a text which I believe can command a fairly large consensus in the House.

This was not very easy to achieve. It was very important that the shadows put their work and their commitment into the whole topic. Although I am listed as the author, I have to thank all my colleagues in my Group and especially my advisers, who helped considerably in putting together a text which has a chance of passing, and which I hope will pass on the vote today.

We are not getting any closer to the 2020 anti-poverty target. We are actually, by all important measurements, further away from the 2020 anti-poverty targets than when they were originally formulated. This is only partly due to the financial crisis of 2008 – after all, we are in the ninth year after the crisis – so we have a basic structural problem.

The report is not on that, but one of the key elements in this attempt to reduce poverty in the European Union is related to basic resources, household costs and household expenditure. I believe that, fundamentally, energy and water are essential resources which are necessary for the survival of any household in the European Union. They are essential especially because we are more and more dependent, individually and in groups, on energy. At the same time, energy prices have been continually rising in the last almost half a decade, which makes the problem more serious than we would have thought at the time when the anti-poverty target was put together.

At the time when this was formulated there was a widespread consensus that poverty is a complex global phenomenon which requires complex global treatment. So some of my colleagues, with an honest conviction, thought that selecting a particular type of poverty from the complex web of poverty might be a mistake. I would like to defend the view that energy poverty, or fuel poverty, is one of the most important elements in this, because it usually requires an upfront investment. Simple direct income support is not going to help those who are in this trap, because it requires an upfront investment.

That is why what we are asking for primarily is to have a complex policy set which simultaneously attacks all the three elements of energy poverty, one of them being insufficient income, another being energy efficiency – basically the quality of the housing stock in much of Europe. Eastern Europe is significantly different in this respect to Western Europe. In Eastern Europe we do not have a meaningful social housing system, and that contributes to, and exacerbates, the problem.

Finally, I would like to mention that we believe that a winter disconnection moratorium on heating is a must. Nobody should die in Europe because of not having heating available.

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Mr President, I would like to start by thanking the rapporteur, Mr Meszerics, for this very comprehensive report, which confirms once again that poverty is a complex phenomenon with several causes, such as the increasing household costs in Europe.

I share your concerns about the rise in the number of people at risk of poverty or social exclusion in the European Union. Between 2008 and 2013 the prolonged crisis exacerbated the existing social challenges: poverty, exclusion and inequality. As a result, instead of progressing, we have drifted further away from the Europe 2020 target for reducing poverty. However, there are now some signs of stabilisation, and with concerted efforts we can still make real progress.

I take note of your recommendation to invest fully in the fight against poverty and social exclusion – social inclusion is, of course, what we want. The Commission has put social fairness at the core of our agenda, and work has already started to deliver on this commitment. I am convinced that it is only by ensuring that social considerations are better integrated in all of the European policy areas that we can truly achieve the social Europe that we want. I am glad that your report supports our commitment to ensuring a social triple A for the Union. The European pillar of social rights lies at the core of our efforts to achieve that social triple A. The Commission launched a wide-ranging consultation on 8 March. We are counting on you and on Parliament to contribute to this discussion on the social values and rights that should underpin the social model in the 21st century.

The draft European pillar of social rights puts a strong focus on fighting poverty and social exclusion. It sets out principles to ensure access to adequate social protection, including minimum income, social housing and activating and enabling benefits and services. It emphasises the work-life balance and family-friendly policies such as childcare and long—term care. Greater prominence is also being given to social considerations in and during the whole European Semester process.

We acknowledge the rapporteur’s recommendation to carry out impact assessments of national minimum income schemes and we would like to stress that over the years the Commission has provided policy guidance to the Member States. I would like to mention here the 2008 recommendation on active inclusion, the 2013 Social Investment Package and the various country—specific recommendations addressed to several Member States within the European Semester process. Furthermore, the Commission is providing support to Greece to help it phase in a guaranteed minimum income scheme. In 2015 the Commission finalised a pilot project aimed at developing a methodology for comparable reference budgets across the Member States. A second phase of this project will be launched later this year. Furthermore, the Commission has been funding the development of the European Minimum Income Network.

I am glad that the report highlights the importance of skills. I would like to stress that one of the most profound challenges we are facing, and one of our key goals, is to make sure that people in Europe have skills for jobs – skills for jobs which will improve their life chances. This will be at the core of the proposal that I will be presenting on a New Skills Agenda for Europe.

I also take note of your call to hold a summit on poverty reduction. Over the last 15 years, the Commission has been helping to organise the European meetings of people experiencing poverty. These annual gatherings aim to step up the participation of people experiencing poverty in policy—making processes at local, national and EU level. I can confirm that they facilitate exchanges and mutual learning, stimulate joint projects and aim to assess different approaches to combating poverty in the light of experience on the ground. They feed directly into the Annual Convention for Inclusive Growth to ensure that the voices of people experiencing poverty are heard. They have also been tackling homelessness, which you rightly mention in your report as an extreme form of social exclusion. We are currently finalising an EU—wide study on housing evictions. Another study on cost—efficient housing policies will be ready by June this year. We have launched a joint project with the OECD to build a housing database entry and we are working together with the Mutual Information System on Social Protection (MISSOC) and Eurostat to further improve housing data. A social experimentation peer review of Housing First was hosted in March this year by Belgium.

Finally, we take note of your recommendation to submit a communication on energy poverty. As announced in the communication setting out a new deal for energy consumers, the Commission is exploring how to improve European Union-wide data collection and monitoring of energy poverty. Furthermore, with the review of the Energy Efficiency Directive and the Energy Performance of Buildings Directive, the Commission intends to focus on customer protection, following up the analysis of the Member States’ implementation of their national action plans for the protection of vulnerable energy consumers.

In conclusion, I would like to stress once more that it is the Commission’s firm intention to steer the Union more firmly towards social fairness. This means that no one should be left behind. This is a social, political and economic imperative. I therefore express our strong commitment to using all means at the Union’s disposal to fight poverty and social exclusion. I am very grateful that this report is stimulating the debate and helping us to stay on the right path.

 
  
MPphoto
 

  Julie Ward, rapporteur for the opinion of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality. Mr President, I would also like to thank my colleagues for our work together on this report, which cuts across many issues and needs a holistic approach. It is quite clear that we need fresh political ambition to eradicate poverty across Europe, and we must be absolutely clear that there is no way of alleviating poverty unless we also tackle gender inequality. The financial crisis and subsequent austerity measures have had a disproportionate adverse effect on women – far more than men – causing a feminisation of poverty. This report sets out how the European Union must work to address the concerns of vulnerable women, especially single mothers and caregivers and women suffering from multiple discriminations, who are so often left behind because of government policy.

The report is another step in the EU’s history of advancing women’s rights and gender equality and is particularly important in the light of austerity. We need a European definition of energy poverty and we need it to include a gender perspective, reflective of the fact that female-headed households are more likely to be energy poor. These are some of the many concrete targeted policies that we propose, which also include investing in research into the causes of female homelessness.

To conclude, the Commission and national governments must include a strong gender pillar in all of their social policy, demonstrating that the EU acts for its constituents and for social justice.

 
  
MPphoto
 

  Claude Rolin, au nom du groupe PPE. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je tiens tout d'abord à remercier le rapporteur pour son travail et pour sa recherche permanente du consensus.

La lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes mérite que nous dépassions les clivages partisans. Elle doit être une priorité pour des raisons éthiques et humaines, mais aussi parce que la pauvreté entraîne un véritable gâchis économique.

Les outils principaux de cette lutte sont le développement de l'emploi et la garantie d'un revenu permettant de vivre décemment. Les objectifs d'Europe 2020 sont loin d'être atteints. Si l'Union européenne veut mériter son triple A social, il lui faut absolument inverser cette tendance. Il nous faut être conscients du fait que les ménages pauvres sont particulièrement impactés par différents types de coût. C'est le cas pour l'énergie et le logement, mais aussi l'alimentation, l'eau, les soins de santé ou les services publics. Nous avons besoin de politiques cohérentes qui intègrent tous les facteurs de pauvreté.

Les familles qui vivent dans la pauvreté n'ont pas besoin de discours. Elles ont besoin d'actions concrètes et pratiques. Je fais le vœu que ce rapport d'initiative soit entendu par la Commission et par les États membres comme un appel à l'action.

Je conclurai, si vous me le permettez, en rappelant les paroles de feu le père Wresinski, fondateur d'ATD Quart Monde. Il nous demande de nous questionner: ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous proposons permet-il la réalisation d'une Europe où les pauvres seront enfin libérés, permet-il la réalisation d'une Europe des droits de l'homme? Comme lui, nous devons considérer que la misère constitue une atteinte aux droits de l'homme.

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri, S&D-ryhmän puolesta. Arvoisa puhemies, kenestä puhumme, kun puhumme köyhistä kotitalouksista? Köyhien osuus on kasvanut unionissa miljoonilla yli 120:een miljoonaan. Komissio on onneksi sitoutunut tavoittelemaan kolmen A:n sosiaalista Eurooppaa, ja nyt tulee luoda todellinen sosiaalinen pilari.

Haluamme, että komissio ja jäsenmaat järjestävät huippukokouksen köyhyydestä korkeimmalla mahdollisella tasolla käsittelemään sosiaalista syrjäytymistä ja mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään. Haluamme talous- ja sosiaalikomitean tavoin perustaa köyhyyden seurantakeskuksen, jotta voimme myös siihen puuttua.

Perustoimeentulo ja valtioiden kestävä sosiaalipolitiikka turvaisivat ihmisarvoista elämää. Yhä useampi perhe joutuu joka kuukausi laskemaan menonsa, luopumaan joko ruoasta, lääkkeistä tai lämmöstä, ja yli kymmenellä prosentilla EU:n kansalaisista on vaikeuksia lämmittää kotinsa. Siksi tuemme energiaköyhyyteen puuttumista, ja mietintökin kehottaa talvilämmityksen poiskytkemisen kieltämiseen.

Kotitaloudet voivat parantaa energiatehokkuutta, mutta köyhillä ei ole tähän varaa. Tähän tulee hakea Euroopassakin keinoja, rahoitusta myös muualta kuin Euroopan sosiaalirahastosta. Päätöslauselma meni selvästi läpi valiokunnassa. Toivon myös täältä salista tukea sille, että komissio määrittelisi energiaköyhyyden ja siihen haettaisiin mahdollisuuksia puuttua.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon, en nombre del Grupo ALDE. Señor Presidente. Muchas gracias, señora Comisaria, y, por supuesto, muchas gracias a todos los que han participado en la elaboración de este informe, en particular, al ponente, señor Meszerics, por este texto, que podría marcar un hito en la lucha contra la pobreza. Un texto que ha reunido la voluntad de muchísimos Grupos del Parlamento, sino la de todos, más allá de sus ideologías, alrededor de un problema que compartimos todos. Son inaceptables los niveles de pobreza que hay en este momento en una de las zonas más ricas del mundo, como es la Unión Europea. Es inaceptable, lo cual nos lleva a algo que se afirma en este texto: tienen que dar prioridad a la lucha contra la pobreza con respecto a muchas otras políticas porque es el fundamento mismo de la libertad y de la solidaridad y de los principios que fundan la Unión Europea que no tengamos pobres en nuestras sociedades.

El texto tiene, básicamente, dos aspectos, que ha visto muy bien la señora Comisaria. Uno es la lucha por un mundo mejor de cara al futuro. Y hablamos de soluciones estructurales, como la renta mínima de inserción, la mejora del parque de viviendas, una política de vivienda. Y todo eso está muy bien, y creo que la Comisión tiene que centrarse en ello. Pero permítanme que termine esta intervención diciendo que la pobreza es una lacra de hoy, en este momento, y los pobres están aquí hoy.

Y, por lo tanto, en el texto también encontrarán toda una serie de medidas que no son económicas, que son sociales. Pueden ser incluso ayudas fiscales; pero son también subvenciones, son ayudas, son beneficios sociales, son un mejor salario social para combatir la pobreza de hoy, aquí y ahora. Y ahí podríamos incluir también el trato diferente al sexo femenino.

Hay que tomarse esto en serio, aquí y ahora, con medidas concretas, y tienen que forzar a los Estados miembros para que sean mucho más intensos, prioritarios y urgentes en la lucha contra la pobreza con medidas concretas.

 
  
MPphoto
 

  Lynn Boylan, on behalf of the GUE/NGL Group. Mr President, I welcome this important report on combating poverty. In my home country, three-quarters of a million people are living in poverty. 13% of those are people with jobs, so we need to deal with the issue of decent living wages.

Ireland’s rising poverty is coinciding with a severe crisis in housing and homelessness, as a result of government policies. I therefore particularly welcome the report’s acknowledgment that housing is a fundamental right and its call for the expansion of the supply of quality social housing. The relationship between the social housing stock and homelessness is undeniable.

We have 6 000 homeless people in Ireland, 1 600 of whom are children. 140 000 people are on social housing lists, yet only 28 social houses were built. Family homes are being repossessed while rental tenants are pushed across the poverty threshold because of skyrocketing rents. We need to see housing as a right. I also welcome this report’s call for a moratorium on winter heating cut-offs. We also need real action on the crisis of poverty.

 
  
MPphoto
 

  Benedek Jávor, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. Elnök Úr! Rendkívül fontos jelentés van ma itt a Parlament asztalán. Európában különböző becslések szerint 50–120 millió között van azoknak az állampolgároknak a száma, akiket érint az energiaszegénység problémája. Az egyes tagállamokban más és más formát ölthet az energiaszegénység, éppen ezért jól célzott, jól kitalált európai intézkedésekre, és ugyanígy tagállami intézkedésekre van szükség azért, hogy felszámoljuk, vagy visszaszorítsuk az energiaszegénységet Európában.

A szociális eszközökről már sokan beszéltek, ezek kapcsán azt kell megjegyeznem, hogy ami a legfontosabb a különböző szociális transzfereknél: a megfelelő célzás, hogy a közpénzekből nyújtott segítség azokhoz jusson el, akik ténylegesen rászorulnak.

Ugyanilyen fontosak azok a védelmi eszközök, amelyeket a jelentés is tartalmaz: kilakoltatási korlátozások, és más olyan eszközök, amelyek segítik, hogy európai állampolgárok, családok ne kerüljenek lehetetlen helyzetbe. Ugyanakkor hosszú távon egyetlen koherens, fenntartható, eredményes eszközünk van az energiaszegénység visszaszorítására, ez pedig nem az, hogy közpénzekből segítünk visszaszorítani, vagy kifizetni a számlákat, hanem az, hogy csökkentjük az energiafelhasználást, és ehhez megfelelő finanszírozási formákkal segíteni kell a polgárokat, hogy energiahatékonysági és megújulós eszközökhöz hozzáférhessenek.

 
  
MPphoto
 

  Petr Mach, za skupinu EFDD. Já když jsem si tu zprávu o cílech snižování chudoby a zvyšování nákladů na domácnost přečetl, tak jsem si myslel, že je to jenom nějaký novodobý komunistický manifest, který vznikl na zeleno-levém okraji tohoto Parlamentu, a byl jsem proto šokován, když sama paní komisařka Thyssenová říká, že nám ta zpráva pomáhá zůstat na dobré cestě.

To si vážně myslíte, že na odstraňování chudoby nám pomůže – a cituji z té zprávy – uspořádání summitu? To si vážně myslíte, že máte členské státy vyzývat k tomu, aby více začleňovaly ženy do oborů, jako je strojírenství? To si vážně myslíte, že mají členské státy regulovat nájemné? To si vážně myslíte, že mají členské státy poskytovat tzv. minimální příjem, příspěvky na bydlení? To si vážně myslíte, že mají členské státy a EU poskytovat chudým lidem mikroúvěry, aby je ještě více zadlužily?

Já vám řeknu, co si myslím, že by mohl tento EP a EU udělat. Dvě jednoduché věci. Za prvé, zrušit nesmyslné daně na elektřinu, plyn a uhlí, které domácnostem zdražují energie a přitom stojí tolik, že státním rozpočtům nic nepřináší. Za druhé, zrušit nesmyslné kvóty na solární elektřinu. To stojí domácnosti desítky tisíc korun ročně navíc, aby dotovaly solární energetiku a navíc, pokud zrušíme tyto nesmyslné kvóty na drahou elektřinu, tak uhelné elektrárny budou mít opět odbyt pro uhlí a uhelné doly nebudou muset propouštět zaměstnance a horníci budou mít opět své příjmy. Takže začněme tady u sebe.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin, au nom du groupe ENF. Monsieur le Président, la stratégie Europe 2020 prévoit de faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté, et prend pour cible principale l'augmentation du coût du logement, de l'énergie et de l'éducation. C'est bien, c'est joli! Deux axes de travail sont ainsi envisagés.

Primo, favoriser l'augmentation des revenus des ménages pauvres, en encourageant l'élaboration d'une directive-cadre sur le revenu minimum, qui serait fixé au niveau national, au-dessus du seuil de pauvreté, et en renforçant les droits sociaux de façon à garantir une aide de l'État.

Deuxio, favoriser la diminution des dépenses, en assurant une meilleure affectation des différents fonds européens au profit des ménages pauvres, tels que les fonds ESI, pour lutter contre la précarité énergétique, et en encourageant le virage fiscal qui vise à taxer les industries de l'énergie pour alléger les charges sur le coût du travail.

Désolé, mais j'affirme ici que vous vous trompez et que vous rêvez.

En effet, la pauvreté ne cessera de croître, à la mesure de cette crise entretenue par vos politiques d'austérité et ultralibérales et aggravée par l'arrivée des migrants.

Les fonds européens n'ont qu'une incidence mineure sur les politiques engagées par les États membres, et l'établissement d'un salaire minimum ou le virage fiscal relèvent clairement des compétences nationales.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 162, paragraphe 8, du règlement)

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE), mistoqsija karta blu. Jiena naħseb illi l-qasam soċjali nkunu qegħdin nindukrawh jekk kull pajjiż Ewropew jara li dawk li suppost qegħdin iħallsu t-taxxi fuq l-income tagħhom, isir f'dawk il-pajjiżi, biex dawk it-taxxi nkunu nistgħu nużawhom għall-qasam soċjali. Irridu niġġieldu lil dawk iċ-ċittadini Ewropej li jinvestu f'pajjiżi bħall-Panama biex il-flus tagħhom ma jkunux jistgħu jħallsu fuqhom taxxi kif suppost għandu jħallas kull ċittadin ieħor Ewropew.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Martin (ENF), réponse "carton bleu". Monsieur Casa, je vous remercie mais vous faites partie d'un groupe, le PPE, qui me laisse à penser, comme l'on dit chez nous en France, que "pour monter au cocotier, il faut avoir les braies propres".

Donc, je ne crois pas que vous ayez de leçons à donner, et je vous invite à faire vérifier les informations dont vous disposez et qui, malheureusement, sont fausses.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Szívből gratulálok magyar képviselőtársamnak, Meszerics Tamásnak ehhez a jelentéshez. Hát sokkoló adatokat tárt föl az Európai Unióban tapasztalható szegénységről, nyomorúságról. Olyanokat, hogy öt év alatt ugye 117 millióról 122,6 millióra nőtt a szegények száma.

Kérném szépen az Elnök Urat, hogy figyelmeztesse a társainkat, hogy ne itt beszélgessenek, nem lehet így felszólalni, hogyha itt bent kávéház-szerű beszélgetés van. Folyamatosan hangos beszéd megy mellettem, kérem, hogy állítsa le az órát, és szóljon rá az előbbi felszólalóra, hogy ez így nem megy. Tehát meg kell tisztelnünk egymást is, meg kell tisztelnünk a választóinkat azzal, hogy normális körülményeket biztosítunk egymás számára a felszólaláshoz. Köszönöm szépen!

Tehát sokkolóak ezek az adatok, kiderül, hogy nemhogy csökkenne, de növekszik a szegénység az Európai Unióban, 117 millióról 122,6 millióra, öt év alatt, jelenleg 16,7 % él szegénységben. Többek között ugye úgy fogalmaz a jelentés, hogy a leginkább érintett tagállamok lakosainak 60%-a nem tudja kellő hőmérsékletűre fűteni az otthonát. Gondolom itt például saját hazánkra, Magyarországra, illetőleg a másodosztályúnak tekintett országokra gondol.

De azért lássunk tisztán, ugye egyetért velem, hogy ezek a nyomorúságos körülmények nem valamiféle természeti csapás következményei, hanem döntések következményei. Többek között az Unió döntéseinek következményei, és az Unió lényegéből fakad ez a szegénység, nyomor, és ez a belső gyarmatosítás is. Ugyanis egy pénz és profitközpontú, globális szabadkereskedelmen alapuló neoliberális politikát és gazdaságpolitikát folytat, ahelyett, hogy egy emberközpontú politikát és gazdaságpolitikát folytatna, amelyben azt kérdezi, hogy mi a jó az embernek, és nem mindig azt, hogy mi a jó a profit, és a nagybefektetők és a multicégek szempontjából. Köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – On. Morvai, è stata ampiamente ricompensata per il disturbo che ha ricevuto dal colloquio tra due suoi colleghi, Le ho dato 40 secondi in più del tempo che aveva, quindi credo che sia stata ricompensata.

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE). Kif diġà ntqal, sfortunatament, il-miri ta' EU 2020 f'dak li għandu x'jaqsam mal-qasam tal-faqar għadna ma lħaqnihomx. Hemm bżonn li nieħdu miżuri biex naraw u nassiguraw li ċ-ċittadini tagħna jkollhom ħajja diċenti, li jkollhom income ukoll diċenti, imma mhux akkost illi nagħmlu liċ-ċittadini tagħna dipendenti biss fuq il-qasam soċjali. Hemm bżonn nappoġġaw suq vibranti, illi jkollna pagi aktar għoljin li jiggarantixxu dik il-protezzjoni soċjali.

Jiena naħseb li għandna bżonn ukoll nassiguraw li jkollna bilanċ bejn il-kompetittività u qasam ġust soċjali. Irridu naraw kif ħa nikkoordinaw aħjar il-fondi Ewropej illi għandna fl-Unjoni Ewropea. U jiena naħseb li l-ġlieda tal-faqar għandha tiġi indirizzata bi strateġija integrata li tiffoka fuq pjan olistiku li jintegra flimkien l-edukazzjoni, l-enerġija, it-trasport, il-qasam tax-xogħol u l-politika soċjali.

(Il-kelliem aċċetta li jwieġeb mistoqsija "karta blu" (Artikolu 162(8) tar-Regoli ta' Proċedura))

 
  
MPphoto
 

  Tibor Szanyi (S&D), blue-card question. Thank you very much for your availability, dear colleague. As a matter of fact, you have listed quite a few measures, but my question is: would you, or your Group, be in favour of a European minimum wage system?

 
  
MPphoto
 

  David Casa (PPE), tweġiba karta blu. Naturalment, dak huwa qasam illi jitkellem dwar kif nistgħu ngħinu liċ-ċittadini tagħna, dak huwa qasam li jidħol taħt is-sussidjarjetà. Jiena naħseb illi għandna nħeġġu li kull pajjiż ikollu xi tip ta' skemi però m'għandna norbtu lill-ebda pajjiż Ewropew li bilfors irid jadotta dak it-tip ta' miżuri. Naturalment, kull pajjiż jista' jara kif ikollu qasam soċjali b'saħħtu u rridu naraw li dak il-qasam ikun jgħodd għaċ-ċittadini kollha Ewropej.

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D). Señor Presidente, los datos de pobreza son vergonzosos hoy en Europa y ver cómo han aumentado durante los últimos años es absolutamente intolerable. La pobreza no solo es una estadística, tiene un enorme impacto social; económico, porque distorsiona la demanda y la economía; un enorme impacto institucional, porque desconecta de las instituciones a muchas personas; pero tiene, incluso, impacto en la salud pública, porque mucha gente ve su esperanza de vida mermada.

Ante esto, nosotros tenemos la opción de continuar haciendo políticas macroeconómicas que han ido en dirección contraria, que han permitido que aumentara la pobreza durante estos años, o instaurar normas europeas que combatan y luchen contra la pobreza en que se encuentran uno de cada cuatro europeos; en mi país, en España, uno de cada tres. E instaurar una herramienta, un sistema de rentas mínimas europeas que proteja a los ciudadanos y que les asegure que, ante cualquier problema o dificultad, o cuando estén en desempleo, van a tener la protección del conjunto del Estado, de las administraciones públicas y de Europa para garantizarles una vida digna.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE), pregunta de «tarjeta azul». Distinguido y querido colega, aparte de luchar por las cosas estructurales que usted ha dicho y para lo que tendrá siempre la compañía de mi Grupo, ¿considera también indispensable centrarse, con medidas muy concretas aquí y ahora, en los pobres que tenemos, para aliviar, como primera prioridad, para aliviar ese sufrimiento en el que se ha convertido su vida?

 
  
MPphoto
 

  Javi López (S&D), respuesta de «tarjeta azul». Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay un problema macroeconómico de la política que se ha llevado a cabo durante los últimos años; que decir «ustedes cumplen estos objetivos de déficit, pero tienen que combatir la pobreza en el 2020» ha sido contraproducente. Pero luego podemos hacer cosas bien concretas. Podemos hacer cosas bien concretas desde aquí. Las rentas mínimas, la lucha contra la pobreza energética, un observatorio europeo que permita ver lo que está pasando hoy y por qué está pasando. Y este informe contiene un buen compendio de medidas concretas que podríamos impulsar hoy desde las instituciones europeas.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). Mr President, first of all I want to thank the rapporteur for his important report. It is important because it highlights the fact that one in six Europeans are either in poverty or at risk of poverty. In Ireland the figure is 16%. But crucially, the report points to concrete measures that can be taken to try to meet the EU 2020 anti-poverty targets. We are all aware that poorer households spend a higher proportion of their income on household costs, whether accounted for by utilities or housing or energy or food, than other households do. Therefore, a minimum income that takes into account the economic and social circumstances in each Member State and is based on a life-cycle approach is, in my opinion, a safety net.

Certain practical suggestions, such as a winter heating disconnection moratorium, the possibility of extending the fund for the most deprived, and measures to reduce energy poverty, such as micro loans for investing in energy efficiency, are all important steps. Access to water and sanitation is a human right, and privatisation of these services has had a negative effect on households. Finally, I agree with the Commissioner. We need to upgrade our skills and invest in jobs and, crucially, decent work and decent jobs.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Miapetra Kumpula-Natri (S&D), blue-card question. I am very happy that Ms Harkin also took up the energy poverty issue, as it is a real fact that nowadays more than 10% of European homes have a leaking roof or bad condition walls and inside humidity. The shocking news from the UK is that research shows that one person dies every seven minutes during cold snaps in winter. So energy poverty is a fact. Are you ready to support it being defined, by the Commission, in such a way that we have a common understanding of what it means?

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE), blue-card answer. Yes, I agree with you: we need the Commission to define it, and we certainly support the idea of a winter—heating disconnection moratorium. It will not solve all our problems, but at least it is a step in the right direction. It is an issue that we need to tackle, both at European and at national level, and I welcome some of the comments from the Commissioner on that particular point today.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνα Κούνεβα ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, γιατί στις νότιες χώρες με το άπλετο φως, χιλιάδες άνθρωποι κρυώνουν μέσα στα σπίτια τους; Η ενεργειακή φτώχια που έχει τη ρίζα στην αυξανόμενη φτώχεια εμποδίζει τα νοικοκυριά να πληρώσουν το αέριο, το πετρέλαιο ή το ρεύμα.

Στην Ελλάδα, ο κίνδυνος της φτώχιας άγγιξε το 36%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 22 εκατομμύρια νοικοκυριά υποφέρουν από το κρύο, την ώρα που πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους πηγαίνει για δάνεια και ενοίκια.

Η έκθεση Meszerics σωστά λέει πως η ενεργειακή ένδεια οφείλεται στη φτώχια, στις ανισότητες και την ανεργία. Τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν παλέψουμε για την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Δυστυχώς, το σχέδιο της Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων μας προετοιμάζει για ένα παγωμένο χειμώνα, με ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Ας το γνωρίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE). Gospodine predsjedniče, čestitam kolegi Mesariću na izvrsnom izvješću i smatram kako su istaknute sve ključne činjenice povezane s rastućim problemom siromaštva u kućanstvima. Isto tako su predložene izvrsne mjere kako pristupiti rješavanju tog problema. Posebno smatram važnim problem energetskog siromaštva koji je prisutan u svim državama članicama, a naročito je istaknut u jugoistočnoj Europi.

U državama članicama često se promoviraju mjere energetske učinkovitosti koje podrazumijevaju dobru financijsku sposobnost građana, a nedostaju mjere koje su fokusirane na ranjive i socijalno ugrožene skupine potrošača. Potpuno su izostale mjere borbe protiv energetskog siromaštva i mjere poboljšanja standarda stanovanja kojima bi se omogućio veći udio korištenja domaćih obnovljivih izvora energije i smanjila nezaposlenost.

Podupirem inicijativu upućenu Komisiji za točno određivanje definicije energetskog siromaštva kako bi se što prije i lakše odredila i počela provoditi zajednička europska politika. Međutim, u državama članicama je potrebno uložiti napore u prepoznavanju lokalnih problema, ostvariti pomoć ugroženim građanima, a posebno ističem potencijale socijalnog poduzetništva i alternativnih poslovnih modela, poput zadruga i uzajamnih društava, u jačanju socijalne uključenosti i ekonomskog osnaživanja žena.

(Govornik je pristao odgovoriti na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice (članak 162. stavak 8. Poslovnika)).

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), Vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Spoštovani kolega, vi ste opozorili na vrsto vprašanj, ki so gotovo zanimiva tudi za ljudi, ki jih jaz predstavljam v Sloveniji.

Zanima me tudi, če bi delili moje mnenje o tem, da mora Komisija v nekem kratkem času glede na čedalje večje število starejših ljudi, ki so revni, sprejeti neko strategijo, neki načrt, ki bo upošteval demografske spremembe v Evropi in čedalje večje število starejših ljudi brez sredstev?

 
  
MPphoto
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Poštovani kolega, potpuno se slažem s vama da Komisija treba pridati posebnu pažnju starijim građanima koji su socijalno ugroženi. Znamo da imamo posljedice iz prošlosti, da su njihove sadašnje mirovine premale da bi mogli sami plaćati račune za energiju, ali i ostale račune.

Dakle, jako malo novaca im ostaje za normalni život. Tako da mislim da to ne bi trebalo biti samo u nadležnosti država članica, nego da i Komisija treba nekim aktom potaknuti države članice da zapravo djeluju u tom smjeru. Hvala na Vašoj sugestiji.

 
  
MPphoto
 

  Mireille D'Ornano (ENF). Monsieur le Président, l'urgence des situations invivables pour des millions d'Européens qui sont confrontés à la précarité énergétique dans des logements insalubres ou qui ne disposent pas de ressources stables doit nous alerter. Hélas, les propositions avancées ne sont pas à la hauteur de cette urgence, qui exige que l'on s'attache aux priorités et à la misère de nos concitoyens, plutôt que d'accueillir celle du monde entier sans en avoir les moyens.

Ces propositions sont aussi mal fondées. On nous parle des minorités comme des sujets vulnérables sur le même plan que le handicap, le veuvage ou la maladie, choses cependant plus concrètes, qui ont des coûts réels.

Mais de quelles minorités parlons-nous? Aucune définition n'est donnée, au risque de dévoyer l'objectif de la politique sociale: protéger les individus contre des risques sociaux.

On semble aussi s'étonner de la pauvreté des parents isolés. La première réponse est une protection financière, mais le fait de dire, par exemple, que le travail est la seule manière de sortir de la pauvreté pour les mères seules est un raisonnement profondément antisocial. Il faut permettre aux femmes de choisir entre la vie professionnelle et la vie de famille en instaurant, par exemple, un salaire parental.

N'oublions pas, enfin, que l'éclatement de la cellule familiale est une cause de pauvreté et de détresse sociale. Arrêtons les politiques libertaires proposées par l'idéologie sociale libérale qui anéantit les solidarités naturelles.

C'est la même machine qui laisse les spéculateurs étrangers faire exploser le prix de l'immobilier et qui ouvre les portes de l'Europe à des millions de clandestins, sans que l'on ait réduit la pauvreté dans notre propre voisinage.

Attaquons-nous aux causes avant de gérer les conséquences.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE). Monsieur le Président, 120 millions d'Européens risquent de tomber dans la pauvreté et 19 millions d'Européens ne mangent pas à leur faim.

Le premier outil que nous avons, au niveau européen, pour aider ces gens à s'intégrer, c'est le Fonds social européen, qui permet l'intégration professionnelle.

C'est la raison pour laquelle, Madame la Commissaire, au moment de la révision des politiques pluriannuelles à mi-parcours, je compte sur votre soutien pour que la part des Fonds de cohésion réservée au profit du Fonds social européen soit augmentée et passe de 23 % à 25 %. C'est tout à fait essentiel; c'est la première aide que l'on puisse donner à tous ces gens qui risquent de tomber dans la pauvreté.

Le deuxième point consiste à sanctuariser 20 % du Fonds social européen pour aider les plus pauvres et les plus démunis.

Le troisième point veut que nous conservions le fonds d'aide aux plus démunis, parce que les chefs d'État et de gouvernement avaient tort de vouloir supprimer ces politiques européennes.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). Monsieur le Président, lutter contre la pauvreté, c'est avant tout faire en sorte que les Européens ne tombent pas dans des situations de pauvreté. Il me semble donc important de parler des politiques d'égalité en matière de lutte contre la pauvreté et, plus particulièrement, des politiques de redistribution des richesses.

Nous avons, ici même, dans ce Parlement, travaillé sur la question d'une fiscalité plus juste, d'une lutte contre l'évasion fiscale, d'une lutte contre l'évitement fiscal qui permettrait d'avoir des budgets de l'État plus robustes. Des budgets de l'État plus robustes, cela permet d'avoir des politiques de sécurité sociale qui sont le meilleur rempart contre la pauvreté. Quand on a une sécurité sociale qui garantit une pension de qualité, qui garantit des soins de santé de qualité, qui garantit une éducation de qualité, nous avons la garantie que les personnes ne tombent pas dans la pauvreté.

Malheureusement, les politiques d'austérité ont choisi l'optique de la diminution des dépenses. Je pense que nous devons apprendre de nos erreurs et aller vers des politiques qui sont des politiques d'amélioration des recettes et donc d'une fiscalité plus juste.

 
  
MPphoto
 

  Yana Toom (ALDE). Mr President, I would like to highlight the importance of one of the key recommendations of the report, which concerns the winter heating disconnection moratorium.

In my native Estonia, winters are rather cold – minus 20° Celsius is quite normal for us. This year, winter was even colder than usual. However, in the city of Kohtla-Järve, the residents of several apartment buildings were left without heat due to debts due to the local utility company. Low temperatures also caused damage to central heating radiators, and water pipes froze. People in Kohtla-Järve were lucky because local authorities were able to offer them social housing.

This opportunity does not exist in practice in many Estonian municipalities. This is only one incident which has happened in Estonia this year. However, similar incidents were reported in many other European countries. The winter heating disconnection is often immoral, but it may, in many cases, also lead to human rights violations – not only the right to housing, but under some circumstances it may also violate the right to health and the right to life. Without doubt, the moratorium will help us to save people’s lives, health and property.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). Señor Presidente, cuando 122 millones de personas, de ciudadanos europeos, viven en la pobreza, o en riesgo de pobreza y exclusión social, se pone en riesgo el proyecto europeo en sí mismo. Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 son muy ambiciosos y están muy bien sobre el papel, pero de poco sirven si, como ocurre en la realidad, las órdenes de Europa son cada vez más recortes y cada vez más austeridad, que son la causa de que se estén disparando la pobreza y la desigualdad.

Es necesario poner freno a la espiral de pobreza que están padeciendo tantos y tantas ciudadanas europeas, garantizando, por ejemplo, que los hogares vulnerables tienen los insumos mínimos de gas, electricidad y agua, o tienen una renta garantizada suficiente para vivir, para las necesidades de sus familias; o con proyectos de economía verde que generen empleo, como el aislamiento térmico de las viviendas y, además, sean respetuosos con el medio ambiente.

Si me dicen de dónde sacamos dinero para todas estas cosas, les diré que el fraude y la evasión fiscal se llevan un billón de euros en Europa y en el caso de mi país, en España, suponen el 56 % del producto interior bruto. Es una vergüenza que Europa siga recortando en Estado social y pidiendo sacrificios a los ciudadanos y las ciudadanas mientras el dinero se escapa por los agujeros negros de los privilegiados.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli (Verts/ALE). Monsieur le Président, chers collègues, les mois passent et nos objectifs de réduction de la lutte contre la pauvreté s'éloignent toujours un peu plus. Quelle honte!

De 2008 à 2013, le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion dans l'Union est passé de 117 à 123 millions, malgré l'objectif de le réduire d'au moins 20 millions d'ici à 2020. La situation en matière de précarité énergétique est dramatique. On estime à plus de 50 millions le nombre d'Européens qui n'arrivent pas à payer leurs factures d'eau et d'électricité.

Pour y répondre, oui, il faut un observatoire européen de la précarité qui vienne nous éclairer sur la réalité sociale de cette souffrance invisible qu'est la pauvreté énergétique. Oui, il faut de vrais investissements financiers pour investir, notamment, dans les bâtiments anciens. Cela permettra de diminuer la facture énergétique des ménages, mais aussi de limiter les gaz à effet de serre et, cerise sur le gâteau, cela nous permettra de créer des emplois non délocalisables.

Alors, Madame la Commissaire, dans un contexte où le prix de l'énergie va exploser, votre rôle est double. Tout d'abord, vous devez inciter les États membres à définir ce qu'est la précarité énergétique, et donc à améliorer la performance des bâtiments énergivores, avec des leviers financiers à long terme. La deuxième chose, Madame la Commissaire, c'est de mettre en place des mesures qui allègent les coûts de l'énergie pour les ménages les plus vulnérables.

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski (S&D). Mr President, in this very important and informative report there is one specific call to the Commission regarding the fund for European aid to the most deprived and the European Social Fund. The report asks for these two funds, as very important instruments, to be focused on alleviating a totally unacceptable situation.

Can you tell us, Madam Commissioner, in the context of the review of the multiannual financial framework, what you are prepared to do to see that these funds are not only maintained but to ensure a very serious increase in both the resources and the implementing measures, so that there is the beginning of a change in the situation which we are now registering of more than 5 million people being added to the ranks of those at risk in poverty and all these totally unthinkable statistics about people freezing to death and not being able to pay their bills?

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su trabajo. Millones de europeos son pobres, personas en desempleo, trabajadores precarios, pensionistas, jóvenes y mujeres. En definitiva, la mayoría trabajadora vive con preocupación y miedo sin saber cómo llegarán a final de mes. El daño causado por sus políticas de austeridad permanente a nuestro tejido social, a nuestro modelo productivo es profundo, pero no debemos resignarnos: exijamos el derecho a una vida digna, a un trabajo con derechos; el reparto del empleo, los salarios decentes y la negociación colectiva son fundamentales para asegurar trabajo, pan y techo.

También es fundamental la creación de un sistema de rentas mínimas que complemente la protección social y garantice un ingreso individual de al menos el 60 % de la renta mediana de cada Estado, como se pide en el informe. La Comisión debe elaborar ya una directiva marco de rentas mínimas en la dirección apuntada por el Comité Económico y Social Europeo y otros actores activos en la lucha contra la pobreza. Solo con otro modelo social es posible acabar con la desigualdad y la pobreza en Europa. Hoy en España recordamos precisamente a los que lucharon por un modelo social distinto, por una república de los trabajadores. ¡Salud y República!

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke, im Namen der ECR-Fraktion. Herr Präsident! „Money, money, money, must be funny in a rich man’s world” – ein Lied, das Sie alle kennen – „All the things I could do if I had a little money“. Die Situation kennen vor allen Dingen viele Familien in Europa. Steigende Haushaltskosten, die Löcher in die Geldbörsen fressen. Ich muss nicht erklären, warum Familien im Besonderen davon betroffen sind. Mehr Familienmitglieder heißt höhere Haushaltskosten. Ich bin deshalb froh, dass es gelungen ist, im Zuge der Verhandlungen den Familienbegriff mehrfach in den Bericht einzubringen. Wir müssen das beim Namen nennen. Wir müssen auch sagen: Armut entsteht auch auf der Einnahmeseite. Wenn Familien heute das Geld fehlt, dann auch, weil sie zu wenig Einkommen haben. Ich fordere deshalb ein nationales Erziehungsgehalt für Mütter und Väter. Haushaltskosten sind mehr als nur Energie.

Gleichzeitig müssen wir hier im Europäischen Parlament darauf achten, die Subsidiarität anzuerkennen. Nicht alles, was wir im Sinne der Familien gerne verbessern würden, können wir hier beschließen. Trotzdem müssen wir Impulse geben. Europäische Politik – nicht nur im heutigen Bericht – betrifft Familien in Europa. Deshalb will ich eine umfassende europäische Familienstrategie.

Aber zurück zum Bericht und zum verfügbaren Wohnraum. Es ist gut, dass wir darüber reden, EU-Mittel für energetische Sanierungen von Sozialwohnungen und deren Neubau zu verwenden. Deshalb: Konzentrieren wir uns auf das, was wir Europäer verändern können, um die Kostenlast der Familien zu reduzieren!

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospodine predsjedniče, povećanje primanja u kućanstvima koja se smatraju siromašnima jedno je od ključnih elemenata strategije EU-a do 2020., no zbog ekonomske krize svaki šesti građanin Europske unije i dalje živi u bijedi ili u opasnosti od siromaštva, a posebno ranjiva skupina su žene i djeca.

Stoga su otvaranje novih radnih mjesta i minimalni dohodak ključni instrumenti kojima građanima treba osigurati dostojanstven život, bez obzira bilo riječi o minimalnoj plaći ili minimalnoj mirovini, na čije uvođenje pozivam i tražim da ne bude niža od praga siromaštva ni u jednoj državi. U borbi protiv siromaštva može pomoći i smanjenje troškova u domaćinstvima. Smanjenju energetskog siromaštva može doprinijeti ispunjenje ciljeva energetske klimatske politike EU-a do 2020. godine i poboljšanje socijalne politike, u smislu povećanja energetske učinkovitosti kućanstava.

Nitko ne smije ostati isključen i zbog toga treba razmotriti mjeru uvođenja moratorija na isključivanje grijanja zimi najugroženijima, kako bi se osiguralo da se tijekom zime nijedno kućanstvo ne može isključiti iz energetske mreže.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, calitatea vieții trebuie să fie o preocupare primordială pentru toți cei care fac politici publice la nivel național și european. Combaterea sărăciei, a disparităților regionale, a fost în preocuparea Comisiei și a Consiliului dar, din păcate, rezultatele nu sunt cele așteptate de cetățeni. Fondurile europene dedicate combaterii sărăciei nu și-au atins scopul, atâta timp cât obiectivele stabilite pentru 2020 nu pot fi atinse.

Am solicitat președintelui Juncker ca Fondul european pentru investiții strategice să conțină și criteriul geografic, nu numai primul venit, primul servit. Tratatul UE prevede clar obiective de eliminare a disparităților regionale și coeziune socială. Fără investiții mari în zonele sărace nu vom putea realiza coeziune socială. Cetățenii, în special cei din Estul Europei, au nevoie de venituri salariale mai mari și acest lucru nu se poate realiza decât cu locuri de muncă bine plătite. Trebuie, de asemenea, să ne gândim la ajutoare sociale mari pentru persoanele cu dizabilități.

Este o greșeală să se concentreze fondurile europene doar în zonele bogate, pentru că acest lucru va crește excluziunea socială. Comisia declară că a plasat în centru echitatea socială, dar, pe lângă declarații, avem nevoie de un plan concret de măsuri. Nevoile primare nu sunt încă rezolvate. Acest lucru așteaptă cetățenii.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, κυρία Thyssen, μιλούμε για περιορισμό της ενεργειακής φτώχειας, την ώρα που στην Ελλάδα, πάνω από 100.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μια και έχουν φτωχοποιηθεί απ' το μνημόνιο. Με τις αποφάσεις της τρόικας, που συμμετέχει και η Επιτροπή, αυξήθηκε o ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και χιλιάδες Έλληνες παγώνουν κάθε χειμώνα.

Η τρόικα, κυρία Thyssen, αυτές τις ημέρες πιέζει για αύξηση του ΦΠΑ στο 24% για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά; Στην Ελλάδα, η φτώχεια θερίζει το λαό μας. Πάνω από το 40% του πληθυσμού, λόγω του μνημονίου, ζει κάτω απ' τα όρια της φτώχειας. Κι όμως, η τρόικα απαιτεί και νέες μειώσεις των συντάξεων. Πώς θα ζήσουν εκατομμύρια συνταξιούχων που παίρνουν κάτω από 800 ευρώ; Όσο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εφαρμόζεται στην Ελλάδα, σε ελάχιστους ανθρώπους, όταν τρία εκατομμύρια Έλληνες ζουν κάτω απ' τα όρια της φτώχειας, όταν οι άνεργοι έχουν φτάσει το ενάμισι εκατομμύριο.

Και όλα αυτά τα απαιτεί η τρόικα στην οποία τρόικα, κυρία Thyssen, συμμετέχει και η Επιτροπή. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει η διγλωσσία.

 
  
MPphoto
 

  António Marinho e Pinto (ALDE). Senhor Presidente, Senhor Comissário, a pobreza exige das autoridades, e sobretudo dos dirigentes políticos europeus, a coragem de mudar o ângulo pelo qual tem sido encarada. Ela exige uma mudança de paradigma.

Com efeito, a pobreza não é apenas um problema económico. Ela é, sobretudo, uma violação qualificada dos direitos humanos. Ela fere as suas vítimas no âmago fundamental, no âmago original dos seus direitos: ou seja, a dignidade de pessoas humanas.

Por isso, a primeira mudança que se impõe hoje na própria União Europeia é que não faça distinção entre aqueles refugiados que fogem da guerra e da violência política e os que fogem da miséria e da pobreza e das doenças, das epidemias de doenças mortais. Todos eles nos impõem o dever fundamental de solidariedade.

Sr. Presidente, caros Colegas, Sra. Comissária, é na pobreza e na miséria que nascem as formas extremas de violência.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα για τη μείωση της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η φτώχεια αυξάνεται διαρκώς, λόγω της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που ακολουθούνται. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι υφίστανται χαώδεις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στα ποσοστά πληθυσμού τα οποία διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Τα χάσματα αυτά διευρύνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς στην παραδοσιακή οικονομική υστέρηση των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης έρχεται να προστεθεί η ολοένα χειρότερη φτωχοποίηση του μεσογειακού Νότου και μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, σε χώρες όπως η Ιρλανδία. Αντί για σύγκλιση, έχουμε απόκλιση, τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Και αυτό απειλεί να εκτροχιάσει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Χρειαζόμαστε αύξηση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ώστε να χρηματοδοτηθεί από αυτόν πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, μέσω της επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και στα εμβάσματα προς τους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους.

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE). Kolegos, Tamás Meszerics parengtas pranešimas – tai puikus pavyzdys, kai Europos Parlamentas imasi svarstyti problemos, kuri tiesiogiai liečia milijonus skurstančių mūsų piliečių. Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvos teisės aktai draudžia atjungti šildymą, kaip ir šaltą vandenį gyventojams. Mūsų šalyje veikia ir pašalpų sistema, pagal kurią kompensuojamos išlaidos už šildymą. Taip ypač svarbu turint omenyje, kad apie dešimt procentų savo pajamų lietuviai moka už šildymą. Svarbu ir tai, kad pranešimu raginama Europai nustatyti minimalias pajamas. Be abejonės – tą reikia padaryti kaip įmanoma greičiau, susiejant pajamas kainų indeksu. Nežinau, kodėl iki šiol to nebuvo padaryta. Gal dėl to, kad tai leistų lengvai įsitikinti, kad daug Europos piliečių skursta, nes jų pajamos yra neįtikėtinai mažos. Europos Sąjunga daug investuoja į skurdo mažinimą kitose šalyse, manau jau seniai laikas investicijas nukreipti į pačią Europą.

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Mr President, thank you for what has been a very rich discussion. It has demonstrated our strong commitment, our joint commitment, to the fight against poverty and to making the Europe 2020 social goals a reality on the ground. The discussion has also highlighted the enormous toll that the crisis has had on our societies.

There are some signs of stabilisation, and if we mobilise our energy we can still make real progress. Now more than ever we need to join forces and focus on the delivery of the strategy in a holistic way. Let me repeat that this Commission has set itself a clear ambition: a Europe worthy of a social triple A. This implies that social considerations have to be properly taken up across all policy domains. It implies that the welfare of people in Europe and the improvement of their everyday lives have to be at the heart of policy-making, and this is what we have set out to do. The focus of the Energy Union on addressing energy poverty is a concrete way of delivering on this commitment.

It is clear that if we are to reach our ambitious social goals we cannot afford ‘business as usual’ thinking. We need a forward-looking approach investing in the skills that people and businesses need. We also need our social protection systems to be fair and adequate and to perform well – for men and women alike. The European pillar of social rights reflects this approach. Adequate and sustainable social protection is one of the three major headings of this pillar. Minimum-income schemes and access to housing, as part of the social protection system, have been included among the twenty policy domains, as have gender equality and work-life balance.

President Juncker and I share the ambition of promoting and enriching the debate on these matters in your constituencies. Thank you very much, and let us continue to cooperate.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Meszerics, rapporteur. Mr President, I would like to assure the Commissioner that as long as the House passes this report, she can count on my cooperation with her at any time on any elements of the question.

This was indeed a rich and thoughtful debate. I regularly learn a lot in this House, and this was one of those occasions. I would like to thank everyone who contributed. There is only one element that I would like to raise from the report, which has not been directly addressed so far, which is that on the energy poverty side we have a clear technical problem: we do not have a common definition. I would very much like the House to understand that, without having a common definition with which we can compare the situation across the board, we are not going to be able to tackle the problem seriously. It is the necessary beginning of the long, hard work that is needed on this.

I would say to my colleague from the EFDD, who may already have left, that he might have been less surprised by the tone and the elements of this report had he been consulting his Group’s own shadow rapporteur, who did not find elements of the text to be part of a Communist manifesto. I would also say to my colleague, Mrs Morvai, that we agree that austerity measures do contribute to poverty, but such austerity measures are introduced and actually practised at Member State level. It is Member State governments which are responsible for the austerity measures most of the time. Therefore, much of the increase in poverty is also the responsibility of the Member States’ governments.

Thank you again for your contributions. I hope that you will vote for the report in plenary.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 14 aprile 2016.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. Šiame pranešime siekiama susieti socialinę politiką ir energetikos politiką Europos lygmens diskusijose. Komisijos komunikatas yra pirmasis žingsnis Europos socialinių teisių ramsčio link, siekiant stiprinti Europos socialinį aspektą laikantis integruoto požiūrio, modernizuojant galiojančius teisės aktus ir svarstant naujas priemones, kad laikui bėgant būtų remiamas didesnis jų suderinamumas. Daugiau socialinių ES įsipareigojimų – ilgalaikis nerealizuotas politinis pažadas, todėl sukurdama minimalių pajamų sistemą ir toliau gerindama socialines ir darbo teises ir kovos su diskriminacija teisės aktus, ES gali siekti pereiti į kitą integracijos lygmenį. Skurstančių namų ūkių pajamų didinimas yra vienas iš svarbiausių sėkmingos strategijos „Europa 2020“ ir kovos su skurdu aspektų dėl dviejų toliau pateiktų priežasčių. Nuo krizės pradžios nelygybė ES vis didėja ir vis dar vienas iš šešių ES piliečių gyvena skurde arba susiduria su tikimybe jį patirti. Antrasis kovos su skurdu, ypač dideliu skurdu, ramstis – veiksmingas namų ūkių išlaidų mažinimas, tinkamiau nukreipiant įvairių fondų lėšas labiausiai pažeidžiamiems namų ūkiams ir šalinant veiksmingo išteklių įsisavinimo kliūtis. Tinkamiau paskirstant ES fondų lėšų energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams taip pat būtų priartėta prie šių tikslų įgyvendinimo. Iniciatyvoje pateikiama Europos šildymo žiemą atjungimo moratoriumo sąvoka – tokiu būdu būtų apsaugoti energijos nepriteklių jau patiriantys namų ūkiai arba namų ūkiai, kuriems gali būti nutrauktas paslaugų teikimas dėl delspinigių už komunalines paslaugas.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. În condițiile actualei crize economice și financiare, există, la nivelul Uniunii Europene, numeroase familii care se confruntă cu dificultăți în a găsi o locuință decentă sau a păstra locuința în care trăiesc. Este important ca dreptul fundamental al tuturor cetățenilor europeni de a avea acces la o locuință decentă ca precondiție a demnității umane să fie respectat. Ca atare, consider că trebuie să existe o cooperare cât mai strânsă între Comisie și statele membre pentru ca cetățenii europeni să poată închiria locuințe la prețuri abordabile, mai ales în cazul persoanelor cu venituri mici.

Sistemul de locuințe sociale destinate acestor persoane trebuie să permită existența unui număr suficient de locuințe cu prețuri abordabile, fiind esențială o protecție socială adecvată pentru a atinge obiectivul privind reducerea excluziunii sociale, participarea în societate și o mai mare egalitate de șanse.

Pe de altă parte, Europa are nevoie de politici locative și comunitare pe termen lung adecvate referitoare la existența unui sistem de locuințe de calitate, corelate cu politici rezonabile privind închirierile atunci când sunt necesare măsuri sociale urgente.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. Si attesta oggi dolorosamente invece un dato di crescita del numero di cittadini che versano in condizioni economicamente e socialmente sempre più precarie, complici indubbiamente la dilagante crisi economica che ha investito gran parte dell'Europa e le politiche di austerità che hanno inasprito molte condizioni già particolarmente difficili.

Credo fermamente che, per far fronte ad un'urgenza simile, sia necessario attivare più canali, sviluppando nuove dinamiche e nuovi impegni che facciano leva su investimenti più larghi, solidi ed integrati tra le diverse azioni specifiche, prevedendo anche misure alternative e combinate a supporto della creazione di un nuovo pilastro europeo del diritto sociale. Intendo per esempio riferirmi all'incremento di sostegni mirati per persone che vivono in condizioni di povertà, misure di reddito minimo garantito, assistenza sanitaria e politiche abitative adeguate per le categorie più a rischio, proroga della durata del Fondo europeo di aiuti per gli indigenti, e supporto agli obiettivi sociali nella politica energetica, assicurando non solo interventi di tutela ambientale attraverso il ricorso a fonti rinnovabili, ma anche un ulteriore impegno alla prevenzione della povertà grazie all'impegno per l'introduzione di una possibile moratoria europea sulla sospensione del riscaldamento in inverno per le famiglie in particolare difficoltà economica.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, в контекста на икономическата ситуация в ЕС става все по-трудно да говорим за преборване на бедността. През последните години разходите за най-необходимите стоки и услуги поскъпнаха рязко. За държави като България, в които жизненият стандарт е много по-нисък от средния за ЕС, това доведе не просто до увеличаване на разходите на семействата, а до невъзможност за ползване на основни комунални услуги като отопление, транспорт, здравни грижи. Особено чувствително бяха засегнати трайно безработните и възрастните хора. Към тях трябва да добавим и високите нива на младежка безработица.

За да постигнем целите на стратегия "Европа 2020" за намаляване броя на хората, засегнати от бедност и социално изключване, са ни необходими смели мерки, но и дела на практика. Нужно е държавите членки по-ефективно да използват европейските структурни и инвестиционни фондове за справяне с енергийната бедност, разширяване на Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се и разработване на активни политики за заетост. Не на последно място, необходимо е развиване на умения от 21-ви век сред младите хора, обучения в предприемачество и подобряване на информираността за стартиране и финансиране на собствени инициативи, както и намаляване на административната тежест за тях, защото само чрез силна и функционираща икономика можем да постигнем целта за борба с бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. Az Európai Parlament a szegénység elleni küzdelem miatt a magas rezsiköltségeket okolja és megállapítja, hogy csak néhány tagállamban javultak a szegénységgel kapcsolatos mutatók. Magyarország – köszönhetően a rezsicsökkentés sikerének – ezek között az országok között van, ezért örvendetes, hogy a jelentés – módosító indítványom nyomán – szorgalmazza az uniós országok közt már bevált gyakorlatok cseréjét.

Módosító indítványomat elfogadva a jelentés azt is kéri, hogy a Bizottság biztosítson nagyobb rugalmasságot a tagállamoknak az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása terén, hogy azok az uniós forrásokat célzottabban tudják az energiaszegénység csökkentésére vagy a lakáskörülmények javítására fordítani. Ki kell emelnem, hogy – összhangban a jelentéssel, amely sürgeti, hogy a tagállamok támogassák a megújuló energiaforrásokkal vagy energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokat – Magyarországon folytatódik az Otthon melege program, amellyel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 5 milliárd forint keretösszeggel induló, vissza nem térítendő támogatást biztosít családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására.

Fontosnak tartom felhívni a figyelmet, hogy a rezsicsökkentéssel párhuzamosan fogyasztást ösztönző eszközökre is szükség van, melyek révén növelhetőek a tartós fogyasztási cikkekre költhető források vagy a belföldi turizmusra szánt kiadások. Az is fontos, hogy a Bizottság objektív adatok alapján dolgozzon, amelyhez elengedhetetlen a jelenlegi, részben önbevalláson alapuló felmérések helyett a tényleges vagyoni helyzet (lakástulajdon, tartozások) figyelembevétele.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. Az energiaszegénység problémáját, aminek a jelentés dicséretesen nagy teret szentel, érdemes más irányból, az alapjogok felől is megközelíteni. A jogkiterjesztés folyamata ugyanis nem állhat meg, a gazdasági-technológiai fejlődés, a társadalom modernizálódása időről időre kikényszeríti az alapvető jogok átgondolását, kiegészítését. Az aktív és passzív választójog például még Európában is csak a XX. század második felében vált általánosan elismert alapjoggá.

Meggyőződésem, hogy elérkezett az ideje az energiához, az ivóvízhez és az internethez való hozzáférés alapjogként történő elismerésének. Finnország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Belgium ezek egyikét vagy másikát már elismerte alapjognak. Mindez nem a pénzügyi lehetőségek, sokkal inkább a jogkiterjesztés politikai szándékának függvénye; az egy főre jutó GDP tekintetében a világ élvonalába nem tartozó India, Kongó, Bolívia vagy Mexikó is elindult ebbe az irányba. Pártom, a Demokratikus Koalíció fölvette programjába a minimális mennyiségű energia és ivóvíz, valamint a minimális sávszélességű internet-hozzáférés térítésmentes biztosítását a magyarországi háztartások részére. Dél-Afrika napi 25 liter vizet biztosít minden háztartásnak ingyen, Belgiumban pedig 1997 óta törvény biztosítja mindenkinek a minimális víz-, áram- és földgázszolgáltatás ingyenességét.

A közeljövőben javaslatot kívánok tenni, hogy az Európai Unió is ismerje el alapjognak az energiához, az ivóvízhez és az internethez történő hozzáférést, és hívja föl a tagállamokat e közszolgáltatások minimumának térítésmentes biztosítására.

 
  
MPphoto
 
 

  Pirkko Ruohonen-Lerner (ECR), kirjallinen. Lämmityskulut eivät ole se asia, joka pyörii päällimmäisenä hyvin toimeen tulevan kansalaisen mielessä. Köyhässä kotitaloudessa asiat ovat toisin. Jokin aika sitten Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna ilmoitti nostavansa hintoja liki kolmanneksella. Se on työttömälle tai toimeentulotuen kanssa kamppailevalle yksinhuoltajalle erittäin iso korotus. Se maksetaan nipistämällä jostain muusta. Ehkä ruuasta? Ehkä vaatteista?

Nyt käsillä olevasta Meszericsin mietinnöstä löytyy paljon hyviä ajatuksia. Se sisältää kuitenkin vähän ratkaisuja, joilla voidaan pitkällä aikavälillä kitkeä köyhyyttä. Se, että valtio puuttuu lämmöntoimittajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen tai että EU:n rahastoilla tuetaan kotitalousmenojen laskua, ei ole pitkän aikavälin ratkaisu köyhyyteen. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, miten köyhyyden perimmäisiin syihin – kuten huonosti toimiviin työmarkkinoihin ja heikkoon kysyntään – päästään käsiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. Stratégia 2020 má jeden z piatich merateľných cieľov aj znižovanie chudoby, preto sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka, pretože práve energetická chudoba sa stáva čoraz rozšírenejším problémom v Európe. Podľa štatistík postihuje až 100 miliónov Európanov, čo je každý piaty občan, preto sme uznesením EP vyzvali Komisiu a členské štáty na podpísanie memoranda a prijatie koncepcie európskeho memoranda, aby sa zamedzilo odpájaniu od vykurovania v zimnom období na ochranu domácností, ktoré už sú bez energie alebo ktorým hrozí odpojenie od služieb z dôvodu nedoplatkov za energie. Ďalej na to, aby zabezpečili účelnejšie, cielenejšie a dôkladnejšie monitorovanie využívania štrukturálnych fondov s cieľom bojovať proti energetickej chudobe, ako je napr. zatepľovanie budov, efektívnejšie využívanie energie v bytoch. Súčasne sme vyzvali Komisiu a členské štáty, aby samit venovali téme znižovania chudoby a extrémnej chudoby, a sociálneho vylúčenia a prístupu k dôstojnej životnej úrovne. Jednotlivé členské štáty musia na celoštátnej, ale aj na regionálnych úrovniach prijať komplexnejšie programy, ako aj za pomoci využívania európskych štrukturálnych fondov znížiť chudobu a podporovať predovšetkým najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva: deti, starých ľudí, ženy a osamelé matky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D), schriftlich. In vielen Mitgliedstaaten wurden die Systeme für soziale Sicherheit und Sozialschutz durch Haushaltskürzungen stark untergraben. Finanziell schwache Gruppen wie Arbeitslose, Studenten, Alleinerziehende, Familien mit Niedrigeinkommen, Verwitwete oder dauerhaft erkrankte Menschen leiden dabei besonders unter hohen Lebenshaltungskosten. Es braucht deshalb eine effizientere und gezieltere Nutzung der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF), um effektiv gegen Energiearmut vorgehen zu können. Die Sozialdemokraten haben in ihren Änderungsanträgen darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament bereits in seiner Entschließung vom 20. November 2012 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“ einen Sozialpakt für Europa als fünfte Säule der WWU gefordert hat, um unter anderem angemessene existenzsichernde Löhne mit einem Mindesteinkommen zu fördern. Die Sozialdemokraten fordern darüber hinaus einen „Social Progress Index“, mit dem in Bezug auf soziale Ungleichheit verbindliche Ziele in die Strategie Europa 2020 und den Jahreswachstumsbericht (JWB) aufgenommen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. Ko govorimo o energijski revščini se moramo zavedati, da je slednja tesno povezana s splošno revščino.

Menim, da naš cilj, ki je zastavljen v Strategiji Evropa 2020, postaja vse bolj nedosegljiv. To pomeni, da se moramo ponovno zavezati k že določenim ciljem in poskušati zmanjšati število gospodinjstev, ki jih prizadene energijska revščina. Spodbujati in nadzorovati moramo namensko uporabljanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov v državah članicah in zagotoviti vzpostavitev močnejših povezav med trgom in trajnostnimi energetskimi naložbami. Prav tako menim, da bi morali povečati naložbe v raziskave obnovljivih virov energije.

Še posebej bi izpostavila revščino med ženskami. V EU je 12 milijonov več revnih žensk kot revnih moških, zaradi katerih tudi otroci bolj tvegajo revščino in socialno izključenost, zlasti v enostarševskih družinah.

Zato pozdravljam predlog odbora FEMM o vključitvi stebra za obravnavo enakosti spolov v Evropski semester. Menim, da bi določal bolj ambiciozno ukrepanje za reševanje energijske revščine, zaradi katere so nesorazmerno prizadete samske ženske, enostarševska gospodinjstva in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. Wir reden heute über die Verwirklichung des Ziels der Armutsbekämpfung in Anbetracht der steigenden Haushaltskosten. Ich sag nur: Allen ginge es besser, wenn sich weniger Politiker Gedanken um die Armutsbekämpfung machen würden. Wodurch kommen denn steigende Haushaltskosten zustande? Der Strom ist durch die Energiewende unbezahlbar, die Mehrwertsteuersätze kennen nur eine Richtung: nach oben. Und die Zahl der unnötigen Staatsleistungen nimmt zu – ich denke da nur an die GEZ, also die Kosten für unverlangt produziertes Staatsfernsehen. All das müssen Haushalte bezahlen, weil sich Politiker darüber Gedanken gemacht haben, was der Staat noch leisten könnte. Nun darüber nachzudenken, warum die Kosten der Haushalte steigen, ist schlechtestenfalls heuchlerisch, bestenfalls blind gegenüber dem eigenen Tun. Lassen wir die Menschen selber entscheiden, schnallen wir den Gürtel des Staats enger – und das so schnell wie möglich. Sparen wir bei den Beamten ein, fahren wir die Ausgaben zurück. Dann können wir die Steuern und Abgaben senken, dann werden lebensnotwendige Güter günstiger, dann haben die Menschen mehr von ihren Arbeitseinkommen. Arbeit muss sich lohnen – doch Deutschland hat die weltweit dritthöchsten Steuern und Abgaben aufs Einkommen. Das müssen wir korrigieren, damit die Menschen wieder in der Lage sind, ihr Leben zu führen, wie sie es wünschen.

 

5. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la breve presentazione della relazione di Nirj Deva, a nome della commissione per lo sviluppo, su Settore privato e sviluppo (2014/2205(INI)) (A8-0043/2016).

 
  
MPphoto
 

  Nirj Deva, rapporteur. Mr President, my report on the private sector in development breaks new ground. It provides a solution to the huge financial shortfalls in funding created by the development agenda for the next 15 years. The success of the millennium development goals in the past 15 years has provided ample evidence of how to get it right in the next 15 years, but one billion people still live on less than USD 1.25 per day and more than 800 million people do not have enough food to eat. Poverty is not eliminated by hand-outs. It is only wealth creation that ends poverty. We have 15 years to fix that with the new 17 sustainable development goals announced at the United Nations last year. But how can we fund this? Lofty ambitions to end poverty in all its forms everywhere come with a huge price tag. Climate change mitigation alone will cost USD 250 billion. The United Nations Conference on Trade and Development projects a funding gap – yes, I repeat, a funding gap – of USD 2.5 trillion for the sustainable development goals. This is a staggering sum, a sum that is beyond comprehension to our European taxpayers, a sum that the already struggling European taxpayer cannot even begin to shoulder.

My report highlights that such a funding shortfall can be adequately met only if the private sector is involved in development, not through more taxes, but through partnership. But first we have to end the tax fraud in developing countries, which accounts for losses of nearly 1 trillion annually through illicit funding. Money that should stay in those countries is brought to Europe and other offshore accounts and hidden away by the elite of those countries. We have to make sure that those funds stay in those countries to be used for the development of those countries. Secondly, we have to demand that the OECD members match their 1970 pledge of 0.7% of GNI. Thirdly, the sustainable development goals will require the drive, the managerial skill and the commitment of our private sector partners, for it is the private sector which creates 90% of jobs and income for poor people in developing countries, alongside donors, civil society and trade partners. Fourthly, public-private partnerships must mobilise long-term – not short-term – private finance and hold the private sector accountable to public sector tendering processes, transparency and scrutiny.

So this report calls for the private sector to invest in building and running schools; digging for wells and irrigating agriculture; building, running and maintaining hospitals and hospital services; building, owning, and operating roads, airports, and harbours; and setting up meat-, fruit- and vegetable-processing factories, all of which will create jobs and wealth in the developing countries, done in partnership with the public sector and pump-primed by EU development assistance.

If we mean to offer the billion people still living in abject poverty the dignity of work and of earning a living wage, then we must seize this opportunity before us now and get on with it. I therefore commend this report to Parliament and, in doing so, I want to thank my colleagues in the Development Committee from all the political groups who have assisted and supported me in this, and I particularly thank Ms Ingrid Russell, my research assistant, for doing all the hard work.

 
  
 

Procedura catch-the-eye

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). Panie przewodniczący! Sektor prywatny stanowi ponad 80% PKB krajów rozwijających się. To klucz do wzrostu gospodarczego, rozwoju handlu i innowacji. Jednak lokalne przedsiębiorstwa stoją często w obliczu wyzwań takich jak słaba infrastruktura czy brak finansowania. Dlatego też firmy inwestujące w tych państwach muszą mieć świadomość odpowiedzialności społecznej i działać w sposób, który wspiera zrównoważony wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy, ze względu m.in. na specyfikę uwarunkowań.

Warto inwestować w regiony, w których potencjał ograniczenia ubóstwa jest najwyższy, ale bez szkód dla środowiska naturalnego. Budowanie lokalnego potencjału poprzez edukację jest korzystne dla obydwu stron: przedsiębiorstwa zyskują wyszkolonych pracowników, dając im szansę na poprawę warunków życia. Europejskie przedsiębiorstwa powinny postępować zgodnie z ustalonymi międzynarodowymi normami niezależnie od miejsca, w którym prowadzą działalność. W tym kontekście ważne jest zapewnienie, aby w przypadku nadużyć osoby poszkodowane miały prawo do rekompensaty i dostęp do wymiaru sprawiedliwości w kraju, w którym przedsiębiorstwo podejmowało działania.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). Domnule președinte, doresc să felicit mai întâi raportorul. Eu cred și susțin că sectorul privat este singura soluție pentru combaterea sărăciei. Obiectivele de dezvoltare durabilă - sigur, sunt 17, spunea raportorul - dar trebuie să vedem rezultatele. IMM-urile din Europa sunt încă fragile, slab capitalizate și fără putere de inovare și retehnologizare. Deficiența de finanțare poate fi compensată prin scăderea presiunii fiscale și eliminarea fraudei fiscale - vedem ce se întâmplă cu fenomenul Panama. De ce nu ar putea fi eliminată frauda și scăzută presiunea fiscală?

Parteneriatele public-privat sunt extrem de importante pentru sectorul privat. Creează plusvaloare și locuri de muncă. Sărăcia are legătură directă cu dezvoltarea sectorului privat. Statele membre și Comisia trebuie să înțeleagă că sprijinirea sectorului privat nu înseamnă aducerea banilor în buzunarul unor persoane, ci înseamnă dezvoltarea economică a fiecărui stat membru.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση συνεχίζει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Μια στρατηγική αντίγραφο της νεοαποικιακής πολιτικής που διακρίνεται από τον ωφελιμισμό, από μία υπεροπτική προσέγγιση που προδιαθέτει τον κόσμο σε μια συνταγή ανάπτυξης στα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό το πρότυπο όμως πλέον, εσχάτως λειτουργεί και στην ίδια την Ευρώπη. Η μοναδική καινοτομία της έκθεσης είναι ότι πλέον ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδύσεις, με κίνδυνο να χαθεί πλήρως o δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών εταιρειών σε τρίτες χώρες.

Τα panama papers απέδειξαν, για ακόμη μια φορά, ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με τέτοιο τρόπο που δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι επενδύσεις τους στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν λύνουν το πρόβλημα της υπανάπτυξης, αλλά αντίθετα το επιτείνουν, ενώ παραμένουν τυφλές, ως εταιρείες και δράσεις, στην οικολογική κρίση με αποτέλεσμα, επίσης, να αυξάνουν και τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς μη διαχειρίσιμα επίπεδα.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). Mr President, it is very clear that there is a huge financing gap for development. So, in addition to official development assistance, the private sector must be mobilised for development and solving global challenges. I think that, at best, an environment which is conducive to the private sector and business is one where good governance, accountability and transparency rules and which is predictable for all.

However, I believe that, when enterprises enter into the field of development, they have to be practising due diligence, so that they really understand the conditions on the ground; that what they are doing has to be genuinely in favour of alleviating poverty, addressing climate change and creating local livelihoods, in a sustainable way, and also respecting the rights of indigenous peoples and women, etc. I believe that, if we come to this kind of communication between the private sector and other development actors, we can really achieve something.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Mr President, I would like to congratulate Mr Deva. Let me briefly outline to you three different models for alleviating poverty in the developing world and providing jobs: firstly, big Western investors, including multinationals, going to the area, utilising their agricultural land and natural resources and providing jobs for local people; secondly, lots of food, dumping on local markets and therefore preventing local farmers from growing; and thirdly, supporting local small and medium-sized enterprises and local farmers. Which of the three would you prefer and support?

 
  
 

(Fine della procedura catch-the-eye)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Mr President, it is with pleasure that I welcome the report on the private sector and development. It is a significant contribution to a full and coherent expression of the European Union’s institutions on the importance of the private sector’s role in development. The report reflects the priorities and challenges identified in the 2014 Commission communication, ‘A stronger role of the private sector in achieving inclusive and sustainable growth in developing countries’, and in the Council conclusions of June and December 2014. The main challenge in our cooperation with developing countries remains achieving inclusive and sustainable growth and creating decent jobs. For example, as it is expected that Africa’s population will double by 2050, we need to help it create at least 400 million new jobs. This requires sustainable investment to diversify our partners’ economies and link them to global value chains. Official development assistance is essential but not enough. Domestic resource mobilisation is key, and we must also catalyse private funding flows.

The European Union blending framework is a successful tool for achieving European Union external policy objectives by leveraging public and private funds. Discussions in the EU platform for blending, involving the European Parliament, include exchanges on the issue of private sector engagement in blending. In this context, Mr President, I expect that, from the programmed resources for the 2014-2020 period, EUR 4.8 billion of EU grants could leverage at least EUR 66 billion in investments from financial institutions and private investors in partner countries in sub-Saharan Africa, Asia and Latin America. The Commission remains committed to ensuring and enhancing the local ownership of blended projects by involving partner countries and regional organisations. This strategy would be implemented also through innovative instruments such as ‘electrify’ or ‘agrify’ initiatives, which have been developed to promote private sector investments in rural electrification and agriculture. Structured dialogue and multi-stakeholder approaches with the private sector and civil society organisations are key elements in our strategy. We need partnerships that encourage businesses to put sustainability at the core of their strategies and to promote innovative, inclusive business models. The Commission will invest over EUR 2 billion to support global private sector development and facilitate responsible and inclusive partner sector investment in development by 2020. The Commission will implement this strategy through national and regional indicative programmes and through thematic programmes.

European economic diplomacy can help mobilise European investments, with mutual benefits for the sending and receiving countries in terms of growth and jobs. The necessary support would be needed to allow these investments also to take place in economically riskier and emerging parts of the world. The intervention of the private sector is also crucial for the transformational objectives of the Social Development Goals and the climate change commitments. In this regard, coordination with the EU Member States and respect for the principle of subsidiarity are important elements of the Commission’s approach, fully in line with the SDGs and the Addis Ababa Action Agenda. The private sector is sending signals that it is ready to work with us to become a true financing and implementing partner in achieving sustainable growth in developing countries. I urge you to help seize this opportunity.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il punto.

La votazione si svolgerà giovedì 14 aprile 2016.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing. The private sector plays a crucial role in development. I believe that the private sector’s central focus in development should regard poverty reduction and diminishing income inequality. However, there are other areas in which the private sector’s expertise and effectiveness are needed, such as climate change.

 

6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων

6.1. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione su sette proposte di risoluzione sul Pakistan, in particolare l'attacco a Lahore.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, author. Mr President, I am speaking today in my capacity as Chair of the Delegation for countries of South Asia, and I want to add my condolences and those of the delegation to the families and loved ones of those killed in the recent atrocity in Lahore, designed to attack children and families on the Easter public holiday, and also condolences for other recent attacks. We have been seeing an overall decrease in such attacks by violent extremists and have seen a more consistent and coordinated effort from the government and the army, and it is essential that they work together. We welcome the government’s commitment to reform the education system and curriculum to engender a wider understanding of human rights and respect for diversity. We welcome, too, the further commitments in terms of equality before the law and the promotion of human rights, which of course will need a strong and fully-independent human rights commission, as well as the implementation of the conventions that the government has signed up to, not least as part of the GSP+ agreement. We also hope that we will see a reconsideration of the death penalty and its eventual abolition.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, author. Mr President, we are worried about the continuing violence and acts of terror in Pakistan, a great and important country and partner of the EU. The massacre on 27 March in Lahore targeted Christians, but most of the victims were Muslims. Our sympathy goes to them all.

However, Lahore is not an exception. There are systemic violations of freedom of religion under which Christians, Ahmadis, Shia, Hindus and others are suffering. Outbursts of hatred and violence against minorities often find justification in discriminatory laws. It is especially crucial that we stabilise the situation of religious minorities by the revision of so-called blasphemy laws. The tragedy of Asia Bibi, the only woman who has been sentenced to death under the blasphemy law, is symbolic. She has been waiting on death row for six years now. Therefore, we call urgently on the Pakistani authorities to ensure a swift delivery of justice in her case. The situation of religious minorities is our shared concern, and I also call on High Representative Mogherini to fully engage with the Government of Pakistan in its efforts to eradicate intolerance and terrorism.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, author. Mr President, for those belonging to religious minority communities in Pakistan, life can be very difficult. This is true for the Shias, the Ahmadis, the Hindus and especially Christians. The horrifying terrorist attack in Lahore on Easter Day is sadly not an isolated incident and deserves our full condemnation in this House. Whilst it would be unfair to say that no action has been taken, I do call today upon the Pakistani Government to do more to foster an atmosphere of tolerance and respect for all communities. Part of the problem is the apparent inability to confront Pakistan’s deeply troubling legislation on religion, such as the blasphemy laws and the Hudood Ordinances – laws that should be repealed as a matter of priority.

Salman Taseer, the assassinated politician who called for the abolition of the blasphemy laws and paid with his life for doing so, is much revered by many in Pakistan, but it is clear to me that the country is still infected by undercurrents of extremism. We have debated religious extremism and intolerance in Pakistan in this House on many occasions, and I really hope now that there is the will in that country and its Government for some change.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Herr Präsident! Nicht zum ersten Mal beschäftigen wir uns in diesem Haus in der Dringlichkeitsdebatte mit Pakistan. Im Mittelpunkt steht dabei immer religiöse Intoleranz. Die Taliban sind eine terroristische Sekte, die alles bedroht, was ihren verrückten Interpretationen des Islam im Weg steht. Vermeintliche Abweichungen vom Islam und vor allem Mitglieder anderer Religionen sind das Ziel ihrer Attacken. Am Ostersonntag in Lahore, wo Menschen friedlich zusammenkamen, waren Christen das Ziel. Unter den Opfern befanden sich auch viele andere, Moslems waren in der Mehrheit.

Diese Form der Gewalt ist abscheulich und verbrecherisch. Wir müssen alles tun, um diese Bedrohung abzuwehren, und wir erwarten von Pakistan, dass es rigoroser gegen diese terroristischen Gruppen vorgeht.

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, auteur. Madame la Présidente, l'attentat dans un parc de Lahore a fait 72 morts, dont 29 enfants, et plus de 300 blessés.

Les auteurs de cette horreur ont prétendu viser les chrétiens, mais les victimes étaient majoritairement musulmanes. Quinze jours plus tôt, ce sont des mosquées chiites qui étaient visées.

Au Pakistan, c'est un euphémisme de dire que les tensions politiques et religieuses sont vives. Ces tensions trouvent leur source dans le jeu dangereux de certains pays du Golfe, mais aussi du gouvernement pakistanais, qui ont soutenu, voire financé des groupes terroristes qui échappent désormais largement à tout contrôle.

La prise de conscience actuelle s'accompagne malheureusement de dérives autoritaires: rétablissement de la peine de mort, y compris pour les mineurs, mise en place de tribunaux d'exception, exactions, loi sur le blasphème contre les minorités, mais aussi contre les progressistes et les journalistes.

L'accession du Pakistan au GSP+ devrait être un instrument de négociation aux mains de l'Union européenne pour enrayer cette spirale de répression.

Plus largement, on connaît le rôle historique joué par le Pakistan dans la déstabilisation de la région. Les évolutions en cours peuvent faire changer les choses; l'Union européenne peut contribuer à faire aller les choses dans le bon sens.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, author. Madam President, the Lahore attacks were a vicious and despicable assault on the people of Pakistan, and today the European Parliament sends its deepest condolences and support to the families of those that have lost their beloved and also to the hundreds of injured and their families. Unfortunately, this is only one more deadly attack in a long series, and there are no signs of improvement in the region.

It is now urgent for Pakistan to face the reality and put an end to religious extremism and all kinds of radicalisation, otherwise we will be here again and again debating the situation in the country. That is why we call today on the Pakistani authorities to further engage in the ideological battle with extremism – the fight against terror – but also to tackle social economic exclusion and ensure religious tolerance.

Let us be clear: Pakistan alone will not succeed. We need a strong engagement from all regional actors and the international community to significantly improve counter—terrorism cooperation. Finally, we Europeans also have an important role to play. That is why we call today on the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the European External Action Service and the Council to fully engage with the Government of Pakistan in tackling the threat posed by terrorism and to further assist the Government and people of Pakistan in continuing their efforts to eradicate terrorism and radicalism.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, în numele grupului PPE. – Doamnă președintă, atentatul de la Lahore din 27 martie, zi în care majoritatea creștinilor sărbătoreau Paștele, a fost o oroare. Ținta principală a fost, desigur, comunitatea creștină. Victimele aparțin însă diferitelor comunități religioase din Pakistan. Extremismul religios afectează în acest fel toți pakistanezii în egală măsură. De aceea, cred că lupta pe care o duce guvernul Pakistanului împotriva terorismului trebuie însoțită de o luptă împotriva extremismului religios.

Așa cum o arată recentul atentat, în Pakistan e nevoie de învățarea lecției toleranței față de minorități. Cu atât mai mult cu cât libertatea de gândire, de conștiință și de religie figurează în Constituția Pakistanului. O contrazice însă așa numita lege a blasfemiei, în baza căreia a fostă condamnată și Asia Bibi. Grupul nostru politic cere eliberarea Asiei Bibi.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D). Madam President, as we feel the shock of the terrorist attacks in Paris and Brussels, let us recall that the Global Terrorism Index shows that only 0.5% of its victims are in Europe and the West, and that over 80% of the people killed by terrorists in the last five years have been Muslims. So we mourn the 72 victims in Lahore, terrorists who targeted a children’s playground at the height of holiday celebrations to inflict most harm on those who are most innocent.

With all countries with whom we cooperate in fighting terrorism, we seek to uphold human rights and the rule of law, and we say the same to our friends in Pakistan in our resolution today. We oppose the death penalty and we ask Pakistan again to consider whether all executions are genuinely linked to terrorism, especially in the light of research from the Justice Project and from Reprieve that they are not. We call for clemency in the case of Abdul Basit, but we do so in steadfast opposition to terrorism and in full solidarity with Pakistan and all countries who suffer as its victims.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR). Een Pakistaanse christen schreef mij deze week: alle hatelijke uitspraken in Pakistaanse schoolboeken over christenen en andere religieuze minderheden in het land moeten onmiddellijk worden verwijderd. Hij heeft volkómen gelijk want, naar de Bijbel zegt, is haat de wortel van doodslag, zie de verschrikkelijke aanslag in Lahore.

Recente rapporten ondersteunen de dringende waarschuwing tegen deze geestelijke vergiftiging van de Pakistaanse jeugd. Dat brengt mij tot een klemmende vraag aan de Europese Commissie: gaat er ook Europees geld naar het Pakistaans onderwijsstelsel en zo ja, welke eisen stelt Brussel dan aan deze hulpverlening? Hierbij laten wij nog de ruim vierentwintigduizend madrassa's, islamitische scholen in het land buiten beschouwing, waar met name vaak haat wordt gepreekt tegen christenen en andere religieuze minderheden. Mevrouw de voorzitter, een inktzwart decor voor het bloedbad van Lahore!

Voorts ben ik van mening dat Aisha Bibi en andere valselijk van blasfemie beschuldigden in vrijheid dienen te worden gesteld en dat de Pakistaanse overheid volledig voor hun veiligheid dient in te staan.

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. Madam President, besides the terrorist attacks in Pakistan, lots of people are leaving Pakistan; lots of migrants are coming to Europe from Pakistan besides Syrians, Afghans, and Iraqis.

Do you not think that we should call on the Commission to enter into negotiations with the Pakistani Government in order to enable people to stay in their own country? The number of refugees and migrants from Pakistan is increasing daily.

 
  
MPphoto
 

  Bas Belder (ECR), "blauwe kaart"-antwoord. Ik heb mij al een tijd lang verdiept in de situatie in Pakistan, een land waar zelfs sprake is van twee staten, de civiele overheid en de andere macht, waaronder ook militaire en terroristische organisaties. De situatie in Pakistan is dus buitengewoon urgent. De Europese Unie en het Europees Parlement doen er goed aan om te kijken naar wat de werkelijke situatie in Pakistanis, want het gaat om een werkelijk explosieve situatie!

 
  
MPphoto
 

  György Hölvényi (PPE). Tisztelt Képviselőtársaim! Egyet tisztázzunk: tehát Pakisztánban a húsvétkor végrehajtott támadás a keresztényeket célozta vallási ünnepükön. Velük, és minden más vallású áldozattal, aki a helyszínen volt, mélyen együtt érzünk, és részvétünket fejezzük ki az áldozatok és családjuk felé. Ártatlanul, egyetlen okból gyilkolták meg őket, próbálkoztak a talibán gyilkosok azért, hogy a hitükben megakadályozzák őket.

Pakisztánban az utóbbi években drámaian erősödik a tálib mentalitás, s általában a radikális mozgalmak. Tudjuk, a kormány tesz ugyan erőfeszítéseket, de nem tud úrrá lenni a fokozódó erőszakon. Remény van, remény van... Ennek a hatására, a tragédia hatására alakult meg muszlimok és keresztények között egyelőre kicsi, de mégis meglévő mozgalom, a Ruardari tehrík, ami toleranciamozgalmat jelent. Pakisztánnak, Európának egyre többet kell tenni, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Köszönöm a figyelmet.

 
  
MPphoto
 

  Afzal Khan (S&D). Madam President, we strongly condemn the attack in Lahore and extend our deepest condolences to the families and friends of the victims. In the last three decades, the country has suffered immensely. Over 60 000 people have lost their lives and the loss to the economy is estimated to be over 110 billion.

Pakistan is leading the fight against terrorism in the region. The EU and the international community need to support and acknowledge Pakistan’s overall progress in fighting terror. We have experienced the horrors of terrorism recently again in Paris and Brussels. Terrorism is a global problem. This is not a clash between different cultures or different faiths. This is simply extremists wanting to see other our societies break up, and creating division is what makes them strong.

We need to work together to eradicate the root causes and prevent further radicalisation, stop terrorist financing and promote integration. EU and global leaders must now more than ever commit to offering support and assisting each other in defeating terrorism, and we must do so by promoting values of peace, freedom, human rights ...

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Amjad Bashir (ECR). Madam President, from Peshawar to Paris, from Brussels to Lahore, I have always been completely unambiguous in my condemnation of terrorism. They are inexcusable acts of barbarism that cannot be justified or explained in any way. The European Parliament’s response to the latest attacks in Pakistan should be no different. We should send a simple message, denouncing these crimes while expressing our solidarity with its people. There should be no strings attached. Unfortunately, some are using this opportunity to deliver a lengthy lecture to Pakistan on a wide range of domestic issues. Imagine if, in the wake of recent attacks in Europe, someone told us they felt sorry but our migrant policy and social integration failures were to blame for what had happened. We would not take kindly to it, and rightly so. Do not get me wrong: there is a time and place for socio-political debate on Pakistan, but now is not the time.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda (PPE). Vítám tuto rezoluci, protože odsuzuje barbarský teroristický útok, jehož oběťmi se o letošních Velikonocích stali do značné míry i křesťané. Křesťané jsou nejpronásledovanější skupinou lidí na světě. Je proto dobře, že z Evropy, kterou reprezentuje EP, zaznívá hlas na jejich obranu.

Smyslem těchto urgentních usnesení má být ale nikoliv vydávání zpráv o lidskoprávní či teroristické situaci v některé zemi, ale poukazování na aktuální ohrožení konkrétních osob. Tento cíl je naplněn v bodě 9 usnesení, kde znovu upozorňujeme na případ Asii Bibiové, která byla odsouzena k trestu smrti ne pro terorismus, ale pro rouhání. Ona řadu let čeká ve vězení na to, zda bude rozsudek vykonán či nikoliv.

V této souvislosti je třeba doufat, že akční plán pákistánské vlády na zlepšení ochrany lidských práv nezůstane jen na papíře.

 
  
MPphoto
 

  Sajjad Karim (ECR). Madam President, you are free to go to your temples or your mosques or any other places of worship in Pakistan. You may belong to any religion, caste, or creed: that has nothing to do with the State. Those are the founding principles of Pakistan to which we refer in our resolution.

Every person killed, maimed or injured in these cowardly attacks in Lahore is a Pakistani. If we seek to split them into categories in our resolutions, we do a disservice to their memory. States and actors who support terrorist networks should know: slowly you are being exposed, your operatives are, and will be, captured, and eventually you will be exposed completely. When terrorists attack, be it in Paris or Peshawar, in London or Lahore, or indeed in Brussels, they attack us all, and we stand shoulder to shoulder as one to face them.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Alberto Cirio (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente mi volevo associare e ringraziare per tutti gli interventi in cui si è espressa una dura condanna al terrorismo.

Credo anche, però, che sia necessario che dall'Europa arrivi un monito chiaro, ossia che è necessario difendere i diritti umani non soltanto sulla carta ma anche nei fatti. Nel senso che si apprezzano naturalmente quelli che sono gli intendimenti del governo pachistano ma, dall'altra parte, noi ci attendiamo fatti concreti che dimostrino che il rispetto dei diritti umani non è solo un'enunciazione di principio, ma è un fatto di quotidianità nella vita del Pakistan.

Mi riferisco, in questo caso, non solo a quelle che sono le situazioni relative alle discriminazioni religiose ma anche a quelle etniche, perché non dobbiamo dimenticare – io chiedo che l'Europa anche su questo stia attenta – che ci sono situazioni come quella del Belucistan, dove – anche sulla base di molte indicazioni che ci arrivano da Amnesty International – io credo l'Europa debba vederci chiaro, perché si tratta di verificare se davvero ci sono discriminazioni che non sono religiose, ma etniche, ma sempre discriminazioni sono.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία πρόεδρε, οι άνανδρες τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Χριστιανών την Κυριακή του καθολικού Πάσχα στη Λαχόρη μας θυμίζουν ότι η ισλαμιστική τρομοκρατία δεν χτυπάει μόνο την Ευρώπη.

Οι επιθέσεις αυτές κόστισαν τη ζωή σε πάνω από εβδομήντα ανθρώπους, δηλαδή περισσότερους από ότι στις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες Παρ όλα αυτά, δεν φάνηκε αυτό να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρώπη. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να διαχειριστεί τους εκτοπισμένους του εμφύλιου της Συρίας, που είναι μια φορά είκοσι εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε περίπτωση αποσταθεροποίησης του Πακιστάν των διακοσίων εκατομμυρίων κατοίκων.

Το ενδεχόμενο γενικευμένης αποσταθεροποίησης σε Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία. Για αρχή θα πρέπει να πάψουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ξένων. Επίσης, θα πρέπει να πάψουν οι υπηρεσίες των δυτικών χωρών να παίζουν με τη φωτιά, στηρίζοντας εδώ και εκεί οργανώσεις ισλαμιστών, προς εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων στόχων.

Τέλος, θα πρέπει να στηριχτούν όλες οι προσπάθειες που επιχειρούν έντιμα να υπερβούν το διαθρησκευτικό μίσος και τη ρητορεία της πολιτισμικής σύγκρουσης.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che è successo in Pakistan il giorno di Pasqua è un attentato, come abbiamo visto, di terrorismo islamico. Però ancora una volta in quest'Aula, tranne rari casi, si ha paura di dire che è terrorismo islamico.

C'è gente che ammazza cristiani solo perché sono cristiani. La stessa cosa succede in Europa e l'Europa cosa fa? Niente, guarda, sembra uno zombi che guarda in giro, ma non fa niente. Ai grandi politici europei certamente non succederà mai niente, perché i grandi politici europei non è che vanno nelle metropolitane, non vanno negli aeroporti, dove passano tutti i cittadini, come siamo anche noi. No, loro hanno gli aerei privati, funzionano in altre maniere e a loro non succede niente, ma ai cittadini veri e propri che cosa può succedere? Di tutto e di più. E noi cosa facciamo? Nulla. L'Europa non fa nulla, se ne frega altamente, i cristiani continuano ad essere colpiti e i terroristi islamici dovrebbero essere puniti anche con la pena di morte. Io lo ridico: anche con la pena di morte.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Já bych chtěla říct kolegovi, že jako evropská politička jezdím metrem a stojím také v řadě na letišti jako každý jiný občan EU.

Považuji ale za důležité to, že EP se postaví proti teroru, který v Pákistánu vládne vůči náboženským skupinám, které jsou pronásledovány, a že vyzýváme vládu v Pákistánu, aby účinněji bojovala proti brutálnímu násilí.

Byla zde zmíněna Asia Bibiová. Vyzýváme k tomu, aby Asia Bibiová byla propuštěna. Je to opakovaná výzva. Od roku 2010 Asia Bibiová čeká na rozhodnutí o trestu smrti a my jsme proti tomuto trestu smrti, protože je to žena, která se ničeho nedopustila, ale projevila svoji svobodnou víru a právo na víru a na své vlastní vyznání, které je bohužel v Pákistánu pronásledováno.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospođo predsjednice, kršćanska tradicija proslave Uskrsa pretvorila se je u tragediju kada je u napadu bombaša samoubojice poginulo više od 73 ljudi, uključujući 30 djece. Napad na kršćanske obitelji na sam Uskrs još je jedan dokaz o razmjerima goleme mržnje prema kršćanima i želje za njihovim istrebljenjem. Pri tome ekstremisti nisu marili što će s nedužnim kršćanima stradati i nedužni muslimani.

Ovaj jezivi pokolj, nažalost, samo je jedan u nizu napada na pakistanske kršćane. Kršćani čine svega 2 % stanovništva Pakistana, a napadi čija su meta kršćani se povećavaju. Crkva u Lahoreu već je bila meta ekstremističkih napada u ožujku prošle godine kada je ubijeno 17 ljudi.

Ova rezolucija je malen korak ka osvještavanju onoga što se događa, no ona nije dovoljna bez djelotvorne akcije. Protuekstremističke akcije ne mogu ovisiti o granicama i dijelovima svijeta u kojima se zločini događaju. Moramo biti ujedinjeni u zaštiti ljudskih života i zaštiti kršćanstva. Pozivam pakistanske vlasti da oslobode Asiju Bibi.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, I think that the attacks in Brussels by the terrorists brought home to us what many people are suffering around the world. Whether it is in Brussels or Lahore, we obviously have to do everything we can to fight terrorism and also to try to win the ideological war against extremism, which is equally important. While the government in Pakistan is trying to introduce some reforms, particularly to ban child marriages and to protect women against all sorts of discrimination, we have to do far more to put pressure on these governments so as to ensure not only that there are reforms but that they are actually implemented. There is far too much discrimination, particularly against women, with women of minority religions being forced to convert to Islam and forced into marriage. We have a lot to do and we have to do everything we can to help.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, the attack in Lahore on Easter Sunday, as in Peshawar in December 2014, targeted children – the most vulnerable members of society. The terrorists attacked the future of the country and its diversity. The Lahore attack aimed to kill members of the Christian minority, but it also killed many Muslims. The attack comes only two years after the deadly church bombings, also in Lahore. My colleague Federica Mogherini, the High Representative, in a statement extended her condolences to the families and friends of the victims and underlined our support to Pakistan in its fight against terrorism and in the promotion of our shared values, among which is diversity.

We call on Pakistan to bring the perpetrators and instigators of these attacks to justice and to take firm action against the organisations that claim responsibility. We are very worried about the rising levels of religious violence and intolerance in some parts of Pakistan and we are closely monitoring these developments. Minorities in the country, including religious minorities, continue to suffer disproportionately and they are frequently targeted by extremist militants. We call on the government to step up efforts to ensure the security of all members of religious minorities. The 2016 GSP+ Report underscores that the human rights situation remains very challenging. We always raise human rights issues in our regular dialogue with Pakistan and encourage authorities to address the challenges, including those concerning the situation of minorities.

The European Union regrets the lifting of the moratorium on the death penalty in Pakistan and the large number of executions this has led to. Pakistan is now the third largest executor. Just yesterday, four more prisoners convicted of murder were hanged. The European Union is opposed to capital punishment in all circumstances and has consistently called for its universal abolition. The European Union, in all its contacts with Pakistan, continues to underline the importance of reintroducing the moratorium on executions and of complying with the minimum standards.

The European Union is also supporting several projects to improve awareness and protection of human rights, access to justice for vulnerable groups and to strengthen civil society organisations in Pakistan. The European Union bilateral development cooperation for the period 2014-2020 for Pakistan, with a total amount of EUR 635 million, has human rights and good governance as one of the three focal sectors. Human rights violations remain widespread in the country, despite some of the constructive initiatives underway. Pakistan has made some progress in strengthening the institutional framework for human rights, including by establishing a national commission for human rights. Furthermore, the government recently adopted an action plan to improve the human rights situation in Pakistan. The plan includes various measures, notably the development of a national plan of action for the promotion and protection of the rights of minorities. Some action has also been taken to address the widespread problem of hate speech. There have also been some advances on legislation to improve women’s rights.

The European Union has also been calling for comprehensive action against terrorism, in full compliance with international law, fundamental values and international human rights standards. More emphasis will need to be put on the prevention of terrorism, in particular in the areas of countering radicalisation, recruitment and the financing of terrorism.

Let me finally underline that the European Union has been, and remains, a staunch supporter of democracy and reform in Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra ma, 2016. április 14-én, csütörtökön kerül sor.

 

6.2. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont vita hét, az emberi jogok védelmezőinek hondurasi helyzetéről benyújtott állásfoglalási indítványról.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor. Pani Przewodnicząca! Spotykamy się co miesiąc, aby mówić o prawach człowieka i to jest ta jasna strona naszego Parlamentu, który ma swoje wady, ale tutaj ponad podziałami politycznymi jesteśmy razem i to naprawdę jest dobrą wizytówką naszej Izby. Ale nie o nas chciałem mówić, lecz o ludziach, którzy giną lub są prześladowani za to, że bronią praw człowieka, za to, że bronią praw Indian, są to i kobiety, i mężczyźni. Myślę, że nasz głos tutaj powinien brzmieć szczególnie donośnie. Mówiliśmy o sytuacji w Pakistanie, o sytuacji przebywających tam chrześcijan. Na innych kontynentach, konkretnie w Ameryce Środkowej, takie sytuacje też mają miejsce i o tym mówi ta rezolucja wypracowana ponad podziałami.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, Autora. Señora Presidenta, señora Comisaria, colegas, visitantes en la galería, Honduras es un país muy bello, pero también es conocido como uno de los países más violentos del mundo. Los recientes asesinatos han llamado la atención a nivel global, y hay que reconocer que la situación de violencia e impunidad ha aumentado desde el golpe de 2009.

Condenamos, en esta Resolución, la matanza brutal, el 3 de marzo, de Berta Cáceres, activista indígena defensor del medio ambiente, y también la de Nelson García, que fue asesinado dos semanas después, porque luchaban contra la represa de Agua Zarca en el río Gualcarque. También condenamos la matanza de uno de los símbolos de la lucha LGBTI, la mujer transexual Paola Barraza, que fue asesinada el 24 de enero.

La Resolución de hoy demanda a las autoridades hondureñas que investiguen profundamente todos estos asesinatos y a la justicia hondureña que imponga una justa condena a los perpetradores y también a los que han ordenado estos asesinatos. Queremos una investigación internacional independiente, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las compañías involucradas en grandes proyectos respeten altos estándares sociales y ecológicos.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Frau Präsidentin! Honduras ist ein Land im Umbruch, instabil und weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Die Menschenrechte gelten nichts, die Kriminalitätsrate ist hoch, und das Vertrauen in die Justiz nicht vorhanden.

Vor diesem Hintergrund ist eine lebendige Zivilgesellschaft äußerst wichtig. Aber nirgendwo in der Region ist es für Menschenrechtsaktivisten gefährlicher als in diesem Land – egal, ob sie sich für die Rechte von indogenen Bevölkerungsgruppen einsetzen, für den Schutz der Umwelt oder gegen Landraub, für die Rechte von LGBT-Personen oder für Meinungsfreiheit eintreten.

In den letzten Monaten gab es schockierende Fälle von Anschlägen auf Aktivisten. Diese Morde müssen aufgeklärt werden, die Täter müssen bestraft werden. Vor allem aber müssen wir die Regierung ermuntern und darin unterstützen, ein unabhängiges Justizsystem auszubauen. Die EU-Delegation in diesem Land ist hier sehr aktiv tätig, und das ist auch sehr positiv zu vermerken.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil, Autor. Já naváži na své kolegy, kteří dobře popsali situaci v Hondurasu. Pouze připomenu, že tato věc je aktuální z toho důvodu, že před několika týdny byla zavražděna jedna z klíčových aktivistek boje proti velkým nadnárodním společnostem, které chtějí vybudovat neekologickou vodní elektrárnu v Hondurasu, a to byla Berta Caceresová, která byla mezinárodně uznávanou aktivistkou, byla držitelkou mezinárodních cen. A i když před několika týdny OSN a Interamerická komise pro lidská práva upozorňovaly honduraskou vládu na to, že tato žena je v ohrožení života, tak ji bohužel honduraská policie nebyla schopna ochránit a tato žena byla brutálně zavražděna.

To je důvod, proč ten bod je dnes aktuální, a je třeba vyzvat honduraské orgány, aby celou věc vyšetřily, ale hlavně, aby do budoucna poskytly lepší ochranu ekologickým a jiným aktivistům, protože za posledních několik let zemřelo v Hondurasu přes 100 aktivistů, kteří bojují za lidská práva.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, autor. Señora Presidenta, Señorías, quiero empezar esta intervención saludando al Congreso del COPIN, que se está celebrando ahora mismo justamente en Honduras. El asesinato de Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos. Siete años después del golpe de Estado en Honduras persiste la ausencia de garantías democráticas, libertades fundamentales y respeto de los derechos humanos, así como una alarmante falta de voluntad política para acabar con la impunidad. El mejor homenaje para Berta Cáceres y tantos activistas asesinados es seguir su lucha.

Por ello, no solo podemos y debemos reclamar una investigación independiente internacional sobre su asesinato, sino también la paralización inmediata del proyecto de Agua Zarca y que el Consejo de la Unión Europea no aplique a Honduras el Acuerdo de Asociación con Centroamérica mientras este país incumpla reiteradamente sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Desde aquí quiero recordar a todas las activistas que se juegan la vida por defender un futuro digno para su pueblo y su gente. Desde aquí, desde el Parlamento, que se oiga: ¡No estáis solas!

 
  
MPphoto
 

  Beatriz Becerra Basterrechea, autora. Señora Presidenta, defender el medio ambiente y los derechos de las mujeres, de los indígenas y de la comunidad LGBTI tiene un alto precio en Honduras: la muerte. Un precio que han pagado activistas admirables como Berta Cáceres, Nelson García, Paola Barraza y otros cientos asesinados en las últimas dos décadas.

Ciertamente, Honduras no es un caso aislado. En México y Guatemala la situación de impunidad, vulnerabilidad y persecución de los defensores de derechos humanos es más que preocupante, pero denunciar las prácticas ilegales y abusivas de la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria se ha convertido prácticamente en una sentencia de muerte en Honduras.

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas se aprobaron hace cinco años para aplicarlos en todos los acuerdos económicos y comerciales. Hagamos que estos sean legalmente vinculantes para las empresas y los Gobiernos y seamos escrupulosos en su cumplimiento.

Los defensores de derechos humanos son la esperanza de Honduras, un país arrasado por la violencia y la impunidad. Ellos son el motor del cambio democrático. No olvidemos ni por un segundo que nuestro deber es protegerlos, y a ello nos hemos comprometido. Como dijo Galeano, «mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo».

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský, za skupinu PPE. Jsem rád za sebe i za Evropskou lidovou stranu, že v případě těchto dvou bezskrupulentních vražd postupovala honduraská vláda ve vyšetřování velice rychle a dělá vše pro to, aby byli pachatelé dopadeni, ale především potrestáni.

Za zásadní považuji to, že honduraská vláda se nespoléhala sama na sebe, ale přizvala do vyšetřování také zástupce Spojených států, OSN a Organizace amerických států, aby se podíleli na tomto procesu. Tím, že honduraská vláda přijme pomoc ostatních jako v tomto případě, je velice transparentní, bude schopna rychleji úplně implementovat všechna základní lidská práva, která bohužel nejsou dodržována.

V tomto případě musím říci, že je strašně důležité, aby se podobný postup už nikdy neopakoval a aby další aktivisté, kteří bojují v Hondurasu za lidská práva, už nezaplatili za svůj boj svým vlastním životem.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. Señora Presidenta, «Berta Cáceres fue una mujer excepcional que luchó por una Honduras mejor, más digna, más justa, por un país para todos». Estas son palabras de un viejo amigo suyo, Gustavo Castro, que presenció en primera persona cómo unos pistoleros sin escrúpulos le arrancaban la vida a Berta, dejando así huérfanos no solo a su pueblo, el lenca, sino a todos aquellos que defienden los derechos humanos en Honduras, en la región y en el mundo.

Cada vez que perdemos a alguien como Berta Cáceres —luchadora incansable por el medio ambiente, por los derechos de los más vulnerables—, el mundo se vuelve un poco peor. Berta es un símbolo que representa, por desgracia, el cruel fin que comparten cientos de personas tanto en su país como en otros lugares del mundo; gente que lucha por su tierra, por los derechos de los más vulnerables, los derechos de la comunidad LGBTI, por la libertad de expresión y por el fin de la impunidad. Berta murió en La Esperanza. Así se llamaba la ciudad donde vivía. En la esperanza de conseguir una Honduras mejor.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, on behalf of the Verts/ALE Group. Madam President, the recent murder of Berta Cáceres, and its possible links to the Agua Zarca Dam project, highlight the need not only for better protection of human rights defenders but also for regulation for corporate responsibility for human rights, including the right of grievances when rights are violated. The project has been implemented without thorough consultation with the area’s indigenous Lenca population. A Finnish development finance company, Finnfund, is one of Agua Zarca’s funders. Finnfund claims to have carried out a due diligence process, but the question remains: why was the project considered to need funding from Finnish development cooperation funds? It is good that Finnfund, along with several other funders, has now decided to freeze Agua Zarca’s funding for the time being. Possible continuation of the project should be treated with caution. Indeed, more needs to be done to ensure that business in developing countries is carried on in a responsible way that respects human rights.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). Senhora Presidente, o Estado de direito, o respeito pelos direitos humanos e a tolerância à diversidade estão em causa nas Honduras. Esta situação é inaceitável. Tem que ser denunciada e combatida.

A frontal denúncia e tomada de posição do Parlamento Europeu, assumida nesta resolução, é um importante repto para a mudança. Nós não podemos menosprezar o papel da Europa como referência ética e jurídica na defesa dos direitos básicos dos povos e das sociedades abertas e livres. Temos, por isso, que ponderar nas nossas parcerias económicas qual o nível de compromisso dos parceiros com as práticas de respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades.

Por isso, esta resolução não se pode esgotar nela própria. Terá que ter consequências práticas, se o governo hondurenho não arrepiar caminho e não garantir a liberdade de ação dos defensores dos direitos humanos no seu país.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la lotta per i diritti umani e ambientali in Honduras sta pagando un pesantissimo tributo di sangue.

Il 3 marzo scorso è toccato all'attivista Berta Cáceres. Berta Cáceres era impegnata a fianco delle comunità contadine e dei movimenti indigeni dell'Honduras in difesa dei diritti umani. Secondo la polizia sarebbe morta durante un tentativo di rapina, ma non ci sono dubbi sul fatto che sia stato uccisa per il suo impegno sociale. Dopo di lei, altri attivisti hanno subito violenze e la situazione nel paese si fa sempre più drammatica.

Secondo l'organizzazione Global Witness, l'Honduras è lo Stato più pericoloso al mondo per l'attivismo ecologista. Negli ultimi anni sono state diverse decine le persone che hanno perso la vita in Honduras per aver protestato contro la devastazione del territorio svenduto alle multinazionali. Il governo dell'Honduras si deve impegnare a garantire la sicurezza di tutti i difensori dei diritti umani, in particolare coloro che operano nel settore della protezione dell'ambiente. L'Honduras deve diventare un paese normale e l'Europa deve spingere perché ciò avvenga.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, σε μια χώρα όπως η Ονδούρα, με 22% αναλφαβητισμό στις αγροτικές περιοχές και με τα 2/3 του πληθυσμού της να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι, ακόμη και σήμερα, καθημερινό φαινόμενο. Ήδη από το πραξικόπημα του 2009 ενάντια στον Zelaya, οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων και το κλίμα ατιμωρησίας συνεχίζει να αυξάνεται στη χώρα.

Επιπλέον, η παραβίαση αυτή γίνεται καθημερινά αισθητή όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερα με τη δολοφονία της ακτιβίστριας Berta Cáceres, η οποία ήταν μέλος της λαϊκής αντιπολίτευσης και προασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Θα πρέπει επομένως, άμεσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα, ώστε να σταματήσει η καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ονδούρα, καθώς και να συμβάλει στην έρευνα, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της Berta Cáceres και να σταματήσουν οι διώξεις κατά των ακτιβιστών.

 
  
MPphoto
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL). Señora Presidenta, el asesinato de Berta Cáceres no llenó portadas, como no abre informativos la impunidad permanente en Honduras, que, tras el golpe de Estado al presidente democrático Manuel Zelaya, es hoy el país más violento del mundo.

Más de sesenta periodistas asesinados desde el golpe, decenas de campesinos, de indígenas, sindicalistas, abogados, activistas LGTBI y mujeres asesinados desde 2009. El caso de Berta es doblemente doloroso. No sirvieron las medidas de protección pedidas por organizaciones internacionales o por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Queremos una investigación independiente, que incluya a los responsables y a la empresa DESA. La impunidad continúa en Honduras, porque asesinar sale gratis. La Unión Europea debería suspender acuerdos hasta que no se acabe con esta impunidad o, por lo menos, mostrar la misma firmeza que, impostada, muestra contra países como Venezuela, donde no son asesinados ni periodistas ni sindicalistas y donde los que sí asesinan policías o ciudadanos muchas veces son golpistas disfrazados de oposición.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Buonanno (ENF). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci occupiamo qui dell'Honduras ma, agli stessi colleghi, vorrei domandare: ma perché l'Europa fa affari con la Cina, quando la Cina ne fa di tutti i colori e non è in democrazia?

Perché abbiamo fatto nuovi accordi con l'Iran dove addirittura impiccano gli omosessuali? Noi abbiamo, tra l'altro, un sottosegretario italiano omosessuale che è andato adesso in Iran a stringere le mani, quindi fa l'omosessuale in Italia per prendere i soldi, evidentemente per stare con la seggiola sotto il sedere, e poi va in Iran a stringere le mani a chi impicca gli omosessuali. Oppure l'Arabia Saudita, però gli affari con loro li facciamo. Adesso ce la prendiamo con l'Honduras, che poi l'ONU ha detto che le elezioni le hanno fatte correttamente, ma cosa c'entra l'Honduras? Voi, a seconda di dove si devono fare gli affari, poi parlate di multinazionali, ma se qua fuori è pieno di lobbisti delle multinazionali e voi ci andate a parlare tutti i santi giorni e poi dite che in Honduras ci sono le multinazionali che devono fare le dighe, ma siete ipocriti o cosa siete?

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, the European Union was deeply saddened by the heinous killings in Honduras of human rights defenders Ms Berta Cáceres, Mr Nelson Garcia and LGBTI activist Paolo Barraza. Ms Cáceres was a prominent human rights defender, as we all know, and was very well known by the European Union for her courageous commitment in defending the environment and the indigenous rights of the Lenca community to which she belonged. In an immediate reaction to these odious murders, the European Union has called for a thorough, expedite and transparent investigation of the cases. It is of the utmost importance to give strong signals that impunity for these assassinations of human rights defenders will not prevail.

The European Union continues to monitor with great attention the dire situation of indigenous leaders, members of the LGBTI community, journalists and justice officials who continue to be particularly affected by violations of human rights in the country. Precautionary measures granted by the Inter-American Commission on Human Rights should be immediately implemented to avoid any further killings. The situation also calls for an urgent implementation of the law to protect human rights defenders. The European Union has been very much involved in promoting this initiative through its Development Cooperation Programmes, which provided support for the drafting of the law.

The overall human rights situation in Honduras remains characterised by widespread violence in which corruption and impunity play a considerable part. To address this, rapid progress should be made in the implementation of the recommendations issued in the Universal Periodic Review carried out in 2015, the vast majority of which have been accepted by Honduras. The Union also looks forward to the full operation of the office of the United Nations Human Rights Commissioner.

The European Union has constantly advocated human rights and justice reforms in Honduras and stands ready to work together with the Honduran people to address these challenges. The Union and its Member States are the most important actors in development cooperation, including on human rights issues in the country. The European Union welcomes the recent agreement on the deployment of an Organisation of American States mission to support the fight against corruption and impunity in Honduras, known as MACCIH in its Spanish acronym, and the request for support from the Honduran authorities to this mission in the investigation of Mrs Berta Cáceres’s killing. In broader terms, the Union has taken proactive steps to protect human rights defenders worldwide. This includes the establishment, at the end of 2015, of a comprehensive human rights defender mechanism managed by a consortium of human rights NGOs which has now become fully operational.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát lezárom.

A szavazásra ma, 2016. április 14-én kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (162. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Francisco Assis (S&D), por escrito. O ativismo em prol dos direitos humanos é uma atividade de alto risco. A repressão dos ativistas assume várias formas, desde perseguições, ameaças e campanhas de difamação a detenções arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados e homicídios.

A situação dos defensores dos direitos humanos nas Honduras é especialmente grave, como nos vêm relembrar os lamentáveis assassinatos de Berta Cáceres, Nelson Garcia e Paola Barraza.

Apesar de alguns recentes progressos em matéria de legislação, nas Honduras, como na América Latina em geral, os defensores dos direitos dos povos indígenas são os que correm mais riscos, ao interferirem frequentemente com interesses económicos ligados às indústrias extrativas e à construção de grandes infraestruturas.

Concordo inteiramente com o teor desta resolução que, evocando as Orientações da União Europeia relativas aos defensores de direitos humanos, apela às autoridades hondurenhas para que cumpram a lei e garantam uma proteção adequada destas pessoas que defendem tão altruisticamente os direitos do próximo.

 

6.3. Νιγηρία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont: vita a Nigériával kapcsolatban benyújtott 7 állásfoglalási indítványró.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker, Auteur. Met zijn rijkdom aan grondstoffen zou Nigeria een van de economische motoren van Afrika kunnen zijn. We hebben hier in dit halfrond nog de ambities van president Buhari gehoord, toen hij hier in februari zijn toespraak hield. De realiteit is jammer genoeg anders.

Er is geen voorspoed, maar armoede, milieuvervuiling, corruptie, conflicten en geweld, de terreur van Boko Haram, grootschalige schendingen van de mensenrechten. De verschillende religieuze groepen - christenen én moslims - en de etnische minderheden zijn er het slachtoffer van. Ik ben alle collega's die hebben meegewerkt aan een uitstekende gezamenlijke resolutie dan ook heel dankbaar.

De Nigeriaanse grondwet garandeert de vrijheid van mening en van godsdienst. Het is de plicht van de overheid om die rechten te respecteren en de burgers te beschermen. Ik roep de president dan ook op om een versnelling hoger te schakelen in de zoektocht naar de ontvoerde schoolmeisjes uit Chibok. Het is vandaag twee jaar geleden dat terroristen van Boko Haram hen op brutale wijze wegrukten uit hun families. Deze kinderen horen thuis bij hun ouders, op de schoolbanken, en niet op het strijdveld van Boko Haram!

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, author. Madam President, as previous speakers have said: today is a day of reflection. It is the second anniversary of the abductions of the schoolgirls from Chibok and we are remembering them today, along with many others who have suffered at the hands of Boko Haram, and particularly the families of those whose fate is unknown. In responding to this, there is a great need for coordinated action both within the State of Nigeria itself and within the region. We know that there is real difficulty involved in deploying adequate state resources. Nigeria is a fossil-fuel-dependent economy. In our view it needs transition planning urgently, but prices have dropped; we know that there is gross inequality within the country, and there is an urgent need to tackle corruption in order to increase revenue. Furthermore, to improve the quality of governance, we need trusted institutions to tackle tensions, confront violent extremism and increase the general quality of life for Nigerians.

So we welcome the current Government’s efforts, but we also want the EU Member States, and indeed our companies operating in Nigeria, to cooperate as well.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer, Verfasser. Frau Präsidentin! Nigeria ist die größte Volkswirtschaft Afrikas und seine bevölkerungsreichste Nation – ein Schlüsselland also –, und darum ist es ganz besonders wichtig, dass sich hier Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entwickeln können. Wir haben vor wenigen Monaten den Präsidenten Nigerias, Buhari, bei uns hier im Haus gehabt, und er hat uns eindrucksvoll geschildert, wohin er das Land bringen möchte. Es gibt viele Gefahren, Korruption, Ungleichheit sind weit verbreitet, und das ist sehr ernst zu nehmen, weil es das Einfallstor bildet für die Terroristen von Boko Haram.

Es ist immer noch nicht gelungen, diese Terrorgruppe zu stoppen. Zehntausende Menschen wurden getötet, Millionen vertrieben, und es ist besorgniserregend, dass gerade in letzter Zeit auch Frauen und Kinder als Selbstmordattentäter verwendet werden. Nigeria muss diesen Kampf mit aller Deutlichkeit fortsetzen, muss hier ganz klare Fortschritte machen, weil das die wichtigste Voraussetzung ist für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

 
  
MPphoto
 

  Davor Ivo Stier, autor. Gospođo predsjednice, još uvijek je nepoznato gdje se nalazi 219 od 276 djevojčica koje je Boko Haram oteo iz škole iz Chiboka prije točno 2. godine. U ime Kluba zastupnika EPP-a želim ponovno izraziti solidarnost s njihovim obiteljima i građanima Nigerije. Isto tako želim izraziti podršku vladi predsjednika Buharija, koji se nedavno obratio ovom domu te nas ohrabrio ambicioznim programom reformi s ciljem da odgovori na izazove s kojima se Nigerija suočava već dugi niz godina te s terorizmom i endemskom korupcijom.

Predsjednik Buhari je pokrenuo već određene promjene i mi ga ohrabrujemo da nastavi i produbi borbu protiv korupcije i protiv Boko Harama. Jer, unatoč prvim uspjesima nigerijske vojske, borba s terorizmom nije završena. Napad islamističkih militanata u sjevernoj Nigeriji su sve intenzivniji, povećan je broj napada na kršćane, s time da Boko Haram doista napada sve koji ne dijele njihovu ideologiju. Stoga je i dalje potrebna potpora Europske unije Nigeriji u borbi protiv terorizma i ekstremizma.

 
  
MPphoto
 

  Lola Sánchez Caldentey, autora. Señora Presidenta, esta Resolución supone para las víctimas el apoyo más elemental que dentro de la impotencia que a veces sentimos podemos ofrecerles. Para las autoridades nigerianas, unas guías para que la persecución de unos crímenes no las lleve a cometer otros y a entrar así en una espiral de difícil salida. Y sobre todo para el pueblo nigeriano, un claro apoyo en la lucha por sus derechos que a la hora de la verdad le corresponde a él librar.

Hay, sin embargo, una guía que falta, pero estamos a tiempo de cambiarlo y espero contar con su apoyo para esta enmienda que hace mención explícita de la necesidad de determinar la responsabilidad de Gobiernos y empresas de terceros países. Porque la explotación de los recursos naturales, el abuso laboral y el fraude fiscal contribuyen directa e indirectamente al auge de la violencia. Por eso, insisto, espero contar con su apoyo para aprobar la enmienda que pide una investigación internacional de estas cuestiones bajo el auspicio de las Naciones Unidas.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, author. Madam President, Nigeria is a country so full of potential through natural resources and an enormous human capital that it is sad to see how much of it is wasted through corruption, poverty and violent extremism. It is exactly two years since Boko Haram abducted the Chibok girls and we are still calling to bring back our girls – all of them.

It is essential that children go to school and that radicalisation is prevented. The kidnapping, rape, violence and murder must end, and the path of extremist destruction that has displaced millions should be reversed. In fact, the surrender of hundreds of Boko Haram fighters is an important sign that the promises of a better life under Sharia law and extreme circumstances are empty lies that more and more people are recognising.

The EU stands ready to help Nigeria in countering violent extremism, but we can only contribute fully when the rule of law and human rights are respected in the process. This includes the right to free expression. We therefore call on the Senate of Nigeria not to adopt laws chilling expression or criticism of the government.

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxelà, en nombre del Grupo PPE. Señora Presidenta, el año pasado tuve el honor de presidir la misión electoral de la Unión Europea en las elecciones en Nigeria y, ante todo, quiero afirmar que, a pesar de las dificultades técnicas, las elecciones fueron totalmente democráticas y que el Presidente saliente, Goodluck Jonathan, aceptó su derrota ante el general Buhari, lo que es algo bastante insólito en los países africanos. El presidente Buhari, que ha intervenido recientemente en esta Cámara, ha manifestado que las dos principales prioridades de su mandato son la lucha contra la corrupción y la lucha contra los terroristas de Boko Haram.

Hoy hace dos años que Boko Haram secuestró a doscientas setenta y seis niñas en Chibok y aún no sabemos nada de la mayoría de ellas, tampoco sabemos nada de los cuatrocientos niños y mujeres secuestrados en Damasak, y pido al Gobierno de Nigeria que redoble sus esfuerzos para liberarlos. A pesar de todo, creo que debemos dar un voto de confianza al Presidente Buhari y a su gobierno en la erradicación de la lacra del terrorismo y la corrupción en el país más poblado de África.

 
  
MPphoto
 

  Cecile Kashetu Kyenge, a nome del gruppo S&D. Signora Presidente, onorevoli colleghi, riconosciamo l'impegno della Nigeria verso la transizione democratica e sul fronte della sicurezza interna.

Tuttavia, la violenza si sconfigge solo nel rispetto dei diritti umani e nel primato della legge, nessuna impunità nei confronti di chi alimenta il terrorismo, né per chi commette atrocità contro la popolazione civile. La lotta contro il terrorismo deve avere una strategia di approccio globale ed è una nostra responsabilità lottare contro le sue cause profonde ed anche contro il finanziamento dei gruppi terroristici attraverso le risorse naturali. Per questo è necessario ridare un futuro, una speranza, una dignità a milioni di donne e giovani, garantendo loro un'educazione, rilanciando il dialogo interreligioso, intervenendo per una più equa condivisione delle risorse naturali.

Boko Haram, oggi, non è sconfitta, a distanza di due anni dal rapimento delle studentesse di Chibok molte di loro non sono ancora tornate a casa, e forse non torneranno mai più. Non dimentichiamole e non permettiamo più che ciò possa accadere di nuovo.

 
  
MPphoto
 

  Diane James, on behalf of the EFDD Group. Madam President, for over 20 years the European Union has used development assistance as a lever to claim – and I emphasise to claim – to advance the cause of human rights. Every Thursday of every Strasbourg session we devote half a day to talking shop. We do not even walk the walk any more. We just do an awful lot of talking and not much else.

The European Union and Nigeria signed an Accord back in 2009 called the EU—Nigeria Joint Way Forward. As a result, EUR 700 million went to Nigeria for 2009—13 and then another EUR 512 million for 2014—20. It was emphasised that the money was intended to deliver an improvement on human rights. Well, quite frankly, given that two years after all those girls were abducted – and it has taken footage in the press, across Europe, to show that some of them are still alive – they have been forgotten and are being ignored, where is the value for that money? Where is that EUR 512 million being spent? Quite frankly, it is another example in which the European Union says one thing but does not actually deliver.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). Madam President, the continuing captivity of over 200 schoolgirls from the town of Chibok symbolises the senseless human suffering caused by terrorism in Nigeria. We hear frequent reports of some of the girls being forced to take part in suicide bombings, and facing rape, sexual abuse and forced marriage. We in this Parliament must ask whether we have done enough.

It was good to meet with President Buhari when he was here, but we must also share our expertise with the Nigerian Government to ensure that it has the skills in counter—terrorism to combat this terrible evil.

Many in the Chamber today have talked about poverty and social exclusion, but it is also important in Nigeria that we foster a free society, ensure that the fundamental freedoms of religion and conscience are upheld and, quite rightly, we debated this week terrorism in Europe. We should not forget the sectarian terrorism of fundamentalist Jihadists against those on the African continent.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Zeller (PPE). Frau Präsidentin! Heute vor zwei Jahren erlangte der Ort Chibok weltweit traurige Berühmtheit. 217 meist christliche Schulmädchen wurden von der islamistischen Terrororganisation Boko Haram verschleppt. Die gute Nachricht ist wohl, dass sie anscheinend noch am Leben sind, wenn wir einer Videobotschaft von Boko Haram glauben dürfen. Die schlechte Nachricht: Den nigerianischen Sicherheitskräften gelang es immer noch nicht, sie zu befreien.

Der im letzten Jahr durch einen friedlichen Machtwechsel ins Amt gekommene Präsident Buhari hatte im Februar hier im Parlament versprochen, die Mädchen ihren Familien zurückzubringen. Trotz einiger Erfolge im Kampf gegen Terror und Korruption in Nigeria ist ihm das leider noch nicht gelungen. Unser Mitgefühl gehört daher den Eltern und Angehörigen der Mädchen.

Wir sollten aber auch die nigerianische Regierung unterstützen in ihrem Kampf gegen Terror, Korruption und Armut. Der Nordosten Nigerias darf nicht zu einer westlichen Provinz des Islamischen Staats werden.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Já chci poděkovat autorům tohoto usnesení, že opravdu téměř přesně 2 roky od smutného výročí únosu 200 dívek z Chiboku toto téma zde opět probíráme.

Téma Boko Haram patří do této sněmovny jako obecně otázky související s Islámským státem, kterému věnujeme relativně velkou pozornost. Věnujeme velkou pozornost situaci v Sýrii, ale tématu Boko Haram věnujeme pozornost mnohem menší. Je to trochu škoda, protože Boko Haram je stejně nebezpečná organizace jako Islámský stát, ostatně tato organizace se k Islámskému státu dnes formálně hlásí a považuje se za jeho součást.

Je třeba vyjádřit podporu prezidentovi, který se snaží bojovat proti zločinu v této zemi, ale na druhou stranu je třeba připomenout, že máme smutné výročí 2 let od únosu a 200 dívek stále ještě nebylo nalezeno. Je tedy třeba vyzvat prezidenta, aby konal více.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo già occupati in quest'Aula delle violenze compiute in Africa dal gruppo integralista Boko Haram, violenze che spesso vengono perpetrate ai danni di donne e bambini.

Il 14 aprile di due anni fa, furono rapite 219 studentesse nella località nigeriana di Chibok da parte del gruppo estremista islamico. L'Unicef denuncia che il gruppo jihadista ha usato bambini in un attentato suicida, l'ONU definisce la situazione terrificante. Bisogna fornire, nel più breve tempo possibile, una risposta umanitaria nella Regione del lago Ciad.

Le parole non bastano più per esprimere tutta la nostra indignazione; condannare le violenze ed esprimere rammarico per le vittime, spesso bambini indifesi, non è più sufficiente. La violenza indiscriminata non può essere tollerata e l'Unione europea deve fornire il proprio appoggio alle autorità nigeriane e al suo Presidente per neutralizzare i responsabili e normalizzare il paese, anche attraverso il coordinamento degli eserciti dei paesi confinanti.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία πρόεδρε, παρά το γεγονός ότι η Νιγηρία είναι μια πλούσια χώρα με πλουτοπαραγωγικές πηγές, όπως το πετρέλαιο, και τεράστια έσοδα, ο πληθυσμός της ζει μέσα στη φτώχεια, ενώ η διαφθορά και η έλλειψη Δημοκρατίας που επικρατούν στη χώρα, αποτελούν το λίπασμα για την τρομοκρατία και την ανάπτυξη της Μπόκο Χαράμ. Τα τελευταία δέκα χρόνια η Μπόκο Χαράμ είναι υπεύθυνη για επανειλημμένες ένοπλες και βομβιστικές επιθέσεις, καθώς και για εκατοντάδες θανάτους του Νιγηριανού πληθυσμού.

Φυσικά, παρά τις καταγγελίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η Μπόκο Χαράμ συνεχίζει, ακόμη και σήμερα, να πραγματοποιεί επιθέσεις και δολοφονίες κατά του Νιγηριανού λαού καθώς και απαγωγές παιδιών.

Είναι, επομένως, αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ωθήσει τις νιγηριανές αρχές να καταπολεμήσουν τα αίτια ενδυνάμωσης της Μπόκο Χαράμ, όπως την υπανάπτυξη, τη διαφθορά και την κατασπατάληση των εσόδων από το πετρέλαιο, και να πιέσει την κυβέρνηση της Νιγηρίας, επιτέλους, να σταματήσει η καταπάτηση των δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE). Gospođo predsjednice, sam govor predsjednika Buharija u ovom visokom domu pokazalo je da njegova želja kako voditi Nigeriju, na način da ustvari vodi Nigeriju, vodi svoju državu, tako da istrijebi korupciju i da se poštuju ljudska prava. Ja sam duboko uvjeren da, nakon činjenice da imamo mirnu primopredaju vlasti u Nigeriji, Nigerija može biti možda i dobar primjer za budućnost demokratskih odnosa u jednoj državi na afričkom kontinentu.

Naravno, opterećenje koje je nedvosmisleno, a to je teška situacija u gospodarstvu pa naravno i prisustvo korupcije, otežavaju posao predsjedniku Buhariju, a pogotovo bitka protiv terorizma. Zato mislim da, kada govorimo kako se protiviti terorizmu, mi to moramo učiniti svugdje i u svakom trenutku. I zato Nigerija, zbog perspektive koju ima te kao primjer u Africi, treba našu maksimalnu podršku. Očekujem da Komisija vodi takvu politiku.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, ceapann cúpla Feisire i mo ghrúpa nach bhfuil bunús tuarascála éigeandála againn anseo agus gur ceart é a fhágaint don Choiste um Ghnóthaí Eachtracha.

Bíodh sin mar atá, is dócha gur maith an rud é go bhfuil díospóireacht againn faoin Nigéir anseo inniu. Agus gan dabht, is tír thruamhéalach í ina lán slite. Mar a dúradh, tá acmhainní nádúrtha an-saibhir aici. Tá daoine iontacha sa tír, ach tá an tír á coinneáil siar ag dhá rud ach go háirithe: eachtraí Boko Haram agus mímhacántacht de gach saghas trasna na tíre.

Caithfimid troid i gcoinne Boko Haram, go háirithe gan ligean dóibh stát Ioslamach, mar a thuigeann siad é, a bhunú. Agus freisin, caithfidh gach duine troid i gcoinne na mímhacántachta. Deirtear go bhfuil siad ag cailliúint idir trí agus ocht mbilliún gach uile bhliain de bharr ola a ghoid. Dá bhrí sin is truamhéalach an scéal é, mar a dúras.

 
  
MPphoto
 

  Marijana Petir (PPE). Gospođo predsjednice, obilježavamo drugu godišnjicu od otmice 276 kršćanskih djevojaka iz Chiboka. Za njih 219 još uvijek je nepoznato gdje se nalaze. Situacija u dijelovima Nigerije pod terorom Boko Harama eskalira, a Nigerija se penje na tablici „Globalnog indeksa terorizma” gdje danas zauzima 3. mjesto.

Od brutalnog masakra u Bagi u siječnju prošle godine do spaljivanja sela u veljači ove godine. Boko Haram u Nigeriji napada kršćane, bombardira i pali škole, bolnice, crkve i čitava sela.

Preživjeli svjedoče o teroru ubijanja trudnica i krikovima djece nemoćne da se spase. Možemo samo pretpostaviti što se događa s djevojčicama iz Chiboka kao i stotinama druge djece otete od strane Boko Harama. Prisilni brakovi, silovanja, ropstvo, a sve se više govori da se i djevojčice iz Chiboka koriste kao bombaši samoubojice.

 

Ovo mora prestati. Pozivam Visoku predstavnicu Mogherini da poduzme konkretne akcije. Vratimo otetu djecu njihovim obiteljima, vratimo djeci djetinjstvo i zaustavimo terore koje provodi Boko Haram.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). Madam President, first I would like to offer my most sincere condolences to all victims of the brutal attacks of Boko Haram. It is appalling to see that over recent years the violence inflicted by this terrorist group has been really enormous.

We have spoken at length this week about fighting terrorism. Atrocities committed in Beirut, Ankara, Istanbul, Paris, Brussels, Lahore and other world cities prove that the security of us all on all continents is at stake. The EU should make every effort to help root out this menace in Nigeria. We can offer the Nigerian Government our support in developing and implementing an effective counter-terrorism strategy. Such a strategy must be based on institutional reform and continuously pushing to eradicate terrorist ideology at its roots on the ground in Nigeria.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). Madam President, while the violence perpetrated by Boko Haram Jihadist militants in Nigeria gained widespread international attention, the conflict in the north—east of Nigeria, over the control of land between the semi-nomadic Fulani herders and the non-Muslim farmers of north-eastern Nigeria, has best passed largely unnoticed for years.

This is despite the fact that the violence by Fulani herders has increased exponentially, involving attacks against Christians, their farms, shops and homes. Only two months after President Buhari’s inauguration in May 2015, the actions of armed Fulani herdsmen led to the loss of around 500 lives in central Nigeria, according to Christian Solidarity Worldwide.

Despite advances in security since Mr Buhari’s election, there is still much to be done to address this violence in the region and the sense of impunity surrounding it, so that justice and lasting peace is restored between conflicting communities.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Member of the Commission. Madam President, today indeed marks the second anniversary of the abduction of the 276 Chibok girls by Boko Haram. A memorial event at the school in Chibok is being held today to remind the world that 219 of the kidnapped girls are still missing.

The Union welcomes the progress made by the new Nigerian authorities in pushing back insecurity and freeing many civilians held captive by Boko Haram. Suicide attacks continue to be on the daily agenda in the north-east of Nigeria, an area where mass abductions of children and their use as suicide bombers, child soldiers and sex slaves are still dramatically frequent. That is why security and human rights were among the top issues addressed in the ministerial dialogue that the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, my colleague Federica Mogherini, held with the Nigerian Minister for Foreign Affairs on 15 March in Brussels. Together they condemned the horrific abuses committed by Boko Haram and emphasised the importance of a comprehensive region-wide approach with concrete actions in the political, socio-economic, security, environmental and humanitarian fields. Both parties also agreed that the fight against terrorism is a common challenge that can only be surmounted together when security forces abide strictly by international humanitarian law and respect human rights.

Such a multi-faceted strategy needs the backing of the international community, and the European Union is ready to support this effort. This will be at the heart of the discussions at the next Security Summit in Abuja in May, at which the European Union needs to be represented at the highest possible level. At the ministerial dialogue, Federica Mogherini also reiterated the European willingness to continue providing support to the population in order to help stop the violence and rebuild a prosperous future. With our development assistance and humanitarian aid, and with all other European instruments at our disposal, we will assist the Nigerian authorities in their endeavours to tackle the current challenges.

Finally at the ministerial dialogue, the High Representative and the Nigerian Foreign Minister also agreed to hold a dedicated human rights dialogue in Abuja sometime in 2016, in which a broader agenda of topics will be addressed.

As you can see from what I have said, the European Union has been, and will remain, fully committed to pursuing its work with Nigeria on all the issues that you have highlighted in this debate.

 
  
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A vitát a szavazás idejéig felfüggesztem.

 
  
  

PRÉSIDENCE DE MME Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  La Présidente. – L'ordre du jour appelle l'Heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

 

7.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
 

- Après le vote:

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). Madam President, just two sentences. This adoption of the European Data Protection Regulation is a huge step forward for the European Union and for fundamental rights in the European Union. It shows that we can deliver a legal framework for the digital age and that we can still deliver democratic decisions in the European Union, which is of huge value for citizens and consumers.

(Applause)

 

7.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (ψηφοφορία)
 

- Après le vote:

 
  
MPphoto
 

  Marju Lauristin (S&D). Madam President, I am really happy that we have a full data protection package and in the end have achieved agreement spanning most of the political groups. I thank everybody for their contributions. I thank the Commission and the Council for their very good cooperation. We can really show that in Europe, in very hard times, we can have a proper balance between the security of citizens and protection of their basic human rights. So it is a European package and it is a real matter of pride.

 

7.3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)

7.4. Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (ψηφοφορία)

7.5. Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (ψηφοφορία)

7.6. Νιγηρία (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (ψηφοφορία)

7.7. Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (ψηφοφορία)
 

- Avant le vote:

 
  
MPphoto
 

  Julia Reda (Verts/ALE). Madam President, pursuant to Rule 190 of the Rules of Procedure, I request that the vote on the Trade Secrets Directive be postponed until the Commission has submitted a legislative proposal on whistle-blower protection. In the light of the LuxLeaks scandal, Parliament has asked the Commission to put forward such a proposal by June at the latest. We should not vote on an extension of trade secrets before this issue has been dealt with.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialista, come ho detto anche ieri in dibattito, chiede formalmente alla Commissione la presentazione di una direttiva sul tema degli informatori, direttiva che sia in grado di difendere quelli che non sono protetti dalla direttiva che stiamo per votare.

Proprio per questa ragione, non votare oggi la direttiva sui segreti commerciali sarebbe un errore grave, lasceremmo le piccole imprese in condizioni di competizione sfavorevole, non proteggeremmo gli informatori come è possibile fare, e non daremmo una protezione nemmeno ai lavoratori che sono interessati. Per questa ragione io credo che sia importante votare oggi, nel mentre la Commissione deve essere impegnata a presentare la sua proposta sull'insieme del tema degli informatori. Sono contrario alla proposta fatta dall'on. Reda e chiedo che si proceda con il voto.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Nous allons procéder au vote. Je vais donc mettre la proposition de report aux voix...

(M. Lamberts fait remarquer qu'il a levé le bras pour soutenir la proposition et se plaint que la Présidente ne l'ait pas vu).

Eh bien, je ne vous ai pas vu, Monsieur Lamberts et, apparemment, personne ici ne vous a vu. Vous avez la parole maintenant pour défendre cette proposition.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). Eh bien, il était temps, merci. Madame la Présidente, je m'engage à vous offrir des lunettes, si jamais tel en était le besoin.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Je propose que vous passiez à la défense de l'amendement (M. Lamberts: "Pardon? Il y a trop de bruit; je ne vous entends pas")... Ah, vous ne m'entendez pas? Eh bien vous m'achèterez également un porte-voix, dans ces conditions.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE). Madame la Présidente, chers collègues, je pense quand même que cette assemblée doit être un lieu d'écoute. J'ai donc écouté attentivement les arguments de M. Cofferati. Je pense que c'est absolument un signal tout à fait erroné de la part de cette Assemblée que d'adopter, dix jours après les révélations des Panama papers, un texte qui, de facto, va rendre plus difficile la tâche des lanceurs d'alerte et des journaux, tout simplement parce qu'il fera porter la charge de la preuve sur les lanceurs d'alerte, et non sur les entreprises.

Je pense donc qu'il est, d'un point du vue politique, complètement insensé d'adopter ce texte aujourd'hui.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Nous avons donc entendu un orateur pour et un orateur contre. Nous allons mettre aux voix cette proposition de reporter le vote du rapport. Nous votons donc sur le report du vote.

La demande de report est rejetée.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Madame la Présidente, il me semble que M. Cofferati a fait une proposition à la Commission européenne, et je pense qu'il serait important que la Commission européenne puisse se prononcer sur cette proposition.

 
  
 

(Après vérification électronique du vote, le rejet du report est confirmé)

 
  
MPphoto
 

  Marianne Thyssen, Lid van de Commissie. Ik kan zeggen dat de Europese Commissie de verplichtingen die zij eerder is aangegaan zoals altijd zal nakomen en als hier vragen worden gesteld die verder gaan dan dat, dan zal de Commissie daar nota van nemen en dan zal zij te gelegener tijd een beslissing daarover nemen.

 

7.8. Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
 

- Avant le vote

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). A Uachtaráin, chun é seo a chur i gcomhthéacs is inné a thug an tUachtarán Schulz le fios go raibh sé chun próiseas cleachtadh níos fearr i dtaobh dlí a chur i bhfeidhm. Is é seo an botún teicniúil maidir leis an gcéad leasú atá i dtuarascáil an Uasail Tarand agus deir sé: phasing out of the temporary derogation measures for the usage of the Irish language that were established by Regulation No 1 of 15 April 1958.

Ar an céad dul síos níor tháinig Éire isteach san Aontas Eorpach go dtí 1973, agus mar sin tá an botún seo go huile is go hiomlán mícheart. Ní bhfuaireamar an maolú sealadach go dtí 2007. Ba mhaith liom aird a thabhairt ar seo: go dtarlaíonn na botúin seo go minic agus níl sé sásúil agus ní féidir glacadh leis seo mar tá impleachtaí aige ó thaobh leasuithe agus ó thaobh cúrsaí dlí.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Je vous remercie, Madame, je prends bonne note de votre remarque; il sera fait correction de cela.

Je crois que, préalablement au vote, M. Tarand voulait prendre la parole.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). Madam President, Article 96(3) of the Rules of Procedure stipulates that the President shall set a time limit for tabling amendments to the draft estimates – I underline the words ‘draft estimates’ – which means that the amendments, roll—call votes and oral amendments are admissible. Our roll-call vote request was wrongfully rejected, and I now wish to move an oral amendment to the following part of the draft estimates.

It concerns the conditions for the release of the reserves in Article 216. The text to which the roll-call vote applies is the following: ‘The appropriations may be released following a Bureau decision on internalising the Members’ transport service’. This sentence should be replaced by the oral amendment I will now read to you: ‘The appropriations may be released following a decision of the Committee on Budgets’. Adopting that oral amendment would not make the report ideal, but it would do a lot to secure broader support in the final vote.

Whether we support and admit it or not, the situation obliges us to turn to the Committee on Constitutional Affairs (AFCO) to interpret and clarify the Rules of Procedure. Apart from this, I wish everyone a fruitful vote, remaining loyal to their political priorities. Let us not forget that it is only money and, as Paul McCartney – famous in Panama – says ‘Money can’t buy me love’.

(Laughter)

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. – Monsieur Tarand, malheureusement, les services m'indiquent que l'amendement que vous avez présenté n'est pas recevable, puisqu'il est hors délai au titre de l'article 96, alinéa 3.

 

7.9. Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (B8-0442/2016) (ψηφοφορία)
 

- Avant le vote sur le paragraphe 13:

 
  
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). Det finns ett muntligt ändringsförslag som vi skulle vilja ta över. Man tar där bort ”och mediegrupperna Doğan”.

 

7.10. Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (B8-0440/2016) (ψηφοφορία)
  

Puhetta johti ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
  

– Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Ich möchte nur sagen, dass es hier durch ein Versehen nicht zur Abstimmung mit dem Gerät gekommen ist. Ich habe bei dem Türkei-Bericht mit Ja gestimmt und ich bitte, das im Protokoll zu vermerken.

 

7.11. Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (B8-0441/2016) (ψηφοφορία)
 

Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). Madam President, I propose that the two remaining items be postponed to voting time in the next part—session. They will take more than 30 minutes to vote on and we have already lost one third of the House. I therefore propose we conclude here.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D). Madame la Présidente, c'est honteux de demander ainsi le report du vote! On ne vote que depuis une heure. Quel spectacle donnez—vous au public qui est là en demandant de reporter le vote, alors que nous ne votons que depuis une heure? Allons jusqu'au bout!

 
  
 

(The request to postpone the rest of the vote was rejected)

 

7.12. Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)

7.13. Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (ψηφοφορία)

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων

8.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
 

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Madam President, although this regulation was approved without a vote, it is an important milestone that we have achieved. It is a regulation that ensures people’s rights are properly protected when their personal data is used. So what the European Parliament secured today is a key update in data protection legislation that is vital to make these rules fit for a digital age. The right to be forgotten, parental permission for a child to open a social media account, and the need for consent before processing personal data: these are all incredibly important.

It shows that this Parliament is acting in the interests of consumers, giving them greater control over their personal data, enabling them to make the right choices and the right decisions for themselves, and for their families as well.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Personas datu apstrādes drošības problemātika sen jau atrodas Eiropas Parlamenta darba kārtībā, un jāsaka, ka miljoniem cilvēku ik minūti, ik sekundi pērk preces internetā, reģistrējas dalībai kaut kādā pasākumā, iesniedz elektroniskā veidā dokumentus un tā tālāk. Un principiāla problēma ir tā, ka, ņemot vērā šo pastāvīgo attīstību tirgū un likumu sistēmu, nav absolūti nekādu garantiju, ka šie dati nenonāks pavisam trešo personu rīcībā un trešo pušu rīcībā.

Cik bieži katram no mums nav zvanījis kāds pavisam nepazīstams cilvēks, kurš stādījies priekšā un jau ir zinājis mūsu vārdus, uzvārdus, telefona numurus un visu ko. Kāpēc vispār šiem cilvēkiem ir piekļuve mūsu datiem? Līdz ar to, kad mēs absolūti konkrēti tiešā veidā atļaujam kādai iestādei apstrādāt mūsu datus, tikai tad šie dati ir legāli. Līdz ar to es ar lielu prieku nobalsoja par šis normatīvas rezolūcijas pieņemšanu. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Kedves Kollégák! Mi szükség van adatvédelemre? Mi szükség van a magánélet, a magántitok, a magánszféra védelmére? – kérdezik ezt mostanában sokan. Rövid történet: férfitől is, nőtől is hallottam: az elmúlt rendszerünk, az úgynevezett szocializmus idején mennyire szégyellték magukat, és milyen megalázó érzés volt az, mikor az volt szokásban, hogy orvosi vizsgálatra egyszerre több beteget behívtak. Egymás előtt le kellett vetkőzniük, és a betegségeikről beszélni. Miért volt ez olyan nagy probléma? Hát hiszen mindegyikőjüknek van teste, egyneműeket hívtak be, a nőnek is van női teste, a betegség is egy természetes dolog, nincs ebben semmiféle szégyen – mondhatnánk. Mégis úgy érezték, és joggal, hogy az emberi méltósághoz való jogukat sértették meg azzal, hogy a legbensőbb, legintimebb magánszférájukba – hogy így mondjam – nyúltak bele ezzel a megalázó intézkedéssel. Innen fogom folytatni a következő felszólalásnál.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, heute haben wir in den ersten drei Berichten einen wichtigen Schritt getan, denn das digitale Zeitalter bringt ja nicht nur Vorteile mit sich. Der Vorteil ist klar: Wir können uns alle all umfassend informieren, wir können miteinander Informationen um den Erdball austauschen. Jeder weiß genau, was der andere tut – wenn er es denn wissen will. Das ist die gute Seite der Veranstaltung.

Die andere Seite ist natürlich: Wie bringen wir im digitalen Zeitalter den Datenschutz unter? Wie schützen wir Persönlichkeitsrechte? Ich denke, wir haben heute mit den drei Berichten einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan, indem wir Rechtssicherheit geschaffen haben. Vielleicht gilt insgesamt auch der Spruch bei manchen Kollegen: Ein Kompromiss ist nur dann gut, wenn alle Seiten unzufrieden sind.

Ganz wichtig scheint mir wirklich, dass wir im digitalen Zeitalter hier ein wenig Rechtssicherheit schaffen. Wir werden natürlich über dieses Thema nicht das letzte Mal im Europäischen Parlament diskutieren.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, having been involved as the rapporteur for the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) on this subject from the start of the process four years ago to the final trilogue just before Christmas, it gives me great pleasure to be here today to see us adopting this very important report.

It will, as has been said, set the rules for the new digital age. It ensures that data subjects have control of their data, but we not stifling the digital economy, which is of major importance. We have introduced many concepts, such as the right to be forgotten, the right to erasure, parental control to ensure that the abuse of young people online can be controlled, and, of course, also a concept known as the ‘one-stop shop’, which will be very important for businesses operating in the European Union.

This is a very good day. It shows that, if we cooperate, we can get a good result.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). Г-жо Председател, колеги, и аз съм съгласен, че днес е важен ден за защитата на личните данни. Гласувах за този доклад, защото съм убеден, че е необходима силна регулативна рамка, която да пази личните данни.

По тази тема ние трябва да останем бдителни, особено когато хвърлим поглед на последните събития в Европа, на събитията, свързани с изтичането на файловете, свързани с офшорните зони. Личните данни са достъпни и те са голям брой и затова човек невинаги може да знае, би било дори и от небрежност, какво може да се случи с тях.

Най-важното е, че с новите правила се въвежда регламент за отговорността и когато има нарушение, то ще бъде санкционирано. Затова този доклад е от голямо значение за живота на обикновените граждани, които биха пострадали от подобни злоупотреби.

 
  
 

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l'adoption du paquet "protection des données", après quatre années de travail législatif.

D'une part, il protègera les données personnelles des Européens, notamment face aux multinationales. Nous avons veillé à renforcer les droits des internautes en leur permettant de mieux contrôler leurs données: droit à l'effacement, informations sur la façon dont leurs données sont traitées, encadrement des transferts de données des Européens vers les pays tiers, possibilités de profilage strictement limitées, sanctions pour les contrevenants. Avec cette réforme, l'Union sera dotée des standards de protection de la vie privée les plus élevés au monde, ce qui, compte tenu de son poids démographique et économique, permettra d'influencer les normes sur le reste de la planète.

D'autre part, parce que la technologie donne de nouveaux moyens de surveillance à la police et la justice, il était indispensable de bâtir un socle de garanties pour les droits et libertés des citoyens, tout en autorisant les forces de sécurité à échanger des informations de manière plus rapide et plus efficace. Nous sommes parvenus à un juste équilibre entre la protection des droits fondamentaux des citoyens et le renforcement de l'efficacité de la coopération policière et judiciaire dans l'ensemble de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Ήμουν υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης αναφορικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς εμπεριέχει σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις στα πλαίσια των εργασιακών ζητημάτων. Ο συγκεκριμένος κανονισμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρέχουν μεγαλύτερο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Šiandien patvirtinome asmens duomenų paketą ir tai yra reikšmingas žingsnis, kuris užtikrins sklandesnį keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių ir jų institucijų. Duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių ES piliečių teisių ir piliečiai turi teisę tikėtis tinkamos duomenų apsaugos. Nors išlieka nemažai susirūpinimo tiek piliečių, tiek politikų tarpe ar naujaisiais teisės aktais bus užtikrinama efektyvi ir visapusiška asmens duomenų apsauga, tačiau aš balsavau už visą dokumentų paketą. Dabartinių terorizmo grėsmių akivaizdoje nebegalima buvo ilgiau delsti ir dvejoti. Pastarojo meto teroro aktų būtų buvę galima išvengti, jei valstybės narės būtų teikusios jų turimus duomenis apie teroristus, tačiau to nebuvo padaryta. Šiandien Europos ir mūsų piliečių saugumo klausimas yra kaip niekada aktualus, todėl manau, jog asmens duomenų paketas, nors ir su trūkumais, bus naudingas kovojant su terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai évidemment approuvé ce règlement qui donnera davantage de pouvoir aux citoyens sur l'utilisation et le traitement de leurs données personnelles. Les nouvelles règles incluent en effet des dispositions sur le droit à l'oubli, le consentement clair et explicite de la personne concernée quant à l'utilisation de ses données personnelles, le droit d'être informé en cas de piratage des données, une mise en œuvre plus stricte des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, ou encore la garantie que les politiques relatives à la vie privée soient expliquées dans un langage clair et compréhensible.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho sostenuto la relazione Albrecht sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il provvedimento approvato oggi abroga la direttiva 95/46/CE e fissa le nuove norme per l'era digitale, in un contesto che vede una sempre più ampia diffusione di Internet e delle tecnologie ad essa collegate. L'obiettivo principale è la tutela dei dati dei cittadini, attraverso la fissazione di regole che introducono numerosi concetti come il diritto all'oblio, il parental control e la previsione di un'età minima per l'utilizzo dei servizi in linea. Particolarmente rilevante per il mondo delle imprese è il sistema one-stop shop che nella nuova normativa garantirà importanti servizi agli imprenditori. L'approvazione della relazione rappresenta un grande passo avanti in materia di protezione di dati e garantisce una piena attuazione dei diritti enunciati dal trattato di Lisbona.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos decidido apoyar este informe con un voto a favor, dado que el desarrollo del mismo se ha hecho respetando las opiniones de la mayor parte de posiciones políticas y creemos que avanza en su mayor parte en la dirección que defendemos. No obstante, en algunos capítulos concernientes a la privacidad personal, estimamos que se debe avanzar de manera más firme.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo dėl rekomendacijos priimti Tarybos poziciją, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Nuo Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo priėmimo duomenų apsaugos srityje daug kas pakito, ypač patobulėjo technologijos, renkama ir tvarkoma daugiau asmens duomenų, taip pat ir teisėsaugos tikslais, taikomas nenuoseklus duomenų apsaugos taisyklių rinkinys, o rinkos ir bendradarbiavimas globalėja. Be to, taikant direktyvą nepavyko pasiekti tinkamo suderinimo, nes šio dokumento nuostatos valstybėse narėse įgyvendinamos skirtingai. Šiomis aplinkybėmis asmenims („duomenų subjektams“) tapo sunkiau naudotis savo teise į duomenų apsaugą. Galiausiai ši nesėkmė trukdo plėtoti bendrąją rinką – įmonės (valdančios ar tvarkančios asmens duomenis, „duomenų valdytojai“) ir asmenys susiduria su skirtingais duomenų apsaugos reikalavimais. Europos Parlamentas teigiamai vertina siūlomą reikalavimų pranešti duomenų apsaugos institucijoms perkėlimą, juos priskiriant praktinei atskaitomybei ir įmonių duomenų apsaugos pareigūnams. Siūlomą reglamentą galima supaprastinti, teisę gauti informaciją sujungiant su dokumentų reikalavimais, nes tai iš esmės dvi to paties medalio pusės. Taip duomenų valdytojams bus sumažinta administracinė našta, o asmenims bus lengviau suprasti savo teises ir jomis naudotis.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Poslanci smo podprli osnutek zakonodajne resolucije o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki ga je pripravil Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve.

Pri današnji množici podatkov, ki se obdelujejo vsak dan na več ravneh, je pomembna varnost posameznika in delati moramo aktivno na tem, da zaščitimo njegovo zasebnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il nuovo regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche modernizza e aggiorna i principi contenuti nella direttiva sulla protezione dei dati del 1995, conferendo ai cittadini europei un maggior controllo sui propri dati personali. In particolare, la nuova normativa definisce più chiaramente i diritti delle persone fisiche e gli obblighi di coloro che trattano i dati o che sono responsabili del loro trattamento, riorganizzando e completando i metodi per garantire il rispetto delle norme e la portata delle sanzioni a carico di coloro che le violano. Tra le nuove misure, alcune delle più interessanti sono rappresentate dal diritto per i cittadini europei di trasferire i loro dati presso un nuovo Internet provider, quello di sapere se i loro dati sono stati hackerati o ancora il divieto di una sorveglianza di massa e l'introduzione di un limite di tempo per la conservazione dei dati personali. Il nuovo regolamento, il quale si applica a tutte le imprese che gestiscono dati di cittadini europei, anche qualora non abbiano sede sul territorio dell'Unione europea, costituisce un importante passo in avanti in quel che concerne la chiarificazione e l'aggiornamento del quadro normativo di un settore fondamentale ed estremamente sensibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il pacchetto Data protection ha avuto un iter parlamentare molto lungo e durato alcuni anni.

In estrema sintesi il risultato finale ci vede soddisfatti in quanto una vera regolamentazione dei dati è fondamentale e necessaria. La criticità maggiore che dobbiamo segnalare è la tortuosità legislativa di alcune disposizioni, ma nel complesso le tutele nella gestione e nel trattamento dei dati personali e le conseguenti garanzie per la privacy di tutti i cittadini che sono previste soddisfano i criteri minimi che abbiamo sempre richiesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta lettura e discussione in Aula ho dato il mio voto positivo alla relazione sulla proposta di risoluzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione dei dati e quindi il connesso tema della privacy, sotto forma di dato aggregato, e dei sistemi utilizzati a loro difesa (encryption), impongono soluzioni a livello europeo, se non mondiale. Questo pensiero è in linea con principi etici di attenta valutazione sull'uso delle nuove tecnologie e con mia recente interrogazione sul PNR, con la quale segnalo che lo stesso ha costi notevoli e richiede tempi lunghi per l'attuazione che possono non corrispondere alle reali esigenze delle forze dell’ordine, specie in emergenze terroristiche tristemente note. Va quindi richiesto un impulso europeo alla regolamentazione sull'accesso alle comunicazioni cifrate, che devono essere rese fruibili senza creare vulnerabilità al sistema, sia in mano pubblica che in mano privata. È necessaria quindi, riguardo il pacchetto protezione dati personali, la creazione di un quadro giuridico chiaro sul loro utilizzo, posto che una aggregata quantità di informazioni potrebbe violare la privacy, e paradossalmente, affinare tecniche terroristiche.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report which recommends that Parliament approves the Council position with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ I dati di Eurobarometro inerenti al 2015 ci mostrano che i cittadini europei sono particolarmente sensibili in merito alla divulgazione e al controllo online delle informazioni personali.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'Unione europea sancito nel trattato di Lisbona: va quindi tutelato con misure efficaci e al passo con i tempi. Per tale ragione la proposta della Commissione di intervenire con due nuovi strumenti legislativi a tutela sia dei cittadini sia delle imprese va accolta con favore.

Il regolamento generale sulla protezione dati, garantendo innanzitutto una migliore informazione su quanto accade ai dati personali una volta condivisi, contiene fra gli altri due punti particolarmente interessanti: il cosiddetto diritto "all'oblio" e l'età minima per l'utilizzo di servizi in linea. Un insieme unico di regole che si applica alle imprese che offrono servizi online nell'Unione potrà poi facilitare lo scambio di dati transfrontaliero e garantire una maggiore integrazione economica e sociale.

La nuova proposta di direttiva, il primo strumento per armonizzare 28 diversi ordinamenti giuridici relativamente allo scambio di dati, facilita l'operato sia delle forze dell'ordine nazionali sia delle agenzie europee in un momento, come quello attuale, che richiede la maggiore cooperazione possibile. Pertanto ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θεωρούμε ότι το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης των ονομάτων των επιβατών (PNR) αποτελεί αναγκαίο εργαλείο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa proposta di regolamento, su cui il Parlamento lavorava da quasi quattro anni. Era giunto il momento di sostituire la vecchia direttiva del 1995, visto che da allora ad oggi il traffico di dati è molto cambiato e allo stesso tempo si è reso necessario trovare un equilibrio tra il sacrosanto diritto alla protezione dei dati personali, sancito dalla Carta europea dei diritti dell'uomo, e l'inarrestabilità del flusso di dati nel mondo. Trovo che la squadra negoziale del Parlamento europeo abbia fatto un buon lavoro, ma sono pronto a rimettere in discussione l'intero testo se dall'applicazione dovessero emergere problemi di qualunque natura.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this vote as a way to ensure the privacy concerns of citizens are protected whilst allowing authorities to have necessary access to data to ensure the safety of all Europeans.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ No ano 2000 existiam cerca de quatrocentos milhões de utilizadores na internet, hoje são mais de três mil milhões. Nos últimos 15 anos, o mundo online mudou radicalmente. O instrumento legislativo europeu que o regulava tinha mais de 20 anos. Este novo regulamento vem colmatar este desajustamento.

São essencialmente dois os objetivos deste regulamento: por um lado, dar mais controlo ao consumidor sobre a sua informação e, por outro lado, estimular o mercado interno digital.

Este regulamento garante, sem dúvida, um maior respeito pelos direitos dos cidadãos, mas não vai permitir dispensar um trabalho contínuo de sensibilização e pedagogia, como não vai impedir totalmente utilizações indevidas de dados pessoais.

Sem dúvida que também vai estimular o desenvolvimento económico através da harmonização das regras num mercado de quinhentos milhões. Mas não é evidente que crie as condições ideias para o florescimento de pequenas e médias empresas que têm de competir num mercado global.

Em suma, apoio sem dúvida a adoção deste regulamento, um passo muito importante, mas a sua implementação vai obrigar a uma monitorização próxima.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore in quanto l'atto è stato adottato in conformità alla posizione del Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Con il mio voto a favore di questa risoluzione ho inteso sostenere l'approvazione da parte del Parlamento europeo della posizione del Consiglio in prima lettura per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Ritengo, infatti, che questa risoluzione rappresenti una tappa storica per fornire un quadro giuridico unico in Europa che eliminerà le attuali divergenze tra le legislazioni nazionali per la protezione dei dati. Si tratta di un passo in direzione di un accordo tra le esigenze di privacy e diritti dei consumatori, da una parte, e le necessità di un mercato digitale competitivo e di un sistema di sicurezza transnazionale, dall'altra. I cittadini europei finalmente saranno informati sull'utilizzo e la violazione dei propri dati personali, senza compromettere l'innovazione del mercato unico digitale e la lotta al crimine.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Rozporządzenie to stanowi aktualizację ogólnej dyrektywy o ochronie danych z 1995 roku. Minęło ponad 20 lat od przyjęcia tej dyrektywy. Przez ten okres zmieniło się znacząco wykorzystanie i zależność gospodarki od danych, w tym postawy wobec wykorzystywania danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie odzwierciedla zmiany i konieczność zadbania o to, by osoby miały właściwą ochronę prawną i prawo do zadośćuczynienia, a firmy świadczące usługi – jasne wytyczne, w jaki sposób są dopuszczone do przetwarzania danych osobowych. Mam nadzieję, że nowe przepisy zwiększą zaufanie konsumentów i stworzą równe warunki prawne w całej UE, co przyczyni się do przyszłych inwestycji w ramach jednolitego rynku. Zagłosowałem za przyjęciem dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport de codécision concerne la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes européens et de la libre circulation de ces données. Il instaure le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et définit les règles visant à garantir la confidentialité des données à caractère personnel. Considérant qu'il est indispensable de garantir aux utilisateurs d'internet le contrôle de leurs données personnelles, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. – Personal data is becoming increasingly important and so is its processing. As a legislator, I can only approve of adopting a regulation that increases the protection of our citizens in this regard, while at the same time ensuring the free movement of data. It will facilitate the well-functioning of the digital single market and ensure the protection of the EU citizen’s personal data.

To name only a few of these positive consequences; this regulation will give increased legal certainty to businesses across the EU, while giving the consumer the right of being informed when his/her information was to be hacked. In addition, there will be a smoother, easier exchange of information between both Member States and these businesses. I put my trust in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), which has negotiated this deal thoroughly with the Council, resulting in an almost full consensus.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil sur un nouveau règlement pour la protection des données, mieux adapté à l'ère numérique et qui remplacera la directive actuelle, qui date de 1995.

Les dispositions du règlement créent un niveau élevé et uniforme de protection des données à travers l'Union, apportant de ce fait plus de clarté et de certitude aux entreprises. Elles donnent également un plus grand contrôle aux citoyens sur leurs propres informations privées et leur permet de décider eux-mêmes des informations personnelles qu'ils souhaitent partager. Ces nouvelles règles incluent des dispositions sur le droit à l'oubli, le consentement clair et explicite de la personne concernée quant à l'utilisation de ses données personnelles, le droit de transférer ses données vers un autre fournisseur de services, le droit d'être informé en cas de piratage des données, la garantie que les politiques relatives à la vie privée soient expliquées dans un langage clair et compréhensible, et un cadre plus strict pour décourager la violation des règles avec des amendes pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial total d'une entreprise.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O regulamento visa garantir que os cidadãos tenham um maior controlo sobre os seus dados, dar mais clareza e segurança jurídica às empresas e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos mais apertados.

As regras europeias sobre a proteção de dados pessoais - que datam de 1995, uma era em que menos de 1 % dos europeus utilizava a Internet - têm de ser atualizadas para responder aos progressos tecnológicos, à globalização e aos novos métodos de recolha, acesso e utilização dos dados.

O objetivo desta reforma é reforçar o controlo dos cidadãos sobre os seus dados.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório representa um reforço do direito à proteção dos dados pessoais, ainda que garantido por um quadro jurídico unificado. Propõe que a Comissão Europeia tenha a menor interferência possível na sua aplicação.

As novas regras preveem as seguintes medidas:

- Melhoria do acesso aos respetivos dados – as pessoas passarão a receber mais informações, mais claras e mais compreensíveis, sobre a forma como os seus dados são tratados;

- O «direito a ser esquecido» – quando uma pessoa deixar de querer que os seus dados sejam tratados e, caso não existam motivos legítimos para a sua conservação, poderá reclamar e obter a supressão dos mesmos;

- O direito a saber se os seus dados foram pirateados – as empresas deverão notificar a autoridade de supervisão e o titular dos dados de eventuais violações de dados pessoais que coloquem as pessoas em risco;

- O direito à portabilidade dos dados permitirá às pessoas transferir mais facilmente os seus dados pessoais de um prestador de serviços para outro.

O regulamento proposto prevê que as autoridades de supervisão possam aplicar coimas às empresas que violem as regras da UE num montante até 2 % do seu volume de negócios anual global.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour because I believe citizens are protected.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία έχει ως γενικό στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους τομείς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, σε ποινικές υποθέσεις, με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων. Καταστρατηγεί, όμως, τις γενικές αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πράξη αποδεικνύει ότι, οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών, υπόκεινται, είτε σε προσωπική βούληση, είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών - μελών, δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της, εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής, προστασίας των δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη εναρμονισμένων κριτηρίων, προϋποθέσεων όπως και περιορισμών, αντιτίθεται με την πρόβλεψη, στη συμφωνία, συμπερίληψης ιδιωτικών οντοτήτων στην έννοια των "αρμοδίων αρχών".

Εν κατακλείδι, η συνεργασία είναι αδύνατη πρακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το απλό παράδειγμα της μη έκδοσης Χριστοφοράκου από τις Γερμανικές αρχές στην Ελλάδα, προς διερεύνηση του σκανδάλου SIEMENS.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I supported this recommendation, since the adequacy of the level of protection afforded by a third country shall be assessed in the light of all the circumstances surrounding a data transfer operation.

The Member States and the Commission shall inform each other of cases where they consider that a third country does not ensure an adequate level of protection.

Given the many protection clauses to individuals with regard to the processing of personal data, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az adatvédelmi csomag elfogadását. Az adatvédelmi dosszié kompromisszumos szövegét április 8-án az Európai Tanács formálisan jóváhagyta, ezt követően már csak a Parlament jóváhagyására volt szükség. A plenáris jóváhagyása után a tagállamoknak két évük lesz (2018-ig) átültetni a nemzeti jogba. Ezek a szabályok több mint húsz éves adatvédelmi uniós szabályozást írnak felül és korszerűsítenek, hiszen abban az időben még sem tömeges internet-használat, sem Facebook, sem Google nem létezett. A cél a lehetséges legszélesebb módon szavatolni az egyének lehetőségét személyes adataik ellenőrzésére, ugyanakkor az adatkezelés ne akadályozza a digitális egységes piac felfutását vagy az adatszerzést terrorista fenyegetés elhárítására. Az adatvédelmi csomag áll egy rendeletből a személyes adatok védelméről és felhasználásának a szabályairól, illetve egy közbiztonsági adatvédelmi irányelvről, amely rendelkezik a rendvédelmi és igazságügyi szervezetek közötti információ-áramlást elősegítő adatkezelésről.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un Reglamento que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y, por otro lado,una Directiva que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el siglo XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además, confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva Directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE, propuesta que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Se trata de la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione concernente la raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento sulla protezione dei dati). Ritengo infatti fondamentale, nel contesto odierno, la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il loro diritto alla protezione dei dati a carattere personale, e allo stesso tempo credo sia imprescindibile garantire la libera circolazione all'interno dei confini dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos decidido apoyar este informe con un voto a favor, dado que el desarrollo del mismo se ha hecho respetando las opiniones de la mayor parte de posiciones políticas y creemos que avanza en su mayor parte en la dirección que defendemos. No obstante, en algunos capítulos concernientes a la privacidad personal, estimamos que se debe avanzar de manera más firme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. J'ai résolument voté en faveur de cette grande réforme de la protection des données, qui nous permet de nous adapter aux évolutions numériques contemporaines. Les citoyens publient en effet de plus en plus d'informations personnelles et les entreprises du secteur numérique ont mis en place une collecte de celles-ci à grande échelle. Il fallait donc moderniser une législation inadaptée, qui datait de 1995!

Cette réforme de la législation européenne oblige les entreprises à informer leurs clients en cas de piratage des données, autorise le transfert des données dans des cas très limités et surtout, instaure un droit à l'oubli et un droit de regard des citoyens concernant les informations qui sont collectées à leur sujet.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted for this regulation as the new rules represent a significant improvement on existing data protection legislation; the right to be forgotten, parental permission for a child to open a social media account, and the need for consent before processing personal data are all incredibly important.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. ‒ Pour les socialistes et démocrates au Parlement européen, il était indispensable, afin de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité organisée, que l'adoption de la directive concernant l'utilisation des données des dossiers passagers soit couplée avec l'adoption d'un paquet sur la protection des données à caractère personnel. C'est chose faite avec ce règlement, pour lequel j'ai voté, qui protègera les données des citoyens européens, notamment face à l'usage abusif qui peut en être fait par les multinationales, mais aussi par les gouvernements. Le texte protègera désormais leurs vies privées, notamment grâce à une série de normes parmi les plus élevées au monde: droit à l'effacement, voies de recours, informations sur la façon dont les données sont traitées, encadrement des transferts de données des Européens vers les pays tiers, possibilités de profilage strictement limitées, ou encore sanctions en cas de non-respect des règles.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this resolution as it aids security measures within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai approuvé la recommandation du rapporteur du groupe des Verts sur la protection des données. J'estime que ce texte est loin d'être parfait, dans la mesure où il impose des contraintes administratives trop lourdes aux entreprises européennes, en particulier pour les petites entreprises du secteur numérique, mais il met en place un cadre protecteur pour la collecte, le transfert et l'échange des données personnelles sans équivalent dans le monde.

Je pense que de grandes incertitudes juridiques subsistent dans ce règlement et j'espère que les États membres, au moment de son application, sauront les exploiter dans l'intérêt de la compétitivité des entreprises européennes comme des citoyens européens, l'un n'excluant pas l'autre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) s obzirom na to da napokon dobijemo jedan od elemenata koji mijenjaju Direktivu 95/46.

Takva zastarjela direktiva nije više na prikladan način bila u stanju regulirati i štititi ljudska prava s obzirom na sve promjene koje su se dogodile razvojem informatičke tehnologije. Danas živimo u digitalnom društvu koje traži nova rješenja koja će pomiriti i potrebe zaštite privatnosti građana kao i mogućnosti za daljnji razvoj gospodarstva koje se sve više temelji na digitalnoj tehnologiji. Ovime se dobiva napredni standard, napredno rješenje koje može postati model za zakonodavstvo i izvan EU-a.

Ovakvo rješenje predstavlja balans između prava potrošača i potreba poslovnih subjekata. Predstavlja temelj za zaštitu ljudskih prava jer zaštita osobnih podataka predstavlja zaštitu osobnog identiteta. S druge strane ovakvo zakonsko rešenje predstavlja poticajno okruženje za razvoj digitalnog društva u budućnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Cette réforme en matière de protection des données vise, d'une part, à renforcer les droits fondamentaux des citoyens et, d'autre part, à faciliter l’activité des entreprises en simplifiant les règles applicables au marché unique numérique. Ce règlement comporte des éléments positifs (renforcement des droits des citoyens, mêmes règles pour toutes les entreprises, etc.) qui seront sans aucun doute mis en valeur par les médias. Cependant, la législation paneuropéenne est une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale, d'où mon abstention sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ The new EU data protection rules will meld different legal approaches in EU Member States into one single European rulebook and will give people back control of their personal information. Citizens will be able to decide which of their personal information they want to share. The new regulation includes, among other things, provisions on the right to be forgotten, the ‘clear and affirmative consent’ to the processing of private data by the person concerned, the right to transfer your data to another service provider and the right to know when your data has been hacked. The data protection package also includes a directive on data transfers for policing and judicial purposes which will help authorities transfer valuable personal data efficiently while respecting the fundamental right to privacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ Je salue l'adoption du rapport de mon collègue Jan Philipp Albrecht sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Ce texte met en place l'un des cadres les plus solides au monde en matière de protection des données personnelles. Les citoyens et les consommateurs auront grâce à lui un contrôle plus important sur ce qui est fait de leurs données personnelles. Je me félicite de l'adoption de ce texte qui protège nos concitoyens et qui, je l'espère, constituera un exemple à suivre ailleurs dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce règlement général sur la protection des données qui, en mettant en place un cadre de protection solide, permettra aux citoyens de mieux contrôler leurs données personnelles. Il va uniformiser les règles en Europe en réduisant les formalités administratives, ce qui permettra aussi aux entreprises européennes d'être plus actives sur le marché unique numérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Datensammlungen für die Kriminalitätsvorbeugung kann ich zwar unterstützen, doch geht der Vorschlag viel zu weit und greift zu stark in die Bürgerrechte ein, insbesondere in das Recht der Bürger auf Privatsphäre. Aus diesem Grunde lehne ich den Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. –La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad armonizzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle attività di trattamento dei dati personali. La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale ed è anche inviolabile, che deve essere riconosciuta e garantita a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza dell'interessato. Benché i suoi obiettivi rimangono attualmente validi, la direttiva 95/46 CE non è stata in grado di impedire la scissione delle modalità di applicazione della protezione dei dati personali nel territorio UE, anche perché pensata e approvata in era pre-internet e social network, che hanno indubbiamente cambiato e rivoluzionato il nostro modo di trattare dati e informazioni personali. Per questi motivi si era resa necessaria una revisione della normativa, che è stata fatta sulla base delle necessità dell'era digitale in modo da dare ai cittadini maggiore controllo sulle proprie informazioni private, con maggiore fiducia e certezza legale anche per le imprese europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le nouveau cadre européen de protection des données personnelles doit donner aux citoyens davantage de contrôle sur l'utilisation de leurs données, ce qui doit passer par leur assentiment (par exemple, par un message apparaissant sur un site et les avertissant que leurs données peuvent être utilisées) et par la possibilité de revenir sur cet assentiment, donc un droit à supprimer ces données. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli.

Tout transfert ou perte de données par une entreprise (par exemple, du fait d'un piratage) doit également être notifié. Enfin, des amendes pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial seront possibles en cas de non-respect des règles, ce qui peut être colossal pour des entreprises comme Google ou Facebook.

J'ai donc soutenu l'adoption de ces nouvelles règles, mais je regrette qu'elles aient servi de monnaie d'échange, après leur blocage pendant 4 ans pour obtenir l'assentiment du Parlement sur le dossier PNR. Je resterai vigilant sur l'application de ces règles pour la protection du droit à la vie privé, qu'on menace d'un autre côté par le PNR.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Le rapport sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est passé en deuxième lecture, donc il n'y a pas eu de vote final. Je profite néanmoins de l'occasion pour souligner les aspects positifs de cette règlementation, qui va dans le sens d'une protection améliorée des données personnelles, et donc de la vie privée des citoyens en France et en Europe. Je citerai le droit d'accès d'une personne à ses données personnelles, le droit à l'effacement lorsqu'il s'agit de données inexactes, et le droit à "l'oubli numérique", qui protège notamment les enfants. Autre aspect positif: les entreprises situées en dehors de l'Union européenne, mais proposant des services à l'intérieur de celle-ci, seront soumises aux mêmes règles que les entreprises européennes. Il est important, cependant, que la France et les autres États membres puissent apporter des accents propres en matière de protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu. En effet, ce rapport oscille entre avantages accordés aux citoyens dans le cadre de la protection des données personnelles et atteinte à la souveraineté nationale dans ce rôle de protection. De ce fait, le citoyen aurait un "droit à l'oubli numérique", un accès plus aisé à ses données et une meilleure connaissance de leur utilisation par une personne ou une entité tierce. Quant aux entreprises, elles seront obligées d'appliquer la même législation, d'uniformiser leurs règles au niveau européen, de même pour les entreprises étrangères ayant leur siège en Europe. Dès lors, bien que ces éléments positifs soient intéressants, il m'est impossible de cautionner une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Uno de los fines principales de la legislación europea en este ámbito consiste en defender el derecho fundamental a la protección de datos. De igual manera, también se pretende garantizar la libre circulación de los mismos entre los Estados miembros.

No obstante, la rápida evolución tecnológica ha supuesto nuevos retos en esta materia. Es por ello por lo que esta recomendación considera necesario establecer un marco más sólido y coherente en materia de protección de datos en la UE.

Aquello que se pretende es lograr un desarrollo de la economía digital en el mercado interior que otorgue a los ciudadanos el control de sus propios datos y, además, que se refuerce la seguridad jurídica y práctica de los operadores económicos y las autoridades públicas.

Apoyo este informe ya que contribuirá a formar una legislación sólida en materia de protección de datos y evitará el riesgo de que haya diferentes niveles de protección en los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Début 2012, la Commission a proposé un paquet de réformes comprenant, d'une part, un règlement instituant un cadre général de l'Union en matière de protection des données et, d'autre part, une directive qui aborde le traitement des données personnelles à des fins de lutte contre la criminalité.

En renforçant le droit d'information des utilisateurs sur ce qui est fait avec leurs données, ces deux textes vont permettre aux citoyens européens de mieux contrôler leur vie privée et les rendre maîtres de leurs propres données, en s'assurant qu'ils consentent à leur traitement et en leur garantissant des voies de recours contre toute utilisation abusive de leurs données.

Grâce à leur adoption, les mesures prévues seront par ailleurs valables pour toutes les entreprises. Les entreprises étrangères, et notamment les géants de l'économie numérique, qui souhaitent traiter les données de citoyens européens devront donc elles aussi se plier aux nouvelles exigences européennes.

Ce paquet législatif permet donc de concilier un haut niveau de protection des citoyens et une loyauté renforcée de la concurrence dans des secteurs économiques stratégiques. Je vote donc en faveur de ces deux textes.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Στηρίζω τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte.

Ce texte propose l'institution d'un guichet unique et d'une législation européenne sur le traitement des données personnelles. Quelques éléments sont positifs, comme le droit à l'oubli pour les particuliers, ou bien une simplification administrative pour les entreprises. Pour autant, la France dispose déjà d'une législation complète en la matière, sur laquelle il n'est pas opportun d'empiéter.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I supported the update of the data protection regulation that recognises developments in technology and strikes a balance between protecting the needs of individuals and of businesses that process personal data

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce règlement remplace l'ancienne directive de 1995, rendue caduque par les évolutions technologiques et qui était largement ignorée par les États membres, ce qui entraînait un manque de protection pour les citoyens. Le résultat du trilogue améliore considérablement la proposition de la Commission européenne, en renforçant les parties concernant le droit à l'oubli, le droit d'opposition et la demande explicite de consentement aux personnes. Il offre également des garanties aux résidents européens lors du transfert de leurs données vers des pays tiers. Enfin, il comporte un passage important pour les salariés, qui ne peuvent être inscrits sur une "liste noire" en fonction de leur "orientation politique, affiliation et activités syndicales". Le rapport va dans la bonne direction pour assurer plus de protection, je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La règlementation est assez bonne, dans une logique de protection des données et du droit à l'oubli numérique. Les règles sont envisagées vis-à-vis des individus et des entreprises.

En somme, ce texte me parait assez bon.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A Diretiva 95/46/CE, o principal instrumento legislativo em matéria de proteção de dados pessoais na Europa, constituiu um marco na história da proteção de dados. Os seus objetivos consistem em assegurar o funcionamento do mercado único e a proteção efetiva dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas singulares.

Todavia, essa diretiva foi adotada há 21 anos, quando a Internet estava apenas a dar os seus primeiros passos. Atualmente, neste novo e desafiante universo digital em que vivemos, as regras em vigor não asseguram o grau de harmonização nem a eficácia necessárias para garantir o direito à proteção dos dados pessoais.

O regulamento proposto vem modernizar os princípios estipulados na Diretiva de 1995, adaptando-os à era digital e harmonizando a legislação sobre a proteção de dados a nível europeu. A proteção de dados deve ser objeto de normas rigorosas para restaurar a confiança das pessoas na forma como os seus dados pessoais são utilizados.

A presente proposta de regulamento visa reforçar os direitos individuais e consolidar o mercado interno da UE, garantir uma aplicação mais rigorosa da regulamentação, simplificar as transferências internacionais de dados pessoais e instaurar normas internacionais em matéria de proteção de dados.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ There was an urgent need to update the European Union’s legislation on data protection. I supported this proposal as it provides a fair and balanced improvement of European Union legislation on data protection, which has been sorely missing.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je salue l'adoption par le Parlement du règlement général sur la protection des données. Mise à jour d'une législation datant de 1995, ce nouveau règlement a le mérite d'adapter la protection des données personnelles à la nouvelle donne de l'ère numérique et à ses conséquences sur les données personnelles des personnes physiques. Ces nouvelles règles renforcent à la fois les droits des personnes dont les données personnelles sont traitées et les obligations de ceux qui les traitent. La sécurité juridique ainsi que les sanctions applicables en cas de violations en sortent grandement améliorées et je m'en réjouis.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Predložený návrh legislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu je aktuálnou odpoveďou na súčasné výzvy ochrany osobných údajov v EÚ. Náročné digitálne prostredie neustále odkrýva nové úskalia, pričom chýba uspokojujúca harmonizácia pravidiel na jeho využívanie aj ich efektívnosť na to, aby bola ochrana osobných údajov dostatočne zabezpečená. Smernica 95/46/ES, ktorá sa má nahradiť novou právnou úpravou, bola v oblasti ochrany osobných údajov v EÚ veľkou pomocou a základ, na ktorom stojí, je dodnes aktuálny. Digitálne prostredie, ktorým mám na mysli najmä využívanie e-mailovej komunikácie, sociálnych sietí a podobne, si však vyžaduje úplne nový prístup. Osobitne vyzdvihujem fakt, že v návrhu nariadenia nebol opomenutý ľahší prístup k údajom, čo znamená, že užívatelia budú mať viac informácií o tom, ako sa údaje spracúvajú a tieto informácie budú jasné a zrozumiteľné. Takisto vnímam ako veľký prínos tzv. „právo na zabudnutie“, ktorým sa fyzickej osobe umožňuje, aby boli jej údaje zmazané, ak si nepraje, aby boli naďalej spracovávané. Návrh ponúka aj iné nové právne vymoženosti, ktoré skvalitnia poskytovanie služieb a ochranu osobných údajov bežných fyzických osôb v digitálnom prostredí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which was designed to bring Europe’s data protection laws into the 21st century. It involves two elements – one covering the processing of personal data by industry and government and a second one covering data used by police and criminal justice authorities. These new laws ensure strong protections for all EU citizens in how their data can be used by police and criminal authorities. This is essential as if the data of suspects, witnesses or victims is not handled correctly, this can compromise their safety as well as their right to privacy or a fair trial. For the first time we now have clear strict laws on how law enforcement agencies can access and use personal data that apply equally to all EU citizens. All police forces in Europe must now fully respect the fundamental right of protection of personal data.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság 2012. január 25-én javaslatot terjesztett elő a 95/46/EK irányelvnek az adatvédelem általános uniós keretét meghatározó rendelettel történő felváltására. A Parlament 2014. március 12-én első olvasatban megtárgyalta a javaslatot, a belga képviselőház, a német Bundesrat, a francia szenátus, az olasz képviselőház és a svéd parlament viszont indokolt véleményt nyújtott be, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. A Tanács 2016. április 8-i, első olvasatbeli álláspontja az Európai Parlament és a Tanács közötti, a 2015. december 15-i háromoldalú informális egyeztetésen elért politikai megállapodást tükrözi. A Bizottság egyetért a Tanács első olvasatbeli álláspontjával. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlásában azt javasolja, hogy a Parlament értsen egyet a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A matéria de proteção de dados pessoais, regulada pela Diretiva 95/46/CE, foi adotada há 21 anos. Atendendo ao crescimento exponencial e domínio do mundo digital, aquele instrumento jurídico, não obstante os objetivoS daquela Diretiva permanecerem válidos, carece de uma imperiosa atualização para garantir o direito à proteção dos dados pessoais.

Defendo que os direitos individuais devem ser reforçados, a aplicação da regulamentação deve ser alvo de uma aplicação mais rigorosa, deverá haver uma simplificação das transferências internacionais de dados pessoais e a criação de normas internacionais em matéria de proteção de dados.

Saliento a importância da criação de uma legislação única pan-europeia para a proteção de dados, que harmonize e substitua as 28 legislações nacionais distintas e que a mesma deverá criar um ambiente propício para as empresas, que não obste ao seu crescimento económico e que potencie a inovação.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce règlement comporte des éléments positifs (renforcement des droits des citoyens, mêmes règles pour toutes les entreprises, etc.). Cependant, la législation paneuropéenne est une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted for this regulation as the new rules represent a significant improvement on existing data protection legislation. The data protection regulation will ensure business, consumers and NGOs will have greater clarity thanks to the new rules which include the requirement that clear consent be provided for the processing of personal data. The legislation will also require parental consent to be given in order for a child to be able to open a social media account, and makes it clear that consumers now have a right to be forgotten. The regulation gives EU citizens new positive rights including the ability to know when your data has been hacked, the use of plain language in requests for personal data, the appointment of data protection officers in firms handling large amounts of data, and fines of up to four per cent of annual turnover for companies that do not respect the rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Même si l'on peut regretter la complexité de ce texte, qui contient de nombreuses incertitudes juridiques liées à des formulations vagues, il est le fruit d'un compromis qui a été très difficile à atteindre. Les négociations de ce texte ont duré quatre ans et ont été longues à cause de l'attitude de certains groupes politiques, qui paralysaient le processus. J'ai voté pour ce texte essentiel qui fixe un cadre juridique en matière de protection des données personnelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ Bien que le règlement proposé demeure complexe et présente un certain nombre d'incertitudes juridiques, il propose également la mise en place d'un cadre solide en matière de protection des données personnelles. J'ai approuvé l'envoi en deuxième lecture, attendant ainsi davantage de clarté à l'issue des prochaines négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Ma végre elfogadásra került a személyes adatok feldolgozását és azok tagállamok közti áralmását szabályzó új irányelv, amin az Európai Parlament már évek óta dolgozott. A cél egy olyan harmonizált adatvédelmi keret kidolgozása volt, ami képes szembenézni a globalizációval és gyors technológiai fejlődéssel járó kihívásokkal. A világ sokat változott, és mára olyan vívmányok váltak mindennapi életünk részévé, mint a Google vagy a Facebook, így kicsit sem meglepő, hogy az 1995 óta hatályban lévő, tagállamonként változó adatvédelmi irányelv elavultnak tűnik. Örömmel tölt el, hogy a hosszú munka meghozta eredményét, és egy jól kidolgozott, érthető, minden tagállam számára egységes javaslatról dönthettünk.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem reformu ochrany osobních údajů v EU, která umožní, aby měli občané své osobní údaje opět pevně pod kontrolou, například zajištěním snazšího přístupu k vlastním osobním údajům, jasnějším vymezením „práva být zapomenut“ či díky právu být informován o zneužití vlastních osobních údajů. Podniky jistě přivítají, že zavedením jednoho kontaktního místa (one-stop-shop) budou jednat jen s jedním kontrolním orgánem, v důsledku čehož se ušetří odhadem 2,3 miliardy EUR ročně.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam reglamento projektui. Technologinė raida ir globalizacija iš esmės pakeitė asmens duomenų tvarkymo, priėjimo ir naudojimo principus. Todėl ES turi būti nustatoma ir taikoma vieninga duomenų apsaugos sistema.

Pažymėtina, kad naujos duomenų apsaugos taisyklės suteiks interneto vartotojams daugiau galimybių kontroliuoti savo asmeninius duomenis. Be to, bus nustatyti duomenų perdavimo trečiosioms valstybėms reikalavimai. Tai padės vartotojams patogiau naudotis informacinės visuomenės paslaugomis ir skatins šių paslaugų ir inovacijų Europoje augimą. Nauji pakeitimai padės sumažinti verslo subjektų patiriamą administracinę bei finansinę naštą.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Το νομοθετικό πακέτο που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για την "προστασία των προσωπικών δεδομένων" νομιμοποιεί και με τη βούλα της ευρωενωσιακής νομοθεσίας το γενικευμένο φακέλωμα των πάντων. Καθιερώνει εξαίρεση από την όποια προστασία, εάν «συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για αποφυγή παρακώλυσης ερευνών, πρόληψη και ανίχνευση ποινικών αδικημάτων, προστασία της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, προστασία δικαιωμάτων τρίτων». Οι εξαιρέσεις είναι τέτοιας έκτασης και γενικότητας που ουσιαστικά ανάγουν το φακέλωμα σε κανόνα.

Επιτρέπει, επίσης, τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν κάθε πολιτική και κοινωνική δράση. Κανόνας γίνεται η διαβίβαση και ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των ποικιλώνυμων μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών και ιμπεριαλιστικών οργανισμών (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ κλπ).

Στο στόχαστρο των μηχανισμών καταστολής μπορεί να μπαίνει ο καθένας χωρίς καν να είναι ύποπτος για οποιαδήποτε πράξη, απλά και μόνον «για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας»!

Τα μονοπώλια και οι ενώσεις τους βλέπουν στα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες κίνδυνο για την εξουσία τους. Γι' αυτό και η υπεράσπισή τους είναι αξεχώριστη από την πάλη για την ανατροπή τους, για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerata la posizione del Consiglio espressa in prima lettura in merito alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, intenderei pronunciarmi a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Pozdravljam sprejetje paketa PNR in uporabe zasebnih podatkov.

Vesel sem, da smo zakonodajni paket končno sprejeli, čeprav v manj ambiciozni obliki, kot je želela naša politična skupina od začetka.

Pri tej pomembni temi je bilo čisto preveč čakanja in političnega kalkuliranja določenih političnih skupin, ki so poudarjale vidike omejitve zasebnosti. Blokirali so napredek na področju izmenjave podatkov, ki je ključnega pomena za vzdrževanje varnosti naših državljanov.

Sedaj bomo lahko končno vstopili v fazo medinstitucionalnih pogajanj in implementacije. Na aktualne varnostne izzive moramo odgovoriti z zakonodajo, ki zagotavlja varnost naših državljanov.

Za več varnosti sem pripravljen tvegati tudi nekaj zasebnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Pozdravljam uvođenje novih zakonskih okvira u područje zaštite osobnih podataka, jer će se time podići razina sigurnosti unutar granica Europske unije i unaprijed suzbiti bilo kakva zlouporaba osobnih podataka naših građana. Slažem se da je potrebno ojačati politiku Europske unije temeljene na pravu zaštite osobnih podataka, jer se upravo tim načelom kojim svatko ima pravo na zaštitu vlastitog identiteta vodi Europska unija.

Vjerujem da će provedba ovog prijedloga dovesti do značajnog poboljšanja u pogledu pravne sigurnosti, smanjenja administrativnog opterećenja te dosljednosti provedbe zaštite podataka u Uniji, tim više što štiti temeljna prava i slobode fizičkih osoba, a posebice pravo na zaštitu osobnih podataka. Vrlo bitna odrednica ovog prijedloga je i postavljanje dodatnih uvjeta o zakonitosti obrade osobnih podataka djece, što posebno pozdravljam.

Navedenim mjerama se pozivaju i zemlje članice na uspostavu bolje međusobne komunikacije kako bi sustav u potpunosti funkcionirao, te vjerujem da će doći do bolje komunikacije i suradnje.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Il ritmo impetuoso dei cambiamenti tecnologici ha reso indispensabile un aggiornamento della legislazione che regola il trattamento e la protezione dei dati personali. La vecchia direttiva del 1995, infatti, è stata approvata quando solo una piccola percentuale dei cittadini aveva accesso a Internet e i social network, il banking online e l'e-commerce ancora non esistevano. Oggi Internet condiziona quasi ogni aspetto delle nostre vite e una quantità sempre crescente di dati personali è messa in rete. È di fondamentale importanza che questi dati siano trattati in maniera appropriata. Per questo motivo un aggiornamento del regolamento è così importante. È al passo con i tempi e restituisce ai cittadini il controllo sui propri dati personali. Per la prima volta, inoltre, abbiamo un sistema armonizzato di protezione che riguarda tutti i 28 Stati membri dell'Unione. Istaurare un clima di fiducia negli ambienti on line è fondamentale per lo sviluppo economico. La mancanza di fiducia frena i consumatori dall'acquistare on line e utilizzare nuovi servizi e rischia di rallentare lo sviluppo di applicazioni tecnologiche innovative. Il nuovo pacchetto rende chiaro a tutti che l'UE è seriamente impegnata nella protezione dei diritti dei cittadini europei, contribuendo a creare il clima di fiducia necessario.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. Usvajanjem ove Uredbe, koju podržavam, završena je potpuna reforma pravila za zaštitu podataka na kojoj je EP radio 4 godine. Reforma će zamijeniti sadašnju direktivu za zaštitu podataka koja datira iz 1995. godine kada je internet bio još u povojima, te je usvojena opća uredba osmišljena kako bi se građanima pružila veća kontrola nad vlastitim informacijama u digitaliziranom svijetu pametnih telefona, društvenih medija i internet bankarstva.

Nova pravila, između ostalog, uključuju pravo na brisanje („pravo na zaborav”), „jasan i pozitivan pristanakˮ na obradu osobnih podataka od strane ispitane osobe, pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade, obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka, osiguranje da su pravila o privatnosti objašnjena jasnim i razumljivim jezikom i jaču provedbu novčane kazne tvrtkama do 4 % ukupnog godišnjeg prometa na svjetskoj razini ako prekrše pravila.

Ovo je veliki uspjeh za Europski parlament i glasni europski „daˮ za jaka prava potrošača i konkurenciju u digitalnom dobu. Građani će sami moći odlučiti koje osobne podatke žele podijeliti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório apoia o reforço do direito à proteção dos dados pessoais, ainda que garantido por um quadro jurídico unificado. Propõe que a Comissão tenha a menor interferência possível na sua aplicação e espera-se que se assegure a proteção dos dados pessoais.

As novas regras preveem as seguintes medidas:

Melhoria do acesso aos respetivos dados - as pessoas passarão a receber mais informações, mais claras e mais compreensíveis, sobre a forma como os seus dados são tratados;

O «direito a ser esquecido» - quando um pessoa deixar de querer que os seus dados sejam tratados, e caso não existam motivos legítimos para a sua conservação, poderá obter a supressão dos mesmos;

O direito a saber se os seus dados foram pirateados - as empresas deverão notificar a autoridade de supervisão e o titular dos dados de eventuais violações de dados pessoais que coloquem as pessoas em risco;

O direito à portabilidade dos dados permitirá às pessoas transferir mais facilmente os seus dados pessoais de um prestador de serviços para outro.

O regulamento proposto prevê que as autoridades de supervisão possam aplicar coimas às empresas que violem as regras da UE num montante até 2 % do seu volume de negócios anual global.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Le nuove norme UE sulla protezione dei dati mirano a dare ai cittadini un maggiore controllo dei propri dati personali e a creare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'UE nell'era digitale. La riforma stabilisce norme minime per l'uso dei dati a fini giudiziari e di polizia. Il progetto prevede, inoltre, l'istituzione di un comitato europeo per la protezione dei dati, che comprenderà rappresentanti di tutte le 28 autorità di controllo indipendenti e sostituirà il comitato esistente di cui all'articolo 29. Il progetto contempla anche il trasferimento di dati personali a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per tutti questi motivi ho votato a favore del regolamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Le vote du Parlement européen intervient plus de quatre ans après le début des travaux sur une réforme des dispositions européennes relatives à la protection des données. Le message ici est très clair: les nouvelles dispositions visent à accroître la protection des citoyens européens pour qu'ils aient le contrôle sur leurs données personnelles. Le niveau de protection doit être élevé et uniforme dans l'Union européenne. J'ai donc voté en faveur de nouvelles règles qui incluent notamment des dispositions en matière de droit à l'oubli ou de droit à transférer ses données personnelles vers d'autres fournisseurs de services.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D), par écrit. – Je me félicite de l'adoption du nouveau règlement sur la protection des données. Ce règlement harmonise les législations européennes et permet aux individus d'exercer un plus grand contrôle sur leur vie privée. Ainsi, les Européens possèdent désormais un droit à l'information et au consentement renforcé lors du traitement de leurs données, un droit au recours en cas d'abus et un droit d'opposition au profilage. Enfin, les données sensibles seront mieux protégées. Ce sont autant de mesures que devront respecter les entreprises et les États membres dans l'Union européenne. Ce règlement soutient en outre l'économie du numérique, en assurant une concurrence libre et non faussée dans ce secteur, ce qui s'appliquera à toutes les entreprises, y compris étrangères. Ceci permettra aux entreprises européennes de faire jeu égal avec les géants de l'internet comme Facebook ou Google. Des sanctions dissuasives sont d'ailleurs prévues dans le texte pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. Enfin, ce règlement fait partie d'un paquet sur la protection des données, voté le même jour que le PNR à l'initiative des socialistes et démocrates européens. Cela montre une nouvelle fois l'engagement des eurodéputés à assurer la protection des données, protection d'autant plus nécessaire à l'heure du numérique.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Ce texte fait partie du paquet sur la protection des données, qui occupe un rôle crucial dans la stratégie numérique pour l'Europe, et représente une avancée dans la réduction de l'insécurité juridique engendrée par la fragmentation qui caractérise la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel dans l'Union. Nous, parlementaires, avons également mis en exergue le besoin de réduire la charge administrative, d'harmoniser davantage l'application des règles en matière de protection des données, d'améliorer l'efficacité de leur contrôle ainsi que leur transparence.

Nous pouvons uniquement regretter que ce paquet sur la protection des données n'ait pas été voté en même temps que la directive PNR, comme cela était initialement souhaité par mon groupe politique au Parlement.

Pour toutes ces raisons, j'ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ As regras europeias sobre a proteção de dados datam de 1995. É preciso garantir que os utilizadores tenham maior controlo sobre os seus dados e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos mais apertados.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Virginie Rozière (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de l'adoption de ce paquet, qui permettra de renforcer la protection des données des citoyens européens, notamment dans le monde numérique. Cette révision du cadre général de la protection des données personnelles rend les utilisateurs maîtres de leurs données en renforçant le droit à l'information sur ce qui est fait des données, en améliorant les procédures de consentement et les voies de recours. Le nouveau règlement améliore également la portabilité des données et garantit le droit de s'opposer au profilage ainsi qu'une protection supplémentaire contre l'utilisation de données sensibles. Avec ce nouveau règlement, les géants de l'internet, même s'ils sont situés en dehors de l'Union européenne, devront appliquer nos règles. Il s'agit d'une avancée considérable pour les citoyens. Ce paquet contient également des éléments concernant la lutte contre la criminalité. Dans ce cadre, les données seront traitées de manière très encadrée afin d'éviter tout usage abusif par les services concernés. Enfin, il est prévu que les autorités nationales de protection des données soient renforcées et rendues plus indépendantes afin qu'elles puissent faire appliquer les règles efficacement.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório, que aprova a posição do Conselho em primeira leitura tendente à adoção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, revogando a Diretiva 95/46/CE.

O regulamento proposto tem por objetivo modernizar os princípios estipulados na Diretiva de 1995, adaptando-os à era digital e harmonizando a legislação sobre a proteção de dados a nível europeu.

Considero que a proteção de dados deve ser, naturalmente, objeto de normas rigorosas e deve transmitir aos cidadãos um sentimento de segurança quanto à utilização dos seus dados pessoais.

Paralelamente, a proposta de regulamento visa reforçar os direitos individuais e consolidar o mercado interno da UE, garantindo uma aplicação mais rigorosa da regulamentação, simplificando as transferências internacionais de dados pessoais e instaurando normas internacionais em matéria de proteção de dados.

Por tudo quanto fica expresso, o meu voto foi favorável a este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Internet non è più solo un'utile piattaforma per la ricerca di informazioni, ma uno strumento che fa parte delle nostre vite e che contiene una parte di esse. Il diritto delle persone deve dunque trovare il modo di adeguarsi a questi cambiamenti. È per questo che ho votato a favore della raccomandazione proposta dal Parlamento su questo regolamento, poiché esso rappresenta un ulteriore passo in avanti compiuto dall'Europa nella tutela delle persone nell'era digitale. Esso mira a garantire il rispetto dei dati personali (il diritto all'oblio) e impone un uso il più possibile trasparente e chiaro di essi (il consenso informato), al fine che il cittadino-utente possa conoscere e decidere consapevolmente l'utilizzo che viene fatto dei suoi dati. Questo voto mira a uniformare la politica europea di tutela della persona, rimettendo al centro i suoi diritti, anche in ambito digitale, offrendo un quadro chiaro anche per le imprese dell'UE, a beneficio della loro competitività. Non vanno sottovalutate, infatti, le opportunità offerte alle imprese dal mercato digitale, in funzione di una maggiore integrazione del mercato unico. Tali opportunità, tuttavia, potranno essere tali solo se sarà garantito, con esse, anche il rispetto dei diritti dei cittadini.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos decidido apoyar este informe con un voto a favor, dado que el desarrollo del mismo se ha hecho respetando las opiniones de la mayor parte de posiciones políticas y creemos que avanza en su mayor parte en la dirección que defendemos. No obstante, en algunos capítulos concernientes a la privacidad personal, estimamos que se debe avanzar de manera más firme.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della presente relazione, volta ad aggiornare la direttiva sulla protezione dei dati personali e a tutelare maggiormente le persone fisiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito a uno sviluppo esponenziale della condivisione, della raccolta e del flusso globale di dati. Le tecnologie attuali consentono, infatti, sia alle imprese private che alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività e, sempre più spesso, gli stessi privati rendono pubbliche sulla rete informazioni personali che li riguardano. Ciò ha reso necessaria una regolamentazione più moderna e uniforme a livello europeo per proteggere i cittadini. Il nuovo regolamento definisce i diritti delle persone fisiche, come ad esempio la necessità del consenso al trattamento dei dati personali, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati e un accesso facilitato ai propri dati personali. Vengono inoltre stabiliti gli obblighi generali di coloro che trattano i dati o ne sono responsabili, tra questi l'obbligo di attuare misure di sicurezza adeguate in funzione del rischio associato alle operazioni effettuate e di comunicare le violazioni di dati personali.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne. ‒ Som rád, že sa podporuje rozvoj ochrany poskytnutých osobných údajov. Z tohto dôvodu som hlasoval za návrh tohto nariadenia. Považujem totiž za dôležité, aby mali poskytovatelia osobných údajov pod kontrolou transparentný spôsob spracovávania týchto dát pri používaní moderných informačných technológií. Nariadenie totiž predkladá aj jasný spôsob kontroly prenosu citlivých informácií o spotrebiteľoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Prvý legislatívny návrh Komisie týkajúci sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov prišiel ešte v roku 2012. Odvtedy prebiehali diskusie v Rade, kde národné vlády dlhodobo zdržiavali prijatie konečnej podoby nariadenia. Od roku 2014 boli diskusie k tejto veci zmrazené. Až nedávne dramatické udalosti z Paríža a Bruselu odhalili v plnej nahote neschopnosť bezpečnostných orgánov vymieňať si nevyhnutné informácie. V týchto súvislostiach sa Európsky parlament zasadzuje za ukončenie diskusií a prijatie do platnosti legislatívnych opatrení na ochranu osobných údajov. Pozíciu Rady v druhom čítaní som preto podporila, a verím, že konečne dospejeme od slov k činom a nariadenie bude uvedené do praxe. Tento návrh je zároveň súčasťou balíka spolu s návrhmi smerníc o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti a o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich leteckých spoločností. Aby boli bezpečnostné orgány schopné efektívne odhaľovať, vyšetrovať a stíhať vykonávateľov teroristických trestných činov, je nevyhnutné, aby boli na európskej úrovni nastavené jasné pravidlá, v rámci ktorých môžu národné orgány pôsobiť. Národné vlády budú musieť preukázať viac rozhodnosti a neodkladne implementovať všetky tieto nástroje, aby boli schopné zaručiť bezpečnosť svojich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Dopo quattro anni di negoziazione lunga e complessa, abbiamo finalmente approvato oggi il pacchetto sulla protezione dati, che aggiorna la disciplina europea in materia di privacy alle sfide poste dall'evoluzione digitale ai diritti dei cittadini e delle imprese. Il primo elemento del pacchetto è il regolamento sul trattamento dei dati personali da parte di industrie e autorità pubbliche, che assicurerà un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione. Il regolamento consentirà ai cittadini di gestire meglio i propri dati, mentre le imprese potranno cogliere le opportunità offerte dal mercato unico digitale grazie ad una semplificazione degli oneri amministrativi. Le nuove norme includono infatti disposizioni sul diritto all'oblio, condizioni per un "consenso chiaro" al trattamento dei dati privati, il diritto di venire a conoscenza della violazione dei propri dati personali, la chiarezza delle informazioni relative alle politiche di privacy, l'applicazione più severa di tali disposizioni e sanzioni amministrative pecuniarie fino al 4% del fatturato annuo per le imprese che violano tali disposizioni. Per queste ragioni ho votato a favore del provvedimento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Nový legislatívny rámec na ochranu osobných údajov je dôležitým opatrením na úrovni Európskej únie a reakciou na právnu neistotu a značné riziká spojené s on-line aktivitami. Nové pravidlá o spracovaní a voľnom pohybe osobných údajov nielen zaručujú lepšiu ochranu údajov fyzických osôb (zamedzovanie úniku a zneužitiu dát), ale zároveň tým prispievajú k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu, keďže zvyšujú dôveru v on-line služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podržao sam stajalište Vijeća u prvom čitanju o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Hlasoval som proti návrhu, pretože návrh neodôvodnene zvyšuje regulačnú záťaž a je tiež rizikom aj pre slobodu internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Potrebujemo trden in skladen okvir za varstvo podatkov v Evropski uniji, ki ga bomo dosledno izvajali. Le tako bomo okrepili zaupanje naših državljanov in državljank, ki je v zadnjih letih na nizki ravni.

Pri obdelavi osebnih podatkov moramo biti skrajno previdni in občutljivi, saj je zasebnost osnovna človekova pravica.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Ο προτεινόμενος κανονισμός αντικαθιστά οδηγία (95/46/ΕΚ), οπότε έχει μεγαλύτερη νομική βαρύτητα, βασικά όμως έρχεται να καλύψει τα κενά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είχε η οδηγία. Συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά:

1. Ενισχύεται η λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασίας αλλά και των εκτελούντων την επεξεργασία, ενώ θεσμοθετούνται και επιβλητέες κυρώσεις, που δημιουργούν κίνητρα στους υπευθύνους επεξεργασίας να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς.

2. Εισάγονται κώδικες δεοντολογίας και μηχανισμοί πιστοποίησης με νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως το δικαίωμα "λήθης" (άτομο που δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία δεδομένων του, αυτά διαγράφονται), αλλά και διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα τους.

3. Προβλέπονται ενισχυμένα και εκτελεστέα δικαιώματα για τους πολίτες, ενώ επίσης προβλέπονται απαγορεύσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για τα παιδιά.

4. Κυρίως, ενισχύεται η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών, ώστε η κάθε εθνική αρχή να εργάζεται χωρίς παρεμβάσεις, όπως δεν έγινε στην περίπτωση των παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στελεχών της Χρυσής Αυγής, κατά τη διάρκεια των πολιτικών διώξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam az ajánlás elfogadását a tanácsi álláspontról, mivel a Tanács által jóváhagyott politikai megállapodás megőrizte az általam szintén támogatott bizottsági javaslat célkitűzéseit, melyek elsősorban a személyhez fűződő jogok megerősítésére, az uniós belső piac megszilárdítására, a szabályok szigorúbb érvényesítésére, valamint a globális adatvédelmi normák megteremtésére irányultak.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. ‒ The Data Protection Package provides individuals with information on how their personal data is processed, it requires consent before personal data is used, it makes it easier for people to transfer their personal data between service providers and it provides individuals with the right to know when their personal data has been hacked. Furthermore, it is beneficial to businesses, as it sets a single set of rules across Europe, with one supervisory authority. This directive is in the interest of the consumer, who is granted a higher amount of control over his/her personal data. Greater consumer transparency and choice leads to more trustful, consumer-friendly and secure products and services. Having considered the benefits of the new rules, I support the Data Protection Package.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai bien sûr voté en faveur de la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. Il était grand temps de procéder à une mise à jour.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ On the same day as the vote on PNR, it was also important to vote the new EU data protection rules. Indeed, this will merge different legal approaches in EU Member States into one single European rulebook and will give people back control of their personal information. Europeans are more and more careful with the personal information they want to share and rightly so. The new regulation includes, among other things, provisions on the right to be forgotten, the ‘clear and affirmative consent’ to the processing of private data by the person concerned, the right to transfer your data to another service provider and the right to know when your data has been hacked. The data protection package also includes a directive on data transfers for policing and judicial purposes, which will help authorities transfer valuable personal data efficiently while respecting the fundamental right to privacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. Zaštita osobnih podataka i poštovanje privatnoga života temeljna su prava te Europski parlament oduvijek ustraje u uspostavi ravnoteže između jačanja sigurnosti, s jedne strane, i zaštiti privatnosti i osobnih podataka, s druge strane. Ova Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka ažurira Direktivu o općoj zaštiti podataka iz 1995. godine.

Njome će se ojačati prava građana koji će imati bolju kontrolu nad svojim podacima te će se zajamčiti njihova zaštita privatnosti u digitalnom dobu. Budući da je u globalnom društvu u kojem se tehnološke promjene odvijaju velikom brzinom izuzetno važno zaštititi osobne podatke, podržala sam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Če bi glasovala o priporočilu za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov), bi ga podprla.

Ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih v okviru Protokola (št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti predložili belgijska predstavniška zbornica, nemški bundesrat, francoski senat, italijanska poslanska zbornica in švedski parlament, v katerih zatrjujejo, da osnutek zakonodajnega predloga ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos decidido apoyar este informe con un voto a favor, dado que el desarrollo del mismo se ha hecho respetando las opiniones de la mayor parte de posiciones políticas y creemos que avanza en su mayor parte en la dirección que defendemos. No obstante, en algunos capítulos concernientes a la privacidad personal, estimamos que se debe avanzar de manera más firme.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A javaslat előterjesztője egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával és megállapította, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták. Ezért a jogalkotási aktus aláírását javasolja. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos decidido apoyar este informe con un voto a favor, dado que el desarrollo del mismo se ha hecho respetando las opiniones de la mayor parte de posiciones políticas y creemos que avanza en su mayor parte en la dirección que defendemos. No obstante, en algunos capítulos concernientes a la privacidad personal, estimamos que se debe avanzar de manera más firme.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ After four years of work on this important piece of legislation, an agreement on the data protection regulation was found on 15 December. The regulation aims at high data protection standards harmonised throughout the EU Member States, and updates the current rules set in the 1995 Data Protection Directive. The standards for data protection will be higher than in the 1995 directive (at best) or equivalent (at worst). I voted in favour of the final text, which brings legal certainty and a level playing field as well as consistent enforcement throughout the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión el Parlamento procede a aprobar la posición del Consejo en primera lectura sobre la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales. Hablamos de una decisión importante que nos ayuda a dar un paso más en la protección de los ciudadanos europeos en esta área, por lo que considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ De nieuwe Europese voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens is een samensmelting van de verschillende juridische methodes die voorheen in de lidstaten bestonden, tot één gezamenlijk Europees wetboek. De Europese burgers krijgen hiermee opnieuw controle over hun eigen persoonsgegevens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ Après cinq ans de négociation, ce rapport relatif à la protection des données à caractère personnel a finalement été adopté, malgré la mauvaise volonté des États.

La réforme remplacera la directive actuelle sur la protection des données, qui date de 1995, par un règlement général renforçant et adaptant la protection des données.

Ce rapport est le fruit d'une longue bataille du Parlement européen. Il va notamment permettre de renforcer la participation de la personne à la protection de ses propres données, de clarifier les définitions et d'apporter davantage de sécurité juridique.

Les pouvoirs et les fonctions des autorités de contrôle et de protection des données sont également renforcés.

Ce règlement insiste également sur l'application des principes de nécessité et de proportionnalité dans le transfert des données personnelles.

J'ai donc voté pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A proposta de regulamento visa reforçar os direitos individuais e consolidar o mercado interno da UE, garantir uma aplicação mais rigorosa da regulamentação, simplificar as transferências internacionais de dados pessoais e instaurar normas internacionais em matéria de proteção de dados.

Tememos que, nesta conjuntura, este regulamento que centraliza processos e afasta os mecanismos de controlo de dados pessoais dos cidadãos possa criar condições para derivas securitárias atentatórias dos direitos, liberdades e garantias.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Ausnahme, zum Beispiel jemandes Sexualleben zu verarbeiten, wenn es für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist, ist nicht sinnerfassend und entbehrt jeglicher Grundlage. Auch die Art der politischen Überzeugung und die Erforderlichkeit aufgrund des Arbeitsrechts, abgesehen von politischer öffentlicher Tätigkeit, machen keinen Sinn und sind abzulehnen. Außerdem bleibt die Frage offen, ob dies in Zeiten der Fluggastdatenübermittlung oder des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten überhaupt noch relevant ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Albrecht sobre a proteção dos dados pessoais que visa garantir que os cidadãos tenham um maior controlo sobre os seus dados, dar mais clareza e segurança jurídica às empresas e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos mais apertados.

As regras europeias sobre a proteção de dados pessoais - que datam de 1995, uma era em que menos de 1 % dos europeus utilizava a Internet - têm de ser atualizadas para responder aos progressos tecnológicos, à globalização e aos novos métodos de recolha, acesso e utilização dos dados.

O objetivo desta reforma é reforçar o controlo dos cidadãos sobre os seus dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Področje obdelave osebnih podatkov je potrebno urejati tudi s posluhom do pravice do zasebnosti.

 

8.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
 

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Madam President, the many threats to our security mean that it is vital that we continue to look into new ways to prevent crime, and we should grasp the opportunities offered to us by the digital age. But people are also concerned about government access to their data and misuse of that access and the impact on their privacy.

This directive strikes the right balance between clear guidelines for law enforcement agencies on the one hand and the importance of protecting people’s privacy on the other. For progressives in the European Parliament, it was key to make sure that this directive goes hand in hand with the one on PNR, which allows us to share flight data, the aim being to ensure that we have more tools to track terrorists without forcing the rest of us to give up our fundamental rights and privacy.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). A Uachtaráin, téann an tuarascáil seo dar ndóigh leis an gceann a chuaigh roimhe, agus tá áthas orm gur éirigh linn an dá cheann a ghlacadh ar an lá céanna. Mar a dúradh, is é atá anseo ná rialacha soiléire a leagadh síos faoi conas gur féidir le fórsaí slándála agus rialtais úsáid a bhaint as an eolas atá ar an idirlíon agus mar sin de agus as na sonraí príobháideacha nuair a bhíonn gá leis. Dá bhrí sin is féidir linn a bheith cinnte go mbeimid níos sábháilte amach anseo mar tá na rialacha soiléir anois agus caithfear glacadh leo, agus mura nglacfar leo tá pionóis ann.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Kredītkaršu datu zagšana, nelikumīgs preču ieguvums, pat arī kredīta ņemšana, hipotekārā kredīta ņemšana — arī manā valstī Latvijā tā diemžēl ir ikdiena un krāpnieciska darbība diemžēl zeļ. Es uzskatu, ka šī rekomendācija otrajam lasījumam ir ārkārtīgi svarīga un, kā teica ziņotāja Marju Lauristin, tā ir ļoti laba bilance starp pilsoņu drošību un privātumu.

Līdz ar to es nobalsoju “par” un uzskatu, ka mums vajag attīstīt šo ievirzi, kas ļautu pilsoņus pasargāt no viņu privāto datu zagšanas, un noteikti ir nepieciešams arī minimāls legāls personas datu aizsardzības līmenis noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos, kas obligāti ir Eiropas Savienības nākamais mērķis. Un atkārtošos, ka nobalsoja “par”. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Azt mondja tehát a polgár, hogy nincs nekem semmi titkolnivalóm, semmi rejtegetnivalóm, lemondok a magántitkaimról, magánéletemről, magánszférámról. Föladom az emberi méltóságomnak ezt a szeletét. Odaadom a kormánynak, a hatalomnak, a titkosszolgálatoknak, adott esetben nemzetközi szervezeteknek az összes gondolatomat, érzéseimet. Nyugodtan hallgassanak le, figyeljenek meg, olvasgassák az e-mailemet, csináljanak bármit, hiszen ezzel megnyerem a biztonságomat.

Sajnos óriási tévedésben vannak, s ilyenfajta okozati összefüggés nincs, mint ahogy majd ki fogom fejteni a harmadik részében a felszólalásomnak, viszont az állam, és a „Big Brother”, ugye a „Nagy Testvér”, minden adatot össze tud gyűjteni, és kedve szerint él vissza ezekkel az összegyűjtött adatokkal, ami önmagában is kiszolgáltatottá teszi az embert, és az emberi méltóságnak durva megsértését jelenti már maga ez a helyzet is. Köszönöm szépen.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! An und für sich haben wir, wenn man so will, im digitalen Zeitalter drei Baustellen. Natürlich sollen zum Ersten die Bürgerinnen und Bürger die Segnungen des digitalen Zeitalters auch nützen. Das beginnt bei Online-Banking, das geht über Online-Shopping. Wir alle haben ein Handy und nutzen natürlich dann die Datenflut auch für unsere Zwecke im positiven Sinne.

Zweitens müssen wir natürlich teilweise auch den Bürger vor sich selbst schützen, damit er nicht in die Fänge von kriminellen Machenschaften gerät. Denn Datenaustausch findet statt, und plötzlich werden Konten gegen den Willen der Verbraucher gegründet, plötzlich werden dann Bestellungen ausgelöst, die man gar nicht ausgelöst hat. Also ist dieser Schutz ausdrücklich bedeutsam und wichtig.

Zum Dritten müssen wir zur Verhinderung von kriminellen Machenschaften auch eine Regelung finden, wie wir die Daten austauschen, wie auch die Gesellschaft oder bei der Kriminalitätsbekämpfung die Polizei Zugriff zu diesen Daten erhält.

Diesen Dreiklang müssen wir lösen, und ich hoffe, wir haben einen guten Kompromiss gefunden.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). Já jsem tuto zprávu podpořil stejně jako zprávu předcházející, vnímám ji v určitém balíčku, v určitém souhrnu. Jde nepochybně o monumentální právní dílo, protože tato úprava nahrazuje tu předchozí a odstraňuje řadu bílých míst, odstraňuje i řadu nejistot.

Pokud se týká této konkrétní zprávy, myslím si, že jsou nastavena pravidla pro preventivní ochranu dat a zároveň i možnost samozřejmě státu ve vymezených případech prolomit tuto ochranu. Je vždy otázkou, jak nastavit tuto balanci, tuto rovnováhu v současné pohnuté době. Mám za to, že je samozřejmě prioritní chránit bezpečnost našich občanů. Nechci tvrdit, že se má datová ochrana prolomit, nicméně ji musíme vnímat v kontextu této konkrétní doby, v níž se nacházíme. Já si myslím, že ty limity, které jsou tam nastavené, jsou nastavené správně v rovnováze.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). Г-жо Председател, съгласен съм напълно с текста на този доклад и затова гласувах за него с убеждение. Настоящата директива се отнася специфично за полицейските съдебни дейности. Именно затова е още по-важно да имаме гласуваната днес силна и ясна правна рамка, гарантираща най-високите възможности за защита.

Имаме нужда от по-добро сътрудничество и по-критичен подход към събирането, обмена и трансфера на лични данни, които в допълнение трябва да бъдат по-добре разграничавани чрез предложената и гласувана диференцирана категоризация. Не може да става и дума за задължителни трансфери, ако не са изпълнени тези условия.

 
  
 

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ H οδηγία για τις αστυνομικές και τις ποινικές αρχές, αναφέρεται στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, καθώς και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. Η συγκεκριμένη νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, ιδιαίτερα ενόψει των τελευταίων τεχνολογικών αλλαγών, και την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį siūlymą, kuriuo siekiama užtikrinti vienodą aukšto lygio duomenų apsaugą šioje srityje ir taip padidinti skirtingų valstybių narių policijos ir teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimą, palengvinti laisvą duomenų judėjimą ir policijos bei teisminių institucijų bendradarbiavimą. Šiandien patvirtinome asmens duomenų paketą ir tai yra reikšmingas žingsnis, kuris užtikrins sklandesnį keitimąsi duomenimis tarp valstybių narių ir jų institucijų. Duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių ES piliečių teisių ir piliečiai turi teisę tikėtis tinkamos duomenų apsaugos. Nors išlieka nemažai susirūpinimo tiek piliečių, tiek politikų tarpe ar naujaisiais teisės aktais bus užtikrinama efektyvi ir visapusiška asmens duomenų apsauga, tačiau aš balsavau už visą dokumentų paketą. Dabartinių terorizmo grėsmių akivaizdoje nebegalima buvo ilgiau delsti ir dvejoti. Pastarojo meto teroro aktų būtų buvę galima išvengti, jei valstybės narės būtų teikusios jų turimus duomenis apie teroristus, tačiau to nebuvo padaryta. Šiandien Europos ir mūsų piliečių saugumo klausimas yra kaip niekada aktualus, todėl manau, jog asmens duomenų paketas, nors ir su trūkumais, bus naudingas kovojant su terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai approuvé cette directive, qui fixera pour la première fois des normes minimales de traitement de données à des fins policières au sein de chaque État membre.

Ceci devrait permettre d'accroître sensiblement l'échange des données à caractère personnel entre autorités répressives des États membres, et donc de travailler plus efficacement en matière de prévention d'actes terroristes, tout en respectant les droits fondamentaux.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales, y la libre circulación de estos datos. A lo largo del proceso el Parlamento introdujo medidas importantes para preservar los derechos de las personas en el uso de esos datos con limitaciones en el tiempo de tenencia de esos datos, clasificación de los datos en categorías para determinar bajo qué condiciones se podían procesar y se eliminó entre otras cosas el traspaso de información a terceros países a no ser que cuente con la autorización de las autoridades competentes, por no considerar que ofrecía las salvaguardas necesarias. Por ello, se ha votado a favor en tercera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo dėl Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Asmens duomenų tvarkymo paskirtis – tarnauti žmogui, t.y. fizinių asmenų apsaugos principais ir taisyklėmis, taikomais tvarkant jų asmens duomenis, turėtų būti paisoma fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma teisės į asmens duomenų apsaugą, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją vietą. Tai turėtų padėti užbaigti kurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę. Reikia pažymėti, kad dėl sparčios technologinės plėtros ir globalizacijos kyla naujų asmens duomenų apsaugos sunkumų. Stipriai išaugo duomenų rinkimo ir keitimosi jais mastas. Technologijos leidžia kompetentingoms institucijoms vykdant savo veiklą precedento neturinčiu mastu naudotis asmens duomenimis. Taigi, siekiant užtikrinti veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimą, labai svarbu užtikrinti vienodą aukšto lygio asmens duomenų apsaugą ir taip palengvinti valstybių narių kompetentingų institucijų keitimąsi asmens duomenimis. Todėl visose valstybėse narėse turi būti užtikrinta lygiavertė fizinių asmenų teisių ir laisvių apsauga kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La direttiva sulla protezione dei dati personali nel settore delle attività di contrasto ad attività illegali, recentemente approvata, mira a proteggere i dati trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. In accordo con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i quali sanciscono il diritto di ogni persona alla protezione dei dati personali che la riguardano, è essenziale garantire un livello elevato e uniforme, a livello europeo, di protezione dei dati delle persone fisiche. Al contempo, risulta tuttavia necessario, al fine di garantire una maggiore sicurezza e prevenzione di illeciti, facilitare lo scambio di dati personali tra i rispettivi servizi di intelligence nazionali. In questo senso, ritengo che la direttiva in questione raggiunga un buon equilibrio rispetto a queste due differenti esigenze, garantendo il diritto alla riservatezza e, al tempo stesso, dando la possibilità alle forze di polizia di meglio contrastare e prevenire l'insorgere di attività illegali.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il pacchetto Data protection ha avuto un iter parlamentare molto lungo e durato alcuni anni.

In estrema sintesi il risultato finale ci vede soddisfatti in quanto una vera regolamentazione dei dati è fondamentale e necessaria. La criticità maggiore che dobbiamo segnalare è la tortuosità legislativa di alcune disposizioni, ma nel complesso le tutele nella gestione e nel trattamento dei dati personali e le conseguenti garanzie per la privacy di tutti i cittadini che sono previste soddisfano i criteri minimi che abbiamo sempre richiesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Dopo attenta lettura e discussione in Aula ho dato il mio voto positivo alla relazione sulla proposta di risoluzione sulla scorta delle seguenti considerazioni: alla luce degli attacchi di Parigi e Bruxelles, gli Stati membri devono condividere le informazioni in modo più efficace. La creazione di norme armonizzate tra gli Stati membri sul trasferimento e il trattamento dei dati dovrebbe facilitare questo processo, garantendo al contempo che i diritti fondamentali dei cittadini europei non siano violati. Ma anche la vicenda dei "Panama Papers" conferma la necessità che le informazioni vengano gestite in modo adeguato, anche in considerazione della gravità dei reati finanziari che vanno rivelandosi. Mi aspetto che l'Unione europea e la Commissione con le sue proposte si esprimano con una sola voce per tutelare i valori europei e riportare fiducia nei consumatori, atteso che la lotta al terrorismo ha bisogno di nuovi strumenti e la messa in sicurezza del sistema finanziario e bancario europeo è essenziale.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report which recommends that Parliament approves the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θεωρούμε ότι το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης των ονομάτων των επιβατών (PNR) αποτελεί αναγκαίο εργαλείο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione perché ritengo che nell'Europa in cui viviamo, sempre aperta e disponibile alla cooperazione, sia comunque necessario tutelare maggiormente la privacy dei singoli cittadini. Inoltre, questa relazione pone solide basi per il trattamento dei dati personali ai fini di indagine, accertamento e perseguimento dei reati, dal momento che, soprattutto a causa dei recenti avvenimenti, è necessaria una maggiore prevenzione ed è quindi fondamentale ricercare un punto di equilibrio tra la protezione dei dati personali e l'utilizzo di questi contro la criminalità. Per questo ho votato a favore, perché sono convinto che questa relazione si muova proprio in questa direzione, mirando a rafforzare, garantire e chiarire i diritti delle persone interessate e stabilendo tutele oggigiorno basilari.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported this to ensure that authorities have access to the necessary data to keep Europe safe and protect our citizens.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Como os eventos recentes tornaram tragicamente claro, ainda falha a cooperação entre Estados-Membros na luta contra o crime organizado, muito em particular contra o terrorismo. Esta falha é e foi especialmente evidente no que respeita à partilha de informação. Sem prejuízo da necessidade de novas respostas, é clara há já muito tempo a falta de confiança mútua. A falta de informação com que a Europol se defronta frequentemente ou o subaproveitamento do Sistema de Informação Schengen são exemplos paradigmáticos. Não será por decreto que iremos «criar» mais confiança, podemos reforçá-la através de instrumentos como esta diretiva, garantindo mínimos em cada Estado-Membro.

Mas esta diretiva é tanto mais importante quanto novos sistemas são aprovados e cada vez mais informação dos cidadãos é processada. No limite, esta diretiva vem garantir que utilizações indevidas poderão ser corrigidas ou sancionadas. De notar ainda que esta diretiva fica assim alinhada com o novo quadro introduzido pelo Tratado de Lisboa, ou seja, sem pilares e com o Parlamento como colegislador.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente in quanto l'atto è stato adottato in conformità alla posizione del Consiglio.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il trattamento dei dati personali ai fini di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati è una questione di assoluta importanza per tutte le Istituzioni europee. Ritengo che l'approvazione non sia più rinviabile. I fatti degli ultimi mesi hanno mostrato una fragilità estrema dei nostri sistemi di sicurezza e reso necessario un sistema di scambio di informazioni efficace tra gli Stati membri. La protezione delle persone fisiche sul territorio dell'UE è una priorità che attende da tempo una risposta omogenea da parte di tutti gli Stati membri. È chiaro che tutelare la sicurezza dei cittadini implichi l'utilizzo di un sistema di trattamento dati uniforme, che metta fine alle attuali divergenze nazionali in materia e che renda possibili l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi quelli di natura terroristica. Soprattutto, è chiaro che questa esigenza non deve essere ostacolata, ma anzi andare di pari passo con il diritto alla privacy dei cittadini europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Dyrektywa tworzy drugą połowę pakietu ochrony danych. Dotyczy ona szczególnego charakteru działań policyjnych i sądowych oraz określa, w jaki sposób dane osobowe powinny być wykorzystywane w postępowaniu karnym i dochodzeniach. Wniosek ten dotyczy zarówno transgranicznego, jak i krajowego przetwarzania danych przez właściwe organy państw członkowskich.

Mam nadzieję, że nowe przepisy zwiększą zaufanie do wzajemnego uznawania i współpracy transgranicznej w dziedzinie egzekwowania prawa. Po przyjęciu dyrektywa będzie miała zastosowanie do takich środków jak Europol i UE-PNR tak szybko, jak to jest przyjęte i egzekwowane. Poparłem w głosowaniu procedowany projekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport de codécision formule des propositions juridiques pour renforcer la protection des données à caractère personnel au sein de l'Union, notamment lorsqu'elles sont utilisées pour lutter contre la criminalité. Il vise également à renforcer la confiance entre les services répressifs afin qu'ils puissent échanger les données à caractère personnel en leur possession pour lutter contre la criminalité. Considérant qu'il est aussi nécessaire de prévoir des normes strictes en matière d'utilisation des données à des fins policières et judiciaires, et que les droits des citoyens relatifs à cette question doivent être respectés, j'ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe De Backer (ALDE), in writing. – A coherent data protection framework also plays an important role in the prevention of crime. Having common standards as to how to share this information will only facilitate this. In essence, clear, cohesive, uniform and transparent legislation was needed in order to create a pleasant and efficient business environment. At the same time, we have now set up a framework within which our government agencies can operate, using data, in order to prevent crime. This precarious balance is the result of long negotiations.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la directive relative aux transferts de données à des fins policières et judiciaires qui fixe, pour la première fois, des normes minimales pour le traitement de ces données au sein de chaque État membre. Les nouvelles règles ont pour but de protéger les individus en prévoyant des droits et des limites clairs en matière de transfert de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. Elles incluent également des garanties et des mesures de prévention contre les menaces à la sécurité publique, tout en facilitant la mise en place d'une coopération plus aisée et plus efficace entre les autorités répressives. La nouvelle directive s'appliquera aussi bien au traitement transfrontière de ces données qu'au traitement au niveau strictement national et laisse aux États membres la possibilité de prévoir des garanties plus strictes que celles énoncées dans la directive. De plus, elle prévoit le droit pour les personnes concernées d'obtenir une compensation si elles subissent un préjudice du fait d'un traitement ne respectant pas les règles.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A diretiva inclui regras sobre o tratamento de dados no âmbito da prevenção da criminalidade. Os dados pessoais compreendem quaisquer informações respeitantes a uma pessoa, quer digam respeito à sua vida privada, profissional ou pública. Pode tratar-se de um nome, uma fotografia, um endereço de correio eletrónico, informações bancárias, mensagens publicadas em redes sociais, informações médicas ou do endereço IP do seu computador.

A reforma regula, entre outros temas, o consentimento do titular, o direito ao apagamento dos dados («o direito a ser esquecido»), o direito à portabilidade, o direito de ser informado sobre as violações de dados pessoais, a transferência de dados para países fora da UE e as sanções aplicáveis às empresas. As empresas que violem as regras poderão ter de pagar multas até 4 % do seu volume de negócios anual.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ A diretiva em questão faz parte do pacote de medidas proposto pela Comissão Europeia visando reformar a proteção de dados, onde se inclui um regulamento geral.

Pela nossa parte, consideramos importante assegurar um nível elevado e homogéneo de proteção dos dados pessoais das pessoas singulares e facilitar o intercâmbio desses dados entre as autoridades competentes dos Estados—Membros, de molde a garantir a eficácia da cooperação judiciária em matéria penal, bem como da cooperação policial. Para tal, o nível de proteção dos direitos, liberdades e garantias das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, deve ser equivalente em todos os Estados—Membros.

A proteção efetiva dos dados pessoais em toda a UE requer não só que sejam reforçados os direitos dos titulares de dados e as obrigações dos responsáveis pelo tratamento dos mesmos, mas também que sejam conferidos, nos diferentes Estados-Membros, poderes equivalentes para controlar e assegurar a aplicação das normas em matéria de proteção dos dados pessoais.

A diretiva permitirá às autoridades policiais e judiciárias cooperarem de modo mais eficaz e mais rápido, garantindo a segurança jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour because it is positive for citizens living within the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία έχει ως γενικό στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους τομείς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, σε ποινικές υποθέσεις με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, καταστρατηγεί, όμως, τις γενικές αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πράξη αποδεικνύει ότι, οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών, υπόκεινται είτε σε προσωπική βούληση, είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών - μελών, δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασία των δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη εναρμονισμένων κριτηρίων, προϋποθέσεων όπως και περιορισμών, αντιτίθεται με την πρόβλεψη, στη συμφωνία, συμπερίληψης ιδιωτικών οντοτήτων στην έννοια των "αρμοδίων αρχών".

Εν κατακλείδι, η συνεργασία είναι αδύνατη πρακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το απλό παράδειγμα της μη έκδοσης Χριστοφοράκου από τις Γερμανικές αρχές στην Ελλάδα, προς διερεύνηση του σκανδάλου SIEMENS. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ψήφος μου είναι κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ There is a growing need for law enforcement authorities in Member States to process and exchange at rapidly increasing rates for the purposes of preventing and combating transnational crime and terrorism. In this context, clear and consistent rules on data protection at EU level will help fostering co-operation between such authorities. In addition, there are practical challenges to enforcing data protection legislation and a need for cooperation between Member States and their authorities, which need to be organised at EU level to ensure unity of application of European Union law. In certain situations, the EU is best placed to ensure effectively and consistently the same level of protection for individuals when their personal data are transferred to third countries. I therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), in writing. – With today’s vote on processing of personal data for the purposes of crime prevention we reached an important balance between the high-level protection of personal data on one side and the need to give support to police forces in their investigations on the other side.

We achieved a common frame to allow an efficient exchange of information among law enforcement bodies, securing personal data and giving police forces enough space to be effective and cooperative in their investigations.

We are in favour of this final document, as it is important to give all possible support to law enforcement authorities, especially in the present emergency situation with regard to terrorism.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un Reglamento que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y, por otro lado, una Directiva que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el siglo XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además, confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva Directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE, propuesta que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Se trata de la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione del Parlamento europeo sulla raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ritengo che l'approvazione di tale normativa, insieme al voto sulla direttiva PNR, rappresenti un avvenimento importante per l'Europa.

Mi congratulo, quindi con la relatrice e con tutto il gruppo S&D per aver condotto una battaglia giusta per accoppiare la normativa sul PNR con un quadro legale uniforme in materia di trattamento dei dati personali che garantisce un sistema di raccolta e conservazione dei dati uniforme in tutti gli Stati che rispetta i diritti dei cittadini, primo fra tutti il principio della privacy. Agli Stati membri il compito di implementare nei rispettivi ordinamenti nazionali questi due strumenti, garantendo da una parte la protezione dei diritti dei cittadini e dall'altra una vera cooperazione tra le autorità di intelligence.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales, y la libre circulación de estos datos. A lo largo del proceso el Parlamento introdujo medidas importantes para preservar los derechos de las personas en el uso de esos datos con limitaciones en el tiempo de tenencia de esos datos, clasificación de los datos en categorías para determinar bajo qué condiciones se podían procesar y se eliminó entre otras cosas el traspaso de información a terceros países a no ser que cuente con la autorización de las autoridades competentes, por no considerar que ofrecía las salvaguardas necesarias. Por ello, se ha votado a favor en tercera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. J'ai résolument voté en faveur de cette grande réforme de la protection des données, qui nous permet de nous adapter aux évolutions numériques contemporaines. Les citoyens publient en effet de plus en plus d'informations personnelles et les entreprises du secteur numérique ont mis en place une collecte de celles-ci à grande échelle. Il fallait donc moderniser une législation inadaptée, qui datait de 1995!

Cette réforme de la législation européenne oblige les entreprises à informer ses clients en cas de piratage des données, autorise le transfert des données dans des cas très limités et surtout, instaure un droit à l'oubli et un droit de regard des citoyens concernant les informations qui sont collectées sur eux.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted for this directive as it will provide new safeguards for all EU citizens. It will ensure protections are in place for the processing of data for law enforcement purposes, providing clear and consistent guidelines for authorities while ensuring fundamental rights and privacy are upheld. This is also important in the context of PNR (passenger name records).

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. ‒ Cette directive met en place un socle de garanties pour les droits et libertés des citoyens, alors que les technologies modernes permettent désormais le recours à des moyens aboutis de surveillance de la population par la police et la justice afin d'assurer sa sécurité, dans le contexte de menace terroriste que nous connaissons. S'il est important de pouvoir prévenir les attentats et la criminalité en renforçant la coopération policière et judiciaire au sein de l'Union européenne, il est également essentiel de protéger en parallèle les droits fondamentaux des citoyens. En effet, une faute dans la protection des données de suspects, de témoins ou de victimes peut menacer leur sécurité, leur droit à la vie privée ou celui à un procès équitable. C'est pourquoi j'ai voté pour cet ensemble de lois et de mesures qui encadre l'accès à ces données par les forces de sécurité, tout en harmonisant les processus de traitement et de transfert de ces données entre les 28 pays de l'Union européenne pour un échange facilité des informations, afin de contrer les initiatives criminelles transfrontalières.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ Data protection has become a hugely important area of EU policy and law. The repeal of Directive 95/46/EC allows for more practical and updated legislation to be passed into law and provide a system whereby citizens’ fundamental right to privacy is respected. This will allow people to regain control of their personal data and also bring EU legislation into the digital age.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ J'ai approuvé la recommandation du rapporteur sur la proposition de directive relative aux fichiers de souveraineté, qui complète les règles nationales existantes en matière de traitement des données à des fins pénales.

Cette directive établit des règles minimales en matière de protection des données autres que celles couvertes par le règlement, qui traite, pour sa part, des usages commerciaux.

Ce texte encadre en effet, en vue d'une harmonisation, le traitement de données utilisées dans le cadre des activités policières et judiciaires et qui peuvent être utiles à des enquêtes et à des poursuites.

J'estime que si la première mouture était inacceptable parce qu'elle ne respectait pas l'indispensable équilibre entre la protection des données à caractère personnel et leur nécessaire exploitation à des fins de sécurité, la version en deuxième lecture, qui résulte d'un accord avec les États membres, me paraît beaucoup plus équilibrée, dans la mesure où elle corrige les risques qui pesaient sur les capacités opérationnelles des forces de l'ordre.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP, s obzirom da ova Direktiva, uz Uredbu o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka, čini paket zakonskih prijedloga koji zamjenjuju zastarjelu Direktivu 95/46.

Činjenica je da je proces donošenja zakona daleko sporiji od promjena koje se događaju u društvenom i gospodarskom okruženju primjenom digitalne tehnologije. Još je veća opasnost što se kriminal daleko brže prilagođava „blagodatima“ naprednih informatičkih tehnologija. Ovom Direktivom doprinijet će se jačanju efikasnosti i djelotvornosti policijskih snaga u borbi protiv kriminala i terorizma. Ova Direktiva predstavlja usklađeni okvir koji regulira policijsko djelovanje na međunarodnoj razini u digitalnom društvu. Predstavlja okvir koji doprinosi sigurnosti i zaštiti građana. Uključuje zaštitu privatnosti, osobnih sloboda i daje mogućnosti za kvalitetno djelovanje policije.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Cette directive garantit la protection des données à caractère personnel des personnes impliquées dans une procédure pénale, que ce soit en qualité de témoin, de victime ou de suspect. Elle facilitera aussi l'échange d'informations entre les autorités policières et judiciaires nationales. La directive prévoit également des règles claires pour le transfert de données à caractère personnel par les services répressifs en dehors de l'Union européenne. D'une part, cette directive est conçue pour protéger les données personnelles; d'autre part, il s'agit d'une nouvelle étape dans la constitution d'un système policier et pénal européen, alors que cette compétence relève des États membres. Nouvelle atteinte à la souveraineté nationale, donc. J'ai donc naturellement voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ Je salue l'adoption du rapport de ma collègue Marju Lauristin concernant la protection des personnes physiques à des fins de prévention des infractions pénales. Le rapport est une directive sur le traitement des données à caractère personnel à des fins sécuritaires préventives. J’approuve cette proposition qui vise à protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données personnelles, et qui garantit le libre échange de ces dernières par les autorités compétentes au sein de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. J'ai voté en faveur de cette directive sur le traitement des données, qui vient compléter et harmoniser les règles nationales en matière de traitement des données à des fins pénales pour faciliter la coopération et l'échange d'informations entre les autorités policières et judiciaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Datensammlungen für die Kriminalitätsvorbeugung kann ich zwar unterstützen, doch geht der Vorschlag viel zu weit und greift zu stark in Bürgerrechte ein, insbesondere in das Recht der Bürger auf Privatsphäre. Aus diesem Grunde lehne ich den Bericht ab.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ In the new digital age, it is our moral duty to protect the rights and freedoms of EU citizens. We should propose a general data protection regulation that creates confidence in citizens, gives them the right to transfer their data to another service provider and protects their personal data. Therefore, in order to be fully effective and efficient for citizens, the new data directive should set out clear rights and limitations on data transfers for the purpose of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences. Thus, in this manner, data transfers for policing and judicial purposes among law enforcement authorities of Member States will above all respect citizens’ fundamental right to privacy, and the fight against terrorism, cybercrime and cross-border crime will be well organised.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Le rapport sur la protection des personnes physiques à des fins de prévention des infractions pénales est passé en deuxième lecture, donc il n'y a pas eu de vote final. Je profite néanmoins de l'occasion pour souligner certains aspects de cette directive. Celle-ci garantit la protection des données personnelles dans le cadre d'une procédure pénale, aussi bien pour les témoins et les victimes que pour les suspects. Elle interdit notamment le "profilage", ce qui risque de rendre plus difficile toute approche ciblée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste. Je m'oppose également à toute nouvelle étape dans la constitution d'un système policier et pénal européen, alors qu'il s'agit d'une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le texte soumis au vote garantit la protection des données à caractère personnel des individus impliqués dans une procédure pénale, qu'ils soient témoins, victimes ou suspects. En outre, il facilite l'échange d'informations entre les autorités policières et judiciaires nationales et prévoit l'harmonisation des 28 législations nationales en matière de protection des données. Ainsi, les données à caractère personnel seraient mieux protégées et traitées de manière équitable et licite dans un but précis, dont le contrôle serait assuré par des autorités nationales indépendantes. Or, bien que la Commission nous fasse miroiter une meilleure sécurisation des données personnelles et le respect des libertés fondamentales, elle porte atteinte à la souveraineté nationale, car le système policier et pénal est fondamentalement un droit souverain. J'ai donc logiquement voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La UE necesita una política más integradora y coherente respecto al derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal. Actualmente, el ámbito de aplicación de esta legislación es limitado y, en ocasiones, crea dificultades a las autoridades policiales y otras autoridades competentes en ámbitos de cooperación judicial en materia penal.

Es importante reforzar la posición de la UE en cuanto a la protección de los datos personales incluyendo la represión policial y la prevención de la delincuencia, siempre respetando los límites marcados por la intimidad.

Apoyo este informe ya que las medidas impulsadas a través del mismo facilitarán la cooperación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia en Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. Podržala sam nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive EP-a i Vijeća o zaštiti pojedinih osoba prilikom obrade osobnih podataka od strane nadležnih osoba/institucija. Time se omogućuje lakše sprječavanje kriminala, lakši proces istrage, otkrivanja i progona.

Nacrt zakonodavne rezolucije smatram iznimno je bitnim, jer se osigurava veća sigurnost, lakše procesuiranje podataka i u konačnici smanjenje kriminalnih aktivnosti na područje Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D), par écrit. ‒ Début 2012, la Commission a proposé un paquet de réformes comprenant, d'une part, un règlement instituant un cadre général de l'Union en matière de protection des données et, d'autre part, une directive qui aborde le traitement des données personnelles à des fins de lutte contre la criminalité.

En renforçant le droit d'information des utilisateurs sur ce qui est fait avec leurs données, ces deux textes vont permettre aux citoyens européens de mieux contrôler leur vie privée et les rendre maîtres de leurs propres données, en s'assurant qu'ils consentent à leur traitement et en leur garantissant des voies de recours contre toute utilisation abusive de leurs données.

Grâce à leur adoption, les mesures prévues seront par ailleurs valables pour toutes les entreprises. Les entreprises étrangères, et notamment les géants de l'économie numérique, qui souhaitent traiter les données de citoyens européens devront donc elles aussi se plier aux nouvelles exigences européennes.

Ce paquet législatif permet donc de concilier un haut niveau de protection des citoyens et une loyauté renforcée de la concurrence dans des secteurs économiques stratégiques. Je vote donc en faveur de ces deux textes.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Στηρίζω τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση με σκοπό την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου διότι είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce texte.

Cette directive garantit la protection des données personnelles des personnes impliquées dans une procédure pénale, et facilite les échanges d'informations entre les autorités policières et judiciaires européennes. Une fois encore, il s'agit d'une atteinte à la souveraineté des États membres qu'il convient de rejeter.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of protecting the processing of individuals’ data (including victims, witnesses and suspects) by competent authorities in the interest of preventing and prosecuting criminal offences.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Le règlement sur la protection des données personnelles s'accompagne d'une directive concernant spécifiquement le traitement de ces données en matière de répression et de droit pénal. Le résultat du trilogue améliore considérablement la proposition de la Commission, notamment sur les conditions d'utilisation des données (temps de conservation, transparence), ou encore le profilage. Certains aspects sont encore flous, notamment la question du transfert d'informations vers des pays tiers. Néanmoins, cette proposition constitue une réelle amélioration de la protection des données personnelles dans le domaine pénal. Je vote pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ La garantie que cette directive offre à la protection des données dans le cadre de procédures pénales va de la victime au témoin, en passant par les suspects. Il est vrai que l'interdiction du fichage des profils des individus quant à l'origine ethnique, la religion et l'opinion politique peut être dommageable dans une lutte contre le terrorisme islamiste. Il empêche une surveillance ciblée, qui serait plus efficace.

Aussi, je ne suis pas favorable à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A Diretiva relativa à proteção dos dados destinados às autoridades policiais e judiciárias faz parte do pacote de medidas que visa reformar a proteção de dados, proposto pela Comissão, e que inclui igualmente um regulamento geral sobre a proteção de dados.

Este pacote de medidas visa criar um quadro sólido, coerente, global e moderno em matéria de proteção de dados para a União Europeia. Irá beneficiar as pessoas singulares ao consolidar os seus direitos e liberdades fundamentais no que respeita ao tratamento dos seus dados pessoais, bem como a sua confiança no universo digital.

É fundamental assegurar um nível elevado e homogéneo de proteção dos dados pessoais das pessoas singulares e facilitar o intercâmbio desses dados entre as autoridades competentes dos Estados-Membros para garantir a eficácia da cooperação judiciária em matéria penal, bem como da cooperação policial. Para tal, o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais tem de ser equivalente em todos os Estados—Membros.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I gave my support to this legislative proposal as it improves the way in which the data of individuals are processed by authorities, in relation to crime prevention, investigation or detection.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de la directive relative à la protection des données à des fins judiciaires et policières. En effet, cette législation permettra pour la première fois de protéger l'ensemble des données dans le cadre de la prévention, d'enquêtes, de la détection et de la poursuite d'actes criminels. Il s'agit là d'un pas supplémentaire dans la protection des droits fondamentaux des citoyens. Par ailleurs, en établissant des règles communes relatives à la protection des données, l'échange d'informations entre les États membres se verra facilité. En effet, le manque de protection des données ne pourra plus être invoqué pour refuser ou limiter l'échange de données dans le cadre judiciaire et policier. Or il s'agit là d'une priorité pour lutter de manière plus efficace contre la criminalité organisée et le terrorisme.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Smernica o ochrane údajov týkajúca sa policajných orgánov a justičných orgánov v trestnej oblasti je právnym aktom, ktorý má zabezpečiť modernú a komplexnú ochranu údajov v Európskej únii. Prostredníctvom nej sa posilnia základné práva a slobody fyzických osôb v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov. Jedným z dôvodov, prečo inštitúcie Európskej únie pristúpili k príprave rôznych druhov právnych aktov na ochranu osobných údajov, je skutočnosť, že na spracúvanie osobných údajov, ktoré nie sú predmetom výmeny medzi členskými štátmi, sa v súčasnosti nevzťahujú pravidlá EÚ. To v niektorých prípadoch spôsobuje praktické ťažkosti polícii a iným orgánom, ktoré majú sťaženú možnosť určiť, či má spracúvanie výlučne vnútroštátny alebo cezhraničný charakter. Čím viac využívame digitálne prostredie, tým viac si zasluhuje pozornosť aj jeho právna úprava. Zneužívanie osobných údajov alebo rôzne iné formy trestnej činnosti v tejto oblasti nie sú ničím nezvyčajným. Odhaľovanie tohto typu trestnej činnosti si vyžaduje súdržnú ochranu osobných údajov fyzických osôb na vysokej úrovni a uľahčenie výmeny osobných údajov medzi príslušnými orgánmi. Nová smernica o ochrane osobných údajov prispeje k tomu, aby orgány ochrany práva dosiahli efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu, čo povedie k budovaniu dôvery a zabezpečeniu právnej istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which will facilitate the exchange of information between countries and help ensure that national law enforcement agencies have the information they need on suspects involved in terrorism or cross-border crime, which is essential in order for the EU to harmonise rules on how police and criminal authorities can process and transfer data.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Bizottság 2012. január 25-én javaslatot terjesztett elő a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására. A Parlament 2014. március 12-én első olvasatban megtárgyalta a javaslatot, a német Bundesrat, és a svéd parlament viszont indokolt véleményt nyújtott be, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével. A Tanács 2016. április 8-i, első olvasatbeli álláspontja az Európai Parlament és a Tanács közötti, a 2015. december 15-i háromoldalú informális egyeztetésen elért politikai megállapodást tükrözi. A Bizottság egyetért a Tanács első olvasatbeli álláspontjával. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlásában azt javasolja, hogy a Parlament értsen egyet a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O pacote de medidas que visa criar um quadro global, uniforme e harmonizado em matéria de proteção de dados para a União Europeia tem de assegurar um nível elevado e homogéneo de proteção dos dados pessoais das pessoas singulares e facilitar o intercâmbio desses dados entre as autoridades competentes dos Estados-Membros para garantir a eficácia da cooperação judiciária em matéria penal, bem como da cooperação policial.

Defendo que o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas singulares, quer no tratamento de dados pessoais, investigação, deteção e repressão, quer na prevenção ou perante infrações penais ou execução de sanções penais, tem de ser igual em todos os Estados-Membros.

Para garantir a boa aplicação da regulamentação, terão de ser reforçados os direitos dos titulares de dados e as obrigações dos responsáveis pelo tratamento dos mesmos, assim como as autoridades nacionais terão de ser apoiadas e dotadas de maiores competências.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Cette directive est conçue pour protéger les données personnelles, mais il s'agit d'une nouvelle étape dans la constitution d'un système policier et pénal européen, pourtant compétence des États membres. Voilà donc une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. ‒ I voted for this directive because it will provide new safeguards for all EU citizens which ensure protections are in place for the processing of data for law enforcement purposes, providing clear and consistent guidelines for authorities while ensuring fundamental rights and privacy are upheld.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport relatif à une directive sur le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention de la criminalité. Alors que la criminalité, et notamment les risques de terrorisme, sont très présents sur le territoire européen, l'adoption d'un tel texte est essentiel pour faciliter le travail des forces de l'ordre.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ La directive sur le traitement des données à caractère personnel doit garantir l'équilibre entre la protection desdites données, d'une part, et leur exploitation aux fins de sécurité, d'autre part. À l'issue de la première lecture, la directive ne satisfaisait pas à cet équilibre impératif. En revanche, les négociations en deuxième lecture ont permis un rééquilibrage que j'estime acceptable. J'ai donc approuvé le renvoi du texte.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A technológiai fejlődés és globalizáció komoly biztonsági kihívások elé állították Európát, amik ellen csak közös összefogással tudunk fellépni. A hatóságok bűncselekmények megelőzésére, konkrét esetek felderítésére, büntetőeljárások lefolytatására és a szankciók végrehajtására irányuló munkája csak akkor lehet igazán hatékony, ha elegendő információ áll rendelkezésükre. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy közös, európai uniós adatvédelmi keret, ami pontosan megszabja az adatcserével kapcsolatos tevékenységek módját és határait. A javaslat ezért teljes támogatásomat élvezi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam direktyvos projektui. Pažymėtina, kad ES asmens duomenų apsaugos reforma yra vienas svarbiausių prioritetinių klausimų teisingumo srityje. Be to, didėjant kibernetinių atakų skaičiui, būtina imtis griežtesnių duomenų apsaugos priemonių.

Priėmus naują Direktyvą bendri duomenų apsaugos principai ir taisyklės bus taikomi kompetentingoms institucijoms bendradarbiaujant baudžiamosiose bylose, o taisyklės bus taikomos tiek šalies viduje, tiek ir tarpvalstybiniu mastu perduodant asmens duomenis. Tokiu būdu bus sukurta bendra ES duomenų apsaugos sistema bei užtikrintas efektyvesnis baudžiamųjų bylų sprendimas. Naujas reguliavimas padės užkirsti kelią kibernetinėms atakoms ir leis tinkamai apsaugoti ir sustiprinti piliečių teises į privatumą internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης ( NI), γραπτώς. ‒ Το νομοθετικό πακέτο που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο για την "προστασία των προσωπικών δεδομένων" νομιμοποιεί και με τη βούλα της ευρωενωσιακής νομοθεσίας το γενικευμένο φακέλωμα των πάντων. Καθιερώνει εξαίρεση από την όποια προστασία, εάν «συνιστά αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία για αποφυγή παρακώλυσης ερευνών, πρόληψη και ανίχνευση ποινικών αδικημάτων, προστασία της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας, προστασία δικαιωμάτων τρίτων». Οι εξαιρέσεις είναι τέτοιας έκτασης και γενικότητας που ουσιαστικά ανάγουν το φακέλωμα σε κανόνα.

Επιτρέπει, επίσης, τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν κάθε πολιτική και κοινωνική δράση. Κανόνας γίνεται η διαβίβαση και ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των ποικιλώνυμων μυστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, όχι μόνο των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και τρίτων χωρών και ιμπεριαλιστικών οργανισμών (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ κλπ). Στο στόχαστρο των μηχανισμών καταστολής μπορεί να μπαίνει ο καθένας χωρίς καν να είναι ύποπτος για οποιαδήποτε πράξη, απλά και μόνον «για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας»!

Τα μονοπώλια και οι ενώσεις τους βλέπουν στα λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες κίνδυνο για την εξουσία τους. Γι' αυτό και η υπεράσπισή τους είναι αξεχώριστη από την πάλη για την ανατροπή τους, για ριζικές αλλαγές στην εξουσία και την οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito alla proposta della collega Marju Lauristin, data la posizione del Consiglio in prima lettura sulla materia in esame, vorrei esprimere un voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alojz Peterle (PPE), pisno. ‒ Pozdravljam sprejetje paketa PNR in uporabe zasebnih podatkov.

Vesel sem, da smo zakonodajni paket končno sprejeli, čeprav v manj ambiciozni obliki, kot je želela naša politična skupina od začetka.

Pri tej pomembni temi je bilo čisto preveč čakanja in političnega kalkuliranja določenih političnih skupin, ki so poudarjale vidike omejitve zasebnosti. Blokirali so napredek na področju izmenjave podatkov, ki je ključnega pomena za vzdrževanje varnosti naših državljanov.

Sedaj bomo lahko končno vstopili v fazo medinstitucionalnih pogajanj in implementacije. Na aktualne varnostne izzive moramo odgovoriti z zakonodajo, ki zagotavlja varnost naših državljanov.

Za več varnosti sem pripravljen tvegati tudi nekaj zasebnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam izmjenu Okvirne odluke 2008/977/PUP budući da sadrži određene nedostatke u svojoj regulativi te stoga ne dozvoljava potpunu provedbu mjera koje su potrebne u prevenciji, otkrivanju i procesuiranju kaznenih djela. U svjetlu terorističkih napada smatram da je potrebno urediti sve zakonske regulative, posebno one koje pridonose sigurnosti i zaštiti naših građana.

Slažem se da je potrebno ojačati politiku Europske unije temeljene na pravu zaštite osobnih podataka, jer se upravo tim načelom kojim svatko ima pravo na zaštitu vlastitog identiteta vodi Europska unija. Navedenim mjerama se pozivaju i zemlje članice na uspostavu bolje međusobne komunikacije kako bi sustav u potpunosti funkcionirao, na taj način ćemo postići bolju komunikaciju i suradnju na prostoru EU-a. Vjerujem da će izmjene ovog okvira dovesti do značajnog poboljšanja u pogledu pravne sigurnosti u Uniji te omogućiti i olakšati nadležnim tijelima obavljanje njihovih dužnosti i posla, nužnog za zaštitu građana Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La direttiva relativa al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per i procedimenti e le indagini penali assicura una forte protezione dei diritti di tutti i cittadini europei. Si tratta di una garanzia fondamentale. Se i dati riguardanti sospetti, testimoni o vittime non fossero correttamente trattati, infatti, risulterebbero compromessi la loro sicurezza così come il loro diritto alla privacy o a un giusto processo. Per la prima volta, adesso, sono stabilite regole rigorose, che si applicano allo stesso modo a tutti i cittadini europei. E tutte le forze di polizia in Europa devono rispettare questi diritti fondamentali. Quest'armonizzazione renderà molto più facile lo scambio d'informazioni tra Stati membri, in modo da garantire che le forze dell'ordine abbiano le informazioni di cui hanno bisogno, per perseguire sospetti terroristi e criminali internazionali. I tragici fatti di Parigi e Bruxelles hanno reso evidente che il vero problema non è la mancanza d'informazioni sui sospetti terroristi, ma il fatto che queste informazioni non sono state usate o condivise in modo efficace dalle polizie nazionali. Il pacchetto approvato avrà un ruolo importante nel correggere tutto questo, fornendo a polizia e autorità giudiziarie regole armonizzate su come trattare e condividere i dati.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam usvajanje ove direktive koja će se odnositi na prekogranični prijenos podataka unutar EU-a te će, po prvi put, postaviti minimalne standarde za obradu podataka za policijske svrhe u svakoj državi članici. Nova pravila imaju za cilj zaštititi pojedince, bilo žrtve, kriminalce ili svjedoke, postavljanjem jasnih prava i ograničenja na prijenos podataka u svrhu prevencije, istrage, otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela ili izvršenje kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu te sprječavanja ugrožavanja javne sigurnosti, a istovremeno olakšava glatku i učinkovitu suradnju između tijela za provedbu zakona.

Glavni problem u vezi terorističkih napada i drugih međunarodnih kaznenih djela je u tome što države članice nerado razmjenjuju vrijedne informacije. Postavljanjem europskih standarda za razmjenu informacija između nadležnih tijela, Direktiva za zaštitu podataka će postati moćan i koristan alat koji će pomoći vlastima prenijeti osobne podatke jednostavno i učinkovito, a u isto vrijeme poštujući temeljno pravo na privatnost.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A Diretiva em questão faz parte do pacote de medidas proposto pela Comissão que visa reformar a proteção de dados, onde se inclui um regulamento geral.

É fundamental assegurar um nível elevado e homogéneo de proteção dos dados pessoais das pessoas singulares e facilitar o intercâmbio desses dados entre as autoridades competentes dos Estados-Membros para garantir a eficácia da cooperação judiciária em matéria penal, bem como da cooperação policial. Para tal, o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais tem de ser equivalente em todos os Estados—Membros.

A proteção efetiva dos dados pessoais em toda a União requer não só que sejam reforçados os direitos dos titulares de dados e as obrigações dos responsáveis pelo tratamento dos mesmos, mas também que sejam conferidos, nos diferentes Estados-Membros, poderes equivalentes para controlar e assegurar a aplicação das normas em matéria de proteção dos dados pessoais.

A diretiva permitirá às autoridades policiais e judiciárias cooperarem de modo mais eficaz e mais rápido, garantindo a segurança jurídica.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La direttiva sulla protezione dei dati destinata alla polizia e alle autorità giudiziarie penali fa parte di un pacchetto di riforma della protezione dei dati proposta dalla Commissione, che comprende anche un regolamento generale sulla protezione dei dati. Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e agevolare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione fra autorità giuridiche e di polizia in materia penale. Per questo occorre che i diritti e le libertà delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, godano di un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri. Il pacchetto di riforma recherà vantaggi alle persone fisiche, rafforzandone i diritti e le libertà fondamentali in materia di trattamento dei dati personali e la fiducia nell'ambiente digitale. Per tutto ciò ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ Une directive sur le traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention de la criminalité est incluse dans le paquet sur la protection des données. Les récents évènements terroristes ont permis d'observer la réticence de certains États membres à échanger des informations parfois nécessaires dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme. J'ai donc apporté mon soutien à ce texte qui permettra aux autorités nationales d'échanger des données à caractère personnel, en respectant bien entendu le droit fondamental à la vie privée.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Este relatório aprova a posição do Conselho em primeira leitura sobre a adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou execução de sanções penais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho. Votei positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Riquet (ALDE), par écrit. ‒ Deuxième volet du paquet sur la protection des données, qui joue un rôle crucial dans la stratégie numérique pour l'Europe, ce texte est une avancée dans la lutte contre le terrorisme à l'échelle européenne. Si l'on peut se satisfaire de ces progrès, je regrette néanmoins l'absence de partage obligatoire de l'information entre les services nationaux.

Par conséquent, dans la ligne politique du groupe ALDE, nous continuerons de soutenir le partage obligatoire des informations entre les États membres et ferons des propositions pour améliorer Europol afin qu'il acquière une capacité d'enquête européenne.

Nous pouvons uniquement regretter que ce paquet sur la protection des données n'ait pas été voté en même que la directive PNR, comme cela était initialement souhaité par mon groupe politique au Parlement.

Étant donné qu'il constitue néanmoins un premier pas positif vers une plus grande intégration européenne sur la question de la sécurité, j'ai voté favorablement sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ As regras europeias sobre a proteção de dados datam de 1995. É preciso garantir que os utilizadores tenham maior controlo sobre os seus dados e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos mais apertados.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: Un reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el S. XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, tratamiento y cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la UE lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la UE entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o presente relatório, que aprova a posição do Conselho em primeira leitura tendente à adoção da diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou execução de sanções penais e à livre circulação desses dados, revogando a Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho.

A Diretiva relativa à proteção dos dados destinados às autoridades policiais e judiciárias faz parte do pacote de medidas que visa reformar a proteção de dados, proposto pela Comissão, e que inclui igualmente um regulamento geral sobre a proteção de dados, tendo em vista criar um quadro sólido, coerente, global e moderno em matéria de proteção de dados para a UE.

Com a adoção desta diretiva será possível estreitar, de um modo mais rápido e eficaz, a cooperação entre as autoridades policiais e judiciárias, gerando um sentimento de maior confiança e segurança jurídica no seio da população.

Pelas razões acima aduzidas, atribuí o meu voto favorável à aprovação deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales, y la libre circulación de estos datos. A lo largo del proceso el Parlamento introdujo medidas importantes para preservar los derechos de las personas en el uso de esos datos con limitaciones en el tiempo de tenencia de esos datos, clasificación de los datos en categorías para determinar bajo qué condiciones se podían procesar y se eliminó entre otras cosas el traspaso de información a terceros países a no ser que cuente con la autorización de las autoridades competentes, por no considerar que ofrecía las salvaguardas necesarias. Por ello, se ha votado a favor en tercera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Grazie a questa nuova direttiva sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche sarà facilitata la libera circolazione di tali informazioni ai fini di prevenzione, indagine e accertamento dei reati. Tuttavia, le autorità giudiziarie e di polizia dovranno sia garantire che i dati personali siano trattati in modo lecito e raccolti per finalità specifiche, esplicite e legittime, sia fornire informazioni chiare e comprensibili all'interessato, che avrà il diritto di chiedere un'eventuale limitazione del trattamento. Ritengo che, nell'ambito della lotta contro la criminalità transnazionale e il terrorismo, per garantire la sicurezza dei cittadini siano necessarie norme chiare e coerenti sulla protezione dei dati a livello europeo e una più stretta collaborazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Pertanto, ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ The proposed directive allows law enforcement agencies to use the personal data we have online, in their pursuit of criminal offenders. They must be specific about their reason for requesting our personal data (e.g: suspected of committing a crime, or aiding and abetting), and the type of data collected must be proportionate and limited to certain categories. I hope that this measure will help disarm and defund criminal gangs and terrorists, particularly those who prey on the misery of others (people smugglers, human traffickers). Therefore I voted for this resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Komisia prišla s pôvodným návrhom smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania, stíhania a o voľnom pohybe týchto údajov ešte v roku 2012. Diskusie o tomto opatrení boli od roku 2014 zmrazené. Až nedávne dramatické udalosti v Paríži a Bruseli odhalili v plnej nahote neschopnosť bezpečnostných orgánov vymieňať si nevyhnutné informácie. V týchto súvislostiach sa Európsky parlament zasadzuje za ukončenie diskusií a prijatie legislatívnych opatrení na ochranu osobných údajov. Schvaľujem preto pozíciu Rady a verím, že konečne dospejeme od slov k činom a smernica bude uvedená do praxe. Tento návrh je zároveň súčasťou balíka spolu s návrhmi nariadenia o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich leteckých spoločností. Aby boli bezpečnostné orgány schopné efektívne odhaľovať, vyšetrovať a stíhať vykonávateľov teroristických trestných činov, je nevyhnutné, aby boli na európskej úrovni nastavené jasné pravidlá, v rámci ktorých si budú môcť národné orgány efektívne vymieňať dostupné informácie, ktoré môžu prispieť k odhaleniu závažnej trestnej činnosti. Národné vlády už nemôžu zatvárať oči pred zlyhaniami bezpečnostných zložiek. Naopak, budú musieť preukázať viac rozhodnosti a neodkladne implementovať všetky tieto nástroje, keďže bezpečnosť občanov sa dnes stala najvyššou prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Renato Soru (S&D), per iscritto. ‒ Nell'ambito del pacchetto sulla protezione dei dati personali, ho votato a favore del progetto di direttiva sul trattamento dei dati personali oggetto di trasferimento a fini di cooperazione giudiziaria e di polizia. Si tratta di un provvedimento che stabilisce, per la prima volta, norme minime per il trattamento dei dati di vittime, testimoni e sospettati in ogni Stato membro nei settori della prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali, favorendo così la cooperazione tra le forze dell'ordine nell'UE contro atti criminali transnazionali e terroristici. Solo fissando norme comuni per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, queste potranno superare la diffidenza che fino ad ora ha impedito una vera cooperazione in materia giudiziaria e di polizia tale da impedire il verificarsi di crimini pianificati e compiuti in più di uno Stato membro. Per tali motivi, ho espresso il mio voto favorevole sulla proposta di direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Nová smernica zaručuje právo na ochranu údajov fyzických osôb pri domácom a zahraničnom spracovaní osobných údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, keďže táto oblasť doteraz nespadala do všeobecného právneho rámca ochrany osobných údajov. Účelom novej úpravy je okrem ochrany základných práv fyzických osôb aj zaistenie výmeny osobných údajov na účely prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov alebo výkonu trestov, čo prispeje k uľahčeniu spolupráce v boji proti trestnej činnosti v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. Uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove podržao sam stajalište Vijeća u prvom čitanju o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Sulík (ECR), písomne. ‒ Návrh som podporil a vítam zefektívnenie nástrojov v boji proti organizovanému zločinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za direktivo, ki izboljšuje izmenjavo podatkov in sodelovanje med policisti in drugimi kazensko pravnimi organi znotraj Evropske unije, z Interpolom in tudi državami izven EU, kar bo posledično izboljšalo tudi učinkovitost pri preganjanju kaznivih dejanj.

Nedavni teroristični napadi so razkrili strašne posledice slabega sodelovanja in mednarodno naravo kriminala in terorizma.

Seveda pa je treba zagotoviti, da se izmenjujejo le tisti podatki, ki so relevantni in potrebni. Zato je treba varovati podatke, še posebej žrtev in prič, kar direktiva zagotavlja.

Današnja družba je zaznamovana z izjemnim razvojem informacijske tehnologije, kar predstavlja velik napredek, hkrati pa tudi vedno večjo grožnjo posamezniku, ki se najbolj kaže skozi posege v človekovo zasebno sfero.

Zasebnost je osnovna človekova pravica, zato moramo biti pri obdelavi osebnih podatkov skrajno previdni in občutljivi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός ( NI), γραπτώς. ‒ Η συμφωνία έχει ως γενικό στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους τομείς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, σε ποινικές υποθέσεις με σκοπό την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, καταστρατηγεί όμως τις γενικές αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η πράξη αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις σε τομείς ανταλλαγής πληροφοριών υπόκεινται, είτε σε προσωπική βούληση, είτε σε εθνικής ασφάλειας διαπιστεύσεις, με πρόσφατο παράδειγμα τους βομβιστές των τρομοκρατικών επιθέσεων σε Παρίσι και Βρυξέλλες, όπου οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών, δεν προέβησαν σε αλληλοενημέρωση.

Η συμφωνία δεν ενισχύει πραγματικά την προσέγγιση βάσει κινδύνου, ούτε διασφαλίζει την υποχρέωση της εκ σχεδιασμού και εκ προεπιλογής προστασίας δεδομένων.

Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη εναρμονισμένων κριτηρίων, προϋποθέσεων όπως και περιορισμών, αντιτίθεται με την πρόβλεψη, στη συμφωνία, συμπερίληψης ιδιωτικών οντοτήτων στην έννοια των "αρμοδίων αρχών". Εν κατακλείδι, η συνεργασία είναι αδύνατη πρακτικά, λαμβάνοντας υπόψη το απλό παράδειγμα της μη έκδοσης Χριστοφοράκου από τις Γερμανικές αρχές στην Ελλάδα, προς διερεύνηση του σκανδάλου SIEMENS.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a tanácsi álláspontról szóló ajánlás elfogadását. A Bizottság adatvédelmi reformcsomagjának célja, hogy létrehozza az EU korszerű, következetes és átfogó adatvédelmi keretét. Egyetértek ezzel a célkitűzéssel és mivel a Tanács által jóváhagyott politikai megállapodás is fenntartja azt, hogy biztosítsák a személyes adatok magas szintű védelmét a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén, illetve hogy elősegítsék a tagállamok rendőri és igazságügyi hatóságai közötti személyesadat-cserét, így támogatni tudtam azt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Tapardel (S&D), in writing. ‒ The police directive will improve cooperation and efficiency between police forces of all Member States and will make for smoother exchange of information between Member States’ police and judicial authorities, which is crucial in the current security context. The directive is about ensuring the correct and lawful treatment of personal data in the law enforcement context, while respecting the fundamental right of privacy for citizens. As we do not have a common European Union framework on data protection or data processing for the police, I strongly support this directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Dans ce dossier de grande importance, j'ai décidé de voter pour la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ On the same day as the vote on PNR, it was also important to vote the new EU data protection rules. Indeed, this will merge different legal approaches in EU Member States into one single European rulebook and will give people back control of their personal information. Europeans are more and more careful with the personal information they want to share and rightly so. The new regulation includes, among other things, provisions on the right to be forgotten, the ‘clear and affirmative consent’ to the processing of private data by the person concerned, the right to transfer your data to another service provider and the right to know when your data has been hacked. The data protection package also includes a directive on data transfers for policing and judicial purposes which will help authorities transfer valuable personal data efficiently while respecting the fundamental right to privacy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. Podržala sam Direktivu kojom se građanima pruža veća kontrola nad vlastitim informacijama u digitaliziranom svijetu pametnih telefona, društvenih medija i internet bankarstva. Smatram da će nova pravila zaštititi pojedince, bilo žrtve, kriminalce ili svjedoke, postavljanjem jasnih prava i ograničenja na prijenos podataka u svrhu prevencije, istrage, otkrivanja i procesuiranja kaznenih djela ili izvršenje kaznenih sankcija, uključujući i zaštitu te sprječavanja ugrožavanja javne sigurnosti.

Sve će to istovremeno olakšati glatku i učinkovitu suradnju između tijela za provedbu zakona. Držim da će uvođenjem ovog zakona biti puno lakša razmjena informacija te, poštujući temeljno pravo na privatnost, biti ujednačena razina zaštite podataka u Europskoj uniji.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Če bi glasovala o priporočilu za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ, bi ga podprla.

Ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (05418/1/2016 – C8 0139/2016), mnenja Komisije (COM(2016)0213), ter člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije je obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ena izmed ključnih preventivnih ukrepov in zelo pomembna za varnost državljanov EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado a favor de esta resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales, y la libre circulación de estos datos. A lo largo del proceso el Parlamento introdujo medidas importantes para preservar los derechos de las personas en el uso de esos datos con limitaciones en el tiempo de tenencia de esos datos, clasificación de los datos en categorías para determinar bajo qué condiciones se podían procesar y se eliminó entre otras cosas el traspaso de información a terceros países a no ser que cuente con la autorización de las autoridades competentes, por no considerar que ofrecía las salvaguardas necesarias. Por ello, se ha votado a favor en tercera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A javaslattevő egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával és megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták. Ezért a jogalkotási aktus aláírását javasolja. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado A FAVOR de esta resolución legislativa sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades para los fines de prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de las sanciones penales, y la libre circulación de estos datos. A lo largo del proceso el Parlamento introdujo medidas importantes para preservar los derechos de las personas en el uso de esos datos con limitaciones en el tiempo de tenencia de esos datos, clasificación de los datos en categorías para determinar bajo qué condiciones se podían procesar y se eliminó entre otras cosas el traspaso de información a terceros países a no ser que cuente con la autorización de las autoridades competentes, por no considerar que ofrecía las salvaguardas necesarias. Por ello, se ha votado a favor en tercera lectura.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. ‒ The data protection directive negotiations came to an end on 15 December. The agreed text is not perfect but it still provides better data protection rights in the context of law enforcement activities than the current legislation. The main problematic element is the Council’s addition of Article 36aa which allows transfers of personal data to private entities in third countries. Despite this controversial article, I voted in favour of this directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ Mediante esta decisión el Parlamento procede a aprobar la posición del Consejo en primera lectura sobre la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales. Hablamos de una decisión importante que nos ayuda a dar un paso más en la lucha contra la delincuencia, por lo que considero necesario votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Valenciano (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este paquete legislativo porque supone un acuerdo histórico sobre la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos. Contiene dos elementos: un Reglamento, que aborda el tratamiento de datos personales por parte de actores privados y una Directiva, que cubre el uso que de los datos personales hacen las autoridades policiales y judiciales.

Este acuerdo pone en hora el reloj de la protección de los datos personales en el siglo XXI e incide en todos los aspectos relativos al almacenamiento, el tratamiento y la cancelación de los datos. Además confiere a los ciudadanos un mayor control sobre un aspecto tan relevante de sus vidas como es la privacidad.

La forma en la que las autoridades judiciales y policiales tratan los datos personales de los ciudadanos tiene un profundo impacto en los derechos fundamentales de los mismos. La nueva directiva contribuirá a que estos intercambios se realicen bajo el paraguas de una normativa a nivel de toda la Unión, lo que mejorará su eficacia a la vez que protege los derechos fundamentales. Es la primera vez que contaremos con un sistema armonizado en la Unión entre los 28 socios.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ In het nieuwe digitale tijdperk is het onze morele plicht als liberalen om de rechten en vrijheden van de Europese burgers te beschermen. Om dit zo effectief mogelijk te doen moeten we in de wetgeving duidelijke rechten en beperkingen op de overdracht van persoonsgegevens met het oog op de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ J'avais déjà voté en faveur de cette directive concernant la protection des données dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

Comme pour le règlement général sur la protection des données, il est question de moderniser et de renforcer le système en permettant les échanges entre les différentes autorités compétentes des États membres en matière pénale, dans un système plus harmonisé et cohérent et en soumettant les personnes chargées du traitement de ces données à davantage d'obligations.

Les pouvoirs de surveillance et de contrôle de l'application des règles de protection des données personnelles resteront confiés à chaque État membre.

Théoriquement, le transfert de données doit être strictement limité et ne doit pas devenir fréquent et massif. Le risque de profilage est également strictement encadré.

J'ai voté pour cette directive car elle permet un minimum d'encadrement. Je reste cependant assez sceptique sur sa mise en œuvre réelle dans les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ A proposta de regulamento visa reforçar os direitos individuais e consolidar o mercado interno da UE, garantir uma aplicação mais rigorosa da regulamentação, simplificar as transferências internacionais de dados pessoais e instaurar normas internacionais em matéria de proteção de dados.

Tememos que, nesta conjuntura, este regulamento que centraliza processos e afasta os mecanismos de controlo de dados pessoais dos cidadãos possa criar condições para derivas securitárias atentatórias dos direitos, liberdades e garantias.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die Ausnahme, zum Beispiel jemandes Sexualleben zu verarbeiten, wenn es für historische oder statistische Zwecke oder zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung erforderlich ist, ist nicht sinnerfassend und entbehrt jeglicher Grundlage. Auch die Art der politischen Überzeugung und die Erforderlichkeit aufgrund des Arbeitsrechts, abgesehen von politischer öffentlicher Tätigkeit, machen keinen Sinn und sind abzulehnen. Außerdem bleibt die Frage offen, ob dies in Zeiten der Fluggastdatenübermittlung oder des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über die Vertiefung der Zusammenarbeit bei der Verhinderung und Bekämpfung schwerer Straftaten überhaupt noch relevant ist.

 
  
MPphoto
 
 

  Flavio Zanonato (S&D), per iscritto. ‒ Ho sostenuto con convinzione la direttiva attinente alla protezione dei segreti commerciali e aziendali. La proposta, che rende uniforme la politica dei 28 Stati membri su questo argomento, fornirà solide garanzie di protezione alle aziende, rendendo il suolo europeo ancora più attrattivo per futuri investimenti. Nell'epoca della digitalizzazione, della condivisione e del "dato moneta", era necessario costruire una serie di norme per proteggere le imprese, soprattutto le medie e piccole, dal rischio di perdere i propri segreti professionali e, dunque, la loro ricchezza. Con tale direttiva, l'Europa diventa avanguardia nel mondo rispetto alle tutele nel mercato digitale, mantenendo integri i propri principi di liberta di espressione e movimento. Soprattutto grazie all'impegno del gruppo S&D, infatti, si sono inserite apposite tutele sia per l'attività giornalistica che per i whistle blowers che per i lavoratori in possesso di dati sensibili che vogliono cambiare ambiente professionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Albrecht sobre a proteção dos dados pessoais que visa garantir que os cidadãos tenham um maior controlo sobre os seus dados, dar mais clareza e segurança jurídica às empresas e sujeitar as transferências para países fora da UE a requisitos mais apertados.

As regras europeias sobre a proteção de dados pessoais - que datam de 1995, uma era em que menos de 1 % dos europeus utilizava a Internet - têm de ser atualizadas para responder aos progressos tecnológicos, à globalização e aos novos métodos de recolha, acesso e utilização dos dados.

O objetivo desta reforma é reforçar o controlo dos cidadãos sobre os seus dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem zakonodajno resolucijo glede sprejetja nove direktive, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj.

Zahteve organov kazenskega pregona po uporabi osebnih podatkov za boj proti kriminalu – sem spada tudi boj proti terorizmu – je potrebno postaviti v pravni okvir, ki varuje državljane EU in preprečuje kakršno koli nedovoljeno razkritje osebnih podatkov ali nedovoljen dostop do njih.

 

8.3. Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
 

Suulliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). Olyan nagyon szívesen ünnepeltem volna együtt azokkal a képviselőtársaimmal, akik vastapssal jutalmazták ezt a repülőgéputasadat-nyilvántartásnak az elfogadását. Én is annyira örülnék, hogyha azt gondolnám, hogy akkor most ezzel vége a terrorizmusnak. Lehet menni nyaralni a családoknak, nem kell többet aggódnunk. Hát sajnos, kérem szépen, nem így van. Többször próbáltam, többek között a Mogherini asszonytól rákérdezni, egyébként Albrecht úrtól is, aki mint nagy demokrata, nem hajlandó kékkártyás kérdésre választ adni, hogyha éppen politikai ellenfeléről van szó.

Az alapkérdést szerettem volna ezen az ülésen megtudni: hogy miután pontosan be tudják határolni azt a kört, azt a néhány ezer embert Európában, akik a terrorizmus szempontjából igazán veszélyesek, lásd a brüsszeli eset, ahol abszolút a hatóságoknak a látókörében voltak ezek az emberek, akkor miért nem csinálnak velük valamit? Tehát miért kell megvárni azt, amíg ezek a jól ismert emberek a brüsszeli Molenbeek negyedből, és a többi, akikről pontosan lehet tudni, PNR nélkül is, hogy röpköd, mint a hajderménkű Szíria, meg az Iszlám Állam és Európa között… Tudjuk róluk, és mégis szabadon járkálhatnak. Ezen kellene változtatni, kérem szépen, nem pedig a teljesen ártatlan, bűncselekményekkel összefüggésbe nem hozható utasoknak már lassan a fehérneműjük színét is ellenőrzik. Nincs összefüggés a biztonságunk, és e között. Sajnálom, pedig én is szeretném.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). Madam President, security is one of the key arguments for the United Kingdom to remain in the EU. Following the attacks in Brussels, it is even more evident that we need measures, and we need to work together to ensure that information-sharing between European countries operates properly.

We need to give intelligence agencies the tools to track terrorists. By voting in favour of the PNR Directive, Labour MEPs proved wrong those on the right and the Eurosceptics, who had been misleading the public with a smear campaign claiming we had been blocking progress on this. Today we voted for a directive that allows us to gather and share flight data of potential perpetrators of terrorist attacks between all the EU countries, while making sure people’s privacy is protected through a strong directive protecting personal data.

Today the EU made us stronger in the fight against terrorism, while ensuring that people’s privacy is protected.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). Pani Przewodnicząca! Chciałabym zaapelować do Pani Przewodniczącej, by jednak trzymała większą dyscyplinę. Mamy tu kilku posłów, którzy wielokrotnie wypowiadają się, opowiadają swoje historie z życia i przekraczają czas o 20 sekund. Są osoby na sali, które chciałyby się wypowiedzieć w ostatnich tematach i nie będą miały najmniejszej szansy.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL). – Senhora Presidente, eu propus que fosse rejeitada esta proposta do registo comum de passageiros, porque creio que ela nos converte a todos como suspeitos de terrorismo. Acredito mesmo que há um aproveitamento do medo que vivemos atualmente para nos retirar direitos e liberdades.

Todas as autoridades tinham conhecimento dos suspeitos que acabaram por cometer atos terroristas no espaço europeu. Em Madrid, os terroristas eram já conhecidos das autoridades francesas e britânicas. Em Londres, os terroristas eram seguidos pela polícia francesa. No primeiro ataque em Bruxelas, o terrorista francês era conhecido pelas autoridades francesas. No caso do Charlie Hebdo, os terroristas eram conhecidos pelas autoridades inglesas. No caso de Bruxelas, que agora recentemente vivemos, as autoridades suecas tinham informação. Ou seja, há informação sobre os suspeitos de terrorismo, eles acabam por cometer os atentados, não há troca de informação, não há cooperação, e com esta justificação acabamos por tornar-nos todos suspeitos e guardar os registos dos voos de todos os passageiros da União Europeia, este ano centenas de milhões de euros, e convertemo-nos a todos num território de medo.

O terrorismo não conhece fronteiras, Sra. Presidente.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). Já jsem hlasoval pro tento materiál, protože jsem přesvědčen, že v současné době je nutné, abychom měli informace o tom, kdo kam létá jakým letadlem. Ve chvíli, kdy jsou data dostatečně chráněna předchozími právními texty, které také dnes byly schváleny, jsem přesvědčen, že vzhledem k trvale hrozícím teroristickým útokům v Evropě je nutné, aby policie při vyšetřování teroristických útoků a jiných forem závažné činnosti se mohla dostat k informacím, kdo kam letěl.

Je to nutné ve chvíli, kdy dneska někteří mladí Evropané létají bohužel na Blízký východ, létají do Sýrie, spolupůsobí ve vojskách a ve strukturách Islámského státu a pak se vracejí zpátky do Evropy. Také je nutné, aby tito lidé, co se vrátí ze Sýrie a z jiných území, aby se začalo vyšetřovat, zda pracovali pro Islámský stát a pokud se to potvrdí, aby byli potrestáni. Ta druhá část – trest a vyšetření – jsou nutné, jinak sdílení informací nebude mít význam.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Priekšsēdētāj! Drošība vai brīvība — tieši šie divi saskaitāmie veido vienu no principiālākajiem vienādojumiem valstu pārvaldes ziņā. Kura no tām ir svarīgāka? Kurai jādod priekšroka? Lieta ir tāda, ka abas ir nenoliedzami svarīgas. Eiropas Savienības gadījumā desmitiem gadu ilgi mēs dzīvojam it kā vienā no šiem saskaitāmajiem — drošībā —, kas šķiet kaut kas pats par sevi saprotams, pastāvīgi pastāvošs, bet diemžēl tā nav. Un pēdējie notikumi gan Parīzē, gan Briselē un arī citās Eiropas pilsētās pierāda, ka mums jādomā par drošību, jāpanāk kompromisi, lai drošību un brīvību maksimāli sabalansētu, neignorējot nevienu no tām.

Es atbalstu šo dokumentu, balsojot šodien, jo pasažieru datu reģistrs piedāvā tādu pašu dilemmu, tomēr domājams, ka, ņemot vērā visu pēdējā laikā notikušo, šāds reģistrs ir nepieciešams Eiropas Savienībai, tieši lai sekmētu mūsu iedzīvotāju drošību. Svarīgākais šajā ziņā, protams, ir garantēt pamatbrīvības mūsu pilsoņiem. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). Frau Präsidentin! Ja, wir brauchen die Verwendung von Fluggastdatensätzen. Ja, wir brauchen auch den Austausch zwischen den Mitgliedstaaten. In den sogenannten Fluggastdatensätzen werden alle Daten und Vorgänge rund um eine Buchung von den Airlines zu Servicezwecken elektronisch aufgezeichnet und über ein Abkommen in einem genau terminierten Zeitraum auch nach Abschluss der Flugreise in den jeweiligen Computer-Reservierungssystemen gespeichert.

Zwei Dinge sind mir dabei besonders wichtig: Es gibt erstens strenge Datenschutzvorkehrungen inklusive eines verpflichtenden Datenschutzbeauftragten. Und – genauso wichtig – es gibt einen verpflichtenden Datenaustausch von wichtigen und notwendigen Daten zwischen den Mitgliedstaaten, auch mit Europol. Denn es nützt überhaupt nichts, wenn ein Mitgliedstaat die Information hat und an den anderen nicht weitergibt.

Genauso wichtig ist: Wir haben eine Revisionsklausel nach zwei Jahren aufgenommen. Das heißt: Wir werden nach zwei Jahren schauen, was aus diesem Abkommen geworden ist und ob der Datenschutz auch wirklich gewährleistet ist.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, when we were debating these proposals I posed the question that, if we rejected the proposed legislation today, who would be the happier – the citizens of Europe, the data subjects, or the terrorists? The answer was obvious – the terrorists – because, if I am traveling from Dublin to Beirut, New York, Sydney, wherever, why should I be afraid if the authorities have that information? When you have nothing to hide, you have nothing to fear. I think now, at least, the authorities will be able to get their hands on data to track terrorists and would-be terrorists. I think that is a good thing and, as Mr Jahr said, the rules are laid out pretty clearly in relation to the use of the data.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). To, co probíráme v tomto tématu PNR, souvisí i s tím předchozím. Já si dovoluji vyslovit tezi, že chceme-li skutečně chránit naši svobodu a naši bezpečnost, tak je musíme chránit samozřejmě jako prioritní a i případně prolomovat do jisté míry jinak chráněná práva. To je myšleno právě právem na ochranu informací.

Jestliže tyto databáze existují, jestliže mají údaje o cestujících a tato data jsou relevantní pro vyšetřování nebo i zamezení a předvídání určitých bezpečnostních hrozeb, tak propojení těchto dat a jejich shromažďování je v kompetencích států a já si myslím, že je dobře, že jsme tuto zprávu takto podpořili.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). Г-жо Председател, колеги, категорично подкрепям този доклад. Настоящото предложение цели да установи ясни и строги правила за събирането, използването и опазването на резервационните данни на пътниците, пътуващи от, до и в Европейския съюз.

С оглед на увеличаващия се трафик на хора, както и след последните нападения в Париж и Брюксел, при които сме свидетели на една истинска война вътре в Европа, стана ясно, че са ни нужни строги мерки, насочени към повишаване на сигурността на целия Европейски съюз, и най-вече опазването на неговите външни граници. Това е изключително важно с оглед на ситуацията, в която се намираме.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). Považuji za velmi důležité, že dnes EP odsouhlasil směrnici, která umožní uchovávat a sdílet data o pasažérech mezinárodních letů mimo EU. Nejde o omezení svobody, protože každý i nadále může létat tam, kam chce, ale jde skutečně o minimální opatření v boji proti mezinárodnímu zločinu.

To, že pro směrnici nakonec hlasovalo 461 poslanců, považuji za velmi důležité a dobrý signál, ale velmi se divím tomu, že to trvalo 5 let. Obávám se, že nebýt obětí terorismu v Paříži a nedávno v Bruselu, tak do dnešního dne by tato směrnice nebyla odsouhlasena. To není dobrý příklad toho, jak bychom měli postupovat v naléhavých případech.

 
  
 

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La raccolta dei dati forniti dai passeggeri (PNR europeo) è, secondo la Commissione, un modo per raccogliere dati sugli individui ed aumentare la sicurezza dei cittadini europei. A nostro avviso una raccolta di dati sistemica e generale può essere utile a garantire la sicurezza se e solo se vi è un correlato obbligo di cooperare e scambiare le informazioni rilevanti. Questa direttiva a nostro avviso sacrifica il diritto alla privacy senza garantire la sicurezza dei cittadini europei. Per questi motivi avrei deciso di votare contro.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor una directiva para establecer un registro europeo de los datos de los viajeros que utilicen el avión como medio de desplazamiento en el interior de la UE porque, como los socialistas españoles venimos defendiendo, supone un instrumento útil para la lucha contra la amenaza terrorista que nos golpea. Los datos personales asociados a los pasajes pueden ser útiles a la hora de identificar riesgos.

A partir de la aprobación de este instrumento las autoridades tendrán a su alcance el intercambio ágil de información sobre personas sospechosas. Ante una amenaza común, que no conoce fronteras, la UE debe dotarse de un marco común para poder intercambiar la información que manejan de individualmente las autoridades policiales y judiciales de cada país e incluso los servicios nacionales de inteligencia de los 28.

No se trata sólo de aumentar acríticamente nuevos instrumentos de lucha antiterrorista, que tienen un impacto en los derechos fundamentales, sino que cabe mejorar el uso que se hace de los instrumentos ya existentes. Por eso, los socialistas llamamos a un reforzamiento de EUROPOL que la convierta en una suerte de FBI europeo que esté a la altura del reto al que nos enfrentamos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Desde que comenzara a tratar de imponerse un Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) en la Unión Europea hemos estado en contra ante las escasas garantías existentes en materia de protección de datos y supone un nuevo aumento de la capacidad de las fuerzas de seguridad de actuar de manera opaca y sin garantías de legalidad utilizando la lucha contra el terrorismo como excusa.

Tras el proceso de trílogos no hemos visto una reducción en el alcance de la regulación, sino todo lo contrario, registrándose también los vuelos intraeuropeos, y sin poner un límite claro al carácter de los datos que se almacenarán, por lo que la policía podrá recabar y almacenar información que no tiene por qué ser relevante para la inteligencia antiterrorista. Por último, se mantiene la posibilidad de transferir esos datos a un tercero, incluso fuera de la Unión Europea, lo cual resulta francamente preocupante y ahonda en la política de vigilancia masiva de la población, particularmente de activistas sociales, por parte de nuestros gobiernos o de terceros países con la complicidad de nuestros gobiernos. Por todo lo anterior, hemos votado en contra

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Aliot (ENF), par écrit. ‒ Je me suis fermement opposé au texte sur la création d'un PNR européen. Celui-ci vise en effet à collecter les données personnelles de tout passager aérien qui entre ou sort de l'Union.

La position du Front national est en effet très claire: ce projet représente une grave atteinte à la liberté des voyageurs européens et se révèlerait inefficace dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les attentats de Paris et Bruxelles, par exemple, n'auraient pas pu être évités avec un tel dispositif. De plus, certains, comme le Royaume-Uni, craignent à juste titre que certains fonctionnaires d'État ne soient pas fiables et puissent divulguer des informations permettant de faciliter de nouveaux attentats.

Enfin, sous couvert de lutte antiterroriste, le PNR s'apparente d'avantage à une excroissance aérienne de l'espace Schengen et représente une nouvelle atteinte à la souveraineté des États. Le PNR a en effet vocation à être partagé avec les États-Unis, sans aucune réciprocité... La France, par exemple, possède déjà son propre PNR depuis 2006.

Surveillance de masse, danger pour la sécurité nationale, atteinte à la souveraineté nationale des États: les députés ENF ont voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ L'adoption du PNR est bienvenue, mais elle est loin d'être LA réponse au terrorisme.

Quand on sait que les services anglais étaient au courant de possibles attentats à Madrid, que la police française était sur la piste des terroristes de Londres, que des armes utilisées lors des attentats de Paris ont été achetées en Allemagne ou encore que les services de renseignement suédois ont refusé de partager des informations relatives à l’un des terroristes des attentats de Bruxelles, on est en droit de s’interroger sur la coopération entre les États membres au sein de l’Union européenne.

Force est de constater que la défense de nos attributs nationaux ne sauve pas des vies, bien au contraire. Dans un espace ouvert, c’est d’un service de renseignement européen dont nous avons besoin. Il est fondamental d’élargir les prérogatives d’Europol et de créer un procureur européen pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières.

C’est avec plus d’Europe que nous combattrons efficacement le terrorisme. Le contrôle de la circulation des armes à feu, l’assèchement des sources de financement, la prévention de la radicalisation sont autant de défis que nous devons relever ensemble pour faire de l’Europe un espace de liberté, de sécurité et de justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφησα υπέρ του συμβιβασμού που επετεύχθη μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την δημιουργία ενός Κοινού Μητρώου Επιβατών για τις διεθνείς πτήσεις από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νέο αυτό μητρώο θα μπορέσει να βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών στον εντοπισμό υπόπτων εγκληματικών πράξεων. Όρος του Κοινοβουλίου ήταν η υιοθέτησή του να συνδυαστεί με εκείνη του νομοθετικού πακέτου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζοντας έτσι ότι η διατήρηση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επιβατών θα γίνεται υπό ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς τον κίνδυνο παραβίασης της ιδιωτικής ζωής των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Pascal Arimont (PPE), schriftlich. ‒ Nach terroristischen Anschlägen ist der Ruf nach einem besseren Austausch relevanter Informationen zwischen den Sicherheitsbehörden der EU-Mitgliedstaaten wiederholt laut geworden, ohne dass danach konkrete Taten folgten. Mit dem vorliegenden Bericht über den Austausch von Fluggastdaten ist nun – nach monatelangem Tauziehen – endlich ein erster Schritt in die Richtung effizienterer Terrorismusbekämpfung in der EU gemacht worden. Dem müssen aber weitere Schritte folgen, die insgesamt in einen europäischen Sicherheitsdienst münden sollten. Es wird angesichts der sich häufenden Anschläge deutlich, dass einzelne Staaten alleine den Terrorismus nicht in den Griff bekommen. Eine engere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und ein systematischer Informationsaustausch zwischen europäischen Sicherheitsbehörden sind nötig, um das grenzübergreifende Phänomen des Terrorismus zu bekämpfen. Dieser Austausch kann durch ein zentralisiertes EU-Fluggastdatensystem vereinfacht werden, etwa um die Bewegungen von Gefährdern effizienter zu kontrollieren. Daher unterstütze ich den vorliegenden Bericht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ After much consideration, I decided to oppose the PNR proposals for two main reasons:

1. I don’t believe that it will have the security benefits which have been claimed for it. Indeed, the free movement within the Schengen Area must be of far greater concern. The recent terror attacks would not have been stopped by PNR.

2. I have concerns over privacy and data retention. The lengthy ‘masking period’ ensures that personal data will be kept, and the legislation provides for that data to be shared with third countries. This leads to a loss of control over personal data and the risk of cyber-attacks and/or fraud. Finally, it grants power to the European Police Force, Europol.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ Afin de lutter contre la menace terroriste, l'Europe doit se doter d'un PNR unique (registre européen des passagers aériens). Or, cette résolution ne crée pas un système européen centralisé, mais l'addition de 28 PNR nationaux, avec la possibilité, volontairement mais non automatiquement, d'alimenter un système d'information centralisé.

C'est pourquoi j'ai voté en faveur d'un amendement demandant la centralisation des informations et le partage obligatoire des données pour éviter la création de 28 PNR nationaux. Il n'a malheureusement pas été retenu.

J'estime donc que ce projet de PNR est insatisfaisant, mais indispensable, et c'est pourquoi j'ai voté en faveur de cette résolution. J'appelle tout de même les Européens à travailler ensemble et à donner à l'Europe les moyens d'un gouvernement fédéral.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pasiūlymą dėl PNR duomenų naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems nusikaltimams, juos nustatyti, tirti ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn. PNR duomenys – lėktuvu keliaujančių keleivių užsakant bilietą pateikta informacija, kurią laiko oro vežėjas. PNR duomenis taip pat gali naudoti teisėsaugos institucijos, todėl pasiūlytoje direktyvoje nustatytos suderintos tokių priemonių taisyklės. Atidžiai išanalizuoti PNR duomenys gali būti veiksminga nusikalstamos ir teroristinės veikos nustatymo ir sekimo priemonė. Be to, juos galima naudoti imantis atsakomųjų, tikralaikių arba aktyvių veiksmų siekiant sustabdyti, stebėti, apklausti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn nusikaltėlius.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ Whilst UKIP are not principally opposed to the use of PNR data on a bilateral basis, UKIP have voted against this legislative report. Our main concerns lie with two key areas of this legislation. The first issue is that this legislation will permit Europol, an EU agency that UKIP neither recognise nor respect, to access this data and thus provides an extension of their judicial powers. The second issue for UKIP lies with the length of time that the data will be held; we believe that this length of data retention is far too long and leaves many law-abiding citizens’ data at risk from cyber-attacks. We believe that this risk is significantly higher in certain Member States that do not have appropriate standards for data protection and security. In this respect, UKIP have therefore voted for amendments which significantly reduce the length of period for data retention.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Le Front National est hostile au PNR européen, qui vise à collecter les données personnelles de chaque passager d'avion entrant ou sortant de l'espace européen dans le souci de lutter contre le terrorisme et des infractions graves pour trois raisons: il est liberticide car il porte atteinte à la vie privée des passagers, recueillant des informations sur leur appartenance religieuse ou leur état de santé; il est aussi inefficace et vise plus à prolonger l'espace Schengen au niveau aérien – d'autant que la France possède déjà son PNR national – qu'à lutter contre le terrorisme, ce qui se ferait de façon plus efficace en privilégiant une surveillance attentive des suspects fichés "S"; enfin, il porte atteinte à la sécurité nationale en laissant d'autres pays européens, dont certains, de leur propre aveu, ne sont pas fiables, comme le Royaume-Uni, accéder aux informations concernant les passagers qui entrent ou sortent du territoire français. J'ai donc refusé ce projet de flicage généralisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la directive PNR car il s'agit d'un outil supplémentaire pour sécuriser l’Union européenne dans le contexte actuel. Mais ce texte seul restera, malheureusement, insuffisant pour prévenir les atrocités sur le sol européen.

Le PNR ne sera en effet efficace que si les États membres échangent les informations cruciales qui ressortiront des PNR nationaux. C’est un grand défi lorsqu’on sait, par exemple, combien les États se montrent réticents pour alimenter les banques de données d’Europol sur le terrorisme et les combattants étrangers de retour dans leur pays d'origine ("returnees").

Les 28 doivent intensifier leurs efforts pour rendre l’échange d’informations plus efficaces dans la détection des présumés terroristes. Nous resterons dès lors extrêmement attentifs quant à l’utilisation et l’efficacité de ce fameux PNR mais aussi à l’échange d’informations car là est une des clés de notre sécurité.

Par ailleurs, s'agissant d'établir un système qui recueillera nombre de données personnelles, on ne peut que se féliciter que ce vote intervienne en même temps que celui sur les textes relatifs à la protection des données personnelles afin de garantir le respect des libertés fondamentales. À tout moment il faut en effet veiller à maintenir un équilibre entre sécurité des citoyens et préservation de leurs droits fondamentaux

 
  
MPphoto
 
 

  Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), por escrito. He votado a favor del informe que da el visto bueno a la propuesta de Directiva que regulará los datos de los pasajeros aéreos (PNR, en sus siglas en inglés) a pesar de mis reticencias y dudas sobre su utilidad futura ya que no se exige a los Estados Miembros la obligatoriedad de compartir los datos. Lo he hecho como gesto hacia el progreso y desarrollo de un verdadero sistema común de inteligencia que sea eficaz y facilite un verdadero intercambio de información adecuada. Pero tras la apresurada aprobación en 2006 de una directiva de retención de datos que debía servir para mejorar la seguridad, una década y varios atentados después, la normativa no ha demostrado ser eficaz y sí ha quedado en evidencia su especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la tumbó en 2014.

Seguiré trabajando para garantizar que la Unión Europea cuente con una Directiva que garantice un intercambio de información entre los servicios de inteligencia nacionales. Para que Europol se convierta en el centro de operaciones que facilite y coordine el intercambio sin tener que contar con 28 bases de datos masivas y sin una coordinación clara.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ I codici PNR, legati alle informazioni che tutti i passeggeri forniscono alle compagnie aree al momento della prenotazione dei voli, rappresentano uno degli strumenti più importanti per prevenire e accertare i reati gravi e le azioni legate al terrorismo. La relazione Kirkhope, che oggi ho sostenuto in Parlamento, descrive efficacemente le innovazioni approvate in materia di raccolta, condivisione e l'analisi delle informazioni dei PNR. Secondo la nuova direttiva, gli Stati membri devono stabilire un'Unità di informazione sui passeggeri (UIP) con il compito di raccogliere i codici di prenotazione dalle compagnie aeree, conservandoli per un periodo di cinque anni. A sei mesi dal trasferimento dei dati si prevede una mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l'indirizzo e i contatti, per garantire la tutela della privacy dei passeggeri. La nuova procedura consentirà di conservare, trattare e trasferire i dati in maniera più efficiente, favorendo al contempo una protezione dei passeggeri e una migliore azione delle forze dell'ordine e dei servizi di intelligence.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Hemos votado en contra de este pese a que este PNR en la UE se planteó inicialmente desde la Comisión como una forma de luchar contra el terrorismo y el crimen transnacional. Finalmente el texto del ponente demuestra que la intención va más allá. El texto pretendía originalmente armonizar las obligaciones en cuanto a recopilación de datos de las compañías aéreas y operadores que operan desde terceros países. El Informe, también en este caso ha ido más allá de la propuesta de la Comisión, pidiendo extenderse el registro de datos de pasajeros a los viajeros entre países de la UE. El texto determina los criterios en base a los cuales estas autoridades pueden usar dichos datos, definidos de una manera vaga y amplia. La compilación masiva de datos que se propone es desproporcionada e innecesaria desoyendo las recomendaciones del TJUE sobre proporcionalidad en la recogida de datos. Por toda esta serie de indefiniciones, vaguedades e intentos de presentar como lucha contra el terrorismo una recopilación masiva e indiscriminad