Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2185(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0110/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.49
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0185

Συζητήσεις
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

5.49. Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  

Schriftliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il Parlamento, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, ha adottato la decisione di discarico dell'esecuzione del bilancio per l'Agenzia di approvvigionamento dell'EURATOM. Secondo quanto riportato nella relazione della Corte dei conti, gli sforzi condotti dall'Agenzia in materia di controllo del bilancio, hanno raggiunto un tasso d'esecuzione delle proprie risorse finanziarie del 91,08%. Ho espresso voto negativo al discarico non potendo sostenere gli sperperi e le mancanze a livello di esecuzione di bilancio.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la presente descarga presupuestaria en favor de la Agencia de Abastecimiento de Euratom porque, pese a cumplir con los requerimientos formales y procedimentales, nos oponemos frontalmente al desarrollo de la energía y de la tecnología nuclear. Me he abstenido en la resolución porque aprueba los aspectos formales de la gestión de la Autoridad y señala algunas fallas de su funcionamiento durante el ejercicio de 2014. Pero hemos votado en contra de la descarga financiera porque la dirección política de esta Agencia en 2014, ha sido la gestión del suministro necesario para el desarrollo de la actividad de Euratom que veladamente subvenciona el funcionamiento de este tipo de energía cuyas consecuencias a largo plazo son tan peligrosas para el hombre y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the granting of this discharge which was concerned with the Euratom Supply Agency (ESA).

There were no special irregularities which would justify a postponement.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης ( S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014, διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτυχία στόχων και αποτελεσμάτων σε επίπεδο ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο και η εργασία του σε διάφορους τομείς αποτελεί ξεκάθαρο πλεονέκτημα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre la décharge de cette agence dont le rapport est pour le moins léger.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I voted against discharge on the grounds that I disapprove of the European Union, and consequently I disapprove of the expenditure in this area.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de cette résolution car cette agence de l'Union européenne a fait un grand pas en avant. Elle respecte les recommandations des années précédentes en matière de gestion financière: elle partage désormais certains de ses services avec d'autres agences de l'Union européenne, ce qui permet de faire des économies d'échelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už 2014 m. biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimą Euratomo tiekimo agentūrai. Audito Rūmai savo ataskaitoje pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog šios metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau Audito Rūmai pasigenda Agentūros metinėje ataskaitoje taikomų skaidrumo, atsakomybės ir sąžiningumo principų, todėl sutinku su Audito rūmų raginimu, jog Sąjungos institucijos ir agentūros į savo metines ataskaitas įtrauktų standartinį šiems principams skirtą skyrių.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport appelle à octroyer la décharge sur l'exécution du budget de l'agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE): le montant de son budget pour l'année 2014 – 104 000 euros – pose par sa faiblesse la question de l'efficacité de l'agence à l'échelle européenne. Outre le fait qu'il souligne un manque de précision dans les comptes, le rapport reste trop succinct pour constituer une analyse sérieuse. Je ne peux cautionner une analyse si peu fouillée, et ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge à Euratom pour l'exercice budgétaire 2014 suivant en cela le rapport approuvé par la commission du contrôle budgétaire.

La Cour des comptes avait indiqué avoir obtenu l'assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Agence pour 2014 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières.

Le rapport observe par ailleurs que l'Agence dispose d'une stratégie appropriée de gestion et de maîtrise des risques et qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires en matière d'évaluation et d'atténuation des risques afin d'aligner son système de contrôle interne sur les exigences de la Cour.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ La procedura di discarico del bilancio rappresenta un momento importante nella vita istituzionale dell'Unione europea. In questa occasione il Parlamento europeo, unica istituzione eletta a suffragio universale dai cittadini, decide su raccomandazione del Consiglio se garantire o meno l'approvazione definitiva dell'esecuzione del bilancio per un determinato esercizio finanziario. Si tratta di un passaggio fondamentale che è anche l'occasione per indirizzare specifiche raccomandazioni alle istituzioni e alle agenzie che compongono la struttura comunitaria. Seguendo le indicazioni della commissione per il controllo dei bilanci (CONT), oggi ho deciso di votare a favore della relazione Vaughan sul discarico del bilancio del 2014 per l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado en contra de la aprobación de la gestión en tanto que estamos disconformes con una agencia especializada en energía nuclear, considerando que los recursos empleados debieran destinarse a la investigación en aplicaciones sobre energías renovables.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai choisi de ne pas voter en faveur de l'octroi de la décharge sur l'exécution du budget 2014 de l'Agence d'approvisionnement Euratom (AAE).

Le fait que le montant de son budget soit aussi faible en 2014 qu'en 2013, interroge sur la pertinence de l'existence de cette Agence, laquelle a, rappelons-le, originellement pour mission d'assurer un approvisionnement régulier et équitable en minerais, matières brutes et en matières fissiles spéciales dans l'Union européenne.

On notera par ailleurs que le rapporteur a jugé bon de demander une nouvelle fois à l'Agence d'intégrer dans ses prochains rapports de gestion une partie réservée à la transparence et à l'intégrité; cette demande réitérée met en cause la capacité de l'Agence à mettre en œuvre des recommandations maintes fois émises par le Parlement.

Du fait de ce manque d'efficience latent, et des doutes subsistant quant à l'utilité même de cette agence, j'ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione Vaughan sull'Agenzia di approvigionamento di Euratom contiene alcuni punti che non condivido. Per questo motivo ho preferito astenermi in questa votazione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a este informe por el que se aprueba la gestión del director general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2014 a la vista del informe del Tribunal de Cuentas, en que declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de dichas cuentas anuales, así como sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes y en el que observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2014 se tradujeron en un porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso del 91,08 %, lo que representa una disminución del 3,92 % en comparación con 2013. Igualmente, valora que la Agencia cuente con una estrategia adecuada de gestión y control de riesgos y observa, además, que la Agencia ha adoptado todas las medidas necesarias en materia de evaluación del riesgo y mitigación del riesgo para adaptar su sistema de control interno a los requisitos del Tribunal.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Parlamentas patvirtina Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui, kad Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų pareiškė, kad jie gavo pakankamą užtikrinimą, jog šios metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Parlamentas savo rezoliucijoje pažymi, kad 2014 finansiniais metais atlikti biudžeto stebėsenos veiksmai lėmė tai, jog įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 91,08 proc., t. y. 3,92 proc. mažesnis nei 2013 m.; konstatuoja, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 81,13 proc., t. y. 21,91 proc. didesnis negu 2013 m. Taip pat Parlamentas pripažįsta, kad Agentūra nustatė tinkamą rizikos valdymo ir kontrolės strategiją, be to, ėmėsi visų būtinų veiksmų, susijusių su rizikos vertinimu ir mažinimu, kad savo vidaus kontrolės sistemą suderintų su Audito Rūmų reikalavimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem predlog Evropskega parlamenta o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014.

Evropski parlament je ugotovil, da so podatki v končnem zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom takšni kot v prilogi k poročilu Računskega sodišča.

Agencija ima ustrezno strategijo za obvladovanje tveganja in nadzor nad njim, sprejeli pa so tudi vse potrebne ukrepe v zvezi z ocenjevanjem in zmanjšanjem tveganj z namenom uskladitve notranje kontrole z zahtevami Računskega sodišča.

 
  
MPphoto
 
 

  Lynn Boylan (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the granting of this discharge which was concerned with the Euratom Supply Agency (ESA).

There were no special irregularities which would justify a postponement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore de discarico di bilancio 2014 dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom perché ritengo che le sue finanze siano state gestite in maniera oculata e compatibile con le previsioni del bilancio per l'anno in questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ La procedura di discarico è uno strumento fondamentale nelle mani del Parlamento europeo per vigilare sull'esecuzione del bilancio delle diverse istituzioni e agenzie europee ed effettuare così un controllo politico approfondito sull'impiego dei fondi pubblici.

Si tratta di una prassi consolidata, essenziale per garantire la trasparenza e la responsabilità democratica delle istituzioni nei confronti dei contribuenti dell'UE.

Affinché tale prerogativa sia esercitata pienamente, occorre tuttavia che l'insieme delle istituzioni europee collabori in maniera aperta e costruttiva con la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, fornendo tutte le informazioni e i documenti necessari, rispondendo alle interrogazioni scritte e partecipando alle audizioni e alle discussioni sull'esecuzione del bilancio previste.

In tal senso, se da un lato la maggior parte delle istituzioni dimostra un atteggiamento cooperativo facilitando il controllo del Parlamento sull'esecuzione del loro bilancio, alcune istituzioni non collaborano in maniera soddisfacente, violando i principi di leale cooperazione e di trasparenza sanciti dai trattati. Penso in particolare al Consiglio, il quale dal 2009 si rifiuta di sottoporsi all'esercizio di discarico, eludendo di fatto il controllo politico su oltre 3 miliardi di fondi pubblici europei spesi, alimentando così il sentimento di sfiducia nei confronti delle istituzioni europee.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre le rapport octroyant la décharge car il est beaucoup trop succinct et ne permet pas d'analyser correctement l'exécution du budget pour l'année 2014. De plus, le rapporteur redemande à ce que les prochains rapports de gestion fassent mention des actions réservées à la transparence et à l'intégrité, ce qui laisse entendre que les garanties apportées visant à prévenir la corruption ou les conflits d'intérêt sont insuffisantes. J'ai voté contre la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Gianluca Buonanno (ENF), per iscritto. ‒ Non si rilevano particolari criticità. Mi sono astenuto sul voto finale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della posizione della commissione per il controllo dei bilanci che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom per l'esercizio 2014 perché la Corte dei conti, nella sua relazione sui conti annuali dell'Agenzia relativi all'esercizio 2014, ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli in merito all'affidabilità di tali conti annuali. Gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2014 hanno avuto come risultato un tasso di esecuzione degli stanziamenti d'impegno pari al 91,08%, con un calo del 3,92% rispetto al 2013, mentre il tasso di esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato dell'81,13%, con un aumento del 21,91% rispetto al 2013. Rilevo, inoltre, positivamente il fatto che l'Agenzia disponga di un'adeguata strategia in materia di gestione e controllo dei rischi e che abbia compiuto tutte le azioni necessarie in materia di valutazione del rischio e attenuazione dei rischi per allineare il proprio sistema di controllo interno ai requisiti della Corte dei conti.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ According to the Treaties, the Parliament has a right of scrutiny of the legality and regularity of the operating expenditure of the institutions and agencies every year. The main goal of the discharge procedure is to ensure that public funds are used in the best possible way. This vote concerns the discharge reports related to one of the EU's decentralised agencies, The European Supply Agency. The overall conclusion in the Vaughan reports is that the supervisory and control systems required by the Financial Regulation and the transactions tested were free from material error of legality and regularity. For these reasons I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  James Carver (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I approve the closure of the accounts of the Euratom Supply Agency and I therefore voted in favour of this report. The accounts raised no questions and on top of this the Agency was successful in the implementation of appropriate risk management and control strategies.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della risoluzione in quanto mette in luce, in modo rigoroso e sistematico, le problematiche specifiche dell'Euratom.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση, η οποία εμπεριστατωμένα εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την απαλλαγή του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 αποτελεί μια καθιερωμένη διαδικασία ως προς τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις κινήσεις που έγιναν σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Καθώς δεν προέκυψαν ζητήματα ικανά να οδηγήσουν σε απόρριψη των χειρισμών που πραγματοποιήθηκαν, ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Analizzando la documentazione riconosco che l'agenzia in questione dispone di un'adeguata strategia nella gestione delle risorse economiche attribuitegli. Inoltre riconosco come tali risorse siano state spese in un'ottica generale di risparmio, nel rispetto delle varie forme di controllo interno e esterno a cui sono sottoposte. Per queste ragioni ho votato a favore di questa relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ These are the annual discharge reports on the agencies following the presentation of the European Court of Auditors reports for the 2014 financial year. The number of decentralised agencies concerned by the discharge is 32. The European Court of Auditors gave an unqualified (positive) opinion to all agencies concerning the reliability of their accounts and the legality and regularity of the underlying transactions.

The Court of Auditors noted that overall there were less problems with agencies than in previous years and as such not as many comments were required in the Court’s reports. Two agencies, EIT and EU-LISA have, however, been given an ‘emphasis of matter’ and were marked for follow up.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Sulla base dell'affidabilità e della trasparenza della gestione finanziaria e di bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2014, ho deciso di esprimere il mio voto favorevole alla procedura di discarico per l'esecuzione del bilancio.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I acknowledge the recommendation granted to the Director-General of the Euratom Supply Agency on discharge in respect of the implementation of the Agency’s budget for the financial year 2014 and support it.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of granting this discharge. There is now good progress being made in terms of the agencies sharing best practice and support services. I believe that EU agencies are achieving good results in their many areas of work as is the case with the EURATOM supply agency.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Dalton (ECR), in writing.I voted to postpone discharge on this report today because the European Court of Auditors did not give the EU budget as a whole a positive statement of assurance. The level of error for the year 2014 was estimated to be 4.4%, which, whilst a slight improvement on 2013, is still too high. It is the job of the Parliament to verify that the EU budget was spent in accordance with the rules and in line with the principles of sound financial management, and unfortunately the Court of Auditors found that was not the case for the year 2014.

We need more simplification of key areas of financial management in the EU budget and a stronger focus on tackling parts of the budget with a higher risk of problems.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak. A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. – Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D'Ornano (ENF), par écrit. ‒ Le rapport appelle à octroyer la décharge sur l'exécution du budget de l'agence d'approvisionnement d'Euratom, qui a été de 104 000 euros en 2014. Il s'agit d'un montant assez faible qui pose en lui-même la question de l'efficience de l'agence à l'échelle européenne. Outre quelques remarques critiques sur la gestion, le paiement du budget étant issu directement de la commission, le rapport demande de nouveau qu'une partie réservée à la transparence et l'intégrité soit inclue dans les prochains rapports de gestion de l'agence, laissant ainsi entendre que celle-ci mériterait de gagner en efficience. J'ai par conséquent voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. J'ai voté contre: le rapport redemande à ce qu'une partie réservée à la transparence et l'intégrité soit inclue dans les prochains rapports de gestion de l'agence, laissant ainsi entendre que celle-ci mériterait de gagner en efficience.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho votato contro la concessione del discarico di bilancio per Euratom. Vi sono diverse criticità e una rilevante percentuale di errore, riscontrate anche dalla Corte dei conti europea. Ritengo di fondamentale importanza impegnarsi su un terreno che renda le agenzie europee meno costose, meno distanti dalla gente e più vicine alle esigenze e agli interessi dei cittadini europei. Per questo motivo, è necessario un rinvio del discarico. In un periodo di forte euroscetticismo occorre un diverso tipo di approccio all'investimento del denaro pubblico, che non alimenti ulteriormente il sentimento di sfiducia dei cittadini europei nei confronti delle istituzioni europee e di ciò che rappresentano.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ The discharge report was favourable overall so I voted for.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne ‒ Pri tomto konkrétnom hlasovaní ide o udelenie rozpočtového absolutória pre Zásobovaciu agentúru Euratomu.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης ( NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014 ,καθώς δεν παρέχει επαρκή στοιχεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I backed this report as agreed in Committee, granting discharge to ESA.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Arne Gericke (ECR), schriftlich. ‒ Ich habe gegen die Entlastung der Euratom-Versorgungsagentur gestimmt. Grundsätzlich begrüße ich die von der Agentur wahrgenommenen Aufgaben, meine aber, sie wären innerhalb der EU-Kommission besser zu erfüllen und benötigen nicht die aufwändigen, dezentralen Strukturen der europäischen "Agenturitis".

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I voted against discharge on the grounds that I disapprove of the European Union, and consequently I disapprove of the expenditure in this area.

Seriously - do we need this many quangos on top of all the ones we already have?

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (S&D), in writing. ‒ S&D MEPs support the Agencies in their work – they help to keep our food safe, our environment clean and our planes and flights safer and more secure. This is of clear benefit to citizens across the EU and I voted in favour of the proposal made by the rapporteur.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado en contra de la aprobación de la gestión en tanto que estamos disconformes con una agencia especializada en energía nuclear, considerando que los recursos empleados debieran destinarse a la investigación en aplicaciones sobre energías renovables.

 
  
MPphoto
 
 

  Τάκης Χατζηγεωργίου ( GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε υπέρ της υπό εξέταση έκθεσης για την απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών που αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς δεδομένου ότι τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που απαιτεί ο δημοσιονομικός κανονισμός και οι πράξεις που ελέγχθηκαν ήταν απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας. Επιπρόσθετα, η έκθεση ενισχύθηκε με τροπολογίες της Ομάδας μας που άπτονταν της καλύτερης δημοκρατικής λογοδοσίας των οργανισμών ενώ παράλληλα εισήχθησαν επαρκή μέτρα για να αποφευχθεί ο επηρεασμός των οργανισμών από τα λόμπυ των μεγάλων επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ The decision to support the 2014 Budgetary Discharge for the Euratom Supply Agency was an easy one to make. The Agency has an appropriate risk management and control strategy in place and it has taken all necessary actions on risk assessment and risk mitigation to align its internal control system with the Court of Auditors’ requirements.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I supported this discharge as I had no problems with the report.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A plenáris szavazáson a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), în scris. ‒ Comisia Europeană este responsabilă pentru executarea bugetului Uniunii Europene. Aceasta implică statele membre cărora Comisia le deleagă sarcini de punere în aplicare legate de o parte semnificativă a bugetului. În fiecare an, procedura de descărcare de gestiune asigură un control ex-post democratic la nivel politic, arătându-se astfel modul în care s-a utilizat bugetul anual al UE.

Am votat în favoarea acestui raport al descărcării generale de gestiune 2014 privind Agenția de Aprovizionare a Euratom prin care se solicită o poziție mai vigilentă a Comisiei cu privire la descărcarea de gestiune, solicitând acesteia să controleze mai frecvent ariile domeniile în care au fost alocați banii și care prezintă un risc ridicat de erori, să se concentreze pe controalele ex-ante, să colaboreze mai eficient cu statele membre pentru a corecta erorile înaintea declarării cheltuielilor și de asă introducăe mai multă transparență și flexibilitate în ceea ce privesc privește creditele neutilizate.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. zbog toga što je upravljene proračunom i financijama uredno odrađeno. Povrh toga potrebno je podignuti razinu transparentnosti i odgovornosti te ojačati načelo integriteta. Smatram da davanjem razrješnice Agencija može nesmetano nastaviti sa svojim radom te sam stoga podržao ovo Izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui donne décharge au directeur général de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme gegen die Entlastung der ESA. Ihre Kontoführung im Haushaltsjahr 2014, undeklarierte Haushaltsposten, Schwachstellen im Finanzmanagement und Forderungen nach Haushaltserhöhungen lassen keinen anderen Schluss zu.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the discharge. The 32 decentralised Agencies of the EU are vitally important in terms of delivering the goals and results of EU policies. There is now good progress being made in terms of the agencies sharing best practice and, where feasible, support services. Their network is strong and they are working with the Commission to implement the Roadmap on Decentralised Agencies. This is of clear benefit to EU citizens and their performance is improving year on year.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ In einer Situation, in der reiche Staaten wie Deutschland ihre Rentensysteme mittel- und langfristig nicht mehr finanzieren werden können, sind rasante Reformschritte nötig. Statt wie Wolfgang Schäuble über die Erhöhung des Rentenalters nachzudenken, fordert ALFA eine detaillierte Überprüfung der Haushaltsausgaben, einschließlich des deutschen Beitrags in den EU-Haushalt.

ALFA setzt sich für einen effizienteren EU-Haushalt ein und wendet sich entschieden gegen die Verschwendung von Steuergeldern, die auf nationalstaatlicher ähnlich wie auf der EU-Ebene ein großes Problem ist. Eine solche Einstellung erwartet ALFA vom ganzen Europäischen Parlament, das die Entlastung zum EU-Budget erteilt.

Da die Entwürfe des Ausschusses für Haushaltskontrolle generell eine Reform des EU-Budgets nicht stark genug gefordert hatten, habe ich gegen die Entlastung bei den meisten EU-Haushaltslinien gestimmt. Dies betraf auch die Entlastung zur Euratom-Versorgungsagentur (ESA).

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az Európai Számvevőszék 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésének bemutatását követően a 2014. évi zárszámadási eljárás keretében az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elvégezte az Európai Unió általános költségvetésének az Euratom Ellátási Ügynökségre vonatkozó pénzügyi ellenőrzését. A szakbizottság elsődleges feladata a közösségi költségvetés végrehajtásának szabályosságát és hatékonyságát biztosítani, ellenőrizni. A Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, hogy az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek voltak.

A zárszámadási jelentés megállapítja, hogy a pénzügyi átvilágítás rendben lezajlott és a vizsgálat során nagyobb hiányosságokat nem tapasztaltak. A szakbizottság április eleji ülésén a mentesítés megadásáról, a 2014-es számlák lezárásáról döntött. A szakbizottsági szavazáson és a plenáris szavazáson is a mentesítés megadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre l'octroi de la décharge à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE). Le budget annuel de l'agence d'approvisionnement d'Euratom a été de 104 000 euros en 2014. Soit un montant similaire à celui de 2013. Un montant assez faible et qui pose en lui-même l'efficience de l'agence à l'échelle européenne. Outre quelques remarques critiques sur la gestion, le paiement du budget étant issu directement de la commission, aucune remarque particulière n'est à signaler. Bien qu'il s'accorde à reconnaître un système de gestion du risque approprié, le rapport redemande à ce qu'une partie réservée à la transparence et l'intégrité soit inclue dans les prochains rapports de gestion de l'agence, laissant ainsi entendre que celle-ci mériterait de gagner en efficience.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport qui appelle à octroyer la décharge sur l'exécution du budget. Bien qu'il s'accorde à reconnaître un système de gestion du risque approprié, le rapport redemande à ce qu'une partie réservée à la transparence et l'intégrité soit inclue dans les prochains rapports de gestion de l'agence, laissant ainsi entendre que celle-ci mériterait de gagner en efficience.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Je me suis prononcé CONTRE ce rapport. En effet, il invite le Parlement européen à décharger l'Agence d'approvisionnement d'Euratom, de son budget 2014, ce qui revient à reconnaître sa légitimité. Or, elle est soutenue par un faible budget (104 000 euros en 2014), preuve de son insignifiance parmi les institutions européennes. Le rapporteur, cependant, ne s'interroge pas outre mesure sur les capacités réelles de cette entité et se contente de se féliciter de sa bonne gestion interne. Cependant, il ne peut se garder de rappeler l'importance de la transparence et de l'intégrité, et évoque, de fait, les imperfections d'AAE.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ In einer Situation, wo reiche Staaten wie Deutschland ihre Rentensysteme mittel- und langfristig nicht mehr finanzieren werden können, sind deutliche Reformschritte nötig. Statt wie Wolfgang Schäuble über die Erhöhung des Rentenalters nachzudenken, fordert ALFA eine detaillierte Überprüfung der Haushaltsausgaben, einschließlich des deutschen Beitrags in den EU-Haushalt.

ALFA setzt sich für einen effizienteren EU-Haushalt ein und wendet sich entschieden gegen die Verschwendung von Steuergeldern, die auf nationalstaatlicher ähnlich wie auf der EU-Ebene ein großes Problem ist. Eine solche Einstellung erwartet ALFA von dem ganzen Europaparlament, das die Entlastung zum EU-Budget erteilt.

Da die Entwürfe des Ausschusses für Haushaltskontrolle generell eine Reform des EU-Budgets nicht deutlich genug gefordert hatten, habe ich gegen die Entlastung bei den meisten EU-Haushaltslinien gestimmt. Dies betraf auch die Entlastung zur Euratom-Versorgungsagentur (ESA).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Revizorski sud u svojem izvješću zaključio je da su godišnji financijski izvještaji Euroatoma pouzdani, zakoniti i pravilni.

Temeljem izvješća Revizorskog suda podržala sam Izvješće o davanju razrješnice DG Euratoma za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), rakstiski. ‒ Euratom Apgādes aģentūras uzdevums ir nodrošināt kodoldegvielas regulāru un taisnīgu piegādi lietotājiem Eiropas Savienības dalībvalstīs. Lai to realizētu, EAA piemēro piegādes politiku, kas balstās uz vienlīdzīgas pieejas principa piegādes avotiem.

2014. gada budžets sastādīja 104 tūkstošus euro — tikpat, cik gadu iepriekš.

Pat ņemot vērā to, ka iestādes štats sastāv no apmēram 15 darbiniekiem un neviens no tiem tiešā veidā nenodarbojas ar kodoldegvielas piegādi patērētājiem, Aģentūras loma Savienības kodolenerģētikā nenoliedzami ir visai svarīga, kaut gan, protams, gūt tiešu labumu no tās var tikai tās valstis, kur darbojas kodolelektrostacijas vai kodoldegvielas piegādātāji.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς ( ECR), γραπτώς. ‒ Για λόγους έλλειψης: α) πλήρους διαφάνειας, β) σοβαρής τεκμηρίωσης, γ) αξιοπιστίας, δ) επαρκών στοιχείων αναφορικά με την εκτέλεση του υπό ψήφιση προϋπολογισμού του οικείου Οργανισμού, καταψηφίζω την έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), per iscritto. ‒ La Conte dei conti nella sua relazione circa i conti annuali dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom ha espresso il suo giudizio positivo sull'affidabilità dei conti, sulla legittimità e regolarità delle operazioni per l'esercizio 2014. Inoltre si riconosce a detta Agenzia un'adeguata strategia in materia di gestione e controllo dei rischi, e risultati positivi circa l'allineamento del proprio sistema di controllo interno ai requisiti della Corte. Per tali motivi ho votato a favore della relazione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per l'esercizio 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Ce rapport propose de donner quitus pour l'exécution du budget 2014 de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE). Je m'étais opposé au cadre général de ce budget lors de son vote en 2013. Les points sur lesquels j'avais alors alerté se sont tous vérifiés. Et les engagements intenables pris alors par les institutions européennes n'ont pas été tenus. 2014 devait en particulier être l'année de la résorption finale de tous les impayés de l'Union européenne, dont certains s'accumulent depuis 9 ans. Une tâche impossible avec un budget en baisse de 6 % (moins 10 milliards), même en consacrant plus de la moitié des crédits de paiements de l'année 2014 à payer des engagements pris les années précédentes. Résultat: les impayés sont toujours là (estimés à 2 milliards fin 2016) et les besoins budgétaires d'avenir ne sont pas couverts. Je confirme mon opposition à ce cadre budgétaire d'austérité en votant contre cette décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Quelques critiques sont faites sur la gestion des comptes. Mais le rapport me paraît trop court pour être considéré comme sérieux. Il est difficile de valider une étude de ce genre. Je note par ailleurs qu'il est demandé à ce que la transparence et l'intégrité soient ajoutées dans les prochains comptes rendus, ce qui fait comprendre que de meilleurs résultats seraient exigibles.

En conséquence, j'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objetivos delineados e se não existe desperdício de recursos.

De um modo geral, salvo raras exceções, a avaliar pelas fiscalizações conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objetivos propostos.

Votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ Following the recommendation from the Council, the declaration of assurance from the Court of Auditors and the report from the Committee of Budgetary Control, I chose to support the decision regarding the discharge on the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of granting discharge in respect of the implementation of the budget of the Euratom Supply Agency for the financial year 2014, because the final accounts of the Euratom Supply Agency for the financial year 2014 are as annexed to the Court of Auditors’ report and because I agree with the closure of the accounts of the agency for the financial year 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az Euratom Ellátási Ügynökség benyújtotta a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolóját. A Tanács, a Számvevőszéknek az éves beszámolóról szóló jelentése alapján 2016. február 12-én ajánlást tett a Parlamentnek, hogy az Ügynökség főigazgatóját mentesítse az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelősség alól. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésében azt javasolta, hogy a Parlament ezt a mentesítést adja meg. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ Pelo exposto no presente relatório, o mesmo merece o meu voto favorável no sentido de dar quitação ao Diretor-Geral da Agência de Aprovisionamento da Euratom pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2014.

Defendo que as observações/sugestões apresentadas devem ser tidas em consideração futuramente.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Le rapport présente une analyse trop peu fouillée. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ Il s'agissait dans ce rapport de se prononcer sur la décharge budgétaire 2014 pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom. La décharge budgétaire, qui peut être accordée, ajournée ou refusée par le Parlement européen, constitue le contrôle final du budget annuel. Le processus de décharge représente le volet politique du contrôle de l'exécution budgétaire.

Dans le cas de l'agence d'approvisionnement d'Euratom, la Cour des comptes estime avoir obtenu des assurances raisonnables que ses comptes pour l'exercice 2014 étaient fiables et que les opérations financières étaient légales et régulières. Je me suis appuyée sur l'avis de la Cour des comptes. J'ai donc voté en faveur de l'accord de la décharge, le budget ayant été exécuté sans erreur significative.

 
  
MPphoto
 
 

  Renaud Muselier (PPE), par écrit. ‒ La Cour des comptes ayant donné une opinion positive sur la fiabilité des comptes et sur la fiabilité et la régularité des transactions sous-jacentes, j'ai voté en faveur de la décharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ Ultimately responsible for the execution of the European Union's budget is the European Commission. The decision on whether to grant discharge for the execution of the EU budget is made by the European Parliament. The discharge procedure ensures ex-post democratic oversight at political level of how the EU's annual budget has been used. It aim is to verify that the implementation was in accordance with relevant rules and principles of sound financial management. The report underlines that the EU funding must be efficient in advancing EU goals, project should be aligned with the EU policies and better synergy should be achieved between all available resources in the fields, such as neighborhood policy, external aid, and tackling the youth unemployment.

I have voted for this report on Euratom Supply Agency (ESA) discharge that calls for a more vigilant position on the discharge, asking the Commission to control more frequently areas and recipients with high risk of errors, focus on ex-ante controls, collaborate with the member states to correct errors before declaring expenditure and introduce more transparency and flexibility in spending so that unused appropriations could be used for new priorities.

 
  
MPphoto
 
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of the granting of this discharge which was concerned with the Euratom Supply Agency (ESA).

There were no special irregularities which would justify a postponement.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diese Resolution ausgesprochen, da der Bericht zu unkritisch ist und nehme dem Wortlaut nach nur zur Kenntnis, dass die Agentur im Rahmen ihres Jahresabschlusses Schätzungen vorgelegt hat. Des Weiteren enthält der Bericht zu wenig Verbesserungsvorschläge.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on eelarve täitmise heakskiitmisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ In merito alla proposta di concessione del discarico al direttore generale dell'Agenzia di approvvigionamento di Euratom sull'esecuzione del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio 2014, ho espresso voto favorevole, basando la mia valutazione anche sulle osservazioni delle commissioni competenti. Pertanto, ho votato positivamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Agencija za opskrbu Euratom uspostavljena je s ciljem osiguravanja redovite i nepristrane opskrbe europskih korisnika nuklearnim gorivima. U skladu s tim, Agencija se fokusira na jačanje sigurnosti opskrbe i održivosti nuklearne industrije na području Unije, savjetuje operatere nuklearnim elektranama da održavaju zalihe nuklearnih materijala na način da pokrivaju svoje potrebe kroz potpisivanje dugoročnih ugovora i diverzificiranje izvora opskrbe. Smatram da Europa svoju budućnost treba graditi na obnovljivim i održivim izvorima energije što nuklearna energija nije. Vjerujem da se sa završetkom radnog vijeka postojećih nuklearnih elektrana neće graditi nove te tada neće biti niti potrebe za ovakvom agencijom.

Proračun Agencije za opskrbu Euratom za financijsku godinu 2014. iznosio je 104.000 EUR, što je iznos jednak onome u 2013. godini. Izvješće Revizorskog suda navodi kako je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne. Potvrđuje da Agencija provodi odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima i njihovu kontrolu, nadalje, napominje da je Agencija poduzela sve potrebne mjere za procjenu i smanjenje rizika kako bi uskladila svoj sustav unutarnje kontrole sa zahtjevima Revizorskoga suda, stoga zbog pozitivnih pomaka stoga sam podržala ovu razrješnicu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Europski parlament je, uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. i izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. s odgovorima Agencije, dao razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014. Utvrdio je da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za opskrbu Euratoma odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda; te je odobrio zaključenje poslovnih knjiga Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014.

Napominjem da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 91,08 %, što je pad od 3,92 % u odnosu na 2013.; ali sam utvrdio da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,13 %, što je povećanje od 21,91 % u odnosu na 2013. Pozdravljam Odluku Parlamenta kojom je dao razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euroatoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP voted against the discharge votes for multiple reasons. Primarily we are against the EU spending taxpayers’ money therefore we do not consent to this money being spent. Second of all, the lack of transparency in these procedures is of real concern to us. Finally many of these discharge reports call for a motion for resolution which requires further EU engagement which we are principally against.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo a este informe por el que se aprueba la gestión del director general de la Agencia de Abastecimiento de Euratom en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2014 a la vista del informe del Tribunal de Cuentas, en que declara haber obtenido garantías razonables sobre la fiabilidad de dichas cuentas anuales, así como sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes y en el que observa que los esfuerzos de supervisión del presupuesto durante el ejercicio 2014 se tradujeron en un porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso del 91,08 %, lo que representa una disminución del 3,92 % en comparación con 2013. Igualmente, valora que la Agencia cuente con una estrategia adecuada de gestión y control de riesgos y observa, además, que la Agencia ha adoptado todas las medidas necesarias en materia de evaluación del riesgo y mitigación del riesgo para adaptar su sistema de control interno a los requisitos del Tribunal.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriuo tvirtinamas 2014 finansinių metų Euratomo tiekimo agentūros biudžeto įvykdymas. Agentūros 2014 finansinių metų biudžetas buvo 104 000 EUR, t. y. toks pats kaip ir 2013 m. Agentūros 2014 finansiniais metais biudžeto įvykdymo lygis buvo 91,08 proc., t. y. 3,92 proc. mažesnis nei 2013 m. Tuo tarpu mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 81,13 proc., t. y. 21,91 proc. didesnis negu 2013 m. Esminių Agentūros 2014 finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms pastabų nebuvo pateikta, joms pritarė ir Audito Rūmai.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado en contra de la aprobación de la gestión en tanto que estamos disconformes con una agencia especializada en energía nuclear, considerando que los recursos empleados debieran destinarse a la investigación en aplicaciones sobre energías renovables.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado en contra de la presente descarga presupuestaria en favor de la Agencia de Abastecimiento de Euratom porque, pese a cumplir con los requerimientos formales y procedimentales, nos oponemos frontalmente al desarrollo de la energía y de la tecnología nuclear. Me he abstenido en la resolución porque aprueba los aspectos formales de la gestión de la Autoridad y señala algunas fallas de su funcionamiento durante el ejercicio de 2014. Pero hemos votado en contra de la descarga financiera porque la dirección política de esta Agencia en 2014, ha sido la gestión del suministro necesario para el desarrollo de la actividad de Euratom que veladamente subvenciona el funcionamiento de este tipo de energía cuyas consecuencias a largo plazo son tan peligrosas para el hombre y el medio ambiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ The ESA has been an important agency in terms of delivering the EU’s policy goals and results. There is now good progress being made in terms of this agency sharing best practice with other agencies and it has shown that it will, where feasible, support other services. This agency has proven that it is of clear benefit to EU citizens, performance is improving every year and it receives my support.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), písomne ‒ Hlasoval som proti udeleniu absolutória za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu. Som presvedčený, že rozpočet EÚ ako celok má získať najprv kladné stanovisko od Dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Podržao sam ovu razrješnicu, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne ‒ Súhlasila som s udelením absolutória riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu (EURATOM), keďže konečná ročná uzávierka agentúry bola schválená Dvorom audítorov. Podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet agentúry za rozpočtový rok 2014 sumu 104 tis. EUR, čo je rovnaká suma ako v roku 2013. Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne. Je pozitívne, že agentúra má zavedenú vhodnú stratégiu riadenia rizík a kontroly a takisto prijala všetky potrebné opatrenia týkajúce sa posúdenia a zmierňovania rizika s cieľom zosúladiť svoj systém vnútornej kontroly s požiadavkami Súdneho dvora. Preto verím, že sa agentúre bude dariť napĺňať je stanovený mandát v súlade so štandardmi európskych inštitúcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ V okviru vsakoletnega proračunskega postopka, ki ob številnih pogajanjih in usklajevanjih lahko traja tudi do sedem mesecev, tri temeljne institucije EU sprejmejo evropski proračun za prihodnje leto. Za njegovo izvajanje so nato zadolžene Evropska komisija in druge institucije. Evropski parlament kot neposredno izvoljena institucija, ki zastopa davkoplačevalce EU, izvaja demokratični nadzor ter skrbi, da Komisija in druge institucije ustrezno ravnajo z evropskimi sredstvi.

Parlament v svojem letnem postopku razrešnice sklene, ali bo podelil razrešnico in dokončno odobril način, na katerega se je v posameznem letu izvrševal proračun. Parlament pred odločitvijo preuči priporočila Odbora za proračunski nadzor in pri tem upošteva tudi letno poročilo Računskega sodišča ter odgovore Komisije na poslanska vprašanja.

Poročilo poročevalca Dereka Vaughana navaja utemeljene razloge v prid podelitvi razrešnice ESA, zato sem ga pri glasovanju podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ In einer Situation, wo reiche Staaten wie Deutschland ihre Rentensysteme mittel- und langfristig nicht mehr finanzieren werden können, sind deutliche Reformschritte nötig. Statt wie Wolfgang Schäuble über die Erhöhung des Rentenalters nachzudenken, fordert ALFA eine detaillierte Überprüfung der Haushaltsausgaben, einschließlich des deutschen Beitrags in den EU-Haushalt.

ALFA setzt sich für einen effizienteren EU-Haushalt ein und wendet sich entschieden gegen die Verschwendung von Steuergeldern, die auf nationalstaatlicher ähnlich wie auf der EU-Ebene ein großes Problem ist. Eine solche Einstellung erwartet ALFA von dem ganzen Europaparlament, das die Entlastung zum EU-Budget erteilt.

Da die Entwürfe des Ausschusses für Haushaltskontrolle generell eine Reform des EU-Budgets nicht deutlich genug gefordert hatten, habe ich gegen die Entlastung bei den meisten EU-Haushaltslinien gestimmt. Dies betraf auch die Entlastung zur Euratom-Versorgungsagentur (ESA).

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne ‒ Európsky parlament udelil Zásobovacej agentúre Euratomu absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014 a zároveň schválil účtovnú závierku.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. ‒ Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) uspostavljena je s ciljem osiguravanja redovite i nepristrane opskrbe europskih korisnika nuklearnim gorivima te se fokusira na jačanje sigurnosti opskrbe i održivosti nuklearne industrije na području Unije. Revizorski sud u svojem je izvješću izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su povezane transakcije u skladu s pravilima i zakonodavstvom EU-a u svim bitnim aspektima.

Praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo je stopom izvršenja proračuna od 91,08 %, što je pad od 3,92 % u odnosu na 2013., dok je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 81,13 %, što je povećanje od 21,91 % u odnosu na 2013. Smatram pozitivnim činjenicu da Agencija provodi odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima i njihovu kontrolu te je poduzela sve potrebne mjere za procjenu i smanjenje rizika kako bi uskladila svoj sustav unutarnje kontrole sa zahtjevima Revizorskog suda. Slijedom navedenog podržavam ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Agencija je u svojim godišnjim financijskim izvještajima dala procjenu troškova za administrativne usluge plaćene izravno iz proračuna Komisije. Europski parlament donosi izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. U njemu navodi kako bi spomenuta godišnja izvješća o institucijama i agencijama Unije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu i stoga na temelju ovog primjera poziva institucije Unije da u svoja godišnja izvješća uvrste poglavlje o tim komponentama.

U izvješću je EP utvrdio da spomenuta Agencija provodi odgovarajuću strategiju za upravljanje rizicima i njihovu kontrolu i napominje da je Agencija poduzela sve potrebne mjere za procjenu i smanjenje rizika kako bi uskladila svoj sustav unutarnje kontrole sa zahtjevima Revizorskog suda. Na temelju svega navedenog daje razrješnicu glavnom direktoru Agencije za opskrbu Euratoma za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2014. Utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za opskrbu Euratoma odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda te naposljetku odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za istu financijsku godinu. Ovo izvješće podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014.

Agencija za oskrbo Euratom je imela v letu 2014 enak proračun kot leta 2013. Po podatkih Računskega sodišča je stopnja izvrševanja odobritev za prevzem obveznosti zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2014 znašala manj kot leta 2013, stopnja izvrševanja odobritev plačil pa kar 21.91 % več kot leto prej.

Pozdravljam, da ima agencija ustrezno strategijo za obvladovanje tveganja in nadzor nad njim ter da je sprejela vse potrebne ukrepe v zvezi z ocenjevanjem in zmanjševanjem tveganj, da bi svoj sistem notranje kontrole uskladila z zahtevami Računskega sodišča.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur de la décharge et tiens à souligner le travail important et de qualité effectué par les experts S&D en ce qui concerne les amendements, les explications et durant les négociations.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of granting the Euratom Supply Agency discharge regarding the 2014 budget, as it complied with the relevant rules, and continued serving ESA’s purpose of guaranteeing a regular, equitable and secure supply of nuclear fuels to EU users.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Nisam podržala ovo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za opskrbu Euratoma za financijsku godinu 2014. jer smatram kako agencije Europske unije moraju poboljšati svoje poslovanje u mnogim segmentima. Na prvome mjestu trebaju poraditi na općem poboljšanju prevencije korupcije u javnom sektoru, počevši od veće dostupnosti dokumenata za javnost i strožih pravila o sukobu interesa. Godišnja izvješća o institucijama i agencijama Unije mogla bi imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu pa bi trebali pozvati institucije Unije, među kojima je i Agencija za opskrbu Euratoma, da uvrste tipsko poglavlje o tim komponentama u svoja godišnja izvješća.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom sem podprla ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014 z odgovori urada ter izjave o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2014 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado en contra de la aprobación de la gestión en tanto que estamos disconformes con una agencia especializada en energía nuclear, considerando que los recursos empleados debieran destinarse a la investigación en aplicaciones sobre energías renovables.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek. Voksommal támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Se ha votado en contra de la aprobación de la gestión en tanto que estamos disconformes con una agencia especializada en energía nuclear, considerando que los recursos empleados debieran destinarse a la investigación en aplicaciones sobre energías renovables.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe porque creo que la evaluación del Parlamento Europeo sobre la gestión de la ejecución del presupuesto de la Agencia de Abastecimiento de Euratom para el ejercicio 2014 es correcta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La Corte de Auditores ha señalado que en el año 2014 se han observado menos incidencias relativas a las agencias. Debido a su correcto funcionamiento, la comisión de control presupuestario aprobó por una amplia mayoría la gestión de esta agencia. Por ello considero necesario votar a favor de esta decisión.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Tribunal de Contas, no seu relatório sobre as contas anuais para o exercício de 2014, afirmou ter obtido garantias razoáveis de que as contas anuais da Agência são fiáveis e de que as operações subjacentes são legais e regulares.

Neste sentido, e não obstante as nossas reservas face ao caráter centralizador e federalista de grande parte destes organismos, não apresentamos nenhuma oposição de princípio a esta quitação.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Im Bericht werden meiner Meinung nach zu wenige Verbesserungsvorschläge in der Mittelverwendung aufgelistet. Außerdem findet im Bericht eine unzureichende Kritisierung gegenüber der Tatsache statt, dass die Agentur im Rahmen des Jahresabschlusses nur Schätzungen und keine exakten Zahlen vorgelegt hat.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. – Den Bericht des Europäischen Parlaments über die Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Euratom-Versorgungsagentur für das Haushaltsjahr 2014 habe ich abgelehnt. Ich lehne EU-Agenturen grundsätzlich ab. EU-Agenturen sind nicht nur in den allermeisten Fällen eine Verschwendung von Geld der Steuerzahler, sondern auch eine Überschreitung der Kompetenzen der EU und verletzen das Subsidiaritätsprinzip. Ich will nicht mehr EU, sondern weniger- also auch nicht mehr Agenturen und mehr Geld für die EU, sondern weniger. Aus diesem Grund habe ich gegen diesen Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2014, ker med drugim navaja, da so računovodski izkazi Agencije za oskrbo Euratom zanesljivi, pravilni in zakoniti.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου