Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - BruselRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Právní aspekty, demokratická kontrola a provádění dohody EU–Turecko (rozprava)
 3.Agentura Evropské unie pro železnice - Interoperabilita železničního systému v Evropské unii - Bezpečnost železnic (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (B8-0487/2016)
  4.6.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv
  4.7.Agentura Evropské unie pro železnice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilita železničního systému v Evropské unii (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Bezpečnost železnic (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Vysvětlení hlasování
  5.1.Dohoda o společném evropském leteckém prostoru EU–Gruzie (přistoupení Chorvatska) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Evropsko-středomořská letecká dohoda EU–Izrael (přistoupení Chorvatska) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Úmluva o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami (přistoupení Chorvatska) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Žádost, aby byl Bolesław G. Piecha zbaven imunity (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte v EU na základě petic zaslaných Evropskému parlamentu (B8-0487/2016)
  5.6.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o vytvoření evropského pilíře sociálních práv
  5.7.Agentura Evropské unie pro železnice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilita železničního systému v Evropské unii (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Bezpečnost železnic (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Absolutorium za rok 2014: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – 8., 9., 10. a 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský účetní dvůr (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Absolutorium za rok 2014: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Absolutorium za rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Absolutorium za rok 2014: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Absolutorium za rok 2014: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Absolutorium za rok 2014: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Absolutorium za rok 2014: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Absolutorium za rok 2014: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Absolutorium za rok 2014: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Absolutorium za rok 2014: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Absolutorium za rok 2014: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro železnice (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Absolutorium za rok 2014: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Absolutorium za rok 2014: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Absolutorium za rok 2014: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Absolutorium za rok 2014: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Absolutorium za rok 2014: Evropský policejní úřad (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Absolutorium za rok 2014: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Absolutorium za rok 2014: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Absolutorium za rok 2014: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Absolutorium za rok 2014: společný podnik Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Absolutorium za rok 2014: společný podnik ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Absolutorium za rok 2014: společný podnik pro palivové články a vodík (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Absolutorium za rok 2014: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Absolutorium za rok 2014: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Absolutorium za rok 2014: společný podnik SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Útoky na nemocnice a školy jako porušování mezinárodního humanitárního práva (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014–2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Pracovnice v domácnosti a pečovatelky v EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 9.Převod prostředků: viz zápis
 10.Předání přijatých textů během zasedání: viz zápis
 11.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 12.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (9946 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (29444 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí