Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Νομικές πτυχές, δημοκρατικός έλεγχος και εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)
 3.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0487/2016)
  4.6.Αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη θεμελίωση ενός Ευρωπαϊκούς πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
  4.7.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
  5.1.Συμφωνία Κοινού Ευρωπαϊκού Αεροπορικού Χώρου ΕΕ - Γεωργίας (προσχώρηση της Κροατίας) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ (προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Σύμβαση περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών (προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Διασφάλιση του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού στην ΕΕ βάσει των αναφορών που υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (B8-0487/2016)
  5.6.Αίτηση για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά τη θεμελίωση ενός Ευρωπαϊκούς πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
  5.7.Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Ασφάλεια των σιδηροδρόμων (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμο΄θ (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Απαλλαγή 2014 - Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2014 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11o ΕΤΑ (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Απαλλαγή 2014: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Απαλλαγή 2014 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Απαλλαγή 2014 - επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Απαλλαγή 2014: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Απαλλαγή 2014: Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Απαλλαγή 2014: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Απαλλαγή 2014 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Απαλλαγή 2014 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Απαλλαγή 2014 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Απαλλαγή 2014: Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστών (Artemis) (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Απαλλαγή 2014 : Κοινή επιχείρηση Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Απαλλαγή 2014: Κοινή Επιχείρηση SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (9946 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (29444 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου