Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2206(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0127/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0127/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0148

Συζητήσεις
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

5.12. Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  

Schriftliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La Corte dei Conti redige relazioni speciali contenenti informazioni d'interesse per l'esecuzione dei fondi o che costituiscono parte integrante del discarico. Le relazioni costituiscono una buona fonte per informazioni su vari temi d'interesse, tra cui sistemi di monitoraggio sul programma EuropeAid, lo sviluppo rurale e il programma Garanzia Giovani. Per questo motivo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Este informe se refiere a 23 informes especiales del Tribunal de Cuentas que versan de cómo los fondos han sido implementados y evalúan algunos programas heterogéneos y temas transversales. El Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de ninguno de ellos, por eso he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παραπάνω έκθεση δίνει μια σε βάθος ανάλυση της επίτευξης συγκεκριμένων περιοχών προγραμμάτων χρηματοδότησης και παρέχει σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων δράσεων όπως την αξιολόγηση του EuropeAids, τις συμφωνίες σύμπραξης για την αλιεία, την εγγύηση της ΕΕ για τη νεολαία και τα πρώτα βήματά της, την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. – Je me suis abstenue sur cette décharge qui apporte des corrections aux dysfonctionnements mais de façon insuffisante.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against discharge specifically on the point of the Special Reports as I do not believe that they were a good use of taxpayers’ money; however, I did not vote against the Court of Auditors’ discharge as a whole, as taken later in proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution comme le préconisait la commission au fond.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Pritariau šiai rezoliucijai. Komisija turėtų atsižvelgti į Europos Parlamento pastabas dėl efektyvesnio ES lėšų valdymo ir panaudojimo ES valstybėse narėse. Europos Audito Rūmai savo specialiosiose ataskaitose nuolat pažymi, jog administruojant ES lėšas trūksta Komisijos stebėsenos dėl tikslingo ir efektyvaus ES lėšų panaudojimo. Nesant Komisijos stebėsenos neįmanoma įvertinti, kokiu mastu Europos Sąjungos finansinė parama prisideda siekiant nacionalinių ir Sąjungos tikslų įvairiose politikos srityse. Komisija taip pat turėtų užtikrinti, kad iš valstybių narių ji gautų nuoseklią ir patikimą informaciją apie ES skiriamų lėšų panaudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a különjelentéseinek nyomon követéséről azt állítja, hogy az adott gazdasági részterületeken 44 ajánlásából 23 valósult meg teljes mértékben, míg 18 esetben nem vagy csak részleges megvalósulásról beszélhetünk. Ezek a nem teljesült ajánlások főleg a mezőgazdasági politika, a szociálpolitika, a versenypolitika és a külkapcsolatokat fontos területeit érintették. A jelentés számos hiányosságra, átláthatatlan döntéshozatali és felelősség megosztási mechanizmusra világít rá, illetve elégtelennek ítéli a megelőző ajánlások nyomon követhetőségét. A fenti számokból világosan következik, hogy a Számvevőszék ajánlásainak teljesülése alig haladja meg az 50%-ot, ami megkérdőjelezi a hatékonyságon túl az átlátható működésről szóló elvárások teljesülését is. Mind ezek alapján a mentesítés megadását nem támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. – UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Dans ce rapport, la Cour des comptes revient sur plusieurs programmes menés par la Commission et les États membres dans l'Union européenne: sans convenir de leur inutilité, la Cour s'inquiète du coût élevé de certains de ces programmes, inversement proportionnel aux résultats obtenus, et souligne l'absence d'efficience, le manque de clarté ou la gestion trop laxiste.

Le rapport spécifie les différentes voies à suivre pour chacun de ces projets (par exemple, la politique de subvention des programmes ruraux, ou encore l'amélioration des conditions de transport fluvial) et conclut à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans en désigner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables), ni les responsables (Commission, États membres, agences).

Je me suis donc abstenu sur ce rapport, dont on ne peut que regretter le manque de précision des analyses et de leurs conclusions.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Suivant l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, j'ai approuvé ce rapport qui recommande l'octroi de la décharge sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission pour l'exercice 2014.

Il s'agit de rapports touchant à l'exécution des fonds qui donnent au Parlement des informations importantes dans l'exercice de sa fonction d'autorité de décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La procedura di discarico del bilancio rappresenta un momento importante nella vita istituzionale dell'Unione europea. In questa occasione il Parlamento europeo, unica istituzione eletta a suffragio universale dai cittadini, decide su raccomandazione del Consiglio se garantire o meno l'approvazione definitiva dell'esecuzione del bilancio per un determinato esercizio finanziario. Si tratta di un passaggio fondamentale che è anche l'occasione per indirizzare specifiche raccomandazioni alle istituzioni e alle agenzie che compongono la struttura comunitaria. La relazione Dlabajová sulle relazioni speciali prodotte della Corte dei Conti nell'ambito della procedura di discarico del bilancio del 2014 per la Commissione europea, costituisce un esempio positivo di come la collaborazione istituzionale possa portare ad un miglioramento dell’utilizzo delle risorse interne dell'Unione. Il testo, da me sostenuto, accoglie con particolare favore le raccomandazioni e le conclusioni contenute nelle relazioni della Corte e sottolinea largamente il valore delle sue analisi e delle sue proposte. Secondo la Corte i conti dell'Unione sono regolari e legali sebbene presentino ancora alcuni margini di errore.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Tribunal de Cuentas evalúa a la Comisión y no refleja irregularidades o problemas contables significativos y por tanto hemos votado a favor de la aprobación de la gestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ He apoyado este informe y sobre todo el punto en el que se anima al Tribunal de Cuentas a examinar todos los mecanismos de financiación de EuropeAid para garantizar que se cumple la relación calidad-precio y que la financiación de la Unión es eficiente a la hora de promover los objetivos y los valores de la Unión. Además los proyectos financiados por la Unión deben adaptarse a los objetivos políticos de la Unión en los países vecinos, teniendo en cuenta la responsabilidad de los beneficiarios y que el dinero de la Unión es un bien fungible.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport concerne la décharge 2014 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes, qui contiennent des informations sur des aspects importants touchant à l'exécution des fonds.

Les députés reviennent sur chacun des rapports spéciaux en question et font un certain nombre de recommandations en vue d'améliorer l'utilisation des fonds communautaires.

À la suite de cette décharge, je constate, en fait, peu de corrections majeures même s’il est souligné des dysfonctionnements importants. Les corrections qui interviennent concernent, dans 50 % des cas, des corrections pour les États membres. J’ai donc décidé de m’abstenir sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione oggetto di voto è equilibrata e muove critiche e rilievi alla Commissione europea che reputo condivisibili, ho quindi sostenuto col mio voto questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. He votado a favor de la aprobación de la gestión 2014: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, kuriame Europos Parlamentas aptaria Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas, vykdant Komisijos 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Parlamentas pabrėžia, kad Europos Sąjungos kaimo plėtros politika yra labai svarbi, siekiant skatinti žemės ūkio konkurencingumą ir užtikrinti tausų gamtos išteklių valdymą, taip pat klimato politikos tąsą. Tačiau jis apgailestauja, kad Komisija 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pradžioje nepateikė gairių ir neskleidė gerosios patirties, ir neužtikrino, kad, prieš valstybėms narėms pradedant tvirtinti dotacijas, jų kontrolės sistemos būtų veiksmingos, todėl pabrėžia, kad Komisija turėtų imtis aktyvesnių ir darnesnių veiksmų šioje srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem tudi skupek posebnih poročil Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014. Ti zajemajo obvladovanje stroškov projektov za razvoj podeželja, ki jih z nepovratnimi sredstvi financira EU in vsebujejo poročila napak pri porabi za razvoj podeželja – kakšni so vzroki in kako se obravnavajo, ali je bilo upravljanje podpore EU za preprečevanje in obnavljanje škode v gozdovih, ki so jo povzročili požari in naravne nesreče, dobro, prevoz po celinskih plovnih poteh v Evropi, idr.

Kot ugotavlja računsko sodišče, se tako pogoji za plovbo kot nekatere druge iz okoljskih, kmetijskih in socialnih sektorjev od leta 2011 dalje niso bistveno izboljšali, zato je odgovornost za izboljšanje le-teh na Komisiji in državah članicah.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport conclut, en termes feutrés, à un fonctionnement très relatif des politiques évaluées et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement en souligner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables) ni les responsables (Commission, États membres impliqués, agences responsables, etc.).

Nous connaissons la prudence habituelle de la Cour à désigner des "coupables", notamment pour ne pas se voir "écartée" des processus d'audits européens par la Commission ou le Parlement. Je ne peux que regretter le manque de précision des analyses et de leurs conclusions. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questo documento perché ritengo che la Commissione dovrebbe seguire con più attenzione ciò che la Corte dei conti le consiglia nel quadro della gestione delle sue risorse finanziarie per permettere una gestione più oculata e più in linea con i criteri di economicità ed efficienza.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La procedura di discarico è uno strumento fondamentale nelle mani del Parlamento europeo per vigilare sull'esecuzione del bilancio delle diverse istituzioni e agenzie europee ed effettuare così un controllo politico approfondito sull’impiego dei fondi pubblici. Si tratta di una prassi consolidata, essenziale per garantire la trasparenza e la responsabilità democratica delle istituzioni nei confronti dei contribuenti dell'UE. Affinché tale prerogativa sia esercitata pienamente, occorre tuttavia che l'insieme delle istituzioni europee collabori in maniera aperta e costruttiva con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari, rispondendo alle interrogazioni scritte e partecipando alle audizioni e alle discussioni sull'esecuzione del bilancio previste. In tal senso, se da un lato la maggior parte delle istituzioni dimostra un atteggiamento cooperativo facilitando il controllo del Parlamento sull’esecuzione del loro bilancio, alcune istituzioni non collaborano in maniera soddisfacente, violando i principi di leale cooperazione e di trasparenza sanciti dai trattati. Penso in particolare al Consiglio, il quale dal 2009 si rifiuta di sottoporsi all’esercizio di discarico, eludendo di fatto il controllo politico su oltre 3 miliardi di fondi pubblici europei spesi, alimentando così il sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Il testo, parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'UE, prende in esame ciascuna delle relazioni della Corte dei conti inerenti le svariate attività dell’UE. Tenuto conto che, generalmente, la Corte dei conti è alquanto pignola nei rilievi mossi alla Commissione, si può esprimere un voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2014 e ritengo opportuno fare delle considerazioni, in particolare per quanto riguarda rispettivamente la relazione sugli "Errori nella spesa per lo sviluppo rurale" e quella su "L'integrità e l'attuazione dell'ETS". I costi della gestione e dei controlli (4 miliardi di EUR) per l'intera PAC sono notevoli e l'enfasi dovrebbe essere posta sul miglioramento dell'efficienza dei controlli piuttosto che sul loro aumento: a tal proposito, gli Stati membri dovrebbero adottare azioni preventive e correttive nell’ambito degli appalti pubblici, dell’elusione intenzionale delle norme e dei pagamenti agro-ambientali. Per quanto concerne, invece, l'attuazione dell'ETS, è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire una concorrenza internazionale equa nell'ambito delle attuali misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissioni, per cui la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione relativa alle imprese e ai settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni, al fine di individuare con chiarezza le aree in cui l'industria europea ha registrato perdite di attività a beneficio di paesi dove non vigono norme severe sul clima.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ According to the Treaties, Parliament has a right of scrutiny of the legality and regularity of the operating expenditure of the institutions and agencies every year. The main goal of the discharge procedure is to ensure that public funds are used in the best possible way.

I voted in favour of the granting of this discharge. This discharge procedure is not problematic and there are no irregularities of importance to highlight, although there is room for improvement of how the Court works. There are no reasons to be against the grant of the discharge and the approval of the accounts.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing.I voted in favour of this report and in favour of closure of the accounts. I also agree with the recommendations for the Commission which were included in the report, for example to adopt a better approach on the issue of the so-called ‘revolving doors’ and to improve the allocation and use of Community funds.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione in quanto mette in luce, in modo rigoroso e sistematico, le problematiche specifiche della Corte dei conti nell'ambito del discarico della Commissione, incoraggia la Corte a esaminare tutti i meccanismi di finanziamento e ritiene che i progetti finanziati dall'Unione dovrebbero essere in sintonia con i suoi obiettivi programmatici nei paesi limitrofi.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την πρόταση ψηφίσματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες για το Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ψηφοφορία σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής για το έτος 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί μια καθιερωμένη διαδικασία κρίσης ως προς τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις κινήσεις που έγιναν σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Καθώς δεν προέκυψαν ζητήματα ικανά να οδηγήσουν σε απόρριψη των χειρισμών που πραγματοποιήθηκαν ή άλλα σχετικά προβλήματα, ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ L'intento di questo discarico, come del precedente, è quello di responsabilizzare maggiormente la Commissione europea sulle spese politiche che sostiene. Sono tanti gli obiettivi comuni che come Unione desideriamo perseguire ed è quindi necessario, a mio avviso, ottimizzare le risorse perché questi obiettivi siano presto raggiunti con il miglior risultato possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.The Court of Auditors gave the accounts a clean bill of health. They also concluded that the collection of revenue was free from error. However, the estimated error rate for expenditure was 4.4% (compared with 4.5% in 2013).

The report states that Parliament should not only verify whether funds were spent legally and properly, but also whether policy objectives were achieved and whether the principles of sound financial management and a performance culture were respected.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Con il presente voto favorevole ho espresso approvazione verso la relazione speciale della Corte dei Conti relativamente al discarico alla Commissione per l'esercizio 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ Astăzi am aprobat cele 24 de rapoarte speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2014, dorind să subliniez importanța transparenței informațiilor pentru ca Parlamentul să își poată îndeplini calitatea de autoritate de control bugetar. De asemenea, doresc să menționez că rezultatele evaluărilor reprezintă elemente cheie care trebuie avute în vedere în cadrul procesului de revizuire politică, deoarece permit ajustarea obiectivelor politice strategice și creșterea nivelului general de coerență al politicilor Uniunii.

Doresc să atrag atenția că Raportul special nr. 16/2015 al Curții de Conturi intitulat „Sunt necesare eforturi suplimentare pentru îmbunătățirea securității aprovizionării cu energie, prin dezvoltarea pieței interne a energiei” evidențiază elemente de importanță majoră pentru statele membre și pentru UE.

În contextul instabilității regionale și al folosirii energiei ca instrument de constrângere politică, doresc să subliniez importanța diversificării, a securității aprovizionării și accesibilității. Astfel, ar fi indicat ca statele membre și UE să mărească investițiile în infrastructura energetică și să asigure reglementarea pieței energiei, în vederea constituirii pieței interne a energiei. De asemenea, îmbunătățirea și consolidarea conexiunilor cu statele membre și partenere ar trebui considerată o prioritate în vederea dezvoltării fluxurilor bidirecționale la fiecare interconexiune transfrontalieră.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie obejmuje 21 sprawozdań specjalnych sporządzonych przez Trybunał Obrachunkowy w kontekście absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2014, w tym sprawozdanie specjalne nr 18/2014 pt. „Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid”, sprawozdanie specjalne 22/2014 pt. „Uzyskiwanie oszczędności: jak utrzymywać pod kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dotowanych ze środków UE”, sprawozdanie specjalne nr 9/2015 pt. „Wsparcie UE na rzecz walki przeciwko torturom i zniesienia kary śmierci” itd.

Kontrsprawozdawca ECR A. Vistisen złożył szereg poprawek dotyczących wykorzystania funduszy UE przydzielonych zagranicznym organizacjom pozarządowym. Sprawozdanie jest wyczerpujące i pozytywne, ale zawiera szereg ustępów, których nie można poprzeć. W związku z powyższym zagłosowałem przeciwko.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.The special reports of the Court of Auditors give in-depth analysis of the delivery of specific funding programme areas and provide considerable detail on the administration of particular policy areas. No controversies were detected: therefore, I voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A plenáris szavazáson a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Dans son rapport, la Cour des comptes revient sur plusieurs programmes et politiques conduits par la Commission et les États membres dans l'Union européenne. Le texte met en lumière une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement souligner ni les causes que peuvent être les mauvaises pratiques, une définition initiale inadéquate des projets, une absence de base de données fiables, ni les responsables, à savoir la Commission, les États membres impliqués ou les agences concernées. Regrettant le manque de précision des analyses et de leurs conclusions, j'ai voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах „въздържал се“ по доклада относно специалните доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването от отговорност на Комисията за 2014 г., тъй като въпреки цялостния положителен доклад за изпълнението на политиките на Комисията, в него има различни точки, които не могат да бъдат подкрепени. Докладът на Европейския парламент разглежда 21 специални доклада на Европейската сметна палата, като един от тях е насочен към използването на европейските финансови инструменти за справяне с бежанската криза в страните от южното съседство и открива редица нередности и липса на отчет от страна на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott. A plenáris szavazáson a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: le rapport manque de précision dans les analyses et dans les conclusions.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing.The discharge report was favourable overall, so I voted for it.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Pri tomto konkrétnom hlasovaní ide o udelenie rozpočtového absolutória pre Európsku komisiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση καθώς, εκτός των άλλων, υλοποιήθηκαν μόνον 23 από τις 44 συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν ευαίσθητους τομείς (κοινωνική πολιτική, εξωτερικές σχέσεις κτλ).

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing.The special reports of the Court of Auditors give in-depth analysis of the delivery of specific funding programme areas and provide considerable detail on the administration of particular policy areas. I supported the adoption of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe für die im Zusammenhang mit der Entlastung 2014 eingereichten Sonderberichte des Rechnungshofs gestimmt. Der Europäische Rechnungshof leistet eine wertvolle Arbeit als Mahner gegen Ineffizienz und Steuerverschwendung. Er hat meine volle Unterstützung.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ein Gesamthaushaltsplan für das Initiativorgan der EU ist ein wichtiger Hintergrund für die interne Zusammenarbeit der einzelnen Organe der EU. Gutes Management und Übersichtlichkeit sind hier von Belang.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing.I voted against discharge specifically on the point of the special reports, as I do not believe that they were a good use of taxpayers’ money. However, I did not vote against the Court of Auditors’ discharge as a whole, as taken later in the proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Tribunal de Cuentas evalúa a la Comisión y no refleja irregularidades o problemas contables significativos y por tanto hemos votado a favor de la aprobación de la gestión.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης που αφορούσε τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014. Η έκθεση περιέχει μια σωστή ανάλυση 23 ΕΕΣ ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποίες ενισχύονται από μια σειρά συστάσεων με βάση την κάθε μία από αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing.I support the resolution, as the rural development policy, which is included, is the key to fostering competitiveness in agriculture and to ensuring the sustainable management of natural resources, whilst also furthering action against climate change.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Am votat în favoarea acestor rapoarte speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2014 deoarece acestea oferă o analiză detaliată a programului de finanțare și oferă detalii considerabile privind administrarea anumitor domenii de politică.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ GLasao sam ZA Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. zbog toga što je ovo Izvješće realno te konkretno opisuje trenutnu situaciju. Povrh toga, takav stav je u skladu s linijom Kluba zastupnika ALDE-a.

Revizorski sud uočio je visoke stope pogreške, iako se može ustanoviti da je ovaj trend posljednjih godina u padu. Kvalitetno i dosljedno financijsko i proračunsko upravljanje treba se u potpunosti poštovati te je potrebno uspostaviti dugoročnu strategiju koja je usmjerena ka potrebama građana. U tom kontekstu nužno je, npr., koristiti pojednostavnjene prikaze troškova.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le rapport spécifie les différentes voies à suivre pour chacun de ces projets et récapitule ses recommandations dans chacun des chapitres traitant de ces sujets. Il conclut à un fonctionnement très relatif des politiques évaluées et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement souligner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables) ni les responsables (Commission, États membres impliqués, agences concernées notamment). Dans cette optique, j’ai fait porter mon vote en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de l’octroi de la décharge à la Commission sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge 2014. Les rapports spéciaux de la Cour des comptes contiennent des informations sur des aspects importants touchant à l'exécution des fonds, qui sont donc utiles au Parlement dans l'exercice de sa fonction d'autorité de décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für die Entlastung der Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofes. Das finanzielle Gebaren war nahezu einwandfrei, und seine Arbeit bringt einen tatsächlichen Mehrwert für das soziale und ökonomische Wohlbefinden der europäischen Bürger. Es spricht daher nichts dagegen, ihm die Entlastung zu erteilen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elkészíti a Bizottság 2014. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről szóló jelentését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszéki jelentésekről készült parlamenti indítvány ajánlásai kerülnek ebbe a szakbizottsági jelentésbe. A jelentésről a szakbizottság az április eleji ülésén szavazott, a szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a jelentés elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. ‒ Le relazioni speciali della Corte dei conti nell'ambito del discarico alla Commissione presentano vari argomenti, affrontati in maniera esaustiva. La proposta si divide in venticinque parti e analizza in termini economici i seguenti temi principali: sistemi di valutazione e monitoraggio orientato ai risultati (MOR) di EuropeAid; il principio dell'economicità; il sostegno dell'UE alla prevenzione di danni ambientali; lo sviluppo rurale; il trasporto via mare; le garanzie per i giovani; il mercato energetico e la lotta contro la tortura e la pena di morte. A seguito della proposta della relatrice, che ringrazio per il lavoro svolto nell'ambito di questa procedura, supporto la presente relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission européenne pour l'exercice 2014. Dans son rapport, la Cour des comptes revient sur plusieurs programmes et politiques menées par la Commission et les États membres dans l'Union européenne. Les remarques et les recommandations portent sur des politiques de coopération, internes et extérieures à l'Union. Elles soulignent l'absence d'efficience, le manque de clarté ou la gestion trop laxiste. Sans convenir de leur inutilité, la Cour s'inquiète du coût élevé de certains programmes, en regard des résultats obtenus sur le terrain. En termes feutrés, le texte conclut à un fonctionnement très relatif des politiques évaluées et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement en souligner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables) ni les responsables.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il est trop complaisant vis-à-vis de la toute-puissante Commission. En effet, même si la Cour des comptes s'inquiète du coût élevé de certains programmes, constate les faibles résultats obtenus, et conclut même à demi-mot à un fonctionnement très relatif des politiques évaluées et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, elle ne soulève pas pour autant l’inutilité de certains programmes et donne tout de même décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le rapport en question détaille un ensemble de projets, de programmes et de politiques appliqué par la Commission européenne et les États membres. L'objectif de cette liste non exhaustive est de dresser le bilan de ces actions à travers l'étude de leur financement. Chaque programme ou politique fait donc l'objet de recommandations, sans pour autant être remis en question. Ainsi, d'après le texte, la politique de subvention des programmes ruraux manque de transparence, la gestion par la Commission des accords bilatéraux de pêche manque de rigueur dans son application... Il est dans l'ordre des choses de rectifier les erreurs après un tel bilan, or, aucune proposition ne va dans ce sens. De plus, l'ensemble du rapport est hasardeux et les analyses manquent de précision. Je me suis prononcé contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Este informe se refiere a 23 informes especiales del Tribunal de Cuentas que versan de cómo los fondos han sido implementados y evalúan algunos programas heterogéneos y temas transversales. El Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de ninguno de ellos, por eso he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Tematska izvješća Revizorskog suda daju jasnu i kompletnu sliku Europskom parlamentu o radnim aktivnostima Europske komisije i izvršavanju proračuna Europske unije. Smatram da izvješća daju uvid u nepravilnosti i probleme koji se pojavljuju pri izvršavanju proračuna. Stoga se na temelju primjedbi i kritika može postići učinkovitost i izbjegavanje nepravilnosti u izvršavanju proračuna Unije. Iz navedenih razloga podržala sam Izvješće tematskih izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Kā jau tika atzīmēts, viena no galvenajām problēmām ir tas, ka ārējā finanšu palīdzība, ko sniedz Eiropas Komisija caur savām aģentūrām — īpaši EuropeAid — ļoti reti tiek kvalitatīvi pārbaudīta pēc šādu izmaksu veikšanas. Faktiski ik gadu miljardiem euro aiziet “melnajā caurumā”. Turklāt Komisija bieži vien vispār nepieprasa nekādu atskaiti no tiem, kas saņem tās palīdzību.

Citiem vārdiem, Komisijai nepieciešams maksimāli racionalizēt tās finanšu resursu izsniegšanas politiku, īpaši kad runa iet par ārējo palīdzību, kas orientēta uz attīstības atbalstu trešajās valstīs — pirmkārt Āfrikā un Āzijā. Tas pats tomēr, protams, attiecas arī uz ES kaimiņvalstīm. Kamēr šāda palīdzība ir viennozīmīgi svarīga, mūsu nodokļu maksātājiem jāsaprot, kur principā aiziet viņu nauda, kas arī sastāda ES budžeta lielāko daļu.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Για λόγους έλλειψης: α) πλήρους διαφάνειας, β) σοβαρής τεκμηρίωσης, γ) αξιοπιστίας, δ) επαρκών στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού, καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre l'octroi de la décharge.

Ce rapport de la Cour des comptes revient sur plusieurs programmes et politiques menés par la Commission et les États membres. Dans tous ces cas sont soulignés: le suivi insuffisant des politiques et programmes, le manque de rigueur dans l'attribution de subventions ou de fonds européens, la supervision insuffisante des agences, etc.

Les projets et politiques visés sont nombreux et concernent tous les pans de l'action de l'Union européenne : les subventions agricoles, les missions de police de l'Union européenne en Afghanistan, les accords bilatéraux de pêche, etc.

Comme pour les autres rapports, on comprend la nécessité pour la Cour des comptes de rester mesurée dans ses critiques envers les institutions européennes. Pour autant, compte tenu du manque de précision des critiques et des conclusions de ce rapport, nous ne saurions voter l'octroi de la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport propose de donner quitus pour l’exécution du budget 2014 de la Cour des comptes. Je m’étais opposé au cadre général de ce budget lors de son vote en 2013. Les points sur lesquels j’avais alors alerté se sont tous vérifié. Et les engagements intenables pris alors par les institutions européennes n’ont pas été tenus. 2014 devait en particulier être l’année de la résorption finale de tous les impayés de l’UE, dont certains s’accumulent depuis 9 ans.

Une tâche impossible avec un budget en baisse de 6 % (moins 10 milliards), même en consacrant plus de la moitié des crédits de paiements de l’année 2014 à payer des engagements pris les années précédentes. Résultat: les impayés sont toujours là (estimés à 2 milliards fin 2016) et les besoins budgétaires d’avenir ne sont pas couverts. Je confirme mon opposition à ce cadre budgétaire d’austérité en votant contre cette décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Les recommandations sont nombreuses, les voies à suivre sont spécifiées. Tout cela débouche sur une conclusion sans scandale: les causes des résultats médiocres ou les opérations hasardeuses ne sont pas vraiment soulignées.

En conséquence, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objetivos delineados e se não existe desperdício de recursos. O Tribunal de Contas elaborou vários relatórios especiais para a comissão que, de um modo geral, salvo raras exceções, a avaliar pelas fiscalizações conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correta os fundos disponibilizados e a cumprir os objetivos propostos.

Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. I voted in favour of this report as it covers the various special reports produced by the Court of Auditors, which allow Parliament properly to fulfil its role as a discharge authority on the Union’s budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Je me réjouis d'accueillir les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne dans le cadre de la décharge de la Commission pour l'exercice 2014. Je tiens une fois de plus à féliciter la Cour des comptes pour les rapports spéciaux qu'elle réalise dans des domaines pointus, notamment sur les performances budgétaires et autre performances de gestions de la Commission. Les audits réalisés par la Cour des comptes sont essentiels au bon fonctionnement budgétaire de l'Union. Je suis convaincu que les vingt rapports spéciaux réalisés cette année par la Cour des comptes en ce qui concerne les activités de la Commission vont optimiser et améliorer l'utilisation des fonds européens. Ceux-ci ont tous été débattus au sein du Parlement et ont tous fait l'objet de recommandations, que je soutiens.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing.I voted in favour of the report on the special reports of the Court of Auditors, which give in-depth analysis of the delivery of specific funding programme areas and provide considerable detail on the administration of particular policy areas. These are a few of the titles considered: ‘EuropeAid’s evaluation and results’; ‘Are the Fisheries Partnership Agreements well managed?; ‘EU Youth Guarantee: first steps takenֹ’; ‘Are financial instruments a successful […] tool in the rural development area?’; and ‘EU supervision of credit rating agencies’.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A Számvevőszék különjelentései információkat szolgáltatnak a pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos aggasztó kérdésekről, ezért hasznosak a Parlament számára a mentesítési hatóságként betöltött szerepének gyakorlása tekintetében. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésében áttekinti a Számvevőszék négy 2014-ből, tizenkilenc 2015-ből és egy 2016-ból származó különjelentését és azt javasolja, hogy a Parlament ezek alapján fogalmazzon meg ajánlásokat. A jelentést támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Pelo exposto no presente relatório, o mesmo merece o meu voto favorável, dada a importância que os relatórios especiais do Tribunal de Contas revestem na disponibilização de informação sobre a execução dos fundos.

Defendo que as observações/sugestões apresentadas devem ser tidas em consideração futuramente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Peu de corrections majeures sont proposées dans ce texte, celles qui sont présentes concernent souvent la gestion des États membres. Je m'abstiens sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de ce rapport sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne dans le cadre de la décharge de la Commission pour l’exercice 2014. Ces rapports spéciaux contiennent des informations importantes qui touchent notamment à l'exécution des fonds, et qui sont par conséquent utiles au Parlement européen dans son rôle d’autorité de décharge budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing.Ultimate responsibility for the execution of the European Union’s budget lies with the Commission. The decision on whether to grant discharge for the execution of the EU budget is made by Parliament. The discharge procedure ensures ex-post democratic oversight at political level of how the EU’s annual budget has been used. Its aim is to verify that the implementation was in accordance with relevant rules and with the principles of sound financial management. The report emphasises that EU funding must be efficient in advancing EU goals, projects should be aligned with EU policies and better synergy should be achieved between all available resources in the fields concerned, such as neighbourhood policy, external aid, and tackling youth unemployment.

I voted for this report on the Court of Auditors’ special reports in the context of the 2014 Commission discharge, which calls for a more vigilant position on the discharge, asking the Commission to check on areas and recipients with a high risk of errors more frequently, to focus on ex-ante controls, to collaborate with the Member States to correct errors before declaring expenditure, and to introduce more transparency and flexibility in spending, so that unused appropriations could be used for new priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diese Entschließung ausgesprochen, da der Bericht meiner Meinung nach zu wenig kritische Punkte enthält.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on eelarve täitmise heakskiitmisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In virtù di quanto attestato dalla Corte dei conti, ritengo di appoggiare la relazione nell'ambito del discarico alla Commissione predisposta dalla collega Martina Dlabajová. Voto dunque positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Tematska izvješća Revizorskog suda sadrže informacije u vezi s korištenjem financijskih sredstava te kao takva čine sastavni dio odluke Parlamenta o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.

Uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014., konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Unije za financijsku godinu 2014., godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2014., zajedno s odgovorima institucija te izjavu o jamstvu u pogledu pouzdanosti poslovnih knjiga te zakonitosti i pravilnosti osnovnih transakcija, podržala sam ovo Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2014. godinu, pozdravljajući pritom zaključke pojedinih tematskih izvješća Revizorskog suda i uzimajući u obzir sve primjedbe koje su u tim izvješćima podnesene.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ En termes feutrés, le rapport conclut à un fonctionnement très relatif des politiques qu’il évalue et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement souligner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables) ni les responsables (Commission, agences concernées, etc.). Même si l'on connaît la prudence habituelle de la Cour à désigner des "coupables", notamment pour ne pas se voir "écartée" des processus d'audits européens par la Commission ou le Parlement, on ne peut que regretter le manque de précision des analyses et des conclusions. Pour ces raisons, je préfère m’abstenir sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Podržavam činjenicu što Komisija prihvaća preporuke Revizorskog suda i što je izrazila intenciju da surađuje s državama članicama u poboljšanju kontrole troškova ruralnog razvoja u programskom periodu 2014.-2020. godine.

Slažem se s izvješćem Revizorskog suda i pozivam Komisiju da pronađe dodatne izvore financiranja za incijativu „Jamstva za mlade” koja je važan alat u borbi protiv visoke nezaposlenosti mlade populacije.

Odobravam stabilniji pravni aranžman koji je ponuđen u okviru sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu s trećim zemljama, koji bi trebali osigurati da se ribolovne aktivnosti Unije u vodama trećih zemalja temelje na najboljem raspoloživom znanstvenom savjetu i razmjeni relevantnih informacija, osiguravajući održivo iskorištavanje morskih bioloških resursa i transparentnost u pogledu utvrđivanja viškova.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie obejmuje 21 sprawozdań specjalnych sporządzonych przez Trybunał Obrachunkowy w kontekście absolutorium dla Komisji Europejskiej za rok 2014, w tym sprawozdanie specjalne nr 18/2014 pt. „Systemy oceny i monitorowania zorientowanego na rezultaty stosowane przez EuropeAid”, sprawozdanie specjalne 22/2014 pt. „Uzyskiwanie oszczędności: jak utrzymywać pod kontrolą koszty projektów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich dotowanych ze środków UE”, sprawozdanie specjalne nr 9/2015 pt. „Wsparcie UE na rzecz walki przeciwko torturom i zniesienia kary śmierci” itd.

Kontrsprawozdawca ECR A. Vistisen złożył szereg poprawek dotyczących wykorzystania funduszy UE przydzielonych zagranicznym organizacjom pozarządowym. Jest to wyczerpujące sprawozdanie, zawiera jednak szereg ustępów, których nie można poprzeć. Niniejszym nie mogłem poprzeć sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J'ai approuvé les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission européenne pour l'exercice 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette décharge qui, au vu de la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2014 et au vu du rapport positif de la commission du contrôle budgétaire, vient donner décharge au secrétaire général de la Cour des comptes sur l'exécution du budget de la Cour des comptes pour l'exercice 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, nes Audito Rūmų veikla pateisina lūkesčius. Šios institucijos specialiosiose ataskaitose pateikiama informacija svarbiais klausimais, susijusiais su lėšų panaudojimu, todėl jos yra svarbios Parlamentui atliekant biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos vaidmenį.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ A quitação orçamental é, sobretudo, um processo de pendor administrativo, que permite a revisão de situações e de procedimentos que não estejam de acordo com os princípios da UE.

Os relatórios especiais do Tribunal de Contas fornecem informações sobre questões que assumem um carácter de maior preocupação, tais como são a execução dos fundos, sendo por isso úteis para o Parlamento Europeu, na qualidade de instituição que exerce a função de autoridade de quitação.

No geral, subscrevo as considerações constantes dos vinte e quatro relatórios especiais do Tribunal de Contas nos domínios da energia, das políticas de desenvolvimento rural da União, das relações externas, entre outras, e saúdo o facto de mais de metade das recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas terem sido integralmente aplicadas pela Comissão.

No entanto, importa salientar que, noutros casos, existe um défice de atuação por parte da Comissão e dos Estados-Membros em matéria de aplicação das recomendações, que leva a que existam diferentes conclusões e, por conseguinte, é pertinente que ambas as instituições consigam articular o seu trabalho, designadamente, através de uma definição mais clara das recomendações por parte do Tribunal de Contas e de uma maior execução e responsabilização da Comissão e dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Tribunal de Cuentas evalúa a la Comisión y no refleja irregularidades o problemas contables significativos y por tanto hemos votado a favor de la aprobación de la gestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Según los Tratados, el Parlamento Europeo tiene el derecho de escrutinio sobre la legalidad y la regularidad de la ejecución de los gastos de las instituciones y agencias europeas cada año. El principal objetivo del ejercicio de este derecho es el de asegurar que los fondos públicos se utilizan de la mejor manera posible. Este escrutinio se basa en el informe del Tribunal de cuentas Europeo, en un procedimiento escrito de preguntas y respuestas, y por último en las audiencias públicas de las instituciones y agencias frente el parlamento Europeo.

Este informe se refiere a 23 informes especiales del Tribunal de Cuentas que versan de cómo los fondos han sido implementados y evalúan algunos programas heterogéneos y temas transversales. El Parlamento no ha detectado ninguna irregularidad en la ejecución del presupuesto de ninguno de ellos, por eso he votado a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing.I supported this report which gives an in-depth analysis of the delivery of specific funding programme areas and provides considerable detail on the administration of particular policy areas.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Celkovo považujem túto správu za obsiahlu a pozitívnu, napriek tomu som sa zdržal. Som proti udeleniu absolutória na jednotlivé časti rozpočtu EÚ, kým rozpočet ako celok nezíska kladné stanovisko od Dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovu razrješnicu, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Správy Dvora audítorov sú neoddeliteľnou súčasťou kontroly využívania prostriedkov Únie. Tieto správy poskytujú nenahraditeľné informácie, ktoré sú pre kontrolnú úlohu Parlamentu veľmi užitočné. Ide o osobitné správy, ktoré dopĺňajú prácu EP v takých oblastiach, ako je kontrola nákladov vynaložených na projektové granty rozvoja vidieka, využívanie potenciálu vodnej dopravy, financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd, podpora pre mladých ľudí, ale aj kontrola nástrojov zahraničnej politiky EÚ. Návrh uznesenia EP k týmto správam som podporila, keďže som presvedčená o prínose Dvora audítorov pre vnútornú kontrolu únijných politík. Preto je potrebné zdôrazniť, že Komisia by mala odporúčania Dvora audítorov zapracovávať efektívnejšie. Ukazuje sa totiž, že niektoré odporúčania boli vykonané len čiastočne a niektoré neboli uskutočnené vôbec. Podobne je zarážajúce, že Komisia nie je schopná dostatočne efektívne spolupracovať s Dvorom audítorov a stáva sa tak, že tieto inštitúcie dochádzajú k protikladným záverom, napríklad v prípade analýz chybovosti kohéznej politiky. Aj z týchto dôvodov by mal byť Dvor audítorov asertívnejší a vo svojich odporúčaniach by mohol prísť aj s konkrétnymi návrhmi, ako ich môže Komisia dosiahnuť. Napriek týmto výhradám verím, že práca Dvora audítorov prináša verejnosti kritický pohľad na fungovanie európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európsky parlament schválil uznesenie týkajúce sa osobitných správ Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Revizijski sud podnosi tematska izvješća Europskom parlamentu kako bi dao cjelovitu sliku o aktivnostima Europske komisije i izvršavanju proračuna EU-a. To pomaže učinkovitosti i izbjegavanju problema pri provedbi proračuna. Revizijski sud objavljuje i mišljenja o prijedlozima zakona te ad hoc publikacije o javnim financijama EU-a, uz naglasak na upravljanje financijama Europske unije.

Podržavam Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda o razrješnici Komisiji za 2014. godinu. Tematska izvješća pokrivaju širok raspon tema o fondovima, programima i politikama EU-a. S obzirom na neovisnost o institucijama u kojima provodi reviziju, Sud je vrlo bitan za transparentnost sustava i povjerenja građana EU-a u institucije EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Revizijski sud podnosi tematska izvješća Europskom parlamentu kako bi dao cjelovitu sliku o aktivnostima Europske komisije i izvršavanju proračuna EU-a. To pomaže učinkovitosti i izbjegavanju problema pri provedbi proračuna. Uz izvješća, Revizijski sud objavljuje mišljenja o prijedlozima zakona te ad hoc publikacije o javnim financijama EU-a, uz naglasak na upravljanje financijama Europske unije.

Podržavam izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda o razrješnici Komisiji za 2014. godinu. Tematska izvješća pokrivaju širok raspon tema o fondovima, programima i politikama EU-a. S obzirom na neovisnost o institucijama u kojima provodi reviziju, Sud je vrlo bitan za transparentnost sustava i povjerenja građana EU-a u institucije EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014. Kljub podpori razrešnici za leto 2014, je še veliko prostora za napredek.

Evropsko računsko sodišče pravilno ugotavlja nepravilnosti pri javnih naročilih, plačilih, ocenjevanju ter drugih področjih. Prav tako je podalo številna priporočila za katera upam, da se bodo v čim večji meri upoštevala. Upam tudi, da se bo s proaktivnim pristopom Komisije in držav članic izboljšalo izvrševanje proračuna v prihodnje.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge et tiens à souligner le travail important et de qualité effectué par les experts S&D en ce qui concernent les amendements, explications que durant les négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing.I voted in favour of the report on the Court of Auditors’ special reports, which provide very useful and in-depth information regarding the use and implementation of EU funds for the year 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Izvješće o tematskim izvješćima Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. godinu obuhvaća 21 posebno izvješće. Ta izvješća sadrže informacije o važnim pitanjima u pogledu primjene sredstava pa su stoga Parlamentu korisna u izvršavanju uloge tijela nadležnog za davanje razrješnice.

Izrazila bih zabrinutost zbog nedovoljne pouzdanosti sustava EuropeAida za evaluaciju i praćenje usmjereno na rezultate, zbog neodgovarajuće razine nadzora i praćenja evaluacije programa kao i zbog činjenice da EuropeAid ne može zajamčiti da su ljudski i financijski resursi adekvatno i učinkovito raspoređeni za razne aktivnosti povezane s evaluacijom. Iako je ovo Izvješće u nekim dijelovima pozitivno, određene odlomke ne mogu podržati te sam glasovala suzdržano.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 sem podprla ob upoštevanju posebnih poročil Računskega sodišča, pripravljenih v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Ugotovitve iz posebnih poročil Računskega sodišča so sestavni del omenjenega sklepa Parlamenta z dne 27. 4. 2016 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014, oddelek III – Komisija.

Dobro finančno poslovodenje je namenjeno dejanskim rezultatom proračunskih ukrepov EU, seveda če upoštevajo pravila o zakonitosti in pravilnosti ter z vidika EU prispevajo k dodani vrednosti proračuna EU. Zmanjševanje stopnje napak in primerov goljufij je potreben pogoj za upoštevanje načel dobrega finančnega poslovodenja.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Tribunal de Cuentas evalúa a la Comisión y no refleja irregularidades o problemas contables significativos y por tanto hemos votado a favor de la aprobación de la gestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le rapport spécifie les différentes voies à suivre pour chacun de ces projets et récapitule ses recommandations, dans chacun des chapitres traitant de ces sujets.

En termes feutrés, il conclut à un fonctionnement très relatif des politiques évaluées et à une utilisation parfois hasardeuse des fonds européens, mais sans sérieusement souligner les causes (mauvaises pratiques, définition initiale inadéquate des projets, absence de base de données fiables) ni les responsables (Commission, États membres impliqués, agences concernées, etc.).

Même si l'on connaît la prudence habituelle de la Cour à désigner des "coupables", notamment pour ne pas se voir "écartée" des processus d'audits européens par la Commission ou le Parlement, on ne peut que regretter le manque de précision des analyses et de leurs conclusions.

Je vote donc CONTRE.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A különjelentés ösztönzi a Számvevőszéket, hogy vizsgálja meg a EuropeAid összes finanszírozási mechanizmusát annak ellenőrzése érdekében, hogy helyes-e az ár-érték arány, valamint hogy az uniós finanszírozás hatékonyan hozzájárul-e az uniós célok és értékek előmozdításához. Úgy véli, hogy az uniós finanszírozású projekteket össze kell hangolni a szomszédos országokra vonatkozó politikai célkitűzésekkel, figyelembe véve a támogatottak elszámoltathatóságát, és azt, hogy az uniós finanszírozás helyettesíthető. Szavazatommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El Tribunal de Cuentas evalúa a la Comisión y no refleja irregularidades o problemas contables significativos y por tanto hemos votado a favor de la aprobación de la gestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo que la evaluación del Parlamento Europeo sobre el Tribunal de Cuentas es correcta.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Palankiai vertinu Audito Rūmų specialiąją ataskaitą „Ekonomiškumo užtikrinimas: ES lėšomis finansuojamiems kaimo plėtros projektams skiriamų dotacijų išlaidų kontrolė“ ir pritariu joje pateikiamoms išvadoms ir rekomendacijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El informe establece que el Parlamento no solamente debe verificar si los fondos han sido gastados de un modo legal y regular, sino que también debe establecer si los objetivos políticos han sido alcanzados y si los principios de la gestión financiera se han cumplido. Del mismo modo el informe destaca puntos importantes como la necesidad de reforzar los vínculos entre los objetivos Europa 2020, los acuerdos de partenariado y los programas operacionales, así como otra serie de compromisos en los ámbitos de la agricultura, el asilo y las migraciones o la OLAF. Hablamos de un asunto que ha contado con un amplio respaldo en la comisión de control presupuestario. Por todo ello creo conveniente votar a su favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Tribunal de Contas, no seu relatório sobre as contas anuais para o exercício de 2014, afirmou ter obtido garantias razoáveis de que as contas anuais do Gabinete são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares.

Neste sentido, e não obstante as nossas reservas face ao caráter centralizador e federalista de grande parte destes organismos, não apresentamos nenhuma oposição de princípios a esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Den Bericht des Europäischen Parlaments über die Sonderberichte des Rechnungshofs im Rahmen der Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2014 habe ich abgelehnt. Die Berichte gehen nicht weit und tief genug.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Podprl sem poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014, ker Računsko sodišče v izbranih sistemih ter letnih poročilih o dejavnostih institucij in organov, ki jih je revidiralo, ni odkrilo hujših pomanjkljivosti.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου