Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 28. april 2016 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Retlige aspekter, demokratisk kontrol og gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet (forhandling)
 3.EU's Jernbaneagentur - Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union - Jernbanesikkerhed (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (B8-0487/2016)
  4.6.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder
  4.7.EU's Jernbaneagentur (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Jernbanesikkerhed (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Decharge 2014: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Decharge 2014 : præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Stemmeforklaringer
  5.1.Aftale om et fælles luftfartsområde mellem EU og Georgien (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Israel (Kroatiens tiltrædelse af EU) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Anmodning om ophævelse af Bolesław G. Piechas immunitet (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Beskyttelse af barnets tarv i EU på grundlag af andragender indgivet til Europa-Parlamentet (B8-0487/2016)
  5.6.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske søjle for sociale rettigheder
  5.7.EU's Jernbaneagentur (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Jernbanesikkerhed (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Decharge 2014 : Revisionsrettens særberetninger vedrørende decharge til Kommissionen for 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Decharge 2014: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Domstolen (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Decharge 2014: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Decharge 2014 : præstation, økonomisk forvaltning og kontrol (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Decharge 2014: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Decharge 2014: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Decharge 2014: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Decharge 2014: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Decharge 2014: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Decharge 2014: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Decharge 2014: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Decharge 2014: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Decharge 2014: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Decharge 2014: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Decharge 2014: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Decharge 2014: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Decharge 2014: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Decharge 2014: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Decharge 2014: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Decharge: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Decharge 2014: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Decharge 2014: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Decharge 2014: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Decharge: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Decharge 2014: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Decharge 2014: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Decharge 2014: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Decharge 2014: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Decharge 2014: Den Europæiske Politienhed (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Decharge 2014: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Decharge 2014: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Decharge 2014: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Decharge 2014: Fællesforetagendet Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Decharge 2014: Fællesforetagendet Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Decharge 2014: Fællesforetagendet ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Decharge 2014: Fællesforetagendet ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Decharge 2014: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Decharge 2014: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Decharge 2014: Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Decharge 2014: SESAR-fællesforetagendet (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelser af den humanitære folkeret (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Kvindelige husarbejdere og omsorgspersoner i EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 7.Modtagne dokumenter: se protokollen
 8.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 9.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 10.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 11.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 12.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (9946 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (29444 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik